Đề tài Nâng cao hiệu kinh doanh xuất nhập khẩu hàng gia công sang thị trường Châu Âu của tổng công ty cổ phần may Nhà Bè

LÔØI MÔÛ ÑAÀU Ñaõ töø laâu hoaït ñoäng cuûa ngaønh xuaát nhaäp khaåu ñaõ trôû neân quan troïng ñoái vôùi neàn kinh teá nöôùc ta. Nhaát laø giai ñoaïn ñaát nöôùc ta ñang trong quaù trình hoäi nhaäp kinh teá quoác teá, chuùng ta caàn phaûi môû roäng quan heä vôùi nhieàu nöôùc treân theá giôùi. Quan heä ôû ñaây khoâng chæ döøng laïi ôû möùc chính trò – xaõ hoäi maø quan heä ôû ñaây coøn caû veà nhieàu maët, trong ñoù coù quan heä kinh teá. Hieän nay do ñoøi hoûi ngaøy caøng cao cuûa ngöôøi tieâu duøng vaø söï phaùt trieån khoa hoïc coâng ngheä raát caàn cho quaù trình phaùt trieån ñaát nöôùc, chính vì theá vaán ñeà xuaát khaåu vaø nhaäp khaåu laø cuïm töø caàn ñöôïc nhaéc ñeán thöôøng xuyeân trong chính saùch kinh teá cuûa moãi quoác gia. Thị trường châu AÂu là 1 thị trường lớn và có tiềm năng rất lớn, trong khi đó thị phần của công ty cổ phần may nhà bè trong các năm qua ở thị trường này còn chưa cao. Hơn nữa yêu cầu của thị trường châu âu rất khắt khe và rất khó khăn đề thâm nhập và kinh doanh. Mặc dù vậy, hiện nay thị trường hàng gia công của nước ta đang có lợi thế lớn do giá cả nhân công rẻ, hơn nữa lại có vị trí khá thuận lợi trong việc vận chuyển, đồng thời việc nước ta gia nhập WTO cũng tạo điều kiện cho ngành dệt may phát triển mạnh. Tuy nhiên cũng phải đối đầu với nhiều thử thách, cạnh tranh gay gắt ở trong nước như may việt tiến, may 10, mà còn các công ty ở các nước trung quốc, indonesia, và các khó khăn khác như thuế quan, điều kiện thương mại, chính sách của chính phủ làm cho việc kinh doanh gặp không ít khó khăn. Chính vì vậy việc kinh doanh hàng gia công trong điều kiện hiên nay gặp cũng không ít khó khăn. Vì thế tôi chọn đề tài “ Nâng Cao Hiệu Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Hàng Gia Công Sang Thị Trường Châu Âu Của Tổng Công Ty Cổ Phần May Nhà Bè ”. để từng bước nâng cao được thị phần cũng như năng lực xuất khẩu hàng gia công của công ty sang thị trường này. Keát caáu ñeà taøi bao goàm: Chương 1:Tổng Công Ty Cổ Phần May Nhà Bè: Khái quát tình hình của toàn công ty cổ phần may nhà bè. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. các phòng ban chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban trong công ty. Cơ cấu tổ chức và quản lý của công ty hiện nay. Tình hình hoạt động của công ty. Đánh giá những Thuận lợi và khó khăn của công ty hiện nay. Chương 2:Thực Trạng Xuất Nhập Khẩu Hàng Gia Công Sang Thị Trường Châu AÂu: Đi sâu vào đánh giá tình hình xuất nhập khẩu của công ty trong 3 năm trở lại đây. Phân tích tiềm năng thị trường của và khả năng đáp ứng của công ty cổ phần may nhà bè. Phân tích tình hình xuất nhập khẩu hàng gia công của công ty sang thị trường châu âu để có cái nhìn tổng quát về tình hình xuất nhập khẩu hàng gia công hiện nay. Trên cơ sở số liệu xuất nhập khẩu hàng gia công của công ty trong 3 năm tài chính gần nhất và các tính toán các chỉ tiêu đánh giá hiểu quả kinh doanh tôi sẽ phân tích, đánh giá những mặt đạt được và không đạt được của công ty. Qua đó rút ra được những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của công ty khi xuất nhập khẩu hàng gia công qua thị trường châu âu. Chương 3:Biện Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Hàng Gia Công Sang Thị Trường Châu Âu: Từ những phân tích trên và những đánh giá về điểm mạnh, yếu, cơ hội và thách thức tôi sẽ đưa ra các biện pháp đề nghị nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh xuất nhập khẩu hàng gia công của công ty trên thị trường châu AÂu, cũng như nâng cao hiểu quả kinh doanh xuất nhập khẩu hàng gia công sang thị trường vốn khó tính này. MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 Chương 1:Tổng Cơng Ty Cổ Phần May Nhà Bè 3 1.1Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển Của Cơng Ty Cổ Phần May Nhà Bè: 3 1.2 Cơ cấu tổ chức của công ty: 6 1.2.1 Cơ cấu hoạt động của Tổng cơng ty May Nhà Bè: 6 1.2.2 Sơ đồ bộ máy tổ chức và quản lý: 8 1.2.3 Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban: 9 1.3 Tình hình hoạt động của công ty: 12 1.4 Thuận lợi và khĩ khăn của cơng ty hiện nay: 17 1.5 Phương Hướng Hoạt Động Của Công Ty Trong Thời Gian Tới: 20 Chương 2:Thực Trạng Xuất Nhập Khẩu Hàng Gia Cơng Sang Thị Trường Châu âu 22 2.1 Tình hình xuất nhập khẩu của cơng ty trong thời gian qua: 22 2.2 Xuất nhập khẩu hàng gia cơng sang thị trường châu âu: 25 2.2.1 khái niệm hiệu quả kinh doanh: 28 2.2.2 các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh: 33 2.2.2.1 Nhĩm chỉ tiêu về doanh thu: 33 Hiệu quả sử dụng tài sản cố định: 33 Hiệu quả sử dụng vốn cố định: 34 2.2.2.2 Nhĩm chỉ tiêu về lợi nhuận: 35 Hiệu quả sử dụng lao động: 35 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ( sức sinh lợi của vốn kinh doanh): 36 2.2.2.3 Nhĩm chỉ tiêu về chi phí: 37 Hiệu quả sử dụng chi phí: 37 2.3 Đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức khi xuất nhập khẩu hàng gia cơng sang thị trường châu âu: 39 2.3.1 Cơ hội: 39 2.3.2 Thách thức: 41 2.3.3 Điểm mạnh: 44 2.3.4 Điểm yếu: 45 Chương 3: Biện Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Hàng Gia Cơng Sang Thị Trường Châu Âu: 47 3.1 Tăng doanh thu và giảm chi phí trong công ty: 47 3.1.1 Đẩy mạnh công tác nghiên cứu mở rộng thị trường: 47 3.1.2 Nâng cao chất lượng sản phẩm: 48 3.1.3 Đa dạng hoá sản phẩm: 49 3.1.4 Đẩy mạnh công tác thiết kế sản phẩm: 50 3.1.5 Tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá sản phẩm, hình ảnh của Công ty: 51 3.1.6 Tìm kiếm nguyên phụ liệu trong nước: 52 3.2 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh sản xuất và trang bị máy móc thiết bị cho công ty nhằm đáp ứng nhu cầu cho khách hàng, Tăng cường nguồn vốn kinh doanh : 52 3.2.1 Đầu tư vào nguồn nhân lực: 52 3.2.2 Đảm bảo nguồn hàng: 53 3.2.3 Đẩy mạnh xuất khẩu trực tiếp: 54 3.2.4 Nâng cao năng lực sản xuất : 55 3.3 Kiến nghị: 56 3.3.1 Đối với Công ty: 56 3.3.2 Đối với Nhà nước: 56 Danh Mục Tài Liệu Tham Khảo 58

doc61 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 25/05/2013 | Lượt xem: 1687 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Nâng cao hiệu kinh doanh xuất nhập khẩu hàng gia công sang thị trường Châu Âu của tổng công ty cổ phần may Nhà Bè, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
uûa ngöôøi tieâu duøng thay ñoåi. Ñoái thuû caïnh tranh: Laøm giaûm doanh thu vaø lôïi nhuaän tröïc tieáp cuûa coâng ty. Bao goàm caùc ñoái thuû ñang caïnh tranh trong ngaønh vaø caùc doanh nghieäp tieàm aån coù khaû naêng tham gia vaøo ngaønh naøy trong töông lai. Coâng ty cuõng caàn phaûi phaân tích ñoái thuû caïnh tranh ñeå bieát ñöôïc caùc ñieåm maïnh vaø ñieåm yeáu cuûa ñoái thuû ñeå töø ñoù ñeà ra chieán löôùc ñoái phoù nhaèm taïo ra choã ñöùng treân thò tröôøng. Caùc nhaø cung caáp: Coâng ty caàn phaûi duy trì moái quan heä thaân thieát vôùi caùc nhaø cung caáp cuûa mình. Soá löôïng vaø chaát löôïng ñaàu vaøo cuûa caùc saûn phaåm, nguyeân vaät lieäu, maùy moùc thieát bò,… seõ aûnh höôûng tröôïc tieáp ñeán saûn phaåm sau cuøng cuûa coâng ty. Vì theá, ta cuõng caàn phaûi tìm hieåu kyõ vaø löïa choïn nhaø cung caáp sao cho chí phí ñaàu vaøo laø thaáp nhaát nhöng vaãn ñaûm baûo chaát löôïng. 2.2.2 các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh: 2.2.2.1 Nhóm chỉ tiêu về doanh thu: Hiệu quả sử dụng tài sản cố định: Tài sản cố định là một trong những yếu tố quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa coâng ty. Chính vì vaäy maø chuùng ta phaûi phaân tích tính hieäu quaû cuûa söû duïng taøi saûn coá ñònh ñeå töø ñoù coù ñöôïc caùc höôùng maø söû duïng hieäu quaû taøi saûn coá ñònh trong coâng ty. Ñöôïc theå hieän ôû coâng thöùc döôùi: Chæ tieâu naøy cho bieát moät ñoàng taøi saûn bình quaân coá ñònh cuûa coâng ty tham gia vaøo quaù trình saûn xuaát vaø kinh doanh seõ taïo ra bao nhieâu ñoàng doanh thu thuaàn cho coâng ty. Tyû soá naøy caøng cao thì chöùng toû chaát löôïng coâng taùc quaûn lyù vaø söû duïng taøi saûn coá ñònh cuûa coâng ty caøng toát vaø ngöôïc laïi. Qua coâng thöùc ta cuõng coù baûng tính sau: NAÊM 2010 Doanh Thu Thuaàn 1,750,238,221,283 Nguyeân Giaù Bình Quaân Taøi Saûn Coá Ñònh 3,948,292,999,083 Hiệu Quả Sử Dụng Tài Sản Cố Định 0.44 Tyû leä naøy cho ta thaáy cöù 1 ñoàng nguyeân giaù taøi saûn coá ñònh bình quaân thì taïo ra 0.44 ñoàng doanh thu thuaàn cho coâng ty. Chæ soá naøy noùi leân raèng trong naêm qua thì coâng taùc quaû lyù söû duøng taøi saûn coá ñònh cuûa coâng ty ñaõ raát toát. Taøi saûn coá ñònh ñöôïc söû duïng coù hieäu quaû. Hiệu quả sử dụng vốn cố định: Hay coøn goïi laø soá voøng quay voán coá ñònh nhaèm ño löôøng hieäu quaû cuûa vieäc söû duïng voán coá ñònh. Chæ soá naøy noùi leân raèng moät ñoàng voán coá ñònh seõ taïo ra bao nhieâu ñoàng doanh thu thuaàn veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï. Ñöôïc theå hieän qua coâng thöùc: Döïa vaøo coâng thöùc vaø soá lieäu treân ta coù ñöôïc baûng sau: NAÊM 2010 Doanh Thu Thuaàn 1,750,238,221,283 Voán Coá Ñònh Bình Quaân 131,609,766,636 Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Cố Định 12.84 Qua baûng ñoù ta thaáy ñöôïc raèng vieäc söû duïng voán coá ñònh cuûa coâng ty raát toát. 1 ñoàng voán coá ñònh cuûa coâng ty boû ra cho ñöôïc 12.84 ñoàng doanh thu. Maët khaùc qua ñoù ta cuõng thaáy ñöôïc raèng toác ñoä quay voøng voán kinh doanh cuûa coâng ty laø raát lôùn. 2.2.2.2 Nhóm chỉ tiêu về lợi nhuận: Hiệu quả sử dụng lao động: Lao ñoäng laø moät trong nhöõng yeáu toá quan troïng aûnh höôûng ñeán hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa coâng ty. Chính vì vaäy maø chuùng ta caàn xem xeùt tính hieäu quaû trong vieäc söû duïng nguoàn nhaân löïc taïi coâng ty hieän nay vaø xem xeùt möùc ñoä aûnh höôûng cuûa nguoàn nhaân löïc leân keát quaû hoaït ñoâng saûn xuaát vaø kinh doanh cuûa coâng ty. Ñöôïc theâ hieän qua coâng thöùc: ( naêng suaát lao ñoäng) Ôû ñaây doanh thu thuaàn laø doanh thu maø coâng ty thu ñöôïc qua baùn haøng hoùa hay dòch vuï cho khaùc haøng cuûa mình maø khoâng tính caùc khoaûn thu khaùc nhö: taøi chính, cheânh leäch tyû giaù,…. chæ tieâu naøy cho ta bieát ñöôïc moät ngöôøi lao ñoäng tham gia vaøo caùc coâng vieäc trong coâng ty thì taïo ra bao nhieâu ñoàng doanh thu. Chæ soá naøy caøng cao chöùng toû coâng ty ñaõ söû duïng nhaân vieân coù hieäu quaû vaø coâng taùc quaûn lyù toát. Döïa vaøo coâng thöùc treân ta seõ coù baûng tính hieäu quaû lao ñoäng cuûa nhaân vieân (ngöôøi/naêm) döïa vaøo doanh thu cuûa coâng haøng gia coâng trong coâng ty. Naêm 2008 2009 2010 Doanh Thu 49,241,649 87,986,599 64,074,957 Hieäu Quaû Söû Duïng Lao Ñoäng 7,586.14 14,223.50 11,536.72 Ñaùnh giaù: nhìn vaøo baûng treân thì ta thaáy raèng doanh thu trong 2009 cao hôn naêm 2008 vaø naêm 2010. Neân möùc ñoä söû duïng lao ñoäng naêm 2009 laø hieäu quaû nhaát trong 3 naêm 2008-2010. Hay noùi caùch khaùc naêng suaát lao ñoäng trong naêm 2009 laø vöôït troäi hôn caùc naêm 2008 vaø 2010. Nguyeân nhaân do naêm 2008 laø naêm maø coâng ty chòu aûnh höôûng cuûa khuûng khoaûng kinh teá theá giôùi, caùc nöôùc khu vöïc chaâu aâu bò khuûng hoaûng naëng neân vieäc kyù caùc hôïp ñoàng gia coâng laø raát khoù khaên khi maø nhu caàu cuûa ngöôøi tieâu duøng giaûm maïnh do giaù caû taêng cao, thaát nghieäp,…. Ñoàng thôøi coâng nhaân vieân trong coâng ty cuõng nghæ vieäc khaù nhieàu do giaù caû treân thaønh phoá taêng cao maø löông cuõng chöa taêng kòp, theâm vaøo ñoù laø ôû caùc tænh leû cuõng moïc leân caùc khu coâng nghieäp may keùo coâng nhaân veà ñoù laøm. böôùc sang naêm 2009 thì tình hình neàn kinh teá coù veû oån ñònh hôn vaø ñang trong quaù trình hoài phuïc trôû laïi neân coâng ty cuõng coù nhieàu hôïp ñoàng hôn ñoàng thôøi bieán ñoäng veà nhaân löïc trong coâng ty cuõng ít hôn trong naêm 2008, coâng nhaân ñöôïc taêng löông cao hôn neân thu huùt nhöng coâng ty laïi chuyeån chieán löôùc sang kinh doanh neân tình hình coâng nhaân ít laøm maët haøng naøy ít laïi, do ñaàu tö theâm maùy moùc thieát bò hieän ñaïi neân naêng suaát cuûa coâng nhaân taêng cao hôn haún. Tieáp ñeán naêm 2010 thì löôïng coâng nhaân trong coâng ty giaûm maïnh, theâm vaøo ñoù tình hình theá giôùi coù nhieàu baát oån neân caùc ñôn haøng tuø phía khaùch haøng khoâng thöôøng xuyeân maø laøm doanh thu giaûm, coâng nhaân nghæ vieäc nhieàu neân naêng suaát cuûa coâng ty giaûm so vôùi naêm 2009. Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ( sức sinh lợi của vốn kinh doanh): hay còn gọi số vòng luân chuyển toàn bộ vốn: Chæ tieâu naøy cho ta bieát moät ñoàng voán bình quaân boû vaøo saûn xuaát kinh doanh trong kyø seõ taïo bao nhieâu ñoàng doanh thu thuaàn cho coâng ty. Möùc doanh thu maø coâng ty ñem veà ñöôïc coù ñuû ñeå buø ñaép cho voán maø coâng ty ñaõ boû ra hay khoâng vaø toác ñoä quay cuûa soá voán ñoù. Ñöôïc theå hieän qua coâng thöùc: Hieäu quaû söû duïng voán kinh doanh naêm 2010: Doanh Thu Thuaàn 1,750,238,221,283 Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Kinh Doanh 1.37 Qua tính toaùn ta thaáy hieäu quaû söû duïng voán kinh doanh cuûa coâng ty laø 1,37 ñieàu naøy coù nghóa laø coâng ty hieän ñang söû duïng voán kinh doanh co hieäu quaû. Sau hôn 1 chu kyø kinh doanh laø coâng ty coù theå mang laïi lôïi nhuaän cho coâng ty roài. 2.2.2.3 Nhóm chỉ tiêu về chi phí: Hiệu quả sử dụng chi phí: chi phí laø moät phaïm truø kinh teá quan troïng gaén lieàn vôùi saûn xuaát vaø löu thoâng haønh hoùa. Ñoù laø nhöõng hao phí lao ñoäng xaõ hoäi ñöôïc bieåu hieän baèng tieàn trong quaù trình hoaït ñoäng kinh doanh cuûa coâng ty. Chi phí cuûa coâng ty laø taát caû caùc chi phí gaén lieàn vôùi coâng ty trong quaù trình hình thaønh, toàn taïi vaø hoaït ñoäng töø khaâu mua nguyeân lieäu, taïo ra saûn phaåm ñeán khi tieâu thuï noù. Chæ tieâu naøy cho bieát moät ñoàng chi phí boû ra cho hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh trong kyø seõ ñem laïi cho coâng ty bao nhieâu ñoàng doanh thu. Thoâng qua chæ tieâu naøy thì coâng ty coù theå nhaän thaáy ñöôïc chi phí maø coâng ty boû ra cho hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh trong kyø coù theå ñem laïi hieäu quaû kinh doanh hay khoâng. Töø ñoù coù theå ñeà ra caùc bieän phaùp laøm giaûm chi phí xuoáng ñeå taêng doanh thu leân goùp phaàn naâng cao hieäu quaû kinh doanh cuûa coâng ty. Vaø ñöôïc theå hieän qua coâng thöùc: NAÊM 2008 2009 2010 Doanh Thu Thuaàn 1,241,812,531,976 1,300,796,571,457 1,750,238,221,283 Toång Chi Phí 1,201,244,872,063 1,269,077,324,585 1,702,066,445,390 Hiệu Quả Sử Dụng Chi Phí 1.034 1.025 1.028 Döïa vaøo baûng thoáng keâ ta thaáy naêm 2008 thì toán 1.034 ñoàng chi phí thì coâng ty môùi taïo ra ñöôïc 1 ñoàng doanh thu. Trong khi ñoù thì naêm 2009 thì coâng ty chæ toán coù 1.025 ñoàng chi phí ñeå taïo ra 1 ñoàng doanh thu. Nguyeân nhaân laø do trong naêm 2008 thì tình hình khuûng hoaûng kinh teá dieãn ra ôû chaâu aâu, giaù caû leo thang 1 caùch baát thöôøng neân ñaåy chi phí gia coâng caùc hôùp ñoàng gia taêng. Ñeán naêm 2010 thì chi phí cho 1 ñoàng doanh thu coù söï gia taêng 1 ít leân 1.028. ñieàu naøy cuõng khaù hôïp lyù khi maø chính phuû taêng löông cô baûn, giaù xaêng daàu taêng cao ñaåy chi phí, giaù caû nguyeân vaät lieäu, vaän chuyeån taêng theo. Tuy nhieân xeùt cho cuøng thì hieäu quaû söû duïng chi phí qua 3 naêm nhìn chung ít coù söï thay ñoåi lôùn. Ñieàu naøy cho thaáy ñöôïc söï kieåm soaùt vaø döï baùo chi phí cuûa coâng ty laø raát toát. Baûng toùm taét caùc chæ tieâu ñaùnh giaù hieäu quaû kinh doanh naêm 2010: NAÊM 2010 Doanh Thu Thuaàn 1,750,238,221,283 Nguyeân Giaù Bình Quaân Taøi Saûn Coá Ñònh 3,948,292,999,083 Voán Coá Ñònh Bình Quaân 131,609,766,636 Toång Chi Phí 1,702,066,445,390 Hiệu Quả Sử Dụng Tài Sản Cố Định 0.44 Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Cố Định 12.84 Hieäu Quaû Söû Duïng Lao Ñoäng 11,536.72 Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Kinh Doanh 1.37 Hiệu Quả Sử Dụng Chi Phí 1.028 Ñaùnh giaù chung: nhìn chung qua soá lieäu thoáng keâ ñöôïc vaø tính toaùn caùc chæ tieâu thì ta cuõng thaáy ñöôïc trong naêm qua coâng ty ñaõ laøm aên khaù toát. Nhöng vaãn coøn thaáp hôn moät ít so vôùi naêm 2009 ôû moät soá chæ tieâu. Vôùi tình hình kinh teá ngaøy caøng oån ñònh nhö hieän nay thì chaéc raèng trong naêm 2011 coâng ty seõ coù nhöõng chuyeån bieán tích cöïc hôn nöõa. Caùc chæ tieâu nhö hieäu quaû söû duïng voán kinh doanh, hieäu quaû söû duïng voán coá ñònh, hieän nay cuûa coâng ty laø raát toát vaø caàn phaùt huy hôn nöõa. Coøn caùc chæ tieâu hieäu quaû söû duïng taøi saûn coá ñònh, hieäu quaû söû duïng chi phí vaø hieäu quaû söû duïng lao ñoäng caàn phaûi caûi thieän hôn nöõa. Maêc duø böôùc sang naêm 2011 neàn kinh teá theá giôùi phaûi ñoái maët vôùi nhieàu bieán ñoäng lôùn veà giaù daàu, bieán ñoäng laõi suaát, tyû giaù ñoàng USD lieân tuïc taêng. 2.3 Đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức khi xuất nhập khẩu hàng gia công sang thị trường châu âu: 2.3.1 Cô hoäi: Hieän nay deät may ñaõ trôû thaønh maët haøng xuaát khaåu chuû löïc cuûa Vieät Nam vaø coù nhieàu lôïi theá trong saûn xuaát vaø xuaát khaåu nhö: Nguoàn lao ñoäng doài daøo, caàn cuø, kheùo leùo, coù theå taïo ra nhöõng saûn phaåm phöùc taïp, chaát löôïng cao, coù theå ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu ña daïng cuûa thò tröôøng chaâu AÂu. Tieàn gia coâng saûn phaåm reû, chi phí nhaân coâng thaáp. Ñaây laø moät lôïi theá ñeå thu huùt nhöõng nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi ñeán ñaët haøng gia coâng hay saûn xuaát taïi Vieät Nam. Haøng may maëc Vieät Nam ngaøy caøng nhaän ñöôïc söï tín nhieäm cuûa caùc nöôùc nhaäp khaåu, ñaëc bieät laø Myõ, chaâu AÂu, Nhaät Baûn. Ñaây laø cô hoäi ñeå môû roäng hôn nöõa thò phaàn xuaát khaåu cuõng nhö gia taêng giaù trò xuaát khaåu cho caùc doanh nghieäp Vieät Nam. Vieät Nam trôû thaønh thaønh vieân cuûa WTO, ñaây laø cô hoäi ñeå Vieät Nam ñöôïc höôûng nhöõng öu ñaõi veà thueá suaát khi xuaát khaåu haøng may maëc vaøo thò tröôøng caùc nöôùc khaùc cuõng nhö seõ ñöôïc xoùa boû caùc quy ñònh veà haïn ngaïch ñoái vôùi haøng deät may xuaát khaåu cuûa Vieät Nam, taïo ñieàu kieän cho doanh nghieäp Vieät Nam coù cô hoäi tieáp caän vôùi caùc nguoàn voán môùi; tieáp caän caùc kyõ thuaät coâng ngheä cao vaø phöông phaùp quaûn lyù tieân tieán, giaù trò xuaát khaåu seõ taêng maïnh. Nhö vaäy, trieån voïng phaùt trieån cuûa ngaønh deät may Vieät Nam noùi chung vaø cuûa Coâng ty noùi rieâng laø raát khaû quan. Ngaønh may maëc trong thôøi gian tôùi ñöôïc coi laø ngaønh öu tieân, khuyeán khích phaùt trieån trôû thaønh moät trong nhöõng ngaønh coâng nghieäp troïng ñieåm, muõi nhoïn veà xuaát khaåu, do ñoù seõ nhaän ñöôïc nhöõng nguoàn ñaàu tö lôùn caû trong vaø ngoaøi nöôùc. Ngoaøi nhöõng lôïi theá treân thì ngaønh deât may Vieät Nam coøn coù nhöõng öu theá rieâng khi xuaát khaåu sang thò tröôøng chaâu AÂu nhö: Quan heä kinh teá, thöông maïi Vieät Nam vôùi caùc nöôùc thaønh vieân cuûa Lieân minh chaâu AÂu ñaõ coù töø laâu, moái quan heä aáy ñaëc bieät phaùt trieån nhanh, maïnh keå töø khi Vieät Nam vaø EU thaønh laäp quan heä ngoaïi giao naêm 1990. Lieân Minh chaâu AÂu ñaõ vaø ñang trôû thaønh moät ñoái taùc quan troïng, moät thò tröôøng roäng lôùn, coù khaû naêng tieâu thuï nhieàu loaïi saûn phaåm cuûa Vieät Nam nhö giaày deùp, deät may, noâng saûn, thuû coâng myõ ngheä, ñoà goã daân duïng, saûn phaåm nhöïa, ñoà ñieän töû, thuyû saûn... Ñoàng thôøi EU cuõng laø moät khu vöïc coù neàn kinh teá phaùt trieån cao, coù theå ñaùp öùng caùc yeâu caàu nhaäp khaåu thieát bò coâng ngheä nguoàn vaø nguyeân lieäu cho nhieàu ngaønh coâng nghieäp, phuïc vuï yeâu caàu phaùt trieån kinh teá, thöïc hieän coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc. Vôùi vò trí thöù hai, sau Hoa Kyø, EU luoân ñöôïc coi laø thò tröôøng tieàm naêng vaø truyeàn thoáng cuûa haøng deät may xuaát khaåu Vieät Nam. Trong nhöõng naêm gaàn ñaây xuaát khaåu haøng deät may vaøo thò tröôøng naøy ñeàu duy trì ñöôïc möùc taêng tröôûng khaù. Soá lieäu thoàng keâ cho thaáy, neáu naêm 2003 kim ngaïch xuaát khaåu haøng deät may cuûa Vieät Nam sang EU chæ ñaït 537,1 trieäu USD, ñeán naêm 2004 taêng leân möùc 760 trieäu USD, naêm 2005 tieáp tuïc taêng leân möùc 882,8 trieäu USD, naêm 2006 vöôït qua ngöôõng 1 tæ USD (ñaït 1,245 tyû USD), naêm 2007 öôùc ñaït 1,432 tyû USD, taêng 15% so vôùi naêm 2006, taêng 62,2% so vôùi naêm 2005, gaáp gaàn 3 laàn so vôùi naêm 2003, kim ngạch xuất khẩu năm 2010 của ngành dệt may sẽ đạt khoảng 11 tỷ USD. Sang năm 2011 dự báo ngành Dệt may đạt kim ngạch xuất khẩu khoảng 13,1 – 13,2 tỷ USD. Theo caùc chuyeân gia thöông maïi, ñaëc ñieåm cuûa khu vöïc thò tröôøng EU laø nhieàu thò tröôøng “ngaùch” coù möùc soáng vaø nhu caàu haøng deät may raát ña daïng töø haøng coù phaåm caáp thaáp ñeán haøng coù chaát löôïng cao phuø hôïp naêng löïc saûn xuaát nhieàu thaønh phaàn cuûa Vieät Nam. Với những thành công đáng khích lệ mà xuất khẩu đã đạt được trong năm qua, phần nào đã làm giảm bớt nhập siêu vốn đang là vấn đề đối với nền kinh tế nước ta. Tuy nhiên, theo đánh giá, năm 2011 sẽ là năm khó khăn hơn đối với xuất nhập khẩu của Việt Nam. 2.3.2 Thaùch thöùc: Ñoái vôùi caùc doanh nghieäp xuaát khaåu haøng deät may noùi chung vaø Coâng ty may Nhaø Beø noùi rieâng thì vaán ñeà nguyeân phuï lieäu cho ngaønh deät may xuaát khaåu ñang laø vaán ñeà caáp thieát aûnh höôûng ñeán khaû naêng caïnh tranh cuûa saûn phaåm. Haøng naêm, Vieät Nam phaûi nhaäp khaåu 70% nguyeân phuï lieäu deät may ñeå saûn xuaát haøng deät may xuaát khaåu. Nhöng Vieät Nam laïi chöa coù chieán löôïc quy hoaïch toång theå cho vieäc phaùt trieån vuøng nguyeân phuï lieäu trong nöôùc. Theâm nöõa, tình traïng thieáu nguyeân phuï lieäu cuõng laø do söï phaùt trieån khoâng caân ñoái giöõa ngaønh deät vaø ngaønh may, chæ coù 30% saûn phaåm ngaønh deät ñaùp öùng ñöôïc cho haøng may xuaát khaåu. Ngoaøi ra, Coâng ngheä nhuoäm vaø may caùc saûn phaåm cao caáp chaäm ñöôïc caûi tieán, chuû yeáu laø coâng ngheä trung bình. Coâng nghieäp phuï trôï ngaønh deät may chöa phaùt trieån, maëc duø ñaõ coù nhieàu noã löïc trong nhieàu naêm. Ñeán naêm 2007, Ngaønh vaãn phaûi nhaäp khaåu tôùi 90% boâng, gaàn 100% caùc loaïi xô sôïi toång hôïp, hoaù chaát thuoác nhuoäm, maùy moùc, thieát bò vaø phuï tuøng, 70% vaûi vaø 50 ñeán 70% caùc loaïi phuï lieäu cho may xuaát khaåu. Ñaây laø nhöõng nguyeân nhaân cô baûn daãn ñeán hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh ngaønh deät may thaáp; giaù trò gia taêng thaáp, tyû suaát giaù trò gia taêng treân giaù trò saûn xuaát coâng nghieäp coù xu höôùng giaûm, tyû suaát lôïi nhuaän coù ñöôïc töø khoaûng 5% ñeán 10%, chuû yeáu taäp trung vaøo khaâu gia coâng. Phaân boá khoâng gian chöa thöïc söï hôïp lyù cuõng ñang laø söùc eùp lôùn cho xaõ hoäi vaø moâi tröôøng. Söï haïn cheá trong coâng ngheä cuûa toaøn ngaønh deät may laøm aûnh höôûng maïnh ñeán naêng suaát vaø chaát löôïng saûn phaåm deät may. Caùc doanh nghieäp Vieät Nam vaãn coøn chaäm trong vieäc öùng duïng khoa hoïc coâng ngheä, caûi tieán daây chuyeàn saûn xuaát. Moät haïn cheá khaùc khoâng keùm phaàn quan troïng, ñoù laø thò tröôøng lao ñoäng cuûa ngaønh deät may hieän chöa oån ñònh, phaàn nhieàu laø lao ñoäng phoå thoâng chöa qua ñaøo taïo, chöa coù ñoäi nguõ thieát keá chuyeân nghieäp taïo ra caùc maãu maõ phong phuù phuø hôïp vôùi thò hieáu cuûa khaùch haøng. Nguoàn cung voán cho ngaønh deät may chöa phong phuù, chöa coù söï öu ñaõi naøo ñaùng keå. Nhaø nöôùc chöa chuù troïng giuùp ñôõ caùc doanh nghieäp vöøa vaø nhoû trong ngaønh deät may trong coâng taùc nghieân cöùu môû roäng thò tröôøng vaø xuùc tieán quaûng baù saûn phaåm. Caùc öu ñaõi veà thueá quan cho caùc doanh nghieäp xuaát khaåu haøng deät may chöa thöïc söï ñöôïc thi haønh ôû caáp döôùi, neáu coù cô hoäi thì haûi quan seõ aùp möùc thueá cao hôn. Nguyeân nhaân cuûa vieäc naøy laø do caùc vaên baûn höôùng daãn vieäc thöïc thi caùc luaät thueá khoâng roõ raøng. Ngoaøi ra, caùc doanh nghieäp xuaát khaåu coøn maát thôøi gian vaøo vieäc laøm thuû tuïc haûi quan do phaûi qua nhieàu cöûa vôùi nhieàu con daáu. Quaûn lyù haïn ngaïch thì phöùc taïp, chöa coù keá hoaïch giao haïn ngaïch phuø hôïp laøm aûnh höôûng ñeán vieäc thöïc hieän caùc ñôn haøng cuûa caùc coâng ty. Töø naêm 2005, haøng deät may cuûa Trung Quoác xuaát khaåu vaøo EU bò aùp ñaët Quota, trong nhöõng naêm ñoù, caùc doanh nghieäp deät may Vieät Nam ñaõ noã löïc môû roäng thò tröôøng xuaát khaåu.Tuy nhieân naêm 2008, EU cuõng seõ baõi boû haïn ngaïch deät may cho Trung Quoác vaø seõ aùp duïng moät heä thoáng giaùm saùt “kieåm tra keùp” ñeå theo doõi vieäc caáp pheùp xuaát khaåu haøng deät may taïi Trung Quoác vaø vieäc nhaäp khaåu maët haøng naøy vaøo EU. So vôùi tröôùc ñaây, roõ raøng töø naêm 2008 xuaát khaåu cuûa Trung Quoác sang EU seõ thuaän lôïi hôn. Vaø nhö theá, caùc nöôùc xuaát khaåu haøng deät may seõ khoâng deã daøng neáu muoán taêng thò phaàn taïi EU, bôûi haøng deät may cuûa caùc nöôùc trong ñoù coù Vieät Nam seõ phaûi caïnh tranh gay gaét hôn vôùi haøng deät may Trung Quoác voán coù naêng löïc caïnh tranh lôùn do chuû ñoäng ñöôïc nguyeân phuï lieäu vaø coù khaû naêng ñaùp öùng nhieàu loaïi phaåm caáp haøng hoaù. EU ñang coù keá hoaïch ñeà xuaát trong khuoân khoå WTO veà döï thaûo qui ñònh ñoái vôùi nhaõn maùc haøng deät may vaø giaøy deùp. Theo ñeà xuaát, haøng deät may xuaát khaåu vaøo EU phaûi coù nhaõn maùc ghi roõ xuaát xöù haøng hoùa, thaønh phaàn cuûa nguyeân lieäu, nhöõng ñieàu caàn chuù yù khi söû duïng vaø giaët laø. Qui ñònh môùi naøy ñöôïc thöïc hieän seõ taïo theâm khoù khaên cho doanh nghieäp Vieät Nam trong boái caûnh chi phí ñaàu vaøo taêng. EU laø thò tröôøng lôùn ñaày tieàm naêng, nhöng cuõng noåi tieáng laø khoù tính, bôûi caùc yeâu caàu cao veà chaát löôïng haøng hoùa, maãu maõ, quy caùch nhaõn maùc… Giôø ñaây, treân thò tröôøng taát caû caùc nöôùc thaønh vieân EU, moïi haøng hoùa nhaäp khaåu thöôøng phaûi ñöôïc kieåm tra ngay töø khaâu saûn xuaát taïi nöôùc xuaát xöù nhaèm baûo ñaûm cho saûn phaåm laøm ra ñaùp öùng ñöôïc nhöõng tieâu chuaån cuûa thò tröôøng nhaäp khaåu. Vì theá, nhieàu maët haøng xuaát khaåu cuûa Vieät Nam gaëp khoâng ít khoù khaên khi thaâm nhaäp thò tröôøng naøy. Trong thôøi gian tôùi, do aûnh höôûng töø cuoäc suy thoaùi kinh teá neân söùc tieâu thuï cuûa thò tröôøng EU seõ giaûm. Cuõng gioáng nhö maët haøng giaøy deùp, haøng deät may cuûa Vieät Nam xuaát khaåu vaøo thò tröôøng EU chuû yeáu theo hình thöùc gia coâng (chieám tyû troïng gaàn 80%) neân hieäu quaû kinh teá thaáp. Nguyeân nhaân laø do: ngaønh deät vaãn chöa ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu veà nguyeân phuï lieäu cuûa ngaønh may; söï deã daõi vaø ít ruûi ro cuûa phöông thöùc gia coâng neân ngaønh may tuy phaùt trieån raát nhanh nhöng vaãn laø moät khu vöïc saûn xuaát thieáu taùc phong coâng nghieäp vaø thieáu khaû naêng caïnh tranh; phöông thöùc phaân boå haïn ngaïch chöa hôïp lyù cuõng ñaõ kìm haõm tính naêng ñoäng vaø saùng taïo cuûa caùc doanh nghieäp may; nhöõng raøo caûn trong thöông maïi deät may taïi thò tröôøng EU. Ñeå ñaåy maïnh xuaát khaåu sang EU trong thôøi gian tôùi, ngoaøi noã löïc cuûa chính phuû taïo ñieàu kieän cho ngaønh deät may phaùt trieån, caùc doanh nghieäp deät may Vieät Nam caàn phaûi caûi tieán chaát löôïng caø ña daïng hoaù saûn phaåm ñeå ñaùp öùng yeâu caàu cuûa thò tröôøng vaø coù theå caïnh tranh ñöôïc vôùi caùc saûn phaåm cuûa Trung Quoác vaø caùc nöôùc ASEAN khaùc treân thò tröôøng naøy khi EU huyû boû cheá ñoä haïn ngaïch. Hôn nöõa do chi phí saûn xuaát taêng cao, ngay töø ñaàu naêm 2008, Trung quoác ñaõ coù chính saùch thaét chaët caùc hôïp ñoàng xuaát khaåu, haïn cheá nhaän nhöõng ñôn haøng coù giaù trò thaáp, neân nhìeâu nhaø nhaäp khaåu EU ñaõ chuyeån höôùng sang Vieät Nam ñeå tìm hieåu vaø ñaët haøng. “Do giaù nguyeân vaät lieäu ñaàu vaøo vaø coâng lao ñoäng taêng, caùc DN trong nöôùc raát khoù tieáp nhaän ñôn haøng giaù thaáp töø EU, bôûi neáu coá laøm thì seõ khoâng coù laõi. Trong khi ñoù, khaùch haøng EU chæ muoán ñaët haøng coù ñôn giaù thaáp maø tröôùc ñaây thöôøng ñaët töø Trung Quoác, neân neáu DN Vieät Nam ñoøi taêng giaù thì hoï seõ khoâng chaáp nhaän”. 2.3.3 Ñieåm maïnh: Veà nguoàn voán, Coâng ty ñaõ coù moái quan heä toát vaø laâu daøi vôùi caùc ngaân haøng lôùn nhö Vietcombank, HSBC, …, caùc toå chöùc tín duïng ñeå deã daøng huy ñoäng voán khi caàn cuõng nhö seõ coù ñöôïc lôïi theá khi vay voán. Veà nhaân löïc, Coâng ty cuõng ñaõ tuyeån theâm caùc caùn boä môùi ñeå ñaùp öùng nhu caàu môû roäng kinh doanh xuaát khaåu vaø cuõng ñaõ cöû caùn boä ñi hoïc ñeå naâng cao trình ñoä chuyeân moân, tin hoïc, ngoaïi ngöõ ñeå ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu cuûa coâng vieäc. Ngoaøi ra Coâng ty cuõng chuù troïng tôùi trình ñoä, tay ngheà cuûa coâng nhaân ñeå naâng cao chaát löôïng saûn phaåm. Veà chaát löôïng saûn phaåm, coâng ty ñaê chuù troïng ñeán vieäc löïa choïn nhöõng nguoàn nguyeân lieäu toát, giaùm saùt chaët cheõ quaù trình saûn xuaát haøng hoùa, Coâng ty cuõng ñaõ nhaäp khaåu caùc daây chuyeàn saûn xuaát hieän ñaïi ñeå trang bò cho caùc ñôn vò saûn xuaát nhaèm giuùp naâng cao chaát löôïng saûn phaåm. Giaù caû laø phöông thöùc caïnh tranh chuû yeáu cuûa haøng deät may Vieät Nam. Ñeå naâng cao khaû naêng caïnh tranh haøng deät may, Coâng ty ñaõ chuû ñoäng tìm kieám nguoàn nguyeân lieäu trong nöôùc ngoaøi nhöõng nguoàn nguyeân lieäu nhaäp khaåu ñeå naâng cao tæ leä noäi ñòa hoùa saûn phaåm nhaèm haï giaù thaønh saûn phaåm vaø thu huùt ñöôïc caùc nhaø nhaäp khaåu ñeán vôùi coâng ty. Coâng ty ñaõ trieån khai nhieàu bieän phaùp tieát kieäm chi phí trong saûn xuaát kinh doanh ñaõ giuùp coâng ty ñöùng vöõng trong ñieàu kieän tình hình thò tröôøng coù nhieàu bieán ñoäng vaø ñaày khoù khaên trong naêm 2008. Naêm 2008 laïm phaùt taêng cao daãn ñeán laõi suaát vay voán ngaân haøng taêng cao gaây khoù khaên theâm cho doanh nghieäp. Trong tình hính ñoù Coâng ty ñaõ söû duïng hôïp lyù, löu chuyeån nguoàn voán coù hieäu quaû giuùp cho Coâng ty oån ñònh saûn xuaát, duy trì toác ñoä taêng tröôûng vaø ñaït keát quaû gia taêng lôïi nhuaän. Tình hình taøi chính cuûa coâng ty luoân oån ñònh, ñöôïc caùc ñoái taùc trong vaø ngoaøi nöôùc ñaùnh giaù cao. Naêng löïc taøi chính cuûa coâng ty coøn theå hieän ôû khaû naêng tham gia hôïp taùc kinh doanh trong caùc lónh vöïc kinh doanh mang laïi lôïi nhuaän cao boå sung vaøo nguoàn thu nhaäp töø ngaønh ngheà truyeàn thoáng. Beân caïnh maët haøng chính laø quaàn aùo vest, aùo jacket, quaàn aâu, aùo sômi , coâng ty ñaõ noã löïc khai thaùc theâm caùc maët haøng nhö aùo thun, vaùy, ñaàm ñeå xuaát khaåu sang thò tröôøng chaâu AÂu. Tuy nhöõng maët haøng naøy giaù trò khoâng lôùn nhöng noù goùp phaàn taïo neân cô caáu maët haøng xuaát khaåu ña daïng vaø laøm taêng doanh thu cho coâng ty. 2.3.4 Ñieåm yeáu: Coâng ty ñaõ chòu khoù khai thaùc theâm nhieàu maët haøng nhöng nhöõng maët haøng naøy vaãn chæ chieám giaù trò raát nhoû trong cô caáu haøng xuaát khaåu cuûa Coâng ty, coøn maët haøng xuaát khaåu chuû löïc sang chaâu AÂu vaãn laø Jacket vaø aùo khoaùc caùc loaïi, quaàn caùc loaïi, boä quaàn aùo vest. Chuû tröông giaûm tæ troïng gia coâng xuaát khaåu vaø taêng tæ troïng xuaát khaåu tröïc tieáp ñaõ thöïc hieän ñöôïc nhöng tæ troïng xuaát khaåu tröïc tieáp cuõng taêng khoâng ñaùng keå. Phöông thöùc gia coâng xuaát khaåu vaãn chieám tyû troïng cao hôn so vôùi xuaát khaåu tröïc tieáp. Coâng ty ñaõ thieát laäp phoøng thieát keá, tuy nhieân coâng taùc thieát keá saûn phaåm may maëc coøn keùm. Caùc saûn phaåm naøy thöôøng raát ñôn giaûn vaø khoâng mang tính thôøi trang vaø coâng ty chuû yeáu vaãn saûn xuaát theo maãu maõ cuûa khaùch haøng. Vì vaäy, coâng ty chöa coù ñöôïc caùc saûn phaåm ñoäc ñaùo thu huùt khaùch haøng. Ngoaøi ra Coâng ty thieáu ñoäi nguõ lao ñoäng coù chuyeân moân cao veà thieát keá, marketing hay nhöõng caùn boä kinh doanh thöïc söï am hieåu thò tröôøng nöôùc ngoaøi. Trình ñoä kyõ thuaät vaø coâng ngheä vaãn chöa theå saùnh noåi vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc, do ñoù khoâng theå taän duïng toái ña ñöôïc naêng suaát, hieäu quaû lao ñoäng. Coâng ty coøn bò ñoäng trong vieäc tham gia caïnh tranh, tìm kieám khaùch haøng môùi vaø môû roäng thò tröôøng tieâu thuï, chuû yeáu laø phaùt trieån caùc thò tröôøng truyeàn thoáng tröôùc ñaây. Coâng ty coøn haïn cheá trong vieäc phaùt trieån nhieàu thò tröôøng vôùi nhöõng ñôn haøng lôùn cuøng moät luùc. Khi Coâng ty chuù troïng ñaåy maïnh xuaát khaåu vaøo moät thò tröôøng troïng ñieåm thì naêng löïc xuaát khaåu sang caùc thò tröôøng khaùc, keå caû thò tröôøng truyeàn thoáng cuõng giaûm maïnh. Tuy Coâng ty may Nhaø Beø coù nhieàu lôïi theá veà quy moâ hoaït ñoäng, naêng löïc saûn xuaát, nguoàn voán nhöng vaãn chöa phaùt huy toái ña noäi löïc cuûa noù ñeå ñaåy maïnh hieäu quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh. Do ñoù Coâng ty caàn coù nhöõng bieän phaùp tích cöïc vaø phuø hôïp ñeå coù theå khaéc phuïc nhöõng toàn taïi vaø naâng cao hôn nöõa naêng löïc caïnh tranh treân thöông tröôøng quoác teá, ñöa Coâng ty trôû thaønh doanh nghieäp haøng ñaàu cuûa ngaønh deät may Vieät Nam, goùp phaàn vaøo söï phaùt trieån maïnh meõ cuûa ngaønh coâng nghieäp deät may. Chương 3: Biện Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Hàng Gia Công Sang Thị Trường Châu Âu. Qua phaân tích thöïc traïng treân ta thaáy coù caùc höôùng ñeå coù theå naâng cao ñöôïc hieäu quaû kinh doanh xuaát nhaäp khaåu haøng gia coâng cuûa coâng ty may nhaø beø sang thò tröôøng chaâu aâu nhö sau: Hieän nay doanh thu cuûa coâng ty coøn chöa töông xöùng vôùi naêng löïc hieän nay cuûa coâng ty. Do ñoù, höôùng ñaàu tieân laø tìm caùch taêng doanh thu hieän taïi cuûa coâng ty leân. Ñoàng thôøi giaûm chi phí khoâng caàn thieát trong saûn xuaát vaø kinh doanh xuaát nhaäp khaåu haøng gia coâng sang thò tröôøng chaâu aâu. Cô caáu vaø oån ñònh lai nguoàn lao ñoäng hôïp lyù cho coâng ty, tuy nhieân cuõng caàn phaûi naâng cao ty ngheà cho coâng nhaân, naâng cao hieäu quaû laøm vieäc cho nhaân vieân goùp phaàn taêng naêng suaát lao ñoäng. Theâm vaøo ñoù laø caûi thieän cô sôû vaät chaát haï taàng, maùy moùc thieát bò trong coâng ty vaø taêng nguoàn voán kinh doanh. Taêng doanh thu vaø giaûm chi phí trong coâng ty: 3.1.1 Ñaåy maïnh coâng taùc nghieân cöùu môû roäng thò tröôøng: Ñaây laø yeáu toá maø Coâng ty coù theå chuû ñoäng kieåm soaùt ñöôïc. Muoán ñaåy maïnh coâng taùc naøy thì Coâng ty caàn xaây döïng keá hoaïch nghieân cöùu môû roäng thò tröôøng hoaøn chænh. Xaùc ñònh naêng löïc vaø khaû naêng khai thaùc caùc nguoàn löïc beân ngoaøi ñeå caân nhaéc möùc ñoä ñaàu tö cho coâng taùc naøy nhaèm traùnh tình traïng ñaàu tö traøn lan, khoâng taäp trung hay ñaàu tö quaù ít. Ngay töø khi thaønh laäp, Coâng ty ñaõ thaønh laäp neân caùc toå phaùt trieån thò tröôøng. Tuy nhieân, hieäu quaû laøm vieäc cuûa boä phaän naøy chöa cao do söï thieáu huït veà nhaân söï vaø thieáu voán ñeå ñaàu tö. Do ñoù, Coâng ty caàn: Tuyeån theâm nhaân vieân môùi coù khaû naêng laøm vieäc toát vôùi thò tröôøng, saép xeáp laïi nhaân söï cho boä phaän naøy, xaùc ñònh traùch nhieäm cuï theå cho coâng vieäc cuûa töøng ngöôøi. Haøng naêm, toå chöùc caùc chuyeán ñi khaûo saùt thöïc teá ñeå ñaùnh giaù ñöôïc phaûn öùng cuûa ngöôøi tieâu duøng vôùi saûn phaåm cuûa mình nhö theá naøo, giaù caû coù phuø hôïp khoâng, ñoái thuû caïnh tranh, keânh phaân phoái naøo phuø hôïp vôùi Coâng ty… Maët khaùc, chi phí tìm hieåu thò tröôøng naøy raát toán keùm neân Coâng ty caàn keát hôïp coâng taùc nghieân cöùu thò tröôøng vôùi coâng taùc xuùc tieán, quaûng baù saûn phaåm thoâng qua vieäc keát hôïp tham gia hoäi chôï, trieån laõm vôùi naém baét thoâng tin veà tình hình thöïc teá cuûa thò tröôøng. Nhieäm vuï cuûa ñoaøn tham gia hoäi chôï naøy laø vöøa quaûng baù saûn phaåm, hình aûnh cuûa coâng ty vôùi khaùch haøng vöøa phaûi thu thaäp thoâng tin veà ñoái thuû caïnh tranh, giaù caû, chaát löôïng, maãu maõ, xu höôùng tieâu duøng saûn phaåm ñeå ñaùnh giaù ñöôïc vò trí caïnh tranh cuûa Coâng ty treân thò tröôøng naøy. Ngoaøi ra, Coâng ty cuõng caàn thu thaäp caùc thoâng tin töø caùc nguoàn tin nhö Thöông vuï Vieät Nam taïi chaâu AÂu, caùc coâng ty tö vaán luaät, phoøng Thöông Maïi, Hieäp hoäi deät may Vieät Nam, caùc ngaân haøng cuûa Vieät Nam taïi thò tröôøng chaâu AÂu, caùc haõng vaän taûi quoác teá, moâi giôùi vaän taûi, moâi giôùi haûi quan, caùc aán phaåm quoác teá vaø qua maïng ñeå ñöa ra caùc phaùn ñoaùn chính xaùc vò theá caïnh tranh, xu höôùng thò tröôøng, ñaùnh giaù ñöôïc toaøn dieän caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán hoaït ñoäng kinh daonh xuaát khaåu cuûa coâng ty treân thò tröôøng Hoa Kyø. 3.1.2 Naâng cao chaát löôïng saûn phaåm: Chaâu AÂu laø thò tröôøng coù nhu caàu cao nhöng cuõng laø khaùch haøng cöïc kyø khoù tính. Vì vaäy, ngay töø baây giôø Coâng ty phaûi naâng cao chaát löôïng saûn phaåm ñeå taïo aán töôïng toát cho khaùch haøng khi mua saûn phaåm cuûa coâng ty. Nhöng yeáu toá maø coâng ty coù theå taùc ñoäng ñeå naâng cao chaát löôïng saûn phaåm laø vieäc löïa choïn nguyeân phuï lieäu saûn xuaát nhö vaûi, boâng, sôïi. Chaát löôïng saûn phaåm deät may phuï thuoäc raát lôùn vaøo chaát löôïng vaøo chaát löôïng nguyeân phuï lieäu neân caàn caån thaän vaø kieåm tra kyõ chaát löôïng nguyeân phuï lieäu trong quaù trình saûn xuaát saûn phaåm. Coâng ty neân choïn nhöõng ñôn vò coù uy tín vaø saûn xuaát treân caùc daây chuyeàn saûn xuaát ñaït tieâu chuaån quoác teá nhö ISO 9000, ISO 14000…ñieàu maø caùc nhaø nhaäp khaåu chaâu AÂu raát quan taâm khi nhaäp khaåu haøng deät may. Ñeå naâng cao chaát löôïng saûn phaåm, Coâng ty phaûi luoân kieåm tra trình ñoä, tay ngheà cuûa coâng nhaân, ñoàng thôøi chuù troïng coâng taùc ñaøo taïo ñeå naâng cao tay ngheà cuûa hoï. Coâng ty neân lieân tuïc caûi thieän coâng ngheä, öùng duïng nhöõng daây chuyeàn saûn xuaát hieän ñaïi ñeå naâng cao naêng suaát lao ñoäng cuõng nhö chaát löôïng saûn phaåm. 3.1.3 Ña daïng hoaù saûn phaåm: Trong thôøi gian qua, Coâng ty coå phaàn May Nhaø Beø ñaõ coù nhöõng böôùc phaùt trieån raát nhanh, ñang gaây tieáng vang vaø daàn khaúng ñònh vò theá treân caùc saøn dieãn quoác teá veà caùc maüt haøng nhö Jacket, sô mi, quaàn aùo vest caùc loaïi… Tuy nhieân, treân thöïc teá Coâng ty coøn boû ngoõ nhöõng maûng thò tröôøng tieàm naêng nhö ø maûng thôøi trang daønh cho treû em hay nhöõng saûn phaåm thôøi trang daønh cho giôùi treû vaãn chöa ñöôïc Coâng ty khai thaùc moät caùch ñuùng möùc. Trong khi ñoù, möùc soáng ngaøy caøng phaùt trieån thì nhu caàu maëc ñeïp cho treû em ngaøy caøng lôùn. Do vaäy, thò tröôøng thôøi trang cho treû em caû trong vaø ngoaøi nöôùc coøn môû maø caùc nhaø thieát keá thôøi trang trong nöôùc coù theå höôùng ñeán khai thaùc hieäu quaû, khoâng ñeå haøng nhaäp khaåu töø caùc nöôùc trong khu vöïc xaâm laán. Ngoaøi ra Coâng ty cuõng ñaåy maïnh vieäc ña daïng hoùa caùc maët haøng truyeàn thoáng baèng caùc maãu maõ môùi, thu huùt söï chuù yù cuûa khaùch haøng cuõng nhö ñaåy maïnh coâng taùc nghieân cöùu phaùt trieån nhöõng loaïi saûn phaåm môùi ñeå ña daïng hoùa caùc maët haøng. Muoán vaäy, Coâng ty caàn phaûi naém baét tình hình thöïc tieãn ñeå coù theå thöïc hieän chieán dòch cô caáu saûn phaåm hôïp lyù, khai thaùc hieäu quaû nhu caàu thò tröôøng, xaây döïng ñoäi nguõ thieát keá thôøi trang chuyeân nghieäp. Ñoàng thôøi luoân raø soaùt keá hoaïch saûn xuaát vaø naâng cao naêng löïc saûn xuaát haøng ngaøy, tieáp caän khaùch haøng ñeå hoï bieát ñeán nhöõng saûn phaåm môùi cuûa Coâng ty. 3.1.4 Ñaåy maïnh coâng taùc thieát keá saûn phaåm: Thieát keá saûn phaåm laø khaâu yeáu nhaát cuûa coâng ty khi ñaåy maïnh hoaït ñoäng xuaát khaåu sang thò tröôøng caùc nöôùc. Haàu nhö coâng ty chæ thieát keá caùc saûn phaåm döïa treân nhöõng maãu maõ cuûa khaùch haøng khi ñaët gia coâng vaø chæ caûi tieán ñoâi chuùt ñeå taïo ra saûn phaåm cuûa mình. Vì theá maø coâng ty chöa taïo ra ñöôïc caùc saûn phaåm ñoäc ñaùo mang phong caùch rieâng cuûa mình. Söï yeáu keùm cuûa coâng taùc naøy laø do söï yeáu keùm veà trình ñoä thieát keá, söï haïn cheá veà trang thieát bò, maùy moùc vaø haïn cheá veà nguoàn thoâng tin thò tröôøng. Vì vaäy, muoán ñaåy maïnh coâng taùc naøy, Coâng ty caàn naâng cao trình ñoä thieát keá, ñaàu tö ñoåi môùi thieát bò maùy moùc vaø keát hôïp vôùi coâng taùc nghieân cöùu môû roäng thò tröôøng ñeå ñöa ra caùc saûn phaåm phuø hôïp vôùi thò hieáu tieâu duøng. Vieäc naâng cao trình ñoä thieát keá naèm trong chieán löôïc phaùt trieån nguoàn nhaân löïc cuûa coâng ty. Coâng ty caàn tuyeån duïng theâm caùc nhaø thieát keá treû, ñaøo taïo laïi ñoäi nguõ thieát keá cuûa coâng ty giuùp hoï baét kòp xu höôùng thôøi trang hieän ñaïi. Ñaàu tö ñoåi môùi trang thíeât bò maùy moùc giuùp caùc nhaø thieát keá chuyeân nghieäp hoaù coâng vieäc thieát keá cuûa mình. Coâng ty caàn aùp duïng coâng ngheä thoâng tin vaøo vieäc thieát keá vaø saûn xuaát maãu nhö öùng duïng caùc chöông trình phaàn meàm daønh cho thieát keá thôøi trang giuùp naâng cao hieäu quaû cuûa coâng taùc thieát keá. Hieäu quaû naøy ñöôïc ñaùnh giaù naêng suaát lao ñoäng cao, taïo ra ñöôïc nhieàu maãu maõ vaø giaûm thieåu sai soùt khi thieát keá thôøi gian. Keát hôïp vôùi coâng taùc nghieân cöùu thò tröôøng ñeå naém baét ñöôïc nhu caàu tieâu duøng, xu höôùng tieâu duøng saûn phaåm ñeå thieát keá ra caùc saûn phaåm maø thoaû maõn nhu caàu cuûa ngöôøi tieâu duøng. Caàn taïo ra ñöôïc caùc saûn phaåm ñoäc ñaùo laáy yù töôûng töø cuoäc soáng ña daïng cuûa con ngöôøi. Söï ñoäc ñaùo ñöôïc theå hieän trong kieåu daùng, chaát lieäu, maøu saéc. Saûn phaåm deät may laø saûn phaåm mang tính thôøi vuï. Chính vì vaäy, coâng taùc naøy caàn ñaåy nhanh khaû naêng ñoåi môùi saûn phaåm ñeå thu huùt khaùch haøng. 3.1.5 Tieáp tuïc ñaåy maïnh coâng taùc xuùc tieán, quaûng baù saûn phaåm, hình aûnh cuûa Coâng ty: Khaùch haøng chæ laøm aên ñöôïc vôùi baïn khi hoï bieát ñeán baïn vaø tin töôûng vaøo baïn vaø ngöôøi tieâu duøng saûn phaåm khi hoï ñöôïc thaáy noù vaø ñöôïc thöû nghieäm noù. Vì theá, Coâng ty caàn giôùi thieäu saûn phaåm cuûa mình ñeán vôùi khaùch haøng, vôùi ngöôøi tieâu duøng thoâng qua vieäc xuùc tieán, quaûng baù veà saûn phaåm vaø hình aûnh cuûa Coâng ty. Caùc bieän phaùp ñeå ñaåy maïnh coâng taùc naøy laø: Tích cöïc tham gia caùc hoäi chôï, trieån laõm ñeå giôùi thieäu saûn phaåm, hình aûnh cuûa coâng ty vôùi khaùch haøng. Thoâng qua vaên phoøng ñaïi dieän cuûa Coâng ty ôû chaâu AÂu, caùc showroom ñeå giôùi thieäu roäng raõi hình aûnh Coâng ty vaø caùc saûn phaåm cho caùc ñoái taùc ôû ñaây. Veà laâu daøi, Coâng ty caàn xaây döïng thöông hieäu rieâng cuûa mình. Thöông hieäu thöôøng gaén vôùi baûn quyeàn veà nhaõn maùc haøng hoaù, hình aûnh, logo treân saûn phaåm. Thöông hieäu phaûi ñöôïc xaây döïng treân neàn taûng chaát löôïng saûn phaåm, maãu maõ vaø caùc dòch vuï haäu maïi maø Coâng ty coù theå cung caáp. Moät trong nhöõng bieän phaùp höõu hieäu ñeå xaây döïng thöông hieäu ñoù laø quaûng caùo. Haàu heát, caùc thöông hieäu noåi tieáng thì chi phí quaûng caùo cuûa hoï chieám tyû leä khaù lôùn. Do ñoù, Coâng ty caàn xaây döïng keá hoaïch daønh chi phí cho quaûng caùo. Coâng ty coù theå söû duïng nhieàu hình thöùc quaûng caùo nhö quaûng caùo qua baùo chí, aán phaåm, aùp phích…hay quaûng caùo qua truyeàn hình hoaëc keát hôïp nhieàu phöông tieän quaûng caùo ñeå giôùi thieäu saûn phaåm, hình aûnh cuûa mình ñeán ngöôøi tieâu duøng. Quaûng caùo qua aán phaåm, baùo chí, aùp phích… seõ toán ít chi phí hôn nhöng khoâng ñöa hình aûnh veà saûn phaåm, coâng ty ñeán vôùi khaùch haøng moät caùch nhanh choùng vaø roäng raõi nhö quaûng caùo qua truyeàn hình. Tuy nhieân, quaûng caùo qua truyeàn hình raát toán chi phí vaø taùc duïng löu giöõ hình aûnh khoâng toát baèng qua baùo chí, aán phaåm…neân tuyø thuoäc vaøo nguoàn kinh phí maø coâng ty löïa choïn hình thöùc quaûng caùo cho phuø hôïp. 3.1.6 Tìm kieám nguyeân phuï lieäu trong nöôùc: Ñaây laø yeáu toá quan troïng ñoái vôùi doanh nghieäp, neáu doanh nghieäp khoâng chuû ñoäng ñöôïc nguyeân phuï lieäu seõ khoù ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu cuûa khaùch haøng, khoâng kyù keát ñöôïc hôïp ñoàng xuaát khaåu hoaëc keùo daøi thôøi gian giao haøng khieán cho haøng bò traû laïi. Vì theá, ngay töø ñaàu doanh nghieäp phaûi thieát laäp quan heä laâu daøi vôùi nhaø cung caáp nguyeân phuï lieäu nhö: tính oån ñòh giaù caû, chaát löôïng vaø taát caû caùc thuû tuïc ñeå ñaùp öùng nhu caàu cuûa khaùch haøng. Ñaëc bieät, coâng ty neân ra söùc tìm kieám, thu mua vaø vaän duïng toái ña nguoàn nguyeân phuï lieäu trong nöôùc, haïn cheá nhaäp khaåu nguyeân phuï lieäu töø nöôùc ngoaøi vôùi giaù caû cao, trong khi trong nöôùc coù giaù caû thaáp hôn. Naâng cao chaát löôïng nguoàn nhaân löïc, ñaåy maïnh saûn xuaát vaø trang bò maùy moùc thieát bò cho coâng ty nhaèm ñaùp öùng nhu caàu cho khaùch haøng, Taêng cöôøng nguoàn voán kinh doanh  : 3.2.1 Ñaàu tö vaøo nguoàn nhaân löïc: Nhaân löïc laø nguoàn löïc quan troïng nhaát ñeå ñaåy maïnh hoïat ñoäng kinh doanh xuaát khaåu vaøo thò tröôøng caùc nöôùc noùi chung cuõng nhö thò tröôøng chaâu AÂu noùi rieâng.Trong thöïc teá, Coâng ty may Nhaø Beø coøn thieáu nhöõng caùn boä am hieåu veà thò tröôøng caùc nöôùc chaâu AÂu, caùc nhaø thieát keá gioûi, caùc nhaân vieân tieáp thò vaø baùn haøng. Do ñoù, Coâng ty caàn phaûi ñaàu tö vaøo nguoàn nhaân löïc ñeå coù theå ñaåy maïnh hoaït ñoäng kinh doanh xuaát khaåu cuûa mình treân thò tröôøng chaâu AÂu. Coâng ty coù theå ñaàu tö vaøo nguoàn nhaân löïc baèng con ñöôøng ñaøo taïo vaø phaùt trieån nhaân löïc. Tröôùc maét ñeå boå sung söï thieáu huït veà nhöõng caùn boä kinh doanh am hieåu veà thò tröôøng nöôùc ngoaøi, Coâng ty caàn phaûi keát hôïp vôùi caùc tröôøng ñaïi hoïc, vôùi Boä Thöông Maïi vaø vôùi caùc ngaønh coù lieân quan toå chöùc caùc khoaù hoïc tìm hieåu veà thò tröôøng naøy cho caùc saûn phaåm deät may. Veà laâu daøi, Coâng ty caàn phaûi cöû caùn boä ñi hoïc ôû nöôùc ngoaøi ñeå coù theå hieåu bieát veà thò tröôøng caùc nöôùc chaâu AÂu nhö hoï laø ngöôøi daân nôi ñoù. Nhö vaäy, ngoaøi nhöõng ñieàu hoïc ñöôïc qua saùch baùo hoï coøn coù kinh nghieäm thöïc teá khi bieát ñöôïc phong tuïc, taäp quaùn cuûa ngöôøi daân nôi ñaây. Kinh nghieäm cuoäc soáng coäng vôùi lyù thuyeát hoïc ñöôïc seõ laø haønh trang giuùp hoï töï tin khi ñaøm phaùn vôùi ngöôøi chaâu AÂu . Vaø trong quaù trình göûi ñi ñaøo taïo coâng ty coù theå keát hôïp vieäc hoïc taäp cuûa hoï vôùi vieäc thu thaäp thoâng tin veà xu höôùng tieâu duøng, caùc maãu maõ, chieán löôïc caïnh tranh maø ñoùi thuû caïnh tranh aùp duïng. Tuyeån duïng nhöõng nhaân vieân môùi ñöôïc ñaøo taïo veà caùc chuyeân ngaønh kinh doanh quoác teá, marketing quoác teá, ngoaïi ngöõ ñeå boå sung vaøo ñoäi nguõ marketing vaø kinh doanh cuûa coâng ty treân thò tröôøng chaâu AÂu. Tuyeån duïng caùc nhaân vieân thieát keá gioûi ñeå ñaåy maïnh coâng taùc thieát keá. Keát hôïp vôùi vieäc ñaøo taïo laïi ñoäi nguõ thieát keá cuûa coâng ty. Coâng ty caàn ñoäng vieân, khuyeán khích caùc nhaân vieân töï mình tham gia caùc khoaù hoïc ñeå naâng cao trình ñoä chuyeân moân, trình ñoä ngoaïi ngöõ… cuûa mình. Beân caïnh ñoù, coâng ty caàn coù caùc chính saùch löông, thöôûng haáp daãn, cheá ñoä ñaõi ngoä toát vaø daønh cô hoäi thaêng tieán cho ngöôøi lao ñoäng nhaèm thu huùt vaø giöõ chaân nhaân taøi. 3.2.2 Ñaûm baûo nguoàn haøng: Khoâng tröïc tieáp saûn xuaát saûn phaåm laø ñieåm yeáu cuûa Coâng ty trong vieäc kieåm soaùt nguoàn haøng. Coâng ty coù theå boû lôõ caùc ñôn haøng lôùn neáu khoâng ñaùp öùng ñöôïc nguoàn haøng. Chính vì vaäy, khaéc phuïc tình traïng naøy Coâng ty caàn duy trì moái quan heä toát vôùi caùc ñôn vò saûn xuaát ñaõ laøm aên laâu naêm vaø coù uy tín trong ngaønh cuõng nhö caùc nhaø cung caáp ñaùng tin caây. Ña daïng hoaù nguoàn cung seõ giuùp Coâng ty vöøa thöïc hieän nhöõng ñôn haøng lôùn vöøa traùnh ñöôïc söùc eùp töø phía nhaø cung caáp khi phuï thuoäc vaøo moät soá ít nhaø cung caáp. Ngoaøi ra, Coâng ty caàn thöïc hieän toát coâng taùc thu mua haøng, giuùp ñôõ caùc ñôn vò saûn xuaát trong quaù trình saûn xuaát saûn phaåm hay hoã trôï hoï trong vieäc ñoåi môùi trang thieát bò may, deät…nhaèm taïo ra söï phuï thuoäc laãn nhau giöõa coâng ty vaø caùc ñôn vò saûn xuaát, taïo vò theá rieâng cho mình. Ngoaøi ra Coâng ty coù theå chuû ñoäng tìm nguoàn nguyeân lieäu trong nöôùc: Coâng ty neân tìm kieám nhöõng nguoàn cung caáp nguyeân phuï lieäu trong nöôùc ñeå coù theå giaûm bôùt chi phí vaø traùnh phuï thuoäc quaù nhieàu vaøo nguoàn nguyeân lieäu nöôùc ngoaøi. 3.2.3 Ñaåy maïnh xuaát khaåu tröïc tieáp: Ñeå ñaït ñöôïc chæ tieâu veà kim ngaïch xuaát khaåu treân, Coâng ty chuû tröông ñaåy maïnh phöông thöùc xuaát khaåu tröïc tieáp nhaèm naâng cao tyû suaát lôïi nhuaän cho coâng ty, taêng khaû naêng kieåm soaùt thò tröôøng cuõng nhö laø ñeå xaây döïng thöông hieäu cuûa mình ôû thò tröôøng nöôùc ngoaøi. Vieäc taêng cöôøng xuaát khaåu tröïc tieáp seõ laøm giaûm bôùt khaâu trung gian, giuùp haøng hoaù nhanh choùng ñeán ñöôïc tay ngöôøi tieâu duøng vôùi giaù saùt vôùi giaù goác. Maët khaùc, taêng cöôøng xuaát khaåu tröïc tieáp seõ giuùp Coâng ty tieán gaàn hôn ñeán vieäc xaùc laäp keânh phaân phoái cuûa chính mình vaø coù theå söû duïng heä thoáng naøy ñeå quaûng baù thöông hieäu. Khi xuaát khaåu tröïc tieáp coâng ty neân chuù yù ñeán heä thoáng caùc cöûa haøng baùn leû linh hoaït ôû thò tröôøng chaâu AÂu. ÔÛ caùc cöûa haøng naøy thöôøng chæ baùn nhöõng haøng hoaù coù khaû naêng baùn chaïy vaø haøng hoaù seõ ñöôïc boå sung haøng tuaàn. Do vaäy, thay vì ñaët moät ñôn haøng lôùn ñeå baùn daàn caùc cöûa haøng naøy chæ nhaän nhöõng ñôn haøng nhoû vôùi thôøi gian giao haøng keá tieáp nhau. Ñaëc ñieåm naøy phuø hôïp vôùi tình hình kinh doanh cuûa Coâng ty neân Coâng ty caàn ñaåy maïnh vieäc tieáp caän caùc nhaø baùn leû naøy ñeå ñaåy maïnh xuaát khaåu tröïc tieáp. Beân caïnh ñoù, löïc löôïng Vieät kieàu cuõng laø ñoái taùc cho coâng ty xaây döïng heä thoáng phaân phoái cho caùc saûn phaåm cuûa mình. 3.2.4 Naâng cao naêng löïc saûn xuaát : Vôùi quy moâ saûn xuaát roäng lôùn, Coâng ty caàn toái ña hoùa noäi löïc saûn xuaát ñeå coù theå ñaùp öùng nhu caàu roäng lôùn cuûa caùc thò tröôøng cuøng moät luùc. Ñoái vôùi ngaønh deät may, möùc ñoä hieän ñaïi hoùa cuûa trang thieát bò coâng ngheâï vaø vieäc öùng duïng khoa hoïc kyõ thuaät coù vai troø quyeát ñònh ñoái vôùi naêng suaát lao ñoäng vaø chaát löôïng saûn phaåm. Vì vaäy, ñeå naâng cao naêng löïc saûn xuaát, Coâng ty caàn ñaàu tö maïnh meõ vaøo coâng ngheä, Coâng ty caàn nhaäp khaåu nhöõng daây chuyeàn saûn xuaát hieän ñaïi vôùi hieäu suaát cao, tieát kieäm ñöôïc chi phí vaø söùc lao ñoäng. Ngoaøi ra khi saûn xuaát kinh doanh ngaøy caøng hieäu quaû, Coâng ty neân taän duïng öu theá saün coù veà taøi chính, nhaân löïc, cô sôû haï taàng ñeå tieáp tuïc ñaàu tö vaøo chieàu saâu vaø môû roäng saûn xuaát cuûa caùc cô sôû hieän coù ñeå taêng naêng suaát. 3.2.4 Gia taêng nguoàn voán Nguoàn voán seõ giuùp coâng ty giaûi quyeát raát nhieàu trong vaán ñeà môû roäng hoaït ñoäng xuaát khaåu. Coâng ty caàn coù keá hoaïch taïo nguoàn voán ñeå ñaùp öùng cho nhu caàu ñaàu tö môû roäng hoaït ñoäng xuaát khaåu sang thò tröôøng caùc nöôùc chaâu AÂu. Nguoàn voán töï coù seõ giuùp doanh nghieäp chuû ñoäng trong caùc khoaûn ñaàu tö vaøo hoaït ñoäng kinh doanh theo chieàu saâu. Khi coù lôïi nhuaân, Coâng ty caàn coù keá hoaïch phaân chia lôïi nhuaän boå sung vaøo nguoàn voán kinh doanh sau moãi kyø kinh doanh. Ñaây laø bieän phaùp toát nhaát ñeå naâng cao nguoàn voán töï coù cuûa doanh nghieäp. Ñoái vôùi doanh nghieäp thì voán luoân luoân laø yeáu toá giôùi haïn. Ngoaøi nguoàn voán töï coù doanh nghieäp caàn huy ñoäng caû nguoàn voán beân ngoaøi ñeå giaûi quyeát nhu caàu voán cuûa doanh nghieäp khi ñaåy maïnh hoaït ñoäng kinh doanh. Nguoàn voán beân ngoaøi ñöôïc huy ñoäng töø caùc ngaân haøng, caùc toå chöùc tín duïng trong nöôùc vaø quoác teá. Muoán huy ñoäng ñöôïc nguoàn voán beân ngoaøi, doanh nghieäp caàn kinh doanh coù hieäu quaû. Ñaây laø caên cöù ñeå caùc ngaân haøng, caùc toå chöùc tín duïng ñaùnh giaù ñöôïc khaû naêng hoaøn traû voán. Kinh doanh hieäu quaû seõ taïo neân uy tín cho doanh nghieäp, taïo nieàm tin cho caùc nhaø ñaàu tö voán khi xuaát voán cho coâng ty vay. Vieäc vay voán cuõng seõ deã daøng hôn khi Coâng ty vöøa xaây döïng moái quan heä laøm aên laâu daøi vôùi moät soá ngaân haøng, toå chöùc tín duïng vöøa môû roäng moái quan heä vôùi caùc ngaân haøng, toå chöùc tín duïng khaùc. Kieán nghò: Ñoái vôùi Coâng ty: Ñeå thöïc hieän caùc muïc tieâu trong chieán löôïc phaùt trieån thò tröôøng cuûa mình, Coâng ty caàn phaûi tích cöïc trong vieäc khaéc phuïc nhöõng haïn cheá coøn toàn taïi, ñoàng thôøi phaùt huy toái ña lôïi theá veà quy moâ, naêng löïc saûn xuaát saün coù vaø taän duïng moïi cô hoäi ñeå khoâng ngöøng ñaåy maïnh kim ngaïch xuaát khaåu sang caùc thò tröôøng tieàm naêng treân th thò tröôøng chaâu AÂu. Beân caïnh ñoù coâng ty cuõng phaûi tìm kieám theâm khaùch haøng môùi, môû roäng thò tröôøng ra caùc khu vöïc tieàm naêng, ñaàu tö cho thieát keá saûn phaåm nhaèm naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa coâng ty. Khoâng ngöøng caûi thieän chaát löôïng ñoãi nguõ coâng nhaân vaø nhaân vieân trong coâng ty ñeå coù theå naâng cao hôn nöõa khaû naêng laøm vieäc cuûa hoï. Ñoái vôùi Nhaø nöôùc: Hieän nay ngaønh deät may Vieät Nam ñang phaûi ñoái maët vôùi nhieàu khoù khaên, thöû thaùch. Ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu xuaát khaåu trong thôøi gian tôùi cuõng nhö muïc tieâu chieán löôïc cuûa ngaønh thì ngoaøi söï noã löïc cuûa caùc doanh nghieäp deät may Vieät Nam, ngaønh deät may caàn coù söï quan taâm vaø hoã trôï ñaëc bieät töø phía Nhaø nöôùc: Nhaø nöôùc caàn coù keá hoaïch phaùt trieån nguoàn nguyeân phuï lieäu trong nöôùc ñeå ñaùp öùng cho ngaønh deät may nhö môû roäng dieän tích caùc vuøng troàng boâng; ñaàu tö troïng ñieåm cho ngaønh deät ñeå coù nhöõng daây chuyeàn thieát bò vôùi coâng ngheä saûn xuaát hieän ñaïi taïo ra nhöõng saûn phaåm hoaøn chænh, coù chaát löôïng toát, giaù thaønh haï, ñuû khaû naêng caïnh tranh ñeå cung caáp cho ngaønh may; ñaàu tö xaây döïng caùc nhaø maùy saûn xuaát tô sôïi toång hôïp, saûn xuaát hoùa chaát, thuoác nhuoäm, chaát phuï trôï nhaèm thay theá moät phaàn nguyeân phuï lieäu ñang phaûi nhaäp khaåu ñeå phuïc vuï cho ngaønh deät may Vieät Nam. Ñoàng thôøi xaây döïng caùc trung taâm nguyeân phuï lieäu ôû Haø Noäi, Ñaø Naüng, thaønh phoá Hoà Chí Minh nhaèm taïo söï chuû ñoäng veà nguoàn nguyeân phuï lieäu ñaùp öùng nhu caàu cho caùc doanh nghieäp may trong caû nöôùc. Nhaø nöôùc caàn hoã trôï nguoàn voán cho caùc doanh nghieäp deät may trong thôøi ñieåm khoù khaên ñeå goùp phaàn giuùp hoï vöôït qua khuûng hoaûng, oån ñònh saûn xuaát kimh doanh, nhö phaùt trieån heä thoáng ngaân haøng, toå chöùc tín duïng trong nöôùc vaø quoác teá ñeå taïo nguoàn cung voán phong phuù, coù caùc öu ñaõi veà laõi suaát, thu huùt nguoàn voán nöôùc ngoaøi thoâng qua thu huùt ñaàu tö tröïc tieáp vaø giaùn tieáp cho ngaønh deät may. Ñeå giuùp caùc doanh nghieäp taêng khaû naêng caïnh tranh, Nhaø nöôùc caàn coù caùc öu ñaõi veà thueá quan, nhö giaûm thueá hoaëc mieãn thueá nhaäp khaåu cho caùc nguyeân phuï lieäu chính nhö boâng, vaûi, sôïi ñeå giuùp doanh nghieäp giaûm chi phí saûn xuaát, Ñoàng thôøi hoaøn thieän caùc quy ñònh veà thueá ñeå giuùp caùc doanh nghieäp deã daøng trong vieäc khai thueá vaø noäp thueá, caûi caùch caùc thuû tuïc haûi quan nhaèm tieát kieäm thôøi gian cho caùc doanh nghieäp khi xuaát khaåu. Nhaø nöôùc cuõng caàn ñaåy maïnh coâng taùc giaùo duïc, ñaøo taïo nhö naâng cao hieäu quaû cuûa caùc trung taâm ñaøo taïo, boài döôõng caùc nhaø thieát keá maãu trôû thaønh nhöõng nhaø thieát keá chuyeân nghieäp, coù ñuû trình ñoä, naêng löïc ñaùp öùng cho thò hieáu cuûa ngöôøi tieâu duøng. Ngoaøi ra Nhaø nöôùc phaûi tích cöïc ñaåy maïnh caùc chöông trình xuùc tieán thöông maïi troïng ñieåm ñoái vôùi ngaønh deät may nhaèm muïc tieâu quaûng baù hình aûnh haøng deät may Vieät Nam treân thò tröôøng theá giôùi, môû roäng thò tröôøng xuaát khaåu. Danh Muïc Taøi Lieäu Tham Khaûo Nguyễn Năng Phúc, Phân Tích Kinh Doanh - Lý Thuyết Và Thực Hành, nhà xuất bản tài chính, naêm 2007. Josette Peyrard, ngöôøi dòch Nguyeãn Ñoã Vaên Thuaän, phaân tích taøi chính doanh nghieäp, nhaø xuaát baûn thoáng keâ, naêm 1997. GS-TS Võoõ Thanh Thu, Kỹ thuật kinh doanh xuất nhập khẩu, nhaø xuaát baûn Thống Keâ, naêm 2002. PGS-TS Đoàn Thị Hồng Vâaân, Giaùo trình Kỹ Thuật Ngoại Thương, nhaø xuaát baûn Lao Động - Xaõ Hội, naêm 2007. Soá lieäu thoáng keâ phoøng taøi chính-keá toaùn, keá hoaïch thò tröôøng-xuaát nhaäp khaåu, toå chöùc lao ñoäng cuûa toång coâng ty coå phaàn may nhaø beø. Website baøi “Phân tích SWOT ngành hàng dệt may Việt Nam” . Website baøi “Tình hình xuất khẩu hàng dệt may kể từ khi Việt Nam gia nhập WTO”. Website baøi “Xu hướng & triển vọng ngành hàng dệt may VN”. Website MUÏC LUÏC

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc129.kilobooks.com.doc
Luận văn liên quan