Đề tài Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý lao động tại Công ty thương mại sản xuất nhựa Đông Á

MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU Phần Một: Một số vấn đề lý luận về quản lý lao động trong các doanh nghiệp I- Nội dung của công tác quản lý lao động trong các doanh nghiệp 1. Xác định nhu cầu lao động 2. Công tác tuyển chọn lao động và bố trí lao động 3. Công tác kiểm tra, đánh giá kết quả lao động 4. Công tác kích thích lao động 5. Công tác bồi dưỡng lao động II- Các biện pháp sử dụng hợp lý và tiết kiệm lao động 1. Các tiêu thức sử dụng lao động 2. Cơ sở vật chất - kỹ thuật, trang thiết bị. 3. Phân phối thu nhập cho người lao động Phần Hai: Thực trạng công tác quản lý lao động tại Công ty nhựa Đông Á 1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 2. Chức năng và nhiệm vụ của doanh nghiệp 3. Cơ cấu tổ chức 4. Mục tiêu ngành nghề kinh doanh 5. Cơ cấu sản xuất của Doanh nghiệp. 6. Kết quả hoạt động SX - KD của doanh nghiệp vài năm gần đây. II - Đặc điểm kinh tế- kỹ thuật ảnh hưởng đến công tác quản lý lao động tại Công ty nhựa Đông Á 1. Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý. 2. Đặc điểm về lao động 3. Công tác tuyển dụng và bố trí lao động 4. Công tác kiểm tra đánh giá kết quả lao động 5. Công tác bồi dưỡng lao động 6. Đặc điểm về tiền lương và các khoản trích theo lương 7. Đặc điểm về cơ sở vật chất - kỹ thuật. Phần Ba: Kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý lao động tại Công ty nhựa Đông Á. I- Cơ sở khoa học của kiến nghị 1. Đánh giá công tác quản lý lao động trên các mặt. 2. Phương hướng hoàn thiện công tác quản lý lao động tại Công ty I- Một số kiến nghị và giải pháp 1. Một số kiến nghị trong công tác quản lý lao động tại Công ty nhựa Đông Á 2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý lao động tại Công ty KẾT LUẬN. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. LỜI MỞ ĐẦU. Trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay đang là nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước. Đây là một bước tiến quan trọng của nền kinh tế nước nhà thoát khỏi tình trạng trì trệ, chậm phát triển kéo dài gần chục năm của nền kinh tế bao cấp. Khi nói đến nền kinh tế thị trường chúng ta không thể không nhắc đến yếu tố cạnh tranh, đây là yếu tố quan trọng quyết định sự thành bại của doanh nghiệp đó . Thực vậy , mỗi doanh nghiệp khi đã chọn cho mình một hướng đi và chiến lược riêng phù hợp với điều kiện của đơn vị mình thì để tồn tại , đứng vững và phát triển trước nền kinh tế mở cửa các doanh nghiệp nói chung cần phải có một bộ máy công tác quản lý phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp . Đặc biệt đối với doanh nghiệp sản xuất hàng hoá thì một trong những yếu tố quan trọng để quá trình sản xuất kinh doanh được diễn ra là yếu tố lao động. Và cũng chính vì vậy mà công tác quản lý lao động đóng vai trò hết sức quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của một Doanh nghiệp . Công ty TNHH và TMSX nhựa Đông Á là một DN sản xuất nằm trên địa bàn Hà Nội chuyên về sản xuất kinh doanh mặt hàng nhựa nội thất. Việc nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản lý lao động đã giúp cho doanh nghiệp đạt được những bước đi vững chắc đầu tiên khi mới được thành lập. Tuy nhiên trên thực tế thì công tác qủan lý lao động của Công ty vẫn còn một số mặt chưa phát huy được hết vai trò của nó nên có những hạn chế nhất định đối với sự phát triển của doanh nghiệp trong thời gian gần đây. Bởi vậy, việc nhận thức rõ vai trò của công tác quản lý lao động và việc khắc phục những hạn chế trong công tác, đó là việc làm rất cần thiết đối với sự tồn tại và phát triển bền vững của Doanh nghiệp. Cũng chính vì nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên nên trong quá trình thực tập tại Công ty TMSX nhựa Đông Á, cùng với sự giúp đỡ của thầy giáo : Trần Mạnh Hùng mà em đã chọn đề tài "Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý lao động tại Công ty TMSX nhựa Đông Á ". Mục đích của đề tài là vận dụng sơ sở lý luận của tổ chức quản lý lao động trong các doanh nghiệp vào nghiên cứu thực tế công tác quản lý này ở Công ty TMSX nhựa Đông Á. Qua đó đưa ra và phân tích một số tồn tại cần khắc phục và phương hướng hoàn thiện công tác quả lý lao động ở Công ty . Bài viết ngoài lời mở đầu và kết luận gồm 3 phần chính như sau : Phần Một : Một số vấn đề lý luận về quản lý lao động trong các Doanh nghiệp Phần Hai : Thực trạng công tác quản lý lao động tại Công ty nhựa Đông Á Phần Ba : Kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý lao động ở Công ty .

doc52 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 22/05/2013 | Lượt xem: 1450 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý lao động tại Công ty thương mại sản xuất nhựa Đông Á, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
a víi mét vµi ho¸ chÊt theo tû lÖ nhÊt ®Þnh ®­îc ®­a vµo m¸y trén, tõ m¸y trén nguyªn vËt liÖu hçn hîp ®­îc chuyÓn sang m¸y t¹o h¹t ®Ó t¹o ra nh÷ng h¹t nhùa - nvl trùc tiÕp t¹o ra s¶n. H¹t nhùa võa t¹o ra ngay lËp tøc ®­îc ®­a qua m¸y lµm nguéi sau ®ã míi ®ãng vµo bao vµ nhËp vµo kho NVL chÝnh. Khi s¶n xuÊt, bao h¹t nhùa ®­îc xuÊt ra s¶n xuÊt, chóng ®­îc ®­a vµo c¸c m¸y t¹o s¶n phÈm kh¸c nhau ®Ó t¹o ra c¸c s¶n phÈm kh¸c nhau. Sau ®ã c«ng ®o¹n cuèi cïng cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt lµ in bãng, in mµu, in h×nh trang trÝ…®Ó t¹o tÝnh thÈm mü cao cho s¶n phÈm . Do s¶n xuÊt mang tÝnh chÊt d©y chuyÒn nªn m«Ü c«ng ®o¹n s¶n xuÊt ®Òu ph¶i ®¶m b¶o cho chÊt l­îng s¶n phÈm vµ tÝnh liªn tôc cña d©y chuyÒn. ®Ó ®¶m b¶o ®­îc ®iÒu nµy, DN ngay tõ ®Çu ®· x©y dùng mét ®éi ngò c«ng nh©n khoÎ m¹nh, cã tay nghÒ kü thuËt cao, t¹o nguån lùc dåi dµo cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao trong c«ng viÖc cña m×nh nãi riªng vµ cña C«ng ty nãi chung. 6- KÕt qu¶ ho¹t ®éng sxkd cña c«ng ty qua vµi n¨m gÇn ®©y C«ng ty tnhh vµ tmsx nhùa §«ng ¸ mÆc dï trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n do sù c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng diÕn ra hÕt søc gay g¾t, còng nh­ nh÷ng mÆt khã kh¨n tån t¹i trong C«ng ty song víi sù nç lùc cña toµn C«ng ty còng víi bé m¸y c«ng t¸c qu¶n lý sè cã hiÖu qu¶ do ®ã kh«ng nh÷ng c«ng ty vÉn tån t¹i mµ cßn ph¸t triÓn mét c¸ch rÊt thuËn lîi. §iÒu nµy ®­îc thÓ hiÖn qua b¶ng sè liÖu sau: B¶ng sè 1: B¶ng b¸o c¸o kÕt qu¶ h®sx kinh doanh cña C«ng ty (§¬n vÞ: triÖu ®ång) N¨m ChØ tiªu 1999 2000 2001 Sè tuyÖt ®èi Tû lÖ % 2000/1999 2001/2000 2000/ 1999 2001/2000 Doanh thu 70.201 77.025 80.205 109,7 114,25 6.824 318 Doanh sè mua 61.705 63.400 65.500 102,7 106,15 1.695 2.100 L·i gép 10.002 11.470 13.320 114,47 116,12 1450 1.850 PhÝ l­u th«ng 7.102 8.971 9.015 126,31 100,49 1.869 44 Lîi nhuËn 1.457 1.624 2.012 111,46 124,4 167 388 Thu nhËp b×nhqu©n 0,654 0,721 0,805 110,24 123,08 0,067 0,084 Nép ng©n s¸ch 1.250 1.375 10736 110 126,7 125 361 Qua b¶ng kÕt qu¶ kinh doanh trªn ta cã thÓ thÊy: Doanh thu n¨m sau t¨ng h¬n so víi n¨m tr­íc tõ 9.7% (n¨m 2000/1999) tíi 14,25% (n¨m 2001/2000) t­¬ng øng sè tuyÖt ®èi lµ 6.824(tr.®ång) vµ 318 (tr.®ång). L·i gép n¨m 2000 t¨ng h¬n so víi n¨m 1999 lµ 14,47% t­¬ng øng 145(tr. ®ång ), n¨m 2001so víi n¨m 2000 lµ t¨ng 16,12% hay 1.850 (tr.®ång) Lîi nhuËn hµng n¨m t¨ng mét c¸ch ®Òu ®Æn : N¨m 2000 so víi n¨m 1999 t¨ng 11,46% (167 tr.®ång), n¨m 2001 so víi n¨m 2000 t¨ng 24,4%(388tr. ®ång). Th«ng qua viÖc nép ng©n s¸ch cña C«ng ry hµng n¨m trªn mét tû ®ång vµ tû lÖ t¨ng cao h¬n, bªn c¹nh ®ã ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn kh«ng ngõng ®­îc c¶i thiÖn (thu nhËp b×nh qu©n t¨ng tõ: 0,654 (tr.®ång / ng­êi) ®Õn 0,805 (tr.®ång / ng­êi / th¸ng) §©y lµ møc thu nhËp còng kh«ng ph¶i lµ cao song tèc ®é t¨ng tr­ëng thu nhËp æn ®Þnh cña ng­êi lao ®éng qua c¸c n¨m cïng thÓ hiÖn sù quan t©m cña ban l·nh ®¹o ®èi víi c«ng ng­êi lao ®éng §Ó ®¹t ®­îc kÕt qu¶ trªn lµ nhê sù nç lùc, cè g¾ng kh«ng ngõng trong lao ®éng cña tËp thÓ ban l·nh ®¹o vµ c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. B¶ng sè 2: b¶ng tæng hîp doanh sè b¸n hµng cña C«ng ty qua c¸c vïng stt Khu vùc Sè l­îng (mÐt) gi¸ trÞ (triÖu ®ång) Tû lÖ (%) TÊm trÇn nÑp phµo Hµ Néi 10.268.220 740.297 30.790,2 44 Thanh Ho¸-Vinh 2.675.410 272.640 9.983,1 11 NghÖ An 2.065.280 209.260 7.672,5 9 Th¸i Nguyªn 1.820.830 183.630 6.791,7 8 Qu¶ng Ninh 1.814.870 125.850 6.698,7 8 H¶i D­¬ng-H­ng Yªn 939.900 150.180 3.582,2 4 B¾c Ninh-B¾c Giang 833.510 51.960 3.499,8 4 L¹ng S¬n 788.100 77.750 2.937,5 3 §iÖn Biªn 578.340 45.600 2.887,7 2 Th¸i B×nh 451.600 43.980 1.986,9 2 Ninh B×nh 1.275.600 125.000 4.751,3 5 ViÖc th©m nhËp vµo thÞ tr­êng tiÒm n¨ng khu vùc miÒn Trung, miÒn Nam, C«ng ty ®· nhËn thøc râ tÇm quan träng cña viÖc thiÕt lËp kªnh x¸c ®Þnh thÞ tr­êng miÒn B¾c lµ thÞ tr­êng chñ ®¹o, thÞ tr­êng miÒn Trung, miÒn Nam lµ thÞ tr­êng tiÒm n¨ng . II- §Æc ®iÓm kinh tÕ - kü thuËt ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng t¹i C«ng ty tmsx nhùa §«ng ¸. 1. §Æc ®iÓm c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý : C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty tmsx nhùa §«ng ¸ ®­îc thiÕt lËp theo c¬ cÊu trùc tuyÕn - chøc n¨ng, theo c¬ cÊu nµy th× cã ­u diÓm lµ thÓ hiÖn phÇn nµo tÝnh hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c ®iÒu phèi vµ tËn dông ®­îc sù trî gióp ®¾c lùc cña c¸c bé phËn phßng ban chøc n¨ng, t¹o ra sù th«ng suèt tõ kh©u chØ ®¹o ®Õn kh©u s¶n xuÊt trong C«ng ty . C¸c phßng ban chøc n¨ng nghiÖp vô chñ yÕu cña C«ng ty ®­îc tæ chøc theo mét m« h×nh qu¶n lý kinh doanh ®iÓn h×nh gåm mét tr­ëng phßng, mét phã phßng vµ c¸c nh©n viªn. Tuy nhiªn ®iÒu ®¸ng nãi ë ®©y lµ trong c¬ c©ó tæ chøc cña C«ng ty tmsx nhùa §«ng ¸ cßn qu¸ ®¬n gi¶n, chØ mang tÝnh chÊt h×nh thøc,kh«ng cã tÝnh hiÖu qu¶ cao. Mét sè phßng (nh­ phßng qu¶n lý nh©n sù, phßng kinh doanh..) chØ cã 2 ®Õn 3 nh©n viªn, con sè nµy ch­a ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó ®¶m b¶o cho c«ng vÞªc cña phßng ®¹t hiÖu v× khi nguån nh©n lùc thiÕu th× kh«ng thÓ hoµn tÊt c«ng viÖc mét c¸ch hiÖu qu¶ ®­îc . 2. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng Lao ®éng lµ mét trong ba yÕu tè cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt - kinh doanh, t¹o nªn hiÖu qña ho¹t ®éng cña doanh doanh nghiÖp, cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®èi víi bÊt kú doanh nghiÖp nµo. V× vËy, viÖc qu¶n lý vµ ph¸t triÓn mét c¸ch hîp lý nguån nhËn lùc lµ mét tiÒn ®Ò tèt cho sù ph¸t triÓn cña chÝnh doanh nghiÖp ®ã trong t­¬ng lai. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña quy m« s¶n xuÊt - kinh doanh, tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty ®· kh«ng ngõng t¨ng lªn tõ lóc chØ cã 70 ng­êi (n¨m 2001) ®Õn 95 ng­êi (n¨m 2002) ®iÒu nµy ®­îchthÓ hiÖn râqua b¸ng s« liÖu sau: BiÓu sã 3: B¶ng c¬ cÊu lao ®éng t¹i C«ng ty tmsx nhùa §«ng ¸ ChØ tiªu 2000 2001 So s¸nh Sè Ld % Sè Ld % Sè Ld % Tæng sè cbcnv(ng­êi) 70 100 95 135,7 +25 +35,7 - Lao ®éng trùc tiÕp (ng­êi) 28 100 34 121,4 +6 +21,4 - Lao ®éng gi¸n tiÕp (ng­êi) 42 100 61 145,2 +19 +45,2 - Nam (ng­êi) 63 100 83 131,7 +20 +31,7 - N÷ (ng­êi) 7 100 12 171,4 +5 +71,4 - Tuæi trung b×nh (tuæi) 24,3 100 22,5 96,2 -1,8 -7,4 Qua b¶ng sè liÖu trªn ta cã thÓ thÊy mét sè ®Æc ®iÓm: * Lao ®éng trong C«ng ty chñ yÕu lµ lao ®éng trÎ, thÓ hiÖn tuæi trung b×nh lµ 24,3 tuæi ( n¨m 2001) vµ 22,5 tuæi ( n¨m 2002) *Tûl Ö Nam / N÷ cña C«ng ty cßn chªnh lÖch rÊt cao, thÓ hiÖn: N¨m 2001, n÷ chØ cã 7 ng­êi, n¨m 2002 n÷ t¨ng lµ 12 ng­êi tøc chØ chiÕm 12,5 % trong tæng sè c«ng nh©n viªn. Nguyªn nh©n lµ do c¬ cÊu s¶n xuÊt cña C«ng ty chñ yÕu lµ c¸c c«ng viÖc nÆng, ®ßi hái søc khoÎ tèt nªn lao ®éng n÷ chñ yÕu lµ lao ®éng gi¸n tiÕp, lµm c¸c c«ng viÖc thuéc vÒ v¨n phßng hoÆc phôc cô , thÓ hiÖn qua b¶ng sè liÖu sau: Tæ lao ®éng Tæng sè lao ®éng Nam N÷ Sè L§ % Sè L§ % Tæ t¹o h¹t 18 18 100 0 0 Tæ Ðp 23 23 100 0 0 Tæ in 20 17 85 3 15 Tæ b¶o vÖ +bèc xÕp + c¬ ®iÖn 19 19 100 0 0 V¨n phßng 15 6 40 9 60 Céng 95 83 87,4 12 12,6 Theo b¶ng sè liÖu trªn th× : Tû lÖ % lao ®éng = 34 * 100% = 35,78% gi¸n tiÕp 95 ë n­íc ta hiÖn nay, yªu cÇu tû lÖ % lao ®éng gi¸n tiÕp trong tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn lµ tõ 15 % ®Õn 18 % cßn doanh nghiÖp th× l¹i d¹t møc cao h¬n lµ 35,78 %. §©y lµ mét con sè mµ doanh nghiÖp cÇn ph¶i nghiªn cøu vµ t×m c¸ch h¹ thÊp tû lÖ nµy xuèng v× : Trong sè lao ®éng gi¸n tiÕp th× tû lÖ lao ®éng lµm viÖc trong c¸c phßng ban chøc n¨ng lµ chñ yÕu mµ l¹i lµ nh÷ng ng­êi cã thu nhËp cao trong doanh nghiÖp, quü l­¬ng cña hä chiÕm tû träng lín trong tæng quü l­¬ng khi ®ã nÕu sè l­îng nµy lín sÏ ®·n ®Õn chi phÝ tiÒn l­¬ng cao trùc tiÕp lµm t¨ng gi¸ thµnh cña s¶n phÈm, doanh thu gi¶m tõ ®ã quü l­¬ng còng gi¶m theo vµ cuèi cïng lµ tiÒn l­¬ng b×nh qu©n hay thu nhËp cña lao ®éng lao ®éng sÏ bÞ gi¶m xuèng. 3- C«ng t¸c tuyªn dông vµ bè trÝ lao ®éng t¹i C«ng ty nhùa §«ng ¸ Phßng qu¶n lý nh©n sù cña C«ng ty nhùa §«ng ¸ cã 3 c¸n bé qu¶n lý, trong ®ã mét lµ trî lý gi¸m ®èc, cßn hai ng­êi cßn l¹i ®Òu lµ kÕ to¸n tr­ëng vµ kÕ to¸n viªn. cã thÓ nãi ®©y kh«ng h¼n lµ phßng qu¶n lý nh©n sù th× còng ®óng v× nh÷ng c¸n bé trong ®ã chØ lµ tËp hîp nh÷ng nh©n viªn chñ chèt cña C«ng ty (nh­ trî lý gi¸m ®èc, kÕ to¸n tr­ëng, kÕ to¸n viªn). §©y lµ mét ®Æc diÓm rÊt cã ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng cña C«ng ty v× víi lùc l­îng c¸n bé khiªm tèn nh­ thÕ vµ víi viÖc tËn dông nh©n viªn nh­ vËy th× phßng qu¶n lý ho¹t ®éng sÏ kh«ng cã hiÖu qu¶ tèt ®­îc. a) X¸c ®Þnh nhu cÇu lao ®éng Trªn thùc tÕ cho thÊy ch­a cã mét chØ tiªu nµo ®Ó x¸c ®Þnh nhu cÇu lao ®éng c¶. §èi v¬i nh©n viªn gi¸n tiÕp th× khi c¸c nh©n viªn trong C«ng ty ph¶i ®¶m nhiÖm qu¸ nhiÒu c«ng viÖc, hä sÏ cã kiÕn nghÞ yªu cÇu tuyÓn thªm cßn ®èi víi c«ng nh©n th× do tæ tr­ëng quýªt ®Þnh khi thÊy tæ cña m×nh kh«ng thÓ hoµn tÊt ®­îc c«ng viÖc tèt h¬n do thiÕu nh©n lùc, ng­êi tæ tr­ëng sÏ b¸o cho qu¶n ®èc ph©n x­ëng. Sau ®ã qu¶n ®èc sÏ b¸o trùc tiÕp lªn phßng qu¶n lý vµ phßng qu¶n lý sÏ lªn kÕ ho¹ch tuyÓn dông lao ®éng. b) C«ng t¸c tuyÓn dông lao ®éng Do ®Æc ®iÓm cña phßng qu¶n lý nh­ trªn, c«ng t¸c tuyÓn dông lao ®éng thùc chÊt còng chØ mang tÝnh chÊt h×nh thøc vµ víi c¸c b­íc chñ yÕï nh­ sau: + X¸c ®Þnh nhu cÇu lao ®éng : C«ngviÖc nµykh«ng theo mét ®Þnh kú nµo c¶ mµ chØ mang tÝnh bét ph¸t, thÊy thiÕu th× cÇn tuyÓn gÊp. + Th«ng b¸o tuyÓn dông: Th«ng b¸o tuyÓn dông cña doanh nghiÖp còng ®ù¬c ¸p dông trªn mét sè h×nh thøc chñ yÕu nh­: Th«ng b¸o ®Õn toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty ®Ó hä cã c¬ héi ®­a con em m×nh vµo sau ®ã lµ c¸c th«ng b¸o trªn b¸o lao ®éng, trªn c«ng nghÖ th«ng tin… + Pháng vÊn ng­êi xin viÖc: Nh÷ng ng­êi xin viÖc sÏ nép ®¬n trùc tiÕp cho phßng qu¶n lý vµ sÏ ®­îc pháng vÊn trùc tiÕp ngay trong lÇn nép ®¬n ®ã. §èi víi c«ng nh©n th× c«ng viÖc nµy diÔn ra dÔ dµng vµ chØ ®¸nh gi¸ bªn ngoµi qua h×nh thøc mµ th«i, tøc lµ chØ xem anh ta cã khoÎ m¹nh, cã nhanh nhÑn hay kh«ng v× c«ng viÖc cña ng­êi c«ng nh©n ë ®©y còng kh«ng cÇn ®ßi hái vÒ tr×nh ®é hay cÊp bËc nµo c¶. Cßn ®èi víi nh©n viªn th× khã h¬n, phßng qu¶n lý sÏ hái ®Õn tr×nh ®é, cÊp bËc cña ng­êi xin viÖc xem ®Õn ®©u, cã nh÷ng kh¶ n¨ng g× vµ cã thÓ ®¸p øng ®­îc c«ng vÞªc mµ hä cÇn tuyÓn kh«ng. + Ký hîp ®ång vµ giao nhiÖm vô cho lao ®éng míi : Ng­êi lao ®éng míi sÏ ký hîp ®ång thuª lao ®éng cña doanh nghiÖp ®­a ra, trong ®ã cã ghi râ nh÷ng c«ng viÖc mµ anh ph¶i lµm vµ møc l­¬ng mµ anh ta sÏ nhËn ®­îc ( tuú tõng ®èi t­îng ) C«ng viÖc mµ ng­êi lao ®éng ®­îc giao trong hîp ®ång sÏ gièng nh­ trong th«ng b¸o tuyÓn dông nh­ng trªn thùc tÕ th× cßn nhiÒu h¬n nh­ vËy. Ch¼ng h¹n nh­ ng­êi lao ®éng ®ù¬c nhËn lµm b¶o vÖ nh­ng ®«i khi vÉn ph¶i ra kiÓm tra nhËp - xuÊt hµng, ng­êi ®­îc nhËn lµm lao vô, t¹p vô th× vÉn lu«n ph¶i ra xuÊt hµng v.v.v.. ®«i khi c«ng t¸c tuyÓn dông lao ®éng cña C«ng ty chØ mang tÝnh chÊt h×nh thøc, ®èi víi nh÷ng ng­êi cã ng­êi th©n trong C«ng ty th× c«ng viÖc nµy diÔn ra hÕt søc dÔ dµng. §©y lµ mét nh­îc ®iÓm mµ C«ng ty cÇn ph¶i kh¾c phôc, v× nã rÊt cã ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý, ®Õn kÕt qña s¶n xuÊt sau nµy . 4. C«ng t¸c kiÓm tra ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ lao ®éng : C«ng t¸c kiÓm tra ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ lao ®éng cña C«ng ty ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch kh¸ch quan, kh«ng dùa vµo mét chØ tiªu ®¸nh gi¸ nµo c¶. Khi ng­êi qu¶n lý cÊp trªn cña ng­êi lao ®éng cã nhËn xÐt lµ ng­êi ®ã lµm ®­îc, lµm tèt th× ®ã chØ lµ nh÷ng nhËn ®Þnh qua thÞ gi¸c vµ c¶m tÝnh mµ th«i. 5. C«ng t¸c båi d­ìng lao ®éng : Kh¸c víi nh÷ng c«ng t¸c trªn, c«ng t¸c våi d­ìng lao ®éng l¹i ®­îc C«ng ty chó ý h¬n ®èi víi mäi ng­êi lao ®éng . + §èi víi c¸ nh©n :C«ng viÖc nµy ®­îc tiÕn hµnh(t¹i chç) ngay trong C«ng ty, nh÷ng c«ng nh©n cßn kÐm, c«ng nh©n m¬Ý sÏ ®­îc nh÷ng lao ®éng cã tr×nh ®é chuyªn m«n h¬n chØ d¹y ngay t¹i n¬i mµ ng­êi ®ã lµm hay sÏ lµm ®Ó hä kh¾c phôc ®­îc ngay tr¸nh g©y ra nh÷ng ¶nh h­ëng trong lao ®éng . + §µo t¹o ngoµi c«ng ty : C«ng ty còng ¸p dông h×nh thøc nµy ®èi víi mét sè c¸n bé phßng ban, m«t sè kü s­ nh­ cö hä ®i häc t¹i c¸c trung t©m, c¸c kho¸ huÊn lyÖn, ®ãng häc phÝ vµ chi phÝ häc tËp cho c¸c kü s­ ho¸ chÊt ®Ó n©ng cao tr×nh ®é cña c¸c häc viªn. Trong thêi gian ng­êi lao ®éng tham gia c¸c kho¸ häc th× C«ng ty vÉn tr¶ l­¬ng cho hä víi møc b×nh th­êng hä lµm viÖc. §©y lµ ®iÓm ®¸ng khen ngîi trong c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng cña C«ng ty, t¹o ®iÒu kiÖn cho ng­êi lao ®éng ph¸t triÓn vÒ trÝ lùc ®Ó cã thÓ g¾n bã vµ lao ®éng hÕt m×nh v× C«ng ty . 6- §Æc ®iÓm vÒ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ë C«ng ty HiÖn nay, do ®Æc ®iÓm cña c¬ cÊu s¶n xuÊt mang tÝnh chÊt d©y chuyÒn nªn h×nh thøc tr¶ l­¬ng mµ C«ng ty ¸p dông lµ h×nh trøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian. Tr¶ l­¬ng theo thêi gian lµ h×nh thøc doanh nghiÖp c¨n cø vµo thêi gian cã mÆt cña ng­êi lao ®éng t¹i n¬i lµm viÖc mµ tr¶ l­¬ng cho ng­êi lao ®éng Theo h×nh thøc nµy th× doanh nghiÖp ph¶i dùa vµo b¶ng chÊm c«ng ®Ó lµm c¬ së tÝnh l­¬ng. TiÒn l­¬ng theo thêi gian ¸p dông ë C«ng ty nhùa §«ng ¸ ®­îc chia ra: _ TiÒn l­¬ng th¸ng: tiÒn l­¬ng th¸ng lµ tiÒn l­¬ng tr¶ cè ®Þnh hµng th¸ng trªn c¬ së hîp ®ång lao ®éng møc l­¬ng c¬ b¶n hµng th¸ng theo H§ lao ®éng th× mét c«ng nh©n ®­îc lÜnh hµng th¸ng mét kho¶n tiÒn lµ: 1,47 * 210.000 = 308.000 ®ång _TiÒn l­¬ng ngµy : tiÒn l­¬ng ngµy lµ tiÒn l­¬ng tr¶ cho mét ngµy lµm viÖc vµ ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch lÊy tiÒn l­¬ng th¸ng chia cho 26 ngµy. Tt 26 Tn = _ TiÒn l­¬ng giê lµ tiÒn l­¬ng tr¶ cho mét giê lµm viÖc vµ ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch lÊy tiÒn l­¬ng ngµy chia cho 8 giê Tn 8 Tg = C¨n cø ®Ó lfm c¬ së tÝnh ®Ó tiÒn l­¬ng mµ C«ng ty ¸p dông lµ b¶ng chÊm c«ng theo thêi gian. Thêi gian ng­êi lao ®éng lµm viÖc thùc tÕ b»ng tæng sè giê mµ ng­êi ®ã lµm viÖc ( kÓ c¶ giê lµm thªm vµ giê chñ nhËt) ®­îc thÓ hiÖn d­íi biÓu trÝch sau: Stt Hä vµ tªn Tæng sè giê c«ng lµm viÖc Giê theo C§ Thªm giê Giê chñ nhËt 1 Ph¹m Anh Th¾ng 208 112,5 32 2 NguyÔn H¶i Phong 208 86,3 8 3 Ph©n Thµnh Lª 208 121,5 24 4 L­u Xu©n Th¸i 208 127,5 40 5 KiÒu V¨n LuËn 208 117,0 24 (Nguån phßng kÕ to¸n ) Tuú theo tõng ®èi t­îng lao ®éng mµ doanh nghiÖp tr¶ l­¬ng c¬ b¶n kh¸c nhau mét phÇn lµ do h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo tho× gian còng mét phÇn lµdo c«ng viÖc cña ng­êi lao ®éng (c«ng nh©n s¶n xuÊt ) kh«ng cÇn thiÕt ®ßi hái ®Õn tr×nh ®é tay nghÒ, biÓu hiÖn nh­: + Lao ®éng gi¸n tiÕp thuéc c¸n bé qu¶n lý tõ: 25.00.000 ® ®Õn 1.000.000 ® + Lao ®éng gi¸n tiÕp tõ: 400.000 ® ®Õn 800.000 ® + Lao ®éng hÖ c«ng nh©n : 500.000 ® hoËc 550.000 ®. Nh­ vËy, doanh nghiÖp tr¶ l­¬ng c¬ b¶n cho lao ®éng lµ kh«ng c¨n cø trªn mét hÖ sè hay chØ tiªu nµo c¶ mµ chØ phô thuéc vµo tÝnh chÊt c«ng viÖc mµ ng­êi lao ®éng ®¶m nhiÖm, ®­îc thÓ hiÖn qua hai b¶n trÝch dÉn sau: BiÓu sè 5: b¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng cña C«ng ty nhùa §«ng ¸- tæ Ðp stt Hä vµ tªn L­¬ng c¬ b¶n 100% Thªm giê 150 % L­¬ng CN 200 % Phô cÊp tr¸ch nhiÖm Tæng céng Giê c«ng (giê) Thµnh tiÒn (®ång ) Giê c«ng (giê) Thµnh tiÒn (®ång ) Giê c«ng (giê) Thµnh tiÒn (®ång ) 1 Ph¹m AnhTh¾ng 208 700.000 112,5 567.909 32 215.385 100.000 1.583.293 2 NguyÔn H¶i Phong 208 650.000 86,3 404.531 8 50.000 100.000 1.204.531 3 Phan Thµnh Lª 208 550.000 121,0 479.928 24 126.923 1.156.851 4 L­u Xu©n Th¸i 208 500.000 127,5 459.736 40 192.308 1.152.043 5 KiÒu V¨n LuËn 208 550.000 117,0 464.063 24 126.923 1.140.986 BiÓu sè 6: b¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng cña C«ng ty nhùa §«ng ¸- tæ Ðp stt Hä vµ tªn L­¬ng c¬ b¶n 100% Thªm giê 150 % L­¬ng CN 200 % Phô cÊp tr¸ch nhiÖm Tæng céng Giê c«ng (giê) Thµnh tiÒn (®ång ) Giê c«ng (giê) Thµnh tiÒn (®ång ) Giê c«ng (giê) Thµnh tiÒn (®ång ) 1 §inh Thu HiÒn 208 2.500.000 41,3 744.591 24 576.923 3.470.514 2 Vò Hång Ngäc 208 1.900.000 0 0 0 0 1.900.000 3 Vò H¶i Phong 208 1.000.000 20,8 15.0000 16 153.846 500.000 1.353.846 4 Ph¹m Xu©n M¹nh 208 800.000 98,8 570.000 24 184.615 1.554.615 5 NguyÔn Thu HiÒn 208 700.000 55,3 279.159 16 107.692 1.086.851 6 PhïngThÞ Quúnh 208 400.000 54,8 158.077 16 61.538 619.615 Qua hai b¶ng sè liÖu trªn cã thÓ thÊy thu nhËp cña ng­êi lao ®éng trong doanh nghiÖp bao gåm 3 kho¶n chÝnh: L­¬ng c¬ b¶n + l­¬ng thªm giê + phô cÊp TN (nÕucã) VÝ dô: TÝnh l­¬ng ph¶i tr¶ cho anh Ph¹m Anh Th¾ng - Tæ Ðp nh­ sau: * Thêi gian lao ®éng trong chÕ ®é lµ 208 giê * Thêi gian lµm thªm giê lµ 112,5 giê. * Thêi gian lµm thªm chñ nhÊt lµ 32 giê Víi thêi gian lµm viÖc nh­ trªn, c¸c chØ tiªu l­ong cña anh Th¾ng ®­îc tÝnh nh­ sau: + L­¬ng c¬ b¶n = 700.000 ® 700.000 112,5 * * 150 % = 567.090 ® 208 + L­¬ng thªm giê = 700.000 32 * * 200 % = 215.385® 208 + L­¬ng chñ nhËt = + Phô cÊp tr¸ch nhiÖm (Tæ tr­ëng ) = 100.000 ® VËy tæng céng sè tiÒn mµ anh Th¾ng ®­îc lÜnh lµ: å = 1.583.293 ®. Qua t×m hiÓu em ®­îc biÕt møc thu nhËp thÊp nhÊt ë doanh nghiÖp còng gÇn 600.000 ®, trung b×nh lµ 870.000 ® / ng­êi / th¸ng. §èi víi mét doanh nghiÖp t­ nh©n th× ®©y còng lµ mét con sè kh¸ cao cho nh÷ng ng­êi lao ®éng mµ chû yÕu lµ lao ®éng ch©n tay ( hÖ c«ng nh©n kh«ng cÇn ®ßi hái cÊp bËc). Do nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh cña h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian lµ mang tÝnh b×nh qu©n, ch­a thùc sù g¾n víi kÕt qu¶ s¶n xuÊt nªn ®Ó kh¾c phôc phÇn nµo h¹n chÕ ®ã, doanh nghiÖp ¸p dông tr¶ l­¬ng theo thêi gian kÕt hîp víi chÕ ®é tiÒn th­ëng ®Ó khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng h¨ng h¸i lµm viÖc. * Mét sè lo¹i tiÒn th­ëng mµ doanh nghiÖp ¸p dông: _ Th­ëng ph¸t minh s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt : §­îc ¸p dông cho tÊt c¶ mäi ng­êi lao ®éng trong doanh nghiÖp, nÕu bÊt kú ai cã s¸ng kiÕn n©ng cao kü thuËt gióp cho doanh nghiÖp t¨ng lîi nhuËn, s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶ h¬n th× ®Òu ®­îc th­ëng. _ Th­ëng do sö dông tèt m¸y mãc thiÕt bÞ: M¸y mãc thiÕt vÞ lµ TSC§ cña doanh nghiÖp, khÊu hao m¸y mãc thiÕt bÞ còng lµ kho¶n chi phÝ tÝnh vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm. Do vËy, sö dông tèt m¸y mãc thiÕt bÞ sÏ lµm gi¶m chi phÝ khÊu hao vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. _ Th­ëng do tiÕt kiÖm vËt t­, nguyªn vËt liÖu: Chi phÝ vËt t­ nguyªn vËt liÖu lµ chi phÝ chñ yÕu cÊu t¹o nªn gi¸ thµnh s¶n phÈm . Do vËy, ng­êi lao ®éng nµo sö dông tiÕt kiÖm trong s¶n xuÊt ngh×a lµ tiÕt kiÖm chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµm cho s¶n phÈm c¶uu ®¬nvÞ n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh, t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp _ Th­ëng hoµn thµnh v­ît møc n¨ng suÊt : T¨ng NSL§ cã ý nghÜa rÊt lín vÒ mÆt kinh tÕ, tiÕt kiÖm chi phÝ cè ®Þnh, gi¶m chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. _ Th­ëng dÞp lÔ, tÕt: ¸p dông cho c¸c nµy lÔ trong n¨m (nh­ lÔ tÕt cæ tuyÒn d©n téc, tÕt 1/ 6 - tÕt cña thiÕt nhi, 1/ 5- quèc tÕ lao ®éng , 8/3- quèc tÕ phô n÷…) * C¸c kho¶n phô cÊp mang tÝnh chÊt tiÒn l­¬ng ®­îc C«ng ty ¸p dông : Hµng th¸ng ngoµi tiÒn l­¬ng, tiÒn c«ng lµm thªm giê mµ ng­êi lao ®éng ®­îc h­ëng th× C«ng ty cßn trÝch thªm mét sè kho¶n phô cÊp mang tÝnh chÊt tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho CNV nh­: TiÒn ¨n gi÷a ca : Víi chÕ ®é lµm viÖc 24/24 gi¬ lµm theo ca th× CBCVN ®Òu ®­îc h­ëng chÕ ®é ¨n gi÷a ca, víi mçi suÊt lµ 4000 ®/ng­êi . TiÒn phô cÊp tr¸ch nhiÖm : Lµ tiÒn phô cÊp mang tÝnh chÊt nh­ tiÒn l­¬ng v× hµng th¸ng nh÷ng lao ®éng ®ång thêi lµm c«ng t¸c nh­ tr­ëng phßng hay qu¶n ®èc, tæ tr­ëng …®Òu ®­îc nhËn kho¶n phô cÊp nµy lµ 100.000 ®/th¸ng. Tuy nhiªn, møc phô cÊp tr¸ch nhiÖm nµy cßn lµ thÊp, doanh nghiÖp cÇn ph¶i linh ®éng h¬n n÷a ®Ó nh÷ng ng­êi lao ®éng lµm c«ng t¸c ®ã ph¶i tù ®¸nh gi¸ l¹i xem m×nh ®· lµm trßn tr¸ch nhÖm cña m×nh ch­a vµ cã thùc sù xøng víi kho¶n tiÒn ®ã kh«ng . Cßn vÒ phô cÊp ®éc h¹i th× thùc sù lµ doanh nghiÖp ch­a cã mét kho¶n chi nµo cho phô cÊp nµy c¶. §©y lµ mét h¹n chÕ lín mµ c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng cña C«ng ty tmsx nhùa §«ng ¸ ch­a kh¾c phôc ®­îc ngoµi c¸c h×nh thøc mua c¸c c«ng cô hç trî cho ng­êi lao ®éng lµm viÖc nh­ : g¨ng tay, khÈu trang, quÇn ¸o b¶o hé .v.v.. 7- §Æc ®iÓm vÒ c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña C«ng ty tmsx nhùa §«ng ¸: S¶n phÈm cña C«ng ty tmsx nhùa §«ng ¸ lµ mÆt hµng nhùa cao cÊp cho trang trÝ néi thÊt c¸c lo¹i do vËy, hÖ thèng m¸y mãc thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ khoa häc kü thuËt hoµn toµn ®­îc chuyÓn giao tõ phÝa §µi Loan. Tuy vËy, hÖ thlèng thiÕt bÞ m¸y mãc nµy th­êng xuyªn ph¶i ®­îc n©ng cÊp, b¶o d­ëng ®Þnh kú ®Ó qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®­îc diÔn ra æn ®Þnh vµ liªn tôc . Nh×n chung vÒ c¬ së h¹ tÇng cña C«ng ty lµ ®ñ tiªu chuÈn cña mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt ( baogåm cã nhµ x­ëng, v¨n phßng, kho tµng bÕn b·i …). Tuy nhiªn vÉn ch­a ®¸p øng tèt ®­îc ®iÒu kiÖn lµm viÖc cho ng­êi lao ®éng nh­ : - thiÕu nhµ nghØ gi÷a giê, ng­êi lao ®éng th­êng ph¶i nghØ t¹i chç . - kho tµng cßn thiÕu nªn thñ kho ph¶i lµm viÖc vÊt v¶ (nh­ kho h¹t nhùa vµ kho phÕ liÖu h¹t ph¶i chung mét kho, c«ng cô dông cô vµ NVL phô ®Ó chung mét kho). PhÇn ba: kÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng ë C«ng ty nhùa §«ng ¸ I - C¬ së khoa häc cña kiÕn nghÞ §Ó qu¶n lý lao ®éng vÒ mÆt sè l­îng, doanh nghiÖp sö dông sæ danh s¸ch lao ®éng. Sæ nµy do phßng lao ®éng tiÒn l­¬ng lËp, lËp chung cho toµn doanh nghiÖp vµ lËp riªng cho tõng bé phËn, nh»m n¾m ch¾c t×nh h×nh ph©n bæ, sö dông lao ®éng hiÖn cã trong doanh nghiÖp. Bªn c¹nh ®ã, doanh nghiÖp cßn c¨n cø vµo sæ lao ®éng (më riªng cho tõng nguêi lao ®éng ) ®Ó qu¶n lý nh©n sù c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng lao ®éng, vÒ biÕn ®éng vµ chÊp hµnh chÕ ®é víi lao ®éng. Muèn qu¶n lý vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng C«ng ty nhùa §«ng ¸ ®· tæ chøc h¹ch to¸n viÖc sö dông thêi gian lao ®éng vµ kÕt qu¶ lao ®éng. Chøng tõ sö dông ®Ó h¹ch to¸n thêi gian lao ®éng lµ b¶ng chÊm c«ng - ®­îc lËp riªng cho tõng bé phËn, tæ, ®éi lao ®éng s¶n xuÊt, trong ®ã ghi sè ngµy lµm viÖc, nghØ viÖc cña mçi ng­êi lao®éng. B¶ng chÊm c«ng do tæ tr­ëng trùc tiÕp ghi vµ ®Ó n¬i c«ng khai ®Ó c«ng nh©n viªn chøc gi¸m s¸t thêi gian lao ®éng cña tõng nguêi. Cuèi th¸ng, b¶ng chÊm c«ng ®­îc dïng ®Ó tæng hîp thêi gian lao ®éng vµ tÝnh l­¬ng cho tõng bé phËn, tæ, ®éi s¶n xuÊt. Qua ph©n tÝch cã thÓ thÊy c«ng t¸c qu¶n lý lao ®«ng t¹i C«ng ty nhùa §«ng A tuy cã nhiªu thµnh c«ng vµ ®¹t hiÖu qu¶ t­¬ng ®èi tèt nh­ng còng kh«ng ph¶i lµ kh«ng cã nh÷ng thiÕu sãt cÇn kh¾c phôc . Phßng qu¶n lý vÒ lao ®éng cña C«ng ty ®· cã nh÷ng ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ rÊt chÝnh x¸c vµ ®Çy ®ñ tõ mÆt sö dông sè l­îng lao ®éng, mÆt tæ chøc nh©n c«ng lao ®éng ®Õn mÆt sö dông n¨ng suÊt lao ®éng. MÆt kh¸c, nh÷ng c«ng viÖc nµy l¹i ®­îc phßng qu¶n lý cña C«ng ty tiÕn hµnh mét c¸ch th­êng xuyªn, ®Õm tõng tæ s¶n xuÊt , tõng ca s¶n xuÊt cµng lµm cho c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng ®­îc ngµy cµng cã hiÖu qu¶ h¬n. Tõ c¸c tµi liÖu thu ®­îc, qua ph©n tÝch ®¸nh gi¸, so s¸nh hîp lý ®Ó cã thÓ t×m ra ®­îc nh÷ng mÆt m¹nh, mÆt cßn h¹n chÕ trong c«ng t¸c qu¶n lýlao ®éng nãi riªng vµ trong c«ng t¸c qu¶n lý cña doanh nghiÖp nãi chung. 1- §¸nh gi¸ c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng trªn c¸c mÆt 1.1. Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ t×nh h×nh sö dông lao ®éng t¹i C«ng ty c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng cã ®¹t hiÖu qu¶ hay kh«ng ®iÒu nµy tr­íc hÕt ®­îc thÓ hiÖn rÊt râ ë viÖc sö dông lao ®éng cña doanh nghiÖp ®ã cã tiÕt kiÖm hay kh«ng . viÖc sö dông lao ®éng cã hiÖu qña lµ v× viÖc sö dông lao ®éng g¾n víi kÕt qña s¶n xuÊt tøc lµ ph¶i tÝnh ®­îc tû lÖ % hoµn thµnh kÕ ho¹ch sö dông lao ®éng cã liªn hÖ víi gi¸ trÞ s¶n l­îng. T×nh h×nh hoµn thµnh KH sö dông sè l­îng lao ®éng t¹i C«ng ty nhùa §«ng ¸ ®­îc thÓ hiÖn qua b¶ng tµi liÖu sau : BiÓu sè 7 : b¶ng ®¸nh gi¸ t×nh h×nh sö dông lao ®éng ChØ tiªu Th¸ng 6 Th¸ng 7 Chªnh lÖch % S¶n l­îng s¶n phÈm(triÖu ®ång) 2602,5 2760,1 +157,6 106,05 Sè l­îng lao ®éng b×nh qu©n trong danh s¸ch 93 95 +2 102,15 Trong ®o:+ c«ng nh©n + nh©n viªn 58 35 60 35 +2 0 103,44 0 Qua b¶ng sè liÖu trªn th× : - T×nh h×nh hoµn thµnh KH s¶n l­îng s¶n phÈm vÒ sö dông lao ®éng: Sè t­¬ng ®èi: , gi¶m 2,41% 2760,1 2602,5 Sè tuyÖt ®èi: 60-58 * = 1,5 (lao ®éng) Nh­ vËy lµ doanh nghiÖp ch­a hoµn thµnh ®­îc kÕ ho¹ch sö dông lao ®éng trong T7 so víi T6 hay ®· hao phÝ mét l­îng lao ®éng lµ 1,5 (l®) trong khi gi¸ trÞ s¶n l­îng chØ t¨ng 157,6 (tr ®), t­¬ng øng 6,05%. Nãi c¸ch kh¸c lµ : Gi¸ trÞ s¶n l­îng T7 gi¶m so víi T6 lµ 2,41% Víi l­îng lao ®éng hao phÝ lµ 1,5 ( lao ®éng ) . §iÒu nµy cho thÊy c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng vÒ mÆt sö dông lao ®éng ë C«ng ty nhùa §«ng ¸ cßn h¹n chÕ, cÇn ph¶icã biÖn ph¸p sao cho sö dông lao ®éng ®¹t hiÖu qña h¬n 1.2. Ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông NSL§ Qua nh÷ng sè liÖu ®· thu thËp ë trªn th× ngoµi viÖc ®¸nh gi¸ t×nh h×nh sö dông cã hîp lý l­îng lao ®éng hay kh«ng ta cßn ph¶i ®¸nh gi¸ c¶ ®Õn chØ tiªu møc NL§ cu¶ ng­êi lao ®éng. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ ®iÒu kiÖn cña ca s¶n xuÊt ®­îc c¸c c¸n bé qu¶n lý C«ng ty kiÓm tra, ®¸nh gi¸, c©n ®èi gi÷a c¸c ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt víi l­îng lao ®éng cã mÆt tham gia s¶n xuÊt. NÕu mÊt c©n ®èi, C«ng ty lu«n cã biÖn ph¸p tæ chøc ®iÒu chØnh ngay ®Ó ®¶m b¶o yªu cÇu s¶n xuÊt vµ tr¸nh ®­îc l·ng phÝ côc bé, t¹o thµnh nh÷ng chi phÝ v« Ých. Møc NSL§ Giê s¶n xuÊt = Gi¸ trÞ s¶n l­îng hoµn thµnh trong kú Tæng sè giê c«ng b×nh qu©n 2.760,1 60*24*26 Møc n¨ng suÊt lao ®éng = =0,07372 ( tr. ®ång/ ng­êi/giê) giê s¶n xuÊt (th¸ng 7) = 73.720 ( ®ång /ng­êi/giê) VËy møc n¨ng suÊt lao ®éng giê s¶n xuÊt cña c«ng ty nhùa §«ng ¸ trong th¸ng 07/n¨m 2002 ®¹t lµ 73.720 (®/ng­êi /giê ). §©y lµ mét con sè kh¸ khiªm tèn thÓ hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý trªn mÆt NSL§ vÉn ch­a ®¹t hiÖuqu¶. Do møc NXL§giê chÞu ¶nh h­ëng cña c¸c chØ tiªu: * ChÊt l­îng c«ng nghÖ s¶n xuÊt * ChÊt l­îng nguyªn liÖu sö dông cho s¶n xuÊt s¶n phÈm * ChÊt l­îng lao ®éng vËn hµnh c«ng nghÖ thiÕt bÞ s¶n xuÊt * Kh¶ n¨ng tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Bëi vËy, ®Ó n©ng cao ®­îc møc NSL§ giê ngoµi viÖc n©ng cao chÊt l­îng lao ®éng th× doanh nghiÖp cßn cÇn ph¶i tÝnh ®Õn ¶nh h­ëng cña c¸c nh©n tè trªn. 1.3. §¸nh gi¸ t×nh h×nh trang bÞ tsc®, m¸y mãc thiÕt bÞ s¶n xuÊt tsc®, m¸y mãc thiÕt bÞ chÝnh lµ nh÷ng c¬ së vËt chÊt - kü thuËt ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn ng­êi lao ®éng vµ c«ng viÖc cña hä, chÝnh v× vËy tsc® hay m¸ymãc thiÕt vÞ cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng cña mét doanh nghiÖp §iÒu nµy ®­îc thÓ hiÖn qua biÓu sè liÖu sau: ChØ tiªu ®v tÝnh Th¸ng 06/2002 Th¸ng 07/2002 Nguyªn gi¸ tsc® dïng vµo s¶n xuÊt Tr. ® 14.237 14 Nguyªn gi¸ TB dïng vµo s¶n xuÊt Tr. ® 6.121,5 6.347,4 Sè CN lµm viÖc b×nh qu©n Ng­êi 58 60 Sè TB ®· l¾p b×nh qu©n M¸y 25 29 S« TB hiÖn cã M¸y 27 30 Sè TB lµmviÖc thùc tÕ b×nh qu©n M¸y 24 29 TÝnh to¸n c¸c chØ tiªu: Nguyªn gi¸ tsc® b×nh qu©n cho mét c«ng nh©n lµm viÖc Nguyªn gi¸ tsc® Sè c«ng nh©n lµm viÖc b×nh qu©n = 14.237 58 14.514,5 60 _ XÐt trong th¸ng 6 th× = =245,46 ( tr. ®/ng­êi) - XÐt trong th¸ng 7 th× = = 245,77 trong th¸ng 7 ,chØ tiªu nguyªn gi¸ tsc® b×nh qu©n cho mét c«ng nh©n gi¶m ®i lµ 245,77 - 245,46 = 0,31 (tr. ®/ng­êi), ®iÓu nµy cho thÊy tr×nh ®é c¬ giíi ho¸ cña doanh nghiÖp ®ang gØam dÇn nguyªn nh©n lµ do sè cn lµm viÖc b×nh qu©n t¨ng trong khi nguyªn gi¸ Tsc® kh«ng t¨ng mÊy. Nguyªn gi¸ TB s¶n xuÊt Sè c«ng nh©n lµm viÖc b×nh qu©n Nguyªn gi¸ TB s¶n xuÊt B×nh qu©n cho mét c«ng nh©n lµm viÖc = 6.121,5 58 XÐt trong th¸ng 6 th× = = 105,54 (tr. ®/ng­êi) 6.347,4 60 XÐt trong th¸ng 7 th× = = 105,79 (tr. ®/ng­êi) Nh­ vËy chØ tiªu nguyªn gi¸ TB b×nh qu©n cho mét c«ng nh©n cña doanh nghiÖp l¹i t¨ng lªn mét l­îng lµ 105,57 - 105,79 = 0,25 (tr. ®/ng­êi), chøng tá r»ng doanh nghiÖp cã tr×nh ®é trang bÞ kü thuËt cho lao ®éng kh¸ cao. Tuy nhiªn, xu h­íng chung ph¶i lµ nguyªn gi¸ TB s¶n xuÊt b×nh qu©n cho mét c«ng nh©n t¨ng víi tèc ®é t¨ng nhanh h¬n nguyªn gi¸ tsc® b×nh qu©n cho mét c«ng nh©n. nh­ng trªn thùc tÕ th× doanh nghiÖp C«ng ty nhùa §«ng ¸ l¹i ch­a hoµn thµnh tèt ®­îc ®iÓu nµy v× trong khi møc t¨ng cña nguyªn gi¸ tsc® cho mét c«ng nh©n lµ 0,31 (tr. ®/ng­êi) th× møc t¨ng nguyªn gi¸ TB s¶n xuÊt cho mét c«ng nh©n l¹i chØ cã 0,25 (tr. ®/ng­êi). Do vËy ,doanh nghiÖp cÇn ph¶i xem xÐt,®¸nh gi¸ l¹i t×nh h×nh trang bÞ tsc® vµ m¸y mãc TB cho ng­êi lao ®éng ®Ó cã biÖn ph¸p hiÖu qu¶ h¬n trong viÖc sö dông lao ®éng vµ trong c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng Qua b¶ng sè liÖu trªn ta cßn nhËn thÊy * HÖ l¾p ®Æt TB hiÖn cã th¸ng 7 so víi th¸ng 6 t¨ng lªn lµ : 29 30 25 27 Hi = = 0,925 Hi = = 0,967 (Th¸ng 6) (th¸ng 7) vËy D Hi = 0,967 -0,925 = 0,042 C¸c hÖ sæ trªn ®· ph¶n ¸nh ®­îc tr×nh ®é kÞp thêi cu¶ viÖc l¾p ®Æt l­îng thiÕt bÞ hiÖn cã vµo s¶n xuÊt - kinh doanh cña doanh nghiÖp míi chØ ®¹t 96,7 % l­îng thiÕt bÞ hiÖn cã trong doanh nghiÖp cßn l¹i lµ 3,3 % l­îng thiÕt bÞ trong doanh nghiÖp ch­a ®­îc ®­a vµo l¾p ®Æt sö dông vµ cã gi¶m h¬n so víi th¸ng 6 * HÖ sè sö dôngthiÕt bÞ ®· l¾p ®Æt vµo s¶n xuÊt 29 29 24 25 Hsl = = 0,96 Hsl = = 1 (Th¸ng 6) (th¸ng 7) Nh­ vËy lµ trong th¸ng 7, doanh nghiÖp ®· huy ®éng sö dông hÕt l­îng m¸y mãc thiÕt bi ®· l¾p ®Æt vµo s¶n xuÊt vµ so víi th¸ng 6 th× C«ng ty ®· cã tiÕn bé rÊt nhiÒu trong viÖc trang bÞ m¸y mãc thiÕt bÞ vµo phôc vô s¶n xuÊt - kinh doanh. 2. Ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng cña C«ng ty trong thêi gian tíi : Do tuæi ®êi cßn rÊt trÎ ( thµnh lËp n¨m 1997), ch­a cã nhiÒu kinh nghiÖm trªn th­¬ng tr­êng nªn C«ng ty còng kh«ng tr¸nh khái nh÷ng kho kh¨n vµ th¸ch thøc trong t­¬ng lai, song víi søc trÎ, khoÎ, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o cña tËp thÓ CBCNV trong C«ng ty th× ®ã kh«ng ph¶i lµ ®iÓu khã. C«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng cña C«ng ty tuy cã nh÷ng mÆt tèt song kh«ng ph¶i lµ kh«ng cã nh÷ng thiÕu sãt cÇn hoµn thiÖn trong mét t­¬ng lai gÇn ®Ó kh¼ng ®Þnh thùc sù mét ®iÒu r»ng C«ng ty ®ang dÇn ®i lªn vµ ph¸t triÓn mét c¸ch v÷ng ch¾c. Vµ ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng ®­îc C«ng ty ®Æt ra nh­ sau : 2.1 Quan t©m ®Õn vËt chÊt : HiÖn nay C«ng ty ®ang cã kÕ ho¹ch x©y dùng thªm mét sè phßng ¨n, ë vµ phßng nghØ gi÷a ca cho ng­êi lao ®éng, mua mét sè thiÕt bÞ n­íc s¹ch phôc vô trong nhµ ¨n cña C«ng ty ®Ó ®¶m b¶o cho ng­êi lao ®éng ®­îc dïng n­íc s¹ch. Ngoµi ra C«ng ty cßn cã dù kiÕn, hµng n¨m vµo c¸c dÞp hÌ tæ chøc ®i tham quan, nghØ m¸t cho toµn thÓ CBCNV ®Ó tinh thÇn ®­îc tho¶i m¸i sau nh÷ng ngµy hÌ lao ®éng mÖt mái vµ c¨ng th¼ng. 2.2 Quan t©m ®Õn c¬ së vËt chÊt - kü thuËt trong s¶n xuÊt cho ng­êi lao ®éng : §Çu n¨m 2002, C«ng ty ®· b¾t tay vµo viÖc c¶i t¹o n©ng cÊp nhµ x­ëng vµ c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng cò, mua s¾m bæ sung thªm mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ ®Ó gi¶m bít nh÷ng c«ng viÖc lao ®éng ch©n tay nÆng nhäc (nh­ m¸y trén bét, m¸y b¨m phÕ liÖu). C«ng ty cßn dù kiÕn ®Õn cuèi n¨m 2002 th× hoµn thµnh vµ ®­a vµo sö dông mét sè kho, bÕn b·i cho xe chë hµng t¹o thªm ®iÒu kiÖn lµm viÖc tèt cho ng­êi lao ®éng. 2.3 Thùc hiÖn mét sè chÕ ®é, chÝnh s¸ch ®èi víi ng­êi lao ®éng : C«ng ty ®ang khÈn tr­¬ng hoµn thµnh thñ tôc ®ãng b¶o hiÓm XH cho ng­êi lao ®éng ®Ó hä cã thÓ yªn t©m lµm viÖc vµ g¾n bã l©u dµi víi C«ng ty h¬n. Mét sè kho¶n phô cÊp mang tÝnh chÊt tiÒn l­¬ng nh­ phô cÊp ®éc hai, phô cÊp khu vùc còng ®ang ®­îc c¸n bé phßng qu¶n lý lao ®éng tr×nh lªn ban gi¸m ®èc ®Ó cã quyÕt ®Þnh thùc hiÖn trong thêi gian tíi. Nh­ vËy cã thÓ thÊy, ph­¬ng h­íng nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng cña C«ng ty nhùa §«ng ¸ chñ yÕu lµ quan t©m ®Õn ng­êi lao ®éng. H¬n n÷a, ®©y còng lµ mét trong nh÷ng ph­¬ng ¸n tèi ­u nhÊt cña c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng v× cã quan t©m ®Õn ng­êi lao ®éng th× hä míi am t©m vµ tin t­ëng vµo sù l·nh ®¹o cña C«ng ty, lao ®éng h¨ng say, hÕt m×nh v× C«ng ty. Do ®ã NSL§ còng t¨ng theo, doanh thu cao h¬n vµ kÕt qu¶ ho¹t ®«ng s¶n xuÊt - kinh doanh còng cao h¬n vµ quy m« s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty kh«ng ngõng ®­îc më réng. II. Mét sè kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p : 1.Mét sè kiÕn nghÞ trong c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng t¹i C«ng ty nhùa §«ng ¸ 1.1. VÒ h×nh thøc tr¶ l­¬ng vµ ph©n phèi thu nhËp cho ng­êi lao ®éng : Tr¶ l­¬ng theo thêi gian lµ h×nh thøc doanh nghiÖp c¨n cø vµo thêi gian cã mÆt cña ng­êi lao ®éng t¹i n¬i lµn viÖc mµ tr¶ l­¬ng cho hä. Do h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian nµy kh«ng g¾n thu nhËp cña mçi lao ®éng víi kÕt qu¶ lao ®éng mµ hä ®· ®¹t ®­îc trong thêi gian lµm viÖc nªn trong h×nh thøc tr¶ l­¬ng nµy tån t¹i hai mèi quan hÖ c¬ b¶n lµ : - Chi phÝ kinh doanh tr¶ l­¬ng trªn mét ®¬n vÞ thêi gian lµ kh«ng ®æi . - Chi phÝ kinh doanh tr¶ l­¬ng trªn mét ®¬n vÞ s¶n phÈm l¹i thay ®æi tuú thuéc vµo NSL§ cña ng­êi lao ®éng. + Ng­êi lao ®éng trong C«ng ty ®­îc tr¶ l­¬ng theo thêi gian mµ hä thùc tÕ lµm viÖc ngoµi ta hä cßn ®­îc nhËn thªn mét kho¶n tiÒn th­ëng nÕu hä ®¹t d­îc c¸c chØ tiªu vÒ ®Þnh møc vµ chÊt l­îng quy ®Þnh. §©y lµ mét ­u ®iÓm trong c«ng t¸c tr¶ l­¬ng cña C«ng ty, nã khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng quan t©m ®Õn tr¸ch nhiÖm vµ kÕt qu¶ lao ®éng cña hä. Tuy nhiªn vÒ h×nh thøc th­ëng trong doanh nghiÖp vÉn cßn h¹n chÕ, doanh nghiÖp nªn t¨ng møc th­ëng cao h¬n vµ kÕt hîp víi nh÷ng h×nh thøc kh¸c ngoµi th­ëng b»ng tiÒn nh­ th­ëng b»ng quµ, th­ëng b»ng hiÖn vËt v.v.. + HiÖn nay chÕ ®é BHXH trong doanh nghiÖp ch­a ®­îc thùc hiÖn, míi ®ang trong giai ®o¹n hoµn tÊt thñ tôc hå s¬. §©y còng lµ mét nh­îc ®iÓm trong c«ng t¸c qu¶ lý lao ®éng mµ doanh nghiÖp cÇn kh¾c phôc tr­íc nhÊt v× BHXH lµ mét trong nh÷ng chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc ban hµnh mµ ng­êi lao ®éng trong bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo còng ®­îc h­ëng . 1.2 VÒ c¬ së vËt chÊt - kü thuËt phôc vô cho lao ®éng : Nh×n chung vÒ c¬ së h¹ tÇng cña C«ng ty cßn thÊp, nhiÒu nhµ lµm viÖc cßn cò ch­a ®­îc c¶i t¹o vµ n©ng cÊp, vÒ kho tµng, bÕn b·i cßn thiÕu … ngoµi ra vÒ t×nh h×nh trang bÞ m¸y mãc thiÕt bÞ cho ng­êi lao ®éng cßn ch­a ®­îc tèt : Trong khi l­îng lao ®éng s¶n xuÊt lu«n t¨ng th× m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô cho lao ®éng l¹i Ýt thay ®æi do dã phÇn nµo ¶nh h­ëng ®Õn NSL§ v× khi m¸y mãc kh«ng trang bÞ ®Çy ®ñ cho c«ng nh©n, ng­êi lao ®éng sÏ thÊy nhµn rçi vµ Ýt quan t©m ®Õn c«ng viÖc cña m×nh h¬n. Do vËy ®Ò nghÞ C«ng ty cã biÖn ph¸p gi¶i quyÕt vÊn ®Ò trªn ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn ®Çy ®ñ vÒ c¬ së vËt chÊt kü thuËt cho ng­êi lao ®éng ®Ó hä h¨ng say h¬n trong c«ng viÖc cña m×nh, cã nh­ thÕ kÕt qu¶ s¶n xuÊt míi cao. 1.3 VÒ tæ chøc ®êi sèng vËt chÊt t×nh thÇn cho ng­êi lao ®éng Mét doanh nghiÖp thùc hiÖn tæ chøc ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cho ng­êi lao ®éng, thùc sù quan t©m dÕn cuéc sèng cña hä th× ¾t h¼n doanh nghiÖp ®ã sÏ rÊt thµnh c«ng trong c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng vµ trong c¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt - kinh doanh v× lao ®éng lµ mét trong ba yÕu tè quan träng nhÊt cña qu¸ tr×nh lao ®éng, ¶nh h­ëng trùc tiÕp kÕt qu¶ s¶n xuÊt - kinh doanh. Do nhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nµy, ban qu¶n lý C«ng ty còng ®· cã nhiÒu ho¹t ®éng quan t©m ®Õn ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cña ng­êi lao ®éng nh­ : Tæ chøc ®i tham quan, ®i du lÞch cho lao ®éng, hµng tuÇn cã ®Æt b¸o ®Ó ng­êi lao ®éng biÕt thªm nhiÒu th«ng tin bªn ngoµi, cung cÊp thªm c¸c thiÕt bÞ y tÕ, thuèc ch÷a bÖnh phßng khi x¶y ra tai n¹n ®Õn víi ng­êi lao ®éng, tæ chøc v¨n nghÖ giao l­u víi c¸c c¬ së kh¸c trong cïng C«ng ty v.v.. Nh÷ng ho¹t ®éng nµy cã ¶nh h­ëng rÊt tÝch cùc ®Õn ng­êi lao ®éng do vËy mong r»ng ban l·nh ®¹o C«ng ty tiÕp tôc ph¸t huy ®Ó c«ng t¸c qu¶n lý ®¹t hiÖu qu¶ h¬n . 1.4 VÒ ®Æc ®iÓm lao ®éng cña C«ng ty : Lùc l­îng lao ®éng trong C«ng ty chñ yÕu lµ lao ®éng trÎ (tuæi trung b×nh lµ 22 tuæi ), kháe m¹nh, n¨ng ®éng nhiÖt t×nh trong c«ng viÖc. §©y lµ mét mÆt m¹nh mµ doanh nghiÖp cÇn khai th¸c vµ ph¸t huy sao cho cã hiÖu qu¶ tèt nhÊt. HiÖn nay trong C«ng ty còng cã mét sè c¸n bé, kü s­ lao ®éng ®­îc doanh nghiÖp cö ®i häc thªm, häc ®¹i häc vµ cã ng­êi d­pîc trî cÊp mét phÇn, cã ng­êi ®­îc trî cÊp toµn phÇn nh»m ph¸t triÓn, ®µo t¹o thªm nguån nh©n lùc cho C«ng ty. Ho¹t ®«ng nµy võa gióp ng­êi lao ®éng n©ng cao tr×nh ®é cña m×nh l¹i võa hoµn toµn gióp doanh nghiÖp cã thÓ ®¹t ®­îc nh÷ng môc tiªu cña m×nh. Do ®ã, cã thÓ nãi viÖc ph¸t triÓn nguån nh©n lùc vµ ®µo t¹o lao ®éng lµ mét sù ®Çu t­ sÏ sinh lîi ®¸ng kÓ, v× ph¸t triÓn vµ ®µo t¹o nguån nh©n lùc lµ nh÷ng ph­¬ng tiÖn ®Ó ®¹t ®­îc sù ph¸t triÓn C«ng ty cã hiÖu qu¶ . 2. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn vµ n©ng cao hiªu qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng t¹i C«ng ty nhùa §«ng ¸ 2.1 Gi¶i ph¸p hoµn thiÖm c«ng t¸c phóc lîi vµ dÞch vô cho ng­êi lao ®éng: C«ng t¸c phóc lîi nguån nh©n lùc cã t¸c dông déng vien tinh thÇn cña c«ng nhan v× thl«ng qua c¸c ho¹t ®éng ®è cµng lµm cho ng­êi lao ®éng g¾n vã víi doanh nghiÖp, n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn, t¨ng n¾nguÊtld v.v.. MÆc dï hkiÖn nay, C«ng ty nhùa §«ng ¸ còng ®É thùc hiÖn mét sè lo¹i phóc lîi nh­ :trî cÊp gi¸o dôc, ho¹t ®éng tham qquan, b¶o vÖ søc khoÎ, ®Æt v¸o cho lao ®éng. Nh­ng khki c«ng t¸c phóc lîo va dÞch vô cho ng­êi lao ®éng chØ dõng ë ®ã th«i th× ch­a ®ñ, do dã kÕt hîp víi nh÷ng ho¹t ®éng trªn th× C«ng ty nªn thùc hiÖn rhªm mét sè ho¹t ®éng kh¸c nh­ : A, KÕ ho¹h chia s¶n phÈm : §©y lµ mét kÕ häch chia dùa trªn tæng s¶n phÈm dù tÝnh, nh»m thu hót kh¶ n¨ng hîp t¸c cña nhiÒu nhãm lao ®éng. KÕt qu¶ tiÕtkhiÖm thu ®­îc nhê gi¶m chi phÝ lao ®éng vµ cho phÝ s¶n xuÊt ®Òu ®­îc chia cho c«ng nhan. Trong kÕ hloach jchi s¶n phÈm nµy l¹i ®­îc chia lµm c¸c lo¹i, do vËy dncã thÓ chän mét hoÆc thùc hkiÖn ®an xen kÐ ho¹ch víi nhau : KÕ ho¹ch nghiªn cøu ®Ò nghÞ c«ng ®oµn : Theo kÕ ho¹ch nµy c¸c uû ban lao ®éng vµ qu¶n lý liªn krÕt víi nhau nh»m tËp hîp c¸c ®Ò nghÞ cña c«ng nh©n vÒ viÖc lµm tÕ nµo ®Î t¨ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, gi¶m chi phÝ vµ tr¸nh l·ng phÝ . TÊt c¶ c¸i ®ã g©y cho c«ng nh©n mét Ên t­îng s©u s¾c vÒ tinh thÇn hîp t¸c vµ tÝnh ®ång bé bµ phóc lî ®­îc chia nh»m æn ®Þnh viÖc lµm, t¨ng l­¬ng vµ cã ®iÒu kiÖn lµm viÖc tèt h¬n . KÕ ho¹ch ®an xen : ViÖc khuyÕn khÝch tµi chÝnh ®­îc dùa trªn mèi quan hÖ cã tÝnh chÊt lÞch sö cña tæng thu nhËp theo giê c«ng nhan víi gi¸ trÞ s¶n l­îng mµ hä t¹o ra. V× vËy, ®èi víi mçi mét % t¨ng gi¸ trÞ s¶n l­îng (theo kÕ ho¹ch ®ã ) c«ng nhan ®­îc nhËn lîi Ých tøc chia thªm cña mét phÇn tr¨m (%) tæng gi¸ trÞ thu nhËp cña hä. D­ ph©n lîi nhuËn: §©y lµ lo¹i tho¶ ­íc mµ c«ng nh©n vµ nh÷ng ng­êi qu¶n lý ®­îc tù do tham gia, theo ®ã c«ng nh©n nhËn ®­îc phÇn lîi nhuËn cè ®Þnh trø¬c. VÒ phÝa qu¶n lý cã nh÷ng cam kÕt nhÊt ®Þnh vÒ tr¶ cao h¬n vµ ngoµi tiÒn l­¬ng b×nh th­êng hä cßn ®­îc h­ëng tû lÖ nhÊt ®Þnh cña lîi nhuËn hoÆc theo sù ph©n chia ®­îc c«ng bè tr­íc . d­ ph©n lîi nhuËn t¹o ra c¶m gi¸c ®­îc chung phÇn vµ ®­îc khuyÕn khÝch vµ ®¶m b¶o ®Ó tr¶ khi ng­êi lao ®éng mÊt kh¶ n¨ng lµm viÖc, èm ®au, th«i viÖc vÒ h­u hoÆc còng cã thÓ kÕt hîp võa tr¶ võa gi÷ mét phÇn ®Ó tr¶ dÇn . B- Gióp ®ì tµi chÝnh cho ng­êi lao ®éng : Doanh nghiÖp nªn thùc hiÖn mét sè ho¹t ®éng gióp ®ì vÒ tµi chÝnh nh»m gióp ng­êi lao ®éng sím thùc hiÖn ®­îc ­íc m¬, nguyÖn väng cña m×nh nh­ viÖc cho vay nh»m gióp c«ng nh©n mua nhµ, mua xe v.v..vµ ®­îc khÈu trõ dÇn vµo tiÒn l­¬ng cña hä . C- Më mét sè c¸c cöa hµng, c¨ng tin trî gióp c«ng nh©n: Ngoµi b÷a ¨n gi÷a ca mµ C«ng ty phôc vô cho ng­êi lao ®éng th× C«ng ty nªn më thªm qu¸n cµ phª hay c¨ng tin b¸n víi gi¸ rÎ cho ng­êi lao ®éng ®Ó sau nh÷ng giê lµm viÖc mÖt mái hä - nh÷ng ng­êi lao ®éng cßn rÊt trÎ, cã ®­îc nh÷ng giê phót th­ gi·n ngåi hµn huyªn víi nhau . 2.2 Hoµn thiÖn c«ng t¸c tuyÓn chän vµ bè trÝ lao ®éng : ViÖc tuyÓn chän lao ®éng lµ b­íc ®Çu tiªn cña c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng, quyÕt ®Þnh chÊt l­îng lao ®éng trong doanh nghiÖp, ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ sö dông lao ®éng vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Do ®ã, doanh nghiÖp cÇn tËp trung ®óng møc vµ thËn träng trong c«ng t¸c tuyÓn chän tr¸nh t×nh tr¹ng tuyÓn chän ®aÞ trµ, h×nh thøc nh­ mét sè doanh nghiÖp hiÖn nay . C«ng ty nªn cã nh÷ng quan t©m thÝch ®¸ng cho qu¸ tr×nh tuyÓn chän th«ng b¸o réng r·i c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng vÒ vÞ trÝ, yªu cÇu c«ng viÖc còng nh­ c¬ héi th¨ng tiÕn vµ quyÒn lîi cña ng­êi lao ®éng khi lµm viÖc trong C«ng ty. Tr­íc khi tuyÓn chän, C«ng ty thùc hiÖn qu¸ tr×nh tuyÓn mé lo¹i bá nh÷ng øng cö viªn kh«ng cã kh¶ n¨ng phï hîp víi c«ng viÖc, võa thu hót ®­îc nhiÒu ng­êi ®Õn C«ng ty võa gi¶m chi phÝ cho tuyÓn chän, n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c tuyÓn chän . ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng ng­êi lao ®éng vµo lµm viÖc trong C«ng ty vµ th­êng xuyªn vi ph¹m kû kuËt nªn trong qu¸ tr×nh tuyÓn chän chó ý kh«ng chØ quan t©m ®Õn tr×nh ®é mµ phÈm chÊt ®¹o ®øc, t­ c¸ch c¸ nh©n còng cã ý nghÜa quan träng. Doanh nghiÖp kh«ng thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng bëi chÝnh hËu qu¶ cña viÖc tuyÓn chän kh«ng cã c¬ së hay g©y t¸c h¹i l©u dµi cho doanh nghiÖp. Bëi vËy, khi doanh nghiÖp cã ®Þnh tuyÓn lao ®éng th× viÖc cÇn thiÕt nhÊt lµ ph¶i x©y dùng ®­îc b¶n m« t¶ c«ng viÖc khi tiÕn ®Õn víi tõng vÞ trÝ trªn c¬ së nµy ®Æt ra ng÷ng tiªu chuÈn cô thÓ ®èi víi ng­êi dù tuyÓn, cã nh­ vËy qu¸ tr×nh tuyÓn chän míi cã môc ®Ých râ rµng vµ ®¹t kÕt qu¶ cao . C¬ së duy nhÊt tuyÓn ng­êi vµo lµm trong doanh nghiÖp lµ ph¶i tho¶ m·n c¸c tiªu chuÈn thuª m­ín vµ yªu cÇu ®Æc ®iÓm cña c«ng viÖc, c¨n cø vµo nhu cÇu thùc sù do thiÕu hôt hiÖn cã trong doanh nghiÖp. Ph©n c«ng c«ng viÖc cho kinh doanh míi ®­îc thùc hiÖn trªn c¬ së nh÷ng ®¸nh gi¸ cña qu¸ tr×nh tuyÓn chän, viÖc kÕt hîp chÆt chÏ nh­ vËy gióp cho doanh nghiÖp tËn dông ®­îc kh¶ n¨ng tiÒm tµng cña ng­êi lao ®éng, tr¸nh ®­îc nh÷ng l·ng phÝ kh«ng ®¸ng cã. Tuy nhiªn viÖc bè trÝ l¹i cho phï hîp c¬ cÊu lao ®éng trong doanh nghiÖp hiÖn nay lµ vÊn ®Ò x¸c dÞnh lùc l­îng d«i d­ ë mçi bé phËn, x¸c ®Þnh nh÷ng bé phËn cßn thiÕu, c©n ®èi l­îng lao ®éng sao cho c¬ cÊu lao ®éng lµ hîp lý nhÊt, ng­êi lao ®éng ®­îc lµm c«ng viÖc m×nh ­a nhÊt, cã kh¶ n¨ng hoµn thµnh vµ hoµn thµnh v­ît møc nhiÖm vô ®­îc giao . Doanh nghiÖp ngoµi viÖc lÊy tr×nh ®é chuyªn m«n tay nghÒ lµm c¬ së ®Ó bè trÝ lao ®éng ph¶i c¨n cø ®Æc ®iÓm t©m sinh lý cña mçi c¸ nh©n ng­êi lao ®éng ®Ó bè trÝ vµo c«ng viÖc ®ßi hái tÝnh kiªn nhÉn, c«ng viÖc ®¬n ®iÖu v.v.. cßn ng­îc l¹i nh÷ng ng­êi cã tÝnh trÇm kh«ng bè trÝ vµo nh÷ng vÞ trÝ ®ßi hái giao tiÕp víi nhiÒu ng­êi v.v.. Doanh nghiÖp cÇn t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó lao ®éng n÷ ph¸t huy kh¶ n¨ng cña b¶n th©n th«ng qua qu¸ tr×nh bè trÝ nh©n sù trong doanh nghiÖp b»ng c¸ch m¹nh d¹n ®­a chÞ em vµo vÞ trÝ c«ng viÖc míi mµ cã thÓ bá qua mét sè tiªu chuÈn thø yÕu. Cã sù hç trî ®¾c lùc cña c¸c bé phËn phßng ban cã liªn quan, t¹o cho ng­êi phô n÷ nh÷ng c¬ héi phÊn ®Êu vµ kh¼ng ®Þnh m×nh trong c«ng vÖc.§Ó lµm ®­îc ®iÒu ®ã, doanh nghiÖp cÇn cã nhËn thøc ®óng ®¾n tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nµy ®ång thêi ph¶i ®µo t¹o ®­îc ®éi ngò c¸n bé giái, cã khinh nghiÖm biÕt ®¸nh gi¸ nh×n nhËn con ng­êi kh«ng ¸p dông mét c¸ch m¸y mãc trong bè trÝ thay ®æi c«ng vÖc cho ng­êi lao ®éng . 2.3 C¶i thiÖn ®iÒu kiÖn vµ tæ chøc phôc vô n¬i lµm viÖc : Doanh nghiÖp cÇn cã nh÷ng gi¶i ph¸p cô thÓ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng b¶o vÖ lao ®éng khái c¸c t¸c nh©n nh­ bôi, ®é rung, tiÕng ån, nhiÖt ®é, ®é Èm, ¸nh s¸ng…vµ ®èi víi tõng yÕu tè cÇn cã biÖn ph¸p xö lý riªng . - §Ó chèng ®é bôi rrong x­ëng s¶n xuÊt t¹o h¹t nhùa cña doanh nghiÖp cÇn tiÕn hµnh ®ång bé c¸c biÖn ph¸p nh­ cung cÊp ®Çy ®ñ khÈu trang cho tõng ng­êi, quÇn ¸o b¶o hé, mò, bao tay … cßn trong c¸c khu vùc kh¸c ngoµi ph©n x­ëng s¶n xuÊt th× nªn tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng vÖ sinh s¹ch sÏ, quýet dän th­êng xuyªn m«i tr­êng lµm viÖc, ph©n c«ng lÞch trùc nhËt cô thÓ hoÆc ph©n c«ng mét nhãm ng­êi lµm vÖ sinh hµng ngµy . Tæ chøc kh¸msøc khoÎ ®Þnh kú b¶o ®am, søc khoÎ cho ng­êi lao ®éng sím ph¸t hiÖn c¸c bÖnh ®­êng h« hÊp, bÖnh phæi ®èi víi c«ng nh©n ph¶i lµm viÖc víi nhiÒu bôi . - Rung ®éng lµ mét trong nh÷ng yÕu tè t¸c ®éng m¹nh ®Õn c¬ thÓ lµm rèi lo¹n c¸c bé phËn trong c¬ thÓ, g©y ®au c¬, tæn th­¬ng khíp …®ßi hái doanh nghiÖp lu«n thùc hiÖn tèt viÖc b¶o d­ìng m¸y mãc thiÕt bÞ. Tæ chøc thay dÇu mì, xiÕt chÆt èc vÝt ë nh÷ng n¬i cã thÓ x¶y ra rung ®éng, c¸ch ly m¸y mãc víi nÒn b»ng c¸c ®Õ cao su - VÒ ¸nh s¸ng th× n¬i ng­êi lao ®éng lµm viÖc ph¶i ®­îc ®¶m b¶o chiÕu s¸ng dùa trªn c¬ së tËn dông ¸nh s¸ng tù nhiªn qua hÖ thèng ®­îc bè trÝ tèt vµ hÖ thèng ¸nh s¸ng nh©n t¹o, chñ yÕu ®­îc sö dông lµ ®Ìn huúnh quang. ViÖc ®¶m b¶o ®ñ ¸nh s¸ng h¹n chÕ ®­îc c¸c tai n¹n lao ®éng, ®¶m b¶o søc khoÎ cho lao ®éng, t¨ng hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng . - §èi víi c¸c yÕu tè khÝ hËu nh­ ®é Èm, nhiÖt ®é, doanh nghiÖp cÇn kh¾c phôc t×nh tr¹ng vi ph¹m tiªu chuÈn cho phÐp. HÖ thèng nhµ x­ëng cÇn ®­îc n©ng cÊp kh«ng ®Ó lao ®éng lµm viÖc trong nhµ x­ëng Èm thÊp, doanh nghiÖp cÇn thùc hiÖn tèt viÖc trang bÞ hÖ thèng m¸y th«ng giã tù nhiªn hoÆc nh©n t¹o v..v. 2.4 Hoµn thiÖn c«ng t¸c sö dông l­îng lao ®éng S¶n phÈm cña C«ng ty nhùa §«ng ¸ s¶n xuÊt ra chñ yÕu ®­îc c¨n cø trªn ®¬n ®Æt hµng, c¸c hîp ®ång kinh tÕ mµ C«ng ty ®· ký ®­îc víi kh¸ch hµng do vËy viÖc dù ®o¸n nhu cÇu lao ®éng trong thêi gian ng¾n lµ ®iÒu rÊt cÇn thiÕt cho C«ng ty . Trong thêi gian tíi C«ng ty nªn cã kÕ ho¹ch dù ®o¸n nhu cÇu l­îng lao ®éng theo c¸c ph­¬ng ph¸p sau : a- X¸c ®Þnh tæng sè giê - ng­êi cÇn thiÕt ®Ó hoµn thµnh khèi l­îng c«ng viÖc : Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh : T= å ti*qi Trong ®ã : T - Tæng sè giê - ng­êi cÇn thiÐt Ti - Hao phÝ lao ®éng cho mét ®¬n vÞ c«ng viÖc (giê) Qi - Sè l­îng c«ng viÖc . b- X¸c ®Þnh sè thî cÇn thiÕt ®Ó hoµn thµnh kÕ ho¹ch c«ng viÖc . Dïng ph­¬ng ph¸p trªn víi ®¬n vÞ lµ ng­êi vµ sè c«ng nh©n = T c- X¸c ®Þnh sè l­îng c¸c lo¹i nh©n viªn kh¸c: Cã thÓ dïng ph­¬ng ph¸p ®Þnh biªn, tÝnh trùc tiÕp cho c¸c bé phËn, phßng ban. Song tr­íc khi x¸c ®Þnh sè ng­êi cÇn thiÕt ph¶i c¶i tiÕn bé m¸y qu¶n lý vµ hoµn thiÖn c¸c chøc n¨ng cña c¸n bé qu¶n lý. 2.5. T¨ng c­êng kû luËt lao ®éng trong doanh nghiÖp . T¨ng c­êng kû luËt lao ®éng lµ biÖn ph¸p hµnh chÝnh h÷u hiÖu ®Ó ng­êi lao ®éng chÊp hµnh nghiªm chØnh c¸c quy ®Þnh vÒ thêi gian lµm vÞªc vµ quy tr×nh c«ng nghÖ trong s¶n xuÊt . §Ó kû luËt lao ®éng cã hiÖu qu¶ doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã néi quy quy ®Þnh râ rµng ph¸t cho ng­êi lao ®éng hoÆc treo ë nh÷ng n¬i bÊt kú ng­êi lao ®éng nµo còng th­êng xuyªn ®äc ®­îc. Kû luËt lao ®éng ®· trë thµnh hµnh lang cô thÓ ®Ó nh©n viªn cã thÓ dùa vµo ®ã hoµn thµnh c«ng viÖc mét c¸ch tèt h¬n. Doanh nghiÖp cßn ph¶i quy ®Þnh rÊt chÆt chÏ theo ®Þnh møc sö dông vËt t­, nvl, quy ®Þnh c¸c h×nh thøc c¶nh c¸o, khiÓn tr¸ch, phª b×nh, h¹ tÇng c«ng t¸c, buéc th«i viÖc ®èi víi tõng tr­êng hîp cô thÓ. Bªn c¹nh ®ã viÖc thi hµnh kû luËt ®­îc thùc hiÖn nghiªm tóc chÆt chÏ. Héi ®ång kû luËt cña C«ng ty cÇn n¾m v÷ng nh÷ng nguyªn nh©n, møc ®é vi ph¹m cña ng­êi lao ®éng trªn c¬ së ®ã quyÕt ®inh h×nh thøc kû luËt chÝnh thøc. KÕt luËn. §Ó cã thÓ tån t¹i, ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn, c¸c doanh nghiÖp nãi chung cÇn ph¶i cã chiÕn l­îc kinh doanh hiÖu qu¶ cïng bé m¸y qu¶n lý phï hîp víi l¹i h×nh doanh nghiÖp cña m×nh. §Æc viÖt lµ ®èi víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt th× c«ng t¸c qu¶ lý lao ®éng cã hiÖu qu¶ quyÕt ®Þnh ®Õn kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, vÞ trÝ vµ thÕ lùc cña doanh nghiÖp ®ã trªn thÞ tr­êng . HiÖu qu¶ cña c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng kh«ng chØ cã ý nghÜa vai trß trong sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mét doanh nghiÖp mµ cßn cã ý nghÜa quan träng ®èi víi ng­êi lao ®éng, gióp ng­êi lao ®éng ph¸t triÓn toµn diÖn vÒ n¨ng lùc, kiÕn thøc, n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt - tinh thÇn cho ng­êi lao ®éng, bªn c¹nh ®ã cßn cã ý nghÜa X· héi s©u s¾c . Víi vèn kiÕn thøc h¹n chÕ cña b¶n th©n cïng víi thêi gian thùc tËp cã h¹n em ®· cã g¾ng hÕt hîp gi÷a lý thuyÕt vµ thùc tiÔn ®Ó tr×nh bµy trong luËn v¨n cña m×nh. Bµi viÕt ®i tõ nh÷ng méi dung c¬ b¶n cña c«ng t¸c qu¶n lý vµ biÖn ph¸p sö dông hîp lý tiÕt kiÖm lao ®éng ®Õn tr×nh bµy vµ phÇn tÝch cô thÓ nh÷ng nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng t¹i C«ng ty vµ tõ ®ã ®­a ra nh÷ng kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng t¹i C«ng ty tmsx nhùa §«ng ¸. Do vËy ch¾c h¼n luËn v¨n vÉn cßn nhiÒu thiÕu sãt, em rÊt mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c«, c¸c b¹n, c¸c anh chÞ phßng kÕ to¸n cña C«ng ty ®Ó bµi viÕt cña em ®­îc hoµn thiÖn h¬n n÷a . Mét lÇn n÷a em xin ®­îc göi lêi c¶m ¬n s©u s¾c ®Õn thÇy gi¸o h­íng dÉn : TrÇn M¹nh Hïng cïng c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty tmsx nhùa §«ng ¸ ®· gióp em hoµn thµnh luËn v¨n nµy . tµi liÖu tham kh¶o. 1. Gi¸o tr×nh " Qu¶n trÞ nh©n lùc " NXB Thèng kª - 1998. 2. Thèng kª lao ®éng §¹i häc KTQD. 3. Gi¸o tr×nh " Ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh " NXB Thèng kª - 2001. 4. Tæ chøc lao ®éng khoa häc trong c¸c xÝ nghiÖp §¹i häc KTQD (tËp 1 vµ 2). 5. Gi¸o tr×nh kinh tÕ vµ qu¶n lý doanh nghiÖp §¹i häc KTQD. 6. Mét sè t¹p chÝ kinh tÕ : - T¹p chÝ c«n sè vµ sù kiÖn - T¹p chÝ Kinh tÕ - X· héi - Nghiªn cøu kinh tÕ. 7. Mét sè tµi liÖu néi bé cña C«ng ty nhùa §«ng ¸ Môc lôc Trang Lêi më ®Çu PhÇn Mét: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vÒ qu¶n lý lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp I- Néi dung cña c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp 1. X¸c ®Þnh nhu cÇu lao ®éng 2. C«ng t¸c tuyÓn chän lao ®éng vµ bè trÝ lao ®éng 3. C«ng t¸c kiÓm tra, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ lao ®éng 4. C«ng t¸c kÝch thÝch lao ®éng 5. C«ng t¸c båi d­ìng lao ®éng II- C¸c biÖn ph¸p sö dông hîp lý vµ tiÕt kiÖm lao ®éng 1. C¸c tiªu thøc sö dông lao ®éng 2. C¬ së vËt chÊt - kü thuËt, trang thiÕt bÞ. 3. Ph©n phèi thu nhËp cho ng­êi lao ®éng PhÇn Hai: Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng t¹i C«ng ty nhùa §«ng ¸ 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty. 2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña doanh nghiÖp 3. C¬ cÊu tæ chøc 4. Môc tiªu ngµnh nghÒ kinh doanh 5. C¬ cÊu s¶n xuÊt cña Doanh nghiÖp. 6. KÕt qu¶ ho¹t ®éng SX - KD cña doanh nghiÖp vµi n¨m gÇn ®©y. II - §Æc ®iÓm kinh tÕ- kü thuËt ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng t¹i C«ng ty nhùa §«ng ¸ 1. §Æc ®iÓm c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý. 2. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng 3. C«ng t¸c tuyÓn dông vµ bè trÝ lao ®éng 4. C«ng t¸c kiÓm tra ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ lao ®éng 5. C«ng t¸c båi d­ìng lao ®éng 6. §Æc ®iÓm vÒ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng 7. §Æc ®iÓm vÒ c¬ së vËt chÊt - kü thuËt. PhÇn Ba: KiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng t¹i C«ng ty nhùa §«ng ¸. I- C¬ së khoa häc cña kiÕn nghÞ 1. §¸nh gi¸ c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng trªn c¸c mÆt. 2. Ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng t¹i C«ng ty I- Mét sè kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p 1. Mét sè kiÕn nghÞ trong c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng t¹i C«ng ty nhùa §«ng ¸ 2. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng t¹i C«ng ty KÕt luËn. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o. C«ng ty TNHH Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TM vµ SX §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc. Nhùa §«ng ¸ ………..J………. Hµ néi, ngµy…. th¸ng ….n¨m 2002. NhËn xÐt cña c¬ quan thùc tËp Bé C«ng nghiÖp Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam Tr­êng C§ Kinh tÕ - Kü thuËt C«ng nghiÖp I §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Khoa Kinh tÕ. ……….&……… Hµ Néi, ngµy ….th¸ng….n¨m 2002. NhËn xÐt cña gi¸o viªn h­íng dÉn.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý lao động tại Công ty TMSX nhựa Đông Á.DOC
Luận văn liên quan