Đề tài Một số giải pháp phát triển các khu công nghiệp tại tỉnh Đồng Nai đến năm 2010

PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài : Tỉnh Đồng Nai nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có nhiều thuận lợi để phát triển công nghiệp. Các khu công nghiệp Đồng Nai đã và đang khẳng định vai trò quan trọng của mình trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Đồng Nai nói riêng và cả nước nói chung, góp phần đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hiệu quả hoạt động của các khu công nghiệp tại tỉnh Đồng Nai nhìn chung qua từng năm đều có sự gia tăng và ổn định, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế cao của tỉnh. Trong giai đoạn 1991 - 2000, Đồng Nai vẫn liên tục giữ được tốc độ phát triển kinh tế bình quân 12,9%/năm. Đến giai đoạn 2001 – 2004, tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ đề ra : năm 2001 tăng 11,2%, năm 2002 tăng 12,2%, năm 2003 tăng 12,9%, năm 2004 tăng 13,56% (mục tiêu bình quân 5 năm 2001 – 2005 tăng từ 10 – 12%), GDP bình quân đầu người đến năm 2004 đạt 699 USD/người/năm. Phát triển khu công nghiệp được xác định là nhiệm vụ trọng điểm của kinh tế địa phương, là chiến lược mũi nhọn để thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá của tỉnh. Nếu so sánh với hệ thống khu công nghiệp cả nước (năm 2004) thì số lượng khu công nghiệp của tỉnh Đồng Nai chiếm 15%, diện tích chiếm 24%, số dự án chiếm 21%, vốn đầu tư chiếm đến 31% và lao động chiếm khoảng 30%. So với các tỉnh, thành có khu công nghiệp, Đồng Nai có số lượng, diện tích khu công nghiệp nhiều nhất, tốc độ phát triển nhanh nhất, thu hút vốn đầu tư, số dự án và số lao động lớn nhất. Bên cạnh những kết quả đạt được là khá tốt, vẫn còn nhiều hạn chế tồn tại nảy sinh trong công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác các khu công nghiệp, còn tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định vì phát triển nhanh sẽ kèm theo những hậu quả về môi trường, về xã hội không chỉ cho tỉnh Đồng Nai mà còn ảnh hưởng đến các địa phương lân cận trong vùng kinh tế và cả nước. Do đó cần cải tiến, khắc phục để thu hút đầu tư và phát triển ổn định, tận dụng được lợi thế sẵn có một cách triệt để hơn. Từ nhận xét tầm quan trọng của vấn đề phát triển các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai, tôi chọn đề tài “Một số giải pháp phát triển các khu công nghiệp tại tỉnh Đồng Nai đến năm 2010” để nghiên cứu. 2. Mục tiêu nghiên cứu : Vấn đề cơ bản mà luận văn muốn giải quyết là trên cơ sở những lý luận, phân tích đánh giá hiện trạng hoạt động của các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai trong những năm gần đây, rút ra những thành tựu và các tồn tại, hạn chế trong quá trình phát triển, tìm ra các nguyên nhân để đưa ra các giải pháp khả thi nhằm phát triển các khu công nghiệp tại tỉnh Đồng Nai đến năm 2010. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu : - Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng xây dựng và phát triển các khu công nghiệp tại tỉnh Đồng Nai từ 1991 đến nay, trong đó chủ yếu tập trung vào những năm gần đây. - Luận văn nghiên cứu giới hạn trong phạm vi 23 khu công nghiệp ở tỉnh Đồng Nai được quy hoạch đến năm 2010 và có xem xét so sánh với cả nước. 4. Điểm mới của đề tài : - Xem xét một cách tổng hợp những vấn đề trong và ngoài khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai trong mối tương quan với các khu công nghiệp cả nước. - Xây dựng được những giải pháp cụ thể đáp ứng yêu cầu phát triển các khu công nghiệp Đồng Nai trong thời kỳ từ nay đến năm 2010. 5. Phương pháp nghiên cứu đề tài : Luận văn dựa trên cơ sở những phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng, duy vật lịch sử và sử dụng các phương pháp nghiên cứu như mô tả, thống kê, sử dụng lý thuyết hệ thống, phân tích, so sánh và tổng hợp. 6. Kết cấu của Luận văn : Ngoài phần mở đầu và kết luận, tài liệu tham khảo, các phụ lục, nội dung của Luận văn được trình bày trong 03 chương: Chương 1 : Cơ sở lý luận về khu công nghiệp Chương 2 : Thực trạng phát triển các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai Chương 3 : Một số giải pháp phát triển các khu công nghiệp tại tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 Vấn đề phát triển khu công nghiệp ở nước ta nói chung và tại tỉnh Đồng Nai nói riêng còn mới mẻ, do vậy luận văn không thể tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong nhận được sự cảm thông và đóng góp ý kiến của qúy Thầy, Cô trong hội đồng đánh giá, của các chuyên gia, bạn bè và đồng nghiệp để luận văn được hoàn thiện hơn.

pdf73 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 19/08/2013 | Lượt xem: 2041 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số giải pháp phát triển các khu công nghiệp tại tỉnh Đồng Nai đến năm 2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g ngaønh coâng nghieäp naøo phaûi döùt khoaùt boá trí xa nguoàn nöôùc. - Caùc KCN quy hoaïch, ñaàu tö xaây döïng ôû vuøng noâng thoân, mieàn nuùi neân boá trí, khuyeán khích caùc döï aùn ñaàu tö vaøo lónh vöïc cheá bieán noâng saûn thöïc phaåm nhaèm giaûi quyeát ñöôïc nguoàn nguyeân lieäu vaø söû duïng ñöôïc nguoàn lao ñoäng taïi choã. 3.2.2. Giaûi phaùp veà ñaàu tö xaây döïng haï taàng khu coâng nghieäp Ñeå ñaàu tö xaây döïng cô sôû haï taàng beân trong vaø beân ngoaøi KCN hoaøn chænh caàn moät löôïng voán raát lôùn, do ñoù ñeå coù ñuû nguoàn voán thì phaûi keát hôïp giöõa nguoàn voán trong nöôùc vaø nguoàn voán nöôùc ngoaøi, ñoàng thôøi phaûi phaân ñònh roõ traùch nhieäm cuûa Nhaø nöôùc caùc caáp vaø cuûa doanh nghieäp kinh doanh haï taàng KCN, chæ coù nhö vaäy môùi giaûi quyeát ñöôïc nhöõng vöôùng maéc trong lónh vöïc naøy vaø thuùc ñaåy quaù trình ñaàu tö xaây döïng caùc KCN ñöôïc nhanh choùng. - 52 - 3.2.2.1. Thu huùt voán ñaàu tö xaây döïng haï taàng khu coâng nghieäp a) Ñoái vôùi nhaø nöôùc caùc caáp - Caàn coù ñuû nguoàn voán vay tín duïng öu ñaõi ñeå xaây döïng cô sôû haï taàng, coù chuû tröông cho vay ñoái vôùi taát caû caùc thaønh phaàn kinh teá. Caùc doanh nghieäp kinh doanh haï taàng KCN coù theå theá chaáp quyeàn söû duïng ñaát cuûa mình treân dieän tích ñaát ñöôïc giao ñeå möôïn voán töø ngaân haøng. Caùc bieän phaùp söû duïng nhö: • Ñieàu chænh laõi suaát cho vay ñaëc bieät trong lónh vöïc xaây döïng cô sôû haï taàng KCN. • Chuyeån ñoåi caùc doanh nghieäp Nhaø nöôùc ñang hoaït ñoäng trong lónh vöïc kinh doanh haï taàng KCN thaønh caùc coâng ty coå phaàn ñeå taêng cöôøng khaû naêng huy ñoäng voán hoaëc coù theå thaønh laäp doanh nghieäp lieân doanh giöõa nhaø nöôùc vaø tö baûn, tö nhaân. Tuy nhieân trong vieäc lieân doanh vôùi nöôùc ngoaøi caàn phaûi tính toaùn tyû leä voán cuûa phía Vieät Nam tham gia lieân doanh nhaèm traùnh tình traïng voán lieân doanh ít daãn tôùi phía Vieät Nam khoâng kieåm soaùt ñöôïc phaàn voán cuûa mình cuõng nhö khoâng kieåm soaùt ñöôïc hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp. • Söû duïng coù hieäu quaû nguoàn voán vay tín duïng nöôùc ngoaøi vaø cuûa caùc toå chöùc kinh teá quoác teá, phaùt trieån hình thöùc BOT (hôïp ñoàng – xaây döïng kinh doanh – chuyeån giao) cho nöôùc ngoaøi ñaàu tö. • Keâu goïi caùc doanh nhaân laø vieät kieàu ôû nöôùc ngoaøi ñaàu tö veà toå quoác, keå caû ñaàu tö tröïc tieáp vaø ñaàu tö giaùn tieáp thoâng qua vieäc göûi ngoaïi teä veà nöôùc, goùp phaàn laøm giaûm aùp löïc veà nguoàn voán trong nöôùc cho ñaàu tö phaùt trieån haï taàng caùc KCN. • Phaûi löïa choïn chuû döï aùn ñaàu tö xaây döïng haï taàng KCN coù kinh nghieäm, ñuû naêng löïc taøi chính vaø coù phöông aùn hieäu quaû, xaùc ñònh chuû ñaàu tö ngay töø khi trình duyeät ñeà aùn thaønh laäp KCN ñeå traùnh vieäc phaûi thay ñoåi chuû ñaàu tö trong quaù trình xaây döïng. - Moät soá KCN coù söùc caïnh tranh keùm, khoâng coù caùc doanh nghieäp kinh doanh haï taàng ñaêng kyù thì Nhaø nöôùc phaûi chæ ñònh doanh nghieäp vaø phaûi hoã trôï - 53 - voán, ñoàng thôøi coù chính saùch öu ñaõi veà laõi suaát cho doanh nghieäp ñeå xaây döïng haï taàng beân trong KCN baèng nguoàn voán töø ngaân saùch. b) Ñoái vôùi doanh nghieäp kinh doanh haï taàng khu coâng nghieäp - Caùc coâng ty kinh doanh haï taàng KCN caàn traùnh tình traïng ñaàu tö daøn traûi, quaù söùc veà voán… maø caàn taäp trung ñaàu tö hoaøn chænh vaøo moät KCN, töø ñoù tieán haønh cho thueâ ñaát, sau ñoù töø nhöõng nguoàn thu cho thueâ ñaát laïi tieáp tuïc ñaàu tö nhöõng KCN khaùc. - Coù theå thöïc hieän coå phaàn hoaù theo hình thöùc coâng ty coå phaàn coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi, tham gia nieâm yeát treân thò tröôøng chöùng khoaùn taäp trung. Giaûi phaùp naøy coù öu ñieåm laø coù theå taïo ñöôïc nguoàn voán lôùn, daøi haïn thuaän lôïi cho coâng taùc ñaàu tö kinh doanh haï taàng KCN so vôùi vieäc ñi vay caùc toå chöùc tín duïng hoaëc taùi ñaàu tö qua hình thöùc trích lôïi nhuaän. - Thöïc hieän ñaàu tö cô sôû haï taàng theo hình thöùc “cuoán chieáu”. Khaùch haøng ñaêng kyù vaøo khu coâng nghieäp ñeán ñaâu thì xaây döïng keát caáu haï taàng ñeán ñoù, neân taän duïng toái ña keát caáu haï taàng saün coù, traùnh ñaàu tö vaøo “vuøng traéng”. Ñoái vôùi nhöõng KCN coù nhöõng vò trí thuaän lôïi, giaù cho thueâ ñaát öu ñaõi, coù nhieàu döï aùn 100% voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi thì coù theå söû duïng bieän phaùp nhaän tieàn öùng tröôùc cuûa nhaø ñaàu tö ñeå xaây döïng cô sôû haï taàng. 3.2.2.2. Giaûi phaùp xaây döïng haï taàng xaõ hoäi vaø haï taàng kyõ thuaät beân ngoaøi khu coâng nghieäp a) Haï taàng kyõ thuaät beân ngoaøi khu coâng nghieäp - Taïo nguoàn voán cho ngaân saùch ñeå giaûi quyeát caùc vaán ñeà veà ñöôøng giao thoâng, thoâng tin lieân laïc, vaên hoaù, giaùo duïc,… thoâng qua caùc bieän phaùp nhö phaùt haønh traùi phieáu Chính phuû, coâng traùi. - Nhaø nöôùc giao cho caùc doanh nghieäp chuyeân ngaønh veà ñieän, nöôùc, thoâng tin lieân laïc thöïc hieän caùc döï aùn ñaàu tö vaø sau ñoù tieán haønh thu phí ñeå hoaøn voán. - Xaây döïng caùc tuyeán ñöôøng giao thoâng vaø heä thoáng thoaùt nöôùc :ñaàu tö baèng ngaân saùch nhaø nöôùc. Coù theå söû duïng moät soá bieän phaùp nhö : nhaø nöôùc coù theå huy ñoäng caùc doanh nghieäp töï boû voán ra laøm tröôùc, ngaân saùch nhaø nöôùc traû chaäm vôùi laõi suaát hôïp lyù; hoaëc huy ñoäng voán öùng tröôùc cuûa caùc doanh nghieäp - 54 - kinh doanh haï taàng KCN sau ñoù tröø vaøo khoaûn tieàn söû duïng ñaát vaø khoaûn noäp ngaân saùch. b) Haï taàng xaõ hoäi beân ngoaøi khu coâng nghieäp : Caùc khu daân cö vaø nhaø ôû, dòch vuï phuïc vuï ngöôøi lao ñoäng - Ñaûm baûo boá trí taùi ñònh cö cho nhöõng ngöôøi bò giaûi toaû, coù theå baèng ñaát, nhaø hoaëc tieàn. Thöïc hieän maïnh cô cheá coâng ty haï taàng ñaàu tö khu taùi ñònh cö hoaëc ñoùng goùp 20% chi phí ñeàn buø giaûi toaû ñeå Nhaø nöôùc xaây döïng. Ña soá lao ñoäng nhaäp cö coù thu nhaäp thaáp, chæ ngöôøi coù baèng caáp, tay ngheà cao thì môùi coù thu nhaäp cao, do ñoù caàn tieán haønh song song hai bieän phaùp. Thöù nhaát: Nhaø nöôùc coù theå thöïc hieän ñaáu giaù quyeàn söû duïng ñaát taïi moät soá khu vöïc nhaát ñònh ñeå taïo nguoàn voán xaây döïng phaùt trieån haï taàng khu daân cö; Taïo nhöõng ñoøn baåy veà kinh teá nhö coù cheá ñoä öu ñaõi veà vieäc söû duïng ñaát, cho pheùp chaäm noäp tieàn söû duïng ñaát, öu ñaõi veà voán vay, thueá… vaø thöïc hieän caùc thuû tuïc haønh chính nhanh goïn, haáp daãn cho nhöõng doanh nghieäp kinh doanh nhaø ôû cho coâng nhaân. Nhaø nöôùc coù theå giao ñaát cho caùc doanh nghieäp naøy ñeå ñaàu tö xaây döïng nhaø ôû cho coâng nhaân nhaèm giaûm giaù thaønh thueâ nhaø; Khuyeán khích caùc lieân doanh, caùc doanh nghieäp boû voán ñeå thueâ ñaát laøm nhaø ôû cho coâng nhaân cuûa mình. Nhaø nöôùc caàn taäp trung voán ñeå cung caáp nhaø ôû cho lao ñoäng kyõ thuaät coù tay ngheà cao, caùn boä quaûn lyù coù thu nhaäp cao vì thöïc söï khoâng theå lo nhaø ôû cho toaøn boä ngöôøi lao ñoäng coù thu nhaäp thaáp. Thöù hai : Taän duïng naêng löïc cung caáp nhaø cho thueâ cuûa ngöôøi daân xung quanh caùc KCN phaùt trieån khaù nhanh vaø töï phaùt, duø chöa ñaûm baûo nhöng coù theå chaáp nhaän ñöôïc vì phuø hôïp vôùi ña soá lao ñoäng nhaäp cö coù thu nhaäp thaáp. Taän duïng nhöõng khu nhaø ôû thoâng thöôøng hoaëc khu vöïc coøn laâu môùi trieån khai döï aùn ñeå xaây döïng nhaø ôû caáp thaáp cho coâng nhaân. Moät soá gia ñình bò thu hoài ñaát coù soá tieàn lôùn coù nhu caàu xaây nhaø troï cho coâng nhaân, moät soá thì thieáu voán, Nhaø nöôùc caàn coù chính saùch ñaàu tö hoã trôï veà voán, ñöôøng giao thoâng, caáp thoaùt nöôùc, veä sinh, thuû tuïc ñaêng kyù taïm truù taïm vaéng, an ninh traät töï, toå chöùc caùc tuï ñieåm vaên hoaù, vui chôi giaûi trí vaø mieãn thueá kinh doanh nhaø troï trong daân. Vöøa - 55 - taïo vieäc laøm cho lao ñoäng ñòa phöông vöøa taïo hoøa nhaäp töï nhieân giöõa daân ñòa phöông vaø lao ñoäng nhaäp cö. 3.2.3. Hoaøn thieän cô cheá quaûn lyù, thöïc hieän caûi caùch haønh chính 3.2.3.1. Hoaøn thieän cô cheá quaûn lyù Hoaøn thieän cô cheá quaûn lyù naâng cao hieäu quaû quaûn lyù KCN chính laø taêng cöôøng cô cheá quaûn lyù moät cöûa moät ñaàu moái cuûa Ban quaûn lyù caùc KCN. - Phaân ñònh roõ traùch nhieäm cuûa caùc caáp, caùc ngaønh töø trung öông ñeán ñòa phöông trong vieäc toå chöùc vaø quaûn lyù KCN. - Xaây döïng quy cheá taêng cöôøng phoái hôïp hoaït ñoäng giöõa Ban quaûn lyù KCN vôùi caùc cô quan chuyeân moân cuûa tænh, taêng cöôøng söï phaân caáp, uûy quyeàn cho Ban quaûn lyù ôû moät soá lónh vöïc veà quaûn lyù voán, lao ñoäng, moâi tröôøng… nhaát laø vieäc caáp giaáy pheùp ñaàu tö vaøo KCN. Toå chöùc caùc boä phaän quaûn lyù ñaàu tö nöôùc ngoaøi trong töøng cô quan vaø phoái hôïp nhòp nhaøng vôùi Ban quaûn lyù caùc KCN, vöøa phaùt huy hieäu quaû caùc cô quan vaø cô cheá moät cöûa moät ñaàu moái cuûa Ban quaûn lyù theo tieâu chuaån ISO. Muïc ñích laø thöïc hieän ñuùng quy ñònh, thôøi haïn cuûa Luaät phaùp, toång thôøi gian xöû lyù keå caû phoái hôïp baèng thôøi gian quy ñònh. - Thaønh laäp caùc chi nhaùnh cuûa Ban quaûn lyù ôû caùc KCN vôùi quy moâ tuøy thuoäc theo quy moâ cuûa KCN ñòa phöông. Ví duï: Vaên phoøng ñaïi dieän quaûn lyù KCN Nhôn Traïch (goàm 6 KCN), vaên phoøng ñaïi dieän quaûn lyù KCN Long Thaønh (5 KCN), vaên phoøng ñaïi dieän quaûn lyù KCN Vónh Cöûu – Traûng Bom (4 KCN), caùc KCN treân ñòa baøn Tp. Bieân Hoøa thì lieân heä tröïc tieáp vôùi Ban quaûn lyù KCN caáp tænh. - Quaûn lyù theo höôùng thò tröôøng hoaù dòch vuï haï taàng KCN : Ban quaûn lyù KCN, doanh nghieäp, coâng ty kinh doanh haï taàng phaûi theo cô cheá thò tröôøng, giaù caû theo chaát löôïng haøng. Keát hôïp bieän phaùp xaây döïng tieâu chuaån KCN, phaân loaïi KCN theo nhieàu tieâu chuaån trong ñoù coù möùc ñoä cung caáp dòch vuï haï taàng, möùc ñoä quan taâm chaêm soùc khaùch haøng, chaáp haønh luaät phaùp ñeå ñònh höôùng phí haï taàng, ñoàng thôøi taïo ñieàu kieän cho caùc nhaø ñaàu tö ñöôïc soøng phaúng vôùi caùc - 56 - coâng ty haï taàng, dòch vuï naøo khoâng ñaùp öùng thì khoâng thu hoaëc giaûm phí haï taàng hoaëc phaûi boài thöôøng. 3.2.3.2. Thöïc hieän caûi caùch thuû tuïc haønh chính - Thöôøng xuyeân raø soaùt caûi tieán thuû tuïc haønh chính töøng cô quan, boû bôùt caùc khaâu khoâng caàn thieát, caûi tieán trong töøng khaâu thuû tuïc, ñaûm baûo roõ raøng, minh baïch, deã hieåu, deã laøm. Nhöõng vieäc trong quy ñònh thì phaûi trieät ñeå theo quy trình giaûi quyeát, nhöõng phaùt sinh phaûi ñöôïc laõnh ñaïo cao nhaát cuûa caùc cô quan, UBND tænh, caùc boä ngaønh giaûi quyeát nhanh choùng theo loä trình vaø thôøi haïn ngaén nhaát. - Cung caáp thoâng tin, phoå bieán quy trình xöû lyù töø nhaéc nhôû ñeán xöû phaït haønh chính, ñaûm baûo doanh nghieäp bieát ñaày ñuû vaø chính xaùc caùc quy ñònh, thuû tuïc vaø bieän phaùp cheá taøi cuûa Nhaø nöôùc veà töøng lónh vöïc ñeå thöïc hieän ñuùng. - Tieáp tuïc nghieân cöùu caûi tieán, hôïp lyù hoaù quy trình xöû lyù coâng vieäc noäi boä Ban quaûn lyù ñeå naâng cao hôn nöõa veà chaát löôïng vaø ruùt ngaén thôøi gian giaûi quyeát hoà sô cho doanh nghieäp. - Hoaøn chænh Website hieän nay cuûa Ban quaûn lyù KCN, cung caáp thoâng tin phong phuù, caàn thieát cho doanh nghieäp; xaây döïng cô sôû döõ lieäu chuyeân ngaønh; nghieân cöùu thöïc hieän caùc “dòch vuï haønh chính coâng” nhö : dòch vuï caáp môùi, gia haïn söûa ñoåi, thò thöïc cho chuyeân gia nöôùc ngoaøi laøm vieäc trong KCN, dòch vuï xin caáp hoä chieáu, thò thöïc cho coâng daân Vieät Nam laøm vieäc trong doanh nghieäp KCN ñi ñaøo taïo ôû nöôùc ngoaøi; nghieân cöùu thöïc hieän vieäc ñaêng kyù kinh doanh qua maïng. 3.2.4. Ñaøo taïo caùn boä quaûn lyù vaø taêng cöôøng quaûn lyù tröôùc vaø sau döï aùn 3.2.4.1. Ñaøo taïo caùn boä quaûn lyù Ñaøo taïo caùn boä coâng chöùc veà trình ñoä chuyeân moân vaø quaûn lyù nhaø nöôùc, ngoaïi ngöõ, coâng ngheä thoâng tin, giao tieáp, phong caùch laøm vieäc theo tieâu chuaån quoác teá hoaù, nhaát laø caùc boä phaän quaûn lyù ñaàu tö nöôùc ngoaøi, caùc boä ngaønh thöôøng xuyeân taäp huaán chuyeân moân vaø phoå bieán quan ñieåm quaûn lyù cuûa Nhaø nöôùc ñoái vôùi töøng lónh vöïc. Ñaëc bieät boài döôõng nhaän thöùc, ñaïo ñöùc ngöôøi thi haønh coâng vuï phaûi chí coâng, voâ tö, trung thaønh, trung thöïc… - 57 - Keát hôïp bieän phaùp giaûm bieân cheá nhöõng ngöôøi khoâng ñaùp öùng yeâu caàu coâng vieäc vaø luaân chuyeån caùn boä trong cô quan hoaëc giöõa caùc cô quan, ñaûm baûo boä phaän quaûn lyù ñaàu tö nöôùc ngoaøi phaûi gioûi nhaát, chuyeân nghieäp nhaát. 3.2.4.2. Taêng cöôøng coâng taùc quaûn lyù tröôùc vaø sau döï aùn: Taêng cöôøng coâng taùc toå chöùc thaåm ñònh döï aùn ñaàu tö: Ñeå coâng taùc thaåm ñònh döï aùn ñaàu tö ñaït keát quaû cao nhaát trong giai ñoaïn tôùi, caàn söû duïng moät soá bieän phaùp sau: - Choïn nhöõng caùn boä coù trình ñoä, naêng löïc, phaåm chaát chính trò ñeå giao vieäc. Neáu ñieàu naøy khoâng ñöôïc nhìn nhaän moät caùch nghieâm chænh vaø giaûi quyeát caên baûn thì chaéc chaén saép tôùi nhöõng sai laàm kyõ thuaät trong thaåm ñònh döï aùn seõ coøn dieãn ra, neàn kinh teá chung seõ phaûi gaùnh chòu nhöõng thieät haïi cuûa caùc quaù trình naøy ñem laïi. - Ñaûm baûo vieäc thaåm ñònh döï aùn phaûi ñuùng quy trình ñaõ ñöôïc xaây döïng ñeå löïa choïn nhöõng phöông aùn ñaàu tö toát nhaát, ñaït ñöôïc hieäu quaû kinh teá xaõ hoäi, söû duïng hôïp lyù nguoàn löïc vaø thuùc ñaåy nhòp ñoä taêng tröôûng kinh teá ñeå ñaït muïc tieâu ñeà ra. - Phaûi thaønh laäp boä phaän tö vaán ñaàu tö ñeå höôùng daãn caùc doanh nghieäp löïa choïn nhöõng ngaønh ngheà ñaàu tö coù trieån voïng trong töông lai nhöng ñoàng thôøi phaûi theo ñuùng quy ñònh höôùng daãn ñaõ ñeà ra vaø ñuùng quy hoaïch phaùt trieån cuûa tænh trong töøng thôøi kyø. Taêng cöôøng coâng taùc quaûn lyù sau döï aùn: Theo xu höôùng chung cuûa theá giôùi, Vieät Nam ñang chuyeån sang quaûn lyù theo phöông thöùc haäu kieåm, thuû tuïc caáp pheùp ban ñaàu ñôn giaûn nhöng khaâu quaûn lyù sau giaáy pheùp (sau döï aùn) thì chaët cheõ, hôïp lyù. Quaûn lyù sau giaáy pheùp goàm 3 giai ñoaïn: moät laø töø sau khi caáp pheùp ñeán khi baét ñaàu trieån khai xaây döïng; hai laø töø khi xaây döïng ñeán khi ñi vaøo hoaït ñoäng chính thöùc; ba laø töø khi chính thöùc hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh. Trong giai ñoaïn moät caàn taêng cöôøng quaûn lyù vaø hoã trôï nhaø ñaàu tö sau giaáy pheùp ñeå ñaûm baûo nhaø ñaàu tö trieån khai döï aùn vôùi tyû leä cao nhaát, coâng vieäc naøy hieän nay coøn boû ngoõ. Ban quaûn lyù KCN (hoaëc UBND tænh) caàn giöõ quan heä - 58 - thöôøng xuyeân vôùi ngöôøi coù thaåm quyeàn quyeát ñònh cuûa nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi qua caùc keânh nhö hieäp hoäi, taäp ñoaøn, internet… keå caû gaëp tröïc tieáp neáu coù theå, ñeå theå hieän thaùi ñoä quan taâm cuûa tænh vaø hoã trôï nhaø ñaàu tö trieån khai döï aùn neáu coøn chaàn chöø hoaëc chöa coù quyeát taâm. Giai ñoaïn hai, xaây döïng nhaø xöôõng vaø thöïc hieän caùc thuû tuïc ban ñaàu : trieån khai giaáy pheùp voán gaëp nhieàu khoù khaên, Ban quaûn lyù KCN phaûi giaùm saùt ñeå hoã trôï vaø höôùng daãn doanh nghieäp, nhaèm baûo ñaûm thöïc hieän döï aùn ñuùng tieán ñoä, ñuùng quy ñònh veà thieát keá nhaèm taïo ra quaàn theå kieán truùc KCN haøi hoaø, taïo ñieàu kieän quaûn lyù toát giai ñoaïn sau. Giai ñoaïn ba, khi doanh nghieäp hoaït ñoäng chính thöùc. Phaûi quaûn lyù ñuùng phaùp luaät, thoâng thoaùng maø chaët cheõ, luoân taïo thuaän lôïi cho doanh nghieäp hoaït ñoäng trong khuoân khoå cuûa luaät phaùp, ñeå vöøa höôùng daãn, xöû lyù vaø hoã trôï doanh nghieäp, ñaëc bieät nhaán maïnh ñeán vai troø cuûa Ban quaûn lyù KCN. ÖÙng duïng coâng ngheä thoâng tin trong quaûn lyù, xaây döïng caùc chöông trình quaûn lyù qua maïng ñeå vöøa thuaän tieän trong coâng taùc quaûn lyù, vöøa thuaän tieän cho doanh nghieäp, giaûm bôùt thuû tuïc vaø thôøi gian, giaûm tính naëng neà cuûa hình thöùc vaên baûn haønh chính ñoàng thôøi taêng cöôøng hoäi nhaäp baèng phöông tieän coâng ngheä thoâng tin. Ñoái vôùi caùc döï aùn chöa trieån khai nhöng xeùt thaáy coù khaû naêng thöïc hieän caàn thuùc ñaåy vieäc trieån khai trong khoaûng thôøi gian nhaát ñònh thoâng qua vieäc giaûi quyeát caùc vöôùng maéc, keå caû vieäc ñieàu chænh muïc tieâu, quy moâ hoaït ñoäng cuûa döï aùn. Caùc döï aùn khoâng coù trieån voïng thöïc hieän, kieân quyeát thu hoài giaáy pheùp ñaàu tö, daønh ñòa ñieåm cho caùc nhaø ñaàu tö khaùc coù naêng löïc veà taøi chính vaø chuyeân ngaønh. 3.2.5. Giaûi phaùp thöïc hieän coâng taùc ñeàn buø, giaûi toaû Hieän nay vieäc ñeàn buø, giaûi phoùng maët baèng ñeå phaùt trieån caùc KCN dieãn ra raát chaäm, aûnh höôûng ñeán vieäc trieån khai xaây döïng vaø phaùt trieån caùc KCN, naûy sinh nhieàu vaán ñeà xaõ hoäi phöùc taïp. Sôû dó coù tình traïng ñoù laø do chuùng ta chæ môùi quan taâm ñeán vieäc ñeàn buø baèng tieàn maø chöa thaät söï quan taâm ñeán vaán ñeà ñònh - 59 - canh, ñònh cö cho caùc ñoái töôïng bò thu hoài ñaát ñeå xaây döïng vaø phaùt trieån coâng nghieäp. Ñeå coâng taùc trieån khai coù keát quaû caàn thöïc hieän moät soá bieän phaùp sau: - Caùc hoä daân coù dieän tích ñaát bò giaûi toaû ñeå xaây döïng KCN phaûi ñöôïc nhaø nöôùc boá trí taùi ñònh canh, ñònh cö, ñöôïc hoã trôï ñeå oån ñònh ñôøi soáng, ñaøo taïo chuyeån ñoåi ngaønh ngheà vaø boá trí vieäc laøm môùi theo ñuùng chuû tröông vaø phaùp luaät cuûa nhaø nöôùc. - Nhaø nöôùc phaûi thoâng baùo tröôùc quy hoaïch söû duïng ñaát vaø thoáng keâ ñaày ñuû soá lao ñoäng caàn chuyeån ñoåi ngheà ñeå coù nhöõng phöông aùn ñònh canh, ñònh cö, giaûi quyeát vieäc laøm vaø ñaøo taïo ngheà cho nhöõng ñoái töôïng phaûi chuyeån ñoåi ngheà do bò thu hoài ñaát ñeå xaây döïng KCN. - Phaûi hoaøn taát ñeàn buø, giaûi phoùng maët baèng xong môùi ñaáu thaàu cho caùc coâng ty ñaàu tö haï taàng vaøo xaây döïng. UBND ñòa phöông caàn taêng cöôøng quaûn lyù quy hoaïch, kieân quyeát giaûi toaû caùc tröôøng hôïp daân laán chieám xaây döïng traùi pheùp ngay töø coâng trình taïm ñaàu tieân. - Ñieàu chænh khung giaù ñaát ñeàn buø giaûi phoùng maët baèng cho phuø hôïp vôùi maët baèng thò tröôøng vaø phaân caáp maïnh hôn cho UBND caùc huyeän, thaønh phoá, thò xaõ trong vieäc pheâ duyeät caùc phöông aùn ñeàn buø, giaûi toaû. - Taêng cöôøng coâng taùc tuyeân truyeàn, vaän ñoäng, giaûi thích ñeå ngöôøi daân hieåu roõ chuû tröông vaø chính saùch cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc trong vieäc thöïc hieän chuû tröông coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc nhaèm taïo söï ñoàng thuaän trong caùc taàng lôùp nhaân daân. 3.2.6. Giaûi phaùp veà caùc chính saùch phaùt trieån KCN 3.2.6.1. Chính saùch thueá Thoáng nhaát chính saùch öu ñaõi caùc nhaø ñaàu tö trong vieäc xaây döïng cô sôû haï taàng caùc KCN veà giaù thueâ ñaát, thueá (hieän nay thueá thu nhaäp doanh nghieäp ñoái vôùi nhaø ñaàu tö cô sôû haï taàng trong nöôùc laø 15%, trong khi nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi chæ 10%). Caàn coù chính saùch hoã trôï doanh nghieäp, ñaëc bieät laø hoã trôï taøi chính ñeå thu huùt doanh nghieäp vaøo KCN. Aùp duïng cho caùc doanh nghieäp trong KCN – KCX xuaát khaåu vaøo thò tröôøng trong nöôùc ñöôïc höôûng thueá suaát CEPT ñeå coù theå caïnh tranh ñöôïc vôùi haøng hoaù cuûa caùc nöôùc ASEAN nhaäp vaøo Vieät Nam. - 60 - 3.2.6.2. Chính saùch xuaát nhaäp khaåu Maëc duø ñaõ coù nhöõng chính saùch öu ñaõi ñoái vôùi nhöõng doanh nghieäp KCN saûn xuaát haøng xuaát khaåu vaø soá lieäu xuaát khaåu coù taêng haøng naêm, nhöng ñeå xuaát khaåu ngaøy caøng ñoùng vai troø quan troïng trong neàn kinh teá thì caàn phaûi coù nhöõng giaûi phaùp mang tính vó moâ cuûa nhaø nöôùc. - Xaây döïng chöông trình xuùc tieán xuaát khaåu cuûa tænh gaén keát vôùi chöông trình cuûa caùc ñòa phöông trong vuøng nhaát laø TP. Hoà Chí Minh vaø trung öông. Keát hôïp vôùi giaûi phaùp öùng duïng coâng ngheä thoâng tin vaø quaûn lyù sau döï aùn ñeå ñaåy maïnh xuùc tieán xuaát khaåu moät caùch coù toå chöùc vaø toång löïc. Phaùt huy maïnh vai troø “Trung taâm dòch vuï vaø giôùi thieäu saûn phaåm KCN” cuûa Ban quaûn lyù KCN, gaén keát caùc doanh nghieäp ñaàu tö nöôùc ngoaøi vaøo caùc hieäp hoäi ngaønh ngheà cuûa Vieät Nam. - Phaûi ñaët ra muïc tieâu haøng naêm cho coâng taùc xuaát khaåu, muïc tieâu naøy coù theå do tænh ñeà ra vaø ñöôïc caùc doanh nghieäp höôûng öùng, hoaëc khuyeán khích doanh nghieäp töï ñaët ra muïc tieâu xuaát khaåu cuûa doanh nghieäp mình vaø ñöôïc tænh chaáp thuaän. Trong quaù trình hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp caàn coù söï hoã trôï cuûa nhaø nöôùc ñeå thaùo gôõ nhöõng khoù khaên, vöôùng maéc. Nhöõng doanh nghieäp xuaát khaåu vöôït chæ tieâu ñaët ra, ngoaøi vieäc thöôûng theo quy ñònh cuûa nhaø nöôùc, tænh caàn coù chính saùch thöôûng rieâng ñeå khuyeán khích. - Caûi caùch thuû tuïc xuaát nhaäp khaåu, taêng cöôøng öu ñaõi ñeå phaùt trieån KCX, DNCX. Taïo cô cheá taêng cöôøng trao ñoåi giöõa KCX vaø noäi ñòa, trong ñoù noäi ñòa coù vai troø veä tinh hoaëc cung caáp nguyeân lieäu ñaàu vaøo cho caùc KCX, DNCX. - UBND tænh taïo ñieàu kieän ñeå caùc doanh nghieäp laäp caùc gian haøng, sieâu thò ôû nöôùc ngoaøi ñeå giôùi thieäu saûn phaåm do caùc doanh nghieäp ôû caùc KCN cuûa tænh saûn xuaát. 3.2.6.3. Chính saùch ñaát ñai Tieáp tuïc boå sung, hoaøn thieän nhöõng chính saùch coù lieân quan ñeán vaán ñeà chuyeån nhöôïng, cho thueâ, theá chaáp ñaát trong KCN. Maëc duø hieän nay luaät ñaát ñai ñaõ ñöôïc boå sung vaø söûa ñoåi ñaõ taïo ra moät heä thoáng phaùp luaät töông ñoái ñaày ñuû, trong thôøi gian qua taïo nhieàu thuaän lôïi cho vieäc phaùt trieån caùc KCN, môû roäng ñoâ - 61 - thò vaø phaùt trieån cô sôû haï taàng, song ñeå ñaùp öùng toát cho yeâu caàu coâng nghieäp hoaù hieän ñaïi hoaù, luaät ñaát ñai caàn phaûi cuï theå, roõ raøng vaø mang tính oån ñònh cao hôn. Boå sung quõy ñaát cho taùi ñònh cö keát hôïp bieän phaùp naâng cao söï hoaøn thieän phaùp luaät veà ñaát ñai, trong ñoù nhaán maïnh quyeàn lôïi vaø nghóa vuï cuûa ngöôøi daân coù ñaát noâng nghieäp bò giaûi toûa ñeå hoï coù yù thöùc hôn veà chuû tröông phaùt trieån KCN. 3.2.7. Giaûi phaùp veà coâng taùc quaûn lyù moâi tröôøng Phaùt trieån KCN, thu huùt ñaàu tö nöôùc ngoaøi, thöïc hieän söï nghieäp coâng nghieäp hoaù hieän ñaïi hoaù phaûi ñaûm baûo moâi tröôøng ñeå taêng tröôûng vaø phaùt trieån beàn vöõng. Tuy nhieân hieän nay caùc KCN phaùt trieån maïnh thì söï aûnh höôûng ñeán moâi tröôøng soáng ngaøy caøng taêng. Vieäc xöû lyù moâi tröôøng caùc KCN laø traùch nhieäm cuûa caùc doanh nghieäp ñaàu tö vaøo KCN, cuûa caùc doanh nghieäp kinh doanh haï taàng KCN. Nhaø nöôùc caùc caáp phaûi coù traùch nhieäm kieåm tra, xöû lyù vaø höôùng daãn caùc doanh nghieäp thöïc hieät toát luaät moâi tröôøng. Caùc bieän phaùp sau nhaèm thaùo gôõ tình traïng oâ nhieãm moâi tröôøng: - Quy hoaïch hoaøn chænh heä thoáng thoaùt vaø xöû lyù : nöôùc thaûi, khí thaûi, chaát thaûi coâng nghieäp ôû caùc KCN cuûa tænh, ñaûm baûo tieâu chuaån cho pheùp veà maët moâi tröôøng tröôùc khi thaûi ra ñaát, bieån, soâng, suoái trong khu vöïc. - Caùc nhaø maùy khi trieån khai xaây döïng caàn coù söï giaùm saùt, ñoân ñoác xaây döïng heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi, khí thaûi, raùc thaûi… töø caùc cô quan chöùc naêng sao cho phuø hôïp vôùi heä thoáng xöû lyù toaøn KCN. Caùc döï aùn ñaàu tö vaøo KCN phaûi ñaêng kyù ñaûm baûo veà moâi tröôøng tröôùc khi ñi vaøo hoaït ñoäng. - Ñieàu chænh quy ñònh cuï theå cho caùc nhaø ñaàu tö xaây döïng haï taàng KCN veà thôøi gian ñöa nhaø maùy xöû lyù nöôùc thaûi ñi vaøo hoaït ñoäng. Ví duï: chaäm nhaát laø khi coù khoaûng 50% dieän tích KCN ñöôïc laáp ñaày (hieän nay laø 70%). Caàn coù bieän phaùp phoái hôïp giöõa caùc KCN vaø ñòa phöông trong baûo veä moâi tröôøng, traùnh gaây oâ nhieãm cho nhau, ñoàng thôøi phaûi xaùc ñònh nhöõng ngaønh coâng nghieäp naøo coù theå ñaët ôû thöôïng löu nguoàn nöôùc vaø nhöõng ngaønh coâng nghieäp naøo phaûi ñaët ôû haï löu, nhöõng ngaønh coâng nghieäp naøo phaûi döùt khoaùt boá trí xa nguoàn nöôùc. Tænh caàn coù - 62 - söï hoã trôï kyõ thuaät, taøi chính cho caùc doanh nghieäp vaø caùc chuû ñaàu tö phaùt trieån KCN thoâng qua caùc lôùp huaán luyeän veà moâi tröôøng. - Khuyeán khích caùc coâng ty, goàm caû coâng ty tö nhaân tham gia xöû lyù raùc thaûi coâng nghieäp. Khi KCN chöa coù nhaø maùy xöû lyù chaát thaûi thì söï xuaát hieän cuûa thaønh phaàn kinh teá tö nhaân laø caàn thieát. Nhöõng raùc thaûi khoâng söû duïng taùi cheá ñöôïc phaûi ñöôïc choân laáp theo quy ñònh, ñaûm baûo an toaøn veä sinh. - Caùc cô quan chöùc naêng trong tænh nhö Sôû Khoa hoïc coâng ngheä moâi tröôøng caàn thöôøng xuyeân kieåm tra, theo doõi vaø giaûi quyeát caùc vuï vieäc vi phaïm oâ nhieãm moâi tröôøng ñoàng thôøi xöû lyù nghieâm caùc doanh nghieäp vi phaïm keå caû doanh nghieäp nhaø nöôùc. - Chính phuû vaø UBND tænh caàn coù söï hoã trôï cho vay voán ñeå xaây döïng nhaø maùy xöû lyù caùc chaát thaûi. Coù theå xaây döïng nhaø maùy naøy theo hình thöùc BOT vôùi nhöõng öu ñaõi rieâng. 3.2.8. Giaûi phaùp vaän ñoäng vaø thu huùt ñaàu tö: Töø tröôùc ñeán nay, coâng taùc vaän ñoäng ñaàu tö chöa ñöôïc quan taâm ñuùng möùc, vaãn ôû theá bò ñoäng, chôø caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi ñeán tìm cô hoäi ñaàu tö. Vai troø cuûa cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc ñoái vôùi vaán ñeà ñaàu tö, nhaát laø ñaàu tö nöôùc ngoaøi, coøn môø nhaït, chuû yeáu ban haønh chính saùch, söûa ñoåi theo söï goùp yù, phaøn naøn cuûa caùc nhaø ñaàu tö. Vieäc xuùc tieán ñaàu tö chuû yeáu taäp trung vaøo giôùi thieäu luaät phaùp, chính saùch, chöa taäp trung vaøo chöông trình vaän ñoäng ñaàu tö theo töøng ñoái taùc, lónh vöïc hoaëc döï aùn cuï theå. - Nhaø nöôùc phaûi coù chính saùch ñaàu tö nöôùc ngoaøi vaø ñaàu tö trong nöôùc thoáng nhaát, oån ñònh, minh baïch. Caùc chính saùch ban haønh sau phaûi baûo ñaûm nguyeân taéc keá thöøa, khoâng hoài toá vaø haáp daãn hôn tröôùc. - Tænh caàn töøng böôùc thu huùt ñaàu tö coù choïn löïa döï aùn tuøy theo töøng giai ñoaïn phaùt trieån kinh teá cuûa ñòa phöông, xaùc laäp danh muïc ngaønh ngheà, saûn phaåm öu tieân goïi voán ñaàu tö, coù loä trình thích hôïp toå chöùc thöïc hieän döï aùn ñaàu tö khu coâng ngheä cao vaø KCN chuyeân ngaønh. Coâng boá roäng raõi treân caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng, tuaân thuû trieät ñeå ñònh höôùng naøy vaø taïo ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå thöïc hieän ñuùng ñònh höôùng ñaàu tö. Danh muïc ngaønh ngheà, saûn phaåm caàn öu - 63 - tieân goïi voán ñaàu tö caàn döïa treân ñònh höôùng chuyeån dòch cô caáu kinh teá theo höôùng giaûm daàn caùc döï aùn coù coâng ngheä gaây oâ nhieãm, caùc döï aùn söû duïng nhieàu lao ñoäng taïi caùc trung taâm ñoâ thò, phuø hôïp ñònh höôùng coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù vaø quan ñieåm phaùt trieån cuûa neàn kinh teá thò tröôøng ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa. - Thöôøng xuyeân raø soaùt phaân loaïi caùc döï aùn ñaàu tö ñaõ ñöôïc caáp giaáy pheùp ñaàu tö trong KCN ñeå coù nhöõng bieän phaùp thích hôïp, ñoái vôùi doanh nghieäp ñang thöïc hieän caàn chuù troïng vieäc thaùo gôõ nhöõng khoù khaên vöôùng maéc cuûa doanh nghieäp, xem ñaây laø bieän phaùp tieáp thò ñaàu tö tröïc tieáp, tieát kieäm vaø hieäu quaû nhaát. Vì qua thöïc teá, tieáng noùi cuûa caùc nhaø ñaàu tö ñang hoaït ñoäng taïi ñòa phöông coù yù nghóa raát lôùn ñoái vôùi caùc nhaø ñaàu tö môùi. - Tieáp tuïc thu huùt ñaàu tö nöôùc ngoaøi vaøo nhöõng KCN ôû ñòa baøn coù nhieàu lôïi theá ñeå phaùt huy vai troø cuûa caùc KCN, goùp phaàn trong vieäc phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi ñòa phöông. Hoã trôï kinh phí cho caùc doanh nghieäp, ñôn vò, caù nhaân coù coâng thu huùt caùc döï aùn ñaàu tö vaøo KCN. - Daønh öu ñaõi toái ña cho ñaàu tö nöôùc ngoaøi vaøo nhöõng KCN ôû nhöõng ñòa baøn noâng thoân, mieàn nuùi ñeå goùp phaàn vaøo quaù trình ñoâ thò hoaù vaø phaùt trieån coâng nghieäp ôû noâng thoân. Nhaø nöôùc caàn coù chính saùch giaûm giaù ñaàu vaøo nguyeân, nhieân vaät lieäu, thueá, cöôùc vieãn thoâng, chi phí löu thoâng haøng hoaù… maø hieän nay Vieät Nam cao hôn haún so vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc (chính saùch thueá thu nhaäp cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi taïi Vieät Nam cao nhaát trong khu vöïc ASEAN). - Thöïc hieän toát luaät khuyeán khích ñaàu tö trong nöôùc, coù nhöõng öu ñaõi rieâng cuûa tænh cho nhöõng doanh nghieäp trong nöôùc ñaàu tö vaøo caùc KCN, caùc vuøng mieàn nuùi, vuøng saâu, vuøng xa nhö : cho vay öu ñaõi, chaäm noäp tieàn thueâ ñaát, giaûm phí haï taàng, mieãn thueá thu nhaäp doanh nghieäp, cho pheùp ñeå laïi nguoàn noäp ngaân saùch trong hai naêm ñaàu ñeå ñaàu tö cô sôû haï taàng… - Khuyeán khích thaønh laäp caùc coâng ty lôùn ñeå taäp trung nguoàn voán taïo söùc caïnh tranh treân thò tröôøng. Caàn coù chính saùch hoã trôï caùc doanh nghieäp trong vieäc caûi tieán coâng ngheä, nghieân cöùu khoa hoïc, ñaøo taïo lao ñoäng kyõ thuaät coù tay ngheà… - 64 - - In aán, phaùt haønh taøi lieäu, ñóa CDROM tieáp thò, tuyeân truyeàn vaän ñoäng ñaàu tö… xaây döïng Website danh muïc döï aùn keâu goïi ñaàu tö, coi ñaây nhö laø moät bieän phaùp tuyeân truyeàn, quaûng baù veà hình aûnh cuûa caùc KCN Ñoàng Nai nhö moät nôi haáp daãn ñaàu tö vaø thaân thieän coù lôïi cho caùc nhaø ñaàu tö. - Toå chöùc caùc cuoäc hoäi thaûo chuyeân ñeà, hoäi nghò veà ñaàu tö vaøo caùc khu coâng nghieäp. Coâng taùc toå chöùc ñöôïc thöïc hieän caû trong vaø ngoaøi nöôùc. Uûy ban nhaân daân tænh caàn toå chöùc caùc cuoäc tieáp xuùc ñònh kyø haøng naêm (quùy) ñoái vôùi caùc doanh nghieäp ñaàu tö trong khu coâng nghieäp ñeå laéng nghe nhöõng yù kieán ñeà xuaát, taïo cô sôû cho vieäc caûi thieän moâi tröôøng ñaàu tö saùt thöïc, coù hieäu quaû cao, ñoàng thôøi coøn laø hình thöùc naâng cao uy tín cuûa Ñoàng Nai tröôùc caùc nhaø ñaàu tö. Ngoaøi ra Ban quaûn lyù KCN caàn coù traùch nhieäm tham döï caùc cuoäc hoïp cuûa caùc hieäp hoäi doanh nghieäp taïi ñòa baøn ñeå hoã trôï thaùo gôõ kòp thôøi nhöõng khoù khaên môùi phaùt sinh. 3.2.9. Giaûi phaùp veà ñaøo taïo vaø thu huùt nguoàn nhaân löïc cho caùc KCN Ñeå coù theå cung caáp nguoàn nhaân löïc ñaày ñuû veà soá löôïng vaø chaát löôïng cho caùc KCN trong thôøi gian tôùi thì nhieäm vuï ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc khoâng chæ laø nhieäm vuï cuûa rieâng ngaønh giaùo duïc vaø ñaøo taïo maø caàn phaûi ñöôïc söï quan taâm cuûa caùc caáp chính quyeàn, caùc doanh nghieäp trong KCN vaø xaõ hoäi. Ñeå ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc treân ñòa baøn caàn tieán haønh song song moät soá giaûi phaùp sau: - Tieán haønh khaûo saùt, döï baùo nhu caàu lao ñoäng cho caùc KCN treân ñòa baøn tænh töø nay ñeán naêm 2010, tình traïng veà trình ñoä vaên hoaù, tay ngheà cuûa caùc coâng nhaân, trình ñoä cuûa caùc caùn boä quaûn trò trong caùc nhaø maùy, xí nghieäp hieän nay, töø ñoù coù keá hoaïch ñaøo taïo vaø boài döôõng nhaèm ñaùp öùng nhu caàu saûn xuaát, kinh doanh. Nhaø nöôùc caàn sôùm quy hoaïch vaø naâng cao heä thoáng dòch vuï vieäc laøm, phaûi thöïc söï phaùt huy chöùc naêng höôùng nghieäp vaø ñaøo taïo ngheà phuø hôïp vôùi nhu caàu cuûa thò tröôøng lao ñoäng. - Cuøng vôùi phaùt trieån caùc cô sôû daïy ngheà coâng laäp, tænh Ñoàng Nai caàn thöïc hieän phaùt trieån maïng löôùi cô sôû daïy ngheà thoâng qua vieäc khuyeán khích caùc toå chöùc, caù nhaân coù ñieàu kieän môû ra cô sôû daïy ngheà, hoã trôï ñaøo taïo, boài döôõng ñoäi - 65 - nguõ caùn boä, giaùo vieân daïy ngheà cho caùc ñôn vò keå caû tö nhaân. Xaây döïng quõy hoã trôï hoïc ngheà baèng nguoàn voán goùp töø caùc doanh nghieäp söû duïng lao ñoäng, töø ngaân saùch nhaø nöôùc, vay tín duïng hoïc ngheà cuûa ngaân haøng… taïo cho ngöôøi lao ñoäng coù ñieàu kieän phaùt huy tay ngheà cuûa mình. - Thöïc hieän vieäc lieân keát giöõa 3 nhaø (nhaø nöôùc, nhaø doanh nghieäp vaø nhaø tröôøng) trong vieäc ñaøo taïo ngheà coù kyõ thuaät cao. Nhaø tröôøng coù thuaän lôïi laø coù cô sôû vaät chaát, giaûng vieân ñöôïc ñaøo taïo chính quy, kinh nghieäm giaûng daïy seõ taäp trung daïy lyù thuyeát, vaên hoaù vaø moät phaàn thöïc haønh. Caùc doanh nghieäp coù ñoäi nguõ caùn boä khoa hoïc kyõ thuaät am hieåu töôøng taän veà hoaït ñoäng, caùch thöùc vaän haønh maùy moùc thieát bò hieän ñaïi cuûa doanh nghieäp, coù theå ñoùng goùp giaùo trình giaûng daïy, phöông phaùp ñaøo taïo. Doanh nghieäp coøn coù theå ñoùng goùp quõy ñaøo taïo, hoã trôï maùy moùc thieát bò, caùn boä giaûng daïy thöïc haønh, choã thöïc taäp taïi chính doanh nghieäp. Nhaø nöôùc maø cuï theå laø Ban quaûn lyù KCN laøm ñaàu moái toång hôïp nhu caàu lao ñoäng chuyeån ñeán caùc tröôøng hoaëc caùc doanh nghieäp töï ñaët haøng caùc tröôøng, ñoùng goùp cuûa doanh nghieäp seõ ñöôïc tröø daàn vaøo chi phí ñaøo taïo. Nhö vaäy nhaø ñaàu tö cuõng coù lôïi laø ñaøo taïo nhaân löïc vôùi chi phí thaáp vaø ñöôïc tham gia vaøo quaù trình ñaøo taïo, ñöôïc quyeàn choïn nhöõng hoïc vieân ñaït keát quaû cao nhaát theo ñuùng yeâu caàu. - Ñoåi môùi muïc tieâu, noäi dung vaø phöông phaùp daïy ngheà theo höôùng taêng daàn tính chaát lao ñoäng trí tueä, môû roäng dieän ngheà nghieäp cuûa ngöôøi lao ñoäng, hoïc taäp gaén lieàn vôùi thöïc haønh, taêng cöôøng chaát löôïng coâng nhaân caû veà ñaïo ñöùc, taùc phong coâng nghieäp... Traùnh tình traïng ñaøo taïo ngheà ra khoâng coù vieäc laøm trong khi doanh nghieäp khoâng tuyeån ñöôïc lao ñoäng do tay ngheà hoïc sinh ra tröôøng khoâng ñaùp öùng ñuùng yeâu caàu. - Taän duïng vò trí gaàn trung taâm giaùo duïc laø Thaønh phoá Hoà Chí Minh, vöøa söû duïng nguoàn löïc saün coù cuûa thaønh phoá vaø ñaët haøng cho caùc tröôøng ñaøo taïo. Phaùt huy vai troø trung gian cuûa Ban quaûn lyù KCN trong moái lieân keát giöõa caùc tröôøng daïy ngheà cuûa tænh vôùi caùc tröôøng ñaïi hoïc, caùc cô quan nghieân cöùu öùng duïng khoa hoïc coâng ngheä. Gaén ñaøo taïo vôùi saûn xuaát vaø chuyeån giao coâng ngheä. - 66 - - Caàn coù caùc chöông trình hôïp taùc quoác teá, trong ñoù ñeà cao vai troø cuûa caùc toå chöùc, hieäp hoäi, caùc tröôøng ôû nöôùc ngoaøi laø nhöõng nôi ñaõ vaø ñang tieáp nhaän ñaët haøng lao ñoäng kyõ thuaät cao cuûa caùc doanh nghieäp ñaàu tö taïi Ñoàng Nai. Caùc toå chöùc quoác teá seõ hoã trôï chöông trình lieân keát ñaøo taïo, nhaát laø ñaøo taïo giaùo vieân, chöông trình giaûng daïy… Ñieàu naøy cuõng coù yù nghóa thay theá daàn lao ñoäng nöôùc ngoaøi baèng lao ñoäng Vieät Nam. - Neáu nguoàn lao ñoäng taïi choã khoâng ñuû ñaùp öùng, nhaø ñaàu tö ñöôïc tuyeån duïng lao ñoäng taïi caùc ñòa phöông khaùc trong caû nöôùc, keå caû moät boä phaän lao ñoäng laø ngöôøi nöôùc ngoaøi. - Coù chính saùch ñeå thu huùt nguoàn nhaân löïc laø caùn boä quaûn lyù, nhaân löïc kyõ thuaät cao nhö veà cheá ñoä ñaõi ngoä haáp daãn, hoã trôï veà nhaø ôû… Ngoaøi ra cuõng caàn ñeà cao traùch nhieäm cuûa caùc coâng ty kinh doanh haï taàng KCN (thuï höôûng döï aùn KCN) trong vieäc ñaøo taïo cho nhöõng ngöôøi lao ñoäng bò giaûi toaû ñaát, ñoàng thôøi vieäc ñaøo taïo lao ñoäng cho caùc KCN cuõng laø moät chæ tieâu nhaèm thu huùt ñaàu tö. 3.2.10. Giaûi phaùp veà coâng taùc toå chöùc heä thoáng chính trò trong caùc KCN Moãi KCN coù haøng vaïn lao ñoäng laøm vieäc trong caùc nhaø maùy. Haàu heát trong soá hoï laø löïc löôïng lao ñoäng treû môùi böôùc vaøo ñôøi. Khi vaøo laøm vieäc, nhaát laø cho caùc doanh nghieäp nöôùc ngoaøi thì beân caïnh nhöõng öu ñieåm nhö : hoï ñöôïc ñaøo taïo ñöùc tính kyû luaät, taùc phong coâng nghieäp, coù yù thöùc taäp theå thì cuõng coù moät soá haïn cheá nhö trong caùc hình thöùc sinh hoaït coù tính giai caáp, giôùi tính khoâng ñöôïc khuyeán khích vaø tao ñieàu kieän toát. Nhöõng tieâu cöïc xaõy ra trong quaù trình giaûi quyeát vieäc laøm cuøng vôùi tình traïng baát oån trong saûn xuaát cuûa caùc doanh nghieäp ñaõ taùc ñoäng ñeán taâm lyù ngöôøi coâng nhaân, laøm hoï thieáu gaén boù vôùi doanh nghieäp, töï coi mình laø ngöôøi laøm thueâ. Maët khaùc nhöõng haïn cheá veà kieán thöùc chuyeân moân, veà naêng löïc tieáp thu coâng ngheä môùi, veà khaû naêng giao tieáp, hieåu bieát phaùp luaät… caøng laøm cho coâng nhaân trôû neân töï ti, soáng vaø laøm vieäc thuï ñoäng. Do ñoù, ñeå quaûn lyù coâng nhaân veà maët xaõ hoäi, baûo veä lôïi ích chính ñaùng cuûa coâng nhaân veà kinh teá, nhaân phaåm ñöôïc luaät phaùp quy ñònh thì trong caùc doanh - 67 - nghieäp phaûi coù caùc toå chöùc chính trò nhö : Coâng ñoaøn, Ñoaøn Thanh nieân, chi boä Ñaûng trong caùc doanh nghieäp KCN. Coâng ñoaøn coù traùch nhieäm giaùo duïc giaùc ngoä giai caáp cho coâng nhaân, giaùo duïc thöïc hieän nghóa vuï hôïp ñoàng lao ñoäng, toân troïng kyû luaät, thöïc hieän toát keá hoaïch saûn xuaát… Ñöùng veà phía coâng nhaân Coâng ñoaøn thay maët coâng nhaân yeâu caàu giôùi chuû doanh nghieäp phaûi thöïc hieän ñuùng caùc cam keát trong hôïp ñoàng lao ñoäng, caûi thieän ñieàu kieän lao ñoäng vaø baûo veä söùc khoeû cho ngöôøi lao ñoäng… Phaùt trieån toå chöùc Ñoaøn thanh nieân, chi boä Ñaûng trong caùc doanh nghieäp nöôùc ngoaøi ñeå giaùo duïc yù thöùc chính trò cho giai caáp coâng nhaân, xaây döïng Ñaûng trong coâng nhaân vaø laõnh ñaïo giai caáp coâng nhaân. Caàn phoái keát hôïp giöõa cô sôû ñaûng, ñoaøn, coâng ñoaøn trong KCN vôùi ñòa phöông. Thieát nghó ñaây laø moät trong nhöõng caùch toát nhaát trong tình hình hieän nay ñeå phaùt trieån heä thoáng chính trò trong caùc doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi, taïo yeáu toá phaùt trieån vöõng chaéc cho caùc KCN. Caàn ban haønh caùc vaên baûn chæ ñaïo môû ñöôøng, vöøa keâu goïi chuû doanh nghieäp uûng hoä vöøa minh chöùng hoaït ñoäng tích cöïc töø thöïc teá cuûa caùc toå chöùc naøy. 3.2.11. Giaûi phaùp veà coâng taùc quaûn lyù caùc vaán ñeà vaên hoaù, y teá Vaên hoaù : Hieän nay ôû caùc KCN ñaõ xaây döïng, ñang hoaït ñoäng vaø ñaõ quy hoaïch ñeàu chöa ñeà caäp ñeán hoaëc chöa coù giaûi phaùp cuï theå veà vieäc toå chöùc ñôøi soáng vaên hoaù trong caùc KCN, ñieàu naøy phaûn aùnh moät söï thieáu ñoàng boä trong quaûn lyù nhaø nöôùc ñoái vôùi KCN, xem naëng veà kinh teá maø queân ñi hoaëc chöa chuù yù ñeán vaán ñeà vaên hoaù – xaõ hoäi. Nhaø nöôùc phaûi tieán haønh quy hoaïch vaø khaån tröông xaây döïng caùc tuï ñieåm vaên hoaù nhö: xaây döïng coâng vieân, khu vui chôi theå thao, thö vieän, nhaø treû, cung caáp baùo chí taïi caùc khu nhaø coâng nhaân KCN… Haøng naêm ñònh kyø toå chöùc hoäi dieãn vaên ngheä, hoäi thi tay ngheà, thi lao ñoäng saùng taïo, giao löu vaên hoaù,… nhaèm thu huùt, loâi keùo ngöôøi lao ñoäng vaøo nhöõng hoaït ñoäng xaõ hoäi laønh maïnh, haïn cheá caùc teä naïn xaõ hoäi thaâm nhaäp vaøo coäng ñoàng ngöôøi lao ñoäng, ñoàng thôøi goùp phaàn - 68 - môû mang nhaän thöùc, kieán thöùc, taêng cöôøng söùc khoeû ñaûm baûo lao ñoäng laâu daøi vaø coù hieäu quaû. Vaán ñeà y teá : Hieän taïi coù khoaûng 180.000 coâng nhaân ñang lao ñoäng taïi caùc KCN treân ñòa baøn tænh, trong khi ñoù soá löôïng beänh vieän, trung taâm y teá cuûa tænh khoâng taêng maø coøn giaûm ñi so vôùi 5 naêm veà tröôùc. Ví duï: tröôùc ñaây coù beänh vieän KCN vôùi 200 giöôøng beänh nhaèm muïc ñích phuïc vuï coâng nhaân KCN Bieân Hoøa I, nay thu nhoû laïi vaø laáy teân laø Trung Taâm y teá KCN vôùi bieân cheá vaøi chuïc caùn boä coâng nhaân vieân vaø 20 giöôøng beänh. - Nhaø nöôùc neân caân ñoái nhu caàu khaùm chöõa beänh cuûa nhaân daân vaø ñoâng ñaûo löïc löôïng coâng nhaân ôû caùc KCN ñeå hoaïch ñònh moät chieán löôïc y teá vaø chaêm lo söùc khoûe cho ngöôøi lao ñoäng trong nhöõng naêm tieáp theo. Naâng caáp trung taâm y teá KCN thaønh beänh vieän KCN, trieån khai sôùm döï aùn xaây döïng beänh vieän tænh vôùi quy moâ 700 giöôøng beänh, trong moãi KCN neân toå chöùc moät traïm y teá ñeå sô caáp cöùu vaø chöõa beänh thoâng thöôøng cho coâng nhaân. - Ngaønh y teá keát hôïp vaø coäng ñoàng traùch nhieäm vôùi Sôû Khoa hoïc Coâng ngheä, Sôû Taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng, Sôû Lao ñoäng Thöông binh Xaõ hoäi, Lieân ñoaøn lao ñoäng tænh thöôøng xuyeân kieåm tra veä sinh moâi tröôøng, veä sinh coâng nghieäp, nguoàn nöôùc sinh hoaït, phoøng choáng caùc ñaïi dòch, beänh ngheà nghieäp vaø caùc beänh xaõ hoäi khaùc. 3.2.12. Toång keát ñaùnh giaù hoaït ñoäng khu coâng nghieäp Coâng taùc toång keát ñaùnh giaù tình hình hoaït ñoäng cuûa caùc KCN treân ñòa baøn caàn ñöôïc thöïc hieän thöôøng xuyeân. Ñeå thöïc hieän coâng taùc toång keát ñaùnh giaù hoaït ñoäng KCN caàn thieát phaûi coù boä phaän thu thaäp döõ lieäu moät caùch thöôøng xuyeân vaø heä thoáng caên cöù vaøo caùc maãu bieåu thoáng keâ cuûa ngaønh vaø cuûa cô quan thoáng keâ Nhaø nöôùc. UÛy ban nhaân daân tænh giao cho Ban quaûn lyù KCN chuû trì nhöõng ñeà aùn nghieân cöùu phuïc vuï coâng taùc quaûn lyù KCN ñoái vôùi caùc lónh vöïc vôùi söï tham gia cuûa caùc nhaø nghieân cöùu khoa hoïc vaø caùc toå chöùc chuyeân nghieäp. Vieäc ñaùnh giaù xaùc ñaùng nhöõng vaán ñeà noåi coäm hoaëc tieàm aån nguy cô baát oån, tìm ra nhöõng giaûi phaùp khoa hoïc ñeå haïn cheá hoaëc khai thaùc cô hoäi, keát hôïp giöõa khoa hoïc vaø thöïc - 69 - tieãn, giöõa nghieân cöùu vaø trieån khai, ñaûm baûo hieäu quaû quaûn lyù theo chieàu saâu vaø daøi haïn. Toùm laïi : Nhöõng keát quaû cuûa KCN treân caû nöôùc noùi chung vaø taïi Ñoàng Nai noùi rieâng ñaõ ñoùng goùp cho neàn kinh teá quoác daân trong thôøi gian qua chæ môùi laø nhöõng keát quaû böôùc ñaàu. Muoán duy trì vaø phaùt huy hôn nöõa hieäu quaû cuûa caùc KCN cuõng nhö phaùt trieån caùc KCN theo höôùng beàn vöõng phaûi tieán haønh ñoàng boä nhieàu giaûi phaùp. Nhöõng giaûi phaùp theo caùc noäi dung noùi treân coù moái quan heä höõu cô vôùi nhau, neáu moät trong caùc giaûi phaùp noùi treân coù khieám khuyeát hoaëc keùm hieäu quaû seõ daãn ñeán muïc tieâu xaây döïng vaø phaùt trieån caùc KCN keùm hieäu quaû. 3.3. Kieán nghò 3.3.1. Kieán nghò ñoái vôùi Chính Phuû - Hieän nay ôû Ñoàng Nai cuõng nhö nhieàu ñòa phöông khaùc trong caû nöôùc ñaõ phaùt trieån moâ hình cuïm coâng nghieäp, hình thöùc naøy raát phuø hôïp vôùi vieäc thu huùt caùc doanh nghieäp vöøa vaø nhoû, phuø hôïp vôùi khaû naêng taøi chính vaø quy moâ phaùt trieån kinh teá cuûa ñòa phöông, nhaát laø ôû caùc huyeän, thò traán, thò töù, nhöng hieän nay chöa coù moät vaên baûn chính thöùc naøo phaùp lyù hoaù moâ hình naøy. Do ñoù, ñeà nghò Chính phuû sôùm ban haønh nhöõng vaên baûn phaùp lyù cho moâ hình cuïm coâng nghieäp vaø nhöõng chính saùch öu ñaõi ñeå moâ hình naøy coù theå phaùt trieån hôïp phaùp, phuø hôïp vôùi yeâu caàu phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi. - Caàn coù moät khung phaùp lyù vöõng chaéc vaø chính saùch linh hoaït ñeå xaây döïng vaø phaùt trieån caùc loaïi hình KCN. ÔÛ nöôùc ta, cho ñeán nay vaên baûn mang tính phaùp lyù cao nhaát veà KCN vaãn laø Nghò ñònh 36/CP cuûa Chính phuû nhöng ñaõ khoâng coøn thích hôïp vaø nhieàu ñieàu khoaûn ñaõ bò voâ hieäu hoaù bôûi nhieàu vaên baûn phaùp luaät khaùc. Do ñoù caàn gaáp ruùt boå sung, ñieàu chænh laïi Nghò ñònh naøy, vaø tieán tôùi xaây döïng luaät rieâng veà loaïi hình khu coâng nghieäp vaø khu kinh teá ñaëc bieät khaùc. - Nghieân cöùu boå sung vaø söûa ñoåi Luaät ñaàu tö nöôùc ngoaøi vaø Luaät khuyeán khích ñaàu tö trong nöôùc ngaøy caøng phuø hôïp vôùi nhöõng thay ñoåi cuûa neàn kinh teá thò tröôøng, ñeà nghò thoáng nhaát thaønh Luaät ñaàu tö, coù nhö vaäy môùi huy ñoäng ñöôïc nguoàn voán coøn raát lôùn trong nhaân daân. - 70 - - Ban haønh danh muïc caùc KCN döï kieán öu tieân thaønh laäp trong giai ñoaïn töø nay ñeán naêm 2010 vaø 2020, ñoàng thôøi coù cô cheá khuyeán khích caùc döï aùn ñaàu tö vaøo KCN ñeå haïn cheá vieäc ñaàu tö caùc nhaø maùy ngoaøi KCN xen laãn khu daân cö, seõ laøm phaù vôõ quy hoaïch vaø gaây nhieàu khoù khaên cho coâng taùc xöû lyù moâi tröôøng. - Chính phuû tieáp tuïc coù nhöõng döï aùn toång theå nhaèm phaùt trieån, caûi taïo cô sôû haï taàng, tröôùc heát taäp trung cho heä thoáng ñöôøng boä, ñöôøng thuûy, ñöôøng haøng khoâng. Neân taäp trung cho nhöõng vuøng troïng ñieåm tröôùc, sau khi nhöõng vuøng naøy phaùt trieån maïnh thì seõ thu hoài voán ñeå ñaàu tö cho nhöõng vuøng khaùc, traùnh tình traïng ñaàu tö daøn traûi vöøa khoâng hieäu quaû vöøa toán voán. - Vieäc thaåm ñònh döï aùn cho caùc döï aùn ñaàu tö phaàn lôùn laø traùch nhieäm cuûa Boä keá hoaïch vaø ñaàu tö, ñòa phöông chæ thaåm ñònh nhöõng döï aùn coù quy moâ nhoû, do ñoù vieäc thaåm ñònh chính xaùc caùc döï aùn ñaàu tö cho caùc ñòa phöông caàn phaûi ñöôïc tính toaùn kyõ, traùnh tình traïng caáp quaù nhieàu döï aùn truøng laép daãn tôùi caùc doanh nghieäp kinh doanh khoâng hieäu quaû, nguoàn nguyeân lieäu cung caáp khoâng ñuû, söû duïng khoâng heát coâng suaát cuûa maùy moùc, giaù thaønh cao, haøng hoaù tieâu thuï khoâng heát daãn tôùi thua loã, thieät haïi cho caû doanh nghieäp vaø caû nhaø nöôùc, nhaát laø nhöõng doanh nghieäp trong nöôùc vaø lieân doanh. - Hieän nay Ban quaûn lyù KCN laø ñôn vò söï nghieäp, nhöng thöïc teá laïi coù nhöõng hoaït ñoäng kinh teá, ñoái ngoaïi neân kinh phí hoaït ñoäng chæ theo chæ tieâu phaân boå nhö bình thöôøng treân ñaàu ngöôøi, maëc khaùc nhieäm vuï Ban quaûn lyù seõ ngaøy caøng môû roäng theo ñaø phaùt trieån cuûa caùc KCN. Ñeà nghò Chính phuû thöïc hieän cheá ñoä giao khoaùn kinh phí cho Ban quaûn lyù hoaëc thöïc hieän cheá ñoä khoaùn kinh phí vaø nhaân söï cuûa Ban quaU& lyù theo soá löôïng caùc doanh nghieäp KCN, nhö vaäy Ban quaûn lyù môùi coù ñuû thöïc löïc ñeå laøm vieäc. 3.3.2. Kieán nghò ñoái vôùi UÛy ban nhaân daân tænh Ñoàng Nai - Caàn ñaùnh giaù laïi quy hoaïch caùc KCN ñeå ñieàu chænh, boå sung cho phuø hôïp vôùi quy hoaïch chung cuûa caû nöôùc vaø cuûa vuøng kinh teá troïng ñieåm phía Nam. - Ñaùnh giaù laïi tính phuø hôïp giöõa quy hoaïch vaø thöïc teá, töø ñoù coù nhöõng ñieàu chænh boå sung nhö : quy hoaïch nhaø ôû cho coâng nhaân, caùc dòch vuï phuïc vuï ñôøi - 71 - soáng coâng nhaân nhö y teá, giaùo duïc, haï taàng cô sôû ngoaøi KCN… ñeå phaùt trieån ñoàng boä kinh teá – xaõ hoäi. - Tænh caàn coù chính saùch khuyeán khích ñaàu tö xaây döïng nhaø ôû cho coâng nhaân KCN, coù nhöõng chính saùch öu ñaõi veà thueá, ñaát, thuû tuïc haønh chính nhanh goïn ñeå giuùp ngöôøi kinh doanh an taâm boû voán ra ñaàu tö. - Raø soaùt ñaùnh giaù laïi khaû naêng veà voán, tieán ñoä, chaát löôïng cuûa caùc doanh nghieäp kinh doanh haï taàng cô sôû KCN nhaèm ñaûm baûo coâng taùc xaây döïng haï taàng ñöôïc thöïc hieän toát hôn, ñaùp öùng yeâu caàu cuûa nhaø ñaàu tö. - Ngoaøi ra caàn coù nhöõng bieän phaùp giöõ gìn traät töï an toaøn ñoái vôùi caùc KCN, quy ñònh caùc doanh nghieäp KCN trong vaán ñeà ñöa röôùc coâng nhaân, traùnh aûnh höôûng ñeán an toaøn giao thoâng trong vaø ngoaøi KCN. KEÁT LUAÄN CHÖÔNG 3 Ñeå khaéc phuïc nhöõng haïn cheá, toàn taïi trong quaù trình phaùt trieån cuûa caùc khu coâng nghieäp taïi tænh Ñoàng Nai ñeán naêm 2010, nhaèm goùp phaàn vaøo quaù trình taêng tröôûng vaø chuyeån dòch cô caáu kinh teá theo höôùng coâng nghieäp – dòch vuï – noâng nghieäp ñeå ñeán naêm 2010 Ñoàng Nai cô baûn trôû thaønh tænh coâng nghieäp (döï thaûo vaên kieän Ñaïi hoäi tænh Ñaûng boä laàn thöù VIII), luaän vaên ñaõ trình baøy nhöõng quan ñieåm, ñònh höôùng vaø muïc tieâu cuûa vieäc xaây döïng caùc khu coâng nghieäp taïi tænh Ñoàng Nai ñeán naêm 2010, ñoàng thôøi ñeà xuaát caùc giaûi phaùp nhö : giaûi phaùp veà quy hoaïch phaùt trieån caùc khu coâng nghieäp; giaûi phaùp veà ñaàu tö xaây döïng cô sôû haï taàng; veà cô cheá quaûn lyù; ñaøo taïo caùn boä quaûn lyù vaø taêng cöôøng quaûn lyù tröôùc vaø sau döï aùn; giaûi phaùp veà coâng taùc quaûn lyù moâi tröôøng; giaûi phaùp veà coâng taùc vaän ñoäng thu huùt ñaàu tö; ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc cho caùc khu coâng nghieäp; coâng taùc toå chöùc heä thoáng chính trò trong caùc khu coâng nghieäp… vaø neâu ra caùc kieán nghò ñoái vôùi nhaø nöôùc caùc caáp ñeå phaùt trieån caùc khu coâng nghieäp. Thöïc hieän toát nhöõng giaûi phaùp vaø kieán nghò noùi treân seõ mang laïi nhöõng keát quaû toát hôn trong quaù trình phaùt trieån caùc khu coâng nghieäp taïi tænh Ñoàng Nai trong thôøi gian tôùi. - 72 - KEÁT LUAÄN Coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù laø moät con ñöôøng taát yeáu ñeå xaây döïng nöôùc ta thaønh moät nöôùc coâng nghieäp coù cô sôû vaät chaát kyõ thuaät hieän ñaïi, cô caáu kinh teá hôïp lyù, quan heä saûn xuaát tieán boä vaø phuø hôïp vôùi trình ñoä phaùt trieån cuûa löïc löôïng saûn xuaát… “taïo neàn taûng ñeå ñeán naêm 2020, nöôùc ta cô baûn trôû thaønh nöôùc coâng nghieäp theo höôùng hieän ñaïi”. Qua vieäc nghieân cöùu loaïi hình phaùt trieån khu coâng nghieäp taäp trung ôû moät soá quoác gia treân theá giôùi vaø caùc nöôùc trong khu vöïc cho chuùng ta thaáy raèng muoán thöïc hieän coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù nhanh choùng thì phaûi phaùt trieån caùc khu coâng nghieäp – khu cheá xuaát – khu coâng ngheä cao. Cuøng vôùi caû nöôùc tænh Ñoàng Nai ñaõ xaây döïng vaø phaùt trieån caùc khu coâng nghieäp vaø böôùc ñaàu ñaõ phaùt huy hieäu quaû, ñoùng goùp to lôùn cho quaù trình phaùt trieån kinh teá cuûa ñòa phöông vaø caû nöôùc. Tuy nhieân duø laø moät trong vaøi ñòa phöông daãn ñaàu veà phaùt trieån khu coâng nghieäp, nhöng caùc khu coâng nghieäp tænh Ñoàng Nai vaãn coøn boäc loä nhieàu haïn cheá, toàn taïi, laøm aûnh höôûng ñeán quaù trình phaùt trieån, nhaát laø yeâu caàu phaùt trieån beàn vöõng ñang ñaët ra ngaøy caøng quyeát lieät hôn. Giaûi quyeát toát caû ôû taàm vó moâ vaø vi moâ, töø luaät phaùp, cô cheá quaûn lyù, naâng cao soá löôïng vaø chaát löôïng dòch vuï cô sôû haï taàng trong vaø ngoaøi KCN, vaán ñeà nguoàn nhaân löïc, … seõ giuùp cho caùc KCN Ñoàng Nai phaùt trieån ngaøy caøng hieäu quaû tröôùc maét cuõng nhö laâu daøi. - 73 -

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfMột số giải pháp phát triển các khu công nghiệp tại tỉnh Đồng Nai đến năm 2010.pdf
Luận văn liên quan