Đề tài Nghiên cứu tình hình tiêu thụ sản phẩm gà giống thương phẩm tại Công ty giống gia cầm Lương Mỹ- Chương mỹ - Hà Tây

Ngành chăn nuôi gia cầm nói chung và chăn nuôi gà nói riêng trong những năm gần đây đã từng bước được Nhà nước chú ý hơn đặc biệt là công tác giống. Nhà nước chú trọng đầu tư nghiên cứu phát triển sản phẩm gà giống và nó đã đóng góp đáng kể vào việc đáp ứng nhu cầu về khối lượng thịt, trứng của nhân dân. Tuy nhiên trên thực tế khối lượng này vẫn còn khiêm tốn so với nhu cầu thực phẩm của nhân dân và nhu cầu làm nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến thực phẩm bởi lẽ một số xí nghiệp, doanh nghiệp cho ra sản phẩm giống tốt nhưng quá trình sản xuất và tiêu thụ còn nhiều điều bất cập. Công ty giống gia cầm Lương Mỹ trực thuộc tổng công ty chăn nuôi Việt Nam, được thành lập theo nghị quyết số 160-NNTCQD ngày 24/09/1976 của Bộ trưởng bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm (nay là Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn) do sản phẩm gà giống của công ty gặp không ít khó khăn về phía đầu ra (thị trường tiêu thụ và giá cả) sản xuất kinh doanh gà chỉ có thể đứng vững và phát triển khi có một thị trường ổn định và chiếm thị phần lớn. Để góp phần thúc đẩy quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm gà giống của Công ty trong thời gian tới, được sự phân công của khoa Kinh tế và phát triển nông thôn, được sự đồng ý của ban lãnh đạo Công ty giống gia cầm Lương Mỹ, dưới sự hướng dẫn của thầy Đặng Văn Tiến chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: "Nghiên cứu tình hình tiêu thụ sản phẩm gà giống thương phẩm tại Công ty giống gia cầm Lương Mỹ- Chương mỹ - Hà Tây". 1.2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.2.1. Mục tiêu chung Trên cơ sở nghiên cứu tình hình thực trạng tiêu thụ sản phẩm của Công ty để đề ra giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm cho Công ty. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể + Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về thị trường và tiêu thụ sản phẩm trong nền kinh tế thị trường + Tìm hiểu đánh giá thực trạng tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của công ty. + Phân tích các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến quá trình tiêu thụ sản phẩm của công ty. + Định hướng và đề ra một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm cho công ty ngày càng có hiệu quả. 1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 1.3.1. Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về tiêu thụ sản phẩm gà giống của Công ty giống gia cầm Lương Mỹ -Chương Mỹ - Hà Tây. 1.3.2. Phạm vi nghiên cứu Nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu tình hình tiêu thụ sản phẩm gà giống của Công ty giống gia cầm Lương Mỹ. Thời gian nghiên cứu: Đánh giá thực trạng tiêu thụ sản phẩm gà giống của công ty qua 3 năm (2000-2001-2002). Không gian nghiên cứu: Nghiên cứu tại Công ty giống gia cầm Lương Mỹ - Chương Mỹ- Hà Tây.

doc73 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/05/2013 | Lượt xem: 1709 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Nghiên cứu tình hình tiêu thụ sản phẩm gà giống thương phẩm tại Công ty giống gia cầm Lương Mỹ- Chương mỹ - Hà Tây, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nh ng¾n ( tõ 6- 8 tuÇn tuæi cã thÓ ®¹t ®­îc thÓ träng tõ 2,2 - 2,8 Kg), hµm l­îng chÊt dinh d­ìng cao, s¶n phÈm thùc phÈm lµ thÞt gµ lo¹i ISA ®­îc xuÊt chñ yÕu cho thÞ tr­êng Nga nªn ®· t¹o ®­îc ®Çu ra æn ®Þnh. V× vËy kÝch thÝch ng­êi ch¨n nu«i, ch¨n nu«i ®µn gµ nµy. Theo nhu cÇu cña ng­êi ch¨n nu«i c¸c quÝ cã sù thay ®æi kh¸c nhau vÒ khèi l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra, th­êng quÝ II cã khèi l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra cao nhÊt do phong tôc tËp qu¸n cña ng­êi d©n ViÖt Nam nh÷ng th¸ng ®Çu n¨m lµ dÞp lÔ héi, c­íi hái nhiÒu nªn quý II qua 3 n¨m cã khèi l­îng s¶n xuÊt ra ®Òu t¨ng b×nh qu©n t¨ng 32,01% cô thÓ n¨m 2002 ®¹t con sè 890120 con t¨ng 82,00% t­¬ng ®­¬ng víi 401049 con so víi n¨m 2001 Qua thùc tÕ chóng t«i biÕt s¶n phÈm gµ gièng th­¬ng phÈm ISA vµ gµ gièng th­¬ng phÈm TH 882 lµ s¶n phÈm chÝnh cña C«ng ty ®· chiÕm ®­îc lßng tin cña kh¸ch hµng. Trong nh÷ng n¨m qua C«ng ty ®· gÆt h¸i ®­îc kÕt qu¶ cao ®èi víi hai s¶n phÈm nµy do cã nhiÒu ­u ®iÓm: N¨ng suÊt cao, sè ngµy nu«i ng¾n... Cho nªn trong thêi gian qua s¶n phÈm nµy ®· ®em l¹i doanh thu vµ lîi nhuËn cho C«ng ty ,®ång thêi ®µ g©y ®­îc ch÷ tÝn ®èi víi kh¸ch hµng. Cho nªn con ®­êng c¬ b¶n ng¾n nhÊt ®ång thêi còng lµ chiÕn l­îc chiÕn thuËt cña C«ng ty ®Ò ra lµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó h¹ gi¸ b¸n trong kinh doanh vµ lµ ®iÒu kiªn cÇn thiÕt trong c¹nh tranh thÞ tr­êng. Do ®Æc thï cña s¶n xuÊt gµ gièng chÞu ¶nh h­ëng trùc tiÕp cña c¸c yÕu tè nh­ khÝ hËu thêi tiÕt yÕu tè kÜ thuËt... Do vËy nã ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi chi phÝ gµ gièng. Sè l­îng cung øng gµ gièng th­¬ng phÈm chñ yÕu phô thuéc vµo nhu cÇu vµ gi¸ c¶ s¶n phÈm gµ gièng ngoµi thÞ tr­êng. Gi¸ thµnh s¶n xuÊt phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè nªn t¨ng gi¶m, thay ®æi qua c¸c quý trong n¨m, quý II n¨m 2000 cã gi¸ thµnh s¶n xuÊt lµ thÊp nhÊt lµ 2515®ång /con, riªng quý III n¨m 2002 l¹i cã gi¸ thanh s¶n xuÊt cao lµ 5373 ®éng /con. Sù t¨ng vÒ tæng gi¸ thµnh gµ gièng th­¬ng phÈm ISA chñ yÕu lµ do sù t¨ng lªn cña khèi l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt kÐo theo c¸c chi phÝ dïng ®Ó s¶n xuÊt t¨ng lªn nh­ chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh dïng vµo s¶n xuÊt. Tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ chØ tiªu gi¸ trÞ, nã thÓ hiÖn phÇn nµo quy m« s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, ch­a ®¸nh gi¸ ®­îc ®Çy ®ñ hiÖu qu¶ cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Do vËy ®Ó t×m hiÓu râ hiÖu qu¶ cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i ®i s©u ph©n tÝch chi phÝ s¶n xuÊt qua biÓu 08. Gi¸ thµnh s¶n xuÊt cña n¨m cã sù biÕn ®éng. N¨m 2000gi¸ thµnh s¶n xuÊt nhá nhÊt b¨ng 3242®ång /con vµ n¨m 2002 lµ lín nhÊt b×nh qu©n gi¸ thµnh s¶n xuÊt ra lµ 4376 ®ång/con, b×nh qu©n gi¸ thµnh t¨ng lªn qua 3 n¨m lµ 16,18 %. BiÓu 08. Gi¸ thµnh s¶n xuÊt vµ tæng chi phÝ s¶n xuÊt gµ gièng ISA cña c«ng ty qua 3 n¨m ChØ tiªu 2000 2001 2002 So s¸nh (%) Gi¸ thµnh (®/con) Tæng CPSX (1000 ®) Gi¸ thµnh (®/con) Tæng CPSX (1000 ®) Gi¸ thµnh (®/con) Tæng CPSX (1000 ®) 01/00 02/01 BQ Tæng 3242 5864550 3883 6672025 4376 13737276 119,77 112,69 116,18 Quý I 2935 1025538 3885 1758448 3308 2751485 132,36 85,15 106,16 Quý II 2515 1479569 4785 2340205 4276 3806153 190,26 89,36 130,39 Quý III 4343 2113976 3059 1423117 5373 4669486 70,44 175,65 111,23 Quý IV 2572 1245467 3693 1150255 4582 2510152 143,58 124,07 133,47 Nguån :Phßng Tµi vô c«ng ty N¨m 2002 tæng chi phÝ s¶n xuÊt lµ 1373726 ngh×n ®ång t¨ng 82,66% so víi n¨m 2001 sè l­îng biÕn ®éng qua c¸c th¸ng, c¸c quý dÉn tíi khã kh¨n cho viÖc lËp kÕ ho¹ch vµ bè trÝ s¶n xuÊt nã cóng ¶nh h­ëng tíi chi phÝ s¶n xuÊt cña c«ng ty. §Ó ph©n tÝch t×nh h×nh chi phÝ s¶n xuÊt cô thÓ cho 1000 s¶n phÈm , ta cã biÓu 09. Qua ®ã ta thÊy tæng chi phÝ s¶n xuÊt cña n¨m 2001 gi¶m h¬n so víi n¨m 2000 lµ 4,49% t­¬ng ®­¬ng víi gi¶m 126929 ®ång chi phÝ sang n¨m 2002 tæng chi phÝ t¨ng lªn cao 4209979 ®ång chi phÝ do c«ng ty ph¶i ®Çu t­ thªm c¸c yÕu tè chi phÝ , cô thÓ lµ ®Çu t­ chÊt l­îng con gièng n¨m 2002 chi phÝ vÒ con gièng lµ 15,21% t­¬ng ®­¬ng víi 275231 ®ång / 1000 gµ gièng so víi n¨m 2001. Thøc ¨n nguyªn liÖu chiÕm tû träng cao nhÊt trong tæng gi¸ thµnh ®©y lµ phÇn quan träng t¹o nªn thùc thÓ vËt chÊt cña s¶n phÈm s¶n xuÊt ra. Thøc ¨n sö dông cho ch¨n nu«i cña C«ng ty chñ yÕu lµ thøc ¨n nghiÒn vµ tù chÕ biÕn n¨m 2002 chi phÝ thøc ¨n chiÕm 51,64% trªn tæng chi phÝ sè tuyÖt ®èi lµ 1312505 ®ång/1000 gµ gièng. N¨m 2001 lµ 51,4% gi¶m h¬n so víi n¨m 2000 lµ 1,61%. Gµ gièng lµ mét lo¹i vËt nu«i dÔ mÉn c¶m víi bÖnh tËt ®Æc biÖt lµ giai ®o¹n con gièng nªn ph¶i uèng thuèc kh¸ng sinh vµ tiªm vacxin ®Ó phßng bÖnh cho gµ. Do C«ng ty chó träng tíi c«ng t¸c phßng ch÷a bÖnh cho con gièng do ®ã lµm cho chi phÝ thuèc thó y t¨ng lªn qua c¸c n¨m . N¨m 2002 chi phÝ thuèc thó y lµ 478253 ®ång/1000 gµ gièng chiÕm 11,36% t¨ng 216497 ®ång/1000 gµ gièng b»ng 82,71% so víi n¨m 2001, b×nh qu©n qua 3 n¨m t¨ng 33,57% c¸c lo¹i chi phÝ kh¸c nh­ : Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, chi phÝ nh©n c«ng, chÝ phÝ qu¶n lý chiÕm tû lÖ nhá so víi tæng chi phÝ nh­ng còng cã sù biÕn ®éng t¨ng gi¶m qua c¸c n¨m. Tãm l¹i qua nghiªn cøu t×nh h×nh chi phÝ s¶n xuÊt gµ gièng th­¬ng phÈm ISA qua 3 n¨m ta thÊy chi phÝ cho 1000 gµ gièng ISA vÉn cßn t¨ng trong nh÷ng n¨m tíi C«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p ®Ó h¹ thÊp c¸c lo¹i chi phÝ gi¶m chi phÝ gi¸ thµnh s¶n phÈm tõ ®ã qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ h¬n BiÓu 09. Chi phÝ s¶n xuÊt b×nh qu©n trªn 1000 gµ gièng ISA cña c«ng ty 4.2.2. Khèi l­îng s¶n xuÊt vµ chi phÝ s¶n xuÊt gµ gièng th­¬ng phÈm Tam Hoµng 882 Gµ gièng th­¬ng phÈm Tam Hoµng 882 vµ gµ gièng th­¬ng phÈm ISA lµ 2 s¶n phÈm gµ gièng th­¬ng phÈm chÝnh cña C«ng ty nh­ng sè l­îng s¶n xuÊt gµ gièng th­¬ng phÈm Tam Hoµng 882 Ýt h¬n so víi gµ gièng th­¬ng phÈm ISA. BiÓu 10. Sè l­îng s¶n xuÊt gµ gièng TH882 cña c«ng ty qua 3 n¨m ChØ tiªu 2000 2001 2002 So s¸nh (%) 01/00 02/01 BQ Tæng 287167 577992 510248 201,27 88,28 133,29 Quý I 62217 138600 135033 222,77 97,42 147,32 Quý II 73223 160827 89722 219,64 55,78 110,69 Quý III 79498 142784 170685 179,61 119,54 146,53 Quý IV 72229 135781 114808 187,99 84,55 126,08 Nguån: Phßng Tµi Vô c«ng ty §èi víi s¶n phÈm gµ gièng TH 882 do cã nhiÒu c«ng ty, xÝ nghiÖp cïng s¶n xuÊt lo¹i gµ nµy v× vËy l­îng s¶n xuÊt hµng n¨m ®¹t tû träng thÊp h¬n so víi tæng sè con s¶n xuÊt, nh­ng còng cã xu h­íng t¨ng, gi¶m qua c¸c n¨m. Qua biÓu ta thÊy n¨m 2000 l­îng s¶n xuÊt ra lµ 287167 con, n¨m 2001 lµ 577992 con t¨ng 29082 con, ®¹t 101,27%. KÕt qu¶ nµy cho thÊy cÇu vÒ s¶n phÈm gµ gièng TH882 ®­îc t¨ng lªn nã ph¶n ¸nh xu h­íng cña ng­êi tiªu dïng trong n­íc ®ang dÇn lùa chän sö dông gµ TH882 hoÆc lo¹i gµ L­¬ng Ph­îng thay thÕ cho c¸c lo¹i gµ ta truyÒn thèng trong c¸c dÞp tÕt, lÔ héi... MÆt kh¸c còng ph¶n ¸nh sù cè g¾ng cña C«ng ty kh«ng chØ trong viÖc n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm mµ cßn ®Èy m¹nh viÖc truyÒn b¸, h­íng dÉn kü thuËt, t­ vÊn thiÕt bÞ chuång tr¹i miÔn phÝ cho kh¸ch hµng d· t¹o ra sù quan t©m mÕn mé cña kh¸ch hµng. Nh­ng ®Õn n¨m 2002 th× l¹i gi¶m xuèng 510248 con, gi¶m 11,72% t­¬ng ®­¬ng víi 67744 con, do khèi l­îng gµ gièng ISA cña c«ng ty s¶n xuÊt ra trong n¨m 2002 lµ rÊt lín. Nªn ®Ó phï hîp víi yªu cÇu cña kh¸ch hµng vµ ®¶m b¶o ®­îc kÕt qu¶ kinh doanh v× vËy khèi l­îng s¶n xuÊt gµ gièng TH882 gi¶m xuèng, b×nh qu©n qua 3 n¨m t¨ng 3,29%. Còng nh­ gµ gièng th­¬ng phÈm ISA l­îng s¶n xuÊt còng cã sù biÕn ®éng qua c¸c quý trong n¨m. So s¸nh vÒ sè l­îng s¶n xuÊt gi÷a c¸c quý qua c¸c n¨m cho thÊy quý II vµ quý III cã møc t¨ng b×nh qu©n cao nhÊt 47,32% vµ 46,53%. L­îng s¶n xuÊt quý II n¨m 2002 so víi n¨m 2001 gi¶m m¹nh 77105 con t­¬ng ®­¬ng víi gi¶m 44,22%. Trong khi ®ã quý III n¨m 2002 so víi quý III n¨m 2001 t¨ng 27904 con, t­¬ng ®­¬ng víi 19,54%. B×nh qu©n c¶ 3 n¨m quý III t¨ng 46,53%. Qua nghiªn cøu vÒ l­îng s¶n xuÊt ta thÊy l­îng s¶n xuÊt qua quÝ II vµ quý III cao h¬n quý I vµ quý IV. Sè l­îng biÕn ®éng gi÷a c¸c quý qua c¸c n¨m lµ kh¸c nhau do ®ã nã còng lµ mét trong nh÷ng yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn tæng chi phÝ, nh×n chung chi phÝ s¶n xuÊt trªn mét ®¬n vÞ s¶n phÈm thay ®æi qua c¸c n¨m. N¨m 2000 chi phÝ b×nh qu©n trªn 1 ®¬n vÞ s¶n phÈm lµ 2677 ®ång/con, n¨m 2001 lµ 2178 ®ång/con gi¶m 499 ®ång/con, n¨m 2002 lµ 2918 ®ång/con t¨ng 704 ®ång/con, b×nh qu©n gi¸ thµnh qua 3 n¨m t¨ng 4,4 % lµ do khèi l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra t¨ng. §©y lµ sù ®Çu t­ ®óng ®¾n cã hiÖu qu¶ cña C«ng ty nh»m tËn dông c«ng suÊt, n¨ng lùc cña m¸y Êp, m¸y s­ëi, nhµ x­ëng cña C«ng ty. Tuy nhiªn khèi l­îng tiªu thô s¶n phÈm nµy ch­a cao so víi gµ gièng th­¬ng phÈm ISA lµ do thêi gian nu«i gµ gièng Tam Hoµng 882 dµi h¬n so víi gµ gièng ISA kho¶ng 30 ngµy (gµ gièng th­¬ng phÈm ISA thêi gian nu«i lµ 40-50 ngµy, cßn gµ gièng th­¬ng phÈm Tam Hoµng 882 thêi gian nu«i lµ 70-80 ngµy). BiÓu 11. Gi¸ thµnh s¶n xuÊt vµ chi phÝ s¶n xuÊt gµ gièng TH882 cña c«ng ty qua 3 n¨m ChØ tiªu 2000 2001 2002 So s¸nh (%) Gi¸ thµnh (®/con) Tæng CPSX (1000 ®) Gi¸ thµnh (®/con) Tæng CPSX (1000 ®) Gi¸ thµnh (®/con) Tæng CPSX (1000 ®) 01/00 02/01 BQ Tæng 2677 768877 2178 1259281 2918 1489322 81,36 133,98 104,40 Quý I 2796 173959 2091 289812 2573 347439 74,79 123,05 95,93 Quý II 3128 229042 2298 369580 3011 270153 73,47 131,03 98,11 Quý III 2996 238176 1727 246587 3012 514103 47,64 174,41 100,26 Quý IV 1768 127701 2602 353302 3115 357627 147,17 119,72 132,74 Nguån: Phßng Tµi Vô c«ng ty §Ó thÊy ®­îc sù t¨ng gi¶m cña chi phÝ s¶n xuÊt, vµ nguyªn nh©n g©y ra sù biÕn ®éng c¸c kho¶n môc chi phÝ ta ph©n tÝch tõng yÕu tè cÊu thµnh chi phÝ s¶n xuÊt, ta cã biÓu 12. Qua ®ã ta thÊy trong tæng chi phÝ, chi phÝ thøc ¨n ch¨n nu«i chiÕm tû lÖ cao nhÊt n¨m 2000 chi phÝ thøc ¨n lµ 1053410 ®ång/1000 con chiÕm 54,20%, n¨m 2001 lµ 1053743 ®ång/con chiÕm 53,54% t¨ng 333 ®ång t­¬ng ®­¬ng víi t¨ng 0,03% tû lÖ nµy t¨ng nhá nh­ng ®Õn n¨m 2002 lµ 1850257 ®ång chiÕm 54,38% t¨ng 75,59% so víi n¨m 2001 b×nh qu©n 3 n¨m t¨ng 32,53% sau chi phÝ thøc ¨n lµ chi phÝ vÒ con gièng. N¨m 2000 chi phÝ vÒ gièng lµ 298531 ®ång chiÕm 15,36%, n¨m 2001 chiÕm 15,57% b»ng 302800 ®ång ®Õn n¨m 2002 lµ 485871 ®ång chiÕm 14,28% tæng chi phÝ b×nh qu©n t¨ng 3 n¨m lµ 27,57% chi phÝ thuèc thó y t¨ng, n¨m 2002 lµ 40251 ®ång/1000 gµ gièng chiÕm 11,83% t¨ng 209892 ®ång/1000 gµ gièng b×nh qu©n 3 n¨m lµ 44,34% ngoµi ra cßn cã c¸c chi phÝ nh­ chi phÝ qu¶n lý, chi phÝ nh©n c«ng. Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh còng t¨ng gi¶m qua c¸c n¨m. BiÓu 12. Chi phÝ s¶n xuÊt b×nh qu©n trªn 1000 gµ gièng TH882 cña c«ng ty Trªn ®©y lµ t×nh h×nh s¶n xuÊt vµ chi phÝ s¶n xuÊt cña 2 lo¹i gµ gièng gµ gièng th­¬ng phÈm ISA vµ gµ gièng th­¬ng phÈm Tam Hoµng 882, tõ ®ã cho chóng ta biÕt ®­îc nh÷ng kho¶n môc nµo quan träng cã tû träng lín vµ cã sù biÕn ®éng lín ®Ó t×m ra c¸c biÖn ph¸p t¸c ®éng ®Ó tiÕt kiÖm chi phÝ gi¶m gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm, tõ ®ã t¹o c¬ së ®Ó n©ng cao sù c¹nh tranh cña s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. §Ó ®¸nh gi¸ ®­îc hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña 2 lo¹i gµ gièng nµy chóng ta nghiªn cøu t×nh h×nh tiªu thô cña 2 lo¹i gièng nµy cña C«ng ty qua c¸c n¨m. 4.3. T×nh h×nh tiªu thô gµ gièng th­¬ng phÈm ISA vµ gµ gièng th­¬ng phÈm Tam Hoµng 882 4.3.1. T×nh h×nh tiªu thô gµ gièng th­¬ng phÈm ISA Nh×n vµo biÓu 13 ta thÊy t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm gµ gièng ISA biÕn ®éng qua c¸c quý rÊt phøc t¹p, lóc t¨ng lóc gi¶m. N¨m 2000 víi l­îng tiªu thô lµ 1667471 con, n¨m 2001 lµ 1714177 con t¨ng 46706 con b»ng 2,8% ®Õn n¨m 2002 l­îng tiªu thô lªn tíi 3130299 con t¨ng h¬n so víi n¨m 2001 lµ 1416122 con, t­¬ng ®­¬ng víi 82,61%, b×nh qu©n qua 3 n¨m l­îng tiªu thô t¨ng 37,01%. L­îng tiªu thô cña c¸c quý trong n¨m ®­îc thay ®æi theo l­îng mua cña kh¸ch hµng v× lµ nh÷ng kh¸ch hµng ®· tõng mua s¶n phÈm gµ gièng cña C«ng ty nªn nh×n vµo tû lÖ tiªu thô so víi tû lÖ s¶n xuÊt ta thÊy s¶n phÈm cña C«ng ty nh×n chung ®­îc tiªu thô víi tû lÖ cao tû lÖ nµy ®­îc thay ®æi gi÷a c¸c th¸ng vµ c¸c quý trong n¨m. N¨m 2000 tû lÖ tiªu thô kh«ng cao nh­ng t­¬ng ®èi æn ®Þnh, chØ cã quý IV tû lÖ tiªu thô thÊp h¬n chØ ®¹t 73,15% so víi l­îng s¶n xuÊt ra, cßn c¸c quý kh¸c trong n¨m tuy tû lÖ tiªu thô kh«ng cao nh­ng æn ®Þnh, ®Òu ®¹t 92,19% do thÞ tr­êng c¶ n­íc tiªu thô gµ gièng ch÷ng l¹i, gµ thÞt h¹ nªn ng­êi ch¨n nu«i thua lç, kh«ng d¸m ch¨n nu«i gµ. MÆt kh¸c C«ng ty l¹i bÞ mét sè c«ng ty kh¸c nh­ c«ng ty gµ gièng Hoµ B×nh, c«ng ty CP Th¸i Lan... c¹nh tranh. Tuy nhiªn sang n¨m 2001 vµ 2002 th× s¶n phÈm cña C«ng ty®­îc tiªu thô t­¬ng ®èi cao do C«ng ty ®· kh«ng ngõng më réng qui m« s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm. C«ng ty ®· t¨ng c­êng c«ng t¸c chuyÓn giao kü thuËt më réng thÞ tr­êng b¶o hé vËt nu«i cho ng­êi d©n vµ b¸n s¶n phÈm cã chÊt l­îng tèt ®­a s¶n phÈm ®Õn tËn ng­êi ch¨n nu«i , h¬n n÷a C«ng ty ®· kh«ng ngõng më réng tiªu thô s¶n phÈm ra c¸c tØnh thµnh l©n cËn mµ tiªu thô chÝnh trong néi bé cña c«ng ty. C«ng ty ®· tiÕn hµnh thµnh lËp vµ më réng c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn ë Th­êng TÝn vµ Th¹ch ThÊt ®Ó qu¶ng b¸ vµ tiªu thô s¶n phÈm tõ ®ã më réng thÞ tr­êng t¹o lßng tin ®èi víi kh¸ch hµng lµm cho ng­êi ch¨n nu«i yªn t©m h¬n khi ch¨n nu«i s¶n phÈm con gièng cña c«ng ty. Do vËy mµ trong n¨m BiÓu 13. T×nh h×nh tiªu thô gµ gièng th­¬ng phÈm ISA cña c«ng ty qua 3 n¨m c«ng ty ®· ký kÕt hîp ®ång víi tæng c«ng ty ch¨n nu«i ViÖt Nam vÒ cung øng gµ gièng ISA, cung øng gµ gièng TH882 víi c«ng ty TNHH §¹i Hoµ - thµnh phè §µ N½ng. §iÒu nµy cho thÊy t×nh h×nh tiªu thô gµ gièng cña C«ng ty ®ang diÔn ra thuËn lîi. Cïng víi l­îng tiªu thô gi¸ c¶ còng lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh lîi nhuËn cña c«ng ty, gi¸ c¶ lµ yÕu tè phøc t¹p nã phô thuéc lín vµo ®iÒu kiÖn lîi thÕ cña c«ng ty, phô thuéc vµo cung cÇu cña thÞ tr­êng vµ chiÕn l­îc thÞ tr­êng cña c«ng ty ®èi víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, C«ng ty ®· kh«ng ngõng t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Tõ viÖc nhËp con gièng «ng bµ tõ Ph¸p ®· trùc tiÕp nh©n gièng «ng bµ ra gµ bè mÑ chÝnh ®iÒu nµy ®· gãp phÇn gi¶m chi phÝ ®Çu vµo vÒ con gièng lµm cho gi¸ thµnh mét con gièng th­¬ng phÈm h¹ phï hîp víi ng­êi ch¨n nu«i, nh­ng chi phÝ kh¸c ®Ó ®Çu t­ cho mét con gièng vÉn cao nªn gi¸ b¸n b×nh qu©n cña gµ gièng ISA lµ 3686 ®/con, n¨m 2000 vµ t¨ng lªn 4274 ®/con n¨m 2001 nh­ vËy lµ t¨ng 588®/con, ®Õn n¨m 2002 gi¸ b¸n b×nh qu©n 1 con gµ gièng cao h¬n 734®/con b»ng 5008®/con, biÕn ®éng gi¸ cña c¸c th¸ng, c¶ quÝ trong n¨m còng thay ®æi râ rÖt. N¨m 2002 gi¸ cao nhÊt lµ quÝ III ®¹t 6608®/con nh­ng quÝ I th× chØ cã 3566®/con sù chªnh lÖch gi¸ lµ 3040®/con sù biÕn ®éng gi¸ c¶ vµ l­îng tiªu thô so víi gi¸ thµnh vµ l­îng s¶n xuÊt ta thÊy C«ng ty ®· cã nh÷ng h­íng ®i ®óng, doanh thu cña s¶n phÈm gµ gièng ISA ®Òu ®­îc t¨ng lªn qua c¸c n¨m chøng tá lµ c¸c s¶n phÈm nµy cã hiÖu qu¶. 4.3.2. T×nh h×nh tiªu thô gµ gièng TH882 Trong nh÷ng n¨m qua khi nÒn kinh tÕ më cöa c¸c doanh nghiÖp n­íc ngoµi ®· å ¹t th©m nhËp vµ thÞ tr­êng ViÖt Nam víi tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc trong ®ã cã ngµnh ch¨n nu«i dÉn ®Õn thÞ tr­êng tiªu thô bÞ c¹nh tranh gay g¾t bëi c¸c doanh nghiÖp n­íc ngoµi lµ nh÷ng c¬ së s¶n xuÊt ch¨n nu«i cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi cã tiÒm lùc kinh tÕ m¹nh, cã c«ng nghÖ ch¨n nu«i hiÖn ®¹i,cã tr×nh ®é tiÕp thÞ tèt h¬n, céng víi thÕ m¹nh vÒ vèn vµ chÝnh s¸ch ­u ®·i cña nhµ n­íc vÒ thuÕ, ®iÒu nµy ®· lµm gi¶m søc mua cña c¸c ®¬n vÞ kh¸c ®èi víi c«ng ty, bªn c¹nh ®ã nh÷ng ban hµng tr­íc ®©y cña C«ng ty n»m trong c¸c tØnh nh­ Hµ T©y, Hµ Nam... còng gi¶m h¼n vÒ sè l­îng mua do nh÷ng yÕu tè kh¸ch quan nh­ thêi tiÕt n¾ng nãng thÊt th­êng, tr×nh ®é kü thuËt cßn non yÕu, kh«ng ®¶m b¶o chÊt l­îng con gièng dÉn ®Õn dÞch bÖnh tû lÖ në thÊp,gi¸ thµnh th× l¹i cao dÉn ®Õn ng­êi ch¨n nu«i thua lç, hä kh«ng d¸m m¹o hiÓm ®Çu t­. MÆc dï n¨m 2000 lµ n¨m C«ng ty gÆp nhiÒu khã kh¨n do ph¶i c¹nh tranh víi c¸c c«ng ty kh¸c nh­ng C«ng ty vÉn duy tr× ®­îc tû lÖ tiªu thô gµ gièng TH882 trªn thÞ tr­êng so víi l­îng s¶n xuÊt t¹i C«ng ty. Cô thÓ l­îng tiªu thô n¨m 2000 ®¹t 94,64% so víi l­îng s¶n xuÊt ra, cßn n¨m 2001 vµ 2002 còng nh­ s¶n phÈm gµ gièng th­¬ng phÈm ISA tû lÖ tiªu thô con gièng TPTH882 còng t­¬ng ®èi cao vµ cã quý tû lÖ tiªu thô ®¹t 100% so víi l­îng gµ gièng s¶n xuÊt ra, nh­ quÝ III n¨m 2001 lµ ®iÓn h×nh. Tû lÖ tiªu thô cao do gi÷a n¨m 2001 C«ng ty ®· më réng thÞ tr­êng tiªu thô vµo miÒn trung víi viÖc ®Æt mét v¨n phßng ®Þa diÖn t¹i Qu¶ng Nam - §µ N½ng, trong miÒn trung s¶n phÈm gµ gièng th­¬ng phÈm TH882 tiªu thô m¹nh h¬n do gµ nµy cã chÊt l­îng thÞt ngon h¬n gµ ISA nªn ®­îc ­a chuéng, b×nh qu©n hµng n¨m tû lÖ tiªu thô t¨ng 36,05% n¨m 2001 tû lÖ tiªu thô cao nhÊt lªn tíi 574855 con sè l­îng tiªu thô t¨ng 303091 con so víi n¨m 2000. BÊt kú mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt, mét doanh nghiÖp nµo khi tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh ®Òu ph¶i quan t©m ®Õn gi¸ b¸n s¶n phÈm v× nã quyÕt ®Þnh trùc tiÕp tíi lîi nhuËn còng nh­ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ. Do gi¸ gµ gièng biÕn ®éng phøc t¹p chÝnh v× vËy mµ C«ng ty cÇn chñ ®éng ®­îc gi¸ b¸n s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng th× míi ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. s¶n phÈm gµ gièng th­¬ng phÈm TH882 cã gi¸ b¸n thÊp h¬n so víi cña gµ gièng th­¬ng phÈm ISA, gi¸ b¸n b×nh qu©n cña n¨m 2000 lµ 2889®/con, n¨m 2001 gi¸ h¹ xuèng cßn 2432®/con nh­ng do l­îng tiªu thô cña n¨m nµy t¨ng nªn doanh thu cña n¨m 2001 ®¹t 1398089 ngh×n ®ång b­íc sang n¨m 2002 gi¸ b¸n cã cao h¬n lªn tíi 3391®/con t¨ng h¬n so víi n¨m 2001 lµ 959®/con BiÓu 14. T×nh h×nh tiªu thô gµ gièng th­¬ng phÈm TH882 cña c«ng ty qua 3 n¨m doanh thu cña n¨m 2002 ®¹t 1705796 ngh×n ®ång. Gi¸ c¶ cña c¸c th¸ng c¸c quÝ còng cã sù biÕn ®éng thÊt th­êng cã lóc gi¸ gi¶m xuèng chØ cßn 1979®/con vµo quÝ IV cña n¨m 2000 lý do còng dÔ nhËn thÊy lµ n¨m 2000 n¨m thÞ tr­êng gµ gièng trong c¶ n­íc gÆp khã kh¨n ®iÒu nµy C«ng ty còng kh«ng thÓ tr¸nh khái t×nh tr¹ng chung ®ã. Nh×n chung tû lÖ tiªu thô b×nh qu©n cña n¨m qua c¸c quÝ ®Òu t¨ng lµ do sù chØ ®¹o cña ban ®iÒu hµnh gi¸m ®èc c«ng ty cïng sù cè g¾ng nç lùc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty. MÆc dï trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y sù c¹nh tranh nµy t×nh h×nh tiªu thô diÔn ra gay g¾t song c«ng ty vÉn chiÕm lÜnh thÞ tr­êng vµ ®· ®¹t ®­îc lîi nhuËn. Tuy ®· ®¹t ®­îc lîi nhuËn nh­ vËy nh­ng C«ng ty còng cÇn cè g¾ng nhiÒu h¬n ®Ó doanh thu trong nh÷ng n¨m tíi lín h¬n tõ ®ã lµm cho lîi nhuËn ®¹t ®­îc sÏ cao h¬n. 4.4. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh gµ gièng th­¬ng phÈm ISA vµ s¶n phÈm gµ gièng th­¬ng phÈm TH882 cña c«ng ty Trong nh÷ng n¨m qua C«ng ty ®· cè g¾ng trong viÖc tiªu thô s¶n phÈm, s¶n phÈm tiªu thô chÝnh lµ gµ gièng th­¬ng phÈm ISA vµ s¶n phÈm gµ gièng th­¬ng phÈm TH882 rÊt cã triÓn väng. C«ng ty ®· chøng tá ®­îc n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh thÓ hiÖn qua sù cè g¾ng trong c«ng t¸c s¶n xuÊt, trong nghiªn cøu thÞ tr­êng ®Èy nhanh tèc ®é tiªu thô. KÕt qu¶ ®ã ®­îc ph¶n ¸nh cô thÓ qua biÓu sau: Qua biÓu 15 ta thÊy tæng doanh thu tiªu thô gµ gièng th­¬ng phÈm ISA vµ s¶n phÈm gµ gièng th­¬ng phÈm TH882 t¨ng lªn râ rÖt qua 3 n¨m. §Æc biÖt n¨m 2002. N¨m 2000 tæng doanh thu lµ 6932,893 triÖu ®ång trong ®ã gµ gièng gµ gièng th­¬ng phÈm ISA chiÕm 86,67% t­¬ng ®­¬ng víi 6147,704 triÖu ®ång, s¶n phÈm gµ gièng th­¬ng phÈm TH882 lµ 785,189 triÖu ®ång chiÕm 11,33%, n¨m 2001 tæng doanh thu lµ 8723,964 triÖu ®ång. Trong ®ã gµ gièng th­¬ng phÈm ISA chiÕm 83,97%, s¶n phÈm gµ gièng th­¬ng phÈm TH882 chiÕm 16,03%. Tæng doanh thu n¨m 2001 t¨ng 25,83% so víi n¨m 2000 t­¬ng ®­¬ng víi t¨ng 17911,071 triÖu ®ång trong ®ã doanh thu gµ gièng th­¬ng phÈm ISA t¨ng 78,05% vµ doanh thu s¶n phÈm gµ gièng th­¬ng phÈm TH882 lµ 19,16%. BiÓu 15. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh gµ gièng th­¬ng phÈm ISA vµ TH882 N¨m 2002 tæng doanh thu lµ 17381,805 triÖu ®ång t¨ng 8657,841 triÖu ®ång so víi n¨m 2001 t­¬ng ®­¬ng víi t¨ng 99,24% trong ®ã doanh thu gµ gièng th­¬ng phÈm ISA t¨ng 133,98%, s¶n phÈm gµ gièng th­¬ng phÈm TH882 t¨ng 223,00% tæng doanh thu b×nh qu©n 3 n¨m t¨ng 58,33%. Ta nhËn thÊy s¶n phÈm chñ lùc chÝnh cña C«ng ty lµ gµ gièng th­¬ng phÈm ISA. N¨m 2002 sè l­îng gµ gièng tiªu thô lín vµ gi¸ c¶ b¸n ra æn ®Þnh nªn lîi nhuËn cña C«ng ty lµ 2155,207 triÖu ®ång t¨ng rÊt cao so víi n¨m 2001 tû lÖ lµ 171,89% t­¬ng ®­¬ng víi t¨ng 1362,549 triÖu ®ång. Trong ®ã lîi nhuËn cña gµ gièng th­¬ng phÈm ISA n¨m 2002 lµ 89,95% t­¬ng ®­¬ng víi 1938,733 triÖu ®ång t¨ng 12844,883 triÖu ®ång, lîi nhuËn tõ s¶n phÈm gµ gièng th­¬ng phÈm TH882 t¨ng lªn lµ 7766 triÖu ®ång so víi n¨m 2001. XÐt tØ sè doanh thu/ Chi phÝ ta thÊy gièng gµ th­¬ng phÈm ISA n¨m 2000, 1 ®ång chi phÝ thu ®­îc 1,04514® doanh thu, vµ s¶n phÈm gµ gièng th­¬ng phÈm TH882 th× 1 ®ång chi phÝ thu ®­îc 1,04829 ® doanh thu. N¨m 2001 tæng lîi nhuËn lµ 792,658 triÖu ®ång trong ®ã lîi nhuËn tõ gµ gièng th­¬ng phÈm ISA lµ 653,850 triÖu ®ång chiÕm 82,45% vµ s¶n phÈm gµ gièng th­¬ng phÈm TH882 lµ 138,808 triÖu ®ång chiÕm 17,51% n¨m 2002 tæng doanh thu lµ 2155,207 triÖu ®ång t¨ng 164,69% t­¬ng ®­¬ng 1362,549 triÖu ®ång so víi n¨m 2001 trong ®ã gµ gièng th­¬ng phÈm ISA chiÕm 1938,733 triÖu ®ång b»ng 89,95% vµ s¶n phÈm gµ gièng th­¬ng phÈm TH882 lµ 10,05% t­¬ng ®­¬ng víi 216,474 triÖu ®ång, b×nh qu©n doanh thu qua 3 n¨m t¨ng 168,27%. Tãm l¹i c«ng ty ®· cè g¾ng trong viÖc tiªu thô s¶n phÈm ®¹t ®­îc kÕt qu¶. C«ng ty ®ang thùc hiÖn cung øng dµi h¹n s¶n phÈm gµ gièng th­¬ng phÈm ISA cho Tæng c«ng ty ch¨n nu«i ViÖt Nam. MÆt kh¸c C«ng ty cã chñ tr­¬ng x©y dùng c¬ së 2 s¶n xuÊt gµ gièng t¹i Qu¶ng Nam - §µ N½ng cung øng c¸c s¶n phÈm vµo miÒn Nam vµ miÒn Trung, ®©y lµ mét c¬ héi lín cho c«ng ty trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña m×nh t¹o ®­îc ­u thÕ trªn thÞ tr­êng. 4.5. Mét sè yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty 4.5.1. ThÞ tr­êng tiªu thô cña c«ng ty BÊt kú mét doanh nghiÖp nµo, mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt nµo khi s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i ®Æt ra c©u hái s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ? B¸n cho ®èi t­îng nµo? Tæ chøc ph­¬ng thøc b¸n hµng nh­ thÕ nµo, ®Ó cho s¶n phÈm hµng ho¸ cña m×nh phï hîp víi yªu cÇu cña thÞ tr­êng vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao trong viÖc tiªu thô s¶n phÈm. §èi víi C«ng ty tr­íc søc Ðp c¹nh tranh cña c¸c ®¬n vÞ kh¸c kh©u s¶n xuÊt mÆt hµng con gièng th× C«ng ty gièng gia cÇm L­¬ng Mü ®· ®¹t chØ tiªu x©m nhËp vµ më réng thÞ tr­êng tiªu thô b»ng con ®­êng chÊt l­îng lµ chñ yÕu. C«ng ty kh«ng ngõng n©ng cao uy tÝn cña C«ng ty trªn toµn quèc. Qua biÓu 16 ta thÊy thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty ph©n bæ réng kh¾p nh­ng khèi l­îng tiªu thô lín nhÊt trªn tæng khèi l­îng tiªu thô tËp trung ë chÝnh tØnh - khu vùc c«ng ty ®Æt trô së. N¨m 2000 t¹i Hµ T©y tiªu thô 44085 con chiÕm 22,90% tæng sè l­îng gµ gièng trong n¨m. ThÞ tr­êng Hµ Néi còng chiÕm tû lÖ cao 21,44% chñ yÕu s¶n phÈm b¸n ®­îc ë c¸c huyÖn §«ng Anh, Sãc S¬n t­¬ng ®­¬ng víi 415190 con. Ngoµi ra cßn thÞ tr­êng nh­ H¶i D­¬ng, Hµ Nam chiÕm trªn 10% trong tæng khèi l­îng tiªu thô, thÞ tr­êng Th¸i B×nh, NghÖ An, B¾c Ninh n¨m 2000 do ®­êng giao th«ng cßn khã kh¨n nªn c«ng ty ®ang x©m nhËp. ChÝnh v× vËy n¨m 2002 c¸c thÞ tr­êng nµy ®Òu t¨ng lªn nh­ thÞ tr­êng Hµ Nam t¨ng 538459 con ®¹t 24,82%, b×nh qu©n t¨ng 47,51%. Cßn thÞ tr­êng Th¸i B×nh còng t¨ng ®¸ng kÓ tõ 5258203 con, n¨m 2001 th× ®Õn 2002 lµ 521746 con t¨ng 258203 con, b×nh qu©n 3 n¨m thÞ tr­êng nµy t¨ng 65,86% , tuy nhiªn thÞ tr­êng tiªu thô chÝnh ë mét sè tØnh chÝnh n¨m 2002 cã xu h­íng ch÷ng l¹i. C¸c thÞ tr­êng kh¸c C«ng ty ®ang t×m hiÓu ®Ó ph¸t triÓn thÞ tr­êng réng h¬n trong c¶ n­íc. Nh×n chung l­îng tiªu thô gµ gièng cña C«ng ty cã sù t¨ng lªn qua c¸c n¨m vµ chiÕm ®­îc c¸c thÞ tr­êng cò viÖc më réng khai th¸c c¸c thÞ tr­êng tiªu thô míi ®èi víi C«ng ty cã t¨ng nh­ng ch­a cao. BiÓu 16. Sè l­îng tiªu thô gµ gièng cña c«ng ty t¹i c¸c thÞ tr­êng qua 3 n¨m 4.5.2. Kªnh tiªu thô s¶n phÈm t¹i c«ng ty Do ®Æc ®iÓm s¶n phÈm gµ gièng, ®Æc ®iÓm cña C«ng ty mµ t×nh h×nh tiªu thô gµ gièng cña c«ng ty ®­îc thùc hiÖn qua s¬ ®å kªnh ph©n phèi sau: §¹i lý C«ng ty §¹i lý Ng­êi tiªu dïng V¨n phßng ®¹i diÖn Chi nh¸nh Kªnh trùc tiÕp S¬ ®å 4. Kªnh tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty C¬ chÕ ho¹t ®éng vµ chÝnh s¸ch ¸p dông cho mçi kªnh trªn vÒ c¬ b¶n lµ gièng nhau. Tuy nhiªn do ®Æc thï cña kh¸ch hµng, thÞ tr­êng vµ mçi bé phËn c¸c kªnh cã c¸c chÝnh s¸ch ¸p dông vµ c¬ chÕ ®iÒu hµnh kh¸c nhau nh»m ph¸t huy søc m¹nh cña toµn kªnh: - Kªnh tiªu thô trùc tiÕp lµ lo¹i kªnh ph©n phèi s¶n phÈm trùc tiÕp tõ c«ng ty tíi kh¸ch hµng. Kh¸ch hµng tham gia trong kªnh nµy th­êng lµ c¸c hé gia ®×nh ch¨n nu«i lín, c¸c trang tr¹i khu vùc l©n cËn c«ng ty. Kªnh nµy chiÕm 28,32% n¨m 2001 t­¬ng ®­¬ng víi 63,66%, b»ng 412677 con, b×nh qu©n qua 3 n¨m kªnh nµy tiªu thô t¨ng 46,39%. Kªnh tiªu thô gi¸n tiÕp lµ kªnh ph©n phèi dµi, kªnh nµy ®­îc t¹o dùng ®Ó më réng thÞ tr­êng tiªu thô ®¸p øng ®­îc nhu cÇu vÒ s¶n phÈm trong toµn quèc. BiÓu 17. T×nh h×nh tiªu thô gµ gièng cña c«ng ty trªn c¸c kªnh qua 3n¨m Kªnh tiªu thô cÊp 1: XuÊt hiÖn sù tham gia cña c¸c ®¹i lý. C¸c ®¹i lý ®ãng vai trß trung gian ®­a s¶n phÈm tíi kh¸ch hµng. N¨m 2000 kªnh cÊp 1 tiªu thô lµ 587918 con, chiÕm 44,24%, n¨m 2001 tû lÖ kªnh cÊp 1 nµy chiÕm 42,43% nh­ng khèi l­îng tiªu thô lín nªn kªnh nµy ®¹t ®­îc 971263 con, b×nh qu©n qua 3 n¨m kªnh tiªu thô cÊp 1 t¨ng 33,81%. Kªnh tiªu thô cÊp 2: Thµnh phÇn tham gia trong kªnh ®· cã sù tham gia c¸c chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn. Kªnh nµy chiÕm tû lÖ tiªu thô cao, khèi l­îng tiªu thô th× t¨ng nh­ng tû lÖ % tiªu thô th× gi¶m qua c¸c n¨m. N¨m 2000 lµ 30,23% th× ®Õn n¨m 2002 chiÕm 29,25%. B×nh qu©n sè l­îng t¨ng 32,95 .Tæng tiªu thô qua c¸c kªnh b×nh qu©n t¨ng 35,88%. Víi c¸c lo¹i kªnh ph©n phèi trªn ®· phÇn nµo ®¸p øng ®­îc yªu cÇu kinh doanh cña C«ng ty. Song trªn thùc tÕ m¹ng l­íi chi nh¸nh n¬i dõng l¹i ë miÒn Trung vµ 2 v¨n phßng ®¹i diÖn ë Th­êng TÝn vµ Th¹ch ThÊt, Hµ T©y. §©y ®­îc xem lµ mét thiÖt h¹i cho C«ng ty, trong t­¬ng lai c«ng ty cÇn ph¶i cã c¸c kÕ ho¹ch cô thÓ ®Ó thiÕt lËp vµ t¹o dùng c¸c ph©n phèi trªn diÖn réng nh»m khai th¸c tèi ®a thÞ tr­êng. 4.5.3. §èi thñ c¹nh tranh MÆc dï c¸c s¶n phÈm vÒ gµ gièng c«ng nghiÖp cßn lµ t­¬ng ®èi míi mÎ víi thÞ tr­êng ViÖt Nam nh­ng l¹i ®­îc gäi lµ thÞ tr­êng tiÒm n¨ng to lín trong t­¬ng lai. V× vËy nªn cã rÊt nhiÒu ®¬n vÞ cïng tham gia kinh doanh trong thÞ tr­êng nµy ®Æc biÖt lµ sù cã mÆt cña nhµ m¸y Êp trøng CP Th¸i Lan víi kh¶ n¨ng tµi chÝnh dåi dµo, kû luËt lao ®éng chÆt chÏ ®ã chÝnh lµ ®èi thñ c¹nh tranh rÊt m¹nh cña C«ng ty. Ngoµi ra cßn cã c¸c xÝ nghiÖp gµ gièng kh¸c còng ®ang tõng b­íc ph¸t triÓn nh­ XÝ nghiÖp gµ gièng Hoµ B×nh, XÝ nghiÖp gµ cña c«ng ty Phóc ThÞnh vµ rÊt nhiÒu c¸c c¬ së, trang tr¹i kh¸c. Tãm l¹i qua 3 n¨m t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty cã chiÒu h­íng tèt. Trong ®ã s¶n phÈm cã triÓn väng nhÊt lµ gµ gièng TPISA vµ gµ gièng TPTH882. §©y lµ mét thÕ m¹nh cña C«ng ty trong viÖc thùc hiÖn chÊt l­îng ®µn gµ tèt h¬n dÉn ®Õn viÖc cung øng c¸c lo¹i s¶n phÈm nµy vµo miÒn Trung, lµ mét c¬ héi lín ®Ó c«ng ty më réng chiÕn l­îc cña m×nh. Tuy nhiªn còng cÇn ph¶i xem xÐt c¸c nguyªn nh©n kh¸c nhau nh­ chÊt l­îng s¶n phÈm, phôc vô, kh¶ n¨ng tiÕp thÞ, héi nghÞ kh¸ch hµng. V× vËy C«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó t×m hiÓu thÞ tr­êng, tiÕp cËn kh¸ch hµng t¹o ra ­u thÕ næi tréi h¬n so víi mét sè ®èi thñ c¹nh tranh kh¸c. 4.5.4. §¸nh gi¸ cña kh¸ch hµng Qua ®iÒu tra mét sè kh¸ch hµng chóng t«i thÊy ®a sè hä chØ b¸n s¶n phÈm cña C«ng ty vµ mét sè s¶n phÈm gièng thay thÕ nh­ vÞt, ngan... nh­ng còng cã mét sè kh¸ch hµng bªn c¹nh b¸n gµ gièng cña C«ng ty hä cßn b¸n mét sè gièng kh¸c ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ®a d¹ng cña kh¸ch hµng vÒ s¶n phÈm hµng ho¸ cô thÓ lµ mét sè kh¸ch hµng ë Hµ T©y vµ Hµ Néi b¸n kÕt hîp gµ gièng cña C«ng ty vµ mét sè gièng gµ kh¸c nh­ L­¬ng Ph­îng, AA... Mét sè kh¸ch hµng ë H¶i D­¬ng vµ Hµ Nam th× chñ yÕu b¸n 2 s¶n phÈm chÝnh cña C«ng ty lµ gièng TPISA vµ gièng TPTH882. Cßn vÒ gièng gµ cña C«ng ty th× ®­îc hä cho biÕt vÒ 2 lo¹i s¶n phÈm gµ gièng TPISA vµ TPTH882 nh­ sau: Víi c¸c c©u hái nh­ sè l­îng b¸n gµ gièng nµy so víi mét sè gièng gµ kh¸c th× gièng gµ ISA ®ang ®­îc ng­êi ch¨n nu«i quan t©m vµ sè l­îng b¸n ra cã xu h­íng t¨ng lªn so víi cïng kú n¨m tr­íc, nh­ng vÉn cãn mét sè kh¸ch hµng l­ìng lù tr­íc viÖc ch¨n nu«i gièng gµ nµy hay gièng gµ kh¸c. ChÝnh v× ®ã ®· dÉn ®Õn gi¸ cña gièng ISA vÉn cã sù biÕn ®éng thÊp t¹i mét sè thÞ tr­êng. §èi víi gièng gµ TPTH882 t¹i mét sè thÞ tr­êng Hµ Néi, Hµ T©y, H¶i D­¬ng nh×n chung l­îng tiªu thô lµ nh÷ng kh¸ch hµng ®· nu«i quen vµ sè l­îng b¸n ra chËm h¬n gièng gµ ISA cßn víi nh÷ng c©u hái vÒ c¸c chÝnh s¸ch yÓm trî cña C«ng ty nh×n chung hä cho r»ng c¸c chÝnh s¸ch cña C«ng ty lµ ®­îc. Hä cho ý kiÕn vÒ chÝnh s¸ch marketing cña C«ng ty nh×n chung lµ ®­îc, ®¶m b¶o lîi Ých cña ng­êi ch¨n nu«i vµ kh¸ch hµng, C«ng ty cßn b¶o hé vËt nu«i ®Õn tõng gia ®×nh n«ng d©n mµ kh«ng tÝnh vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm. §èi víi kh¸ch hµng mua hµng víi sè l­îng qui ®Þnh cø 100 con ®­îc tÆng 02 con vµ mua nhiÒu th× cã thÓ gi¶m 1-2% gi¸ tøc lµ gi¶m gi¸ so víi gi¸ b¸n ban ®Çu. ChÝnh s¸ch nµy cã lîi ®èi víi C«ng ty vÒ mÆt cïng l­îng khuyÕn m¹i th× c«ng ty sÏ b¸n ®­îc nhiÒu hµng ho¸ h¬n, tøc lµ tèn Ýt chi phÝ khuyÕn m¹i /1 ®¬n vÞ s¶n phÈm. Nh­ng nã cã t¸c dông ®¸nh vµo t©m lý cña nh÷ng kh¸ch hµng. Do ®ã nã còng lµ 1 trong nh÷ng yÕu tè trong chÝnh s¸ch gi¸ ¶nh h­ëng tíi nhu cÇu s¶n phÈm cña C«ng ty do vËy C«ng ty cÇn ph¶i xem xÐt l¹i chÝnh s¸ch gi¸ sao cho ®¹t hiÖu qu¶ cao trong tiªu thô. Nh×n chung qua qu¸ tr×nh ®iÒu tra mét sè kh¸ch hµng chÝnh cña C«ng ty t¹i Hµ T©y, H¶i D­¬ng, Hµ Nam chóng t«i thÊy nhu cÇu gµ gièng TPTH882 cña c«ng ty æn ®Þnh vµ ®ang t¨ng lªn. Nhu cÇu gµ TPISA cã xu h­íng t¨ng nhanh. Nh­ng trong mét sè vïng cã thãi quen ch¨n nu«i vµ do nh÷ng th«ng tin vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm nªn hä vÉn l­ìng lù gi÷a viÖc cã nªn ch¨n nu«i gièng gµ cò hay gièng gµ TPISA vµ TPTH882 cña C«ng ty, dÉn ®Õn gi¸ c¶ ë vïng ®ã ch­a cao vµ ch­a ®i vµo æn ®Þnh. Nh­ng mét sè kh¸ch hµng hä ®· ch¨n nu«i quen nh­ Hµ T©y, H¶i D­¬ng, Hµ Néi... th× gi¸ b¸n gièng TPISA l¹i cao h¬n c¸c lo¹i gièng kh¸c. Qua ®ã ta thÊy s¶n phÈm gµ gièng TPISA cña c«ng ty dÇn phï hîp víi nhu cÇu thÞ tr­êng, t¹o ®­îc chç ®øng trªn thÞ tr­êng ®ã lµ ®iÒu ®¸ng mõng cho viÖc s¶n xuÊt vµ tiªu thô gµ gièng cña C«ng ty. 4.5.5. C¸c yÕu tè kh¸c * YÕu tè mïa vô s¶n xuÊt tíi t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty §Ó ®Èy m¹nh ®­îc sè l­îng tiªu thô th× cÇn ph¶i hiÓu ®­îc s¶n phÈm cña m×nh vµ thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm. HiÓu râ tÝnh biÕn ®éng qua tõng thêi kú, tõng giai ®o¹n trong n¨m. V× ®èi t­îng s¶n xuÊt lµ vËt nu«i cã th©n nhiÖt cao, sù t¸c ®éng trùc tiÕp cña yÕu tè khÝ hËu, m«i tr­êng, mµ ®Æc biÖt lµ khÝ hËu t¹i ®Þa bµn C«ng ty thay ®æi qua c¸c mïa trong n¨m. Do vËy vµo mïa l¹nh ph¶i s­ëi Êm tr¸nh rÐt cho gµ, mïa nãng ph¶i lµm hÖ thèng qu¹t giã ®Ó th«ng tho¸ng lµm m¸t cho gµ. Trong nh÷ng th¸ng ®Çu n¨m lµ nh÷ng th¸ng s¶n phÈm tiªu thô t¨ng do phong tôc tËp qu¸n cña ng­êi d©n lµ ®Çu xu©n lÔ héi ®×nh ®¸m nªn l­îng tiªu thô sÏ t¨ng lªn, nh÷ng th¸ng hÌ trêi nãng nªn sè l­îng s¶n phÈm tiªu thô sÏ gi¶, nh­ng ®Õn nh÷ng th¸ng cuèi n¨m l­îng tiªu thô l¹i t¨ng lªn v× mïa c­íi xin, lÔ héi ®Æc biÖt lµ dÞp tÕt cæ truyÒn cña nh©n d©n ta. + Qu¶ng c¸o: Qu¶ng c¸o lµ 1 h×nh thøc th«ng tin vÒ s¶n phÈm dÞch vô cña nhµ s¶n xuÊt th«ng tin cho c¸c ®èi t­îng tiªu dïng b»ng nh÷ng ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng trong mét thêi gian vµ kh«ng gian nhÊt ®Þnh. C«ng ty ®· chän ph­¬ng thøc qu¶ng c¸o s¶n phÈm cña m×nh b»ng viÖc ®¨ng b¸o n«ng nghiÖp ViÖt Nam theo ®Þnh kú c¸c sè hµng th¸ng, vµ b¸o n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n theo sè nhÊt ®Þnh. Kinh phÝ cho viÖc qu¶ng c¸o hµng n¨m trªn c¸c ph­¬ng tiÖn còng vµo kho¶ng 20 triÖu ®ång. Ngoµi ra c«ng ty cßn th­êng xuyªn tæ chøc héi nghÞ kh¸ch hµng, th­êng lµ mçi n¨m tæ chøc 1 héi nghÞ kh¸ch hµng lín vµ nhiÒu héi nghÞ kh¸ch hµng t¹i c¸c thÞ tr­êng l©n cËn, c«ng ty cã h×nh thøc qu¶ng c¸o tê r¬i in Ên c¸c tµi liÖu h­íng dÉn kü thuËt, m« h×nh c¸c kiÓu chuång tr¹i ®­a tíi tay kh¸ch hµng... C«ng ty tæ chøc h×nh thøc qu¶ng c¸o theo chiÒu s©u kh«ng mang tÝnh h×nh thøc bÒ næi réng kh¾p nh­ng l¹i cã hiÖu qu¶ l©u dµi, t¹o ®­îc lßng tin ®èi víi kh¸ch hµng qua chÊt l­îng s¶n phÈm b¸n ra. 4.6. ®¸nh gi¸ chung vµ vÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi c«ng ty trong tiªu thô s¶n phÈm §øng tr­íc nh÷ng thay ®æi vµ ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n­íc, trong nh÷ng n¨m qua C«ng ty gièng gia cÇm L­¬ng Mü ®· v­¬n lªn vµ tù kh¼ng ®Þnh m×nh trªn thÞ tr­êng. NhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, ph¶i ®èi mÆt víi nÒn kinh tÕ vµ c¸c doanh nghiÖp cïng ngµnh, C«ng ty ®· gÆp ph¶i kh«ng Ýt khã kh¨n trong giai ®o¹n nÒn kinh tÕ cã sù chuyÓn ®æi. C«ng ty ®· cè g¾ng t×m mäi c¸ch ®Ó th¸o gì khã kh¨n vµ lµm ¨n cã hiÖu qu¶. Qua kÕt qu¶ ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ chóng t«i nhËn thÊy C«ng ty gièng gia cÇm L­¬ng Mü ngoµi nh÷ng mÆt ®¹t ®­îc cßn mét sè tån t¹i sau: Bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty cßn cång kÒnh lµm cho chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp trong gi¸ thµnh t¨ng lªn dÉn ®Õn lîi nhuËn gi¶m. Gi¸ thµnh ®¬n vÞ thùc hiÖn cña c¸c s¶n phÈm cßn cao h¬n so víi ®Þnh møc lµ do: + Chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh cßn cao do C«ng ty ch­a tæ chøc tèt c«ng t¸c thu mua dù tr÷ nguyªn vËt liÖu. + Møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu chÝnh cao do chÊt l­îng nguyªn vËt liÖu ®­a vµo s¶n xuÊt ch­a ®¶m b¶o. CÇn tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh phô: S¶n xuÊt ph©n vi sinh mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nh»m gióp c«ng ty n©ng cao lîi nhuËn, gãp phÇn kh¾c phôc ®­îc ¶nh h­ëng cña nh÷ng biÕn ®éng ®èi víi s¶n phÈm chÝnh, ®ång thêi gi¶i quyÕt vÊn ®Ò m«i tr­êng trong khu vùc. Ngoµi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ra C«ng ty cÇn ®Çu t­ thªm vµo c¸c ho¹t ®éng dÞch vô nh­ : NhËn x©y l¾p vµ t­ vÊn kü thuËt, cung øng vËt nu«i chän gãi cho c¸c nhµ ch¨n nu«i nÕu hä yªu cÇu, tæ chøc tèt m¹ng l­íi b¶o hé vËt nu«i, hîp ®ång víi c¸c c¸n bé thó y t¹i c¸c huyÖn träng ®iÓm, kinh doanh c¸c gièng gµ khan hiÕm trªn thÞ tr­êng mµ C«ng ty ch­a s¶n xuÊt. MÆc dï C«ng ty ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong ®Çu t­ m¸y mãc thiÕt bÞ trong nh÷ng n¨m qua, nh­ng hiÖn nay ®· sè m¸y mãc thiÕt bÞ, nhµ x­ëng, c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña C«ng ty lµ cò kü vµ l¹c hËu, kh«ng ph¸t huy ®­îc c«ng suÊt thiÕt kÕ lµm cho gi¸ thµnh s¶n phÈm cao, chÊt l­îng s¶n phÈm kh«ng ®¶m b¶o. C«ng ty ph¶i tiÕp tôc ®Çu t­ c¶i tiÕn c«ng nghÖ, d©y chuyÒn s¶n xuÊt b»ng nhiÒu nguån vèn kh¸c nhau, ®Æc biÖt cÇn nhanh chãng x©y dùng C«ng ty gièng gia cÇm MiÒn Trung, lµ c¬ së 2 cña c«ng ty t¹i MiÒn Trung ®Ó sím ®i vµo ho¹t ®éng nh»m cung cÊp c¸c s¶n phÈm gièng t¹i chç, gi¶m ®­îc chi phÝ vËn chuyÓn trong qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm t¹i thÞ tr­êng ®Çy tiÒm n¨ng nµy. Ho¹t ®éng marketing cña C«ng ty cßn kÐm, ch­a cã kÕ ho¹ch chuyªn nghiªn cøu vµ dù ®o¸n nhu cÇn thÞ tr­êng nªn ch­a x¸c ®Þnh ®­îc thêi ®iÓm nhu cÇu thÞ tr­êng cao. §ång thêi, chÝnh s¸ch gi¸ c¶ vµ chÝnh s¸ch giao tiÕp khuyÕch tr­¬ng ch­a ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch cã hiÖu qu¶. §øng tr­íc nh÷ng khã kh¨n vµ tån t¹i trªn, ®ßi hái C«ng ty cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p gi¶i quyÕt kÞp thêi ®Ó ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ngµy cµng ph¸t triÓn vµ kh«ng ngõng n©ng cao lîi nhuËn. 4.7. §Þnh h­íng vµ mét sè gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm t¹i c«ng ty 4.7.1. §Þnh h­íng chung C«ng ty gièng gia cÇm L­¬ng Mü thuéc tæng c«ng ty ch¨n nu«i ViÖt Nam - Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n. C«ng ty cã nhiÒu lîi thÕ vÒ nhËp vµ ch¨n nu«i c¸c gièng gia cÇm míi. §ã lµ ®iÓm thuËn lîi cña C«ng ty trong viÖc më réng vµ chiÕm lÜnh thÞ tr­êng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ë ViÖt Nam ®ang trªn con ®­êng ®æi míi vµ ph¸t triÓn, ®êi sèng vµ thu nhËp vµ ng­êi d©n ngµy cµng cao do ®ã nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng vÒ thùc phÈm ngµy cµng t¨ng c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng thùc phÈm, ®ßi hái c¸c c¬ së s¶n xuÊt gièng ph¶i cung cÊp nh÷ng gièng vËt nu«i cã n¨ng suÊt chÊt l­îng tèt ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ®ã. H¬n n÷a chñ tr­¬ng ®­êng lèi cña §¶ng trong nh÷ng n¨m tíi ®Èy m¹nh ph¸t triÓn ch¨n nu«i n©ng cao tû lÖ gi¸ trÞ ngµnh ch¨n nu«i lªn so víi c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c. Tõ nh÷ng yªu cÇu trªn ®Æt ra cho C«ng ty cã nh÷ng ®Þnh h­íng cô thÓ vÒ ph¸t triÓn ch¨n nu«i trong nh÷ng n¨m tíi. Nh­ng do ®iÒu kiÖn giao th«ng kh«ng thuËn lîi nªn trong viÖc tiªu thô s¶n phÈm cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. Trong nh÷ng n¨m tíi C«ng ty t¨ng c­êng ch¨n nu«i gµ gièng bè mÑ ISA vµ TH882 ®Ó cho s¶n phÈm gµ con gièng th­¬ng phÈm ISA vµ TPTH882 ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña thÞ tr­êng. Hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc s¶n xuÊt vµ n©ng cao tr×nh ®é c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty. §Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm b»ng nhiÒu h×nh thøc, gi÷ v÷ng thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm vµ t¨ng c­êng më réng tiªu thô sang c¸c thÞ tr­êng kh¸c. C«ng ty ph¶i v¹ch ra h­íng ®i riªng cho m×nh th«ng qua viÖc më réng thÞ tr­êng, n©ng cao khèi l­îng vµ chÊt l­îng s¶n phÈm, C«ng ty sÏ cã ®iÒu kiÖn ®Ó më réng vµ n©ng cao kh¶ n¨ng s¶n xuÊt, thu hót kh¸ch hµng vµ cã g¾ng thiÕt lËp thªm c¸c mèi víi b¹n hµng míi vÒ l©u dµi, c«ng ty sÏ ®a d¹ng ho¸ ngµnh nghÒ s¶n xuÊt cña m×nh. Qua qu¸ tr×nh nghiªn cøu t×nh h×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô gµ gièng cña C«ng ty gièng gia cÇm L­¬ng Mü kÕt hîp víi nh÷ng ph­¬ng ph¸p dù b¸o dùa vµo l­îng t¨ng gi¶m b×nh qu©n chóng t«i ®­a ra môc tiªu tiªu thô cña 2 lo¹i s¶n phÈm chÝnh cña C«ng ty. 4.7.2. Dù b¸o l­îng tiªu thô 2 lo¹i gµ gièng th­¬ng phÈm cña c«ng ty nh÷ng n¨m tiÕp theo §©y lµ ph­¬ng ph¸p gióp cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ®­îc hoµn thiÖn. B»ng ph­¬ng ph¸p nhu cÇu dù b¸o møc tiªu dïng s¶n phÈm cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m tíi, dùa vµo t×nh h×nh tiªu thô theo tõng quý cña c¸c n¨m qu¸ khø ®Ó dù b¸o khèi l­îng s¶n phÈm tiªu thô trong t­¬ng lai ®­îc thÓ hiÖn qua m« h×nh sau: Yn+m = Yn(T)m víi T = Trong ®ã: n: Sè thêi kú nghiªn cøu m: TÇm xa cña dù b¸o T: Tèc ®é ph¸t triÓn b×nh qu©n Yi: Møc tiªu thô s¶n phÈm kú ®Çu Yn: Møc tiªu thô s¶n phÈm kú cuèi Yn+m: Sè n¨m dù b¸o BiÓu 18. Dù b¸o l­îng tiªu thô hai lo¹i gµ gièng th­¬ng phÈm cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m tíi BiÓu 18 thÓ hiÖn sè l­îng s¶n phÈm dù kiÕn tiªu thô trong nh÷ng n¨m dù b¸o, chÊt l­îng tiªu thô t¨ng lªn so víi c¸c n¨m nghiªn cøu. Sè liÖu dù b¸o cã ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c hay kh«ng cßn phô thuéc vµo rÊt nhiÒu yÕu tè cña nhµ s¶n xuÊt nh­ gi¸ c¶ chÊt l­îng s¶n phÈm... vµ c¸c yÕu tè bªn ngoµi thÞ tr­êng nh­ ®èi thñ c¹nh tranh, hµng ho¸ thay thÕ, chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc, ®Æc biÖt lµ yÕu tè khoa häc kü thuËt. Môc tiªu cña dù b¸o gióp cho C«ng ty nhËn ®Þnh ®­îc khèi l­îng tiªu thô s¶n phÈm trong t­¬ng lai ®Ó cã c¸c gi¶i ph¸p s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm sao cho cã hiÖu qu¶. Nh»m gióp C«ng ty cã thÓ ®¹t ®­îc nh÷ng môc tiªu ®· ®Ò ra qua ®iÒu tra nghiªn cøu chóng t«i xin ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p cô thÓ sau: 4.7.3. Mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m thóc ®Èy qu¸ tr×nh ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ tiªu thô 1. N©ng cao sè l­îng vµ chÊt l­îng s¶n phÈm §Ó n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ngoµi viÖc tæ chøc s¶n xuÊt hîp lý, t¨ng c­êng c«ng t¸c ®iÒu tra gi¸m s¸t chÆt chÏ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt l­u th«ng s¶n phÈm. C«ng ty cÇn tÝch cùc ®µo t¹o, båi d­ìng n©ng cao tay nghÒ cña c«ng nh©n, ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé giái cã tr¸ch nhiÖm víi c«ng viÖc cña m×nh, ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn cña C«ng ty. C«ng ty cÇn nghiªn cøu c¶i tiÕn thÝ ®iÓm mét sè chuång nu«i tõ ch¨n nu«i th«ng tho¸ng theo tù nhiªn sang ch¨n nu«i chuång kÝn ®Ó n©ng cao c«ng suÊt vµ chÊt l­îng s¶n phÈm. C¶i tiÕn vµ hoµn thiÖn c¸c biÖn ph¸p chèng nãng, chèng rÐt cho gµ ®Ó ®¶m b¶o tû lÖ nu«i sèng, t¨ng søc khoÎ cña ®µn gµ. 2. Gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ qu¸ tr×nh sö dông kÕt hîp c¸c yÕu tè s¶n xuÊt nh­ t­ liÖu s¶n xuÊt, ®èi t­îng lao ®éng. Th«ng th­êng chi phÝ s¶n xuÊt bao gåm c¸c yÕu tè trùc tiÕp nh­ : Chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu, chi phÝ vÒ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, chi phÝ tiÒn l­¬ng vµ c¸c chi phÝ gi¸n tiÕp cã liªn quan ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt nh­ : Chi phÝ b¶o hiÓm, chi phÝ khÊu hao nhµ cöa v¨n phßng vµ c¸c ph­¬ng tiÖn lµm viÖc. ChÝnh v× vËy c¬ së cÇn nghiªn cøu, ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kü thuËt vµo s¶n xuÊt ®Ó h¹ c¸c chi phÝ nµy sÏ lµm h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. 3. Ph¸t triÓn chñng lo¹i vµ danh môc s¶n phÈm X©y dùng c¬ cÊu chñng lo¹i s¶n phÈm hîp lý. TËp trung chñng lo¹i c¬ cÊu s¶n phÈm theo sù ph¸t triÓn cña tõng lo¹i thÞ tr­êng vÒ qui m« ®Æc ®iÓm cÇu trªn c¬ së nghiªn cøu vµ dù b¸o vÒ chóng. Thùc hiÖn ®a d¹ng c¸c s¶n phÈm theo h­íng sau: + Thùc hiÖn s¶n xuÊt s¶n phÈm tiÕn tíi cã thÓ s¶n xuÊt thªm c¸c lo¹i gièng gµ nh­ gièng l­¬ng Ph­îng, Sasso, Hyline... cho nhu cÇu cña thÞ tr­êng c¸c tØnh Hµ Nam, Th¸i B×nh, s¶n xuÊt gièng vÞt ngan cho thÞ tr­êng miÒn Nam. + Ngoµi ra C«ng ty cã thÓ më réng qui m« tæ chÕ biÕn thøc ¨n hiÖn cã cã thÓ s¶n xuÊt ra mÆt hµng míi lµ s¶n phÈm c¸m thøc ¨n gia sóc, gia cÇm mang nh·n hiÖu cña c«ng ty. + Tham gia ký kÕt c¸c hîp ®ång cung øng víi tæng c«ng ty ch¨n nu«i ViÖt Nam vÒ con gièng ®Ó thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn n«ng th«n vïng cao vïng xa cña Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n. 4. Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch gi¸ c¶ TiÕp tôc hoµn thiÖn m« h×nh ®Þnh gi¸ theo ®Þnh kú (theo m« h×nh sau): §iÒu chØnh vµ Ên ®Þnh møc gi¸ cuèi cïng Gi¸ trÞ c¶m nhËn cña kh¸ch hµng M«i tr­êng, ThÞ tr­êng X¸c ®Þnh gi¸ thµnh X¸c ®Þnh gi¸ b¸n dù kiÕn Xem xÐt gi¸ trÞ c¶m nhËn cña kh¸ch hµng chÝnh lµ ®i xem xÐt sù mÕn mé cña kh¸ch hµng dµnh cho c¸c s¶n phÈm cña C«ng ty. §èi víi s¶n phÈm gµ gièng th× thêi gian tham gia l­u th«ng kh«ng kÐo dµi ®Æc biÖt vµo c¸c ngµy n¾ng nãng hoÆc rÐt ®Ëm, m­a... V× vËy còng tuú thuéc vµo ®iÒu kiÖn thêi tiÕt khÝ hËu ®Ó chñ ®éng x¸c ®Þnh møc gi¸ thÝch hîp. §Æc biÖt víi môc tiªu æn ®Þnh vµ më réng thÞ tr­êng cña C«ng ty th× mét ®iÒu hÕt søc quan träng lµ C«ng ty x¸c ®Þnh gi¸ ph¶i trªn c¬ së cung cÇu cña thÞ tr­êng, møc gi¸ cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh... ®Ó tõ ®ã ®­a ra møc gi¸ phï hîp cho s¶n phÈm cña C«ng ty. Tuú thuéc vµo tõng thêi ®iÓm cô thÓ cã thÓ x¸c ®Þnh c¸c møc gi¸ b¸n kh¸c nhau. VÝ dô ta thÊy gµ gièng ®­îc tiªu thô m¹nh vµo quÝ nµo th× trong thêi gian nµy C«ng ty cã thÓ t¨ng møc gi¸ b¸n s¶n phÈm trªn c¬ së khèi l­îng cÇu kh«ng thay ®æi sÏ lµm t¨ng tæng doanh thu tiªu thô cña C«ng ty lªn. 5. Hoµn thiÖn c¸c kªnh ph©n phèi - §èi víi kªnh trùc tiÕp nªn tÝch cùc chñ ®éng liªn hÖ víi kh¸ch hµng cã nhu cÇu, vÝ dô nh­ c¸c trang tr¹i ch¨n nu«i, c¸c hé gia ®×nh ch¨n nu«i víi quy m« ®µn t­¬ng ®èi tõ 300 con trë lªn tõ ®ã cã kÕ ho¹ch ®¸p øng tÝch cùc ®Ó cã ®­îc c¸c hîp ®ång dµi h¹n, th­êng xuyªn liªn l¹c n¾m b¾t nhu cÇu cña kh¸ch hµng tõ ®ã cã biÖn ph¸p cung øng tèt h¬n ®Ó t¹o cho kh¸ch hµng sù an t©m vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm vµ th¸i ®é phôc vô t¹o ra sù kh¸c biÖt thu hót l­îng kh¸ch hµng nµy vµ tÝnh c¹nh tranh ®èi víi c¸c c«ng ty kh¸c. - §èi víi kªnh gi¸n tiÕp : §©y lµ h×nh thøc ph©n phèi chÝnh kªnh nµy cã vai trß ph¸t triÓn vµ më réng thÞ tr­êng tiªu thô cña C«ng ty ë c¸c tØnh, thµnh phè trong c¶ n­íc. C«ng ty nªn b¸n víi khèi l­îng kh«ng h¹n chÕ nh»m khai th¸c tèi ®a tÝnh n¨ng ®éng cña c¸c ®¹i lý trong viÖc t×m mèi hµng cã thÓ ¸p dông nhiÒu h×nh thøc thanh to¸n kh¸c nhau ®Ó më réng thªm sè l­îng c¸c ®¹i lý tham gia. Cßn viÖc chän ®Þa ®iÓm thµnh lËp v¨n phßng ®¹i diÖn, chi nh¸nh cÇn ph¶i lùa chän trªn c¬ së ®· cã nghiªn cøu kü vÒ nhu cÇu tiªu dïng vµ thuËn lîi trong c«ng t¸c vËn chuyÓn s¶n phÈm v× s¶n phÈm cña C«ng ty chÞu ¶nh h­ëng rÊt nhiÒu cña ®iÒu kiÖn khÝ hËu nÕu s¶n phÈm vËn chuyÓn trong thêi gian dµi sÏ lµm gi¶m chÊt l­îng gµ gièng nh­ ng¹t thë, gi¶m søc khoÎ ®µn gµ g©y nªn c¸c bÖnh tËt cho gµ con. 6. Më réng thÞ tr­êng C«ng ty gièng gia cÇm L­¬ng Mü ®øng tr­íc t×nh tr¹ng bÞ c¹nh tranh gay g¾t cña c¸c c«ng ty trong vµ ngoµi n­íc hiÖn nay C«ng ty cÇn ph¶i t×m hiÓu thÞ tr­êng ®Ó c¹nh tranh b»ng c¸ch ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiÕp thÞ qu¶ng cao, giíi thiÖu s¶n phÈm, më réng m¹ng l­íi tiªu thô nhÊt lµ thÞ tr­êng gièng réng lín trong MiÒn Trung ®a d¹ng ho¸ h×nh thøc khuyÕn m¹i, ph­¬ng thøc b¸n hµng thùc hiÖn chÝnh s¸ch ­u ®·i trong thanh to¸n nh»m t¨ng l­îng kh¸ch hµng, thóc ®Èy tiªu thô, gi÷ v÷ng vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng HiÖn nay C«ng ty vÉn ph¶i nhËp gièng «ng bµ ISA cña Ph¸p vµ TH882 cña Trung Quèc th«ng qua tæng c«ng ty ch¨n nu«i ViÖt Nam - Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n vµ ph¶i chÞu mét møc chi phÝ rÊt lín, ¶nh h­ëng tíi chi phÝ ®Çu vµo. V× vËy C«ng ty cÇn ký hîp ®ång trùc tiÕp c¸c gièng gµ tõ c¸c n­íc b¹n. Bªn c¹nh ®ã ngoµi nh÷ng s¶n phÈm trõng gièng vµ gµ gièng ISA, TH882 ra C«ng ty cÇn t×m hiÓu vµ ®­a vµo nhiÒu gièng gµ cã chÊt l­îng cao nh»m ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, ®¸p øng thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng. §ång thêi lùa chän s¶n phÈm lîi thÕ c¹nh tranh ®Ó ®Çu t­ chiÕm lÜnh thÞ tr­êng. C«ng ty cÇn nghiªn cøu ®­a vµo s¶n xuÊt t¹i c¬ së 2 trong Qu¶ng Nam - §µ N½ng gièng Shamo, ®©y lµ mét gièng gµ ®Æc biÖt s¶n xuÊt tõ NhËt rÊt ®­îc ­a chuéng ë Ch©u ¸. 7. Tæ chøc bé m¸y ®iÒu tra nghiªn cøu thÞ tr­êng + Nghiªn cøu nhu cÇu thÞ tr­êng vÒ sè l­îng, chÊt l­îng, gi¸ c¶ c¸c mÆt hµng s¶n phÈm gµ gièng ISA, TH882, ph©n vi sinh... xem lo¹i nµo ®­îc kh¸ch hµng chÊp nhËn nhiÒu nhÊt trªn thÞ tr­êng, c¸c ®èi thñ c¹nh tranh kinh doanh lo¹i gµ gièng nµo? chÊt l­îng cã g× h¬n kÐm s¶n phÈm cña C«ng ty ? Gi¸ c¶ cã hÊp dÉn h¬n s¶n phÈm cña m×nh kh«ng ? §Ó tõ ®ã cã c¸c chÝnh s¸ch phï hîp nh»m t¨ng kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm cña m×nh + Nghiªn cøu kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu cña C«ng ty : Nhu cÇu vÒ s¶n phÈm ngµy cµng t¨ng lªn qua c¸c n¨m qua. V× vËy ®ßi hái bé phËn nghiªn cøu thÞ tr­êng ph¶i nghiªn cøu ®Ó x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng cung øng cña C«ng ty ®· ®¸p øng ®ñ nhu cÇu hay ch­a? ®Ó tõ ®ã cã c¨n cø ®iÒu chØnh phï hîp. + Nghiªn cøu ph©n phèi tiªu thô s¶n phÈm: M¹ng l­íi ph©n phèi tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty víi kh¸ch hµng lµ mét kh©u rÊt quan träng nh»m t¨ng cao møc b¸n ra trªn thÞ tr­êng. §iÒu nµy ®ßi hái bé phËn nghiªn cøu thÞ tr­êng ph¶i bè trÝ tæ chøc hîp lý kªnh ph©n phèi ë tõng khu vùc vµ ®èi víi tõng kh¸ch hµng nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty. + Nghiªn cøu qu¶ng c¸o, yÓm trî, xóc tiÕn b¸n hµng: ë ®©y cÇn sù s¸ng t¹o, nhanh nh¹y vµ sù ham häc hái. HiÖn nay, trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng sè l­îng c¸c mÉu tin qu¶ng c¸o cho lÜnh vùc kinh doanh cña C«ng ty kh«ng nhiÒu, cã thÓ lµ do t©m lý lo sî bÞ t¨ng chi phÝ nÕu tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng khuyÕch tr­¬ng, khuyÕn m¹i. Sù thùc, ph¶i coi chi phÝ qu¶ng c¸o th«ng tin vÒ s¶n phÈm lµ mét kho¶n ®Çu t­, kh«ng ph¶i cã thÓ ®æi l¹i lîi Ých ngay tøc kh¾c mµ cã t¸c dông tÝch cùc ®èi víi ho¹t ®éng cña C«ng ty vÒ l©u vÒ dµi. + Nghiªn cøu c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é cña Nhµ n­íc liªn quan tíi ho¹t ®éng thÞ tr­êng, v× c¸c chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc ®Òu cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp tíi ho¹t ®éng cña mçi doanh nghiÖp. PhÇn V. KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ 5.1. KÕt luËn Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp ®Æc biÖt quan t©m vÒ vÊn ®Ò tiªu thô s¶n phÈm. Hµng ho¸ cña doanh nghiÖp ®­îc b¸n trªn thÞ tr­êng nh­ng kh¶ n¨ng tiªu thô l¹i phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè mµ quan träng nhÊt lµ chiÕm lÜnh thÞ tr­êng. Tuú theo môc tiªu tr­íc m¾t hay l©u dµi mµ doanh nghiÖp ®Ò ra nh÷ng chiÕn l­îc cô thÓ. Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm cßn thÓ hiÖn søc m¹nh, thÕ lùc vµ lµ yÕu tè c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng. §©y lµ vÊn ®Ò cã ý nghÜa sèng cßn ®èi víi c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay. C«ng ty gièng gia cÇm L­¬ng Mü lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc trùc thuéc tæng c«ng ty ch¨n nu«i ViÖt Nam - Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n víi nhiÖm vô cung cÊp gµ con gièng trªn ph¹m vi c¶ n­íc. C«ng ty ®· thu ®­îc tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh kÕt qu¶ cho thÊy trong nh÷ng n¨m qua c«ng ty ®· cã nhiÒu cè g¾ng ®Èy m¹nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm víi 2 lo¹i gµ gièng chÝnh lµ gµ gièng TPISA vµ gµ gièng TH882... nh»m ®¸p øng nhu cÇu kh¸ch hµng, t¹o niÒm tin vµ chiÕm lÜnh thÞ tr­êng. C«ng ty ngµy cµng ký kÕt ®­îc nhiÒu hîp ®ång lµm tæng doanh thu t¨ng lªn qua c¸c n¨m vµ lîi nhuËn còng t¨ng lªn. C«ng ty ®· lµm tèt nhiÖm vô ®èi víi Nhµ n­íc, ®¶m b¶o c«ng ¨n viÖc lµm, t¨ng thu nhËp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, gãp phÇn n©ng cao ®êi sèng kinh tÕ x· héi cho nh©n d©n trong vïng. 5.2. KiÕn nghÞ + KiÕn nghÞ víi Nhµ n­íc Nhµ n­íc cÇn cã chÝnh s¸ch hç trî s¶n xuÊt, ®¶m b¶o thÞ tr­êng c¹nh tranh hîp lý lµnh m¹nh gi÷a c¸c c«ng ty vµ xÝ nghiÖp trong vµ ngoµi n­íc. Chó ý h¬n ®Õn c¸c chÝnh s¸ch gi¸ c¶ vµ ®Æc biÖt lµ ngµnh ch¨n nu«i. Nhµ n­íc cÇn t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c C«ng ty vay vèn s¶n xuÊt trong ®ã ph¶i kÓ ®Õn c¸c thñ tôc hµnh chÝnh trong viÖc vay vån ng©n hµng ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn dÏ dµng cho ng­êi s¶n xuÊt cã vèn m¹nh d¹n ®Çu t­ s¶n xuÊt kinh doanh. Më réng vµ n©ng cÊp ®­êng c¸c vïng khu vùc cã ®Æt trô së cña nh÷ng c«ng ty lín ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn trong viÖc vËn chuyÓn s¶n phÈm. + §èi víi tæng C«ng ty C«ng ty cÇn ®Çu t­ thªm hÖ thèng trang thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ tiªn tiÕn míi ®Ó ®­a vµo s¶n xuÊt gãp phÇn lµm æn ®Þnh gi¸ c¶ nãi chung vµ t¨ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Thµnh lËp phßng marketing víi nhiÖm vô ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm. Më réng thÞ tr­êng ë c¸c tØnh xa b»ng c¸ch thµnh lËp c¸c chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn cho C«ng ty t¹i c¸c tØnh ®ã, x¸c ®Þnh c¸c kªnh tiªu thô chñ yÕu vµ kÕt hîp hµi hoµ gi÷a chóng. C«ng ty cÇn tæ chøc s¶n xuÊt tèt h¬n, thùc hiÖn c«ng t¸c thó y, vÖ sinh chuång tr¹i, vÖ sinh ¨n uèng nh»m h¹n chÕ nh÷ng rñi ro trong s¶n xuÊt ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Môc lôc Trang Danh môc b¶ng biÓu vµ s¬ ®å BiÓu 01. Sè l­îng vµ s¶n l­îng thÞt, trøng cña c¶ n­íc qua 10 n¨m 15 BiÓu 02: Sè l­îng gia cÇm vµ s¶n l­îng thÞt gia cÇm ë c¸c vïng sinh th¸i (2000) 16 BiÓu 03. T×nh h×nh lao ®éng vµ sö dông lao ®éng cña c«ng ty 22 BiÓu 04. T×nh h×nh vèn s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty 24 BiÓu 05. T×nh h×nh trang bÞ c¬ së vËt chÊt cña c«ng ty 25 BiÓu 06. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty 32 BiÓu 07. Sè l­îng s¶n xuÊt gµ gièng ISA cña c«ng ty qua 3 n¨m 32 BiÓu 08. Gi¸ thµnh s¶n xuÊt vµ chi phÝ s¶n xuÊt gµ gièng ISA cña c«ng ty qua 3 n¨m 32 BiÓu 09. Chi phÝ s¶n xuÊt b×nh qu©n trªn 1000 gµ gièng ISA cña c«ng ty 32 BiÓu 10. Sè l­îng s¶n xuÊt gµ gièng TH882 cña c«ng ty qua 3 n¨m 32 BiÓu 11. Gi¸ thµnh s¶n xuÊt vµ chi phÝ s¶n xuÊt gµ gièng TH882 cña c«ng ty qua 3 n¨m 32 BiÓu 12. Chi phÝ s¶n xuÊt b×nh qu©n trªn 1000 gµ gièng TH882 cña c«ng ty 32 BiÓu 13. T×nh h×nh tiªu thô gµ gièng th­¬ng phÈm ISA cña c«ng ty qua 3 n¨m 32 BiÓu 14. T×nh h×nh tiªu thô gµ gièng th­¬ng phÈm TH882 cña c«ng ty qua 3 n¨m 32 BiÓu 15. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh gµ gièng th­¬ng phÈm ISA vµ TH882 32 BiÓu 16. Sè l­îng tiªu thô gµ gièng cña c«ng ty t¹i c¸c thÞ tr­êng qua 3 n¨m 32 BiÓu 17. T×nh h×nh tiªu thô gµ gièng cña c«ng ty trªn c¸c kªnh qua 3n¨m 32 BiÓu 18. Dù b¸o l­îng tiªu thô hai lo¹i gµ gièng th­¬ng phÈm cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m tíi 32 S¬ ®å 1. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm 9 S¬ ®å 2. Tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty 20 S¬ ®å 3. Quy tr×nh s¶n xuÊt gµ gièng TP cña c«ng ty 31 S¬ ®å 4. Kªnh tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty 32 v

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNghiên cứu tình hình tiêu thụ sản phẩm gà giống thương phẩm tại Công ty giống gia cầm Lương Mỹ- Chương mỹ - Hà Tây.doc
Luận văn liên quan