Đề tài Nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng option trong kinh doanh tiền tệ

MỤC LỤC Trang Lời mở đầu CHƯƠNG I : GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN VÀ PHÒNG KINH DOANH TIỀN TỆ 1.1 Giới thiệu về Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín 3 1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 3 1.1.2. Mạng lưới hoạt động 5 1.1.3. Bộ máy tổ chức 6 1.1.4. Thành tựu đạt được (tính đến cuối năm 2004) 7 1.1.5. Các sản phẩm, dịch vụ của Sacombank 7 1.1.6. Chiến lược phát triển (2006-2010) 8 1.2 Tổng quan về khối tiền tệ 11 1.2.1 Tổ chức bộ máy 11 1.2.2 Tìm hiểu phòng kinh doanh tiền tệ 12 1.2.2.1 Bộ máy tổ chức 12 1.2.2.2 Chức năng phòng kinh doanh tiền tệ 13 1.2.2.3 Thành tựu đạt được 14 1.2.2.4 Định hướng phát triển (2006-2010) 15 CHƯƠNG II. NGHIỆP VỤ OPTION VÀ SỬ DỤNG OPTION TRONG KINH DOANH TIỀN TỆ TẠI SACOMBANK 2.1 Sơ lựơc thị trường ngoại hối 19 2.1.1 Niêm yết tỷ giá 19 2.1.2 Tỷ giá chéo 21 2.1.3. Nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá 22 2.1.4. Hoạt động kinh doanh mua bán vàng, ngoại tệ 23 2.2 Nghiệp vụ OPTION 24 2.2.1. Một số khái niệm cơ bản trong giao dịch OPTION 24 2.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến giao dịch OPTION 26 2.2.3. Các loại giao dịch quyền chọn 30 2.2.3.1 Mua quyền chọn mua 31 2.2.3.2 Bán quyền chọn mua 33 2.2.3.3 Mua quyền chọn bán 35 2.2.3.4 Bán quyền chọn bán 36 2.2.4. Các chiến lược bảo hộ trên Option 38 2.2.4.1 Các ký hiệu Hy Lạp 38 2.2.4.2 Chiến lược đầu tư giá lên 39 2.2.4.3 Chiến lược đầu tư giá xuống 43 2.2.4.4 Chiến lược khi thị trường dao động trong một khoảng nhất định 46 2.2.4.5 Chiến lược sử dụng trong thị trường biến động 48 2.3 Sử dụng Option trong kinh doanh tiền tệ tại Sacombank . 49 2.3.1. Quy tắc ứng dụng 50 2.3.2. Hướng dẫn giao dịch quyền chọn 51 2.3.3 Ứng dụng Option trong kinh doanh tiền tệ tại phòng kinh doanh tiền tệ Sacombank 53 2.3.3.1 Quy định chung 53 2.3.3.2 Đặc điểm 53 2.3.3.3 Giải thích từ ngữ 54 2.3.3.4 Quy trình giao dịch Option Vàng , ngoại tệ 55 CHƯƠNG III: CÁC NHẬN ĐỊNH VÀ GIẢI PHÁP VỀ SẢN PHẨM OPTION TẠI SACOMBANK 3.1 Nhận định về công việc kinh doanh trên thị trường ngoại hối 66 3.2 Nhận định, giải pháp và kiến nghị về sản phẩm Option tại Sacombank 67 3.2.1 Nhận định . 67 3.2.2 Giải pháp. .69 3.2.3 Kiến nghị 71 Kết luận 75 PHỤ LỤC 77

doc77 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 14/05/2013 | Lượt xem: 1534 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng option trong kinh doanh tiền tệ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
aù thöïc hieän laø Y cao hôn X . Do ñoù baïn seõ phaûi traû moät khoaûn phí quyeàn choïn töø 2 giao dòch . Trong caû 2 tröôøng hôïp, lôïi nhuaän vaø phaàn loã cuûa baïn ñeàu ñöôïc giôùi haïn Ví duï : Mua moät quyeàn choïn baùn vaøng ôû giaù $450 vôùi phí $5.7 kyø haïn 2 thaùng ; vaø baùn moät quyeàn choïn baùn $430 vôùi phí $1.2 kyø haïn 2 thaùng . Giaù giao ngay treân thò tröôøng laø $470 Ù Giaù vaøng treân thò tröôøng Phí quyeàn choïn Giaù thöïc hieän Lôïi nhuaän (loã) Mua quyeàn choïn baùn Baùn quyeàn choïn baùn ... 470 460 450 440 430 420 410 ... ... -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 ... ... 450 450 450 450 450 450 450 .. ... 430 430 430 430 430 430 430 ... ... -4.5 -4.5 -4.5 5.5 15.5 15.5 15.5 ... Chieán löôïc khi thò tröôøng dao ñoäng trong 1 khoaûng nhaát ñònh Short Straddle Neáu baïn baùn moät quyeàn choïn mua vaø baùn moät quyeàn choïn baùn vôùi cuøng moät möùc giaù thöïc hieän , coù nghóa laø baïn ñaõ baùn moät Straddle . Chieán löôïc naøy ñöôïc söû duïng khi baïn nghó giaù trong töông lai seõ dao ñoäng trong moät bieân ñoä nhaát ñònh. Lôïi nhuaän coù theå coù cuûa baïn chæ coù theå giôùi haïn trong phaàn phí quyeàn choïn vaø lôïi nhuaän lôùn nhaát khi thò tröôøng thöïc hieän hôïp ñoàng taïi möùc giaù ñuùng baèng vôùi möùc giaù ban ñaàu . Tuy nhieân ruûi ro cuûa baïn seõ khoâng giôùi haïn khi thò tröôøng taêng hoaëc giaûm maïnh Ví duï : Baïn baùn moät quyeàn choïn baùn vaøng kyø haïn 1 thaùng , giaù thöïc hieän $470, phí quyeàn choïn $7.60 , ñoàng thôøi baùn moät quyeàn choïn mua kyø haïn 1 thaùng , giaù thöïc hieän $470, phí quyeàn choïn $9.30 Short Straggle Gioáng nhö chieán löôïc Short Straddle, lôïi nhuaän trong chieán löôïc naøy cuõng giôùi haïn trong phaàn phí quyeàn choïn vaø baïn coù theå loã khoâng giôùi haïn neáu thò tröôøng taêng maïnh hoaëc xuoáng maïnh. Tuy nhieân bieân ñoä giaù coù lôïi cho baïn seõ roäng hôn so vôùi chieán löôïc Short Straddle. Ví duï : Baïn baùn moät quyeàn choïn mua vaøng kyø haïn 1 thaùng, giaù thöïc hieän $475, phí quyeàn choïn $6.9, ñoàng thôøi baùn moät quyeàn choïn baùn kyø haïn 1 thaùng , giaù thöïc hieän $465, phí quyeàn chon $5.4 Long Butterfly Neáu baïn tin raèng thò tröôøng saép tôùi seõ khoâng bieán ñoäng nhöng baïn laïi khoâng thích vieäc khoaûng loã tieàm naêng cuûa baïn laø khoâng giôùi haïn thì baïn coù theå söû duïng chieán löôïc naøy. Ñeå thöïc hieän chieán löôïc naøy baïn phaûi baùn 1 Straddle vaø mua 1 Straggle. Sau khi baùn moät quyeàn choïn mua vaø baùn moät quyeàn choïn baùn nhöng vôùi möùc giaù loã . Vieäc mua theâm naøy seõ baûo veä cho baïn khi giaù giao ngay bieán ñoäng ngoaøi bieân ñoä döï kieán cuûa baïn Ví duï : Baïn baùn moät quyeàn choïn mua vaøng kyø haïn 1 thaùng , giaù thöïc hieän $470, phí quyeàn chon $9.3; vaø baùn moät quyeàn choïn baùn kyø haïn 1 thaùng , giaù thöïc hieän $470, phí quyeàn choïn $7.6. Ñoàng thôøi mua moät quyeàn choïn mua kyø haïn 1 thaùng , giaù thöïc hieän $490, phí quyeàn choïn $4.4 vaø mua moät quyeàn choïn baùn 1 thaùng , gía thöïc hieän $450, phí quyeàn choïn $2.6 Nhöõng chieán löôïc söû duïng trong thò tröôøng bieán ñoäng Long Straddle Chieán löôïc naøy seõ thích hôïp vôùi baïn khi baïn nghó thò tröôøng saép tôùi seõ bieán ñoäng maïnh trong ngaén haïn. Baïn mua moät quyeàn choïn mua vaø mua moät quyeàn choïn baùn vôùi cuøng moät giaù thöïc hieän . Baïn seõ thu ñöôïc lôïi nhuaän caøng nhieàu khi giaù taêng hoaëc giaûm caøng xa so vôùi möùc giaù thöïc hieän, nhöng baïn loã toái ña chæ laø khoaûn phí baïn boû ra Ví duï : Baïn mua moät quyeàn choïn mua vaøng kyø haïn 2 tuaàn , giaù thöïc hieän $470, phí quyeàn choïn $7.00 vaø mua moät quyeàn choïn baùn , kyø haïn 2 tuaàn, giaù thöïc hieän $470, phí quyeàn choïn $6.3 Long Straggle Chieán löôïc naøy töông töï vôùi chieán löôïc Long Straddle nhöng do khoaûn phí baïn phaûi traû thaáp hôn chieán löôïc Long Straddle neân bieân ñoä giaù baát lôïi cho baïn seõ roäng hôn. Lôïi nhuaän tieàm naêng cuûa baïn laø khoâng giôùi haïn nhöng khoaûn loã toái ña cuûa baïn laø khoaûn phí quyeàn choïn Ví duï : Baïn mua moät quyeàn choïn mua vaøng kyø haïn 2 tuaàn , giaù thöïc hieän $475, phí quyeàn choïn $5.00 vaø mua quyeàn choïn baùn kyø haïn 2 tuaàn, giaù thöïc hieän $465, phí quyeàn choïn laø $4.00 Short Butterfly Neáu baïn khoâng chaéc chaén laém veà suy ñoaùn raèng thò tröôøng seõ bieán ñoäng maïnh thì baïn neân xem xeùt vieäc Short butterfly. Chieán löôïc naøy laø moät daïng cuûa Straddle nhöng khoaûn loã toái ña cuûa baïn seõ thaáp hôn chieán löôïc Long Straddle vì baïn thu ñöôïc phí töø vieäc baùn moät quyeàn choïn baùn vaø baùn moät quyeàn choïn mua . Tuy nhieân lôïi nhuaän toái ña seõ coù giôùi haïn baát chaáp giaù coù bieán ñoäng maïnh ñeán möùc naøo . Ví duï : Baïn mua moät quyeàn choïn mua vaøng kyø haïn 2 tuaàn, giaù thöïc hieän $470, phí quyeàn choïn $7.00 vaø mua moät quyeàn choïn baùn kyø haïn 2 tuaàn, giaù thöïc hieän $470, phí quyeàn choïn $6.3; baùn quyeàn choïn mua kyø haïn 2 tuaàn, gía thöïc hieän $485 , phí quyeàn choïn $1.3; baùn quyeàn choïn baùn kyø haïn 2 tuaàn, giaù thöïc hieän $465, phí quyeàn choïn 0.8 Straddle Strangle Butterfly Long Straddle Short Straddle Long Strangle Short Strangle Long Butterfly Laõi loã Ñoä bieán ñoäng Time decay Thôøi gian ñaùo haïn Ruûi ro khi thöïc hieän Möùc baûo hoä Söû duïng option trong kinh doanh tieàn teä taïi sacombank -Hieän nay Ngaân Haøng TMCP Sacombank coù hai saûn phaåm veà Option laø: Option vaøng Option ngoïai teä Theo quy ñònh NHNN hieän nay caùc ngaân haøng thöông maïi trong nöôùc chæ ñöôïc pheùp baùn quyeàn choïn cho khaùch haøng chöù chöa ñöôïc pheùp mua quyeàn choïn töø khaùch haøng trong nöôùc Lôïi ích cuûa OPTION ñoái vôùi Doanh Nghieäp Baûo hieåm ruûi ro tyû giaù , ñoàng thôøi coù theå thu theâm lôïi nhuaän neáu tyû giaù bieán ñoäng theo chieàu coù lôïi Xaùc ñònh ñöôïc möùc chi phí toái ña (quyeàn choïn mua ) hay möùc laõi toái thieåu ( quyeàn choïn baùn ) trong caùc giao dòch ngoaïi hoái trong töông lai (Hay “Chi phí höõu haïn, lôïi nhuaän voâ haïn” ) quy taéc öùng duïng Roõ raøng laø khoâng toàn taïi baát cöù moät quy taéc vaøng naøo trong öùng duïng quyeàn choïn tieàn teä. Tuy nhieân töø thöïc tieãn kinh doanh coù theå ruùt ra ñöôïc nhöõng ñieåm quan troïng sau: Giao dòch quyeàn choïn (Option) laø phöông aùn toát nhaát thöù hai sau giao dòch giao ngay (Spot) vaø giao dòch kyø haïn (Forward). Do ñoù neáu nhaø kinh doanh coù nieàm tin chaéc chaén vaøo xu höôùng bieán ñoäng cuûa thò tröôøng thì öu tieân giao dòch giao ngay hay giao dòch kyø haïn hôn laø giao dòch quyeàn choïn Khi thò tröôøng ngoïai hoái oån ñònh thì : Phöông aùn baùn quyeàn choïn toû ra hieäu quaû. Bôûi vì ngöôøi baùn thu ñöôïc phí baùn quyeàn choïn. Do thu ñöôïc phí neân giao dòch quyeàn choïn toû ra hieäu quaû hôn giao dòch giao ngay vaø giao dòch kyø haïn Phöông aùn mua quyeàn choïn toû ra keùm hieäu quaû nhaát bôûi vì ngöôøi mua phaûi traû phí quyeàn choïn mua trong khi ñoù thò tröôøng laïi khoâng bieán ñoäng Giao dòch quyeàn choïn chæ laø moät phöông aùn chöù khoâng phaûi laø cöùu caùnh ñeå thay theá cho Spot vaø Forward Caùc hôïp ñoàng quyeàn choïn mua thuoäc taøi saûn coù vaø caùc hôïp ñoàng quyeàn choïn baùn thuoäc taøi saûn nôï. Do thò tröôøng ngoaïi hoái luoân bieán ñoäng laøm xuaát hieän caùc cô hoäi haáp daãn coù theå baùn laïi hay mua laïi (chuyeån nhöôïng). Hôïp ñoàng quyeàn choïn nhaèm ñaûm baûo laõi kinh doanh ngoaïi hoái. Khoâng neân thuï ñoäng chôø ñeán khi hôïp ñoàng ñaùo haïn maø khoâng laøm baát cöù ñieàu gì tröôùc ñoù höôùng daãn giao dòch quyeàn choïn Caùc chuû theå tham gia giao dòch quyeàn choïn Ngöôøi mua quyeàn choïn : caùc doanh nghieäp hoaït ñoäng taïi Vieät Nam coù môûû taøi khoaûn taïi Sacombank hoaëc khoâng Ngöôøi baùn quyeàn choïn : Ngaân Haøng Thöông Maïi Coå Phaàn Saøi Goøn Thöông Tín (Sacombank) Loaïi tieàn thöïc hieän Giao dòch quyeàn choïn aùp duïng giöõa ngoaïi teä vôùi ngoaïi teä cho caùc loaïi sau : USD,GPB,HKD,CHF,JPY,CAD,AUD,SGD,EUR. Hieän nay NHNN cho aùp duïng giao dòch quyeàn choïn chæ haïn cheá giöõa ngoaïi teä vôùi ngoaïi teä Vaøng tieâu chuaån SJC Thôøi haïn hieäu löïc Thôøi haïn hieäu löïc cuûa hôïp ñoàng quyeàn choïn do söï thoaû thuaän giöõa Ngaân Haøng vôùi khaùch haøng ( töø 3 ngaøy ñeán 360 ngaøy ) Phí giao dòch quyeàn choïn Khi mua quyeàn choïn , doanh nghieäp phaûi traû cho Sacombank moät khoaûn phí giao dòch. Khoaûn phí naøy do phùia Sacombank tính toaùn vaø thoâng baùo cho khaùch haøng, phí naøy ñöôïc hình thaønh treân cô sôû caùc yeáu toá sau : Loaïi ngoaïi teä, soá löôïng ngoaïi teä (vaøng) Thôøi haïn hieäu löïc cuûa quyeàn choïn Tyû giaù giao ngay, tyû giaù kì haïn taïi thôøi ñieåm kyù keát hôïp ñoàng Tyû giaù thöïc hieän Laõi suaát hai loaïi ngoaïi teä giao dòch Möùc ñoä bieán ñoäng döï kieán trong töông lai Kieåu quyeàn choïn : kieåu Myõ hay Chaâu Aâu Phí giao dòch quyeàn choïn ñöôïc tính baèng tyû leä phaàn traêm cuûa giaù thöïc hieän thoaû thuaän trong hôïp ñoàng Thanh toaùn phí giao dòch : phí giao dòch ñöôïc doanh nghieäp thanh toaùn cho Sacombank ngay sau khi hôïp ñoàng ñöôïc kyù keát hoaëc trong hai ngaøy laøm vieäc tieáp theo keå töø khi giao dòch ñöôïc thöïc hieän Kyù keát hôïp ñoàng quyeàn choïn Giao dòch quyeàn choïn ñöôïc thöïc hieän döôùi hình thöùc hôïp ñoàng theo töøng laàn. Khi doanh nghieäp coù nhu caàu giao dòch quyeàn choïn, doanh nghieäp seõ lieân heä vôùi caùc chi nhaùnh trong heä thoáng cuûa Sacombank ñeå thoaû thuaän veà : Loaïi ngoaïi teä, soá löôïng vaøng, ngoaïi teä Tyû giaù thöïc hieän Thôøi haïn hieäu löïc Phí giao dòch Phöông thöùc thanh toaùn Kieåu quyeàn choïn : kieåu Myõ hay kieåu Chaâu AÂu Thöïc hieän quyeàn choïn Trong thôøi haïn hieäu löïc cuûa hôïp ñoàng quyeàn choïn – Ñoái vôùi quyeàn choïn kieåu Myõ Hoaëc vaøo ngaøy ñeán haïn cuûa hôïp ñoàng- Ñoái vôùiø quyeàn choïn kieåu Chaâu AÂu, khaùch haøng coù yeâu caàu thöïc hieän quyeàn choïn theo giaù ñaõ thoaû thuaän Khi quyeát ñònh thöïc hieän quyeàn choïn : doanh nghieäp göûi cho Ngaân Haøng “ Giaáy ñeà nghò thöïc hieän hôïp ñoàng “ Thanh toaùn quyeàn choïn Thanh toaùn quyeàn choïn : ngay khi khaùch haøng ñoàng yù thöïc hieän quyeàn choïn, khaùch haøng phaûi chuyeån tieàn cho ngaân haøng, sau ñoù Ngaân Haøng seõ ghi coù ñoàng tieàn ñoái öùng vaøo taøi khoaûn cuûa doanh nghieäp taïi Ngaân Haøng hoaëc chuyeån tieàn theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng Keát thuùc hôïp ñoàng Hôïp ñoàng quyeàn choïn seõ töï ñoäng heát hieäu löïc thi haønh trong caùc tröôøng hôïp sau: Hai beân hoaøn thaønh nghóa vuï cuûa mình khi thöïc hieän quyeàn choïn Khi heát haïn hieäu löïc quyeàn choïn (chi tieát ñöôïc theå hieän trong hôïp ñoàng ) öùng duïng option trong kinh doanh tieàn teä taïi phoøng kinh doanh tieàn teä sacombank Quy ñònh chung : Giao dòch coù giaù trò khi thöïc hieän qua heä thoáng Reuters, Internet, Fax…. Ngaân Haøng ñoùng vai troø laø ngöôøi baùn quyeàn choïn Quy trình kyõ thuaät nghieäp vuï giao dòch vaøng, ngoaïi teä chæ aùp duïng cho nghieäp vuï giao dòch vaøng, ngoaïi teä phaùt sinh taïi sôû giao dòch hoaëc chi nhaùnh cuûa Ngaân Haøng Thöông Maïi Coå Phaàn Saøi Goøn Thöông Tín Chæ ñöôïc thöïc hieän giao dòch quyeàn choïn giöõa ngoïai teä vôùi ngoaïi teä Khaùch haøng phaûi xuaát trình giaáy tôø söû duïng ngoaïi teä hôïp leä theo quy ñònh quaûn lyù ngoaïi hoái cuûa Ngaân Haøng Nhaø Nöôùc (NHNN) Ñaëc ñieåm : Loaïi tieàn giao dòch : caùc ngoaïi teä ñöôïc töï do chuyeån ñoåi quoác teá vôùi nhau . Tröôùc maét NHNN chæ cho pheùp giao dòch giöõa ngoaïi teä vôùi ngoaïi teä chöù khoâng cho pheùp laøm ngoaïi teä vôùi Ñoàng Vieät Nam (VND) Goàm 2 giao dòch : Ngaân haøng baùn quyeàn choïn mua vaø baùn quyeàn choïn baùn Ngöôøi mua phaûi traû phí goïi laø phí option. Phí ñöôïc traû trong voøng 2 ngaøy laøm vieäc keå töø ngaøy kyù hôïp ñoàng Thôøi gian töø ngaøy kyù hôïp ñoàng ñeán ngaøy thanh toaùn goïi laø kyø haïn cuûa hôïp ñoàng Kieåu quyeàn choïn : theo quy ñònh hieän nay cuûa Sacombank Quyeàn choïn kieåu Chaâu AÂU chæ coù theå ñöôïc thöïc hieän vaøo luùc 14h30 ngaøy ñaùo haïn Quyeàn choïn kieåu Myõ ñöïôïc thöïc hieän luùc khaùch haøng kyù keát hôïp ñoàng quyeàn choïn vaø ñaõ thanh toaùn phí quyeàn choïn cho Ngaân Haøng ñeán luùc 14h30 ngaøy ñaùo haïn Vaøo ngaøy thanh toaùn beân mua quyeàn choïn coù quyeàn thöïc hieän hoaëc khoâng thöïc hieän hôïp ñoàng maø 2 beân thoaû thuaän. Ngöôïc laïi, beân baùn quyeàn choïn phaûi coù nghóa vuï thöïc hieän hôïp ñoàng voâ ñieàu kieän Khoaûn phí option do Sacombank tính toaùn vaø thoâng baùo cho doanh nghieäp döïa treân caùc yeáu toá sau: thôøi haïn hieâu löïc cuûa quyeàn löïa choïn, loaïi ngoaïi teä, soá löôïng, tyû giaù thöïc hieän, kieåu quyeàn choïn, ñoä bieán ñoäng döï kieán trong töông lai…. Ñoàng thôøi döïa treân phí Option cuûa thò tröôøng quoác teá Giaûi thích töø ngöõ : “ Chi nhaùnh” laø sôû giao dòch hoaëc chi nhaùnh tröïc thuoäc Ngaân Haøng “ Vaøng “ laø vaøng thöông hieäu SJC ñang löu haønh taïi thò tröôøng Vieät Nam “ Cheânh leäch phí “ laø phaàn laõi maø chi nhaùnh ñöôïc höôûng khi giao dòch quyeàn choïn vôùi Phoøng Kinh Doanh Tieàn Teä “ Dealer ” laø nhaân vieân kinh doanh vaøng , ngoaïi teä Thuoäc Phoøng Kinh Doanh Tieàn Teä “ Nhaân vieân giao dòch vaøng “ laø nhaân vieân phuï traùch kinh doanh vaøng thuoäc chi nhaùnh “ Nhaân vieân giao dòch ngoaïi teä “ laø nhaân vieân phuï traùch kinh doanh ngoaïi teä thuoäc chi nhaùnh Quy trình giao dòch option vaøng , ngoaïi teä : bao goàm caùc böôùc sau: Böôùc 1 : Xaùc laäp tyû giaù vaøng, ngoaïi teä vaø phí Taïi chi nhaùnh : Khi khaùch haøng coù nhu caàu giao dòch vaøng, ngoaïi teä theo phöông thöùc quyeàn choïn , nhaân vieân giao dòch vaøng, ngoaïi teä thöïc hieän caùc böôùc sau : Lieân heä vôùi Dealer baèng ñieän thoaïi ñeå thoâng baùo nhu caàu giao dòch vaøng , ngoaïi teä quyeàn choïn cuûa khaùch haøng Nhaän phí quyeàn choïn töø dealer Thoâng baùo cho khaùch haøng phí quyeàn choïn ñaõ nhaän töø Dealer Löu yù : chi nhaùnh chæ ñöôïc pheùp baùn quyeàn choïn chöù khoâng tuyeät ñoái khoâng ñöôïc mua quyeàn choïn töø khaùch haøng Taïi phoøng kinh doanh tieàn teä (PKDTT): Nhaän thoâng tin nhu caàu giao dòch quyeàn choïn vaøng (ngoaïi teä) cuûa khaùch haøng töø nhaân vieân giao dòch vaøng ( ngoaïi teä ) Lieân heä ngay vôùi ñoái taùc ñeå cung caáp cho ñoái taùc nhu caàu mua quyeàn choïn cuûa khaùch haøng vaø yeâu caàu chaøo phí quyeàn choïn Caên cöù vaøo phí quyeàn choïn nhaän ñöôïc töø ñoái taùc , Dealer seõ thoâng baùo phí quyeàn choïn cho nhaân vieân giao dòch vaøng (ngoaïi teä) Böôùc 2 : Thöïc hieän giao dòch Taïi chi nhaùnh Khi coù khaùch haøng ñeán giao dòch mua vaøng, (ngoaïi teä)ä quyeàn choïn taïi chi nhaùnh, ngoaïi teä nhaân vieân giao dòch vaøng (ngoaïi teä) thöïc hieän caùc böôùc sau: Nhaän nhu caàu giao dòch vaøng (ngoaïi teä) quyeàn choïn cuûa khaùch haøng, cuï theå: Khaùch haøng mua quyeàn choïn mua hay quyeàn choïn baùn vaøng (ngoaïi teä) Soá löôïng vaøng (ngoaïi teä) Tyû giaù vaøng (ngoaïi teä) thöïc hieän Thôøi haïn cuûa quyeàn choïn Loaïi quyeàn choïn Lieân heä vôùi Dealer baèng ñieän thoaïi (caùc ñieän thoaïi trong danh saùch ñieän thoaïi ñöôïc chæ ñònh giao dòch) ñeå thoâng baùo nhu caàu giao dòch quyeàn choïn vaøng (ngoaïi teä) cuûa khaùch haøng. Nhaän phí quyeàn choïn töø Dealer Caên cöù phí quyeàn choïn cho do Dealer cung caáp , nhaân vieân giao dòch vaøng (ngoaïi teä) seõ thoâng baùo phí quyeàn choïn cho khaùch haøng. Thoâng baùo cho Dealer veà quyeát ñònh ñoàng yù thöïc hieän giao dòch cuûa khaùch haøng, ñoàng thôøi xaùc nhaän ngay vôùi Dealer veà chi tieát quyeàn choïn ñaõ ñöôïc khaùch haøng ñoàng yù thöïc hieän. Ñeå ñaûm baûo tính caïnh tranh veà giaù ñoàng thôøi traùnh caùc ruûi ro coù theå xaûy ra vôùi Ngaân Haøng khi tyû giaù vaøng (ngoaïi teä) bieán ñoäng, nhaân vieân giao dòch vaøng (ngoaïi teä) phaûi ñaûm baûo vieäc thoûa thuaän phí quyeàn choïn khaùch haøng vaø vieäc nhaän phí quyeàn choïn töø Dealer phaûi ñöôïc tieán haønh cuøng luùc. Nhaân vieân giao dòch vaøng (ngoaïi teä) tuyeät ñoái khoâng ñöôïc töï yù giao dòch vaø quyeát ñònh phí quyeàn choïn vôùi khaùch haøng roài môùi thoâng baùo sau cho Dealer ñeå xaùc nhaän laïi. Caäp nhaät ngay giao dòch vaøo soå giao dòch quyeàn choïn vaøng (ngoaïi teä) cuûa chi nhaùnh. Caên cöù vaøo caùc döõ lieäu ñaõ giao dòch vôùi khaùch haøng vaø Dealer , nhaân vieân giao dòch vaøng (ngoaïi teä) thöïc hieän: + Laäp vaø kyù teân treân “phieáu ghi nhaän giao dòch vaøng (ngoaïi teä) quyeàn choïn vôùi hoäi sôû” hoaëc nhaäp döõ lieäu vaøo heä thoáng vaø chuyeån sang cho giao dòch vieân,ñeå cho giao dòch vieân haïch toùan vaø fax veà boä phaän kieåm soùat ruûi ro thuoäc phoøng kinh doanh tieàn teä, trong ñoù phí quyeàn choïn treân “phieáu ghi nhaän giao dòch quyeàn choïn vôùi hoäi sôû” hoaëc phí quyeàn choïn ñöôïc nhaäp vaøo heä thoáng baèng phí quyeàn choïn ñaõ giao dòch vôùi dealer -cheânh leäch phí. + Laäp vaø kyù teân treân “phieáu ghi nhaän giao dòch quyeàn choïn vôùi khaùch haøng” hoaëc nhaäp döõ lieäu vaøo heä thoáng vaø chuyeån sang cho giao dòch vieân , ñeå giao dòch vieân haïch toùan vaø laäp hôïp ñoàng , trong ñoù phí quyeàn choïn treân ”phieáu ghi nhaän giao dòch vaøng quyeàn choïn vôùi khaùch haøng” hoaëc phí quyeàn choïn ñöôïc nhaäp vaøo heä thoáng baèng phí quyeàn choïn nhaän ñöôïc töø Dealer. Tröôøng hôïp ñaëc bieät : trong tröôøng hôïp khaùch haøng thay ñoåi yù ñònh vaø khoâng thöïc hieän giao dòch mua quyeàn choïn ñaõ thoûa thuaän tröôùc ñoù vôùi nhaân vieân giao dòch vaøng (ngoaïi teä) , nhaân vieân giao dòch vaøng (ngoaïi teä) phaûi thöïc hieän ngay caùc coâng vieäc sau: + Thoâng baùo ngay baèng ñieän thoïai cho Dealer veà tình huoáng xaûy ra. + Ghi chuù ngay lyù do vì sao giao dòch khoâng theå thöïc hieän vaøo soå ghi nhaän giao dòch cuûa chi nhaùnh. + Caäp nhaät teân khaùch haøng vaøo heä thoáng baùo caùo cho khaùch haøng caàn theo doõi ñaëc bieät vaø baùo caùo leân Phoøng Kinh Doanh Tieàn Teä theo ñònh kyø tröôùc ngaøy 05 haøng thaùng. Taïi phoøng kinh doanh tieàn teä Do Dealer thöïc hieän: Khi tieáp nhaän cuoäc goïi yeâu caàu chaøo phí quyeàn choïn töø nhaân vieân giao dòch vaøng (ngoaïi teä), Dealer phaûi laäp töùc chaøo phí quyeàn choïn cho nhaân vieân giao dòch vaøng (ngoaïi teä) döïa treân phí quyeàn choïn tham khaûo töø caùc Ngaân Haøng baïn. Khi nhaân vieân giao dòch vaøng (ngoaïi teä) thoâng baùo laø khaùch haøng ñoàng yù giaù thöïc hieän giao dòch thì Dealer phaûi caäp nhaät ngay giao dòch vaøo soå theo doõi giao dòch mua,baùn vaøng (ngoaïi teä) quyeàn choïn cuûa phoøng kinh doanh tieàn teä. Lieân heä vôùi caùc Ngaân Haøng baïn ñeå thöïc hieän ngay giao dòch mua quyeàn choïn mua hoaëc quyeàn choïn baùn töôùng öùng vôùi giao dòch baùn quyeàn choïn mua hoaëc quyeàn choïn baùn maø nhaân vieân giao dòch vaøng (ngoaïi teä) ñaõ thöïc hieän vôùi khaùch haøng. Caên cöù vaøo caùc döõ lieäu ñaõ giao dòch vôùi ngaân haøng baïn vaø nhaân vieân giao dòch vaøng (ngoaïi teä) , Dealer thöïc hieän: Laäp vaø kyù teân treân “phieáu ghi nhaän giao dòch quyeàn choïn vôùi Ngaân Haøng baïn” hoaëc nhaäp döõ lieäu vaøo heä thoáng vaø chuyeån sang boä phaän kieåm soùat ruûi ro. Laäp vaø kyù teân treân “ phieáu ghi nhaän giao dòch quyeàn choïn giao dòch vôùi chi nhaùnh” hoaëc nhaäp döõ lieäu vaøo heä thoáng vaø chuyeån sang boä phaän kieåm soùat ruûi ro , trong ñoù phí quyeàn choïn baèng phí quyeàn choïn giao dòch vôùi nhaân vieân giao dòch vaøng (ngoaïi teä) “ tröø “ cheânh leäch phí. Tröôøng hôïp ñaëc bieät : trong tröôøng hôïp nhaän ñöôïc thoâng baùo cuûa nhaân vieân giao dòch vaøng (ngoaïi teä) veà vieäc giao dòch khoâng ñöôïc thöïc hieän do chuû yù cuûa khaùch haøng, Dealer phaûi thöïc hieän caùc coâng vieäc sau: Laäp töùc thöïc hieän ngay giao dòch baùn quyeàn choïn mua hoaëc quyeàn choïn baùn ñoái öùng vôùi beân giao dòch maø dealer ñaõ thöïc hieän tröôùc ñoù cho nhaân vieân giao dòch vaøng (ngoaïi teä) Baùo caùo ngay cho tröôûng boä phaän kinh doanh veà tình huoáng xaûy ra. Caäp nhaät vaøo soå giao dòch mua baùn vaøng cuûa mình vôùi lyù do vì sao giao dòch khoâng ñöôïc thöïc hieän vaø caùc khoûan thieät haïi(neáu coù) ñeå caân baèng traïng thaùi. Trong tröôøng hôïp Dealer khoâng thöïc hieän ñöôïc giao dòch baùn quyeàn choïn mua hoaëc quyeàn choïn baùn thì giao dòch quyeàn choïn naøy ñöôïc xem nhö giao dòch töï doanh cuûa Phoøng Kinh Doanh Tieàn Teä. Caäp nhaät teân khaùch haøng vaøo heä thoáng theo doõi khaùch haøng giao dòch mua baùn vaøng cuûa ngaân haøng. Ñònh kyø tröôùc ngaøy 05 haøng thaùng, Phoøng Kinh Doanh Tieàn Teä göûi baùo caùo danh saùch khaùch haøng vi phaïm nguyeân taéc giao dòch cho taát caû chi nhaùnh , ñeå löu yù khi giao dòch vôùi caùc khaùch haøng coù teân trong danh saùch. Trong tröôøng hôïp khaùch haøng vi phaïm quaù 03 laàn trong 1 quyù thì laäp baùo caùo leân ban Toång Giaùm Ñoác trình xin pheùp khoâng giao dòch mua baùn vaøng ( ngoaïi teä ) vôùi khaùch haøng ñoù trong toaøn heä thoáng Ngaân Haøng. Böôùc 3 : Kieåm soaùt giao dòch Boä phaän kieåm soùat ruûi ro thuoäc Phoøng Kinh Doanh Tieàn Teä Ngay sau khi nhaän ñöôïc “phieáu ghi nhaän quyeàn choïn vôùi chi nhaùnh” hoaëc caùc döõ lieäu giao dòch treân heä thoáng do Dealer taïo ra , nhaân vieân kieåm soùat ruûi ro laäp töùc ñoái chieáu vôùi “phieáu ghi nhaän giao dòch quyeàn choïn vôùi hoäi sôû” nhaän ñöôïc töø chi nhaùnh hoaëc döõ lieäu giao dòch treân heä thoáng do nhaân vieân giao dòch vaøng (ngoaïi teä) taïo ra. Neáu noäi dung cuûa “phieáu ghi nhaän giao dòch quyeàn choïn vôùi chi nhaùnh” hoaëc caùc döõ lieäu giao dòch treân heä thoáng do Dealer taïo ra, khôùp ñuùng vôùi noäi dung “phieáu ghi nhaän giao dòch quyeàn choïn vôùi hoäi sôû ” do chi nhaùnh fax ñeán hoaëc döõ lieäu giao dòch do nhaân vieân giao dòch vaøng (ngoaïi teä) taïo ra, thì: Nhaân vieân kieåm soùat ruûi ro tieán haønh duyeät ngay giao dòch treân heä thoáng Hoaëc kyù teân treân “phieáu ghi nhaän giao dòch quyeàn choïn vôùi chi nhaùnh”. Fax “phieáu ghi nhaän giao dòch quyeàn choïn vôùi chi nhaùnh” ñeán chi nhaùnh vaø chuyeån “phieáu ghi nhaän giao dòch quyeàn choïn vôùi hoäi sôû” sang boä phaän hoã trôï giao dòch. Neáu noäi dung “phieáu ghi nhaän giao dòch quyeàn choïn vôùi chi nhaùnh” hoaëc caùc döõ lieäu giao dòch treân heä thoáng do dealer taïo ra, khoâng khôùp ñuùng vôùi noäi dung cuûa “phieáu ghi nhaän giao dòch quyeàn choïn vôùi hoäi sôû” do chi nhaùnh fax ñeán hoaëc döõ lieäu do nhaân vieân giao dòch vaøng (ngoaïi teä) taïo ra , thì nhaân vieân kieåm soùat ruûi ro hoøan traû “phieáu ghi nhaän giao dòch quyeàn choïn vôùi chi nhaùnh” cho Dealer hoaëc khoâng duyeät giao dòch treân heä thoáng , ñoàng thôøi yeâu caàu Dealer kieåm tra laïi giao dòch vôùi nhaân vieân giao dòch vaøng (ngoaïi teä). Böôùc 4 : Thanh toaùn vaø haïch toaùn keá toaùn Taïi chi nhaùnh Thöïc hieân giao dòch Ngay sau khi nhaän “phieáu ghi nhaän giao dòch quyeàn choïn chi nhaùnh” töø Phoøng Kinh Doanh Tieàn Teä, giao dòch vieân phaûi thöïc hieän vieäc kieåm tra ñoái chieáu soá löôïng, phí quyeàn choïn, giaù giao dòch vaø ngaøy ñeán haïn cuûa quyeàn choïn ñöôïc ghi treân “phieáu ghi nhaän giao dòch quyeàn choïn vôùi hoäi sôû” cuûa nhaân vieân giao dòch vaøng (ngoaïi teä) vôùi “phieáu ghi nhaän giao dòch quyeàn choïn vôùi chi nhaùnh” do Phoøng Kinh Doanh Tieàn Teä fax ñeán chi nhaùnh, neáu: + Khôùp ñuùng hoaëc döõ lieäu treân heä thoáng ñaõ ñöôïc nhaân vieân kieåm soùat ruûi ro thuoäc Phoøng Kinh Doanh Tieàn Teä, thì: Giao dòch vieân phaûi laøm “hôïp ñoàng giao dòch quyeàn choïn vaøng (ngoaïi teä)”, hôïp ñoàng naøy ñöôïc laäp 02 baûn coù chöõ kyù cuûa Giaùm Ñoác chi nhaùnh vaø cuûa khaùch haøng Chi nhaùnh giöõ 01 baûn , khaùch haøng giöõ 01 baûn Haïch toùan keá toùan theo quy ñònh hieän haønh + Khoâng khôùp ñuùng hoaëc döõ lieäu treân heä thoáng khoâng ñöôïc nhaân vieân kieåm soùat ruûi ro thuoäc Phoøng Kinh Doanh Tieàn Teä duyeät , thì : hoøan traû laïi “phieáu ghi nhaän giao dòch quyeàn choïn” cho nhaân vieân giao dòch vaøng (ngoaïi teä) vaø yeâu caàu kieåm tra laïi giao dòch vôùi Dealer. Thöïc hieän hôïp ñoàng Khi khaùch haøng yeâu caàu thöïc hieän hôïp ñoàng (ñoái vôùi quyeàn choïn kieåu Chaâu AÂu ) khaùch haøng chæ ñöôïc quyeàn yeâu caàu chi nhaùnh thöïc hieän hôïp ñoàng vaøo ngaøy ñeán haïn cuûa hôïp ñoàng , ñoái vôùi quyeàn choïn kieåu Myõ khaùch haøng ñöôïc quyeàn yeâu caàu chi nhaùnh thöïc hieän hôïp ñoàng vaøo baát kyø luùc naøo trong thôøi gian hieäu löïc cuûa hôïp ñoàng, thì: - Giao dòch vieân yeâu caàu khaùch haøng ñieàn caùc chi tieát vaø kyù teân treân “ Giaáy ñeà nghò thöïc hieän hôïp ñoàng” - Giao dòch vieân tieán haønh haïch toùan giao dòch quyeàn choïn vaø vieäc haïch toùan seõ ñöôïc thöïc hieän töông tö nhö giao dòch giao ngay coù ngaøy thanh toùan laø sau 02 ngaøy laøm vieäc keå töø khi khaùch haøng yeâu caàu thöïc hieän hôïp ñoàng. Fax “giaáy ñeà nghò thöïc hieän hôïp ñoàng” veà boä phaän hoã trôï giao dòch thuoäc Phoøng Kinh Doanh Tieàn Teä - Vaøo ngaøy ñeán haïn thanh toùan: + Giao dòch vieân tieán haønh haïch toùan keá toùan vaø thanh toùan cho khaùch haøng theo quy ñònh hieän haønh + Haïch toùan keá toùan ñieàu chuyeån nguoàn mua , baùn vaøng (ngoaïi teä) veà Hoäi Sôû vôùi tyû giaù ñieàu chuyeån nguoàn ñöôïc tính nhö sau: · Ñoái vôùi ñieàu chuyeån nguoàn baùn: Tyû giaù keát chuyeån =tyû giaù baùn giao dòch thöïc teá · Ñoái vôùi ñieàu chuyeån nguoàn mua : Tyû giaù keát chuyeån =tyû giaù mua giao dòch thöïc teá + Kieåm tra vaøng/tieàn vaø thanh toùan cho khaùch haøng. Trong tröôøng hôïp soá löôïng vaøng (ngoaïi teä) toàn quyõ taïi chi nhaùnh khoâng ñuû ñaùp öùng giao dòch thì giao dòch vieân laäp leänh ñieàu hoøa voán ñöôïc thöïc hieän theo quy ñònh hieän haønh - Trong tröôøng hôïp vaøo ngaøy ñeán haïn cuûa hôïp ñoàng maø khaùch haøng khoâng yeâu caàu thöïc hieän hôïp ñoàng thì hôïp ñoàng naøy ñöông nhieân khoâng coøn hieäu löïc vaø giao dòch vieân seõ löu tröõ hôïp hôïp ñoàng naøy theo daïng hôïp ñoàng quyeàn choïn khoâng thöïc hieän. Chuù yù : cheânh leäch phí quyeàn choïn maø chi nhaùnh höôûng theo quy ñònh hieän haønh ñoái vôùi caùc giao dòch quyeàn choïn “ vaøng” laø 0,2%/ phí quyeàn choïn (thoâng baùo soá 2372 /TB – KDTT ngaøy 06/09/2005) Taïi boä phaän hoã trôï giao dòch thuoäc phoøng kinh doanh tieàn teä Thöïc hieän giao dòch Khi tieáp nhaän “ phieáu ghi nhaän giao dòch quyeàn choïn vôùi chi nhaùnh” vaø töø “ phieáu ghi nhaän giao dòch quyeàn choïn vôùi Hoäi Sô û” nhaân vieân kieåm soùat ruûi ro hoaëc döõ lieäu giao dòch ñöôïc nhaân vieân kieåm soùat ruûi ro duyeät, nhaân vieân hoã trôï giao dòch vieân tieán haønh haïch toùan theo quy ñònh hieän haønh Thöïc hieän hôïp ñoàng - Khi nhaän ñöôïc baûn fax “giaáy ñeà nghò thöïc hieän hôïp ñoàng” töø chi nhaùnh, nhaân vieân hoã trôï giao dòch tieán haønh haïch toùan giao dòch quyeàn choïn vaø vieäc haïch toùan seõ ñöôïc thöïc hieän töông töï nhö giao dòch giao ngay coù ngaøy thanh toùan laø sau 02 ngaøy laøm vieäc keå töø khi khaùch haøng yeâu caàu thöïc hieän hôïp ñoàng; ñoàng thôøi göûi baûn fax “giaáy deà nghò thöïc hieän hôïp ñoàng” cho Dealer , ñeå Dealer yeâu caàu Ngaân Haøng baïn thöïc hieän hôïp ñoàng quyeàn choïn maø Dealer mua tröôùc ñoù. - Vaøo ngaøy ñeán haïn thanh toùan cuûa hôïp ñoàng , nhaân vieân hoã trôï giao dòch tieán haønh haïch toùan giao dòch ñöôïc thöïc hieän theo quy ñònh hieän haønh vaø tyû giaù ñöôïc thöïc hieän nhö sau: + Ñoái vôùi ñieàu chuyeån nguoàn chi nhaùnh baùn cho khaùch haøng: Tyû giaù keát chuyeån = tyû giaù baùn giao dòch thöïc teá + Ñoái vôùi ñieàu chuyeån nguoàn chi nhaùnh mua cho khaùch haøng ï Tyû giaù keát chuyeån = tyû giaù mua giao dòch thöïc teá - Trong tröôøng hôïp naøy vaøo ngaøy ñeán haïn cuûa hôïp ñoàng maø nhaân vieân hoã trôï giao dòch khoâng nhaän ñöôïc baûn fax “giaáy ñeà nghò thöïc hieän hôïp ñoàng” thì hôïp ñoàng naøy ñöông nhieân khoâng coøn hieäu löïc vaø nhaân vieân hoã trôï giao dòch seõ löu tröõ hôïp ñoàng naøy theo daïng hôïp ñoàng quyeàn choïn khoâng thöïc hieän. Böôùc 5 : Baùo caùo Taïi chi nhaùnh : Ñònh kyø haøng thaùng, chi nhaùnh laäp caùc baùo caùo doanh soá mua baùn vaøng (ngoaïi teä) quyeàn choïn trong kyø göûi veà Phoøng Kinh Doanh Tieàn Teä tröôùc ngaøy 02 haøng thaùng Taïi hoäi sôû : Haèng ngaøy, Phoøng Kinh Doanh Tieàn Teä phaûi laäp baùo caùo toång hôïp caùc giao dòch mua baùn vaøng (ngoaïi teä) taïi chi nhaùnh vaø traïng thaùi vaøng (ngoaïi teä) cuûa toaøn ngaân haøng cho Ban Toång Giaùm Ñoác Ñònh kyø vaøo ngaøy 03 haøng thaùng , Phoøng Kinh Doanh Tieàn Teä coù traùch nhieäm toång hôïp caùc baùo caùo doanh soá mua baùn vaøng (ngoaïi teä) quyeàn choïn trong kyø töø caùc chi nhaùnh vaø laäp baùo caùo sao göûi Ban Toång Giaùm Ñoác Chöông 3 : ------------!------------ Caùc nhaän ñònh vaø giaûi phaùp veà saûn phaåm option taïi sacombank Nhaân ñònh veà coâng vieäc kinh doanh treân thò tröôøng ngoaïi hoái Kinh doanh treân thò tröôøng ngoaïi hoái laø moät ngheà ñöôïc xem laø raát khaéc khe, noù ñoøi hoûi phaûi coù moät trí tueä cao cuøng vôùi söï noã löïc thöôøng xuyeân ñeå xaùc ñònh nhöõng gì xaûy ra treân thò tröôøng vaø tyû giaù seõ bieán ñoâïng theo chieàu höôùng naøo. Giaû söû neáu 1 deal maø nhaø kinh doanh thu ñöôïc lôïi nhuaän seõ khieán hoï caøng theâm haøo höùng phaán khích. Ngöôïc laïi “ loã phaùt sinh “ thì seõ gaây ra cho hoï söï chaùn naûn vaø tuyeät voïng Tính chaát ngheà nghieäp ñaõ taïo ra coâng vieäc haàu nhö 24/24 giôø moãi ngaøy. Ñieàu ñoù cuõng khoâng coù gì laø laï khi ai ñoù nhaéc ñeán “Phoøng Kinh Doanh Tieàn Teä haàu nhö taát caû nhaân vieân ñeàu laø nam giôùi”. Ñeå naém baét vaø caäp nhaät thoâng tin lieân tuïc töø thò tröôøng quoác teá , ñoøi hoûi khaùch quan caùc nhaø kinh doanh ngoaïi hoái ñeàu trang bò cho mình caùc phöông tieän nhö : maøn hình Reuter , Telerate, ……. Caùc nhaø kinh doanh coù theå chuyeân kinh doanh moät caëp ñoàng tieàn nhaát ñònh , nhöng neáu ñoàng tieàn naøy luoân oån ñònh , ít bieán ñoäng, daãn ñeán caùc cô hoäi kinh doanh coù laõi lôùn ít phaùt sinh. Do ñoù nhaø kinh doanh coù theå tìm kieám caùc cô hoäi kinh doanh thoâng qua caùc ñoàng tieàn khaùc nhaèm mang laïi nhieàu lôïi nhuaän hôn Nhö chuùng ta ñaõ bieát , vieäc kinh doanh khoâng phaûi luùc naøo cuõng ñöôïc thuaän lôïi. Hoï coù theå ñaït ñöôïc moät “ lôïi nhuaän khoång loà ” neáu nhö söï döï ñoaùn cuûa hoï veà thò tröôøng laø chính xaùc vaø hoï cuõng coù theå bò rôi vaøo “ traïng thaùi phaù saûn “ neáu hoï döï ñoaùn sai leäch veà thò tröôøng. Taát nhieân vieäc kinh doanh coù laõi maø khoâng phaùt sinh loã trong moät thôøi gian daøi laø raát khoù ñaït ñöôïc. Do ñoù ñaëc tröng cuûa nhaø kinh doanh (Dealer) laø caàn phaûi coù moät traïng thaùi taâm lyù , trí tueä toát vaø töï tin raèng hoï coù theå kieám ñöôïc tieàn thoâng qua caùc giao dòch. Ñoàng thôøi hoï cuõng phaûi bieát döøng ñuùng luùc tröôùc khi khoaûn loã trôû neân traàm troïng. Töøng nhaø kinh doanh cuõng caàn nhaän bieát ñöôïc moâi tröôøng maø mình ñang kinh doanh laø nhö theá naøo ??? Töùc laø taïi moät ñòa baøn hoaït ñoäng, moät moâi tröôøng laøm vieäc khaùc nhau seõ coù moät lôïi theá rieâng. Chaúng haïn nhö moät nhaø kinh doanh GBP cho moät Ngaân Haøng ANH thöôøng coù lôïi theá hôn so vôùi nhaø kinh doanh GBP cho Ngaân Haøng UÙC. Bôûi vì Ngaân Haøng Anh coù nhieàu dòch vuï lieân quan ñeán ñoàng GBP cung caáp cho khaùch haøng, nhaát laø nhöõng thoâng tin veà thò tröôøng coù lieân quan ñeán caùc luoàng giao dòch baèng GBP . Möùc cheânh leäch giöõa tyû giaù mua vaøo vaø baùn ra ñoái vôùi nhaø kinh doanh cho Ngaân Haøng Anh vaø ñoái vôùi nhaø kinh doanh cho Ngaân Haøng UÙC coù theå xem laø baèng nhau. Nhö vaäy roõ raøng laø nhaø kinh doanh GPB cho Ngaân Haøng Anh luoân coù lôïi theá hôn so vôùi caùc nhaø kinh doanh GBP cho caùc Ngaân Haøng khoâng phaûi laø Ngaân Haøng Anh. Nhöng tieác thay nhieàu nhaø kinh doanh laïi khoâng thaáy heát ñöôïc lôïi theá naøy. Do ñoù : ”ù chæ khi ñaët nhaø kinh doanh vaøo moâi tröôøng trong ñoù ñoàng tieàn maø anh ta ñang kinh doanh khoâng phaûi laø ñoàng tieàn maø Ngaân Haøng anh ta phuïc vuï coù lôïi theá caïnh tranh, thì môùi coù theå kieåm nghieäm chính xaùc ñöôïc kyõ naêng kinh doanh cuûa anh ta “ Moät soá nhaän ñònh , giaûi phaùp vaø kieán nghò veà saûn phaåm OPTION taïi Sacombank Nhaän ñònh Haïn cheá cuûa quyeàn choïn Option Nhö chuùng ta ñaõ bieát saûn phaåm Option ñöôïc hình thaønh treân theá giôùi töø theá kyû XIX nhöng noù chæ sô khai hình thaønh taïi Vieät Nam neân Option döôøng nhö coù theå noùi laø khaù môùi meû ñoái vôùi khaùch haøng trong nöôùc cuõng nhö caùc khaùch haøng tieàm naêng ôû caùc tænh thaønh tröïc thuoäc hay khoâng tröïc thuoäc thaønh phoá. Maët khaùc neáu hoï choïn Option laøm coâng cuï phoøng ngöøa ruûi ro thì hoï phaûi toán moät khoaûn phí , vaäy thì taïi sao hoï laïi khoâng söû duïng caùc coâng cuï khaùc nhö Forward, Swap … maø hoï khoâng caàn phaûi boû ra moät khoaûn phí naøo. Thöïc teá thoáng keâ cho thaáy raèng : ngay treân ñòa baøn Thaønh Phoá Hoà Chí Minh - Trung taâm kinh teá troïng ñieåm cuûa caû nöôùc thì soá löôïng khaùch haøng giao dòch theo hôïp ñoàng quyeàn choïn chæ laø con soá khoâng ñaùng keå. Thöïc ra soá löôïng khaùch haøng giao dòch quyeàn choïn quaù ít, moät phaàn laø do moät soá caùc nguyeân nhaân sau: Saûn phaåm quyeàn choïn chæ môùi sô khai ñöôïc aùp duïng thí ñieåm taïi moät soá caùc Ngaân Haøng Vieät Nam Giaù trò hôïp ñoàng quaù lôùn : theo quy ñònh cuûa Ngaân haøng ñoái taùc nöôùc ngoaøi ( vì caùc Ngaân Haøng Vieät Nam chæ laø moâi giôùi trung gian) Ñoái vôùi Vaøng : soá löôïng töø 800 löôïng trôû leân (ñoái vôùi Sacombank).Do ñôn vò giao dòch Option vaøng trong nöôùc laø VND/chæ vaø giao dòch treân thò tröôøng quoác teá laø laø USD/oz neân khi quy ñoåi ra ñôn vò trong nöôùc thì giaù trò cuûa hôïp ñoàng khaù cao Ví duï : theo thoâng tin môùi nhaän ñöôïc ACB ñaõ lieân tuïc giaûm möùc giao dòch Option vaøng töø 100 löôïng 80 löôïng 50 löôïng. Giaû söû möùc giao dòch Option toái thieåu laø 50 löôïng SJC (500 chæ) thì giaù trò giao dòch quy ñoåi ra ñôn vò VND laø 650 trieäu. Ñaây laø moät con soá khoâng phaûi nhoû. Ñoái vôùi ngoaïi teä: soá löôïng töø 1.000.000 USD trôû leân Phí Option coøn khaù cao : neáu möùc ñoä bieán ñoäng caøng lôùn, ñoä leäch giöõa giaù Vieät Nam vaø giaù quoác teá caøng lôùn thì phí seõ caøng cao. Ñieàu naøy laøm cho khaùch haøng coù theå söû duïng saûn phaåm khaùc ñeå baûo hieåm maø khoâng phaûi boû ra khoaûn phí naøo hoaëc vôùi chi phí thaáp hôn Maët khaùc ngöôøi söû duïng coâng cuï Option ngoaøi muïc ñích baûo hieåm , coøn nhaèm vaøo muïc ñích laø ñaàu cô. Tuy nhieân vieäc ñaàu cô naøy mang tính chaát may ruûi, xaùc xuaát lôøi chæ laø 50% neân khoâng thaáy lôøi roõ raøng. Ñieàu naøy khoâng thu huùt caùc nhaø ñaàu cô quan taâm ñeán Option. Do nhöõng neùt ñaëc thuø rieâng cuûa giao dòch quyeàn choïn neân noù chæ laø saûn phaåm phuïc vuï cho caùc doanh nghieäp , caùc taäp ñoaøn kinh teá lôùn , caùc oâng truøm, caùc ñaïi gia… Ñieåm öu vieät cuûa Option ñoái vôùi ngöôøi mua Coù quyeàn , chöù khoâng phaûi laø nghóa vuï thöïc hieän hôïp ñoàng ñaõ cam keát. Neáu ngöôøi mua thöïc hieän hôïp ñoàng thì ngöôøi baùn coù nghóa vuï phaûi thöïc hieän Baûo hieåm ñöôïc ruûi ro ngoaïi hoái trong moät thò tröôøng ñaày bieán ñoäng : Baûo hieåm khoaûn tieàn thanh toaùn xuaát nhaâïp khaåu Baûo hieåm khoaûn thu haøng xuaát khaåu Baûo hieåm khoaûn vay ngoaïi teä ………………………………… Lôøi voâ haïn, loã chæ giôùi haïn trong phaïm vi phí quyeàn choïn Ngöôøi mua chuû ñoäng trong vieäc döï tính khoaûn loã cuûa mình Khoâng phaûi kyù quyõ, theá chaáp hay khoâng coù moät nghóa vuï taøi chính naøo sau khi traû phí cho ngöôøi baùn Coù theå chuyeån nhöôïng quyeàn choïn cuûa mình ñang naém giöõ : khoâng neân thuï ñoäng chôø ñeán khi hôïp ñoàng ñaùo haïn maø khoâng laøm baát cöù ñieàu gì bôûi vì coù nhieàu cô hoäi haáp daãn do thò tröôøng ngoaïi hoái luoân bieán ñoäng Coù theå thöïc hieän quyeàn choïn cuûa mình baát cöù luùc naøo nhaän thaáy coù lôïi cho mình Moät soá giaûi phaùp Töø nhöõng nhöôïc ñieåm ñöôïc trình baøy ôû treân veà saûn phaåm Option, ñoàng thôøi ñeå gia taêng soá löôïng khaùch haøng tìm ñeán vôùi Option cuõng nhö ñeå giôùi thieäu caùc saûn phaåm dòch vuï cuûa Sacombank, Phoøng Kinh Doanh Tieàn Teä ñaõ thaønh laäp “Nhoùm baùn haøng”. Muïc tieâu cuûa nhoùm naøy laø thöïc hieän chieán dòch nhaèm phoå caäp vaø töøng böôùc naâng cao kieán thöùc veà kinh doanh tieàn teä cho caùc nhaân vieân trong toaøn heä thoáng töø Baéc vaøo Nam. Ñeå töø ñoù , moãi chi nhaùnh hoaïch ñònh chieán löôïc tieáp thò, tö vaán caùc saûn phaåm dòch vuï cuï theå theo töøng nhu caàu cuûa khaùch haøng . Beân caïnh ñoù, Phoøng Kinh Doanh Tieàn Teä ñaõ thoâng qua Hoäi Ñoàng Quaûn Trò vaø Ban Toång Giaùm Ñoác ñeå ñöôïc pheùp “ töï doanh veà saûn phaåm Option vaøng” ñoàng thôøi tieáp tuïc tìm kieám theâm caùc ñoái taùc nöôùc ngoaøi hôïp taùc trong lónh vöïc quyeàn choïn ñeå coù möùc phí caïnh tranh hôn vaø soá löôïng toái thieåu thaáp hôn nhaèm ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu cuûa caùc khaùch haøng coù soá löôïng mua baùn vöøa vaø nhoû. Vieäc chia nhoû giaù trò cuûa hôïp ñoàng Option cuõng phaûi töông ñoái vì neáu giaù trò hôïp ñoàng nhoû quaù thì möùc phí maø Ngaân Haøng thu ñöôïc khoâng ñuû buø ñaép cho nhöõng ruûi ro maø Ngaân Haøng phaûi gaùnh chòu. Tuy nhieân hình thöùc töï doanh laø hình thöùc ñi keøm vôùi khaù nhieàu ruûi ro nhöng mang laïi lôïi nhuaän khaù cao. Vôùi caùc hôïp ñoàng Option vaøng vöøa vaø nhoû maø Sacombank giao dòch vôùi khaùch haøng trong nöôùc thì Ngaân Haøng Nhaø Nöôùc ( NHNN ) cho pheùp Sacombank coù theå gom chuùng laïi thaønh moät hôïp ñoàng coù giaù trò ñuû lôùn ñeå coù theå giao dòch ñoái öùng vôùi caùc ñoái taùc nöôùc ngoaøi. Coøn rieâng ñoái vôùi Option ngoaïi teä thì NHNN chæ quy ñònh traïng thaùi ngoaïi hoái laø 10% voán töï coù maø thoâi. ÔÛ caùc Ngaân Haøng nöôùc ngoaøi, hình thöùc ñaàu tö naøy chieám tyû troïng ñaùng keå trong thu nhaäp cuûa Ngaân Haøng nhö Citybank , HSBC……coøn ôû caùc Ngaân Haøng Vieät Nam thì toû ra khoâng maáy khaû quan , thaäm chí caùc Ngaân Haøng taïm thôøi ngöng hoaït ñoäng nghieäp vuï naøy trong moät thôøi gian daøi. Yeáu toá thaønh coâng vaø coù tính chaát quyeát ñònh cuûa nghieäp vuï töï doanh taäp trung ôû con ngöôøi vaø coâng ngheä . Ñeå coù quyeát ñònh ñaàu tö hieäu quaû, yeâu caàu moät Dealer phaûi coù trình ñoä ngoaïi ngöõ – tin hoïc toái thieåu, trình ñoä phaân tích toát tình hình thò tröôøng , nhaïy beùn tröôùc nhöõng tình huoáng giaù caû bieán ñoäng , phaùn ñoaùn vaø ñöa ra quyeát ñònh nhanh choùng , yeâu ngheà vaø chòu aùp löïc ngheà nghieäp. Kieán nghò Ñeå baét kòp xu theá phaùt trieån cuûa neàn kinh teá cuõng nhö nhaèm ñaùp öùng nhu caàu ña daïng cuûa khaùch haøng ñoøi hoûi Sacombank cuõng neân tìm hieåu cuõng nhö hoïc hoûi nhöõng kinh nghieäm cuûa nhöõng Ngaân Haøng tieân phong trong lónh vöïc “ OPTION TIEÀN ÑOÀNG “ ñeå coù moät söï chuaån bò chu ñaùo veà saûn phaåm naøy trong töông lai gaàn tröôùc khi chính thöùc ñöa saûn phaåm naøy giao dòch taïi Sacombank. Giao dòch quyeàn choïn giöõa Ñoàng Vieät Nam vôùi ñoâ la Myõ vaø caùc ngoaïi teä khaùc laø moät böôùc tieáp theo cuûa tieán trình töï do hoaù tyû giaù . Theo Ngaân Haøng Nhaø Nöôùc , ñaây laø böôùc thöû nghieäm thaän troïng ñeå coù cô sôû vöõng chaéc hôn cho loä trình phaùt trieån thò tröôøng ngoaïi hoái vaø tieán tôùi xaây döïng cô cheá tyû giaù hoái ñoaùi linh hoaït hôn. Thí ñieåm thöïc hieän Option Tieàn Ñoàng cuõng laø böôùc ñeäm nhaèm ñaùp öùng yeâu caàu töï do hoaù thò tröôøng theo tieán trình hoäi nhaäp, vöøa traùnh gaây ra nhöõng cuù soác trong neàn kinh teá Chæ moät thôøi gian ngaén , sau khi thoáng ñoác Ngaân Haøng Nhaø Nöôùc Vieät Nam chính thöùc chaáp thuaän ñeà nghò cuûa Ngaân Haøng TMCP AÙ Chaâu (ACB) vaø Ngaân Haøng Thöông Maïi Coå Phaàn Kyõ Thöông ngaøy 10 thaùng 5 vöøa qua, ACB ñaõ chính thöùc thöïc hieän thí ñieåm nghieäp vuï quyeàn löïa choïn giöõa caùc loaïi ngoaïi teä ñöôïc töï do chuyeån ñoåi ñoái vôùi ñoàng Vieät Nam, vaø cho ñeán thôøi ñieåm naøy ñaõ coù theâm moät vaøi Ngaân Haøng ñaõ chính thöùc thöïc hieän thí ñieåm Option tieàn ñoàng nhö EXIMBANK, Ngaân Haøng Thöông Maïi Coå Phaàn Quaân Ñoäi (MB)…… Tuy nhieân vieäc thöïc hieän nghieäp vuï option Tieàn Ñoàng seõ gaëp phaûi nhöõng thuaän lôïi vaø khoù khaên gì ??? Quyeàn löïa choïn tieàn teä laø nghieäp vuï kinh doanh ngoaïi hoái quen thuoäc, moät coâng cuï phoøng choáng ruûi ro tyû giaù höõu hieäu raát ñöôïc öa chuoäng vaø söû duïng phoå bieán treân thò tröôøng ngoaïi hoái quoác teá. Theá nhöng vôùi thò tröôøng ngoaïi hoái Vieät Nam, moät thò tröôøng nhoû ñang trong giai ñoaïn phaùt trieån sô khai thì ñaây laø nghieäp vuï hoaøn toaøn môùi . Nghieäp vuï naøy chæ ñöôïc chính thöùc ñöa vaøo vaän haønh treân thò tröôøng ngoaïi hoái Vieät Nam keå töø khi Thoáng Ñoác Ngaân Haøng Nhaø Nöôùc ban haønh quyeát ñònh 1452/2204/QÑ-NHNN ngaøy 10/11/2004 veà caùc giao dòch hoái ñoaùi nhaèm taïo haønh lang phaùp lyù thoâng thoaùng hôn cho caùc giao dòch ngoaïi teä , trong ñoù ñaëc bieät boå sung theâm moâ hình giao dòch môùi laø giao dòch quyeàn löïa choïn tieàn teä giöõa caùc loaïi ngoaïi teä vôùi nhau Öu ñieåm noåi troäi cuûa nghieäp vuï Option laø ôû choã ngöôøi mua hôïp ñoàng quyeàn choïn sau khi thoaû thuaän vôùi Ngaân Haøng vaø traû moät möùc phí nhaát ñònh , hoï bieát chaéc laø seõ coù quyeàn mua hay baùn ngoaïi teä ôû möùc tyû giaù ñaõ thoaû thuaän ( cuõng gioáng nhö Forward vaø Swap ) nhöng laïi khoâng coù nghóa vuï thöïc hieän vieäc mua hay baùn ñaõ cam keát ño neáu tyû giaù thöïc teá vaøo ngaøy ñaùo haïn hôïp ñoàng dieãn bieán coù lôïi cho hoï hôn laø tyû giaù thoaû thuaän trong hôïp ñoàng . Ñaây coù theå coi laø ñaëc tính voâ cuøng linh hoaït taïo neân söï haáp daãn cuûa nghieäp vuï naøy. Chính vì theá maø noù ñöôïc öa thích vaø söû duïng roäng raõi treân thò tröôøng ngoaïi hoái quoác teá Maëc duø vaäy nghieäp vuï Option ngoaïi teä chuû yeáu ñaùp öùng nhu caàu phoøng ngöøa ruûi ro tyû giaù vaø baûo toaøn nguoàn voán trong tröôøng hôïp chuû theå giao dòch coù vaø seõ coù caùc hôïp ñoàng kinh doanh ñöôïc thöïc hieän baèng nhieàu loaïi ngoaïi teä khaùc nhau , töùc laø coù nhu caàu chuyeån ñoåi giöõa caùc loaïi ngoaïi teä hoaëc caùc ñoái töôïng coù phöông tieän nghieäp vuï vaø ñöôïc pheùp kinh doanh kieám lôøi töø cheânh leâïch tyû giaù thoâng qua vieäc chuyeån ñoåi ngoaïi teä. Theá nhöng treân thöïc teá, phaàn lôùn caùc Doanh Nghieäp Vieät Nam chuû yeáu chæ hoaït ñoäng treân moät maûng thò tröôøng vaø thöôøng laø moät chieàu chöù khoâng phaûi nhieàu chieàu ( chæ chuyeân nhaäp khaåu hoaëc xuaát khaåu, ít coù doanh nghieäp vöøa xuaát khaåu vöøa nhaäp khaåu). Noùi caùch khaùc nhu caàu thanh toaùn chi traû hay söû duïng nguoàn thu cuûa hoï chuû yeáu döïa treân caùc giao dòch cuûa moät caëp ñoàng tieàn, bao goàm moät ñoàng ngoaïi teä töï do chuyeån ñoåi USD, EUR , hay JPY vaø VND. Chaúng haïn caùc doanh nghieäp Vieät Nam thöôøng duøng Vieät Nam Ñoàng ñeå mua ngoaïi teä theo hình thöùc giao ngay, kyø haïn…… ñaùp öùng nhu caàu thanh toaùn cho nöôùc ngoaøi ñoái vôùi vieäc nhaäp khaåu haøng hoaù , hoaëc caùc doanh nghieäp xuaát khaåu thöôøng seõ baùn nguoàn thu töø ngoaïi teä ñeå laáy VND mua nguyeân lieäu saûn xuaát, kinh doanh trong nöôùc roài laïi xuaát saûn phaåm ra nöôùc ngoaøi. Neáu moät doanh nghieäp bieát tröôùc hoï seõ phaûi chi traû moät khoaûng ngoaïi teä hay seõ thu ñöôïc moät löôïng ngoaïi teä vaøo moät ngaøy naøo ñoù trong töông lai thì hoï seõ raát lo laéng khoâng bieát tyû giaù luùc ñoù coù bieán ñoäng ñeán möùc gaây thieät haïi cho mình hay khoâng. Chính vì vaäy doanh nghieäp raát caàn moät coâng cuï giuùp phoøng ngöøa ruûi ro trong lónh vöïc naøy. Do ñoù vieäc tieán tôùi cho pheùp thöïc hieän nghieäp vuï Option giöõa ngoaïi teä vaø VND laø “ heát söùc caàn thieát” Ñeå ñaûm baûo tính thaän troïng vaø ñaùp öùng yeâu caàu quaûn lyù , NHNN quy ñònh tyû giaù thöïc hieän trong hôïp ñoàng quyeàn choïn USD/VND khoâng vöôït qua tyû giaù kyø haïn trong cuøng thôøi haïn . Ñaây laø ñieåm khaùc bieät so vôùi tyû giaù thöïc hieän trong hôïp ñoàng quyeàn choïn giöõa caùc ngoaïi teä chuyeån ñoåi khaùc USD vôùi VND laø do Toå Chöùc Tín Duïng vaø khaùch haøng thoaû thuaän. Möùc phí option trong hôïp ñoàng quyeàn choïn Tieàn Ñoàng ñöôïc tính baèng Ñoàng Vieät Nam ( ñoàng / 1 ñôn vò ngoaïi teä) do Ngaân Haøng vaø khaùch haøng töï quyeát cho moãi hôïp ñoàng cuï theå. Tuøy theo döï ñoaùn cuûa Ngaân Haøng veà bieán ñoäng tyû giaù trong töông lai vaø vôùi töøng möùc tyû giaù mua/baùn cam keát trong hôïp ñoàng Option, moãi Ngaân Haøng seõ ñònh ra moãi möùc phí caïnh tranh khaùc nhau……Caùc Toå Chöùc Tín Duïng neáu ñöôïc Ngaân Haøng Nhaø Nöôùc ( NHNN ) cho pheùp thí ñieåm nghieäp vuï naøy coù theå thöïc hieän caû hai nghieäp vuï mua vaø baùn vôùi khaùch haøng vaø vôùi caùc Toå Chöùc Tín Duïng ñaõ ñöôïc NHNN cho pheùp thöïc hieän thí ñieåm. NHNN quy ñònh Toång Giaùm Ñoác caùc Ngaân Haøng ñöôïc pheùp thöïc hieän thí ñieåm xem xeùt ñeå quyeát ñònh vaø töï chòu traùch nhieäm veà quyeát ñònh cuûa mình khi thöïc hieän Option tieàn ñoàng . Trong quaù trình thöïc hieän neáu phaùt sinh nhöõng khoù khaên, vöôït quaù thaåm quyeàn giaûi quyeát cuûa caùc Ngaân Haøng, caàn baùo caùo veà Ngaân Haøng Nhaø Nöôùc ñeå phoái hôïp xöû lyù. Trong thôøi gian tröôùc maét , thò tröôøng giao dòch Option tieàn ñoàng ôû Vieät Nam coøn raát heïp. Ñieàu naøy phaàn naøo gaây khoù khaên cho caùc Ngaân Haøng thí ñieåm trong vieäc haïn cheá ruûi ro baèng caùch thöïc hieän caùc giao dòch ñoái öùng vôùi caùc Ngaân Haøng khaùc . Do ñoàng Vieät Nam chöa phaûi laø ñoàng tieàn töï do chuyeån ñoåi neân caùc Ngaân Haøng thí ñieåm naøy khoâng theå tìm kieám ñöôïc ñoái taùc laø caùc Ngaân Haøng nöôùc ngoaøi ñeå giao dòch ñoái öùng phoøng ngöøa ruûi ro veà tyû giaù cho caùc hôïp ñoàng Option giöõa ngoaïi teä vôùi VND ôû trong nöôùc nhö vôùi caùc hôïp ñoàng Option giöõa caùc loaïi ngoaïi teä. Ngoaøi ra giao dòch giöõa USD vaø VND hieän nay laø giao dòch theo giaù saøn neân xu höôùng bieán ñoäng veà tyû giaù giöõa USD/VND döôøng nhö coù theå döï ñoaùn ñöôïc neân vieäc thöïc hieän moät hôïp ñoàng Option tieàn ñoàng ñoái vôùi doanh nghieäp laø coù theå khoâng xaûy ra .Vì vaäy, vieäc môû roäng caùc thaønh vieân ñöôïc quyeàn tham gia giao dòch treân thò tröôøng Option tieàn ñoàng, cuï theå laø caùc Ngaân Haøng ñöôïc thöïc hieän thí ñieåm nghieäp vuï naøy laø heát söùc caàn thieát Keát luaän ab&cd Trong suoát thôøi gian thöïc taäp taïi Ngaân Haøng toâi nhaän thaáy Ngaân Haøng TMCP Saøi Goøn Thöông Tín laø moät Toå Chöùc Tín Duïng hoaït ñoäng raát hieäu quaû, keá hoaïch ñaøo taïo nhaân vieân raát baøi baûn vaø coù nhieàu trieån voïng phaùt trieån Trong thôøi gan tôùi tình hình caïnh tranh giöõa caùc Ngaân Haøng seõ ngaøy caøng trôû neân gaây gaét hôn nöõa khi maø Hieäp Ñònh Thöông Maïi Vieät Myõ coù hieäu löïc, vieäc Vieät Nam seõ tham gia caùc toå chöùc taøi chính , thöông maïi trong khu vöïc vaø treân theá giôùi , cuõng nhö yeâu caàu veà toaøn caàu hoaù. Ñieàu ñoù cuõng coù nghóa laø Sacombank noùi rieâng seõ phaûi caïnh tranh bình ñaúng vôùi caùc Ngaân Haøng nöôùc ngoaøi khi maø hoï coù nhieàu lôïi theá veà “ coâng ngheä vaø dòch vuï ngaân haøng” Maëc duø trong ñònh höôùng phaùt trieån cuûa mình, Sacombank höôùng tôùi trôû thaønh moät Ngaân Haøng baùn leû hieän ñaïi theo tieâu chuaån quoác teá . Tuy nhieân nghieäp vuï ñaàu tö cuõng chieám moät yeáu toá khaù quan troïng trong thu nhaäp cuûa Ngaân Haøng. Ñaëc bieät vôùi heä thoáng ñieàu haønh thanh khoaûn oån ñònh seõ ñaûm baûo hoaït ñoäng cuûa boä maùy Ngaân Haøng ñöôïc an toaøn vaø hieäu quaû. Qua ñoù cuõng thaáy ñöôïc nhieäm vuï quan troïng cuûa Phoøng Kinh Doanh Tieàn Teä trong hoaït ñoäng Ngaân Haøng Ñoái vôùi Phoøng Kinh Doanh Tieàn Teä Sacombank cuõng ñaõ phaùt huy ñöôïc vai troø cuûa mình trong “ ñieàu haønh thanh khoaûn, traùnh ruûi ro tyû gía, ruûi ro thanh khoaûn “ cho toaøn Ngaân Haøng. Hôn nöõa phoøng cuõng ñaõ thöïc hieän toát vai troø hoã trôï chi nhaùnh baèng caùc nghieäp vuï kinh doanh tieàn teä ña daïng, linh hoaït, luaân chuyeån voán giöõa caùc chi nhaùnh vaø taïo ra lôïi nhuaän treân thò tröôøng lieân ngaân haøng. Nghieäp vuï ñaàu tö töï doanh maëc duø chæ chieám 20% doanh soá nhöng raát quan troïng bôûi con soá ñoù khoâng nhöõng theå hieän ñöôïc coâng söùc , tinh thaàn traùch nhieäm vaø taâm huyeát vôùi ngheà cuûa nhaân vieân kinh doanh tieàn teä noùi chung maø ñaây coøn laø neàn taûng ñeå Ngaân Haøng ñaåy maïnh nghieäp vuï ñaàu tö trong lónh vöïc kinh doanh tieàn teä sau naøy Ñoái vôùi nghieäp vuï Option , hieän taïi con soá giao dòch ñoái vôùi nghieäp vuï naøy coøn raát haïn cheá taïi Sacombank noùi rieâng vaø ñoái vôùi toaøn theå caùc Ngaân Haøng Vieät Nam noùi chung. Söï haïn cheá naøy xuaát phaùt moät phaàn laø do thò tröôøng Option chæ sô khai ñöôïc hình thaønh taïi Vieät Nam cho neân coù raát ít ngöôøi bieát ñeán noù, maët khaùc laø do hôïp ñoàng giao dòch Option phöùc taïp hôn so vôùi caùc hôp ñoàng giao dòch khaùc nhö Forward, Swap……vaø moät nguyeân nhaân ñaëc bieät daãn ñeán söï haïn cheá neâu treân laø do phí giao dòch cuûa hôïp ñoàng Option coøn quaù cao so vôùi caùc doanh nghieäp Vieät Nam. Tuy nhieân , neáu xeùt veà maët baûo hieåm ruûi ro veà tyû giaù thì Option laø moät coâng cuï raát hieäu quaû so vôùi caùc hôïp ñoàng khaùc. Vì vaäy , tröôùc xu theá phaùt trieån cuõng nhö xu theá hoäi nhaäp ngaøy caøng tieán gaàn ñoøi hoûi moãi Ngaân Haøng phaûi töï xaây döïng cho mình moät tieâu chí nhö ña daïng hoaù caùc saûn phaåm vaø töøng böôùc naâng cao chaát löôïng dòch vuï. Vôùi theá maïnh laø moät trong nhöõng Ngaân Haøng ñi tieân phong veà dòch vuï quyeàn choïn Option, Sacombank ñaõ vaø ñang thöïc hieän caùc bieän phaùp nhö taêng cöôøng coâng taùc giôùi thieäu saûn phaåm ñaëc bieät laø nhaán maïnh taàm quan troïng cuûa Option trong vieäc baûo hieåm ruûi ro veà tyû giaù ñoái vôùi caùc doanh nghieäp. Beân caïnh ñoù , thöïc hieän töï doanh veà Option vaøng, giaûm möùc phí Option ñeå caïnh tranh…… nhaèm töøng böôùc ñöa saûn phaåm Option ñeán caùc khaùch haøng doanh nhieäp , giuùp noù trôû thaønh “ coâng cuï khoâng theå thieáu “ ñoái vôùi caùc Doanh Nghieäp Vieät Nam trong töông lai. TPHCM, ngaøy……thaùng ……naêm 2006 PHUÏ LUÏC ab & cd

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDe Tai.doc
  • docbia.doc
  • docloi cam on.doc
  • docMuc luc.doc
  • doctai lieu tham khao.doc
Luận văn liên quan