Đề tài Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm và một số biện pháp giảm giá thành tại Công ty Xi măng Hoàng Thạch năm 2005

Lời mở đầu Trong nền kinh tế hiện nay, với sự cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp Nhà nước cũng như doanh nghiệp Tư nhân, muốn tồn tại và phát triển được các doanh nghiệp cần phải trải qua quá trình sản xuất kinh doanh thu lợi nhuận từ chính sản phẩm đó . Biện pháp hạ giá thành sản phẩm sản xuất kinh doanh là một trong những chỉ tiêu hết sức quan trọng trong hệ thống chỉ tiêu kinh tế tài chính. Tiết kiệm trong giá thành sản xuất của các doanh nghiệp bao giờ cũng có ý nghĩa to lớn đối với việc tăng tích luỹ và góp phần từng bước nâng cao đời sống người lao động. Phấn đấu để không ngừng tiết kiệm chi phí sản xuất là một trong những nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của công tác quản lý kinh tế, quản lý doanh nghiệp. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường hiện nay nhiệm vụ tiết kiệm chi phí sản xuất của doanh nghiệp có ý nghĩa kinh tế chính trị đặc biệt quan trọng. để phát triển và đi lên đòi hỏi các doanh nghiệp phải có chiến lược cạnh tranh tối ưu, sản phẩm của doanh nghiệp làm ra phải được thị trường chấp nhận, và phải đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Do đó giá thành là vấn đề quan tâm của các doanh nghiệp và nó là yếu tố rất quan trọng trong công tác quản lý doanh nghiệp . Đối với Công ty Xi măng Hoàng Thạch trải qua 25 năm bề dày kinh nghiệm sản xuất xi măng phục vụ cho ngành xây dựng. Mặc dù phải cạnh tranh đối đầu với nhiều Công ty xi măng trong nước nhưng tới nay sản phẩm của Công ty đã khẳng định chỗ đứng trên thị trường trong nước. Trong thời gian tìm hiểu và nghiên cứu thực tế sản xuất kinh doanh tại Công ty Xi măng Hoàng Thạch bản thân em nhận thấy Công ty còn một số vấn đề cần quan tâm đó là thực hiện kế hoạch giá thành của Công ty Xi măng Hoàng Thạch. Được sự nhất trí của Thầy giáo hướng dẫn em chọn đề tài : Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm và một số biện pháp giảm giá thành tại Công ty Xi măng Hoàng Thạch năm 2005 . Với kiến thức đã được học ở trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội và sự hướng dẫn tận tình của Thầy giáo hướng dẫn Tiến sĩ Nguyễn Văn Nghiến, cùng với sự giúp đỡ của các phòng ban chức năng, các phân xưởng trong Công ty Xi măng Hoàng Thạch đã giúp đỡ em hoàn thành đồ tốt nghiệp này. * Nội dung đồ án gồm 3 chương : Chương I : Cơ sở lý thuyết về phân tích giá thành sản phẩm . Chương II: Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm tại Công ty Xi măng Hoàng Thạch . Chương III: Các biện pháp hạ giá thành sản phẩm . Song khả năng của bản thân còn nhiều hạn chế, vì thế phương pháp phân tích tổng hợp và xác định kế hoạch giá thành còn nhiều điểm chưa sâu sát, cô đọng. Nên em rất mong được sự giúp đỡ chỉ bảo của các Thầy, Cô khoa Kinh tế Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Em xin trân trọng cảm ơn./. Mục lục Lời mở đầu 1 Chương I: cơ sở lý thuyết về phân tích tính giá thành sản phẩm 3 I. Khái niệm về giá thành 3 II. phân loại giá thành 1. Giá thành kế hoạch 4 2. Giá thành định mức 4 3. Giá thành thực tế 4 III. Các phương pháp phân loại chi phí sản xuất kinh doanh 5 1. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố chi phí 5 1.1. Yếu tố chi phí nguyên vật liệu 6 1.2. Yếu tố chi phí nhân công 6 1.3. Yếu tố chi phí khấu hao 6 1.4.Yếu tố chi phí dịch vụ mua ngoài 6 1.5. Yếu tố chi phí bằng tiền 6 2. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo khoản mục giá thành sản phẩm 7 2.1. Khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 7 2.2. Khoản mục chi phí tiền lương trực tiếp 7 2.3. Khoản mục chi phí sản xuất chung 7 2.4. Khoản mục chi phí quản lý doanh nghiệp 8 2.5. Khoản mục chi phí bán hàng 8 3. Phân loại chi phí theo phương pháp phân bổ chi phí vào giá thành 8 3.1. Chi phí trực tiếp 8 3.2. Chi phí gián tiếp 9 4. Phân loại chi phí theo mối quan hệ giữa chi phí và tình hình tăng giảm sản lượng hàng hoá 9 4.1. Chi phí biến đổi 9 4.2. Chi phí cố định 9 IV.Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm 9 1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và đối tượng tính gái thành sản phẩm 9 2. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 11 V. Phương pháp hạ giá thành sản phẩm 15 1. ý nghĩa của việc hạ giá thành sản phẩm 15 2. Các phương hướng hạ giá thành sản phẩm 16 3. Nhiệm vụ và nội dung phân tích giá thành sản phẩm 19 4. Các nhân tố ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm 21 Chương II: Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm tại Công ty Xi măng Hoàng Thạch 22 I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 22 1. Thời điểm thành lập các mốc quan trọng trong quá trình phát triển, quy mô hiện tại của công ty 22 2. Chức năng, nhiệm vụ mặt hàng sản xuất kinh doanh của công ty 23 II. Công nghệ sản xuất xi măng 24 III. Kết cấu sản xuất của công ty 26 1. Bộ phận sản xuất chính 26 2. Bộ phận phụ trợ 26 IV. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty 27 1. Chức năng nhiệm vụ cơ bản của từng bộ phận quản lý 29 2. Khối phòng ban nghiệp vụ 29 V. Tình hình thực hiện kế hoạch và giá thành toàn bộ sản lượng sản phẩm năm 2005 30 VI. Phân tích chung về tình hình thực hiện tổng giá thành sản phẩm 30 1. Tình hình thực hiện kế hoạch giá thành toàn bộ sản lượng sản phẩm năm 2005 (%) 30 2. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch giá thành toàn bộ sản phẩm 31 2.1. Phân tích nhiệm vụ hạ giá thành kế hoạch 32 2.2. Phân tích tình hình hạ giá thành thực tế 32 2.3. Phân tích tình hình giá thành thực tế so với kế hoạch 33 VII. Phân tích chung về thực hiện kế hoạch giá thành đơn vị của từng loại sản phẩm 35 VIII. Phân tích tình hình biến động của một số khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm 36 1. Phân tích khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 38 1.1. Đánh giá chung ảnh hưởng của chi phí nguyên vật liệu trong giá thành đơn vị 40 1.2. Phân tích ảnh hưởng của nguyên vật liệu đến giá thành đơn vị sản phẩm 43 2. Phân tích khoản mục chi phí nhân công trực tiếp 46 3. Phân tích chi phí sản xuất chung 47 4. Phân tích khoản mục chi phí quản lý doanh nghiệp 48 5. Phân tích khoản mục chi phí bán hàng 49 Chương III: Các biện pháp hạ giá thành sản phẩm 53 I. Danh mục các biện pháp 53 II. Biện pháp thứ nhất 53 1. Tên biện pháp 53 2. Nội dung biện pháp 54 3. Người chịu trách nhiệm thực hiện biện pháp 55 4. Kết quả mong đợi khi áp dụng biện pháp 55 III. Biện pháp thứ hai 56 1. Tên biện pháp 56 2. Nội dung biện pháp 57 3. Tổng chi phí cho thực hiện biện pháp 57 4. Người chịu trách nhiệm thực hiện biện pháp 59 5. Kết quả mong đợi khi thực hiện biện pháp 59 III. Biện pháp thứ ba 60 Đánh giá kết luận 69

docx72 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 22/05/2013 | Lượt xem: 2709 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm và một số biện pháp giảm giá thành tại Công ty Xi măng Hoàng Thạch năm 2005, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ho¹ch gi¶m gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm cßn l¹i nh©n tè s¶n l­îng t¨ng. B¶ng II.4. Tæng hîp c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng tíi tû lÖ h¹ gi¸ thµnh §¬n vÞ tÝnh: 1.000.000 ®ång C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng Møc T¨ng (+), Gi¶m (-) Tû lÖ T¨ng (+), Gi¶m (-) S¶n l­îng + 23.854,688 C¬ cÊu s¶n phÈm + 102,688 + 0,0084% Gi¸ thµnh ®¬n vÞ - 25.632,000 - 2,11% Tæng céng - 1.674,000 - 2,1016% NhËn xÐt: §©y lµ biÓu hiÖn tèt ®èi víi C«ng ty v× gi¸ thµnh thùc tÕ thÊp h¬n gi¸ thµnh kÕ ho¹ch lµm cho lîi nhuËn cña C«ng ty t¨ng so víi kÕ ho¹ch vµ t¨ng søc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. §Ó ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c nh÷ng nguyªn nh©n lµm cho gi¸ thµnh gi¶m cña tõng lo¹i s¶n phÈm, ta ph©n tÝch gi¸ thµnh ®¬n vÞ cña tõng lo¹i s¶n phÈm. VII. Ph©n tÝch chung vÒ thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh ®¬n vÞ cña tõng lo¹i s¶n phÈm Môc ®Ých cña viÖc ph©n tÝch gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm gióp cho ta ®¸nh gi¸ mét c¸ch tæng qu¸t vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh ®¬n vÞ cña tõng lo¹i s¶n phÈm. Ph­¬ng ph¸p nµy tÝnh ra møc chªnh lÖch cña t×nh h×nh thùc hiÖn gi¸ thµnh ®¬n vÞ cña tõng lo¹i s¶n phÈm. Ngoµi ra cã thÓ so s¸nh gi¸ thµnh ®¬n vÞ thùc tÕ n¨m nay vµ gi¸ thµnh n¨m tr­íc so s¸nh gi¸ thµnh thùc tÕ víi gi¸ thµnh kÕ ho¹ch. + Gi¸ thµnh thùc tÕ víi gi¸ thµnh kÕ ho¹ch: Tû lÖ thùc hiÖn gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm = Gi¸ thµnh ®¬n vÞ thùc tÕ ´ 100 Gi¸ thµnh ®¬n vÞ kÕ ho¹ch + Gi¸ thµnh thùc hiÖn víi gi¸ thµnh n¨m tr­íc: Tû lÖ thùc hiÖn so víi n¨m tr­íc = Gi¸ thµnh ®¬n vÞ thùc tÕ n¨m nay ´ 100 Gi¸ thµnh ®¬n vÞ n¨m tr­íc §Ó thÊy râ ®­îc møc tû lÖ t¨ng hay gi¶m gi¸ thµnh ®¬n vÞ thùc tÕ n¨m nay víi gi¸ thµnh ®¬n vÞ thùc tÕ n¨m tr­íc, gi¸ thµnh thùc tÕ víi gi¸ thµnh kÕ ho¹ch, t«i ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn gi¸ thµnh ®¬n vÞ cña tõng lo¹i s¶n phÈm tr×nh bµy trong biÓu II.5 BiÓu II.5. Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm §¬n vÞ tÝnh: 1000 ®ång / tÊn S¶n phÈm Gi¸ thµnh thùc tÕ n¨m 2004 Gi¸ thµnh n¨m 2005 Chªnh lÖch thùc hiÖn so víi n¨m tr­íc Chªnh lÖch thùc hiÖn so víi kÕ ho¹ch KH TH Møc % Møc % Xi m¨ng 640 634 620 - 20 - 3,13 - 14 - 2,2 Clinker 360 350 330 - 30 - 8,33 - 20 - 6,0 Qua biÓu trªn cho ta thÊy gi¸ thµnh thùc tÕ n¨m nay so víi gi¸ thµnh thùc tÕ n¨m tr­íc c¸c lo¹i s¶n phÈm ®Òu h¹. §©y lµ biÓu hiÖn rÊt tèt cho viÖc phÊn ®Êu h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña C«ng ty. Gi¸ thµnh ®¬n vÞ kÕ ho¹ch so víi gi¸ thµnh thùc tÕ còng ®Òu gi¶m, ®©y còng lµ biÓu hiÖn rÊt tèt cña viÖc phÊn ®Êu h¹ h¹ch to¸n cña C«ng ty ®Òu h¹ tõ 6,0% ®Õn 2,2%. §©y lµ nguyªn nh©n chÝnh lµm cho gi¸ thµnh toµn bé s¶n l­îng thùc tÕ gi¶m so víi kÕ ho¹ch. §Ó kÕt luËn ®­îc chÝnh x¸c nh÷ng nguyªn nh©n chÝnh lµm cho gi¸ thµnh ®¬n vÞ gi¶m tõng kho¶n môc, ta ®i ph©n tÝch t×nh h×nh biÕn ®éng gi¸ thµnh theo tõng kho¶n môc gi¸ thµnh. VIII. Ph©n tÝch t×nh h×nh biÕn ®éng cña mét sè kho¶n môc chi phÝ trong gi¸ thµnh s¶n phÈm Muèn h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, kh«ng nh÷ng biÕt gi¸ thµnh thùc hiÖn cña tõng lo¹i s¶n phÈm so víi kÕ ho¹ch mµ cßn ph¶i biÕt cô thÓ tõng kho¶n môc t¨ng gi¶m theo tû lÖ nh­ thÕ nµo ®Ó t×m ra biÖn ph¸p cho kinh tÕ. Néi dung c¸c kho¶n môc gi¸ thµnh kh«ng gièng nhau, v× vËy ®Ó qu¶n lý gi¸ thµnh cÇn ph¶i ph©n tÝch gi¸ thµnh theo tõng kho¶n chi phÝ. Gi¸ thµnh s¶n phÈm ®­îc kÕt cÊu bëi nhiÒu kho¶n môc ph¶n ¸nh c«ng dông vµ ®Þa ®iÓm chi phÝ ph¸t sinh. Kho¶n môc gi¸ thµnh cã thÓ ®­îc chia ra thµnh c¸c kho¶n môc sau: + a: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp bao gåm: - Nguyªn vËt liÖu chÝnh - Nhiªn liÖu - VËt liÖu phô Kho¶n môc nµy trùc tiÕp tÝnh vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm. + b: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp bao gåm: - L­¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n. - BHXH, BHYT, KPC§. Kho¶n môc nµy trùc tiÕp tÝnh vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm. + c: Chi phÝ chung (qu¶n lý c«ng tr­êng, ph©n x­ëng) bao gåm: - Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý - Chi phÝ vËt liÖu dïng chung trong ph©n x­ëng. - Chi phÝ khÊu hao nhµ x­ëng, m¸y mãc thiÕt bÞ. - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi. - Chi phÝ b»ng tiÒn. Kho¶n môc nµy ®­îc ph©n bæ vµo tû lÖ s¶n l­îng cña s¶n phÈm s¶n xuÊt trong kú. + d: Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp bao gåm: - Chi phÝ vËt liÖu dïng cho qu¶n lý doanh nghiÖp. - Chi phÝ khÊu hao TSC§ v¨n phßng. - Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý. - Chi phÝ dÞch vô thuª ngoµi. - Chi phÝ b»ng tiÒn. Kho¶n môc nµy ®­îc ph©n bæ vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm theo s¶n l­îng cña doanh nghiÖp s¶n xuÊt trong kú cña tõng lo¹i s¶n phÈm. Chi phÝ b¸n hµng bao gåm: - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu. - Chi phÝ khÊu hao TSC§ dïng cho b¸n hµng. - Chi phÝ l­¬ng nh©n viªn b¸n hµng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng. - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi. - Chi phÝ b»ng tiÒn. Kho¶n môc nµy ®­îc ph©n bæ s¶n l­îng s¶n phÈm b¸n ra cña doanh nghiÖp trong kú. * §¸nh gi¸ chung t×nh h×nh thùc hiÖn gi¸ thµnh ®¬n vÞ theo kho¶n môc gi¸ thµnh BiÓu II.6. T×nh h×nh thùc hiÖn gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm theo kho¶n môc chi phÝ §¬n vÞ tÝnh: ®ång / tÊn TT Kho¶n môc gi¸ thµnh Chi phÝ So s¸nh KH TH Møc Tû lÖ % 1 Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp 258.183 243.507 - 14.676 -5,6843 2 Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 19.156 18.951 - 205 -1,0702 3 Chi phÝ s¶n xuÊt chung 163.045 163.947 + 902 +0,5532 4 Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 63.045 63.055 + 10 +0,0159 5 Chi phÝ b¸n hµng 130.571 130.540 -31 -0,0237 Tæng céng 634.000 620.000 -14.000 -2,2082 Qua b¶ng trªn cho ta thÊy nguyªn nh©n cña gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm h¹ lµ do ¶nh h­ëng cña c¸c kho¶n môc: + Chi phÝ nguyªn vËt liÖu gi¶m 5.7 % t­¬ng øng víi 14.676 ®ång/tÊn. + Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp gi¶m 1,1% t­¬ng øng víi 205 ®ång/tÊn. + Chi phÝ s¶n xuÊt chung t¨ng 0,55% t­¬ng øng víi 902 ®ång/tÊn. + Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp t¨ng 0,016% t­¬ng øng víi 10 ®ång/tÊn. + Chi phÝ b¸n hµng t¨ng 0,024% t­¬ng øng víi 31 ®ång/tÊn. §Ó x¸c ®Þnh râ nguyªn nh©n, ta ph©n tÝch tõng kho¶n môc gi¸ thµnh. 1. Ph©n tÝch kho¶n môc chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Trong tæng chi phÝ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp th× chi phÝ vËt liÖu chiÕm mét tû lÖ ®¸ng kÓ trong gi¸ thµnh. Ph©n tÝch chi phÝ nguyªn vËt liÖu ®­îc tiÕn hµnh theo mét sè b­íc sau: - §¸nh gi¸ chung nguyªn vËt liÖu trong gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm. - Ph©n tÝch ¶nh h­ëng cña nh©n tè mua vËt liÖu (vµ c¸c chi phÝ vËn chuyÓn gia c«ng nÕu cã) ®Õn gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm. - Ph©n tÝch ¶nh h­ëng cña nh©n tè ®Þnh møc vËt t­ ®Õn gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm. * §¸nh gi¸ chung t×nh h×nh thùc hiÖn kho¶n môc chi phÝ nguyªn vËt liÖu dùa trªn c¬ së so s¸nh gi÷a chi phÝ thùc tÕ so víi gi¸ thµnh kÕ ho¹ch, tõ ®ã x¸c ®Þnh møc chªnh lÖch biÓu hiÖn tiÕt kiÖm hay v­ît chi nguyªn vËt liÖu. C«ng thøc tÝnh: + Sè tuyÖt ®èi: ACV = S (Mli - Moi goi) + Sè t­¬ng ®èi: DTV = * ¶nh h­ëng cña nh©n tè tiªu hao ®Þnh møc ®Õn gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm lµ nguyªn nh©n kh¸c nhau nh­ng yÕu tè thay ®æi c«ng nghÖ vµ qu¶n lý sö dông vËt t­ lµ quan träng. C«ng thøc tÝnh: DCM = (m1 - m0) g0 * ¶nh h­ëng cña nh©n tè gi¸ nguyªn vËt liÖu phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè, chñ yÕu lµ gi¸ mua vËt t­ vËn chuyÓn tr­íc khi ®­a vµo sö dông. C«ng thøc tÝnh ¶nh h­ëng cña gi¸ ®Õn chi phÝ nguyªn vËt liÖu: DCQ = m1 (g1 - g0) Trong ®ã: m1 - møc hao phÝ vËt t­ thùc tÕ m0 - møc hao phÝ vËt t­ kÕ ho¹ch g0 - gi¸ vËt t­ thùc tÕ g1 - gi¸ vËt t­ kÕ ho¹ch 1.1. §¸nh gi¸ chung ¶nh h­ëng cña chi phÝ nguyªn vËt liÖu trong gi¸ thµnh ®¬n vÞ BiÓu II.7. ¶nh h­ëng cña chi phÝ nguyªn vËt liÖu ®Õn gi¸ thµnh ®¬n vÞ §¬n vÞ tÝnh: ®ång / tÊn Tªn vËt liÖu §.V tÝnh §¬n gi¸ §Þnh møc CP / §VSP Chªnh lÖch KH TH KH TH KH TH A B 1 2 3 4 5=1´3 6=2´4 7=6-5 Thuèc næ Kg 10.867 10.867 0,2037 0,1079 2.214 1.173 -1.041 D©y næ M 155 155 0,2123 0,016 33 2 -30 KÝp næ c¸I 13.450 13.450 0,0255 0,0141 343 190 -153 QuÆng s¾t TÊn 118.000 120.000 0,0144 0,0134 1.699 1.608 -91 Phô gia TÊn 145.000 144.000 0,0127 0,0178 1.842 2.563 722 Than Kg 345 347 126,0000 127,87 43.470 44.371 901 X¨ng LÝt 8.684 8.684 0,1249 0,0511 522 214 -309 DÇu ADO LÝt 3.180 3.200 1,4000 0,7445 4.452 2.382 -2.070 DÇu FO Kg 1.630 1.818 5,2500 3,512 8.558 6.385 -2.173 §iÖn Kw 760 760 114,0000 115,200 86.640 87.552 912 Nhít Kg 10.909 10.909 0,1179 0,0495 1.286 540 -746 Mì Kg 20.000 20.000 0,0118 0,0079 236 158 -78 G¹ch chÞu löa Kg 8.000 8.000 1,7405 0,8246 13.924 6.597 -7.327 G¹ch Sa m«t Kg 4.000 4.000 0,5519 0,0543 2.208 217 -1.990 Bét chÞu nhiÖt Kg 11.971 11.900 0,2123 0,168 2.541 1.999 -542 Bi ®¹n Kg 13.446 12.000 0,4953 0,5956 6.660 7.147 487 Th¹ch cao TÊn 466.923 465.000 0,0360 0,036 16.809 16.740 -69 Phô gia kh¸c TÊn 73.909 73.909 0,1200 0,1118 8.869 8.263 -606 Vá bao c¸I 2.636 2.627 20,0600 20,025 52.878 52.606 -272 Chi phÝ kh¸c 3.000 2.800 1,0000 1,0000 3.000 2.800 -200 Céng 258.183 243.507 -14.677 Qua biÓu trªn cho ta thÊy chi phÝ nguyªn vËt liÖu cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm thùc tÕ gi¶m h¬n kÕ ho¹ch lµ 5,68%, t­¬ng øng víi 14.767 ®ång/tÊn, nguyªn nh©n lµ: + Mét sè nguyªn vËt liÖu sö dông tiÕt kiÖm so víi kÕ ho¹ch lµ: -17.699 ®ång/tÊn. + Mét sè nguyªn vËt liÖu sö dông v­ît chi so víi kÕ ho¹ch lµ: +3.022 ®ång/tÊn. Nguyªn nh©n cña viÖc tiªu hao nguyªn vËt liÖu v­ît chi hay tiÕt kiÖm lµ do ¶nh h­ëng cña tõng lo¹i vËt liÖu theo 2 yÕu tè trªn, ta ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn ®Þnh møc (kÕ ho¹ch) l­îng vµ gi¸ theo ph­¬ng ph¸p thay thÕ liªn hoµn. - Ph©n tÝch ¶nh h­ëng cña ®Þnh møc tiªu hao vËt t­ ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm. ¶nh h­ëng cña ®Þnh møc tiªu hao vËt t­ ®Õn gi¸ thµnh tr×nh bµy t¹i biÓu II.8. BiÓu II.8. ¶nh h­ëng cña ®Þnh møc tiªu hao vËt t­ ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm §¬n vÞ tÝnh: ®ång / tÊn Tªn vËt liÖu §.V tÝnh §¬n gi¸ §Þnh møc GT§V theo kÕ ho¹ch Chªnh lÖch KH KH TH KH TH A B 1 2 3 4=1´2 5=1´3 6=5-4 Thuèc næ kg 10.867 0,2037 0,1079 2.214 1.173 -1.041 D©y næ m 155 0,2123 0,016 33 2 -30 KÝp næ C¸i 13.450 0,0255 0,0141 343 190 -153 QuÆng s¾t tÊn 118.000 0,0144 0,0134 1.699 1.581 -118 Phô gia tÊn 145.000 0,0127 0,0178 1.842 2.581 +740 Than kg 345 126,0000 127,87 43.470 44.115 +645 X¨ng lÝt 8.684 0,1249 0,0511 522 214 -309 DÇu ADO lÝt 3.180 1,4000 0,7445 4.452 2.368 -2.084 DÇu FO kg 1.630 5,2500 3,512 8.558 5.725 -2.833 §iÖn kw 760 114,0000 115,200 86.640 87.552 +912 Nhít kg 10.909 0,1179 0,0495 1.286 540 -746 Mì kg 20.000 0,0118 0,0079 236 158 -78 G¹ch chÞu löa kg 8.000 1,7405 0,8246 13.924 6.597 -7.327 G¹ch Sa m«t kg 4.000 0,5519 0,0543 2.208 217 -1.990 Bét chÞu nhiÖt kg 11.971 0,2123 0,168 2.541 2.011 -530 Bi ®¹n kg 13.446 0,4953 0,5956 6.660 8.008 +1.349 Th¹ch cao tÊn 466.923 0,0360 0,036 16.809 16.809 0 Phô gia kh¸c tÊn 73.909 0,1200 0,1118 8.869 8.263 -606 Vá bao C¸i 2.636 20,0600 20,025 52.878 52.786 -92 Chi phÝ kh¸c 3.000 1,0000 1,0000 3.000 3.000 0 Céng 258.183 243.889 -14.294 Qua biÓu trªn cho ta thÊy do ¶nh h­ëng cña viÖc thùc hiÖn ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu lµm cho gi¸ thµnh ®¬n vÞ h¹ so víi kÕ ho¹ch ®­îc giao lµ: -5,54% t­¬ng øng víi-14.294 ®ång/tÊn. Nguyªn nh©n cña viÖc t¨ng gi¶m nh­ sau: Nhãm vËt liÖu cã tiÕt kiÖm møc lµ: 17.940 ®ång/ tÊn, trong ®ã mì, dÇu, g¹ch chÞu löa cã møc tiÕt kiÖm cao nhÊt. Nh­ g¹ch chÞu löa tiÕt kiÖm 7.327 ®ång/tÊn, nguyªn nh©n trong mÊy n¨m qua C«ng ty ®· tiÕn hµnh ch¹y lß mét c¸ch ®Òu ®Æn vµ v­ît c«ng suÊt thiÕt kÕ, phèi liÖu tèt kh«ng dõng lß sù cè. Trong n¨m qua, C«ng ty ®· c¶i tiÕn kü thuËt ch¹y than thay dÇu ®Þnh møc dÇu gi¶m tõ 1,4 xuèng 0,745 lÝt/tÊn t­¬ng ®­¬ng víi 2.084 ®ång/tÊn vµ dÇu MFO ®Þnh møc gi¶m tõ 5,25 xuèng 3,512 kg/tÊn t­¬ng ®­¬ng víi 2.833 ®ång/tÊn. Nhãm v­ît chi 3.646 ®ång/tÊn do nh÷ng nguyªn nh©n sau: Phô gia ®Þnh møc t¨ng tõ 0,0127 tÊn ®Õn 0,0187 tÊn t­¬ng ®­¬ng víi 740 ®ång/tÊn lµ do trong n¨m qua C«ng ty ®· s¶n xuÊt Clinker ®¹t tiªu chuÈn tèt nªn pha nhiÒu phô gia vÉn ®¶m b¶o m¸c xi m¨ng PC30. §©y còng lµ biÖn ph¸p ®Ó h¹ gi¸ thµnh. Than ®Þnh møc t¨ng tõ 126 ®Õn 127,87 t­¬ng øng víi 645 ®ång/tÊn. Lý do C«ng ty ®· ¸p dông biÖn ph¸p ch¹y than thay dÇu. Nguyªn nh©n lµ ch¹y than gi¸ thµnh gi¶m h¬n ch¹y dÇu, sang n¨m tíi C«ng ty ph¶i tiÕp tôc biÖn ph¸p ch¹y than t¨ng h¬n n÷a ®Ó gi¶m ®Þnh møc tiªu hao dÇu h¬n n÷a. §iÖn n¨ng ®Þnh møc t¨ng tõ 114 kw ®Õn 115,2 kw t­¬ng ®­¬ng víi 912 ®ång/tÊn lµ do C«ng ty sö dông ®iÖn n¨ng kh«ng tiÕt kiÖm ®­îc. Lý do lµ do mét sè m¸y nghiÒn ph¶i dïng do thiÕt bÞ ®· ®Õn thêi kú thay thÕ, söa ch÷a. Nguyªn nh©n lµ do thiÕt bÞ ®· sö dông ®­îc 25 n¨m nªn viÖc bè trÝ thêi gian söa ch÷a ch¹y m¸y ch­a hîp lý, sang n¨m tíi C«ng ty ph¶i cã kÕ ho¹ch ch¹y thiÕt bÞ vµ dõng söa ch÷a cho hîp lý h¬n ®Ó tiÕt kiÖm ®iÖn vµ gi¶m ®Þnh møc tiªu hao, mÆt kh¸c Clinker r¾n ®«i khi tèn thªm thêi gian nghiÒn. Bi ®¹n ®Þnh møc t¨ng tõ 0,4953 kg ®Õn 0,5965 kg/tÊn t­¬ng ®­¬ng víi 1.349 ®ång/tÊn, nguyªn nh©n lµ do nguyªn liÖu ®Çu vµo rÊt r¾n vµ Clinker r¾n nªn ®Þnh møc tiªu hao bi ®¹n cao. Tãm l¹i: Nhãm vËt liÖu tiÕt kiÖm 17.940 ®ång/tÊn; Nhãm vËt liÖu v­ît chi 3.646 ®ång/tÊn. 1.2. Ph©n tÝch ¶nh h­ëng cña nguyªn vËt liÖu ®Õn gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm BiÓuII.9. ¶nh h­ëng cña nguyªn vËt liÖu ®Õn gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm §¬n vÞ tÝnh: ®ång / tÊn Tªn vËt liÖu §.V tÝnh §¬n gi¸ Tiªu hao TH Gi¸ thµnh ®¬n vÞ tiªu hao thùc tÕ Chªnh lÖch KH TH KH TH A B 1 2 3 4=3´1 5=2´2 6=5-4 Thuèc næ kg 10.867 10.867 0,1079 1.173 1.173 0 D©y næ m 155 155 0,016 2 2 0 KÝp næ c¸i 13.450 13.450 0,0141 190 190 0 QuÆng s¾t tÊn 118.000 120.000 0,0134 1.581 1.608 +27 Phô gia tÊn 145.000 144.000 0,0178 2.581 2.563 -18 Than kg 345 347 127,87 44.115 44.371 +256 X¨ng lÝt 8.684 8.684 0,0511 214 214 0 DÇu ADO lÝt 3.180 3.200 0,7445 2.368 2.382 +15 DÇu FO kg 1.630 1.818 3,512 5.725 6.385 +660 §iÖn kw 760 760 115,200 87.552 87.552 0 Nhít kg 10.909 10.909 0,0495 540 540 0 Mì kg 20.000 20.000 0,0079 158 158 0 G¹ch chÞu löa kg 8.000 8.000 0,8246 6.597 6.597 0 G¹ch Sa m«t kg 4.000 4.000 0,0543 217 217 0 Bét chÞu nhiÖt kg 11.971 11.900 0,168 2.011 1.999 -12 Bi ®¹n kg 13.446 12.000 0,5956 8.008 7.147 -861 Th¹ch cao tÊn 466.923 465.000 0,036 16.809 16.740 -69 Phô gia kh¸c tÊn 73.909 73.909 0,1118 8.263 8.263 0 Vá bao c¸i 2.636 2.627 20,025 52.786 52.606 -180 Chi phÝ kh¸c 3.000 2.800 1,0000 3.000 2.800 -200 Céng 243.889 243.507 -383 Qua biÓu trªn cho ta thÊy ¶nh h­ëng cña gi¸ mua nguyªn vËt liÖu lµm cho chi phÝ nguyªn vËt liÖu gi¶m 0,16% t­¬ng øng víi 383 ®ång/tÊn gåm hai nhãm sau ®©y: + Nhãm tiÕt kiÖm gåm phô gia, bi ®¹n, vá bao 1.340 ®ång/tÊn. + Nhãm v­ît chi gåm than, dÇu lµ 958 ®ång/tÊn. Nguyªn nh©n cña gi¸ mua nguyªn vËt liÖu t¨ng h¬n so víi kÕ ho¹ch do ¶nh h­ëng cña gi¸ c¶ thÞ tr­êng nªn viÖc lËp kÕ ho¹ch vÒ gi¸ chØ t­¬ng ®èi víi mét sè b»ng hµng kh«ng h¹ gi¸ ®­îc nh­ ®iÖn, than, dÇu lµ gi¸ c¶ do nhµ n­íc quy ®Þnh. Nguyªn nh©n cña gi¸ mua vËt t­ mét sè mÆt hµng gi¶m lµ C«ng ty ®Êu thÇu mua vËt t­ tèt, khai th¸c nguån hµng néi ®Þa mua cña mé sè c¬ quan trong bé. Lý do mua ®­îc vËt t­ rÎ lµ cã nhiÒu ®èi t¸c chµo hµng C«ng ty ®· më thÇu ®óng nguyªn t¾c. Nguyªn nh©n cã nhiÒu ®èi t¸c lµ quanh khu vùc cã nhiÒu má khai th¸c mét sè phô gia mµ C«ng ty cÇn, do ®ã hµng n¨m C«ng ty ®· tiÕn hµnh liªn tôc gi¶m ®­îc gi¸ vËt t­ ®Çu vµo. §Ó biÕt ®­îc gi¸ mua vËt t­ ®Çu vµo n¨m tr­íc, ta tiÕn hµnh xem xÐt t×nh h×nh mua vËt t­ cña n¨m 2004 ®­îc tr×nh bµy ë biÓu II.10. BiÓu II.10. T×nh h×nh mua vËt t­ cña n¨m 2004 §¬n vÞ tÝnh: ®ång / tÊn Tªn vËt liÖu §.V tÝnh §¬n gi¸ Tiªu hao thùc tÕ Chi phÝ cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm Chªnh lÖch KH TH KH TH A B 2 3 1 4=1´2 5=1´3 6=5-4 Thuèc næ kg 13.000 13.000 0,1679 2.183 2.183 0 D©y næ m 171 171 0,0231 4 4 0 KÝp næ c¸i 14.795 14.795 0,0169 250 250 0 QuÆng s¾t tÊn 120.000 118.000 0,0082 984 968 -16 Phô gia tÊn 151.000 150.000 0,0996 15.040 14.940 -100 Than kg 352 350 127,5000 44.880 44.625 -255 X¨ng lÝt 8.803 8.803 0,0724 311 311 0 DÇu ADO lÝt 3.500 3.500 0,8058 2.820 2.820 0 DÇu FO kg 1.800 1.800 5,000 9.000 9.000 0 §iÖn kw 700 700 115,200 80.640 80.640 0 Nhít kg 11.500 11.200 0,0495 569 554 -15 Mì kg 22.000 20.000 0,0079 174 158 -16 G¹ch chÞu löa kg 8.500 8.138 2,3192 19.713 18.874 -840 G¹ch Sa m«t kg 6.200 6.070 0,5286 3.277 3.209 -69 Bét chÞu nhiÖt kg 13.500 12.964 0,3059 4.130 3.966 -164 Bi ®¹n kg 14.119 13.446 0,513 7.243 6.898 -345 Th¹ch cao tÊn 490.000 470.000 0,036 17.640 16.920 -720 Phô gia kh¸c tÊn 78.000 78.000 0,123 9.594 9.594 0 Vá bao c¸i 3.100 3.000 20,025 62.078 60.075 -2.003 Chi phÝ kh¸c 2.500 2.300 1,0000 2.500 2.300 -200 Céng 283.030 278.288 -4.742 Qua biÓu II: 10 cho ta thÊy gi¸ mua vËt t­ cã nhiÒu mÆt hµng thay ®æi bao gåm 2 nhãm sau: Nhãm 1 gåm than, x¨ng, dÇu, ®iÖn lµ nh÷ng mÆt hµng nhµ n­íc qu¶n lý, C«ng ty kh«ng tù ®éng gi¶m ®­îc mµ phô thuéc nhµ n­íc quy ®Þnh. Nhãm 2 gåm phô gia, bi ®¹n, th¹ch cao, vá bao phô gia kh¸c lµ nh÷ng mÆt hµng nhµ n­íc kh«ng qu¶n lý. MÆt kh¸c cã nhiÒu ®èi t¸c c¹nh tranh b¸n hµng cho C«ng ty nªn C«ng ty ®· xem xÐt tïy tõng kh¶ n¨ng cña tõng c¬ quan mµ tiÕn hµnh gi¶m gi¸ mua. Qua biÓu II :10 cho ta thÊy gi¸ mua thùc tÕ cña mét sè mÆt hµng n¨m 2005 so víi n¨m 2004 nh­ sau: Phô gia gi¶m 4%. Bi ®¹n gi¶m 10,7%. Th¹ch cao gi¶m 1,6%. Phô gia kh¸c gi¶m 5,2%. Vá bao gi¶m 12,4%. Qua thùc tÕ n¨m tr­íc nh­ vËy, ta tiÕn hµnh gi¶m gi¸ mét sè lo¹i hµng hãa sau: Phô gia gi¶m tiÕp 3% t­¬ng ®­¬ng tõ 140.000 ®/tÊn xuèng 139.608 ®/tÊn. Bi ®¹n gi¶m tiÕp 10% t­¬ng ®­¬ng tõ 12.000 ®/kg xuèng 10.800 ®/kg. Phô gia kh¸c gi¶m tiÕp 5% t­¬ng ®­¬ng tõ 73.909 ®/tÊn xuèng 70.214 ®/tÊn. 2. Ph©n tÝch kho¶n môc chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Ph©n tÝch c¸c yÕu tè ¶nh h­ëng tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt trong gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm, ®Ó t×m ra møc chªnh lÖch tiÒn l­¬ng thùc tÕ so víi kÕ ho¹ch do c¸c nh©n tè hao phÝ thêi gian lao ®éng vµ tiÒn l­¬ng b×nh qu©n giê. Do vËy cã thÓ nãi kho¶n môc chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp phô thuéc vµo sù biÕn ®éng n¨ng suÊt lao ®éng vµ lao ®éng b×nh qu©n. §èi víi C«ng ty Xi m¨ng Hoµng Th¹ch th× tiÒn l­¬ng ®­îc tÝnh nh­ sau: Tr¶ l­¬ng theo c«ng ®o¹n, kho¸n s¶n phÈm, tr¶ l­¬ng theo thêi gian. Trong n¨m 2005 kho¶n môc chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ®­îc thùc hiÖn theo biÓu II.11. BiÓu II.11. BiÓu tæng hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp n¨m 2005 §¬n vÞ tÝnh: ®ång/tÊn Kho¶n môc chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Gi¸ thµnh ®¬n vÞ SP Chªnh lÖch KH TH Møc Tû lÖ % I. L­¬ng c«ng nh©n s¶n xuÊt 19.156 18.951 -205 -1,07 - L­¬ng CNSX Bét liÖu 6.282 6.274 -8 -0,13 - L­¬ng CNSX Clinker 3.777 3.777 0 0,00 - L­¬ng CNSX nghiÒn Clinker 3.499 3.400 -99 -2,83 - L­¬ng CNSX §ãng bao 5.598 5.500 -98 -1,75 II. BHYT, BHXH, KPC§ CNSX 1.460 1.445 -15 -1,03 - Ph©n x­ëng bét liÖu 480 477 -3 -0,63 - Ph©n x­ëng Clinker 290 290 0 0,00 - Ph©n x­ëng nghiÒn Clinker 261 257 -4 -1,53 - Phan x­ëng §ãng bao 429 421 -8 -1,86 Céng I + II 20.616 20.396 -220 -1,07 Qua biÓu trªn cho ta thÊy chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt thùc tÕ gi¶m so víi kÕ ho¹ch lµ 1,07% t­¬ng øng víi 220 ®ång/tÊn trong ®ã gi¶m chi phÝ tiÒn l­¬ng lµ 205 ®ång/tÊn lµ do kh©u s¶n xuÊt bét liÖu, nghiÒn, ®ãng bao. Nguyªn nh©n cña viÖc gi¶m chi phÝ tiÒn l­¬ng do kh©u tæ chøc s¶n xuÊt hîp lý, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng nªn gi¶m bít tiÒn l­¬ng tr¶ theo ngµy c«ng (l­¬ng thêi gian), dÉn ®Õn chi phÝ BHXH, BHYT, KPC§ còng gi¶m theo. MÆt kh¸c, trong n¨m C«ng ty ®· gi¶m bít sè l­îng c«ng nh©n (nh÷ng ng­êi yÕu søc khoÎ) cho ®i lµm viÖc kh¸c mµ ®¬n vÞ kh«ng nhËn thªm ng­êi vµo ®¬n vÞ vµ mét sè c¸n bé kü thuËt ®· chuyÓn ®i nhµ m¸y kh¸c. Chñ yÕu C«ng ty ®· bè trÝ l¹i s¶n xuÊt ë mét sè c«ng ®o¹n. 3. Ph©n tÝch chi phÝ s¶n xuÊt chung Chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ nh÷ng chi phÝ trong ph¹m vi ph©n x­ëng s¶n xuÊt (ph©n x­ëng, tæ ®éi s¶n xuÊt) thuéc chi phÝ chung bao gåm nhiÒu lo¹i cã tÝnh chÊt biÕn ®æi, cã lo¹i cè ®Þnh, cã lo¹i võa biÕn ®æi võa cè ®Þnh. §Ó thuËn tiÖn cho viÖc ph©n tÝch chi phÝ nµy ®­îc chia ra lµm 2 nhãm: + Nhãm t­¬ng ®èi cè ®Þnh (cã thÓ coi lµ nhãm chi phÝ biÕn ®æi): - Chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng. - Chi phÝ vËt liÖu dïng chung - Chi phÝ söa ch÷a. - Chi phÝ dông cô s¶n xuÊt. - Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn. + Nhãm cè ®Þnh: Lµ nhãm kh«ng t¨ng kh«ng gi¶m khi t¨ng gi¶m s¶n l­îng kh«ng cïng tû lÖ t¨ng gi¶m s¶n l­îng nh­ chi phÝ khÊu hao TSC§. Chi phÝ s¶n xuÊt chung cña C«ng ty ®­îc thÓ hiÖn qua biÓu II.11. T×nh h×nh thùc hiÖn dù to¸n s¶n xuÊt chung cña s¶n phÈm. BiÓu II.12. Dù to¸n chi phÝ chung ph©n x­ëng §¬n vÞ tÝnh: ®ång / tÊn Lo¹i chi phÝ Gi¸ thµnh ®¬n vÞ Chªnh lÖch KH TH Møc Tû lÖ Chi phÝ biÕn ®æi 38.433 39.047 + 614 + 1,60 Chi phÝ cè ®Þnh 124.612 127.900 + 288 + 0,23 Céng 163.045 163.947 + 902 + 0,55 Qua biÓu trªn cho ta thÊy thùc hiÖn dù to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung cho ta thÊy viÖc thùc hiÖn chi phÝ so víi dù to¸n t¨ng 0,55% t­¬ng øng víi 902 ®ång/tÊn. Trong ®ã chi phÝ biÕn ®æi t¨ng 614 ®ång/tÊn, lý do t¨ng trong n¨m C«ng ty ®· mua s¾m dông cô trang thiÕt bÞ v¨n phßng. Nguyªn nh©n ®· l©u c¸c phßng ban trong ph©n x­ëng ch­a ®­îc n©ng cÊp mua s¾m míi mét sè thiÕt bÞ dïng cho v¨n phßng nh­ m¸y ®iÒu hßa, vi tÝnh, c«ng tr×nh vÖ sinh ®­îc n©ng cÊp. KhÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh t¨ng 288 ®ång/tÊn. Lý do trong n¨m qua mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh t¨ng dÉn ®Õn khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh cho mét ®¬n vÞ còng t¨ng theo. 4. Ph©n tÝch kho¶n môc chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp lµ nh÷ng chi phÝ cã liªn quan ®Õn viÖc tæ chøc qu¶n lý ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong doanh nghiÖp ta còng chia kho¶n môc nµy ra lµm 2 nhãm: + Nhãm chi phÝ t­¬ng ®èi cè ®Þnh (cã thÓ coi lµ nhãm chi phÝ biÕn ®æi) - Chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng. - Chi phÝ vËt liÖu v¨n phßng. - Chi phÝ thuÕ vµ lÖ phÝ. - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi. - Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn. + Nhãm chi phÝ cè ®Þnh: Chi phÝ khÊu hao TSC§ (dïng cho v¨n phßng) §Ó thÊy ®­îc t×nh h×nh thùc hiÖn dù to¸n chi phÝ qu¶n lý cña C«ng ty trong n¨m 2004, ta lËp biÓu nh­ sau: BiÓu II :13. T×nh h×nh thùc hiÖn dù to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp §¬n vÞ tÝnh: ®ång / tÊn Lo¹i chi phÝ Gi¸ thµnh ®¬n vÞ Chªnh lÖch KH TH Møc Tû lÖ Chi phÝ biÕn ®æi 61.380 61.388 + 8 + 0,013 Chi phÝ cè ®Þnh 1.665 1.667 + 2 + 0,1201 Céng 63.045 63.055 + 10 + 0,0159 Qua biÓu trªn cho ta thÊy t×nh h×nh thùc hiÖn chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp cho ta thÊy t¨ng so víi kÕ ho¹ch dù to¸n lµ 0,016% t­¬ng øng víi 10 ®ång/tÊn. Nguyªn nh©n chi phÝ biÕn ®æi t¨ng lµ do trong n¨m C«ng ty ®· tæ chøc nhiÒu héi nghÞ dÉn ®Õn chi phÝ tiÕp kh¸ch t¨ng 8 ®ång/tÊn. MÆt kh¸c C«ng ty ®· mua s¾m thªm thiÕt bÞ v¨n phßng dÉn ®Õn chi phÝ cè ®Þnh còng t¨ng theo. 5. Ph©n tÝch kho¶n môc chi phÝ b¸n hµng Chi phÝ b¸n hµng lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ liªn quan ®Õn tiªu thô s¶n phÈm. §©y lµ kho¶n chi phÝ ngoµi s¶n xuÊt nh­ng l¹i gi÷ vai trß rÊt quan träng trong s¶n xuÊt kinh doanh bëi muèn thóc ®Èy ®­îc s¶n xuÊt th× s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ph¶i tiªu thô ®­îc. Mµ tiªu thô ®­îc nhiÒu hay Ýt th× còng liªn quan ®Õn chi phÝ chÝnh, v× vËy viÖc ph©n tÝch kho¶n môc chi phÝ b¸n hµng lµ rÊt cÇn thiÕt. ViÖc ph©n tÝch kho¶n môc nµy còng chia ra lµm 2 nhãm: + Nhãm t­¬ng ®èi cè ®Þnh (cã thÓ coi lµ chi phÝ biÕn ®æi) - Chi phÝ nh©n viªn b¸n hµng. - Chi phÝ vËt liÖu c«ng cô. - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi. - Chi phÝ bao b× bèc xÕp vËn chuyÓn. + Nhãm chi phÝ cè ®Þnh: - Chi phÝ khÊu hao TSC§ dïng cho v¨n phßng. - Chi phÝ thuª kho b·i. Kho¶n môc chi phÝ b¸n hµng ®­îc thÓ hiÖn qua biÓu II.13. BiÓu II.14. T×nh h×nh thùc hiÖn dù to¸n chi phÝ b¸n hµng §¬n vÞ tÝnh: ®ång / tÊn Lo¹i chi phÝ Gi¸ thµnh ®¬n vÞ Chªnh lÖch KH TH Møc Tû lÖ Chi phÝ biÕn ®æi 121.521 122.000 479 0,39 Chi phÝ cè ®Þnh 9.050 8.540 -510 -5,64 Céng 130.571 130.540 -31 -0,02 Qua biÓu trªn cho ta thÊy t×nh h×nh thùc hiÖn chi phÝ dù to¸n thùc tÕ t¨ng so víi kÕ ho¹ch lµ 0,02% t­¬ng øng víi 31 ®ång/tÊn, lý do lµm cho chi phÝ biÕn ®æi t¨ng vµ chi phÝ cè ®Þnh gi¶m. Trong ®ã: - Chi phÝ biÕn ®æi t¨ng 479 ®ång/tÊn - Chi phÝ cè ®Þnh gi¶m 510 ®ång/tÊn. Nguyªn nh©n chi phÝ biÕn ®æi t¨ng lµ do xi m¨ng ph¶i vËn chuyÓn xa dÉn ®Õn t¨ng chi phÝ, tû lÖ r¸ch vì cao, do ®ã chi phÝ biÕn ®æi trong n¨m qua t¨ng. Nguyªn nh©n do yªu cÇu cña Tæng C«ng ty ®Ó b×nh æn l­îng vµ gi¸ xi m¨ng trªn toµn ®Êt n­íc. Nh­ng sè l­îng hµng b¸n ë phÝa Nam l¹i kh«ng lín (l­îng bæ sung) nªn chi phÝ cã t¨ng còng kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn lîi nhuËn. T×nh h×nh tiªu thô n¨m 2005 rÊt thuËn lîi, ®ã lµ ®Ønh cao cña C«ng ty Xi m¨ng Hoµng Th¹ch tõ tr­íc ®Õn nay. Nguyªn nh©n chñ yÕu lµ nÒn kinh tÕ n­íc ta tiÕp tôc ph¸t triÓn ®¹t møc t¨ng tr­ëng kh¸, ®©y lµ ®éng lùc kÝch thÝch s¶n xuÊt vµ tiªu thô ph¸t triÓn. ChÝnh s¸ch nhÊt qu¸n cña ChÝnh phñ lµ h¹n chÕ nhËp khÈu xi m¨ng vµ Clinker t¹o ®iÒu kiÖn tèt cho ngµnh Xi m¨ng. Chi phÝ cè ®Þnh còng gi¶m, nguyªn nh©n trong n¨m s¶n l­îng tiªu thô v­ît kÕ ho¹ch lµm cho khÊu hao TSC§ cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm gi¶m, tiªu thô ë thÞ tr­êng phÝa B¾c l¹i tèt nªn chi phÝ thuª kho chøa gi¶m, dÉn ®ªn chi phÝ cè ®Þnh gi¶m 510 ®ång/tÊn. KÕt luËn: Qua ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn gi¸ thµnh s¶n phÈm ë C«ng ty cho ta thÊy gi¸ thµnh thùc tÕ gi¶m h¬n so víi gi¸ thµnh kÕ ho¹ch lµ do mét sè nguyªn nh©n sau: + Chi phÝ cè ®Þnh trªn mét ®¬n vÞ s¶n phÈm h¹, nguyªn nh©n do s¶n l­îng s¶n xuÊt t¨ng. S¶n l­îng s¶n xuÊt t¨ng, C«ng ty ®· rót ng¾n thêi gian dõng lß tiÕn hµnh söa ch÷a lín ®ång thêi khi dõng lß, cung øng ®Çy ®ñ thiÕt bÞ vËt t­ ®¸p øng kÞp thêi cho s¶n xuÊt, tiªu thô ®óng kÕ ho¹ch ®· ®Æt ra. + Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trªn mét ®¬n vÞ s¶n phÈm gi¶m do nguyªn nh©n sau: - §Þnh møc tiªu hao trªn mét ®¬n vÞ s¶n phÈm mét sè mÆt hµng gi¶m. Nguyªn nh©n C«ng ty ®· tiÕn hµnh gi¶m ®Þnh møc tiªu hao vËt t­ mét sè mÆt hµng. - Gi¸ c¶ mét sè mÆt hµng gi¶m, nguyªn nh©n C«ng ty tiÕn hµnh mua vËt t­ ®óng quy ®Þnh cña Tæng C«ng ty ®· ®Ò ra. Nguyªn nh©n lµ C«ng ty ®· chän rÊt nhiÒu ®èi t¸c, lùa chän ®Êu thÇu, tæ chøc tiÕn hµnh kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm ®óng quy ®Þnh cña Tæng C«ng ty. - Mét sè mÆt hµng gi¸ cao h¬n so víi kÕ ho¹ch lµ do biÕn ®éng cña thÞ tr­êng. - MÆt kh¸c cã lo¹i vËt liÖu sö dông cao h¬n so víi ®Þnh møc lµ do thay ®æi biÖn ph¸p c«ng nghÖ. + VÒ m¸y mãc thiÕt bÞ, mét sè thiÕt bÞ cßn l¹c hËu, nguyªn nh©n lµm cho tiªu hao vËt t­ còng t¨ng. + Tæ chøc s¶n xuÊt ®· t­¬ng ®èi hîp lý, ®«i khi cßn cã chç bè trÝ s¶n xuÊt ch­a hîp lý. + N¨ng suÊt lao ®éng, C«ng ty ®· bè lùc l­îng lao ®éng t­¬ng ®èi hîp lý, nh­ng bªn c¹nh ®ã cßn mét sè c«ng viÖc cÇn ph¶i gi¶i quyÕt trong kú tíi. * Tãm l¹i, mét sè vÊn ®Ò cÇn ph¶i kh¾c phôc trong thêi gian tíi nh»m môc ®Ých h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm: - KhuyÕn khÝch, ®éng viªn c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn bé C«ng ty triÖt ®Ó tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu dïng cho s¶n xuÊt. - Gi¸m s¸t kiÓm tra viÖc thùc hiÖn ®Þnh møc. - Chó träng c«ng t¸c cung øng vËt t­ hµng hãa phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña s¶n xuÊt vÒ sè l­îng, chñng lo¹i, gi¸ c¶. - Tæ chøc s¾p xÕp l¹i s¶n xuÊt cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña ®¬n vÞ nh»m gi¶m triÖt ®Ó gi¶m chi phÝ ®Çu t­ vµo ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. ch­¬ng III C¸c biÖn ph¸p h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm I. Danh môc c¸c biÖn ph¸p Trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt hiÖn nay khi mµ nÒn kinh tÕ vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ n­íc, c¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× ph¶i cã møc chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña m×nh thÊp h¬n hay b»ng møc chi phÝ s¶n phÈm b×nh qu©n cña ngµnh. Muèn h¹ ®­îc gi¸ thµnh s¶n phÈm cÇn ph¶i thùc hiÖn ®ång bé nhiÒu biÖn ph¸p nh»m khai th¸c mäi kh¶ n¨ng s½n cã cña m×nh còng nh­ viÖc tËn dông c¸c nguån lùc bªn ngoµi cã thÓ huy ®éng ®­îc. Qua nghiªn cøu lý luËn vµ ph­¬ng h­íng vÒ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty Xi m¨ng Hoµng Th¹ch, ta thÊy cÇn ¸p dông mét sè biÖn ph¸p h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm sau ®©y: 1. Gi¶m chi phÝ nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo b»ng c¸ch ch¹y than thay dÇu FO. 2. Gi¶m chi phÝ nguyªn vËt liÖu tõ s¶n xuÊt Clinker PCB 30 sang s¶n xuÊt Clinker PCB 40, ®Ó pha phô gia thµnh Xi m¨ng PCB 30. 3. Thay ®æi ®Þnh l­îng vµ gi¸ hµng hãa ®Çu vµo . II. BiÖn ph¸p thø nhÊt 1. Tªn biÖn ph¸p: Gi¶m chi phÝ nguyªn vËt liÖu ch¹y than thay dÇu FO Muèn gi¶m ®­îc chi phÝ s¶n xuÊt ngoµi viÖc tiÕt kiÖm tiÒn l­¬ng khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh. dïng trong s¶n xuÊt còng cÇn thay ®æi nhiªn liÖu ®Ó tiÕt kiÖm nguån nhiªn liÖu ®Çu vµo. Trong thùc tÕ hiÖn nay ë C«ng ty Xi m¨ng Hoµng Th¹ch ®ang sö dông hai nguån nhiªn liÖu dïng cho ®èt lß lµ than vµ dÇu FO, nh­ng dÇu mua th× ®¾t h¬n than, mÆt kh¸c than trong néi ®Þa th× s¶n xuÊt ®­îc vµ dÇu th× ph¶i mua tõ n­íc ngoµi. DÇu th× ®¾t gÊp 3 lÇn than, do ®ã ta cã thÓ dïng than ch¹y thay dÇu th× kinh tÕ h¬n. Trong thiÕt kÕ 2 d©y chuyÒn cña C«ng ty Xi m¨ng Hoµng Th¹ch cã vßi phun ®a kªnh gåm vßi phun than vµ vßi phun dÇu cã thÓ ho¹t ®éng song song cïng mét lóc. Nh­ng muèn ph¸t huy néi lùc nguån nhiªn liÖu hiÖn cã cña ®Êt n­íc vµ gi¸ thµnh rÎ h¬n, ta tiÕn hµnh ch¹y than thay dÇu. Lý do thay than b»ng dÇu lµ khi lß ch¹y æn ®Þnh th× ta tiÕn hµnh ®iÒu khiÓn l­îng than vµ dÇu cho thÝch hîp ®Ó ch¹y lß kh«ng ph¶i lóc nµo còng vËn hµnh ch¹y toµn than hoÆc toµn dÇu mµ tïy theo nhiÖt l­îng vµ sù cè mµ ta cã thÓ sö dông than hay dÇu cho thÝch hîp. Qua nghiªn cøu tµi liÖu vµ kh¶ n¨ng cña C«ng ty còng nh­ tr×nh ®é sö dông thiÕt bÞ m¸y mãc cña ®éi ngò CBCNV trong C«ng ty, ta thÊy sö dông biÖn ph¸p lµ kh¶ thi. So s¸nh 2 lo¹i nhiªn liÖu nµy, ta thÊy chóng cã nh÷ng ­u nh­îc ®iÓm nh­ sau: + ¦u ®iÓm: - Than c¸m dïng than néi ®Þa trong n­íc khai th¸c ®­îc, gi¸ rÎ, chñ ®éng trong s¶n xuÊt. - DÇu FO ®é bèc ch¸y nhanh, nhiÖt l­îng cao. + Nh­îc ®iÓm: - Than c¸m ®é bèc ch¸y chËm, nhiÖt l­îng thÊp h¬n dÇu FO. - DÇu FO ph¶i nhËp tõ n­íc ngoµi gi¸ thµnh ®¾t h¬n than c¸m. ChÝnh v× ­u nh­îc ®iÓm trªn, ta nªn ¸p dông biÖn ph¸p ch¹y than thay dÇu víi mét tû lÖ nhÊt ®Þnh cho hîp lý v× c¸c nguyªn nh©n sau: - ThiÕt bÞ b¬m dÇu ®· thiÕt kÕ l¾p ®Æt vµ th­êng xuyªn vËn hµnh nÕu mµ ch¹y than 100% thiÕt bÞ kh«ng vËn hµnh th­êng xuyªn, sÏ bÞ h­ háng ¶nh h­ëng ®Õn sÊy, ®èt lß khi dõng lß söa ch÷a. - Khi sÊy, ®èt lß ph¶i dïng ®Õn dÇu FO ®Ó t¨ng nhanh ®é bèc ch¸y vµ t¨ng nhiÖt l­îng, nÕu dïng than c¸m hoµn toµn th× ®é bèc ch¸y chËm, nhiÖt l­îng thÊp sÏ ¶nh h­ëng ®Õn n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng cña xi m¨ng. ChÝnh v× nh÷ng nguyªn nh©n ®ã nªn viÖc ch¹y than thay b»ng dÇu ph¶i cã mét tû lÖ cho hîp lý, vµ ®­îc tÝnh to¸n ë phÇn sau. 2. Néi dung biÖn ph¸p Trong khi vËn hµnh lß chó ý ch¹y m¸y nghiÒn than cho ®ñ sè l­îng than ®Ó ®ñ l­îng than duy tr× ch¹y lß ®Òu ®Æn. NghiÒn than ph¶i ®ñ mÞn ®Ó ®¹t yªu cÇu khi ch¹y lß, kh«ng ®Ó t¾c liÖu, lu«n lu«n b¶o d­ìng m¸y nghiÒn than ®óng ®Þnh kú. Mua than ®óng chÊt l­îng than c¸m 3A (lÊy mÉu vµ thñ mÉu ®óng quy tr×nh). Sö dông vËt t­ x©y lß nh­ g¹ch chÞu löa tÊm lãt, v¸ch ng¨n, söa ch÷a lín ®óng ®Þnh kú, t×m mäi biÖn ph¸p duy tr× ch¹y lß ®¹t hiÖu qu¶ cao kh«ng ®Ó tèn dÇu khi khëi ®éng. Theo nh­ ®Þnh møc ®· thùc hiÖn ®­îc trong n¨m 2005 lµ: + Than 127,87 kg. + DÇu FO 3,512 kg NhiÖt l­îng: + Than : 6800 kal / kg + DÇu : 9800 kcal / kg NhiÖt l­îng cÇn thiÕt ®Ó nung 1 tÊn Clinker lµ: 930.934 kcal. Trong ®ã: + Than : 127,87 kg ´ 6.800 kcal / kg = 869.516 kcal + DÇu : 3.512 kg ´ 9.800 kcal / kg = 34.418 kcal Tæng céng: 869.516 kcal + 34.418 kcal = 930.934 kal Ta tiÕn hµnh gi¶m tõ 3,512 kg dÇu MFO xuèng 1,512 kg dÇu FO. VËy nhiÖt l­îng cÇn thiÕt lµ: DÇu 1,512 kg ´ 9.800 kal / kg = 14.818 kcal L­îng than cÇn lµ 930.934 kcal - 14.818 = 961.116 kcal t­¬ng ®­¬ng víi 134,72 kg than. 3. Ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn biÖn ph¸p: Tr­ëng phßng C«ng nghÖ. Tr­ëng phßng ®iÒu hµnh trung t©m. 4. KÕt qu¶ mong ®îi khi ¸p dông biÖn ph¸p: a. Chi phÝ dÇu FO cho 1 tÊn xi m¨ng lµ: Khi ch­a ¸p dông biÖn ph¸p: 3,512 kg ´ 1.818 ®ång / kg = 6.385 ®ång Khi ¸p dông biÖn ph¸p: 1,512 kg ´ 1.818 ®ång / kg = 2.749 ®ång Chªnh lÖch: 6.385 ®ång - 2.749 ®ång = 3.636 ®ång/tÊn xi m¨ng b. Chi phÝ than cho 1 tÊn xi m¨ng lµ: Khi ch­a ¸p dông biÖn ph¸p: 127,87 kg ´ 347 ®ång / kg = 44.370,89 ®ång Khi ¸p dông biÖn ph¸p: 134,72 kg ´ 347 ®ång / kg = 46.747,8 ®ång Chªnh lÖch: 44.371 ®ång - 46.74 ®ång = -2.376,9 ®ång/tÊn xi m¨ng Tæng hîp biÖn ph¸p ch¹y than thay dÇu: VËy cø thay 2 kg dÇu FO b»ng 6,85 kg than. Møc gi¶m chi phÝ do ¸p dông biÖn ph¸p lµ: 1.636 ®ång - 2.376,9 ®ång = 1.259 ®ång/tÊn xi m¨ng. Lîi nhuËn t¨ng thªm khi ¸p dông biÖn ph¸p lµ: 1.259,1 ®ång/tÊn ´ 2.043.000 tÊn = 2.572.239.150 ®ång III. BiÖn ph¸p thø hai 1. Tªn biÖn ph¸p: Gi¶m chi phÝ nguyªn vËt liÖu b»ng c¸ch tõ s¶n xuÊt Clinker PCB 30 sang s¶n xuÊt Clinker PCB 40 ®Ó pha phô gia thµnh xi m¨ng PCB 30. §Ó tiÕt kiÖm chi phÝ nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo, ngoµi viÖc gi¶m gi¸ vËt t­ ®Çu vµo cßn gi¶m chi phÝ nguyªn vËt liÖu b»ng c¸ch s¶n xuÊt Clinker PCB 30 sang s¶n xuÊt Clinker PCB 40 ®Ó pha phô gia ®Çy (phô gia s¶n l­îng) còng gi¶m ®­îc chi phÝ nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo. Trong thùc tÕ hiÖn nay ë C«ng ty Xi m¨ng Hoµng Th¹ch ®ang s¶n xuÊt xi m¨ng PCB 30 b»ng s¶n xuÊt Clinker PCB 30 chÊt l­îng cao ®Ó pha tû lÖ phô gia lµ 11% (phô gia s¶n l­îng) nh­ng chÊt l­îng xi m¨ng vÉn ®¹t tiªu chuÈn vµ æn ®Þnh. Qua nghiªn cøu tµi liÖu vµ c«ng nghÖ s¶n xuÊt xi m¨ng t¹i C«ng ty Xi m¨ng Hoµng Th¹ch, kh¶ n¨ng cña C«ng ty, tr×nh ®é cña c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ tiÒm n¨ng s½n cã cña khu vùc, ta nªn ¸p dông biÖn ph¸p s¶n xuÊt xi m¨ng PCB 30 tõ Clinker PCB 40 vµ pha tû lÖ phô gia lµ 15% thµnh xi m¨ng PCB 30 lµ hîp lý, vÉn ®¶m b¶o chÊt l­îng. Trong ®ã s¶n xuÊt Clinker PCB 40 gi¸ thµnh t¨ng thªm so víi Clinker PCB 30 lµ 6,4% trong khi ®ã pha thªm tû lÖ phô gia lµ 15%. Mµ gi¸ mua phô gia lµ 73.909 ®ång/tÊn. ChÝnh v× nguyªn nh©n trªn ta nªn ¸p dông biÖn ph¸p s¶n xuÊt xi m¨ng PCB 30 tõ Clinker PCB 30 thay b»ng s¶n xuÊt xi m¨ng PCB 30 tõ Clinker PCB 40. 2. Néi dung biÖn ph¸p: + Phèi hîp theo tiªu chuÈn cña Clinker PCB 40. + VËn hµnh lß nung theo tiªu chuÈn Clinker PCB 40. Chó ý khi vËn hµnh ph¶i t¹o cho ®­îc mét líp cola míi ®­îc cÊp liÖu, ®Ó s¶n xuÊt Clinker muèn t¹o ®­îc mét líp cola ta ph¶i thay ®æi phèi liÖu, t¹o thµnh chÊt b¸m dÝnh, ®Ó b¸m vµo toµn bé thµnh lß tõ 100mm - 200mm, tèt nhÊt lµ t¹o líp cola dÇy 100mm lµ tèt nhÊt. §Ó ®ì hao mßn g¹ch chÞu löa, ®iÒu chØnh l­îng than thÝch hîp khi nung ®Ó tiÕt kiÖm nhiªn liÖu vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao (v× s¶n xuÊt Clinker PCB 40 yªu cÇu nhiÖt ®é cao h¬n Clinker PCB 30 vµ hao mßn g¹ch chÞu löa cao h¬n Clinker PCB 30). 3. Tæng chi phÝ cho thùc hiÖn biÖn ph¸p: + Chi phÝ l­îng than dïng cho s¶n xuÊt mét tÊn xi m¨ng lµ: Nh­ ®· nªu ë trªn, l­îng than cho s¶n xuÊt mét tÊn xi m¨ng tõ Clinker PCB 30 lµ 127,87kg. Nh­ng s¶n xuÊt mét tÊn xi m¨ng tõ Clinker PCB 40 lµ 137 kg than. Chªnh lÖch than lµ: 137 kg - 127,87 kg = 9,13 kg. + Chi phÝ cho dÇu FO: Chi phÝ cho mét tÊn xi m¨ng tõ Clinker PCB 30 lµ: 3,512 kg dÇu. Nh­ng chi phÝ cho s¶n xuÊt mét tÊn xi m¨ng tõ Clinker PC40 lµ 5,0 kg dÇu. Chªnh lÖch dÇu FO lµ: 5,0 kg - 3,512 kg = 1,488 kg + Chi phÝ g¹ch chÞu löa cho s¶n xuÊt mét tÊn xi m¨ng tõ Clinker PCB 30 lµ 0,8246kg + Chi phÝ g¹ch sam«t cho s¶n xuÊt mét tÊn xi m¨ng tõ Clinker PCB 30 lµ 0,0543kg + Chi phÝ bét chÞu nhiÖt cho s¶n xuÊt mét tÊn xi m¨ng tõ Clinker PCB 30 lµ 0,186kg + Chi phÝ g¹ch chÞu löa cho s¶n xuÊt mét tÊn xi m¨ng tõ Clinker PCB 40 lµ 1,9450kg + Chi phÝ g¹ch sam«t cho s¶n xuÊt mét tÊn xi m¨ng tõ Clinker PCB 40 lµ 0,0710kg + Chi phÝ bét chÞu nhiÖt cho s¶n xuÊt mét tÊn xi m¨ng tõ Clinker PCB 40 lµ 0,302kg Chªnh lÖch g¹ch chÞu löa lµ: 0,9450kg - 0,8246kg = 0,1204kg. Chªnh lÖch g¹ch sam«t lµ: 0,0710kg - 0,0543kg = 0,0167kg Chªnh lÖch bét chÞu nhiÖt lµ: 0,302 - 0,186 = 0,016kg Tæng møc chi phÝ t¨ng thªm khi s¶n xuÊt Clinker PCB 40 lµ: 16.283,69 ®ång / tÊn xi m¨ng. Ta tÝnh theo c«ng thøc: KNVL = (a0 - a1) ´ g0 KNVL : Møc tiÕt kiÖm vËt t­, nhiªn liÖu, ®éng lùc trªn 1 ®¬n vÞ s¶n phÈm a0 : §Þnh møc tiªu hao vËt t­, nhiªn liÖu trªn 1 ®¬n vÞ s¶n phÈm a1 : §Þnh møc tiªu hao vËt t­, nhiªn liÖu trªn 1 ®¬n vÞ s¶n phÈm sau khi ¸p dông biÖn ph¸p. Trong ®ã: - Than: KNVL = (127,87kg - 137kg) ´ 347 ®/kg = -3168,11 ®ång - DÇu FO: KNVL = (3,512kg - 5,0kg) ´ 1.818 ®/kg = -2.705,184 ®ång - G¹ch chÞu löa: KNVL = (0,8246kg - 1,9450kg) ´ 8.000®/kg = -8.963,2 ®ång - G¹ch sam«t: KNVL = (0,0543kg - 0,0710kg) ´ 4.000®/kg = -66,8 ®ång - Bét chÞu nhiÖt: KNVL = (0,186kg - 0,302kg) ´ 11.900®/kg = -1.380,4 ®ång Tæng chi phÝ nguyªn vËt liÖu t¨ng thªm khi ¸p dông biÖn ph¸p cho mét tÊn s¶n phÈm lµ: 16.283,69 ®ång/tÊn. Nh­ng sau khi ¸p dông biÖn ph¸p tû lÖ phô gia pha t¨ng thªm lµ: 15% - 11% = 4% Gi¸ mua cña phô gia lµ: 4% ´ 73.909 ®ång/tÊn = 2.965,36 ®ång/tÊn Gi¸ b¸n cña l­îng phô gia ®ã lµ (tÝnh theo gi¸ thµnh toµn bé): 4% ´ 620.000 ®ång/tÊn = 24.800 ®ång/tÊn Møc chªnh lÖch: 24.800 ®ång/tÊn - 2.965,36 ®ång/tÊn = 21.843,64 ®ång/tÊn. 4. Ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn biÖn ph¸p: Tr­ëng phßng C«ng nghÖ vµ Phßng ®iÒu hµnh trung t©m. 5. KÕt qu¶ mong ®îi khi thùc hiÖn biÖn ph¸p: (21.843,64 ®ång/tÊn - 16.283,69 ®ång/tÊn) ´ 2.043.000 tÊn = 11.358.969.678® Trong ®ã: a - Møc chi phÝ t¨ng thªm khi s¶n xuÊt xi m¨ng tõ Clinker PCB 40 so víi s¶n xuÊt xi m¨ng tõ Clinker PCB 30 lµ 16.253,6 ®ång/tÊn. b - Møc chi phÝ cho mua phô gia pha t¨ng thªm khi ¸p dông biÖn ph¸p lµ: 0,04 tÊn ´ 73.909 ®ång/tÊn = 2.956,36 ®ång/tÊn Gi¸ b¸n l­îng phô gia t¨ng thªm (phô gia thµnh Xi m¨ng) lµ: 0,04 tÊn ´ 640.000 ®ång/tÊn = 25.600 ®ång/tÊn Chªnh lÖch: 24.800 ®ång/tÊn - 2.956,4 ®ång/tÊn = 21.834,6 ®ång/tÊn HiÖu qu¶ kinh tÕ do ¸p dông biÖn ph¸p ®­îc tr×nh bµy t¹i biÓu IV.1 Tæng hîp hiÖu qu¶ kinh tÕ cña c¸c biÖn ph¸p tr×nh bµy t¹i biÓu IV.2 III. BiÖn ph¸p thø ba : Tªn biÖn ph¸p : Thay ®æi ®Þnh l­îng vµ gi¸ hµng hãa ®Çu vµo - Gi¶m chi phÝ ®Çu vµo b»ng c¸ch thay thÕ ®Þnh l­îng cña giÊy . - Gi¶m chi phÝ thay ®æi chñng lo¹i vËt t­ tõ lo¹i giÊy KRAF SEGEZHO cña Nga s¶n xuÊt sang SHINHO cña Hµn Quèc . - §Ó s¶n xuÊt thµnh phÈm cña 1 lo¹i s¶n phÈm hoµn thiÖn cÇn c¸c tiªu chuÈn sau . ChØ tiªu kü thuËt §¬n vÞ tÝnh C¸c chØ sè KÝch th­íc vá §¬n vÞ mm Khæ réng mm 1020 ChiÒu dµi vá bao 760 §é kÐo theo chiÒu däc kg/15mm ³6,8 ChiÒu réng vá bao 420 §é kÐo theo chiÒu ngang kg/15mm ³3,4 ChiÒu c¹ch vá bao 80 §é bÒn xe theo chiÒu däc gf ³0,5 ChiÒu dai c¾t lythùc tÕ cña vá bao 787,4 §é bÒn xe theo chiÒu ngang gf ³100 §é Èm % £10 §Þnh l­îng G/m2 75±3g Ph­¬ng ¸n 1 : Thay ®æi ®Þnh l­îng cña giÊy . Muèn hoµn thiÖn 1 s¶n phÈm th× cÇn dïng 2 líp vá b»ng giÊy KRAFR vµ 1 líp v¶i PP . Qua nghiªn cøu tµi liÖu kh¶ n¨ng thay thÕ ®Þnh l­îng cña 2 líp giÊy KRAFR . ­u ®iÓm : - Thay ®æi ®Þnh l­îng giÊy KRAFR sÏ kh«ng lµm ¶nh h­ëng c¸c chØ tiªu kü thuËt cña 1 s¶n phÈm phÇn vá bao . - Gi¸ c¶ thÊp h¬n so víi lo¹i s¶n phÈm ®ang dïng . - ChÊt l­îng lo¹i s¶n phÈm nµy lµ lo¹i vá KPK. Nh­îc ®iÓm : Thay ®æi ®Þnh l­îng giÊy KRAFR SEGEZHA khi nhËp lo¹i giÊy nµy ph¶i kiÓm tra c¸c th«ng sè kü thuËt chÆt chÏ , nghiÖm ngÆt . Lo¹i hµng hãa nµy kh«ng thuËn lîi nh­ hµng ho¸ ®ang dïng. §ßi hái ph¶i chñ ®éng h¬n khi nhËp hµng . Néi dung cña biÖn ph¸p : * Theo ®Þnh møc thùc hiÖn : - Lo¹i giÊy KRAFR SEGZHA lo¹i 75 g/m2 = 0,05872114kg/1 líp vá - Lo¹i giÊy KRAFR SEGZHA lo¹i 70 g/m2 = 0,0548066kg/1 líp vá * §¬n gi¸ cho lo¹i giÊy KRAFR SEGZHA §Þnh l­îng 75g/m2 vµ 70 g/m2 lµ : 10.850®/1kg * §Ó s¶n xuÊt 1 vá bao cÇn 2 líp giÊy . - Lo¹i ®Þnh l­îng : 75 g/m2 0,05872114 kg x 2 líp = 0,1174428 kg/1vá - Lo¹i ®Þnh l­îng : 70 g/m2 0,0548066 kg x 2 líp = 0,1096132 kg/1vá ChÞu tr¸ch nhiÖm cho thùc hiÖn biÖn ph¸p . V¨n phßng c«ng nghÖ Phßng hãa nghiÖm . KÕt qu¶ khi ¸p dông biÖn ph¸p a. Chi phÝ cho 1 vá bao lµ : Khi ch­a ¸p dông biÖn ph¸p : 0,1174428 kg x 10.850®ång /1kg = 1.274,3®/1vá Khi ¸p dông biÖn ph¸p : 0,1096132 x 10.850®ång /1kg = 1.189,3®/1vá Chªnh lÖch : 1.274,3 ®ång – 1.189,3 ®ång = 85®/1vá Ph­¬ng ¸n 2 : Gi÷ nguyªn 1 líp giÊy ngoµi KRAFR SEGZHA ®Þnh l­îng 70g/m2 thay ®æi 1 líp giÊy lãt trong b»ng giÊy SHINHO Hµn Quèc . ­u ®iÓm : - Lo¹i giÊy SHINHO nµy gi¸ c¶ thÝch hîp gi¶m chi phÝ . - §Þnh l­îng nhá ®¹t yªu cÇu vÒ kü thuËt khi s¶n xuÊt vá . - NhËp hµng t¹i Ch©u ¸ . - ChÞu ®é Èm tèt, ®é b¸m dÝnh cao trong thêi tiÕt «n ®íi . Nh­îc ®iÓm : BÒ mÆt kh«ng thÝch hîp lµm líp vá ngoµi v× kh«ng nh½n . Mµu s¾c sÉm kh«ng hîp bao b× mÉu m· phÇn ngoµi . Néi dung cña biÖn ph¸p : * Theo ®Þnh møc thùc hiÖn : - Lo¹i giÊy KRAFR SHINHO ®Þnh l­îng70 g/m2 = 0,05480664kg/1 líp vá * §¬n gi¸ cho lo¹i giÊy KRAFR SHINHO = 8.368®/1kg * §Ó dïng cho s¶n xuÊt 1 líp trong cña vá bao xi m¨ng . ChÞu tr¸ch nhiÖm thay ®æi biÖn ph¸p . V¨n phßng c«ng nghÖ Phßng hãa nghiÖm . KÕt qu¶ khi ¸p dông biÖn ph¸p a. Chi phÝ cho 1 líp vá lµ : Khi ch­a thay ®æi lo¹i giÊy KRAFR SHINHO g÷i nguyªn ®Þnh l­îng 75g/m2 0,05872114 kg/1 líp vá x 10.850®ång /1kg = 637®/1kg Khi thay ®æi lo¹i giÊy KRAFR SHINHO ®Þnh l­îng 70g/m2 0,0548066kg/1 líp vá x 8.3680®ång /1kg = 459®/1kg Chªnh lÖch : 637 ®ång – 459 ®ång = 178®/1líp vá bao Mét ®iÒu kiÖn ®Ó C«ng ty tån t¹i ph¸t triÓn v÷ng m¹nh ph¶i th­êng xuyªn ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é cña ®éi ngò c¸n bé cã n¨ng lùc linh ho¹t kinh nghiÖm. Tæng C«ng ty nªn t¹o m«i tr­êng s¶n xuÊt kinh doanh chñ ®éng c¸c kh©u mua s¾m thiÕt bÞ vËt t­. HiÖn nay Tæng C«ng ty Xi m¨ng ®· ph©n ®Þnh thÞ tr­êng tiªu thô xi m¨ng cho tõng c«ng ty, do vËy cã nhiÒu thÞ tr­êng C«ng ty cã thÓ ®­a xi m¨ng vÒ b¸n víi chi phÝ rÊt thÊp nh­ng kh«ng ®­îc phÐp. §iÒu ®ã ®· t¹o cho c¸c c«ng ty xi m¨ng liªn doanh c¹nh tranh dÔ dµng h¬n víi c¸c c«ng ty kh¸c. §Ó më réng thÞ tr­êng tiªu thô vµo c¸c ®Þa bµn cã lîi thÕ, ®Ò nghÞ ®­îc më réng thÞ tr­êng b¸n hµng ra c¶ n­íc. §­îc chñ ®éng c¸c kh©u s¶n xuÊt, kinh doanh s¸t thùc víi thÞ tr­êng ®¸p øng ®ñ nhu cÇu thÞ tr­êng. Nh»m s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶, gi÷ ®­îc gi¸ thµnh thÊp nhÊt mang l¹i lîi nhuËn cao cho C«ng ty. Qua thêi gian nghiªn cøu t¹i C«ng ty, em xin ®­îc b¸o c¸o kÕt qu¶ vµ xin Tr­êng §¹i häc B¸ch Khoa Hµ Néi, khoa Kinh tÕ vµ Qu¶n lý, c¸c thÇy c« trong khoa cïng thÇy c« gi¸o h­íng dÉn cho em lµm ®å ¸n tèt nghiÖp, ph©n tÝch t×nh h×nh gi¸ thµnh n¨m 2005 cña C«ng ty Xi m¨ng Hoµng Th¹ch. §¸nh gi¸ kÕt luËn Nh×n l¹i chÆng ®­êng ph¸t triÓn cña C«ng ty tr¶i qua gÇn 25 n¨m, C«ng ty Xi m¨ng Hoµng Th¹ch ®· cung cÊp ra thÞ tr­êng trªn 15 triÖu tÊn xi m¨ng ®Ó x©y dùng ®Êt n­íc. Víi uy tÝn chÊt l­îng chiÕm ®­îc lßng tin cña nh©n d©n c¶ n­íc. VËy ®øng tr­íc nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, C«ng ty Xi m¨ng Hoµng Th¹ch ph¶i s¶n xuÊt kinh doanh tèt h¬n n÷a ®Ó ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña thÞ tr­êng, xøng ®¸ng lµ con chim ®Çu ®µn cña Tæng C«ng ty Xi m¨ng ViÖt Nam. Tr¶i qua 25 n¨m ®i vµo ho¹t ®éng, ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn ®· tr­ëng thµnh, tõ ®©y cã ®Çy ®ñ kiÕn thøc ®Ó gióp cho ngµnh Xi m¨ng ViÖt Nam tèt h¬n n÷a. Sau ®©y lµ mét sè thuËn lîi vµ khã kh¨n cña C«ng ty: + ThuËn lîi: - C«ng ty cã mét nguån nguyªn liÖu chÝnh ®Ó s¶n xuÊt xi m¨ng rÊt lín, khai th¸c vµ vËn chuyÓn rÊt thuËn lîi, d©y chuyÒn c«ng nghÖ hiÖn ®¹i tù ®éng hãa cao, nguån nh©n lùc dåi dµo cã tr×nh ®é tay nghÒ bÒn v÷ng. §éi ngò c¸n bé l·nh ®¹o cã tr×nh ®é chuyªn m«n vµ kinh nghiÖm trong s¶n xuÊt kinh doanh. - HÖ thèng kho tµng, bÕn b·i ®­îc bè trÝ khoa häc phï hîp víi quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña C«ng ty, ®Þa ®iÓm vËn chuyÓn hµng hãa thuËn lîi. + Khã kh¨n: D©y chuyÒn 1 cña C«ng ty ®· ho¹t ®éng 25 n¨m. HÖ thèng m¸y mãc thiÕt bÞ ®· bÞ xuèng cÊp. D©y chuyÒn 2 míi ®i vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt, l¹i kh«ng ®­îc cÊp vèn l­u ®éng cña Nhµ n­íc, ph¶i ®i vay. H¬n n÷a, chÝnh s¸ch cho vay tÝn dông cña ng©n hµng cßn nhiÒu rµng buéc. C¬ chÕ thÞ tr­êng ¶nh h­ëng kh«ng Ýt ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Cho nªn nhiÖm vô cña C«ng ty cßn rÊt nÆng nÒ, muèn s¶n xuÊt kinh doanh cã lîi th× ph¶i gi¶m ®Þnh møc tiªu hao vËt t­, sö dông c¸c nguån vèn cã hiÖu qu¶ ®Ó ho¹t ®éng gi¸ thµnh s¶n phÈm. * Nh÷ng kiÕn nghÞ víi Tæng C«ng ty: §èi víi C«ng ty tõ c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé cã ý nghÜa rÊt quan träng quyÕt ®Þnh qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. KÕt qu¶ ho¹t ®éng ®¹t ®­îc còng nh­ sù ph¸t triÓn cña C«ng ty. Tæ chøc bé m¸y gän nhÑ, hîp lý sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho sù truyÒn t¶i th«ng tin nhanh gän gióp cho qu¸ tr×nh qu¶n lý cã hiÖu qu¶ h¬n. Môc lôc Lêi më ®Çu 1 Ch­¬ng I: c¬ së lý thuyÕt vÒ ph©n tÝch tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 3 I. Kh¸i niÖm vÒ gi¸ thµnh 3 II. ph©n lo¹i gi¸ thµnh 1. Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch 4 2. Gi¸ thµnh ®Þnh møc 4 3. Gi¸ thµnh thùc tÕ 4 III. C¸c ph­¬ng ph¸p ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh 5 1. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh theo yÕu tè chi phÝ 5 1.1. YÕu tè chi phÝ nguyªn vËt liÖu 6 1.2. YÕu tè chi phÝ nh©n c«ng 6 1.3. YÕu tè chi phÝ khÊu hao 6 1.4.YÕu tè chi phÝ dÞch vô mua ngoµi 6 1.5. YÕu tè chi phÝ b»ng tiÒn 6 2. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh theo kho¶n môc gi¸ thµnh s¶n phÈm 7 2.1. Kho¶n môc chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp 7 2.2. Kho¶n môc chi phÝ tiÒn l­¬ng trùc tiÕp 7 2.3. Kho¶n môc chi phÝ s¶n xuÊt chung 7 2.4. Kho¶n môc chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 8 2.5. Kho¶n môc chi phÝ b¸n hµng 8 3. Ph©n lo¹i chi phÝ theo ph­¬ng ph¸p ph©n bæ chi phÝ vµo gi¸ thµnh 8 3.1. Chi phÝ trùc tiÕp 8 3.2. Chi phÝ gi¸n tiÕp 9 4. Ph©n lo¹i chi phÝ theo mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ vµ t×nh h×nh t¨ng gi¶m s¶n l­îng hµng ho¸ 9 4.1. Chi phÝ biÕn ®æi 9 4.2. Chi phÝ cè ®Þnh 9 IV.§èi t­îng vµ ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 9 1. §èi t­îng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®èi t­îng tÝnh g¸i thµnh s¶n phÈm 9 2. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 11 V. Ph­¬ng ph¸p h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm 15 1. ý nghÜa cña viÖc h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm 15 2. C¸c ph­¬ng h­íng h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm 16 3. NhiÖm vô vµ néi dung ph©n tÝch gi¸ thµnh s¶n phÈm 19 4. C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm 21 Ch­¬ng II: Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty Xi m¨ng Hoµng Th¹ch 22 I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty 22 1. Thêi ®iÓm thµnh lËp c¸c mèc quan träng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, quy m« hiÖn t¹i cña c«ng ty 22 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô mÆt hµng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty 23 II. C«ng nghÖ s¶n xuÊt xi m¨ng 24 III. KÕt cÊu s¶n xuÊt cña c«ng ty 26 1. Bé phËn s¶n xuÊt chÝnh 26 2. Bé phËn phô trî 26 IV. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty 27 1. Chøc n¨ng nhiÖm vô c¬ b¶n cña tõng bé phËn qu¶n lý 29 2. Khèi phßng ban nghiÖp vô 29 V. T×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch vµ gi¸ thµnh toµn bé s¶n l­îng s¶n phÈm n¨m 2005 30 VI. Ph©n tÝch chung vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm 30 1. T×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh toµn bé s¶n l­îng s¶n phÈm n¨m 2005 (%) 30 2. §¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh toµn bé s¶n phÈm 31 2.1. Ph©n tÝch nhiÖm vô h¹ gi¸ thµnh kÕ ho¹ch 32 2.2. Ph©n tÝch t×nh h×nh h¹ gi¸ thµnh thùc tÕ 32 2.3. Ph©n tÝch t×nh h×nh gi¸ thµnh thùc tÕ so víi kÕ ho¹ch 33 VII. Ph©n tÝch chung vÒ thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh ®¬n vÞ cña tõng lo¹i s¶n phÈm 35 VIII. Ph©n tÝch t×nh h×nh biÕn ®éng cña mét sè kho¶n môc chi phÝ trong gi¸ thµnh s¶n phÈm 36 1. Ph©n tÝch kho¶n môc chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp 38 1.1. §¸nh gi¸ chung ¶nh h­ëng cña chi phÝ nguyªn vËt liÖu trong gi¸ thµnh ®¬n vÞ 40 1.2. Ph©n tÝch ¶nh h­ëng cña nguyªn vËt liÖu ®Õn gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm 43 2. Ph©n tÝch kho¶n môc chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 46 3. Ph©n tÝch chi phÝ s¶n xuÊt chung 47 4. Ph©n tÝch kho¶n môc chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 48 5. Ph©n tÝch kho¶n môc chi phÝ b¸n hµng 49 Ch­¬ng III: C¸c biÖn ph¸p h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm 53 I. Danh môc c¸c biÖn ph¸p 53 II. BiÖn ph¸p thø nhÊt 53 1. Tªn biÖn ph¸p 53 2. Néi dung biÖn ph¸p 54 3. Ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn biÖn ph¸p 55 4. KÕt qu¶ mong ®îi khi ¸p dông biÖn ph¸p 55 III. BiÖn ph¸p thø hai 56 1. Tªn biÖn ph¸p 56 2. Néi dung biÖn ph¸p 57 3. Tæng chi phÝ cho thùc hiÖn biÖn ph¸p 57 4. Ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn biÖn ph¸p 59 5. KÕt qu¶ mong ®îi khi thùc hiÖn biÖn ph¸p 59 III. BiÖn ph¸p thø ba 60 §¸nh gi¸ kÕt luËn 69 Tr­êng ®hbk Hµ Néi khoa kinh tÕ vµ ql Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc nhiÖm vô thiÕt kÕ tèt nghiÖp Hä vµ tªn sinh viªn : TrÇn §øc Th¨ng Líp : Qu¶n trÞ doanh nghiÖp Kho¸: 6 U«ng BÝ Hä vµ tªn gi¶ng viªn h­íng dÉn: TS. NguyÔn V¨n NghiÕn 1. Tªn ®Ò tµi tèt nghiÖp: "Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ mét sè biÖn ph¸p gi¶m gi¸ thµnh t¹i C«ng ty xi m¨ng Hoµng Th¹ch" 2. C¸c sè liÖu ban ®Çu: 3. Néi dung c¸c phÇn thuyÕt minh vµ tÝnh to¸n: 4. Sè liÖu c¸c b¶ng biÓu, b¶n vÏ: (kÝch th­íc Ao) 5. Ngµy giao nhiÖm vô thiÕt kÕ: 6. Ngµy hoµn thµnh nhiÖm vô thiÕt kÕ: Hµ Néi, ngµy ….th¸ng….n¨m 2006 Tr­ëng bé m«n gi¸o viªn h­íng dÉn nhËn xÐt cña gi¶ng viªn h­íng dÉn Hä vµ tªn sinh viªn : TrÇn §øc Th¨ng Líp : Qu¶n trÞ doanh nghiÖp Kho¸: 6 U«ng BÝ Hä vµ tªn gi¶ng viªn h­íng dÉn: TS. NguyÔn V¨n NghiÕn Tªn ®Ò tµi tèt nghiÖp: "Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ mét sè biÖn ph¸p gi¶m gi¸ thµnh t¹i C«ng ty xi m¨ng Hoµng Th¹ch" TÝnh chÊt cña ®Ò tµi: I. Néi dung cña nhËn xÐt: 1. TiÕn tr×nh thùc hiÖn ®å ¸n 2. Néi dung cña ®å ¸n: - C¬ së lý thuyÕt: - C¸c sè liÖu, tµi liÖu thùc tÕ: - Ph­¬ng ph¸p vµ møc ®é gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò 3. H×nh thøc cña ®å ¸n - H×nh thøc tr×nh bµy: - KÕt cÊu cña ®å ¸n: 4. Nh÷ng nhËn xÐt kh¸c: II. §¸nh gi¸ vµ cho ®iÓm: TiÒn tr×nh lµm ®å ¸n …. /20 Néi dung ®å ¸n …./60 H×nh thøc ®å ¸n …./20 Tæng céng …./100 (§iÓm:…….) Ngµy…. th¸ng….n¨m 2006 gi¶ng viªn h­íng dÉn nhËn xÐt cña gi¶ng viªn phª duyÖt Hä vµ tªn sinh viªn : TrÇn §øc Th¨ng Líp : Qu¶n trÞ doanh nghiÖp Kho¸: 6 U«ng BÝ Hä vµ tªn gi¶ng viªn h­íng dÉn: TS. NguyÔn V¨n NghiÕn Tªn ®Ò tµi tèt nghiÖp: "Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ mét sè biÖn ph¸p gi¶m gi¸ thµnh t¹i C«ng ty xi m¨ng Hoµng Th¹ch" TÝnh chÊt cña ®Ò tµi: I. Néi dung cña nhËn xÐt: 1. Néi dung cña ®å ¸n 2. H×nh thøc cña ®å ¸n: 3. Nh÷ng nhËn xÐt kh¸c: II. §¸nh gi¸ vµ cho ®iÓm: TiÒn tr×nh lµm ®å ¸n …. /20 Néi dung ®å ¸n …./60 H×nh thøc ®å ¸n …./20 Tæng céng …./100 (§iÓm:…….) Ngµy…. th¸ng….n¨m 2006 gi¶ng viªn duyÖt

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxPhân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm và một số biện pháp giảm giá thành tại Công ty Xi măng Hoàng Thạch năm 2005.docx
Luận văn liên quan