Đề tài Một số giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Thuỷ – Vị Xuyên – Hà Giang

Lời nói đầu Nằm trong khu vực đơợc coi là năng động nhất trên thế giới , Việt Nam có những điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế hội nhập cùng các nơớc trong khu vực và thế giới , nhơng bên cạnh đó thì đây cũng là một thách thức lớn đòi hỏi chúng ta phải rất linh hoạt và năng động để có thể tiếp thu đơợc những thành tựu tiên tiến cũng nhơ kinh nghiệm phát triển của những nơớc trên thế giới , để từ đó đơa Việt nam tiến lên không ngừng . Trong quá tình đổi mới phát triển kinh tế, ngân hàng trở một mắt xích quan trọng , sự hoạt động của nó ảnh hơởng, tác động không nhỏ đến tốc độ phát triển nền kinh tế , Ngân hàng là một ngành kinh doanh hàng hoá đặc biệt đó là tiền, là một ngành kinh tế nhạy cảm . Hoạt động ngân hàng và bản chất của nó chịu ảnh hơởng của rất nhiều loại rủi ro là một trong những nguyên nhân gây khó khăn cho các hoạt động của ngân hàng . Do đó việc nghiên cứu các giải pháp để đảm bảo an toàn và phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh tiền tệ tín dụng đã trở thành yêu cầu bức thiết của hệ thống ngân hàng Việt Nam. Trươớc thực trạng đó Em mạnh dạn nghiên cứu đề tài “Một số giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Thuỷ – Vị Xuyên – Hà Giang ”. Đề tài này gồm 3 chơơng . Chơơng 1 : Những nhận thức cơ bản về rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thơơng mại. chơơng 2 : Thực trạng rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Thuỷ – Vị Xuyên – Hà Giang. Chơơng 3 : Một số giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Thuỷ – Vị Xuyên Hà Giang trong năm tới . Để hoàn thành chuyên đề này , tôi xin chân thành cảm ơn sự hơớng dẫn nhiệt tình của cô giáo Đặng thị ái và ban giám đốc , cùng các phòng kinh doanh , phòng kế toán của NHNo & PTNT Thanh Thuỷ.

doc40 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 14/05/2013 | Lượt xem: 1511 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Thuỷ – Vị Xuyên – Hà Giang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HTM lu«n ®Æt ra môc tiªu tèi ®a ho¸ lîi nhuËn , ®ång thêi gi¶m thiÓu ho¸ rñi ro . §Ó ®¹t ®îc môc tiªu ®ã ®ßi hái NHTM ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p thÝch hîp ®Ó qu¶n lý vµ phßng ngõa rñi ro tÝn dông . Tuy nhiªn , ho¹t ®éng tÝn dông lµ huy ®éng vèn vµ sö dông vèn v× vËy c¸c nguån vèn còng chøa ®ùng rñi ro . Rñi ro thõa vèn : Nh ta biÕt , nguån vèn ho¹t ®éng chñ yÕu cña NHTM lµ nguån vèn huy ®éng . ®Ó huy ®éng ®îc vèn ng©n hµng ph¶i r¶ l·i cho ngêi göi tiÒn , nÕu sè vèn nµy bÞ ø ®äng , kh«ng thÓ cho vay hoÆc ®Çu t vµo c¸c lo¹i tµi s¶n cã thÓ sinh lêi . Trong khi ng©n hµng ph¶i tr¶ l·i cho sè vèn huy ®éng th× cã nghÜa lµ c¸c thiÖt h¹i cña ng©n hµng ®ang diÔn ra , nÕu qu¸ tr×nh nµy kÐo dµi cã thÓ dÉn ®Õn thua lç trong kinh doanh . Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy NHTM cÇn ph¶i t¨ng cêng c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ , ®¶m b¶o c©n ®èi gi÷a vèn huy ®éng vµ vèn cho vay. Rñi ro do thiÕu vèn : Lo¹i rñi ro nµy x¶y ra khi NH kh«ng ®¸p øng ®îc c¸c nhu cÇu cho vay vµ ®Çu t , thËm chÝ kh«ng ®ñ vèn ®Ó thanh to¸n cho ngêi göi tiÒn khi ®Õn h¹n thanh to¸n . Rñi ro nµy xuÊt ph¸t tõ chøc n¨ng chuyÓn ho¸ c¸c kú h¹n sö dông vèn vµ nguån vèn cña NH , th«ng thêng c¸c kú h¹n sö dông vèn dµi h¬n kú h¹n c¸c nguån vèn , hoÆc do mÊt lßng tin mµ hµng lo¹t c¸c kh¸ch hµng ®Õn rót tiÒn khiÕn cho NH kh«ng ®ñ tiÒn ®Ó chi tr¶ mét lóc . Trong bèi c¶nh ®ã NH khã lßng huy ®éng ®îc nguån vèn dåi dµo , tõ ®ã kinh doanh co¸ thÓ bÞ thu hÑp vµ vì nî rÊt cã thÓ x¶y ra. Rñi ro nµy cßn cã thÓ do NH cha thùc hiÖn tèt c«ng t¸c huy ®éng vèn thÓ hiÖn ë viÖc kh«ng thu hót ®ñ vèn ®Ó cho vay hoÆc do sù mÊt c©n ®èi trong c¬ cÊu vèn huy ®éng , thiÕu c¸c nguån vèn trung dµi h¹n trong khi nhu cÇu vay vèn trung dµi h¹n l¹i ë møc cao . §iÒu nµy ®· lµm cho NH mÊt c¬ héi ®Çu t vµo nh÷ng dù ¸n an toµn vµ cã thÓ ®em l¹i lîi nhuËn cao. Rñi ro l·i suÊt: §©y lµ lo¹i rñi ro mang tÝnh chÊt x· héi , nã ¶nh hëng hÇu hÕt ®Õn c¸c tæ chøc kinh tÕ , c¸c c¸ nh©n trong nÒn kinh tÕ quèc d©n . Rñi ro l·i su©t lµ rñi ro do sù biÕn ®éng cña yÕu tè tiÒn tÖ , rñi ro l·i suÊt n¶y sinh trong nh÷ng trêng hîp sau: L¹m ph¸t t¨ng : L·i suÊt buéc ph¶i ®iÒu chØnh theo xu híng t¨ng lµm chi phÝ cña NH ph¶i bá ra còng t¨ng lªn . Do ®ã lµm gi¶m thu nhËp cña NH . Do c¬ cÊu tµi s¶n nî vµ tµi s¶n cã cña NH kh«ng hîp lý : NH dïng tµi s¶n nî ng¾n h¹n ®Ó ®Çu t vµo tµi s¶n cã dµi h¹n . NÕu l·i suÊt ng¾n h¹n t¨ng , chi phÝ NH bá ra còng t¨ng , trong khi thu nhËp ë tµi s¶n cã dµi h¹n vÉn gi÷ nguyªn , nh vËy thu nhËp cña NH kh«ng ®ñ bï ®¾p chi phÝ, dÉn ®Õn ¨n mßn vµo vèn . Ngoµi ra rñi ro l·i suÊt còng cã thÓ x¶y ra do tr×nh ®é thÊp kÐm bÞ thua thiÖt trong viÖc c¹nh tranh l·i suÊt trªn thÞ trêng . HoÆc do yÕu tè cña nÒn kinh tÕ t¸c ®éng ®Õn l·i suÊt nh cung , cÇu , yÕu tè thÞ trêng... Rñi ro hèi ®o¸i: Rñi ro hèi ®ãi lµ lo¹i rñi ro do sù biÕn ®éng cña tû gi¸ hèi ®o¸i b¸n ra lín h¬n tû gi¸ mua vµo th× nhµ kinh doanh cã l·i , ngîc l¹i th× bÞ lç . Sù thay ®æi cña tû gi¸ dÉn ®Õn sù thay ®æi vÒ gi¸ trÞ ngo¹i hèi , cô thÓ: NÕu NH cã d dËt vÒ ngo¹i tÖ ( vÞ thÕ trêng – net long position ) : NÕu ngo¹i tÖ ®ã lªn gi¸ th× NH sÏ cã l·i khi ®¸nh gi¸ l¹i vµ ngîc l¹i NH sÏ bÞ lç khi ngo¹i tÖ ®ã xuèng gi¸. NÕu NH ë vÞ thÕ ®o¶n ( net short position ) vÒ lo¹i ngo¹i tÖ nµo ®ã , khi ngo¹i tÖ ®ã lªn gi¸ NH sÏ lç vµ ngîc l¹i NH sÏ l·i khi lo¹i ngo¹i tÖ ®ã xuèng gi¸. Rñi ro trong thanh to¸n: Mét NH ho¹t ®éng b×nh thêng ph¶i ®¶m b¶o ®îc kh¶ n¨ng thanh to¸n . Kh¶ n¨ng thanh to¸n tøc lµ ®¸p øng ®îc c¸c nhu cÇu thanh to¸n hiÖn t¹i , ®ét xuÊt khi cã vÊn ®Ò n¶y sinh vµ ®¸p øng ®îc kh¶ n¨ng thanh to¸n trong t¬ng lai . Khi NH thiÕu kh¶ n¨ng thanh to¸n , nÕu kh«ng ®îc gi¶i quyÕt mét c¸ch kÞp thêi cã thÓ dÉn ®Õn mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n . Khi NH thõa kh¶ n¨ng thanh to¸n sÏ dÉn ®Õn bÞ ø ®äng vèn , lµm gi¶m kh¶ n¨ng sinh lêi , gi¶m thu nhËp cña NH. Rñi ro mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n : §©y lµ rñi ro ®Æc trng cña NHTM liªn quan ®Õn sù sèng cßn cña NH , nã lµ hËu qu¶ cña mét hoÆc nhiÒu lo¹i rñi ro kÓ trªn dÉn ®Õn viÖc NHTM bÞ thua lç , kh«ng cã kh¶ n¨ng tr¶ nî cho ngêi göi tiÒn khi ®Õn h¹n hoÆc kh«ng cã ®ñ tiÒn nhÊt thêi ®Ó chi tr¶ cho nhu cÇu rót tiÒn å ¹t cña kh¸ch hµng t¹i mét thêi ®iÓm . ®©y lµ lo¹i rñi ro nghiªm träng nhÊt , nã kh«ng nh÷ng lµm sôp ®æ chÝnh NHTM ®ã mµ cßn lµ nguy c¬ dÉn ®Õn sù ph¸ s¶n cña hµng lo¹t c¸c NH c¸c tæ chøc tÝn dông cã liªn quan. Rñi ro thuÇn tuý : §©y lµ lo¹i rñi ro kh¸ch quan do thiªn tai g©y ra nh : b·o lôt, ®éng ®Êt, ho¶ ho¹n hoÆc do bÞ lõa ®¶o, tham nhòng ... lµm thiÖt h¹i hay ph¸ huû c¸c tµi s¶n cña NH. c¸c rñi ro nµy x¶y ra còng g©y mÊt m¸t, thiÖt h¹I kh«ng nhá cho ng©n hµng . 2.4. Rñi ro tÝn dông : 2.4.1. Kh¸i niÖm rñi ro tÝn dông : Rñi ro tÝn dông x¶y ra khi ngêi vay kh«ng tr¶ ®ù¬c nî gèc vµ nî l·i ®óng h¹n , ®Çy ®ñ. Ho¹t ®éng tÝn dông cña NH lu«n chøa ®ùng rñi ro, mÆt kh¸c ho¹t ®éng tÝn dông l¹i mang hiÖu qu¶ chñ yÕu nhÊt ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña NH. V× vËy ®Ó ho¹t ®éng kinh doanh ®îc tèt , mçi NH cÇn ph¶i rÊt chó träng ®Õn viÖc x¸c ®Þnh ®îc hÖ sè rñi ro tõ ®ã cã ®îc nh÷ng gi¶i ph¸p còng nh biÖn ph¸p tÝch cùc nh»m h¹n chÕ ®îc rñi ro. 2.4.2. C¸c nguyªn nh©n chÝnh dÉn ®Õn rñi ro tÝn dông : 2.4.2.1. Nguyªn nh©n tõ m«i trêng kinh doanh : M«i trêng kinh tÕ: M«i trêng kinh tÕ t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn lÜnh vùc kinh doanh cña NH còng nh c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ. Khi nÒn kinh tÕ ®ang t¨ng trëng æn ®Þnh th× c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶ vµ cã nhiÒu kh¶ n¨ng tr¶ nî cho NH , ngîc l¹i khi nÒn kinh tÕ r¬i vµo t×nh tr¹ng suy tho¸i , mÊt æn ®Þnh ®· lµm cho c¸c doanh nghiÖp gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong ho¹t ®éng kinh doanh , s¶n xuÊt bÞ ®×nh trÖ, søc mua bÞ gi¶m sót , hµng ho¸ bÞ ø ®äng . §iÒu nµy ®· lµm cho c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n kÐm hiÖu qu¶ vµ ®· ¶nh hëng ®Õn kh¶ n¨ng tr¶ nî NH. Ngoµi ra , c¸c chÝnh s¸ch qu¶n lý kinh tÕ vÜ m« cña chÝnh phñ còng ¶nh hëng kh«ng nhá ®Õn ho¹t ®éng cña NH. ChÝnh phñ cã thÓ g©y khã kh¨n cho mét sè kh¸ch hµng cña NH khi theo ®uæi môc tiªu t¨ng trëng kinh tÕ cao ®· lµm t¨ng tû lÖ l¹m ph¸t dÉn ®Õn gi¸ c¶ c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo t¨ng ,gi¸ thµnh s¶n phÈm t¨ng , hµng ho¸ khã tiªu thô ®îc. M«i trêng chÝnh trÞ , x· héi : M«i trêng chÝnh trÞ , x· héi æn ®Þnh sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp ph¸t triÓn. Ngîc l¹i, nÕu doanh nghiÖp lu«n ph¶i ®Æt ra trong t×nh tr¹ng chiÕn tranh cÊm vËn kinh tÕ , chÝnh trÞ bÊt æn, tÖ n¹n x· héi trµn nan ... ®Òu lµ nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn viÖc k×m h·m s¶n xuÊt, tõ ®ã g©y ra rñi ro ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ ®èi víi rñi ro tÝn dông cña NH nãi riªng . M«i trêng ph¸p lý: NÕu nhµ níc x©y dùng mét hµnh lang ph¸p lý chÆt chÏ vµ cã hiÖu lùc sÏ lµm lµnh m¹nh ho¸ c¸c quan hÖ kinh tÕ gi÷a c¸c tæ chøc kinh tÕ víi nhau còng nh gi÷a c¸c tæ chøc kinh tÕ ®ã víi NH . ngîc l¹i, hÖ thèng ph¸p lý láng lÎo sÏ t¹o ra nhiÒu kÏ hë, g©y nªn t×nh tr¹ng m¸nh khoÐ lõa ®¶o vµ g©y thiÖt h¹i lÉn nhau. Tõ ®ã ¶nh hëng ®Õn kh¶ n¨ng thanh to¸n ®èi víi NH, thËm chÝ trùc tiÕp lõa ®¶o chiÕm dông vèn cña NH. 2.4.2.2.Nguyªn nh©n tõ phÝa kh¸ch hµng : Trong trêng hîp nµy, rñi ro tÝn dông x¶y ra do c¸c doanh gnhiÖp thùc sù lµm ¨n thua lç kh«ng cã kh¶ n¨ng tr¶ ®îc nî cho NH. §©y lµ nguyªn nh©n chñ yÕu dÉn ®Õn rñi ro tÝn dông cña NHTM . Ta cã thÓ chia nguyªn nh©n dÉn ®Õn rñi ro tÝn dông tõ phÝa kh¸ch hµng lµm hai trêng hîp. §ã lµ trêng hîp kh¸ch hµng gian lËn vµ trêng hîp kh¸ch hµng kh«ng gian lËn . NhiÒu doanh nghiÖp do thiÕu n¨ng lùc vÒ kh¶ n¨ng qu¶n lý tµi chÝnh l¹i kh«ng cã tµi s¶n thÕ chÊp hîp lÖ do ®ã kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó ®¶m b¶o an toµn cho viÖc vay vèn NH . Hä ®· lËp c¸c sè liÖu, giÊy tê gi¶ m¹o hßng qua m¾t NH vµ ®îc NH cho vay vèn . NÕu NH kh«ng ph¸t hiÖn ra th× kh¶ n¨ng rñi ro cña kho¶n tÝn dông nµy lµ rÊt lín . Ngoµi ra , nhiÒu doanh nghiÖp do kinh doanh kÐm hiÖu qu¶ hoÆc do ®¹o ®øc kÐm ®· cè t×nh ch©y ú , kh«ng tr¶ nî cho NH , thËm chÝ cßn bá trèn ®Ó quþt nî. Trong trêng hîp nµy NH hoµn toµn bÞ thua thiÖt vµ chØ cßn tr«ng chê vµo viÖc xö lý tµi s¶n thÕ chÊp. Rñi ro cña doanh nghiÖp xuÊt ph¸t tõ nh÷ng nguyªn nh©n sau: Doanh nghiÖp bÞ rñi ro kh¸ch quan nh : Thiªn tai, ho¶ ho¹n, ®éng ®Êt ... B¶n th©n doanh nghiÖp bÞ lõa ®¶o hoÆc b¹n hµng cña doanh nghiÖp gÆp rñi ro , dÉn ®Õn doanh nghiÖp kh«ng cã kh¶ n¨ng tr¶ nî cho NH. Trêng hîp kh¸c rñi ro xuÊt ph¸t tõ chÝnh sù yÕu kÐm cña b¶n th©n doanh nghiÖp , sù c¹nh tranh kh¾c nghiÖt cña thÞ trêng lu«n ®Æt doanh nghiÖp trong t×nh tr¹ng ph¶i cã sù nç lùc cao ®é . 2.4.2.3. Nguyªn nh©n tõ phÝa Ng©n hµng : Ngoµi nh÷ng nguyªn nh©n trªn , rñi ro tÝn dông cßn xuÊt ph¸t tõ chÝnh b¶n th©n NH . §ã lµ do NH yÕu kÐm vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n , tr×nh ®é n¾m b¾t c¸c th«ng tin trªn thÞ trêng , tr×nh ®é dù ®o¸n vµ hiÓu biÕt c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh hay vÊn ®Ò ®¹o ®øc , tr¸ch nhiÖm nghÒ nghiÖp cña c¸n bé tÝn dông ®· dÉn ®Õn rñi ro tÝn dông ng©n hµng. Ch¬ng 2 Thùc tr¹ng rñi ro tÝn dông t¹i NHNo vµ PTNT Thanh Thuû- vÞ xuyªn - hµ giang 1. Kh¸i qu¸t vÒ ho¹t ®éng cña ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Thanh Thuû. 1.1. Vµi nÐt vÒ ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Thanh Thuû. Ng©n hµng n«ng nghiÖp Thanh Thuû ®îc thµnh lËp vµ ®i vµo ho¹t ®éng tõ n¨m 1992 , tõ mét phßng giao dÞch trùc thuéc Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n tØnh Hµ Giang , ®Õn n¨m 1995 ®îc chÝnh thøc n©ng cÊp thµnh ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ PTNT lo¹i IV nay lµ ng©n hµng cÊp III . Ng©n hµng «ng nghiÖp vµ PTNT Thanh Thuû n»m s¸t biªn giíi gi¸p víi Trung Quèc , nhiÖm vô cña ng©n hµng n«ng nghiÖp Thanh Thuû lµ mua b¸n thanh to¸n biªn mËu vµ cho vay d©n c c¸c x· vïng biªn giíi. §Þa bµn ho¹t ®éng cña ng©n hµng lµ c¸c x· vïng biªn , d©n chóng tha thít , mÆt kh¸c tr×nh ®é d©n trÝ cña ®ång bµo c¸c x· vïng biªn thÊp , ®Þa h×nh vïng nói ®i l¹i rÊt khã kh¨n , ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cßn qu¸ Ýt , tr×nh ®é cßn bÊt cËp, c¬ së vËt chÊt cßn thiÕu thèn, m¹ng líi th«ng tin cha ®îc nhanh nh¹y. §øng tríc thùc tr¹ng hÕt søc khã kh¨n trªn, trong nh÷ng n¨m qua ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ PTNT Thanh Thuû ®· kiªn qyuÕt ®i theo con ®êng ®æi míi cña §¶ng vµ nhµ níc. §îc sù chØ ®¹o cña UBND tØnh, vµ ng©n hµng n«ng nghiÖp tØnh cïng sù ñng hé cña c¸c cÊp c¸c ngµnh ®ãng trªn ®Þ bµn , cïng víi sù cè g¾ng lç lùc cña tËp thÓ l·nh ®¹o ®Õn c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn chi nh¸nh ®· tõng bíc kh¾c phôc khã kh¨n, ph¸t triÓn kinh doanh ®a n¨ng, ®æi míi c«ng cô ®iÒu hµnh, s¾p xÕp l¹i m« h×nh tæ chøc , thùc hiÖn ph¬ng ch©m “ §i vay ®Ó cho vay”, lÊy hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ môc tiªu sinh lêi lµm thíc ®o chÝnh trong kinh doanh. HiÖn nay chi nh¸nh cã 12 c¸n bé c«ng nh©n viªn cã tr×nh ®é n¨ng lùc, n¨ng ®éng s¸ng t¹o, cã l¬ng t©m nghÒ nghiÖp. Trong ®ã cã 8 c¸n bé cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ ®ang theo häc ®¹i häc ®îc bè trÝ ë c¸c phßng ban chøc n¨ng . M« h×nh tæ chøc cña NHNo & PTNT Thanh Thuû Ban gi¸m ®èc Phßng Phßng kÕ to¸n Kinh doanh Ng©n quü 1.2. Kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña NHNo & PTNT Thanh Thuû: 1.2.1. T×nh h×nh huy ®éng vèn: Khi nãi ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña NHTM kh«ng chØ nh×n ®Õn kÕt qu¶ cña c«ng t¸c tÝn dông mµ cßn ph¶i xem xÐt ®Õn chÊt lîng qui m« cña c«ng t¸c huy ®éng vèn, ®Ó cã thÓ ho¹t ®éng vµ ®Æc biÖt cho sù ph¸t triÓn cña c«ng t¸c tÝn dông vµ ®Çu t yªu cÇu b¶n th©n ng©n hµng th¬ng m¹i b»ng c¸c nghiÖp vô kinh doanh truyÒn thèng ph¶i t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc t¨ng trëng nguån vèn phï hîp víi yªu cÇu t¨ng trëng tÝn dông. Cã thÓ nãi r»ng nguån vèn huy ®éng lµ c¬ së quyÕt ®Þnh viÖc cho vay, ®Çu t cña ng©n hµng Trªn thùc tÕ t¹i chi nh¸nh NHNo & PTNT Thanh Thñy còng vËy chi nh¸nh rÊt chó träng trong c«ng t¸c huy ®éng vèn víi kÕt qu¶ huy ®éng vèn qua c¸c n¨m. BiÓu 1 : KÕt qu¶ huy ®éng vèn cña NHNo & PTNT Thanh Thuû . §¬n vÞ : TriÖu ®ång ChØ tiªu N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 Sè tiÒn ( %) Sè tiÒn ( %) Sè tiÒn ( %) Tæng nguån vèn H§ 11,641 100 13,223 100 15,114 100 + TiÒn göi c¸c TCKT 4,470 38,4 4,832 36,5 5,035 33,3 + TiÒn göi d©n c 7,171 61,6 8,391 63,5 10,079 66,7 Trong ®ã : - Kh«ng kú h¹n 2,750 3,695 4,958 - Cã kú h¹n 4,421 4,696 5,121 + TiÒn göi KP Nguån b¸o c¸o ho¹t ®éng kinh doanh cña NHNo & PTNT Thanh Thuû. Qua biÓu trªn cho thÊy do chó träng tíi c«ng t¸c huy ®éng vèn víi nh÷ng chÝnh s¸ch phï hîp nªn vèn huy ®éng cña chi nh¸nh kh«ng ngõng t¨ng lªn d ®Õn cuèi n¨m 2002 b»ng 114.3% so víi n¨m 2001.ThÓ hiÖn TiÒn göi c¸c tæ chøc kinh tÕ ®Õn 31 / 12/ 2002 chiÕm 33,3% trong tæng nguån vèn huy ®éng vµ t¨ng so víi 31 / 12 / 2000 lµ 565,0000,000 ®ång . TiÒn göi d©n c ®Õn cuèi 31 / 12 / 2002 chiÕm 66,7% trong tæng nguån vèn huy ®éng t¨ng so víi 31 / 12 / 2001 lµ 1,688,000,000 ®ång. §Ó ®¹t ®îc sù t¨ng trëng vÒ nguån vèn NHNo & PTNT Thanh Thuû ®· ¸p dông nhiÒu h×nh thøc huy ®éng vèn víi nhiÒu møc l·I suÊt kh¸c nhau , nhiÒu kú h¹n kh¸c nhau , t¹o ®IÒu kiÖn thuËn lîi trong kh©u göi vµ rót tiÒn cña d©n chóng . So víi tiÒm n¨ng th× hiÖu qu¶ c«ng t¸c huy ®éng vèn ®¹t ®îc lµ kh¸ cao. Nhng so víi nhu cÇu th× cha tho¶ m·n ®Ó ®¸p øng nhu cÇu sö dông vèn chi nh¸nh vÉn ph¶i xin nguån vèn tõ ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n tØnh Hµ Giang. 1.2.2. T×nh h×nh sö dông vèn: Thùc hiÖn ®Þnh híng ph¸t triÓn cña ngµnh chi nh¸nh ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Thanh Thuû më réng cho vay ®èi víi mäi thµnh phÇn kinh tÕ tíi c¸c hé n«ng d©n ë tÊt c¶ vïng s©u vïng xa trong ®Þa bµn, tõng bíc n©ng dÇn møc tiÒn vay b×nh qu©n ®Çu hé vay. Më réng cho vay trung h¹n ®¸p øng nhu cÇu cña nÒn kinh tÕ. BiÓu 2 : T×nh h×nh sö dông vèn cña chi nh¸nh ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Thanh Thuû. §¬n vÞ : TriÖu ®ång ChØ tiªu N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 Tæng d nî 16.275 19.116 24.368 Ph©n theo thêi gian: + Cho vay ng¾n h¹n 10.465 11.343 13.582 + Cho vay trung h¹n 5.810 7.773 10.786 Ph©n theo kªnh tÝn dông + TÝn dông th¬ng m¹I 11.756 13.098 16.134 + TÝn dông hé nghÌo 4.519 6.018 8.234 Nguån b¸o c¸o ho¹t ®éng kinh doanh tÝn dông cña NHNo & PTNT Thanh Thuû. Qua sè liÖu trªn cho thÊy chi nh¸nh ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Thanh Thuû trong c«ng t¸c sö dông vèn lu«n cã sù t¨ng trëng n¨m sau cao h¬n n¨m tríc . Tæng d nî cña chi nh¸nh ®Õn ngµy 31 / 12 / 2002 ®¹t 24.368 triÖu ®ång b»ng 149.7% so víi cïng kú n¨m 2000 vµ b»ng 127.4% so víi cuèi n¨m 2001. D nî trung h¹n ngµy cµng ®îc chó träng vµ t¨ng liªn tôc qua c¸c n¨m, N¨m 2000 lµ 5.810 triÖu ®ång chiÕm 34.7% trong tæng dù nî th× ®Õn n¨m cuèi n¨m 2002 ®· lµ 44.26% trong tæng d nî. ViÖc cho vay xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo còng vÉn ®îc quan t©m thêng xuyªn , ®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c x· vïng s©u vïng xa , tõ n¨m 2001 trë l¹i ®©y 100% c¸c thuéc ®Þa bµn cña ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Thanh Thuû ®· cã quan hÖ tÝn dông víi ng©n hµng. Trong thêi gian qua ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao d nî chi nh¸nh ®· ¸p dông nhiÒu lo¹i h×nh cho vay ng¾n h¹n , trung h¹n , cho vay chøng tõ cã gi¸, cho vay thÕ chÊp, bªn c¹nh ®ã chi nh¸nh cßn ¸p dông cho vay kh«ng cã ®¶m b¶o b»ng tµi s¶n ®èi víi c¸c hé n«ng d©n th«ng qua c¸c tæ chøc ®oµn thÓ nh héi n«ng d©n, héi phô n÷, ®oµn thanh niªn... vµ ®Æc biÖt tõ gi÷a n¨m 2001 l¹i ®©y thùc hiÖn sù chØ ®¹o cña ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam, chi nh¸nh ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n tØnh Hµ Giang , chi nh¸nh ®· cho vay kh«ng cã ®¶m b¶o b»ng tµi s¶n ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ thu nî vay tõ tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n thu nhËp kh¸c nh»m ph¸t triÓn kinh tÕ gia ®×nh vµ gi¶i quyÕt nhu cÇu riªng . Sau mét thêi gian thùc hiÖn chi nh¸nh thÊy viÖc cho vay nµy lµ phï hîp víi chñ tr¬ng kÝch cÇu, më réng cho vay tiªu dïng cña chÝnh phñ vµ ng©n hµng n«ng nghiÖp ®îc c¸n bé c«ng nh©n viªn ®ång t×nh vµ hoan nghªnh ®· gãp phÇn vµo viÖc th¸o gì khã kh¨n c¶i thiÖn ®êi sèng vËt chÊt cho c¸n bé c«ng nh©n viªn . §©y lµ nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng mõng phï hîp víi chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc ®· ®Ò ra trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. 2. Thùc tr¹ng tÝn dông t¹i ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Thanh Thuû. §¸nh gi¸ rñi ro tÝn dông cña ng©n hµng ngêi ta thêng c¨n cø vµo t×nh h×nh nî qu¸ h¹n t¹I ng©n hµng ®ã BiÓu 3. T×nh h×nh nî qu¸ h¹n cña NHNo & PTNT Thanh Thuû §¬n vÞ : TriÖu ®ång ChØ tiªu N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 1. Tæng d nî 16,725 19,116 24,368 2. Nî qu¸ h¹n 753 631 633 3. Tû träng 4.5% 3.3% 2.6% Nguån b¸o c¸o ho¹t ®éng tÝn dông cña NHNo & PTNT Thanh Thuû. Qua sè liÖu biÓu trªn cho thÊy NHNo Thanh Thuû lu«n chó träng, quan t©m ®Õn t×nh h×nh sö dông vèn vµ vÊn ®Ò nî qu¸ h¹n . Cô thÓ d nî qu¸ h¹n cña n¨m 2001 gi¶m so víi n¨m 2000 lµ 122.000.000 ®ång gi¶m 1.2% , n¨m 2002 d nî qu¸ h¹n 633,000,000 ®ång t¨ng so víi n¨m 2001 lµ 20,000,000 ®ång nhng d nî ®Õn 31 / 12 / 2202 l¹i t¨ng 5,252,000,000 ®ång so víi n¨n 2001. Trong c«ng t¸c tÝn dông , chÊt lîng tÝn dông ®· tõng bíc ®îc n©ng lªn kh«ng ngõng , do vËy tû lÖ nî qu¸ h¹n ®· gi¶m dÇn qua c¸c n¨m . Cô thÓ n¨m 2000 tû lÖ nî qu¸ h¹n lµ 4.5% , n¨m 2001 tû lÖ nî qóa h¹n lµ 3.3% , n¨m 2002 gi¶m xuèng cßn 2.6% . §Ó ®¹t ®îc kÕt qu¶ trªn NHNo & PTNT Thanh Thuû ®· triÓn khai thùc hiÖn nhiÒu biÖn ph¸p gi¶m thÊp nî qu¸ h¹n vµ ng¨n chÆn nî qu¸ h¹n ph¸t sinh. Cô thÓ: NHNo & PTNT Thanh Thuû ®· thêng xuyªn ®¸nh gi¸ ph©n lo¹i chÊt lîng c¸n bé tõ c¸n bé l·nh ®¹o ®Õn c¸n bé nghiÖp vô, qua ®ã ch¨m lo gi¸o dôc c¸n bé vÒ ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp , ý thøc tr¸ch nhiÖm cña tõng ngêi tõng bé phËn phßng ban ®îc giao, coi träng hiÖu qu¶ vèn ®Çu t vµ xem xÐt chÊt lîng tÝn dông lµ sù sèng cßn cña ®¬n vÞ vµ mçi c¸ nh©n. T¨ng cêng c«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm so¸t cña c¸c cÊp ®èi víi ho¹t ®éng tÝn dông, thêng xuyªn kiÓm tra thùc tÕ viÖc sö dông vèn vay cña kh¸ch hµng ( tríc khi cho vay , trong khi cho vay , vµ sau khi cho vay), nh»m ph¸t hiÖn kÞp thêi nh÷ng sai sãt vµ nh÷ng vÊn ®Ò kh«ng b×nh thêng trong ho¹t ®éng tÝn dông ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý nghiªm minh. Ph©n c«ng râ c¸n bé phô tr¸ch ®Þa bµn, cÊm cho vay chång chÐo kh¸c ®Þa bµn qu¶n lý. Thêng xuyªn hµng th¸ng tæ chøc ph©n tÝch thùc tr¹ng nî ®Õn tõng mãn vay ®Ó cã biÖn ph¸p phï hîp víi tõng trêng hîp. Phèi hîp chÆt chÏ víi cÊp uû, chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng vµ c¸c ngµnh chøc n¨ng trong viÖc xö lý thu håi nî ®Õn h¹n, nî qu¸ h¹n . §Æc biÖt tËp trung xö lý nh÷ng kh¸ch hµng träng ®iÓm , x· träng ®iÓm, trong tõng vô thu ho¹ch s¶n phÈm, tæ chøc cìng chÕ thu håi nî ®èi víi mét sè trêng hîp cè t×nh ch©y ú ®Ó gi¶m thÊp nî qu¸ h¹n. Thùc hiÖn triÖt ®Ó viÖc giao chØ tiªu kÕ ho¹ch ®Õn ngêi lao ®éng võa ®¶m b¶o n©ng cao doanh sè ho¹t ®éng mÆt kh¸c n©ng cao ®ùoc chÊt lîng nghiÖp vô nhÊt lµ nghiÖp vô tÝn dông. Trªn c¬ së g¾n ®îc tr¸ch nhiÖm cña tõng c¸n bé, tõng phßng ban vµo c«ng viÖc mµ hä ®¶m nhËn. ChØ ®¹o c¸n bé xuèng tõng ®Þa bµn ®Ó n¾m b¾t nh÷ng néi dung sau: Nhu cÇu ®Çu t vµ ®èi tîng ®Çu t ë tõng x·. §¸nh gi¸ l¹i hiÖu qu¶ ®Çu t ®· cã. NhËn xÐt : Nî qu¸ h¹n t¹I NHNo Thanh Thuû tuy ®· gi¶m song vÉn cßn cao vµ tiÒm Èn rñi ro lín . §Ó thÊy râ ®îc nh÷ng rñi ro ph¸t sinh trong quan hÖ tÝn dông cña NHNo & PTNT Thanh Thuû ta ®I vµo ph©n tÝch t×nh h×nh nî qu¸ h¹n cña NHNo & PTNT Thanh Thuû theo kh¶ n¨ng thu håi vèn . BiÓu 4: T×nh h×nh nî qu¸ h¹n cña NHNo & PTNT Thanh Thuû ph©n theo kh¶ n¨ng thu håi vèn . §¬n vÞ : TriÖu ®ång ChØ tiªu N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 Sè tiÒn % Sè tiÒn % Sè tiÒn % Tæng d NQH 753 100 631 100 633 100 Trong ®ã - Díi 6 th¸ng 311 41.3 299 47,4 295 46,6 - Tõ 6 – 12 th¸ng 288 38,2 248 39,3 257 40,6 - Trªn 12 th¸ng 154 20,5 84 13,3 81 12,8 Nguån b¸o c¸o ho¹t ®éng tÝn dông cña NHNo & PTNT Thanh Thuû Nh×n b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy sè nî qu¸ h¹n cã kh¶ n¨ng thu håi cña NHNo & PTNT Thanh Thuû rÊt cao , sè nî qu¸ h¹n díi 6 th¸ng n¨m 2000 lµ 311,000,000 ®ång chiÕm 41,3% tæng d nî qu¸ h¹n . sè nî qu¸ h¹n díi 6 th¸ng cña n¨m 2001 lµ 299,000,000 ®ång chiÕm 47,4% tæng d nî qu¸ h¹n gi¶m so víi n¨m 2000 lµ 12,000,000 ®ång . Sè nî qu¸ h¹n dãi 6 th¸ng n¨m 2002 lµ 295,0000,000 ®ång chiÕm 46,6% tæng d nî qu¸ h¹n gi¶m so víi n¨m 2001 lµ 4,000,000 ®ång . Nî qu¸ h¹n tõ 181 ®Õn 360 ngµy cña n¨m 2000 lµ 288,000,000 ®ång , chiÕm 38.2% tæng d nî qu¸ h¹n . N¨m 2001 lµ 248,000,000 ®ång , chiÕm 39.3% gi¶m so víi n¨m 2001 lµ 40,000,000 ®ång . N¨m 2002 lµ 257,000,000 ®ång t¨ng so víi n¨m 2001 lµ 9,000,000 ®ång . Nî qu¸ h¹n trªn 360 ngµy n¨m 2000 lµ 154,000,000 ®ång .N¨m 2001 gi¶m xuèng cßn 84,000,000 ®ång . N¨m 2002 gi¶m cßn 81,000,000 ®ång chiÕm 12,8% tæng d nî qu¸ h¹n. Qua nh÷ng n¨m qua NHNo & PTNT Thanh Thuû ®· cã nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó thu håi nh÷ng kho¶n nî trªn thÓ hiÖn râ ®Õn cuèi ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2002 nî qu¸ h¹n díi 180 ngµy chØ cßn 295,000,000 ®ång . Nî qu¸ h¹n trªn 360 ngµy chØ cßn 81,000,000 ®ång chiÕm 12,8% . Nh vËy cã thÓ nãi r»ng t×nh h×nh nî qu¸ h¹n cña NHNo & PTNT Thanh Thuû trong nh÷ng n¨m võa qua cã chuyÓn biÕn kh¶ quan sè nî qu¸ h¹n ph¸t sinh thÊp vµ ®îc gi¶i quyÕt kÞp thêi , sè nî qu¸ h¹n tån ®äng còng ®îc gi¶i quyÕt cã hiÖu qu¶ . 3. Mét sè kÕt qu¶ ®¹t ®îc , tån t¹i vµ nguyªn nh©n . 3.1. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc. Trong nh÷ng n¨m qua ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Thanh Thuû ®· chung søc trªn díi mét lßng lç lùc phÊn ®Êu bÒn bØ, kiªn quyÕt tù ®æi míi ho¹t ®éng kinh doanh, tõng bíc vît qua nh÷ng khã kh¨n hoµn thµnh suÊt s¾c nhiÖm vô mµ §¶ng, Nhµ níc vµ ng©n hµng cÊp trªn giao cho. §Õn n¨m 2002 ng©n hµng n«ng nghiÖp Thanh Thuû ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qña xuÊt s¾c , t¹o ®µ cho sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng ®Ó bíc vµo thÕ ký XXI. Mét lµ : TiÕp tôc triÓn khai thùc hiÖn tèt quyÕt ®Þnh sè 67 vµ quyÕt ®Þnh sè 1627 b»ng c¸ch phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng, c¸c ®oµn thÓ nh héi n«ng d©n , héi phô n÷ ... ®Ó më réng ®Çu t tÝn dông phôc vô kinh tÕ n«ng nghiÖp n«ng th«n vµ n«ng d©n. Doanh sè cho vay trong n¨m 20002 lµ 9.700.000.000 ®ång, sè vèn ®Çu t trªn ®· gióp cho hÇu hÕt sè hé trªn ®Þa bµn cã ®ñ vèn ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ , kh«i phôc ph¸t triÓn ngµnh nghÒ truyÒn thèng, gi¶i quyÕt viÖc lµm cho c¸c hé lao ®éng , tõ ®ã gãp phÇn quan träng ®Ó hoµn thµnh ®îc nh÷ng chØ tiªu kinh tÕ cña tØnh ®Ò ra: T¨ng thu nhËp trªn ®Çu ngêi cña mçi ngêi d©n , t¨ng trëng kinh tÕ gãp phÇn chuyÓn dÞch c¬ cÊu vËt nu«i c©y trång , thóc ®Èy kinh tÕ hµng ho¸ trong n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n ph¸t triÓn. Hai lµ : Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Thanh Thuû lu«n ®¹t tèc ®é t¨ng trëng hµng n¨m æn ®Þnh , hiÖu qu¶ cho vay t¬ng ®èi cao, thÓ hiÖn ë tû lÖ nî qu¸ h¹n n¨m sau nhá h¬n n¨m tríc ( n¨m 2000 tû lÖ nî qu¸ h¹n lµ 4.5% , ®Õn nay cuèi n¨m 2002 tû lÖ nî qu¸ h¹n chØ cßn 2.6% . D nî cho vay còng ®ang dÇn ®îc më réng ®Çu t tíi c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶ , c¸c hé vay lµm kinh tÕ trang tr¹i cã ph¬ng ¸n kh¶ thi. Ba lµ : Thùc hiÖn triÖt ®Ó viÖc giao kho¸n c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch : D nî , thu nî ®Õn h¹n , nî qu¸ h¹n vµ thu l·i ®Õn tõng c¸n bé tÝn dông , ®Ó tõ ®ã g¾n viÖc ph©n phèi tiÒn l¬ng theo kÕt qu¶ lµm ra , t¹o ý thøc ch¨m lo ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh cña mäi ngêi . Bèn lµ : T¨ng cêng c«ng t¸c kiÓm tra , kiÓm so¸t ®Æc biÖt coi träng tù kiÓm tra tù söa sai lµ chÝnh , thôc hiÖn ph©n tÝch nî x¸c ®Þnh râ nguyªn nh©n chñ quan , kh¸ch quan ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý nghiªm minh ®èi víi c¸n bé vi ph¹m nh: Kû luËt hµnh chÝnh, båi thêng vËt chÊt hoÆc xo¸ hîp ®ång lao ®éng , n©ng cao kû c¬ng trong ®iÒu hµnh vµ thùc thi t¸c nghiÖp. N¨m lµ: Thùc hiÖn chñ tr¬ng xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cña §¶ng vµ Nhµ níc : Phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c cÊp uû chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng vµ c¸ tæ chøc ®oµn thÓ x· héi , b×nh xÐt hé thiÕu vèn s¶n xuÊt kinh doanh ®· cho 739 lît hé vay vèn víi sè tiÒn cho vay lµ 2.200.000.000 ®ång trong n¨m 2002, ®a sè hé cßn d nî lµ 2.893 hé víi sè tiÒn lµ 8.234.000.000 ®ång . Vèn cho vay ngêi nghÌo ®· gióp c¸c hé ph¸t triÓn s¶n xuÊt æn ®Þnh cuéc sèng, vît qua ngìng cöa ®ãi nghÌo. 3.2-Nh÷ng mÆt tån t¹i vµ nguyªn nh©n Nh÷ng mÆt tån t¹i : D nî cho vay tuy cã t¨ng nhng nãi chung cßn thÊp , cho vay cßn nhá lÎ, chi phÝ cao , viÖc më réng cho vay c¸c doanh nghiÖp cßn h¹n chÕ kÕt qu¶ cßn thÊp cha ®¹t ®îc môc tiªu ®· ®Ò ra. Nguyªn nh©n : ViÖc ®Þnh kú h¹n tr¶ nî cha phï hîp víi chu kú sinh trëng cña vËt nu«i vµ c©y trång , cha phï hîp víi chu kú lu©n chuyÓn vèn hoÆc kh¶ n¨ng thanh to¸n cña kh¸ch hµng. Do kinh doanh thua lç , Tr×nh ®é qu¶n lý cña chñ hé vay cßn thÊp : §©y lµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn t×nh tr¹ng nî qu¸ h¹n hiÖn nay t¹i NHNo & PTNT Thanh Thuû. Do c«ng nî cha thu ®îc : Nî qu¸ h¹n do nguyªn nh©n nµy còng kh¸ lín trong tæng sè nî qu¸ h¹n cña NHNo Thanh Thuû . ®©y chÝnh lµ hiÖn tîng nî nÇn d©y da chiÕm dông vèn lÉn nhau ®ang diÔn ra kh¸ phæ biÕn trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng , g©y khã kh¨n cho viÖc tr¶ nî ng©n hµng. Do sö dông sai môc ®Ých : Nî qu¸ h¹n b¾t nguån tõ nguyªn nh©n nµy chñ yÕu lµ do tr×nh ®é d©n trÝ cña ®ång bµo vïng cao cßn qu¸ thÊp. Do nguyªn nh©n kh¸c nh : Thiªn tai , ®éng ®Êt, dÞch bÖnh ... Nh÷ng nguyªn nh©n nµy còng dÉn ®Õn viÖc tr¶ nî ng©n hµng rÊt khã kh¨n. Do ng©n hµng qu¸ tin tëng vµo tµ s¶n thÕ chÊp , th«ng tin tÝn dông kh«ng ®Çy ®ñ , tr×nh ®é nghiÖp vô cña ®éi ngò c¸n bé cßn h¹n chÕ ..../. Ch¬ng 3 Mét sè gi¶i ph¸p phßng ngõa h¹n chÕ rñi ro tÝn dông trong ho¹t ®éng kinh doanh cña NHNo vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Thanh Thuû - vÞ xuyªn Hµ Giang - trong nh÷ng n¨m tíi. 1. §Þnh híng ho¹t ®éng kinh doanh tÝn dông cña ng©n hµng n«ng nghiÖp Thanh Thuû trong nh÷ng n¨m tíi. Bíc sang n¨m 2003 lµ n¨m thö th¸ch lín ®èi víi chi nh¸nh. Ban l·nh ®¹o chi nh¸nh ®· ®Æt ra môc tiªu t¨ng trëng ®ét biÕn , N©ng cao n¨ng lùc c¹nh , hiÖu qu¶ vµ an toµn trong kinh doanh , h¹n chÕ tíi møc thÊp nhÊt rñi ro cã thÓ x¶y ra. Lµ mét chi nh¸nh ng©n hµng chñ lùc vÒ tÝn dông trªn ®Þa bµn, ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Thanh Thuû ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng mõng . Song bªn c¹nh ®ã còng cßn nh÷ng khã h¹n chÕ nhÊt ®Þnh. §Ó kh«ng ngõng hoµn thiÖn c«ng t¸c nµy , ®¶m b¶o an toµn vèn vµ ph¸t triÓn vèn , h¹n chÕ rñi ro ®Õn møc thÊp nhÊt ®Ó tõ ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ cho vay. §Þnh híng cô thÓ nh sau: T×m kiÕm huy ®éng mäi nguån vèn tõ c¸c tæ chøc kinh tÕ vµ d©n c ®¸p øng ®Çy ®ñ nhu cÇu tÝn dông vµ ®Çu t. Më réng ®Çu t tÝn dông cã hiÖu qu¶ víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ , ®Æc biÖt quan t©m ®Çu t tÝn dông tíi c¸c doanh nghiÖp . ChÊn chØnh ho¹t ®éng ng©n hµng , kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cò, ng¨n ngõa nh÷ng tån t¹i míi cã thÓ x¶y ra. Gi¶m thÊp nî qu¸ h¹n díi møc cho phÐp , g¾n hiÖu qu¶ kinh doanh víi an toµn vèn tÝn dông , an toµn tµi s¶n vµ an toµn con ngêi. Trªn ®©y lµ t tëng chØ ®¹o xuyªn suèt ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng n¨m 2003 . XuÊt ph¸t tõ t tëng nµy , ng©n hµng ®· ®Ò ra môc tiªu cô thÓ : Nguån vèn huy ®éng t¨ng 15% so víi n¨m 2002. Tæng møc d nî t¨ng 12 % so víi n¨m 2002. Tû lÖ nî qu¸ h¹n díi 2%. §Ó ®¹t ®îc nh÷ng môc tiªu trªn , NHNo Thanh Thuû cÇn ph¶i thùc hiÖn mét sè gi¶i ph¸p nh»m h¹n chÕ rñi ro trong ho¹t ®éng tÝn dông , ®¶m b¶o môc tiªu “ æn ®Þnh – An toµn vµ ph¸t triÓn ” cña chi nh¸nh. 2. C¸c gi¶i ph¸p phßng ngõa h¹n chÕ rñi ro tÝn dông t¹i ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Thanh thuû. 2.1. Thùc hiÖn c«ng t¸c thu tËp th«ng tin. ViÖc thu thËp vµ xö lý th«ng tin tèt sÏ lµm gi¶m bít rñi ro tÝn dông cho ng©n hµng. §Ó ®a ra mét quyÕt ®Þnh cÊp tÝn dông ®óng ®¾n c¸n bé tÝn dông ph¶i dùa vµo rÊt nhiÒu th«ng tin chÝnh x¸c, kÞp thêi vµ ®Çy ®ñ . V× vËy c«ng t¸c thu thËp th«ng tin ph¶i ®îc chó träng ®óng møc nh»m cËp nhËt nhanh chãng vÒ kh¸ch hµng . Ng©n hµng nªn cã mét bé phËn chuyªn tr¸ch riªng, t¨ng cêng ®éi ngò nh©n viªn , ®µo t¹o nh÷ng chuyªn gia trªn thÞ trêng th«ng tin vµ chuyªn gia ph©n tÝch trªn cë së ®ã míi tiÕp cËn kh¶ n¨ng tr¶ nî cña kh¸ch hµng , tæng hîp vÒ mäi ®iÒu kiÖn vay vèn cña kh¸ch , ®ßi hái sù liªn hÖ chÆt chÏ hai chiÒu víi trung t©m tÝn dông phßng ngõa rñi ro cña ng©n hµng nhµ níc . MÆt kh¸c tæ chøc m¹ng líi vÒ th«ng tin kh¸ch hµng t¹o ®iÒu kiÑn cho ng©n hµng më ra mét lÜnh vùc kinh doanh míi “th«ng tin vµ dÞch vô t vÊn ”. ViÖc hiÖn ®¹i ho¸ n©ng cao c¬ së h¹n tÇng cña ng©n hµng cã ý nghÜa rÊt quan träng ®èi víi viÖc qu¶n lý cña ng©n hµng. V× nã quyÕt ®Þnh ®Õn c«ng t¸c thanh to¸n , c«ng t¸c cËp nhËt tæng hîp th«ng tin ®Ó gióp cho ban l·nh ®¹o chØ ®¹o ®iÒu hµnh ®îc s©u , s¸t t×nh h×nh, quyÕt ®Þnh ®Õn t©m lý kh¸ch hµng khi ®Õn ng©n hµng giao dÞch... HiÖn nay ng©n hµng còng trang bÞ rÊt nhiÒu m¸y tÝnh nèi m¹ng trong toµn hÖ thèng ng©n hµng . Tuy nhiªn hÖ thèng m¸y tÝnh còng cßn cha thËt hiÖn ®¹i , ®éi ngò c¸n bé sö dông khai th¸c cßn h¹n chÕ , tr×nh ®é chuyªn m«n cha ®¸p øng ®îc hÕt yªu cÇu cña c«ng viÖc, g©y khã kh¨n trong thanh to¸n còng nh thu thËp th«ng tin vÒ kh¸ch hµng... 2.2.T×m hiÓu , ph©n tÝch , thÈm ®Þnh kü kh¸ch hµng tríc khi cho vay. ViÖc t×m hiÓu , x¸c ®Þnh kü vÒ n¨ng lùc ph¸p lý , n¨ng lùc tµi chÝnh vµ kh¶ n¨ng kinh doanh ®èi víi kh¸ch hµng vay vèn lµ hÕt søc cÇn thiÕt vµ lµ biÖn ph¸p phßng ngõa rñi ro tõ xa cña ng©n hµng. Tríc hÕt ng©n hµng ph¶i t×m hiÓu vµ x¸c ®Þnh tÝch ®Ých thùc ña kh¸ch hµng vay vèn trªn c¬ së c¨n cø lµ : QuyÕt ®Þnh thµnh lËp, ®¨ng ký kinh doanh ( nÕu lµ doanh nghiÖp) , hé khÈu thêng tró ... ViÖc x¸c ®Þnh nµy ph¶i tiÕn hµnh t¹i chç , kÕt hîp víi viÖc th¨m dß d luËn qua c¸c nguån tin, NÕu viÖc nµy kh«ng lµm ®îc ®Õn n¬i ®Õn chèn th× dÔ bÞ lõa ®¶o vèn vay kh«ng cã hiÖu qu¶ dÔ bÞ rñi ro. Ph©n tÝch , thÈm ®Þnh kü dù ¸n xin vay : Tríc khi cÇn x¸c ®Þnh dù ¸n vay cã phï hîp víi néi dung cho vay cña kh¸ch hµng vay vèn hay kh«ng, tr¸nh cho vay tr¸i ngµnh tr¸i nghÒ kinh doanh ®· ®îc ghi trong giÊy phÐp kinh doanh hoÆc tr¸i víi ®Æc ®iÓm kinh doanh cña hé s¶n xuÊt . Trong thùc tÕ còng kh«ng Ýt trêng hîp cho vay mµ vËt t hµng ho¸ lµ ®èi tîng cho vay kh«ng phï hîp víi ®¨ng ký kinh doanh cña kh¸ch hµng . Ph©n tÝch vÒ n¨ng lùc tµi chÝnh cña dù ¸n , xem xÐt tÝnh to¸n, x¸c ®Þnh tæng nhu cÇu vèn cña dù ¸n xin vay, kh¶ n¨ng tù lùc vèn cña chñ dù ¸n , ®èi chiÕu víi ®iÒu kiÖn cña tÝn dông ®Ó quyÕt ®Þnh møc ®Çu t cña ng©n hµng cho phï hîp víi kh¶ n¨ng cña dù ¸n vµ cã tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng hoµn tr¶ vèn sau nµy. Qu¸ tr×nh ph©n tÝch thÈm ®Þnh dù ¸n cÇn ph¶i xem xÐt ®Õn n¨ng lùc , kh¶ n¨ng thùc thi dù ¸n ®ã cña ngêi chñ dù ¸n, ngêi l·nh ®¹o doanh nghiÖp hoÆc chñ hé vay vèn, ph¶i cã kiÕn thøc kinh doanh , cã n¨ng lùc qu¶n lý ®iÒu hµnh tèt. §iÒu ®ã sÏ t¹o kh¶ n¨ng ®a dù ¸n vay vèn cã hiÖu qu¶ vèn vay cña ng©n hµng kh«ng bÞ rñi ro . Cïng víi viÖc ph©n tÝch thÈm ®Þnh nh trªn cßn cÇn ph¶i xem xÐt kh¶ n¨ng tiªu thÞ s¶n phÈm mµ dù ¸n xin vay t¹o ra kh¶ n¨ng sinh lêi cña dù ¸n , kh¶ n¨ng hoµn vèn, vÊn ®Ò ¶nh hëng cña nguån vèn xin vay ®Õn m«i trêng xung quanh. ViÖc t×m hiÓu ph©n tÝch kh¸ch hµng tríc khi vay cÇn ph¶i ®îc tiÕn hµnh t¹i chç , kÕt hîp víi th¨m dß d luËn , n¾m th«ng tin... ®Ó ng©n hµng kÕt luËn cho vay hay kh«ng cho vay, møc cho vay lµ bao nhiªu, thêi gian cho vay . §©y ®îc coi lµ biÖn ph¸p quan träng vµ hÕt søc cÇn thiÕt trong viÖc quyÕt ®Þnh cho vay ®uóng hay kh«ng ®óng cña ng©n hµng nh»m h¹n chÕ rñi ro. 2.3. Thùc hiÖn c¸c ®¶m b¶o tÝn dông: §Ó h¹n chÕ rñi ro tÝn dông cÇn t¨ng cêng c¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o tÝn dông nh thÕ chÊp, cÇm cè, b¶o l·nh … Trong nh÷ng trêng hîp cÇn thiÕt cã thÓ coi ®ã lµ ®IÒu kiÖn b¾t buéc khi cho vay . §èi víi tµI s¶n thÕ chÊp , cÇm cè nhÊt thiÕt ph¶i lµ tµi s¶n hîp cña ngêi vay ®îc ph¸p luËt c«ng nhËn . Hîp ph¸p nã ®îc thÓ hiÖn b»ng giÊy tê ph¸p lý chøng minh r»ng t×a s¶n ®em thÕ chÊp , cÇm cè ë ng©n hµng lµ tµi s¶n cña ngêi vay. Trong thùc tÕ nhiÒu trêng hîp tµi s¶n ®em thÕ chÊp kh«ng ph¶i chÝnh cña chñ hé vay , dÉn ®Õn tranh chÊp khi ph¸t m¹i thu håi nî cña ng©n hµng , ®iÒu nµy cÇn tr¸nh khi thùc hiÖn ®¶m b¶o tÝn dông b»ng thÕ chÊp, cÇm cè. Tµi s¶n thÕ chÊp ph¶i ®îc ng©n hµng xem xÐt , quan s¸t , ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng t¹i chç, x¸c ®Þnh kh¸ch quan vÒ gi¸ trÞ tµi s¶n thÕ chÊp , kh¶ n¨ng b¸n ®îc mét khi tÝn dông gÆp rñi ro ph¶i ph¸t m¹i tµi s¶n thÕ chÊp ®ã. §©y lµ viÖc lµm hÕt søc cÇn thiÕt cña ng©n hµng tríc khi quyÕt ®Þnh cho vay nh»m ®¶m b¶o an toµn vèn vµ phßng ngõa rñi ro. Riªng b¶o l·nh thùc hiÖn ®óng chÕ ®é cña ng©n hµng Trung ¬ng . Tuy ng©n hµng tØnh kh«ng ®îc ký b¶o l·nh , nhng khi nhu cÇu b¶o l·nh ®îc ng©n hµng trung ¬ng uû quyÒn thÈm ®Þnh dù ¸n xin b¶o l·nh cña kh¸c hµng, ph¶i thùc hiÖn ®óng qui tr×nh tõ kh©u t×m hiÓu, ph©n tÝch, thÈm ®Þnh ký dù ¸n xin vay, x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng hoµn tr¶ ... th× míi ®¶m b¶o an toµn cho viÖc b¶o l·nh cña ng©n hµng, nhÊt lµ b¶o l·nh mua hµng chËm tr¶, b¶o l·nh vay vèn níc ngoµi. §Ó thùc hiÖn tèt c¸c b¶o ®¶m tÝn dông nªu trªn cÇn n¾m võng luËt d©n sù, luËt ®Êt ®ai, hå s¬ ph¸p lý chøng minh quyÒn së h÷u , quyÒn sö dông tµI s¶n thÕ chÊp , cÇm cè , b¶o l·nh. N¾m ®îc t×nh h×nh gi¸ c¶ vµ dù ®o¸n sù biÕn ®éng vÒ gi¸ c¶ thuéc c¸c tµI s¶n thÕ chÊp , cÇm cè , b¶o l·nh, trong t¬ng lai. ThiÕt lËp sù qu¶n lý , b¶o qu¶n tµI s¶n thÐ chÊp , cÇm cè , b¶o l·nh. 2.4. T¨ng cêng c«ng t¸c kiÓm tra kiÓm so¸t. C«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm so¸t néi bé trong ho¹t ®éng tÝn dông lµ mét h×nh thøc qu¶n lý tÝn dông cã chiÒu s©u. Ho¹t ®éng cña c¸c c¸n bé kiÓm so¸t lµm hoµn thiÖn c«ng t¸c cña c¸c c¸n bé tÝn dông gãp phÇn ng¨n ngõa , ph¸t hiÖn vµ chÊn chØnh , xö lý kÞp thêi nh÷ng sai sãt trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ho¹t ®éng nghiÖp vô . Trong thêi gian qua , c«ng t¸c kiÓm tra , kiÓm so¸t cña NHNo & PTNT Thanh Thuû ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong c«ng t¸c kiÓm tra kiÓm so¸t, ®· tæ chøc kiÓm so¸t theo ®Þnh kú , ®· ®i ®èi chiÕu nh÷ng mãn vay nhng cha ®îc ®Çy ®ñ . ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c kiÓm so¸t nh»m h¹n chÕ rñi ro tÝn dông NHN & PTNT Thanh Thuû cÇn thùc hiÖn mét sè biÖn ph¸p sau : Tù kiÓm tra kiÓm so¸t ho¹t ®éng tÝn dông:Ng©n hµng kiÓm tra tr­íc,trong vµ sau khi cho vay. Quan t©m ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô cña ®éi ngò c¸n bé phßng kiÓm so¸t. Qui ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm ®èi víi c¸n bé kiÓm so¸t,cã chÕ ®é thëng , ph¹t thÝch hîp ®Ó n©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¸n bé nµy. 2.5. N©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n vµ ®¹o ®øc cho c¸n bé tÝn dông vµ quan t©m h¬n n÷a ®Õn quyÒn lîi cña hä. Tr×nh ®é cña c¸n bé ¶nh hëng rÊt nhiÒu ®Õn hiÖu qu¶ cho vay,trong mäi ho¹t ®éng cña ng©n hµng.Ng©n hµng nªn ®Çu t thªm cho c«ng t¸c ®µo t¹o ®Æc biÖt lµ c¸c c¸n bé tÝn dông, ph¶i thêng xuyªn híng dÉn tæ chøc tËp huÊn kiÕn thøc chuyªn m«n vÒ c¬ chÕ, chÕ ®é,thÓ lÖ ngµnh liªn quan ®Õn c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n,trong qu¸ tr×nh häc tËp,båi dìng vÒ chÕ ®é,thÓ lÖ ph¶i g¾n liÒn lý luËn víi thùc tiÔn ®Ó c¸c c¸n bé tÝn dông cã thÓ vËn dông mét c¸ch linh ho¹t s¸ng t¹o vµ cã hiÖu qu¶ khi gi¶i quyÕt cho vay. Ng©n hµng còng cÇn ph¶i cã mét chÕ ®é th­ëng ph¹t cô thÓ víi c¸n bé tÝn dông, ®Ó n©ng cao yÕu tè tr¸ch nhiÖm trong c«ng t¸c thÈm ®Þnh,cã chÕ ®é th­ëng ®èi víi nh÷ng c¸n bé tÝn dông t×m ®­îc kh¸ch hµng míi,dù ¸n míi cã doanh sè cho vay,d­  nî cao vµ kh«ng cã nî qu¸ h¹n, ng­îc l¹i cÇn xö lý nghiªm minh ®èi víi nh÷ng c¸n bé cã ý thøc kÐm trong qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh dÉn ®Õn mãn vay kh«ng thu håi ®îc nî, ¶nh hëng ®Õn nguån vèn cña ng©n hµng. CÇn quan t©m ®Õn quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña c¸n bé tÝn dông theo quan ®iÓm lîi Ých, ®Ó cã thÓ khuyÕn khÝch hä ®Çu t­ h¬n n÷a søc lùc vµ trÝ tuÖ cho c«ng viÖc chuyªn m«n , ng©n hµng nªn qui ®Þnh cho c¸n bé tÝn dông mét hÖ sè tiÒn l¬ng cao h¬n so víi c¸c c¸n bé lao ®éng kh¸c cho t¬ng xøng víi tr¸ch nhiÖm cña hä vµ còng ®Ó cho hä thùc sù an t©m víi c«ng viÖc ®îc giao. 2.6. Thùc hiÖn ph©n t¸n rñi ro : Trong kinh doanh , ®Æc biÖt lµ kinh doanh tiÒn tÖ , rñi ro lµ ®IÒu kiÖn khã tr¸nh khái . vÊn ®Ò lµ lµm thÕ nµo ®Ó tèi thiÓu ho¸ nh÷ng rñi ro ®ã ®ång thêi ®¹t ®îc môc tiªu lîi nhuËn . Ph©n t¸n rñi ro chÝnh lµ viÖc thùc hiÖn nguyªn t¾c kinh ®IÓn trong kinh doanh : “ Kh«ng nªn bá tÊt c¶ sè trøng cña b¹n vµo mét ræ ” cã c¸c c¸ch ph©n t¸n rñi ro nh sau: Thø nhÊt : cho vay ®ång tµi trî : Trong thùc tÕ cã nh÷ng doanh nghiÖp nhu cÇu vèn rÊt lín mµ mét ng©n hµng kh«ng thÓ ®¸p øng ®îc , ®ã thêng lµ nhu cÇu ®Çu t cho c¸c dù ¸n lín vµ khã x¸c ®Þnh møc ®é rñi ro cã thÓ x¶y ra . Trong trêng hîp nµy c¸c ng©n hµng cïng nhau liªn kÕt ®Ó thÈm ®Þnh dù ¸n , cho vay vµ chia sÎ rñi ro ®¶m b¶o quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña mçi bªn. Thø hai : §a d¹ng ho¸ ®èi tîng ®Çu t : ®©y lµ biÖn ph¸p tèt nhÊt , chñ ®éng nhÊt cña NHTM trong viÖc ph©n t¸n rñi ro . Ng©n hµng nªn chia nguån tiÒn cña m×nh vµo nhiÒu laäi h×nh ®Çu t , nhiÒu ngµnh nghÒ kh¸c nhau còng nh nhiÒu kh¸ch hµng ë nh÷ng ®Þa bµn kh¸c nhau . §iÒu nµy võa më réng ®îc ph¹m vi ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng , khuÕch tr¬ng thanh thÕ, võa ®¹t ®îc môc ®Ých ph©n t¸n rñi ro . ®Ó thùc hiÖn tèt ®Òu nµy NHNO Thanh Thuû cÇn v¹ch ra ®îc mét sè chiÕn lîc kinh doanh thÝch hîp trªn c¬ së qu¸n triÖt c¸c vÊn ®Ò sau: §Çu t­ vµo nhiÒu ngµnh nghÒ kinh tÕ kh¸c nhau, ®Ó tr¸nh sù c¹nh tranh cña c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c.trong viÖc giµnh dËt thÞ phÇn trong ph¹m vi hÑp cña mét sè ngµnh nghÒ ®ang ph¸t triÓn. §Çu t vµo nhiÒu ®èi tîng s¶n xuÊt kinh doanh nhiÒu lo¹i hµng ho¸ kh¸c nhau. Tr¸nh tËp trung cho vay s¶n xuÊt mét sè lo¹i s¶n phÈm, ®Æc biÖt lµ nh÷ng lo¹i ¶n phÈm kh«ng thiÕt yÕu, nhµ níc kh«ng khuyÕn khÝch. Cho vay víi nhiÒu lo¹i thêi h¹n kh¸c nhau ®¶m b¶o sù c©n ®èi gi÷a sè vèn cho vay ng¾n h¹n, trung vµ dµi h¹n. ¸p dông nhiÒu møc l·i suÊt kh¸c nhau ®èi víi tõng lo¹i vay vµ ®èi víi tõng kh¸ch hµng. Thø ba: Thùc hiÖn kinh doanh ®a n¨ng sÏ cho phÐp ng©n hµng ph©n t¸n dîc rñi ro, t¹o nguån thu nhËp cho ng©n hµng , ®¶m b¶o cho ng©n hµng ph¸t triÓn kinh doanh tæng hîp , c©n ®èi, bÒn v÷ng h¬n. §èi víi ng©n hµng n«ng nghiÖp mang ®Æc ®iÓm rñi ro cao, rñi ro trªn diÖn réng vµ rÊt nan gi¶i,, xuÊt ®Çu t nhá, chi phÝ cho c¶ hai lÜnh vùc huy ®éng vèn vµ cho vay vèn ®Òu cao h¬n nhiÒu so víi c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i kh¸c . Cho nªn cµng cÇn ph¶i thùc hiÖn biÖn ph¸p phßng ngõa rñi ro, n©ng cao thu nhËp th«ng qua tæ chøc kinh doanh ®a n¨ng. Kinh doanh ®a n¨ng vÉn dùa vµo viÖc ph¸t triÓn kinh doanh lµ tÝn dông n«ng nghiÖp. §ång thêi tranh thñ lîi thÕ vÒ ®Þa bµn réng mµ ph¸t triÓn tÝn dông ®èi víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhau nh : Quèc doanh, cho vay tiªu dïng, cho vay x©y dùng nhµ ë, cho vay u ®·i hé nghÌo, dÞch vô cho vay c¸c dù ¸n cña chÝnh phñ , c¸c ch¬ng tr×nh cña tæ chøc tµi chÝnh tÝn dông hoÆc nh©n ®¹o thÕ giíi. §ång thêi chó träng viÖc më réng h¬n c¸c dÞch vô ng©n hµng nh: DÞch vô chi tr¶ tiÒn, thu tiÒn mÆt t¹i chç cho c¸c tæ chøc c¸ nh©n võ t¨ng nguån vèn , võa t¨ng thu nhËp, dÞch vô kÐt s¾t, dÞch vô thanh to¸n chuyÓn tiÒn qua m¹ng vi tÝnh, dÞch vô kinh doanh ngo¹i tÖ. KÓ tõ nay vÒ sau, trong ®iÒu kiÖn qu¶n lý kinh tÕ, tµi chÝnh, ng©n hµng chÆt chÏ h¬n b»ng viÖc khèng chÕ chªnh lÖch l·i suÊt ®Çu ra vµ l·i suÊt ®Çu vµo. V× vËy biÖn ph¸p chñ yÕu ®Ó phßng ngõa , h¹n chÕ rñi ro trong kinh doanh tÝn dông n«ng nhgiÖp vµ n©ng cao thu nhËp cho ng©n hµng lµ biÖn ph¸p thùc hiÖn kinh doanh ®a n¨ng. Yªu cÇu thùc hiÖn biÖn ph¸p nµy ®ßi hái ng©n hµng ph¶i tiÕp cËn nh÷ng vÊn ®Ò míi, n©ng cao kü n¨ng qu¶n trÞ kinh doanh, n©ng cao c«ng nghÖ kinh doanh, biÕt dùa vµo chøc n¨ng ®îc giao mµ ph¸t triÓn ®a d¹ng c¸c nghiÖp vô kinh doanh ®Ó thu lîi vµ ph©n t¸n rñi ro. Thùc hiÖn tèt c¸c biÖn ph¸p ®· nªu ë trªn ch¾c ch¾n kinh doanh cña ng©n hµng n«ng nghiÖp Thanh Thuû trong nh÷ng n¨m tíi sÏ cã hiÖu qu¶ , an toµn vèn , h¹n chÕ ®îc nhiÒu rñi ro. §Ó thùc hiÖn tèt c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa vµ h¹n chÕ rñi ro , mét mÆt ph¶i cã sù chuyÓn biÕn s©u s¾c vÒ nhËn thøc ®èi víi vÊn ®Ò rñi ro kinh doanh ng©n hµng cña ®éi ngò c¸n bé ng©n hµng , nhÊt lµ ®éi ngò c¸n bé chñ chèt . Tõ ®ã b¶n th©n hä ®a ra chÊp hµnh c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa vµ h¹n chÕ rñi ro míi cã hiÖu qu¶ cao. §ång thêi kiÕn nghÞ víi c¸c cÊp , c¸c ngµnh vÒ nh÷ng vÊn ®Ò ®¶m b¶o an toµn vèn , phßng ngõa rñi ro... th× hiÖu qu¶ kinh doanh sÏ cao h¬n. 3. Mét sè kiÕn nghÞ nh»m thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c¸c biÖn ph¸p an toµn vèn vµ phßng ngõa rñi ro trong kinh doanh cña ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Thanh Thuû: 3.1. §èi víi ng©n hµng nhµ níc ViÖt Nam: Ng©n hµng nhµ níc ViÖt Nam cã vai trß rÊt quan träng lµ ng©n hµng cña c¸c ng©n hµng , lµ c¬ quan cã chøc n¨ng ®èi víi hÖ thèng ng©n hµng th¬ng m¹i ViÖt Nam , lµ c¬ quan ban hµnh c¸c v¨n b¶n , néi quy , quy chÕ cho c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i, ng©n hµng nhµ níc võa lµ cÊp trªn , võa lµ b¹n hµng cña ng©n hµng th¬ng m¹i. Do ®ã ®Ó phßng ngõa h¹n chÕ rñi ro trong kinh doanh ë ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam nãi chung vµ ng©n hµng n«ng nghiÖp n«ng th«n Thanh Thuû nãi riªng. Em xin cã mét sè kiÕn nghÞ sau: Ng©n hµng nhµ níc cÇn bæ sung vµ ®a ra c¬ chÕ, biÖn ph¸p cô thÓ nh»m t¨ng cêng hiÖu lùc trong viÖc chÊp hµnh nghiªm tóc c¬ chÕ, thÓ lÖ, quy tr×nh cho vay: Thùc hiÖn nghiªm chØnh nh÷ng quy chÕ , quy ®Þnh vÒ quy tr×nh cho vay ®· lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu nh»m ng¨n ngõa rñi ro thÊt tho¸t vèn cña c¸c ng©n hµng , nh»m n©ng cao chÊt lîng cho vay cña c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i trong ®ã cã ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Thanh Thuû . ChÝnh v× vËy ng©n hµng nhµ níc cÇn ph¶i bæ sung c¬ chÕ , biÖn ph¸p cô thÓ , ®ång thêi còng ®i kÌm víi nã lµ nh÷ng th«ng t híng dÉn nh»m mét mÆt t¨ng cêng hiÖu lùc trong viÖc chÊp hµnh nghiªm tóc nh÷ng quy chÕ ®ã , mÆt kh¸c còng ®¶m b¶o ®îc sù ®ång bé thèng nhÊt , qu¸n triÖt t tëng trong toµn bé hÖ thèng. HÖ thèng cã lµnh m¹nh , thèng nhÊt th× míi ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ , ®ång thêi gãp phÇn lµm ®ßn bÈy h÷u hiÖu thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. ChØnh söa, ban hµnh mét sè c¬ chÕ tÝn dông phï hîp víi m«i trêng kinh doanh, m«i trêng kinh tÕ, ph¸p lý vµ hµnh chÝnh ë ViÖt Nam. Cô thÓ: §iÒu chØnh bæ sung, hoµn chØnh nh÷ng ®iÒu kiÖn cho vay phï hîp víi thùc tÕ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh theo c¬ chÕ thÞ trêng, b¶o vÖ lîi Ých còng nh tµi s¶n cña ng©n hµng nhng ®ång thêi còng gãp phÇn gi¶i quyÕt nh÷ng khã kh¨n, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho kh¸ch hµng. Quy ®Þnh vÒ tµi s¶n thÕ chÊp: VÊn ®Ò nµy lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò bøc xóc cña ng©n hµng th¬ng m¹i: §iÒu 359 Bé luËt d©n sù quy ®Þnh “ trong trêng hîp ®· ®Õn thêi h¹n thùc hiÖn nghÜa vô, mµ bªn thÕ chÊp kh«ng thùc hiÖn hoÆc thùc hiÖn kh«ng ®óng th× bªn nhËn cã quyÒn yªu cÇu b¸n tµi s¶n thÕ chÊp”. Nhng khi ng©n hµng hoÆc tæ chøc tÝn dông yªu cÇu thùc hiÖn viÖc nµy th× ng©n hµng nhµ níc cha cã quy ®Þnh cô thÓ . NÕu mµ ng©n hµng th¬ng m¹i tù ®øng ra tæ chøc ®Êu gi¸ lµm thñ tôc sang tªn th× cßn rÊt nhiÒu bÊt cËp. ThiÕt nghÜ ng©n hµng nhµ níc nªn thµnh lËp riªng trung t©m ph¸t m¹i tµi s¶n thÕ chÊp , cÇm cè , b¶o l·nh, ®Ó thuËn lîi h¬n n÷a trong viÖc ®¸nh gÝa l¹i nh÷ng tµi s¶n ®ã vµ thuËn lîi h¬n v× cã tr×nh ®é chuyªn m«n s©u vÒ vÊn ®Ò nµy. CÇn t¨ng cêng thanh tra , xö ph¹t nghiªm minh nh÷ng trêng hîp vi ph¹m quy chÕ cña ng©n hµng trong hÖ thèng , ®¶m b¶o kinh doanh ®i vµo ®óng quü ®¹o , ®óng híng. Ng©n hµng nhµ níc cÇn ®Çu t ®Ó n©ng cao hÖ thèng trung t©m phßng ngõa rñi ro b»ng c¸ch nèi m¹ng gi÷a c¸c ng©n hµng , ®Èm b¶o cËp nhËt kÞp thêi , nhanh chãng vµ chÝnh x¸c. 3.2. §èi víi ng©n hµng vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam: Lµ ng©n hµng trùc thuéc cÊp trung ¬ng nªn ®Ó n©ng cao c«ng t¸c phßng ngõa h¹n chÕ rñi ro th× Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam nªn quan t©m ®Õn mét sè vÊn ®Ò sau CÇn cã mét chiÕn lîc ho¹ch ®Þnh sím vÒ tæ chøc: Sù cã mÆt ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc tÝn dông trªn cïng mét ®Þa bµn, ®Æc biÖt ë nh÷ng vïng kinh tÕ cha ph¸t triÓn , ph¶i ®îc xem xÐt thËn träng trªn c¬ së chiÕn lîc vÒ tæ chøc ng©n hµng nh»m ®¶m b¶o cho c¸c tæ chøc tÝn dông khi ra ®êi sÏ ho¹t ®éng ®îc, h¹n chÕ c¹nh tranh thiÕu lµnh m¹nh do thÞ trêng qu¸ hÑp g©y nªn, tõ ®ã sÏ h¹n chÕ ®îc rñi ro trong kinh doanh tÝn dông cña ng©n hµng th¬ng m¹i vµ c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c . Thèng nhÊt mét kªnh dÉn vèn qua con ®êng tÝn dông cña ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n vµ n«ng d©n : Tõ ®ã ®ång nhÊt vÒ mÆt c¬ chÕ cho vay , thñ tôc cho vay, c¸c nguyªn t¾c vµ ®iÒu kiÖn cho vay, l·i suÊt cho vay... H¹n chÕ t×nh tr¹ng tÝn dông ngÇm , tÝn dông kh«ng kiÓm so¸t næi cña ng©n hµng th¬ng m¹i t¹i c¸c ®Þa ph¬ng n«ng th«n hiÑn nay, vµ gióp ng©n hµng n«ng nghiÖp cho vay kh«ng bÞ chång chÐo víi c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c cho cïng mét kh¸ch hµng vay vèn, tõ ®ã ®ì g©y nªn sù th¾c m¾c trong d©n chóng vÒ c¸c néi dung ho¹t ®éng tÝn dông, thÞ trêng tÝn dông còng ®îc lµnh m¹nh h¬n. Th­êng xuyªn bæ sung, söa ®æi vµ hoµn thiÖn c¬ chÕ, quy chÕ: Tr­íc m¾t ng©n hµng th¬ng m¹i cÇn sím söa ®æi chÕ ®é thÕ chÊp. Hoµn thiÖn vÒ chÝnh s¸ch l·i suÊt theo híng æn ®Þnh vµ cã lîi cho c¶ kh¸ch hµng vµ ng©n hµng . §Ò nghÞ Tæng gi¸m ®èc ng©n hµng n«ng nghiÖp ViÖt Nam nªn tæng kÕt m« h×nh ng©n hµng lu ®éng , h¹n chÕ viÖc thµnh lËp míi vµ thu hÑp vÒ sè lîng lo¹i hµnh ho¹t ®éng nµy ®Ó h¹n chÕ rñi ro . V× ®¹i ®a sè c¸c ng©n hµng lu ®éng võa thiÕu c¸n bé cã n¨ng lùc qu¶n lý, võa thiÕu c¸c ph¬ng tiÖn qu¶n lý trong qu¸ tr×nh kinh doanh, viÖc híng dÉn h¹ch to¸n ®èi víi ng©n hµng nµy cha thèng nhÊt , gÇn ®©y ®· ph¸t sinh lîi dông x©m tiªu . VÒ phÇn giÊy ®Ò nghÞ vay vèn riªng b¶n th©n Em nghÜ nªn híng dÉn cho kh¸ch hµng tù viÕt tay, kh«ng nªn dïng mÉu in s½n , v× phÇn cuèi cña giÊy ®Ò nghÞ vay vèn nµy cã nh÷ng ®iÒu mµ ngêi vay ph¶i cam kÕt . Nh vËy tÝnh ph¸p lý sÏ cao h¬n , ngêi vay vèn sÏ g¾n tr¸ch nhiÖm nhiÒu h¬n trong kho¶n tiÒn mµ hä ®· vay ë ng©n hµng. Bªn c¹nh ®ã ®Ò nghÞ ng©n hµng trung ¬ng tæ chøc tËp huÊn vÒ kü n¨ng thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n lín vµ dô ¸n võa, gióp c¸n bé tÝn dông n¾m v÷ng h¬n ®Ó thùc hiÖm nhiÖm vô cña m×nh ®îc tèt h¬n. N©ng cao c¬ së h¹ tÇng cho c¸c ng©n hµng trong hÖ thèng, ®Æc biÖt lµ hÖ thèng thanh to¸n , kiÓm to¸n, hÖ thèng th«ng tinvµ hÖ thèng kiÓm tra, kiÓm so¸t ®¶m b¶o chÊt lîng cña ho¹t ®éng kiÓm to¸n , ho¹t ®éng kiÓm tra vµ nh÷ng th«ng tin lu«n chÝnh x¸c kÞp thêi ®Ó phôc vô cho toµn ngµnh nãi chung vµ cho ng©n hµng n«ng nghiÖp Thanh Thuû nãi riªng. Quan t©m chØ ®¹o c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô cho ®éi ngò c¸n bé ng©n hµng mµ nhÊt lµ ®éi ngò c¸n bé tÝn dông, tæ chøc nhòng kho¸ ®µo t¹o ®Ó thêng xuyªn bæ sung nh÷ng kiÕn thøc míi , cËp nhËt , nh÷ng ph¬ng ph¸p míi, bªn c¹nh ®ã còng tæ chøc nh÷ng buæi th¶o luËn chuyªn ngµnh ng©n hµng ®Ó cho c¸c c¸n bé tÝn dông cã c¬ héi cã ®iÒu kiÖn häc hái kinh nghiÖm cña nhau n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô trong c«ng t¸c tÝn dông . 3.3. §èi víi ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n TØnh Hµ Giang: Lµ ng©n hµng trùc thuéc trùc tiÕp Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam , v× vËy ®Ó n©ng cao h¬n n÷a viÖc phßng ngõa vµ h¹n chÕ rñi ro trong ho¹t ®éng kinh doanh , ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n TØnh Hµ Giang nªn quan t©m h¬n n÷a ®Õn ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Thanh Thuû nhÊt lµ ®èi víi c«ng t¸c kiÓm tra , kiÓm so¸t, ®Ó ph¸t hiÖn kÞp thêi nh÷ng sai sãt , nh»m phßng ngõa vµ h¹n chÕ rñi ro trong kinh doanh. Nªn cã nh÷ng h×nh thøc kû luËt nghiªm minh (cã thÓ lµ båi thêng vËt chÊt) ®èi víi ®éi ngò c¸n bé tÝn dông khi thÈm dÞnh, xÐt duyÖt cho vay kh«ng cã hiÖu qu¶ , dÉn ®Õn t×nh tr¹ng nî qu¸ h¹n trµn lan , ph¶i g¾n tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé tÝn dông vµo nh÷ng mãn vay , ®Ó tr¸nh hiÖn tîng xÐt duyÖt cho vay v× môc ®Ých c¸ nh©n . KÕt luËn VÊn ®Ò phßng ngõa h¹n chÕ rñi ro trong ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng kh«ng chØ lµ mèi quan t©m riªng cña ng©n hµng, n¬I trùc tiÕp tµI trî vèn cho kh¸ch hµng vay, mµ cßn lµ mèi quan t©m cña nhµ níc , cña toµn nÒn kinh tÕ. VÞªc t×m ra c¸c gi¶I ph¸p ®Ó phßng ngõa vµ h¹n chÕ rñi ro lµ ®IÒu rÊt cÇn thiÕt , cÊp b¸ch hiÖn nay, v× : §èi víi ng©n hµng , ho¹t ®éng cho vay lµ nghiÖp vô chÝnh mang l¹I nguån thu lín cho ng©n hµng , nã quyÕt ®Þnh ®Õn tr¹ng th¸I ho¹t ®éng hä nªn c¸c ng©n hµng ®Æc biÖt coi träng viÖc phßng ngõa h¹n chÕ rñi ro , ®èi víi c¸c hé n«ng d©n , c¸c doanh nghiÖp , vÊn ®Ò thiÕu vèn kinh doanh lµ hiÖn tîng phæ biÕn . Nªn khi nhËn ®îc ®ång vèn cña ng©n hµng viÖc sö dông vèn vay cã hiÖu qu¶ còng lµ mèi quan t©m hµng ®Çu vÒ mäi mÆt ngêi vay ph¶I ®¶m b¶o cã l·I ®Ó tÝch luü nh»m më réng vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt, mét mÆt ph¶I hoµn tr¶ tiÒn vay theo ®óng tho¶ thuËn . H¬n n÷a hç trî n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n lµ phï hîp víi chÝnh s¸ch cña ®¶ng vµ nhµ níc ta hiÖn nay. ChÝnh v× vËy ®Ó phßng ngõa h¹n chÕ rñi ro trong ho¹t ®éng kinh doanh th× kh«ng cßn lµ ®ßi hái riªng cña ngµnh ng©n hµng mµ cÇn ph¶I cã sù hç trî cña c¸c cÊp, c¸c ngµnh cña chÝnh phñ ®Ó tõ ®ã t¹o ®µ ph¸t triÓn cña ®Êt níc , c«ng nghiÖp ho¸ n«ng th«n, gi¶I quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm , ®Èy nhanh c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ ®Êt nuíc. Víi viÖc vËn dông c¸c ph¬ng ph¸p nghiªn cøu khoa häc , b¸m s¸t ®èi tîng , ph¹m vi nghiªn cøu , Em ®· hoµn thµnh chuyªn ®Ò “ Mét sè gi¶I ph¸p phßng ngõa h¹n chÕ rñi ro tÝn dông trong ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Thanh Thuû – VÞ Xuyªn – Hµ Giang. ” víi néi dung chÝnh ®îc ®Ò cËp trong chuyªn ®Ò lµ: 1/ Trªn c¬ së nghiªn cøu ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng th¬ng m¹i trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. VÊn ®Ò rñi ro trong ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c ng©n hµng th¬ng m¹I vµ c¸c nguyªn nh©n g©y rñi ro . 2/ Thùc tr¹ng rñi ro trong ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Thanh Thuû , nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc , nh÷ng h¹n chÕ vµ tån t¹I còng ®· ®îc ®¸nh gi¸. 3/ Víi ®Þnh híng ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh trong nh÷ng n¨m tíi . Mét sè gi¶I ph¸p tríc m¾t còng nh l©u dµI ®Ó phßng ngõa h¹n chÕ rñi ro trong ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Thanh Thuû trong nh÷ng n¨m tíi nh»m ®Ó thùc hiÖn ®Þnh híng ®ã. 4/ §Ó t¹o sù h÷u hiÖu h¬n n÷a cña c¸c gi¶I ph¸p mét sè kiÕn nghÞ ®èi víi ng©n hµng nhµ níc , ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam, Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Hµ Giang còng ®îc ®a ra mét c¸ch ®ång bé , gi¶I ph¸p phßng ngõa h¹n chÕ rñi ro lµ mét vÊn ®Ò t¬ng ®èi phøc t¹p , h¬n n÷a thêi gian thùc tËp ng¾n , tr×nh ®é lý luËn còng nh kiÕn thøc thùc tÕ cßn h¹n chÕ , v× ng©n hµng n«ng nghiÖp Thanh Thuû khèi lîng nghiÖp vô giao dÞch cßn Ýt . Nªn viÖc nghiªn cøu kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt . Em rÊt mong nhËn ®îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp vµ mong muèn chi nh¸nh ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Thanh Thuû ngµy cµng ®¹t ®ùoc nh÷ng kÕt qu¶ cao trong c«ng t¸c phßng ngõa h¹n chÕ rñi ro trong ho¹t ®éng kinh doanh , kinh doanh cã hiÖu qu¶ gãp phÇn vµo sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ , hiÖn ®¹I ho¸ ®Êt níc. Hµ Giang, ngµy 20 Th¸ng 05 n¨m 2008 Sinh viªn thùc tËp

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Thuỷ – Vị Xu.DOC
Luận văn liên quan