Đề tài Một số vấn đề về đổi mới quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

MỤC LỤC Chương 1: Sự cần thiết khách quan của quá trình đổi mới quản lý NSNN. 1.1-Những vấn đề lý luận chung về NSNN. 1.1.1-Khái niệm NSNN. 1.1.2-Cơ cấu NSNN 1.1.3-Hệ thống NSNN và phân cấp ngân sách 1.1.4-Chu trình NSNN 1.1.5-Chức năng, vai trò của NSNN 1.2-Yêu cầu khách quan phải tiếp tục đổi mới quản lý NSNN 1.2.1-Vai trò của quản lý NSNN 1.2.2-Yêu cầu khách quan phải tiếp tục đổi mới quản lý NSNN 1.3-Một số kinh nghiệm về quản lý ngân sách ở nước ngoài 1.3.1-Về hệ thống ngân sách và năm ngân sách 1.3.2-Về trình tự lập ngân sách ở các nước 1.3.3-Về phân cấp quản lý ngân sách ở các nước 1.3.4-Một số bài học kinh nghiệm. Chương 2: Thực trạng quản lý NSNN trên địa bàn tỉnh Vĩnh phúc. 2.1-Đặc điểm tự nhiên - kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh phúc. 2.1.1-Đặc điểm tự nhiên. 2.1.2-Đặc điểm kinh tế - xã hội. 2.4- Thực trạng công tác quản lý thu, chi NSNN. 2.4.1-Công tác phân cấp và điều hành ngân sách. 2.4.2-Công tác quản lý thu NSNN. 2.4.3-Công tác quản lý chi NSĐP. Chương 3: Phương hướng và giải pháp tiếp tục đổi mới quản lý NSNN ở tỉnh Vĩnh phúc. 3.1-Phương hướng đổi mới quản lý NSNN. 3.2-Những giải pháp chủ yếu tiếp tục đổi mới quản lý NSNN trên địa bàn tỉnh Vĩnh phúc. 3.2.1- Phân cấp quản lý ngân sách. 3.2.2- Đổi mới chu trình NSNN 3.2.3- Công tác quản lý thu ngân sách nhà nước và chi ngân sách địa phương 3.2.4-Tiếp tục đổi mới công tác quản lý ngân sách xã, phường, thị trấn. 3.2.5-Đổi mới bộ máy quản lý NSNN đi đôi với nâng cao năng lực trình độ cán bộ quản lý. Kiến nghị và kết luận Danh mục tài liệu tham khảo

doc89 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/02/2013 | Lượt xem: 1892 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số vấn đề về đổi mới quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
­îc ghi vèn, cã nh÷ng c«ng tr×nh cã khèi l­îng ®Çy ®ñ nh­ng l¹i kh«ng ®­îc giao chØ tiªu vèn. §iÒu ®ã thÓ hiÖn sù phèi hîp ch­a chÆt chÏ gi÷a c¸c ngµnh h÷u quan mµ c¬ quan chñ yÕu ®Ò xuÊt viÖc nµy lµ Së kÕ ho¹ch ®Çu t­. *C«ng t¸c qu¶n lý ng©n s¸ch x·: Ng©n s¸ch cÊp x·, ph­êng, thÞ trÊn ch­a g¾n chÆt kh¶ n¨ng thu víi bè trÝ chi, ch­a ®iÒu hµnh ®óng nguån chØ ®Þnh. NhiÒu x·, thÞ trÊn dïng c¸c kho¶n chi th­êng xuyªn ®Ó chi x©y dùng c¬ b¶n dÉn ®Õn mÊt c©n ®èi ng©n s¸ch, c«ng nî triÒn miªn (nhÊt lµ nî l­¬ng c¸n bé x·). Tãm l¹i: Trong c«ng t¸c qu¶n lý chi ng©n s¸ch ®· thùc hiÖn theo ®óng tinh thÇn LuËt ng©n s¸ch nh­ng xÐt trªn tõng gãc ®é cô thÓ vÉn cßn nh÷ng tån t¹i, nhÊt lµ viÖc thùc hiÖn chu tr×nh ng©n s¸ch nhµ n­íc tõ kh©u lËp dù to¸n NSNN ®Õn quyÕt to¸n NSNN. ChÕ ®é chÝnh s¸ch chi do TW ban hµnh kh«ng phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ nh­ ®Þnh møc chi cho mét ®Çu ng­êi qu¶n lý Nhµ n­íc, ®oµn thÓ lµ 11,4 triÖu/ng­êi/n¨m trong ®ã riªng l­¬ng ®· 5-6 triÖu chiÕm trªn 50%, cßn l¹i lµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña c¬ quan gåm x¨ng, dÇu, ®iÖn n­íc, héi nghÞ, nghiÖp vô, tiÕp kh¸ch... kh«ng thÓ ®¶m b¶o ®­îc. §Þnh møc ®ã chØ tån t¹i trªn danh nghÜa cßn thùc tÕ th× v­ît xa. C¸c ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt hoÆc lµ thiÕu hoÆc ®· cò còng ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn tÝnh to¸n ng©n s¸ch vµ qu¶n lý chi ng©n s¸ch. Nh­ vËy thùc tr¹ng qu¶n lý ng©n s¸ch nhµ n­íc cña tØnh VÜnh Phóc bªn c¹nh nh÷ng mÆt ®­îc vÉn cßn mét sè tån t¹i lµm ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ thu chi ng©n s¸ch vµ sù t¨ng tr­ëng kinh tÕ cña tØnh. Ch­¬ng 3 Ph­¬ng h­íng vµ gi¶I ph¸p tiÕp tôc ®æi míi qu¶n lý ng©n s¸ch nhµ n­íc ë tØnh vÜnh phóc 3.1- Ph­¬ng h­íng chung TiÕp tôc ®æi míi qu¶n lý NSNN nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ huy ®éng vµ sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ n­íc lµ rÊt cÇn thiÕt, §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VIII ®· kh¼ng ®Þnh: “ChÝnh s¸ch tµi chÝnh ph¶i nh»m vµo môc tiªu thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn, huy ®éng vµ sö dông cã hiÖu qu¶ nguån lùc, t¨ng tÝch luü ®Ó t¹o vèn cho ®Çu t­ ph¸t triÓn...”. ChÝnh s¸ch tµi chÝnh quèc gia lµ mét bé phËn quan träng cña chÝnh s¸ch kinh tÕ, lµ tæng thÓ c¸c chÝnh s¸ch vµ gi¶i ph¸p vÒ tµi chÝnh-tiÒn tÖ trong viÖc khai th¸c, ®éng viªn vµ sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc tµi chÝnh phôc vô cho ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi, b¶o vÖ an ninh quèc phßng, æn ®Þnh kinh tÕ thùc hiÖn môc tiªu “d©n giµu, n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, v¨n minh”. Trong hÖ thèng c¸c c«ng cô, biÖn ph¸p cña chÝnh s¸ch tµi chÝnh, NSNN lµ c«ng cô quan träng nhÊt. NhiÖm vô träng t©m cña NSNN lµ t¨ng c­êng huy ®éng, khai th¸c, ®éng viªn c¸c nguån thu, bè trÝ chi tiªu hîp lý nh»m phôc vô ®¾c lùc cho chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi, thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Do ®ã ®æi míi qu¶n lý NSNN ph¶i ®¶m b¶o c¸c ph­¬ng h­íng chñ yÕu sau: Thø nhÊt, NSNN ph¶i ®éng viªn hîp lý ë møc cao nhÊt c¸c nguån lùc cña nÒn kinh tÕ-x· héi vµ c¸c nguån lùc ë bªn ngoµi ®Ó phôc vô c¸c chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi. Ph¶i gi¶i quyÕt tèt mèi quan hÖ gi÷a ®éng viªn t¹o ra nguån lùc m¹nh ®Ó nhµ n­íc cã ®iÒu kiÖn thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô chiÕn l­îc víi viÖc ®¶m b¶o tÝch tô vèn trong doanh nghiÖp, d©n c­ ®Ó më réng ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, t¹o tÝch luü ngµy mét lín cho ®Êt n­íc. Thùc hiÖn chñ tr­¬ng vèn trong n­íc lµ quyÕt ®Þnh, vèn ngoµi n­íc lµ quan träng, trong nh÷ng n¨m tíi ph¶i më réng quy m« vµ tèc ®é huy ®éng c¸c nguån vèn trong n­íc vµ c¸c nguån tµi trî ­u ®·i cña n­íc ngoµi, c¸c tæ chøc tµi chÝnh quèc tÕ ®Ó phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi. Thø hai, ph©n phèi NSNN ph¶i thùc hiÖn yªu cÇu tiÕt kiÖm trong s¶n xuÊt-kinh doanh cÇn kiÖm trong tiªu dïng, dån vèn cho ®Çu t­ ph¸t triÓn, ®¶m b¶o tèc ®é t¨ng chi ®Çu t­ ph¸t triÓn cao h¬n tèc ®é t¨ng chi th­êng xuyªn. Thu trong n­íc kh«ng nh÷ng ph¶i ®¶m b¶o chi th­êng xuyªn vµ tr¶ nî mµ cßn ph¶i dµnh mét phÇn chi cho ®Çu t­ ph¸t triÓn. Chi ®Çu t­ ph¸t triÓn cña NSNN c¬ b¶n cho h¹ tÇng kinh tÕ-x· héi giµnh phÇn thÝch ®¸ng cho lÜnh vùc y tÕ, gi¸o dôc, v¨n ho¸, c¸c ch­¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia... B¶o ®¶m kÕt hîp hµi hoµ gi÷a t¨ng tr­ëng kinh tÕ víi thùc hiÖn chiÕn l­îc con ng­êi, gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò bøc xóc vÒ x· héi, ®¸p øng nhu cÇu quèc phßng, an ninh vµ qu¶n lý nhµ n­íc ®Ó ®¶m b¶o hiÖu qu¶, hiÖu lùc cña bé m¸y nhµ n­íc. Thø ba, NSNN æn ®Þnh lµ mét chØ tiªu vÜ m« quan träng ®¶m b¶o æn ®Þnh kinh tÕ-x· héi, do vËy NSNN ph¶i ®­îc thùc hiÖn c©n ®èi v÷ng ch¾c, tÝch cùc. Ph¶i ®¶m b¶o c©n ®èi gi÷a nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng, c©n ®èi gi÷a tÝch luü vµ tiªu dïng, gi÷a tÝch tô vµ tËp trung, gi÷a vèn trong n­íc vµ vèn ngoµi n­íc. NSNN ph¶i cã dù tr÷, dù phßng, lu«n cã vèn gèi ®Çu ®Ó tõng b­íc t¹o thÕ chñ ®éng cho NSNN trong viÖc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô ®­îc giao. Thø t­, NSNN ph¶i tõng b­íc xo¸ bá nh÷ng bao cÊp cßn l¹i, chuyÓn sang h×nh thøc tµi trî cho mét sè lÜnh vùc, khu vùc cÇn thiÕt. Ph¶i xö lý tèt mèi quan hÖ gi÷a ng©n s¸ch trung ­¬ng vµ ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng theo nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ. NSTW m¹nh ®Ó thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô chiÕn l­îc quan träng cña c¶ n­íc, ®ång thêi kh¬i dËy tÝnh n¨ng ®éng, s¸ng t¹o cña ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng trong mét thÓ chÕ thèng nhÊt. §Ó ®¶m b¶o c¸c ph­¬ng h­íng trªn ph¶i ®æi míi NSNN theo c¸c néi dung chñ yÕu sau: -VÒ ®éng viªn cña NSNN: Môc tiªu ®éng viªn NSNN hµng n¨m ph¶i ®¹t møc 22 -> 23% GDP trong ®ã ®éng viªn tõ thuÕ vµ phÝ lµ 20-> 22% GDP. Do ®ã viÖc ®æi míi hÖ thèng c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é vÒ ®éng viªn NSNN lµ ®ßi hái bøc b¸ch cña nÒn kinh tÕ. ChÝnh s¸ch ®éng viªn vèn ph¶i bao gåm c¸c nguån thu tõ thuÕ, phÝ, lÖ phÝ vµ c¸c nguån thu ngoµi thuÕ. §ång thêi ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ, tËp trung c¸c nguån thu cña nhµ n­íc tõ tµi s¶n, ®Êt ®ai, nhµ ë, thu qua chÝnh s¸ch gi¸, thu håi vèn vµo NSNN. Tranh thñ tèi ®a nguån vèn ngoµi n­íc: §Çu t­ n­íc ngoµi ®em ®Õn nguån vèn quý gi¸ ®Ó t¨ng tr­ëng, gióp nhanh chãng ®æi míi c«ng nghÖ s¶n xuÊt, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm, t¹o m«i tr­êng c¹nh tranh thóc ®Èy doanh nghiÖp trong n­íc ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý vµ t¸c phong c«ng nghiÖp cho ng­êi lao ®éng n­íc ta. Ngoµi ra cÇn t¨ng c­êng huy ®éng, qu¶n lý chÆt vµ sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn kh¸c nh­ huy ®éng c¸c kho¶n ®ãng gãp cña d©n c­, c¸c tæ chøc kinh tÕ-x· héi, khuyÕn khÝch t¹o lËp c¸c quü x· héi. Gi¶i quyÕt mèi quan hÖ gi÷a tÝch luü vµ tiªu dïng th«ng qua ho¹t ®éng cña NSNN. Thùc hiÖn ph­¬ng ch©m cÇn kiÖm trong s¶n xuÊt, tiÕt kiÖm trong tiªu dïng, dån vèn cho ®Çu t­ ph¸t triÓn. NSNN thùc hiÖn ­u tiªn sè mét cho ®Çu t­ ph¸t triÓn, ®¶m b¶o tèc ®é t¨ng chi hµng n¨m cho ®Çu t­ ph¸t triÓn cao h¬n tèc ®é t¨ng chi th­êng xuyªn. CÇn thùc hiÖn nguyªn t¾c thu tõ thuÕ, phÝ trong n­íc kh«ng chØ ®¶m b¶o chi th­êng xuyªn vµ tr¶ nî mµ cßn ph¶i dµnh cho ®Çu t­ ph¸t triÓn ngµy cµng lín. Thùc hiÖn mét sè nguyªn t¾c chi theo ®óng môc ®Ých huy ®éng vèn: +Thu tõ ®Êt ®ai, c«ng s¶n dïng ®Ó ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng. +Thu tõ sö dông h¹ tÇng (phÝ giao th«ng, phÝ c¶ng, phÝ s©n bay...) dïng duy tr× b¶o d­ìng vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng c¬ së. +Thu tõ tµi nguyªn c¬ b¶n dïng cho ®Çu t­ ph¸t triÓn. -VÒ chÝnh s¸ch ®Çu t­ ph¸t triÓn cña NSNN: §Ó ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn cho nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn æn ®Þnh vµ v÷ng ch¾c, hµng n¨m NSNN ph¶i chi ®Çu t­ ph¸t triÓn ®¹t møc b×nh qu©n kho¶ng 8% GDP; Tr­íc hÕt ng©n s¸ch cÇn tËp trung ®Çu t­ cho x©y dùng c¬ së h¹ tÇng kinh tÕ-x· héi. C¸c kho¶n thu tõ c¬ së h¹ tÇng ®­îc ®Çu t­ trë l¹i duy tu b¶o d­ìng vµ ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng. Nguån vèn ®Çu t­ tËp trung cña nhµ n­íc qua ng©n s¸ch ph¶i ®­îc bè trÝ cã träng t©m, träng ®iÓm, qu¶n lý chÆt chÏ, phï hîp víi kh¶ n¨ng vÒ nguån vèn, ®¶m b¶o sö dông cã hiÖu qu¶. NhÊt thiÕt ph¶i x©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh, dù ¸n thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c thñ tôc ®· quy ®Þnh. TËp trung nguån lùc ph¸t triÓn kinh tÕ nhµ n­íc trong nh÷ng ngµnh, nh÷ng lÜnh vùc träng yÕu nh­ kÕt cÊu h¹ tÇng kü thuËt-x· héi, hÖ thèng tµi chÝnh, ng©n hµng, b¶o hiÓm... §Ó ®¶m b¶o æn ®Þnh kinh tÕ-x· héi, cÇn ph¶i chó träng bæ sung quü dù tr÷ quèc gia hµng n¨m, mét sè mÆt hµng chiÕn l­îc nh­ g¹o, x¨ng dÇu, thÐp vµ vËt t­ chiÕn l­îc cho quèc phßng. §ång thêi t¨ng dÇn quü dù tr÷ ngo¹i tÖ, vµng quèc gia. -ChÝnh s¸ch chi th­êng xuyªn cña NSNN Chi NSNN tr­íc hÕt ph¶i ­u tiªn ®Çu t­ thùc hiÖn chiÕn l­îc ph¸t triÓn con ng­êi (gi¸o dôc, y tÕ, x· héi,...), thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch x· héi. §ång thêi víi ®Çu t­ tõ NSNN, cÇn thùc hiÖn chÝnh s¸ch huy ®éng c¸c nguån lùc tõ d©n, tõ x· héi, c¸c tæ chøc kinh tÕ gãp phÇn vµo sù nghiÖp chung cña ®Êt n­íc, thùc hiÖn tèt chñ tr­¬ng nhµ n­íc vµ nh©n d©n cïng lµm. Thùc hiÖn nguyªn t¾c th¾t chÆt trong chi tiªu th­êng xuyªn, giµnh tiÒn cho ®Çu t­ ph¸t triÓn, NSNN tËp trung chi cho c¸c ch­¬ng tr×nh quèc gia vÒ y tÕ, gi¸o dôc, x· héi vµ ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ, ®¶m b¶o sö dông tiÕt kiÖm, cã hiÖu qu¶ c¸c kho¶n chi nµy, c¾t gi¶m c¸c kho¶n chi ch­a thËt cÊp b¸ch, kÐm hiÖu qu¶. Thùc hiÖn c¶i c¸ch hµnh chÝnh g¾n liÒn víi gi¶m biªn chÕ vµ gi¶m ®Çu mèi c¬ quan qu¶n lý ®Ó gi¶m chi ng©n s¸ch cho lÜnh vùc nµy. Thùc hiÖn x· héi ho¸ mét sè kho¶n chi th­êng xuyªn, nh­ chi cho sù nghiÖp gi¸o dôc, ®µo t¹o, ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ, b¶o vÖ m«i tr­êng, cñng cè ph¸t triÓn hÖ thèng b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, ®Ó t¸ch dÇn khái NSNN. -VÒ c©n ®èi NSNN C©n ®èi NSNN lµ mét trong nh÷ng c©n ®èi quan träng cña nÒn kinh tÕ, lµ ®iÒu kiÖn c¬ b¶n ®Ó æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi. Do vËy, c©n ®èi NSNN ph¶i ®¶m b¶o tÝnh v÷ng ch¾c tÝch cùc, hiÖn thùc, trë thµnh ®iÓm tùa cho c¸c c©n ®èi kh¸c trong nÒn kinh tÕ. Dù to¸n NSNN ph¶i c©n ®èi cã dù phßng vµ dù tr÷ ®ñ møc, ®Ó chñ ®éng trong ®iÒu hµnh, gi¶m tû lÖ béi chi ng©n s¸ch. Kh«ng ph¸t hµnh bï ®¾p béi chi, gi¶m dÇn vµ h¹n chÕ viÖc vay t¹m thêi ng©n hµng nhµ n­íc ®Ó chi tiªu ng©n s¸ch, khi tiÕn ®é thu chi ng©n s¸ch kh«ng ¨n khíp vµ ph¶i hoµn tr¶ trong n¨m. Béi chi NSNN ph¶i t­¬ng øng víi kh¶ n¨ng vay trung vµ dµi h¹n trong n­íc vµ vay ­u ®·i n­íc ngoµi cã tÝnh kh¶ thi. -Qu¶n lý thèng nhÊt NSNN vµ ph©n cÊp ng©n s¸ch +Thùc hiÖn qu¶n lý thèng nhÊt NSNN theo nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ cã ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm, ph©n cÊp qu¶n lý gi÷a c¸c ngµnh, c¸c cÊp. Ng©n s¸ch trung ­¬ng ®ñ m¹nh ®Ó gi¶i quyÕt cã tÝnh chÊt chiÕn l­îc quèc gia, cã ®ñ nguån lùc ®Ó thùc hiÖn ®iÒu hoµ, ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn c©n ®èi, ph¶i ®­îc chñ ®éng s¸ng t¹o, kÞp thêi, ®¸p øng c¸c nhiÖm vô cña tõng ®Þa ph­¬ng. +Gi¶i quyÕt mèi quan hÖ gi÷a ng©n s¸ch trung ­¬ng vµ ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng theo h­íng tËp trung cÇn thiÕt cho ng©n s¸ch trung ­¬ng ®Ó gi÷ vai trß chñ ®¹o, chi phèi trong toµn bé hÖ thèng NSNN. §ång thêi më réng h¬n quyÒn chñ ®éng cña ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng, ®¶m nhËn nhiÖm vô chi nhiÒu h¬n, më réng h¬n n÷a c¸c kho¶n thu ®iÒu tiÕt vµ c¸c kho¶n thu kh¸c trªn ®Þa bµn. §æi míi mèi quan hÖ gi÷a ng©n s¸ch trung ­¬ng vµ ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng theo nguyªn t¾c c«ng b»ng hîp lý, râ rµng vµ æn ®Þnh. +Thùc hiÖn ®æi míi c¬ chÕ ph©n cÊp qu¶n lý ng©n s¸ch trªn c¬ së ph©n cÊp thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kinh tÕ-x· héi, ph©n giao rµnh m¹ch nhiÖm vô thu chi theo h­íng æn ®Þnh tû lÖ ®iÒu tiÕt nguån thu, nhiÖm vô chi cho ®Þa ph­¬ng tõ 3-5 n¨m. T¹o ®iÒu kiÖn cho ®Þa ph­¬ng chñ ®éng bè trÝ dù to¸n vµ quyÕt ®Þnh ng©n s¸ch cña ®Þa ph­¬ng m×nh, khuyÕn khÝch ®Þa ph­¬ng khai th¸c tiÒm n¨ng s½n cã, ®Ó båi d­ìng nguån thu, t¨ng thu ng©n s¸ch vµ b¶o ®¶m c©n ®èi ng©n s¸ch tÝch cùc ®ång thêi ®ãng gãp ngµy cµng nhiÒu cho trung ­¬ng. VÜnh Phóc lµ mét tØnh míi t¸i lËp, nguån thu nhá bÐ trong khi nhu cÇu chi rÊt lín, nhÊt lµ chi cho ®Çu t­ ph¸t triÓn, ®ßi hái c«ng t¸c ®æi míi qu¶n lý NSNN ë VÜnh Phóc mét mÆt ph¶i ®¶m b¶o c¸c môc tiªu yªu cÇu cña ®æi míi qu¶n lý ng©n s¸ch c¶ n­íc nãi chung, mÆt kh¸c ph¶i ®¸p øng tèt nhÊt nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi cña ®Þa ph­¬ng. B¸o c¸o chÝnh trÞ §¹i héi ®¹i biÓu §¶ng bé tØnh VÜnh Phóc lÇn thø XII ®Ò ra ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña tØnh lµ: "§Èy nhanh nhÞp ®é ph¸t triÓn kinh tÕ, nhÊt lµ ®èi víi c«ng nghiÖp, sím tho¸t khái t×nh tr¹ng kinh tÕ chñ yÕu lµ n«ng nghiÖp, t¹o tiÒn ®Ò cho sù ph¸t triÓn æn ®Þnh, v÷ng ch¾c sau n¨m 2000, thu hÑp kho¶ng c¸ch so víi b×nh qu©n chung c¶ n­íc. ChuyÓn nÒn kinh tÕ theo h­íng c¬ cÊu c«ng nghiÖp - n«ng nghiÖp vµ dÞch vô. Ph¸t triÓn kinh tÕ ®i liÒn víi b¶o vÖ m«i tr­êng sinh th¸i.Ph¸t huy tiÒm lùc cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®Ó khai th¸c ®­îc mäi tiÒm n¨ng, thÕ m¹nh cña tØnh. KÕt hîp t¨ng tr­ëng kinh tÕ víi ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, gi¶i quyÕt tèt h¬n vÒ viÖc lµm, n©ng cao ®êi sèng nh©n d©n, xo¸ hé ®ãi, gi¶m hé nghÌo. Gi÷ v÷ng æn ®Þnh chÝnh trÞ, ®¶m b¶o trËt tù an toµn x· héi, t¨ng c­êng an ninh quèc phßng, chèng tham nhòng, l·ng phÝ, bu«n lËu ®¹t hiÖu qu¶, ng¨n chÆn, ®Èy lïi c¸c tÖ n¹n x· héi" {1,12}. Do ®ã ®æi míi qu¶n lý ng©n s¸ch nhµ n­íc ë tØnh VÜnh Phóc cÇn ph¶i theo nh÷ng ph­¬ng h­íng sau: -B¶o ®¶m c©n ®èi ng©n s¸ch, vÒ c¬ b¶n tæng thu NSNN trªn ®Þa bµn c©n ®èi víi tæng chi NS§P theo dù to¸n trªn c¬ së ®éng viªn, huy ®éng c¸c nguån vèn, nhÊt lµ nguån vèn tõ trong n­íc, ®Æc biÖt lµ huy ®éng c¸c nguån vèn theo kªnh trùc tiÕp trong khu vùc d©n c­ ®Ó ®Çu t­ ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh vµ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng trªn ®Þa bµn. -B¶o ®¶m nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ trong qu¶n lý NSNN, m¹nh d¹n ph©n cÊp cho ng©n s¸ch cÊp d­íi c¸c kho¶n thu ph©n chia theo tû lÖ phÇn tr¨m (%) nh»m t¨ng c­êng quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm cho ng©n s¸ch cÊp d­íi. T¹o ®iÒu kiÖn cho chÝnh quyÒn cÊp d­íi chñ ®éng ®iÒu hµnh ng©n s¸ch cña cÊp m×nh. T¨ng c­êng sù chØ ®¹o cña ng©n s¸ch cÊp trªn víi ng©n s¸ch cÊp d­íi. -§iÒu chØnh c¬ cÊu ®Çu t­ theo h­íng ­u tiªn bè trÝ vèn cho c¸c c«ng tr×nh cÊp b¸ch, c«ng tr×nh thùc sù cã hiÖu qu¶ thuéc nh÷ng ngµnh, nh÷ng s¶n phÈm then chèt cã ®ãng gãp lín cho NSNN, gãp phÇn chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo h­íng t¨ng tû träng c«ng nghiÖp x©y dùng, gi¶m tû träng n«ng l©m nghiÖp. PhÊn ®Êu n¨m 2000 VÜnh Phóc ®¹t c¸c môc tiªu cô thÓ: N«ng l©m nghiÖp chiÕm trong GDP tõ 48,27% (1996) xuèng 25% (2000), c«ng nghiÖp vµ x©y dùng tõ 13,98% (1996) lªn 44% (2000), dÞch vô tõ 37,75% xuèng 31%. -Thùc hiÖn chÝnh s¸ch triÖt ®Ó tiÕt kiÖm trong chi tiªu ng©n s¸ch, sö dông tµi s¶n c«ng quü g¾n víi viÖc thùc hiÖn c«ng khai ng©n s¸ch, c«ng khai c¸c kho¶n ®ãng gãp cña nh©n d©n. -KiÖn toµn bé m¸y qu¶n lý NSNN, n©ng cao n¨ng lùc ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý vµ c¸n bé nghiÖp vô chuyªn m«n trong c«ng t¸c qu¶n lý NSNN. 3.2-Nh÷ng gi¶i ph¸p chñ yÕu tiÕp tôc ®æi míi qu¶n lý NSNN trªn ®Þa bµn tØnh VÜnh phóc Thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña NSNN lµ kÕt qu¶ cña chÝnh s¸ch vµ c¬ chÕ qu¶n lý, nãi c¸ch kh¸c qu¶n lý NSNN ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña NSNN. Do ®ã ph¶i cã chÝnh s¸ch vµ c¬ chÕ qu¶n lý NSNN ®óng ®¾n míi ph¸t huy ®­îc hiÖu qu¶ sö dông vèn NSNN nh»m ®¸p øng tèt nhÊt nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi. §Ó tiÕp tôc ®æi míi qu¶n lý NSNN ë tØnh VÜnh Phóc, cÇn ph¶i thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p sau: 3.2.1- TiÕp tôc ®æi míi ph©n cÊp ng©n s¸ch -TiÕp tôc thùc hiÖn vµ ph¸t huy nguyªn t¾c võa ®¶m b¶o tËp trung cho NSTW võa ph¸t huy ®­îc tÝnh chñ ®éng, s¸ng t¹o vµ tr¸ch nhiÖm cña ®Þa ph­¬ng trong viÖc ®iÒu hµnh ng©n s¸ch ®· ®­îc ph©n cÊp. §Ó ®¶m b¶o nguyªn t¾c nµy, Quèc héi chØ quyÕt ®Þnh c¸c nhiÖm vô c¬ b¶n cña ng©n s¸ch nhµ n­íc nh­ tû lÖ ®éng viªn tõ GDP, môc tiªu chi cÇn tËp trung, tû lÖ béi chi... vµ quyÕt ®Þnh chi tiÕt ng©n s¸ch trung ­¬ng trong ®ã cã sè bæ sung tõ NSTW cho NS§P. -H§ND tØnh chØ quyÕt ®Þnh chi tiÕt ng©n s¸ch tØnh trong ®ã cã sè bæ sung tõ ng©n s¸ch tØnh cho ng©n s¸ch huyÖn. H§ND cÊp huyÖn, x· tù quyÕt ®Þnh ng©n s¸ch cña m×nh, nh­ vËy mét mÆt n©ng cao ®­îc tÝnh chñ ®éng, s¸ng t¹o cña ®Þa ph­¬ng, mÆt kh¸c ®¶m b¶o ng©n s¸ch c¸c cÊp ®­îc quyÕt ®Þnh chi tiÕt s¸t víi thùc tÕ cña ®Þa ph­¬ng, tõ ®ã n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c lËp dù to¸n vµ viÖc ®iÒu hµnh ng©n s¸ch còng s¸t víi dù to¸n ®­îc giao h¬n. -G¾n viÖc ph©n cÊp ng©n s¸ch víi sù ph©n chia quyÒn lîi vÒ kinh tÕ - x· héi. ViÖc ph©n chia c¸c nguån thu vµ c¸c nhiÖm vô chi ph¶i râ rµng, cô thÓ vµ æn ®Þnh trong mét thêi gian t­¬ng ®èi dµi ®Ó c¸c ®Þa ph­¬ng chñ ®éng x©y dùng kÕ ho¹ch vµ ph¸t huy vai trß, tr¸ch nhiÖm trong viÖc x©y dùng ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ®Þa ph­¬ng mét c¸ch æn ®Þnh. Khi ph©n ®Þnh nguån thu, ng©n s¸ch tØnh cÇn n¾m c¸c nguån thu tËp trung lín ®Ó ®¶m b¶o c¸c nhiÖm vô chi c¬ b¶n cña tØnh vµ ®Ó ®iÒu hoµ gi÷a c¸c huyÖn. Ng©n s¸ch huyÖn, x· cÇn ®¶m nhiÖm c¸c nguån thu cã diÖn réng, khèi l­îng kh«ng lín, nh»m ®¶m b¶o hiÖu qu¶ chung cña viÖc khai th¸c triÖt ®Ó c¸c nguån thu cho ng©n s¸ch nhµ n­íc. 3.2.2-§æi míi chu tr×nh qu¶n lý NSNN 3.2.2.1- C«ng t¸c lËp dù to¸n NSNN: HiÖn nay viÖc lËp dù to¸n ë c¸c cÊp ng©n s¸ch vµ c¸c ®¬n vÞ thô h­ëng ng©n s¸ch trong tØnh th­êng cã t­ t­ëng x©y dùng dù to¸n thu thÊp vµ dù to¸n chi thËt cao, kh«ng dùa vµo chØ tiªu cô thÓ, thùc sù cña ®Þa ph­¬ng, ®Ó råi ng©n s¸ch cÊp trªn c¾t gät bít lµ võa. Do ®ã dù to¸n ng©n s¸ch ch­a ph¶n ¸nh ®­îc thùc chÊt kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi ë ®Þa ph­¬ng. V× vËy ph¶i ®æi míi ngay tõ kh©u lËp dù to¸n ng©n s¸ch. Cô thÓ : LËp dù to¸n NSNN ph¶i c¨n cø vµo kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi, khai th¸c triÖt ®Ó tõng vïng vµ lîi thÕ cña ®i¹ ph­¬ng. §©y lµ kh©u më ®Çu cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ®Õn hiÖu qu¶ trong qu¸ tr×nh ®iÒu hµnh qu¶n lý ng©n s¸ch. Dù to¸n ng©n s¸ch ®óng ®¾n gióp cho c¬ quan ®iÒu hµnh qu¶n lý ng©n s¸ch x¸c ®Þnh ®­îc môc tiªu träng t©m cÇn qu¶n lý, khai th¸c, sö dông nguån vèn cña NSNN; lµ c¬ héi ®Ó thÈm tra tÝnh ®óng ®¾n, hiÖn thùc vµ tÝnh c©n ®èi cña kÕ ho¹ch kinh tÕ-x· héi ®¶m b¶o vÒ mÆt tµi chÝnh ®Ó thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kinh tÕ-x· héi ®Ò ra trong kú kÕ ho¹ch. -Dù to¸n ng©n s¸ch ph¶i ®­îc th¶o luËn gi÷a ng©n s¸ch c¸c cÊp vµ c¸c ®¬n vÞ thô h­ëng ng©n s¸ch, x¸c ®Þnh ®Çy ®ñ c¸c kho¶n thu vµ c¸c nhu cÇu chi ®¶m b¶o nguyªn t¾c mäi kho¶n thu ph¶i ®­îc tËp trung vµo NSNN vµ mäi kho¶n chi ®Òu ph¶i cã dù to¸n vµ ph¶i ®­îc tÝnh theo ®Þnh møc, tiªu chuÈn quy ®Þnh. 3.2.2.2- ChÊp hµnh NSNN: ChÊp hµnh NSNN lµ qu¸ tr×nh sö dông tæng hoµ c¸c biÖn ph¸p kinh tÕ, tµi chÝnh vµ biÖn ph¸p hµnh chÝnh nh»m biÕn c¸c chØ tiªu thu, chi ghi trong dù to¸n NSNN trë thµnh hiÖn thùc. ChÊp hµnh NSNN mét c¸ch ®óng ®¾n lµ tiÒn ®Ò quan träng ®¶m b¶o thùc hiÖn c¸c chØ tiªu trong kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi cña ®Þa ph­¬ng. Tõ ®ã lµm cho kinh tÕ ®Þa ph­¬ng t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn, gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi d©n. ChØ cã chÊp hµnh ng©n s¸ch theo ®óng luËt ng©n s¸ch nhµ n­íc quy ®Þnh míi cã kh¶ n¨ng kiÓm tra tÝnh ®óng ®¾n, hiÖn thùc cña c¸c chØ tiªu trong dù to¸n NSNN. -Ph¶i t¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra, thanh tra vµ xö lý vi ph¹m trong qu¸ tr×nh chÊp hµnh ng©n s¸ch. ViÖc kiÓm tra, thanh tra lµ mét néi dung quan träng trong c«ng t¸c qu¶n lý ng©n s¸ch, ®­îc coi lµ mét trong nh÷ng yÕu tè huy ®éng nguån vèn cña nhµ n­íc vµ qu¶n lý sö dông chÆt chÏ nguån vèn ®ã. 3.2.1.3- QuyÕt to¸n NSNN: QuyÕt to¸n NSNN lµ kh©u cuèi cïng cña chu tr×nh qu¶n lý NSNN, ph¶n ¸nh t×nh h×nh chÊp hµnh NSNN hµng n¨m. §Ó c«ng t¸c quyÕt to¸n NSNN ®­îc thèng nhÊt, kÞp thêi vµ chÝnh x¸c cÇn ph¶i thùc hiÖn: -QuyÕt to¸n ph¶i tu©n theo nguyªn t¾c vÒ néi dung chuyªn m«n cña c«ng t¸c quyÕt to¸n do Bé Tµi chÝnh ban hµnh nh­ hÖ thèng mÉu biÓu, h­íng dÉn kho¸ sæ s¸ch cuèi n¨m.... -Trong qu¸ tr×nh kiÓm tra xÐt duyÖt quyÕt to¸n thu chi ng©n s¸ch ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu c¸c kho¶n thu kh«ng ®óng quy ®Þnh ph¸p luËt ph¶i hoµn tr¶ ng­êi nép, c¸c kho¶n ph¶i thu nh­ng ch­a thu ph¶i truy thu cho NSNN. C¸c kho¶n chi kh«ng ®óng quy ®Þnh ®­îc thu håi cho NSNN. -ViÖc quyÕt to¸n NSNN ph¶i ®­îc thùc hiÖn tõ c¸c ®¬n vÞ c¬ së, sè quyÕt to¸n ph¶i lµ sè thùc thu, thùc chi theo tõng néi dung kinh tÕ ph¶n ¸nh ®óng môc lôc ng©n s¸ch vµ trong dù to¸n n¨m ®­îc duyÖt. Kiªn quyÕt xuÊt to¸n nh÷ng kho¶n chi kh«ng ®óng chÕ ®é, chi sai môc ®Ých nh»m thu håi vèn cho NSNN. -Trong c«ng t¸c quyÕt to¸n ph¶i cã thuyÕt minh chi tiÕt ph©n tÝch nguyªn nh©n t¨ng gi¶m c¸c kho¶n thu vµ c¸c lÜnh vùc chi cña ng©n s¸ch so víi dù to¸n ®Çu n¨m ®· ®­îc ph©n bæ, ®i s©u ph©n tÝch t×nh h×nh t¨ng tr­ëng kinh tÕ, gi¸ c¶, hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, chÝnh s¸ch chÕ ®é, ... lµm c¬ së cho viÖc ho¹ch ®Þnh kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi vµ x©y dùng dù to¸n nh÷ng n¨m tiÕp theo. -Kh«ng ngõng båi d­ìng vµ n©ng cao kh¶ n¨ng chuyªn m«n cña ng­êi lµm c«ng t¸c quyÕt to¸n NSNN ë c¸c cÊp vµ c¸c ®¬n vÞ thô h­ëng ng©n s¸ch. 3.2.3-§æi míi c«ng t¸c qu¶n lý thu NSNN vµ chi NS§P 3.2.3.1 -§æi míi c«ng t¸c qu¶n lý thu NSNN -TiÕp tôc c«ng t¸c tuyªn truyÒn ph¸p luËt trong lÜnh vùc tµi chÝnh - ng©n s¸ch ®Õn c¸c c¬ quan ®¬n vÞ, c¸c tæ chøc kinh tÕ - x· héi, c¸c tÇng líp d©n c­ ®Ó mäi tæ chøc,c«ng d©n hiÓu vµ tù gi¸c thùc hiÖn nghÜa vô víi NSNN. -T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý, khai th¸c vµ nu«i d­ìng nguån thu cho NSNN mµ tr­íc hÕt lµ c¸c kho¶n thuÕ v× thuÕ lµ nguån thu chñ yÕu cña NSNN. ThuÕ lµ h×nh thøc thÓ hiÖn mèi quan hÖ gi÷a chñ thÓ nhµ n­íc vµ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong x· héi th«ng qua viÖc ®ãng gãp mét phÇn thu nhËp cho NSNN. ThuÕ lµ ®ßn bÈy kÝch thÝch s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t triÓn, b¶o hé hµng s¶n xuÊt trong n­íc, thùc hiÖn c«ng b»ng x· héi. -TiÕp tôc c¶i c¸ch hÖ thèng thuÕ theo h­íng gi¶m thuÕ suÊt, më réng diÖn thu, ®¬n gi¶n c¸c s¾c thuÕ; cã chÝnh s¸ch thuÕ khuyÕn khÝch m¹nh mÏ ®Çu t­ vµ tÝch luü trong n­íc ®Ó t¨ng thu trªn c¬ së më réng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, ®¶m b¶o nu«i d­ìng nguån thu, khai th¸c vµ qu¶n lý chÆt chÏ nguån thu, chèng thÊt thu cã hiÖu qu¶. Tr­íc m¾t cÇn thùc hiÖn nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ nh­: +H­íng dÉn cho ®èi t­îng nép thuÕ thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý vµ sö dông ho¸ ®¬n chøng tõ, më sæ s¸ch kÕ to¸n h¹ch to¸n kÕ to¸n c¸c lo¹i thuÕ míi, ®¨ng ký thuÕ, kª khai tÝnh thuÕ, nép thuÕ. +Tæ chøc s¾p xÕp l¹i s¶n xuÊt kinh doanh trong c¸c doanh nghiÖp; trong c«ng t¸c qu¶n lý vËt t­, tiÒn vèn, chi phÝ, gi¸ thµnh,... ®Ó doanh nghiÖp thùc hiÖn nghÜa vô nép thuÕ víi nhµ n­íc.TiÕp tôc ®Èy m¹nh cæ phÇn ho¸, b¸n, kho¸n doanh nghiÖp theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. +Ng¨n chÆn c¸c tr­êng hîp cho t­ nh©n kinh doanh nóp bãng doanh nghiÖp nhµ n­íc; c¸c tr­êng hîp kho¸n tr¾ng cho mËu dÞch viªn, kho¸n sè tiÒn nép theo ®Çu ph­¬ng tiÖn... ®Ó thùc hiÖn tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp s¸t ®óng. +Kiªn quyÕt xö lý ®èi víi c¸c tr­êng hîp vi ph¹m luËt thuÕ cña nhµ n­íc, x©m tiªu tiÒn thuÕ, tho¶ thuËn thuÕ... nh»m chÊn chØnh vµ lËp l¹i kû c­¬ng trªn lÜnh vùc thuÕ, kh¾c phôc nh÷ng tr­êng hîp v× lîi Ých c¸ nh©n, xem nhÑ lîi Ých nhµ n­íc, coi th­êng ph¸p luËt. -§æi míi ho¹t ®éng thu NSNN, chó träng x©y dùng nguån thu míi, l©u dµi, v÷ng ch¾c kÕt hîp víi khai th¸c tèt c¸c nguån thu hiÖn cã trªn c¬ së ph¸t huy thÕ m¹nh ®iÒu kiÖn tù nhiªn cña tõng vïng vµ tiÒm n¨ng cña tõng lÜnh vùc ®Ó t¹o nguån thu cho NSNN. Cô thÓ: +Trong lÜnh vùc giao th«ng vËn t¶i vµ x©y dùng: §Çu t­ x©y dùng c¸c tuyÕn ®­êng giao th«ng quan träng mét mÆt t¨ng c­êng giao l­u kinh tÕ gi÷a c¸c vïng, mÆt kh¸c thu hót c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi. Quy ho¹ch tæng thÓ x©y dùng c¸c khu kinh tÕ, khu c«ng nghiÖp tËp trung ë nh÷ng n¬i cã mÆt b»ng réng, d©n c­ th­a t¹o m«i tr­êng hÊp dÉn ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t­. +Trong lÜnh vùc th­¬ng m¹i du lÞch: §Çu t­ x©y dùng khu nghØ m¸t Tam ®¶o, khu du lÞch §¹i l¶i, §Çm v¹c, di tÝch ®Òn Quèc mÉuT©y thiªn thu hót kh¸ch du lÞch trong vµ ngoµi n­íc. +Trong lÜnh vùc c«ng nghiÖp: KhuyÕn khÝch ph¸t triÓn c«ng nghiÖp s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng ë huyÖn Mª linh, B×nh xuyªn, c«ng nghiÖp giÇy da, may mÆc ë huyÖn Mª linh tËn dông tèi ®a lîi thÕ vÞ trÝ ®Þa lý, kh¬i dËy huy ®éng nguån lùc t¹i chç gi¶i quyÕt viÖc lµm cho nhiÒu lao ®éng. +Trong lÜnh vùc tiÓu thñ c«ng nghiÖp: §Çu t­ ph¸t triÓn mét sè lµng nghÒ ®Ó s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu, mü nghÖ. MÆt kh¸c do chuyÓn dÞch c¬ cÊu ngµnh n«ng nghiÖp cÇn ph¶i ®Çu t­ mét sè ngµnh nghÒ thñ c«ng t¹o viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng. -Ban hµnh mét sè kho¶n thu phÝ vµ lÖ phÝ phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt trªn ®Þa bµn tØnh nh»m t¨ng thu cho NSNN. §Æc ®iÓm cña kho¶n thu nµy lµ ph¹m vi, ®èi t­îng thu réng, c«ng t¸c tæ chøc thu khã kh¨n nh­ng nÕu khai th¸c triÖt ®Ó sÏ t¹o ®­îc kho¶n thu lín. Tõ ®ã cã ®iÒu kiÖn ®Çu t­ l¹i phôc vô ho¹t ®éng cña bé m¸y qu¶n lý nhµ n­íc vµ t¨ng c­êng c¬ së vËt chÊt. -N©ng cao vai trß qu¶n lý nhµ n­íc cña c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®èi víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng trong viÖc thùc hiÖn thu ®óng, thu ®ñ, kÞp thêi, ®óng ®èi t­îng, qu¶n lý vµ bao qu¸t c¸c nguån thu, chèng thÊt thu ph¸t sinh trªn ®Þa bµn. -T¨ng c­êng phèi kÕt hîp gi÷a c¸c ngµnh, c¸c cÊp trong viÖc qu¶n lý tæ chøc thu thuÕ. -N©ng cao n¨ng lùc tæ chøc vµ qu¶n lý cña bé m¸y thu thuÕ, trong ®ã chó ý båi d­ìng phÈm chÊt ®¹o ®øc vµ tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cho c¸n bé thuÕ. -Ph¸t hiÖn, ®Ò xuÊt nh÷ng yÕu tè bÊt hîp lý trong qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hiÖn thu thuÕ ®Ó nhµ n­íc tõng b­íc hoµn thiÖn luËt thuÕ. 3.2.3.2- §æi míi c«ng t¸c qu¶n lý chi NS§P Tr­íc hÕt cÇn thùc hiÖn nghiªm chÕ ®é, ®Þnh møc, tiªu chuÈn vµ dù to¸n. Kh«ng ®­îc chi cho viÖc kh¸c ngoµi dù to¸n ®­îc duyÖt, b¶o ®¶m nguyªn t¾c tiÕt kiÖm cña §¶ng vµ nhµ n­íc trong mäi viÖc chi tiªu. *§èi víi chi ®Çu t­ ph¸t triÓn: Ph¶i c¨n cø vµ chØ tiªu, nguån vèn ®­îc giao ®Ó bè trÝ chi. Chi ph¶i ®¶m b¶o ®óng c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc ®· ®­îc duyÖt, kh«ng tù ý ®iÒu chØnh cho c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh kh¸c. Së KÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ lµ c¬ quan kiÓm tra rµ so¸t c¸c danh môc c«ng tr×nh, nÕu c«ng tr×nh kh«ng cã kh¶ n¨ng hoµn thµnh ph¶i cã ph­¬ng ¸n ®iÒu chØnh vèn kÞp thêi tr¸nh t×nh tr¹ng ®Ó ø ®äng vèn. Chi ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n tõ mét sè nguån ®­îc ®Ó l¹i theo nghÞ quyÕt cña Quèc héi nh­ thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp, tiÒn sö dông ®Êt, tiÒn thuª ®Êt, thu tõ xæ sè kiÕn thiÕt ®­îc ®iÒu hµnh chi theo nguyªn t¾c tËp trung theo tõng ch­¬ng tr×nh cô thÓ. PhÇn v­ît thu NS§P ®­îc h­ëng chØ dµnh chi cho ®Çu t­ ph¸t triÓn, kh«ng dµnh chi tiªu dïng. ViÖc thÈm ®Þnh quyÕt to¸n c¸c dù ¸n ®Çu t­ XDCB hoµn thµnh tõ nguån vèn XDCB tËp trung hay nguån vèn sù nghiÖp ®Þa ph­¬ng ph¶i ®­îc thùc hiÖn ®óng theo quy ®Þnh Nhµ n­íc t¹i nghÞ ®Þnh 52/1999/N§-CP ngµy 8/7/1999 vµ nghÞ ®Þnh 88/1999/N§-CP ngµy 1/9/1999 cña ChÝnh phñ. Kiªn quyÕt xuÊt to¸n c¸c kho¶n chi kh«ng ®óng quy ®Þnh c¸c kho¶n chi ph¸t sinh ngoµi dù to¸n thiÕt kÕ ®­îc duyÖt, tr¸nh thÊt tho¸t trong qu¶n lý chi XDCB. Chó träng chi ®Çu t­ ph¸t triÓn n«ng nghiÖp n«ng th«n trong ®ã chó ý ®Çu t­ x©y dùng, söa ch÷a vµ bª t«ng ho¸ c¸c c«ng tr×nh thuû lîi, kªnh m­¬ng néi ®ång, hÖ thèng ®ª, kÌ... *§èi víi chi th­êng xuyªn: CÊp ph¸t ­u tiªn theo thø tù tr­íc hÕt ph¶i ®¶m b¶o chi l­¬ng vµ c¸c kho¶n cã tÝnh chÊt l­¬ng. Qu¶n lý cÊp ph¸t ph¶i ®óng néi dung c«ng viÖc, theo tiÕn ®é hoµn thµnh cã l­u ý ®Õn tÝnh mïa vô cña mét sè kho¶n chi nh­ chèng lôt b·o, phôc vô ®¾p ®ª, hç trî gièng c©y trång, vËt nu«i... Mäi kho¶n chi ng©n s¸ch chØ ®­îc thùc hiÖn khi cã ®ñ 3 ®iÒu kiÖn: -§· cã trong dù to¸n ng©n s¸ch ®­îc duyÖt. -§óng chÕ ®é, tiªu chuÈn ®Þnh møc do c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn quy ®Þnh. -§· ®­îc thñ tr­ëng ®¬n vÞ sö dông ng©n s¸ch hoÆc ng­êi ®­îc uû quyÒn chuÈn chi. Thùc hiÖn chÕ ®é kiÓm so¸t tr­íc, trong vµ sau khi chi ng©n s¸ch, th«ng qua c¬ chÕ ph©n ®Þnh râ rµng tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n cña c¬ quan tµi chÝnh, c¬ quan kho b¹c nhµ n­íc vµ c¬ quan thô h­ëng ng©n s¸ch. Thùc hiÖn nguyªn t¾c chi tr¶ trùc tiÕp tõ kho b¹c nhµ n­íc cho ng­êi cung cÊp hµng ho¸, dÞch vô, kh«ng chi qua ng­êi ®­îc h­ëng ng©n s¸ch, thùc hiÖn “ng­êi ®­îc chi tiªu nh­ng kh«ng ®­îc cÇm tiÒn”, ®¶m b¶o mäi kho¶n chi ph¶i cã chøng tõ hîp lÖ vµ ®­îc sù kiÓm so¸t cña c¬ quan tµi chÝnh. Nghiªm tóc thùc hiÖn ph¸p lÖnh thùc hµnh tiÕt kiÖm vµ chèng l·ng phÝ, sö dông tiÕt kiÖm cã hiÖu qu¶ kinh phÝ tõ NSNN. QuyÕt ®Þnh sè 122/1999/Q§-TTg ngµy 10/5/1999 cña ChÝnh phñ vÒ tiªu chuÈn ®Þnh møc sö dông xe « t« trong c¬ quan HCSN vµ DNNN. ChØ thÞ sè 32/1999/CT-TTg ngµy 29/10/1999 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ c¶i tiÕn néi dung, ph­¬ng thøc, n©ng cao hiÖu qu¶, triÖt ®Ó thùc hµnh tiÕt kiÖm trong tæ chøc c¸c cuéc häp vµ héi nghÞ vµ c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn cña Bé Tµi chÝnh. *§èi víi c¸c kho¶n kinh phÝ do NSTW uû quyÒn ( kÓ c¶ chi c¸c ch­¬ng tr×nh môc tiªu) -CÇn cã sù ph©n giao cô thÓ ®èi víi nhiÖm vô chi cña ng©n s¸ch TW uû quyÒn NS§P cho phï hîp vµ sù phèi kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c c¬ quan qu¶n lý chuyªn ngµnh víi c¸c c¬ quan tµi chÝnh ®Þa ph­¬ng. Thèng nhÊt giao nhiÖm vô chi kinh phÝ uû quyÒn NSTW qua Së Tµi chÝnh VËt gi¸ ®Ó g¾n tr¸ch nhiÖm cÊp ph¸t vµ quyÕt to¸n kinh phÝ uû quyÒn víi ng©n s¸ch cÊp trªn. -ChØ giao uû quyÒn ®èi víi kinh phÝ ch­¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia (7 ch­¬ng tr×nh) trªn ®Þa bµn tØnh, cßn c¸c ch­¬ng tr×nh kh¸c nªn c©n ®èi cho ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng ®Ó chñ ®éng bè trÝ ®iÒu hµnh ng©n s¸ch nh­ ch­¬ng tr×nh n©ng cÊp trang thiÕt bÞ y tÕ, ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc, ch­¬ng tr×nh v¨n ho¸, ...CÇn ph¶i ®Çu t­ cã träng t©m, träng ®iÓm ®Ó gi¶i quyÕt døt ®iÓm theo tõng ch­¬ng tr×nh. Thùc hiÖn tiÕt kiÖm, chèng l·ng phÝ trong chi ng©n s¸ch, kÓ c¶ chi th­êng xuyªn, chi ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n vµ qu¶n lý chÆt chÏ tµi s¶n c«ng. Th­êng xuyªn kiÓm tra viÖc chi tiªu theo môc ®Ých, néi dung c«ng viÖc cña c¸c ®¬n vÞ thô h­ëng ng©n s¸ch ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng chi sai môc ®Ých nh­ cÊp kinh phÝ ®Ó mua s¾m tµi s¶n l¹i dïng ®Ó ®i th¨m quan..., hay viÖc tù ý bè trÝ chi tr­íc råi míi dù to¸n kinh phÝ sau g©y khã kh¨n trong c«ng t¸c qu¶n lý chi ng©n s¸ch. §èi víi c¸c kho¶n chi ph¸t sinh ngoµi dù to¸n cÇn ph¶i ®­îc xem xÐt kü, nÕu thÊy cÇn thiÕt ph¶i chi th× ph¶i tÝnh ®Õn nguån ®¶m b¶o hoÆc ph¶i c¾t gi¶m c¸c kho¶n kh¸c t­¬ng øng, tr¸nh t×nh tr¹ng duyÖt ph¸t sinh tuú tiÖn kh«ng tÝnh ®Õn nguån ®¶m b¶o. 3.2.3.3- §æi míi viÖc tæ chøc huy ®éng ®a d¹ng c¸c nguån lùc tµi chÝnh *Tæ chøc huy ®éng, qu¶n lý vµ sö dông c¸c kho¶n ®ãng gãp cña d©n c­, c¸c tæ chøc x· héi, tæ chøc kinh tÕ -Trong ®iÒu kiÖn ®Çu t­ tõ NSNN cã h¹n, viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch huy ®éng c¸c nguån lùc tõ d©n, tõ c¸c tæ chøc x· héi, c¸c tæ chøc kinh tÕ gãp phÇn vµo sù nghiÖp chung cña ®Êt n­íc lµ cÇn thiÕt, lµ ®óng víi tinh thÇn chñ tr­¬ng Nhµ n­íc vµ nh©n d©n cïng lµm. +§èi víi c¸c kho¶n huy ®éng ®ãng gãp cña d©n c­ ®Ó x©y dùng c¬ së h¹ tÇng cña x·, thÞ trÊn ph¶i ®¶m b¶o quy t¾c d©n chñ, tù nguyÖn, huy ®éng ph¶i phï hîp víi kh¶ n¨ng ®ãng gãp cña nh©n d©n, qu¶n lý vµ sö dông cã hiÖu qu¶, minh b¹ch c¸c kho¶n ®ãng gãp ®ã. Trªn c¬ së quy ®Þnh chung cña Bé Tµi chÝnh, TØnh ph¶i cã v¨n b¶n h­íng dÉn cô thÓ vÒ ®èi t­îng huy ®éng, møc ®ãng gãp, ph­¬ng thøc tæ chøc huy ®éng, qu¶n lý vµ sö dông sao cho cã hiÖu qu¶. Thùc hiÖn c«ng khai tµi chÝnh ®èi víi c¸c quü cã nguån thu tõ c¸c kho¶n ®ãng gãp cña nh©n d©n ®Ó nh©n d©n ®­îc biÕt, tõ ®ã t¹o ®­îc sù tin t­ëng, ñng hé cña nh©n d©n h¬n n÷a. +ViÖc huy ®éng sù ®ãng gãp cña c¸c tæ chøc x· héi, tæ chøc kinh tÕ vµ c¸c c¸ nh©n trong viÖc khuyÕn khÝch t¹o lËp c¸c quü x· héi ph¶i ®­îc c«ng khai cho ng­êi ®ãng gãp biÕt râ môc ®Ých huy ®éng, møc ®ãng gãp vµ viÖc sö dông c¸c nguån huy ®éng ®ã. *Huy ®éng vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn sù nghiÖp gi¸o dôc ®µo t¹o, y tÕ, v¨n ho¸, x· héi ViÖc ®a d¹ng ho¸ h×nh thøc huy ®éng nguån lùc tµi chÝnh tõ x· héi ®èi víi ph¸t triÓn sù nghiÖp gi¸o dôc ®µo t¹o, y tÕ, v¨n ho¸, x· héi ph¶i ®­îc tiÕn hµnh tõng b­íc vµ cã gi¶i ph¸p phï hîp tõng lÜnh vùc. VÒ gi¸o dôc tØnh ®· cho phÐp më c¸c tr­êng b¸n c«ng, d©n lËp nh­ng nhµ n­íc cÇn cã quy chÕ hç trî ban ®Çu vÒ c¬ së vËt chÊt , t¹o ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng cho c¸c c¬ së nµy. VÒ y tÕ cÇn khuyÕn khÝch më bÖnh viÖn t­, d©n lËp, ph¸t triÓn y tÕ céng ®ång, y tÕ cæ truyÒn... Nhµ n­íc ®æi míi chÝnh s¸ch viÖn phÝ, b¶o hiÓm y tÕ. Ph©n ®Þnh râ nhiÖm vô ®¶m b¶o cña ng©n s¸ch vµ nhiÖm vô ®¶m b¶o tõ c¸c nguån tµi chÝnh b¶o hiÓm y tÕ, viÖn phÝ, häc phÝ... cho c¸c ®èi t­îng sö dông. -Cã chÝnh s¸ch ®¶m b¶o cho vïng s©u, vïng xa, nh÷ng ng­êi thuéc diÖn chÝnh s¸ch. ChÝnh s¸ch huy ®éng ph¶i chèng b×nh qu©n chñ nghÜa, huy ®éng theo sù ph©n tÇng thu nhËp trong x· héi, theo nguyªn t¾c ng­êi cã thu nhËp cao, ng­êi giµu ph¶i ®ãng gãp t­¬ng xøng kh¶ n¨ng vµ nh÷ng dÞch vô c«ng céng ®­îc h­ëng. + §èi víi chi ch­¬ng tr×nh môc tiªu: CÇn qu¶n lý chÆt chÏ c¸c ch­¬ng tr×nh môc tiªu, tr¸nh trïng l¾p, ®¶m b¶o tÝnh hiÖu qu¶, gi¶m bít khã kh¨n trung gian, tr¸nh l·ng phÝ. Ngoµi ra trªn c¬ së c¸c quy ®Þnh cña nhµ n­íc, tØnh nªn cho phÐp më réng c¸c quan hÖ giao l­u víi n­íc ngoµi t¹o nguån vay ODA vµ c¸c nguån viÖn trî kh«ng hoµn l¹i. Cã chÝnh s¸ch ®éng viªn ViÖt kiÒu ë n­íc ngoµi d­íi c¸c h×nh thøc chuyÓn vèn vÒ ®Çu t­ liªn doanh, hoÆc nhËn ®ì ®Çu häc sinh, lËp c¸c tæ chøc hoÆc c¸c quü tõ thiÖn... 3.2.4 TiÕp tôc ®æi míi c«ng t¸c qu¶n lý ng©n s¸ch x·, ph­êng, thÞ trÊn Theo LuËt NSNN, ng©n s¸ch x· lµ mét cÊp ng©n s¸ch t­¬ng øng víi cÊp chÝnh quyÒn c¬ së gÇn d©n nhÊt. Mäi ho¹t ®éng thu chi NSNN ph¸t sinh t¹i x·, cho ®Õn nay vÉn ch­a ®­îc ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ vµo NSNN. MÆc dï Bé Tµi chÝnh ®· ban hµnh chÕ ®é kÕ to¸n ng©n s¸ch nh­ng trong thùc tÕ nhiÒu kho¶n thu chi kh«ng h¹ch to¸n vµo sæ s¸ch kÕ to¸n, theo dâi nh­ mét cuèn "sæ chî". C¸n bé kÕ to¸n ng©n s¸ch x· yÕu vÒ tr×nh ®é, th­êng xuyªn thay ®æi qua mçi kú bÇu cö thùc sù khã kh¨n ®Ó tiÕp thu chÕ ®é chÝnh s¸ch vµ thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n NSX theo ®óng LuËt. TØnh VÜnh phóc cã 150 x·, ph­êng, thÞ trÊn trong ®ã cã 39 x· miÒn nói. Nguån thu t¹i x· rÊt nhá, kh«ng ®¸p øng nhu cÇu chi cho nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi trªn ®Þa bµn, hÇu hÕt c¸c x· ®Òu ph¶i nhËn bæ sung tõ ng©n s¸ch cÊp trªn. Do ®ã ph¶i cã sù quan t©m ®óng møc cña ng©n s¸ch cÊp trªn th«ng qua c¬ chÕ, chÝnh s¸ch ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, t¹o nguån vèn ®Çu t­, x©y dùng nguån thu l©u dµi cho ng©n s¸ch x·. Ph¶i c¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ mµ tæ chøc c¸c h×nh thøc vµ biÖn ph¸p thu thÝch hîp, hiÖu qu¶. Trong chi tiªu tr­íc hÕt ph¶i ®¶m b¶o chi ®óng chÕ ®é, kÞp thêi c¸c kho¶n l­¬ng vµ sinh ho¹t phÝ cña c¸n bé x·, c¸c kho¶n nghiÖp vô phÝ råi míi mua s¾m, söa ch÷a... Chó träng nh÷ng biÖn ph¸p ®Çu t­ ph¸t triÓn n«ng nghiÖp n«ng th«n míi nh­ chi ®Çu t­ kiªn cè ho¸ kªnh m­¬ng theo chñ tr­¬ng cña ChÝnh phñ... Cã thÓ ®a d¹ng ho¸ nguån lùc t¹i chç b»ng c¸ch huy ®éng ngµy c«ng, vËt t­, kinh phÝ giao cho ®éi x©y dùng cña x· thùc hiÖn. Nh­ vËy võa g¾n quyÒn lîi vµ tr¸ch nhiÖm cña ng­êi d©n trong x· víi c«ng viÖc. Nhµ n­íc cÇn ban hµnh ®Þnh møc chi tiªu cho ng©n s¸ch cÊp x· ®Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn thèng nhÊt trong c¶ n­íc tr¸nh t×nh tr¹ng chi tiªu tuú tiÖn nh­ hiÖn nay. Theo b¸o c¸o cña c¸c huyÖn, thÞ sè nî tån ®äng cña ng©n s¸ch x· tÝnh ®Õn 31/12/1999 lµ 37.869 triÖu ®ång trong ®ã nî XDCB lµ 26.605triÖu ®ång, nî sinh ho¹t phÝ lµ 3.984 triÖu ®ång. §©y lµ kho¶n c«ng nî ch­a cã nguån ®Ó thanh to¸n, Së Tµi chÝnh VËt gi¸ vµ Kho b¹c nhµ n­íc tØnh ®· cã v¨n b¶n h­íng dÉn tr­íc m¾t cÇn khoanh nî cò l¹i, c¸c x· chñ ®éng lËp ph­¬ng ¸n tr¶ nî b»ng c¸ch t¨ng thu hµng n¨m ®Ó tr¶ nî tõng b­íc. Tõ n¨m 2000 ph¶i thùc hiÖn chi tr¶ l­¬ng c¸n bé x· hµng th¸ng theo nghÞ quyÕt H§ND tØnh. Thùc hiÖn nghiªm tóc c«ng t¸c qu¶n lý thu, chi ng©n s¸ch x· trùc tiÕp qua Kho b¹c nhµ n­íc theo LuËt NSNN vµ quyÕt ®Þnh 827 cña Bé Tµi chÝnh. Tãm l¹i: §æi míi c«ng t¸c qu¶n lý ng©n s¸ch x· ph¶i tõ ngay nhËn thøc cña c¸n bé chÝnh quyÒn cÊp x· trong viÖc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh ng©n s¸ch x·. Ph¶i t«n träng dù to¸n ®­îc phª chuÈn, mäi kho¶n chi ph¶i ®¶m b¶o ®ñ ®iÒu kiÖn chi theo quy ®Þnh. Ph¶i tæ chøc thùc hiÖn c«ng khai dù to¸n ng©n s¸ch, c«ng khai c¸c kho¶n chi tiªu vµ quyÕt to¸n ng©n s¸ch x· ®Ó t¨ng c­êng vai trß kiÓm tra gi¸m s¸t cña H§ND x·, c¸c tæ chøc ®oµn thÓ vµ nh©n d©n trong x·, ®¶m b¶o qu¶n lý, sö dông ng©n s¸ch x· chÆt chÏ, hiÖu qu¶. Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c kÕ to¸n NSX theo th«ng t­ 01 cña Bé Tµi chÝnh, chÊp hµnh ®óng, ®ñ chÕ ®é kÕ to¸n, chøng tõ, sæ s¸ch, b¸o c¸o kÕ to¸n ®Ó cã thÓ ph¶n ¶nh mét c¸ch ®Çy ®ñ, liªn tôc, chÝnh x¸c mäi ho¹t ®éng thu chi ng©n s¸ch x· gióp l·nh ®¹o x· cã th«ng tin ®Çy ®ñ trong qu¶n lý ®iÒu hµnh ng©n s¸ch gióp cho c¸c cÊp, ngµnh cã c¬ së ®¸ng tin cËy trong viÖc nghiªn cøu ®Þnh ra chÝnh s¸ch phï hîp ®èi víi NSX. Trong ph©n cÊp ng©n s¸ch: §èi víi c¸c kho¶n thu theo tû lÖ % gi÷a NSX, huyÖn vµ NS tØnh nhÊt lµ c¸c kho¶n thu ®­îc dïng ®Ó bè trÝ chi XDCB theo nguån h×nh thµnh nh­ thu cÊp quyÒn sö dông ®Êt, tiÒn thuª ®Êt, tiÒn sö dông ®Êt n«ng nghiÖp, më réng h¬n n÷a tû lÖ ®èi víi NSX ®Ó t¨ng c­êng tr¸ch nhiÖm thu vµ chñ ®éng ®iÒu hµnh ®èi víi NSX. 3.2.5-§æi míi bé m¸y qu¶n lý NSNN ®i ®«i víi n©ng cao n¨ng lùc tr×nh ®é c¸n bé qu¶n lý NSNN 3.2.5.1- TiÕp tôc ®æi míi bé m¸y qu¶n lý NSNN - TiÕp tôc ®æi míi vµ hoµn thiÖn hÖ thèng tæ chøc bé m¸y qu¶n lý NSNN ë c¸c c¬ quan tµi chÝnh, kho b¹c nhµ n­íc vµ kÕ to¸n c¸c ®¬n vÞ dù to¸n c¸c cÊp theo h­íng gän nhÑ, cã hiÖu lùc vµ hiÖu qu¶, t¹o ra mèi quan hÖ ¨n khíp gi÷a c¸c c¬ quan nµy, b¶o ®¶m NSNN thùc sù lµ mét c«ng cô quan träng cña nhµ n­íc trong qu¶n lý vÜ m« nÒn kinh tÕ. - Bé m¸y qu¶n lý NSNN võa lµ chuyªn ngµnh vµ ®a ngµnh, mét mÆt cÇn quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n trong hÖ thèng däc c¬ cÊu bé m¸y; mÆt kh¸c cÇn quy ®Þnh quan hÖ phèi hîp trong quan hÖ ngang víi môc tiªu chung lµ qu¶n lý cã hiÖu qu¶ NSNN. §æi míi c¸c thñ tôc trªn c¬ së ®æi míi chÕ ®é lµm viÖc bao gåm quy chÕ, phong c¸ch vµ ph­¬ng ph¸p lµm viÖc, quan träng nhÊt lµ g¾n quyÒn h¹n víi tr¸ch nhiÖm cña mäi tæ chøc vµ c¸ nh©n trong viÖc ra quyÕt ®Þnh vµ ®iÒu hµnh c«ng viÖc, n©ng cao chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ cña c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý. §ång thêi, x©y dùng, bè trÝ ®éi ngò viªn chøc nhµ n­íc cã phÈm chÊt, n¨ng lùc vµ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, kiªn quyÕt chèng tham nhòng vµ lo¹i trõ c¸c phÇn tö tho¸i ho¸ biÕn chÊt ra khái bé m¸y qu¶n lý NSNN. -B¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn vµ ph­¬ng tiÖn cÇn thiÕt cho bé m¸y qu¶n lý NSNN ho¹t ®éng. TØnh cÇn trang bÞ ®ång bé thiÕt bÞ tin häc ®èi víi bé m¸y qu¶n lý NSNN c¸c cÊp vµ c¸c ®¬n vÞ thô h­ëng NS ®Ó thùc hiÖn tin häc ho¸ trong qu¶n lý hÖ thèng NSNN, ®¶m b¶o hÖ thèng th«ng tin nhanh nh¹y, kÞp thêi, hÖ thèng d÷ liÖu ®Çy ®ñ, ®¸ng tin cËy lµm c¬ së cho viÖc ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch vµ c¸c quyÕt ®Þnh vÒ xö lý vµ ®iÒu hµnh mét c¸ch ®óng ®¾n vµ th«ng suèt. §ã còng lµ ®iÒu kiÖn ®Ó hîp lý ho¸ c¸c kh©u, gi¶m bít c¸c thñ tôc phiÒn hµ trong qu¶n lý. 3.2.5.2- N©ng cao n¨ng lùc tr×nh ®é cña c¸c c¸n bé qu¶n lý NSNN VÒ c«ng t¸c c¸n bé, B¸o c¸o chÝnh trÞ t¹i ®¹i héi §¶ng bé tØnh lÇn thø XII cã ghi: “C¸n bé l·nh ®¹o vµ qu¶n lý ph¶i cã tri thøc ®­îc ®µo t¹o cã hÖ thèng vµ tr¶i qua rÌn luyÖn trong thùc tiÔn, cã kh¶ n¨ng tËp hîp quÇn chóng, ®oµn kÕt néi bé, cã n¨ng lùc tæ chøc qu¶n lý, ®iÒu hµnh” vµ “TiÕn tíi x©y dùng mét ®éi ngò c¸n bé c«ng chøc nhµ n­íc cã tr×nh ®é chuyªn m«n s©u, kü n¨ng nghÒ nghiÖp cao, cã ý thøc gi¸c ngé chÝnh trÞ, tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, tËn t©m víi c«ng viÖc ®­îc giao”. Mét ng­êi c¸n bé muèn hoµn thµnh tèt c«ng viÖc ®­îc §¶ng vµ nh©n d©n giao phã ph¶i lµ ng­êi cã phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt, t©m huyÕt víi nghÒ nghiÖp, trung thùc vµ hiÓu biÕt vÒ c«ng t¸c ®­îc giao vµ ph¶i cã søc khoÎ tèt. §ã còng chÝnh lµ tiªu chuÈn tèi thiÓu cña ng­êi c¸n bé nãi chung. §èi víi c¸n bé qu¶n lý tµi chÝnh ng©n s¸ch – lµ ng­êi chØ ®¹o, ®iÒu hµnh, tæ chøc thùc hiÖn ®­êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ nhµ n­íc trong ngµnh vµ cña ®Þa ph­¬ng m×nh th× nh÷ng tiªu chuÈn ®ã cµng ph¶i ®­îc chó träng, n©ng lªn thµnh b¶n lÜnh cña m×nh. NghÜa lµ: -VÒ phÈm chÊt ®¹o ®øc: +LËp tr­êng t­ t­ëng chÝnh trÞ v÷ng vµng, lu«n qu¸n triÖt vµ chÊp hµnh tèt mäi chñ tr­¬ng ®­êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ ph¸p luËt cña nhµ n­íc. +C¸n bé qu¶n lý NSNN ph¶i lµ ng­êi trung thùc víi chÝnh b¶n th©n m×nh vµ víi cÊp trªn. Cã nh­ vËy míi h¹n chÕ ®­îc tÖ tham nhòng tiÒn cña nhµ n­íc. +Cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm trong c«ng viÖc ®­îc giao tõ kh©u lËp dù to¸n ng©n s¸ch ®Õn chÊp hµnh ng©n s¸ch vµ quyÕt to¸n NSNN. +Cã lèi sèng gi¶n dÞ, trong s¸ng, lµnh m¹nh. -VÒ n¨ng lùc chuyªn m«n: +Ph¶i hiÓu biÕt s©u s¾c c«ng viÖc qu¶n lý tµi chÝnh ng©n s¸ch, n¾m v÷ng tr×nh ®é chuyªn m«n cña c¸n bé d­íi quyÒn; biÕt sö dông vµ tËp hîp c¸c chuyªn gia giái, cã kiÕn thøc vÒ kinh tÕ thÞ tr­êng vµ kiÕn thøc chuyªn ngµnh kh¸c cã liªn quan. Th­êng xuyªn nghiªn cøu häc tËp ®Ó bæ sung nh÷ng kiÕn thøc míi trong lÜnh vôc tµi chÝnh ng©n s¸ch. Ph¶i biÕt vµ sö dông ®­îc mét ngo¹i ng÷ th«ng dông v× ®ã lµ ph­¬ng tiÖn lµm giµu tiÒm n¨ng tri thøc vµ lµ ®iÒu kiÖn ®Ó tiÕp thu ¸p dông nh÷ng kinh nghiÖm tiªn tiÕn vÒ qu¶n lý tµi chÝnh ng©n s¸ch trªn thÕ giíi nh»m ph¸t triÓn vµ më réng quan hÖ hîp t¸c quèc tÕ vÒ tµi chÝnh ng©n s¸ch. +Cã tinh thÇn phèi hîp nhiÖm vô víi c¸c ngµnh cã liªn quan ®Ó hoµn thµnh tèt h¬n nhiÖm vô ®­îc giao. +Cã n¨ng lùc tæ chøc triÓn khai c«ng viÖc: BiÕt vµ hiÓu c«ng viÖc mét c¸ch thÊu ®¸o, ph©n giao nhiÖm vô mét c¸ch khoa häc, sö dông ®óng ng­êi, ®óng viÖc, x©y dùng mèi quan hÖ ®óng ®¾n trong néi bé, g­¬ng mÉu t«n träng vµ gi÷ nghiªm kû luËt. XuÊt ph¸t tõ tiªu chuÈn trªn ®ßi hái viÖc lùa chän vµ ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé ngµnh tµi chÝnh nãi chung vµ qu¶n lý ng©n s¸ch nãi riªng ph¶i: -§ñ tr×nh ®é, chuyªn m«n ho¸ theo ngµnh nghÒ, b¸m s¸t ®Æc ®iÓm ngµnh nghÒ ®ång thêi cã quan ®iÓm toµn diÖn. T¹o ®iÒu kiÖn m«i tr­êng, hµnh lang hÊp dÉn cho viÖc chuyªn m«n ho¸ c¸n bé, tÝch tô kinh nghiÖm l©u dµi tõ thùc tiÔn. -N©ng cao tr×nh ®é tæng hîp toµn diÖn cña ng­êi c¸n bé tµi chÝnh, rÌn luyÖn phÈm chÊt chÝnh trÞ, b¶n lÜnh ®Êu tranh c¸ch m¹ng, nhiÖt t×nh ®i s©u c«ng viÖc, d¸m ®Êu tranh gi÷ v÷ng chÝnh s¸ch vµ c¬ chÕ qu¶n lý tµi chÝnh, b¶o ®¶m cho thÓ chÕ tµi chÝnh cña nhµ n­íc ®­îc chÊp hµnh nghiªm tóc. -X©y dùng ®éi ngò c¸n bé tµi chÝnh cã n¨ng lùc, phÈm chÊt, ®¹o ®øc lèi sèng lµnh m¹nh, thËt sù cÇn kiÖm, liªm chÝnh, chÝ c«ng v« t­, kh«ng v­íng vµo tham nhòng vµ kiªn quyÕt ®Êu tranh chèng tham nhòng, cã ý thøc tæ chøc kû luËt, gÇn gòi quÇn chóng. -§µo t¹o g¾n víi tiªu chuÈn ho¸ tõng chøc danh viªn chøc ngµnh tµi chÝnh vµ yªu cÇu sö dông c¸n bé. -§Çu t­ thÝch ®¸ng cho viÖc ®µo t¹o c¸n bé tµi chÝnh - kÕ to¸n trong toµn ngµnh. §ã lµ kh©u quyÕt ®Þnh viÖc qu¸n triÖt vµ thùc hiÖn cã kÕt qu¶ ®­êng lèi chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cu¶ §¶ng vµ nhµ n­íc. KiÕn nghÞ vµ kÕt luËn KiÕn nghÞ §Ó thùc hiÖn tèt c¸c gi¶i ph¸p trªn chóng t«i kiÕn nghÞ: *§èi víi Trung ­¬ng -CÇn ph©n cÊp m¹nh mÏ h¬n n÷a cho ®Þa ph­¬ng ®Ó n©ng cao tÝnh chñ ®éng s¸ng t¹o cña ®Þa ph­¬ng, cô thÓ: +Quèc héi chØ quyÕt ®Þnh ng©n s¸ch Trung ­¬ng. H§ND quyÕt ®Þnh dù to¸n ng©n s¸ch cÊp m×nh. §¶m b¶o ®éc lËp h¬n cho c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng. +Tr­êng hîp Quèc héi vÉn quyÕt ®Þnh NSNN th× chØ thùc hiÖn ë n¨m ®Çu thêi kú æn ®Þnh, c¸c n¨m tiÕp theo trong thêi kú æn ®Þnh Trung ¦¬ng kh«ng giao dù to¸n thu chi cho ®Þa ph­¬ng mµ chØ tæng hîp ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng ®· ®­îc H§ND quyÕt ®Þnh b¸o c¸o Quèc héi. +Më réng tû lÖ ®iÒu tiÕt ®èi víi c¸c kho¶n thu ph©n chia gi÷a c¸c cÊp ng©n s¸ch vµ æn ®Þnh trong 5 n¨m ®Ó phï hîp víi kÕ ho¹ch trung h¹n ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. -Giao viÖc ph©n ®Þnh nguån thu vµ nhiÖm vô chi cho c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng cho tØnh quyÕt ®Þnh. Më réng h¬n n÷a tû lÖ ®iÒu tiÕt mét sè kho¶n thu cho ng©n s¸ch cÊp d­íi ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho chÝnh quyÒn cÊp d­íi chñ ®éng khai th¸c nguån thu vµ bè trÝ chi. -§èi víi ng©n s¸ch cÊp x· cÇn ph©n lo¹i x· ®Ó x©y dùng m« h×nh tæ chøc qu¶n lý ng©n s¸ch x· cho phï hîp. §èi víi nh÷ng x· cã ®iÒu kiÖn vÒ nguån thu vµ tr×nh ®é c¸n bé qu¶n lý tèt nªn ph©n cÊp cô thÓ, cßn ®èi víi nh÷ng x· nghÌo nhÊt lµ c¸c x· miÒn nói, ®iÒu kiÖn giao dÞch víi Kho b¹c nhµ n­íc khã kh¨n, tr×nh ®é c¸n bé h¹n chÕ nªn chuyÓn thµnh ®¬n vÞ dù to¸n cña ng©n s¸ch huyÖn ®Ó võa ®¶m b¶o thùc hiÖn tèt nhiÖm vô chi t¹i x· võa ®¶m b¶o yªu cÇu qu¶n lý. *§èi víi TØnh -X©y dùng c¬ chÕ ph©n cÊp qu¶n lý ®iÒu hµnh ng©n s¸ch æn ®Þnh trong kho¶ng thêi gian 5 n¨m. M¹nh d¹n ph©n cÊp c¸c nguån thu vµ tû lÖ ph©n chia cao h¬n ®èi víi ng©n s¸ch cÊp d­íi nh»m khuyÕn khÝch tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o cña c¬ quan cÊp d­íi trong viÖc båi d­ìng, khai th¸c nguån thu ®Ó t¨ng thu cho NSNN. §ång thêi c¨n cø vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tõng ®Þa ph­¬ng ®Ó ph©n cÊp cho phï hîp. -Thùc hiÖn thÝ ®iÓm c¬ chÕ kho¸n chi th­êng xuyªn ®èi víi mét sè ®¬n vÞ HCSN ®¸p øng ®­îc yªu cÇu c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh, trªn c¬ së x¸c ®Þnh biªn chÕ ®Çy ®ñ ®Ó hoµn thµnh tèt nhiÖm vô chuyªn m«n, cã tÝnh ®Õn yÕu tè ®Æc thï cña ®¬n vÞ hoÆc ngµnh. Kho¸n chi ph¶i ®¶m b¶o c¸c nguyªn t¾c sau: +§¬n vÞ ®­îc kho¸n chi ph¶i hoµn thµnh tèt nhÊt nhiÖm vô ®­îc giao víi tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao. +Kinh phÝ kho¸n chi cho ®¬n vÞ lµ trän gãi, kh«ng bæ sung (trõ tr­êng hîp bÊt kh¶ kh¸ng). §¬n vÞ chñ ®éng bè trÝ vµ thùc hiÖn dù to¸n chi theo ®óng quy ®Þnh cña LuËt NSNN vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm trong viÖc ®iÒu hµnh chi. Kinh phÝ tiÕt kiÖm ®­îc hoÆc kh«ng chi hÕt ®­îc phÐp thµnh lËp quü phóc lîi cña ®¬n vÞ. +Dù to¸n giao chi th­êng xuyªn hµng n¨m ®­îc tÝnh trªn c¬ së biªn chÕ ®Çy ®ñ theo yªu cÇu nhiÖm vô nh©n víi ®Þnh møc tÝnh trªn ®Çu biªn chÕ/n¨m (kh«ng tÝnh chi mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh, x©y dùng míi). +§¬n vÞ ®­îc kho¸n chi cã thÓ x©y dùng kho¸n trùc tiÕp tíi tõng biªn chÕ trong ®¬n vÞ víi møc chi cho tõng c¸n bé, c«ng chøc nh­ng ph¶i ®­îc héi nghÞ toµn thÓ c¸n bé, c«ng chøc tham gia vµ cô thÓ ho¸ thµnh nghÞ quyÕt. -T¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra ph¸t hiÖn nh÷ng sai sãt trong qóa tr×nh qu¶n lý NSNN, l¾ng nghe ý kiÕn cña c¸c ®¬n vÞ c¬ së ®Ó tõ ®ã cã nh÷ng kiÕn nghÞ, ®Ò xuÊt nh»m qu¶n lý ngµy cµng hiÖu qu¶ nguån vèn NSNN. KÕt luËn Tõ nh÷ng néi dung ®­îc nghiªn cøu trong luËn ¸n, cã thÓ rót ra nh÷ng kÕt luËn sau: 1-Ng©n s¸ch nhµ n­íc cã vÞ trÝ ®Æc biÖt quan träng ®èi víi nÒn tµi chÝnh quèc gia nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, n­íc ta ®ang trong tiÕn tr×nh héi nhËp quèc tÕ vµ c¸c n­íc trong khu vùc. Sù æn ®Þnh v÷ng ch¾c cña NSNN quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ - x· héi, c«ng b»ng x· héi vµ cã tÝnh chÊt ®iÒu chØnh vÜ m« nÒn kinh tÕ. ChÝnh v× vËy qu¶n lý NSNN lu«n lµ vÊn ®Ò cÇn ®­îc coi träng vµ ngµy cµng ®­îc hoµn thiÖn nh»m sö dông nguån vèn NSNN mét c¸ch tiÕt kiÖm, hiÖu qu¶ ®Ó phôc vô sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc tiÕn tíi môc tiªu "D©n giµu, n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng v¨n minh". 2-Qu¶n lý ng©n s¸ch nhµ n­íc trªn ®Þa bµn tØnh VÜnh Phóc ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh. Lµ mét trong nh÷ng tØnh míi t¸i lËp cã tèc ®é ®Çu t­ ph¸t triÓn cao so víi c¸c tØnh b¹n, kinh tÕ x· héi ph¸t triÓn, thu nhËp vµ ®êi sèng d©n c­ ®­îc n©ng cao, bé mÆt n«ng th«n VÜnh Phóc ®ang ®­îc ®æi míi. Song vÉn cßn nh÷ng tån t¹i cÇn ph¶i kh¾c phôc vµ thùc hiÖn tèt h¬n n÷a trong c«ng t¸c qu¶n lý NSNN theo h­íng võa ph¸t huy tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o cña chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng, võa b¶o ®¶m nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n cña qu¶n lý NSNN. 3-Nh÷ng ph­¬ng h­íng, gi¶i ph¸p vµ nh÷ng kiÕn nghÞ tiÕp tôc ®æi míi qu¶n lý NSNN trªn ®Þa bµn tØnh VÜnh Phóc lµ mét hÖ thèng gi¶i ph¸p tõ kh©u x©y dùng dù to¸n NSNN ®Õn quyÕt to¸n NSNN trªn c¬ së x¸c ®Þnh môc tiªu, yªu cÇu ®¹t ®­îc. C¸c biÖn ph¸p cô thÓ trong c«ng t¸c qu¶n lý thu, chi NSNN nh»m tæ chøc huy ®éng c¸c nguån thu vµ bè trÝ chi hiÖu qu¶ vµ n©ng cao h¬n n÷a tr×nh ®é, n¨ng lùc qu¶n lý cña c¸n bé qu¶n lý NSNN. Nh÷ng ®Þnh h­íng vµ gi¶i ph¸p tr×nh bµy trong luËn ¸n võa tu©n thñ nh÷ng yªu cÇu chung cho c¶ n­íc, nh­ng khi ¸p dông ë VÜnh Phóc cÇn ®­îc vËn dông cô thÓ cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña ®Þa ph­¬ng. §Ò tµi ®æi míi qu¶n lý NSNN lµ mét ®Ò tµi cã ph¹m vi nghiªn cøu réng vµ phøc t¹p, liªn quan ®Õn nhiÒu vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn tæ chøc NSNN, n©ng cao n¨ng lùc bé m¸y qu¶n lý NSNN, b¶o ®¶m d©n chñ, c«ng khai trong ho¹t ®éng qu¶n lý tµi chÝnh. Chóng t«i rÊt mong sÏ nhËn ®­îc nhiÒu ý kiÕn ®ãng gãp tõ c¸c nhµ khoa häc vµ qu¶n lý quan t©m ®Õn ®Ò tµi./. danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1-B¸o c¸o chÝnh trÞ §¹i héi ®¹i biÓu tØnh VÜnh Phóc lÇn thø XII. 2-B¸o c¸o quyÕt to¸n thu, chi NSNN n¨m 1997, 1998, Së Tµi chÝnh VËt gi¸ VÜnh Phóc. 3-B¸o c¸o quyÕt to¸n chi c¸c ch­¬ng tr×nh môc tiªu n¨m 1997, 1998, Së Tµi chÝnh VËt gi¸ VÜnh Phóc. 4-B¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn thu- chi ng©n s¸ch tõ n¨m 1997-1999, Së Tµi chÝnh VËt gi¸ VÜnh Phóc. 5-C¸c c«ng cô tµi chÝnh trong kinh tÕ thÞ tr­êng. ViÖn khoa häc tµi chÝnh - Bé Tµi chÝnh, NXB th«ng tin chuyªn ®Ò; 1993. 6-C¸c v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ thuÕ. Tæng côc thuÕ. Nhµ in tµi chÝnh; 1993. 7-C¸c v¨n b¶n ph¸p luËt hiÖn hµnh vÒ phÝ vµ lÖ phÝ. NXB Thµnh phè Hå ChÝ Minh; 1993. 8-ChiÕn l­îc æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi ®Õn n¨m 2000. NXB Sù thËt, Hµ Néi, 1991. 9-ChØ thÞ cña Thñ t­íng chÝnh phñ vÒ viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vµ dù to¸n NSNN n¨m 2000. 10-Chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc tiÕp tôc ®æi míi vµ ph¸t triÓn n«ng nghiÖp n«ng th«n. NXBNN; 1993. 11-§¸nh gi¸ qu¸ tr×nh ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng vµ c¸c kiÕn nghÞ c¶i tiÕn. ViÖn khoa häc tµi chÝnh. Bé Tµi chÝnh; 1995. 12-§æi míi chÝnh s¸ch vµ c¬ chÕ qu¶n lý tµi chÝnh. ViÖn khoa häc tµi chÝnh. NXB chÝnh trÞ quèc gia. 1993; 13-§æi míi qu¶n lý vèn ®Çu t­. Viªn khoa häc tµi chÝnh - Vô ®Çu t­ XDCB Bé Tµi chÝnh. NXB th«ng tin. 14-Gi¸o tr×nh kinh tÕ chÝnh trÞ, ch­¬ng tr×nh cao cÊp. NXB T­ t­ëng v¨n ho¸, Hµ néi 1992. 15-Gi¸o tr×nh tµi chÝnh häc. NXB tµi chÝnh. Hµ néi 1998. 16-Frederic. S. Mishkin: TiÒn tÖ, Ng©n hµng, thÞ tr­êng tµi chÝnh. NXB khoa häc kü thuËt; 1994. 17- LuËt NSNN. NXB chÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi, 1998. 18-HiÕn ph¸p N­íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam; 1992. 19-HÖ thèng ho¸ v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ qu¶n lý kinh tÕ - c¸c v¨n b¶n vÒ tµi chÝnh; 1996. 20-HÖ thèng ho¸ c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ qu¶n lý kinh tÕ - c¸c v¨n b¶n vÒ tµi chÝnh; 1997. 21-HÖ thèng v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai nhµ ë vµ thuÕ nhµ ®Êt. NXB chÝnh trÞ quèc gia; 1995. 22-LÞch sö tµi chÝnh ViÖt Nam. ViÖn khoa häc tµi chÝnh - Bé Tµi chÝnh. NXB chÝnh trÞ quèc gia; 1993. 23-LuËt NSNN. NXB chÝnh trÞ quèc gia; 1996. 24-LuËt tæ chøc Héi ®ång nh©n d©n vµ Uû ban nh©n d©n. 25- MÊy vÊn ®Ò vÒ chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n trong t×nh h×nh hiÖn nay - Bïi NghÜa 26-NghÞ quyÕt cña Bé chÝnh trÞ vÒ mét sè chuyªn ®Ò ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n. NXB chÝnh trÞ quèc gia. 27-NguyÔn C«ng NghiÖp - Tµo H÷u Phïng: §æi míi ng©n s¸ch Nhµ n­íc. NXB thèng kª, Hµ Néi, 28-NguyÔn C«ng nghiÖp: Thùc tr¹ng vµ xu h­íng c¶i c¸ch ng©n s¸ch Nhµ n­íc vµ ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng ë c¸c n­íc t­ b¶n ph¸t triÓn; 1991. 29-Niªn gi¸m thèng kª tØnh VÜnh phóc 1997, 1998. 30-Ph©n cÊp qu¶n lý ng©n s¸ch. ViÖn KHTC - Bé Tµi chÝnh 1994. 31-GS - TS Tµo H÷u Phïng; PTS NguyÔn §×nh Tú: C¬ chÕ míi vµ chÕ ®é qu¶n lý ng©n s¸ch. NXB Thèng kª, Hµ néi; 1993. 32-Tµi chÝnh trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. ViÖn nghiªn cøu tµi chÝnh - Bé Tµi chÝnh - Th«ng tin chuyªn ®Ò 1996. 33-TiÕp tôc ®æi míi chÝnh s¸ch tµi chÝnh phôc vô môc tiªu t¨ng tr­ëng - ViÖn nghiªn cøu tµi chÝnh, NXB Bé Tµi chÝnh; 1992. 34-V¨n b¶n h­íng dÉn thùc hiÖn LuËt NSNN. NXB Bé Tµi chÝnh, 1997. 35-V¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VIII.NXB chÝnh trÞ quèc gia - 1996.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số vấn đề về đổi mới quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.doc