Đề tài Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý học viên trung tâm tin học đại học Khoa Học Tự Nhiên

MỤC LỤC I.Mục tiêu và phạm vi đề tài 1/ Mục tiêu 2/Phạm vi 3/Khảo sát II.Phân tích 1/Phát hiện thực thể 1)Thực thể : HỌC_VIEN. 2)Thực thể : DIEN_GIAM_PHI. 4)Thực thể : HOC_PHAN 5)Thực thể : MON_HOC 6)Thực thể : KY_THI 7)Thực thể : LOP_HOC. 8)Thực thể : BIEN_LAI 9)Thực thể : NHAN_VIE 10)Thực thể : GIANG_VIEN 11)Thực thể : CA_HOC 12)Thực thể : PHONG 13)Thực thể : LOAI_PHONG 14)Thực thể : NGANH_HOC 2/Mô hình ERD. 3/Mô tả chi tiêt quan hệ 1)Quan hệ HOC_VIEN 2)Quan hệ DIEN_GIAM_PHI 3)Quan hệ diện DGP_HOCVIEN. 4)Quan hệ HOC_PHAN 5)Quan hệ KHOA_HOC 6)Quan hệ NGANH_HOC 7)Quan hệ LOP_HOC 8)Quan hệ KH_HP_LOP 9)Quan hệ KY_THI: 10)Quan hệ HV_KT_PH 11)Quan hệ PHONG 12)Quan hệ LOAI_PHONG 13)Quan hệ NHAN_VIEN 14)Quan hệ BIEN_LAI 15)Quan hệ CA_HOC 16)Quan hệ MON_HOC 17)Quan hệ HP_MON HOC 18)Quan hệ GIANG_VIEN 19)Quan hệ GV_MONHOC 20)Quan hệ giảng GV_LH_CH_PH 4/Chuyển mô hình ERD thành mô hình quan hệ 5/Phát hiện các ràng buộc Ghi chú 6/Mô tả bảng tổng kết 1)Tổng kết quan hệ 2)Tổng kết thuộc tính III.Thiết kế giao diện 1/Các Menu chính của giao diện : HỌC VIÊN, NHÂN VIÊN,THÔNG TIN 1)Menu đối tượng HỌC VIÊN 2)Menu đối tượng NHÂN VIÊN 3)Menu đối tượng THÔNG TIN 2/Form HỌC VIÊN. 1)Form tìm danh sách học viên 2)Form Thông tin học viên 3)Form Diện chính sách 3/Form NHÂN VIÊN 1)Form Thông tin nhân viên 2)Form Biên lai. 4/Form THÔNG TIN. 1)Form xem thời khóa biểu 2)Form Môn học 3)Form Phòng học 4)Form Phòng thi. 5)Form Kết quả thi 5/Mô tả chi tiết Form 1)Mô tả chi tiết Form Tìm danh sách học viên 2)Form Thông tin học viên 3)Form Diện chính sách 4)Form Thông tin nhân viên 5)Form Biên lai. 6)Form xem thời khóa biểu 7)Form Môn học 8)Form Phòng học 9)Form Phòng thi 10)Form Kết quả thi IV.Thiết kế các xử lý 1/Form biên lai có xử lý : Thêm, Lưu, Xóa, Sửa 1)Xử lý Thêm biên lai. 2)Xử lý Sửa biên lai 2/Form Thông tin học viên có các xử lý Lưu, Xóa, Sửa, Thoát. 1)Xử lý Sửa thông tin học viên 2)Xử lý Xóa thông tin học viên. 3)Xử lý Lưu thông tin học viên. 3/Form Diện chính sách có các xử lý Tìm, Thoát 1)Xử lý Tìm 4/Form Thông tin nhân viên có các xử lý : Lưu, Xóa, Sửa, Tìm, Thoát. 1)Xử lý Lưu thông tin nhân viên 2)Xử lý Xóa thông tin nhân viên 3)Sửa thông tin nhân viên .

pdf56 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/06/2013 | Lượt xem: 2047 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý học viên trung tâm tin học đại học Khoa Học Tự Nhiên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfPhân tích và thiết kế hệ thống quản lý học viên trung tâm tin học đại học Khoa Học Tự Nhiên.pdf
Luận văn liên quan