Đề tài Phân tích và đề xuất một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty CP đào tạo - Thương mại quốc tế Huy Hoàng

Phân tích và đề xuất một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty CPĐT&TMQT Huy Hoàng” - Việc xỏc lập và xõy dựng một mạng lưới tiờu thụ vững mạnh là cực kỳ quan trọng đối với hiệu quả kinh doanh của Cụng ty - Thực tế ở Cụng ty CPĐT&TMQT Huy Hoàng: + Hoạt động tiờu thụ thương mại cũn thấp. + Thụng tin về khỏch hàng cũn thiếu. + Hoạt động marketing, xỳc tiến bỏn cũn yếu. CƠ SỞ Lí THUYẾT VỀ TIấU THỤ SẢN PHẨM PHÂN TÍCH KẾT QUẢ TIấU THỤ SẢN PHẨM TẠI CễNG TY CPĐT&TMQT HUY HOÀNG. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KẾT QUẢ TIấU THỤ SẢN PHẨM TẠI CễNG TY CPĐT&TMQT HUY HOẪNG

ppt24 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 25/04/2013 | Lượt xem: 1969 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Phân tích và đề xuất một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty CP đào tạo - Thương mại quốc tế Huy Hoàng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ ……………о0о…………… Sinh viên thực hiện : ĐỖ NGỌC BÍCH Lớp : QTDN – K49 Giáo viên hướng dẫn : Th.S NGUYỄN QUANG CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM PHÂN TÍCH KẾT QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CPĐT&TMQT HUY HOÀNG. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KẾT QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CPĐT&TMQT HUY HOÀNG. KẾT CẤU ĐỀ TÀI LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI - Việc xác lập và xây dựng một mạng lưới tiêu thụ vững mạnh là cực kỳ quan trọng đối với hiệu quả kinh doanh của Công ty - Thực tế ở Công ty CPĐT&TMQT Huy Hoàng: + Hoạt động tiêu thụ thương mại còn thấp. + Thông tin về khách hàng còn thiếu. + Hoạt động marketing, xúc tiến bán còn yếu. PHẦN II: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CPĐT&TMQT HUY HOÀNG. PHẦN II: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CPĐT&TMQT HUY HOÀNG. Tªn c«ng ty: C¤NG TY CPĐT&TMQT HUY HoµNG. Tªn giao dÞch: HUY HOANG INTERNATIONAL TRADING AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY. Tªn viÕt t¾t: HUY HOANG I.T.i.JSC. Trô së chÝnh: Sè 105, ®­êng Hoµng Quèc ViÖt, Ph­êng NghÜa Đ«, QuËn CÇu GiÊy, Thµnh Phè Hµ Néi. ĐiÖn tho¹i: (04) 37563813 – 37913539 Fax: (04) 37568034 Website: Email: huyhoangiti@fpt.vn M· sè thuÕ: 0101179836 Vốn điều lệ : 21 tû ®ång Xây dùng, thi công các công trình dân dụng, công nghiÖp, giao thông, thñy lîi, trang trí néi thÊt, ngo¹i thÊt công trình. Xây dùng cao èc, tòa nhà văn phòng, biÖt thù, khu chung cư, khu công nghiÖp, chî, siêu thị và trung tâm thương m¹i. S¶n xuÊt, mua bán các lo¹i máy móc, thiÕt bÞ phôc vô ngành công nghiÖp, nông nghiÖp, giao thông, thñy lîi, thiÕt bị giáo dôc, thiÕt bÞ y tÕ. Bảng 2.2 Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2007 - 2008 ĐVT: Đồng PHẦN II: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CPĐT&TMQT HUY HOÀNG. ĐVT: Triệu đồng. PHẦN II: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CPĐT&TMQT HUY HOÀNG. 2.3 Ph©n tÝch kÕt qu¶ tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty CPĐT&TMQT Huy Hoµng. B¶ng 2.5 Mét sè chØ tiªu ph¶n ¸nh kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty. 2.3.2 Ph©n tÝch chi tiÕt kÕt qu¶ tiªu thô theo c¬ cÊu doanh thu. PHẦN II: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CPĐT&TMQT HUY HOÀNG. B¶ng 2.6 Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp hµng hãa dÞch vô. 2.3.5 Ph©n tÝch chi tiÕt kÕt qu¶ tiªu thô mét sè s¶n phÈm chÝnh cña c«ng ty. PHẦN II: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CPĐT&TMQT HUY HOÀNG. Bảng 2.11 Phân tích tình hình tiêu thô s¶n phÈm qua kênh thương mÆt cña mét sè mÆt hàng chñ yÕu. PHẦN II: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CPĐT&TMQT HUY HOÀNG. 2.3.6 Ph©n tÝch kÕt qu¶ tiªu thô theo nhãm kh¸ch hµng. B¶ng 2.12 C¬ cÊu doanh thu b¸n hµng theo nhãm kh¸ch hµng. Các nhân tố ảnh hưởng bên trong 2.4 Ph©n tÝch c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng bªn trong c«ng ty tíi kÕt qu¶ tiªu thô s¶n phÈm. C«ng t¸c nghiªn cøu vµ dù b¸o thÞ tr­êng ChÝnh s¸ch s¶n phÈm. ChÝnh s¸ch gi¸. ChÝnh s¸ch ph©n phèi ChÝnh s¸ch xóc tiÕn b¸n. PHẦN II: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CPĐT&TMQT HUY HOÀNG. PHẦN II: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CPĐT&TMQT HUY HOÀNG. NhËn xÐt ®¸nh gi¸ tõ ph©n tÝch m«i tr­êng bªn trong. B¶ng 2.14 Tæng hîp tinh hinh néi lùc cña c«ng ty CPĐT&TMQT Huy Hoµng PHẦN II: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CPĐT&TMQT HUY HOÀNG. 2.4 Ph©n tÝch c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng bªn trong c«ng ty tíi kÕt qu¶ tiªu thô s¶n phÈm. Sơ đồ 2.1: Kªnh ph©n phèi cña C«ng ty Bảng 2.13 Tû träng c¬ cÊu tiªu thô theo kªnh ph©n phèi NHÂN TỐ BÊN NGOÀI XÍ NGHIỆP Khách hàng Môi trường vĩ mô 2.4. Các nhân tố ảnh hưởng bên ngoài Công ty. NHÂN TỐ BÊN NGOÀI XÍ NGHIỆP NHÂN TỐ BÊN NGOÀI XÍ NGHIỆP Đối thủ cạnh tranh của Công ty NHÂN TỐ BÊN NGOÀI CÔNG TY PHẦN II: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG. PHẦN II: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG. 2.4. Các nhân tố ảnh hưởng bên ngoài Công ty. Môi trường tự nhiên Môi trường kinh tế Môi trường chính trị - pháp luật Môi trường công nghệ Môi trường nhân khẩu 2.4.3. Môi trường vĩ mô Môi trường văn hóa – xã hội PHẦN II: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG. 2.5. Nhận xét chung về kết quả tiêu thụ sản phẩm của Công ty. + Mức tiêu thụ năm sau cao hơn năm trước + Đạt mức lợi nhuận cao hơn năm trước + Thị trường tiêu thụ ngày càng được mở rộng cả về số lượng lẫn chất lượng + Mẫu mã sản phẩm rất đa rạng, nhiều kích cỡ và chủng loại phong phú + Hệ thống kênh phân phối đang từng bước hoàn thiện Những kết quả đạt được PHẦN II: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG. 2.5. Nhận xét chung về kết quả tiêu thụ sản phẩm của Công ty Những hạn chế Giá thành sản phẩm hiện tại còn cao Hoạt động marketing ít có hiệu quả, thông tin về khách hàng còn sơ sài Nguồn vốn kinh doanh ít, hệ số nợ cao Hoạt động quảng cáo xúc tiến bán còn yếu PhÇn III: Mét sè biÖn ph¸p n©ng cao kÕt qu¶ tiªu thô s¶n phÈm. BiÖn ph¸p 1: Më thªm mét sè ®¹i lý míi t¹i MiÒn Trung vµ MiÒn Nam. BiÖn ph¸p 2: Ph¸t triÓn thÞ tr­êng b»ng më réng m¹ng l­íi tiªu thô qua c¸c ®¹i lý. BiÖn ph¸p 3: X©y dùng ch­¬ng trinh khuyÕn m¹i, qu¶ng c¸o nh»m hç trî cho c¸c ®¹i lý. BiÖn ph¸p 1: Më thªm mét sè ®¹i lý míi t¹i MiÒn Trung vµ MiÒn Nam. Môc tiªu: - ĐÈy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm, tõ ®ã tăng doanh thu b¸n hµng. - Đem l¹i sù hiÓu biÕt cho kh¸ch hµng vÒ c«ng ty vµ s¶n phÈm cña c«ng ty. Tõng b­íc t¹o dùng hình ¶nh cña c«ng ty trong t©m trÝ ng­êi tiªu dïng. - Gióp c«ng ty thu thËp ®­îc nhưng th«ng tin vÒ thÞ tr­êng: Nhu cÇu s¶n phÈm, thãi quen tiªu dïng. Qua ®ã gióp c«ng ty cã nhưng thay ®æi phï hîp ®Ó ®¸p øng mét c¸ch tèt nhÊt nhu cÇu cña kh¸ch hµng, gãp phÇn ®Èy m¹nh tiªu thô. - Cã m¹ng l­íi tiªu thô réng kh¾p gióp cho s¶n phÈm cña c«ng ty tiÕp cËn víi mäi thÞ tr­êng, gi¶m bít kho¶ng c¸ch vÒ kh«ng gian giua ng­êi s¶n xuÊt vµ ng­êi tiªu dïng. C«ng ty cã thÓ ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng ë bÊt kú n¬i nµo. - Qu¶ng b¸ hình ¶nh cña c«ng ty. Căn cứ đưa ra biện pháp. BiÖn ph¸p 1: Më thªm mét sè ®¹i lý míi t¹i MiÒn Trung vµ MiÒn Nam. HiÖn nay doanh thu tiªu thô th­¬ng m¹i ®ang sôt gi¶m, năng lùc c«ng ty ch­a tËn dông hÕt, sè l­îng ®¹i lý vµ cöa hµng t¹i hai khu vùc nµy qu¸ Ýt khiÕn nhu cÇu ë mét sè ph©n khóc thÞ tr­êng ch­a ®­îc ®¸p øng. C«ng ty nªn tËn dông hÕt năng lùc cña mình ®Ó ®¸p øng nhưng nhu cÇu ë c¸c thÞ tr­êng nµy. Khu vùc MiÒn Trung vµ MiÒn Nam cã sè d©n ®«ng vµ nhu cÇu vÒ néi thÊt ë c¸c thµnh phè lµ rÊt lín. NhÊt lµ c¸c thµnh phè nh­ HuÕ, е N½ng, Nha Trang, Vòng Tµu, Thµnh Phè Hå ChÝ Minh vµ thµnh phè CÇn th¬, c¸c khu c«ng nghiÖp ë c¸c tØnh còng ®ang cã nhu cÇu rÊt lín vÒ vËt liÖu x©y dùng vµ néi thÊt. Thµnh phè thÞ x· lµ n¬i ®«ng d©n c­ víi mËt ®é d©n sè cao. H¬n nöa ng­êi d©n ë c¸c khu vùc nµy ®Òu cã thu nhËp cao vµ t­¬ng ®èi æn ®Þnh. GDP binh qu©n ®Çu ng­êi ë c¸c thµnh phè thÞ x· ®Òu cao h¬n rÊt nhiÒu GDP binh qu©n chung cña c¸c tØnh. Ngoµi ra nhu cÇu chØ tiªu cho n¬i ë, néi thÊt cña ng­êi d©n ë khu vùc nµy th­êng lín h¬n rÊt nhiÒu so víi c¸c khu vùc kh¸c trong tØnh. Néi dung cña biÖn ph¸p: BiÖn ph¸p 1: Më thªm mét sè ®¹i lý míi t¹i MiÒn Trung vµ MiÒn Nam. + Më mét ®¹i lý t¹i thµnh phè HuÕ víi sè l­îng 4 nh©n viªn. + Më mét ®¹i lý t¹i е N½ng víi sè l­îng 4 nh©n viªn. + Më mét ®¹i lý t¹i Vòng Tµu víi sè l­îng 4 nh©n viªn. ¦íc tÝnh chi phÝ cña biÖn ph¸p. Chi phÝ lµm thñ tôc: 3 x 2 = 6 (triÖu ®ång) Chi phÝ thuª ®Þa ®iÓm: (5 x 2 + 7) x 12 = 204 (triÖu ®ång / nam) Chi phÝ tiÒn l­¬ng: + Nh©n viªn b¸n hµng: 3 x 2 + 2 x 1.8 = 9,6 (triÖu/th¸ng) + Cöa hµng tr­ëng: 2,2 x 1 + 2,0 x 2 = 4,4 (triÖu/th¸ng) Chi phÝ nh©n c«ng 1 năm lµ: (9,6 + 4,4) x 12 = 168 (triÖu ®ång) Chi phÝ kh¸c: 2 x 3 x 12 = 72 (triÖu ®ång) DÇu t­ trang thiÕt bÞ ban ®Çu: 62 triÖu ®ång. BiÖn ph¸p 1: Më thªm mét sè ®¹i lý míi t¹i MiÒn Trung vµ MiÒn Nam. B¶ng 3.1: KÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ cña biÖn ph¸p 1. BiÖn ph¸p 3: X©y dùng ch­¬ng trinh khuyÕn m¹i, qu¶ng c¸o nh»m hç trî cho c¸c ®¹i lý. Môc tiªu: - Hç trî gióp thùc hiÖn biÖn ph¸p 1 vµ 2 - Tăng sè l­îng vµ doanh thu b¸n hµng. - Tăng møc ®é muèn thö nghiÖm cña kh¸ch hµng. - Tăng sè lÇn mua l¹i cña kh¸ch hµng. Căn cứ đưa ra biện pháp. - HiÖn t¹i c«ng ty Ýt cã ch­¬ng trinh xóc tiÕn, khuyÕn m¹i nµo nh»m kÝch thÝch tiªu dïng. - Căn cø vµo c¸c cuéc ®iÒu tra cho biÕt ng­êi tiªu dïng thÝch cã nhung ch­¬ng trinh khuyÕn m·i. Néi dung cña biÖn ph¸p: - KhuyÕn m·i cho ng­êi tiªu dïng mua s¶n phÈm cña c«ng ty. - Thêi h¹n: Ch­¬ng trinh khuyÕn m·i kÐo dµi trong kho¶ng 2 th¸ng, thêi gian tiÕn hµnh ®­îc thùc hiÖn ngay sau khi c«ng ty më thªm c¸c cöa hµng giíi thiÖu, b¸n s¶n phÈm vµ c¸c ®¹i lý trªn. ¦íc tÝnh chi phÝ cña biÖn ph¸p. BiÖn ph¸p 3: X©y dùng ch­¬ng trinh khuyÕn m¹i, qu¶ng c¸o nh»m hç trî cho c¸c ®¹i lý.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptHân tích và đề xuất một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty CPĐT&TMQT Huy Hoàng.ppt