Đề tài Công tác kế toán tại công ty xây lắp phát triển bưu điện trong điều kiện cổ phần hoá

Phán loaûi lao âäüng træåïc khi sàõp xãúp laûi: hiãûn nay taûi Cäng Ty nhán viãn kãú toaïn bao gäöm 8 ngæåìi âaím nhiãûm caïc chæïc nàng, nhiãûm vuû khaïc nhau. Trong täøng säú lao âäüng coï tãn trong bäü maïy kãú toaïn thç coï 2 nhán viãn kãú toaïn måïi væìa måïi täút nghiãûp ra træåìng væìa måïi thæûc hiãûn kyï kãút håüp âäöng, coìn 5 nhán viãn cuî âaî vaìo biãn chãú cuía Nhaì Næåïc, chè coï mäüt ngæåìi chæa thæûc hiãûn kyï kãút håüp âäöng lao âäüng. • Khi Cäng Ty cäø pháön hoïa våïi mä hçnh hoaût âäüng qui mä nhoí, nguäön väún kinh doanh chuí yãúu tæì âi vay, do âoï Cäng Ty phaíi biãút sæí duûng nhán cäng tiãút kiãûm vaì hiãûu quaí, våïi tçnh hçnh taìi chênh cuîng nhæ trçnh âäü cuía nhán viãn kãú toaïn, nhu cáöu thäng tin cáön cung cáúp thç theo em chè nãn giæî laûi 5nhán viãn cho phoìng kãú toaïn, trong âoï mäùi mäüt ngæåìi coï thãø âaím nhiãûm nhiãöu chæïc nàng nhæng váùn baío âaím hoaût âäüng cäng taïc kãú toaïn coï hiãûu quaí vaì váùn giæî âæåüc tênh trung thæûc cho caïc chæïng tæì kãú toaïn. b. Danh saïch lao âäüng hiãûn coï: Qua thåìi gian tçm hiãøu taûi Cäng Ty, em tháúy coï mäüt säú pháön haình kãú toaïn hoaût âäüng chäúng cheïo våïi nhau, âäöng thåìi qui mä hoaût âäüng cuía âån vë nhoí, trçnh âäü cuía nhán viãn kãú toaïn cao do âoï khäng cáön thiãút phaíi täø chæïc bäü maïy kãú toaïn nhæ træåïc næîa, mäùi mäüt nhán viãn kãú toaïn coï thãø âaím nhiãûm âæåüc 2 pháön haình tråí lãn,do âoï em âaî täø chæïc laûi bäü maïy kãú toaïn cho Cäng Ty theo tênh cháút cuía caïc pháön haình nhæ sau: - våïi qui mä nhoí, cäng viãûc kãú toaïn haìng ngaìy khäng låïn làõm, kãú toaïn træåíng coï thãø âaím nhiãûm luän chæïc vuû kiãøm tra âäúi chiãúu haìng ngaìy cuía kãú toaïn täøng håüp træåïc kia, cuîng nhæ kãú toaïn træåíng kiãm luän viãûc theo doîi cäng nåü taûi Cäng Ty. Vaì kãú toaïn váût tæ væìa âaím nhiãûm chæïc vuû nháûp xuáút váût tæ, væìa âaím nhiãûm cäng viãûc theo doîi caïc khoaín thu chi tiãön màût taûi âån vë, bäú trê kãú toaïn váût tæ âaím nhiãûm caí viãûc theo doîi tiãön màût seî traïnh âæåüc tênh trang ghi truìng nghiãûp vuû khi maì xaíy ra tçnh huäúng mua váût tæ bàòng tiãön màût, vç hàng ngaìy seî tiãön haình âäúi chiãúu våïi kãú toaïn træåíng nãn khoï coï thãø xaíy ra gian láûn, ngoaìi ra våïi viãûc phaït haình cäø phiãúu huy âäüng väún thç kãú toaïn tiãön màût coï thãø âaím nhiãûm luän nhiãûm vuû naìy, âäöng thåìi täø chæïc cho kãú toaïn váût tæ kiãm luän pháön theo doîi thuãú våïi Nhaì Næåïc. Bäú trê cho nhán viãn kãú toaïn ngán haìng coï thãø âaím nhiãûm thãm chæïc vuû cuía kãú toaïn TSCÂ , kãú toaïn lao âäüng vaì tiãön læång. Nhán viãn thuí kho coï thãø âaím nháûn luän chæïc nàng cuía thuí quyî.

doc54 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/04/2013 | Lượt xem: 1456 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Công tác kế toán tại công ty xây lắp phát triển bưu điện trong điều kiện cổ phần hoá, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hë 08.02 3.309.072 18.991.052 22.300.124 -Khaïnh tiãút gdëch âäúi ngoaûi 08.03 115.511.582 5.407.091 114.044.103 234.962.776 -Bäø tuïc âaìo taûo 08.04 3.169.810 3.169.810 -Chi phê bàòng tiãön khaïc 08.08 702.360.452 7.322.174 103.605.576 813.288.202 Cäüng 09 8.121.602.161 572.320.561 3.537.183.322 12.231.106.044 Cuìng våïiì baïo caïo cäng trçnh chæa hoaìn thaình ta tiãún haình láûp baïo caïo chi phê saín xuáút theo yãúu täú . säú liãûu ghi vaìo cäüt chi phê træûc tiãúp âæåüc tênh nhæ sau: = (säú phaït sinh cuía caïc ctr hoaìn thaình+ säú phaït sinh cuía caïc cäng trçnh chæa hoaìn thaình)-( säú giaím træì cuía caïc cäng trçnh hoaìn thaình+ säú giaím træ ìcuía caïc cäng trçnh chæa hoaìn thaình) CHI PHÊ SAÍN XUÁÚT KINH DOANH THEO YÃÚU TÄÚ Tæì ngaìy01/10/2003 âãún ngaìy 31/12/2003 Maî säú Kinh doanh khaïc haûch toaïn riãng Chi phê træûc tiãúp Chi phê chung CPBH Cäüng 1. chi phê nguyãn váût liãûu 373.415.185 90.434.564 224.000 464.073.749 váût liãûu duìng choSXSP ,cho khai thaïc 02.01 154.516.098 8.953.405 224.000 163.693.503 Váût liãûu duìng cho sæía chæîa taìi saín 02.02 255.497.391 35.061.985 290.559.376s Nhiãn liãûu,âäüng læûc 02.03 19.250.319 13.268.615 32.518.934 Chi phê duûng cuû saín xuáút 03 17.347.985 33.150.559 50.498.544 2.chi phê kháúu hao TSCÂ 04 83.059.613 63.059.613 3.Chi phê tiãön læång vaì caïc khoaín 87.649.457 1.508.604.532 4.731.296 1.600.985.285 Tiãön læång theo âån giaï 01.01 81.539.457 1.387.217.379 4.731.296 1.473.488.132 Tiãön læång thãm giåì 01.03 78.071.153 78.071.153 Tiãön àn ca 01.04 6.110.000 43.316.000 49.426.000 4.BHXH,BHYT,KPCÂ,chi hoaût 106.836.774 106.836.774 BHXH,BHYT,PH cäng âoaìn 01.02 106.836.774 106.836.774 5.chi phê dëch vuû mua ngoaìi 1.055.711.516 99.086.560 419.634 1.155.217.710 Âiãûn næåïc mua ngoaìi 07.02 14.478.526 17.668.816 419.634 32.566.976 Váûn chuyãøn bäúc dåî thuã ngoaìi 07.03 3.610.000 3.610.000 Chi phê mua baío hiãøm taìi saín 07.07 15.376.727 15.376.727 Dëch vuû thuã ngoaìi khaïc 07.08 1.037.622.990 66.041.017 1.103.664.007 6.Chi phê bàòng tiãön khaïc 522.890.468 67.673.114 618.176 591.181.758 Baío häü lao âäüng 08.01 1.587.992 7.923.627 418.176 10.129.758 Khaïnh tiãút,giao dëch âäúi ngoaûi 08.03 66.804.682 25.746.626 92.551.308 Bäø tuïc âaìo taûo 08.04 793.810 793.310 Chi phê bàòng tiãön khaïc 08.08 454.497.794 33.209.051 487.706.845 Täøng cäüng 4.956.231.020 1.935.695.157 5.993.106 7.459.256.183 Täø chæïc cäng taïc kãú toaïn cho pháön haình tiãu thuû: Trong pháön haình tiãu thuû taûi âån vë bao gäöm hoaût âäüng baïn haìng hoaï nhæ baïn maïy âiãûn thoaûi, baïn cardphone, baïn caïc cäüt âuïc vaì baìn giao caïc cäng trçnh hoaìn thaình cho chuí âáöu tæ. Täø chæïc chæïng tæì kãú toaïn: tæång æïng våïi caïc hoaût âäüng tiãu thuû trãn thç taûi Cäng Ty sæí duûng caïc chæïng tæì âoï laì hoaï âån baïn haìng, phiãúu xuáút kho cho hoaût âäüng tiãu thuû haìng hoaï. Âäúi våïi caïc cäng trçnh hoaìn thaình baìn giao cho khaïch haìng, kãú toaïn càn cæï vaìo häö så quyãút toaïn cäng trçnh, biãn baín thanh lyï håüp âäöng cuìng våïi khäúi læåüng quyãút toaïn cäng trçnh hoaìn thaình ghi nháûn doanh thu trong kyì. Ngoaìi caïc chæïng tæì bàõt buäüc trãn, trong kháu tiãu thuû kãú toaïn coìn sæí duûng caïc chæïng tæì hæåïng dáùn nhæ biãn lai thu tiãön, phiãúu thu, giáúy xaïc nháûn cäng nåü cuía kaïch haìng. TäøØ chæïc váûn duûng hãû thäúng TK vaì säø saïch kãú toaïn: taûi Cäng Ty ghi nháûn doanh thu caïc hoaût âäüng tiãu thuû vaìo TK 511’doanh thu baïn haìng’, âäöng thåìi Cäng Ty theo yãu cáöu quaín lyï tæìng hoaût âäüng tiãu thuû nãu trãn âaî xáy dæûng chi tiãút TK 511nhæ sau: Âäúi våïi viãûc ghi nháûn doanh thu baïn haìng hoaï laì caïc saín pháøm nhæ âiãûn thoaûi, card phone thç doanh thu âæåüc phaín aïnh vaìo TK 5111’ doanh thu baïn haìng hoaï’ Âäúi våïi caïc cäng trçnh hoaìn thaình baìn giao cho khaïch haìng nhæ laì caïc cäng trçnh caïp thç Cäng Ty ghi nháûn doanh thu thãø hiãûn bãn Coï åí TK 51132(maî säú 01), coìn caïc cäng trçnh laì caïc täøng âaìi maì Cäng Ty laìm cho bæu âiãûn thaình phäú thç doanh thu phaín aïnh vaìo TK 51132(maî säú 02), caïc saín pháøm laì caïc cäüt âuïc baïn ra bãn ngoaìi cho khaïch haìng âæåüc ghi nháûn doanh thu vaìo TK 51132(maî säú 03). Ngoaìi ra viãûc ghi nháûn caïc chi phê phaït sinh trong quaï trçnh baïn haìng âæåüc táûp håüp vaìo TK 641’chi phê baïn haìng’, trong âoï âãø dãù daìng quaín lyï caïc khoaín chi phê phaït sinh thç TK 641 âæåüc chi tiãút theo tæìng khoaín muûc coï maî säú truìng våïi maî säú cuía TK 15482. Säø saïch kãú toaïn: khi caïc nghiãûp vuû kinh tãú phaït sinh liãn quan âãún quaï trçnh tiãu thuû haìng hoaï, kãú toaïn thanh toaïn càn cæï vaìo caïc chæïng tæì kãú toaïn ghi vaìo TK 641chi tiãút theo tæìng khoaín muûc chi phê, chàóng haûn nhæ kãú toaïn thanh toaïn dæûa vaìo caïc chæïng tæì nhæ håüp âäöng thuã ngoaìi bäúc då,caïc hoaï âån mua baío hiãøm cho haìng hoaï, caïc hoaï âån chi tiãön mua nhiãn liãûu váûn chuyãøn haìng âi tiãu thuû , phiãúu xuáút kho âãø sæía chæîa caïc cäng trçnh .. cuìng våïi phiãúu chi, kãú toaïn phaín aïnh vaìo Säø caïi TK 641 sau: SÄØ CAÏI TK 641 MAÎ TKÃ: 02. Chæïng tæì - ghi säø SCT Diãùn giaíi Tkã Säú hiãûu TK âäúi æïng Säú tiãön Sh Ngaìy TK Tkã Nåü Coï 22/10 22/10 ......... C 15 142 Mua xàng cho xe Hino Xuáút váût liãûu sæía cäüt âuïc 02 02 111 152 03 01 1.250.000 523.000 Cäüng 5.258.628.390 SÄØ CAÏI TK 641 MAÎ TKÃ: 07 Chæïng tæì - ghi säø SCT Diãùn giaíi Tkã Säú hiãûu TK âäúi æïng Säú tiãön Sh Ngaìy TK Tkã Nåü Coï 22/11 03/12 ......... A12 125 Chi tiãön thuã vchuyãøn Âiãûn, næåïc duìng cho ctri 07 07 111 111 03 02 25.341.260 3.560.210 Cäüng 2.017.862.902 Tæì caïc Säø caïi âoï cuäúi kyì kãú toaïn thanh toaïn láûp baïo caïo chi phê baïn haìng nhæ sau: CHI PHÊ BAÏN HAÌNG Quê IV nàm 2003 MS Xl cäng trçnh Kd khaïc Chi phê chung Täøng cäüng 1. Chi phuï nhán cäng 01 262.874.589 2.551.386.932 2.814.261.521 Tiãön læång theo âån giaï 01.01 238.009.089 2.15.732.440 2.423.741.529 BHXH, BHYT, KPCÂ 01.02 106.836.774 106.836.774 Læång laìm thãm giåì 01.03 82.430.718 82.430.718 Àn giæîa ca 01.04 24.865.500 176.387.000 201.252.500 2.chi phê váût liãûu 02 5.258.628.390 171.229.375 142.901.758 5.572.759.523 Chi phê nguyãn váût liãûu 02.01 5.219.231.165 162.028.243 29.767.641 5.411.027.049 Chi phê váût liãûu sæía chæîa TSCÂ 02.02 690.909 56.342.181 57.033.090 Chi phê nhiãn liãûu 02.03 39.339.225 8.510.223 56.791.936 104.699.384 3. Chi phê cäng cuû duûng cuû 03 27.238.835 21.211.363 58.293.258 106.743.456 4.Chi phê kháúu hao TSCÂ 04 306.153.273 306.153.273 6. Chi phê dëch vuû mua ngoaìi 07 2.017.862.902 93.053.815 180.410.283 2.291.327.000 Âiãûn, næåïc mua ngoaìi 07.02 32.342.995 32.752.381 65.095.376 Váûn chuyãøn bäúc dåî thuã ngoaìi 07.03 35.419.559 1.420.000 36.839.559 Chi mua baío hiãøm taìi saín 07.07 8.726.690 42.847.054 51.573.744 Dëch vuû thuã ngoaìi khaïc 07.08 1.973.716.653 60.710.820 103.390.848 2.137.818.321 Chi phê bàòng tiãön khaïc 08 817.872.034 23.951.419 298.037.818 1.139.861.271 Baío häü lao âäüng 08.01 7.913.082 58.227.277 66.140.359 Tuyãn truyãön quaíng caïo, tiãúp thë 08.02 3.309.072 18.991.052 22.300.124 Khaïnh tiãút giao dëch âäúi ngoaûi 08.03 115.511.582 5.407.091 114.044.103 234.962.776 Bäø tuïc âaìo taûo 08.04 3.169.810 3.169.810 Chiphê bàòng tiãön khaïc 08.08 702.360.452 7.322.174 103.605.576 813.288.202 Cäüng 09 8.121.602.161 572.320.561 3.537.183.322 12.231.106.044 Phán bäø chi phê saín xuáút chung 10 3.487.886.997 49.296.325 3.537.183.322 Täøng cäüng 11 11.609.489.158 621.616.886 3.537.183.322 Trong âoï: chi phê sæía chæîa 12 690.909 56.342.181 57.033.090 Càn cæï vaìo hoaï âån baïn haìng GTGT (âäúi våïi thaình pháøm, haìng hoaï), häö så thanh lyï håüp âäöng, biãn baín baìn giao cäng trçnh kãú toaïn ghi nháûn doanh thu vaìo Baíng kã doanh thu nhæ sau: BAÍNG KÃ Ì DOANH THU HAÌNG HOAÏ, DICH VUÛ BAÏN RA Quê IV nàm 2003 Hoaï âån, chæïng tæì baïn Tãn ngæåìi mua Màût haìng Doanh thu chæa thuãú T suáút THUÃÚ GTGT Kyï hiãûu HÂ Säú HÂ Ngaìy HÂ SK/03N 9601 01/01 Chë Thoü Cäüt bã täng 4.900.000 10 490.000 SK/03N 9651 23/01 Cty Cpphaït triãøn VTTH Theí caìo 100.000 10 10.000 SK/03N 9652 23/01 Cty thäng tin tên hiãûu âsàõt Âiãûn thoaûi 181.818 10 18.182 SK/03N 9602 23/01 Âoaìn vàn hæng Âiãûn thoaûi 227.272 10 22.728 HÂ/03N 9605 23/01 Cty viãùn thäng Ctri tuyãún caïp Tphuï-LD 635.150.354 5 31.757.517,7 Hl/ 03N 9603 26/01 Bæu Âiãûn Ân Tuyãún truyãön dáùn caïp Ân 601.481.830 5 30.074.091,5 SK/03N 9604 26/01 Cäng Ty viãùn thäng Hoa häöng âaûilyï 1.512.500 10 151.250 SK/03N 9653 28/01 Baïn leí Âiãûn thoaûi 454.545 10 45.455 SK/03N 9654 28/01 Phan Hoaìi Thu Theí caìo 300.000 10 30.000 SK/03N 9655 28/01 Nguyãùn Xuán Thao Âiãûn thoaûi 380.000 10 38.000 ............... Cäüng 9.589.168.191 480.396.817 Càn cæï vaìo phiãúu xuáút kho cuía kãú toaïn váût tæ cho hoaût âäüng tiãu thuû cäüt âuïc, càn cæï vaìo biãn baín baìn giao cäng trçnh, häö så thanh lyï håüp âäöng cho hoaût âäüng xáy làõp, càn cæï vaìo caïc hoaï âån mua haìng cuìng våïi Säø caïi TK 632 kãú toaïn thanh toaïn tiãön haình phaín aïnh giaï väún cuía caïc màût haìng tiãu thuû trong kyì nhæ sau: BAÍNG KÃ GIAÏ VÄÚN HAÌNG HOAÏ, DICH VUÛ BAÏN RA Quê IV nàm 2003 Hoaï âån, chæïng tæì baïn Tãn ngæåìi mua Màût haìng Giaï väún Khiãûu HÂ Säú HÂ Ngaìy HÂ SK/03N 9601 01/01 Chë Thoü Cäüt bã täng 4.560.000 SK/03N 9651 23/01 Cty Cpphaït triãøn VTTH Theí caìo 90.909 SK/03N 9652 23/01 Cty thäng tin tên hiãûu âsàõt Theí caìo 181.818 SK/03N 9602 23/01 Âoaìn vàn hæng Âiãûn thoaûi 197.272 HÂ/03N 9605 23/01 Cty viãùn thäng Ctri tuyãún caïp Tphuï-LD 621.150.354 Hl/ 03N 9603 26/01 Bæu Âiãûn Ân Tuyãún truyãön dáùn caïp Ân 551.481.830 SK/03N 9604 26/01 Cäng Ty viãùn thäng Hoa häöng âaûilyï SK/03N 9653 28/01 Baïn leí Âiãûn thoaûi 421.545 SK/03N 9654 28/01 Phan Hoaìi Thu Theí caìo 389.090 ........................ Cäüng 93625.626.701 Tæì caïc baíng kã trãn cuìng våïi Säø caïi TK 5111, TK 51132 chi tiãút cho tæìng hoaût âäüng tiãu thuû cuäúi kyì kãú toaïn tiãún haình láûp baïo caïo sau: SAÍN LÆÅÜNG, DOANH THU BCVT VAÌ THUÃÚ GTGT Quê IV nàm 2003 Chè tiãu Maî säú Doanh thu chæa thuãú Thuãú GTGT Tsuáút Thuãú kyì naìy lkãú IIA. Dthu phaït sinh 921B 9.589.168.191 12.491.566.202 10 480.396.817 653.815.580 - baïn haìng 923 13.254.088 92.505.641 5 1.325.412 9.250.595 - xáy làõp cäng trçnh 924 9.021.485.803 10.291.749.739 447.489.089 511.002.287 924 71.704.000 71.704.000 924 8.949.781.803 10.220.045.739 447.489.089 511.002.287 - kinh doanh khaïc 933 554.428.300 2.107.310.822 31.582.316 133.562.689 IIB. Dthu giaím træì 935A IIC. Dthu KD thuáön 940 9.589.168.191 12.491.599.202 480.396.817 653.815.580 III. dthu HÂ TC 940A 1.920.462 8.973.578 -tiãön laîi 1.920.462 8.973.578 TÄØNG HÅÜP Kyì naìy Luyî kãú Täøng doanh thu 980 9.591.088.653 12.500.539.780 480.396.817 653.815.580 Täøng tiãön ttoaïn 988 10.071.485.470 13.154.355.360 Âãø phaín aïnh tçnh hçnh thæûc hiãûn doanh thu, chi phê vaì kãút quaí thanh toaïn våïi âån vë cáúp trãn vãö kinh doanh dëch vuû khaïc haûch toaïn riãng, kãú toaïn thanh toaïn láûp : BAÏO CAÏO TÄØNG HÅÜP DOANH THU , CHI PHÊ Quê IV nàm 2003 Chè tiãu Maî säú Kinh doanh khaïc Kyì træåïc Kyì naìy Lkãú âáöu nàm Doanh thu phaït sinh 00 1.125.812.414 9.589.168.191 12.491.566.202 Täøng doanh thu 01 1.125.812.414 9.589.158.191 12.491.566.202 Caïc khoaín giaím træì 03 Doanh thu âæåüchæåíng 10C 1.125.812.414 9.589.158.191 12.491.566.202 Giaï väún haìng baïn 11 1.096.618.156 9.625.626.701 12.483.219.070 Giaï väún haìng hoaï, tpháøm 11A 326.308.565 451.328.367 1.569.848.445 Clãûch dt âæåüc hæåíng- gv 20 29.194.258 -36.458.510 8.347.132 Dthu hoaût âäüng TC 21 2.711.392 1.920.462 8.973.578 Chi phê baïn haìng 24 1.189.057 5.993.106 8.347.132 Clãûch thu chi tæì HÂSXKD 30 30.716.593 -40.531.154 8.973.578 Täøng chãnh lãûch thu chi 50 30.716.593 -40.531.154 8.973.578 Ngoaìi hai pháön haình chênh nhæ trãn taûi Cäng Ty, viãûc váûn duûng hãû thäúng TK cho caïc pháön haình khaïc âæåüc thãø hiãûn qua hai så âäö sau: SÅ ÂÄÖ HAÛCH TOAÏN DËCH VUÛ KINH DOANH HAÌNG HOAÏ 111,112 141,331 156 632 911 521,531,532 51132 111,112,131 mua haìng xuáút âi tiãu thuû K/ c giaï väún K/c caïc khoaín giaím thu doanh thu caïc 641,642 K/c doanh thu thuáön chiphê K/c CPBH, CPQLDN 336322 clãûch thu>chi clãûch thu< chi 13635 112 33635 thuãú gtgt âáöu vaìo thanh toaïn våïi Bæu Âiãûn tènh thanh toaïn våïi Bæu Âiãûn tènh VAT âáöu ra âæåüc khtræì kãút chuyãøn buì træì thuãú GTGT TK 111,112 TK 51132, TK 11,112 TK336328 331,334... TK 1548 TK 155 TK 632 TK 9118 512 131 TK 1363.. Nháûn tiãön thaình pháøm Gv t/ pháøm K/c Gv TK 521,531 Doanh thu hâ khaïc TK 152,153 K/c chi phê saín xuáút caïc khoaín mua vl xuáút vl giaím træì dthu näüi bäü phaíi TK 641 doanh thu thu BÂT nháûn vl BÂT cáúp K/c cphê baïn haìng K/c dthu TK 627 TK 336322 TK 642 P/bäø CPSXC trêch näüp K/chuyãøn CPQLDN cáúp trãn CPQLDN TK 336321 TK 136321 Phaíi näüp clãûch phaíi näüp clãûch Thu> chi cho BÂT thu< chi cho BÂT TK 13635 TK 112 TK 33635 Thanh toaïn våïi BÂT thanh toaïn våïi BÂT thuãú VAT âáöu ra Kãút chuyãøn buì træì thuãú VAT 4. Täø chæïc trang bë cå såí váût cháút vaì phæång tiãûn tênh toaïn phuûc vuû cäng taïc kãú toaïn : Hiãûn taûi cå såí trang thiãút bë cuía phoìng kãú toaïn âæåüc trang bë nhæîng phæång tiãûn cáön thiãút âãø phuûc vuû cho cäng taïc kãú toaïn. Hiãûn taûi Cäng Ty âang sæí duûng pháön mãöm cuía Bæu Âiãûn thaình phäú giao cho. Phoìng chè trang bë âæåüc coï 4 maïy tênh, 1maïy fax, 1maïy in. Âäöng thåìi âãø daím baío cäng taïc læu træî chæïng tæì, säø saïch âæåüc täút, Cäng Ty âaî trang bë cho mäùi nhán viãn 1 tuí âæûng chæïng tæì riãng, tæì âoï cuîng coï cå såí quy kãút traïch nhiãûm cho tæìng ngæåìi khi xaíy ra tçnh traûng thiãúu, máút chæïng tæì PHÁÖN BA: TÄØ CHÆÏC CÄNG TAÏC KÃÚ TOAÏN TAÛI CÄNG TY XÁY LÀÕP PHAÏT TRIÃØN BÆU ÂIÃÛN TRONG ÂIÃÖU KIÃÛN CÄØ PHÁÖN HOÏA Âiãöu kiãûn vaì muûc tiãu cuía viãûc chuyãøn doanh nghiãûp Nhaì næåïc sang Cäng Ty cäø pháön(cäø pháön hoïa ) Âiãöu kiãûn cuía cäø pháön hoïa Viãûc cäø pháön hoaï âån vë phuû thuäüc cuía caïc doanh nghiãûp chè âæåüc tiãún haình khi: Âån vë phuû thuäüc cuía doanh nghiãûp coï âuí âiãöu kiãûn haûch toaïn âäüc láûp. Khäng gáy khoï khàn hoàûc aính hæåíng xáúu âãún hiãûu quaí saín xuaït kinh doanh cuía doanh nghiãûp hoàûc caïc caïn bäü coìn laûi cuía doanh nghiãûp. Muûc tiãu cuía viãûc cäø pháön hoïa: Muûc tiãu cuía viãûc chuyãøn doanh nghiãûp Nhaì Næåïc thaình Cäng Ty cäø pháön bao gäöm: Goïp pháön quan troüng náng cao hiãûu quaí, sæïc caûnh tranh cuía doanh nghiãûp; taûo ra loaûi hçnh doanh nghiãûp coï nhiãöu chuí såí hæîu, trong âoï coï âäng âaío ngæåìi lao âäüng; taûo âäüng læûc maûnh meî vaì cå chãú quaí lyï nàng âäüng cho doanh nghiãûp âãø sæí duûng coï hiãûu quaí väún, taìi saín cuía Nhaì Næåïc vaì doanh nghiãûp. Huy âäüng väún cuía toaìn xaî häüi, bao gäöm: caï nhán, caïc täø chæïc kinh tãú, täø chæïc xaî häüi trong vaì ngoaìi næåïc âãø âáöu tæ âäøi måïi cäng nghãû, phaït triãø doanh nghiãûp. Phaït huy vai troì laìm chuí thæûc sæû cuía ngæåìi lao âäüng, caïc cäø âäng; tàng cæåìng sæû giaïm saït cuía nhaì âáöu tæ âäúi våïi chuí doanh nghiãûp; baío âaím haìi hoìa låüi êch cuía Nhaì Næåïc, doanh nghiãûp , nhaì âáöu tæ vaì ngæåìi lao âäüng. Quyãön vaì nghéa vuû cuía doanh nghiãûp cäø pháön hoïa : Doanh nghiãûp cäø pháön hoaï coï traïch nhiãûm sàõp xãúp ,sæí duûng täúi âa säú lao âäüng coï taûi thåìi âiãøm cäø pháön hoaï vaì giaíi quyãút caïc chãú âäü cho ngæåìi lao âäüng theo quy âënh . Cäng ty cäø pháön coï traïch nhiãûm kãú thæìa moüi nghéa vuû âäúi våïi ngæåìi lao âäüng tæì doanh nghiãûp nhaì næåïc chuyãøn sang; coï quyãön tuyãøn choün, bäú trê sæí duûng lao âäüng vaì phäúi håüp våïi caïc cå quan liãn quan giaíi quyãút chãú âäü cho ngæåìi lao âäüng theo quy âënh cuía phaïp luáût . Cäng Ty cäø pháön âæåüc chuí âäüng sæí duûng toaìn bäü taìi saín, tiãön, väún âaî cäø pháön hoïa âãø täø chæïc saín xuáút kinh doanh. Kãú thæìa moüi quyãön låüi, nghéa vuû, traïch nhiãûm cuía doanh nghiãûp Nhaì Næåïc træåïc khi cäø pháön hoïa vaì coï caïc quyãön ,nghéa vuû khaïc nhau theo quy âënh cuía phaïp luáût. Doanh nghiãûp thaình viãn cuía täøng Cäng Ty Nhaì Næåïc cäø pháön hoïa maì Nhaì Næåïc giæî cäø pháön chi phäúi( trãn 50%) thç váùn laì thaình viãn cuía täøng Cäng Ty. Nhæîng thay âäøi taûi Cäng ty Xáy Làõp Phaït triãøn Bæu Âiãûn trong âiãöu kiãûn cäø pháön hoïa coï aính hæåíng âãún täø chæïc cäng taïc kãú toaïn : Giåïi thiãûu khaïi quaït vãö Cäng Ty khi chuyãøn sang cäø pháön hoaï: Ngaìy 07 thaïng 10 nàm 2003 bäü Bæu Chênh Viãùn thäng ra quyãút âënh säú 164 vãö viãûc thæûc hiãûn cäø pháön hoïa Cäng ty Xáy Làõp Phaït triãøn Bæu Âiãûn Âaì Nàông. Cäng Ty âaî thæûc hiãûn xaïc âënh giaï trë doanh nghiãûp vaìo ngaìy 31/12/2003. Càn cæï vaìo giaï trë åí häöì så xaïc âënh giaï trë doanh nghiãûp cuìng våïi tçnh hçnh thæûc tãú cuía Cäng ty Xáy Làõp Phaït triãøn Bæu Âiãûn Âaì Nàông. Cäng Ty choün hçnh thæïc cäø pháön hoïa laì kãút håüp baïn mäüt pháön giaï trë väún Nhaì Næåïc hiãûn coï taûi doanh nghiãûp våïi viãûc phaït haình thãm cäø phiãúu âãø thu huït väún nhàòm phaït triãøn doanh nghiãûp, cuû thãø laì: Väún Nhaì Næåïc chiãúm giæî 30% laì: 1.500.000.000 Väún baïn cho lao âäüng trong doanh nghiãûp 35% laì: 1.750.000.000 Väún baïn cho bãn ngoaìi 35% laì: 1.750.000.000 Väún âiãöu lãû cuía Cäng Ty cäø pháön phaït triãøn viãùn thäng tin hoüc Väún âiãöu lãû:5.000.000.000 Mãûnh giaï mäüt cäø pháön :100.000 âäöng Viãût Nam Säú læåüng cäø phiãúuphaït haình:50.000 Hçnh thæïc cäø phiãúu phaït haình Hçnh thæïc cäø phiãúu:cäø phiãúu cuía Cäng Ty âæåüc phaït haình theo hçnh thæïc laì cäø phiãúu khäng ghi tãn vaì âæåüc in dæåïi daûng Tåì cäø phiãúu. Loaûi cäø phiãúu:tuyì theo loaûi cäø pháön âæåüc ghi trãn cäø phiãúu ,cäø phiãúu cuía Cäng Ty coï hai loaûi: Cäø phiãúu âæåüc tæû do chuyãøn nhæåüng: loaûi naìy duìng cho cäø pháön phäø thäng, træì cäø pháön phäø thäng cuía cäø âäng saïng láûp trong 3nàm âáöu kãø tæì ngaìy âæåüc cáúp giáúy chæïng nháûn âàng kyï kinh doanh. Cäø phiãúu chuyãøn nhæåüng coï âiãöu kiãûn: duìng cho cäø pháön phäø thäng cuía cäø âäng saïng láûp trong 3nàm âáöu kãø tæì ngaìy âæåüc cáúp giáúy âàng kyï kinh doanh. Nhæîng váún âãö âäøi måïi taûi Cäng ty Xáy Làõp Phaït triãøn Bæu Âiãûn khi chuyãøn sang cäø pháön hoaï. Thay âäøi vãö chæïc nàng, nhiãûm vu, nghaình nghãö kinh doanh cuía Cäng Ty. Ngoaìi chæïc nàng kinh doanh mua baïn caïc thiãút bë cuía maïy âiãûn thoaûi cäú âënh,maïy fax, täøng âaìi näüi bäü, caïc thiãút bë bæu chênh viãùn thäng vaì sæía chæía, baío haình caïc thiãút bë naìy thç hiãûn nay Cäng Ty coìn xám nháûp vaìo caí lénh væûc tin hoüc. Täø chæïc laûi læûc læåüng lao âäüng vaì bäü maïy cuía Cäng Ty. Bäú trê, sàõp xãúp laûi læûc læåüng lao âäüng cho phuì håüp våïi yãu cáöu cuía hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh. Âæa ra nhæîng caïn bäü âuí nàng læûc, trçnh âäü, pháøm cháút, sæïc khoeí, hàng say cäng viãûc vaìo caïc vë trê chuí chäút cuía Cäng Ty. Täø chæïc laûi hãû thäúng phoìng ban theo hæåïng tinh giaím täúi âa læûc læåüng haình chênh, cuû thãø: Taûi vàn phoìng bäú trê chè coìn 11ngæåìi: ban Giaïm Âäúc 3 ngæåìi, kãú toaïn 5 ngæåìi, kyî thuáût- kãú hoaûch thë træåìng 1ngæåìi, täø chæïc haình chênh 1ngæåìi, laïi xe kiãm baío vãû 1ngæåìi. - Caïc âäüi tuyì thuäüc vaìo tçnh hçnh saín xuáút kinh doanh cuû thãø âãø sàõp xãúp bäú trê lao âäüng cho phuì håüp. Kãú hoaûch sæí duûng lao âäüng vaì tiãön læång taûi Cäng Ty trong 3 nàm âãún nhæ sau: Tt Mä taí Âvë 2004 2005 2006 1 Täøng säú lao âäüng Ngæåìi 39 49 55 2 Lao âäüng vàn phoìng Ngæåìi 11 11 11 3 Lâ træûc tiãúp Ngæåìi 28 38 44 4 Tiãönlæångbq1thaïng/ ngæåìi Â/thaïng 520.000 580.000 600.000 Âäöng thåìi càn cæï vaìo âiãöu 69 luáût doanh nghiãûp thç Cäng Ty täø chæïc bäü maïy nhæ sau: Âaûi häüi cäø âäng Ban giaïm âäúc Häüi âäöng quaín trë Ban Kiãøm Soaït Phoìng taìi chênh kãú toaïn Bäü pháûn vàn phoìng( haình chênh, âäüi xe, baío vãû...) Caïc Cæía Haìng Kinh Doanh Âäüi Xáy Dæûng Dán Duûng Âäüi Xáy Làõp Thiãút Bë Caïp Ngoaûi Vi Âäüi Xáy Làõp Thiãút Bë Viãùn Thäng-Tin Hoüc Thay âäøi vãö phæång phaïp haûch toaïn. Træåïc âáy laì âån vë phuû thuäüc haûch toaïn riãng, âäúi våïi caïc saín pháøm xáy làõp thuäüc nguäön väún Âáöu tæ xáy dæûng(bao gäöm caí nguäön väún tæì Quyî âáöu tæ phaït triãøn cuía Bæu Âiãûn tènh) thç âån vë thæûc hiãûn âuïng theo caïc thuí tuûc vaì trçnh tæû vãö âáöu tæ XDCB. Cäng Ty âæåüc haûch toaïn riãng doanh thu, chi phê vaì xaïc âënh kãút quaí kinh doanh cuía hoaût âäüng xáy làõo, âæåüc Bæu Âiãûn tènh thanh toaïn khäúi læåüng theo phiãúu baïo giaï âæåüc duyãût, viãûc kã khai thuãú, näüp thuãú GTGT âæåüc thæûc hiãûn theo âuïng hæåïng dáùn qui âënh cuíaTäøng Cäng Ty. Âäúi våïi váût tæ, thiãút bë do Bæu Âiãûn thaình phäú cung cáúp cho Cäng Ty âãø thi cäng cäng trçnh thç Cäng Ty khäng âæåüc haûch toaïn giaï trë naìy vaìo cäng trçnh vaì pháön doanh thu cuía hoaût âäüng Xáy làõp âaî thæûc hiãûn. Khi doanh nghiãûp chuyãøn sang cäø pháön hoïa tæïc laì khäng coìn âån vë phuû thuäüc næîa maì âaî tråí thaìnhmäüt âån vë âäüc láûp coï âáöy âu ítæ caïch phaïp nhán, vaì laì âån vë haûch toaïn âäüc láûp, caïc saín pháøm cuía doanh nghiãûp âãöu âæåüc haûch toaïn doanh thu,chi phê vaì doanh nghiãûp cuîng xaïc âënh kãút quaí hoaût âäüng kinh doanh riãng cuía mçnh, thæûc hiãûn caïc nhiãûm vuû âäúi våïi Nhaì Næåïc vãö thuãú. Caïc buït toaïn haûch toaïn phuû thuäüc træåïc âáy våïi Bæu Âiãûn tènh thç nay haûch toaïn nhæ mäüt khaïch haình bçnh thæåìng. Nháûn xeït vãö nhæîng thay âäøi trãn : Våïi viãûc ngaìy caìng måí räüng caïc chæïc nàng kinh doanh cuía mçnh cuîng nhæ våïi âäüi nguî cäng nhán viãn coï trçnh âäü thç Cäng Ty ngaìy caìng khäng nhæîng giæî âæåüc vë trê cuía mçnh trãn thë træåìng maì coìn coï thãø taûo ra âæåüc uy tên cuîng nhæ tiãúng vang trãn thë træåìng. Âäöng thåìi khi âaî tråí thaình mäüt âån vë hoaìn toaìn âäüc láûp thç doanh nghiãûp phaíi hãút sæïc cäú gàõng tçm âæåüc mä hçnh, nghaình nghãö phuì håüp våïi yãu cáöu thæûc tãú khaïch quan cuía thë træåìng vaì nàng læûc cuía âäüi nguî caïn bäü âãø coï thãø täön taûi. Âäöng thåìi caïc nhaì quaín lyï phaíi tçm caïch sæí duûng täút nháút âäöng väún cuía mçnh. Khi âån vë âaî haûch toaïn âäüc láûp thç traïch nhiãûm phaïp lyï cuía ngæåìi laìm cäng taïc kãú toaïn cao hån, nhán viãn kãú toaïn phaíi laìm cäng viãûc cuía mçnh cáøn tháûn, trung thæûc, chênh xaïc hån. Bãn caûnh âoï våïi nhæîng thay âäøi trãn thç cäng taïc kãú toaïn taûi Cäng Ty gàûp nhiãöu khoï khàn nhæ viãûc xæí lyï caïc chæïng tæì måïi phaït sinh, viãûc chuyãøn âäøi säú liãûu trãn caïc säø...sau âáy em xin trçnh baìy mäüt säú yï kiãún cuía mçnh nhàòm hoaìn thiãûn cäng taïc kãú toaïn cho Cäng Ty. III. Mäüt säú yï kiãún nhàòm hoaìn thiãûn cäng taïc kãú toaïn cho Cäng Ty Hoaìn thiãûn cho pháön haình saín xuáút : Täø chæïc chæïng tæì kãú toaïn: hãû thäúng chæïng tæì kãú toaïn cho pháön haình saín xuáút kinh doanh âaî âáöy âuí, tuy nhiãn chè coï thay âäøi mäüt säú váún âãö nhæ baíng thanh toaïn thu nháûp nay âæåüc taïch biãût roî raìng giæîa bäü pháûn saín xuáút vaì bäü pháûn vàn phoìng, âäöng thåìi âãø náng cao hiãûu quaí kinh doanh ta nãn coï chênh saïch læång khoaïn âäúi våïi nhán cäng thuã ngoaìi, trong træåìng håüp naìy ta sæí duûng håüp âäöng læång khoaïn. Vaì âäúi våïi nhán viãn åí caïc bäü pháûn xáy dæûng thç thæûc hiãûn chênh saïch læång àn theo saín pháøm khi cäng viãûc hoaìn thaình- kãú toaïn sæí duûng chæïng tæì laì baíng täøng håüp nhán cäng theo khäúi læåüng cäng viãûc. Täø chæïc váûn duûng TK vaì säø saïch kãú toaïn: træåïc âáy táút caí chi phê phaït sinh âãöu âæåüc táûp håüp vaìo TK 154’chi phê saín xuáút kinh doanh’coï nhiãöu khoï khàn, âãø thuáûn låüi hån trong viãûc theo doîi cå cáúu giaï thaình cuía saín pháøm theo khoaín muûc, kiãøm tra sæû biãún âäüng giaï thaình saín pháøm so våïi dæû toaïn thç kãú toaïn træåïc khi phaín aïnh chi phê vaìo TK 154’giaï trë saín pháøm dåí dang’, thç caïc chi phê phaíi âæåüc táûp håüp vaìo TK loaûi 6’chi phê’ theo tæìng khoaín muûc chi phê nhæ TK 621A’chi phê nguyãn,váût liãûu træûc tiãúp’, TK 622A’chi phê nhán cäng træûc tiãúp’, TK 627A’chi phê saín xuáút chung’.Âäöng thåìi xáy dæûng chi tiãút cho tæìng TK trãn theo yãu cáöu cuía quaín lyï nhæ våïi TK 621 âãø theo doîi chi phê nguyãn liãûu duìng cho saín xuáút saín pháøm thç âæåüc ghi åí TK 6211, nguyãn váût liãûu duìng âãø sæía chæîa taìi saín thç thãø hiãûn åí TK 6212, nhiãn liãûu thç âæåüc phaín aïnh åí TK 6213. Tæång tæû âäúi våïi caïc khoaín chi phê nhán cäng thç caïc khoaín tiãön læång cuía cäng nhán viãn træûc tiãúp tham gia saín xuáút thç phaín aïnh åí TK 6221, caïc khoaín læång khoaïn âäúi våïi cäng nhán thuã ngoaìi phaín aïnh åí TK 6222, tiãön àn ca thãø hiãûn åí TK 6223. TK 627træåïc âáy âæåüc Cäng Ty sæí duûng âãø táûp håüp táút caí caïc chi phê phaït sinh trong toaìn Cäng Ty, nay thç chè täø chæïc TK 627 våïi caïc khoaín muûc chi phê chung phaït sinh taûi caïc phán xæåíng cuía Cäng Ty. Âãø theo doîi caïc chi phê nguyãn váût liãûu xuáút duìng sæía chæîa cho phán xæåíng thç kãú toaïn tiãún haình phaín aïnh åí TK 6271, caïc chi phê kháúu hao TSCÂ thãø hiãûn trãn TK 6272, caïc chi phê dëch vuû mua ngoaìi duìng cho hoaût âäüng saín xuáút taûi phán xæåíng âæåüc theo doîi trãn TK 6273, TK 6277 theo doîi caïc khoaín chi khaïc bàòng tiãön phaït sinh taûi caïc âäüi, chi phê maïy thi cäng âæåüc thãø hiãûn åí TK 6278 Ty do viãûc sæí duûng maïy thi cäng vaìo êt nãn khäng täø chæïc âäüi maïy thi cäng maì chè thuã ngoaìi.TK 627 phaín aïnh caíc caïc chi phê phaït sinh åí pháön haình âuïc cäüt. Cuäúi kyì chè tiãu naìy âæåüc phán bäø theo tiãu thuïc nguyãn váût liãûu træûc tiãúp. Trãn âáy laì hãû thäúng TK váûn duûng cho hoaût âäüng saín xuáút xáy làõp, ngoaìi ra âäúi våïi hoaûtâäüng saín xuáút âuïc cäüt thç caïc chi phê phaït sinh cuîng âæåüc táûp håüp vaìo loaûi 6 træåïc khi chuyãøn sang TK 154. Caïc chi phê thuäüc nguyãn váût liãûu duìng cho hoaût âäüng saín xuáút naìy âæåüc táûp trung vaìo TK 621B, trong âoï tæìng khoaín muûc chi phê âæåüc chi tiãút theo maî thäúng kã tæång tuû caïc khoaín muûc chi phê åí TK 621A. Tiãön læång cho cäng nhán âæåüc phaín aïnh åí TK 622B vaì noï cuîng âæåüc chi tiãút nhæ TK 622A. Tæì chæïng tæì gäúc ban âáöu nhæ phiãúu nháûp, xuáút kho, caïc hoaï âån kãú toaïn váût tæ tiãún haình táûp håüp chi phê nguyãn váût liãûu xuáút duìng cho cäng trçnh vaìo säø chi tiãút nháûp, xuáút váût tæ. PHIÃÚU XUÁÚT KHO Ngaìy 2 thaïng 11 nàm 2003 Âån vë nháûn haìng: âäüi caïp ngoaûi vi Ngæåìi nháûn haìng: Nguyãùn Vàn Haíi Stt Tãn váût tæ ÂVT Säú læåüng Âån giaï Thaình tiãún 1 2 3 .... Caïp cäúng 200x2 Keûp 2 raînh 3 läù Moïc dåî caïp Caïi Caïi Caïi 10 12 5 37.980 9.500 1.800 379.800 114.000 9.000 710.116 Tæì phiãúu xuáút kho trãn, cuìng våïi nhiãöu chæïng tæì khaïc phaït sinh trong quyï cho cäng trçnh naìy kãú toaïn tiãún haình ghi vaìo säø chi tiãút váût tæ nhæ sau: SÄØ CHI TIÃÚT XUÁÚT VÁÛT TÆ Cäng trçnh : måí räüng maûng caïp näüi haût OCB Chæïng tæì Diãùn giaíi Xuáút Säú Ngaìy Slæåüng Âån giaï Thaình tiãön PX 12 PX 15 PX20 PXA1 02/11 02/11 02/11 12/11 Xuáút caïp cäúng 200x2láön 1 Xuáút keûp 2 raînh 3 läù láön1 Xuáút moïc dåí caïp láön 1 Xuáút keûp 2 raïnh 3 läù láön 2 10 12 5 20 37.980 9.500 1.800 9.700 379.800 114.000 9.000 194.000 Cäüng 587.709.031 Cuìng våïi säø chi tiãút nháûp váût tæ thãø hiãûn åí pháön phuû luûc. Cuäúi kyì kãú toaïn váût tæ tiãún haình kiãøm tra âäúi chiãúu säú liãûu åí caïc säø chi tiãút nháûp, xuáút váût tæ âãø lãn baíng cán âäúi váût tæ, âáy cuîng laì càn cæï duìng âãø theo doîi tçnh hçnh váût tæ täön kho cuía Cäng Ty nhæ sau: BAÍNG CÁN ÂÄÚI VÁÛT TÆ Cäng trçnh: måí räüng maûng caïp näüi haût OCB Stt Tãn vtæ Täön âkyì Nháûp trong kyì Xuáút trong kyì Täön cuäúi kyì Slg tiãön Slg Tiãön Slg Tiãön Slg tiãön Caïp cäúng 200x2 Keûp 2 raînh 3 läù Khuy trang bë dáy dáút Moïc dåí caïp Vliãûu chæa sæí duûng ........... 200 180 120 140 75.960.000 1.710.000 180.000 252.000 170 165 120 120 64.566.000 1.567.500 180.000 216.000 30 15 20 11.394.000 142.500 36.000 950.000 Cäüng 693.362.031 587.709.031 105.653.000 Sau âoï tiãún haình vaìo säø tåì kã chi tiãút TK 621 nhæ sau: TÅÌ KÃ CHI TIÃÚT TK 621 Cäng trçnhmåí räüng tuyãún näüi haût OCB Stt Chæïng tæì Diãùn giaíi Ghi Nåü TK 621 Ghi Coï TK 621 Säú Ngaìy TK 141 ... Cäüng nåü TK 621 TK 152 .... Cäüng coï TK 621 01 02 03 04 PX 12 PX 15 PX20 PXA1 PX21 PX 22 ..... 10/10 15/10 25/10 2/11 12/11 12/11 Caïp cäúng 200x2 Keûp 2 raînh 3 läù Khuy trang bë dáy dáút Moïc dåí caïp Xi màng Vliãûu chæa duìng 64.566.000 1.567.500 180.000 216.000 25.350.000 64.566.000 1.567.500 180.000 216.000 25.350.000 950.000 950.000 587.709.031 587.709.031 950.000 950.000 Âäúi våïi chi phê nhán cäng càn cæï vaìo caïc chæïng tæì gäúc kãú toaïn tiãön læång tiãún haình vaìo tåì kã chi tiãút TK 622 theo tæìng cäng trçnh, HMC. BAÍNG TÄØNG HÅÜP NHÁN CÄNG THEO KHÄÚI LÆÅÜNG CÄNG VIÃÛC Cäng trçnh : måí räüng caïp näüi haût OCB Stt Hoü vaì tãn Näi dung cäng viãûc Âvt Kh læåüng Âgiaï Thaình tiãön 1 Ngyãùn xuán Làõp âàût tuí caïp Haìn näúi caïp âäöng taûi tuí caïp 100x2 Tuí 2 2 46.990 105.128 93.980 210.256 2 Tráön taïnh Làõp phiãún 10x2 âáöu dáy vaìo khung giaï Phiãún 80 4.898 391.840 3 Phan ngoüc Haìn näúi caïp âäöng loaûi caïp 200x2 såüi Såüi 4 86.259 345.036 ....... Cäüng 3.193.007 Tæì säú liãûu trãn baíng täøng håüp nhán cäng theo khäúi læåüng cäng viãûc cuìng våïi håüp âäöng læång khoaïn ngoaìi cho cäng nhán thuã ngoaìi, kãú toaïn tiãön læång lãn tåì kã nhæ sau TÅÌ KÃ CHI TIÃÚT TK 622 Cäng trçnh : måí räüng caïp näüi haût OCB Stt Chæïng tæì Diãùn giaíi Ghi Nåü TK 622 Ghi Coï TK 622 Säú Ngaìy TK 141 TK 334 Cäüng nåü TK 622 ..... .... Cäüng coï TK 621 Læång thaïng 10 Læång thaïng 11 Læång thaïng 12 Læång thuã ngoaìi 1.256.320 3.193.007 4.521.000 3.250.560 3.193.007 4.521.000 3.250.560 1.256.320 1.256.320 10.964.567 12.220.887 Âäúi våïi caïc chi phê chung phaït sinh taûi Cäng Ty thç kãú toaïn càn cæï vaìo caïc chæïng tæì gäúc phaín aïnh vaìo tåì kã chi tiãút TK 627. Càn cæï vaìo säú liãûu ghi trãn tåì kã chi tiãút TK 627 (åí phuû luûc), kãú toaïntiãún haình phán bäø chi phê naìy cho caïc cäng trçnh theo tiãu thæïc phán bäø laì theo chi phê nguyãn váût liãûu træûc tiãúp, ta coï âæåüc chi phê chung cho cäng trçnh måí räüng caïp näüi haût OCB. Tæì âoï kãú toaïn XDCB tiãön haình lãn tåì kã chi tiãút chi phê saín xuáút cho cäng trçnh hoaìn thaình nhæ sau: TÅÌ KÃ CHI TIÃÚT CHI PHÊ SAÍN XUÁÚT(TK 154) Cäng trçnh : måí räüng maûng caïp näüi haût OCB Chæïng tæì Näüi dung TK 621 TK 622 TK 627 Täøng Ngaìy Säú Xuáút váût tæ laìn ctri Chi tiãön mua váût tæ Chi tiãön mua nhiãn liãûu ........ Chi tiãön læång Chi tiãúp khaïch Chi tiãön thuã maïy thi cäng 212.560.321 993.774 1.544.900 12.220.887 8.530.500 1.238.984 cäüng 587.709.031 12.220887 9.769.480 609.699.398 Täø chæïc láûp baïo caïo kãú toaïn: sau khi cäng trçnh hoaìn thaình baìn giao thç kãú toaïn váùn láûp baïo caïo giaï thaình saín pháøm dëch vuû. Giäúng caïch láûp nhæ cuî. Hoaìn thiãûn täø chæïc cäng taïc kãú toaïn cho pháön haình tiãu thuû vaì thuãú : Täø chæïc chæïng tæì kãú toaïn: âäúi våïi pháön haình tiãu thuû thç chæïng tæì sæí duûng taûi Cäng Ty âaî hoaìn thiãûn, vaì loaûi boí båït trong chæïng tæì gäúc ban âáöu phiãúu xuáút kho kiãm váûn chuyãøn näüi bäü laì chæïng tæì sæí duûng træåïc âáy âäúi våïi Bæu Âiãûn thaình phäú. Täø chæïc váûn duûng hãû thäúng TK vaì säø saïch kãú toaïn:hoaût âäüng tiãu thuû trong kyì cuía Cäng Ty khäng coï thay âäøi vãö hãû thäúng säø saïch, Cäng Ty váùn giæî nguyãn caïc säø chi tiãút nhæ træåïc khi cäø pháön hoaï. Chè coï thay âäøi vãö säø saïch cuía thuãú GTGT âáöu ra taûi Cäng Ty, træåïc âáy thuãú GTGT âáöu ra âæåüc phaín aïnh åí TK 33635,thuãú GTGT âáöu vaìo âæåüc thãø hiãûn trãn TK 13635. Hiãûn nay khi âaî laì mäüt âån vë âäüc láûp thç khoaín thuãú GTGTâáöu ra âæåüc ghi nháûn åí TK 333 ’thuãú vaì caïc khoaín phaíi näüp Nhaì Næåïc ’, vç thuãú suáút cuía caïc cäng trçnh xáy làõp khaïc våïi thuãú suáút cuía haìng hoaï, saín pháøm. Do âoï chi tiãút TK 333thaình TK 333A’thuãú GTGT cuía cäng trçnh’ vaì TK 333B ’thuãú GTGT haìng hoa,ï cäüt âuïc’. Âäöng thåìi Cäng Ty chuyãøn Säø caïi TK 33635 thaình Säø caïi TK 333vaì säú dæ bãn coï cuía TK 33635 khi sang cäø pháön hoïa âæåüc chuyãøn sang cho Säø caïi TK 333. Cäng viãûc theo doîi thuãú âáöu vaìo thãø hiãûn trãn Säø caïi TK 133. Täø chæïc láûp baïo caïo: cuìng våïi caïc baïo caïo näüi bäü nhæ baïo caïo saín læåüng, doanh thu. Baïo caïo naìy chè khaïc so våïi træåïc kia laì chè thãø hiãûn doanh thu, khäng thãø hiãûn pháön thuãú. Giæî nguyãn baïo caïo baïn haìng âäöng thåìi nay Cäng Ty phaíi láûp baïo caïo hoaût âäüng kinh doanh, baïo caïo thuãú. Caïc baïo caïo naìy âæåüc láûp theo qui âënh cuía bäü taìi chênh. Täø chæïc cäng taïc kãú toaïn cho pháön haình theo doîi cäø phiãúu vaì nguäön väún: Täø chæïc chæïng tæì kãú toaïn:âäúi våïi Cäng Ty cäø pháön viãûc theo doîi phaït haình cäø phiãúu thäng qua 2 máùu chæïng tæì laì baíng kã mua laûi cäø phiãúu vaì baíng kã baïn cäø phiãúu, âáy cuîng laì chæïng tæì âãø kãú toaïn duìng âãø ghi tàng, giaím nguäön väún kinh doanh, ngoaìi hai chæïng tæì trãn thç kãú toaïn coìn càn cæï vaìo caïc biãn baín goïp väún cuía caïc bãn goïp väún âãø ghi nháûn vaìo nguäön väún cuía mçnh. Täø chæïc váûn duûng hãû thäúng TK: træåïc âáy Cäng Ty chæa coï TK naìo phaín aïnh nguäön väún kinh doanh, chè sæí duûng TK 33634’phaíi traí vãö cáúp väún âáöu tæ’ âãø theo doîi caïc khoaín maì Bæu Âiãûn thaình phäú cáúp cho Cäng Ty âãø thæûc hiãûn caïc cäng trçnh, do âoï khi sang cäø pháön hoïa thç Cäng Ty cáön thiãút phaíi coï TK theo doîi riãng pháön haình naìy. Cäng Ty tuán theo qui âënh cuía bäü taìi chênh laì måí TK 411âãø theo doîinguäön väún kinh doanh, trong âoï theo em TK 411seî âæåüc måí chi tiãút nhæ sau: TK 411våïi maî thäúng kã 01duìng âãø theo doîi väún theo mãûnh giaï, TK 411våïi maî thäúng kã 02a duìng âãø theo doîi väún trãn mãûnh giaï, maî 02b theo doîi väún dæåïi mãûnh gia,ï maî 03duìng âãø theo doîi väún cuía cäø âäng thæåìng, maî 04 duìng âãø quaín lyï väún cuía cäø âäng æu tiãn, maî 05duìng âãø theo doîi väún bäø sung tæì caïc quyî hoàûc tæì laîi âãø laûi. Vç laì âån vë våïi quy mä nhoí nãn quyî cuía doanh nghiãûp chè täø chæïc thaình hai quyî laì 4151’quyî tråü cáúp máút viãûc laìm’ vaì 4158 ’quyî khen thæåíng phuïc låüi’. Cäng Ty khi sang cäø pháön hoïa thç thay âäøi låïn nháút taûi Cäng Ty laì viãûc thu huït väún bàòng caïch phaït haình traïi phiãúu. Trong hoaût âäüng cäø phiãúu naìy Cäng Ty coìn coï hoaût âäüng laì mua laûi chênh cäø phiãúu cuía Cäng Ty mçnh âãø coï thãø taïi phaït haình ra thë træåìng, chia cäø tæïc cho cäø âäüng hoàûc huyí boí nhàòm laìm giaím nguäön väún goïp. Træåìng håüp naìy kãú toaïn sæí duûng TK 419’cäø phiãúu mua laûi’ âæåüc måí chi tiãút thaình TK 4191’cäø phiãúu tæû do chuyãøn nhæåüng âæåüc mua laûi’ vaì TK 4192’cäø phiãúu chuyãøn nhæåüng coï âiãöu kiãûn âæåüc mua laûi’. Säø saïch kãú toaïn: khi Cäng Ty thæûc hiãûn huy âäüng väún bàòng phaït haình cäø phiãúu, càn cæï vaìo phiãúu thu, giáúy xaïc nháûn cäng nåü cuía cäø âäng thç kãú toaïn tiãön màût ghi vaìo baíng kã baïn cäø phiãúu , sau âoï ghi vaìo säø chi tiãút phaït haình cäø phiãúu, säø chi tiãút nguäön väún kinh doanh, âäöng thåìi ghi vaìo Säø caïi TK 411 tuyì theo loaûi cäø phiãúu maì phaín aïnh theo maî thäúng kã cho phuì håüp. BAÍNG KÃ BAÏN CÄØ PHIÃÚU Ngaìy 02 thaïng 02 nàm 2004 Loaûi cäø phiãúu: cäø phiãúu chuyãøn nhæåüng khäng âiãöu kiãûn Säú ctæì Tãn ngæåìi mua Slg Mãûnh giaï Giaï ttãú mua laûi Giaï ttãú baïn Thaình tiãön Mãûnh giaï giaï baïn ttãú 000100 000101 000120 ... Nguyãún thë thoü Tráön thuyï diãùm Nguyãùn vàn haíi Cty phaït triãøntin hoüc 100 100 100 1.500 100.000 100.000 100.000 100.000 98.640 98.000 98.000 98.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 9.800.000 9.800.000 9.800.000 Cäüng 2.000.000.000 1.960.000 Tæì baíng kã âoï lãn säø chi tiãút phaït haình cäø phiãúu nhæ sau SÄØ CHI TIÃÚT PHAÏT HAÌNH CÄØ PHIÃÚU Chæïng tæì Loaûi cäø phiãúu Säú læåüng Giaï trë theo mãûnh giaï Giaït hæûc tãú phaït haình Thaình tiãön Säú Ngaìy 000100 000110 000120 000121 02/02/04 02/02/04 02/03/04 02/03/04 ........ Cphiãúu thæåìng Cphiãúu æu âaîi Cphiãúu thæåìng Cphiãöu æu âáùi 200 100 180 50 20.000.000 10.000.000 18.000.000 5.000.000 98.000 99.500 98.000 99.500 19.600.000 9.950.000 17.640.000 4.975.000 cäüng 4.000.000.000 3.560.600.000 Âäúi våïi træåìng håüp doanh nghiãûp mua laûi cäø phiãúu cuía chênh Cäng Ty mçnh phaït haình thç càn cæï vaìo phiãúu chi kãú toaïn tiãön màût ghi vaìo baíng kã mua laûi cäø phiãúu BAÍNG KÃ MUA LAÛI CÄØ PHIÃÚU Ngaìy 12 thaïng 02 nàm 2004 Säú Tãn, kyï hiãûu maî cäø phiãúu Säú læåüng Mãûnh giaï Giaï thæûc tãú mua Säú tiãön Theo mãûnh giaï Theo giaï tteï mua 1 2 Cäø phiãúu thæåìng Cäø phiãúu æu âaîi 1.500 500 100.000 100.000 98.640 99.000 150.000.000 50.000.000 147.960.000 49.500.000 Cäüng 2.000 200.000.000 197.460.000 Täøng säú tiãön thæûc tãú mua: mäüt tràm chên mæåi baíy triãûu bäún tràm saïu mæåi ngaìn âäöng chàôn. Tæì baíng kã âoï kãú toaïn phaín aïnh vaìo säø chi tiãút cäø phiãúu mua laûi nhæ sau: SÄØ CHI TIÃÚT CÄØ PHIÃÚU MUA LAÛI Ngaìy Loaûi cphiãúu TK Giaï ttãú taïi phaït haình Giaï trë Säú phaït sinh tàng Säú phaït sinh giaím Slg Giaï theo MG Giaï mua ttãú Slg MG ttãú Cäø phiãúu thæåìng Cäø phiãúu æu âaîi 111 112 r 148.500.000 49.850.000 1.500 500 150.000.000 50.000.000 147.960.000 49.500.000 Cäüng 198.350.000 2.000 200.000.000 197.460.000 Tæì säø chi tiãút baïn cäø phiãúu vaì säø chi tiãút cäø pháön mua laûi kãú toaïn tiãön haình ghi vaìo säø chi tiãút nguäön väún kinh doanh nhæ sau: SÄØ THEO DOÎI CHI TIÃÚT NGUÄÖN VÄÚN KINH DOANH Ngaìy Diãùn giaíi TK Säú phaït sinh tàng Säú phaït sinh giaím Väún goïp Tdæ väún Väún # Väún goïp Thàûngdæ väún Väún khaïc Cäø phiãúu phaït haình Cäø pháön mua laûi 111 111 4.000.000.000 890.000 200.000.000 439.400.000 Cäüng 4.000.000.000 890.000 200.000.000 439.400.000 Täø chæïc cäng taïc kãú toaïn cho pháön haình TSCÂ Täø chæïc chæïng tæì kãú toaïn: våïi hãû thäúng chæïng tæì kãú toaïn duìng cho pháön haình TSCÂ thç theo em tuán theo caïc chæïng tæì âaî coï trong qui âënh, bäü chæïng tæì sæí duûng cho pháön haình naìy âaî hoaìn chènh. Täø chæïc váûn duûng hãû thäúng TK vaì säø saïch kãú toaïn:træåïc âáy Cäng Ty cuîng âaî phaín aïnh viãûc theo doîi TK TSCÂ vaìo TK 211, vaì nay váùn giæî nguyãn nhæ váûy, chè coï thãø chi tiãút TK 211 naìy theo yãu cáöu quaín lyï nhæ sau: âäúi våïi TSCÂ duìng cho bäü pháûn vàn phoìng âæåüc phaín aïnh vaìo TK 2111, TSCÂ duìng cho caïc âäüi âæåüc ghi vaìo TK 2112, âäöng thåìi TSCÂ duìng cho âäüi xáy dæûng âæåüc mang maî thäúng kã 01, âäüi caïp våïi maî thänúg kã 02, âäüi xáy làõp våïi maî thäúng kã 03, TSCÂ duìng cho caïc cæía haìng âæåüc ghi vaìo TK 2113. Ngoaìi ra viãûc phaín aïnh giaï trë kháúu hao cuía tæìng TSCÂ cuía tæìng bäü pháûn âæåüc phaín aïnh vaìo mäùi TK khaïc nhau. TK 2141duìng ghi giaï trë kháúu hao taûi vàn phoìng, TK 2142 phaín aïnh giaï trë hao moìn TSCÂ taûi caïc âäüi, trong âoï våïi maî thäúng kã 01âæåüc theo doîi cho âäüi xáy dæûng, maî thäúng kã 02 âæåüc theo doîi cho âäüi caïp, ma î03duìng theo doîi TSCÂ cho âäüi xáy làõp, TK 2143duìng âãø phaín aïnh giaï trë hao moìn TSCÂ taûi caïc cæía haìng. Âäúi våïi bäü pháûn xáy làõp khäng cáön thiãút phaíi täø chæïc bäü maïy thi cäng, nãn maïy thi cäng âæåüc thuã tæì bãn ngoaìi âæåüc phaín aïnh taûi TK 2112 cuìng våïi maî thäúng kã 02a, trong træåìng taûi âäüi naìy coï täø chæïc cho thuã TSCÂ thç âæåüc phaín aïnh vaìo maî tkã 02b. Säø saïch kãú toaïn: ngoaìi viãûc phaíi måí caïc Säø caïi cho tæìng TK theo tæìng maî thäúng kã thç taûi Cäng Ty coìn phaíi täø chæïc säø theo doîi chi tiãút TSCÂ , êt nháút doanh nghiãûp phaíi måí hai säø âoï laì säø TSCÂ duìng chung cho toaìn doanh nghiãûp vaì säø TSCÂ duìng taûi tæìng bäü pháûn. Säø TSCÂ duìng chung cho toaìn doanh nghiãûp âæåüc måí càn cæï vaìo caïch thæïc phán loaûi taìi saín theo âàûc træng kyî thuáût vaì caïch xaïc âënh âäúi tæåüng ghi TSCÂ. chàóng haûn nhæ âäúi våïi maïy moïc thiãút bë thç täø chæïc riãûng cho noï mäüt säø theo doîi, coìn âäúi våïi nhaì xæåíng, vàn phoìng thç täø chæcï riãng cho noï mäüt säø. Säø TSCÂ theo doîi maïy moïc thiãút bë âæåüc xáy dæûng våïi caïc chè tiãu nhæ:säú theí, tãn taìi saín,næåïc saín xuáút,cäúng suáút,thåìi gian saín xuáút, nguyãn giaï, mæïc kháúu hao âàng kyï, giaï trë hao moìn âãún 31/12, giaï trë coìn laûi âãún 31/12. Âäúi våïi säø chi tiãút theo doîi nhaì cæía váût liãún truïc thç âæåüc xáy dæûng våïi caïc chè tiãu nhæ: säú theí, tãn taìi saín,âån vë xáy dæûng, loaûi nhaì, thåìi gian xáy dæûng, nguyãn giaï, giaï trë hao moìn, giaï trë hao moìn vaì giaï trë coìn laûi âãún 31/12. Âäúi våïi säø chi tiãút theo doîi taûi caïc âäüi,caïc cæía haìng, cuîng nhæ taûi vàn phoìng thç kãú toaïn måí säø chi tiãút theo doîi nhæ sau: SÄØ TAÌI SAÍN THEO ÂÅN VË SÆÍ DUÛNG Nàm 20 . . . Tãn âån vë ( phoìng , ban hoàûc ngæåìi sæí duûng ) :. . . Ghi tàng taìi saín vaì cäng cuû lao âäüng Ghi giaím taìi saín vaì cäng cuû lao âäüng Ghi chuï Chæïng tæì Tãn , nhaîn hiãûu Âån vë tênh Säú læåüng Âån giaï Säú tiãön Chæïng tæì Lyï do Säú læåüng Säú tiãön SH NT SH NT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Ngaìy . . .thaïng . . nàm20 . . . Ngæåìi ghi säø Kãú toaïn træåíng ( Kyï , hoü tãn ) ( Kyï , hoü tãn ) Coìn laûi træåìng håüp Cäng Ty sæía chæîa TSCÂ thç chæïng tæì, säø saïch cuîng nhæ TK váûn duûng âãöu âæåüc aïp duûng theo qui âënh cuía bäü taìi chênh. Khi Cäng Ty sang cäø pháön hoïa tæïc laì âaî tråí thaình mäüt âån vë riãng leí, do âoï caïc nghiãûp vuû kinh tãú phaït sinh taûi vàn phoìng Cäng Ty phaíi âæåüc haûch toaïn riãng leí, træåïc kia táút caí caïc chi phê phaït sinh trong toaìn âån vë âãö âæåüc táûp trungvaìo TK 627’chi phê saín xuáút chung’, nay theo yãu cáöu quaín lyï thç TK 627 chè duìng âãø theo doîicaïc khoaín chi phê xaíy ra taûi caïc phán xæåíng nhæ âaî trçnh baìy, coìn caïc khoaín chi phê phaït sinh taûi âån vë thç täø chæïc ghi cheïp vaìo TK 642’chi phê quaín lyï doanh nghiãûp ’, theo yãu cáöu cuía quaín ly ïthç TK 642 âæåüc chi tiãút tæång tæû våïi caïc khoaín muûc chi phê giäúng nhæ TK 627 træåïc kia. Âäöng thåìi måí säø caïi theo doîi TK 642 theo tæìng khoaín muûc chi phê, cuäúi kyì tiãún haình láûp baïo caïo chi phê quaín lyï doanh nghiãûp nhàõm theo doîi hiãûu quaí hoaût âäüng taûi vàn phoìng Cäng Ty âãø coï phæång phaïp hoaût âäüng trong caïc kyì tåïi. Sau khi sang cäø pháön hoïa thç caïc hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh taûi Cäng Ty âæåüc thãø hiãûn täøng quaït trãn så âäö nhæ sau: 111,112,131... 152,153 621 154 155 632 911 511 111,112 mua VL xuáút Vl K/c cpnvl tpháøm giaï väún TP k/c giaï väún 521, 531.. gtræì dthu 627 k/c chi phê sx k/c dthu thuáön nvl duìng px K/c cpscx 111,112 419 411 421 421 411 caïc dëch vuû mua ngoaìi 334,338 622 mua laûi cpiãúu taïi phaình k/c laîi k/c läù phaình læång vaì caïc k/c cpnctt khoaín trêch 641 k/c chi phê baïn haìng 642 kc CPQLDN Láûp phæång aïn sàõp xãúp lao âäüng cho bäü maïy kãú toaïn: Phæång aïn sàõp xãúp laûi lao âäüng do cå cáúu laûi doanh nghiãûp. Phán loaûi lao âäüng træåïc khi sàõp xãúp laûi: hiãûn nay taûi Cäng Ty nhán viãn kãú toaïn bao gäöm 8 ngæåìi âaím nhiãûm caïc chæïc nàng, nhiãûm vuû khaïc nhau. Trong täøng säú lao âäüng coï tãn trong bäü maïy kãú toaïn thç coï 2 nhán viãn kãú toaïn måïi væìa måïi täút nghiãûp ra træåìng væìa måïi thæûc hiãûn kyï kãút håüp âäöng, coìn 5 nhán viãn cuî âaî vaìo biãn chãú cuía Nhaì Næåïc, chè coï mäüt ngæåìi chæa thæûc hiãûn kyï kãút håüp âäöng lao âäüng. Khi Cäng Ty cäø pháön hoïa våïi mä hçnh hoaût âäüng qui mä nhoí, nguäön väún kinh doanh chuí yãúu tæì âi vay, do âoï Cäng Ty phaíi biãút sæí duûng nhán cäng tiãút kiãûm vaì hiãûu quaí, våïi tçnh hçnh taìi chênh cuîng nhæ trçnh âäü cuía nhán viãn kãú toaïn, nhu cáöu thäng tin cáön cung cáúp thç theo em chè nãn giæî laûi 5nhán viãn cho phoìng kãú toaïn, trong âoï mäùi mäüt ngæåìi coï thãø âaím nhiãûm nhiãöu chæïc nàng nhæng váùn baío âaím hoaût âäüng cäng taïc kãú toaïn coï hiãûu quaí vaì váùn giæî âæåüc tênh trung thæûc cho caïc chæïng tæì kãú toaïn. Danh saïch lao âäüng hiãûn coï: Qua thåìi gian tçm hiãøu taûi Cäng Ty, em tháúy coï mäüt säú pháön haình kãú toaïn hoaût âäüng chäúng cheïo våïi nhau, âäöng thåìi qui mä hoaût âäüng cuía âån vë nhoí, trçnh âäü cuía nhán viãn kãú toaïn cao do âoï khäng cáön thiãút phaíi täø chæïc bäü maïy kãú toaïn nhæ træåïc næîa, mäùi mäüt nhán viãn kãú toaïn coï thãø âaím nhiãûm âæåüc 2 pháön haình tråí lãn,do âoï em âaî täø chæïc laûi bäü maïy kãú toaïn cho Cäng Ty theo tênh cháút cuía caïc pháön haình nhæ sau: våïi qui mä nhoí, cäng viãûc kãú toaïn haìng ngaìy khäng låïn làõm, kãú toaïn træåíng coï thãø âaím nhiãûm luän chæïc vuû kiãøm tra âäúi chiãúu haìng ngaìy cuía kãú toaïn täøng håüp træåïc kia, cuîng nhæ kãú toaïn træåíng kiãm luän viãûc theo doîi cäng nåü taûi Cäng Ty. Vaì kãú toaïn váût tæ væìa âaím nhiãûm chæïc vuû nháûp xuáút váût tæ, væìa âaím nhiãûm cäng viãûc theo doîi caïc khoaín thu chi tiãön màût taûi âån vë, bäú trê kãú toaïn váût tæ âaím nhiãûm caí viãûc theo doîi tiãön màût seî traïnh âæåüc tênh trang ghi truìng nghiãûp vuû khi maì xaíy ra tçnh huäúng mua váût tæ bàòng tiãön màût, vç hàng ngaìy seî tiãön haình âäúi chiãúu våïi kãú toaïn træåíng nãn khoï coï thãø xaíy ra gian láûn, ngoaìi ra våïi viãûc phaït haình cäø phiãúu huy âäüng väún thç kãú toaïn tiãön màût coï thãø âaím nhiãûm luän nhiãûm vuû naìy, âäöng thåìi täø chæïc cho kãú toaïn váût tæ kiãm luän pháön theo doîi thuãú våïi Nhaì Næåïc. Bäú trê cho nhán viãn kãú toaïn ngán haìng coï thãø âaím nhiãûm thãm chæïc vuû cuía kãú toaïn TSCÂ , kãú toaïn lao âäüng vaì tiãön læång. Nhán viãn thuí kho coï thãø âaím nháûn luän chæïc nàng cuía thuí quyî. Dæåïi âáy laì mä hçnh täø chæïc bäü maïy kãú toaïn maì theo em khi Cäng Ty chuyãøn sang cäø pháön hoïa bäü maïy kãú toaïn naìy seî laìm täút cäng viãûc cuía mçnh, âäöng thåìi giuïp cho Cäng Ty tiãút kiãûm âæåüc mäüt khoaín chi phê låïn vãö nhán cäng. Så âäö bäü maïy kãú toaïn måïi: Kãú toaïn XDCB ,kiãm kãú toaïn theo doîi väún, cphiãúu Kãú toaïn træåíng kiãm kãú toaïn täøng håüp kiãm theo doîi cäng nåü Kãú toaïn váût tæ kiãm kãú toaïn tiãön màût kiãm theo doîi thuãú. Kãú toaïn ngán haìng kiãm kãú toaïn TSCÂ kiãm LÂ -TL. Thuí kho kiãm thuí quyî. Chæïc nàng, nhiãûm vuû cuía kãú toaïn caïc pháön haình sau khi täø chæïc laûi bäü maïy kãú toaïn. Kãú toaïn træåíng kiãm kãú toaïn täøng håüp kiãøm theo doîi cäng nåü: træûc tiãúp âiãöu haình moüi cäng viãûc kãú toaïn taûi Cäng Ty ngoaìi ra coìn phaíitäøng håüp säú liãûu åí caïc pháön haình, âäöng thåìi theo doîi caïc khoaín nåü taûi Cäng Ty. Kãú toaïn XDCB:theo doîi giaï thaình cuía caïc cäng trçnh. - Kãú toaïn váût tæ kiãm kãú toaïn tiãön màût kiãm theo doîi thuãú:theo doîi tçnh hçnh nháûp xuáút váût tæ, cäng cuû duûng cuû, âënh kyì tiãún haình kiãøm tra vaì âaïnh giaï váût tæ. Âäöng thåìi theo doîi tçnh hçnh thu chi tiãön màût taûi Cäng Ty cuîng nhæ láûp caïc khoaín thuãú thanh toaïn våïi Nhaì Næåïc. kãú toaïn ngán haìng kiãm kãú toaïn TSCÂ kiãm LÂ_TL: theo doîi tçnh hçnh taìi chênh cuía Cäng Ty taûi caïc ngán haìng, theo doîi tçnh hçnh tàng giaím TSCÂ cuîng nhæ viãûc thanh toaïn tiãön læång cho caïn bäü cäng nhán viãn. thuí kho kiãm thuí quyî: theo doîi tçnh hçnh thu chi tiãön màût vaì tçnh hçnh xuáút nháûp täön kho váût tæ. Danh saïch lao âäüng däi dæ. Ngoaìi säú lao âäüng âæåüc sæí duûng thç säú lao âäüng coìn laûi seî âæåüc Cäng Ty cho nghè viãûc vç âaî hãút thåìi haûn kyï kãút håüp âäöng. Täø chæïc trang bë cå såí váût cháút vaì phæång tiãûn tênh toaïn phuûc vuû cho cäng taïc kãú toaïn taûi Cäng Ty khi sang cäø pháön hoïa:khi Cäng Ty âaî sang cäø pháön hoïa thç hoaût âäüng kinh doanh cuía Cäng Ty âoìi hoíi phaíi âaût hiãûu quaí cao, træåïc kia khi coìn laì mäüt âån vë âäüc láûp cuía Bæu Âiãûn thç taìi chênh cuía Cäng Ty do Bæu Âiãûn thaình phäú cáúp, khi âaî tæû læûc caïnh sinh thç Cäng Ty khäng thãø hoaût âäüng lå laì nhæ træåïc kia næîa, mäüt trong nhæîng phoìng ban quan troüng coï theí giuïp Cäng Ty coï âæåüc, xæí lyï âæåüc thäng tin mäüt caïch nhanh nháút âoï laì phoìng kãú toaïn, do âoï Cäng Ty cáön phaíi trang bë cho phhoìng caïc phæång tiãûn âãø phuûc vuû cho cäng taïc kãú toaïn täút nháút. Tuy nhiãn våïi tçnh hçnh taìi chênh khäng däöi daìo cho làõm thç Cäng Ty chè coï thãø trang bë caïc phæång tiãûn phuûc vuû cho cäng taïc kãú toaïn nhæîng thæï nhæ sau: Âãø coï thãø thu tháûp, xæí lyï âæåüc thäng tin chênh xaïc, coï hiãûu quaí Cäng Ty phaíi trang bë cho mçnh mäüt chæång trçnh pháön mãöm xæí lyï thäng tin måïi nháút, trang bë cho caïc nhán viãn kãú toaïn mäùi ngæåìi mäüt maïy tênh våïi máût kháøu riãng cuía mçnh, nhàòm baío âaím tçnh baío máût trong viãûc læu træî chæïng tæì. Mua måïi riãng cho phoìng kãú toaïn mäüt maïy photocopy, vaì mäùi nhán viãn mäüt âiãûn thoaûi riãng, âäöng thåìi traïnh âãø tçnh traûng caïc nháûn viãn sæí duûng âiãûn thoaûi vaìo muûc âêch riãng cuía mçnh thç qui âënh mäüt mæïc khoaïn âäúi våïi tiãön âiãûn thoaûi cho tæìng maïy.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCông tác kế toán tại công ty xây lắp phát triển bưu điện trong điều kiện cổ phần hoá.DOC
Luận văn liên quan