Đề tài Phân tích thực trạng và một số giải pháp nâng cao kết quả kinh doanh của công ty cổ phần viến thông VTC

MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU .4 Chương I: cơ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD .6 I. Khái niệm hiệu quả hoạt động SXKD .7 1. Khái niệm hoạt động sản xuất kinh doanh 7 2. Khái niệm hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh 8 3. Vai trò của hiệu quả hoạt động SXKD 8 3.1. Hiệu quả hoạt động SXKD là công cụ quản trị doanh nghiệp 8 3.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD 8 4. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động SXKD của doanh nghiệp 9 1.1. Các nhân tố bên ngoài .9 4.2. Các nhân tố bên trong 12 5. Bản chất của hiệu quả hoạt động SXKD 14 III. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả hoạt động SXKD .15 1. Chỉ tiêu doanh lợi 15 2. Các chỉ tiêu hiệu quả kinh kinh tế 16 3. Hiệu quả sử dụng vốn 16 4. Hiệu quả sử dụng lao động .17 5. Hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu 17 III. Tác động của CPH đến hiệu quả hoạt động SXKD của doanh nghiệp 18 1. Những tác động góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD .18 1.1. CPH huy động thêm vốn của xã hội đầu tư vào hoạt động SXKD .18 1.2. CPH tạo ra doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu 19 1.3. CTCP tạo điều kiện để người lao động thực sự làm chủ doanh nghiệp 19 1.4. CTCP tạo ra cho doanh nghiệp cơ chế quản lý năng động, linh hoạt 19 2. Những vấn đề còn vướng mắc phát sinh trong CTCP làm hạn chế việc nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của doanh nghiệp .20 2.1. Những vấn đề phát sinh trong quan hệ giữa CTCP và Nhà nước .20 2.2. Những bất cập trong quản trị doanh nghiệp 21 2.3. Những vấn đề tồn đọng của quá trình CPH .22 2.4. Những vấn đề về tài chính và lao động .22 Chương II: GIỚI THIỆU CÔNG TY CỎ PHẦN VIỄN THÔNG YTC .24 I. Giới thiệu tổng quan về Công ty cổ phần Viễn thông VTC .25 1. Tóm tắt hình thành và phát triển .25 2. Lịch sử hình thành và phát triển .25 3. Cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần viễn thông VTC .31 4. Đối thủ cạnh tranh trên thị trường .39 Chương III: PHÂN TÍCH KÉT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CP VIỄN THÔNG VTC40 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2006, 2007, 2008 .41 I. Phân tích tổng quát .42 II. Phân tích về sản lượng .45 III. Phân tích về doanh thu .59 IV. Phân tích về chi phí .70 V. Phân tích lợi rủiuận và tỹ suất lợi nhuận .75 IV. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 85 1. Đánh giá khái quát sự biến động về tài sản và nguồn vốn .85 2. Phân tích tình hình vốn .88 V. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THANH TÓAN 93 1. Phân tích nhóm tỹ số khả năng thanh tóan .94 2. Phân tích nhóm tỹ số cơ cấu tài chính .96 3. Phân tích nhóm tỹ số họat động .97 VI. NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC 101 VII. MỘT SỔ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH 104 1. Lời mở đầu 105 2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh 107 2.1. về sản lượng .107 2.2 .về doanh thu .108. 2.3. về chi phí .109. 2.4 về lợi nhuận 111 KẾT LUẬN .113 TÀI LIỆU THAM KHẢO 114 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài - Hiệu quả sản xuất kinh doanh luôn là mục tiêu hành đầu , quyết định sự tồn tại của mỗi doanh nghiệp. Trong nền kinh tế thị trường doanh nghiệp muốn tồn tại phải làm ăn “có lãi”, nhất là những doanh nghiệp đã tiến hành CPH bước vào hoạt động với tư cách là CTCP, vận hành theo cơ chế thị trường tự chịu trách nhiệm với công việc sản xuất kinh doanh của mình. Nâng cao hiệu quả SXKD là nhiệm vụ chủ đạo của mỗi doanh nghiệp. - CPH đang bước vào giai đoạn mở rộng và sẽ được thực hiện mạnh mẽ và quyết liệt trong thwòi gian tới nhằm đáp ứng với lộ trình hội nhập mà cụ thể là WTO của chúng ta. Nhưng để làm tốt công vịêc đó thì vấn đề rất được quan tâm là hoạt động của những doanh nghiệp sau CPH mà yếu tố được đặt lên hàng đầu là hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của những doanh nghiệp đó. Làm rõ được vấn đề hiệu quả SXKD sẽ thấy được những mặt chủ yếu đã đạt được và những tồn tại vướng mắc cần giải quyết, rút kinh nghiệm để áp dụng vào giai đoạn sau. 2. Muc tiêu nghiên cứu - Nhằm đưa ra những lý luận chung về hiệu quả hoạt động SXKD trong doanh nghiệp. Làm rõ được ý nghĩa và mục tiêu tăng hiệu quả hoạt động SXKD của các doanh nghiệp. Thấy được những yếu tố quyết định cũng như ảnh hưởng tới hiệu quả SXKD nhất là với các doanh nghiệp sau khi CPH. - Phản ánh thực trạng kết quả hoạt động SXKD của các doanh nghiệp sau CPH nước ta nói chung và thực trạng kết quả hoạt động SXKD của Công ty cổ phần viễn thong VTC nói riêng giai đoạn sau CPH. Thấy được những biến chuyển tích cực về mặt hiệu quả SXKD, đặc biệt rút ra được nhữg tồn tại yếu kém gây cản trở việc nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của các doanh nghiệp giai đoạn hậu CPH ở các doanh nghiệp nói chung và ở Công ty cổ phần viễn thong VTC nói riêng. 3. Pham vi nghiên cửu - Nghiên cứu cụ thể thực trạng hoạt động SXKD và hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty Cổ phần viễn thong VTC, so sánh với hiệu quả hoạt động SXKD trong các năm 2006,2007,2008. 4. Quan điểm nghiên cứu - Hiệu quả hoạt động SXKD đóng vai trò quyết định đến sự tồn tại và phát ừiển của một doanh nghiệp. - Trong cơ chế thị trường các doanh nghiệp nhất là các CTCP muốn tồn tại thích nghi với những biến đổi của thị trường cần có chiến lược kinh doanh thích họp, dựa vào nội lực của mình để vươn lên nhằm đạt được mục tiêu hiệu quả hoạt động SXKD. - Việc nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD gắn với kết họp hài hoà giữa ba lợi ích: lợi ích xã hội, lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân. Trong đó người lao động là động lực trực tiếp quyết định hiệu quả hoạt động SXKD. 5. Phương pháp nghiên cửu Để phục vụ cho quá trình làm luận văn, trong thời gian tìm hiểu, thu thập dữ liệu đã sử dụng các phương pháp: Phương pháp duy vật biện chứng; duy vật lịch sử; phương pháp thống kê- so sánh; phương pháp phân tích- tổng hợp 6. Nôi dung nghiên cửu Luận văn tốt nghiệp với đề tài “phân tích thực trạng và một số’ giải pháp nâng cao kết quả kinh doanh của công ty cổ phần viễn thông vtc”. Báo cáo nêu bật được thực trạng kết quả hoạt động kinh doanh, những chỉ tiêu đo lường, những nhân tố ảnh hưởng, vai trò và bản chất hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Qua nghiên cứu những vấn đề ữên để thấy được những mặt tồn tại yếu kém ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động SXKD cần khắc phục nhằm đưa ra những giải pháp góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động SXKD của các doanh nghiệp trong thời gian tới. Hơn nữa là sự tổng kết kinh nghiệm cho giai đoạn CPH mở rộng thời gian tới của Đảng và Nhà nước ta đáp ứng nhu cầu hội nhập thông qua kết quả hoạt động của các doanh nghiệp đã CPH.

pdf113 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 23/05/2013 | Lượt xem: 2085 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Phân tích thực trạng và một số giải pháp nâng cao kết quả kinh doanh của công ty cổ phần viến thông VTC, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfPhân tích thực trạng và một số giải pháp nâng cao kết quả kinh doanh của công ty cổ phần viến thông VTC.pdf
Luận văn liên quan