Đề tài Những biện pháp cần được áp dụng nhằm nâng cao hiệu quả thu xếp và huy động vốn tại công ty tài chính dầu khí

Ngày nay với xu thế hội nhập vào nền kinh tế thế giới và quốc tế hoá thị trường tài chính-tiền tệ trên thế giới đang diễn ra rất mạnh mẽ, Tổng công ty dầu khí đang từng bước tham gia vào quá trình này nhằm xây dựng được một nền tài chính đủ mạnh để phục vụ cho quá trình phát triển của mình do vậy sự cần thiết phải lập nên công ty tài chính dầu khí trực thuộc Tổng công ty dầu khí Việt nam là một yêu cầu cấp thiết cho sự phát triển của Tổng công ty trong quá trình hội nhập và phát triển kinh tế thế giới. Trong thời gian thực tập tại công ty tài chính dầu khí, qua tìm hiểu tình hình thực tế hoạt động của công ty em đã đi đến lựa chọn nghiên cứu đề tài: ''Những biện pháp cần được áp dụng nhằm nâng cao hiệu quả thu xếp và huy động vốn tại công ty tài chính dầu khí "

doc80 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 09/05/2013 | Lượt xem: 1617 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Những biện pháp cần được áp dụng nhằm nâng cao hiệu quả thu xếp và huy động vốn tại công ty tài chính dầu khí, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
. Thu xÕp vèn lµ nhiÖm vô chÝnh trÞ quan träng. Tæ t­ vÊn vµ thu xÕp vèn chñ ®éng thùc hiÖn dÞch vô thu xÕp vèn ®¶m b¶o hoµn thµnh c¸c kÕ ho¹ch thu xÕp vèn ®­îc dao. 5.2.Quy tr×nh thu xÕp vèn B¶ng 3:L­u ®å t­êng tr×nh c¸c b­íc thu xÕp vèn. Tr¸ch nhiÖm C¸c b­íc thùc hiÖn Tµi liÖu tham kh¶o C¸c bé TXV TiÕp nhËn hå s¬ ®Ò nghÞ t­ vÊn hoÆc thu xÕp vèn KiÓm tra ThÈm ®Þnh bé hå s¬ cña kh¸ch hµng vµ ®Ò xuÊt viÖc cã hay kh«ng thùc hiÖn dÞch vô KiÓm tra KÕt thóc LËp ph­¬ng ¸n thu xÕp vèn cho dù ¸n DuyÖt B 2.2.4 C¸n bé TXV 2.2.5 Tr­ëng phßng TXV & TDDN 2.2.5 L·nh ®¹o ®­îc ph©n c«ng C¸n bé TXV 2.2.6 C¸n bé TXV KiÓm tra DuyÖt LËp ph­¬ng ¸n thu xÕp vèn cho dù ¸n PVFC & kh¸ch hµng cam kÕt chÝnh thøc vÒ viÖc thu xÕp vèn cho dù ¸n PVFC & chñ nguån cam kÕt chÝnh thøc vÒ viÖc tµi trî cho dù ¸n So¹n th¶o vµ hç trî c¸c bªn ®µm ph¸n c¸c hîp ®ång Hç trî nguån tiÕn hµnh thÈm ®Þnh tÝn dông Tæ chøc ký kÕt c¸c hîp ®ång 2.2.6 Tr­ëng phßng TDDN & TXV 2.2.7 L·nh ®¹o ®­îc ph©n c«ng PVFC & Kh¸ch hµng 2.2.8 PVFC & chñ nguån 2.2.9 C¸n bé TXV 2.2.9.1 C¸n bé TXV 2.2.9.2 Thu xÕp vèn & TDDN 2.2.9.3 C¸n bé TXV Thu phÝ thu xÕp vèn Thu phÝ thu xÕp vèn Hç trî gi¶i ng©n vµ gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp ph¸t sinh (nÕu cã) Thanh lý c¸c hîp ®ång 2.2.9.4 C¸n bé TXV 2.2.9.5 C¸n bé TXV 2.2.9.6 C¸c bªn cã liªn quan 2.2.9.7 ( Nguån lÊy tõ tµi liÖu quy tr×nh thu xÕp vèn trong c«ng ty) ·Néi dung cña quy tr×nh t­ vÊn vµ thu xÕp vèn TiÕp nhËn hå s¬ ®Ò nghÞ thu xÕp vèn cña kh¸ch hµng Khi sö dông dÞch vô thu xÕp vèn cña PVFC, kh¸ch hµng cÇn göi cho PVFC Bé hå s¬ ®Ò nghÞ thu xÕp vèn bao gåm: C«ng v¨n ®Ò nghÞ thu xÕp vèn; C¸c tµi liÖu cÇn thiÕt chøng minh ®ñ ®iÒu kiÖn vay vèn theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu 7 Quy chÕ cho vay cña TCTD ®èi víi kh¸ch hµng ( ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 1627/2001/Q§-NHNN ngµy 31/12/2001 cña Thèng ®èc ng©n hµng nhµ n­íc); bao gåm nh­ng kh«ng giíi h¹n c¸c tµi liÖu Hå s¬ ph¸p lý kh¸ch hµng: ViÖc göi ®Çy ®ñ hå s¬ ph¸p lý chØ lµ yªu cÇu ®èi víi kh¸ch hµng lÇn ®Çu tiªn sö dông dÞch vô thu xÕp vèn cña PVFC, ®èi víi kh¸ch hµng sö dông dÞch vô nµy cña PVFC tõ lÇn thø hai trë ®i th× chØ cÇn göi nh÷ng tµi liÖu vÒ nh÷ng thay ®æi, bæ sung( nÕu cã).Hå s¬ ph¸p lý kh¸ch hµng bao gåm c¸c tµi liÖu chøng minh kh¸ch hµng cã ®Çy ®ñ n¨ng lùc ph¸p luËt vµ n¨ng lùc hµnh vi ®Ó thùc hiÖn ay vèn, cô thÓ nh­ sau: . QuyÕt ®Þnh thµnh lËp Hîp ®ång liªn doanh ( ®èi víi c«ng ty liªn doanh)/ giÊy phÐp ®Çu t­ (®èi víi C«ng ty cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi). . §¨ng ký kinh doanh. . §iÒu lÖ c«ng ty. . QuyÕt ®Þnh bæ nhiÖm gi¸m ®èc( Tæng gi¸m ®èc), kÕ to¸n tr­ëng. Hå s¬ tµi chÝnh kh¸ch hµng: c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh hai n¨m gÇn nhÊt( ®­îc chñ thÓ qu¶n lý phª chuÈn hoÆc ®­îc mét c«ng ty kiÓm to¸n ®éc lËp kiÓm to¸n(nÕu cã) vµ b¸o c¸o tµi chÝnh tÝnh ®Õn thêi ®iÓm ®Ò nghÞ vay vèn (nÕu cã),bao gåm: B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh B¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ(nÕu cã) ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh( nÕu cã). Hå s¬ dù ¸n bao gåm: B¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi ®­îc phª duyÖt. QuyÕt ®Þnh cña cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi dù ¸n( thiÕt kÕ tæng thÓ, tæng dù to¸n) theo ®óng c¸c quy ®Þnh cña Quy chÕ §Çu t­ Vµ X©y dùng c¬ b¶n cña ChÝnh phñ. C¸c v¨n b¸n kh¸c cã lieen quan(nÕu cã) ( v¨n b¶n phª duyÖt chØ ®Þnh thÇu, kÕt qu¶ ®Êu thÇu( theo ®óng c¸c quy ®iÞnh cña Quy chÕ §Çu t­ vµ X©y dùng cña ChÝnh phñ), giÊy phÕp xuÊt nhËp khÈu, v¨n b¶n vÒ viÖc cho phÕp vay vèn b»ng ngo¹i tÖ( theo ®óng quy ®Þnh cña ChÝnh phñ vµ Ng©n hµng nhµ n­íc vÒ qu¶n lý ngo¹i hèi), c¸c hîp ®ång giao nhËn thÇu, thi c«ng, cung cÊp thiÕt bÞ,nguyªn vËt liÖu, tiªu thô s¶n phÈm, nhËp khÈu thiÕt bÞ,… Hå s¬ vÒ b¶o ®¶m kho¶n vay: bao gåm giÊy tê ph¸p lý vÒ tµi s¶n cÇm cè, thÕ chÊp… C¸c c¸n bé thu xÕp vèn cã tr¸ch nhiÖm chñ ®éng h­íng dÉn kh¸ch hµng hoµn thiÖn Bé hå s¬ ®Ò nghÞ thu xÕp vèn. PVFC kh«ng cã tr¸ch nhiÖm hoµn t¶ kh¸ch hµng Bé hå s¬ ®Ò nghÞ thu xÕp vèn trong tr­êng hîp PVFC khong nhËn thu xÕp vèn cho kh¸ch hµng hoÆc kh¸ch hang huû ngang viÖc sö dông dÞch vô thu xÕp vèn cua PVFC. ·ThÈm ®Þnh Tr¸ch nhiÖm thÈm ®Þnh vµ lËp b¸o c¸o thÈm ®Þnh cña c¸n bé thu xÕp vèn: Ngay sau khi tiÕp nhËn hå s¬ ®Ò nghÞ thu xÕp vèn cña kh¸ch hµng, c¸n bé thu xÕp vèn xem xÐt hå s¬ nµy vµ sö lý theo mét trong c¸c h­íng sau: Tr­êng hîp thÊy cã ký do ®Ó tõ chèi thu xÕp vèn, c¸n bé thu xÕp vèn lËp tê tr×nh vÒ viÖc tÌ chèi thu xÕp vèn göi tr­ëng phßng thu xÕp vèn vµ tÝn dông doanh nghiÖp(TXV & T§N). Trªn c¬ së xem xÐt tê tr×nh, Tr­ëng phßng TXV & T§N quyÕt ®Þnh tiÕp tôc thùc hiÖn thu xÕp vèn hoÆc lËp tê tr×nh göi phã gi¸m ®èc phô tr¸ch vÒ viÖc tõ chèi thu xÕp vèn. ViÖc tõ chèi thu xÕp vèn ®èi víi kh¸ch hµng cã thÓ ®­îc thùc hiÖn d­íi h×nh thøc c«ng vaen chÝnh thøc hoÆc tõ chèi miÖng. Tr­êng hîp ch­a thÊy cã lý do ®Ó tõ chèi thu xÕp vèn, c¸n bé thu xÕp vèn h­íng dÉn kh¸ch hµng hoµn thiÖn hå s¬ vay vèn, tiÕn hµnh thÈm ®Þnh vµ lËp b¸o c¸o thÈm ®Þnh. ·Néi dung thÈm ®Þnh: Tu©n theo ®óng quy ®Þnh vÒ néi dung thÈm ®Þnh kh¸ch hµng vµ thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ ®­îc quy ®Þnh trong Quy tr×nh ThÈm ®Þnh ®éc lËp cña C«ng ty Tµi chÝnh dÇu khÝ ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 695/Q§ - PVFC- 07 ngµy 12/11/2001 cña Gi¸m ®èc c«ng ty. ·LËp ph­¬ng ¸n thu xÕp vèn Trªn c¬ së kÕt qu¶ thÈm ®Þnh, c¸n bé thu xÕp vèn®Ò xuÊt viÖc cã hay kh«ng thùc hiÖn dÞch vô thu xÕp vèn, c¸n bé thu xÕp vèn tiÕn hµnh kh¶o s¸t nguån vµ lËp ph­¬ng ¸n thu xÕp vèn cho dù ¸n. ViÖc kh¶o s¸t nguån cã thÓ ®­îc thùc hiÖn b»ng v¨n b¶n hoÆc b»ng giao dÞch miÖng. Trong tr­êng hîp ch­a cã ®­îc cam kÕt chÝnh thøc b»ng v¨n b¶n cña c¸c chñ nguån vÒ viÖc tµi trî cho dù ¸n( trong tr­êng hîp cã sö dông nguån kh¸c ngoµi nguån PVFC cho vay trùc tiÕp), c¸n bé thu xÕp vèn tr¸ch nhiÖm lËp Ýt nhÊt mét ph­¬ng ¸n thu xÕp vèn dù phßng cho dù ¸n. Ph­¬ng ¸n thu xÕp vèn C¨n cø cø ®Ó lËp c¸c ph­¬ng ¸n thu xÕ¬ vèn: c¸c ph­¬ng ¸n thu xÕp vèn ®­îc lËp trªn c¬ së: KÕt qu¶ thÈm ®Þnh tÝn dông; Møc vèn kh¸ch hµng cã kh¶ n¨ng tiÕp tôc vay t¹i c¸c tæ chø tÝn dông vµ c¸c tæ chøc kh¸c. KÕt qu¶ ®µm ph¸n s¬ bé víi c¸c chñ nguån vÒ viÑc tµi trî cho dù ¸ncña kh¸ch hµng. ·Néi dung cña mét ph­¬ng ¸n thu xÕp vèn bao gåm dù kiÕn c¸c ®iÒu kiÖn thu xÕp vèn chñ yÕu: Dù kiÕn h×nh thøc cho vay vèn ( cho vay vèn ®ång tµi trî, tõ nguån tÝn dông uû th¸c,…); Dù kiÕn c¸c ®iÒu kiÖn vay vèn chñ yÕu ( tæng sè tiÒn thu xÕp, thêi gian vay vèn, thêi gian ©n h¹n, thêi gian rót vèn, l·i xuÊt cho vay, l·i xuÊt nhËn uû th¸c, kú tr¶ l·i, kú hoµn gèc, ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o kho¶n vay…); Dù kiÕn nguån vèn thu xÕp vµ c¬ cÊu nguån vèn thu xÕp ( tõ nguån vèn cña PVFC, c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i quèc doanh, c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i cæ phÇn, c¸c ng©n hµng n­íc ngoµi…; nguån cho vay trùc tiÕp, nguån cho vay uû th¸c, nguån cho vay tÝn dông xuÊt khÈu…) Dù kiÕn møc phÝ thu xÕp vµ ph­¬ng thøc thu phÝ thu xÕp. II.Thùc tr¹ng ho¹t ®éng thu xÕp vµ huy ®éng vèn t¹i c«ng ty 1. Thùc tr¹ng vÒ thu xÕp vèn t¹i c«ng ty. 1.1. mét sè chØ tiªu sö dông . Doanh thu thuÇn Doanh thu thuÇn ¨vßng quay vèn l­u ®éng = ¨ vßng quay vèn l­u ®éng = TSL§b×nh qu©n (chØ sè nµy cµng lín cµng tèt) C¸c kho¶n vèn ph¶i thu ¨Chu kú thu håi vèn trung b×nh = TiÒn b¸n hµng trung b×nh mét ngµy tiÒn b¸n hµng trung b×nh mét ngµy ( ChØ sè nµy cµng nhá cµng tèt) Lîi nhuËn sau thuÕ ¨TØ suÊt sinh lêi cña vèn = Vèn chñ së h÷u b×nh qu©n vèn chñ së h÷u b×nh qu©n (ChØ sè nµy cµng cao cµng tèt) Lîi nhuËn rßng ¨TØ suÊt lîi nhuËn cña vèn ®Çu t­ = Tæng vèn ®Çu t­ (tØ suÊt nµy cµng cao th× hiÖu qu¶ sö dông vèn ®Çu t­ cµng cao vµ ng­îc l¹i) Doanh thu kú hiÖn t¹i ¨Tèc ®é t¨ng tr­ëng doanh thu = Doanh thu kú tr­íc (§­îc tÝnh theo %) Lîi nhuËn kú hiÖn t¹i ¨Tèc ®é t¨ng tr­ëng lîi nhuËn= Lîi nhuËn kú tr­íc (§­îc tÝnh theo %) GTCL cña TSC§ t¹i thêi ®iÓm kiÓm tra ¨HÖ sè hao mßn TSC§ = VC§ sö dông b×nh qu©n trong kú Doanh thu thuÇn ¨HiÖu suÊt sö dông TSC§ = TSC§ sö dông b×nh qu©n trong kú (TØ suÊt nµy cho biÕt 1 ®ång vèn cè ®Þnh mang l¹i mÊy ®ång doanh thu) VL§ ®Çu th¸ng +VL§ cuèi th¸ng ¨VL§ bq Th¸ng= 2 Tæng sè VL§ sö dông b×nh qu©n 3 th¸ng ¨VL§ bq quý = 3 Tæng sè VL§ sö dông b×nh qu©n 4 quý ¨VL§ bq n¨m = 4 ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh sè lÇn chu chuyÓn VL§ trong n¨m.NÕu sè vßng quay t¨ng chøng tá tèc ®é lu©n chuyÓn cña VL§ t¨ng vµ ng­îc l¹i. -Nhãm chØ tiªu vÒ c¬ cÊu tµi chÝnh: Nî ph¶i tr¶ ¨HÖ sè nî = Tæng tµi s¶n Tæng nî cña doanh nghiÖp bao gåm: nî ng­êi b¸n,ng­êi mua ph¶i tr¶ tiÒn tr­íc,nî c«ng nh©n ,nî ng©n s¸ch nhµ n­íc… Tæng tµi s¶n bao gåm:TSL§ vµ TSC§ cña doanh nghiÖp. Lîi nhuËn tr­íc thuÕ + l·i vay ¨HÖ sè thanh to¸n l·i vay = L·i vay HÖ sè nµy cho biÕt sè vèn mµ doanh nghiÖp ®i vay ®­îc sö dông nh­ thÕ nµo ®Ó ®em l¹i mét kho¶n lîi nhuËn lµ bao nhiªu vµ cã ®ñ bï ®¾p ®­îc l·i vay hay kh«ng. 1.1.1. Vèn huy ®éng PVFC còng tiÕn hµnh huy ®éng vèn b»ng viÖc tiÕp nhËn tiÒn göi cã k× h¹n 1 n¨m trë lªn cña TCT DÇu khÝ ViÖt Nam, c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn, c¸c tæ chøc tæ chøc c¸ nh©n ®Ó sö dông cho vay kinh doanh dÞch vô, ®¸p øng nhu cÇu vay vèn tÝn dông ng¾n h¹n cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trongTCT. Tuy nhiªn do lµ mét lo¹i h×nh tæ chøc míi ë ViÖt Nam vµ míi ®i vµo ho¹t ®éng nªn ch­a t¹o ®­îc uy tÝn, nhiÒu kh¸ch hµng ch­a thùc sù tin t­ëng vµo PVFC. L­îng vèn huy ®éng tõ h×nh thøc nµy cßn kh¸ khiªm tèn mÆc dï ®· t¨ng qua c¸c n¨m nh­ng cßn chËm. N¨m 2001: Huy ®éng lµ 66,2 tû VN§ ®a phÇn lµ cña TCT vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn N¨m 2002: Huy ®éng lµ 71,8 tûVN§ t¨ng h¬n 10% so víi n¨m 2001 nh­ng kh¸ch hµng phÇn lín chØ lµ mét sè ®¬n vÞ trong ngµnh kinh tÕ-kü thuËt ch­a më réng c¸c c¸ nh©n, tæ chøc ngoµi ngµnh. N¨m 2003 : Huy ®éng lµ 110,3 tû VN§ t¨ng 48% so víi n¨m 2001 vµ 35% so víi n¨m 2002, ®· cã mét sè kh¸ch hµng lµ c¸ nh©n, ®¬n vÞ tæ chøc kinh doanh ngoµi ngµnh. H×nh thøc huy ®éng vèn b»ng viÖc nhËn tiÒn bªn göi lµ h×nh thøc cã chi phÝ vèn th­êng lµ thÊp h¬n so víi c¸c h×nh thøc kh¸c. V× vËy c«ng ty nªn ®Èy m¹nh ho¹t ®éng nµy bæ sung nguån vèn kinh doanh. Vèn huy ®éng tõ viÖc vay c¸c ng©n hµng c¸c tæ chøc tµi chÝnh tÝn dông trong vµ ngoµi n­íc PVFC kh«ng chØ tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh trªn thÞ tr­êng tµi chÝnh tiÒn tÖ mµ cßn ®¸p øng nhu cÇu tÝn dông ng¾n h¹n cho TCT vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn, v× vËy mµ nguån vèn huy ®éng tõ viÖc nhËn tiÒn göi cßn h¹n chÕ, ch­a ®¸p øng ®ñ,theo yªu cÇu cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty. N¨m 2001: sè d­ huy ®éng ®Õn cuèi n¨m 89,2 tû VN§ N¨m 2002: sè d­ huy ®éng ®Õn cuèi n¨m 185,3 tû VN§ N¨m 2003 sè d­ huy ®éng ®Õn cuèi n¨m 159,2 tû VN§ Huy ®éng tõ viÖc ph¸t hµnh kú phiÕu, tr¸i phiÕu, chøng chØ tiÒn göi vµ c¸c giÊy tê cã gi¸ kh¸c. H×nh thøc nµy cã ­u ®iÓm lµ cã thÓ thu hót ®­îc mét l­îng vèn lín cÇn thiÕt, chi phÝ kinh doanh chi phÝ sö dông vèn thÊp h¬n so víi vay ng©n hµng. Tuy nhiªn nã ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i n¾m ch¾c c¸c kü thuËt tµi chÝnh ®Ó tr¸nh ¸p lùc nî ®Õn h¹n vµ vÉn cã lîi nhuËn. Huy ®éng vèn tõ c«ng t¸c tiÕt kiÖm C«ng ty ®· nhËn tiÒn göi tiÕt kiÖm tõ c¸c quü tiÕt kiÖm theo c¸c n¨m nh­ sau: N¨m 2001: huy ®éng ®­îc 8 tû VN§ N¨m 2002: huy ®éng ®­îc 10 tû VN§ N¨m 2003: huy ®éng ®­îc 13 tû VN§ B¶ng 4:T×nh h×nh huy ®éng vèn 2001-2003 §¬n vÞ: tû VN§ TT ChØ tiªu 2001 2002 2003 Sè d­ Tû träng(%) Sè d­ Tû träng(%) Sè d­ Tû träng(%) 1 Vèn chñ së h÷u 105 - 109 - 115 - 2 Vèn huy ®éng cña c«ng ty 255,7 100 1120 100 2000 100 2.1 Tr¸i phiÕu _ 0 - 0 300 15 2.2 Vèn tµi trî uû th¸c 92,3 36,1 852,9 76,2 1426,5 71,3 2.3 TiÕt kiÖm dÇu khÝ 8 3,1 10 0,9 13 0,7 2.4 TiÒn göi cña kh¸ch hµng 66,2 25,9 71,8 6,4 110,3 5,5 2.5 Vèn cña c¸c tæ chøc tÝn dông 89,2 34,9 185,3 16,5 150,2 7,5 3 TØ lÖ gi÷a vèn huy ®éng/ vèn chñ së h­u(lÇn) 2,4 - 10.2 - 17,3 - ( B¸o c¸o t×nh h×nh huy ®éng vèn trong c«ng ty tõ n¨m 2001-2003) 1.1.2 Vèn uû th¸c ®Çu t­ qu¶n lý PVFC cã chøc n¨ng thu xÕp vèn tÝn dông cho c¸c dù ¸n ®Çu t­ cña TCT vµ cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn. Nh­ng do møc vèn ®iÒu lÖ nhá bÐ, quy m« vèn vµ tµi s¶n kh«ng lín th× viÖc tiÕp nhËn vèn uû th¸c lµ rÊt cÇn thiÕt ®¸p øng nhu cÇu vÒ vèn cho ®Çu t­ ph¸t triÓn cña ngµnh dÇu khÝ. PVFC trë thµnh trung gian cÇu nèi ®­a nguån vèn d­ thõa tõ c¸c ng©n hµng, c¸c tæ chøc tÝn dông vµ c¸c ®¬n vÞ tæ chøc kh¸c ®Õn c¸c dù ¸n cña TCT vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn gi¶m thiÓu chi phÝ, c«ng søc vµ bé m¸y cho c¸c ng©n hµng. N¨m 2001: vèn uû th¸c lµ 92,3 tû VN§. N¨m 2002: vèn uû th¸c lµ 852,9 tû VN§ t¨ng 92,4% so víi n¨m 2001. N¨m 2003: vèn uû th¸c lµ 1426,5 tû VN§ t¨ng 1545% so víi n¨m 2001vµ 167% n¨m 2002. Nh­ vËy ta thÊy ho¹t ®éng tiÕp nhËn vèn uû th¸c cña PVFC ph¸t triÓn rÊt m¹nh. Tuy nhiªn PVFC míi chØ thùc hiÖn tiÕp nhËn vèn tõ c¸c ng©n hµng, c«ng ty cÇn më réng ho¹t ®éng tiÕp nhËn vèn uû th¸c tõ c¸c ®¬n vÞ tæ chøc trong vµ ngoµi ngµnh ®Ó huy ®éng nguån vèn nhµn rçi cña hä ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn cña ngµnh dÇu khÝ. Nh×n chung ho¹t ®éng huy ®éng vèn cña PVFC ph¸t triÓn nhanh vµ c¬ cÊu thay ®æi theo chiÒu h­íng tèt. Tuy nhiªn PVFC cÇn ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc huy ®éng h¬n n÷a ®Èy m¹nh ho¹t ®éng ho¹t huy ®éng vèn tõ tiÕp nhËn tiÒn göi cña kh¸ch hµng, ph¸t hµnh tr¸i phiÕu, giÊy tê cã gi¸ vµ tiÕt kiÖm dÇu khÝ. 1.2 Ho¹t ®éng ®Çu t­ C«ng ty ®· thóc ®Èy ho¹t ®éng ®Çu t­ nh»m thu l¹i lîi nhuËn b»ng c¸ch ®a d¹ng c¸c h×nh thøc ®Çu t­,nh­ng chñ yÕu vÉn la c¸c dù ¸n ®Çu t­ cña Tæng c«ng ty. -N¨m 2001: N¨m 2001 PVFC ®· triÓn khai mua l¹i c«ng tr¸i tõ c¸c ®¬n vÞ trong ngµnh víi tæng mÖnh gi¸ 31,2 tØ VN§ vµ mua tr¸i phiÕu chÝnh phñ 1,1 tØ VN§. Nh­ vËy tæng møc ®Çu t­ n¨m 2001 lµ 34,3 tØ VN§. -N¨m 2002: §Çu t­ cho dù ¸n LPG B¸t Trµng 10 tØ VN§. §Çu t­ tµi chÝnh mua c«ng tr¸i trong ngµnh 5 tØ VN§, tr¸i phiÕu chÝnh phñ 2 tØ VN§. Tæng møc ®Çu t­ n¨m 2002 lµ 17 tØ VN§ . -N¨m 2003: §Çu t­ dù ¸n víi tæng sè vèn 23,7 tØ VN§. §Çu t­ tµi chÝnh mua cæ phÇn c«ng ty S«ng Hång 0,6 tØ VN§, mua tr¸i phiÕu chÝnh phñ 3 tØ VN§. Tæng møc ®Çu t­ n¨m 2003 lµ 27,3 tØ VN§ B¶ng 5: Ho¹t ®éng ®Çu t­ cña PVFC giai ®o¹n 2001-2003 §¬n vÞ: tû VN§ TT ChØ tiªu 2001 2002 2003 1 §Çu t­ hµng n¨m 34,3 17 27,3 2 §Çu t­ dù ¸n 2 10 23,7 3 §Çu t­ tµi chÝnh 32,3 7 3,6 3.1 Tr¸i phiÕu chÝnh phñ 1,1 2 3 3.2 C«ng tr¸i trong ngµnh 31,2 5 - 3.3 Mua cæ phÇn cña doanh nghiÖp - - 0,6 ( LÊy tõ b¸o c¸o ho¹t ®éng ®Çu t­ trong c«ng ty) 1.3 Ho¹t ®éng tÝn dông Ho¹t ®éng tÝn dông lµ mét trong c¸c ho¹t ®éng chñ yÕu vµ quan träng cña PVFC ®· ®¸p øng nhu cÇu vèn tÝn dông ®Çu t­ ph¸t triÓn cña Tæng c«ng ty. Ho¹t ®éng nµy lu«n mang l¹i doanh thu lín vµ an toµn cho c«ng ty chiÕm kho¶ng 40-60%. Sè cho vay n¨m 2001 lµ 170,9 tû VN§, n¨m 2002 lµ 930 tû VN§ b»ng 544% so víi n¨m 2001, n¨m 2003 lµ 1600 tû VN§ b»ng 172% so víi n¨m 2002. ¨ §èi víi cho vay ng¾n h¹n. C«ng ty d· thu xÕp vèn ®Ó cho c¸c tæ chøc,c¸ nh©n vay víi sè liÖu qua c¸c n¨m nh­ sau. N¨m 2001: Cho vay ng¾n h¹n 62,5 tØ VN§. N¨m 2002: Cho vay ng¾n h¹n 57,8 tØ VN§. N¨m 2003: Cho vay ng¾n h¹n 94,7 tØ VN§. ¨ §èi víi cho vay trung vµ dµi h¹n . C«ng ty d· thu xÕp vèn cho c¸c dù ¸n ®Çu t­ cña c«ng ty vµ T«ng c«ng ty.Tuy nhiªn ho¹t ®éng cho vay trung vµ dµi h¹n nh×n chung cßn h¹n chÕ v× c¸c c«ng tr×nh trong ngµnh triÓn khai chËm, tuy ®· ®­îc thu xÕp vèn nh­ng ch­a gi¶i ng©n do ®ã hÇu hÕt c¸c c¸c kho¶n vay lµ ng¾n h¹n d­ nî trung vµ dµi h¹n chØ chiÕm tØ lÖ nhá. N¨m 2001: Cho vay trung vµ dµi h¹n lµ 16,11 tØ VN§ N¨m 2002: Cho vay trung vµ dµi h¹n lµ 19,3 tØ VN§ N¨m 2003: Cho vay trung vµ dµi h¹n lµ 78,8 tØ VN§ Ho¹t ®éng cho vay trung vµ dµi h¹n cña PVFC cßn h¹n chÕ còng mét phÇn lµ do theo quy ®Þnh vÒ an toµn cho vay 1 kh¸ch hµng <10% vèn tù cã (nÕu Tæng c«ng ty, doanh nghiÖp thµnh viªn <15%) cho vay mét dù ¸n <20% vèn tù cã (nÕu tæng c«ng ty b¶o l·nh<30%) nh­ vËy doanh sè trung vµ dµi h¹n ®èi víi mét dù ¸n chØ kho¶ng tõ 20-30 tû VN§. Trong khi c¸c dù ¸n trong ngµnh dÇu khÝ th­êng lµ c¸c dù ¸n lín nhu cÇu vÒ vèn lµ rÊt lín. V× vËy PVFC kh«ng ®¸p øng ®­îc. §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy PVFC ®· dïng vèn tù cã ®Ó tham gia cho vay ®ång tµi trî víi ng©n hµng kh¸c. ¨ §èi víi cho vay uû th¸c. PVFC còng ph¸t triÓn rÊt m¹nh h×nh thøc tiÕp nhËn uû th¸c vèn tõ c¸c ng©n hµng ®Ó cho vay c¸c dù ¸n dÇu khÝ, t¹o mét kªnh quan träng ®­a vèn tõ c¸c ng©n hµng tíi c¸c dù ¸n cã hiÖu qu¶ cao ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn cña ngµnh dÇu khÝ. Ho¹t ®éng tiÕp nhËn vµ cho vay uû th¸c ph¸t triÓn rÊt nhanh. N¨m 2001: Cho vay uû th¸c 92,29 tØ VN§. N¨m 2002: Cho vay uû th¸c 852,9 tØ VN§ b»ng 924% so víi n¨m 2001. N¨m 2003: Cho vay uû th¸c 1426,5 tØ VN§ b¾ng 1545%so víi n¨m 200 B¶ng 6:T×nh h×nh sö dông vèn kinh doanh cña PVFC §¬n vÞ: % TT ChØ tiªu 2001 2002 2003 1 D­ nî cho vay trùc tiÕp/ tæng tµi s¶n cã 21,38 6,27 8,2 1.1 Vay ng¾n h¹n/ tæng d­ nî 79,5 74,97 54,58 1.2 Trung vµ dµi h¹n/tæng d­ nî 20,5 25,03 45,42 2 Nî qu¸ h¹n/tæng d­ nî - - - 3 Cho vay b»ng vèn uû th¸c/tæng tµi s¶n cã 25,63 69,4 67,44 4 §Çu t­/tæng tµi s¶n cã 9,53 1,38 1,29 4.1 §Çu t­ dù ¸n/tæng ®Çu t­ 5,83 58,82 86,81 4.2 §Çu t­ tµi chÝnh/tæng ®Çu t­ 94,17 41,18 13,19 5 Lîi nhuËn (tû VN§) 2,0 5,3 6,5 (LÊy sè liÖu tõ b¸o c¸o tæng kÕt qu¸ tr×nh sö dông vèn kinh doanh trong c«ng ty qua c¸c n¨m 2001-2003) Qua b¶ng trªn ta thÊy trong ho¹t ®éng sö dông vèn cña PVFC th×: Ho¹t ®éng cho vay trùc tiÕp chiÕm tû träng nhá trong tæng tµi s¶n cã vµ Qua b¶ng trªn ta thÊy trong ho¹t ®éng sö dông vèn cña PVFC th×: Cã xu h­íng gi¶m. Trong ®ã cho vay ng¾n h¹n chiÕm tû träng lín, cho vay trung vµ dµi h¹n chiÕm tû träng nhá h¬n nhiÒu, nh­ng cã xu h­íng t¨ng dÇn, kh«ng ®Ó t×nh tr¹ng nî qu¸ h¹n, ®©y lµ ®iÒu tèt. Tuy nhiªn cÇn ®Èy m¹nh ho¹t ®éng cho vay trùc tiÕp h¬n n÷a ®¸p øng nhu cÇu vay cña c¸c ®¬n vÞ trong TCT còng nh­ c¸c tæ chøc kinh tÕ vµ c¸ nh©n kh¸c. Ho¹t ®éng cho vay b»ng vèn uû th¸c chiÕn tû träng cao trong tæng tµi s¶n cã vµ cã xu h­íng t¨ng dÇn ®©y lµ ®iÒu tèt cÇn duy tr×. Ho¹t ®éng ®Çu t­ chiÕm tû träng nhá trong tæng tµi s¶n cã vµ cã xu h­íng gi¶m. C«ng ty cÇn ®Èy m¹nh ho¹t ®éng ®Çu t­ h¬n n÷a vµo c¸c dù ¸n cña TCT c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn, ®Çu t­ tµi chÝnh. C«ng ty ®· cã sù linh ho¹t gi÷a ®Çu t­ dù ¸n vµ ®Çu t­ tµi chÝnh. Bªn c¹nh c¸c ho¹t ®éng trªn PVFC cßn tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng cung cÊp c¸c dÞch vô tµi chÝnh tiÒn tÖ, ho¹t ®éng ®iÒu hµnh ng©n quü ®em l¹i doanh thu ®¸ng kÓ cho c«ng ty. KÕt qu¶ kinh doanh, lîi nhuËn cña c«ng ty ngµy cµng t¨ng nhanh: n¨m 2001 lµ 2,0 tû VN§, n¨m 2002 lµ 5,3 tû VN§ b»ng 262% so víi n¨m 2001, n¨m 2003 lµ 6,5 tû VN§ b»ng 322% so víi n¨m 2001 B¶ng 7:KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh giai ®o¹n 2001-2003 §¬n vÞ: Tû VN§ TT ChØ tiªu 2001 2002 2003 Thùc hiÖn Tû träng(%) Thùc hiÖn Tû träng(%) Thùc hiÖn Tû träng(%) 1 Doanh thu 16,8 100 64 100 133 100 2 Tõ ho¹t ®éng tÝn dông 9,85 59 44,1 70 98,7 74 3 Tõ thu xÕp vèn 0,45 6 0,9 14 0,6 0,5 4 Tõ ®Çu t­ 0,36 2 7 11 8,6 6,5 5 Tõ dÞch vô t­ vÊn tµi chÝnh tiÒn tÖ 4,0 23 5,5 8,6 9,2 7 6 Tõ tµi chÝnh uû th¸c 2,14 13 6,5 10 15,9 12 7 Lîi nhuËn 2,02 - 5,1 - 6,5 - ( LÊy tõ b¸o c¸o tµi chÝnh trong c«ng ty qua c¸c n¨m 2001-2002-2003) Qua b¶ng trªn ta thÊy:Lîi nhuËn n¨m 2001 lµ 2,02 Tû VN§,lîi nhuËn n¨m 2002 lµ 5,1 Tû VN§ t¨ng 254,47% so víi n¨m 2001,Lîi nhuËn n¨m 2003 lµ: 6,5 Tû5 VN§ t¨ng 321,782% so víi n¨m 2001 vµ t¨ng 127,24% so víi n¨m 2002 B¶ng 8:T×nh h×nh thùc hiÖn c¸c s¶n phÈm dÞch vô giai ®o¹n2001-2003 §¬n vÞ: Tû VN§ TT Tªn dÞch vô 2001 2002 2003 Thùc hiÖn Tû träng (%) Thùc hiÖn Tû träng (%) Thùc hiÖn Tû träng (%) 1 Tæng vèn thu xÕp 1990 100 1800 100 1180 100 1.1 Trong ®ã trong ngµnh 1990 100 1800 100 1180 100 2 Huy ®éng vèn 256 100 1122 100 2410 100 2.1 Trong ®ã trong ngµnh 93,6 37 294,6 26 1107 46 2.1.1 Tõ c¸ nh©n 8,2 3 22,3 2 37,7 1,5 2.1.2 Tõ nguån uû th¸c QLV 20 8 136,7 12 334 14 2.1.3 Tõ tr¸i phiÕu dÇu khÝ 20 8 136,7 12 300 12,5 2.1.4 Tõ thÊu chi TKTT 45 18 50 4,5 65 2,7 2.1.5 Tõ c¸c nguån kh¸c 20,4 8 85,6 8 370 15 3 TÝn dông 171 100 931 100 1750 100 3.1 Trong ®ã trong ngµnh 110 64 622,5 67 675 37,5 3.1.1 Cho vay CBCNV 110 64 4,7 0,5 9 0,5 3.1.2 Cho vay c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn 110 64 618 66,5 648 37 4 B¶o l¶nh 30,8 100 60 100 65 100 4.1 Trong ®ã trong ngµnh 25 81 35 58 40 62 5 DÞch vô t­ vÊn TCTT 0,5 100 0,45 100 0,2 100 5.1 Trong ®ã trong ngµnh 0,3 60 0,3 67 0,1 50 6 Ho¹t ®éng ®Çu t­ 37,7 60 38,3 67 114,4 100 6.1 §Çu t­ dù ¸n vµ cæ phÇn 37,7 - 38,3 - 24,4 - 6.2 §Çu t­ tµi chÝnh 37,7 - 38,3 - 90 - (LÊy tõ tµi liÖu tæng kÕt t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c s¶n phÈm dÞch vô qua c¸c n¨m 2001-2003) 2. §¸nh gi¸ t×nh h×nh thu xÕp vµ sö dông vèn t¹i PVFC 2.1 Nh÷ng thµnh tùu mµ c«ng ty ®· ®¹t ®­îc. C«ng ty míi ®­îc thµnh lËp hoµn toµn míi, do vËy mµ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khã kh¨n trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña m×nh, nh÷ng khã kh¨n ®ã lµ: m«i tr­êng ph¸p lý cho ho¹t ®éng cña c¸c c«ng ty tµi chÝnh ch­a ®Çy ®ñ vµ hoµn chØnh, c¬ chÕ chÝnh s¸ch qu¶n lý ®iÒu hµnh cßn nhiÒu bÊt cËp. Bªn c¹nh ®ã, do b­íc vµo lÜnh vùc kinh doanh míi thiÕu nhiÒu kinh nghiÖm, ch­a t¹o ®­îc niÒm tin cho kh¸ch hµng,vèn ®iÒu lÖ tuy lµ lín nhÊt trong c¸c c«ng ty tµi chÝnh nh­ng cßn rÊt nhá bÐ so víi c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c.Tuy nhiªn, v­ît lªn mäi khã kh¨n thö th¸ch ®ã, PVFC ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh. Ho¹t ®éng thu xÕp vµ sö dông vèn kinh doanh ®­îc ®Èy m¹nh vµ hiÖu qu¶ ngµy cµng t¨ng. ·§èi víi ho¹t ®éng thu xÕp vèn §Ó ®¸p øng nhu cÇu vèn kinh doanh, PVFC ®· ph¸t triÓn nhiÒu kªnh huy ®éng tõ nhËn tiÒn göi, nhËn uû th¸c, tiÕt kiÖm dÇu khÝ, vay c¸c tæ chøc tÝn dông, ph¸t hµnh tr¸i phiÕu cho tæng c«ng ty,tõ ®ã thu xÕp vèn cho c¸c dù ¸n ®Çu t­ cña c«ng ty lµm cho quy m« vèn kinh doanh t¨ng nhanh tõ 105 tû VND t¹i thêi 2001 t¨ng lªn 360 tû VND vµo cuèi n¨m 2001, ®Õn cuèi n¨m 2002 t¨ng lªn 1229 tû VND vµ ®Õn cuèi n¨m 2003 t¨ng lªn 2115 tû VND. C¬ cÊu nguån vèn cña PVFC còng cã sù chuyÓn biÕn theo chiÒu h­íng tèt. 2001: NÕu nh­ nguån vèn tù cã vµo thêi ®iÓm ®Çu n¨m chiÕm tíi 99% tæng nguån vèn th× vµo thêi ®iÓm cuèi n¨m ®· gi¶m xuèng cßn 29%, thay vµo ®ã lµ vèn vay c¸c tæ chøc tÝn dông 25%, vèn huy ®éng tõ viÖc nhËn tiÒn göi cã kú h¹n trªn 1 n¨m 18%, tiÕt kiÖm dÇu khÝ 2%, vèn tµi trî uû th¸c lµ 26%. 2002: Cuèi n¨m 2002 trong tæng nguån vèn th× tû träng vèn tù cã gi¶m xuèng cßn 9%, vèn vay c¸c tæ chøc tÝn dông còng gi¶m xuèng cßn 15%, vèn huy ®éng tõ viÖc nhËn tiÒn göi cã thêi h¹n trªn 1 n¨m 6%, tiÕt kiÖm dÇu khÝ 0,8%, vèn tµi trî uû th¸c t¨ng rÊt nhanh 69,2%. 2003: Cuèi n¨m 2003 trong tæng nguån vèn th× tû träng vèn tù cã gi¶m xuèng cßn 5,4%, vèn vay c¸c tæ chøc tÝn dông gi¶m xuèng 7,1%, vèn huy ®éng tõ viÖc nhËn tiÒn göi cã kú h¹n trªn 1 n¨m 5,2%, tiÕt kiÖm dÇu khÝ 0,6%, vèn tµi trî uû th¸c tiÕp tôc chiÕm tû träng lín 67,5%, cã thªm nguån vèn tõ ph¸t hµnh tr¸i phiÕu chiÕm 14,2%. §èi víi ho¹t ®éng sö dông vèn: MÆc dï c«ng ty míi ®i vµo ho¹t ®éng ch­a ®Çy 5 n¨m, nh­ng víi sù nç lùc cña toµn ban l·nh ®¹o còng nh­ c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn, ho¹t ®«ng kinh doanh cña c«ng ty Tµi chÝnh dÇu khÝ ®· thu ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng kÓ. C«ng ty ®· tõng b­íc ph¸t huy ®­îc vai trß quan träng cña m×nh trong viÖc t¹o thªm mét kªnh tµi trî míi cã hiÖu qu¶ cho c¸c tæ chøc kinh tÕ vµ c¸ nh©n cã nhu cÇu vèn, lµm phong phó thªm c¸c lo¹i dÞch vô tµi chÝnh, ®ång thêi ®· gióp cho TCT chñ ®éng trong viÖc t¹o nguån tµi trî cho c¸c dù ¸n, lµ ®Çu mèi ®Ó huy ®éng c¸c nguån vèn cho sù ph¸t triÓn cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trong ngµnh dÇu khÝ. Víi nguån vèn tù cã vµ c¸c nguån vèn huy ®éng ®­îc c«ng ty ®· triÓn khai c¸c ho¹t ®éng nh­ : cho vay, cho vay uû th¸c, b¶o l·nh, ®Çu t­, cung cÊp c¸c dÞch vô tµi chÝnh tiÒn tÖ.... §· thu ®­îc kÕt qu¶ kh¸ cao, ngµy cµng t¨ng: lîi nhuËn n¨m 2001 lµ 2,02 tû VN§ ®Õn n¨m 2002 t¨ng lªn 5,3 tû VN§ vµ ®Õn n¨m 2003 lµ 6,5 tû VN§. HiÖu qu¶ sö dông vèn cña c«ng ty ®­îc thÓ hiÖn qua c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ ë b¶ng d­íi ®©y: B¶ng 9:HiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh cña PVFC TT ChØ tiªu §VT 2001 2002 2003 1 Vßng quay cña toµn bé vèn Vßng 0.047 0.052 0.05 2 Doanh lîi vèn % 4.45 5.15 4.94 3 Doanh lîi vèn tù cã % 1.06 2.07 3.39 4 HiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh % 38.6 55 52 5 HiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng % 0.31 0.24 0.18 6 Vßng lu©n chuyÓn cña vèn l­u ®éng Vßng 0.407 0.052 0.049 7 Tû suÊt thu nhËp thuÇn cña tµi s¶n % 0.31 0.24 0.18 8 Doanh lîi cña doanh thu b¸n hµng % 6.6 4.7 3.7 Doanh thu ¨ Sè vßng quay cña toµn bé vèn = Tæng vèn kinh doanh ChØ tiªu nµy cµng lín th× cµng tèt. Ta thÊy chØ tiªu nµy cña doanh nghiÖp ch­a cao tuy vËy nã cã xu h­íng t¨ng lªn. §iÒu ®ã chøng tá hiÖu qu¶ sö dông vèn trong c«ng ty ngµy cµng t¨ng lªn. L·i rßng + L·i vay ¨Doanh lîi vèn = x 100 Tæng vèn kinh doanh ChØ tiªu nµy cho chóng ta biÕt ®­îc bá ra mét ®ång vèn kinh doanh th× ®em l¹i bao nhiªu ®ång l·i. Qua b¶ng trªn ta thÊy chØ tiªu nµy cña doanh nghiÖp t¨ng lªn ®iÒu nµy cho thÊy chøng tá hiÖu qu¶ sö dông vèn cña c«ng ty ngµy cµng t¨ng L·i rßng ¨ Doanh lîi vèn tù cã = x 100 Tæng vèn tù cã ChØ tiªu nµy cho biÕt ta bá ra mét ®ång vèn tù cã th× ®em l¹i bao nhiªu ®ång l·i rßng . Qua trªn ta thÊy chØ tiªu nµy cña c«ng ty cã xu h­íng t¨ng nhanh, chøng tá hiÖu qu¶ sö dông vèn tù cã cña c«ng ty ngµy cµng t¨ng. l·i rßng ¨ HiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh = tæng gi¸ trÞ TSC§ b×nh qu©n trong kú Ta thÊy chØ tiªu nµy cña c«ng ty cao vµ t¨ng qua c¸c n¨m, ®iÒu ®ã chøng tá hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh cña c«ng ty t¨ng lªn qua c¸c n¨m. l·i rßng ¨HiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng = tæng vèn l­u ®éng b×nh qu©n trong kú doanh thu ¨Sè vßng lu©n chuyÓn vèn l­u ®éng = tæng vèn l­u ®éng b×nh qu©n trong kú l·i rßng ¨ Tû suÊt thu nhËp thuÇn cña tµi s¶n = tæng tµi s¶n ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh mét ®ång tµi s¶n bá ra xÏ ®em l¹i bao nhiªu ®ång l·i rßng. ChØ tiªu nµy cña doanh nghiÖp cã xu h­íng gi¶m. B¶ng 10:B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n phÇn nguån vèn cña c«ng ty qua c¸c n¨m TT Nguån vèn 2001 VND 2002 VND 2003 VND 1 TiÒn göi cña KBNN vµ c¸c TCTD kh¸c 0 0 104.667.960.000 1.2 TiÒn göi cña c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c 0 0 104.667.960.000 2 Vay NHNN,c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c 89.200.000.000 185.319.172.167 664.700.426.977 2.1 Vay c¸c TCTD trong n­íc 89.200.000.000 185.319.172.167 664.700.426.977 3 TiÒn göi cña TCKT,d©n c­ 28.554.300.000 31.664.697.098 139.036.449.207 4 Vèn tµi trî uû th¸c ®Çu t­ 92.299.711.193 467.325.338.065 803.899.599.511 5 Ph¸t hµnh giÊy tê cã gi¸ 6 Tµi s¶n nî kh¸c 45.206.699.403 53.806.077.315 768.723.487.825 6.1 C¸c kho¶n ph¶i tr¶ 45.206.699.403 392.078.202.806 675.342.426.872 6.2 C¸c kho¶n l·i céng dån dù tr¶ 0 15.839.774.085 31.760.268.615 6.3 Tµi s¶n nî kh¸c 0 31.490.822.454 61.620.792.338 7 Vèn vµ c¸c quü 104.530.019.437 106.907.123.678 112.992.814.177 7.1 Vèn cña tæ chøc tÝn dông 103.385.542.924 103.385.542.924 105.008.575.397 7.1.1 Vèn ®iÒu lÖ 100.000.000.000 100.000.000.000 100.000.000.000 7.1.2 Vèn ®Çu t­ XDCB 0 3.385.542.924 5.008.575.397 7.1.3 Vèn kh¸c 0 0 0 7.2 Quü c¶u c¸c TCTD 84.911.579 3.321.580.754 3.399.285.964 7.3 L·i/lç kú tr­íc 1.059.564.934 0 0 7.4 L·i/lç kú nµy 0 0 4.584.952.816 Tæng céng nguån vèn 359.790.730.033 1.230.625.130.353 2.895.530.737.697 ( LÊy tõ b¸o c¸o tµi chÝnh cña c«ng ty qua c¸c n¨m 2001-2003) 2.2 Nh÷ng h¹n chÕ vµ v­íng m¾c cÇn kh¾c phôc vµ th¸o gì 2.2.1 Nh÷ng v­íng m¾c cÇn th¸o gì Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña m×nh PVFC cßn gÆp ph¶i mét sè v­íng m¾c,®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ h¬n n÷a trong ho¹t ®éng th× cÇn th¸o gì nh÷ng v­íng m¾c ®ã lµ: Tuy nhiªn do vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty thÊp, víi c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña ng©n hµng Nhµ n­íc vÒ h¹n møc ®Çu t­ sÏ h¹n chÕ ho¹t ®éng nµy vµ lµm gi¶m c¬ héi ®Çu t­ cña c«ng ty vµo c¸c dù ¸n. MÆc dï lµ c«ng ty tµi chÝnh cã møc vèn ®iÒu lÖ lín nhÊt trong c¸c c«ng ty tµi chÝnh ho¹t ®éng ë ViÖt Nam nh­ng møc vèn ®iÒu lÖ nh­ vËy vÉn cßn lµ møc thÊp so víi c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c. Trong t­¬ng lai khi héi nhËp kinh tÕ trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi th× c«ng ty ph¶i chÞu søc Ðp c¹nh tranh rÊt lín kh«ng chØ tõ c¸c ®èi thñ trong n­íc mµ quan träng h¬n lµ tõ c¸c ®èi thñ n­íc ngoµi cã tiÒm lùc vèn m¹nh, c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, tÝnh chuyªn nghiÖp cao, th× møc vèn nhá bÐ nh­ vËy sÏ rÊt khã kh¨n trong ho¹t ®éng. ChÝnh v× vËy mµ PVFC ®ang ®Ò nghÞ Tæng c«ng ty dÇu khÝ ViÖt Nam n©ng cao møc vèn ®iÒu lÖ cho c«ng ty. C«ng ty tham gia rÊt tÝch cùc vµo ®Çu t­ vµ kinh doanh c¸c lo¹i giÊy tê cã gi¸ trªn thÞ tr­êng, tuy nhiªn do h¹n chÕ vÒ viÖc ch­a ®­îc ng©n hµng Nhµ n­íc cho phÐp t¸i chiÕt khÊu vµ cho vay trªn c¬ së cÇm cè giÊy tê cã gi¸ ng¾n h¹n nªn ho¹t ®éng nµy ch­a thËt sù linh ho¹t. Nh÷ng quy ®Þnh chÆt chÏ cña ng©n hµng Nhµ n­íc vÒ h×nh thøc, ®iÒu kiÖn vµ ph¹m vi, thêi h¹n huy ®éng vèn, c¸c chØ sè vÒ an toµn... ®· c¶n trë kh¶ n¨ng huy ®éng vµ sö dông vèn cña PVFC. 2.2.2 Nh÷ng h¹n chÕ cÇn kh¾c phôc Bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc, ho¹t ®éng thu xÕp vµ sö dông vèn cña PVFC vÉn tån t¹i nh÷ng h¹n chÕ, yÕu kÐm cÇn ®­îc kh¾c phôc ®Ó n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng ty. Nh÷ng h¹n chÕ ®ã lµ: * §èi víi ho¹t ®éng thu xÕp vèn: C«ng ty chñ yÕu chØ míi thu xÕp vèn cho c¸c dù ¸n ®Çu t­ trong ngµnh ,do nguån vèn cña c«ng ty cßn h¹n chÕ nªn gÆp nhiÒu khã kh¨n trong viÖc thu xÕp vèn cho c¸c dù ¸n lín. C¸c nguån huy ®éng vèn cña c«ng ty cßn Ýt, chñ yÕu lµ tõ mét sè ®¬n vÞ trong tæng c«ng ty, c¸n bé c«ng nh©n viªn trong ngµnh dÇu khÝ vµ mét sè ng©n hµng mµ PVFC ®Æt quan hÖ. Trong khi cßn rÊt nhiÒu nguån vèn nhµn rçi trong d©n c­, trong c¸c tæ chøc kinh tÕ trong vµ ngoµi n­íc cßn bá trèng hoÆc c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c huy ®éng. Ph­¬ng thøc huy ®éng vèn cña PVFC còng cßn Ýt, míi thùc hiÖn mét sè h×nh thøc nh­: vay, nhËn uû th¸c, nhËn tiÒn göi, c¸c h×nh thøc kh¸c nh­ ph¸t hµnh tr¸i phiÕu c«ng ty, c¸c giÊy tê cã gi¸, vèn liªn doanh liªn kÕt, vèn ODA c«ng ty ch­a thùc hiÖn ®­îc. Chi phÝ vèn cßn cao do tû träng vèn vay c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸ cao. MÆt kh¸c mét sè c¸c kho¶n vay ®Çu t­ trung vµ dµi h¹n cã thêi gian ng¾n h¬n thêi gian thu håi vèn lµm cho nhiÒu khi c«ng ty ph¶i sö dông vèn kinh doanh ng¾n h¹n tr¶ vèn kinh doanh dµi h¹n, v× vËy chi phÝ vèn t¨ng lªn. Ch­¬ng III ChiÕn l­îc vµ Nh÷ng biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ thu xÕp vèn t¹i c«ng ty tµi chÝnh dÇu khÝ. I. ChiÕn l­îc vµ c¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng cña PVFC ®Õn n¨m 2010 vµ 2020 1. C¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®ã lµ: 1.1. C¸c chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ nhµ n­íc. §­a G§P n¨m 2020 lªn Ýt nhÊt gÊp ®«i n¨m 2010,n©ng cao søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm,doanh nghiÖp vµ nÒn kinh tÕ,®¸p øng tèt h¬n nhu cÇu cña nÒn kinh tÕ, mét phÇn ®¸ng kÓ nhu cÇu s¶n xuÊt,®Èy m¹nh xuÊt khÈu,®Èy m¹nh kinh tÕ vÜ m« c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ lµnh m¹nh vµ t¨ng dù tr÷ ngo¹i tÖ,béi chi ng©n s¸ch,l¹m ph¸t,nî n­íc ngoµi ®­îc kiÓm so¸t trong giíi h¹n an toµn vµ t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn t¨ng tr­ëng.TÝch luü néi bé nÒn kinh tÕ ®¹t trªn 30% G§P.NhÞp ®é xuÊt khÈu gÊp trªn 2 lÇn nhÞp ®é t¨ng tr­ëng G§P.Tû träng G§P cña n«ng nghiÖp la 16-17%,c«ng nghiÖp lµ 40-41%,l¹m ph¸t,nî n­íc ngoµi ®­îc kiÓm so¸t trong giíi h¹n an toµn vµ t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn t¨ng tr­ëng.TÝch luü néi bé nÒn kinh tÕ ®¹t trªn 30% G§P.NhÞp ®é xuÊt khÈu gÊp trªn 2 lÇn nhÞp ®é t¨ng tr­ëng G§P.Tû träng G§P cña n«ng nghiÖp la 16-17%,c«ng nghiÖp lµ 40-41%,dÞch vô lµ 42-43% tØ lÖ lao ®éng trong n«ng nghiÖp cßn kho¶ng 50% N¨ng lùc néi sinh vÒ khoa häc c«ng nghÖ cã ®ñ kh¶ n¨ng øng dông c¸c c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ,c«ng nghÖ sinh häc ,c«ng nghÖ vËt liÖu…….. Vai trß chñ ®¹o cña kinh tÕ nhµ n­íc ®­îc t¨ng c­êng,chi phèi c¸c lÜnh vùc then chèt cña nÒn kinh tÕ,doanh nghiÖp nhµ n­íc ®­îc ®æi míi,s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶.ThÓ chÕ kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa ®­îc h×nh thµnh. 1.2. Quan ®iÓm ph¸t triÓn. Ph¸t triÓn nhanh hiÖu qu¶,bÒn v÷ng hiÖu qu¶,t¨ng tr­ëng ®i ®«i víi c«ng b»ng vµ tiÕn bé x· héi vµ b¶o vÖ m«i tr­êng. Coi ph¸t triÓn kinh tÕ lµ nhiÖm vô trung t©m,x©y dùng ®ång bé nÒn t¶ng cho mét ®Êt n­íc c«ng nghiÖp lµ yªu cÇu cÊp thiÕt. §Èy m¹nh c«ng cuéc ®æi míi t¹o ®éng lùc gi¶i phãng vµ ph¸t huy mäi nguån lùc G¾n chÆt viÖc x©y dùng nÒn kinh tÕ ®éc lËp tù chñ víi chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. KÕt hîp chÆt chÎ ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi víi quèc phßng an ninh. 1.3.§Þnh h­íng cña nhµ n­íc ®èi víi c¸c tæ chøc tÝn dông trong n­íc. TÝch cùc ®æi míi ,hoµn thiÖn hÖ thèng chÝnh s¸ch tiÒn tÖ-tµi chÝnh quèc gia,®éng viªn tµi chÝnh hîp lý vµ ph©n phèi cã hiÖu qu¶ mäi nguån lùc nh»m thùc hiÖn chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi.Thùc hiÖn nguyªn t¾c c«ng b»ng,hiÖu qu¶ trong chÝnh s¸ch ph©n phèi vµ ph©n phèi l¹i nguån thu nhËp trong x· héi.T¹o m«i tr­êng tµi chÝnh lµnh m¹nh,th«ng tho¸ng nh»m gi¶i phãng vµ ph¸t triÓn c¸c nguån lùc tµi chÝnh. B¶o ®¶m sù ph¸t triÓn an toµn,lµnh m¹nh cña thÞ tr­êng tµi chÝnh-tiÒn tÖ trong toµn bé nÒn kinh tÕ.Thùc thi chÝnh s¸ch tiÒn tÖ,b¶o ®¶m æn ®Þnhkinh tÕ vÜ m«,kiÓm so¸t l¹m ph¸t,thóc ®Èy s¶n xuÊt tiªu dïng,kÝch thÝch ®Çu t­,sö dông linh ho¹t c¸c c«ng cô chÝnh s¸ch tiÒn tÖ,tØ gi¸ ,l·i suÊt ,nghiÖp vô,thÞ tr­êng më theo c¸c nguyªn t¾c cña thÞ tr­êng.N©ng cao vµ tiÕn tíi thùc hiÖn ®Çy ®ñ tÝnh chuyÓn ®æi cña ®ång ViÖt Nam . H×nh thµnh m«i tr­êng minh b¹ch lµnh m¹nh vµ b×nh ®¼ng cho ho¹t ®éng tiÒn tÖ- nh©n hµng. H×nh thµnh ®ång bé khu«n khæ ph¸p lý, ¸p dông ®Çy ®ñ c¸c thiÕt chÕ vµ chuÈn mùc quèc tÕ vÒ an toµn trong kinh doanh tiÒn tÖ ng©n hµng. C¬ cÊu l¹i hÖ thèng ng©n hµng, ph©n biÖt chøc n¨ng cña ng©n hµng nhµ n­íc vµ ng©n hµng th­¬ng m¹i, Chøc n¨ng cho vay cña ng©n hµng chÝnh s¸ch víi chøc n¨ng kinh doanh tiÒn tÖ cña ng©n hµng th­¬ng m¹i. B¶o ®¶m quyÒn tù chñ vµ quyÒn chÞu tr¸ch nhiÖm cña ng©n hµng th­¬ng m¹i trong kinh doanh gióp ®ì c¸c tæ chøc tÝn dông trong n­íc n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý vµ tr×nh ®é nghiÖp vôi cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi chi nh¸nh cña ng©n hµng n­íc ngoµi. 1.4.V¨n b¶n luËt nghÞ ®Þnh chÝnh phñ. Tµo ra hµnh lang ph¸p luËt mµ t¹i ®ã c¸c tæ chøc tÝn dông ®­îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng trong khu«n khæ cho phÐp cña ph¸p luËt. VÒ dÇu khÝ: NghÞ quyÕt cña Bé chÝnh trÞ vÒ ®Þnh h­íng chiÕn l­îc ph¸t triÓn nghµnh ®Çu khÝ ®Õn n¨m 2020 nhÊn m¹nh. Tæng c«ng ty dÇu khÝ VN ph¶i nhanh chãng trë trµnh tËp ®oµn C«ng nghiÖp quan träng, hoµn chØnh, kh«ng chØ ho¹t ®éng trong n­íc mµ ph¶i tõng b­íc v­¬n ra n­íc ngoµi ®iÒu ®ã kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ quan träng cña c«ng ty tµi chÝnh dÇu khÝ trong tËp ®oµn tµi chÝnh dÇu khÝ. Nh÷ng bÊt cËp: Trong nh÷ng tån t¹i cña ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc tÝn dông, ®Æc biÖt lµ c¸c c«ng ty tµi chÝnh cã sù ¶nh h­ëng kh«ng nhá cña c¸c ng­y­n nh©n liªn quan ®Õn c¬ chÕ, chÝnh s¸ch, mét sè ®iÓm næi bËt lµ. Sù bÊt cËp cña c¸c quy ®Þnh, quy chÕ cò, ®Õn nay rÊt nhiÒu quy ®Þnh trong ho¹t ®éng cÇn ®­îc söa ®æi, bæ sung cho phï hîp víi thùc tÕ ho¹t ®éng cu¶ c«ng ty tµi chÝnh dÇu khÝ. Sù chång chÐop vµ th­êng xuyªn thay ®æi c¸c quy ®Þnh, thÓ chÕ lµm cho viÖc ¸p dông vµo ho¹t ®éng ng©n hµng trë nªn khã kh¨n. C¸c quy ®Þnh vµ c¬ chÕ nhiÒu khi cßn qu¸ cøng nh¾c dÉn ®Õn viÖc bãp buéc ho¹t ®éng. ViÖc sö dông c¬ chÕ, chÝnh s¸ch phï hîp võa ®¶m b¶o duy tr× sù qu¶n lý cña nhµ n­íc, võa ®¶m b¶o tÝnh th«ng tho¸ng, gióp c«ng ty tµi chÝnh ph¸t huy kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cña m×nh lµ mét yªu cÇu kh¸ cÊp thiÕt. 1.5.T¸c ®éng cña tiÕn tr×nh héi nhËp kinh tÕ ViÖt nam víi kinh tÕ thÕ giíi( HiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i ViÖt - MÜ, Héi nhËp AFTA, WTO) HiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i ViÖt- MÜ: Trong c¸c lo¹i h×nh th­¬ng m¹i dÞch vô ®É ra cam kÕt trong khu«n khæ hiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i ViÖt- MÜ th× lÜnh vùc tµi chÝnh ng©n hµng cã thêi gian më cöa l©u nhÊt( 10 n¨m) tøc lµ sau 10 n¨m míi cã thÓ thµnh lËp ng©n hµng 100% n­íc ngoµi t¹i ViÖt nam. Trong vßng 10 n¨m ®ã chØ cã thÓ thµnh lËp ng©n hµng liªn doanh víi sè cæ phÇn vèn ViÖt nam chiÕm u­ thÕ trªn 51%. Bªn c¹nh ®è chøc n¨ng kinh doanh cña chi nh¸nh ng©n hµng n­íc ngoµi vµ ng©n hµng liªn doanh còng bÞ h¹n chÕ trong thêi gian 10 n¨m sau khi cã hiÖp ®Þnh. §iÓm kh¸c biÖt lín cña ng©n hµng ViÖt nam víi ng©n hµng Liªn doanh, chi nh¸nh Ng©n hµng Hoa kú lµ viÖc ®­îc phÐp nhËn thÕ chÊp b»ng quyÒn sö dông ®Êt. C¸c ng©n hµng liªn doanh 100% cña n­íc ngoµi chØ ®­îc phÐp nhËn thÕ chÊp b»ng quyÒn sö dông ®Êt cña c¸c liªn doanh. Tuy nhiªn theo hiÖn nay nghÞ ®Þnh 178/1999 N§- CP ngµy 29/12/99 th× c¸c ng©n hµng ®· ®­îc phÐp cho vay tÝn chÊp ®èi víi doanh nghiÖp. V× vËy nÕu mét doanh nghiÖp lµm ¨n cã l·i, cã t×nh h×nh tµi chÝnh tèt, cã kh¶ n¨ng vay tÝn chÊp vµ hä cã thÓ ®Õn vay cña c¸c ng©n hµng liªn doanh. Tham gia vµo AFTA vµ WTO. §ång nghÜa víi ViÖt nam sÏ ®­îc h­ëng nh÷ng ­u ®·i cña c¸c tæ chøc nµy nh­ t¸t c¶ c¸c thµnh viªn kh¸c song ®iÒu ®ã còng cã nghÜa ViÖt nam ph¶i tu©n thñ ®Çy ®ñ c¸c nguyªn t¾c vµ yªu cÇu ®­îc quy ®Þnh chung cho mäi thµnh viªn. Bªn c¹nh c¬ héi lµ mét trong nh÷ng th¸ch thøc ®Æt ra trong bèi c¶nh ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña thÞ tr­êng tµi chÝnh tiÒn tÖ quèc tÕ hiÖn nay, trong qu¸ tr×nh héi nhËp khu vùc vµ quèc tÕ mµ môc ®Ých trong t­¬ng lai gÇn ®©y tham gia s©u h¬n vµo khu vùc tù do ho¸ th­¬ng m¹i ASEAN vµ trë thµnh thµnh viªn cña tæ chøc th­¬ng m¹i WTO. 2. ChiÕn l­îc sö dông vèn cña c«ng ty ®Õn n¨m 2020. 2.1.Môc tiªu x©y dùng chiÕn l­îc. X©y dùng PVFC trë thµnh mét ®Þnh chÕ tµi chÝnh v÷ng ch¾c cña tËp ®oµn tµi chÝnh dÇu khÝ ViÖt nam. Kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ viÖc sö dông c¸c nguån vèn huy ®éng cña PVFC c¶ trong vµ ngoµi ngµnh dÇu khÝ, ®¶m b¶o møc t¨ng tr­ëng cao c¶ vÒ quy m« còng nh­ lîi nhuËn. Lµm ®Þnh h­íng ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch ph©n bæ nguån vèn cña PPVFC mét c¸ch hîp lý vµ khoa häc ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn cña PVFC. §¶m b¶o sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng vµ an toµn trong ho¹t ®éng kinh doanh cña PVFC. 2.2.C¬ së ®Ó x©y dùng chiÕn l­îc sö dông vèn cña PVFC. Dùa trªn chiÕn l­îc ph¸t triÓn chung cñTæng c«ng ty tµi chÝnh dÇu khÝ vµ chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh doanh cña PVFC. Dùa trªn sù chØ ®¹o cña Nhµ n­íc vÒ ®Þnh h­íng còng nh­ c¸c nhu cÇu vÒ vèn ®Çu t­ cho nghµnh dÇu khÝ nãi riªng vµ cho c¸c nghµnh kinh tÕ kh¸c nãi chung. Phô thuéc vµo chiÕn l­îc ph¸t triÓn vèn cña PVFC trong tõng giai ®o¹n vµ kh¶ n¨ng huy ®éng vèn cña PVFC ®Ó ®­a vµo kinh doanh. Thùc hiÖn theo chÝnh s¸ch kh¸ch hµng, ®Þnh h­íng ®Çu t­ còng nh­ chÕn l­îc ®a d¹ng ho¸ c¸c s¶n phÈm tµi chÝnh cña PVFC. Dùa trªn chÕ ®é, chÝnh s¸ch cña chÝnh phñ, ng©n hµng Nhµ n­íc quy ®Þnh vÒ c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc tÝn dông nãi chung vµ cña c¸c c«ng ty tµi chÝnh nãi riªng. 3.C¬ cÊu sö dông vèn cña PVFC tõ 2005- 2020. B¶ng 11:Tæng nguån vèn cña PVFC tõ 2005-2020 TT C¬ cÊu nguån vèn 2005 2010 2020 1 Vèn cña PVFC 300-500 800 1600 2 Vèn vay trung vµ dµi h¹n 900(15%) 4000(25%) 10.000 3 Vèn ng¾n h¹n 5.100 12.000 22.000 4 Tæng nguån vèn 6.000 16.000 32.000 (Theo tµi liÖu chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña c«ng ty tõ 2005-2020) Vèn dµnh cho ho¹t ®éng tÝn dông kháng 70% cho n¨m 2005( t­¬ng ®­¬ng 4200 tû ®ång VN), 60% cho n¨m 2010 ( 9600 tû ®ång VN) vµ 50% cho n¨m 2020( 16000 tû ®ång VN) víi c¬ cÊu ph©n bæ nh­ sau. C¬ cÊu nguån vèn cho ho¹t ®éng kinh doanh cña PVFC t­ 2005-2020. B¶ng 12:C¬ cÊu vèn cho ho¹t ®éng cña PVFC tõ 2005 ®Õn 2020. TT ChØ tiªu N¨m 2005 N¨m 2010 N¨m 2020 1 Vèn cho ho¹t ®éng tÝn dông 1200(100%) 9600(100%) 16000(100%) 1.1 Trung vµ dµi h¹n 1050(25%) 3200(30%) 6400(40%) 1.2 Trong ngµnh 750 2500 1.3 C¸c ngµnh mòi nhän 250 500 1.4 C¸c doanh nghiÖp kh¸c 50 200 2 Ng¾n h¹n 3150(75%) 6400(70%) 9600(60%) 2.1 Cho vay c¸c tæ chøc tÝn dông 2150(70%) 3850(60%) 2.2 Cho vay c¸c doanh nghiÖp 850(25%) 2330(35%) 2.3 Cho vay c¸ nh©n vµ c¸c ®èi t­îng kh¸c. 150(5%) 320(5%) 3 Ho¹t ®éng ®Çu t­ 1500 4800 3.1 §Çu t­ trùc tiÕp vµo dù ¸n danh môc ®Çu t­ cña PVFC 1050(70%) 3840(80%) 3.2 Uû th¸c ®Çu t­ cho c¸c dù ¸n chØ ®Þnh 400(27%) 720(15%) 3.3 §Çu t­ kh¸c 50(3%) 240(5%) 4 Ho¹t ®éng kinh doanh chøng kho¸n 5 Ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô vµ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c ( Theo tµi liÖu chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña c«ng ty tõ n¨m 2005-2020) 4.Nh÷ng khã kh¨n ¶nh h­ëng ®Õn sù ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm cña PVFC. 4.1.C¬ chÕ chÝnh s¸ch. §èi víi ho¹t ®éng huy ®éng vèn: C«ng ty chØ ®­îc nhËn tiÒn göi cã kú h¹n tõ 1 n¨m trë lªn, ch­a ®­îc phÐp huy ®éng c¸c nguån vèn t¹m thêi nhµn rçi trong x· héi. §èi víi vÊn ®Ò ®ång tµi chî: C«ng ty kh«ng ®­îc ®øng ra lµm tæ chøc ®Çu mèi ®ång tµi chî dÉn ®Õn c«ng ty gÆp khã kh¨n trong viÖc huy ®éng vèn ®«ng tµi chî trong c¸c dù ¸n cña Tæng c«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn, trong hki c«ng ty vÈn ph¶i thùc hiÖn toµn bé c¸c c«ng viÖc cña mét tæ chøc tÝn dông ®Çu mèi. 4.2.C¬ chÕ chÝnh s¸ch cña Tæng c«ng ty. Tæng c«ng ty ch­a cã c¬ chÕ ®Ó PVFC ®­îc quyÒn chñ ®éng quiyÕt ®Þnh gãp vèn ®Çu t­, viÖc nµy lµm ¶nh h­ëng ®Õn c¬ héi ®Çu t­ cña c«ng ty nhÊt lµ trong ®Êu thÇu cæ phiÕu cña c¸c c«ng ty cæ phÇn. 4.3.VÒ qu¶n lý nh©n lùc ®µo t¹o. §éi ngò cßn yÕu vÒ kinh nghiÖm vµ ký n¨ng chuyªn m«n nghiÖp vô,cßn thiÕu chuyªn gia ®Çu ngµnh vÒ qu¶n lý nghiÖp vô chuyªn m«n.C¸c ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o CBCNV ch­a ®­îc quy ho¹ch tæng thÓ vµ dµi h¹n. 4.4.Hîp t¸c hæ trî trong ngµnh. C¸c dù ¸n lín cña nghµnh ®Òu do ban tµi chÝnh cña t«ng c«ng ty qu¶n lý vµ thu xÕp vèn. TiÕn ®é gi¶i ng©n nhiÒu hîp ®ång tÝn dông cho vay chung vµ dµi h¹n ®èi víi c¸ dù ¸n ®©u t­ cña tæng c«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn cßn chËm, liªn tôc ra h¹n. 5. C¬ së vËt chÊt kü thuËt vµ c«ng nghÖ. C¬ së vËt chÊt hiÖn nay cña c«ng ty ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cho sù ph¸t triÓn cña c«ng ty.C«ng ty cßn thiÕu nhiÒu phÇn mÒm chuuyªn dông ,kh«ng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ho¹t ®éng ®a d¹ng trong lÜnh vùc tµi chÝnh ng©n hµng,khi c«ng ty më réng quy m« ho¹t ®éng vµ sè l­îng ho¹t ®éng. 6.B¸o c¸o t×nh h×nh triÓn khi ho¹t ®éng thu xÕp vèn trong vßng 3 n¨m qua. MÆc dï ®­îc quy ®Þnh trong ®iÒu lÖ c«ng ty lµ chøc n¨ng chÝnh nh­ng trong c¶ mét kho¶ng thêi gian dµi gÇn 1 n¨m kÓ tõ khi c«ng ty di vµo ho¹t ®éng, Tæng c«ng ty kh«ng hÒ giao cho PVFC thu xÕp vèn cho bÊt cø dù ¸n nµo. Tuy nhiªn nhãm thu xÕp vèn ®· chñ ®éng ®Ò ra cho m×nh nhiÖm vô thu xÕp vèn cho tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ trong nghµnh dÇu khÝ t×m ®Õn c¸c ®¬n vÞ trong nghµnh ®Ó giíi thiÖu nghiÖp vô. KÕt qu¶ lµ c«ng ty ®· thu xÕp vèn cho c¸c dù Ên trong nghµnh víi sè tiÒn lµ 4000 tû ®ång. Nhßm thu xÕp vèn ®· thµnh c«ng víi viÖc g©y dùng mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng. Nhãm thu xÕp vèn ®· tõng b­íc më réng dÞch vô thu xÕp vèn víi c¸c kh¸ch hµng ngoµi nghµnh vµ ®· t¹o ®­îc niÒm tin ®èi víi tæng c«ng ty còng nh­ víi c¸c ®¬n vÞ trong nghµnh ng©n hµng vµ c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c. Tæng sè vèn thu xÕp ®­îc lµ kh¸c lín . §éi ngò c¸n bé trÎ cã nhiÖt huyÕt vµ b­íc ®Çu tÝch luü ®­îc nhiÒu kinh ngiÖm vµ kiÕn thøc. X©y dùng ®­îc quy tr×nh thu xÕp vèn mang tÝnh tiªu chuÈn. §· b­íc ®Çu v­¬n ra kh¸ch hµng ngoµi nghµnh. X©y dùng ®­îc mèi quan hÖ tèt ®èi víi kh¸ch hµng trong vµ ngoµi ngµnh. Kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ thÕ cña m×nh. II. Mét sè kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ thu xÕp vµ sö dông vèn t¹i C«ng ty tµi chÝnh DÇu khÝ . 1. Mét sè kiÕn nghÞ víi Tæng c«ng ty dÇu khÝ. 1.1. §èi víi c«ng t¸c dÞch vô cña c«ng ty Xem xÐt t¨ng vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty lªn 500 tû VND trong n¨m 2004-2005,trong ®ã 30% lµ b»ng ngo¹i tÖ,®¶m b¶o kh¶ n¨ng ®¸p øng ®Çy ®ñ h¬n nhu cÇu tÝn dông vµ ®Çu t­ cho c¸c dù ¸n vµ c¸c ®¬n vÞ trong ngµnh vµ an toµn trong ho¹t ®éng cña c«ng ty. 1.2.VÒ quy chÕ ,c¬ chÕ. §Ó c«ng ty tham gia cung cÊp dÞch vô tµi chÝnh tiÒn tÖ cho Tæng c«ng ty ®Æc biÖt lµ tham gia thÈm ®Þnh tµi chÝnh c¸c dù ¸n ,tham gia vµo c«ng cuéc cæ ph©n ho¸ cña Tæng c«ng ty víi t­ c¸ch lµ mét c«ng ty t­ vÊn chuyªn ngµnh. 1.3.C«ng t¸c ®µo t¹o. Hç trî c«ng ty mét c¸ch tèi ®a trong c«ng t¸c ®µo t¹o b»ng viÖc phª chuÈn vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty thùc hiÖn c¸c kho¸ ®µo t¹o trong vµ ngoµi n­íc theo mét ch­¬ng tr×nh cã môc ®Ých ®Ó h×nh thµnh nªn ®éi ngñ chuyªn gia ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ngµy cµng cao cña c«ng ty ®Õn n¨m 2010. 2. Mét sè kiÕn nghÞ víi Nhµ n­íc: +M«i tr­êng kinh tÕ. §ã lµ tÊt c¶ nh÷ng nh©n tè cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Cô thÓ, ®ã lµ c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« cña Nhµ n­íc. C¸c chÝnh s¸ch nµy ®óng ®¾n vµ phï hîp sÏ lµ yÕu tè quan träng t¹o nªn mét m«i tr­êng kinh tÕ æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn, tö ®ã sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho sù ph¸t triÓn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Sù t¸c ®éng cña c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« ®­îc thÓ hiÖn trong mét sè yÕu tè sau: +L·i xuÊt ng©n hµng: Vèn vay ng©n hµng lµ mét trong nh÷ng nguån tµi trî ®¾c lùc vµ h÷u hiÖu ®èi víi bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Nh­ng mèi quan t©m hµng ®Çu cña c¸c doanh nghiÖp khi vay vèn Ng©n hµng lµ vÊn ®Ò l·i xuÊt vµ ®iÒu kiÖn thanh to¸n. L·i xuÊt ®­îc coi nh­ lµ mét chi phÝ vèn mµ t¨ng hay gi¶m l·i xuÊt sÏ ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn doanh thu vµ lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. Bëi vËy, Ng©n hµng ph¶i tÝnh to¸n mét c¸ch hîp lý sao cho l·i xuÊt tiÒn vay nhá h¬n tû xuÊt lîi nhuËn b×nh qu©n cña doanh nghiÖp. Khung l·i xuÊt do Ng©n hµng Nhµ n­íc quy ®Þnh ph¶i ®¶m b¶o võa khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh hiÖu qu¶, võa hç trî t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp tiÕn hµnh kinh doanh thuËn lîi. C¸c Ng©n hµng cÇn xem xÐt l¹i c¸c ®iÒu kiÖn cho vay vµ thanh to¸n sao cho cã lîi ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ®ång thêi tr¸nh ®­îc rñi ro, ban hµnh c¸c quy ®Þnh cho vay, thÕ chÊp, cÇm cè… râ rµng tho¶ ®¸ng. +Thñ tôc hµnh chÝnh. CÇn ph¶i c¶i thiÖn thñ tôc hµnh chÝnh thuËn tiÖn, râ rµng, gän nhÑ, gi¶m bít c¸c chi phÝ do thñ tôc giÊy tê, thêi gian chë ®îi g©y ra vµ t×nh tr¹ng tham nhòng, hèi lé, cöa quyÒn, ®ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi thu hót vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi, më réng s¶n xuÊt kinh doanh, gi¶m chi phÝ vèn vµ n©ng cao tr×nh ®é c«ng nghÖ vµ qu¶n lý. 3.KiÕn nghÞ víi c«ng ty 3.1. X¸c ®Þnh râ khã kh¨n vµ thuËn lîi cña c«ng ty. a. Khã kh¨n. C¸c ®iÒu kiÖn vay vèn ngµy cµng khã kh¨n, c¸c nguån vèn trong n­íc ngµy cµng h¹n chÕ, ®Æc biÖt lµ nguån vèn dµi h¹n vµ nguån vèn ngo¹i tÖ. Vèn ph¸p ®Þnh nhá ®Én tíi khã kh¨n trong viÖc thu xÕp vèn qua nguån uû th¸c. C¸c dù ¸n ngµnh dÇu khÝ cungx kh«ng cßn ®­îc ­u ¸i nh­ tr­íc ®©y, khã thuyÕt phôc ®­îc bªn vay tõ bá tËp qu¸n vay cò víi l·i xuÊt thÊp vµ ®iÒu kiÖn ­u ®·i tr­íc ®©y ®èi víi kh¸ch hµng trong ngµnh dÇu khÝ. b.ThuËn lîi. Lµ mét c«ng ty trùc thuéc tæng c«ng ty m¹nh. §éi ngò c¸n bé nhiÖt t×nh , trÎ, cã tr×nh ®é vµ ham häc hái. CÊc ®èi t¸c n­íc ngoµi rÊt quan t©m ®Õn kh¸ch hµng ngµnh dÇu khÝ. 3.2. N©ng cao chÊt l­îng chuyªn m«n cña chuyªn viªn dÉn ®Õn n©ng cao chÊt l­îng dÞch vô cung cÊp. 3.3. N¾m râ c¸c vÊn ®Ò c¬ chÕ thñ tôc cña c¸c ng©n hµng vµ ®Æc biÖt lµ tæng c«ng ty. 3.4. BiÖn ph¸p n©ng cao nhiÖm vô. §­îc ®µo t¹o chuyªn s©u h¬n tù nghiªn c­u, häc hái ®Ó tÝch luü kinh nghiÖm. Gi¶i quyÕt tèt c¸c mèi quan hÖ. Ph¶i theo dâi, l­êng tr­íc, cã biÖn ph¸p gi¶ quyÕt tèt, gi¶i ng©n thu lîi thu l·i. Lµm tèt c«ng t¸c ch¨m sãc kh¸ch hµng. N¾m b¾t , sö dông linh ho¹t, hiÖu qu¶ dÞch vô hæ trî PVFC. 3.5. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña viÖc thu xÕp vèn cho c¸c dù ¸n cña c«ng ty. 3.6. C¸c gi¶i ph¸p vÒ thÞ tr­êng. T¨ng c­êng c«ng t¸c nghiªn cøu vµ dù b¸o thÞ tr­êng ®Ó n¾m b¾t kÞp thêi nhu cÇu cña thÞ tr­êng, tæ chøc m¹ng l­íi tiªu thô hiÖu qu¶. §©y lµ biÖn ph¸p tèt nhÊt ®Ó t¨ng sè l­îng vµ doanh thu cho c«ng ty, t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc ®Þnh h­íng ®Çu t­ trong n¨m tiÕp theo. 3.7. C¸c gi¶i ph¸p vÒ tæ chøc C«ng ty nªn tæ chøc, bè trÝ l¹i lao ®éng cho phï hîp, s¾p xÕp, bè trÝ c«ng viÖc cho phï hîp víi kh¶ n¨ng cña tõng c¸n bé còng nh­ tõng ng­êi lao ®éng ®Ó hä ph¸t huy ®­îc tiÒm n¨ng s¸ng t¹o cña m×nh gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý, t¨ng n¨ng xuÊt lao ®éng, gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt tõ ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn s¶n xuÊt kinh doanh. Lêi KÕt luËn Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng c¸c doanh nghiÖp lu«n ®øng tr­íc nh÷ng c¬ héi ph¸t triÓn ®ång thêi ph¶i chÞu ¸p lùc c¹nh tranh gay g¾t tõ c¸c doanh nghiÖp kh¸c, v× vËy viÖc lµm thÕ nµo ®Ó huy ®éng ®ñ vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh vµ h¬n thÕ n÷a ®Êy lµ viÖc sö dông nguån vèn ®ã vµo s¶n xuÊt kinh doanh nh­ thÕ nµo hay lµ thu xÕp sè vèn Êy vµo trong c¸c dù ¸n ®Çu t­ kinh doanh cña doanh nghiÖp nh­ thÕ nµo sao cho hiÖu qu¶ nhÊt lµ ®iÒu kiÖn quyªt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mçi doanh nghiÖp. C«ng ty tµi chÝnh DÇu khÝ trùc thuéc TCT dÇu khÝ ViÖt Nam ra ®êi nh»m thu xÕp vèn cho c¸c dù ¸n ®Çu t­ ph¸t triÓn cña TCT vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn ®ång thêi kinh doanh hiÖu qu¶ nguån vèn mµ TCT cÊp. Sau h¬n 3 n¨m ho¹t ®éng víi nhiÒu khã kh¨n thö th¸ch nh­ng v­ît lªn tÊt c¶ C«ng ty ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh ®ãng gãp vµo sù ph¸t triÓn cña ngµnh dÇu khÝ vµ thóc ®Èy sù ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc. §Ó ph¸t huy vai trß kh«ng chØ lµ mét c«ng cô tµi chÝnh trong TCT mµ cßn lµ mét trung gian tµi chÝnh trªn thÞ tr­êng tµi chÝnh tiÒn tÖ C«ng ty cÇn n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña m×nh tøc lµ n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ thu xÕp vèn cho c¸c dù ¸n . Trong thêi gian cã h¹n cña kú thùc tËp v× vËy ma bµi viÕt cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt em rÊt mong nhËn ®­îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thÇy c« vµ c¸c anh chÞ cñng nh­ ban l¶nh ®¹o trong C«ng ty tµi chÝnh DÇu khÝ ®Ó bµi viÕt cña em ®­îc hoµn chØnh h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o - GS .TS Cao Cù Béi ®· gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh viÕt chuyªn ®Ò, cïng víi c¸c anh chÞ vµ ban l¶nh ®¹o c«ng ty tµi chÝnh DÇu khÝ ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty. Sinh viªn Tr­¬ng Xu©n H¹nh Môc lôc NhËn xÐt cña c¬ quan thùc tËp Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1-Gi¸o tr×nh: -B¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn -B¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn ë xÝ nghiÖp -ChÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p huy ®éng c¸c nguån vèn -HÖ thèng tÝn dông-tiÕt kiÖm vµ nh÷ng nguån vèn lu©n chuyÓn (PhÇn 1) -HÖ thèng tÝn dông-tiÕt kiÖm vµ nh÷ng nguån vèn lu©n chuyÓn (PhÇn 2) -ThÞ tr­êng tiÒn tÖ ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh héi nhËp -Sö dông c«ng cô tµi chÝnh tiÒn tÖ ®Ó huy ®éng vèn cho ®Çu t­ ph¸t triÓn -Vèn l­u ®éng -Vèn l­u ®éng vµ viÖc c¶i tiÕn qu¶n lý vèn l­u ®éng -Gi¶i ph¸p huy ®éng vµ sö dông c¸c nguån vèn 2-Tµi liÖu thu thËp ®­îc tõ c«ng ty vµ mét sè t¹p chÝ. -B¸o c¸o tµi chÝnh cña c«ng ty c¸c n¨m 2001-2003 -ChiÕn l­îc ph¸t triÓn cña c«ng ty -Hå s¬ c¸c dù ¸n cña c«ng ty -§¸nh gi¸ tæng kÕt c¸c giai ®o¹n thùc hiÖn dù ¸n -Mét sè c¸c tµi liÖu kh¸c liªn quan

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNhững biện pháp cần được áp dụng nhằm nâng cao hiệu quả thu xếp và huy động vốn tại công ty tài chính dầu khí.doc
Luận văn liên quan