Đề tài Nghiên cứu lựa chọn tần suất thiết kế để nâng cao hiệu quả trong xây dựng - Quy hoạch các công trình thủy lợi

Đặt vấn đề : Ở nước ta vừa qua đã xảy ra liên tiếp nhiều đợt hạn hán kéo dài ở Tây Nguyên và Nam Trung Bộ làm 3000 người phải chịu đói, 300 người chịu thiếu nước và 7000ha đất nông nghiệp không thể canh tác được. Những con số đó đã nhắc nhở cho ngành thủy lợi của chúng ta rằng trong quy hoạch và xây dựng các công trình thủy lợi cần phải đảm bảo cung cấp nước được nhiều hơn và đầy đủ hơn nữa. Việc tính toán tần suất thiết kế (TSTK) là một khâu quan trọng trong nhiệm vụ chung đó. Tính toán được TSTK là một tài liệu quan trọng để xác định lượng nước cần tưới và chế độ cung cấp nước cho cây trồng. Để tính toán TSTK phụ thuộc nhiều vào các yếu tố :khí tượng, tài liệu quan trắc của các trạm khí tượng(bảng đo mưa), thời vụ cây trồng và loại cây trồng Có nhiều cách xác định tần suất thiết kế,và tìm ra mức tưới ứng với các tần suất P% khác nhau.Từ đó sẽ xây dựng nên mô hình phân phối lượng mưa năm thiết kế. Trên cơ sở phân tích ảnh hưởng của lượng mưa tưới đến kết quả tính toán chế độ tưới, tác giả sẽ khuyến nghị lựa chọn tần suất thiết kế để đạt hiệu quả thủy lợi cao trong xu thế hội nhập và trên đà đất nước phát triển hiện nay. Trong khuôn khổ bài báo cáo này sẽ sử dụng lập trình phần mềm Vẽ Đường Tần Suất để xác định ra lượng mưa tưới thiết kế M (m3/ha) hoặc qtk cho lúa hè thu ứng với các mô hình mưatheo tần suất P khác nhau(75%,85%,95%). II. Phương Pháp nghiên cứu : Dựa trên tài liệu mưa thu thập được của vùng, tác giả sẽ đi tính toán mưa tưới thiết kế và xác định chế độ tưới cho lúa Hè Thu theo ba tần suất thiết kế được đặt ra. So sánh kết quả tính hệ số tưới, mức tưới, cũng như ước lượng sơ bộ giá thành công trình, tác giả sẽ khuyến nghị lựa chọn tần suất thiết kế trong xu thế phát triển của đất nước hiện nay

pdf46 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/06/2013 | Lượt xem: 2047 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Nghiên cứu lựa chọn tần suất thiết kế để nâng cao hiệu quả trong xây dựng - Quy hoạch các công trình thủy lợi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
p teân file keát quaû vôùi ñuoâi (.kq). Moãi thao taùc nhaán phím enter, keát quaû seõ ñöôïc hieån thò treân neàn Winsdow 98.Nhaán phím F2 ñeå löu keát quaû. TT Naêm Xi (Saép xeáp theo thöù töï giaûm daàn) p = 100. 1+n m 1 1996 3337.8 4.17 2 1999 3293.0 8.33 3 2000 3165.1 12.50 4 1993 2772.9 16.67 5 1998 2605.6 20.83 6 1981 2365.0 25.00 7 1990 2173.3 29.17 8 1992 2091.1 33.33 9 1986 1976.2 37.50 10 1980 1960.2 41.67 11 1988 1912.3 45.83 12 1984 1885.5 50.00 13 1989 1848.8 54.17 14 2001 1827.3 58.33 15 1979 1800.4 62.50 16 1985 1779.7 66.67 17 1995 1712.4 70.83 18 1987 1627.4 75.00 19 1994 1552.8 79.17 20 1991 1463.3 83.33 21 1983 1446.7 87.50 22 1997 1173.1 91.67 23 1982 914.5 95.83 NCKH : N/C löïa choïn taàn suaát thieát keá ñeå naâng cao hieäu quaû trong XD-QH . GVHD : Th.s Nguyeãn Thanh Tuyeàn. SVTH : Nguyeãn Toaøn Veïn. Trang 5 Khoa : Quy hoaïch & Quaûn lyù HTCT Thuûy Lôïi. File soá lieäu ñöôïc taïo nhö sau : ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- Löôïng möa naêm thieát keá taïi traïm M’Dark (1979-2001). 23 2 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 1800.4 1960.2 2365.0 914.5 1446.7 1885.5 1779.7 1976.2 1627.4 1912.3 1848.8 2173.3 1463.3 2091.1 2772.9 1552.8 1712.4 3337.8 1173.1 2605.6 3293.0 3165.1 1827.3 - Coät (1) : toång soá naêm tính toaùn . - Coät (2) : soá bieán. - Coät (3) : Ghi soá naêm tính toaùn töø naêm ñaàu tieân ñeán naêm cuoái cuøng. - Coät (4) : Ghi giaù trò öùng vôùi töøng naêm. NCKH : N/C löïa choïn taàn suaát thieát keá ñeå naâng cao hieäu quaû trong XD-QH . GVHD : Th.s Nguyeãn Thanh Tuyeàn. SVTH : Nguyeãn Toaøn Veïn. Trang 6 Khoa : Quy hoaïch & Quaûn lyù HTCT Thuûy Lôïi. BAÛNG (III.2.3) :LUONG MUA NAM TRAM M'DARK (1979-2001) CAC THAM SO THONG KE ΣX = 46684.4 mm Xtb = 2029.8 mm Cv = 0.315 Cs = 0.712 --------------------------------------------------------- ³ N ³ P (%) ³ _ X ( mm ) ³ --------------------------------------------------------- ³ 1 ³ 0.01 ³ 5452.1 ³ ³ 2 ³ 0.10 ³ 4676.2 ³ ³ 3 ³ 0.20 ³ 4433.0 ³ ³ 4 ³ 0.33 ³ 4253.5 ³ ³ 5 ³ 0.50 ³ 4101.8 ³ ³ 6 ³ 1.00 ³ 3842.1 ³ ³ 7 ³ 1.50 ³ 3685.4 ³ ³ 8 ³ 2.00 ³ 3571.8 ³ ³ 9 ³ 3.00 ³ 3407.5 ³ ³ 10 ³ 5.00 ³ 3192.2 ³ ³ 11 ³ 10.00 ³ 2879.9 ³ ³ 12 ³ 20.00 ³ 2532.2 ³ ³ 13 ³ 25.00 ³ 2408.5 ³ ³ 14 ³ 30.00 ³ 2301.3 ³ ³ 15 ³ 40.00 ³ 2116.9 ³ ³ 16 ³ 50.00 ³ 1955.0 ³ ³ 17 ³ 60.00 ³ 1802.7 ³ ³ 18 ³ 70.00 ³ 1649.8 ³ ³ 19 ³ 75.00 ³ 1569.5 ³ ³ 20 ³ 80.00 ³ 1483.7 ³ ³ 21 ³ 85.00 ³ 1388.5 ³ ³ 22 ³ 90.00 ³ 1275.7 ³ ³ 23 ³ 95.00 ³ 1122.5 ³ ³ 24 ³ 97.00 ³ 1031.5 ³ ³ 25 ³ 99.00 ³ 877.2 ³ ³ 26 ³ 99.90 ³ 661.4 ³ ³ 27 ³ 99.99 ³ 525.3 ³ ---------------------------------------------------------------------------------------------- ÖÙng vôùi taàn suaát p = 75 %, p = 85 %, p = 95 % ta tra leân bieåu ñoà taàn suaát LÖÔÏNG MÖA NAÊM taïi traïm M’DARK ta tìm ñöôïc : NCKH : N/C löïa choïn taàn suaát thieát keá ñeå naâng cao hieäu quaû trong XD-QH . GVHD : Th.s Nguyeãn Thanh Tuyeàn. SVTH : Nguyeãn Toaøn Veïn. Trang 7 Khoa : Quy hoaïch & Quaûn lyù HTCT Thuûy Lôïi. Baûng (III.2.4) Taàn suaát P(%) Löôïng möa naêm 75 85 95 X 1569.5 1388.5 1122.5 Vôùi keát quaû ñoù ta tra vaøo baûng SOÁ LIEÄU ta ñöôïc keát quaû Baûng (III.2.5): Taàn suaát P(%) Löôïng möa _ X Naêm töông öùng 75 1552.8 1994 85 1173.1 1997 95 914.5 1982 Ta tính heä soá thu phoùng Kp Baûng (III.2.6): Taàn suaát P(%) _ X i _ X p Kp 75 1552.8 1569.5 1.01 85 1173.1 1388.5 1.184 95 914.5 1122.5 1.227 Tröôøng hôïp tính toaùn cho P = 75%; P=85%; P=95% ñöôïc ghi ôû phuï luïc baûng 1;2;3;4;5;6. III.2.1.Tính löôïng boác hôi maët ruoäng : Xaùc ñònh E theo Blaney-Cridle : Coâng thöùc coù daïng : ET0 = 0,457.P.C.(toc + 17,8) (mm/ngaøy) ET =ET0.Kc Trong ñoù : - P : laø soá % giôø naéng trong thôøi ñoaïn tính toaùn so vôùi caû naêm. P = (soá giôø naéng thôøi ñoaïn)/(soá giôø naéng caû naêm).100% - Kc : heä soá sinh laù cuûa caây troàng . - toc : Nhieät ñoä trung bình ngaøy trong thôøi ñoaïn tính toaùn (oC). Baûng (III.2.1.1) : Nhieät ñoä trung bình ngaøy trong thôøi ñoaïn Thaùng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Nhieät ñoä bq(oC) 21.1 22.3 24.5 25.7 25.3 24.5 24.0 23.0 23.6 23.1 22.2 20.0 NCKH : N/C löïa choïn taàn suaát thieát keá ñeå naâng cao hieäu quaû trong XD-QH . GVHD : Th.s Nguyeãn Thanh Tuyeàn. SVTH : Nguyeãn Toaøn Veïn. Trang 8 Khoa : Quy hoaïch & Quaûn lyù HTCT Thuûy Lôïi. Baûng (III.2.1.2) : Tính boác hôi maët ruoäng cho luùa vuï Heø Thu. Heø Thu Giai ñoaïn sinh tröôûng GÑI GÑII GÑIII GÑIV GÑV ETc(mm/ngaøy) 5.37 6.61 5.49 4.65 4.35 III.2.2.Xaùc ñònh cheá ñoä töôùi cho Luùa Heø Thu : Ñaëc ñieåm : Ñoái vôùi vuï luùa Heø Thu cuûa vuøng ta thaáy ñaàu vuï khoâng coù möa,naéng nhieàu .Vì vaäy ñoái vôùi vuï luùa Heø Thu thì cheá ñoä canh taùc laø laøm aûi,töùc laø sau khi gaët muøa xong caøy ruoäng ,phôi aûi cho ñaát thaät khoâ vaø thoaùng khoaûng 1 thaùng .Sau ñoù cho nöôùc vaøo böøa ,ngaâm ruoäng roài gieo caáy ,thôøi gian naøy goïi laø thôøi gian laøm aûi ta .Ngaøy hoâm sau caáy xong toaøn boä dieän tích caùnh ñoàng trong 1 ngaøy .Sang ngaøy tieáp theo toaøn boä caây troàng treân caùnh ñoàng ñoàng loaït böôùc vaøo thôøi kyø sinh tröôûng. Tính toaùn cheá ñoä töôùi cho luùa Heø Thu theo nguyeân lyù caân baèng nöôùc ,vôùi quan ñieåm gieo caáy tuaàn töï ,tính theo phöông phaùp giaûi tích . III.2.2.1.Tính cöôøng ñoä hao nöôùc maët ruoäng: a.Cöôøng ñoä ngaám baûo hoaø :tb -Xaùc ñònh thôøi gian ngaám baûo hoaø: tb tb = ( ) αβ −⎥⎦ ⎤⎢⎣ ⎡ − 1 1 1.. o o K HA = ( ) 5,01 1 36 23,01.500.47,0 − ⎥⎦ ⎤⎢⎣ ⎡ − = 25,2 ngaøy. Ta choïn tb = 25 ngaøy. Trong ñoù : A Ñoä roãng tính theo phaàn % theå tích ñaát :A = 0.47 H : Ñoä saâu taàng ñaát canh taùc H = 0.5 m = 500 mm. βo : Ñoä aåm saün coù trong ñaát (%A) : βo = 0.23 α : Chæ soá ngaám cuûa ñaát = 0.5 Ko : Heä soá ngaám huùt bình quaân ñöôïc xaùc ñònh nhö sau : Ko = α−1 1K = 5,01 18 − = 36 mm/ngaøy Vôùi K1 : heä soá ngaám huùt ban ñaàu :K 1 = 18 mm/ngaøy Cöôøng ñoä ngaám baûo hoaø ebh : ebh = ( ) ( ) 25 23,01.500.47,01.. −=− b o t HA β = 7,24 mm/ngaøy. NCKH : N/C löïa choïn taàn suaát thieát keá ñeå naâng cao hieäu quaû trong XD-QH . GVHD : Th.s Nguyeãn Thanh Tuyeàn. SVTH : Nguyeãn Toaøn Veïn. Trang 9 Khoa : Quy hoaïch & Quaûn lyù HTCT Thuûy Lôïi. b.Cöôøng ñoä hao nöôùc trong thôøi gian gieo caáy (tg): Cöôøng ñoä hao nöôùc trong thôøi gian gieo caáy bao goàm : Löôïng nöôùc caàn laøm baûo hoaø taàng ñaát canh taùc + Löôïng nöôùc taïo thaønh lôùp nöôùc maët ruoäng ñeå gieo caáy + Löôïng nöôùc ngaám oån ñònh + Löôïng nöôùc boác hôi maët ruoäng trong thôøi gian gieo caáy . Trong ñoù lôùp nöôùc maët ruoäng ñeå gieo caáy ao = 50 mm,ta choïn baèng lôùp nöôùc amin . Vì thôøi gian ngaâm ruoäng chæ coù 1 ngaøy neân löôïng boác hôi laø raát nhoû neân trong tính toaùn ta coù theå boû qua. Cöôøng ñoä hao nöôùc bình quaân trong thôøi gian gieo caáy ñöôïc xaùc ñònh nhö sau: ebq= g ii t te∑ . ( ) ( ) 15 15.907,5251531.5025.24,7..1... +−++=+−++=∑ g gbhmrbgodobbh g ii t tetteate t te ebq = 19 ngaøy . Trong ñoù : ebh : Cöôøng ñoä ngaám baûo hoaø ñaõ ñöôïc tính ôû treân. tb : Thôøi gian ngaám baûo hoaø : tb = 25 ngaøy . tg : Thôøi gian gieo caáy : tg = 15 ngaøy. ao : lôùp nöôùc maët ruoäng ñeå gieo caáy :ao = 50 mm,öùng vôùi thôøi gian ñöa nöôùc vaøo ruoäng laø to = 1 ngaøy. eoñ : Cöôøng ñoä ngaám oån ñònh eoñ = 3 mm/ngaøy. ebhmr : Cöôøng ñoä boác hôi maët ruoäng trong thôøi gian gieo caáy. ebhmr = ETo.Kc = 5,37.1,1 = 5.907 mm/ngaøy.( vì löôïng boác hôi naøy rôi vaøo thaùng 5) c.Cöôøng ñoä hao nöôùc trong thôøi gian gieo caáy (töø ñaàu cho ñeán heát thôøi gian tg): Coâng thöùc nhö sau: ehi = αti . ebq αti : tyû leä dieän tích gieo caáy trong thôøi ñoaïn Δt so vôùi toång dieän tích gieo caáy . αti = g i t t ebq :Cöôøng ñoä boác hôi bình quaân trong thôøi gian gieo caáy vöøa tính toaùn ôû treân. NCKH : N/C löïa choïn taàn suaát thieát keá ñeå naâng cao hieäu quaû trong XD-QH . GVHD : Th.s Nguyeãn Thanh Tuyeàn. SVTH : Nguyeãn Toaøn Veïn. Trang 10 Khoa : Quy hoaïch & Quaûn lyù HTCT Thuûy Lôïi. Keát quaû ñöôïc theå hieän ôû baûng sau: Baûng (III.2.2.1) : Tính toaùn cöôøng ñoä hao nöôùc trong thôøi gian gieo caáy TT Thaùng Ngaøy αti = g i t t ehi (mm/ngaøy) 1 15 0.07 1.29 2 16 0.13 2.57 3 17 0.20 3.86 4 18 0.27 5.15 5 19 0.33 6.44 6 20 0.40 7.72 7 21 0.47 9.01 8 22 0.53 10.30 9 23 0.60 11.58 10 24 0.67 12.87 11 25 0.73 14.16 12 26 0.80 15.45 13 27 0.87 16.73 14 28 0.93 18.02 15 5 29 1.00 19.31 d.Cöôøng ñoä hao nöôùc thôøi kyø giöõa vuï(töø cuoái thôøi gian tg ñeán cuoái thôøi gian (Σtst + tn ): Cöôøng ñoä hao nöôùc ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc sau: ehi = ETo .Kc + Koñ Trong ñoù: ÔÛ thôøi kyø naøy αti = 1 Heä soá ngaám oån ñònh Koñ = 3 mm/ngaøy. Boác hôi maët ruoäng ETo vaø heä soá caây troàng Kc NCKH : N/C löïa choïn taàn suaát thieát keá ñeå naâng cao hieäu quaû trong XD-QH . GVHD : Th.s Nguyeãn Thanh Tuyeàn. SVTH : Nguyeãn Toaøn Veïn. Trang 11 Khoa : Quy hoaïch & Quaûn lyù HTCT Thuûy Lôïi. Keát quaû ñöôïc theå hieän ôû baûng sau: Baûng (III.2.2.2) : Tính cöôøng ñoä hao nöôùc trong thôøi kyø giöõa vuï Thôøi gian Giai ñoaïn sinh tröôûng Töø Ñeán Soá ngaøy Kc ehi = ETo.Kc+Koñ Caáy-Beùn reã 30/5 13/6 15 1.1 8.907 Ñeû nhaùnh 14/6 23/7 40 1.56 13.3116 Ñöùng caùi – Laøm ñoàng 24/7 12/8 20 1.42 10.7958 Troå boâng – Phôi maøu 13/8 21/8 9 1.30 9.045 e.Cöôøng ñoä hao nöôùc cuoái ngaøy(tn + Σtst ) ñeán cuoái ngaøy ( tn + Σtst + tg): Cöôøng ñoä hao nöôùc ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc : ehi = αti . ebhi = αti . (ETo.Kc+Koñ ) Keát quaû tính toaùn ñöôïc theå hieän ôû baûng: Baûng (III.2.2.3) TT Thaùng Ngaøy αti =1- g i t t ehi (mm/ngaøy) 1 22 0.93 6.84 2 23 0.87 6.39 3 24 0.80 5.88 4 25 0.73 5.37 5 26 0.67 4.92 6 27 0.60 4.41 7 28 0.53 3.90 8 29 0.47 3.45 9 30 0.40 2.94 10 31 0.33 2.43 11 1 0.27 1.98 12 2 0.20 1.47 13 3 0.13 0.96 14 4 0.07 0.51 15 9 5 0.00 0.00 NCKH : N/C löïa choïn taàn suaát thieát keá ñeå naâng cao hieäu quaû trong XD-QH . GVHD : Th.s Nguyeãn Thanh Tuyeàn. SVTH : Nguyeãn Toaøn Veïn. Trang 12 Khoa : Quy hoaïch & Quaûn lyù HTCT Thuûy Lôïi. III.2.2.2.Tính toaùn löôïng möa söû duïng ñöôïc:(P=75%) a.Thôøi kyø ñaàu vuï : Thôøi kyø ñaàu vuï löôïng möa söû duïng ñöôïc nhö sau: Psdi = αi.Pi Trong ñoù : Pi :Löôïng möa rôi xuoáng trong thôøi ñoaïn tính toaùn (mm) αi : Tyû leä dieän tích gieo caáy trong thôøi ñoaïn Δt : αi = g i t t Keát quaû ñöôïc theå hieän ôû baûng sau. Baûng (III.2.2.3) :Keát quaû tính toaùn löôïng möa söû duïng ôû ñaàu vuï töø ngaøy (15/5 ñeán tg = 15 ngaøy töùc ngaøy 30/5) TT Thaùng Ngaøy Pi (mm) αi Psdi (mm) 1 16 7 0.07 0.47 2 17 19.6 0.13 2.61 3 18 16.9 0.20 3.38 4 20 10.6 0.27 2.83 5 21 9.6 0.33 3.20 6 22 0.1 0.40 0.04 7 23 3.1 0.47 1.45 8 24 0.5 0.53 0.27 9 25 3.4 0.60 2.04 10 26 55.9 0.67 37.27 11 5 27 1.2 0.73 0.88 b.Thôøi kyø giöõa vuï : Töø ngaøy tg+1 (31/5) ñeán ngaøy th = tn + Σtstr = 5 + 79 = 84 ngaøy (14/9) Psdi = αi.Pi vôùi αi = 1 NCKH : N/C löïa choïn taàn suaát thieát keá ñeå naâng cao hieäu quaû trong XD-QH . GVHD : Th.s Nguyeãn Thanh Tuyeàn. SVTH : Nguyeãn Toaøn Veïn. Trang 13 Khoa : Quy hoaïch & Quaûn lyù HTCT Thuûy Lôïi. Keát quaû theå hieän ôû baûng sau : Baûng (III.2.2.4) : Tính toaùn löôïng möa söû duïng thôøi kyø giöõa vuï. TT Thaùng Ngaøy Pi (mm) αi Psdi (mm) 1 5 31 3.1 1 3.1 2 2 5.1 1 5.1 3 3 0.6 1 0.6 4 4 15.2 1 15.2 5 5 0.2 1 0.2 6 6 0.3 1 0.3 7 7 8.5 1 8.5 8 8 26.3 1 26.3 9 9 12.7 1 12.7 10 20 0.4 1 0.4 11 21 0.6 1 0.6 12 22 0.5 1 0.5 13 27 11.4 1 11.4 14 28 49.2 1 49.2 15 29 0.4 1 0.4 16 6 30 0.4 1 0.4 17 2 17.2 1 17.2 18 3 0.1 1 0.1 19 8 9.1 1 9.1 20 9 1.1 1 1.1 21 10 10.4 1 10.4 22 11 8.6 1 8.6 23 12 1.9 1 1.9 24 13 0.5 1 0.5 25 14 2.1 1 2.1 26 16 0.2 1 0.2 27 17 2.5 1 2.5 28 18 0.6 1 0.6 29 19 1.9 1 1.9 30 23 0.2 1 0.2 31 25 0.1 1 0.1 32 27 0.1 1 0.1 33 28 6.6 1 6.6 34 29 7.3 1 7.3 35 7 30 3 1 3 NCKH : N/C löïa choïn taàn suaát thieát keá ñeå naâng cao hieäu quaû trong XD-QH . GVHD : Th.s Nguyeãn Thanh Tuyeàn. SVTH : Nguyeãn Toaøn Veïn. Trang 14 Khoa : Quy hoaïch & Quaûn lyù HTCT Thuûy Lôïi. 36 1 0.7 1 0.7 37 2 1.1 1 1.1 38 3 8.8 1 8.8 39 4 0.5 1 0.5 40 5 0.2 1 0.2 41 8 21 1.5 1 1.5 c.Thôøi kyø cuoái vuï : Baét ñaàu töø ngaøy 15/9 ñeán heát ngaøy th + tg töùc laø ngaøy 29/9. Psdi = αi.Pi vôùi αi = ( 1 - g i t t ) Baûng (III.2.2.5) : Tính toaùn löôïng möa söû duïng thôøi kyø cuoái vuï. TT Thaùng Ngaøy Pi (mm) αi Psdi (mm) 1 22 3.1 0.93 2.89 2 23 0 0.87 0.00 3 24 12.1 0.80 9.68 4 25 1 0.73 0.73 5 27 5.3 0.67 3.53 6 29 2 0.60 1.20 7 30 12.8 0.53 6.83 8 31 0.1 0.47 0.05 9 2 18 0.40 7.20 10 3 17.1 0.33 5.70 11 9 4 1.1 0.27 0.29 Baûng tính löôïng möa söû duïng cho caùc taàn suaát P=85%;P=95%.ñöïôc ghi ôû phuï luïc baûng 7;8. III.2.2.3.Tính ñoä saâu lôùp nöôùc ñaàu vuï : hoi = aot + 'tα . 'ota Trong ñoù : aot : Lôùp nöôùc maët ruoäng ñaõ coù ñaàu thôøi ñoaïn tính toaùn treân caùc dieän tích ñaõ gieo caáy.Ñaàu thôøi ñoaïn do chöa coù nöôùc neân aot = 0 mm. ' ota : Lôùp nöôùc saün coù treân dieän tích seõ gieo caáy trong thôøi ñoaïn Δt,ôû ñaây ta choïn lôùp nöôùc gieo caáy baèng lôùp nöôùc amin = 50 mm . ' tα : Tyû leä dieän tích gieo caáy trong thôøi ñoaïn Δt so vôùi toång dieän tích caàn gieo caáy 'tα = gt t = 15 1 = 0.07 NCKH : N/C löïa choïn taàn suaát thieát keá ñeå naâng cao hieäu quaû trong XD-QH . GVHD : Th.s Nguyeãn Thanh Tuyeàn. SVTH : Nguyeãn Toaøn Veïn. Trang 15 Khoa : Quy hoaïch & Quaûn lyù HTCT Thuûy Lôïi. Thay taát caû vaøo ta ñöôïc keát quaû : hoi = 0 + 50.0,07 = 3,33 mm III.2.2.4.Coâng thöùc töôùi taêng saûn : Coâng thöùc töôùi taêng saûn ñöôïc xaùc ñònh nhö sau : ( hmin÷hmax) = αi . ( [ hmin]÷[hmax]) Trong ñoù : [ hmin]÷[hmax] = 50 ÷ 100 Thôøi kyø ñaàu vuï : αi = g i t t Thôøi kyø giöõa vuï : αi = 1 Thôøi kyø cuoái vuï : αi = 1 - g i t t Keát quaû tính toaùn ñöôïc theå hieän ôû baûng sau Baûng (III.2.2.6) :Lôùp nöôùc khoáng cheá cho pheùp thôøi kyø ñaàu vuï TT Thaùng Ngaøy αti = g i t t hmin÷hmax 1 15 0.07 3.5÷7.0 2 16 0.13 6.5÷13.0 3 17 0.20 10÷20.0 4 18 0.27 13.5÷27.0 5 19 0.33 16.5÷33.0 6 20 0.40 20÷40.0 7 21 0.47 23.5÷47.0 8 22 0.53 26.5÷53.0 9 23 0.60 30÷60.0 10 24 0.67 33.5÷67.0 11 25 0.73 36.5÷73.0 12 26 0.80 40÷80.0 13 27 0.87 43.5÷87.0 14 28 0.93 46.5÷93.0 15 5 29 1.00 50÷100.0 NCKH : N/C löïa choïn taàn suaát thieát keá ñeå naâng cao hieäu quaû trong XD-QH . GVHD : Th.s Nguyeãn Thanh Tuyeàn. SVTH : Nguyeãn Toaøn Veïn. Trang 16 Khoa : Quy hoaïch & Quaûn lyù HTCT Thuûy Lôïi. Lôùp nöôùc khoáng cheá giöõa vuï ( hmin÷hmax) = αi . ( [ hmin]÷[hmax]) = [ hmin]÷[hmax] = 50 ÷ 100 Baûng (III.2.2.7) :Lôùp nöôùc khoáng cheá cuoái vuï TT Thaùng Ngaøy αti =1- g i t t ( hmin÷hmax) 1 22 0.93 46.5÷93 2 23 0.87 43.5÷87 3 24 0.80 40÷80 4 25 0.73 36.5÷73 5 26 0.67 33.5÷67 6 27 0.60 30÷60 7 28 0.53 26.5÷53 8 29 0.47 23.5÷47 9 30 0.40 20÷40 10 8 31 0.33 16.5÷33 11 1 0.27 13.5÷27 12 2 0.20 10÷20 13 3 0.13 6.5÷13 14 4 0.07 3.5÷7 15 9 5 0.00 0÷0 III.2.2.5.Löôïng nöôùc thaùo caïn cuoái vuï : Ci = ai . ( 1 - g i t t ) (mm) Ci : Löôïng nöôùc thaùo ñi khi lôùp nöôùc maët ruoäng vöôït quaù coâng thöùc töôùi taêng saûn töông öùng vôùi ngaøy caàn thaùo (mm). Keát quaû tính cheá ñoä töôùi cho luùa Heø Thu öùng vôùi caùc taàn suaát P=75%; P=85%; P=95%.ñöôïc ghi ôû phuï luïc baûng 9;10;11. NCKH : N/C löïa choïn taàn suaát thieát keá ñeå naâng cao hieäu quaû trong XD-QH . GVHD : Th.s Nguyeãn Thanh Tuyeàn. SVTH : Nguyeãn Toaøn Veïn. Trang 17 Khoa : Quy hoaïch & Quaûn lyù HTCT Thuûy Lôïi. Tính toaùn heä soá töôùi cho luùa Heø Thu . Từ mức tưới tính toán được ở trên ta tính được hệ số tưới của lúa Vụ Heø Thu theo bảng dưới đây : Với công thức tính toán hệ số tưới là : qi = i i t m .4,86 .α (l/s/ha) Trong ñoù : +) α : Tỷ lệ diện tích caây trồng lấy bằng 1.0 +) mi : mức tưới mỗi lần được lấy từ kết quả ở trên ứng với các ngày cần tưới. (m3/ha); +) ti : Thời gian cần tưới (ngày).Ta chọn ti sao cho nhỏ hơn hay bằng số ngày của 1 chu kỳ tưới τi (thời gian hao nước) trong giai đoạn đó. Sau khi tính ñöôïc heä soá töôùi (xem phuï luïc baûng 12;13;14) ,ta laäp giaûn ñoà heä soá töôùi sô boä vaø hieäu chænh .Töø ñoù choïn ra ñöôïc heä soá töôùi thieát keá ,keát quaû : Baûng (III.2.2.8) Taàn suaát thieát keá P(%) Heä soá töôùi thieát keá q (l/s/ha) Möùc töôùi M (m3/ha) Soá naêm khoâng ñaûm baûo caáp nöôùc Öôùc tính giaù thaønh coâng trình (106)taêng leân 75 1.093 906 25/100 33.398,56958 85 1.231 936 15/100 38.398,56958 95 1.367 945 5/100 42.398,56958 IV.Keát luaän : Thoâng qua vieäc tính toaùn heä soá töôùi thieát keá vaø möùc töôùi öùng vôùi töøng taàn suaát thieát keá thay ñoåi. Nhöõng con soá treân ñaõ cho ta moät nhaän xeùt raèng vôùi taàn suaát caøng lôùn thì heä soá töôùi thieát keá caøng lôùn vaø taát nhieân keùo theo möùc töôùi cuõng lôùn.Ñieàu ñoù cho thaáy qui moâ vaø kích thöôùc coâng trình cuõng seõ raát lôùn ñeå coù theå ñaùp öùng vôùi heä soá töôùi ñoù.Töø tröôùc ñeán nay, theo qui phaïm ta ñeàu duøng taàn suaát P = 75%, töùc laø öùng vôùi taàn suaát naøy ta chæ ñaùp öùng ñöôïc 75 naêm cung caáp ñuû nöôùc,coøn laïi 25 naêm phaûi thieáu nöôùc. Vì vaäy, taùc giaû xin khuyeán nghò raèng : Hieän nay treân ñaø ñaát nöôùc ñang phaùt trieån vaø hoäi nhaäp, neàn kinh teá cuûa ta ñang coù nhöõng böôùc ñi vöõng chaéc vaø thu huùt ñöôïc nhieàu ñaàu tö nöôùc ngoaøi thì chuùng ta neân naâng daàn taàn suaát thieát keá leân ñeå ñaûm baûo nhöõng naêm cung caáp ñöôïc nhieàu nöôùc hôn, giuùp giaûm bôùt haïn haùn, caûi thieän muøa maøng, ñaûm baûo nhu caàu löông thöïc cho nhaân daân. Thieát nghó ñoù laø ñieàu voâ cuøng caàn thieát vaø caáp baùch. Dó nhieân vieäc naâng daàn taàn suaát thieát keá seõ daãn ñeán keä soá töôùi thieát keá taêng vaø qui moâ kích thöôùc coâng trình cuõng seõ lôùn nhöng vôùi neàn kinh teá phaùt trieån nhö hieän nay thì ñieàu ñoù hoaøn toaøn coù theå thöïc hieän ./. NCKH : N/C löïa choïn taàn suaát thieát keá ñeå naâng cao hieäu quaû trong XD-QH . GVHD : Th.s Nguyeãn Thanh Tuyeàn. SVTH : Nguyeãn Toaøn Veïn. Trang 18 Khoa : Quy hoaïch & Quaûn lyù HTCT Thuûy Lôïi. PHUÏ LUÏC NCKH : N/C löïa choïn taàn suaát thieát keá ñeå naâng cao hieäu quaû trong XD-QH . GVHD : Th.s Nguyeãn Thanh Tuyeàn. SVTH : Nguyeãn Toaøn Veïn. Trang 19 Khoa : Quy hoaïch & Quaûn lyù HTCT Thuûy Lôïi. Baûng 1 : thoáng keâ moâ hình möa töôùi thieát keá naêm 1994 Thaùng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 1 0.4 0.7 0.1 7.7 2 2.9 5.0 17.0 1.1 17.8 1.9 9.0 3 0.1 4.3 0.6 0.1 8.7 16.9 12.0 1.8 4 5.0 15.0 0.5 1.1 1.1 4.0 5 91.4 0.2 0.2 5.4 14.8 32.1 6 0.5 0.3 14.8 26.7 7 8.4 0.5 12.1 8 24.9 26.0 9.0 14.8 4.3 5.2 9 9.1 3.9 12.6 1.1 4.0 10.2 2.9 10 10.3 4.5 11.0 3.4 11 9.1 8.5 0.6 5.0 0.3 12 0.3 8.5 1.9 21.9 19.3 13 1.9 0.6 0.5 0.9 3.0 5.9 14 18.9 2.1 0.9 8.9 15 11.6 3.1 16 0.4 6.9 0.2 22.3 6.8 4.7 17 0.7 1.4 19.4 2.5 11.7 0.9 4.2 18 7.7 16.7 0.6 18.9 5.4 16.7 19 3.4 0.1 1.9 15.1 0.5 22.5 20 0.1 10.5 0.4 8.3 91.7 4.5 5.5 21 0.1 1.6 9.5 0.6 1.5 42.4 0.8 10.0 22 0.1 1.8 0.1 0.5 3.1 8.3 6.8 23 0.8 3.1 0.2 32.4 12.7 8.7 24 0.5 12.0 5.1 1.1 28.0 4.7 25 0.3 3.4 0.1 1.0 17.6 36.1 5.9 26 3.0 55.3 30.8 87.9 3.1 27 2.0 1.2 11.3 0.1 5.2 10.2 13.7 0.6 28 0.9 48.7 6.5 15.3 1.1 29 0.1 0.4 7.2 2.0 1.1 2.3 3.0 30 2.8 0.4 3.0 12.7 7.2 1.5 31 3.1 0.1 2.4 Toång 18.6 7.2 20.0 15.1 277.9 130.4 72.8 48.8 241.6 380.7 169.2 170.5 NCKH : N/C löïa choïn taàn suaát thieát keá ñeå naâng cao hieäu quaû trong XD-QH . GVHD : Th.s Nguyeãn Thanh Tuyeàn. SVTH : Nguyeãn Toaøn Veïn. Trang 20 Khoa : Quy hoaïch & Quaûn lyù HTCT Thuûy Lôïi. Baûng 2 : Tính toaùn möa naêm thieát keá öùng vôùi taàn suaát P=75% Thaùng Ngaøy I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 1 0.4 0.7 0.1 7.8 2 2.9 5.1 17.2 1.1 18.0 1.9 9.1 3 0.1 4.3 0.6 0.1 8.8 17.1 12.1 1.8 4 5.1 15.2 0.5 1.1 1.1 4.0 5 92.3 0.2 0.2 5.5 14.9 32.4 6 0.5 0.3 14.9 27.0 7 8.5 0.5 12.2 8 25.1 26.3 9.1 14.9 4.3 5.3 9 9.2 3.9 12.7 1.1 4.0 10.3 2.9 10 10.4 4.5 11.1 3.4 11 9.2 8.6 0.6 5.1 0.3 12 0.3 8.6 1.9 22.1 19.5 13 1.9 0.6 0.5 0.9 3.0 6.0 14 19.1 2.1 0.9 9.0 0.0 15 11.7 3.1 16 0.4 7.0 0.2 22.5 6.9 4.7 17 0.7 1.4 19.6 2.5 11.8 0.9 4.2 18 7.8 16.9 0.6 19.1 5.5 16.9 19 3.4 0.1 1.9 15.3 0.5 22.7 20 0.1 10.6 0.4 8.4 92.6 4.5 5.6 21 0.1 1.6 9.6 0.6 1.5 42.8 0.8 10.1 22 0.1 1.8 0.1 0.5 3.1 8.4 6.9 23 0.8 3.1 0.2 0.0 32.7 12.8 8.8 24 0.5 12.1 5.2 1.1 28.3 4.7 25 0.3 3.4 0.1 1.0 17.8 36.5 6.0 26 3.0 55.9 31.1 88.8 3.1 27 2.0 1.2 11.4 0.1 5.3 10.3 13.8 0.6 28 0.9 49.2 6.6 15.5 1.1 29 0.1 0.4 7.3 2.0 1.1 2.3 3.0 30 2.8 0.4 3.0 12.8 7.3 1.5 31 3.1 0.1 2.4 Toång 18.8 7.3 20.2 15.3 280.7 131.7 73.5 49.3 244.0 384.5 170.9 172.2 NCKH : N/C löïa choïn taàn suaát thieát keá ñeå naâng cao hieäu quaû trong XD-QH . GVHD : Th.s Nguyeãn Thanh Tuyeàn. SVTH : Nguyeãn Toaøn Veïn. Trang 21 Khoa : Quy hoaïch & Quaûn lyù HTCT Thuûy Lôïi. Max 9.2 4.3 7.8 9.2 92.3 49.2 17.2 12.8 32.7 92.6 28.3 32.4 NCKH : N/C löïa choïn taàn suaát thieát keá ñeå naâng cao hieäu quaû trong XD-QH . GVHD : Th.s Nguyeãn Thanh Tuyeàn. SVTH : Nguyeãn Toaøn Veïn. Trang 22 Khoa : Quy hoaïch & Quaûn lyù HTCT Thuûy Lôïi. Baûng 3 : Thoáng keâ moâ hình möa töôùi thieát keá naêm 1997 Thaùng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 1 4.9 15.3 0.3 2 1.3 5.4 22.2 120.3 0.2 3 2.1 1.6 2.7 5.0 4 17.3 2.3 1.3 2.2 34.8 13.8 5 3.2 0.1 7.7 0.2 7.6 6 0.7 4.2 7 0.3 4.0 2.0 4.4 0.6 6.8 0.3 8 0.4 14.0 8.3 1.1 7.3 17.9 2.6 9 17.1 5.4 12.3 4.7 10 11.0 3.4 0.8 4.3 1.7 11 55.3 2.3 0.9 1.9 12 6.1 3.3 0.1 10.1 13 7.0 92.0 26.9 9.3 14 34.5 9.0 16.0 38.6 1.3 7.0 3.0 15 20.6 3.1 4.3 1.1 0.6 16 0.3 1.6 3.5 4.6 5.0 17 0.7 1.8 7.1 4.9 18 2.5 16.4 0.1 1.7 19 2.6 1.9 18.4 12.3 5.4 5.0 20 6.0 1.4 4.3 16.8 21 4.1 38.7 0.6 3.5 22 7.9 0.8 6.0 0.6 1.5 0.1 23 0.1 1.7 0.1 1.2 0.1 0.1 24 14.6 2.2 1.6 25 39.2 0.2 2.6 26 0.6 0.7 6.5 7.0 0.3 0.9 27 0.1 0.2 1.5 0.2 0.2 4.3 28 0.1 2.3 0.9 1.4 0.3 1.3 3.1 29 0.8 3.5 14.0 1.0 30 1.7 1.8 4.5 56.7 9.5 31 15.3 18.9 Toång 2.2 73.2 3.6 238.5 136.9 15.2 97.3 86.2 88.3 179.2 200.6 51.9 NCKH : N/C löïa choïn taàn suaát thieát keá ñeå naâng cao hieäu quaû trong XD-QH . GVHD : Th.s Nguyeãn Thanh Tuyeàn. SVTH : Nguyeãn Toaøn Veïn. Trang 23 Khoa : Quy hoaïch & Quaûn lyù HTCT Thuûy Lôïi. Baûng 4 : Thoáng keâ moâ hình möa töôùi thieát keá naêm 1982 Thaùng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 1 0.3 15.6 3.0 2.0 0.3 26.0 2 0.8 0.2 26.5 0.1 31.0 3 2.8 0.2 0.0 5.4 0.4 4.8 4 1.0 2.4 0.4 3.0 23.2 3.3 19.2 5 0.0 0.0 0.8 1.2 2.6 1.1 2.4 6 0.1 3.8 2.9 1.1 3.2 5.4 1.1 0.6 1.5 7 0.1 0.0 25.2 10.4 7.5 15.3 8 8.3 0.3 1.2 0.4 0.1 0.6 9.3 9 3.9 1.6 0.0 1.3 1.4 0.2 10 2.0 16.6 0.6 0.7 1.6 11 4.2 6.5 0.2 10.2 12 0.0 0.3 0.0 16.0 0.3 13 1.0 0.0 0.1 21.0 3.0 14 0.0 0.0 5.7 2.5 0.0 8.4 8.8 15 0.2 23.9 2.9 1.2 0.4 8.5 3.8 16 2.7 0.0 4.5 0.5 3.1 1.6 17 1.6 0.4 0.1 0.0 2.9 0.9 18 0.3 0.5 3.0 2.1 5.0 28.7 19 16.2 0.1 47.5 20 1.1 0.1 0.0 59.9 12.5 21 4.0 0.6 24.5 0.2 3.3 22 0.5 0.0 0.9 3.6 3.2 23 0.2 16.2 0.5 1.2 0.2 9.3 24 25.0 0.3 0.4 0.0 0.1 1.9 25 5.4 6.0 3.5 2.7 11.7 0.2 20.8 3.1 0.8 26 31.1 4.3 6.1 1.6 1.6 0.1 0.2 27 0.0 0.0 3.8 0.3 4.4 0.2 28 0.1 0.9 2.1 0.0 1.5 29 0.1 18.0 0.0 2.5 3.8 5.0 30 0.2 4.0 8.0 1.9 0.2 0.2 22.7 1.9 31 1.5 0.1 1.0 2.1 Toång 15.1 1.2 30.6 60.5 87.2 110.9 43.4 27.7 105.7 235.3 153.7 43.2 NCKH : N/C löïa choïn taàn suaát thieát keá ñeå naâng cao hieäu quaû trong XD-QH . GVHD : Th.s Nguyeãn Thanh Tuyeàn. SVTH : Nguyeãn Toaøn Veïn. Trang 24 Khoa : Quy hoaïch & Quaûn lyù HTCT Thuûy Lôïi. Baûng 5 : Tính toaùn möa naêm thieát keá öùng vôùi taàn suaát P=85% Thaùng Ngaøy I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 1 5.8 18.1 0.4 2 1.5 6.4 26.3 142.4 0.2 3 2.5 1.9 3.2 5.9 4 20.5 2.7 1.5 2.6 41.2 16.3 5 3.8 0.1 9.1 0.2 9.0 6 0.8 5.0 7 0.4 4.7 2.4 5.2 0.7 8.1 0.4 8 0.5 16.6 9.8 1.3 8.6 21.2 3.1 9 20.2 6.4 14.6 5.6 10 13.0 4.0 0.9 5.1 2.0 11 65.5 2.7 1.1 2.2 12 7.2 3.9 0.1 12.0 13 8.3 108.9 31.8 11.0 14 40.8 10.7 18.9 45.7 1.5 8.3 3.6 15 24.4 3.7 5.1 1.3 0.7 16 0.4 1.9 4.1 5.4 5.9 17 0.8 2.1 8.4 5.8 18 3.0 19.4 0.1 2.0 19 3.1 2.2 21.8 14.6 6.4 5.9 20 7.1 1.7 5.1 19.9 21 4.9 45.8 0.7 4.1 22 9.4 0.9 7.1 0.7 1.8 0.1 23 0.1 2.0 0.1 1.4 0.1 0.1 24 17.3 2.6 1.9 25 46.4 0.2 3.1 26 0.7 0.8 7.7 8.3 0.4 1.1 27 0.1 0.2 1.8 0.2 0.2 5.1 28 0.1 2.7 1.1 1.7 0.4 1.5 3.7 29 0.9 4.1 16.6 1.2 30 2.0 2.1 5.3 67.1 11.2 31 18.1 22.4 Toång 2.6 86.7 4.3 282.4 162.1 18.0 115.2 102.1 104.5 212.2 237.5 61.4 NCKH : N/C löïa choïn taàn suaát thieát keá ñeå naâng cao hieäu quaû trong XD-QH . GVHD : Th.s Nguyeãn Thanh Tuyeàn. SVTH : Nguyeãn Toaøn Veïn. Trang 25 Khoa : Quy hoaïch & Quaûn lyù HTCT Thuûy Lôïi. Max 0.8 40.8 2.2 108.9 46.4 6.4 45.7 45.8 19.9 67.1 142.4 16.3 Baûng 6 : Tính toaùn möa naêm thieát keá öùng vôùi taàn suaát P=95% Thaùng Ngaøy I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 1 0.4 19.1 3.7 2.5 0.4 31.9 2 1.0 0.2 32.5 0.1 38.0 3 3.4 0.2 6.6 0.5 5.9 4 1.2 2.9 0.5 3.7 28.5 4.0 23.6 5 1.0 1.5 3.2 1.3 2.9 6 0.1 4.7 3.6 1.3 3.9 6.6 1.3 0.7 1.8 7 0.1 30.9 12.8 9.2 18.8 8 10.2 0.4 1.5 0.5 0.1 0.7 11.4 9 4.8 2.0 1.6 1.7 0.2 10 2.5 20.4 0.7 0.9 2.0 11 5.2 8.0 0.2 12.5 12 0.4 19.6 0.4 13 1.2 0.1 25.8 3.7 14 7.0 3.1 10.3 10.8 15 0.2 29.3 3.6 1.5 0.5 10.4 4.7 16 3.3 5.5 0.6 3.8 2.0 17 2.0 0.5 0.1 3.6 1.1 18 0.4 0.6 3.7 2.6 6.1 35.2 19 19.9 0.1 58.3 20 1.3 0.1 73.5 15.3 21 4.9 0.7 30.1 0.2 4.0 22 0.6 1.1 4.4 3.9 23 0.2 19.9 0.6 1.5 0.2 11.4 24 30.7 0.4 0.5 0.0 0.1 2.3 25 6.6 7.4 4.3 3.3 14.4 0.2 25.5 3.8 1.0 26 38.2 5.3 7.5 2.0 2.0 0.1 0.2 27 4.7 0.4 5.4 0.2 28 0.1 1.1 2.6 1.8 29 0.1 22.1 3.1 4.7 6.1 30 0.2 4.9 9.8 2.3 0.2 0.2 27.9 2.3 NCKH : N/C löïa choïn taàn suaát thieát keá ñeå naâng cao hieäu quaû trong XD-QH . GVHD : Th.s Nguyeãn Thanh Tuyeàn. SVTH : Nguyeãn Toaøn Veïn. Trang 26 Khoa : Quy hoaïch & Quaûn lyù HTCT Thuûy Lôïi. 31 1.8 0.1 1.2 2.6 Toång 18.5 1.5 37.5 74.2 107.0 136.1 53.3 34.0 129.7 288.7 188.6 53.0 Max 10.2 1.2 30.7 38.2 29.3 30.9 30.1 14.4 32.5 73.5 38.0 18.8 NCKH : N/C löïa choïn taàn suaát thieát keá ñeå naâng cao hieäu quaû trong XD-QH . GVHD : Th.s Nguyeãn Thanh Tuyeàn. SVTH : Nguyeãn Toaøn Veïn. Trang 27 Khoa : Quy hoaïch & Quaûn lyù HTCT Thuûy Lôïi. Baûng 7 :Tính toaùn löôïng möa söû duïng (P=85%). Keát quaû tính toaùn löôïng möa söû duïng ôû ñaàu vuï töø ngaøy (15/5 ñeán tg = 15 ngaøy töùc ngaøy 30/5) TT Thaùng Ngaøy Pi (mm) αi Psdi (mm) 1 17 0.8 0.07 0.056 2 22 9.4 0.13 1.222 3 24 17.3 0.20 3.46 4 25 46.4 0.27 12.528 5 26 7.7 0.33 2.541 6 27 0.2 0.40 0.08 7 28 2.7 0.47 1.269 8 5 30 2.0 0.53 1.06 Tính toaùn löôïng möa söû duïng thôøi kyø giöõa vuï. TT Thaùng Ngaøy Pi (mm) αi Psdi (mm) 1 7 2.4 1 2.4 2 8 1.3 1 1.3 3 9 6.4 1 6.4 4 15 3.7 1 3.7 5 16 0.4 1 0.4 6 22 0.9 1 0.9 7 23 0.1 1 0.1 8 27 1.8 1 1.8 9 6 28 1.1 1 1.1 10 2 1.5 1 1.5 11 4 2.7 1 2.7 12 6 5.0 1 5.0 13 7 5.2 1 5.2 14 11 2.7 1 2.7 15 13 11.0 1 11.0 16 14 45.7 1 45.7 17 15 5.1 1 5.1 18 20 1.7 1 1.7 19 21 4.9 1 4.9 20 7 22 7.1 1 7.1 NCKH : N/C löïa choïn taàn suaát thieát keá ñeå naâng cao hieäu quaû trong XD-QH . GVHD : Th.s Nguyeãn Thanh Tuyeàn. SVTH : Nguyeãn Toaøn Veïn. Trang 28 Khoa : Quy hoaïch & Quaûn lyù HTCT Thuûy Lôïi. 21 23 1.4 1 1.4 22 29 0.9 1 0.9 23 30 2.1 1 2.1 24 31 18.1 1 18.1 25 1 5.8 1 5.8 26 2 6.4 1 6.4 27 14 1.5 1 1.5 28 15 1.3 1 1.3 29 16 1.9 1 1.9 30 17 2.1 1 2.1 31 18 3.0 1 3.0 32 19 14.6 1 14.6 33 20 5.1 1 5.1 34 21 45.8 1 45.8 35 22 0.7 1 0.7 36 23 0.1 1 0.1 37 24 2.6 1 2.6 38 28 1.7 1 1.7 39 29 4.1 1 4.1 40 8 30 5.3 1 5.3 41 4 1.5 1 1.5 42 5 0.1 1 0.1 43 7 0.7 1 0.7 44 8 8.6 1 8.6 45 10 4.0 1 4.0 46 11 1.1 1 1.1 47 9 12 0.1 1 0.1 Tính toaùn löôïng möa söû duïng thôøi kyø cuoái vuï. TT Thaùng Ngaøy Pi (mm) αi Psdi (mm) 1 16 4.1 0.93 3.827 2 17 8.4 0.87 7.280 3 18 19.4 0.80 15.520 4 19 6.4 0.73 4.693 5 20 19.9 0.67 13.267 6 21 0.7 0.60 0.420 7 9 22 1.8 0.53 0.960 NCKH : N/C löïa choïn taàn suaát thieát keá ñeå naâng cao hieäu quaû trong XD-QH . GVHD : Th.s Nguyeãn Thanh Tuyeàn. SVTH : Nguyeãn Toaøn Veïn. Trang 29 Khoa : Quy hoaïch & Quaûn lyù HTCT Thuûy Lôïi. 8 24 1.9 0.47 0.887 9 25 0.2 0.40 0.080 10 26 8.3 0.33 2.767 11 27 0.2 0.27 0.053 12 28 0.4 0.20 0.080 13 29 16.6 0.13 2.213 NCKH : N/C löïa choïn taàn suaát thieát keá ñeå naâng cao hieäu quaû trong XD-QH . GVHD : Th.s Nguyeãn Thanh Tuyeàn. SVTH : Nguyeãn Toaøn Veïn. Trang 30 Khoa : Quy hoaïch & Quaûn lyù HTCT Thuûy Lôïi. Baûng 8 : Tính toaùn löôïng möa söû duïng ñöôïc (P=95%) Keát quaû tính toaùn löôïng möa söû duïng ôû ñaàu vuï töø ngaøy (15/5 ñeán tg = 15 ngaøy töùc ngaøy 30/5) TT Thaùng Ngaøy Pi (mm) αi Psdi (mm) 1 15 29.3 0.07 2.051 2 16 5.5 0.13 0.715 3 17 0.5 0.20 0.1 4 20 1.3 0.27 0.351 5 21 4.9 0.33 1.617 6 23 19.9 0.40 7.96 7 24 0.5 0.47 0.235 8 25 4.3 0.53 2.279 9 28 1.1 0.60 0.66 10 29 22.1 0.67 14.807 11 5 30 9.8 0.73 7.154 Tính toaùn löôïng möa söû duïng thôøi kyø giöõa vuï. TT Thaùng Ngaøy Pi (mm) αi Psdi (mm) 1 5 31 1.2 1 1.2 2 1 19.1 1 19.1 3 2 0.2 1 0.2 4 3 0.2 1 0.2 5 4 0.5 1 0.5 6 5 1.0 1 1.0 7 6 1.3 1 1.3 8 7 30.9 1 30.9 9 8 1.5 1 1.5 10 9 2.0 1 2.0 11 10 20.4 1 20.4 12 11 8.0 1 8.0 13 12 0.4 1 0.4 14 14 7.0 1 7.0 15 15 3.6 1 3.6 16 18 0.6 1 0.6 17 19 19.9 1 19.9 18 21 0.7 1 0.7 19 23 0.6 1 0.6 20 6 25 3.3 1 3.3 NCKH : N/C löïa choïn taàn suaát thieát keá ñeå naâng cao hieäu quaû trong XD-QH . GVHD : Th.s Nguyeãn Thanh Tuyeàn. SVTH : Nguyeãn Toaøn Veïn. Trang 31 Khoa : Quy hoaïch & Quaûn lyù HTCT Thuûy Lôïi. 21 26 5.3 1 5.3 22 27 4.7 1 4.7 23 28 2.6 1 2.6 24 30 2.3 1 2.3 25 1 3.7 1 3.7 26 4 3.7 1 3.7 27 5 1.5 1 1.5 28 6 3.9 1 3.9 29 14 3.1 1 3.1 30 15 1.5 1 1.5 31 16 0.6 1 0.6 32 17 0.1 1 0.1 33 18 3.7 1 3.7 34 19 0.1 1 0.1 35 20 0.1 1 0.1 36 21 30.1 1 30.1 37 22 0.6 1 0.6 38 27 0.4 1 0.4 39 7 30 0.2 1 0.2 40 8 0.5 1 0.5 41 9 1.6 1 1.6 42 10 0.7 1 0.7 43 11 0.2 1 0.2 44 13 0.1 1 0.1 45 15 0.5 1 0.5 46 25 14.4 1 14.4 47 26 7.5 1 7.5 48 27 5.4 1 5.4 49 8 29 3.1 1 3.1 50 1 2.5 1 2.5 51 2 32.5 1 32.5 52 3 6.6 1 6.6 53 4 28.5 1 28.5 54 5 3.2 1 3.2 55 6 6.6 1 6.6 56 7 12.8 1 12.8 57 9 1.7 1 1.7 58 9 10 0.9 1 0.9 NCKH : N/C löïa choïn taàn suaát thieát keá ñeå naâng cao hieäu quaû trong XD-QH . GVHD : Th.s Nguyeãn Thanh Tuyeàn. SVTH : Nguyeãn Toaøn Veïn. Trang 32 Khoa : Quy hoaïch & Quaûn lyù HTCT Thuûy Lôïi. 59 11 12.5 1 12.5 NCKH : N/C löïa choïn taàn suaát thieát keá ñeå naâng cao hieäu quaû trong XD-QH . GVHD : Th.s Nguyeãn Thanh Tuyeàn. SVTH : Nguyeãn Toaøn Veïn. Trang 33 Khoa : Quy hoaïch & Quaûn lyù HTCT Thuûy Lôïi. Tính toaùn löôïng möa söû duïng thôøi kyø cuoái vuï. TT Thaùng Ngaøy Pi (mm) αi Psdi (mm) 1 16 3.8 0.93 3.534 2 17 3.6 0.87 3.132 3 18 2.6 0.80 2.08 4 21 0.2 0.73 0.146 5 22 1.1 0.67 0.737 6 23 1.5 0.60 0.9 7 25 0.2 0.53 0.106 8 26 2.0 0.47 0.94 9 27 0.2 0.40 0.08 10 28 1.8 0.33 0.594 11 9 29 4.7 0.27 1.269 Baûng 9 : Keát quaû tính toaùn cheá ñoä töôùi cho luùa Heø Thu(P=75%) Thaùng Ngaøy Giai ñoaïn sinh tröôûng Coâng thöùc töôùi Löôïng nöôùc hao (mm) Löôïng möa (mm) Möùc töôùi (mm) Söï thay ñoåi lôùp nöôùc maët ruoäng(mm) Lôùp nöôùc thaùo ñi (mm) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 3.33 15 3.5÷7.0 1.29 4 6.04 16 6.5÷13.0 2.57 0.47 9 12.94 17 10÷20.0 3.86 2.61 8 19.69 18 13.5÷27.0 5.15 3.38 17.92 19 16.5÷33.0 6.44 20 31.48 20 20÷40.0 7.72 2.83 26.59 21 23.5÷47.0 9.01 3.2 20 40.78 22 26.5÷53.0 10.3 0.04 30.52 23 30÷60.0 11.58 1.45 35 55.39 24 33.5÷67.0 12.87 0.27 42.79 25 36.5÷73.0 14.16 2.04 25 55.67 26 40÷80.0 15.45 37.27 77.49 27 43.5÷87.0 16.73 0.88 61.64 28 46.5÷93.0 18.02 45 88.62 5 29 C aáy -B eùn re ã 50÷100.0 19.31 69.31 NCKH : N/C löïa choïn taàn suaát thieát keá ñeå naâng cao hieäu quaû trong XD-QH . GVHD : Th.s Nguyeãn Thanh Tuyeàn. SVTH : Nguyeãn Toaøn Veïn. Trang 34 Khoa : Quy hoaïch & Quaûn lyù HTCT Thuûy Lôïi. 30 50÷100 8.907 60.403 31 50÷100 8.907 3.1 54.596 1 50÷100 8.907 50 95.689 2 50÷100 8.907 5.1 91.882 3 50÷100 8.907 0.6 83.575 4 50÷100 8.907 15.2 89.868 5 50÷100 8.907 0.2 81.161 6 50÷100 8.907 0.3 72.554 7 50÷100 8.907 8.5 72.147 8 50÷100 8.907 26.3 89.54 9 50÷100 8.907 12.7 93.333 10 50÷100 8.907 84.426 11 50÷100 8.907 75.519 12 50÷100 8.907 66.612 13 50÷100 8.907 57.705 14 50÷100 13.3116 50 94.3934 15 50÷100 13.3116 81.0818 16 50÷100 13.3116 67.7702 17 50÷100 13.3116 54.4586 18 50÷100 13.3116 45 86.147 19 50÷100 13.3116 72.8354 20 50÷100 13.3116 0.4 59.9238 21 50÷100 13.3116 0.6 50 97.2122 22 50÷100 13.3116 0.5 84.4006 23 50÷100 13.3116 71.089 24 50÷100 13.3116 57.7774 25 50÷100 13.3116 30 74.4658 26 50÷100 13.3116 61.1542 27 50÷100 13.3116 11.4 59.2426 28 50÷100 13.3116 49.2 95.131 29 50÷100 13.3116 0.4 82.2194 6 30 50÷100 13.3116 0.4 69.3078 1 50÷100 13.3116 55.9962 2 50÷100 13.3116 17.2 59.8846 3 50÷100 13.3116 0.1 50 96.673 4 50÷100 13.3116 83.3614 5 50÷100 13.3116 70.0498 7 6 Ñ eû nh aùn h 50÷100 13.3116 56.7382 NCKH : N/C löïa choïn taàn suaát thieát keá ñeå naâng cao hieäu quaû trong XD-QH . GVHD : Th.s Nguyeãn Thanh Tuyeàn. SVTH : Nguyeãn Toaøn Veïn. Trang 35 Khoa : Quy hoaïch & Quaûn lyù HTCT Thuûy Lôïi. 7 50÷100 13.3116 50 93.4266 8 50÷100 13.3116 9.1 89.215 9 50÷100 13.3116 1.1 77.0034 10 50÷100 13.3116 10.4 74.0918 11 50÷100 13.3116 8.6 69.3802 12 50÷100 13.3116 1.9 57.9686 13 50÷100 13.3116 0.5 50 95.157 14 50÷100 13.3116 2.1 83.9454 15 50÷100 13.3116 70.6338 16 50÷100 13.3116 0.2 57.5222 17 50÷100 13.3116 2.5 50 96.7106 18 50÷100 13.3116 0.6 83.999 19 50÷100 13.3116 1.9 72.5874 20 50÷100 13.3116 59.2758 21 50÷100 13.3116 50 95.9642 22 50÷100 13.3116 82.6526 23 50÷100 13.3116 0.2 69.541 24 50÷100 10.8 58.741 25 50÷100 10.8 0.1 50 98.041 26 50÷100 10.8 87.241 27 50÷100 10.8 0.1 76.541 28 50÷100 10.8 6.6 72.341 29 50÷100 10.8 7.3 68.841 30 50÷100 10.8 3 61.041 31 50÷100 10.8 50.241 1 50÷100 10.8 0.7 50 90.141 2 50÷100 10.8 1.1 80.441 3 50÷100 10.8 8.8 78.441 4 50÷100 10.8 0.5 68.141 5 50÷100 10.8 0.2 57.541 6 50÷100 10.8 50 96.741 7 50÷100 10.8 85.941 8 50÷100 10.8 75.141 9 50÷100 10.8 64.341 10 50÷100 10.8 53.541 11 50÷100 10.8 50 92.741 12 Ñ öùn g ca ùi – L aøm ñ oàn g 50÷100 10.8 81.941 8 13 g – 50÷100 9.05 72.891 NCKH : N/C löïa choïn taàn suaát thieát keá ñeå naâng cao hieäu quaû trong XD-QH . GVHD : Th.s Nguyeãn Thanh Tuyeàn. SVTH : Nguyeãn Toaøn Veïn. Trang 36 Khoa : Quy hoaïch & Quaûn lyù HTCT Thuûy Lôïi. 14 50÷100 9.05 63.841 15 50÷100 9.05 54.791 16 50÷100 9.05 50 95.741 17 50÷100 9.05 86.691 18 50÷100 9.05 77.641 19 50÷100 9.05 68.591 20 50÷100 9.05 59.541 21 50÷100 9.05 1.5 51.991 22 46.5÷93 6.84 2.89 0 48.251 23 43.5÷87 6.39 0.00 15 56.861 24 40÷80 5.88 9.68 63.081 25 36.5÷73 5.37 0.73 58.711 26 33.5÷67 4.92 3.53 59.091 27 30÷60 4.41 1.20 56.681 28 26.5÷53 3.9 6.83 53 12.581 29 23.5÷47 3.45 0.05 47 2.65 30 20÷40 2.94 40 4.06 31 16.5÷33 2.43 33 4.57 1 13.5÷27 1.98 27 4.02 2 10÷20 1.47 7.20 20 23.53 3 6.5÷13 0.96 5.70 13 23.14 4 3.5÷7 0.51 0.29 7 6.59 9 5 N ga äm sö õa – C ha éc xa nh 0÷0 0 0 7 Toång 1169.429 348.24 906 88.141 Kieåm tra laïi keát quaû tính toaùn : Duøng phöông trình caân baèng nöôùc ñeå kieåm tra laïi: hc = hoi + Σmi + ΣPsdi - Σ(Ki + ei) - ΣC Theo keát quaû tính toaùn ôû baûng treân ta coù : Lôùp nöôùc ñaàu vuï hoi = 3.33 mm. Toång löôïng nöôùc caàn töôùi :Σmi = 906 mm. Toång löôïng nöôùc möa söû duïng ñöôïc : ΣPsdi = 348.24 mm Toång löôïng nöôùc hao trong caû vuï : Σ(Ki + ei) = 1169.429 mm Toång löôïng nöôùc thaùo ñi : ΣC = 88.141 mm Thay taát caû vaøo coâng thöùc treân ta ñöôïc : hc =( 3.33 + 906+348.24) – (1169.429 + 88.141) = 0.0 mm Theo keát quaû tính toaùn ôû baûng treân ta ñöôïc hc = 0.00 mm Vaäy keát quaû tính toaùn ñöôïc laø chính xaùc . NCKH : N/C löïa choïn taàn suaát thieát keá ñeå naâng cao hieäu quaû trong XD-QH . GVHD : Th.s Nguyeãn Thanh Tuyeàn. SVTH : Nguyeãn Toaøn Veïn. Trang 37 Khoa : Quy hoaïch & Quaûn lyù HTCT Thuûy Lôïi. Baûng 10 : Keát quaû tính toaùn cheá ñoä töôùi cho luùa Heø Thu(P=85%) Thaùng Ngaøy Giai ñoaïn sinh tröôûng Coâng thöùc töôùi Löôïng nöôùc hao (mm) Löôïng möa (mm) Möùc töôùi (mm) Söï thay ñoåi lôùp nöôùc maët ruoäng(mm) Lôùp nöôùc thaùo ñi (mm) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 3.33 15 3.5÷7.0 1.29 4 6.04 16 6.5÷13.0 2.57 9 12.47 17 10÷20.0 3.86 0.7 10 19.31 18 13.5÷27.0 5.15 14.16 19 16.5÷33.0 6.44 25 32.72 20 20÷40.0 7.72 25 21 23.5÷47.0 9.01 30 45.99 22 26.5÷53.0 10.3 7.9 43.59 23 30÷60.0 11.58 32.01 24 33.5÷67.0 12.87 14.6 33.74 25 36.5÷73.0 14.16 39.2 58.78 26 40÷80.0 15.45 6.5 49.83 27 43.5÷87.0 16.73 0.2 53 86.3 28 46.5÷93.0 18.02 2.3 70.58 29 50÷100.0 19.31 51.27 30 50÷100 8.907 1.7 55 99.063 5 31 50÷100 8.907 90.156 1 50÷100 8.907 81.249 2 50÷100 8.907 72.342 3 50÷100 8.907 63.435 4 50÷100 8.907 54.528 5 50÷100 8.907 54 99.621 6 50÷100 8.907 90.714 7 50÷100 8.907 2 83.807 8 50÷100 8.907 1.1 76 9 50÷100 8.907 5.4 72.493 10 50÷100 8.907 63.586 11 50÷100 8.907 54.679 12 50÷100 8.907 54 99.772 13 50÷100 8.907 90.865 6 14 C aáy -B eùn re ã 50÷100 13.3116 77.5534 NCKH : N/C löïa choïn taàn suaát thieát keá ñeå naâng cao hieäu quaû trong XD-QH . GVHD : Th.s Nguyeãn Thanh Tuyeàn. SVTH : Nguyeãn Toaøn Veïn. Trang 38 Khoa : Quy hoaïch & Quaûn lyù HTCT Thuûy Lôïi. 15 50÷100 13.3116 3.1 67.3418 16 50÷100 13.3116 0.3 54.3302 17 50÷100 13.3116 58 99.0186 18 50÷100 13.3116 85.707 19 50÷100 13.3116 72.3954 20 50÷100 13.3116 59.0838 21 50÷100 13.3116 54 99.7722 22 50÷100 13.3116 0.8 87.2606 23 50÷100 13.3116 0.1 74.049 24 50÷100 13.3116 60.7374 25 50÷100 13.3116 52 99.4258 26 50÷100 13.3116 86.1142 27 50÷100 13.3116 1.5 74.3026 28 50÷100 13.3116 0.9 61.891 29 50÷100 13.3116 51 99.5794 30 50÷100 13.3116 86.2678 1 50÷100 13.3116 72.9562 2 50÷100 13.3116 1.3 60.9446 3 50÷100 13.3116 52 99.633 4 50÷100 13.3116 2.3 88.6214 5 50÷100 13.3116 75.3098 6 50÷100 13.3116 4.2 66.1982 7 50÷100 13.3116 4.4 57.2866 8 50÷100 13.3116 56 99.975 9 50÷100 13.3116 86.6634 10 50÷100 13.3116 73.3518 11 50÷100 13.3116 2.3 62.3402 12 50÷100 13.3116 29 78.0286 13 50÷100 13.3116 9.3 74.017 14 50÷100 13.3116 38.6 99.3054 15 50÷100 13.3116 4.3 90.2938 16 50÷100 13.3116 76.9822 17 50÷100 13.3116 63.6706 18 50÷100 13.3116 50.359 19 50÷100 13.3116 62 99.0474 20 50÷100 13.3116 1.4 87.1358 21 50÷100 13.3116 4.1 77.9242 7 22 Ñ eû nh aùn h 50÷100 13.3116 6 70.6126 NCKH : N/C löïa choïn taàn suaát thieát keá ñeå naâng cao hieäu quaû trong XD-QH . GVHD : Th.s Nguyeãn Thanh Tuyeàn. SVTH : Nguyeãn Toaøn Veïn. Trang 39 Khoa : Quy hoaïch & Quaûn lyù HTCT Thuûy Lôïi. 23 50÷100 13.3116 1.2 58.501 24 50÷100 10.8 52 99.701 25 50÷100 10.8 88.901 26 50÷100 10.8 78.101 27 50÷100 10.8 67.301 28 50÷100 10.8 56.501 29 50÷100 10.8 0.8 53 99.501 30 50÷100 10.8 1.8 90.501 31 50÷100 10.8 15.3 95.001 1 50÷100 10.8 4.9 89.101 2 50÷100 10.8 5.4 83.701 3 50÷100 10.8 72.901 4 50÷100 10.8 62.101 5 50÷100 10.8 51.301 6 50÷100 10.8 59 99.501 7 50÷100 10.8 88.701 8 50÷100 10.8 77.901 9 50÷100 10.8 67.101 10 50÷100 10.8 56.301 11 50÷100 10.8 54 99.501 12 Ñ öùn g ca ùi – L aøm ñ oàn g 50÷100 10.8 88.701 13 50÷100 9.05 79.651 14 50÷100 9.05 1.3 71.901 15 50÷100 9.05 1.1 63.951 16 50÷100 9.05 1.6 56.501 17 50÷100 9.05 1.8 10 59.251 18 50÷100 9.05 2.5 52.701 19 50÷100 9.05 12.3 55.951 20 50÷100 9.05 4.3 51.201 21 50÷100 9.05 38.7 80.851 22 Tr oå bo âng – P hô i m aøu 46.5÷93 6.84 0.6 74.611 23 43.5÷87 6.39 0.1 68.321 24 40÷80 5.88 2.2 64.641 25 36.5÷73 5.37 59.271 26 33.5÷67 4.92 54.351 27 30÷60 4.41 49.941 28 26.5÷53 3.9 1.4 47.441 8 29 N ga äm sö õa – C ha éc h 23.5÷47 3.45 3.5 47 0.491 NCKH : N/C löïa choïn taàn suaát thieát keá ñeå naâng cao hieäu quaû trong XD-QH . GVHD : Th.s Nguyeãn Thanh Tuyeàn. SVTH : Nguyeãn Toaøn Veïn. Trang 40 Khoa : Quy hoaïch & Quaûn lyù HTCT Thuûy Lôïi. 30 20÷40 2.94 4.5 40 8.56 31 16.5÷33 2.43 33 4.57 1 13.5÷27 1.98 27 4.02 2 10÷20 1.47 20 5.53 3 6.5÷13 0.96 13 6.04 4 3.5÷7 0.51 1.3 7 6.79 9 5 0÷0 0 0.1 0 7 Toång 1169.429 273.2 936 43.001 NCKH : N/C löïa choïn taàn suaát thieát keá ñeå naâng cao hieäu quaû trong XD-QH . GVHD : Th.s Nguyeãn Thanh Tuyeàn. SVTH : Nguyeãn Toaøn Veïn. Trang 41 Khoa : Quy hoaïch & Quaûn lyù HTCT Thuûy Lôïi. hc = hoi + Σmi + ΣPsdi - Σ(Ki + ei) - ΣC hc =( 3.33 + 963+273.2) – (1169.429 + 43.001) = 0.0 mm Theo keát quaû tính toaùn ôû baûng treân ta ñöôïc hc = 0.00 mm Vaäy keát quaû tính toaùn ñöôïc laø chính xaùc . Baûng11 : Keát quaû tính toaùn cheá ñoä töôùi cho luùa Heø Thu(P=95%) Thaùng Ngaøy Giai ñoaïn sinh tröôûng Coâng thöùc töôùi Löôïng nöôùc hao (mm) Löôïng möa (mm) Möùc töôùi (mm ) Söï thay ñoåi lôùp nöôùc maët ruoäng(mm ) Lôùp nöôùc thaùo ñi (mm) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 3.33 15 3.5÷7.0 1.29 29.3 7 24.34 16 6.5÷13.0 2.57 5.5 9.93 17 10÷20.0 3.86 0.5 13 19.57 18 13.5÷27. 0 5.15 14.42 19 16.5÷33. 0 6.44 25 32.98 20 20÷40.0 7.72 1.3 26.56 21 23.5÷47. 0 9.01 4.9 24 46.45 22 26.5÷53. 0 10.3 36.15 23 30÷60.0 11.58 19.9 44.47 24 33.5÷67. 0 12.87 0.5 34 66.1 25 36.5÷73. 0 14.16 4.3 56.24 26 40÷80.0 15.45 40.79 27 43.5÷87. 0 16.73 62 86.06 28 46.5÷93. 0 18.02 1.1 69.14 29 50÷100.0 19.31 22.1 71.93 30 50÷100 8.907 9.8 72.823 5 31 50÷100 8.907 1.2 65.116 1 50÷100 8.907 19.1 75.309 6 2 C aáy -B eùn re ã 50÷100 8.907 0.2 66.602 NCKH : N/C löïa choïn taàn suaát thieát keá ñeå naâng cao hieäu quaû trong XD-QH . GVHD : Th.s Nguyeãn Thanh Tuyeàn. SVTH : Nguyeãn Toaøn Veïn. Trang 42 Khoa : Quy hoaïch & Quaûn lyù HTCT Thuûy Lôïi. 3 50÷100 8.907 0.2 57.895 4 50÷100 8.907 0.5 44 93.488 5 50÷100 8.907 1 85.581 6 50÷100 8.907 1.3 77.974 7 50÷100 8.907 30.9 99.967 8 50÷100 8.907 1.5 92.56 9 50÷100 8.907 2 85.653 10 50÷100 8.907 20.4 97.146 11 50÷100 8.907 8 96.239 12 50÷100 8.907 0.4 87.732 13 50÷100 8.907 78.825 14 50÷100 13.3116 7 72.5134 15 50÷100 13.3116 3.6 62.8018 16 50÷100 13.3116 50 99.4902 17 50÷100 13.3116 86.1786 18 50÷100 13.3116 0.6 73.467 19 50÷100 13.3116 19.9 80.0554 20 50÷100 13.3116 66.7438 21 50÷100 13.3116 0.7 54.1322 22 50÷100 13.3116 59 99.8206 23 50÷100 13.3116 0.6 87.109 24 50÷100 13.3116 73.7974 25 50÷100 13.3116 3.3 63.7858 26 50÷100 13.3116 5.3 55.7742 27 50÷100 13.3116 4.7 52 99.1626 28 50÷100 13.3116 2.6 88.451 29 50÷100 13.3116 75.1394 30 50÷100 13.3116 2.3 64.1278 1 50÷100 13.3116 3.7 54.5162 2 50÷100 13.3116 58 99.2046 3 50÷100 13.3116 85.893 4 50÷100 13.3116 3.7 76.2814 5 50÷100 13.3116 1.5 64.4698 6 50÷100 13.3116 3.9 55.0582 7 50÷100 13.3116 58 99.7466 8 50÷100 13.3116 86.435 9 50÷100 13.3116 73.1234 7 10 Ñ eû nh aùn h 50÷100 13.3116 59.8118 NCKH : N/C löïa choïn taàn suaát thieát keá ñeå naâng cao hieäu quaû trong XD-QH . GVHD : Th.s Nguyeãn Thanh Tuyeàn. SVTH : Nguyeãn Toaøn Veïn. Trang 43 Khoa : Quy hoaïch & Quaûn lyù HTCT Thuûy Lôïi. 11 50÷100 13.3116 53 99.5002 12 50÷100 13.3116 86.1886 13 50÷100 13.3116 72.877 14 50÷100 13.3116 3.1 62.6654 15 50÷100 13.3116 1.5 50.8538 16 50÷100 13.3116 0.6 61 99.1422 17 50÷100 13.3116 0.1 85.9306 18 50÷100 13.3116 3.7 76.319 19 50÷100 13.3116 0.1 63.1074 20 50÷100 13.3116 0.1 30 79.8958 21 50÷100 13.3116 30.1 96.6842 22 50÷100 13.3116 0.6 83.9726 23 50÷100 13.3116 70.661 24 50÷100 10.8 59.861 25 50÷100 10.8 50 99.061 26 50÷100 10.8 88.261 27 50÷100 10.8 0.4 77.861 28 50÷100 10.8 67.061 29 50÷100 10.8 56.261 30 50÷100 10.8 0.2 50 95.661 31 50÷100 10.8 84.861 1 50÷100 10.8 74.061 2 50÷100 10.8 63.261 3 50÷100 10.8 52.461 4 50÷100 10.8 58 99.661 5 50÷100 10.8 88.861 6 50÷100 10.8 78.061 7 50÷100 10.8 67.261 8 50÷100 10.8 0.5 56.961 9 50÷100 10.8 1.6 52 99.761 10 50÷100 10.8 0.7 89.661 11 50÷100 10.8 0.2 79.061 12 Ñ öùn g ca ùi – L aøm ñ oàn g 50÷100 10.8 68.261 13 50÷100 9.05 0.1 59.311 14 50÷100 9.05 50.261 15 50÷100 9.05 0.5 58 99.711 16 50÷100 9.05 90.661 8 17 Tr oå bo âng – Ph ôi m aøu 50÷100 9.05 81.611 NCKH : N/C löïa choïn taàn suaát thieát keá ñeå naâng cao hieäu quaû trong XD-QH . GVHD : Th.s Nguyeãn Thanh Tuyeàn. SVTH : Nguyeãn Toaøn Veïn. Trang 44 Khoa : Quy hoaïch & Quaûn lyù HTCT Thuûy Lôïi. 18 50÷100 9.05 72.561 19 50÷100 9.05 63.511 20 50÷100 9.05 54.461 21 50÷100 9.05 54 99.411 22 46.5÷93 6.84 92.571 23 43.5÷87 6.39 86.181 24 40÷80 5.88 80 0.301 25 36.5÷73 5.37 14.4 73 16.03 26 33.5÷67 4.92 7.5 67 8.58 27 30÷60 4.41 5.4 60 7.99 28 26.5÷53 3.9 53 3.1 29 23.5÷47 3.45 47 5.65 30 20÷40 2.94 40 4.06 31 16.5÷33 2.43 33 4.57 1 13.5÷27 1.98 2.5 27 6.52 2 10÷20 1.47 32.5 20 38.03 3 6.5÷13 0.96 6.6 13 12.64 4 3.5÷7 0.51 28.5 7 33.99 9 5 N ga äm sö õa – C ha éc xa nh 0÷0 0 3.2 0 7 Toång 1169.42 9 394 945 172.80 1 hc = hoi + Σmi + ΣPsdi - Σ(Ki + ei) - ΣC hc =( 3.33 + 945+394) – (1169.429 + 172.901) = 0.0 mm Theo keát quaû tính toaùn ôû baûng treân ta ñöôïc hc = 0.00 mm Vaäy keát quaû tính toaùn ñöôïc laø chính xaùc . Bảng 12 : Tính toaùn hệ số tưới của lúa Heø Thu Thời gian tưới Loại cây trồng Từ ngày Đến ngày Số ngày tưới ti Ngày tưới chính Mức tưới mi (m3/ha) Hệ số tưới qi (l/s/ha) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 15/5 15/5 1 15/5 40 0.46 16/5 16/5 1 16/5 90 1.04 17/5 18/5 2 17/5 80 0.46 19/5 20/5 2 19/5 200 1.16 21/5 22/5 2 21/5 200 1.16 23/5 24/5 2 23/5 350 2.03 L Ú A H E Ø T H U 25/5 26/5 2 25/5 250 1.45 NCKH : N/C löïa choïn taàn suaát thieát keá ñeå naâng cao hieäu quaû trong XD-QH . GVHD : Th.s Nguyeãn Thanh Tuyeàn. SVTH : Nguyeãn Toaøn Veïn. Trang 45 Khoa : Quy hoaïch & Quaûn lyù HTCT Thuûy Lôïi. 28/5 30/5 3 28/5 450 1.74 01/6 05/6 5 01/6 500 1.16 14/6 16/6 3 14/6 500 1.93 18/6 20/6 3 18/6 450 1.74 21/6 23/6 3 21/6 500 1.93 25/6 27/6 3 25/6 300 1.16 03/7 05/7 3 03/7 500 1.93 07/7 09/7 3 07/7 500 1.93 13/7 15/7 3 13/7 500 1.93 17/7 19/7 3 17/7 500 1.93 21/7 23/7 3 21/7 500 1.93 25/7 27/7 3 25/7 500 1.93 01/8 03/8 3 01/8 500 1.93 06/8 08/8 3 06/8 500 1.93 11/8 13/8 3 11/8 500 1.93 16/8 19/8 4 16/8 500 1.45 23/8 26/8 4 23/8 150 0.43 Bảng 13 : Tính toaùn hệ số tưới của lúa Heø Thu(P=85%) Thời gian tưới Loại cây trồng Từ ngày Đến ngày Số ngày tưới ti Ngày tưới chính Mức tưới mi (m3/ha) Hệ số tưới qi (l/s/ha) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 15/5 15/5 15/5 1 40 0.46 16/5 16/5 16/5 1 90 1.04 17/5 18/5 17/5 2 100 0.58 19/5 20/5 19/5 2 250 1.45 21/5 22/5 21/5 2 300 1.74 27/5 29/5 23/5 3 530 2.04 30/5 3/5 28/5 5 550 1.27 5/6 9/6 1/6 5 540 1.25 12/6 16/6 7/6 5 540 1.25 17/6 20/6 13/6 4 580 1.68 21/6 24/6 17/6 4 540 1.56 25/6 28/6 21/6 4 520 1.50 29/6 2/7 25/6 4 510 1.48 3/7 7/7 29/6 5 520 1.20 L Ú A H E Ø T H U 8/7 11/7 3/7 4 560 1.62 NCKH : N/C löïa choïn taàn suaát thieát keá ñeå naâng cao hieäu quaû trong XD-QH . GVHD : Th.s Nguyeãn Thanh Tuyeàn. SVTH : Nguyeãn Toaøn Veïn. Trang 46 Khoa : Quy hoaïch & Quaûn lyù HTCT Thuûy Lôïi. 12/7 14/7 7/7 3 290 1.12 19/7 23/7 11/7 5 620 1.44 24/7 28/7 19/7 5 520 1.20 29/7 2/7 24/7 5 530 1.23 6/7 10/8 28/7 5 590 1.37 11/8 15/8 5/8 5 540 1.25 17/8 17/8 9/8 1 100 1.16 Bảng 14 : Tính toaùn hệ số tưới của lúa Heø Thu(P=95%) Thời gian tưới Loại cây trồng Từ ngày Đến ngày Số ngày tưới ti Ngày tưới chính Mức tưới mi (m3/ha) Hệ số tưới qi (l/s/ha) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 17/5 18/5 2 17/5 130 0.75 19/5 20/5 2 19/5 250 1.45 21/5 22/5 2 21/5 240 1.39 24/5 26/5 3 24/5 340 1.31 27/5 31/6 5 27/5 620 1.44 4/6 8/6 5 4/6 440 1.02 16/6 20/6 5 16/6 500 1.16 22/6 26/6 5 22/6 590 1.37 27/6 1/7 5 27/6 520 1.20 2/7 6/7 5 2/7 580 1.34 7/7 11/7 5 7/7 580 1.34 11/7 15/7 5 11/7 530 1.23 16/7 20/7 5 16/7 610 1.41 20/7 23/7 3 20/7 300 1.16 25/7 29/7 5 25/7 500 1.16 30/7 3/8 5 30/7 500 1.16 4/8 8/8 5 4/8 580 1.34 9/8 13/8 5 9/8 520 1.20 15/8 19/8 5 15/8 580 1.34 L Ú A H E Ø T H U 21/8 25/8 5 21/8 540 1.25

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNghiên cứu lựa chọn tần suất thiết kế để nâng cao hiệu quả trong xây dựng - quy hoạch các công trình thủy lợi.pdf