Đề tài Một số vấn đề cơ bản về chính sách lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong thời gian qua

Lãi suất là một trong những biến số dược theo dõi một cách chặt chẽ trong báo chí vì nó trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày của mỗi chung ta và có những hệ quả quan trọng đối với sức khoẻ của nền kinh tế . Nó tác động đến những quyết định cá nhân như chi tiêu hay để dành ,mua nhà hay mua trái phiếu hay giửi vốn vào một tài khoản tiết kiệm. Lãi suất cũng tác động đến những quyết định kinh tế của các doanh nghiệp hoặc của các gia đình như dùng vốn để đầu tư mua thiết bị mới cho các nhà máy hoặc để giửi tiết kiệm trong một Ngân hàng . Lãi suất là một phạm trù kinh tế tổng hợp có liên quan chặt chẽ đến một số phạm trù kinh tế khác nó đóng vai trò như một đòn bẩy kinh tế trong nền kinh tế thị trường , tín dụng Ngân hàng phản ánh mối quan hệ giiưã các chủ thể sử dụng vốn (người vay vốn) với chủ thể sở hữu vốn (người thừa vốn) theo nguyên tắc hoàn trả có kỳ hạn kèm theo lãi ở thị trường vốn người mua người bán rất quan tâm đến giá cả tiền tệ đó chính là lãi suất hay giá cả của quyền sử dụng vốn trong một thời kỳ nhất định .

doc44 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 08/05/2013 | Lượt xem: 1536 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số vấn đề cơ bản về chính sách lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong thời gian qua, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g th­¬ng m¹i theo c«ng thøc sau : L·i suÊt c¬ cë = L·i suÊt huy ®éng + Chi phÝ kinh doanh ( tiÒn l­¬ng, khÊu hao) + Lîi nhuËn tr­íc thuÕ k× väng Víi l·i suÊt huy ®éng Víi l·i suÊt huy ®éng 12 th¸ng lµ 0,6% th¸ng (7,2% n¨m ); chi phÝ kinh doanh lµ 0,2%th¸ng hay 3%/ n¨m , lîi nhuËn kú väng lµ 17%/n¨m .(sè hiÖu 1995 -> 1999 ta cã l·i suÊt chÝnh s¸ch =7,25% + 3%+1% = 11,27%/n¨m hay0,93%/ th¸ng Môc ®Ých kinh doanh lµ lîi nhuËn , c¸c Ng©n hµng Trung ­¬ng quèc doanh cÇn æn ®Þnh l·i suÊt cho vay cao h¬n l·i suÊt c¬ së nh»m bï ®¾p nh÷ng rñ ro xÈy ra trong qu¸ tr×nh cho vay vµ ®Çu t­, nh­ng víi møc trÇnls cho vay hiÖn nay 10%/ n¨m 0,8%/ th¸ng sÏ lam kÕt qu¶ kinh doanh cña c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i quèc doanh khi muèn ®¹t ®­îc chØ tiªu lîi nhuËn t¹m chÝ chØ ®¹t møc hoµ vèn hoÆt bÞ lç nÕu kh«ng cã c¸c nguån thu tõ c¸c ho¹t ®éng kh¸c mang l¹i II. qu¸ tr×nh ®iÒu chØnh l·i xuÊt ViÖc ®iÒu chØnh l·i xuÊt trong thêi gian gÇn ®©y. Tõ ngµy 1/6.1990 Ng©n hµng Nhµ n­íc ®· cã mét sè chuyÓn biÕn lín lµ chØ quy ®Þnh mét møc trÇn l·i suÊt cho vay tèi ®a b»ng ®ång ViÖt Nam lµ 1,15% / th¸ng ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c kú h¹n cho vay . §©y còng lµ b­íc tiÕn míi cho Ng©n hµng Nhµ n­íc thùc hiÖn c«ng bè l·i suÊt c¬ b¶n Trong xu h­íng toµn cÇu ho¸ vµ quèc tÕ ho¸ nÒn kinh tÕ ,Ng©n hµng trung ­¬ng ë mçi quèc gia khi tiÕn hµnh ®iÒu chØnh l·i suÊt cña m×nh tr­íc hÕt ph¶i xem xÐt víi xu hu­íng diÔn biÕn trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi trong xu h­íng chung vÒ diÔn biÕn l·i suÊt trªn thÕ giíi h¬n mét n¨m qua vµ diÔn biÕn kinh tÕ trong 6 th¸ng ®Çu n¨m 1999 , ta cïng xem xÐt viÖc ®iÒu chØnh l·i suÊt ë ViÖt Nam ra sao ? TÝnh tõ ngµy 1-7-1997 ®Õn nay, Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam ®· tiÕn hµnh nhiÒu ®ît ®iªï chØnh l·i suÊt cho vay . Hai lÇn ®iÒu chØnh gÇn ®©y nhÊt lµ 1/2/1999 thùc hiÖn víi 4 Ng©n hµng th­¬ng m¹i quèc doanh cho vay víi kh¸ch hµng ë khu vùc ®« thÞ 1/6 1999 thùc hiÖn ®èi víi c¸c tæ chøc tÝn dông . Ngµy 29/1/1999 Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n­íc cho chØ thÞ 01 1/1999 CT - NH NN quy ®Þnh trÇn l·i suÊt cho vay th«ng th­êng b»ng ®ång ViÖt Nam cña c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i quèc doanh ®èi víi kh¸ch hµng ë khu vùc ®« thÞ lµ 1,1%/ th¸ng víi c¸c lo¹i cho vay ng¾n h¹n , 1,15% cña c¸c lo¹i vay trung vµ dµi h¹n song c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i quèc doanh chiÕmtíi 71,6% tæng d­ nî cho vay cña c¸c Ng©n hµng ®èi víi nÒn kinh tÕ , chiÕm chñ yÕu hÇn cho vay . Do ®ã, chØ thÞ vÒ møc l·i suÊt trªn cã ý nghÜa nh­ h¹ trÇn l·i suÊt cho vay chung cña nÒn kinh tÕ. Bªn c¹nh ®ã , viÖc quy ®Þnh vÒ l·i suÊt trªn chØ ¸p dông ®èi víi c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i quèc doanh song ®èi víi c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i cæ phÇn ®Ó c¹nh tranh thu hót khanh hµng , kh«ng muèn mÊt kh¸ch hµng truyÒn thèng cã uy tÝn, c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i cæ phÇn còng buéc ph¶i h¹ møc l·i suÊt cho vay xuèng b»ng møc l·i suÊt cho vay cña c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i quèc doanh . Thªm vµo ®ã, l·i suÊt cho vay vèn c¸c tæng c«ng ty 90-91, c¸c doanh nghiÖp lín vµ kinh doanh cã hiÖu qu¶ ,c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu æn ®Þnh ®Ó c¹nh tranh vµ thu hót kh¸ch hµng c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ®Òu gi¶m møc l·i suÊt cho vay tõ 10-15% so víi møc trÇn l·i suÊt quy ®Þnh nãi trªn , chØ cho vay víi l·i suÊt 1,0 - 1,05% th¸ng thËm chÝ h¹ tíi 0,95% / th¸ng hoÆc 0,90%/ th¸ng cña lo¹i vay ng¾n h¹n XuÊt ph¸t tõ chç tÊt c¶ c¸c Ng©n hµng ®Òu chñ ®éng h¹ l·i suÊt tõ nhiÒu th¸ng tr­íc ®©y lªn l·i suÊt Ng©n hµng ®­îc ®iÒu chØnh gi¶m xuèng nh­ng c¸c Ng©n hµng kh«ng cã c¬ së g× ®Ó tiÕp tôc h¹ thªm l·i suÊt tiÒn göi ®Ó ng­êi göi tiÒn kh«ng bÞ ¶nh h­ëng g× khi Ng©n hµng ®iÒu chØnh l·i suÊt . QuyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh trÇn l·i suÊt cña Ng©n hµng Nhµ n­íc ®­îc thùc hiÖn tõ ngµy 1 /6 /1999 trong ®ã trÇn l·i suÊt cho vay lµ 1,15% /th¸ng kÓ c¶ ng¾n h¹n trung h¹n vµ giµi h¹n l·i suÊt nµy t¨ng 0,05% so møc 1,2% /th¸ng cña lo¹i vay ng¾n h¹n theo chØ thÞ 01/CT – NHNN vµ t­¬ng ®­¬ng víi møc 1,15% /th¸ng cña lo¹i trung vµ dµi h¹n mµ d­ nî cho vay ng¾n h¹n chiÕm tíi 60 % tæng møc nî .Do ®ã so víi møc quy ®Þng thøc hiÖn tõ ngµy 1/6/1999 thùc chÊt cßn t¨ng h¬n chø kh«ng ph¶i lµ gi¶m . Nh­ chóng ta ®· biÕt môc tiªu chÝnh cña quü tÝn dông nh©n d©n c¬ së lµ mang Ýnh chÊt t­¬ng trî vÒ vèn gi÷a c¸c thµnh viªn song víi l·i suÊt qu¸ cao so víi møc l·i suÊt chÝnh thøc c¸c Ng©n hµng th× sÏ mÊt ®i tÝnh chÊt t­¬ng trî . HÇu hÕt nh÷ng ng­êi t×m ®Õn vay vèn quü tÝn dông c¬ së lµ ng­êi nghÌo hay cã hoµn c¶nh ®Æc biÑt khã kh¨n hay kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn vay vèn Ng©n hµng míi t×m ®Õn quü tÝn dông nh©n d©n nh­ng thùc tÕ l·i suÊt l¹i qu¸ cao g©y khã kh¨n cho ng­êi vay . Qua c¸ch ph©n tÝch trªn quyÕt ®Þnh trÇn l·i suÊt cho vay tõ 1/6/1999 cã hai mÆt tÝch cùc sau . Thø nhÊt : L·i suÊt cho vay ë n«ng th«n tr­íc ®©y ®Òu cao h¬n l·i suÊt cho vay ë thµnh thÞ vµ cao h¬n ®èi t­îng kh¸ch hµng kh¸c .S¶n xuÊt n«ng nghiÖp gÆp rÊt nhiÒu rñi ro vµ lîi nhuËn thÊp nh­ng l¹i chØ cã mét ph©n l·i suÊt cho vay hé n«ng d©n ®­îc b×nh ®¼ng ®­îc h­ëng vÒ l·i suÊt so víi thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c . ¦íc tÝnh ®Õn 5/1999 d­ nî cho hä n«ng d©n cña tÊt c¶ lo¹i h×nh tæ chøc tÝn dông lµ 18000 tû ®ång viÖc ®iÒu chØnh l·i suÊt xuèng mét møc trÇn chung lµ 1,15% /th¸ng b×nh qu©n mçi hé n«ng d©n gi¶m ®­îc 9-18 tû ®ång l·i suÊt ph¶i tr¶ cho Ng©n hµng . §ã lµ trªn ph­¬ng diÖn kinh tÕ cßn vÒ mÆt chÝnh trÞ , x· héi th× nã cã ý nghÜa to lín : lÇn ®Çu tiªn giai cÊp n«ng d©n ®­îc h­ëng quyÒn b×nh ®¼ng vÒ l·i suÊt so víi thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c . Thø hai : ViÖc Ng©n hµng Nhµ n­íc møc trÇn møc l·i suÊt cho vay tèi ®a 1,15% / th¸ng ®èi víi c¶ ng¾n h¹n , trung h¹n vµ dµy h¹n vµ viÖc Ng©n hµng Nhµ n­íc kh«ng can thiÖp vµo c¸c møc l·i suÊt cô thÓ cña Ng©n hµng th­¬ng m¹i .§©y lµ b­íc tiÕn quan träng cña Ng©n hµng Nhµ n­íc ®Ó h×nh thµnh l·i suÊt c¬ b¶n theo luËt Ng©n hµng Nhµ n­íc .XÐt mét c¸ch kh¸i qu¸t viÖc gi¶m l·i suÊt theo xu h­íng cña thÕ giíi vµ theo vµ theo yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ l·i suÊt cho vay cña ViÖt nam v·n cßn cao (1,3,8%) nh­ng ®· cã nh÷ng vai trß tÝch cùc . 2. Nguyªn nh©n cña viÖc ®iÒu chØnh l·i suÊt T×nh h×nh chung cña nÒn kinh tÕ nh÷ng n¨m gÇn ®©y lµ tèc ®é t¨ng tr­ëng GDP ch÷ng l¹i , hiÖn t­îng gi¶m ph¸t diÔn ra vµ chØ sè gi¸ cã xu h­íng t¨ng (cã thêi gian chØ sè ©m) .MÆt b»ng gi¸ c¶ hµng ho¸ trªn thÕ giíi vµ trong khu vùc gi¶m khiÕn cho gi¸ xuÊt khÈu , gi¸ nhËp khÈu vµ mÆt b»ng gi¸ c¶ cña ViÖt nam gi¶m theo . MÆt kh¸c nhiÒu mÆt hµng thiÕt yÕu trong n­íc cã gi¸ cao h¬n trªn thÕ giíi .Tû xuÊt lîi nhuËn b×nh qu©n cña nÒn kinh tÕ gi¶m doanh nghiÖp kh«ng m¹nh d¹n vay vèn Ng©n hµng buéc ph¶i gi¶m ®Ó phï hîp víi tû xuÊt lîi nhuËn trong s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®Ó më réng tÝn dông . Nguån vèn huy ®éng cña c¸c Ng©n hµng ph¸t triÓn m¹nh khiÕn khiÕn vèn cµng thªm ø ®äng . HiÖn nay l·i suÊt huy ®éng tuy cã gi¶m nh­ng tèc ®é gi¶m chËm h¬n tèc ®é t¨ng , chØ sè gi¸ sinh ho¹t vµ c¸c Ng©n hµng còng c¹nh tranh trong viÖc thu hót nguÇn vèn huy ®éng b»ng c¸ch n©ng cao l·i suÊt huy ®éng ®Æc biÖt lµ c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i cè phÇn vµ mét sè Ng©n hµng n­íc ngoµi . Mét sè doanh nghiÖp cßn sö dông vèn nhµn rçi ®Ó göi Ng©n hµng hay mua tr¸i phiÕu . C¸c gi¶i ph¸p kÝch cÇu cßn ch­a ®ñ m¹nh ®«i khi mÊt t¸c dông ( nh­ ph¸t hµnh c«ng tr¸i kú phiÕu thu tiÒn vÒ ) .Nã vÉn ®­îc coi lµ vÊn ®Ò quan träng bëi v× trong bèi c¶nh c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt trong n­íc ph¶i dùa vµo nguÇn vèn vay Ng©n hµng (tõ 90%) ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh nh­ hiÖn nay th× chñ tr­¬ng gi¶m l·i suÊt lµ hoµn toµn hîp lý . Bªn c¹nh nguyªn nh©n l·i suÊt thùc vÉn cßn cao nh­ ®· nªu trªn cßn nh÷ng nguyªn nh©n kh¸c : §èi víi nh÷ng ng­êi cã l­îng tiÒn tiÕt khiÖm nhá kh«ng cã kh¶ n¨ng kinh doanh th× l·i suÊt cã thÊp vÉn cã l·i vèn ®­îc b¶o toµn (nÕ no sä vÊn ®Ò tû gi¸ th× hä cã thÓ chuyÓn sang göi tiÕt kiÖm b»ng ®« la Mü víi l·i suÊt thÊp h¬n ) nh÷ng ng­êi cã l­îng tiÒn tiÕp kiÖm lín th× kh«ng cã c¬ héi ®Çu t­ do ®Çu t­ vµo s¶n xuÊt kinh doanh cã tû xuÊt lîi nhuËn thÊp , rñi ro cao trong khi göi vµo Ng©n hµng th× rñi ro thÊp (hÇu nh­ kh«ng cã ) vµ lîi nhuËn cao cho dï l·i suÊt cho vay ®· gi¶m kh¸ m¹nh song c¸c doanh nghiÖp vÉn kh«ng gi¸m vay tiÒn v× tû xuÊt lîi nhuËn cña hä vÉn thÊp h¬n so víi tû lÖ l·i suÊt cho vay cña Ng©n hµng .Do vËy nÕu tiÕp tôc vay v«na Ng©n hµng ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh th× viÖc lîi nhuËn kh«ng ®ñ ®Ó tr¶ l·i Ng©n hµng sÏ lµm cho t×nh tr¹ng nî lÇn cña doanh nghiÖp cµng t¨ng thªm thªm vµo ®ã lµ sù gi¶m gi¸ hµng liªn tôc trong thêi gian qua cµng lµm cho kh¶ n¨ng thua nç t¨ng nªn .Cßn víi khu vùc n«ng th«n cho dï nhu cÇu tiªu dïng nhÊt lµ ®èi víi hµng t­ liÖu s¶n xuÊt lµ rÊt lín song còng kh«ng thÓ vay ®­îc v× thñ tôc phøc t¹p vµ kh«ng cã vËt c©m cè thÕ chÊp vµ còng kh«ng cã kh¶ n¨ng ch¶ nî do tû lÖ l·i suÊt cho vay kh«ng hîp lý. 3. T¸c dông cña viÖc ®iÒu chØnh l·i suÊt C¸c nhµ kinh tÕ cho r»ng ®©y lµ mét quyÕt ®Þnh quan träng nh»m kh¾c phôc t×nh tr¹ng t¾c ®Çu ra tÝn dông trong t×nh h×nh nÒn kinh tÕ ®ang cã chiÒu h­íng ®i xuèng nh­ hiÖn nay .Nã gãp phÇn kÝch thÝch ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ t¹o sù chñ ®éng h¬n cho c«ng t¸c tæ chøc tÝn dông trong viÖc Ên ®Þng l·i suÊt huy ®éng tiÒn göi vµ cho vay phï hîp víi ®iÒu kiÖn cung cÇu vèn trªn tõng vïng kh¸c nhau vµ møc ®é ruØ ro cña tõng kho¶n vay . §èi víi khu vùc thµnh thÞ l·i suÊt cho vay cña c¸c tæ chøc tÝn dông ®· thùc sù gi¶m xuèng thÊp h¬n hay b»ng víi trÇn l·i suÊt .§ã chÝnh lµ kÕt qu¶ cña chØ thÞ ban hµnh 29/1/1999 Thèng ®èc Ng©n hµng : TrÇn l·i suÊt cho vay cña 4 Ng©n hµng th­¬ng m¹i quèc doanh ®èi víi kh¸ch hµng thuéc khu vùc ®« thÞ gi¶m xuèng cßn 11% /th¸ng ®èi víi cho vay ng¾n h¹n 1,15% /th¸ng trung vµ dµi h¹n cßn møc trÇn l·i suÊt cho vay cña c¸c tæ chøc tÝn dông cæ phÇn vµ cho vay ë c¸c vïng n«ng th«n vÉn d÷ nguyªn .V× thÕ quy ®Þnh míi vÒ trµn l·i suÊt trªn thùc tÕ kh«ng nh÷ng tiÕp tôc gi¶m l·i suÊt cho vay cña c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i quèc doanh mµ cßn cho phÐp c¸c Ng©n hµng nµy t¨ng l·i suÊt trÇn cho vay cña m×nh nªn 0,05%/ th¸ng . §èi víi khu vùc n«ng th«n do trµn l·i suÊt cho vay hiÖn ®ang ë s¸t møc trÇn do ®ã viÖc ®iÒu chØnh l·i suÊt nµy ®· ®­îc thùc sù gi¶m tõ 0.05%/th¸ng – 0,1%/th¸ng khu vùc n«ng th«n ®· ®­îc b×nh ®¼ng so víi khu vùc thµnh thÞ vµ nh÷ng nhµ ®Çu t­ cña khu vùc nµy cã ®iÒu kiÖn h¹ thÊp chi phÝ ®Çu t­ nÕu pph¶i vay vèn Ng©n hµng .Tuy vÒ phÝa c¸c tæ chøc tÝn dông ®ang ho¹t ®éng trªn ®Þa bµn n«ng th«n l¹i ph¶i chÞu thiÖt thßi do ®Þa bµn ho¹t ®éng khã kh¨n , sè l­îng vay nhá chi phÝ ho¹t ®éng lín ®Ó ®¶m b¶o kinh doanh cã l·i c¸c Ng©n hµng nµy ph¶i nç lùc rÊt nhiÒu dÓ gi¶m chi phÝ . Tãm l¹i viÖc ®iÒu chØnh l·i suÊt chØ cã t¸c dông vÒ mÆt gi¶i quyÕt chÝnh x¸c l·i suÊt , thèng nhÊt l¹i trÇn l·i suÊt co tÊt c¶ c¸c tæ chøc tÝn dông t¹o ra sù b×nh ®¼ng l·i suÊt cho vay gi÷a khu vùc thµnh thÞ vµ n«ng th«n . Cßn t¸c dông kÝch thÝch nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn th× chØ ë møc ®é nµo ®ã bëi v× tr­íc hÕt nã chØ trùc tiÕp gióp gi¶m chi phÝ vµ t¨ng ®Çu t­ víi khu vùc n«ng th«n . Nh­ng d­ nî ë khu vùc n«ng th«n kh«ng lín trong ®ã c¸c kho¶n vay chÝnh s¸ch cho vay tr­¬ng tr×nh cña chÝnh phñ chiÕm phÇn kh«ng nhá nªn t¸c dông kÝch thÝch khu vùc n«ng th«n cña viÖc ®iÒu chØnh l·i suÊt lÇn nµy kh«ng lín .H¬n thÕ n÷a viÖc h¹ l·i suÊt míi chØ gi¶i quyÕt cña vÊn ®Ò , t¸c dông cña nã chØ thùc sù ®­îc ph¸t huy khi nã ®­îc g¾n niÒn víi c¸c chÝnh s¸ch tµi chÝnh kh¸c ®Ó khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp vay ë Ng©n hµng ®Ó ®Çu t­ ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh . C«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ , hiÖn ®¹i ho¸ kh«ng tr¸nh khái viÖc tËp chung nguÇn lùc vµo nh÷ng nghµnh mòi nhän cña nÒn kinh tÕ vµ ­u tiªn cho nh÷ng vïng chiÕn l­îc cho nªn t×nh h×nh nguÇn vèn cßn rÊt h¹n chÕ viÖc sö dông c«ng cô l·i suÊt mét c¸ch cã chñ ®Ých lµ v« cïng cÇn thiÕt .trong tr­êng hîp nµy c¸c t¸c nh©n ®Çu t­ cã thÓ tiÕp cËn ®Õn nguÇn tÝn dông víi l·i suÊt ­u ®·i (l·i suÊt thÊp ) cña c¸c quü hç trî tÝn dông ­u ®·i cho ®Çu t­ kinh doanh t¹i c¸c vông khã kh¨n vµ ®Æc biÖt khã kh¨n . Hµn Quèc lµ mét vÝ dô ®iÓn h×nh vÒ sù thµnh c«ng trong chÝnh s¸ch tËp trung vèn víi l·i suÊt thÊp nh»m ph¸t triÓn c¸c nghµnh c«ng nghiÖp chiÕn l­îc cña m×nh trong thËp niªn 70 III . thµnh thùu vµ nh÷ng tån t¹i cña qu¸ tr×nh ®iÒu chØnh l·i suÊt 1. Thµnh tùu Trong thßi gian võa qua , Ng©n hµng Nhµ n­íc liªn tôc thùc hiÖn viÖc kiÓm so¸t l·i suÊt trªn thÞ tr­êng tiÒn tÖ b»ng viÖc quy ®Þng trÇn l·i suÊt cho vay cña c¸c tæ chøc tÝn dông ®èi víi c¸c tæ chøc kinh tÕ vµ d©n c­ , thèng nhÊt giòa trÇn l·i suÊt cho vay cña c¸c tæ chøc tÝn dông trªn ®Þa bµn thµnh thÞ vµ n«ng th«n , tiÕp tôc duy tr× chÝnh s¸ch tù do ho¸ l·i suÊt tiÒn göi vµ bá viÖc quy ®Þnh vÒ khèng chÕ l·i suÊt cho vay vµ huy ®éng vèn b×nh qu©n lµ 0,35% / th¸ng (4,2%/ n¨m) nh­ thêi gian tr­íc ®©y (n¨m 1996vµ 1997) Tõ ngµy 20/01/1998, theoquy ®Þnh t¹i quyÕt ®Þnh 39/1998 quy ®Þnh- Ng©n hµng Nhµ n­íc 1 Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n­íc , trÇn l·i suÊt cho vay b»ng VN§ tiÕp tôc ®­îc ®iÒu chØnh . Cho vay ng¾n h¹n t¨ng tõ 1%/ th¸ng lªn 1,2%/th¸ng (t¨ng 0,2%/th¸ng) cho vay trung h¹n dµi h¹n t¨ng t­ 1%/ th¸ng lªn 1,2%/ th¸ng . TrÇn l·i suÊt cho vay cña tÝn dông nh©n d©n c¬ s¬ cho vay thµnh viªn lµ 1,57%/th¸ng . C¸c quy ®Þnh vÒ trÇn l·i suÊt nh­ trªn phï hîp víi qu©n hÖ cung cÇu vÒ vèn tÝn dông ®èi víi nÒn kinh tÕ . H¬n thÕ viÖc n«ng trÒn l·i suÊt cho vaycña c¸c tæ chøc tÝn ®ông ®èi víi nÒn kinh tÕ lµ c¬ së ®Ó c¸c tæ chøc tÝn dông t¨ng l·i suÊt huy ®éng vèn t­¬ng øng , t¹o ®iÒu kiÖn huy ®éng ®ñ vèn nh»m ®¸p øng c¸c nhu cÇu cho vay ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi . Qua theo dâi t×nh h×nh viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ trÇn l·i suÊt cho vay cña c¸c tæ chøc tÝn dông thoõi gi©n qua nh­ sau: +TiÒn göi kh«ng kú h¹n 0,4 – 0,5%/ th¸ng. +TiÒn göi cã kú h¹n 3 th¸ng ; 0,7 – 0,8%/ th¸ng. + TiÒn göi cã kú h¹n 6 th¸ng : 0,8 –0,9%/ th¸ng. +TiÒn göi cã kú h¹n 12 th¸ng : 0,95 –1,05%/ th¸ng. Trong ®ã l·i suÊt huy ®äng vèn cña c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i cæ phÇn cao h¬n c¸c l·i suÊt huy ®éng vèn cña c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i quèc doanh l·i suÊt huy ®äng cña c¸c tæ chøc tÝn dông trªn ®Þa bµn n«ng th«n (ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n, quü tÝn dông nh©n d©n nh©n c¬ së ) cã xu h­íng cao h¬nl·i suÊt huy ®éng vèn cña c¸c tæ chøc tÝn dông trªn ®Þa bµnn thµnh thÞ . VÒ nÆt b»ng l·i suÊt cho vay ; Nh×n chung c¸c tæ chøc tÝn dông ®Òu thùc hiÖn cho vay theo trÇn l·i suÊt cho vaydo Ng©n hµng Nhµ n­íc quy ®Þnh , cho vaynh¾n h¹n ë møc 1,17% - 1,2%/ th¸ng cho vay trung dµi h¹n ë møc 1,2 –1,25%/ th¸ng . Tuy nhiªn vÉn cßn t×nh tr¹ng cho vay v­ît trÇn l·i suÊt quy ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ n­íc ë mét sè n¬i , nhÊt lµ vµo thêi ®iÓm cuèi n¨m khi nhu cÇu vÒ vèn t¨ng cao . Cho vay b»ng ®« la Mü vÉn gi÷ nguyªn 8,5%/ n¨m nh­ thêi gian tr­íc ®©y , do møc l·i suÊt nµy vÉn phï hîp víi mÆt b»ng l·i suÊt LIBOR,SIBOR vµ phï hîp víi quan hÖ cung cÇu vÒ vèn ngo¹i hiÖn hµnh , ®ång thêi Ng©n hµng Nhµ n­íc cßn quy ®Þnh l·i suÊt tiÒn göi tèi ®a cña ph¸p nh©n t¹i tæ chøc tÝn dông nh»m h¹n chÕ viÖc giam gi÷ ngo¹i tÓ trªn tµi kho¶ntiÒn göi , gãp phÇn t¨ng c­êng chÝnh s¸ch qu¶n lý ngo¹i hèi cña Ng©n hµng Nhµ n­íc c¸c møc tiÒn göi b»ng ®« la mü nh­ sau: +TiÒn göi kh«ng kú h¹n tèi ®a :1,5%/th¸ng . +TiÒn göi cã kú h¹n ®Õn 6 th¸ng :4,0%/ n¨m + +tiÒn göi cã kú h¹n trªn 6 th¸ng : 4,5%/ n¨m. §ã lµ nh÷ng thµnh tùu cña viÖc ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch l·i suÊt . Nh­ng bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu cña viÖc ®iÒu chØnh l·i suÊt vÉn cßn cã nh÷ng vÊn ®Ò tån t¹i mµ ®ßi hái tÊt c¶ c¸c nghµnh cã liªn quan cïng t×m c¸ch gi¶i quyÕt 2. Nh÷ng vÊn ®Ò tån t¹i ViÖc quy ®Þnh quy ®inh thèng nhÊt møc trÇn l·i suÊt cho vay khu vùc n«ng th«n vµ thµnh thÞ lµ ch­a phï hîp víi cung cÇu tÝn dông ë khu vùc n«ng th«n thiÕu ®éng lùc khuyÕn khÝch c¸c tæ chøc tÝn dông chuyÓn vèn vÒ ®Çu t­ cho khu vùc n«ng th«n vÒ møc sinh lêi Ýt (chªnh lÖch l·i suÊt kho¶ng 0,1 – 0.15 % /th¸ng ) . XuÊt ph¸t tõ nguyªn nhÈn trªn hiÖn nay c¸c tæ chøc tÝn dông ho¹t ®éng ë ®Þa bµn n«ng th«n nh­ Ng©n hµng th­¬ng m¹i cæ phÇn n«ng th«n , quü tÝn dông n«ng th«n , quü tÝn dông nh©n d©n vÉn ®ang yªu cÇu Ng©n hµng Nhµ n­íc ph¸t triÓn møc l·i suÊt cho vay so víi mÆt b»ng chung . Chªnh lÖch l·i suÊt cho vay vµ huy ®éng vèn b×nh qu©n cña tæ chøc tÝn dông cßn ë møc thÊp chiÕm kho¶ng 0.15 – 0.2% /th¸ng .Víi møc chªnh lÖch nµy th× viÖc ®¶m b¶o cho c¸c tæ chøc tÝn dông bï ®¾p chi phÝ vµ cã l·i lµ hoµn toµn khã kh¨n , ®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c tæ chøc tÝn dông ®ang ho¹t ®éng trªn ®Þa bµn n«ng th«n . ChÝnh v× møc chªnh lÖc trÇn l·i suÊt cho vay trung dµi h¹n so víi trÇn l·i suÊt cho vay ng¾n h¹n nh­ hiÖn nay thÊp kh«ng ®ñ bï ®¾p rñi ro . Cho nªn ch­a kÝch thÝch tæ chøc tÝn dông më réng cho vay chung h¹n dµi h¹n nÒn kinh tÕ t¨ng tr­ëng chËm , hiÖu qu¶ kinh tÕ thÊp kh¶ n¨ng c¹nh tranh kÐm vè tù cã cña c¸c doanh nghiÖp qu¸ nhá vµ tû xuÊt kinh doanh kho¶ng d­íi 10% . TÊt c¶ nh÷ng yÕu tè nµy t¹o ¸p lùc lµm gi¶m l·i suÊt cho vay nh­ng khã thùc hiÖn bëi v× gi¶m l·i suÊt th× tæ chøc tÝn dông sÏ bÞ thua lç vµ dång ngh· víi viÖc gi¶m l·i suÊt tiÒn göi th× sÏ kh«ng huy ®éng ®éng ®­îc vèn .Nh÷ng mÆt tån t¹i trªn cã thÓ ®­îc kh¸i qu¸t b»ng nh÷ng vÊn ®Ò sau 2.1 l·i suÊt gi¶m nh­ng cho vay t¨ng chËm Mét sè ý kiÐn cho r»ng trong m­êi n¨m ®æi míi ho¹t ®éng Ng©n hµng theo c¬ chÕ thÞ tr­êng ch­a bao giê ho¹t ®éng Ng©n hµng l¹i gÆp nhiÒu khã kh¨n nh­ hiÖn nay khi vãn huy ®éng t¨ng (9.2% , ®Çu t­ t¨ng chËm 4.2% ).Sù thùc hoµn toµn kh«ng ph¶i nh­ vËy , ho¹t ®éng tÝn dông b×nh th­êng , doanh sè cho vay t¨ng vµ doanh sè vay nî còng t¨ng .§©y lµ mèi quan hÖ nh©n qu¶ cã vay cã tr¶ theo mét chu kú s¶n xuÊt khÐp kÝn . C©u hái ®Æt ra tr­íc m¾t nguyªn nh©n dÉn ®Õn d­ nîn t¨ng chËm mÆc dï l·i suÊt cho vay liªn tôc gi¶m c©u hëi tr¶ lêi sÏ ra sao ?. §ã qu¶ lµ vÊn ®Ò khã kh¨n ®Ó t×m ra ®¸p sè . Cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ khu vùc vÉn coµn t¸c ®éng ¶nh h­ëng ®Õn nÒn kinh tÕ n­íc ta tr­íc t×nh h×nh ®ã Nhµ n­íc ®· ®Ò ra nh÷ng gi¶i ph¸p kÞp thoõi nªn tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ kh«ng bÞ tôt hËu so víi mét sè n­íc trong khu vùc .§èi víi ng­êi cho vay th× viÖc gi¶m l·i suÊt cho vay lµ biÖn ph¸p h÷u hiÖu sÏ gi¶m mét phÇn chi phÝ ®Çu ra ®Ó tiªu thô s¶n phÈm .Nh­ng l¹i cã mét sè doanh nghiÖp Nhµ n­íc ch­a n¾m b¾t ®­îc ®iÒu nµy nªn cßn thô ®éng ch«ng trê vµo Nhµ n­íc thiÕu tÝnh c¹nh tranh trong viÖc tiªu thu hµng ho¸ tån ®äng vµ ch­a tËn dông chÝnh s¸ch kÝch cÇu cña chÝnh phñ nªn khèi l­îng s¶n phÈm tån kho lín nh­ : mÝa 540 tû ®ång xim¨ng 700 tû , dÖt may 500 tû ... NhiÒu Nhµ n­íc sö dông vèn vay cßn kÐm hiÖu qu¶ nªn kh«ng tr¶ nî ®óng h¹n c¶ gèc c¶ l·i .Theo mét sè tµi liÖu gÇn ®©y trong 300 doanh nghiÖp cã tíi 60% lµm ¨n thua nç ®iÒu tra 40% ë t×nh tr¹ng s¾p ph¸ s¶n cßn l¹i 20 % ®· ph¸ s¶n hoµn toµn Cã mét sè doanh nghiÖp phµn lµn r»ng l·i suÊt cho vay lµ qu¸ cao dÉn ®Õn chi phÝ tr¶ l·i tiÒn vay cao nh­ng mét thùc tÕ ®Æt ra dã lµ bÊy l©u nay ch­a ai chÞu thõa nhËn r»ng cã rÊt nhiÒu doanh nghiÖp Nhµ n­íc “sèng” chñ yÕu dùa vµo vèn vay cho nªn dï cã tiÕp tôc h¹ l·i suÊt th× c¸c doanh nghiÖp vÉn kªu ca l¹i cã ý kiÕn cho r»ng ®Ó t¨ng søc thu vèn , hót vèn cña c¸c doanh nghiÖp th× tr­íc hÕt doanh nghiÖp ph¶i tù ®æi míi chÝnh m×nh ®Ó n©ng cao søc c¹nh trang cho chÝnh doanh nghiÖp , ®¬n vÞ cña m×nh .Nh­ng viÖc t¨ng kh¶ n¨ng hÊp thô vèn cña nÒn kinh tÕ quyÕt ®Þnh møc t¨ng tr­ëng tÝn dông , l·i suÊt chØ lµ bÞn ph¸p kÝch cÇu .Khi c¸c nhµ th­¬ng m¹i quèc doanh c¶i tiÕn ph­¬ng thøc cho vay theo ph­¬ng ch©m :V÷ng ch¾c – chÊt l­îng – an toµn vµ hiÖu qu¶ th× ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù ®ái míi chÝnh ®Ó t¨ng søc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng , sö dông vèn cã hiÖu qu¶ ®ång thêi ph¶i cã sù hç trî vèn cña Nhµ n­íc trong viÖc ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ cÊp vèn ng©n s¸ch cho c¸c doanh nghiÖp t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp hÊp thô vèn lµ gi¶i ph¸p h÷u hiÖu nhÊt ®Ó Nhµ n­íc më réng vèn cho vay . §èi víi nghµnh n«ng nghiÖp – mét nghµnh vèn ®­îc Nhµ n­íc ta ­u tiªn tõ tr­íc ®Õn nay th× ph¶i cho vay tíi tõng hé gia ®×nh më réng ®Þa bµn cho vay nhÊt lµ nh÷ng vïng thuéc chÝnh s¸ch kinh tÕ x· héi . nh÷ng ®Þa bµn nµy cã chë ng¹i to lín ®ã lµ møc rñi ro cao , nî gèc khã tr¶ cßn l·i l¹i cßn khã h¬n chÝnh v× thÕ mµ hÇu hÕt c¸c Ng©n hµng ë c¸c khu vùc nµy th­êng xuyªn bÞ thua nç vµ dÔ g©y t©m lý l¶n lßng ®è vo¸i c¸c c¸n bé nh©n viªn tÝn dông lµm anhr h­ëng kh«ng tèt ®Õn ho¹t ®éng Ng©n hµng .Thùc tÕ cho thÊy trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nhu cÇu vay vèn ng¾n h¹n kh«ng ph¶i lµ Ýta bëi v× lo¹i vèn nµy cÇn cho c¸c doanh nghiÖp Vèn nµy cÇn cho c¸c ®Ó t­ bæ xung d­íi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau dÉn ®Õn vèn l­u ®éng bÞ b·o hoµ , vèn mµ ng©n hµng cÇn lµ vèn trung vµ dµi h¹n víi môc ®Ých ®Ó ®Çu t­ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng thay thÕ trang thiÕt bÞ m¸y mãc ®· lçi thêi ®æi míi quy tr×ng c«ng nghÖ n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng , hiÖu qu¶ lao ®éng ... nh­ng cho ®Õn nay hÇu hÕt c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i quèc doanh ®Ò ch­a ®¸p øng ®ù¬c yªu cÇu nµy , chÝnh v× thÕ mµ ®Ó cã vèn cho vay ng©n hµng nhµ nøoc ®· cho phÐp c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i quèc doanh dµnh 20% vèn huy ®äng ng¾n h¹n ®Ó nu«i vay trung dµi h¹n . §©y còng chÝnh lµ tiªu ®Ò vËt chÊt cho sù t¨ng tr­ëng tÝn dông ng¾n h¹n . Mét vÊn ®Ó n÷a cßn ®ang ®ùoc ®Ò cËp lµ vãi nhµn rçi trong d©n nã chiÕm mét l­äng rÊt lín vµ ch­a ®ùoc ®­a vµo quü ®¹o cña nÒn kinh tÕ . Theo sè liÖu ®iÒu tra cho thÊy vèn nhµn rçi trong d©n kho¶ng tõ 10 – 12tû USD víi 44% dïng ®Ó mua vµng , ngo¹i tÖ , 20% mua ®Êt , mua nhµ vµ c¸c ph­¬ng tiÖn sinh ho¹t 19% dïng cho s¶n xuÊt vµ chØ cã 17% lµ göi tiÕt kiÖm chñ yªó lµ ng¾n h¹n .TiÒn thõa trong d©n sö dông vµo s¶n xuÊt kho¶ng 32% cßn l¹i sö dông cho ho¹t ®éng phi kinh tÕ , khèi l­äng tiÒn nhµn rçi trong d©n nµy sÏ lµ nguy c¬ ng©y khã kh¨n cho viÖc qu¶n lý ®iÒu hoµ qu¸ tr×nh l­u th«ng tiÒn tÑ cña nhµ n­íc vµ cã thÓ dÉn ®Ðn hiÖn t­îng cho vay nÆng l·i . Cã nh÷ng ng­êi th­a tiÒn s½n sµng ®¸p øng rÊt nhanh cho nh÷ng ng­êi cÇn tiÒn khi ch­a ®ñ ®iÒu kiÖn vay ng©n hµng vµ tÊt nhiªn ph¶i ®i kÌm vèi l·i suÊt rÊt cao còng cã nh÷ng ý kiÕn cho r»ng thñ tôc vay ng©n hµng qu¸ phiÒn hµ cho nªn hä ng¹i ®Õn ng©n hµng cã thÓ lÊy mét vÝ dô nh­ sau: khi ®Õn thêi vô s¶n xuÊt kh«ng Ýt hé n«ng d©n, ng­ d©n, chñ trang tr¹i..... do nhu cÇu cÊp b¸ch , khÈn tr­¬ng vÒ vèn ®· ph¶i chÊp nhËn vay ngoµi víi l·i suÊt cao h¬n vay ng©n hµng nh­ng lîi thÕ nhanh chãng vµ kÞp thêi . §©y còng lµ vÊn ®Ò nãng, ®¸ng quan t©m trøoc thùc tr¹ng tÝn dông ng©n hµng , cÇn më réng gi¶i ph¸p kÝch cÇu cña chÝnh phñ 2.2 H¹ trÇn l·i suÊt cho vay vÉn khã t¨ng tr­áng tÝn dông ViÖc Ng©n hµng gi¶m l·i suÊt cho vay lµ sù khëi ®éng chÝnh s¸ch vÜ m« chø kh«ng ph¶i lµ yÕu tè ®Ó t¨ng tr­ëng ®Çu t­ tÝn dông thóc ®Èy s¶n xuÊt gi¶i ph¸p cho dông dông t¨ng ®Çu t­ vèn cßn phô thuéc vµo mét sè cô thÓ sau C¸c dù ¸n kinh tÕ , kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña Ng©n hµng Nhµ n­íc ph¶i ®¶m b¶o kh¶ thi g¾n víi hiÖu qu¶ kinh tÕ thiÕt thùc khi chuyÓn qua s¶n xuÊt .Thùc tr¹ng ë ®Þa ph­¬ng ®ang diÔn ra t×nh tr¹ng : Dù ¸n ®Çu t­ s¹ng giai ®o¹n c¬ b¶n ®i vµo s¶n xuÊt míi béc lé ra nhiÒu ®iÓm yÕu nh­ thiÕu nguyªn vËt liÖu chi phÝ s¶n xuÊt , s¶n phÈm khã tiªu thô ... buéc c¸c Ng©n hµng ph¶i ngõng cung øng tiÒn do kh«ng ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng hoµn tr¶ vèn ®óng h¹n .Do vËy dï cã gi¶m l·i suÊt cho vay th× Ng©n hµng còng kh«ng thÓ t¨ng tr­ëng tÝn dông gióp Ng©n hµng bï l¹i thua nç , c¸c hé gia ®×nh nî triÒn miªn ...trong khi ®ã Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n cßn thõa vèn (th¸ng n©­m 1999 thõa h¬n 10 tû ®ång . XÐt cho cïng cÇn vèn kh«ng vay ®­îc th× dï cã gØam l·i suÊt còng ch­a cã søc thuyÕt phôc do ®ã Ng©n hµng khã t¨ng dÇu t­ tÝn dông . Tõ nh÷ng vÊn ®Ò trªn ta thÊy cÇn cã nh÷ng quy ®Þnh chung c¬ chÕ chØ ®¹o cô thÓ phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tiÔn ®Ó c¸c ®Þa ph­¬ng . C¸c c¬ së thèng nhÊt thùc hiÖn . §Ó c¬ së h¹ tÇng cÇn l·i suÊt cho cña Ng©n hµng cã t¸c dông ®i vµo ®êi sèng kinh tÕ , b¶n th©n c¸c Ng©n hµng còng cÇn cã cã c¸c ¸n ®Çu t­ thÈm ®Þnh chÆt chÏ trung thùc , ®Ò ra c¸c kÕ ho¹ch tÝnh to¸n ho¹ch ®Þnh cã hiÖu qu¶ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt , c¸c ®èi t­îng ­u tiªn ( n«ng th«n) , cÇn ®­îc gióp ®ì nhiÒu h¬n ®Ó ®¶m b¶o tiÒn vay th× míi gi¶i quyÕt mèi quan hÖ gi÷a Ng©n hµng vµ kh¸ch hµng , lµm cho ho¹t ®éng tÝn dông ngµy cµng tèt h¬n phôc vô cho qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc phÇn iii ®Þnh h­íng ®iÒu hµnh l·i suÊt c¬ b¶n ë ViÖt Nam thêi gian tíi §Ó phï hîp víi nh÷ng biÕn ®éng thay ®æi cña nÒn kinh tÕ viÖc ®iÒu chØnh l·i suÊt cho vay mang tÝnh ®iÒu mang tÝnh hµnh chÝnh sang tÝnh ®iÒu hµnh l·i suÊt thÞ tr­êng cã sù chØ ®¹o cña Ng©n hµng Trung ­¬ng ®ang ®­îc thùc thi ®ã chÝnh lµ ho¹t ®éng x©y dùng vµ ®Þnh h­íng ®iÒu hµnh l·i suÊt c¬ b¶n §Ó hoµn thiÖn chÝnh s¸ch ®iÒu hµnh l·i suÊt ë ViÖt Nam cÇn ®Ò ra c¸c gi¶i ph¸p ®óng ®¾n .Nh­ng ®Ó cã ®­îc c¸c gi¶i ph¸p ®óng ®¾n th× ph¶i kÕt hîp ®iÒu kiÖn thùc tiÔn kinh nghiÖm mét sè n­íc mµ chÝnh s¸ch l·i suÊt t­¬ng ®èi hoµn thiÖn vµ thµnh c«ng . I . kinh nghiªm mét sè n­íc Trªn thÕ giíi Ng©n hµng Trung ­¬ng Mü tõ th¸ng 6/ 1996 cho ®Õn nay trong nhiÒu thËp kû qua coi nghiÖp vô thÞ tr­êng më lµ yÕu tè quan träng nhÊt ®Ó t¨ng , gi¶m khèi l­îng tiÒn cung øng .Ng©n hµng liªn bang §øc coi träng ®iÒu kiÖn cÊp tÝn dông vµ cÊp l·i suÊt chiÕt khÊu :Ba Lan ,Trung Quèc vµ Hµn Quèc coi träng dù tr÷ b¾t buéc ,nh÷ng viÖc sö dông nh÷ng c«ng cô ®ã ®Ò chøa ®ùng yÕu tè lao ®éng l·i suÊt . Nghiªn cøu luËt Ng©n hµng Trung ­¬ng mét sè n­íc còng ®Ò cËp ®Õn l·i suÊt Ng©n hµng Trung ­¬ng vÒ ®Ò ng÷ kh¸c nhau luËt Ng©n hµng Trung ­¬ng cña n­íc céng hoµ liªn bang §øc “Ng©n hµng Trung ­¬ng cña n­íc céng hoµ liªn bang §øc Ên ®Þnh l·i suÊt vµ tû lÖ chiÕt khÊu ®­îc ¸p dông cho ho¹t ®éng Ng©n hµng liªn bang” luËt Ng©n hµng nh©n d©n Trung Quèc quy ®Þnh “x¸c ®Þnh l·i suÊt c¬ b¶n cña Ng©n hµng Trung ­¬ng ” luËt Ng©n hµng Trung ­¬ng Ba Lan quy ®Þnh chñ tÞch NBP quy ®Þnh “l·i suÊt t¸i chiÕt kh¸u ®èi víi khèi phiÕu , l·i suÊt tÝn dông t¸i cÊp vèn ” luËt Ng©n hµng Trung ­¬ng Hungary quy ®Þnh “NBH ho¹t ®éng trªn c¬ së nh÷ng l·i suÊt linh ho¹t ®· ®­îc c«ng bè trong ®ã bao gåm tû lÖ l·i suÊt c¬ b¶n cña cña Ng©n hµng Trung ­¬ng l·i suÊt hµng ngµy l·i suÊt ­u tiªn vµ l·i suÊt ph¹t ... ” , luËt Ng©n hµng Trung ­¬ng Hµn Quèc quy ®Þnh “møc l·i suÊt tèi ®a mµ c¸c tæ chøc Ng©n hµng tÝnh ®èi víi c¸c lo¹i cho vay ”. ë ph¸p l·i suÊt c¬ b¶n lµ l·i suÊt Ng©n hµng trªn c¬ së ®ã tÝnh l·i c¸c kho¶n cho vay kh¸c vµ nguyªn t¾c mçi Ng©n hµng ®­îc ®Þng ra l·i suÊt cña m×nh trªn c¬ së cã sù nhÊt trÝ nµo ®ã gi÷a Ng©n hµng , do vËy l·i suÊt c¬ b¶n chÝnh lµ kÕt qu¶ cña nh÷ng cuéc th­¬ng l­äng gi÷a Ng©n hµng , l·i suÊt triÕt khÊu cña Ng©n hµng trung ­ong hoµn toµn kh«ng phô thuéc vµo l·i suÊt c¬ b¶n mµ phô thuéc vµo l·i suÊt trªn thÞ tr­êng tiÒn tÖ th«ng th­êng ®­îc Ên ®Þnh hµng ngµy ®èi víi c¸c khèi l­îng tiÒn cung øng cho tõng kú h¹n 1,2,3 th¸ng ..... Kinh nghiÖm 10 n¨m ®æi míi Ng©n hµng vµ ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ cña ViÖt Nam , l·i suÊt vµ chÝnh s¸ch tû gi¸ d­êng nh­ ®ang næi lªn nh­ lµ mét c«ng cô nh¹y bÐn h¬n. Ngµy 10/4/1989 Héi ®ång bé tr­ëng nay lµ chÝnh phñ ban hµnh quyÕt ®Þnh 139 –H§BT, ®Ò ra nguyªn t¾c c¬ b¶n ®Ó ®Þnh l·i suÊt tiÒn göi vµ cho vay cña Ng©n hµng lµ ®¶m b¶o ®­îc vèn vµ cã l·i , ¸p dông thèng nhÊt cho mäi thµnh phÇn kinh tÕ , ®­îc ®iÒu chØnh theo biÕn ®éng cña gi¸ c¶ thÞ tr­êng . mäi nguån vèn mµ Ng©n hµng huy ®äng ®Òu ph¶i tr¶ l·i , mäi kho¶n Ng©n hµng cho vay ®Òu ®­îc thu l·i . Còng theo quyÕt ®Þnh nµy , c¬ cÊu l·i suÊt cã 2 bé phËn : Møc l·i suÊt c¬ b¶n vµ chØ sè t¨ng , gi¶m trong t­êng thêi kú . QuyÕt ®Þng nµy ®ùoc ¸p dông trong thêi kú Ng©n hµng trung ­¬ng quyÕt ®Þnh mäi møc l·i suÊt thay cho c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i . Tham kh¶o luËt cña mét sè n­íc quy ®Þnh vÒ l·i suÊt th× c¸i cã thÓ nh×n thÊy , tÝnh to¸n ®­îc hµng ngµy lµ l·i suÊt t¸i triÕt khÊu cña Ng©n hµng trung ­¬ng , cßn l·i suÊt c¬ b¶n lµ l·i suÊt trÇn ë bªn trong l·i suÊt mµ Ng©n hµng trung ­¬ng t¸i cÊp vèn cho Ng©n hµng th­¬ng m¹i . Ng©n hµng trung ­¬ng Hµn Quèc hiÖn nay ®ang ®iÒu hµnh trÇn l·i suÊt tèi ®a cho c¸c tæ chøc tÝn dông , Tõ møc l·i suÊt nµy Ng©n hµng trung ­¬ng sÏ quy ®Þnh l·i suÊt t¸i cÊp vèn cho c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i tuú theo yªu cÇu kh¸ch quan cña viÖc t¨ng hay gi¶m khèi l­îng tiÒn cung øng . Víi c¸ch lµm nµy , Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam còng ®· ¸p dông thµnh c«ng tõ th¸ng 6/1996 ®Õn nay. II. ®Þnh h­íng ®iÒu hµnh l·i suÊt ë ViÖt Nam hiÖn nay 1. §iÒu kiÖn N­íc ta ®æi míi xuÊt ph¸t tõ mét nÒn kinh tÕ n«ng nghiÖp l¹c hËu khi kinh tÕ thÞ tr­êng tr­êng míi tho¸t khái møc s¶n xuÊt cña chÕ ®é phong kiÕn .V× vËy mét trong nhiÒu ®iÒu kiÖn ®Æc thï cña ViÖt Nam lµ thÞ tr­êng tiÒn tÖ vÉn trong giai ®o¹n qu¸ dé víi tr×nh ®é cßn hÕt søc s¬ khai . §Æc tr­ng cña thÞ tr­êng tiÒn tÖ ViÖt Nam lµ c¸c quan hÖ cung cÇu vèn , tiÒn tÖ h×nh thµnh mét c¸ch hÕt søc khã kh¨n diÔn ra kh«ng b×nh th­êng . Sù Ên ®Þnh gi¸ c¶ (h×nh thµnh l·i suÊt thÞ tr­êng )kh«ng tr¸nh khái bÞ ¸p ®Æt bëi mét sè lùc l­îng tham gia, thÞ tr­êng ®ãng vai trß ®éc quyÒn .Sù n«n nãng theo ®uæi c¸c môc tiªu chÝnh s¸ch ®«i lóc khiÕn Ng©n hµng Trung ­¬ng ®«i lóc còng bÞ cuÊn vµo ®ã , mÆc dï kh«ng ph¶i lóc nµo viÖc ¸p dông møc trÇn l·i suÊt còng su©n xÎ vµ dÔ dµng ®­îc thÞ tr­êng chÊp nhËn . H¬n thÕ n÷a chñng lo¹i “hµng ho¸ ” cho mäi giao dÞch vèn , tiÒn tÖ ë trªn thÞ tr­êng tiÒn tÖ cßn hÕt søc nghÌo nµn ph­¬ng trøc giao dÞch cßn th« s¬ vµ ë møc ®é rñi ro tiÒn tÖ lín . XÐt vÒ n¨ng lùc thÓ chÕ yÕu kÐm cña hÖ thèng Ng©n hµng ViÖt Nam khu©n khæ ph¸p luËt vµ quy chÕ dù phßng rñi ro ch­a hoµn bÞ còng cho thÊy trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay ®Ó cho thÞ tr­êng tù ®Þnh ®o¹t l·i suÊt (tù do ho¸ l·i suÊt )lµ rÊt khã thùc hiÖn .Dùa trªn nÒn t¶ng nµy khã cã ngay chÝnh s¸ch l·i suÊt thÝch hîp .Còng cÇn ph¶i thÊy lµ viÖc duy tr× trÇn l·i suÊt cho vay ®Ó h¹n chÕ c¸c Ng©n hµng yÕu kÐm vÒ tµi chÝnh møc rñi ro qu¸ cao .Trong trõng mùc nhÊt ®Þnh trÇn l·i suÊt chØ ®¶m b¶o c©n b»ng t­¬ng ®èi vÒ tiÒn tÖ ë gãc ®é vÜ m« (th«ng qua c¸c giao dÞch thÞ tr­êng )còng cßn nhiÒu v­íng m¾c .Néi dung chÝnh l·i suÊt hiÖn nay lµ kh«ng chØ 0kiÓm so¸t l·i suÊt sµn mµ cßn khèng chÕ vÒ tæng l­îng tÝn dông ,h¹n møc vay nî n­íc ngoµi , møc cung øng tiÒn t¨ng thªm hµng n¨m vµ mét sè chØ tiªu khèng chÕ tµi s¶n cãkh¸c ... riªng vÒ sè d­ tiÒn dù tr÷ ®­îc coi lµ mét trong 3 néi dung qu¶n lý c¨n b¶n biªn c¹nh l·i suÊt t¸i cÊp vèn , møccung øng tiÒn cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ th× ch­a ®­îc quan t©m ®óng møc . Mét sè ph­¬ng ¸n ®iÒu hanh l·i suÊt 2.1 C¸c ph­¬ng ¸n ®èi víi l·i suÊt néi tÖ Ph­¬ng ¸n 1: LÊy l·i suÊt t¸i cÊp vèn cña Ng©n hµng th­¬ng m¹i lµm l·i suÊt c¬ b¶n ¦u ®iÓm §èi víi ViÖt Nam do c¸c nghiÖp vô chiÕt khÊu cña Ng©n hµng Trung ­¬ng ch­a ph¸t triÓn viÖc t¸i cÊp vèn thùc hiÖn t­¬ng ®èi trùc tiÕp ,v× vËy lÊy l·i suÊt t¸i cÊp vèn cña Ng©n hµng Nhµ n­íc ®Ó ®iÒu hµnh l·i suÊt sÏ thÝch hîp h¬n lµ l·i suÊt t¸i chiÕt khÊu , Ng©n hµng Trung ­¬ng chØ cÇn x¸c ®Þnh vµ c«ng bè møc l·i suÊt chØ ®¹o ®èi víi c¸c tæ chøc tÝn dông , v× vËy thuËn tiÖn cho viÖc ®iÒu hµnh qu¶n lý chÝnh s¸ch l·i suÊt cña Ng©n hµng Trung ­¬ng t¹o ®iÒu kiÖn chñ ®éng trong kinh doanh cña c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i vµ c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c . Nh­îc ®iÓm : L·i suÊt t¸i cÊp vèn lµ c«ng cô ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ trùc tiÕp ®iÒu tiÕt l­îng tiÒn cung øng cña Ng©n hµng Trung ­¬ng vµ khèi l­îng tiÒn cña hÖ thèng Ng©n hµng ®èi víi nÒn kinh tÕ vµ gi¸n tiÕp t¸c ®éng vµo l·i suÊt cho vay vµ huy ®éng vèn tuy nhiªn c¬ chÕ t¸i cÊp vèn vËn hµnh ch­a th«ng suÊt theo c¬ chÕ thÞ tr­êng c¸c tæ chøc tÝn dông ch­a ®­îc tù do ch­a ®­îc trùc tiÕp cËn víi nguÇn vèn cña Ng©n hµng Trung ­¬ng nªn møc ®é cña møc l·i suÊt taÝ cÊp vèn mÆt b»ng l·i suÊt nãi chung lµ cßn rÊt h¹n chÕ .Do vËy nÕu lÊy l·i suÊt t¸i cÊp vèn lµm c¬ b¶n th× cã thÓ Ng©n hµng Trung ­¬ng kh«ng ®¹t ®­îc môc tiªu t¸c ®éng vµo l·i cña Ng©n hµng th­¬ng m¹i vµ c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c kÓ c¶ khi quy ®Þnh mét biªn ®é giao ®éng so l·i suÊt nµy Ph­¬ng ¸n hai Ng©n hµng Trung ­¬ng c«ng bè møc l·i suÊt c¬ b¶n trªn c¬ së l·i suÊt vµ ®ång thêi giíi h¹n biªn ®é giao ®éng tèi ®a ®Ó c¸c Ng©n hµng ®­îc phÐp Ên ®Þnh l·i suÊt cho vay ¦u ®iÓm Ph­¬ng ¸n nµy Ng©n hµng Trung ­¬ng sÏ qu¶n lý l·i suÊt cho vay cao vµ chñ ®éng ®iÒu chØnh l·i suÊt c¬ b¶n vµ biªn ®é giao ®éng so víi møc l·i suÊt c¬ b¶n. Tæ chøc tÝn dông chñ ®éng linh ho¹t trong viÖc Ên ®Þnh l·i suÊt giao ®éng vµ cho vay phï hîp víi biÕn®éng cña thÞ tr­êng chÝnh vµ ®Æc ®iÓm ®Þa bµn ho¹t ®éng cña c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i vµ c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c ViÖc ®iÒu hµnh c¸c chÝnh s¸ch l·i suÊt cña Ng©n hµng Trung ­¬ng theo nguyªn t¾c chung kh«ng can thiÖp trùc tiÕp vµo l·i suÊt kinh doanh cña tæ chøc tÝn dông . Nh­îc ®iÓm Biªn ®é sÏ ph¶i t­¬ng ®èi réng ®Ó phï hîp víi mäi lo¹i h×nh vay , ®èi t­îng vay , ®Þa bµn ho¹t ®éng , v× vËy lµm gi¶m hiÖu lùc ®iÒu hµnh cña Ng©n hµng Trung ­¬ng NÕu quy ®Þnh nhiÒu biªn ®é còng cã phøc t¹p khi x¸c ®Þnh biªn ®é giao ®éng C¸c tæ chøc tÝn dông sÏ ®ång lo¹t céng biªn ®é giao ®éng vµo l·i suÊt chung cho c¸c møc vµ sÏ kh«ng phï hîp víi tÝnh chÊt ®Æc ®iÓm cña c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i vµ c¸c tæ chøc tÝn dông triÖt tiªu tÝnh c¹nh tranh lµnh m¹nh vµ kh«ng ®iÒu hoµ ®­îc vèn tÝn dông tõ n¬i thõa ®Õn n¬i thiÕu Ph­¬ng ¸n 3: Ng©n hµng Nhµ n­íc c«ng bè møc trÇn l·i suÊt cho vay nh­ hiÖn nay lµm l·i suÊt c¬ b¶n , c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i vµ c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c c¾n cø vµo l·i suÊt cña Ng©n hµng Trung ­¬ng ®Ó Ên ®Þnh møc l·i suÊt cho vay vµ tiÒn g­Ø vµ cô thÓ tõng thêi kú , tõng vïng kh¸c nhau .Víi néi dung ph­¬ng ¸n nµy vÒ nguyªn t¾c phï hîp víi luËt Ng©n hµng v× ë ®©y lùa trän trÇn l·i suÊt cho vay l¹m l·i suÊt c¬ b¶n cho Ng©n hµng th­¬ng m¹i vµ c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c tÝnh l·i suÊt huy ®éng vèn cña chóng . ¦u ®iÓm Khi møc l·i suÊt ®­îc c«ng bè th× Ng©n hµng th­¬ng m¹i ph¶i tÝnh ®Õn l·i suÊt cho vay vµ huy ®éng vèn cña m×nh , kh«ng ®­îc cho vay v­ît qu¸ l·i suÊt trÇn b¶o vÖ lîi Ých cho ng­êi göi tiÒn , t¹o mÆt b»ng ph©n phèi lîi nhuËn gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ vµ c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i . ViÖc x¸c ®Þnh l·i suÊt c¬ b¶n nµy sÏ t¹o ra mÆt b»ng chung vÒ l·i suÊt cho vay vµ huy ®éng vèn trong ph¹m vi toµn quèc nªn t¹o ®iÒu kiÖn cho thanh tra gi¸m s¸t vÒ l·i suÊt cña Ng©n hµng Trung ­¬ng t¹o m«i tr­êng c¹nh tranh lµnh m¹nh cña Ng©n hµng th­¬ng m¹i theo khung l·i suÊt ®· c«ng bè trong chu kú . Nh­îc ®iÓm Ph­¬ng ¸n nµy nÕu ®­îc ®iÒu hµnh th× sÏ kh«ng phï hîp víi xu h­íng ®iÒu hµnh víi l·i suÊt hiÖn nay trong khu vùc vµ trªn toµn thÕ giíi .§iÒu nµy tr¸i víi l·i suÊt c¬ b¶n .Víi sù ®iÒu hµnh mang tÝnh trùc tiÕp nhiÒu h¬n gi¸n tiÕp . TiÕp tôc cã nhiÒu lo¹i trÇn l·i suÊt nh­ hiÖn nay do sù kh¸c nhau gi÷a tÝnh chÊt kinh doanh ®Þa bµn ho¹t ®éng cña Ng©n hµng th­¬ng m¹i Ph­¬ng ¸n 4 Ng©n hµng Trung ­¬ng c«ng bè l·i suÊt c¬ b¶n dùa trªn c¬ së møc l·i suÊt cho vay tèi thiÓu ®Ó bï ®¾p c¸c chi phÝ vµ cã lîi nhuËn cña c¸c tæ chøc tÝn dông vµ biªn ®é giao ®éng ®Ó c¸c tæ chøc tÝn dông ®­îc phÐp Ên ®Þnh c¸c møc l·i suÊt huy ®éng vèn vµ cho vay cô thÓ .Thùc chÊt ph­¬ng ¸n nµy x©y dùng dùa trÖn kinh nghiÖm cña Malaisia , nh­ Ng©n hµng c«ng bè vµ tæ chøc ®iÒu hµnh kinh doanh ®Þa bµn ¦u ®iÓm Ph­¬ng ¸n nµy vÒ nguyªn t¾c lµ Ng©n hµng Trung ­¬ng kiÓm so¸t c¶ l·i suÊt cho vau tèi thiÓu vµ tèi ®a . ViÖc ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch l·i suÊt cña Ng©n hµng Trung ­¬ng chØ mang tÝnh chÊt chØ ®¹o Ng©n hµng Trung ­¬ng kh«ng can thiÖp trùc tiÕp vµo l·i suÊt huy ®éng vèn vµ l·i suÊt cho vay cña c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i vµ c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c . C¸c tæ chøc tÝn dông chñ ®éng vµ linh ho¹t Ên ®Þng møc l·i suÊt vµ tiÒn göi cho vay phï hîp víi biÕn ®éng thÞ tr­êng tiÒn tÖ vµ ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña tõng lo¹i h×nh tá chøc tÝn dông vµ gi÷a c¸c vïng víi nhau . Nh­îc ®iÓm Theo ph­¬ng ¸n nµy th× sÏ sÈy ra t×nh tr¹ng cã nhiÒu møc biªn ®é dao ®éng kh¸c nhau ¸p dông cho tõng lo¹i vay vµ tõng tæ chøc tÝn dông . C¸c tæ chøc tÝn dông céng biªn ®é tèi ®a vµo l·i suÊt c¬ b¶n sÏ t¹o ra mét trÇn l·i suÊt chung cho c¶ n­íc vµ sÏ kh«ng phï hîp víi tÝnh chÊt vµ ®Æc ®iÓm cña c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i , c¸c vïng kh¸c nhau triÖt tiªu tÝnh c¹nh tranh lµnh m¹nh vµ kh«ng ®iÒu hoµ vèn tÝn dông tõ n¬i thõa ®Õn n¬i thiÕu L·i suÊt c¬ b¶n ®èi víi ngo¹i tÖ Cã thÓ thÊy l·i suÊt SIBOR cña USA kú h¹n tõ 6 th¸ng ®Õn 12 th¸ng lµm l·i suÊt c¬ b¶n cho l·i suÊt ngîi tÖ tæ chøc tÝn dông ®­îc céng víi biªn ®é dao ®éng do Ng©n hµng Nhµ n­íc quy ®Þnh ®Ó Ên ®Þnh l·i suÊt cho vay cña USA . L·i suÊt cho vay c¸c ®ång tiÒn kh¸c còng do tæ chøc tÝn dông Ên ®Þnh. C¸ch x¸c ®Þnh l·i suÊt c¬ b¶n vµ biªn ®é dao ®éng c¨n cø vµo c¬ së nh­ ®· ®Ò cËp ë tr­íc 3.Mét sè gi¶i ph¸p ®Þnh h­íng ®iÒu hµnh l·i suÊt ë ViÖt Nam hiÖn nay vµ trong thêi gian tíi Trong xu h­íng héi nhËp toµn cÇu , ViÖt Nam ®ang t­êng b­íc chuyÓn m×nh ®Ó hµo nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi , hoµ nhËp nh­ng kh«ng hoµ tan - ®ã lµ ®iÒu kiÖn kh«ng ®¬n gi¶n . Tõ nh­ìng kinh nghiÖm häc hái mét sè n­íc kÕt hîp víi kinh nghiÖm thùc tÕ , ViÖt Nam ®· vµ ®ang t×m ra nh÷ng b­íc ®i phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña m×nh nh»m tiÕn tíi chÝnh s¸ch l·i suÊt hoµn thiÖn , ViÖt Nam ®· liªn tôc ®iÒu chØnh l·i suÊt cho phhï hîp víi nÒn kinh tÕ . V× vËy gi¶i ph¸p tuy cã rÊt nhiÒu nh­¬ng gi¶i ph¸p cô thÓ vµ cÇn thùc hiÖn ngay lµ g× ? 3.1. §æi míi c¬ chÕ ®iÒu hµnh c¬ chÕ l·i suÊt Ng©n hµng L·i suÊt lµ gi¸ mua b¸n vèn trªn thÞ tr­êng c¬ së kinh tÕ cña l·i suÊt lµ do c¸c hiÖn t­îng t¹m thêi thõa vµ t¹m thêi thiÕu vèn trong tiÒn tÖ trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸ vµ g¾n víi nã lµ vai trß trung gian cña Ng©n hµng trong viÖc tËp chung vµ ph©n phèi l¹i vèn tiÒn tÖ th«ng qua c«ng cô l·i suÊt §èi víi ViÖt Nam trong thêi kú x©y dùng l¹i nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa .ViÖc nghiªn cøu ®Ó lu©n cã mét chÝnh s¸ch cho phï hîp v¾i n­íc ta hiÖn nay lµ hÕt søc cÇn thiÕt . Trªn thùc tÕ tõ n¨m 1990 chóng ta ®· tõng b­íc chuyÓn tõ c¬ chÕ l·i suÊt ©m sang c¬ chÕ l·i suÊt d­¬ng vµ tõ th¸ng 6 /1991 ta ®· thùc hiÖn triÖt ®Ó chÝnh s¸ch l·i suÊt d­¬ng trong ho¹t ®éng tÝn dông .L·i suÊt v­ít trªn chØ sè l¹m ph¸t vµ ®­îc ®iÒu chØnh theo sù biÕn ®éng cña thÞ tr­êng , cã tham kh¶o l·i suÊt trªn thÞ tr­êng vµ khu vùc quèc tÕ Tõ ®Çu n¨m 1996 chÝnh s¸ch l·i suÊt cña Ng©n hµng Nhµ n­íc ®· cã sù thay ®æi theo h­íng tù do ho¸ , huû bá quy ®Þnh vÒ l·i suÊt tiÒn göi , ®iÒu chØnh møc trÇn l·i suÊt cho vay phï hîp víi cung cÇu vèn vµ l¹m ph¸t thÊp . C¸c tæ chøc tÝn dông c¨n cø vµo møc trÇn l·i suÊt cho vay chªnh lÖch gi÷a l·i suÊt cho vay vµ l·i suÊt huy ®éng vèn b×nh qu©n 0.35%/ th¸ng ®Î Ên ®Þnh møc l·i suÊt cho vay vµ l·i suÊt huy ®éng vèn trªn thÞ tr­êng . Tõ th¸ng 11/1997 trong nghÞ quyÕt cña quèc héi ®· kh«ng quy ®Þnh vÒ chªnh lÖch l·i suÊt 0.35% ®èi víi ho¹t ®éng tÝn dông Ng©n hµng .ChÝnh s¸ch l·i suÊt ®· ®¶m b¶o ®­îc yªu cÇu l·i suÊt cho vay chung , dµi h¹n , cho vay ng¾n h¹n rót ng¾n kho¶ng c¸ch tiÒn göi d©n c­ vµ tiÒn göi doanh nghiÖp .Møc chªnh lÖch l·i suÊt cho vay vµ l·i suÊt huy ®éng vèn kh«ng cßn bÞ khèng chÕ mµ phô thuéc vµo thÞ tr­êng vµ hiÖu qu¶ kinh doanh cña tõng tæ chøc tÝn dông . Nh÷ng gi¶i ph¸p ®ã ®· ®­îc thÞ tr­êng chÊp nhËn vµ gãp phÇn vµo thùc hiÖn môc tiªu cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ . NghÞ quyÕt Trung ­¬ng IV còng nªu “thùc hiÖn c¬ chÕ l·i suÊt tÝn dông theo quan hÖ cung cÇu trªn thÞ tr­êng vèn” .Chóng ta ph¶i cã chÝnh s¸ch l·i suÊt phï hîp víi ®­êng nèi ®æi míi kinh tÕ võa ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu qu¶n lý vÜ m« cña Ng©n hµng Nhµ n­íc , thùc hiÖn tÝnh ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa vµ vai trß qu¶n lý cña Nhµ n­íc trong viÖc x©y dùng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ .Bëi v× chóng ta ®æi míi kinh tÕ trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ ®ang trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn , gi¸ trÞ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cßn chiÕm tû träng lín trong c¬ cÊu GDP , cßn nhiÒu vïng , nhiÒu n¬i kinh tÕ hµng ho¸ ch­a ph¸t triÓn thÞ tr­êng ch­a s«i ®éng . Chóng ta cã thÓ quy ®Þnh l·i suÊt mét c¸ch cøng nh¾c theo kiÓu hµnh chÝnh gß bã ¸p ®Æt . ThÞ tr­êng tiÒn tÖ lu©n lu©n s«i ®éng cã ®éc quyÒn . Do ®ã qu¸ tr×nh tù do l·i suÊt lµ qu¸ tr×nh hoµn toµn mang tÝnh quy luËt , nh­ vËy l·i suÊt míi trë thµnh ®ßn bÈy trong nÒn kinh tÕ .Song còng kh«ng thÓ th¶ næi l·i suÊt mµ ph¶i cã ®Þnh h­íng chÝnh s¸ch l·i suÊt cô thÓ cho c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c nhau ho¹t ®éng ë nh÷ng vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi kh¸c nhau ... cã nh­ vËy , c¸c tæ chøc tÝn dông míi ho¹t ®éng ®­îc trong mét c¬ chÕ c¹nh tranh lµnh m¹nh ®¶m b¶o kinh doanh cã l·i phôc vô cã hiÖu qu¶ cho kh¸ch hµng vµ nÒn kinh tÕ . ChÝnh s¸ch l·i suÊt ph¶i ®¶m b¶o Ng©n hµng Nhµ n­íc th«nga nhÊt qu¶n lý mét c¸ch æn ®Þnh theo c¬ chÕ ®Þnh h­íng cßn c¸c l·i suÊt cô thÓ ph¶i ®i c¬ chÕ thÞ tr­êng trong c¬ chÕ ®Þnh h­íng Êy . Tuy nhiªn nÒn kinh tÕ cã dÞnh h­íng x· héi chñ nghÜa , Nhµ n­íc mµ cô thÓ lµ Ng©n hµng Nhµ n­íc nªn lµm râ phÇn chÝnh s¸ch l·i suÊt ®Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu x· héi nh­ chÝnh s¸ch ®èi víi d©n téc vïng s©u vïng xa , chÝnh s¸ch xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo xong viÖc ®Çu t­ ph¶i ®­îc r¹ch rßi còng ®· ®Õn lóc ph¶i giao cho Ng©n hµng chÝnh s¸ch lµm viÖc nµy ®­îc Ng©n hµng xö lý cô thÓ , chØ nh­ lµ c¸c tæ chøc tÝn dông míi ho¹t ®éng tèt ®­îc mµ còng ®óng víi c¬ chÕ l·i suÊt thùc cã cña n­íc ta . Nh­ ta ®· biÕt c«ng cô l·i suÊt cã hai mÆt rÊt nh¹y c¶m .T¨ng l·i suÊt tiÒn göi cã lîi cho tiÕt kiÖm bÊt lîi cho ®Çu t­ vµ ng­îc l¹i . §iÒu hµnh c«ng trong ph¸t triÓn kinh tÕ nh­ c¸c n­íc c«ng nghiÖp míi cña ch©u ¸ ¸p dông chÝnh s¸ch l·i suÊt kh«ng gièng nhau thËm chÝ tr¸i ng­îc nhau . NhiÒu n­íc thùc hiÖn chÝnh s¸ch tù do ho¸ l·i suÊt , c¸c n­íc kh¸c chÝnh phñ l¹i can thiÖp m¹nh vµo khung l·i suÊt cã n­íc l¹i sö dông chÝnh s¸ch l·i suÊt thÊp nh­ Hµn Quèc cã n­íc l¹i thùc hiÖn mét chÝnh s¸ch l·i suÊt cao nh­ §µi Loan . Cã thÓ nãi ViÖt Nam ®ang thi hµnh mét chÝnh s¸ch l·i suÊt cao cã sù can thiÖp m¹nh mÏ cña Nhµ n­íc , trong ®ã Nhµ n­íc æn ®Þnh trÇn l·i suÊt cho vay . chÝnh s¸ch l·i suÊt nµy vÒ c¬ b¶n ®­îc ®¸nh gi¸ tÝch cùc cã ®ãng gãp nhÊt ®Þnh vµo viÖc kiÒm chÕ lµm ph¸t vµ huy ®éng tiÕt kiÖm cho ®Çu t­ ph¸t triÓn trong giai ®o¹n võa qua . Víi chÝnh s¸ch l·i suÊt tiÕp theo cho giai ®o¹n tíi nªn nh­ thÕ nµo ? .Mét sè nhµ kinh tÕ cho r»ng nªn h¹ møc l·i suÊt xuèng cho ngang b»ng víi møc trung b×nh quèc tÕ ,mét sè nhµ kinh tÕ l¹i ®Ò nghÞ thùc hiÖn chÝnh s¸ch tù do ho¸ l·i suÊt ®Ó cho cung cÇu thÞ tr­êng tù thiÕt lËp .Tõ thùc tÕ trong nh÷ng n¨m võa qua cho thÊy t¹i giai ®o¹n ph¸t triÓn nay , ViÖt Nam hiÖn nay vÉn rÊt cÇn cã sù can thiÖp tõ phÜa Nhµ n­íc vµ viÖc h×nh thµnh l·i suÊt vÉn cÇn duy tr× l·i suÊt tiÒn göi ë møc cao h¬n so víi møc trung b×nh trªn thÞ tr­êng quèc tÕ 3.2 §æi c¬ chÕ qu¶n lý cña Ng©n hµng Nhµ n­íc ®èi víi Ng©n hµng th­¬ng m¹i vµ c¸c tæ chøc tÝn dông (TCTD) §· ®Õn lóc Ng©n hµng Nhµ n­íc ®iÒu hµnh kinh doanh cña c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i b»ng nh÷ng c¬ chÕ , chÝnh s¸ch ®Ó c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i ®i ®óng quü ®¹o cña c¬ chÕ thÞ tr­êng lµ .C¹nh tranh gi¶m chi phÝ nhiÖm vô ,®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm dÞch vô cã chÊt l­îng ngµy cµng cao chø kh«ng ph¶i c¹nh tranh t¨ng l·i suÊt huy ®éng ®Ó huy ®éng vèn gi¶m l·i suÊt cho vay ®Î thu hót kh¸ch hµng Ng©n hµng Nhµ n­íc lµ ng­êi ®iÒu hµnh nguÇn vèn tõ Ng©n hµng th­¬ng m¹i thõa vèn sang nh th­¬ng m¹i thiÕu vèn kh«ng cÇn huy ®éng thªm nguÇn vèn nhµn rçi tõ nÒn kinh tÕ th«ng qua thÞ tr­êng liªn Ng©n hµng vµ nghiÖp vô cña Ng©n hµng Trung ­¬ng nh»m ®­a l·i suÊt tiÒn göi tiÕt kiÖm , tÝn phiÕu , kú phiÕu vÒ møc hîp lý nh»m ®¸p øng yªu cÇu kinh doanh cña c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i . TiÕp ®Õn Ng©n hµng Nhµ n­íc cÇn nhanh chãng chuyÓn sang ®iÒu hµnh theo l·i suÊt c¬ b¶n trªn c¬ së tiªn ®Ò cña nã lµ t¹o ra sù th«ng tho¸ng trong c¬ chÕ t¸c ®éng vµo lÜnh vùc huy ®éng vèn cña c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i ,lµm sao cho l·i suÊt huy ®éng vèn thÓ hiÖn ®­îc diÔn biÕn c©n ®èi cung cÇu vÒ vèn trªn thÞ tr­êng. §Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy ,Ng©n hµng Nhµ n­íc cÇn tËp trung vµo mét sè vÊn ®Ò sau ®©y 3.2.1 Gi¶m l·i suÊt cho vay vµ l·i suÊt huy ®éng Thùc tÕ hiÖn nay c¸c n­íc cho thÊy cã hai xu h­íng sö lý vÊn ®Ò l·i suÊt Ng©n hµng . H­íng thø nhÊt : Gi¶m l·i suÊt cho vay ®Ó kÝch thÝch t¨ng tr­ëng kinh tÕ . H­íng thø hai t¨ng l·i suÊt ®Ó huy ®éng tèi ®a vèn nhÇn rçi trong d©n c­ vµo s¶n xuÊt thóc ®Èy t¨ng tr­ëng kinh tÕ .C¶ hai xu h­íng nµy ®Òu cã môc tiªu nh­ nhau nh­ng ph­¬ng ph¸p kh¸c nhau . ViÖc v¹n ®éng ph­¬ng ph¸p nµo lµ tuú theo ®iÒu kiÖn cña mçi n­íc trong tõng thêi kú nhÊt ®Þnh . §èi víi ViÖt Nam trong giai ®o¹n hiÖn nay nªn kÕt hîp hµi hoµ gi÷a hai h­íng ®ã ­u tªn cho h­íng thø nhÊt , tøc lµ gi¶m l·i suÊt cho vay kÝch thÝch c¸c doanh nghiÖp më réng s¶n xuÊt kinh doanh bëi nh÷ng lý do sau ®©y . Thø nhÊt : c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh hiÖn nay rÊt cÇn vay vèn ®Ó ®Çu t­ chiÒu s©u ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm nh»m t¨ng søc m¹nh c¹nh tranh cña hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng trong n­íc vµ xuÊt khÈu .ThÕ nh­ng , yªu cÇu ®ã gÆp khã kh¨n lµ l·i suÊt qu¸ cao so víi tû suÊt lîi nhuËn trong s¶n xuÊt kinh doanh . Thø hai : vèn nhµn rçi n d©n c­ cßn nhiÒu nh­ng ch­a huy ®éng ®­îc hÕt .MuÊn t¨ng søc hÊp dÉn ®èi víi d©n c­ ngoµi l·i suÊt ch­a hîp lý cßn ph¶i ®¶m b¶o tÝnh æn ®Þnh vµ an toµn cña gi¸ trÞ ®ång tiÒn .§Ó ®¹t yªu cÇu ®ã , vÊn ®Ò quan träng nhÊt lµ s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t triÓn thu chi ng©n s¸ch c©n ®èi, tµi chÝnh quèc gia lµnh m¹nh vµ ho¹t ®éng cña Ng©n hµng ph¶i cã hiÖu qu¶ . Xu h­íng gi¶m l·i suÊt cho vay , l·i suÊt huy ®éng cã tÝnh tÝch cùc nhiÒu h¬n vµ suy cho cïng , h¹n chÕ ®­îc rñi ro trong ho¹t ®éng tÝn dông cña Ng©n hµng th­¬ng m¹i ®ång thêi t¹o ®­îc t©m lý án ®Þnh cña kh¸ch hµng bao gåm c¶ ng­êi göi vµ ng­êi vay . 3.2.2 N©ng cao tÝnh æn ®Þnh cña l·i suÊt tÝn dông vµ tû lÖ l·i suÊt æn ®Þnh ph¶i thÊp h¬n tû lÖ l¹m ph¸t . §iÒu nµy cã nghÜa ®Æc biÖt quan träng c¶ vÒ kinh tÕ vµ x· héi . L·i suÊt tÝn dông cã thÓ coi lµ hµn thö cña nÒn kinh tÕ tµi chÝnh cña mét n­íc , sù biÓu hiÖn cña l·i suÊt lµ biÓu hiÖn cña sù æn ®Þnh gi¸ trÞ ®ång tiÒn .V× vËy æn ®Þnh l·i suÊt tÝn dông lµ xu h­íng phæ biÕn cña c¸c n­íc c¬ nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn . ë n­íc ta hiÖn nay tuy tiÒm lùc kinh tÕ vµ dù tr÷ ngo¹i tÖ ch­a ®¹t ®Õn tr×nh ®é ph¸t triÓn nªn vÊn ®Ò æn ®Þnh l·i suÊt cµng chØ nªn ®Æt ra trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh Ýt nhÊt lµ mét n¨m . lý do lµ : sau mét n¨m tû lÖ l¹m ph¸t ®· thay ®æi ®ã lµ c¨n cø ®Ó ®iÒu chØnh l·i suÊt tÝn dông . H¬n thÕ gi¶m bít khèi l­îng h¹ch to¸n cña c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i vµ c¸c tæ chøc tÝn dông æn ®Þng t©m lý kh¸ch hµng . 3.2.3 Ph©n ®Þnh râ chøc n¨ng x· héi trong ho¹t ®éng cña c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i vµ c¸c tæ chøc tÝn dông theo h­íng xo¸ bá dÇn c¬ chÕ bao cÊp qua l·i suÊt tÝn dông .Theo h­íng nµy c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i vµ c¸c tæ chøc tÝn dông chØ lµm chøc n¨ng kinh doanh tiÒn tÖ theo luËt Ng©n hµng .ChuyÓn chøc x· héi cho c¸c tæ chøc tµi chÝnh kh¸c nhau , Ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn , Ng©n hµng ngh­êi nghÌo . Muèn v¹y cÇn ph¶i h¹nchÕ vµ tiÕn tíi so¸ bá tÝnh bao cÊp cña Nhµ n­íc qua l·i suÊt tÝn dông cña Ng©n hµng th­¬ng m¹i vµ tæ chøc tÝn dông cña Nhµ n­íc .Chõng nµo cßn tån t¹i bao cÊp cña Nhµ n­íc qua tÝn dông th× c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i ch­a thÓ thùc hiÖn chøc n¨ng tiÒn tÖ theo ®óng luËt Ng©n hµng .TÝnh chñ ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c chñ nhµ b¨ng vÉn cßn h¹n chÕ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña Ng©n hµng kh«ng thÎ ho¹ch to¸n râ ®­îc vÒ kinh tÕ vµx· héi .Yªu cÇu t¹o s©n tr¬i b×nh ®¼ng gi÷a c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i quèc doanh víi c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i cæ phÇn vµ Ng©n hµng th­¬ng m¹i liªn doanh víi n­íc ngoµi còng ®ßi hái ph¶i xo¸ bá bao cÊp. 3.2.4 T¹o lËp m«i tr­êng ph¸p lý lµnh m¹nh dÓ khuyÕn khÝch sù c¹nh tranh gi÷a c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i vµ c¸c tæ chøc tÝn dông phï hîp víi chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn cña §¶ng vµ Nhµ n­íc .C¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i vµ tæ chøc tÝn dông trong hÖ thèng Ng©n hµng thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ ®Òu cã chøc n¨ng kinh doanh tiÒn tÖ phôc vô nhu cÇu l­u th«ng tiÒn tÖ cña toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n .Sau khi xo¸ bá bao cÊp qua tÝn dông th× c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i vµ tæ chøc tÝn dông chØ lµm chøc n¨ng kinh doanh theo luËt Ng©n hµng .V× vËy Ng©n hµng cÇn t¹o s©n ch¬i b×nh ®¼ng gi÷a c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i vµ tæ chøc tÝn dông thùc hiÑn ®Çy ®ñ ph­¬ng tr©m “®i vay ®Ó cho vay ” Vµ nguyªn t¾c “kinh doanh tiÒn tÖ ph¶i cã l·i ”, æn ®Þng bÒn v÷ng vµ ®óng ph¸p luËt cña Nhµ n­íc nhÊt lµ luËt Ng©n hµng . T«n träng tÝnh ®éc lËp , tÝnh tù chñ cña kinh doanh cña c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i ®i ®«i víi vai trß t¨ng c­êng vai trß qu¶n lý vÜ m« cña Nhµ n­íc th«ng qua ®iÒu hµnh l·i suÊt c¬ b¶n . kÕt luËn Xu h­íng toµn cÇu ho¸ , khu vùc ho¸ héi nhËp ®ang ®Æt ra nh÷ng th¸ch thøc rÊt lín cho c¸c n­íc kÐm ph¸t triÓn trong ®ã cã ViÖt Nam .PhÊn ®Êu quyÕt liÖt v­¬n nªn ®Ó ph¸t huy cao néi lùc , t¨ng kh¶ n¨ng tr¹nh tranh trong nÒn kinh tÕ ®· , ®ang vµ sÏ rÎ thµnh sù sèng cßn cña sù tån t¹i vµ héi nhËp vµ ph¸t triÓn trong xu thÕ nµy . §Ó hoµ nhËp vµo xu thÕ ®ã chóng ta ph¶i ch¨m no æn ®Þnh vµ lµnh m¹ng ho¸ lÜnh vùc tµi chÝnh vµ tiÒn tÖ L·i suÊt lµ c«ng cô tiÒn tÖ cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng nã cã ®é nhay c¶m cao .ViÖc sö dông l·i suÊt trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch l·i suÊt ®­îc c¬i lµ vÊn ®Ò bøc xóc hiÖn nay ®ßi hái ph¶i cã n ®Þng h­oøng thÝch hîp nhÊt tuú thuéc vµo nh÷ng ®Æc thï vµ nh÷ng ®iÒu kiÖn thùc tiÔn n­íc ta nh»m môc tiªu t¨ng tr­ëng ph¸t triÓn kinh tÕ ph¸t huy vai trß ®ßn bÈy cña l·i suÊt , gãp phÇn t¹o ra sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu ®Çu t­ vµ th­¬ng m¹i ho¸ theo h­íng tù do b×nh ®¼ng gi÷a c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i .Tõng b­íc tiÕn tíi mét hÖ thèng tµi chÝnh tiÒn tÖ vµ Ng©n hµng hoµn chØnh , v÷ng tr¾c b¶o ®¶m thùc hiÖn thµnh c«ng chÝnh s¸ch tiÒn tÖ ë tÇm vÜ m« .Mét chÝnh s¸ch l·i suÊt hîp lý lµ mét chÝnh s¸ch l·i suÊt võa cã t¸c dông thu hót vèn nhµn rçi trong d©n c­ võa cã thÓ khuyÕn khichs nhµ s¶n xuÊt sö dông vèn vay ®Çu t­ më réng s¶n xuÊt kinh doanh ®¶m b¶o quyÒn lîi cho ng­¬i vay vèn ng­êi göi tiÒn vµ Ng©n hµng gãp phÇn thóc ®Èy t¨ng tr­ëng kinh tÕ tiÕn tíi c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc nh­ môc tiªu cña ®¶ng vµ Nhµ n­íc ®· ®Ò ra Trong ®Ò ¸n nµy do thêi gian vµ sù hiÓu biÕt c¬ h¹n ch¾c kh«ng t¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt .V× vËy ,em rÊt mong ®­îc sù gióp ®ì cña c¸c thÇy c« gi¸o ®Ó gióp cho em hiÓu biÕt h¬n vÒ m«n häc nµy nhÊt lµ víi t­ c¸ch 1 sinh viªn HVNH vµ ®Ó lµ nÒn t¶ng tèt h¬n cho nh÷ng m«n häc kh¸c . Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! Sinh viªn : NguyÔn Thi Thu Ph­¬ng Tµi liÖu tham kh¶o Gi¸o tr×nh lý thuyÕt tiÒn tÖ vµ Ng©n hµng – Häc viÖn Ng©n hµng n¨m 2000 Gi¸o tr×nh tiÒn tÖ Ng©n hµng vµ thÞ tr­êng tµi chÝnh – F.Miskin . nhµ suÊt b¶n khoa häc kü thuËt 1997 LuËt NHNN vµ c¸c tæ chøc tÝn dông T¹p chÝ Ng©n hµng sè 9 n¨m 2001 sè 7 n¨m 1997 B¸o ®Çu t­ chøng kho¸n sè 64 n¨m 2001 Gi¸o tr×nh tiÒn tÖ NH – nhµ suÊt b¶n thèng kª 1998 Gi¸o tr×nh lý thuyÕt tiÒn tÖ vµ NH – phã tiÕn sÜ NguyÔn Ngäc Hïng B¸o NH n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột Số Vấn Đề Cơ Bản Về Chính Sách Lãi Xuất.doc
Luận văn liên quan