Đề tài Một số ý kiến về tăng thu, tiết kiệm chi phí nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại ngân hàng đầu tư phát triển Hà Tây

Sự cần thiết: Đất nước ta đang chuyển mình hoà nhập cùng với sự phát triển của khu vực và thế giới. Việt nam với những tiềm năng sẵn có đang được khai thác một cách kịp thời và hiệu quả nhất đã và đang hoàn thành nhiêm vụ công nghiệp hoá - hiện đại hoá xây dựng đất nước. Trên con đường đó có sự góp mặt đáng kể của hệ thống tài chính - tiền tệ, đặc biệt là hệ thống ngân hàng trong đó phần lớn là các ngân hàng thương mại. Hệ thống các NHTM là hệ thống bôi trơn của toàn bộ nền kinh tế. Có chức năng thu hút và tập trung nguồn vốn nhỏ lẻ, không kì hạn thành nguồn vốn lớn, có kì hạn để đáp ứng nhu cầu đầu tu phát triển của nền kinh tế. Trong nền kinh tế hiện đại việc thu hút nguồn vốn này có thể được thực hiện thông qua hai kênh đó là thông qua các NHTM và thông qua thị trường tài chính. ở Việt Nam, thị trường tài chính còn sơ khai và chưa đáp ứng được vai trò của nó. Do vậy, sứ mạng này lại đặt lên vai các NHTM. Điều này giúp ta xác định được vai trò to lớn của NHTM đối với sự phát triển nền kinh tế. Tất cả các doanh nghiệp trong nền kinh tế đều đặt lợi nhuận lên là mục tiêu hàng đầu và là kết quả cuối cùng của các doanh nghiệp. Khác với các doanh nghiệp khác là có thể tính ra giá thành sản phẩm, tính ra kết quả của từng thương vụ thì NHTM xác định trên cơ sở lấy tổng thu nhập của toàn hệ thống – tổng chi phí của toàn bộ hệ thống vào cuối năm tài chính. Bởi vậy, việc tăng thu nhập và giảm hợp lý các chi phí trên cơ sở cạnh tranh giữa các NHTM trong và ngoài nước; cạnh tranh giữa các ngân hàng và tổ chức phi ngân hàng là việc làm rất cần thiết và luôn là vấn đề cấp bách. Xuất phát từ những suy nghĩ trên, qua thời gian thực tập, tìm hiểu thực tế tại ngân hàng và những kiến thức lý luận mà em đã được thầy cô trang bị, được sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo, Thạc sĩ Lê Văn Luyện cùng các thầy cô giáo dạy bộ môn và các anh chị trong NHĐT&PT Hà Tây, em mạnh dạn chọn đề tài “Một số ý kiến về tăng thu, tiết kiệm chi phí nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại NHĐT&PT Hà Tây’’ làm đề tài viết chuyên đề thực tập. Qua đây em xin đưa ra một vài suy nghĩ của bản thân cá nhân em nhằm góp một phần bé nhỏ trong sự nghiệp phát triển của ngân hàng. Tuy nhiên với thời lượng thực tập và kiến thức còn hạn chế, chuyên đề không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Vì vậy em kính mong sự chỉ bảo, hướng dẫn và giúp đỡ của các thầy cô giáo trong khoa, đặc biệt là thầy giáo, Thạc sĩ Lê Văn Luyện cũng như ban lãnh đạo NHĐT&PT Hà Tây cùng các anh chị trong ngân hàng nhất là các anh chị làm việc tại phòng kế toán và phòng nguồn vốn của NHĐT&PT Hà Tây đã tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành tốt chuyên đề. Em xin xhân thành mong đợi ý kiến bổ khuyết của Thầy cô và các anh chị. 2. Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu một cách có hệ thống và cụ thể về quản lý thu nhập chi phí.Từ đó rút ra những mặt còn hạn chế tồn tại và tìm ra những giải pháp hoàn thiện nó. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu : các khoản thu nhập chi phí-nhũng yếu tố cấu thành lợi nhuận. - Phạm vi nghiên cứu : Đề tài tập trung khảo cứu thực trạng kế toán thu nhập – chi phí và kết quả kinh doanh của NHĐT&PT Hà Tây những năm 1999, 2000, 2001và 6 tháng đầu năm 2002. 4. Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng phương pháp so sánh phân tích, phân tổ thông kê, tổng hợp nhằm nêu ra được những nhân tố khách quan và chủ quan ảnh hưởng tới thu nhập chi phí và kết quả kinh doanh của ngân hàng. 5.Kết cấu của đề tài: Ngoài phần lời mở đầu và phần kết luận, bài viết của em được chia làm 3 chương : Chương I: Những lý luận cơ bản về hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường – cơ chế tài chính của ngân hàng thương mại quốc doanh. Chương II: Thực trạng kế toán thu nhập - chi phí và xác định kết quả kinh doanh của NHĐT&PT Hà Tây Chương III: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm tăng thu nhập, tiết kiệm chi phí góp phần nâng cao hiệu quả tại NHĐT&PT Hà Tây

doc73 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 08/05/2013 | Lượt xem: 1618 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số ý kiến về tăng thu, tiết kiệm chi phí nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại ngân hàng đầu tư phát triển Hà Tây, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
cã tû träng lín nhÊt trong tæng chi phÝ cña tõng n¨m. N¨m 1999 chiÕm 84.1% tæng chi phÝ, n¨m 2000 chiÕm 86.9% tæng chi phÝ ®Õn n¨m 2001 t¨ng lªn chiÕm 91.4% tæng chi phÝ. VÒ ho¹t ®éng thanh to¸n 7 ng©n quÜ n¨m 1999 lµ 548 triÖu ®ång chiÕm 1.38% tæng chi phÝ, n¨m 2000 lµ 453 triÖu ®ång, chiÕm 1.14% tû träng tæng chi phÝ vµ n¨m 2001 lµ 438 triÖu ®ång, chiÕm tû träng 1.3% tæng chi phÝ cña ng©n hµng. §iÒu nµy kh¼ng ®Þnh ng©n hµng ®· cã c¸ch qu¶n lý kho¶n môc nµy t­¬ng ®èi chÆt chÏ. Cßn c¸c kho¶n môc chi cho nh©n viªn , chi phÝ ho¹t ®éng qu¶n lý vµ c«ng vô, chi vÒ tµi s¶n, chi phÝ dù phßng b¶o toµn tiÒn göi cña kh¸ch hµng, chi bÊt th­êng ®Òu chiÕm tû träng nhá trong tæng chi phÝ. Cô thÓ, chi phÝ cho nh©n viªn n¨m 1999 lµ 2842 triÖu ®ång, chiÕm tû träng 7.18%, n¨m 2000 lµ 2635 triÖu ®ång, chiÕm tû träng 6.68% vµ n¨m 2001 lµ 1546 triÖu ®ång vµ lµm cho tû träng nµy gi¶m cßn 4.61% tæng chi phÝ cña chi nh¸nh…..Qua ®©y ta thÊy ng©n hµng qu¶n lý chÆt chÏ c¸c khoÈn chi phÝ tËp trung cho kinh doanh. H¬n n÷a trong ho¹t ®éng kinh doanh, ng©n hµng ch­a tiÕt kiÖm ®­îc triÖt ®Ó c¸c kho¶n chi phÝ nªn chi phÝ cho nguån vèn huy ®éng víi l·i suÊt cao cña ng©n hµng lµ rÊt lín. §iÒu nµy ®­îc thÓ hiÖn râ nÐt khi ta xem xÐt ®Õn kÕt cÊu cña kho¶n chi phÝ cho ho¹t ®éng kinh doanh. KÕt cÊu chi phÝ cho ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng cho ta thÊy c«ng t¸c huy ®éng vèn ®Æc biÖt lµ huy ®éng tõ c¸c tæ chøc tÝn dông, ®©y lµ biÖn ph¸p thu hót ®­îc khèi l­îng vèn lín vµ t­¬ng ®èi æn ®Þnh nh­ng chi phÝ l¹i cao. Vèn huy ®éng tõ tæ chøc tÝn dông chiÕm tû träng lín t¹o nªn kho¶n chi phÝ lín vµ th­êng xuyªn cu¶ NH§T&PTHµ T©y, ®iÒu nµy ¶nh h­ëng kh«ng nhá tíi kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng. N¨m 2001, l·i suÊt huy ®éng vèn cña c¸c ng©n hµng cã phÇn gi¶m xuèng nªn viÖc thu hót vèn tõ c¸c tæ chøc kinh tÕ vµ d©n c­ gÆp khã kh¨n. ChÝnh v× thÕ nªn NH§T&PTHµ T©y ph¶i huy ®éng tõ nguån vèn l­u chuyÓn néi bé vµ viÖc tr¶ l·i cho nguån vèn nµy lµ lín vµ t¨ng h¬n so víi n¨m tr­íc. Nguån vèn huy ®éng tõ d©n c­ lµ th­êng xuyªn biÕn ®éng nªn g©y khã kh¨n cho ng©n hµng trong viÖc kÕ ho¹ch ho¸ nguån vèn nµy phôc vô cho kinh doanh. Kho¶n chi tr¶ l·i tiÒn g­Ø mang tÝnh chÊt kh«ng æn ®Þnh nh­ng l·i suÊt thÊp h¬n l·i suÊt tiÒn göi tiÕt kiÖm. Cã thÓ nhËn thÊy mét ­u ®iÓm næi bËt cña nguån vèn huy ®éng tõ tiÒn göi cña c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n lµ l·i suÊt tiÒn göi thÊp, ®©y lµ ®iÓm ®¸ng chó ý mµ NH§T&PTHµ T©y cÇn ph¶i khai th¸c trong ho¹t ®éng kinh doanh. NÕu khai th¸c triÖt ®Ó nguån vèn nµy th× ng©n hµng sÏ rÊt cã lîi vµ sÏ gi¶m ®­îc khèi l­îng chi phÝ lín cho c«ng t¸c huy ®éng vèn cña ng©n hµng. Chi phÝ cho ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng lµ kho¶n chi phÝ lín vµ chñ yÕu trong tæng chi phÝ nh­ng ®Ó duy tr× ®­îc ho¹t ®éng kinh doanh c¸c ng©n hµng cßn ph¶i chi phÝ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. §iÒu ®¸ng nãi ë ®©y lµ chi phÝ cho kho¶n môc nµy ®· dÇn dÇn gi¶m tõ n¨m 1999 dÕn n¨m 2000 vµ cu«Ý n¨m 2001. ThÓ hiÖn ®­îc sù tiÕt kiÖm chi phÝ cña ng©n hµng mét c¸ch hîp lý. ®ã còng lµ lý do mµ hiªuk qu¶ kinh doanh cña ng©n hµng ngµy mét t¨ng. HiÖn nay t×nh h×nh kinh tÕ x· héi n­íc ta ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn, mÆt b»ng ®êi sèng cña nh÷ng ng­êi lµm c«ng ¨n l­¬ng cña nhµ n­íc t¨ng lªn th× møc chi phÝ tiÒn l­¬ng b×nh qu©n cho mét nh©n viªn NH§T&PTHµ T©y vÉn ch­a ph¶i ®· cao, nh­ng còng cã thÓ nãi ®©y lµ møc l­¬ng phï hîp ®ñ ®Ó khuyÕn khÝch lßng yªu nghÒ, h¨ng say trong c«ng viÖc sÏ lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó kh«ng ngõng t¨ng thu nhËp cho ng©n hµng vµ còng ®Ó t¨ng tiÒn l­¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. Trong qu¸ tr×nh h¹ch tãan th× bÊt k× mét ng©n hµng nµo còng cã xu h­íng t¨ng thu gi¶m chi tíi møc thÊp nhÊt . Tuy nhiªn, nh÷ng kho¶n chi nµy kh«ng thÓ c¾t gi¶m ®­îc vµ nh÷ng kho¶n chi nµy luèn lu«n tû lÖ thuËn víi kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng. §Ó duy tr× ho¹t ®éng kinh doanh, ng©n hµng cßn ph¶i chi phÝ c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c nh­: chi phÝ cho ho¹t ®éng qu¶n lý vµ c«ng vô, chi vÒ tµi s¶n, chi dù phßng b¶o toµn tiÒn göi cña kh¸ch hµng, chi phÝ bÊt th­êng. §©y lµ c¸c kho¶n chi phÝ cÇn thiÕt, chi kho¸n, chi theo ®Þnh møc dù to¸n cña ng©n hµng v× nh÷ng kho¶n chi nµy kh«ng thÓ h¹ch to¸n ®èi víi tõng c· nh©n do ®ã kh«ng thÓ x¸c ®Þnh bé phËn nµo tiÕt kiÖm, bé phËn nµo ch­a tiÕt kiÖm.... §ång thêi trªn thùc tÕ vÉn ch­a cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch lîi Ých vËt chÊt ®èi víi tõng ®¬n vÞ c¸ nh©n thùc hiÖn tiÕt kiÖm trong kinh doanh do ®ã phæ biÕn chÝnh s¸ch tiÕt kiÖm trªn thùc tÕ mäi ng­êi ch­a thùc hiÖn ®­îc triÖt ®Ó. Nh×n chung kho¶n môc c¸c kho¶n chi phÝ nµy ®Òu gi¶m so víi c¸c n¨m tr­íc(®­îc thÓ hiÖn cô thÓ trªn b¶ng). Qua ®©y ta thÊy cÇn ph¶i tÝnh to¸n nh÷ng kho¶n chi phÝ nµy sao Cho hîp lý ®Ó ®¶m b¶o yªu cÇu kinh doanh cña chi nh¸nh mµ vÉn tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ qu¶n lý nh»m t¨ng lîi nhuËn vµ cã ý nghÜa quan träng trong viÖc t¨ng thu nhËp thùc tÕ cho ng©n hµng. Tãm l¹i, c¸c yÕu tè cÊu thµnh nªn chi phÝ ®Òu cã ¶nh h­ëng ng­îc chiÒu víi lîi nhuËn kinh doanh v× vËy viÖc gi¶m chi phÝ còng cÇn ®­îc quan t©m ®Ó t¨ng lîi nhuËn kinh doanh cña NH§T&PTHµ T©y nãi riªng vµ cña c¸c NHTM nãi chung. 3. KÕt qu¶ kinh doanh cña NH§T&PTHµ T©y Còng nh­ c¸c ngµnh kh¸c, chØ tiªu lîi nhuËn lµ mét trong c¸c chØ tiªu chÊt l­îng cña qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng. §èi víi NH§T&PTHµ T©y v× lµ mét chi nh¸nh nªn kÕt qu¶ ho¹t ®éng sau khi thu nhËp - chi phi – thuÕ doanh thu th× toµn bé lîi nhuËn nµy ®­îc chuyÓn vÒ ng©n hµng ®Çu t­. V× vËy, trong qu¸ tr×nh ph©n tÝch kÕt qu¶ kinh doanh, chi nh¸nh ph¶i cã nghÜa vô ph©n phèi lîi nhuËn. Nh÷ng kÕt qu¶ cña NH§T&PTHµ T©y ®¹t ®­îc trong 3 n¨m 1999, 2000, 2001 ®­îc thùc hiÖn qua c¸c sè liÖu sau: KÕt qu¶ kinh doanh cña NH§T&PTHµ T©y §¬n vÞ: TriÖu ®ång. ChØ tiªu 1999 2000 2001 Sè tiÒn Sè tiÒn Chªnh lÖch Sè tiÒn Chªnh lÖch Tæng thu nhËp 56458 65924 9466 68691 12143 Tæng chi phÝ 39559 39395 -164 33465 -6094 Chªnh lÖch thu-chi 16899 26529 9630 35226 18337 (Nguån b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña NH§T&PTHµ T©y) Nh×n vµo b¶ng trªn ta thÊy tæng thu nhËp tõ 56458 triÖu ®ång n¨m 1999 t¨ng lªn 65924 triÖu ®ång n¨m 2000 vµ t¨ng lªn 68691 triÖu ®ång n¨m 2001 (t¨ng gÊp 1,3 lÇn so víi n¨m 1999) . ViÖc t¨ng tæng thu nhËp lµ do chi nh¸nh ®· thùc hiÖn tèt c«ng t¸c huy ®éng vèn vµ sö dông vèn , qu¶n lý tèt c¸c chi phÝ tèt. Tæng chi phÝ cña ng©n hµng gi¶m dÇn theo c¸c n¨m; cô thÓ n¨m 1999 tæng chi phÝ lµ 39559 triÖu ®ång, n¨m 2000 lµ 39395 triÖu ®ång vµ n¨m 2001 chØ cßn 35226 triÖu ®ång. Nh­ vËy, tæng chi phÝ cña chi nh¸nh liªn tôc gi¶m trong khi thu nhËp vÉn tiÕp tôc t¨ng ®Òu trong c¸c n¨m.So víi n¨m 1999 th× n¨m 2001 chi phÝ ®· gi¶m ®¸ng kÓ : 6094 triÖu ®ång. §©y lµ ®iÒu ®Æc biÖt ghi nhËn ë ng©n hµng.Vµ chÝnh v× thÕ mµ viÖc ng©n hµng ®­îc tÆng danh hiÖu anh hïng lao ®éng trong thêi kú ®æi míi lµ ®iÒu dÔ hiÓu. Còng nh­ c¸c ngµnh kh¸c chØ tiªu lîi nhuËn lµ mét trong c¸c chØ tiªu chÊt l­îng cña qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng, tõ c¸c chØ tiªu nµy cã thÓ ®¸nh gi¸ ®­îc chÊt l­äng ho¹t ®éng cña ng©n hµng. Tuy nhiªn kÕt qu¶ kinh doanh kh«ng x¸c ®Þnh riªng cho tõng c¬ së mµ x¸c ®Þnh chung cho toµn hÖ thèng NH§T&PT. §Ó ®¸nh gi¸ ®óng ®¾n ho¹t ®éng cña c¸c chi nh¸nh ng©n hµng th­êng th× ng©n hµng n«ng nghiÖp ®­a ra c¬ chÕ kho¸n cho tõng ng©n hµng c¬ së v× vËy mçi ng©n hµng ®Òu ph¶i quan t©m ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh cña m×nh vµ khai th¸c mäi kh¶ n¨ng tiÒm tµng ®Ó hoµn thµnh tèt kÕ ho¹ch tµi chÝnh trong n¨m. Trong nhiÒu n¨m qua , mÆc dï ho¹t ®éng trong ®iÒu kiÖn khã kh¨n nh­ng víi sù nç lùc cña tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn chi nh¸nh, ho¹t ®éng kinh doanh cña NH§T&PTHµ T©y ®· cã nh÷ng b­íc tiÕn ®¸ng kÓ vµ ®ãng gãp kh«ng nhá vµo sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña tØnh Hµ T©y nãi riªng vµ cña c¶ ®Êt n­íc. Bªn c¹nh nh÷ng mÆt c«ng t¸c ®· lµm ®­îc, trong ho¹t ®éng kinh doanh cña NH§T&PTHµ T©y vÉn cßn cã nh÷ng tån t¹i nhÊt ®Þnh sau: - Lîi nhuËn cña ng©n hµng vÉn cßn phô thuéc chñ yÕu vµo ho¹t ®éng kinh doanh. Ho¹t ®éng tÝn dông mµ kh«ng tèt sÏ ¶nh h­ëng ®Õn lîi nhuËn cña ng©n hµng . - Ho¹t ®éng dÞch vô cña ng©n hµng ch­a ®­îc chó träng vµ quan t©m ®óng møc, c¸c dÞch vô ng©n hµng cßn rÊt ®¬n ®iÖu nªn cßn ®Ó phÝ nhiÒu kho¶n thu mµ kh«ng sö dông ®Õn vèn cña ng©n hµng. - Ho¹t ®éng kinh doanhvµng b¹c , ®¸ quÝ vµ kinh doanh ngo¹i tÖ cßn ch­a ph¸t triÓn nªn kho¶n thu tõ ho¹t ®éng nµy lµ rÊt thÊp. - Nguån vèn huy ®éngcña ng©n hµng lµ rÊt lín , tuy nhiªn nguån vèn huy ®éng tõ tiÒn göi cña d©n c­ chiÕm tû träng t­¬ng ®èi cao, lµm Cho chi phÝ huy ®éng vèn lín, lµm gi¶m ®¸ng kÓ lîi nhuËn cña ng©n hµng. - Phßng kiÓm tra , kiÓm so¸t néi bé ch­a ®­îc t¸ch riªng nªn còng ¶nh h­ëng kh«ng nhá tíi qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña ng©n hµng. Tãm l¹i,tÊt c¶ c¸c vÊn ®Ò ®Òu cã tÝnh hai mÆt cña nã nªn viÖc NH§T&PTHµ T©y vÉn cßn nh÷ng tån t¹i nµy lµ ®iÒu kh«ng thÓ tr¸nh khái. Song víi 45 n¨m kinh nghiªm vµ víi lßng yªu nghÒ tin ch¾c rµng trong t­¬ng lai ng©n hµng sÏ kh¾c phôc ®­îc nh÷ng khã kh¨n ®Ó tõng b­íc kh¼ng ®Þnh m×nh trªn con ®­êng ph¸t triÓn. MÆt kh¸c do tr×nh ®é hiÓu biÕt cña kh¸ch hµng cßn nhiÒu h¹n chÕ nh­ ch­a hiÓu râ luËt lÖ chÝnh s¸ch...HoÆc do hä cè t×nh hiÓu sai, hiÓu kh«ng ®óng vÒ viÖc m×nh lµm g©y tæn h¹i ®Õn tµi s¶n thËm chÝ ®Õn c¶ uy tÝn cña ng©n hµng. Ch­¬ng III Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m t¨ng thu nhËp, tiÕt kiÖm chi phÝ gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng t¹i Ng©n Hµng §Çu T­ & PH¸T TRIÓN Hµ t©y Ph¸t huy nh÷ng mÆt ®­îc vµ kh¾c phôc nh÷ng mÆt cßn h¹n chÕ , ch­a ®ùoc cña c«ng t¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng n¨m 2001. NH§T&PTHµ T©y ®Ò ra nh÷ng ®Þnh h­íng vµ nh÷ng gi¶i ph¸p thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh doanh 6 th¸ng cuèi n¨m 2002 vµ n¨m 2003 víi nh÷ng néi dung chñ yÕu sau: I.Môc tiªu phÊn ®Êu 6 th¸ng cuèi n¨m 2002 vµ n¨m 2003 1.VÒ nguån vèn huy ®éng Duy tr× vµ më réng quan hÖ víi kh¸ch hµng göi tiÒn truyÒn thèng nh­ c«ng ty hîp t¸c quèc tÕ vµ ®©ï t­ , c«ng ty in tµi chÝnh, b¸o lao ®éng x· héi...®ång thêi t¨ng cuêng c¸c biÖn ph¸p huy ®éng vèn tõ c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c tÇng líp d©n c­. PhÊn ®Êu t¨ng møc huy ®éng vèn ngo¹i tÖ ®ñ ®Ó sö dông trong chi nh¸nh, kh«ng ph¶i nhËn ®iÒu chuyÓn tõ trung ­¬ng. TiÕp tôc gi÷ v÷ng tèc ®é t¨ng tr­ëng huy ®éng nh­ c¸c n¨m qua nh»m trë thµnh chi nh¸nh cung cÊp vèn quan träng Cho hÖ thèng . Më réng quan hÖ thanh to¸n quèc tÕ nh»m thu hót vèn tõ c¸c tæ chøc quèc tÕ... N¨m 2002 ®Æt môc tiªu t¨ng tr­ëng nguån vèn lµ 10% trong ®ã chó ý tËp trung t¨ng tr­ëng tiÒn göi tiÕt kiÖm cña c¸c tæ chøc vµ d©n c­. 2. VÒ ho¹t ®éng tÝn dông : §a d¹ng ho¸ c¸c ho¹t ®éng tÝn dông; t¨ng tr­ëng nhanh chãng tÝn dông trung vµ dµi h¹n b»ng nhiÒu h×nh Cho vay ®ång tµi trî, cho vay tÝn dông ,tr¶ gãp, cho thuª tµi chÝnh t¨ng cuêng hoat ®éng b¶o l·nh, tÝn dông dù phßng. Bªn c¹nh ®ã cÇn më réng ®Çu t­ víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh, c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n, c¸ nh©n hé vay vèn kinh doanh vµ dÞch vô cÇm cè tµi s¶n. §Èy m¹nh viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch kh¸ch hµng. Thùc hiÖn tèt vai trß t­ vÊn Cho kh¸ch hµng.TiÕp tôc ®Èy m¹nh quan hÖ tÝn dông víi kh¸ch hµng truyÒn thèng ; bªn c¹nh ®ã cã ®Çu vµo khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh nh»m môc tiªu ®a d¹ng ho¸ danh môc kh¸nh hµng. N©ng cao ch©t l­îng tÝn dông th«ng qua viÖc kiÓm tra kiÓm so¸t chÆt chÏ c¸c dù ¸n ®ang ho¹t ®éng hoµn thiÖn c«ng t¸c thÈm ®Þnh, ph©n tÝch tÝn dông tr­íc khi Cho vay. C¶i tiÕn c«ngt¸c lµm viÖc, thùc hiÖn tèt ph©n lo¹i kh¸ch hµng, ®iÒu chØnh linh ho¹t l·i xuÊt. *C¸c chØ tiªu, môc tiªu kinh doanh chñ yÕu thùc hiªn trong n¨m 2002 nh­ sau: Tæng tµi s¶n t¨ng 25%, so víi n¨m 2001 Vèn tù huy ®éng t¨ng 30%, so víi n¨m 2001 D­ nî tÝn dông t¨ng 25%, so víi n¨m 2001(kh«ng kÓ ODA) Nî qu¸ h¹n giö ë møc nhá h¬n 1% Thu nî tÝn dông §TKHNN v­ît 5% kÕ ho¹ch giao KÕt qu¶ tµi chÝnh: t¨ng 5% - 10% , so víi n¨m 2001. Trong ®ã thu dÞch vô chiÕm 30% Ngoµi ra, ng©n hµng cãn quyÕt t©m gi­ v÷ng danh hiÖu xuÊt s¾c, danh hiÖu anh hïng thêi kú ®æi míi. §ã lµ mét sè chØ tiªu quan träng mµ ng©n hµng ®Æt ra lµm môc tiªu ho¹t ®éng. Trong 6 th¸ng ®Çu n¨m 2002 v­a qua ng©n hµng ®· co nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ. ®ã còng lµ bµn ®¹p ®Ó thùc hiÖn tèt nhiªm vô 6 th¸ng cuèi n¨m 2002 vµ c¸c n¨m tiÐp ®ã. II- Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m t¨ng thu nhËp tiÕt kiÖm chi phÝ vµ ®¶m b¶o kÕt qu¶ kinh doanh cã l·i. 1.Gi¶i ph¸p nh»m t¨ng thu nhËp Môc ®Ých cuèi cïng cña c¸c nhµ kinh doanh lµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn v× vËy tÊt c¶ nh÷ng môc tiªu, nh÷ng ph­¬ng h­íng cña c¸c nhµ ho¹t ®éng kinh doanh ®Òu h­íng tíi lîi nhuËn. Hoµ chung cïng xu h­íng ®ã, d­íi ®©y em xin ®ãng gãp mét sè ý kiÕn nho nhá vÒ viÖc t¨ng thu cña NH§T&PTHµ T©y 1.1.§a d¹ng ho¸ c¸c dÞch vô vµ më thªm c¸c dÞch vô míi Trong c¬ chÕ hiÖn nay, khi nhu cÇu ®ßi hái cña con nguêi ngµy cµng cao th× viÖc ng©n hµng më réng vµ ph¸t triÓn dÞch vô ng©n hµng lµ tÊt yÕu. §iÒu nµ kh«ng nh÷ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ®ßi hái cña kh¸ch hµng mµ cßn gióp Cho ng©n hµng mét kho¶n thu nhËp ®¸ng kÓ. §èi víi nh÷ng n­íc ph¸t triÓn th× thu nhËp tõ ho¹t ®éng dÞch vô cña ng©n hµng chiÕm tõ 70- 80% tæng thu nh©p,sè cßn l¹i lµ thu nhËp tõ ho¹t ®éng tÝn dông. Vµ tû träng nµy cã chiÒu h­íng ngµy cµng t¨ngvÒ thu dÞch vô vµ ngµy cµng gi¶m vÒ thu ho¹t ®éng tÝn dông. §iªï ®ã cho thÊy viÖc më réng dÞch vô ng©n hµng lµ mét xu thÕ chung cña c¸c ng©n hµng chø kh«ng riªng lµ NH§T&PTHµ T©y. Tuy nhiªn, NH§T&PTHµ T©y cßn tån t¹i mét sè vÊn ®Ò ch­a tèt, ®iÒu kiÖn vµ vÞ thÕ vÉn ch­a ®­îc ­u ¸i do ®ã, ®Ó thùc hiÖn viÖc nµy ®ßi hái: - C¸c c¬ së h¹ tÇng, m¸y mãc trang thiÕt bÞ kÜ thuËt, ph­¬ng tiÖn lµm viÖc phôc vô cho viÖc thanh to¸n qua ng©n hµng ph¶i th­êng xuyªn cËp nhËt vµ kh«ng ngõng c¶i thiÖn ®æi míi chóng nh»m ®¸p øng ®­îc nhu cÇu thanh to¸n mét c¸ch nhanh nhÊt, chÝnh x¸c, an toµn nhÊt víi chi phÝ thÊp nhÊt ®Ó thu hót kh¸ch hµng.(Ng©n hµng ®ang tr×nh ChÝnh phñ dù ¸n x©y dùng ng©n hµng cho réng r·i h­n vµ hiÖn ®¹i h¬n, §©y còng lµ mét ®iÒu kiÖn tèt cho sù ph¸t triÓn cña ng©n hµng). - Kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng cña c¸c dÞch vô uû th¸c, dÞch vô Cho thuª kÐt s¾t vµ c¸c dÞch vô t­ vÊn theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng...c¸c lo¹i h×nh dÞch vô nµy Cho tíi nay vÉn cßn t­¬ng ®èi míi mÎ song nhu cÇu nµy kh«ng ph¶i lµ kh«ng cã . DÞch vô nµy kh«ng ®ßi hái ph¶i cã vèn lín nh­ng ®em l¹i nguån thu nhËp cao . V× vËy khi tiÕn hµnh ®­a c¸c laoaÞ dÞch vô nµy vµo th× ph¶i tiÕn hµnh tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®Ó c¸c doanh nghiÖp, c¸c c¸ nh©n, c¸c kh¸ch hµng cã quan hÖ th­êng xuyªn víi ng©n hµng thËm chÝ c¸c kh¸ch hµng ch­a cã mét lÇn giao dÞch víi ng©n hµng hiÓu ®­îc nh÷ng tiÑn Ých cña c¸c dÞch vô do ng©n hµng cung øng ra vµ ®­a ra møc phÝ hîp lý ®Ó thu hót kh¸ch hµng. Ngoµi ra còng cÇn ph¶i tu söa n©ng cÊp c¬ së h¹ tÇng gióp Cho viÖc b¶o vÖ tµi s¶n cña kh¸ch hµng ®­îc an toµn , ®em l¹i lßng tin cho kh¸ch hµng khi ®Õn víi ng©n hµng cña m×nh . Bªn c¹nh ®ã, NH§T&PTHµ T©y còng ph¶i kh«ng ngõng ®Èy m¹nh vµ ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ, vµng b¹c, d¸ quÝ còng nh­ kinh doanh trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n. Tuy nhiªn trong ®iÒu kiÖn nh­ hiÖn nay th× ®©y vÉn cßn lµ vÊn ®Ò kh«ng t­ëng nã cßn qu¸ míi mÎ vµ xa l¹víi ng©n hµng nh­ng trong nÒn kinh tÕ hiÖn nay ®Ó th¾ng thÕ trong c¹nh tranh ®ßi hái còng cÇn ®Æt ra vµ g©y dùng cho m×nh nÒn mãng ban ®Çu ®Ó t¹o ®µ cho b­íc ph¸t triÓn s¾p tíi. Ngoµi ra ®èi víi c¸c dÞch vô mµ NH§T&PTHµ T©y th­êng xuyªn sö dông nh­ dÞch vô chuyÓn tiÒn, thu ®æi ng©n phiÕu, dÞch vô thanh to¸n... th× ng©n hµng cÇn ph¶i m¹nh d¹n yªu cÇu, kh¶o s¸t thÞ tr­êng ®Ó kh«ng ngõng më réngvµ n©ng cao c¸c dÞch vô vèn cã còng nh­ tiÒm Èn nh»m gióp cho ®êi sèng c«ng nh©n viªn ®­îc c¶i thiÖn hoÆc nãi c¸ch kh¸c lµ gãp phÇn t¨ng thu nhËp cho ng©n hµng. 1.2. Më réng ho¹t ®éng tÝn dông , n©ng cao hiÖu qu¶ c¸c kho¶n vay Më réng ho¹t ®éng tÝn dông lu«n lµ mong muèn cña NHNO quËn Ba §×nh v× trong giai ®o¹n hiÖn nay ®©y lµ ho¹t ®éng mang l¹i nguån thu chñ yÕu cho ng©n hµng. §Ó më réng ho¹t ®éng tÝn dông tr­íc hÕt ng©n hµng cÇn x©y ®ùng ®­îc c¬ cÊu tÝn dông hîp lý. Nh­ ®· ph©n tÝch ë trªn , viÖc ®Èy m¹nh sö dông vèn t¹i chç sÏ cho phÐp ng©n hµng cã ®­îc thu nhËp cao h¬n rÊt nhiÒu. V× thu nhËp do ®iÒu chuyÓn vèn sÏ thÊp h¬n thu nhËp khi cho vay ra nÕu cïng sè tiÒn ®ã. Trong thêi ®iÓm hiÖn nay khi nÒn kinh tÕ ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn , nhu cÇu vÒ vèn cho nÒn kinh tÕ kh«ng ngõng t¨ng lªn. NhiÒu doanh nghiÖp vµ t­ nh©n cã nhu cÇu vay vèn cao song l¹i kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó vay vèn ng©n hµng, ®µnh ph¶i vay vèn c¸c chñ nî víi l·i suÊt cao h¬n nhiÒu so víi l·i suÊt cho vay cña ng©n hµng. V× vËy, ®©y lµ mét thÞ tr­êng bá ngá mµ ng©n hµng ph¶i më réng h¬n n÷a ho¹t ®éng tÝn dông nh­ng ®ång thêi còng cÇn ph¶i ®¶m b¶o trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. §Ó gi¶i quyÕt nh÷ng tån t¹i nµy: - Ng©n hµng cÇn cã chÝnh s¸ch ­u ®·i víi c¸c kh¸ch hµng truyÒn thèng, cã uy tÝn ®èi víi ng©n hµng trong ho¹t ®éng tÝn dông nh­ xem xÐt c¸c dù ¸n ®Çu t­ vµ ®Çu t­ chiÒu s©u th× míi cã hiÖu qu¶. Ngoµi ra cßn ph¶i xem xÐt vµ ph©n tÝch kÜ c¸c th«ng tin cã liªn quan ®Õn c¸c dù ¸n vay vèn cña kh¸ch hµng ®Ó h¹n chÕ bít rñi ro cho ng©n hµng. §èi víi c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh lµ c¸c ®¬n vÞ cã nhu cÇu vèn kh¸ lín vµ th­êng xuyªn nh­ng chñ yÕu lµ vèn ng¾n h¹n vµ chu kú s¶n xuÊt kinh doanh cña hä th­êng ng¾n, vèn quay vßng nhanh. Nhu cÇu vÒ vèn ph¶i ®­îc ®¸p øng kÞp thêi vµ linh ho¹t. viÖc gióp dì kh¸ch hµng nµy võa lµ ®Ó t¨ng uy tÝn cña ng©n hµng ®èi víi kh¸ch hµng ®ång thêi còng gióp ®ì ng©n hµng t¨ng thªm lîi nhuËn. - C¸n bé thÈm ®Þnh cÇn ph¶i tham kh¶o c¸c th«ng tin vµ ph¶i ®­a ra nh÷ng nhËn xÐt kh¸ch quan víi h×nh thøc cho vay cÇm ®å, tµi s¶n thÕ chÊp, v× ®©y lµ h×nh thøc cho vay ®¶m b¶o an toµn cho ng©n hµng. MÆt kh¸c, ng©n hµng còng cÇn cã c¸c phÇn th­ëng, khuyÕn khÝch ®èi víi kh¸ch hµng cÇn vay vèn th­êng xuyªn, doanh sè d­ nî lín ...®Ó khuyÕn khÝch hä vay vèn vµ tr¶ nî c¶ gèc vµ l·i ®óng h¹n cho ng©n hµng. Ng©n hµng lµm tèt c«ng t¸c marketing ng©n hµng ®Ó n¾m b¾t mäi nhu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ vèn tÝn dông ®èi víi tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ quèc doanh còng nh­ ngoµi quèc doanh, ®Æc biÖt lµ c¸c ®¬n vÞ kinh doanh lµ kh¸ch hµng truyÒn thèng. V× trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng nãi chung vµ trong ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng nãi riªng th× kh¸ch hµng ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh ®Õn ®Çu ra cña ng©n hµng. ViÖc tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o c¸c s¶n phÈm cña ng©n hµng vÉn cßn h¹n chÕ nªn Ýt nhiÒu ¶nh h­ëng tíi kÕt qu¶ kinh doanh cña ng©n hµng. V× vËy, ng©n hµng ph¶i th­êng xuyªn tæ chøc héi nghÞ ng©n hµng , h¬n n÷a ®Ó trùc tiÕp thÊy ®­îc nh÷ng nhËn xÐt cña kh¸ch hµng vÒ s¶n phÈm cña ng©n hµng, vÒ c¸ch phôc vô cña ng©n hµng. C¸c ho¹t ®éng yÓm trî cña ng©n hµng còng lµ mét nh©n tè quan träng nh­ tham gia vµo hiÖp héi ng©n hµng, vµo héi trî ®Ó lµm næi bËt h¬n n÷a ng©n hµng cña m×nh. Ng©n hµng cÇn tæ chøc c«ng t¸c thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt víi ph­¬ng tr©m “ an toµn, nhanh chãng, chÝnh x¸c ‘’ nh»m t¨ng thªm lßng tin cña kh¸ch hµng vµo ng©n hµng. Cã nh­ vËy kh¸ch hµng míi tin t­ëng vµ muèn thanh to¸n qua ngan hµng . C¬ së cña viÖc thanh to¸n qua ng©n hµng chÝnh lµ sè d­ tµi kho¶n t¹i ng©n hµng , do ®ã ng©n hµng cã ®iÒu kiÖn ®Ó sö dông mét phÇn vèn trong tæng sè d­ cã cña tµi kho¶n tiÒn g­Ø thanh to¸n cña kh¸ch hµng (lo¹i tiÒn göi nµy ng©n hµng tr¶ l·i suÊt thÊp ) ®Ó Cho vay. Nh­ vËy ng©n hµng võa huy ®éng nguån vèn víi l·i suÊt thÊp ®Ó Cho vay víi l·i suÊt cao h¬n. MÆt kh¸c, thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt ng©n hµng còng thu ®­îc phÝ dÞch vô chuyÓn tiÒn. Muèn lµm ®­îc ®iÒu nµy ng©n hµng cÇn ph¶i trang bÞ c¸c ph­¬ng tiÖn thanh to¸n hiÖn ®¹i ®ång thêi ph¶i bçi d­âng n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô kÕ to¸n nãi riªng vµ tinh thÇn lµm viÖc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong chi nh¸nh trong viÖc sö dông mét c¸ch chñ ®éng m¸y tÝnh vµ c«ng viÖc chuyªn m«n cña m×nh. Bªn c¹nh viÖc t¨ng nguån huy ®éng vèn b»ng chÝnh s¸ch l·i suÊt thÊp vµ kh«ng ngõng më réng ho¹t ®éng ®Þa bµn tÝn dông còng nh­ khèi l­îng tÝn dông ra c¸c khu vùc l©n cËn. Ng©n hµng cÇn lµm tèt c«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm so¸t nh»m ph¸t hiÖn, ng¨n chÆn kÞp thêi c¸c hiÖn t­îng tiªu cùc trong cho vay, thu nî, thu l·i nh»m h¹n chÕ møc thÊp nhÊt rñi ro tÝn dông vµ chèng thÊt thu cho ng©n hµng. Tõng b­íc n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông ®¶m b¶o kinh doanh cña ng©n hµng cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nh»m tõng b­íc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, ®ßi hái ng©n hµng ph¶i t¹o ra c¬ chÕ nh»m g¾n tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé víi tõng c«ng viÖc tÝn dông g¾n víi tõng kho¶n cho vay, tõng mãn thu nî, sao cho mçi c¸n bé c«ng nh©n viªn cÇn phØ quan t©m tíi hiÖu qu¶ c«ng viÖc cña m×nh, lÊy hiÖu qu¶ c«ng viÖc lµm th­íc ®o n¨ng lùc vµ phÈm chÊt cña ng©n hµng, triÓn khai thùc hiÖn tèt c¬ chÕ kho¸n tµi chÝnh cña NHT¦ qui ®Þnh. C¸n bé tÝn dông ph¶i thÈm ®Þnh kiÓm tra gi¸m s¸t qui tr×nh cho vay nh»m h­íng dÉn kh¸ch hµng sö dông vèn vay cã hiÖu qu¶ nhÊt ®Þnh, tõ ®ã míi cã ®iÒu kiÖn tr¶ nî ng©n hµng c¶ gèc vµ l·i ®óng k× h¹n. C¸n bé kÕ to¸n ph¶i theo dâi chÆt chÏ qui tr×nh cho vay, thanh to¸n chÝnh x¸c, b¶o qu¶n hå s¬ vay vèn cña kh¸ch hµng mét c¸ch khoa häc nh»m cung c¸p th«ng tin cho c¸n bé tÝn dông trong viÖc ®«n ®èc tr¶ l·i cho ng©n hang ®óng h¹n gãp phÇn chèng thÊt thu cho ng©n hµng. 1.3. T¨ng c­êng chÊt l­îng c¸n bé c«ng nh©n viªn trong ng©n hµng Con ng­êi lµ yÕu tè trung t©m quyÕt ®Þnh nhÊt ®Þnh tíi hiÖu qu¶ kinh doanh cña ng©n hµng. Do ®ã viÖc x©y dùng ®éi ngò c¸n bé, tæ chøc ®iÒu hµnh ho¹t ®éngkinh doanh cã ý nghÜa, t¸c dông rÊt lín ®èi víi ng©n hµng. ChÝnh v× thÕ chi nh¸nh NH§T&PTHµ T©y cÇn: - Th­êng xuyªn cã kÕ ho¹ch tæ chøc cho c¸n bé ®­îc ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i. H­íng dÉn, tæ chøc tËp huÊn, bçi d­ìng kiÕn thøc chuyªn s©u, th­êng xuyªn ®­îc trang bÞ thªm hiÓu biÕt vÒ ph¸p luËt, kinh tÕ, ngo¹i ng÷, tin häc....t¹o ®iÒu kiÖn cho hä tù n©ng cao tr×nh ®é kiÕn thøc vµ n¨ng lùc kinh nghiÖm lµm viÖc. §Æt ra nh÷ng yªu cÇu chuyªn m«n b¾t buéc , ®ßi hái ®éi ngò nµy ph¶i cã kiÕn thøc chuyªn s©u vÒ lÜnh vùc tµi chÝnh doanh nghiÖp, tµi chÝnh ng©n hµng, cã kh¶ n¨ng ph©n tÝch tµi chÝnh. Kiªn quyÕt thùc hiÖn s¾p xÕp l¹i nh÷ng c¸n bé kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu c«ng viÖc. Trong qu¸ tr×nh häc tËp vµ båi d­ìng ph¶i g¾n lÝ luËn víi thùc tiÔn ®Ó c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn ng©n hµng cã thÓ vËn dông mét c¸ch linh ho¹t, s¸ng t¹o vµ cã hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng. - Thùc hiªn ph©n c«ng c«ng viÖc theo n¨ng lùc, kinh nghiÖm cña mçi ng­êi, ph©n quyÒn ®Ò nghÞ cÊp tÝn dông theo tr×nh ®é, kinh nghiªm. - Ng©n hµng cÇn qui ®Þnh nhiÖm vô, tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n râ rµng ®èi víi tõng c¸n bé c«ng nh©n viªn ng©n hµng, th­êng xuyªn kiÓm tra gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng cña hä, tr¸nh t×nh tr¹ng lµm sai lµm háng kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc tr¸ch nhiÖm thuéc vÒ ai. C¸n bé cè t×nh vi ph¹m qui ®Þnh hoÆc cã hµnh vi gian tr¸ ph¶i gi¶i quyÕt sö lý thùc hiÖn chÕ ®é th­ëng ph¹t ph©n minh cÇn thiÕt cã chÕ ®é ®·i ngé, l­¬ng th­ëng kh¸c nhau ®èi víi c¸c nhiÖm vô quan träng kh¸c nhau...Nh­ vËy sÏ kÝch thÝch ®­îc c¸n bé c«ng nh©n viªn hoµn thµnh tèt c«ng viÖc ®­îc giao . - Ph©n c«ng c¸c c¸n bé giái, cã kinh nghiÖm kÌm cÆp nh÷ng c¸n bé trÎ, Ýt kinh nghiÖm . §©y lµ c¸ch thiÕt thùc nhÊt ®Ó n©ng cao tr×nh ®é ®éi ngò nh©n viªn bëi nã Cho phÐp kÕt hîp cô thÓ gi÷a lý thuyÕt vµ thùc tiÔn. - Hµng n¨m nªn tæ chøc c¸c cuéc thi vÒ chÊt l­îng c¸n bé ngµnh ng©n hµng ®Ó gióp hä cã ®iÒu kiÖn häc hái kinh nghiÖm lÉn nhau vµ tù n©ng cao tr×nh ®é cña m×nh . - Ngoµi ra, ng©n hµng cÇn t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn ph¸t huy n¨ng lùc tiÒm Èn cña m×nh . Nguån n¨ng lùc nµy lµ rÊt lín vµ cã thÓ ®em l¹i kÕt qu¶ bÊt ngê . KhuyÕn khÝch hä kh«ng chØ b»ng vËt chÊt mµ cßn b»ng tinh thÇn ®Ó hä ph¸t huy hÕt n¨ng lùc s¸ng t¹o cña m×nh ®ãng gãp vµo c«ng cuéc ph¸t triÓn cña ngµnh NH nãi chung vµ cña NH§T&PT nãi riªng. - §Ó h­íng tíi mét NH§T&PT quy m« hiÖn ®¹i trong t­¬ng lai gÇn , ®Ó ®ñ søc c¹nh tranh nh»m phôc vô tèt kh¸ch hµng trªn ®Þa bµn vµ ®em l¹i nguån thu lín cho ng©n hµng. Ngay tõ b©y giê chi nh¸nh ph¶i cã kÕ ho¹ch t¨ng c­êng, båi d­ìng c¸n bé c«ng nh©n viªn c¶ sè l­îng vµ chÊt l­îng. Líp c¸n bé “khung” kÕ cËn ph¶i cã kiÕn thøc, tr×nh ®é nghiÖp vô c¬ b¶n, cã ®¹o ®øc, lèi sèng lµnh m¹nh, tr¸ch nhiÖm nghÒ nghiÖp cao, cã b¶n lÜnh kiªn c­êng, kinh nghiÖm nghÒ nghiÖp v÷ng ch¾c ®Ó ®¶m b¶o kinh doanh hiÖu qu¶, an toµn trong t×nh h×nh míi . Ngoµi ra khi tiÕp xóc víi kh¸ch hµng th× ph¶i niÒm në, tËn t×nh , chu ®¸o , lu«n b¸m s¸t thÞ tr­êng ®Ó n¾m b¾t ®­îc nhu cÇu vay vèn cña kh¸ch hµng tõ ®ã khai th¸c vµ sö dông triÖt ®Ó sè d­ trªn tµi kho¶n tiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ v× ®©y lµ nguån vèn tr¶ víi l·i suÊt rÊt thÊp . Tuy nhiªn yªu cÇu ®Æt ra lµ ®Ó cã thÓ sö dông tèt nguån vèn nµy ®ßi hái ng©n hµng ph¶i tÝnh to¸n ®Õn nhu cÇu sö dông sè d­ cña c¸c chñ tµi kho¶n, kh«ng ®Ó t×nh tr¹ng mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n lµm ¶nh h­ëng tíi uy tÝn vµ còng tõ ®ã lµm ¶nh h­ëng tíi kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng . 1.4. C¬ chÕ kho¸n tµi chÝnh toµn diÖn : NÒn kinh tÕ ViÖt Nam b­íc sang mét trang sö míi trong c«ng cuéc x©y dùng ®Êt n­íc, xo¸ bá c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung vµ chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr­êng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh hoµn toµn ®éc lËp, hä chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh . C¸c NHTMQD , c¸c tæ chøc kinh tÕ vµ tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp kh¸c trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Òu b×nh ®¼ng trong kinh doanh vµ lÊy hiÖu qu¶ kinh tÕ lµm th­íc ®o, lµm m«i tr­êng phÊn ®Êu. Do vËy lîi nhuËn lµ môc tiªu hµng ®Çu mµ c¸c doanh nghiÖp v­¬n tíi. C¬ chÕ kho¸n tµi chÝnh ®· vµ ®ang ®ãng gãp mét phÇn kh«ng nhá vµo qu¸ tr×nh h×nh thµnh lîi nhuËn cña ng©n hµng. ViÖc ¸p dông c¬ chÕ kho¸n tµi chÝnh ®· buéc tù b¶n th©n chi nh¸nh ng©n hµng ph¶i kinh doanh ®Ó tån t¹i, tån t¹i ®Ó kinh doanh trong mét m«i tr­êng c¹nh tranh khèc liÖt viÖc nµy ®ßi hái c¸n bé ngµnh ng©n hµng nãi chung vµ c¸n bé cña NH§T&PTHµ T©y nãi riªng ph¶i kh«ng ngõng häc hái ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng viÖc cña m×nh víi ph­¬ng ch©m “ an toµn- hiÖu qu¶’’. MÆt kh¸c víi c¬ chÕ nµy sÏ khai th¸c vµ ph¸t huy ®­îc kh¶ n¨ng , së tr­êng cña tõng c¸n bé c«ng nh©n viªn tõ ®ã sÏ gióp cho c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn ý thøc vµ cã tr¸ch nhiÖm víi c«ng viÖc mµ m×nh ®­îc giao theo ®óng ph­¬ng ch©m”lµm nhiÒu h­ëng nhiÒu, cã lµm cã h­ëng, kh«ng lµm kh«ng h­ëng”. Muèn thùc hiÖn c¬ chÕ nµy mét c¸ch réng r·i vµ phæ cËp th× ®ßi hái c¸n bé c«ng nh©n viªn ng©n hµng ph¶i cã ®Çy ®ñ phÈm chÈm chÊt tèt ®Ñp. §iÒu nµy gãp phÇn kh«ng nhá vµo qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng hay nãi c¸ch kh¸c lµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña ng©n hµng. 2. C¸c gi¶i ph¸p gi¶m chi phÝ BÊt cø mét c«ng viÖc nµo, ®Ó ®em l¹i hiÖu qu¶ cuèi cïng lµ lîi nhuËn th× ®Òu ph¶i bá ra mét chi phÝ nhÊt ®Þnh mµ chi phÝ naú ®­îc biÓu hiÖn d­íi nhiÒu h×nh thøc ®ã còng cã thÓ lµ vËt chÊt nh­ng còng cã thÓ lµ chi phÝ v« h×nh. Nh÷ng kho¶n chi phÝ nµy cã tû lÖ nghÞch biÕn víi lîi nhuËn tøc lµ chi phÝ cµng lín lîi nhuËn cµng gi¶m vµ ng­îc l¹i. Trong khi ®ã ®Ó tèi ®a ho¸ lîi nhuËn th× c¸c ng©n hµng mét mÆt lµ t¨ng thu nhËp nh­ng mÆt kh¸c còng ph¶i ®­a ra mét sè biÖn ph¸p nh»m gi¶m chi phÝ. Gi¶m hîp lý c¸c kho¶n chi phÝ lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu lµm cho hiÖu qu¶ kinh doanh cña ng©n hµng ngµy cµng cao. Chi phÝ cña ng©n hµng rÊt ®a d¹ng vµ phøc t¹p nh­ng chñ yÕu vµ chiÕm tû träng lín nhÊt lµ chi phÝ cho ho¹t ®éng kinh doanh vµ chi phÝ qu¶n lý. §Ó tiÕt kiÖm c¸c kho¶n chi phÝ cña ng©n hµng còng cã nghÜa lµ tiÕt kiÖm hai kho¶n nµy ng©n hµng cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p sau: 2.1 CÇn ph¶i tÝnh to¸n gi¸ c¶ huy ®éng vèn ®Ó ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh vµ tiÕt kiÖm chi phÝ : Ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng lµ ®i vay ®Ó cho vay vµ nguån vèn ®i v©y chÝnh lµ nguån vèn mµ ng©n hµng huy ®éng ®­îc. N¬i ®Ó kiÕm lîi nhuËn chñ yÕu cña ng©n hµng chÝnh lµ nguån vèn nµy vµ nguån vèn nµy còng lµ n¬i ph¸t sinh chi phÝ lín nhÊt vµ chi phÝ ®ã chÝnh lµ viÖc tr¶ l·i tiÒn göi ®Ó huy ®éng. §Þnh h­íng cña c¸c ng©n hµng lµ t¨ng c­êng huy ®éng vèn cã møc l·i suÊt thÊp h¹n chÕ huy ®éng vèn cã møc l·i suÊt cao. V× vËy, ®Ó huy ®éng vèn víi chi phÝ thÊp th× viÖc ®Çu tiªn ph¶i gi¶m chi phÝ l·i suÊt ®Çu vµo mét c¸ch hîp lý. Song trong ®iÒu kiÖn c¸c ng©n hµng c¹nh tranh nhau gay g¾t trªn thÞ tr­êng ®Ó t¹o lßng tin n¬i kh¸ch hµng th× c«ng cô l·i suÊt nµy tá ra kh«ng h÷u hiÖu nh­ tr­íc n­a v× ng©n hµng gi¶m l·i suÊt ®Çu vµo th× sÏ kh«ng thu hót ®­îc tèi ®a nguån vèn tõ ®ã ¶nh h­ëng tíi kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh mµ ng©n hµng ®¹t ®­îc. MÆt kh¸c cho ®Õn thêi ®iÓm hiÖn nay 31/3/2002 th× t×nh tr¹ng thiÕu vèn vÉn lµ vÊn ®Ò næi cém nªn trong thêi gian nµy viÖc gi¶m l·i suÊt huy ®éng vèn lµ mét vÊn ®Ò kh«ng t­ëng. Ngoµi viÖc gi¶m l·i suÊt ®Çu vµo th× ng©n hµng cÇn ph¶i tiÕn hµnh ®a d¹ng ho¸ h×nh thøc huy ®éng vèn nh­ tiÒn göi tiÕt kiÖm, c¸c giÊy tê cã gi¸ , huy ®éng trong n«i bé vµ nhiÒu nguån kh¸c víi c¸c thêi h¹n kh¸c nhau øng víi c¸c møc l·i suÊt kh¸c nhau. ViÖc chi tr¶ tiÒn vay chiÕm tû träng lín trong tæng chi phÝ cã ¶nh h­ëng ®Õn lîi nhuËn cña ng©n hµng ,v× vËy viÖc h¹ch to¸n chÝnh x¸c c¸c kho¶n chi nµy vµo ®óng thêi gian sö dông vèn cã ý nghÜa rÊt quan träng trong viÖc ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c hiÖu qu¶ kinh doanh cña ng©n hµng. Qua ®ã cÇn nghiªn cøu trÝch ®­a vµo chi phÝ tr¶ tiÒn göi tiÕt kiÖm theo tõng th¸ng cña qu¸ tr×nh sö dông vèn nh»m ph¶n ¸nh trung thùc hiÖu qu¶ kinh doanh cña ng©n hµng trong tõng n¨m qua vµ gióp cho ng©n hµng chñ ®éng cã NH§T&PTHµ T©y kÕ ho¹ch trong viÖc huy ®éng còng nh­ chi tr¶ l·i tiÒn göi. 2.2 TiÕt kiÖm chi phÝ qu¶n lý Chi phÝ qu¶n lý bao gåm: tiÒn l­¬ng, khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, söa ch÷a b¶o d­ìng tµi s¶n cè ®Þnh...th× chi nh¸nh chØ tiÕn hµnh chi trªn c¬ së vèn ®ù¬c cÊp (®èi víi chi khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, söa ch÷a b¶o d­âng tµi s¶n ) hoÆc chi theo hÖ sè ®­îc duyÖt ( ®èi víi tiÒn l­¬ng ). §èi víi nh÷ng kho¶n chi theo ®Þnh møc, dù to¸n th× ng©n hµng vÉn qu¶n lý chÆt chÏ vµ khèng chÕ møc chi phÝ trong ph¹m vi dù to¸n ®· ®­îc duyÖt vµ tr¸nh t×nh tr¹ng l·ng phÝ. Nh÷ng kho¶n chi nµy ph¶i ®­îc gi¸m ®èc chi nh¸nh phª duyÖt. Ngoµi ra c¸c NHTM tiÕn hµnh chi l­¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn dùa trªn chÝnh s¸ch lîi nhuËn cña ng©n hµng nªn viÖc h¹ch to¸n c¸c kho¶n chi tr¶ l·i tiÒn göi kh«ng ®óng vµo thêi gian sö dông vèn sÏ cã ¶nh h­ëng tíi thu nhËp cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong ng©n hµng. MÆt kh¸c viÖc thanh tra xö lý c¸c tµi s¶n cè ®Þnh ®· qu¸ cò kh«ng cßn sö dông ®­îc trong kinh doanh hoÆc sö dông nh­ng mang l¹i hiÖu qu¶ thÊp nh»m gi¶m bít tµi s¶n cè ®Þnh tõ ®ã gi¶m chi khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh ®ång thêi còng gi¶m chi phÝ chung trong qu¸ tr×nh kinh doanh cña ng©n hµng. 2.3. TiÕt kiÖm chi phÝ kh¸c Ngoµi c¸c kho¶n chi phÝ trªn th× viÖc gi¶m thÊp rñi ro trong kinh doanh còng lµ mét trong c¸c biÖn ph¸p gi¶m chi phÝ. Rñi ro trong kinh doanh bao gåm: rñi ro tÝn dông, rñi ro thiÕu vèn kh¶ dông, rñi ro l·i suÊt, rñi ro hèi ®o¸i, rñi ro mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n ,.... tÊt c¶ c¸c lo¹i rñi ro nµy ®Òu cã nguy c¬ tiÒm Èn vµ nã chØ chê khi m«i tr­êng thuËn lîi lµ c¸c lo¹i rñi ro nµy ph¸t sinh. ViÖc ph¸t sinh nµy sÏ lµm cho chi phÝ cña ng©n hµng t¨ng lªn. Do ®ã ®èi víi c¸c lo¹i rñi ro nµy ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p sau: - §èi víi kh¸ch hµng: ng©n hµng ph¶i t×m hiÓu kü vÒ kh¶ n¨ng tµi chÝnh vµ xu h­íng ph¸t triÓn (ph­¬ng ¸n kinh doanh ) cña kh¸ch hµng. §ång thêi t­ vÊn, kiÓm tra kiÓm so¸t viÖc sö dông vèn cña kh¸ch hµng. MÆt kh¸c ®Ó më réng l«i kÐo kh¸ch hµng. Mäi sù thµnh c«ng cña kh¸ch hµng ®Òu lµ sù thµnh c«ng cña ng©n hµng , ®©y còng chÝnh lµ tiªu chÝ cña NH§T&PTHµ T©y. - §èi víi viÖc kiÓm tra kiÓm so¸t cña NH§T&PTHµ T©y: tiÕn hµnh kiÓm tra kiÓm so¸t qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh nh»m ph¸t hiÖn ng¨n chÆn kÞp thêi c¸c hiÖn t­îng tiªu cùc trong viÖc cho vay ph¶i thu nî, thu l·i, nh»m h¹n chÕ tíi møc thÊp nhÊt rñi ro tÝn dông vµ chèng thÊt thu cho ng©n hµng. §iÒu nµy gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông n©ng cao lîi nhuËn cho ng©n hµng vµ do vËy n©ng cao ®uîc uy tÝn vµ ¶nh h­ëng cña NH§T&PTHµ T©y trªn thÞ tr­êng. - Ngoµi c¸c gi¶i ph¸p trªn NH§T&PTHµ T©y cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p kh¸c tiÕn hµnh ®ång bé nh­: phèi kÕt hîp víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng tËp trung cïng víi c¸c ng©n hµng trùc thuéc gi¶i quyÕt nh÷ng mãn nî cã vÊn ®Ò ®Ó n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông. TiÕp tôc ®Çu t­ hiÖn ®¹i ho¸ c«n nghÖ, ph¸t triÓn c¸c dÞch vô ng©n hµng, ®Æc biÖt cÇn ®Èy m¹nh chÝnh s¸ch tiÕt kiÖm chi phÝ, t¨ng doanh thu ®Ó thóc ®Èy kinh doanh cã hiÖu qu¶. Cã nh­ vËy NH§T&PTHµ T©y míi ®¹t ®­îc môc ®Ých kinh doanh cña m×nh lµ lîi nhuËn cao nhÊt. III. Mét sè kiÕn nghÞ Nh»m kh¾c phôc nh÷ng nguyªn nh©n tån t¹i, hç trî thùc hiÖn nh÷ng gi¶i ph¸p ®· nªu em xin ®­a ra mét sè kiÕn nghÞ sau: 1. §èi víi nhµ nø¬c: Nhµ n­íc cÇn nhanh chãng t¹o lËp m«i tr­êng ph¸p lý æn ®Þnh, ®Æc biÖt c¸c quy chÕ luËt ph¸p liªn quan ®Õn ®Çu t­, s¶n xuÊt kinh doanh, tµi chÝnh kÕ to¸n, xö lý tranh chÊp ....®iÒu nµy t¹o ®iÒu kiÖn cho kh¸ch hµng yªn t©m ®Çu t­ kinh doanh, ng©n hµng cã c¬ së ph¸p lý v÷ng ch¾c xö lý c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan tíi ho¹t ®éng cña ng©n hµng . - Nhµ n­íc cÇn cã c¸c biÖn ph¸p nh»m ®­a c«ng t¸c kiÓm to¸n ph¸t huy vai trß cña m×nh h¬n n÷a, t¹o ra sù phæ biÕn sö dông trong c¸c doanh nghiÖp . Bªn c¹nh ®ã cµn cã c¸c chÕ tµi nghiªm minh ®èi víi nh÷ng kh¸ch hµng bÞ x¸c ®Þnh lµ ®­a c¸c sè liÖu thèng kª kh«ng ®óng sù thËt. §iÒu nµy nh»m buéc c¸c kh¸ch hµng ph¶i khai b¸o th«ng tin chuÈn x¸c. Nã sÏ gióp ng©n hµng ho¹t ®éng hiÖu qu¶ h¬n. - §èi víi c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc, ChÝnh phñ vÉn ph¶i gi¶m bít nh÷ng gióp ®ì ®Ó c¸c doanh nghiÖp nµy tõng b­íc tù chñ kinh doanh. Kh«ng nªn cã c¸c chÝnh s¸ch ph©n biÖt ®èi xö gi÷a doanh nghiÖp quèc doanh vµ doanh nghiÖp ngoµi qu«c doanh mµ ph¶i ®Ó cho ng©n hµng ®­îc quyÒn c«ng b»ng xÐt hai thµnh phÇn nµy theo nh÷ng tiªu chuÈn thùc tÕ. Ch¼ng h¹n cã quy ®Þnh c«ng b»ng h¬n vÒ c¸c tiªu chuÈn xÕp lo¹i doanh nghiÖp, vÒ viÖc sö dông tµi s¶n thÕ chÊp trong vay vèn ... - Nhµ n­íc kh«ng nªn can thiÖp s©u vµo ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng. Ph¶i ®Ó c¸c ng©n hµng tù chñ trong vÊn ®Ò ph¸t triÓn nghiÖp vô, n©ng cao chÊt l­îng kinh doanh. Mçi quyÕt ®Þnh ®Çu t­ cña ng©n hµng ph¶i dùa trªn ®¸nh gi¸ cña chÝnh hä chø kh«ng ph¶i v× mét søc Ðp phi kinh tÕ nµo ®ã. Ngoµi ra ph¶i t¸ch biÖt gi÷a c¸c kho¶n tÝn dông chØ ®Þnh, tÝn dông chÝnh s¸ch, uû th¸c ®Çu t­ do nhµ n­íc yªu cÇu víi c¸c kho¶n tÝn dông kinh doanh cña ng©n hµng. CÇn thiÕt ph¶i t¸ch ho¹t ®éng cña ng©n hµng ng­êi nghÌo thµnh ng©n hµng chÝnh kh¸ch riªng ®Ó t¹o sù thuËn lîi, minh b¹ch trong ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng. - §èi víi hé vay vèn lµ n«ng – l©m – ng­ nghiÖp, nhµ n­íc cÇn ph¶i cã chÝnh s¸ch hç trî cho nh÷ng tr­êng hîp bÊt kh¶ kh¸ng do thiªn tai b·o lôt, h¹n h¸n mÊt mïa g©y nªn, ®Æc biÖt lµ c¸c hé kinh doanh ng­ nghiÖp møc rñi ro lín mµ ng©n hµng ph¶i g¸nh chÞu. Nhµ n­íc cÇn cã chÝnh s¸ch thuÕ phï hîp víi ho¹t ®éng cña c¸c NHTM, ®Æc biÖt lµ thuÕ dÞch vô n«ng nghiÖp thu b»ng 10%/ tæng sè tiÒn thu dÞch vô. 2. §èi víi Ng©n hµng Nhµ N­íc. - Ng©n hµng nhµ n­íc lµ c¬ quan qu¶n lý nhµ nuíc ®èi víi c¸c tæ chøc tÝn dông, ®Ó ho¹t ®éng cña c¸c ng©n hµng an toµn vµ cã hiÖu qu¶, NHNN cÇn cã chÝnh s¸ch hîp lý ®èi víi c¸c NHTM nh­ c¬ chÕ khuyÕn khÝch cô thÓ râ rµng vµ tho¶ c¶ vÒ vËt chÊt lÉn tinh thÇn ®èi víi nh÷ng ng­êi cã s¸ng kiÕn ¸p dông c¸c gi¶i ph¸p míi lµm t¨ng uy tÝn ,vÞ thÕ vµ t©­ng nguån thu cho ng©n hµng. - Ng©n hµng nhµ n­íc lµ c¬ quan ®iÒu hµnh trùc tiÕp c¸c NHTM th× nhÊt thiÕt ph¶i cã sù hç trî c¸c ng©n hµng trong c«ng t¸c thÈm ®Þnh. Ngoµi nh÷ng cuéc héi th¶o bµn b¹c ®óc rót kinh nghiÖm thÈm ®Þnh t¹i c¸c ngan hµng th­¬ng m¹i, nh÷ng h­íng dÉn trong c«ng t¸c thÈm ®Þnh ,cÇn ph¶i tæ chøc c¸c kho¸ häc th­êng kú cho c¸c c¸n bé cña c¸c ng©n hµng do nh÷ng chuyªn gia vÒ tµi chÝnh ng©n hµng tõ WB, IMF hoÆc tõ c¸c n­íc cã hÖ thèng tµi chÝnh ph¸t triÓn ®Ó hä n¾m b¾t ®­îc nh÷ng kiÕn thøc, kinh nghiªm míi, gióp hä øng dông thµnh c«ng vµo c«ng t¸c thÈm ®Þnh cña m×nh , tõ ®ã còng gióp cho sù thµnh c«ng trong ho¹t kinh doanh cña ng©n hµng . - Ng©n hµng nhµ n­íc cµn hç trî c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i trong viÖc thu thËp th«ng tin. HiÖn nay NHNN ®ang thùc hiÖn c«ng viÖc nµy qua sù ho¹t ®éng cña trung t©m th«ng tin tÝn dông CIC. CIC ®­îc ®Æt t¹i vô tÝn dông cña NHNN, cã chi nh¸nh t¹i ng©n hµng nhµ n­íc c¸c tØnh thµnh phè , thu thËp th«ng tin vÒ c¸cc tæ chøc tÝn dông, c¸c doanh nghiÖp (chñ yÕu lµ c¸c doanh nghiÖp lín). Nh÷ng th«ng tin tõ trung t©m nµy cã ®é chÝnh x¸c cao nh­ng vÉn ch­a thùc sù ®¸p øng nhu cÇu cña c¸c NHTM. V× vËy NHNN cÇn ph¶i t¨ng c­êng vai trß vµ hiÖu qu¶ cña trung t©m nµy. T¹o thuËn lîi cho c¸c ng©n hµng truy cËp vµ khai th¸c th«ng tin tõ m¹ng cña trung t©m; cã quy ®Þnh râ rµng vÒ viÖc trao ®æi th«ng tin gi÷a c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn , gi÷a ®¬n vÞ khai th¸c víi trung t©m. - NHNN cÇn tham m­u cho chÝnh phñ trong viÖc hç trî khuyÕn khÝch sù ra ®êi cña c¸c tæ chøc chuyªn kinh doanh th«ng tin. C¸c tæ chøc nµy thùc hiÖn thu thËp, xö lý vµ ®¸nh gi¸ th«ng tin vÒ c¸c ®¬n vÞ ho¹t ®éng kinh doanh trong nÒn kinh tÕ, sau ®ã b¸n th«ng tin cho ®¬n vÞ cÇn sö dông. Do ®ã chuyªn m«n ho¸ ho¹t ®éng, do t¸c ®éng cña qui luËt cung cÇu thÞ tr­êng, nh÷ng th«ng tin nµy sÏ cã ®é tin cËy cao. H×nh mÉu nµy xuÊt hiÖn ë mét sè n­íc vµ ®· chøng minh ®­îc hiÖu qu¶, tiªu biÓu lµ ë Mü víi hai c«ng ty næi tiÕng lµ standard & Poor vµ Moody. 3. §èi víi NH§T&PT ViÖt Nam: NH§T&PT ViÖt Nam ph¶i thùc hiÖn mét chÝnh s¸ch ®iÒu hµnh hîp lý, cã chÝnh s¸ch l·i suÊt phï hîp më réng b¶o hiÓm tiÒn göi ®Ó cñng cè lßng tin cña ng­êi ®Çu t­, ®Ó thu hót nguån vèn trung vµ dµi h¹n. §Èy nhanh tiÕn tr×nh H§H c«ng nghÖ ng©n hµng, hoµn thiÖn chÊt l­îng vµ c«ng cô thanh to¸n ®Ó mäi kho¶n vèn chu chuyÓn trong nÒn kinh tÕ ®Òu th«ng qua hÖ thèng ng©n hµng vµ c¸c tæ chøc tÝn dông tõ ®ã t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c NHTM më réng kinh doanh. Tõ c¸c chÝnh s¸ch cña chÝnh phñ vµ NHNN, NH§T&PT ViÖt Nam cÇn x©y dùng mét hÖ thèng, quy tr×nh thÈm ®Þnh míi râ rµng, cô thÓ h¬n so víi v¨n b¶n hiÖn hµnh. Quy tr×nh míi ph¶i ®Çy ®ñ c¸c néi dung, cËp nhËt liªn tôc nh÷ng th«ng tin , ph­¬ng ph¸p tiªn tiÕn trªn thÕ giíi. Ngoµi ra cÇn cè g¾ng ®­a ra mét sè chØ tiªu tµi chÝnh c¬ së cho toµn hÖ thèng ®Ó c¸n bé thÈm ®Þnh so s¸nh ®¸nh gi¸. §©y lµ nh÷ng biÖn ph¸p quan träng ®Ó n©ng cao chÊt l­îng thÈm ®Þnh v× thùc tÕ c¸c chi nh¸nh h×nh thµnh thãi quen lµm viÖc theo v¨n b¶n, ¸p dông cøng nh¾c v¨n b¶n vµo thùc tÕ c«ng viÖc. Hç trî c¸c chi nh¸nh trong viÖc thu thËp th«ng tin b»ng c¸ch t¨ng c­êng h¬n n÷a hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña trung t©m th«ng tin phßng ngõa rñi ro (TPR) cña hÖ thèng . CÇn n©ng cao hiÖu qu¶ thu thËp xö lý, d÷ liÖu th«ng tin tõ c¸c c¬ së t¹i c¸c chi nh¸nh , c¬ cÊu tæ chøc râ rµng, thùc sù coi träng c«ng t¸c nµy. - X©y dùng ph­¬ng ¸n n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c thÈm ®Þnh , cã kÕ ho¹ch bè trÝ, s¾p xÕp, tuyÓn dông nh÷ng nh©n viªn lµm c«ng t¸c thÈm ®Þnh trong toµn hÖ thèng. Phæ biÕn h×nh thøc bè trÝ c«ng viÖc cho toµn bé c¸c chi nh¸nh. Ngoµi ra cÇn ph¶i chó träng ®Õn vÊn ®Ò tuyÓn nh©n viªn míi .Trong c«ng t¸c thÈm ®Þnh, ®ßi hái cã tr×nh ®é kiÕn thøc cao vÒ tµi chÝnh-ng©n hµng vµ tÝch luü kinh nghiÖm trong qu¸ tr×nh lµm viÖc .V× thÕ, trong tuyÓn chän cÇn ph¶i ¸p dông c¸c biÖn ph¸p tiªn tiÕn ®· thùc hiÖn ë mèt sè ng©n hµng lín trªn thÕ giíi lµ ®¸nh gi¸ nh©n viªn trªn c¬ së n¨ng lùc trÝ tuÖ cña b¶n th©n nh©n viªn ®ã. NghÜa lµ cÇn coi träng kh¶ n¨ng lµm viÖc cña hä trong t­¬ng lai (khi hä ®· cã kinh nghiÖm) chø kh«ng ph¶i nh©n viªn ®ã biÕt ®­îc c¸i g× ë hiÖn t¹i. 4. §èi víi NH§T&PT Hµ T©y - TËp trung chØ ®¹o c«ng t¸c huy ®éng vèn t¹i ®Þa ph­¬ng b»ng c¸ch vËn dông linh ho¹t c¬ chÕ l·i suÊt, më réng c¸c thêi h¹n göi tiÒn cho phï hîp víi nhu cÇu sö dông cña ng­êi d©n. N©ng cao h¬n n÷a chÊt l­îng phôc vô kh¸ch hµng. - TiÕp tôc gi¶i ng©n nh÷ng dù ¸n ®Çu t­ ®· kÝ hîp ®ßng tÝn dông n¨m 2001. - Chñ ®éng t×m kiÕm kh¸ch hµng, ®a d¹ng ho¸ ®èi t­îng kh¸ch hµng, kh¾c phôc t×nh tr¹ng “®éc canh’’chØ tËp trung cho vay c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc. - T¨ng c­êng c«ng t¸c thÈm ®Þnh ®èi víi c¸c dù ®Çu t­ ®¶m b¶o ®Çu t­ an toµn , hiÖu qu¶. - N©ng cao chÊt l­îng tÝn dông t¨ng c­êng kiÓm tra , qu¶n lý chÆt chÏ d­ nî ®Æc biÖt lµ nî qu¸ h¹n, tang c­êng ®«n ®èc thu håi nî ®Ó t¨ng vßng quay vèn. - Ph¸t triÓn m¹nh mÏ dÞch vô ng©n hµng nh­ chuyÓn tiÒn, thanh to¸n vµ kinh doanh ngo¹i tÖ nh»m ®a d¹ng ho¸ ho¹t ®éng ng©n hµng, n©ng cao chÊt l­îng phôc vô kh¸ch hµng t¹o thªm uy tÝn vµ vÞ thÕ cña ng©n hµng . - N©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c kiÓm tra , kiÓm so¸t néi bé ®èi víi c«ng t¸c tÝn dông vµ chi tiªu tµi chÝnh nh»m ®­a ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh triÓn khai ®óng luËt tæ chøc tÝn dông. - Lµm tèt c«ng t¸c t­ t­ëng ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn trong chi nh¸nh, ®¶m b¶o ®oµn kÕt néi bé, chó ý c«ng t¸c c¶i thiÖn ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc. - Th«ng qua ho¹t ®éng ®Çu t­ ®Ó thu hót kh¸ch hµng më tµi kho¶n tiÒn göi t¹i ng©n hµng tõ ®ã tËn dông nguån vèn t¹m thêi nhµn rçi víi chi phÝ thÊp. KÕt luËn Trong ho¹t ®éng kinh doanh, bÊt k× mét doanh nghiÖp nµo ®Òu mong muèn ®¹t ®­îc môc ®Ých cuèi cïng lµ lîi nhuËn. NHTM lµ tæ chøc kinh tÕ thùc hiÖ viÖc kinh doanh trªn lÜnh vùc tiÒn tÖ, mét lÜnh vùc rÊt nh¹y c¶m víi mäi biÕn ®éng cña thÞ tr­êng. Do ®ã ®Ó tèi ®a ho¸ lîi nhuËn th× Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Hµ T©y nãi riªng vµ toµn bé c¸c ngµnh kinh tÕ nãi chung ®Òu ph¶i x¸c ®Þnh vµ ®­a ra cho m×nh mét h­íng ®i ®óng ®¾n ®Ó kh«ng ngõng t¨ng thu nhËp, ®ång thêi còng ph¶i tËn dông triÖt ®Ó thµnh tùu khoa häc kü thuËt, c«ng nghÖ ®Ó t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, gi¶m ®­îc tèi thiÓu c¸c kho¶n chi phÝ kh«ng cÇn thiÕt . Lîi nhuËn ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së tÝnh to¸n vµ ph©n tÝch gi÷a c¸c lîi Ých h÷u h×nh víi c¸c lîi Ých v« h×nh; gi÷a lîi Ých tr­íc m¾t vµ lîi Ých l©u dµi. Tuy nhiªn trong ph¹m vi nghiªn cøu, thêi gian nghiªn cøu vµ kinh nghiÖm cßn h¹n chÕ do ®ã lîi Ých h÷u h×nh ®· ®­îc em ®i s©u vµo t×m hiÓu vµ nghiªn cøu. Víi ®Ò tµi “ Mét sè ý kiÕn vÒ t¨ng thu nhËp , tiÕt kiÖm chi phÝ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh t¹i Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Hµ T©y "Trªn c¬ së lý luËn ®· ®­îc thµy c« trang bÞ khi cßn häc t¹i tr­êng l¹i céng thªm hai th¸ng thùc tËp t¹i chi nh¸nh em ®· m¹nh d¹n tr×nh bµy nh÷ng quan ®iÓm , nh÷ng ý kiÕn cña m×nh vÒ t×nh h×nh thùc tÕ cña ng©n hµng trong ba n¨m ho¹t ®éng 1999-2000-2001 trªn c¬ së ®ã em cã ®­a ra mét sè ý kiÕn c¸ nh©n nh»m ®ãng gãp mét phÇn nhá bÐ vµo viÖc kh«ng ngõng n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Hµ T©y ®Ó xøng ®¸ng lµ anh hïng lao ®éng trong thêi kú ®æi míi do Nhµ n­íc trao tÆng. Tuy nhiªn víi kiÕn thøc con h¹n chÕ vµ thêi l­îng kh«ng nhiÒu, v× vËy mµ chuyªn ®Ò cña em kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt . Em rÊt mong nhËn ®­îc nh÷ng ý kiÕn bæ khuyÕt cña ThÇy c« trong khoa KÕ to¸n - KiÓm to¸n ng©n hµng, ®Æc biÖt lµ ThÇy gi¸o h­íng dÉn Th¹c sÜ Lª V¨n LuyÖn cïng c¸c anh chÞ trong Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Hµ T©y®e chuyªn ®Ò cña em ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c ThÇy, c« gi¸o ®Æc biÖt lµ ThÇy gi¸o, Th¹c sÜ Lª V¨n LuyÖn vµ c¸c anh chÞ trong Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Hµ T©y ®· gióp ®ì em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. Hµ néi, th¸ng 7 n¨m 2002 Sinh viªn thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ BÝch Ngäc Tµi liÖu tham kh¶o 1. NHTM-Lª V¨n T­, NXB thèng kª,1997 TiÒn vµ ho¹t ®éng ng©n hµng cña lª Vinh Danh T¹p chÝ ng©n hµng:2000-2001-Sè 1,2,5 n¨m 2002 Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ ho¹t ®éng ng©n hµng trong nÒn kinh tÕ- Trung t©m ®µo t¹o vµ nghiªn cøu khoa häc ng©n hµng Ng©n hµng ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn, NHNN ViÖt Nam. Ng©n hµng §Çu t­ & Ph¸t triÓn ViÖt Nam - 45 n¨m ph¸t triÓn Gi¸o tr×nh kÕ to¸n ng©n hµng cña HVNH KÕ to¸n ng©n hµng cña HVTC LuËt tæ chøc tÝn dông vµ luËt NHNN TiÒn tÖ ng©n hµng vµ thÞ tr­êng tµi chÝnh cña Frederic S.Miskin 10. CÈm nang chÕ ®é kÕ to¸n ng©n hµng. NhËn xÐt cña Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Hµ t©y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NhËn xÐt cña gi¸o viªn h­íng dÉn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số ý kiến về tăng thu, tiết kiệm chi phí nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại NHĐT&PT Hà Tây.DOC
Luận văn liên quan