Đề tài Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán vật liệu tại công ty cơ khí may Gia Lâm

PHẦN INHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT  I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VẬT LIỆU 1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của vật liệu và yêu cầu quản lý vật liệu trong sản xuất * Khái niệm: Quá trình lao đông là quá trình con ngời sử dụng t liệu lao động tác động lên đối tợng lao động làm thay đổi hình dáng, kích thớc, tính chất lý hoá của đối tợng lao động để tạo ra sản phẩm với chất lợng ngày càng cao. Theo Mác, để một quá trình sản xuất diễn ra thì phải có đủ ba yếu tố: t liệu lao động,đối tợng lao động, sức lao động. Đối tợng lao động là một trong những điều kiện không thể thiếu đối với qua trình sản xuất . Biểu hiện cụ thể của đối tợng lao động chính là các loại nguyên vật liệu. Trong đó nguyên liệu là những đối tợng lao động cha qua chế biến, vật liệu là những đối tợng lao động đã qua chế biến hay vật liệu là đối tợng lao động đã đợc thay đổi do lao động có ích của con ngời tác động. * Đặc điểm của vật liệu : Vật liệu thuộc tài sản lu động, là tài sản dự trữ quan trọng nhất của sản xuất. - Vật liệu chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xuất nhất định. Dới tác động của lao động, vật liệu sẽ bị tiêu hao hoàn toàn hoặc thay đổi hình thái vật chất ban đầu để tạo ra hình thái vật chất của sản phẩm. Về mặt giá trị, khi tham gia vào sản xuất, vật liệu chuyển dịch một lần toàn bộ giá trị của chúng vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ. Điều này đợc thể hiện ở chỗ chi phí vật liệu là chi phí phân bổ một lần. * Vai trò của vật liệu trong sản xuất : Doanh nghiệp sản xuất cần phải có nguyên vật liệu mới tạo ra sản phẩm. Vì vậy, đảm bảo cung ứng, dự trữ đồng bộ, kịp thời, chính xác nguyên vật liệu là điều kiện có tính chất tiền đề để quá trình sản xuất diễn ra liên tục. Hơn nữa, đảm bảo cung ứng vật liệu có chất lợng tốt còn là điều kiện nâng cao chất lợng sản phẩm, góp phần sử dụng vật liệu tiết kiệm vật liệu, tăng năng suất lao động. Mặt khác, do giá trị vật liệu chuyển dịch toàn bộ một lần vào giá trị sản phẩm nên chi phí vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Vì vậy, chỉ cần một sự biến động nhỏ của vật liệu cũng ảnh hởng trực tiếp đến những chỉ tiêu quan trọng của doanh nghiệp nh doanh thu, giá thành, lợi nhuận. Về vốn, vật liệu là thành phần quan trọng của vốn lu động đặc biệt là vốn dự trữ. Để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cần phải tăng tốc độ luân chuyển của vốn lu động và điều đó không thể tách rời việc dự trữ và sử dụng vật liệu hợp lý, tiết kiệm. Tiết kiệm vật liệu nghĩa là đã giảm đợc chi phí, hạ giá thành, tăng lợi nhuận doanh nghiệp. Việc giảm chi phí vật liệu hợp lý có ý nghĩa lớn nhng yêu cầu là không làm ảnh hởng đến chất lợng sản phẩm. * Yêu cầu quản lý vật liệu: Xuất phát từ đặc điểm quan trọng của vật liệu trong quá trình sản xuất kinh doanh, đòi hỏi công tác quản lý phải chặt chẽ ở mọi khâu từ thu mua, bảo quản, sử dụng và dự trữ. - Ở khâu thu mua: Mỗi loại nguyên vật liệu có tính chất lý hoá khác nhau, công dụng khác nhau, mức độ và tỷ lệ tiêu hao khác nhau, do đó thu mua phải làm sao cho đủ số lợng, đúng chủng loại, phẩm chất tốt, giá cả hợp lý, chỉ cho phép hao hụt trong định mức, đặc biệt quan tâm đến chi phí thu mua nhằm hạ thấp chi phí vật liệu một cách tối đa và phải đảm bảo đúng tiến độ thời gian, phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. - Ở khâu bảo quản: Phải tổ chức tốt kho tàng, bến bãi, trang bị đầy đủ các phơng tiện cân, đo, đong, đếm, thực hiện đúng chế độ bảo quản đối với từng loại vật liệu, tránh bị h hỏng, mất mát, hao hụt, đảm bảo an toàn. - Ở khâu dự trữ: Đòi hỏi doanh nghiệp phải xác định đợc mức dự trữ tối thiểu, tối đa để đảm bảo quá trình sản xuất kinh doanh đợc bình thờng, không bị ngừng trệ, gián đoạn do cung cấp không kịp thời hoặc gây tình trạng ứ đọng vốn do dự trữ quá nhiều. - Ở khâu sử dụng: Cần phải tổ chức tốt việc ghi chép, phản ánh tình hình xuất dùng và sử dụng vật liệu trong sản xuất kinh doanh. Cần sử dụng vật liệu hợp lý, tiết kiệm trên cơ sở định mức và dự toán chi phí. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc hạ thấp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, tăng thu nhập, lợi nhuận tích luỹ cho doanh nghiệp. * Vai trò của vật liệu trong sản xuất : Doanh nghiệp sản xuất cần phải có nguyên vật liệu mới tạo ra sản phẩm. Vì vậy, đảm bảo cung ứng, dự trữ đồng bộ, kịp thời, chính xác nguyên vật liệu là điều kiện có tính chất tiền đề để quá trình sản xuất diễn ra liên tục. Hơn nữa, đảm bảo cung ứng vật liệu có chất lợng tốt còn là điều kiện nâng cao chất lợng sản phẩm, góp phần sử dụng vật liệu tiết kiệm vật liệu, tăng năng suất lao động. Mặt khác, do giá trị vật liệu chuyển dịch toàn bộ một lần vào giá trị sản phẩm nên chi phí vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Vì vậy, chỉ cần một sự biến động nhỏ của vật liệu cũng ảnh hởng trực tiếp đến những chỉ tiêu quan trọng của doanh nghiệp nh doanh thu, giá thành, lợi nhuận. Về vốn, vật liệu là thành phần quan trọng của vốn lu động đặc biệt là vốn dự trữ. Để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cần phải tăng tốc độ luân chuyển của vốn lu động và điều đó không thể tách rời việc dự trữ và sử dụng vật liệu hợp lý, tiết kiệm. Tiết kiệm vật liệu nghĩa là đã giảm đợc chi phí, hạ giá thành, tăng lợi nhuận doanh nghiệp . Việc giảm chi phí vật liệu hợp lý có ý nghĩa lớn nhng yêu cầu là không làm ảnh hởng đến chất lợng sản phẩm. Vai trò và nhiệm vụ của kế toán vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất: Kế toán vật liệu là việc ghi chép, phản ánh, tổng hợp số liệu về tình hình thu mua, vận chuyển, baỏ quản, nhập, xuất, tồn kho vật liệu. Hạch toán vật liệu là công cụ đắc lực giúp cho lãnh đạo doanh nghiệp nắm đợc tình hình cụ thể về vật liệu để đề ra hớng chỉ đạo sản xuất kinh doanh. Hạch toán vật liệu chính xác, kịp thời, đầy đủ thì lãnh đạo doanh nghiệp mới nắm đợc chính xác tình hình thu mua, dự trữ, xuất dùng vật liệu từ đó đề ra biện pháp quản lý vật liệu thích hợp. Cũng thông qua số liệu kế toán, các nhà quản lý biết đợc số lợng, giá trị của từng loại vật liệu để có kế hoạch cung ứng kịp thời phục vụ cho sản xuất, hạn chế sự hao hụt lãng phí, đảm bảo sử dụng vật liệu một cách tiết kiệm nhất nhng vẫn đảm bảo chất lợng sản phẩm và tiến độ sản xuất. Để phát huy hết vai trò của mình đối với việc quản lý vật liệu thì kế toán vật liệu cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: - Thực hiện đánh giá, phân loại vật liệu phù hợp với nguyên tắc, yêu cầu quản lý thống nhất và yêu cầu quản trị của doanh nghiệp. - Tổ chức chứng từ, tài khoản kế toán, sổ kế toán phù hợp với phơng pháp kế toán hàng tồn kho áp dụng trong doanh nghiệp, để ghi chép, phân loại, tổng hợp số liệu về tình hình hiện có và sự biến động tăng giảm của vật liệu trong quá trình sản xuất kinh doanh cung cấp số liệu kịp thời để tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm. - Tham gia vào việc phân tích, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch mua vật liệu, tình hình thanh toán với ngời bán và tình hình sử dụng vật liệu trong quá trình sản xuất kinh doanh. 2. Phân loại vật liệu: Vật liệu sử dụng trong các doanh nghiệp có nhiều loại, nhiều thứ, có vai trò công dụng khác nhau trong quá trình sản xuất kinh doanh. Trong điều kiện đó đòi hỏi các doanh nghiệp phải phân loại vật liệu thì mới tổ chức tốt việc quản lý và phân loại vật liệu. Trong thực tế quản lý và hạch toán vật liệu ở các doanh nghiệp , đặc trng thông dụng nhất để phân loại vật liệu là vai trò và tác dụng của vật liệu trong sản xuất. Theo đặc trng này, vật liệu ở các doanh nghiệp đợc chia thành các loại: + Nguyên, vật liệu chính: Là những nguyên liệu, vật liệu mà sau quá trình gia công, ché biến cấu thành thực thể vật chất chủ yếu của sản phẩm (kể cả bán thành phẩm mua vào) + Vật liệu phụ: Là những vật liệu chỉ có tác dụng phụ trợ trong sản xuất, đợc sử dụng kết hợp với vật liệu chính để làm thay đổi màu sắc, mùi vị, hình dáng bề ngoài của sản phẩm hoặc đợc sử dụng để bảo đảm cho công cụ lao động hoạt động bình thờng hoặc phục vụ cho nhu cầu công nghệ, kỹ thuật, phục vụ cho lao động của công nhân viên chức(dầu nhờn, hồ keo, thuốc nhuộm, thuốc nhuộm, thuốc tẩy, thuốc chống rỉ , hơng liệu, xà phòng, rẻ lau, ). + Nhiên liệu: Vè thực chất, nhiên liệu là một loại vật liệu phụ nhng nó đợc tách ra thành một loại riêng vì việc sản xuất và tiêu dùng nhien liệu chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế quốc dân, mặt khác nó có yêu cầu và kỹ thuật quản lý hoàn toàn khác với vật liệu phụ thông thờng. Nhiên liệu có tác dụng cung cấp nhiệt lợng trong quá trình sản xuất kinh doanh tạo điều kiện cho quá trình sản xuất kinh doanh diễn ra bình thờng. Nó có thể tồn tại ở thể rắn, thể lỏng và thể khí nh than, củi, xăng, dầu, ga, . + Phụ tùng thay thế: Là những vật t dùng để thay thế, bảo dỡng, sửa chữa cho máy móc, thiết bị, phơng tiện vật tải, . + Vật liệu và thiết bị xây dựng cơ bản: Là các vật liệu và thiết bi( cần lắp và không cần lắp, vật kết cấu, công cụ, khí cụ, .) mà doanh nghiệp mua vào để đầu t cho xây dựng cơ bản. + Phế liệu: Là các loại vật liệu thu đợc trong quá trình sản xuấ hay thanh lý tài sản, có thể sử dụng hay bán ra ngoài( phoi bào, vải vụn, gạch, sắt, ) + Vật liệu khác: Bao gồm các lọai vật liệu còn lại ngoài các thứ khác cha kể trên nh bao bì, vật đóng gói, các loại vật t đặc chủng, Hạch toán theo cách phân loại trên đáp ứng đợc yêu cầu phản ánh tổng quát về mặt giá trị đối với mỗi loại vật liệu . Để đảm bảo thuận tiện, tránh nhầm lẫn trong công tác quản lý và hạch toán về số lợng và giá trị từng lọai vật liệu, trên cơ sở phân loại này các doanh nghiệp sẽ chi tiết mỗi loại vật liệu trên thành từng nhóm, từng thứ vật liệu căn cứ vào đặc điểm sản xuất của từng doanh nghiệp . 3. Tính giá vật liệu: Tính giá vật liệu là một công tác quan trọng trong việc tổ chức hạch toán vật liệu. Tính giá vật liệu là dùng tiền để biểu hiện giá trị của chúng theo những nguyên tắc, phơng pháp nhất định. Lựa chọn phơng pháp tính giá trong kỳ hợp lý để đảm bảo phản ánh chính xác chi phí vật liệu trong giá thành sản phẩm mới và dự trữ vật liệu cuối kỳ. Vì vậy, tính giá vật liệu là nhiẹm vụ không thể thiếu của tổ chức hạch toán, là tiền đề để hình thành hệ thống thông tin chính xác về vật liệu sử dụng và dự trữ. Trong công tác hạch toán vật liệu ở các doanh nghiệp sản xuất, vật liệu đợc tính theo giá thực tế (giá gốc). Giá thực tế là giá đợc hình thành trên cơ sở các chứng từ hợp lệ minh chứng các khoản chi hợp pháp của doanh nghiệp để tạo ra vật liệu. a) Giá thực tế vật liệu nhập kho: Giá thực tế sẽ có thuế GTGT nếu doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phơng pháp trực tiếp và không có thuế GTGT nếu doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ. Trong các doanh nghiệp sản xuất, giá thực tế vật liệu nhạp kho đợc xác định theo từng nguồn nhập: + Đối với vật liệu mua ngoài:

doc74 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/04/2013 | Lượt xem: 1716 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán vật liệu tại công ty cơ khí may Gia Lâm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
èi chiÕu víi sè liÖu trªn thÎ kho cña thñ kho. III. H¹ch to¸n tæng hîp nhËp vËt liÖu t¹i c«ng ty C¬ khÝ may Gia L©m Cïng víi viÖc h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu nhËp vËt liÖu hµng ngµy kÕ to¸n th× hµng ngµy kÕ to¸n còng ph¶i tiÕn hµnh h¹ch to¸n tæng hîp nhËp vËt liÖu. §©y lµ c«ng viÖc cÇn thiÕt vµ quan träng bëi v× qua ®©y kÕ to¸n míi cã thÓ ph¶n ¸nh ®­îc gi¸ trÞ thùc cña vËt liÖu nhËp vµo, tõ ®ã cã thÓ n¾m râ ®­îc sù lu©n chuyÓn gi¸ trÞ cña tõng lo¹i vËt liÖu. VËt liÖu sö dông t¹i c«ng ty bao gåm nhiÒu lo¹i nªn ®­îc thu mua tõ nhiÒu nguån cung cÊp khac nhau. Do vËy phÇn hµnh kÕ to¸n thanh to¸n víi ng­êi b¸n chØ mang tÝnh ®éc lËp t­¬ng ®èi víi phÇn hµnh kÕ to¸n vËt liÖu vµ yªu cÇu ®Æt ra lµ ph¶i ph¶n ¸nh ®óng, chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu còng nh­ t×nh h×nh thanh to¸n víi ng­êi b¸n. Hµng ngµy, kÕ to¸n tËp hîp c¸c chøng tõ nhËp, xuÊt vËt liÖu vµ ph©n lo¹i chøng tõ nhËp, chøng tõ xuÊt. C¨n cø vµo c¸c chøng tõ nhËp kho, kÕ to¸n vËt liÖu tiÕn hµnh kiÓm tra, ®èi chiÕu, ®Þnh kho¶n råi nhËp d÷ liÖu vµo m¸y. Sau khi nhËp d÷ liÖu vµo m¸y, kÕ to¸n vËt liÖu göi phiÕu nhËp kho vµ ho¸ ®¬n tµi chÝnh cho kÕ to¸n thanh to¸n ®Ó theo dâi c¸c kho¶n ph¶i thanh to¸n vµ ®· thanh to¸n cho nhµ cung cÊp trªn sæ chi tiÕt tµi kho¶n331vµ c¸c NKCT liªn quan khÊc nh­ NKCT sè 1, sè 2, sè 4, sè 10. Sæ nµy ®­îc më hµng th¸ng. §èi víi ng­êi b¸n cã quan hÖ th­êng xuyªn víi c«ng ty th× ®­îc më riªng mét sæ, cßn nh÷ng nhµ cung cÊp kh«ng th­êng xuyªn th× theo dâi qua mét sæ chung cña c«ng ty. Mçi ho¸ ®¬n ®­îc theo dâi mét dßng trªn sæ chi tiÕt tµi kho¶n 331 víi ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin trªn ho¸ ®¬n vÒ nhµ cung cÊp, sè tiÒn ph¶i thanh to¸n. Ph­¬ng thøc thanh to¸n cña c«ng ty lµ cã thÓ tr¶ ngay b»ng tiÒn mÆt, tr¶ tr­íc, sÐc, tr¶ chËm bï trõ theo hîp ®ång hay b»ng tiÒn t¹m øng nh­ng dï theo ph­¬ng ph¸p nµo, kÕ to¸n vÉn tiÕn hµnh theo dâi trªn sæ chi tiÕt tµi kho¶n 331. Cuèi th¸ng, kÕ to¸n kho¸ sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi b¸n theo tõng nhµ cung cÊp, sè liÖu trªn tõng sæ chi tiÕt tµi kho¶n 331lµ c¬ së ®Ó ghi vµo NKCT sè 5 víi nguyªn t¾c mçi nhµ cung cÊp ghi mét dßng trªn NKCT sè 5. Sau ®ã, kÕ to¸n kho¸ sæ NKCT sè 5, x¸c ®Þnh tæng sè ph¸t sinh bªn Cã TK 331 ®èi øng Nî TK 152 vµ lÊy sè liÖu tæng céng nµy ®Ó ghi sæ c¸i TK 152(ghi Cã TK 331, ghi Nî TK 152) BiÓu sè16 C«ng ty c¬ khÝ may Gia L©m MÉu sè: 02 - TT Ban hµnh theo Q§ sè: 1141- TC/Q§/C§KT ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé Tµi chÝnh Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi b¸n Th¸ng 1 n¨m 2002 Tªn kh¸ch hµng: C«ng ty th­¬ng m¹i Th¸i S¬n M· TK: 3310110 Chøng tõ DiÔn gi¶i Tµi kho¶n ®èi øng Sè ph¸t sinh Sè d­ Sè hiÖu Sè ho¸ ®¬n Ngµy th¸ng Nî Cã Nî Cã Sè d­ ®Çu th¸ng 89.530.000 18/02 19987 7/1 ThÐp l¸ CT3S = 1,5 mm 1521 62.300.000 ThÐp l¸ CT3S = 2 mm 1521 13.466.000 ThuÕ GTGT 1331 72.360.000 98/CTM 19968 9/1 Tr¶ tiÒn mua hµng 111 127.450.000 .... ..... ..... .... ..... ..... ..... ..... ...... Céng ph¸t sinh 254.160.000 305.270.000 Sè d­ cuèi th¸ng 140.640.000 Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc (Ký) (Ký) (Ký) Tr­êng hîp c«ng ty mua vËt liÖu thanh to¸n ngay b»ng tiÒn mÆt. Sau khi ®· kiÓm tra, ®èi chiÕu gi÷a c¸c chøng tõ thu mua nh­ ho¸ ®¬n mua hµng, ho¸ ®¬n c­íc phÝ vËn chuyÓn, phiÕu nhËp kho,...vµ nhËp sè liÖu vµo m¸y, m¸y sÏ tù ®éng cËp sè liÖu vµo NKCT sè 1. BiÓu sè 18 NhËt ký chøng tõ sè 1 Th¸ng 1 n¨m 2002 STT Ngµy Ghi Cã TK 111, ghi Nî c¸c TK Céng Cã TK 111 ......... 133 152 153 ...... 1 18/1 120.437.512 ... .... ....... 8 25/1 80.775.600 .... ..... ..... .... ....... .... ... ... Céng 302.458.245 Cuèi th¸ng, kÕ to¸n tæng hîp sè liÖu trªn NKCT sè 1, x¸c ®Þnh sè tæng céng ë cét TK 152 vµ sè liÖu ®ã lµ c¨n cø ®Ó ghi vµo sæ c¸i TK 152( phÇn ghi Cã TK111, ghi Nî TK 152). T¹i c«ng ty C¬ khÝ may Gia L©m, c«ng t¸c t¹m øng cho nh©n viªn mua hµng còng x¶y ra th­êng xuyªn. Khi t¹m øng tiÒn cho nh©n viªn ®i mua hµng, c¨n cø vµo giÊy ®Ò nghÞ t¹m øng, phiÕu chi tiÒn, b¸o c¸o quÜ, kÕ to¸n nhËp sè liÖu vµo m¸y, m¸y sÏ tù ®éng cËp nhËt sè liÖu lªn NKCT sè 1 vµ NKCT sè10. Trong NKCT sè 1, ghi vµo cét Nî TK 141, ghi Cã TK111. Trong NKCT sè 10, c¸c ®èi t­îng t¹m øng ®­îc theo dâi chung trong mét trang sæ, mçi ®èi t­îng ®­îc ghi trong mét dßng vµ ph¶i thanh to¸n t¹m øng ®ît tr­íc míi ®­îc t¹m øng ®ît sau. Khi thanh to¸n th× c¨n cø vµo giÊy thanh to¸n t¹m øng, phiÕu thu, phiÕu chi tiÒn kÕ to¸n nhËp sè liÖu vµo maý vµ m¸y sÏ ph¶n ¸nh vµo NKCT sè 10. Cuèi th¸ng kho¸ sæ NKCT sè 10 vµ sè liÖu ph¸t sinh tæng céng bªn Cã TK 141 ®èi øng víi Nî TK 152 sÏ lµ c¬ së ®Ó vµo sæ c¸i TK 152 phÇn ghi Cã TK 141, ghi Nî TK152. BiÓu sè 19 NhËt ký chøng tõ sè 10 Th¸ng 1 n¨m 2002 DiÔn gi¶i Sè d­ ®Çu kú Ghi Nî TK 141, ghi Cã c¸c TK Céng Nî TK 141 Ghi Cã TK 141, ghi Nî c¸c TK Céng Cã TK 141 Sè d­ cu«i kú Nî Cã 111 133 152 ... Nî Cã NguyÔn §¨ng Dòng 0 28.534.000 2.594.000 25.940.000 0 NguyÔn v¨n Ngäc 0 5.500.000 500.000 5.000.000 0 Vò thÞ ThuËn 0 33.000.000 33.000.000 ...... .... .... ..... ... ... .... .... .... ... Céng 160.512.600 8.405.067 67.536.780 45.358.650 IV. h¹ch to¸n tæng hîp xuÊt vËt liÖu t¹i c«ng ty c¬ khÝ may gia l©m Qu¶n lý vËt liÖu kh«ng chØ qu¶n lý t×nh h×nh thu mua vµ b¶o qu¶n vµ dù tr÷ vËt liÖu mµ cßn qu¶n lý viÖc xuÊt dïng vËt liÖu v× ®©y lµ kh©u qu¶n lý cuèi cïng rÊt quan träng tr­íc khi gi¸ trÞ vËt liÖu chuyÓn dÞch vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm. Chi phÝ vÒ vËt liÖu chiÕm tû träng lín trong tæng chi phÝ vµ do ®ã chiÕm tû träng lín trong tæng gi¸ thµnh s¶n xuÊt nªn kÕ to¸n ph¶i x¸c ®Þnh chÝnh x¸c gi¸ trÞ tõng loaÞ vËt liÖu sö dung lµ bao nhiªu vµ theo dâi ®­îc vËt liÖu xuÊt dông cho tõng ®èi t­îng. Do ®ã h¹ch to¸n tæng hîp xuÊt vËt liÖu ph¶i ph¶n ¸nh kÞp thêi, tÝnh to¸n vµ ph©n bæ chÝnh x¸c ®óng ®èi t­îng gi¸ trÞ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt dïng cho tõng bé phËn sö dông còng nh­ xuÊt dïng cho c¸c ®èi t­îng kh¸c. Tæ chøc tèt kh©u h¹ch to¸n xuÊt dïng vËt liÖu lµ tiÒn ®Ò c¬ b¶n ®Ó h¹ch to¸n chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Æc biÖt lµ kh©u tÝnh gi¸. Tr×nh tù ghi sæ h¹ch to¸n tæng hîp xuÊt vËt liÖu t¹i c«ng ty : Hµng ngµy, tõ chøng tõ xuÊt kho, kÕ to¸n nhËp sè l­îng xuÊt vµo m¸y. Cuèi th¸ng, m¸y tù tÝnh ra ®¬n gi¸ xuÊt vµ gi¸ trÞ vËt liÖu xuÊt dïng theo ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn. Sau ®ã m¸y tù tæng hîp sè liÖu vµ cho biÕt gi¸ trÞ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt kho trªn b¶ng kª sè 3. B¶ng nµy ®­îc lËp mçi th¸ng mét tê. Sè liÖu trªn b¶ng ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: C¨n cø vµo b¶ng kª th¸ng tr­íc ®Ó x¸c ®Þnh sè d­ ®Çu th¸ng. Sè ph¸t sinh trong th¸ng dùa vµo: + NKCT sè 1( phÇn ghi Cã TK 111, ghi Nî TK 152 ). + NKCT sè 5( phÇn ghi Cã TK 331, ghi Nî TK 152 ). + NKCT sè 10( phÇn ghi Cã TK 141, ghi Nî TK 152 ). + NKCT sè 7( phÇn ghi Cã TK 338, ghi Nî TK 152 ). Vµ c¸c NKCT kh¸c. Sè tån kho cuèi th¸ng ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Sè d­ cuèi th¸ng = Sè d­ cuèi th¸ng tr­íc + Tæng ph¸t sinh Nî cuèi th¸ng - Tæng ph¸t sinh Cã trong th¸ng Trong ®ã tæng ph¸t sinh Cã trong th¸ng ®­îc lÊy tõ NKCT sè 7. BiÓu sè 20 B¶ng tÝnh gÝa thµnh thùc tÕ vËt liÖu, ccdc Th¸ng 1 n¨m 2002 ChØ tiªu TK 152 TK 153 HT ThÞ tr­êng HT TT I. Sè d­ ®Çu th¸ng 3.083.213.064 II. Sè ph¸t sinh trong th¸ng 940.454.625 - Tõ NKCT sè 1(ghi Cã TK 111) 302.458.245 - Tõ NKCT sè 5(ghi Cã TK 331) 517.134.000 - Tõ NKCT sè 1(ghi Cã TK 141) 67.536.780 - Tõ NKCT sè 1(ghi Cã TK 338) 53.325.600 III. Céng sè d­ ®Çu th¸ng vµ ph¸t sinh trong th¸ng( I + II ) 4.023.667.689 IV. XuÊt dïng trong th¸ng 1.928.514.759 V. Tån cuèi th¸ng( III - IV ) 2.095.152.930 §ång thêi c¨n cø vµo gi¸ trÞ vËt liÖu xuÊt dïng cho tõng ®èi t­îng sö dông ë c¸c phiÕu xuÊt kho, cuèi th¸ng, m¸y tæng hîp sè liÖu lªn b¶ng ph©n bæ sè 2( B¶ng ph©n bæ vËt liÖu, c«ng cô dông cô). B¶ng nµy ®­îc lËp mçi th¸ng mét tê cho tÊt c¶ c¸c nguyªn vËt liÖu cã ë c«ng ty. B¶ng ph©n bæ sè 2 ®­îc sö dông ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ vËt liÖu xuÊt kho trong th¸ng theo gi¸ thùc tÕ vµ ph©n bæ gi¸ trÞ vËt liÖu xuÊt dïng cho c¸c ®èi t­îng sö dông. BiÓu sè 21 B¶ng ph©n bæ vËt liÖu, ccdc Th¸ng 1 n¨m 2002 Sè TT TK Ghi Nî TK Ghi Cã TK 152 TK 153 HT TT HT TT 1 TK 621 - Ph©n x­ëng I 95.266.104,76 100.029.410 - Ph©n x­ëng II 1.634.617.834 1.716.348.726 Céng 1.729.833.939 1.816.378.136 2 TK 627 - Ph©n x­ëng I 6.014.693.417 6.315.328.090 - Ph©n x­ëng II 4.121.091.133 4.327.145.690 Céng 10.135.784.550 10.642.573.780 ... ... ... .... .... .... Tæng céng 1.836.680.723 1.928.514.759 Cuèi th¸ng, kÕ to¸n kiÓm tra, ®èi chiÕu sè liÖu trªn c¸c NKCT víi c¸c sæ chi tiÕt cã liªn quan vµ tiÕn hµnh tæng hîp sè liÖu lªn sæ c¸i theo ch­¬ng tr×nh trªn m¸y. Sæ c¸i ®­îc më cho c¶ n¨m, ®­îc theo dâi chi tiÕt cho tõng tµi kho¶n trong tõng th¸ng trong ®ã ph¶n ¸nh sè ph¸t sinh nî, ph¸t sinh cã vµ sè d­ cuèi th¸ng. Sè ph¸t sinh cã TK152 ®­îc ph¶n ¸nh theo tæng sè lÊy tõ NKCT sè 7. Sè ph¸t sinh nî TK 152 ®­îc ph¶n ¸nh chi tiÕt theo tõng tµi kho¶n ®èi øng cã c¨n cø vµo: + NKCT sè 1( ghi cã TK 111, ghi Nî TK 152). + NKCT sè 5( ghi cã TK 331, ghi Nî TK 152) + NKCT sè 7( ghi cã TK 338, ghi Nî TK 152) + NKCT sè 10( ghi cã TK 141, ghi Nî TK 152). Sè d­ cuèi th¸ng ®­îc tÝnh nh­ sau: Sè d­ cuèi th¸ng = Sè d­ cuèi th¸ng tr­íc + Tæng ph¸t sinh Nî cuèi th¸ng - Tæng ph¸t sinh Cã trong th¸ng Sè d­ nµy ph¶i khíp víi sè tån kho cuèi th¸ng cña TK152 trªn b¶ng kª sè 3. BiÓu sè 22 Sæ c¸i tk 152 Sè d­ ®Çu n¨m Nî Cã 3.083.213.064 Ghi cã c¸c Tk ®èi øng nî víi TK nµy Th¸ng1 Th¸ng 2 ...... Céng TK 111 302.458.245 TK 141 67.536.780 TK 331 517.134.000 TK 338 53.325.600 Céng ph¸t sinh Nî 940.454.625 Céng ph¸t sinh Cã 1.928.514.759 D­ Nî cuèi th¸ng 2.095.152.930 D­ Cã cuèi th¸ng V. KiÓm kª vËt liÖu cuèi kú t¹i c«ng ty c¬ khÝ may gia l©m T¹i c«ng ty C¬ khÝ may Gia L©m, c«ng t¸c kiÓm kª kho ®­îc thùc hiÖn 1 n¨m 1 lÇn vµo cuèi th¸ng 12 hµng n¨m sau khi ®· ®èi chiÕu v¬Ý tÊt c¶ c¸c ph©n x­ëng nh»m ph¸t hiÖn vµ xö lý chªnh lÖch( nÕu cã) gi÷a sè tån kho vµ sæ s¸ch. ViÖc kiÓm kª kho ®­îc tiÕn hµnh t¹i tõng kho ®Ó ph©n lo¹i, ®¸nh gi¸ s¶n phÈm. C¸c thµnh viªn trong ban kiÓm kª th­êng bao gåm: +Thñ kho. + Thèng kª vËt t­. + KÕ to¸n vËt liÖu. Sau khi kÕt thóc kiÓm kª, thñ kho lËp biªn b¶n kiÓm kª vµghi kÕt qu¶ kiÓm kª thùc tÕ. Biªn b¶n kiÓm kª sÏ lµ chøng tõ ®Ó h¹ch to¸n kÕt qu¶ kiÓm kª. Tuú theo tõng tr­êng hîp cô thÓ mµ kÕt qu¶ xö lý sÏ kh¸c nhau: KiÓm kª thÊy thiÕu so víi sæ s¸ch: + NÕu thiÕu trong ®Þnh møc, kÕ to¸n lËp phiÕu xuÊt kho vµ tÝnh gi¸ trÞ vËt liÖu thiÕu ®ã vµo chi phÝ qu¶n lý. Nî TK 642 TrÞ gi¸ thiÕu hôt trong ®Þnh møc Cã TK 152 + NÕu thiÕu hôt ngoµi ®Þnh møc, kÕ to¸n xö lý nh­ trªn cho phÇn thiÕu hôt trong ®Þnh møc. §èi víi phÇn thiÕu hôt ngoµi ®Þnh møc, kÕ to¸n còng lËp phiÕu xuÊt kho vµ theo dâi riªng phÇn thiÕu hôt nµy chê quyÕt ®Þnh xö lý. Nî TK 138(1381) : Sè thiÕu hôt ngoµi ®Þnh møc Cã TK 152 + C¸c tr­êng hîp ph¸t hiÖn thiÕu hôt, mÊt m¸t ®· qui kÕt tr¸ch nhiÖm vËt chÊt, c¸ nh©n ph¹m lçi ph¶i båi th­êng, kÕ to¸n h¹ch to¸n vµo TK 334 phÇn thiÕu hôt c¸ nh©n ph¶i båi th­êng Tr­êng hîp kiÓm kª thÊy thõa so víi sæ s¸ch, kÕ to¸n theo dâi riªng trªn TK 002 coi nh­ ®©y lµ sè vËt liÖu gi÷ hé chê xö lý. Qua Biªn b¶n kiÓm kª vËt liÖu sau ®©y ta sÏ hiÓu râ h¬n c«ng t¸c qu¶n lý vËt liÖu t¹i c«ng ty C¬ khÝ may Gia L©m: Theo biªn b¶n kiÓm kª t¹i kho vËt liÖu chÝnh, ta cã thÓ thÊy t×nh tr¹ng thiÕu hôt vËt t­ hÇu nh­ kh«ng cã, chÊt l­îng vËt liÖu ®Òu b¶o ®¶m. Nh­ vËy, t¹i c«ng ty ®· cã sù kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a kho vµ phßng kÕ to¸n. C«ng ty ®· hoµn thµnh t­¬ng ®èi tèt c«ng t¸c qu¶n lý vËt t­. §ång thêi víi viÖc kiÓm tra vÒ sè l­îng, c¸c thµnh viªn cßn kiÓm tra vÒ chÊt l­îng vµ gi¸ trÞ cña vËt liÖu. Th«ng qua viÖc kiÓm tra nµy, c«ng ty sÏ kh«ng nh÷ng ph¸t hiÖn ra nh÷ng gian lËn( nÕu cã ) cña bé phËn cung øng vËt t­ mµ cßn ph¸t hiÖn ra c¸c loai vËt liÖu kÐm phÈm chÊt, hÕt h¹n sö dông nh»m tr¸nh ®­a vµo s¶n xuÊt, gi÷ uy tÝn cho c«ng ty. MÆt kh¸c, viÖc kiÓm kª nµy cßn gióp c«ng ty c©n ®èi l­îng vËt t­ dù tr÷: ®¶m b¶o cho c¸c kú s¶n xuÊt tiÕp theo kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n, tr¸nh t×nh tr¹ng ø ®äng vèn qu¸ nhiÒu vµ cã thÓ nh»m ®Ò phßng gi¸ vËt liÖu t¨ng ®ét ngét. PhÇn III mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n vËt liÖu t¹i c«ng ty c¬ khÝ may gia l©m I. NhËn xÐt chung vÒ c«ng t¸c qu¶n lý vµ c«ng t¸c kÕ to¸n vËt t­ t¹i c«ng ty c¬ khÝ may Gia L©m. Môc tiªu ho¹t ®éng cña bÊt cø doanh nghiÖp nµo trong c¬ chÕ thÞ tr­êng hiÖn nay ®Òu lµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn vµ ngaú cµng n©ng cao lîi Ých kinh tÕ x· héi. §Ó ®¹t ®­îc môc tiªu nµy cã rÊt nhiÒu biÖn ph¸p nh­ng hiÖu qu¶ h¬n c¶ lµ tiÕt kiÖm chi phÝ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, nhÊt lµ ®èi víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt. Còng nh­ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kh¸c, chi phÝ vÒ vËt liÖu t¹i c«ng ty chiÕm tû träng lín trong gi¸ thµnh s¶n phÈm do ®ã ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm th× ph¶i tæ chøc viÖc qu¶n lý vµ sö dông tèt kho¶n môc chi phÝ nµy. xuÊt ph¸t tõ thùc tÕ ®ã mµ c«ng ty c¬ khÝ may Gia L©m lu«n t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n vËt liÖu. NhiÖm vô qu¶n lý vµ h¹ch to¸n vËt liÖu t¹i c«ng ty ®­îc thùc hiÖn vµ phèi hîp chÆt chÏ gi÷a phßng kinh doanh vµ phßng kÕ to¸n. dùa vµo nh÷ng sè liÖu do phßng kÕ to¸n cung cÊp, phßng kinh doanh sÏ ®Ò ra nh÷ng kÕ ho¹ch cô thÓ vÒ cung cÊp, dù tr÷ vËt liÖu, x©y dùng c¸c ®Þnh møc vËt t­, sö dông ®Ó lu«n ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh diÔn ra b×nh th­êng, cung cÊp th«ng tin kÞp thêi cho l·nh ®¹o c«ng ty. HÖ thèng kho cña C«ng ty ®­îc trong bÞ ®Çy ®ñ c¸c ph­¬ng tiÖn thiÕt bÞ b¶o qu¶n ®o l­êng, ghi chÐp. HiÖn nay c«ng ty cã 7 kho chøa vËt liÖu lµ: Kho vËt liÖu chÝnh. - Kho nhiªn liÖu Kho vËt liÖu phô - Kho phô tïng thay thÕ. Kho phÕ liÖu. - Kho b¸n thµnh phÈm - Kho vËt liÖu kh¸c HiÖn nay kÕ to¸n c«ng ty ®ang vËn dông h×nh thøc nhËt ký chøng tõ, kÕ to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn vµ kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu theo ph­¬ng ph¸p thÎ song song ®¸p øng ®­îc yªu cÇu theo dâi th­êng xuyªn liªn tôc t×nh h×nh biÕn ®éng vËt t­ t¹i c¸c kho. Tæ chøc kÕ to¸n vËt liÖu t¹i c«ng ty rÊt khoa häc, tiÕt kiÖm lao ®éng kÕ to¸n, hÖ thèng sæ s¸ch, chøng tõ, tµi kho¶n ®­îc sö dông vµ b¶o qu¶n theo ®óng chÕ ®é nhµ n­íc ban hµnh. MÆt kh¸c, do cã sù ph©n c«ng c«ng viÖc hîp lý gi÷a c¸c c¸n bé , nh©n viªn kÕ to¸n; sù phèi hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c phßng ban trong qu¸ tr×nh ®èi chiÕu, kiÓm tra sè liÖu nªn ®· gióp cho c«ng t¸c kÕ to¸n ®­îc chÝnh x¸c, nhanh chãng hiÖu qu¶, ®Æc biÖt lµ phÇn hµnh kÕ to¸n vËt liÖu. Nh×n chung, c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n vËt liÖu ®· ®¸p øng ®­îc nhu cÇu c¬ b¶n vÒ qu¶n lý vËt t­ vµ qu¶n lý tµi s¶n cña c«ng ty, cung cÊp th«ng tin kÞp thêi, chÝnh x¸c cho l·nh ®¹o c«ng ty, gãp phÇn tiÕt kiÖm chi phÝ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, gióp c«ng ty t¨ng c­êng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong c¬ chÕ thÞ tr­êng. Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tÝch ®· ®¹t ®­îc, c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n vËt liÖu t¹i c«ng ty vÉn cßn nh÷ng tån t¹i mµ nÕu hoµn thiÖn ®­îc, nã sÏ gãp phÇn lµm c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung, kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu nãi riªng ®­îc thùc hiÖn tèt h¬n. II. Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu t¹i c«ng ty c¬ khÝ may Gia L©m. Qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty, em ®· nhËn thÊy nh÷ng ­u ®iÓm cÇn ph¸t huy vµ nh÷ng tån t¹i cÇn kh¾c phôc trong c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu. Víi t­ c¸ch lµ mét sinh viªn thùc tËp, dï thêi gian tiÕp xóc thùc tÕ vµ tr×nh ®é cã h¹n, em còng xin m¹nh d¹n ®­a ra mét sè kÕn nghÞ víi mong muèn gãp phÇn hoµn thiÖn thªm mét b­íc c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu t¹i c«ng ty nãi riªng vµ c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung. 1. Hoµn thiÖn hÖ thèng danh ®iÓm vËt liÖu. C«ng ty ®ang sö dông hÖ thèng danh ®iÓm vËt liÖu ®­îc lËp tõ n¨m 1993. HÖ thèng nµy hiÖn nay Ýt phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý do s¶n phÈm cña c«ng ty ngµy cµng ®a d¹ng vµ kÐo theo c¸c lo¹i vËt liÖu sö dông còng rÊt ®a d¹ng. Thùc tÕ c«ng ty ®· sö dông m· vËt liÖu gåm 6 ch÷ sè song còng rÊt khã ph©n biÖt ®­îc vËt liÖu th«ng qua m· sè v× m· vËt liÖu kh«ng ®­îc lËp theo mét quy ­íc nhÊt ®Þnh. V× vËy, ®Ó c«ng t¸c qu¶n lý vËt liÖu ®­îc chÆt chÏ, thèng nhÊt, ®èi chiÕu , kiÓm tra ®­îc dÔ dµng vµ ®Ó ph¸t hiÖn sai sãt kÞp thêi, thuËn tiÖn cho viÖc t×m kiÕm th«ng tin vÒ mét lo¹i vËt liÖu nµo ®ã, c«ng ty nªn hoµn thiÖn l¹i hÖ thèng danh ®iÓm vËt liÖu cho phï hîp lµ nªn lËp danh ®iÓm vËt liÖu theo m· ch÷ c¸i. VÝ dô: SA lµ s¾t SAT lµ s¾t trßn SAT 10 lµ s¾t trßn F = 10mm TL lµ thÐp l¸ TL15 lµ thÐp l¸ S = 1,5mm v..v… Sæ danh ®iÓm vËt liÖu cã thÓ ®­îc x©y dùng theo mÉu sau: BiÓu sè 24: sæ danh ®iÓm vËt liÖu Nhãm Danh ®iÓm vËt liÖu Tªn vËt liÖu §V tÝnh Ghi chó 1521 VËt liÖu chÝnh 1521SA S¾t kg 1521SAT10 - S¾t trßn F = 10mm kg 1521SAT15 - S¾t trßn F = 15mm kg … …. …. 1521TL ThÐp l¸ 1521TL1,5 - ThÐp l¸ S = 1,5 mm kg 1521TL2 - ThÐp l¸ S = 2 mm kg … … …. 1522 VËt liÖu phô 1522QH2,5 Que hµn ®iÖn F = 2,5 mm kg 1522ST§ S¬n tÜnh ®iÖn kg … … … … Danh ®iÓm vËt liÖu nµy ph¶i thèng nhÊt qu¶n lý vµ sö dông gi÷a c¸c bé phËn phßng ban trong toµn c«ng ty. 2. LËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho. Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho lµ viÖc tÝnh tr­íc vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh phÇn gi¸ trÞ bÞ gi¶m xuèng th¸ap h¬n so víi gi¸ trÞ ghi sæ kÕ to¸n hµng tån kho. Thùc tÕ t¹i c«ng ty nh÷ng n¨m qua, c«ng t¸c lËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho ch­a ®­îc thùc hiÖn. C«ng ty nªn thùc hiÖn viÖc lËp dù phßng v×: Dù phßng gi¶m gi¸ cã t¸c dông lµm gi¶m l·i cña niªn ®é kÕ to¸n nªn c«ng ty sÏ tiÕt kiÖm ®­îc mét nguån tµi chÝnh mµ lÏ ra nã ®· ®­îc ph©n chia. Nguån tµi chÝnh nµy t¹m thêi n»m trong tµi s¶n l­u ®éng vµ khi cÇn sö dông ®Ó bï ®¾p c¸c kho¶n thiÖt h¹i thùc tÕ do vËt t­ , s¶n phÈm, hµng ho¸ tån kho bÞ gi¶m gi¸ ph¸t sinh. Dù phßng gi¶m gi¸ ®­îc ghi nhËn nh­ mét kho¶n chi phÝ lµm gi¶m thu nhËp cña c«ng ty dÉn ®Õn gi¶m ®­îc møc thuÕ thu nhËp c«ng ty ph¶i nép. Dù phßng gi¶m gi¸ gãp phÇn ph¶n ¸nh chÝnh x¸c h¬n gi¸ trÞ thùc tÕ cña tµi s¶n trªn b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. v× nh÷ng lý do ®ã mµ c«ng ty nªn sö dông tµi kho¶n 159 ®Ó lËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho theo c«ng thøc: Møc dù phßng cÇn lËp n¨m tíi cho hµng tån kho i = Sè l­îng hµng tån kho i cuèi niªn ®é x Møc gi¶m gi¸ cña hµng tån kho i Cã thÓ nªu ra mét vÝ dô vÒ lËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho t¹i c«ng ty nh­ sau: BiÓu 25: Stt Tªn vËt t­ Sè l­îng Gi¸ ghi sæ §¬n gi¸ tai thêi ®iÓm kiÓm kª Chªnh lÖch Møc dù phßng cÇn lËp 1 2 3 4 5 6 7 1 ThÐp l¸ CT3S = 1,5mm 11.230 6.230 6.200 -30 336.900 2 ThÐp l¸ CT3S = 2mm 12.145 6.030 5.990 -40 458.800 3 S¬n tÜnh ®iÖn 70 52.000 52.100 +100 0 4 Que hµn ®iÖn 80 8.000 8.000 0 0 .. … … … … … … 3. Hoµn thiÖn viÖc ghi sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi b¸n. VËt liÖu nhËp kho cña c«ng ty chñ yÕu tõ nguån thu mua bªn ngoµi. HiÖn nay, c«ng ty ®ang sö dông h×nh thøc sæ nhËt ký chøng tõ ®Ó h¹ch to¸n tæng hîp nguyªn vËt liÖu. Nh×n chung c¸c sæ s¸ch mµ c«ng ty sö dông theo h×nh thøc sæ nµy lµ phï hîp nh­ng riªng sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi b¸n em thÊy ch­a hîp lý. Sæ chi tiÕt nµy dïng ®Ó ghi chÐp c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh trong quan hÖ mua b¸n víi tõng ng­êi b¸n hoÆc qua ng­êi ®i mua. Thùc tÕ mÉu sæ c«ng ty ®ang sö dông kh«ng ph¶n ¸nh râ ®­îc c¸c kho¶n sau: kho¶n c«ng ty cßn ph¶i tr¶ vµ nh÷ng kho¶n c«ng ty øng tr­íc cho ng­êi b¸n, do ®ã g©y khã kh¨n cho viÖc theo dâi nh÷ng kho¶n c«ng nî vµ nh÷ng kho¶n mµ c«ng ty cßn ph¶i thu, ph¶i tr¶. §Ó qu¸ tr×nh s¶n xuÊt liªn tôc, kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n th× c«ng ty ph¶i ®¶m b¶o cung cÊp nguyªn vËt liÖu liªn tôc, do vËy viÖc t×m nguån vËt t­ cung cÊp th­êng xuyªn cho s¶n xuÊt víi chÊt l­îng tèt, gi¸ c¶ hîp lý sÏ lµ mèi quan t©m cña c«ng ty. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty phaØ theo dâi t×nh h×nh thanh to¸n, ph­¬ng thøc thanh to¸n ®Ó cã nh÷ng chÝnh s¸ch biªn ph¸p thÝch hîp nh»m thóc ®Èy mèi quan hÖ mua b¸n tíi khi thanh to¸n , t¹o uy tÝn, niÒm tin víi c¸c nhµ cung cÊp. Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi b¸n ®­îc më tõ khi ph¸t sinh mèi quan hÖ mua b¸n tíi khi thanh to¸n xong tiÒn hµng. Sè liÖu trªn sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi b¸n võa lµm c¬ së ®Ó ghi nhËt ký chøng tõ sè 5, võa ®Ó theo dâi cã hÖ thèng thanh to¸n døt ®iÓm, trän vÑn víi ng­êi b¸n. Do ®ã, ®Ó phï hîp víi yªu cÇu theo dâi mét c¸ch thuËn lîi, liªn tôc cã hÖ thèng, kÕ to¸n nªn më sæ chi tiÕt tµi kho¶n 331 theo mÉu sau: Sè liÖu tõ dßng tæng céng cña sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi b¸n ®­îc lËp theo mÉu míi sÏ cho ta thÊy t×nh h×nh thanh to¸n víi nhµ cung cÊp râ rµng h¬n bëi sè liÖu ®ã ®­îc hÖ thèng theo tõng tµi kho¶n tõ c¸c ho¸ ®¬n chøng tõ theo tõng ngµy ph¸t sinh. Tõ sè liÖu nµy ®­a vµo NKCT sè 5 sÏ dÔ dµng h¬n vµ ®¶m b¶o tÝnh ®èi chiÕu, kiÓm tra cao. 4. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ vËt liÖu. HiÖn nay, c«ng ty ®ang sö dông ph­¬ng ph¸p gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n gia quyÒn ®Ó tÝnh gi¸ xuÊt kho vËt liÖu. Theo ph­¬ng ph¸p nµy, cuèi th¸ng kÕ to¸n c¨n cø vµo sè l­îng, gi¸ trÞ vËt liÖu tån ®Çu th¸ng vµ nh÷ng lÇn nhËp trong th¸ng ®Ó tÝnh ra ®¬n gi¸ b×nh qu©n thùc tÕ cña vËt liÖu xuÊt kho. C«ng ty ¸p dông ph­¬ng ph¸p nµy, mÆc dï cã ­u ®iÓm lµ ®¬n gi¶n, dÔ lµm nh­ng ®é chÝnh x¸c kh«ng cao. H¬n n÷a, c«ng viÖc tÝnh to¸n dån vµo cuèi th¸ng g©y ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c quyÕt to¸n nãi chung vµ tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt nãi riªng. Do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña c«ng ty lµ sè lÇn nhËp, xuÊt vËt liÖu trong th¸ng diÔn th­êng xuyªn. mÆt kh¸c gi¸ trÞ thùctÕ vËt liÖu mua vµo lu«n biÕn ®éng do vËt liÖu mua tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau vµ mçi lÇn mua gi¸ c¶ cña tõng lo¹i vËt liÖu ë cïng mét n¬i còng cã thÓ kh¸c nhau bëi quy luËt cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Theo em, víi chñng lo¹i vµ sè l­îng vËt liÖu sö dông cho s¶n xuÊt cña c«ng ty lµ nhiÒu nh­ vËy th× ®Ó cho viÖc ghi sæ vµ cung cÊp c¸c th«ng tin kÕ to¸n qu¶n trÞ vÒ chi phÝ , gi¸ thµnh ®­îc thuËn lîi, kÞp thêi, gi¶m bít khèi l­îng c«ng viÖc vµo cuèi th¸ng c«ng ty nªn sö dông ph­¬ng ph¸p gi¸ h¹ch to¸n. Dïng ph­¬ng ph¸p nµy kÕ to¸n sÏ th­êng xuyªn theo dâi ®­îc gi¸ trÞ vËt liÖu xuÊt dïng trong th¸ng. Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt dïng trong kú(hoÆc tån cuèi kú) = Gi¸ h¹ch to¸n vËt liÖu xuÊt dïng trong kú(hoÆc tån cuèi kú) x HÖ sè gi¸ vËt liÖu HÖ sè gi¸ vËt liÖu = Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu tån ®Çu kú vµ nhËp trong kú Gi¸ h¹ch to¸n vËt liÖu tån ®Çu kú vµ nhËp trong kú Khi c«ng ty sö dông gi¸ h¹ch to¸n theo h×nh thøc NKCT, c«ng ty sÏ më b¶ng kª sè 3 ®Ó tÝnh gi¸ thùc tÕ. Theo vÝ dô ë phÇn II, b¶ng kª sè 3 sÏ ®­îc lËp nh­ sau: BiÓu sè 27: b¶ng tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ vËt liÖu, ccdc Th¸ng 1 n¨m 2002 ChØ tiªu TK 152 TK 153 HT TT HT TT I. Sè d­ ®Çu th¸ng 2.936.393.394 3.083.213.064 II. Sè ph¸t sinh trong kú 895.671.071,4 940.454.625 - Tõ NKCT sè 1 288.055.471,4 302.458.245 - Tõ NKCT sè 5 492.508.571,4 517.134.000 - Tõ NKCT sè 10 64.320.742,86 67.536.780 - Tõ NKCT sè 7 50.786.285,71 53.325.600 III. Céng sè d­ ®Çu th¸ng vµ ph¸t sinh trong th¸ng (I + II) 3.832.064.465 4.023.667.689 IV. HÖ sè chªnh lÖch 1,05 V. XuÊt dïng trong th¸ng 1.836.680.723 1.928.514.759 VI. Tån cuèi th¸ng 1.995.383.742 2.095.152.930 B¶ng ph©n bæ vËt liÖu c«ng cô dông cô sÏ ®­îc lËp nh­ sau: BiÓu sè 28: B¶ng ph©n bæ vËt liÖu, ccdc Th¸ng 1 n¨m 2002 TK ghi Cã TK ghi Nî TK 152 TK 153 HT TT HT TT TK 621 - Ph©n x­ëng I 95.266.104,76 100.029.410 - Ph©n x­ëng II 1.634.617.834 1.716.348.726 Céng 1.729.833.939 1.816.378.136 TK 627 - Ph©n x­ëng I 6.014.693.417 6.315.328.090 - Ph©n x­ëng II 4.121.091.133 4.327.145.690 Céng 10.135.784.550 10.642.573.780 ... ... .... .... .... Tæng céng 1.836.680.723 1.928.514.759 5. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu : HiÖn nay, c«ng ty ®ang ¸p dông ph­¬ng ph¸p thÎ song song ®Ó h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu. Ph­¬ng ph¸p nµy ®ang ®­îc sö dông cã hiÖu qu¶ t¹i c«ng ty C¬ khÝ may Gia L©m nh­ng víi chñng lo¹i vËt liÖu ngµy cµng ®a d¹ng, tÇn suÊt nhËp, xuÊt ngµy cµng lín th× ®Õn mét lóc nµo ®ã ph­¬ng ph¸p nµy kh«ng cßn phï hîp n÷a. V× vËy theo em c«ng ty nªn ¸p dông ph­¬ng ph¸p sæ sè d­ ®Ó h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu. Ph­¬ng ph¸p nµy sÏ gióp kÕ to¸n gi¶m bít khèi l­îng ghi sæ, tr¸nh trïng lÆp gi÷a thñ kho vµ kÕ to¸n vÒ chØ tiªu sè l­îng, viÖc qu¶n lý vËt liÖu trë nªn ®¬n gi¶n nh­ng râ rµng, chÝnh x¸c, n©ng cao tr¸ch nhiÖm cña thñ kho. MÆt kh¸c, trong c«ng t¸c kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu t¹i c«ng ty, viÖc ghi thÎ kho cßn ch­a phï hîp. T¹i c«ng ty hiÖn nay, c¶ thñ kho, thèng kª vËt t­( thuéc phßng kinh doanh ), kÕ to¸n vËt liÖu ®Òu më thÎ kho theo dâi t×nh nhËp, xuÊt, tån vËt liÖu theo chØ tiªu sè l­îng. Víi sè l­îng, chñng lo¹i vËt liÖu ngµy cµng ®a d¹ng, c¸ch ghi nµy kh«ng lµm t¨ng hiÖu qu¶ qu¶n lý mµ cßn lµm cho khèi l­îng c«ng t¸c kÕ to¸n t¨ng lªn v× kÕ to¸n vËt liÖu ®· ph¶n ¸nh sù biÕn ®éng vËt liÖu theo c¶ chØ tiªu sè l­îng vµ gi¸ trÞ trªn sæ chi tiÕt. V× vËy, theo em kÕ to¸n vËt liÖu vµ thèng kª vËt t­ kh«ng cÇn lËp thÎ kho n÷a mµ taÞ phßng kÕ to¸n, kÕ to¸n vËt liÖu chØ cÇn theo dâi sù biÕn ®éng vËt liÖu trªn sæ chi tiÕt. Nh­ vËy sÏ gióp kÕ to¸n vËt liÖu tiÕt kiÖm ®­¬c thêi gian vµ c«ng søc ®Ó gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc kh¸c. H¬n n÷a, thñ kho vµ thèng kª vËt t­ ®Òu thuéc phßng kinh doanh, do ®ã, thèng kª vËt t­ kh«ng cÇn lËp thÎ kho n÷a mµ c«ng viÖc nµy lµ cña thñ kho. Nh­ vËy sÏ gi¶m bít ®­îc c«ng viÖc cña thèng kª vËt t­, tr¸nh trïng lÆp c«ng viÖc trong cïng phßng, tiÕt kiÖm thêi gian, c«ng søc nh­ng kh«ng lµm gi¶m hiÖu qu¶ qu¶n lý. Theo ph­¬ng ph¸p sæ sè d­, thÎ kho do thñ kho lËp còng gièng nh­ ph­¬ng ph¸p thÎ song song. PhiÕu giao nhËn chøng tõ ®­îc lËp riªng cho chøng tõ nhËp vµ chøng tõ xuÊt, thñ kho theo dâi chØ tiªu sè l­îng trªn cét sè l­îng cßn kÕ to¸n sÏ tÝnh vµ ghi trªn cét ®¬n gi¸ vµ thµnh tiÒn. BiÓu sè 29: PhiÕu giao nhËn chøng tõ nhËp vËt liÖu (Tõ ngµy1/1 ®Õn ngµy10/1) Sè danh ®iÓm Tªn vËt liÖu PhiÕu nhËp Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Sè Ngµy 1521TL1,5 ThÐp l¸ CT3S = 1,5 mm 18/02 7/1 10.000 6.230 62.300.000 1521TL2 ThÐp l¸ CT3S = 2mm 18/02 7/1 12.000 6.030 72.360.000 .... ... .... PhiÕu giao nhËn chøng tõ xuÊt vËt liÖu ®­îc lËp t­¬ng tù phiÕu giao nhËn chøng tõ nhËp vËt liÖu. Sau khi lËp c¸c phiªó giao nhËn chøng tõ nhËp, xuÊt vËt liÖu, kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp b¶ng luü kÕ nhËp, xuÊt vËt liÖu lµm c¨n cø ®Ó ghi vµo b¶ng tæng hîp nhËp - xuÊt - tån kho vËt liÖu theo chØ tiªu gi¸ trÞ. BiÓu sè 30: B¶ng luü kÕ nhËp Th¸ng 1 n¨m 2002 Sè danh ®iÓm vËt liÖu Tªn vËt liÖu Sè tiÒn theo c¸c phiÕu nhËp Céng Tõ 1 - 10/1 Tõ 11 - 20/3 Tõ 21 - 31/1 1521TL1,5 ThÐp l¸ CT3S = 1,5 mm 62.300.000 95.139.000 1521TL2 ThÐp l¸ CT3S = 2 mm 72.360.000 105.516.000 .......... Céng 892.078.150 KÕ to¸n vËt liÖu lËp b¶ng luü kÕ xuÊt t­¬ng tù nh­ b¶ng luü kÕ nhËp vËt liÖu. Sè liÖu trªn b¶ng nµy ®ù¬c lÊy tõ phiÕu giao nhËn chøng tõ xuÊt vËt liÖu. Tõ hai b¶ng trªn, kÕ to¸n vËt liÖu lËp b¶ng tæng hîp nhËp, xuÊt tån kho vËt liÖu. BiÓu sè 31: B¶ng tæng hîp nhËp xuÊt tån kho vËt liÖu Th¸ng 1 n¨m 2002 Danh ®iÓm vËt liÖu Tªn vËt liÖu Sè d­ ®Çu th¸ng NhËp kho trong th¸ng XuÊt kho trong th¸ng Sè d­ cuèi th¸ng 1521TL1,5 ThÐp l¸ CT3 S = 1,5 mm 65.366.600 95.139.000 76.570.000 83.935.600 1521TL2 ThÐp l¸ CT3 S = 2 mm 85.278.000 105.516.000 99.138.000 91.656.000 ... ... ... ... ... 660.257.800 892.078.150 512.387.500 1.039.948.150 Cuèi th¸ng, sau khi nhËn ®­îc sæ sè d­ do thñ kho chuyÓn lªn, kÕ to¸n vËt liÖu c¨n cø vµo sè tån kho vµ ®¬n gi¸ h¹ch to¸n ®Ó tÝnh thµnh tiÒn cña tõng lo¹i vËt liÖu. Khi hoµn tÊt, kÕ to¸n kiÓm tra, ®èi chiÕu gi÷a sæ sè d­ vµ b¶ng tæng hîp nhËp, xuÊt, tån vËt liÖu. BiÓu sè 32: Sæ sè d­ N¨m 2002 Danh ®iÓm vËt liÖu Tªn vËt liÖu §¬n vÞ tÝnh §¬n gi¸ Th¸ng 1 Th¸ng 2 SL TT SL TT 1521TL1,5 ThÐp l¸ CT3 S = 1,5 mm Kg 6200 13.538 83.935.600 1521TL2 ThÐp l¸ CT3 S = 2 mm Kg 6000 15.276 91.656.000 ... ... ... ... ... .. .. ... 6. Hoµn thiÖn viÖc øng dông tin häc vµo c«ng t¸c kÕ to¸n Ngµy nay, ®øng tr­íc nhu cÇu th«ng tin ngµy cµng cao, ë n­íc ta ®ang diÕn ra qu¸ tr×nh tin häc ho¸ trªn nhiÒu lÜnh vùc cña nÒn kinh tÕ quèc d©n trong ®ã viÖc øng dông c¸c phÇn mÒm kÕ to¸n t¹i c¸c doanh nghiÖp nh»m xö lý vµ cung cÊp th«ng tin nhanh ®· thùc sù trë nªn phæ biÕn. Lµ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt, víi khèi l­îng c«ng viÖc h¹ch to¸n t­¬ng ®èi nhiÒu nh­ng viÖc trang bÞ m¸y tÝnh cho phßng kÕ to¸n, thiÕu ®ång bé. HiÖn nay, phßng kÕ to¸n cã 6 ng­êi nh­ng chØ cã 3 m¸y vi tÝnh, do ®ã, nhiÒu phÇn hµnh ®­îc h¹ch to¸n trªn mét maý vµ nhiÒu ng­êi sö dông chung mét m¸y. Nh­ vËy, khi sè l­îng nghiÖp vô ph¸t sinh lín, liªn quan tíi nhiÒu phÇn hµnh th× sÏ cã ng­êi lµm vµ ng­êi kh«ng lµm. §iÒu nµy dÉn ®Õn gi¶m hiÖu suÊt c«ng viÖc, th«ng tin kh«ng ®­îc cung cÊp nhanh chãng. H¬n n÷a, viÖc h¹ch to¸n c¸c phÇn hµnh trªn cïng mét m¸y sÏ g©y ra sù nhÇm lÉn lµm sai lÖch kÕt qu¶ ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c quyÕt to¸n. MÆt kh¸c, nh÷ng m¸y nµy lµ s¶n phÈm cña c¸c h·ng kh¸c nhau l¹i ®­îc trang bÞ tõ n¨m 1993 do ®ã hÇu hÕt ®· l¹c hËu, tèc ®é xö lý chËm vµ Ýt nhiÒu ®· cã nh÷ng háng hãc vÒ kü thuËt. Tõ thùc tÕ trªn, em nghÜ r»ng c«ng ty nªn ®Çu t­ thªm m¸y vi tÝnh cho phßng kÕ to¸n hoÆc trang bÞ l¹i hÖ thèng m¸y míi h¬n phÊn ®Êu sao cho mçi nh©n viªn kÕ to¸n sÏ cã mét m¸y vi tÝnh riªng phôc vô cho phÇn hµnh cña hä. §ång thêi c«ng ty cÇn ®µo t¹o, båi d­ìng thªm tr×nh ®é sö dông m¸y vi tÝnh cho c¸c nh©n viªn kÕ to¸n ®Ó hä sö dông thµnh th¹o phÇn mÒm kÕ to¸n. Ngoµi ra, c«ng ty cã thÓ mêi c¸c chuyªn gia trong lÜnh vùc phÇn mÒm kÕ to¸n vÒ c«ng ty ®Ó phæ biÕn c¸c th«ng tin míi nhÊt trong lÜnh vùc nµy cho phßng kÕ to¸n, gióp c«ng ty lùa chän ®­îc phÇn mÒm phï hîp nhÊt trong sè c¸c phÇn mÒm hiÖn nay. NÕu lµm ®­îc nh­ vËy th× c«ng viÖc h¹ch to¸n t¹i c«ng ty sÏ dÔ dµng h¬n rÊt nhiÒu ®Æc biÖt ®èi víi h¹ch to¸n vËt liÖu- mét phÇn hµnh vèn phøc t¹p t¹i c«ng ty vµ c¸c th«ng tin kÕ to¸n ®­îc cung cÊp nhanh h¬n, chÝnh x¸c h¬n cho l·nh ®¹o c«ng ty. Hy väng r»ng trong thêi gian tíi, viÖc hoµn thiÖn nµy sÏ trë thµnh hiÖn thùc t¹i c«ng ty. 7. ViÖc lËp phiÕu xuÊt vËt t­ theo h¹n møc Thùc tÕ t¹i c«ng ty hiÖn nay, viÖc xuÊt vËt t­ ch­a cã mét h¹n møc cô thÓ. MÆc dï phßng kinh doanh ®· xem xÐt tÝnh hîp lý cña yªu cÇu xin lÜnh vËt t­ nh­ng viÖc x©y dùng h¹n møc sö dông sÏ t¹o thuËn lîi cho c«ng t¸c xuÊt vËt liÖu v× ®· cã mét ®Þnh møc x¸c ®Þnh tr­íc vµ c¸c bé phËn c¨n cø theo ®Þnh møc ®ã mµ thùc hiÖn, tr¸nh t×nh tr¹ng l·ng phÝ vËt liÖu. MÉu phiÕu xuÊt vËt t­ theo h¹n møc nh­ sau: BiÓu sè 33: PhiÕu xuÊt vËt t­ theo h¹n møc Nî Ngµy th¸ng n¨m Cã B« ph¹n sö dông Lý do xuÊt XuÊt t¹i kho STT Tªn, nh·n hiÖu, qui c¸ch vËt t­ M· sè §¬n vÞ tÝnh H¹n møc ®­îc duyÖt trong th¸ng Sè l­îng xuÊt §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Ngµy Ngµy Ngµy Céng A B B C 1 2 3 4 5 6 7 Céng Ng­êi nhËn ký 8. Mét sè kiÕn nghÞ víi c¸c c¬ quan chøcn¨ng: Víi t­ c¸ch lµ mét sinh viªn thùc tËp, d­íi gãc ®é nghiªn cøu vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n vËt liÖu, em xin m¹nh d¹n ®­a ra mét sè ý kiÕn cña m×nh vÒ nh÷ng qui ®Þnh cña Bé tµi chÝnh trong mét sè tr­êng hîp h¹ch to¸n cô thÓ nh­ sau: * VÒ viÖc h¹ch to¸n gi¶m gi¸, bít gi¸ vËt liÖu Theo chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh, nghiÖp vô gi¶m gi¸ vËt liÖu ®­îc qui ®Þnh ghi gi¶m gi¸ trÞ vËt liÖu trùc tiÕp trªn TK 152 theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 111, 112 Cã TK 152 : Sè gi¶m gi¸ ®­îc h­ëng Bót to¸n trªn chØ hîp lý trong tr­êng hîp vËt liÖu nhËp kho nh­ng ch­a xuÊt dïng. NÕu l« vËt liÖu ®ã ®· xuÊt dïng mµ kÕ to¸n ph¶n ¸nh ph¶n ¸nh phÇn gi¶m gi¸ nh­ trªn nghÜa lµ ®· tÝnh vµo l« vËt liÖu ®· xuÊt dïng sau ®ã. MÆt kh¸c, sè gi¶m gÝa ®­îc h­ëng chØ ph¶n ¸nh trªn sæ tæng hîp, kh«ng ghi vµo sæ chi tiÕt nªn kÕ to¸n gÆp khã kh¨n trong viÖc ®èi chiÕu sè liÖu gi÷a h¹ch to¸n chi tiÕt vµ h¹ch to¸n tæng hîp v× sè liÖu sÏ sai lÖch mét kho¶n ®óng b»ng sè gi¶m gi¸ ®­îc h­ëng nµy. VÒ mÆt gi¸ trÞ, sè gi¶m gi¸ ®­îc h­ëng ®­îc coi lµ nhá so víi tæng gi¸ trÞ vËt liÖu nhËp trong kú nªn cã thÓ ghi t¨ng thu nhËp bÊt th­êng trong kú theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 111, 112 Cã TK 721 * VÒ viÖc h¹ch to¸n vËt liÖu tr¶ l¹i cho nhµ cung cÊp ë ®¬n vÞ dïng gi¸ h¹ch to¸n trong viÖc h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu Khi tr¶ l¹i vËt liÖu cho nhµ cung cÊp, kÕ to¸n ghi: Nî TK 111,112, 131 Cã TK 133 Cã TK 152 : ghi theo gi¸ ®Ých danh cña l« vËt liÖu xuÊt PhÇn ghi gi¶m nµy khi ph¶n ¸nh trªn b¶ng kª tÝnh gÝa sÏ bÞ lÖch so víi gi¸ trÞ thùc tÕ ®­îc phÐp ghi gi¶m do c¸c nguyªn t¾c: VËt liÖu tr¶ l¹i ph¶i ghi theo gi¸ ®Ých danh cña l« ®ã. Trªn b¶ng kª, sè nµy ®­îc ghi vµo phÇn xuÊt vµ ®· ®iªu chØnh theo hÖ sè gi¸. §Ó gi¸ trÞ vËt liÖu tr¶ l¹i ®­îc ph¶n ¸nh chÝnh x¸c, kÕ to¸n nªn ghi vµo phÇn nhËp vËt liÖu theo gi¸ thùc tÕ trªn ho¸ ®¬n ®­îc h­ëng nh­ng ghi theo gi¸ trÞ ©m. * VÒ viÖc xö lý sè vËt liÖu, c«ng cô dông cô thiÕu Theo qui ®Þnh hiÖn nay, t¹i c¸c doanh nghiÖp khi ph¸t hiÖn ra vËt liÖu thiÕu ®· x¸c ®Þnh ®­îc nguyªn nh©n vµ ®­îc båi th­êng, kÕ to¸n ghi : Nî TK 111, 334, 1388 Cã TK 152 : gi¸ kh«ng thuÕ C¸ch ghi nµy ch­a chÆt chÏ v× kho¶n thuÕ GTGT ®Çu vµo kh«ng ®­îc ph¶n ¸nh. H¬n n÷a, gi¸ trÞ ®Òn bï ph¶i lín h¬n gi¸ trÞ thùc tÕ mua vµo cña vËt liÖu. Nh­ vËy míi cã t¸c dông ng¨n ngõa hiÖn t­îng mÊt m¸t, thiÕu hôt vËt t­, n©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm trong viÖc b¶o vÖ tµi s¶n cña c«ng ty. Theo em, bót to¸n trªn cã thÓ ®­îc ph¶n ¸nh bëi hai bót to¸n sau: a) Nî TK 821 Cã TK 133 Cã TK 152 : gi¸ thùc tÕ mua vµo cña vËt liÖu b) Nî TK 111, 334, 1388 gi¸ båi th­êng Cã TK 721 III. Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn hiÖu qu¶ qu¶n lý vËt liÖu t¹I c«ng ty C¬ khÝ may Gia L©m 1. Vèn l­u ®éng vµ ý nghÜa cña qu¶n lý vËt liÖu víi viÖc nang cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng Vèn l­u ®éng lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña tµi s¶n l­u ®éng vµ tµI s¶n trong l­u th«ng. Vèn l­u ®éng ®­îc ph©n bæ ë nhiÒu kh©u vµ nhiÒu lÜnh vùc ®ång thêi chóng l¹i chu chuyÓn rÊt nhanh nªn viÖc ph©n bæ vµ sö dông hîp lý lo¹i vèn nµy cã ý nghÜa quan träng trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Trong qu¸ tr×nh sö dông, doanh nghiÖp ph¶i cã tr¸ch nhiÖm b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn l­u ®éng th«ng qua viÖc qu¶n lý chÆt chÏ t×nh h×nh cung cÊp, dù tr÷ vµ sö dông vËt t­ , s¶n phÈm, hµng ho¸, c¸c kho¶n nî ph¶i thu vµ c¸c lo¹I vèn b»ng tiÒn. Cã nh­ vËy qu¸ tr×nh s¶n xuÊt míi kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n. Qu¶n lý vËt liÖu ph¶i ®­îc tiÕn hµnh toµn diÖn ë tÊt c¶ c¸c kh©u tõ cung øng, dù tr÷ ®Õn sö dông vËt liÖu v× c¸c kh©u nµy ®Òu cã ¶nh h­ëng ®Õn tèc ®é lu©n chuyÓn cña vèn l­u ®éng. NÕu cung øng thõa vµ dù tr÷ qu¸ lín sÏ g©y ra ø ®äng vèn lµm chËm tèc ®é lu©n chuyÓn cña vèn vµ lµm gi¶m hiÖu qu¶ sö dông vèn. Ng­îc l¹i, nÕu cung cÊp khoong ®ñ vÒ sè l­îng, kh«ng kÞp thêi, ®ång bé sÏ lµm gÝan ®o¹n qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. H¬n n÷a trong kh©u sö dông, nÕu vËt liÖu ®­îc sö dông cã chÊt l­îng tèt, sö dông tiÕt kiÖm, hîp lý th× ®ã sÏ lµ c¬ së ®Ó gi¶m chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh,t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm vµ lµm t¨ng doanh thu, lîi nhuËn. Doanh thu vµ lîi nhuËn lµ hai yÕu tè cã tÝnh quyÕt ®Þnh ®Õn c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng v× víi mét sè vèn l­u ®éng nhÊt ®Þnh, hiÖu qña sö dông sÏ t¨ng dÇn lªn khi doanh thu vµ lîi nhuËn t¨ng lªn. Suy cho cïng, qu¶n lý vËt liÖu nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng vµ th«ng qua c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö vèn l­u ®éng nh­: søc s¶n xuÊt cña vèn l­u ®éng, søc sinh lîi cña vèn l­u ®éng,… ®Ó ®o l­êng c«ng t¸c qu¶n lý vËt liÖu. 2. §¸nh gi¸ t×nh h×nh sö dông vèn l­u ®éng t¹i c«ng ty C¬ khÝ may Gia L©m Do ®Æc ®iÓm chi phÝ vËt liÖu chiÕm tû träng lín trong gi¸ thµnh s¶n phÈm( kho¶ng 60% ) vµ chñng lo¹i vËt liÖu ®a d¹ng nªn viÖc b¶o d¶m sö dông vËt liÖu tiÕt kiÖm, hîp lý lu«n ®­îc c«ng ty coi lµ biÖn ph¸p hµng ®Çu ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng nãi riªng vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung. V× vËy trong nh÷ng n¨m qua, c«ng ty ®· lu«n quan t©m ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý vËt liÖu ë tÊt c¶ c¸c kh©u tõ thu mua, dù tr÷ ®Õn b¶o qu¶n vµ sö dông. + VÒ c«ng t¸c thu mua: C«ng ty cã mét ®éi ngò c¸n bé cung øng linh ho¹t, n¨ng ®éng vµ cã mèi quan hÖ tèt víi c¸c nhµ cung cÊp nªn lu«n t×m vµ mua ®­îc c¸c nguån hµng víi gi¸ c¶ hîp lý, b¶o ®¶m chÊt l­îng, sè l­îng vµ tiÕn ®é. + VÒ tæ chøc kho vËt t­ : HÖ thèng kho ®­îc tæ chøc hîp lý víi ®ñ c¸c ®IÒu kiÖn b¶o qu¶n vËt t­, viÖc nhËp, xuÊt vµ kiÓm kª kho ®­îc ®¶m b¶o thuËn lîi, ®ñ sæ s¸ch ghi chÐp. + VÒ sö dông vËt liÖu: C«ng ty ®· x©y dùng ®­îc ®Þnh møc sö dông vËt liÖu vµ sö dông tiÕt kiÖm. VËt liÖu ®­îc xuÊt dïng ®óng môc ®Ých s¶n xuÊt vµ qu¶n lý s¶n xuÊt dùa trªn ®Þnh møc vËt liÖu ®Þnh tr­íc. Khi cã nhu cÇu vÒ vËt liÖu th× c¸c bé phËn sö dông lµm phiÕu xin lÜnh vËt t­ göi lªn phßng kinh doanh. C¨n cø vµo tÝnh hîp lý, hîp lÖ cña nhu cÇu sö dông vËt liÖu, vµo l­îng vËt liÖu tån kho, phßng kinh doanh sÏ duyÖt hoÆc quyÕt ®Þnh ®i mua thªm vËt liÖu. Nh­ vËy , vËt liÖu t¹i c«ng ty lu«n ®­îc cung cÊp ®Çy ®ñ, kÞp thêi, sö dông ®óng môc ®Ých, gi¶m ®­îc hao hôt, mÊt m¸t, l·ng phÝ vËt liÖu. §Ó ®¸nh gÝa hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng t¹i c«ng ty, ta xem xÐt mét sè chØ tiªu ®­îc thÓ hiÖn qua b¶ng d­íi ®©y: BiÓu sè 34: STT ChØ tiªu N¨m 2000 N¨m 2001 Chªnh lÖch 1 Doanh thu thuÇn 31.075.300.877 31.160.040.816 +84.739.939 2 Vèn l­u ®éng b×nh qu©n 10.263.012.826 12.787.117.299 +2.524.104.473 3 Lîi nhuËn 388.636.051 514.870.389 +126.234.338 4 Gi¸ trÞ vËt t­ xuÊt dïng 13.833.997.002 17.079.118.167 +3.245.121.165 5 Gi¸ trÞ vËt t­ tån ®Çu kú 672.573.426 660.890.773 -11.682.653 6 Gi¸ trÞ vËt t­ tån cuèi kú 660.890.773 3.083.213.064 +2.422.322.291 7 Sè d­ b×nh qu©n vËt t­ tån kho [ 7 = (5 + 6 )/2 666.732.099,5 1.872.051.919 +1.205.319.819 8 Søc s¶n xuÊt vèn l­u ®éng( 8 = 1/2 ) 3,028 2,436 -0,592 9 Søc sinh lîi vèn l­u ®éng( 9 = 3/2 ) 0,038 0,042 +0,004 10 HÖ sè quay kho( 10 = 4/7 ) 20,749 9,123 -11,626 11 HÖ sè lu©n chuyÓn vèn l­u ®éng ( 11 = 1/2 ) 3,028 2,436 -0,592 12 HÖ sè ®¶m nhiÖm vèn l­u ®éng( 12 = 2/1) 0,33 0,41 +0,08 13 Sè ngµy 1 vßng lu©n chuyÓn ( 13 = 360 ngµy/11) 118,89 147,783 +28,893 14 Sè vèn l­u ®éng tiÕt kiÖm(-) hay l·ng phÝ (+) +2.500.852.940,204 Trong ®ã: Doanh thu thuÇn = Doanh thu b¸n hµng - ChiÕt khÊu b¸n hµng - Gi¶m gi¸ hµng b¸n - Doanh thu hµng b¸n bÞ tr¶ l¹I - ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, thuÕ xuÊt khÈu Vèn l­u ®éng b×nh qu©n = Vèn l­u ®éng ®Çu n¨m + Vèn l­u ®éng cuèi n¨m 2 Thêi gian kú ph©n tÝch qui ­íc lµ 360 ngµy. §Ó ph©n tÝch c¸c chØ tiªu vÒ hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng t¹I c«ng ty ta dïng ph­¬ng ph¸p thay thÕ liªn hoµn ®Ó tÝnh to¸n møc ®é ¶nh h­ëng cña c¸c yÕu tè ®Õn chØ tiªu ph©n tÝch nh­ sau: * Søc s¶n xuÊt vèn l­u ®éng n¨m 2001 lµ 2,436; n¨m 2000 lµ 3,028 nghÜa lµ cø 1 ®ång vèn l­u ®éng n¨m 2001 th× t¹o ra 2,436 ®ång doanh thu thÊp h¬n so víi n¨m 2000 lµ 0,592 ®ång lµ do ¶nh h­ëng cña hai nh©n tè: + Do vèn l­u ®éng b×nh qu©n t¨ng 2.524.104.473 ®ång lµm cho søc s¶n xuÊt vèn l­u ®éng gi¶m 0,6 ®ång: 31.160.040.816 - 31.160.040.816 = 2,436 - 3,036 = - 0,6 12.787.117.299 10.263.012.826 + Doanh thu t¨ng 84.739.939 lµm cho søc s¶n xuÊt vèn l­u ®éng t¨ng 0,008 ®ång: 31.160.040.816 - 31.075.300.877 = 3,036 - 3,028 = +0,008 10.263.012.826 10.263.012.826 Nh­ vËy, nguyªn nh©n lµm cho søc s¶n xuÊt vèn l­u ®éng n¨m 2001 gi¶m so víi n¨m 2000 lµ do vèn l­u ®éng b×nh qu©n t¨ng nhiÒu h¬n doanh thu. Søc s¶n xuÊt vèn l­u ®éng gi¶m, c«ng ty sö dông vèn l­u ®éng ch­a hiÖu qu¶. * Søc sinh lêi cña vèn l­u ®éng n¨m 2001 lµ 0,042 ®ång, n¨m 2000 lµ 0,028 ®ång nghÜa lµ cø 1 ®ång vèn l­u ®éng n¨m 2001 t¹o ra 0,042 ®ång lîi nhuËn cao h¬n chØ tiªu naú n¨m 2000 lµ 0,004 ®ång lµ do ¶nh h­ëng cña hai nh©n tè: + Do vèn l­u ®éng b×nh qu©n t¨ng 2.524.104.473 ®ång lµm cho søc sinh lîi vèn l­u ®éng gi¶m 0,008 ®ång: 514.870.389 - 514.870.389 = 0,042 - 0,05 = -0,008 12.787.117.299 10.263.012.826 + Do lîi nhuËn n¨m 2001 t¨ng 126.234.338 ®ång lµm cho søc sinh lîi vèn l­u ®éng t¨ng 0,42 ®ång: 514.870.389 - 388.636.051 = 0,05 - 0,038 = +0,012 10.263.012.826 10.263.012.826 Nh­ vËy, nguyªn nh©n chÝnh lµm cho søc sinh lîi vèn l­u ®éng t¨ng lªn lµ do sù t¨ng lîi nhuËn cña c«ng ty. C«ng ty ®· vµ ®ang thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch tèi ­u trong lÜnh vùc tiªu thô s¶n phÈm, sö dông tiÕt kiÖm vËt liÖu dÉn ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt gi¶m, gi¸ thµnh h¹, lîi nhuËn t¨ng. §©y lµ ph­¬ng h­íng, chÝnh s¸ch tèt, c«ng ty cÇn ph¸t huy. * HÖ sè quay kho vËt t­ n¨m 2000 lµ 20,749; n¨m 2001 lµ 9,123 gi¶m so víi n¨m 2000 lµ 11,126 vßng lµ do ¶nh h­ëng cña hai nh©n tè: + Do ¶nh h­ëng cña sè d­ b×nh qu©n vËt t­ tån kho: 17.079.118.167 - 17.079.118.167 = 9,123 - 25,616 = - 16,493 1.872.051.919 666.732.099,5 + Do gi¸ trÞ vËt t­ xuÊt dïng trong kú: 17.079.118.167 - 13.833.997.002 = 25,616 - 20,749 = + 4,867 666.732.099,5 666.732.099,5 Sè d­ b×nh qu©n vËt t­ tån kho n¨m 2001 t¨ng 1.205.319.819 so víi n¨m 2001 lµm hÖ sè quay kho vËt t­ gi¶m 16,493 vßng. Do gi¸ trÞ vËt t­ xuÊt dïng n¨m 2001 t¨ng h¬n so víi n¨m 2000 lµ 3.245.121.165 lµm hÖ sè quay kho vËt t­ t¨ng 4,867 vßng. Nh­ vËy, c«ng ty cÇn cã kÕ ho¹ch, biÖn ph¸p thu mua, dù tr÷ tèt h¬n n÷a ®Ó gi¶m bít l­îng vËt t­ tån kho vµ nh­ vËy sè vßng quay cña vËt t­ sÏ t¨ng lªn, dÈy nhanh tèc ®é lu©n chuyÓn vèn l­u ®éng, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dung vèn l­u ®éng. * HÖ sè lu©n chuyÓn vèn l­u ®éng n¨m 2000 lµ 3,028; n¨m 2001 lµ 2,436 gi¶m 0,592 so víi n¨m 2000. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ vèn l­u ®éng n¨m 2001 quay ®­îc 2,436 vßng trong khi n¨m 2000 quay ®­îc 3,028 vßng, gi¶m 0,592 vßng so víi n¨m 2000 lµ do ¶nh h­ëng cu¶ hai nh©n tè: + Do ¶nh h­ëng cña vèn l­u ®éng b×nh qu©n: 31.160.040.816 - 31.160.040.816 = 2,436 - 3,036 = - 0,6 12.787.117.299 10.263.012.826 + Do ¶nh h­ëng cña doanh thu: 31.160.040.816 - 31.075.300.877 = 3,036 - 3,028 = +0,008 10.263.012.826 10.263.012.826 Vèn l­u ®éng b×nh qu©n t¨ng 2.524.104.473 lµm sè vßng quay vèn l­u ®éng gi¶m 0,6 vßng trong khi doanh thu t¨ng 84.739.939 lµm tèc ®é quay vèn l­u ®éng t¨ng 0,008 vßng. Nh­ vËy, tèc ®é lu©n chuyÓn cña vèn l­u ®éng n¨m 2001 gi¶m so víi n¨m 2000 chñ yÕu do doanh thu t¨ng chËm h¬n vèn l­u ®éng b×nh qu©n. §iÒu nµy chøng tá t×nh tr¹ng ø ®äng vèn trong dù tr÷ lµ lín. * HÖ sè ®¶m nhiÖm vèn l­u ®éng: N¨m 2001, hÖ sè nµy lµ 0,41; n¨m 2000 lµ 0,33 nghÜa lµ ®Ó t¹o ra 1 ®ång doanh thu thuÇn n¨m 2001 ph¶i bá vµo s¶n xuÊt 0,41 ®ång vèn l­u ®éng trong khi n¨m 2000 chØ ph¶i bá ra 0,33 ®ång. Nh­ vËy ®· lµm t¨ng 0,08 ®ång lµ do ¶nh h­ëng cña hai nh©n tè: + Do ¶nh h­ëng cña doanh thu: 12.787.117.299 - 12.787.117.299 = 0,41 - 0,411 = - 0,001 31.160.040.816 31.075.300.877 + Do ¶nh h­ëng cña vèn l­u ®éng b×nh qu©n: 12.787.117.299 - 12.787.117.299 = 0,411 - 0,33 = + 0,081 31.075.300.877 31.075.300.877 Nh­ vËy, doanh thu t¨ng lµm hÖ sè ®¶m nhiÖm vèn l­u ®éng gi¶m 0,001 trong khi vèn l­u ®éng b×nh qu©n lµm hÖ sè ®¶m nhiÖm vèn l­u ®éng t¨ng 0,081®ång. ChØ tiªu vèn l­u ®éng b×nh qu©n t¨ng nhanh h¬n doanh thu thuÇn vµ cã ¶nh h­ëng quyÕt ®Þnh ®Õn hÖ sè ®¶m nhiÖm vèn l­u ®éng. * Thêi gian 1 vßng lu©n chuyÓn vèn l­u ®éng n¨m 2001 lµ 147,783 ngµy, n¨m 2000 lµ 118,89 ngµy. Nh­ vËy, thêi gian 1 vßng lu©n chuyÓn vèn l­u ®éng n¨m 2001 t¨ng 28,893 ngµy lµ do ¶nh h­ëng cña hai nh©n tè. Trong ®ã: Thêi gian 1 vßng lu©n chuyÓn vèn l­u ®éng = Thêi gian kú ph©n tÝch = Thêi gian kú ph©n tÝch x vl® b×nh qu©n Sè vßng lu©n chuyÓn Tæng sè doanh thu thuÇn + Do ¶nh h­ëng cña vèn l­u ®éng b×nh qu©n ®Õn sè ngµy: 360 x 12.787.117.299 - 360 x 10.263.012.826 = 147,96 - 118,18 = +29,16 31.075.300.877 31.075.300.877 + Do ¶nh h­ëng cña doanh thu thuÇn : 360 x 12.787.117.299 - 360 x 12.787.117.299 = 147,6 - 147,96 = - 0,36 31.160.040.816 31.075.300.877 Nh­ vËy, do vèn l­u ®éng b×nh qu©n t¨ng nhanh h¬n doanh thu thuÇn nªn ®· lµm cho thêi gian 1 vßng lu©n chuyÓn vèn l­u ®éng t¨ng 28.893 ngµy lµm ø ®äng vèn trong dù tr÷. Sè vèn l­u ®éng mµ c«ng ty l·ng phÝ do tèc ®é lu©n chuyÓn vèn l­u ®éng gi¶m trong n¨m 2001 lµ: 31.160.040.816 x ( 147,783 - 118,89 ) = + 2.500.852.940,240 360 3. Ph­¬ng h­íng n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng t¹i c«ng ty C¬ khÝ may Gia L©m C«ng ty C¬ khÝ may Gia L©m ®· vµ ®ang cã nhiÒu cè g¾ng trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng. §Ó sö dông vèn l­u ®éng cã hiÖu qu¶, c«ng ty cÇn ®Èy nhanh tèc ®é lu©n chuyÓn vèn b»ng c¸ch ¸p dông ®ång bé c¸c biÖn ph¸p nh»m gi¶m sè l­îng vèn, rót ng¾n thêi gian vèn l­u l¹i ë c¸c kh©u cung øng, dù tr÷, s¶n xuÊt, tiªu thô cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Cô thÓ bao gåm c¸c biÖn ph¸p sau: * §èi víi kh©u cung øng, dù tr÷ vËt liÖu: C«ng ty cÇn duy tr× vµ ph¸t triÓn tèt h¬n mèi quan hÖ víi c¸c nhµ cung cÊp ®Ó lu«n ®¶m b¶o vËt t­ ®­îc cung cÊp ®Çy ®ñ, kÞp thêi ®¶m b¶o sè l­îng còng nh­ chÊt l­îng. C«ng ty nªn mua vËt t­ lµm nhiÒu lÇn, mçi lÇn mua víi sè l­îng võa ph¶i, phï hîp víi yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh nh»m gi¶m l­îng vËt t­ dù tr÷, gãp phÇn gi¶i phãng kho tµng vµ tiÕt kiÖm ®­îc vèn l­u ®éng ®Ó sö dông cho c¸c ho¹t ®éng kh¸c. §ång thêi, c¸c c¸n bé cung øng cÇn linh ho¹t vµ n¨ng ®éng h¬n, th­êng xuyªn n¾m b¾t gi¸ c¶ thÞ tr­êng ®Ó t×m mua ®­îc c¸c nguån vËt liÖu víi gi¸ rÎ, dù b¸o ®­îc t×nh h×nh biÕn ®éng vËt liÖu trªn thÞ tr­êng ®Ó cã c¸c biÖn ph¸p øng phã kÞp thêi, tr¸nh t×nh tr¹ng vËt liÖu khan hiÕm lµm gi¸n ®o¹n qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. MÆt kh¸c, khi mua vËt liÖu vÒ, c«ng ty cÇn t¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm nghiÖm ®Ó ph¸t hiÖn ra c¸c vËt liÖu kÐm phÈm chÊt, kh«ng ®óng chñng lo¹i tõ ®ã lo¹i bá hoÆc tr¶ l¹i nhµ cung cÊp ®Ó ®ì tèn kho tµng l­u tr÷, ®ì tèn c«ng b¶o qu¶n vµ nh­ vËy vèn l­u ®éng ®­îc sö dông tiÕt kiÖm, ®óng môc ®Ých. VÒ c«ng t¸c kiÓm kª kho, theo em, c«ng ty cÇn tæ chøc kiÓm kª kho th­êng xuyªn h¬n n÷a, ch¼ng h¹n 6 th¸ng mét lÇn, ®ång thêi ®¸nh gi¸ l¹i toµn bé vËt t­ tån kho, th­êng xuyªn ®èi chiÕu sè liÖu gi÷a kÕ to¸n vµ thñ kho. Ngoµi ra, c«ng ty cÇn ®Ò ra c¸c qui ®Þnh xö ph¹t nghiªm minh c¸c tr­êng hîp mÊt m¸t, thiÕu hôt vËt t­ b»ng c¸ch t¨ng c­êng h¬n n÷a tr¸ch nhiÖm vËt chÊt cña nh÷ng ng­êi cã liªn quan. Víi nh÷ng vËt t­ tån ®äng l©u n¨m, c«ng ty nªn tæ chøc thanh lý, nh­îng b¸n ngay ®Ó thu håi vèn, gi¶i phãng hÖ thèng kho tµng. * §èi víi kh©u s¶n xuÊt C«ng ty cÇn ®Çu t­ c¸c d©y chuyÒn c«ng nghÖ tiªn tiÕn cña n­íc ngoµi ®Ó t¨ng c­êng ¸p dông c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt nh»m t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¹o ra s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao, gi¸ rÎ tõ ®ã n©ng cao lîi thÕ c¹nh tranh cña c«ng ty so víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. §Ó lùa chän ®­îc mét d©y chuyÒn c«ng nghÖ phï hîp c¶ vÒ chÊt l­îng vµ gi¸ c¶, c«ng ty cÇn t×m hiÓu kü cµng, chñ ®éng t×m kiÕm vµ mêi c¸c chuyªn gia tham gia ®¸nh gi¸ c«ng nghÖ hoÆc th«ng qua c¸c c«ng ty t­ vÊn. C«ng ty chØ nªn nhËp c¸c thiÕt bÞ, c«ng nghÖ cã kho¶ng c¸ch kh«ng qu¸ xa vÒ tr×nh ®é so víi c«ng nghÖ hiÖn ®¹i cña ngµnh nh»m tr¸nh bÞ l¹c hËu nhanh. Khi ®· lùa chän ®­îc d©y chuyÒn, c«ng nghÖ phï hîp, c«ng ty cÇn t¹o ®ñ ®iÒu kiÖn, tiÒn ®Ò gióp cho viÖc ®­a c«ng nghÖ míi vµo s¶n xuÊt nhanh chãng, duy tr× vµ khai th¸c cã hiÖu qu¶. §ång thêi, c«ng ty cÇn quan t©m ®Õn c«ng t¸c ®µo t¹o, båi d­ìng, n©ng cao tr×nh ®é c¸n bé chuyªn m«n, c«ng nh©n lµnh nghÒ, t¹o ®iÒu kiÖn cho hä häc tËp, nghiªn cøu, n¾m b¾t ®­îc nh÷ng tri thøc khoa häc míi ®Ó hä ph¸t huy ®­îc hÕt kh¶ n¨ng tiÒm tµng. Víi nh÷ng lao ®éng trÎ míi tuyÓn dông, c«ng ty nªn tæ chøc nh÷ng líp ®µo t¹o, båi d­ìng cho c¸n bé, c«ng nh©n bËc cao cã kinh nghiÖm l©u n¨m gi¶ng d¹y. Khi nguån nh©n lùc ®· cã chÊt l­îng tèt th× hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh sÏ t¨ng nhanh. Lao ®éng cã chÊt l­îng cao sÏ lµm n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng lªn, gi¶m sè s¶n phÈm háng, tiÕt kiÖm vËt liÖu, h¹ gi¸ thµnh, lµm c¬ së cho viÖc h¹ gi¸ b¸n s¶n phÈm, lµm tiÒn ®Ò t¹o ra søc m¹nh c¹nh tranh cho c«ng ty trªn thÞ tr­êng vµ tiÕp thu, vËn hµnh c«ng nghÖ, m¸y mãc, thiÕt bÞ s¶n xuÊt hiÖn ®¹i. Bªn c¹nh ®ã, c«ng ty cÇn thùc hiÖn ®Çy ®ñ chÕ ®é th­ëng ph¹t: t¨ng c­êng kû luËt s¶n xuÊt víi c¸c c«ng nh©n vi ph¹m chÕ ®é lao ®éng, lµm thÊt tho¸t vËt chÊt ®ång thêi ®Ò ra c¸c chÕ ®é khen th­ëng ®èi víi c¸c c¸ nh©n, tËp thÓ ®· cã s¸ng kiÕn trong s¶n xuÊt nh­ tiÕt kiÖm vËt liÖu, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm,...Tuy nhiªn, c«ng ty cÇn thùc hiÖn ®óng theo qui ®Þnh cña nhµ n­íc: " ... doanh nghiÖp ®­îc chi th­ëng tiÕt kiÖm vËt t­, h¹ch to¸n vµo chi phÝ kinh doanh theo sè thùc chi nh­ng kh«ng v­ît qu¸ hiÖu qu¶ ®em l¹i tõ c¸c kho¶n chi nµy...". §Ó ®µo t¹o c¸n bé, c«ng nh©n, ®Çu t­ m¸y mãc thiÕt bÞ, c«ng nghÖ, mçi c«ng ty cÇn ph¶i cã mét nguån kinh phÝ nhÊt ®Þnh. §©y lµ mét vÊn ®Ò khã mµ c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam lu«n gÆp ph¶i. Thùc tÕ t¹i c«ng ty C¬ khÝ may Gia L©m, nguån vèn nhËn ®­îc tõ ng©n s¸ch nhµ n­íc lµ rÊt h¹n hÑp so víi nhu cÇu vèn sö dông vµo s¶n xuÊt kinh doanh. Do vËy, c«ng ty th­êng ph¶i huy ®éng vèn tõ c¸c nguån kh¸c nh­ tõ c¸c ng©n hµng, tõ c¸n bé c«ng nh©n viªn,... §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy, theo em cã rÊt nhiÒu c¸ch nh­ng tr­íc tiªn vµ chñ yÕu lµ c«ng ty lµ c«ng ty ph¶i ph¸t huy néi lùc, nç lùc sö dông vèn tiÕt kiÖm, mÆt kh¸c, c«ng ty cã thÓ huy ®éng vèn b»ng con ®­êng kh¸c nh­ cæ phÇn ho¸ hoÆc hîp t¸c liªn doanh víi n­íc ngoµi. Liªn doanh víi n­íc ngoµi sÏ mang l¹i kh«ng chØ vèn mµ kÌm theo ®ã lµ c¶ c«ng nghÖ tiªn tiÕn vµ kinh nghiÖm qu¶n lý hiÖn ®¹i. Ngoµi ra, c«ng ty cã thÓ tham gia vµo c¸c tæ chøc, hiÖp héi doanh nghiÖp,... ®Ó nhËn ®­îc sù gióp ®ì vÒ vèn, vÒ kü thuËt,... * §èi víi kh©u tiªu thô C«ng ty nªn h×nh thµnh c¸c cöa hµng, ®¹i lý vµ bé phËn marketing ®Ó giíi thiÖu s¶n phÈm cña c«ng ty tíi kh¸ch hµng, ®Ó cã ®­îc c¸c chiÕn l­îc qu¶ng c¸o, tiªu thô s¶n phÈm cã hiÖu qu¶. §ång thêi, c«ng ty cÇn cã c¸c biÖn ph¸p hç tr¬ tiªu thô nh­ chµo hµng, khuyÕn m¹i, gi¶m gi¸,... ®Ó ®Èy nhanh tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm, gi¶m thêi gian tån ®äng cña vèn l­u ®éng. Bªn c¹nh ®ã, c«ng ty nªn tiÕp thu ý kiÕn tõ phÝa kh¸ch hµng th«ng qua c¸c héi nghÞ kh¸ch hµng. Ngoµi ra, c«ng ty nªn tham gia vµo c¸c cuéc triÓn l·m trong n­íc còng nh­ quèc tÕ ®Ó cã thÓ giíi thiÖu nhiÒu h¬n vÒ s¶n phÈm cña m×nh. Khi thanh to¸n, c«ng ty nªn chän nh÷ng ph­¬ng thøc thanh to¸n phï hîp, thuËn tiÖn cho kh¸ch hµng. Víi c¸c kho¶n nî cã gi¸ trÞ lín, thêi gian dµi, c«ng ty nªn t×m mäi biÖn ph¸p ®ßi ®­îc nî, thu håi vèn, tr¸nh t×nh tr¹ng bÞ chiÕm dông vèn qu¸ l©u. Víi c¸c kho¶n nî kh«ng thÓ ®ßi ®­îc, c«ng ty cÇn xö lý ngay ®Ó b¶o toµn vèn. Trªn ®©y lµ nh÷ng suy nghÜ, ý kiÕn mµ em ®· m¹nh d¹n ®Ò xuÊt. Em hy väng r»ng nh÷ng ý kiÕn nµy sÏ gióp Ých phÇn nµo cho c«ng ty C¬ khÝ may Gia L©m trong viÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n, n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng cu¶ m×nh vµ ®¹t ®­îc nhiÒu thµnh c«ng h¬n n÷a trªn con ®­êng ph¸t triÓn./.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán vật liệu tại công ty cơ khí may gia lâm.DOC
Luận văn liên quan