Đề tài Pháp luật về tiền lương và việc thực hiện tại Công ty Dụng cụ cắt và Đo lường cơ khí

MỤC LỤCTrang  LỜI NÓI ĐẦU. 1 CHƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁP LUẬT TIỀN LƠNG 3 I.1 Khái niệm và ý nghĩa của tiền lơng 3 I.1.1. Khái niệm tiền lơng 3 I.1.2. Ý nghĩa pháp lý của tiền lơng 5 I.2. Một số nguyên tắc cơ bản điều chỉnh pháp luật tiền lơng : 6 I.3. Chế độ tiền lơng theo pháp luật hiện hành : 9 1.3.1. Lơng cơ bản. 9 I.3.2. Lơng tối thiểu : 10 I.3.3 Thang lơng, Bảng lơng 13 I.3.4. Hình thức trả lơng : 15 I.3.5. Chế độ tiền thởng : 17 I.3.6. Chế độ phụ cấp : 19 I.3.7. Chế độ trả lơng trong một số trờng hợp khác : 20 I.4 Tiền lơng trong doanh nghiệp 22 1.4.1. Mức lơng tối thiểu . 22 1.4.2. Các quy định khác. 23 CHƠNG II: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TIỀN LƠNG TẠI CÔNG TY DỤNG CỤ CẮT VÀ ĐO LỜNG CƠ KHÍ. 25 II.1. Khái quát chung về Công ty dụng cụ cắt và đo lờng cơ khí. 25 II.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty: 25 II.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý. 26 II.1.3. Thực trạng kinh doanh 31 II.2. Thực trạng áp dụng pháp luật tiền lơng tại công ty dụng cụ cắt và đo lờng cơ khí. 32 II.2.1. Hình thức trả lơng trong Công ty 32 II.2.2. Thang lơng, bảng lơng 34 II.2.3. Quỹ lơng, nguồn hình thành quỹ tiền lơng và sử dụng quỹ tiền lơng của Công ty 34 II.2.4. Quy định trả lơng đối với cán bộ công nhân viên trong công ty. 37 II.2.5. Quy định trả lơng đối với đơn vị phòng ban phân xởng 41 II.2.6. Tiền lơng làm thêm giờ và các khoản khấu trừ lơng 46 CHƠNG III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ TIỀN LƠNG TRONG DOANH NGHIỆP NÓI CHUNG VÀ TẠI CÔNG TY DỤNG CỤ CẮT VÀ ĐO LỜNG CƠ KHÍ NÓI RIÊNG. 47 III.1. Đánh giá thực trạng thực hiện pháp luật tiền lơng nói chung và tại công ty dụng cụ cắt và đo lờng co khí nói riêng. 47 III.1.1. Nhận xét chung. 47 III.1.2. Đánh giá thực trạng thực hiện pháp luật tiền lơng nói chung và tại công ty dụng cụ cắt và đo lờng cơ khí nói riêng. 47 III.1.3.Những giải pháp nhằm thực hiện tốt pháp luật tiền lơng tại Công ty Dụng cụ cắt và Đo lờng cơ khí . 49 III.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về tiền lơng 51 KẾT LUẬN 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO 56

doc66 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 22/04/2013 | Lượt xem: 1519 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Pháp luật về tiền lương và việc thực hiện tại Công ty Dụng cụ cắt và Đo lường cơ khí, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
r×nh c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt chËm nhÊt vµo quý I cña n¨m kÕ ho¹ch. * Phèi hîp víi ban chÊp hµnh c«ng ®oµn x©y dùng vµ ban hµnh quy chÕ tr¶ l­¬ng, tr¶ th­ëng trong doanh nghiÖp. Quy chÕ nµy ph¶i b¶o ®¶m nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng, g¾n tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng víi n¨ng suÊt lao ®éng, hiÖu qu¶ c«ng viÖc cña tõng ng­êi, khuyÕn khÝch ®­îc ng­êi lao ®éng cã tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt cao. Quy chÕ tr¶ l­¬ng, tr¶ th­ëng ph¶i ®­îc phæ biÕn tíi tõng ng­êi lao ®éng trong doanh nghiÖp vµ ph¶i ®¨ng ký cïng víi néi dung lao ®éng t¹i Së lao ®éng- th­¬ng binh vµ x· héi theo quy ®Þnh cña Bé lao ®éng. Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng ¸p dông ph¸p luËt tiÒn l­¬ng t¹i c«ng ty dông cô c¾t vµ ®o l­êng c¬ khÝ. II.1. Kh¸i qu¸t chung vÒ C«ng ty dông cô c¾t vµ ®o l­êng c¬ khÝ. II.1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty: C«ng ty dông cô c¾t vµ ®o l­êng c¬ khÝ ®­îc thµnh lËp ngµy 25 th¸ng 3 n¨m 1968 khi ®ã C«ng ty mang tªn lµ Nhµ m¸y dông cô c¾t gät thuéc Bé c¬ khÝ luyÖn kim. Ngµy 17/8/1970 Nhµ m¸y dông cô c¾t gät ®­îc ®æi tªn thµnh Nhµ m¸y dông cô sè mét. Ngµy 22/5/1993 Bé tr­ëng Bé c«ng nghiÖp nÆng quyÕt ®Þnh thµnh lËp l¹i nhµ m¸y dông cô sè 1 theo quyÕt ®Þnh sè 292 Q§/TCNSDT. Theo quyÕt ®Þnh cña Bé tr­ëng Bé c«ng nghiÖp nÆng sè 702/TCCBDT ngµy 12/7/1995, Nhµ m¸y Dông cô sè 1 ®­îc ®æi tªn thµnh C«ng ty Dông cô c¾t vµ ®o l­êng c¬ khÝ thuéc tæng C«ng ty m¸y thiÕt bÞ c«ng nghiÖp Bé c«ng nghiÖp. Tªn viÕt t¾t cña C«ng ty lµ DUTUDOCO tªn giao dÞch tiÕng anh lµ: Cutting and Measuring tools Co. S¶n phÈm chÝnh cña C«ng ty lµ c¸c lo¹i dông cô c¾t gät kim lo¹i bao gåm bµn ren, taro, mòi khoan, dao phay, dao tiÖn, l­ìi c­a, calÝp víi s¶n l­îng 22 tÊn/n¨m. Ngoµi ra, C«ng ty cßn s¶n xuÊt mét sè s¶n phÈm phôc vô cho nhu cÇu thÞ tr­êng nh­: tÊm sµn chèng tr­ît, neo cÇu, dao c¾t tÊm lîp thanh tr­ît víi s¶n l­îng 200 tÊn/n¨m. Tr¶i qua qu¸ tr×nh ho¹t ®éng trªn 30 n¨m víi nhiÒu biÕn ®éng ®Æc biÖt trong thêi buæi kinh tÕ thÞ tr­êng, hµng lo¹t c¸c C«ng ty c¬ khÝ bÞ ®×nh trÖ th× ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña C«ng ty vÉn duy tr× æn ®Þnh, s¶n phÈm cña C«ng ty vÉn cã tÝn nhiÖm ®èi víi thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc. N¨m 1996 s¶n phÈm cña C«ng ty tiªu thô trong n­íc lµ 79% vµ xuÊt khÈu sang NhËt B¶n lµ 21%. HiÖn nay C«ng ty míi thµnh lËp mét chi nh¸nh ë phÝa Nam vµo th¸ng 3 n¨m 2000 ®Ó b¸n dông cô c¾t nh»m më réng thÞ tr­êng. Bªn c¹nh viÖc s¶n xuÊt vµ kinh doanh c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ C«ng ty cßn cã mét trung t©m kinh doanh víi môc ®Ých kinh doanh th­¬ng m¹i vµ cho thuª v¨n phßng nh»m ®¹t hiÖu qu¶ tèi ®a trong kinh doanh vµ ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ®a d¹ng cña thÞ tr­êng. C«ng ty Dông cô c¾t vµ ®o l­êng c¬ khÝ n»m trªn ®­êng NguyÔn Tr·i thuéc ph­êng Th­îng §×nh QuËn Thanh Xu©n, thµnh phè Hµ Néi tæng diÖn tÝch cña C«ng ty lµ 20000 m2 trong ®ã diÖn tÝch cã m¸i che lµ 11000 m2. C«ng ty dông cô c¾t vµ ®o l­¬ng c¬ khÝ lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc cho nªn nã cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, thµnh lËp vµ ho¹t ®éng theo c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ doanh nghiÖp Nhµ n­íc. II.1.2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý. II.1.2.1. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý. - Tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn. Tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty lµ 453 ng­êi trong ®ã n÷ lµ 143 ng­êi. - Tr×nh ®é chuyªn m«n: Tr×nh ®é ®¹i häc: 66 ng­êi. C«ng nh©n kü thuËt: 329 ng­êi. Trong ®ã: C«ng nh©n bËc 7: 42 ng­êi. C«ng nh©n bËc 6: 84 ng­êi. C«ng nh©n bËc 5: 42 ng­êi. C«ng nh©n bËc 3: 19 ng­êi. C«ng nh©n bËc 2: 3 ng­êi. - Tæ chøc s¶n xuÊt: L·nh ®¹o C«ng ty gåm Gi¸m ®èc, phã Gi¸m ®èc kü thuËt, phã Gi¸m ®èc s¶n xuÊt vµ phã Gi¸m ®èc kinh doanh. C¸c phßng ban nghiÖp vô gåm: + Phßng thiÕt kÕ. + Phßng c«ng nghÖ. + Phßng c¬ ®iÖn. + Phßng KCS. + Phßng kiÕn tróc c¬ b¶n. + Phßng vËt t­. + Phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ. + Tr¹m y tÕ. + Phßng tµi vô. + Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh. + Phßng tæ chøc lao ®éng. + Phßng b¶o vÖ. + Trung t©m dÞch vô vËt t­ c«ng nghiÖp. C¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt gåm: + Ph©n x­ëng khëi phÈm. + Ph©n x­ëng c¬ khÝ I. + Ph©n x­ëng c¬ khÝ II. + Ph©n x­ëng dông cô. + Ph©n x­ëng c¬ ®iÖn. + Ph©n x­ëng m¹. + Ph©n x­ëng nhiÖt luyÖn. + Ph©n x­ëng bao gãi. Gi¸m ®èc P.gi¸m ®èc kü thuËt Phßng thiÕt kÕ Phßng c«ng nghÖ Th­ viÖn Phßng c¬ ®iÖn Phßng KCS Kho dông cô Tr¹m biÕn thÕ §o l­êng NghiÖm thu KiÓm tra thÐp Khu xö lý P.gi¸m ®èc s¶n xuÊt Ph©n x­ëng khëi phÈm Ph©n x­ëng c¬ ®iÖn Ph©n x­ëng dông cô Ph©n x­ëng c¬ khÝ I Ph©n x­ëng c¬ khÝ II Ph©n x­ëng m¹ Ph©n x­ëng nhiÖt luyÖn Ph©n x­ëng bao gãi P.gi¸m ®èc kinh doanh KÕ to¸n tr­ëng Phßng tµi vô Phßng vËt t­ Kho kim khÝ Kho ho¸ chÊt Kho t¹p phÈm Phßng hµnh chÝnh Tr¹m y tÕ Kho thµnh phÈm Phßng kÕ ho¹ch KD Phßng tæ chøc lao ®éng Phßng b¶o vÖ S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý c«ng ty II.1.2.2. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c phßng ban: * Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh: Cã chøc n¨ng nhiÖm vô lµ ®iÒu tra thÞ tr­êng, dù ®o¸n t×nh h×nh tiªu thô, t×m nguån hµng vµ ®èi t¸c ®Ó ký kÕt hîp ®ång. Ngoµi ra cßn c¨n cø vµo c¸c nhu cÇu cña c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt trong C«ng ty ®Ó dù th¶o kÕ ho¹ch sau ®ã tr×nh Gi¸m ®èc duyÖt sau ®ã lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt c¸c ®¬n vÞ phßng ban kh¸c theo kÕ ho¹ch nµy ®i triÓn khai c«ng viÖc theo chøc n¨ng cña ®¬n vÞ m×nh. * Phßng thiÕt kÕ: ThiÕt kÕ s¶n phÈm theo kÕ ho¹ch thiÕt kÕ hiÖu chØnh l¹i thiÕt kÕ cò cho phï hîp vµ cho tiÕt kiÖm, theo dâi viÖc s¶n xuÊt chÕ t¹o theo thiÕt kÕ, thiÕt kÕ thö, kh¶o nghiÖm s¶n phÈm míi, x©y dùng kÕ ho¹ch vµ chñ ®éng thùc hiÖn kÕ ho¹ch, chñ tr× vµ cïng víi c¸c phßng c«ng nghÖ, c¬ ®iÖn, h­íng dÉn chÕ t¹o s¶n phÈm míi. * Phßng c«ng nghÖ: C¨n cø b¶n vÏ thiÕt kÕ lËp ra quy tr×nh c«ng nghÖ cho s¶n phÈm cÇn s¶n xuÊt, chuÈn bÞ dông cô (dông cô c¾t, dông cô g¸ l¾p). Lo¹i dông cô nµo ch­a cã ph¶i thiÕt kÕ vµ giao cho ph©n x­ëng dông cô s¶n xuÊt. Lo¹i nµo kh«ng s¶n xuÊt ®­îc ph¶i mua ngoµi. Theo dâi viÖc thùc hiÖn quy tr×nh c«ng nghÖ lËp ra. Cïng víi phßng thiÕt kÕ, c¬ ®iÖn, KCS ®Çu t­ nghiªn cøu ®Ó n©ng cao chÊt l­îng vµ mü thuËt cho mét sè s¶n phÈm C«ng ty cã dù kiÕn ph¸t triÓn vµ thÞ tr­êng cã nhu cÇu ngoµi ra cßn tham gia tiÕp thÞ b¸n dông cô c¾t vµ t×m viÖc cho C«ng ty. * Phßng c¬ ®iÖn: LËp kÕ ho¹ch söa ch÷a vµ thiÕt kÕ ®­îc chi tiÕt thay thÕ giao cho ph©n x­ëng c¬ ®iÖn thùc hiÖn. - Qu¶n lý hÖ thèng ®iÖn ==> gäi lµ qu¶n lý kü thuËt MMTB. * Phßng KCS (kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm) §Ó thùc hiÖn chøc n¨ng nµy ph¶i kiÓm tra tõ kh©u ®Çu vµo cho ®Õn kh©u ®Çu ra vµ c¸c kh©u trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, kiÓm tra thµnh phÈm kiÓm tra mÉu m· bao gãi. * Phßng thiÕt kÕ c¬ b¶n: Söa ch÷a c¸c c«ng tr×nh ë trong C«ng ty x©y dùng míi c¸c c«ng tr×nh, lËp kÕ ho¹ch söa ch÷a cho n¨m sau. * Phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ - Th¶o c«ng v¨n, l­u gi÷ vµ vËn chuyÓn c«ng v¨n, qu¶n lý tµi s¶n thuéc vÒ hµnh chÝnh. - C¸c c«ng t¸c t¹p vô… qu¶n lý con - VÖ sinh c«ng céng trong C«ng ty - Qu¶n lý tr¹m y tÕ tr­êng mÇm non - Thùc hiÖn kÕ ho¹ch mua s¾m vµ trang bÞ ®iÒu kiÖn lµm viÖc cho phßng ban, ph©n x­ëng, gióp Gi¸m ®èc qu¶n lý mét sè hîp ®ång cho thuª nhµ vµ duy tr× tèt ho¹t ®éng cña nhµ trÎ. * Phßng tæ chøc lao ®éng - LËp kÕ ho¹ch vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch vÒ nh©n sù - TuyÓn dông míi vµ ®µo t¹o - Gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é cho c«ng nh©n viªn - §Þnh møc thêi gian lao ®éng - Thanh to¸n tiÒn l­¬ng - Thùc hiÖn c¸c kh©u vÒ b¶o hé lao ®éng * Phßng b¶o vÖ B¶o vÖ chÝnh trÞ, kinh tÕ, thùc hiÖn c«ng t¸c phßng ch¸y, ch÷a ch¸y thùc hiÖn c«ng t¸c nghÜa vô qu©n sù. * Phßng tµi vô * Phßng vËt t­ - Thu mua vËt t­ - C¨n cø vµo ®Þnh møc vËt t­ vµ nhu cÇu ®Ó cung cÊp vËt t­ cho s¶n xuÊt - Qu¶n lý kho vËt t­ chÝnh - Thèng kª t×nh h×nh nhËp, xuÊt, sö dông vËt t­ II.1.3. Thùc tr¹ng kinh doanh II.1.3.1 KÕt qu¶ kinh doanh Cuèi nh÷ng n¨m 1980 do míi chuyÓn ®æi tõ nÒn kinh tÕ bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, s¶n phÈm cña C«ng ty tiªu thô chËm vµ gi¶m sót do tr×nh ®é c«ng nghÖ cßn thÊp, thiÕt bÞ sö dông ®· qu¸ l©u, s¶n phÈm lµm ra chÊt l­îng ch­a cao so víi hµng nhËp ngo¹i vµ gi¸ thµnh cßn ch­a hîp lý tr­íc t×nh h×nh ®ã C«ng ty ®· nghiªn cøu thay thÕ mét sè thiÕt bÞ cò b»ng thiÕt bÞ míi. Nghiªn cøu c¶i tiÕn mÉu m·, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, h¹ gi¸ thµnh s¶n xuÊt do vËy s¶n phÈm cña C«ng ty cã tÝnh c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng ngµy cµng cao. Ngoµi c¸c s¶n phÈm truyÒn thèng C«ng ty cßn tÝch cùc nghiªn cøu ®­a vµo s¶n xuÊt c¸c lo¹i s¶n phÈm míi ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng ®a d¹ng cña thÞ tr­êng, chÝnh nhê nh÷ng kÕt qu¶ ®ã mµ doanh thu cña C«ng ty kh«ng ngõng t¨ng ®ång thêi ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ®­îc ®¶m b¶o h¬n. V× vËy ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña C«ng ty trong c¬ chÕ thÞ tr­êng ®· nhanh chãng æn ®Þnh thu nhËp b×nh qu©n ng­êi lao ®éng ngµy cµng t¨ng. B¶ng d­íi ®©y tr×nh bµy kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty tõ n¨m 1997 ®Õn nay. STT Tªn chØ tiªu §¬n vÞ tÝnh 1997 1998 1999 2000 2001 1 Doanh thu TriÖu ®ång 9830 1066 12521 15500 16040 2 Nép ng©n s¸ch TriÖu ®ång 458 474 502 515 606 3 L·i TriÖu ®ång 169 230 241 274 286 4 Thu nhËp b×nh qu©n Ngh×n ®ång 687 690 710 790 860 II.1.3.2. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n * Nh÷ng thuËn lîi - VÒ con ng­êi: Trong C«ng ty c¸n bé c«ng nh©n viªn cã sù ®oµn kÕt nhÊt trÝ cao, mÆt kh¸c do ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ngµy mét ®¶m b¶o vµ æn ®Þnh t¹o ra t©m lý an t©m phÊn khëi cho ng­êi lao ®éng do vËy ng­êi lao ®éng h¨ng h¸i trong s¶n xuÊt vµ thi ®ua. Tr¶i qua qu¸ tr×nh ph¸t triÓn h¬n 30 n¨m cïng víi sù quan t©m cña l·nh ®¹o C«ng ty trong viÖc ®µo t¹o, båi d­ìng tay nghÒ cho nªn tay nghÒ cña c«ng nh©n trong C«ng ty rÊt cao. - VÒ thÞ tr­êng: Do cã qu¸ tr×nh ph¸t triÓn t­¬ng ®èi l©u dµi cho nªn C«ng ty cã rÊt nhiÒu kh¸ch hµng ®Æc biÖt do s¶n phÈm cña C«ng ty cã chÊt l­îng cao vµ gi¸ c¶ hîp lý nªn C«ng ty rÊt ®­îc tÝn nhiÖm trªn thÞ tr­êng, mÆt kh¸c do sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc cho nªn c¸c nhu cÇu vÒ c¸c s¶n phÈm cña C«ng ty t¨ng vµ lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó C«ng ty më réng s¶n xuÊt t¨ng thu nhËp cho ng­êi lao ®éng. * Nh÷ng khã kh¨n : - HÇu hÕt m¸y mãc thiÕt bÞ trong C«ng ty ®· l¹c hËu do vËy hao phÝ nguyªn nhiªn vËt liÖu, tèn lao ®éng, chÊt l­îng s¶n phÈm bÞ ¶nh h­ëng ®ßi hái ph¶i ®Çu t­ lín. - ThÞ tr­êng cã nhiÒu thuËn lîi song ngµy cµng cã nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh nhÊt lµ c¸c ®¬n vÞ trong qu©n ®éi. II.2. Thùc tr¹ng ¸p dông ph¸p luËt tiÒn l­¬ng t¹i c«ng ty dông cô c¾t vµ ®o l­êng c¬ khÝ. II.2.1. H×nh thøc tr¶ l­¬ng trong C«ng ty Tuú theo tõng ®èi t­îng, c«ng viÖc trong C«ng ty ¸p dông c¸c h×nh thøc tr¶ l­¬ng kh¸c nhau. Trong C«ng ty cã c¸c h×nh thøc tr¶ l­¬ng nh­ sau * H×nh thøc tr¶ c«ng theo s¶n phÈm C«ng ty ¸p dông h×nh thøc nµy ®èi víi nh÷ng lo¹t s¶n phÈm nhiÒu vµ æn ®Þnh vµ ®èi víi c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt nh÷ng lo¹t s¶n phÈm nhiÒu vµ æn ®Þnh t¹o ra sù chñ ®éng trong viÖc lËp kÕ ho¹ch vÒ ®Þnh møc lao ®éng vµ ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng, C«ng ty x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng dùa trªn c¬ së ®Þnh møc lao ®éng, viÖc tÝnh ®Þnh møc lao ®éng c¨n cø vµo hao phÝ lao ®éng thùc tÕ vµ gi¸ c¶ cña s¶n phÈm cña C«ng ty ®­îc thÞ tr­êng chÊp nhËn, do thiÕt bÞ m¸y mãc cña C«ng ty l¹c hËu cho nªn cã sù hao phÝ lín vÒ søc lao ®éng trong qu¸ tr×nh tÝnh ®Þnh møc lao ®éng còng ph¶i c¨n cø vµo yÕu tè nµy, ®©y chÝnh lµ yÕu tè lµm gi¶m tÝnh c¹nh tranh cña s¶n phÈm trong C«ng ty v× chi phÝ lao ®éng trong c¬ cÊu gi¸ thµnh t¨ng vµ ®Èy gi¸ thµnh t¨ng lªn. * H×nh thøc tr¶ l­¬ng kho¸n gän C«ng ty ¸p dông h×nh thøc nµy ®èi víi nh÷ng hµng ®¬n chiÕc kh«ng æn ®Þnh. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh÷ng mÆt hµng míi, nh÷ng mÆt hµng míi ph¸t sinh víi sè l­îng kh«ng ®¸ng kÓ vµ ngoµi kÕ ho¹ch C«ng ty ¸p dông h×nh thøc nµy ®Ó s¶n xuÊt kÞp thêi ®¸p øng nhu cÇu nhanh chãng cña kh¸ch hµng. * H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian C«ng ty ¸p dông h×nh thøc nµy ®èi víi s¶n xuÊt dông cô, söa ch÷a vµ khèi phßng ban. §èi víi s¶n xuÊt dông cô do c«ng viÖc phøc t¹p vµ l¹i kh«ng th­êng xuyªn cho nªn ®Ó ®¶m b¶o thu nhËp vµ tiÒn l­¬ng cho ng­êi lao ®éng theo quy ®Þnh, söa ch÷a bao gåm c¶ b¶o d­ìng m¸y mãc, kh«i phôc vµ n©ng c«ng suÊt cña m¸y. TÊt c¶ nh÷ng c«ng viÖc ®ã kh«ng thÓ tÝnh ®Þnh møc lao ®éng vµ x¸c ®Þnh khèi l­îng c«ng viÖc chÝnh x¸c ®Ó ¸p dông c¸c h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm vµ theo kho¸n ®­îc cho nªn ph¶i ¸p dông h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian ®Ó ®¶m b¶o thu nhËp cho ng­êi lao ®éng. §èi víi khèi phßng ban, khèi nµy do tÝnh chÊt lao ®éng lµ lao ®éng gi¸n tiÕp cho nªn kh«ng thÓ ¸p dông c¸c h×nh thøc tr¶ l­¬ng kh¸c ngoµi h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian viÖc tr¶ l­¬ng theo thêi gian c¨n cø vµo kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ tr¸ch nhiÖm qu¶n lý c¸c mÆt, ngoµi ra doanh nghiÖp Nhµ n­íc tr¶ l­¬ng cho c¸n bé qu¶n lý c¨n cø vao h¹ng doanh nghiÖp c¨n cø vµo c¸c tiªu chÝ do Nhµ n­íc quy ®Þnh. II.2.2. Thang l­¬ng, b¶ng l­¬ng II.2.2.1. Thang l­¬ng Theo nguyªn t¾c lµm theo c«ng viÖc g× th× h­ëng l­¬ng theo c«ng viÖc ®ã, cho nªn trong C«ng ty do ®Æc ®iÓm c«ng viÖc kh«ng cã sù ph©n chia tû mû ®é phøc t¹p theo thang tõ mét ®Õn b¶y ®Ó t­¬g øng víi bËc thî cña c«ng nh©n mµ c«ng viÖc th­êng chØ ë lo¹i bËc 3 do vËy c«ng nh©n c¸c bËc ®Òu lµm ë møc c«ng viÖc nµy vÝ dô c«ng nh©n bËc 2 hoÆc bËc 3 còng cã thÓ lµm ®­îc viÖc bËc 4 vµ c«ng nh©n bËc 5, bËc 6 còng lµm c«ng viÖc bËc 4 cho nªn cã hÖ sè l­¬ng nh­ nhau nh­ng c«ng nh©n bËc cao ®­îc phô cÊp thªm mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh tû lÖ víi l­¬ng tèi thiÓu hµng th¸ng gäi lµ phô cÊp ng­êi cã tay nghÒ cao ®Ó khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng tù häc tËp ®Ó n©ng cao tay nghÒ. Hµng th¸ng c¨n cø vµo hÖ sè l­¬ng theo cÊp bËc c«ng viÖc sau ®ã nh©n víi l­¬ng tèi thiÓu ra tiÒn l­¬ng hµng th¸ng mét c«ng nh©n nhËn ®­îc, ®ång thêi còng c¨n cø vµo tiÒn l­¬ng nµy doanh nghiÖp c©n ®èi gi÷a tiÒn l­¬ng nµy víi tiÒn l­¬ng tÝnh theo ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng ë h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm ®Ó ®¶m b¶o ¨n khíp víi nhau gi÷a tiÒn l­¬ng theo s¶n phÈm vµ tiÒn l­¬ng theo cÊp bËc c«ng viÖc. II.2.2.2. B¶ng l­¬ng Trong C«ng ty kh«ng ¸p dông b¶ng l­¬ng II.2.3. Quü l­¬ng, nguån h×nh thµnh quü tiÒn l­¬ng vµ sö dông quü tiÒn l­¬ng cña C«ng ty II.2.3.1. Quü l­¬ng: tæng quü tiÒn l­¬ng trong C«ng ty ®­îc h×nh thµnh tõ 3 nguån ®ã lµ: quü tiÒn l­¬ng tõ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, quü tiÒn l­¬ng tõ kinh doanh vËt t­ hµng ho¸ vµ quü tiÒn l­¬ng tõ cho thuª nhµ. §Ó thÊy ®­îc quü tiÒn l­¬ng t­¬ng quan víi c¸c chØ tiªu kh¸c trong doanh nghiÖp sau ®©y lµ b¶ng t×nh h×nh thùc hiÖn lao ®éng vµ tiÒn l­¬ng vµ thu nhËp n¨m 2000. STT ChØ tiªu §¬n vÞ tÝnh KÕ ho¹ch ®­îc duyÖt Thùc hiÖn 1 2 3 4 5 1 ChØ tiªu s¶n xuÊt 1000® 15.500.000 14.743.527 * Tæng doanh sè - Trong ®ã + S¶n xuÊt c«ng nghiÖp - 11.500.000 9.698.422 + Kinh doanh vËt t­ vµ s¶n xuÊt hµng ho¸ - 3.000.000 4.071.253 + Cho thuª nhµ - 1.000.000 973.852 * Tæng chi cã c¶ l­¬ng - 15.400.000 14.574.799 * Tæng c¸c kho¶n nép Ng©n s¸ch - 443.000 688.877 * Lîi nhuËn - 100.000 68.728 2 ChØ tiªu lao ®éng ng­êi Lao ®éng ®Þnh kiÕn - 468 440 Lao ®éng thùc tÕ sö dông - 460 430 3 Tæng quü tiÒn l­¬ng ngoµi ®¬n gi¸ 100® 714.280 714.280 + Quü tiÒn l­¬ng bæ xung - 537.880 537.880 + Quü l­¬ng lµm thªm giê - 176.400 176.400 4 Tæng quü tiÒn l­¬ng trong ®¬n gi¸ - 3.360.572 2.928.204 5 TiÒn l­¬ng b×nh qu©n 1000®/ng/n¨m 738 706 6 Quü thu nhËp kh¸c 1000® 350.000 436.097 7 Thu nhËp b×nh qu©n - 802 790 II.2.3.2. Nguån h×nh thµnh quü tiÒn l­¬ng vµ sö dông quü tiÒn l­¬ng. Nguån h×nh thµnh quü tiÒn l­¬ng dùa trªn kÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt - kinh doanh cña C«ng ty, nguån quü tiÒn l­¬ng (Vkh) ®Ó tr¶ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: Vkh = (V®g x Csxkd) + Vbs + Vtg Trong ®ã: V®g : Lµ ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng s¶n phÈm do c¬ quan chñ qu¶n giao Csxkd : Sè l­îng s¶n phÈm - dÞch vô thùc hiÖn theo kÕ ho¹ch Vbs : Quü tiÒn l­¬ng bæ sung theo quy ®Þnh Vtg : Quü tiÒn l­¬ng lµm thªm giê Nguån quü tiÒn l­¬ng nªu trªn ®­îc gäi lµ tæng quü tiÒn l­¬ng cña C«ng ty. §Ó ®¶m b¶o quü tiÒn l­¬ng thùc hiÖn kh«ng v­ît chi so víi quü tiÒn l­¬ng ®­îc h­ëng, tæng quü tiÒn l­¬ng ®­îc ph©n chia cho c¸c quü nh­ sau: * QuÜ tiÒn l­¬ng tr¶ trùc tiÕp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn theo l­¬ng s¶n phÈm, l­¬ng kho¸n, l­¬ng thêi gian (Vc) tèi ®a b»ng 84% tæng quü tiÒn l­¬ng * QuÜ khen th­ëng tõ quü tiÒn l­¬ng chi cho c¸n bé c«ng nh©n viªn quµ lÔ tÕt hµng n¨m, cã thµnh tÝch trong s¶n xuÊt c«ng t¸c (Vkt) 10% tæng quü tiÒn l­¬ng * QuÜ khuyÕn khÝch c¸ nh©n cã tr×nh ®é chuyªn m«n, kü thuËt cao, tay nghÒ giái (Vkk) b»ng 1% tæng quü tiÒn l­¬ng. * QuÜ dù phßng s¶n xuÊt b»ng 5% tæng quü tiÒn l­¬ng Quü tiÒn l­¬ng thùc hiÖn hµng th¸ng cña C«ng ty tr¶ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn (Vcty) c«ng thøc x¸c ®Þnh nh­ sau C¸ch 1 : X¸c ®Þnh theo nguån quü l­¬ng s¶n phÈm kÕ ho¹ch hµng n¨m Vcty = x k Trong ®ã : VC : Quü tiÒn l­¬ng tr¶ trùc tiÕp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn k : HÖ sè møc ®é hoµn thµnh kÕ ho¹ch k = 1 khi hoµn thµnh chØ tiªu kÕ ho¹ch. C¸ch 2: X¸c ®Þnh theo ®¬n gi¸ kho¸n gän GTTSLSX t¹i c«ng ty Vcty = V®g x Csx Trong ®ã : v®g : §¬n gi¸ kho¸n gän GTTSL s¶n xuÊt 270®/1000® = 27% Csx : Gi¸ trÞ s¶n l­îng s¶n xuÊt t¹i C«ng ty (tÝnh theo gi¸ b¸n) nhËp kho t¹i C«ng ty II.2.4. Quy ®Þnh tr¶ l­¬ng ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. II.2.4.1. S¶n l­îng ®èi víi c«ng nh©n s¶n xuÊt * §èi víi c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt tr¶ l­¬ng s¶n phÈm theo kÕt qu¶ sè l­îng, chÊt l­îng lµm ra, tiÒn l­¬ng thùc hiÖn cña c¸ nh©n do ph©n x­ëng tr¶ l­¬ng, c«ng thøc tÝnh tr¶ l­¬ng nh­ sau: Ti = V®g . q . k Trong ®ã : Ti : TiÒn l­¬ng ®­îc nhËn cña ng­êi c«ng nh©n thø i V®g : §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng nguyªn c«ng s¶n phÈm, ®èi víi lµm kho¸n gän s¶n phÈm lµ tiÒn l­¬ng kho¸n gän nguyªn c«ng q : Sè l­îng s¶n phÈm lµm ra k : HÖ sè chÊt l­îng s¶n phÈm k = 1 ®¹t yªu cÇu chÊt l­îng s¶n phÈm k = 0,9 chÊt l­îng s¶n phÈm ®o¹t lo¹i 2 k = 0 s¶n phÈm háng trong tû lÖ sai hµng cho phÐp * §èi víi nhãm c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt lµm l­¬ng s¶n phÈm c¸ch tr¶ l­¬ng cho tõng c¸ nh©n nh­ sau: B­íc 1: TÝnh tr¶ l­¬ng s¶n phÈm cña nhãm Ti Tsp = V®g . q . k - Néi dung c«ng thøc nµy nh­ trªn B­íc 2 : TÝnh tr¶ l­¬ng cho tõng ng­êi - TrÝch 10% tiÒn l­¬ng s¶n phÈm, hoÆc tiÒn l­¬ng kho¸n cña nhãm tr¶ l­¬ng tr¸ch nhiÖm cho tr­ëng nhãm. - Sè tiÒn l­¬ng cßn l¹i 90% tr¶ l­¬ng cho tõng thµnh viªn trong nhãm (kÓ c¶ tr­ëng nhãm), c«ng thøc tÝnh tr¶ l­¬ng nh­ sau: Toi = ®ång/ng­êi Trong ®ã : Toi : TiÒn l­¬ng ®­îc nhËn cña ng­êi thø i Tsp : TiÒn l­¬ng s¶n phÈm cña nhãm m : Sè l­îng thµnh viªn trong nhãm * C¸ch x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng nguyªn c«ng cña s¶n phÈm. §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng s¶n phÈm vµ ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng kho¸n gän s¶n phÈm. a. §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng nguyªn c«ng cña s¶n phÈm: V®gi = Vph x Tspi Trong ®ã : V®gi : §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng nguyªn c«ng thø i (®ång/§VSP) Tspi : §Þnh møc thêi gian nguyªn c«ng thø i (phót/§VSP) Vph : TiÒn l­¬ng phót (®ång/phót) TiÒn l­¬ng phót ®­îc tÝnh b»ng tiÒn l­¬ng cÊp bËc c«ng viÖc theo møc l­¬ng tèi thiÓu cña C«ng ty quy ®Þnh chia cho (26 ngµy x 480 phót) Vph + Hcb : HÖ sè tiÒn l­¬ng cÊp bËc c«ng viÖc theo nghÞ ®Þnh sè 26 TLmin : Møc l­¬ng tèi thiÓu cña c«ng ty Møc l­¬ng tèi thiÓu cña C«ng ty ®­îc lùa chän trong khung l­¬ng tèi thiÓu quy ®Þnh tõ 210.000 ®ång ®Õn 456.000 ®ång, phô thuéc vµo kÕt qu¶ s¶n xuÊt - kinh doanh, chØ tiªu nép ng©n s¸ch, lîi nhuËn cña c«ng ty hµng n¨m, ®­îc c¬ quan qu¶n lý ®¬n gi¸ tiªn l­¬ng xÐt duyÖt. b. §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng s¶n phÈm : b»ng tæng ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng c¸c nguyªn c«ng chÕ t¹o s¶n phÈm, ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng s¶n phÈm dïng ®Ó thanh to¸n tiÒn l­¬ng s¶n phÈm cuèi cïng nhËp kho C«ng ty cña ph©n x­ëng. V®gsp = SV®gci Trong ®ã : V®gsp : §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng s¶n phÈm (®ång/§VSP) V®gci : §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng nguyªn c«ng thø i (®èi víi s¶n phÈm dông cô c¾t tar«, hµn ren, mòi khoan, doa phay xo¸y, §F ®Üa m« ®un s¶n xuÊt lo¹i nhá d­íi 100 c¸i ®¬n gi¸ ®­îc t¨ng 1,2 lÇn ®Õn 1,5 lÇn ®¬n gi¸ tÝnh theo ®Þnh møc. c. §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng kho¸n gän s¶n phÈm: ChØ ¸p dông trong tr­êng hîp s¶n xuÊt s¶n phÈm lÎ, ®¬n chiÕc, phøc t¹p, s¶n phÈm míi ch­a thÓ ¸p dông ®Þnh møc lao ®éng, do phã Gi¸m ®èc s¶n xuÊt quyÕt ®Þnh tr¶ l­¬ng kho¸n gän b»ng v¨n b¶n. Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng kho¸n gän s¶n phÈm tÝnh theo gi¸ b¸n s¶n phÈm, c¸ch x¸c ®Þnh theo b¶ng sau: STT VËt t­ chÕ t¹o §¬n vÞ tÝnh §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng kho¸n gän (®ång/1000® DT) 1 ThÐp giã §VSP 100® ® 120®/1000® 2 ThÐp hîp kim ®Æc biÖt X12M, XB1 nt 130® ® 150®/1000® 3 ThÐp hîp kim th«ng dông 9XL, IIIX15 nt 160® ® 180®/1000® 4 ThÐp dông cô c¸c bon Y8A, Y12A nt 180® ® 200®/1000® 5 ThÐp kÕt cÊu CT45, CT30, 20x nt 200® ® 220®/1000® 6 ThÐp c¸c bon th¸p CT3, CT5 nt 220® ® 240®/1000® II.2.4.2. Tr¶ l­¬ng ®èi víi c¸n bé, c«ng nh©n viªn gi¸n tiÕp - phôc vô * §èi víi c¸n bé, c«ng nh©n viªn gi¸n tiÕp - phôc vô phßng ban ph©n x­ëng tr¶ l­¬ng thêi gian theo ngµy c«ng thùc tÕ vµ hiÖu qu¶ c«ng viÖc hoµn thµnh, tiÒn l­¬ng thùc hiÖn cña c¸ nh©n do ®¬n vÞ tr¶ l­¬ng, c«ng thøc tÝnh tr¶ l­¬ng nh­ sau: Ti = T1i + T2i Trong ®ã : Ti : TiÒn l­¬ng ®­îc nhËn cña ng­êi thø i T1i : TiÒn l­¬ng cÊp bËc ®­îc xÕp theo N§26CP cña ng­êi thø i T2i : TiÒn l­¬ng bæ xung ®­îc nhËn cña ng­êi thø i TiÒn l­¬ng bæ sung cña c¸ nh©n ®­îc g¾n víi møc ®é phøc t¹p, tr¸ch nhiÖm cña c«ng viÖc ®¶m nhËn, kh«ng phô thuéc vµo l­¬ng cÊp bËc, c«ng thøc tÝnh tiÒn l­¬ng bæ sung nh­ sau: T2i : x hi Trong ®ã : Vbs : Quü tiÒn l­¬ng bæ sung cña ®¬n vÞ hoÆc bé phËn gi¸n tiÕp ph©n x­ëng. n : Sè thµnh viªn trong ®¬n vÞ hoÆc bé phËn gi¸n tiÕp ph©n x­ëng hi : HÖ sè tiÒn l­¬ng bæ sung thùc tÕ cña ng­êi thø i do phô tr¸ch ®¬n vÞ quyÕt ®Þnh, c«ng thøc tÝnh nh­ sau: hi = Hcvi . k Trong ®ã : Hcvi : HÖ sè c«ng viÖc ®­îc giao cña ng­êi thø i k : HÖ sè møc ®é hoµn thµnh c«ng viÖc cña ng­êi thø i do ®¬n vÞ quyÕt ®Þnh . k = 1 hoµn thµnh nhiÖm vô, tiªu chuÈn x¸c ®Þnh nh­ sau: - §ñ 26 ngµy c«ng/th¸ng - Hoµn thµnh nhiÖm vô ®óng tiÕn ®é vµ chÊt l­îng - Kh«ng vi ph¹m kû luËt lao ®éng . k = 1,05 - 1,2 hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô . k = 0 - 0,9 kh«ng hoµn thµnh nhiÖm vô vµ hoµn thµnh tõng phÇn nhiÖm vô ®­îc giao. II.2.5. Quy ®Þnh tr¶ l­¬ng ®èi víi ®¬n vÞ phßng ban ph©n x­ëng II.2.5.1. Tr¶ l­¬ng ®èi víi ph©n x­ëng s¶n xuÊt * Quü tiÒn l­¬ng thùc hiÖn cña ph©n x­ëng c¨n cø vµo kÕt qu¶ s¶n xuÊt s¶n phÈm cuèi cïng nhËp kho cña C«ng ty, quü tiÒn l­¬ng thùc hiÖn cña ph©n x­ëng do C«ng ty thanh to¸n tr¶ l­¬ng hµng th¸ng, c«ng thøc tÝnh tr¶ l­¬ng nh­ sau: Vpx = V®g + Vc® + Vtg Trong ®ã : Vpx : Quü tiÒn l­¬ng thùc hiÖn cña ph©n x­ëng V®g : Quü tiÒn l­¬ng theo ®¬n gi¸ Vc® : Quü tiÒn l­¬ng chÕ ®é Vtg : Quü tiÒn l­¬ng thêi gian ph¸t sinh * C¸ch x¸c ®Þnh tr¶ quü tiÒn l­¬ng theo ®¬n gi¸ s¶n phÈm V®g: V®g = TLsp + TKkg Trong ®ã : - TLsp : TiÒn l­¬ng s¶n phÈm tr¶ cho c«ng nh©n (TLcn) vµ nh©n viªn qu¶n lý phôc vô ph©n x­ëng (TLgt), c«ng thøc tÝnh tr¶ nh­ sau: · TLsp = TLcn + TLg® trong ®ã * TLcn = åV®gi . qi . k . 1,05 . V®gi : §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng s¶n phÈm thø i . qi : Sè l­îng s¶n phÈm nhËp kho . k : HÖ sè chÊt l­îng s¶n phÈm nhËp kho . 1,05 : hÖ sè bï ®¾p söa ch÷a s¶n phÈm trong s¶n xuÊt * TLgt = TLcn . Kgt Kgt = trong ®ã ® QLgt : Quü tiÒn l­¬ng cÊp bËc theo N§26 cña bé phËn gi¸n tiÕp - phôc vô PX ®Þnh biªn ® QLcnsx : Quü tiÒnl­¬ng cÊp bËc theo N§26 cña c«ng nh©n s¶n xuÊt ph©n x­ëng. T¹m thêi ¸p dông hÖ sè gi¸n tiÕp ®Þnh biªn cho c¸c ph©n x­ëng kgt = 0,3 · TLkg : TiÒn l­¬ng kho¸n gän s¶n phÈm tÝnh theo ®¬n gi¸ kho¸n gän s¶n phÈm ®Ó tr¶ cho c«ng nh©n s¶n xuÊt vµ nh©n viªn gi¸n tiÕp phôc vô cña ph©n x­ëng c«ng thøc tÝnh nh­ sau : * TLkg = SV®gkg . qi . ki . V®gkg : §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng kho¸n gän s¶n phÈm . qi : Sè l­îng s¶n phÈm nhËp kho . ki : HÖ sè chÊt l­îng s¶n phÈm C¸c ph©n phèi tr¶ l­¬ng kho¸n gän s¶n phÈm cho c«ng nh©n vµ nh©n viªn gi¸n tiÕp phôc vô ph©n x­ëng nh­ sau: - Tr¶ cho c«ng nh©n = 70% TLkg - Cßn l¹i tr¶ cho nh©n viªn qu¶n lý vµ nhËp quü ph©n x­ëng * C¸ch tÝnh tr¶ quü tiÒn l­¬ng chÕ ®é cho ph©n x­ëng Vc®: Vc® = QLsx x Kc® Trong ®ã : - QLsx : Quü tiÒn l­¬ng cÊp bËc theo N§26CP cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ph©n x­ëng. - Kc® : HÖ sè tiÒn l­¬ng chÕ ®é, x¸c ®Þnh nh­ sau: Kc® = kf + kcb . kf : HÖ sè nghØ phÐp n¨m b×nh qu©n kf = = 0,05 . kcb = = 0,05 ® kcb Lµ hÖ sè chuÈn bÞ s¶n xuÊt vÒ vËt t­ trang bÞ c«ng nghÖ kcb = 0,05 + 0,04 = 0,09 * C¸ch tÝnh tr¶ quü l­¬ng thêi gian cho ph©n x­ëng: Quü tiÒn l­¬ng thêi gian cña ph©n x­ëng b»ng tæng tiÒn l­¬ng thêi gian tr¶ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn gåm: phô cÊp tr¸ch nhiÖm, v­ît khung, trî cÊp BHXH, tr¶ l­¬ng cho c¸c c«ng viÖc ph¸t sinh (nghØ lÔ tÕt, nghØ viÖc riªng cã l­¬ng…) II.2.5.2. Tr¶ l­¬ng ®èi víi ®¬n vÞ phßng ban * Quü tiÒn l­¬ng thùc hiÖn cña khèi phßng ban g¾n víi quü tiÒn l­¬ng thùc hiÖn cña khèi ph©n x­ëng vµ C«ng ty c«ng thøc tÝnh tr¶ quü tiÒn l­¬ng thùc hiÖn cña khèi phßng ban nh­ sau: Vpb = Vcty - Vpx Trong ®ã : - Vcty : Quü tiÒn l­¬ng thùc hiÖn cña C«ng ty (b»ng 27% nh©n víi gi¸ trÞ s¶n l­îng s¶n xuÊt t¹i C«ng ty) - Vpx : Quü tiÒn l­¬ng thùc hiÖn cña khèi ph©n x­ëng, x¸c ®Þnh theo Vpx = V®g + Vc® + Vtg (nh­ trªn). * Quü tiÒn l­¬ng thùc hiÖn cña ®¬n vÞ phßng ban phô thuéc vµo quü tiÒn l­¬ng thùc hiÖn cña khèi phßng ban vµ quü hÖ sè tiÒn l­¬ng ®Þnh møc vµ hÖ sè hoµn thµnh cña ®¬n vÞ, c«ng thøc tÝnh nh­ sau: V®v = (QH®m x TLmin) ki + Vtg Trong ®ã : V®v : Quü tiÒn l­¬ng thùc hiÖn cña ®¬n vÞ thø i QH®m : Quü hÖ sè tiÒn l­¬ng ®Þnh møc cña ®¬n vÞ thø i TLmin : Møc tiÒn l­¬ng tèi thiÓu thùc hiÖn cña khèi phßng ban c¸ch x¸c ®Þnh nh­ sau: TLmin = Trong ®ã : Vpb : Quü tiÒn l­¬ng thùc hiÖn cña khèi phßng ban QH®m : Quü hÖ sè tiÒn l­¬ng ®Þnh møc cña ®¬n vÞ thø i n : HÖ sè ®¬n vÞ phßng ban ki : HÖ sè hoµn thµnh c«ng viÖc cña ®¬n vÞ (do ban gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh) k = 1 hoµn thµnh c«ng viÖc k = 1,05 - 1,2 hoµn thµnh xuÊt s¾c k = 0,7 - 0,95 kh«ng hoµn thµnh nhiÖm vô Vtg : tiÒn l­¬ng thªm giê, phô cÊp tr¸ch nhiÖm, ph¸t sinh kh¸c * C¸ch x¸c ®Þnh quü tiÒn l­¬ng bæ sung cña ®¬n vÞ: - Quü tiÒn l­¬ng bæ sung cña ®¬n vÞ chØ cã khi quü tiÒn l­¬ng thùc hiÖn (®· trõ Vtg) lín h¬n quü tiÒn l­¬ng cÊp bËc theo N§26CP cña ®¬n vÞ, c«ng thø tÝnh nh­ sau: Vbs = V®v - QL®v Trong ®ã : Vbs : Quü tiÒn l­¬ng bæ sung ®¬n vÞ V®v : Quü tiÒn l­¬ng thùc hiÖn cña ®¬n vÞ QL®v : QuÜ tiÒn l­¬ng cÊp bËc theo N§26CP cña ®¬n vÞ. - Tr­êng hîp ®¬n vÞ kh«ng cã quÜ tiÒn l­¬ng bæ sung th× c¸n bé, nh©n viªn trong ®¬n vÞ còng kh«ng cã kho¶n tiÒn l­¬ng bæ sung. TiÒn l­¬ng thùc tÕ cña c¸ nh©n b»ng tiÒn l­¬ng cÊp bËc ®­îc xÕp theo N§ sè 26 CP. II.2.5.3. Tr¶ l­¬ng ®èi víi ®¬n vÞ kinh doanh - dÞch vô Quü tiÒn l­¬ng thùc hiÖn cña ®¬n vÞ kinh doanh - dÞch vô (gäi t¾t KD - DV), phô thuéc vµo kÕt qu¶ doanh sè b¸n s¶n phÈm hµng ho¸ vµ dÞch vô, quü tiÒn l­¬ng thùc hiÖn cña ®¬n vÞ do ®¬n vÞ tù tr¶ l­¬ng, c«ng thøc tÝnh nh­ sau: Vkd = DT x Dgi Trong ®ã : Vkd : Quü tiÒn l­¬ng thùc hiÖn cña ®¬n vÞ DT : Doanh thu b¸n s¶n phÈm hµng ho¸ - dÞch vô §gi : §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng vÒ kinh doanh - dÞch vô ® §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng vÒ kinh doanh dÞch vô do C«ng ty giao cho ®¬n vÞ theo ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng kinh doanh dÞch vô ®­îc co­ quan qu¶n lý ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng phª duyÖt hµng n¨m. * §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng vÒ KD - DV x¸c ®Þnh theo ph­¬ng ph¸p tÝnh trªn doanh thu, c«ng thøc x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng nh­ sau: §gi = Trong ®ã : §gi : §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng vÒ kinh doanh - dÞch vô Vkh : QuÜ tiÒn l­¬ng kÕ ho¹ch n¨m tÝnh theo lao ®éng ®Þnh liªn DTkh : Doanh thu kinh doanh dÞch vô theo kÕ ho¹ch n¨m. II.2.5.4. Tr¶ l­¬ng ®èi víi c¬ quan ban gi¸m §èc C«ng ty * Quü tiÒn l­¬ng thùc hiÖn cña ban G¸m ®èc C«ng ty c¨n cø vµo kÕt qu¶ s¶n xuÊt - kinh doanh cña C«ng ty. TiÒn l­¬ng thùc hiÖn cña Gi¸m ®èc C«ng ty g¾n víi tiÒn l­¬ng b×nh qu©n cña toµn thÓ c¸n bé C«ng nh©n viªn C«ng ty, c«ng thøc tÝnh tr¶ tiÒn l­¬ng thùc hiÖn cña Gi¸m ®èc C«ng ty nh­ sau: Tg® = Tbq x h Trong ®ã : Tg® : TiÒn l­¬ng ®­îc nhËn cña Gi¸m ®èc C«ng ty Tbq : TiÒn l­¬ng b×nh qu©n cña c¸n bé c«ng nh©n viªn cã mÆt lµm viÖc t¹i C«ng ty, c¸ch x¸c ®Þnh tiÒn l­¬ng b×nh qu©n nh­ sau: Tbq = Vcty : Tæng quü tiÒn l­¬ng thùc hiÖn cña C«ng ty m : Tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn cã mÆt lµm viÖc h : HÖ sè tiÒn l­¬ng cña Gi¸m ®èc c«ng ty = 3 . TiÒn l­¬ng thùc hiÖn cña phã Gi¸m ®èc vµ kÕ to¸n Tr­ëng b»ng 0,85% tiÒn l­¬ng thùc hiÖn cña Gi¸m ®èc C«ng ty. . Th­ ký ban gi¸m ®èc lµm viÖc theo chÕ ®é kiªm nhiÖm h­ëng phô cÊp tr¸ch nhiÖm hµng th¸ng b»ng 0,3 møc l­¬ng tèi thiÓu cña c«ng ty. II.2.6. TiÒn l­¬ng lµm thªm giê vµ c¸c kho¶n khÊu trõ l­¬ng - Trong C«ng ty ¸p dông tiÒn l­¬ng lµm thªm giê ®­îc nh©n hÖ sè 1,5; ban ®ªm nh©n hÖ sè 1,5. - T×nh h×nh khÊu trõ l­¬ng cña ng­êi lao ®éng : kh«ng . Ch­¬ng III. Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn ph¸p luËt vÒ tiÒn l­¬ng trong doanh nghiÖp nãi chung vµ t¹i c«ng ty dông cô c¾t vµ ®o l­êng c¬ khÝ nãi riªng. III.1. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng thùc hiÖn ph¸p luËt tiÒn l­¬ng nãi chung vµ t¹i c«ng ty dông cô c¾t vµ ®o l­êng co­ khÝ nãi riªng. III.1.1. NhËn xÐt chung. Trong nh÷ng n¨m qua t¹i C«ng ty Dông cô c¾t vµ ®o l­êng c¬ khÝ mÆc dï cßn rÊt nhiÒu khã kh¨n nhÊt lµ trong tiªu thô hµng ho¸. Song thu nhËp b×nh qu©n cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty kh«ng ngõng t¨ng, ®¶m b¶o ®­îc ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ngµy cµng cao. Cã ®­îc kÕt qña ®ã lµ nhê sù cè g¾ng nç lùc cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty ®Æc biÖt lµ sù quan t©m cña c¸n bé l·nh ®¹o C«ng ty vµ cña c¬ quan chñ qu¶n. §êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ®­îc t¨ng cao lµ ®iÒu kiÖn quan träng ®Ó t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng vµ chÊt l­îng s¶n phÈm, khuyÕn khÝch ®­îc ng­êi lao ®éng tham gia c¸c phong trµo thi ®ua trong C«ng ty nh­ phong trµo thi ®ua s¶n xuÊt giái, lËp thµnh tÝch trong s¶n xuÊt vµ kinh doanh, thi ®ua ®Ó n©ng cao tay nghÒ. III.1.2. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng thùc hiÖn ph¸p luËt tiÒn l­¬ng nãi chung vµ t¹i c«ng ty dông cô c¾t vµ ®o l­êng c¬ khÝ nãi riªng. Tõ khi bé luËt lao ®éng cã hiÖu lùc ph¸p luËt, chÕ ®Þnh tiÒn l­¬ng ®­îc c¸c doanh nghiÖp nãi chung chó träng ¸p dông vµo thùc tÕ doanh nghiÖp vµ ®­îc ng­êi lao ®éng h­ëng øng cßn ®èi víi C«ng ty dông cô c¾t vµ ®o l­êng c¬ khÝ lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc ngoµi thùc hiÖn nh÷ng quy ®Þnh chung vÒ ph¸p luËt tiÒn l­¬ng t¹i Bé luËt lao ®éng lµ c¸c NghÞ ®Þnh h­íng dÉn thi hµnh cßn ph¶i thùc hiÖn nh÷ng v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ®iÒu chØnh riªng ®­îc ¸p dông ®èi víi c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc nh­ NghÞ ®Þnh sè 28 CP cña ChÝnh phñ vÒ ®æi míi qu¶n lý tiÒn l­¬ng vµ thu nhËp trong c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c quyÕt ®Þnh cña c¬ quan chñ qu¶n vÒ viÖc giao chØ tiªu tiÒn l­¬ng hµng n¨m, trªn tinh thÇn nh÷ng v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ tiÒn l­¬ng cã liªn quan doanh nghiÖp lu«n lu«n qu¸n triÖt ®Ó thùc hiÖn triÖt ®Ó. Cô thÓ ®­îc biÓu hiÖn ë c¸c ho¹t ®éng sau: . C«ng ty ®· thèng nhÊt qu¶n lý vÒ lao ®éng vµ tiÒn l­¬ng trong toµn C«ng ty . Phßng tæ chøc lao ®éng ®· thùc hiÖn tèt chøc n¨ng qu¶n lý vÒ lao ®éng - Hµng n¨m phßng tæ chøc lao ®éng ®· cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng kÕ ho¹ch lao ®éng tiÒn l­¬ng n¨m c¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m ®­îc cÊp trªn giao; b¸o c¸o Gi¸m ®èc C«ng ty xÐt duyÖt ®Ó ký tr×nh c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn phª duyÖt quü tiÒn l­¬ng kÕ ho¹ch vµ ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng s¶n phÈm, dÞch vô hµng n¨m cña C«ng ty. - Phßng tæ chøc lao ®éng ®· phèi hîp chÆt chÏ víi phßng tµi vô ®Ó gi¸m s¸t kiÓm tra viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch lao ®éng - tiÒn l­¬ng n¨m ®· ®­îc cÊp trªn phª duyÖt. Qu¶n lý nguån quü tiÒn l­¬ng ®óng nguyªn t¾c lµ : Quü tiÒn l­¬ng chi tr¶ ph¶i g¾n liÒn víi kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. KÕt thóc 6 th¸ng ®Çu n¨m vµ n¨m kÕ ho¹ch b¸o c¸o ph©n tÝch tr­íc ban Gi¸m ®èc C«ng ty vÒ t×nh h×nh qu¶n lý lao ®éng vµ chi tr¶ tiÒn l­¬ng trong toµn C«ng ty. Hµng th¸ng phßng tæ chøc lao ®éng ®· tæng hîp kÕt qu¶ thùc hiÖn vÒ lao ®éng tiÒn l­¬ng th¸ng cña C«ng ty. B¸o c¸o göi ban l·nh ®¹o C«ng ty theo c¸c quy ®Þnh. . Ng­êi lao ®éng ®­îc nhËn trùc tiÕp c¸c kho¶n tiÒn cña ®¬n vÞ t¹i phßng tµi vô lµ nh©n viªn lao ®éng tiÒn l­¬ng cña ®¬n vÞ . . Phßng tæ chøc lao ®éng ®· phèi hîp tèt víi phßng tµi vô thùc hiÖn quyÕt to¸n quü l­¬ng thùc hiÖn hµng n¨m, c¨n cø vµo kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng cho c¬ quan cÊp trªn giao cho C«ng ty. B¸o c¸o kÞp thêi, chÝnh x¸c kÕt qu¶ quü tiÒn l­¬ng thùc hiÖn n¨m göi cho c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn c¬ quan qu¶n lý cã liªn quan vµo c¸c thêi gian quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc. . Phßng tæ chøc lao ®éng ®· thùc hiÖn tèt chøc n¨ng tham m­u vµ gióp Gi¸m ®èc thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô th­êng xuyªn cña c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng tiÒn l­¬ng ®· ®¶m b¶o gi¶i quyÕt kÞp thêi vµ ®Ó thùc hiÖn tèt nh÷ng quy ®Þnh ph¸p luËt míi vÒ tiÒn l­¬ng. III.1.3.Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m thùc hiÖn tèt ph¸p luËt tiÒn l­¬ng t¹i C«ng ty Dông cô c¾t vµ §o l­êng c¬ khÝ . §Ó thùc hiÖn tèt h¬n n÷a nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ tiÒn l­¬ng th× kh«ng ph¶i muèn thùc hiÖn lµ thùc hiÖn ®­îc mµ cÇn ph¶i cã c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn, ®ã lµ c¸c ®iÒu kiÖn vÒ vËt chÊt, kh«ng nh÷ng nã cho biÕt cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn ®­îc nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ tiÒn l­¬ng hay kh«ng, mµ nã cßn cho biÕt viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ tiÒn l­¬ng ®Õn møc nµo .Bëi lÏ ®µnh r»ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ tiÒn l­¬ng ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã nghÜa vô thùc hiÖn cßn thùc hiÖn ®Õn ®©u l¹i tuú thuéc vaß t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, nÕu doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh thuËn lîi vµ ®¹t kÕt qu¶ tèt th× tõ ®ã c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ tiÒn l­¬ng sÏ dÔ dµng ®­îc thùc hiÖn cßn khi cßn ®¶m b¶o tèt h¬n nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®èi víi ng­êi lao ®éng. Ng­îc l¹i nÕu t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh gÆp khã kh¨n th× c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ tiÒn l­¬ng khã mµ thùc hiÖn ®­îc nh­ vËy th× gi¶i ph¸p nh»m thùc hiÖn tèt ph¸p luËt vÒ tiÒn l­¬ng t¹i C«ng ty Dông cô c¾t vµ §o l­êng còng chÝnh lµ gi¶i ph¸p nh»m ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty cã hiÖu qu¶ lµ nh÷ng biÖn ph¸p thuÇn tuý mang tÝnh kinh tÕ. Lµm thÕ nµo ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ ®©y lµ vÊn ®Ò qu¸ khã, nã ®éng ch¹m ®Õn rÊt nhiÒu vÊn ®Ò, cßn nh÷ng gi¶i ph¸p ®­a ra chØ mang tÝnh tham kh¶o, cßn thùc hiÖn ®­îc ®ßi hái sù nç lùc v­ît bËc cña c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty III.1.3.1.T¨ng c­êng c«ng t¸c tiªu thô hµng ho¸ . Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng tiªu thô hµng ho¸ cã vai trß cùc kú quan träng, nã cã ý nghÜa sèng cßn ®èi víi doanh nghiÖp .Trong c¬ chÕ bao cÊp s¶n xuÊt bao nhiªu, b¸n cho ai ®Òu do chØ tiªu ph¸p lÖnh cña Nhµ n­íc doanh nghiÖp ë trong c¬ chÕ bao cÊp t­¬ng ®èi l©u cho nªn tÊt yÕu cã søc ú do ¶nh h­ëng cña c¬ chÕ cò trong c«ng t¸c tiªu thô ®Ó t¨ng c­êng c«ng t¸c tiªu thô ®ßi hái C«ng ty ph¶i n¨ng ®éng linh ho¹t trong ho¹t ®éng t×m kiÕm thÞ tr­êng vµ giíi thiÖu s¶n phÈm víi ý nghÜa nh­ vËy c«ng t¸c tiªu thô lu«n ph¶i ®­îc doanh nghiÖp coi trong hµng ®Çu. Thùc tÕ nh÷ng n¨m võa qua c«ng t¸c tiªu thô ch­a ®­îc chó ý ®Õn møc cÇn thiÕt cho nªn s¶n phÈm s¶n xuÊt ra bÞ tån kho rÊt nhiÒu dÉn ®Õn Nhµ n­íc ph¶i lÊy thuÕ ®Ó bï ®¾p vµo sè hµng tån kho ®ã. III.1.3.2. Nghiªn cøu, chÕ t¹o, s¶n xuÊt s¶n phÈm míi. §Ó ®¹t ®­îc kÕt qu¶ cao trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh C«ng ty kh«ng chØ m·i s¶n xuÊt nh÷ng s¶n phÈm truyÒn thèng mµ ph¶i t×m hiÓu nhu cÇu thÞ tr­êng dÓ cã chiÕn l­îc ph¸t triÓn s¶n phÈm míi. ViÖc nghiªn cøu chÕ t¹o s¶n phÈm míi lµ cÇn thiÕt bëi v× mçi lo¹i s¶n phÈm ®Òu cã mét vßng ®êi nhÊt ®Þnh tõ ph¸t triÓn chÝn muåi råi suy tho¸i . H¬n n÷a khi nÒn kinh tÕ §Êt n­íc ph¸t triÓn c¸c nhu cÇu ngµy cµng cao vµ ®a d¹ng, ®Ó ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ®ã doanh nghiÖp ph¶i t×m hiÓu nhu cÇu thÞ tr­êng ®Ó ®­a vµo nghiªn cøu chÕ t¹o s¶n phÈm míi III.1.3.3. N©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. N©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm lµ mét néi dung quan träng ®­îc tÊt c¶ c¸c C«ng ty quan t©m, bëi v× trong c¬ chÕ thÞ tr­êng chÊt l­îng s¶n phÈm còng lµ mét yÕu tè c¹nh tranh nÕu hai doanh nghiÖp cïng s¶n xuÊt mét lo¹i s¶n phÈm cã gi¸ b¸n nh­ nhau th× s¶n phÈm cña doanh nghiÖp nµo tèt h¬n sÏ c¹nh tranh tèt h¬n. §Ó n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm doanh nghiÖp ph¶i cã hÖ thèng kiÓm tra chÊt l­îng ®¶m b¶o. Trong nh÷ng n¨m qua t¹i C«ng ty Dông cô c¾t vµ §o l­êng c¬ khÝ s¶n phÈm lµm ra cã chÊt l­îng rÊt kÐm nhiÒu khi ®· tiiªu thô råi l¹i bÞ kh¸ch hµng tr¶ l¹i ®iÒu nµy lµm ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn uy tÝn cña C«ng ty, vËy C«ng ty cÇn ph¶i xem xÐt kÞp thêi t×m ra nguyªn nh©n t¹i sao ®Ó cã biÖn ph¸p kh¾c phôc ngay, nÕu kh«ng t×nh thÞ tr¹ng nµy kÐo dµi xÏ rÊt nguy hiÓm ®èi víi tiªu thô hµng ho¸ cña C«ng ty. III.1.3.4. Sö dông hiÖu qu¶ h¬n c¸c nguån lùc. Hµng n¨m C«ng ty ph¶i dïng rÊt nhiÒu c¸c lo¹i nguyªn liÖu ®Ó chÕ t¹o s¶n phÈm, nÕu tæ chøc s¶n xuÊt tèt th× xÏ tiÕt kiÖm nguyªn nhiªn liÖu lµm cho gi¸ thµnh s¶n phÈm gi¶m xuèng t¹o cho doanh nghiÖp kh¶ n¨ng c¹nh tranh b»ng gi¸ . Sö dông hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc cßn thÓ hiÖn ë chæ biÕt tËn dông ng÷ng phÕ liÖu thu håi ®Ó lµm cho nã cã gi¸ trÞ . ViÖc tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu liªn quan rÊt lín ®Õn kh©u tÝnh ®Þnh møc nguyªn vËt liÖu, nÕu tÝnh ®Þnh møc nguyªn vËt liÖu chÝnh x¸c kh«ng nh÷ng tiÕt kiÖm ®­îc nguyªn vËt liÖu mµ cßn lµm t¨ng chÊt l­îng s¶n phÈm vµ lµm gi¶m sù hao mßn m¸y mãc thiÕt bÞ lµm ra s¶n phÈm ®ã. Muèn sö dông hiÖu qu¶ nguyªn vËt liÖu ph¶i cã nguyªn liÖu phï hîp ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm ,s¶n phÈm lo¹i nµo ph¶i cã nguyªn vËt liÖu lo¹i ®ã , chø kh«ng ®­îc lÊy nguyªn vËt liÖu kh«ng phï hîp, kh«ng t­¬ng øng víi chÊt l­îng vµ khèi l­îng s¶n phÈm ®Ó s¶n xuÊt, kh«ng nªn s¶n xuÊt nh÷ng s¶n phÈm ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu thÊp mµ l¹i lÊy nguyªn vËt liÖu tèt ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm ®ã. III.1.3.5. Gi¶m bít c¸c nh©n viªn trong khèi c¸c phßng ban gi¸n tiÕp s¶n xuÊt. Trong C«ng ty Dông cô cÆt vµ §o l­êng c¬ khÝ hiªn nay trong c¸c khèi phßng ban, ®¬n vÞ gi¸n tiÕp s¶n xuÊt chiÕm rÊt nhiÒu ng­êi trong khi ®ã c«ng viÖc kh«ng cÇn thiÕt ph¶i nhiÒu ng­¬× nh­ vËy ®Én ®Õn n¨ng suÊt rÊt thÊp, thêi gian nhµn rçi nhiÒu träng khi ®ã tû lÖ quü l­¬ng dµnh cho khèi nµy l¹i t­¬ng ®èi lín lµm cho s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp kh«ng cã hiÖu qu¶. III.2. Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn ph¸p luËt vÒ tiÒn l­¬ng NÒn kinh tÕ ViÖt nam ®ang trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi, ®æi míi s©u réng vµ m¹nh mÏ diÔn ra ë tÊt c¶ c¸c ngµnh vµ c¸c lÜnh vùc ®Æc biÖt lµ lÜnh vùc qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ kinh tÕ. Nhµ n­íc ®ang tõng b­íc ®Ó c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng tù chñ kh«ng can thiÖp s©u vµo c¸c qu¸ tr×nh kinh tÕ mµ chØ qu¶n lý th«ng qua ph¸p luËt chØ ®Æt ra hµnh lang ph¸p lý mang tÝnh ®Þnh h­íng b¾t buéc c¸c chñ thÓ ph¶i tu©n thñ. ChÝnh trong qu¸ tr×nh ®æi míi ®ã mµ mäi mÆt ®êi sèng kinh tÕ x· héi thay ®æi nhanh chãng cÇn phaØ kÞp thêi cã nh÷ng v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt míi ban hµnh ®Ó ®iÒu chØnh c¸c quan hÖ kinh tÕ míi ph¸t sinh cho phï hîp ®Ó tr¸nh n·y sinh tiªu cùc vµ g©y c¶n trë nÒn kinh tÕ x· héi ph¸t triÓn, v©y víi ý nghÜa ®ã chÕ ®é ph¸p luËt vÒ tiÒn l­¬ng víi vai trß rÊt quan träng ®Æc biÖt chÕ ®é tiÒn l­¬ng trong c¸c doanh nghiÖp còng cÇn ph¶i rµ so¸t, hÖ thèng l¹i sao cho phï hîp víi t×nh h×nh kinh tÕ x· héi míi. Theo em trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay ph¸p luËt tiÒn l­¬ng cÇn ban hµnh míi theo h­íng t¹o chñ ®éng h¬n cho ng­¬× sö dông lao ®éng trong viÖc tuyÓn dông vµ ng­êi lao ®éng t×m viÖc lµm ®Æc biÖt ®èi víi doanh nghiÖp Nhµ n­íc cÇn bá chÕ ®é giao ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng vµ ®¨ng ký ®Þnh møc lao ®éng lµm nh­ thÕ sÏ mang tÝnh h×nh thøc, chñ quan gi¸o ®iÒu mµ chØ nªn cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch, ®Þnh h­íng trªn nh÷ng c¨n cø thùc tÕ ®Ó n©ng cao thu nhËp cho ng­êi lao ®éng, kÕ ho¹ch quü l­¬ng ®Æt ra ph¶i trªn c¬ së hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Thùc tÕ cho ta thÊy hiÖn nay trong c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc viÖc giao ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng vµ viÖc ®¨ng ký ®Þnh møc lao ®éng v« h×nh chung ®· lo¹i bá yÕu tè thÞ tr­êng lµm ®Èy gi¸ thµnh s¶n phÈm lªn cao do chi phÝ vÒ lao ®éng th­êng chiÕm tû träng s¶n phÈm lín cña doanh nghiÖp sÏ kh«ng cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng ®Ó tån t¹i doanh nghiÖp th­êng ph¶i dùa vµo nh÷ng ­u ®·i bao cÊp cña Nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai, vèn ®Ó gi¶m tØ träng c¸c chi phÝ kh¸c thÊp xuèng míi cã thÓ b¸n ®­îc vËy th× râ rµng thu nhËp cu¶ ng­êi lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc ®­îc ®¶m b¶o lµ do nh÷ng ­u ®·i cña Nhµ n­íc chø kh«ng ph¶i do kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh ®­îc c¶i thiÖn sÏ lµ phiÕm diÖn nÕu nãi t×nh tr¹ng ®ã lµ do chÕ ®é tiÒn l­¬ngkh«ng hîp lý bëi v× nã liªn quan ch¹t chÏ cã khi lµ hÖ qu¶ cña vÊn ®Ò së h÷u ch­a ®­îc râ rµng ,tµi s¶n Nhµ n­íc d­êng nh­ võa cã chñ d­êng nh­ võa v« chñ, kh«ng cã tr¸ch nhiÖm ph¸p lý râ rµng thuéc vÒ ai ®èi víi tµi s¸n cña Nhµ n­íc vËy ®Ó gi¶i quyÕt ®­îc triÖt ®Ó c¸c quan hÖ kh¸c trong doanh nghiÖp Nhµ n­íc ®Æc biÖt lµ quan hÖ vÒ tiÒn l­¬ng cÇn cã nh÷ng c¬ chÕ chÝnh s¸ch mang tÝnh chÊt tiÒn ®Ò cÇn ph¶i cã quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña chñ thÓ cô thÓ ®èi víi tµi s¶n cña Nhµ n­íc. Tãm l¹i ®· chän ph¸t triÓn kinh tÕ theo c¬ chÕ thÞ tr­êng chóng ta ph¶i chÊp nhËn nh÷ng quy luËt vèn cã cña nã kh«ng thÓ chñ quan nÝu kÐo nh÷ng c¸i g× cho lµ tèt ®Ñp, ng­îc l¹i chóng ta ph¶i tr¶ gi¸ ®¾t cho sù häc ®ßi. Tr­íc m¾t Nhµ n­íc cÇn nghiªn c¨n cøu chÝnh s¸ch vÒ tiÒn l­¬ng tèi thiÓu lµ vÊn ®Ò phøc t¹p khi x©y dùng møc l­¬ng tèi thiÓu ph¶i cã sù tham kh¶o ý kiÕn cña nhiÒu ban ngµnh chøc n¨ng ®Æc biÖt loµ bªn ®¹i diÖn ng­êi sö dông lao ®éng vµ bªn ®aÞ diÖn ng­êi lao ®éng. møc l­¬ng tèi thiÓu lµ c¬ së ®Ó tÝnh tiÒn l­¬ng c¬ b¶n vµ c¸c chÕ ®é kh¸c cho ng­êi lao ®éng cho nªn cÇn x©y dùng møc l­¬ng tèi thiÓu nh­ thÕ nµo cho phï hîp víi tõng ngµnh tõng vïng tõng doanh nghiÖp . Khi x©y dùng ®­îc møc l­¬ng tèi thiÓu phï hîp sÏ t¹o cho thÞ tr­êng lao ®éng diÔn ra ®­îc tr«i ch¶y h¬n, t¹o ra sù n¨ng ®éng linh ho¹t trong viÖc tuyÓn dông vµ thuª m­ín lao ®éng ®ång thêi còng b¶o ®¶m quyÒn lîi cho ng­êi lao ®éng. HiÖn nay ®ang trong qu¸ tr×nh x¾p sÕp l¹i vµ ®æi míi doanh nghiÖp Nhµ n­íc, møc l­¬ng tèi thiÓu hîp lý sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc ®æi míi vµ s¾p xÕp l¹i c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc, møc l­¬ng tèi thiÓu ®­îc ¸p dông cô thÓ trong c¸c doanh nghiÖp ph¶i t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l­¬ng míi ®Ó s½n sµng chuyÓn ®æi doanh nghiÖp cho nhanh chãng khi cã quyÕt ®Þnh. MÆt kh¸c møc l­¬ng tèi thiÓu cßn lµ c«ng cô quan träng ®Ó ®iÒu tiÕt vµ qu¶n lý lao ®éng vµ tiÒn l­¬ng trong nÒn kinh tÕ, møc l­¬ng tèi thiÓu kh¸c nhau sÏ dÉn ®Õn tû lÖ thÊt nghiÖp kh¸c nhau, hiÖn t­îng ®ã th­êng diÔn ra theo xu h­íng lµ: Khi møc l­¬ng tèi thiÓu qu¸ cao sÏ dÉn ®Õn ng­êi sö dông lao ®éng sÏ cã nhu cÇu sö dông søc lao ®éng Ýt ®i. VËy dÉn ®Õn tû lÖ thÊt nghiÖp t¨ng, ng­îc l¹i nÕu quy ®Þnh møc tiÒn l­¬ng tèi thiÓu qu¸ thÊp ng­êi sö dông lao ®éng sÏ cã nhu cÇu sö dông nhiÒu lao ®éng h¬n do vËy tû lÖ thÊt nghiÖp sÏ gi¶m xuèng nh­ng nÕu quy ®Þnh møc l­¬ng tèi thiÓu qu¸ thÊp sÏ lµm cho ng­êi sö dông lao ®éng lîi dông søc lao ®éng ®Ó bãc lét qu¸ ®¸ng ng­êi lao ®éng dÉn ®Õn viÖc sö dông lao ®éng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n sÏ kh«ng cã hiÖu qu¶, vËy th× møc l­¬ng tèi thiÓu nh­ thÕ nµo th× phï hîp, ®¶m b¶o môc tiªu qu¶n lý lao ®éng vµ tiÒn l­¬ng trong nÒn kinh tÕ,muèn x©y dùng ®­îc møc l­¬ng tèi thiÓu phï hîp ph¶i dùa trªn tæng hîp c¸c c¨n cø lµm c¬ së cho viÖc x©y dùng møc l­¬ng tèi thiÓu, ph¶i th­êng xuyªn xem xÐt ®Ó thay ®æi møc l­¬ng tèi thiÓu kÞp thêi. Khi c¸c c¨n cø lµm c¬ së x©y dùng møc l­¬ng tèi thiÓu th­êng thÊy nh­ n¨ng suÊt lao ®éng x· héi gi¸ c¶ trªn thÞ tr­êng, tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ, tû lÖ thÊt nghiÖp. . HiÖn nay hÖ thèng thang l­¬ng, b¶ng l­¬ng cã nhiÒu phøc t¹p vµ bÊt hîp lý g©y nªn viÖc khã kh¨n vµ nhiÒu tranh c·i trong viÖc tÝnh l­¬ng, kh«ng ph¸t huy ®­îc tèi ®a nguån lùc søc lao ®éng, g©y bÊt c«ng b»ng gi÷a c¸c ngµnh vµ c¸c vïng.... Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ng­êi lao ®éng sö dông c¬ b¾p vµ trÝ n·o t¸c ®éng vµo ®èi t­îng lao ®éng, trong qu¸ tr×nh ®ã diÔn ra ®ång thêi hai lo¹i hao phÝ lµ hao phÝ trÝ lùc vµ hao phÝ søc lùc, cã ®­îc nhê sù ph¸t triÓn cña c¸c c¬ b¸p, trÝ lùc,®Ó ®¸p øng ®­îc yªu cÇu c«ng viÖc nµo ®ã th× cÇn ph¶i häc hái . TrÝ lùc ngµy cµng cã vai trß quan träng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ng­êi lao ®éng ®ßi hái cÇn ph¶i cã tr×nh ®é, tay nghÒ h¬n vµ cã nhiÒu kü n¨ng, kü s¶o trong s¶n xuÊt, c¨n cø vµo møc hao phÝ søc lùc vµ trÝ lùc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña c¸c lo¹i c«ng viÖc ®Ó ng­êi ta x©y dùng hÖ thèng thang b¶ng l­¬ng lµ sù thÓ hiÖn cña sù l­îng ho¸ hao phÝ lao ®éng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. VËy lÊy c¸i cô thÓ ®Ó ®o c¸i tr×u t­îng th× thËt lµ khã chÝnh x¸c vµ hoµn toµn mang tÝnh t­¬ng ®ßi ®ßi hái mÊt nhiÒu thêi gian c«ng søc ®Ó tÝnh to¸n, viÖc x¸c ®Þnh thang l­¬ng, b¶ng l­¬ng phøc t¹p nh­ vËy nÕu kh«ng cÈn thËn sÏ dÉn ®Õn sailÖch lín mµ nÕu cã chÝnh x¸c ®i ch¨ng n÷a th× còng chØ ®­îc trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh, nh­ vËy thang l­¬ng b¶ng l­¬ng sÏ mang tÝnh cøng nh¾c mÆt kh¸c viÖc x¸c ®Þnh thang l­¬ng, b¶ng l­¬ng dï cã ph¶n ¸nh chÝnh x¸c møc hao phÝ lao ®éng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®i tr¨ng n÷a nh­ng trong thùc tÕ thÞ tr­êng l¹i kh«ng chÊp nhËn nh­ vËy v× hiÕm khi cã sù hoµn h¶o trong c¬ cÊu c¸c ngµnh nghÒ .VÝ dô :NÕu mét c«ng viÖc n¸o ®ã cã hao phÝ søc lao ®éng c¶ vÒ chÝ lùc vµ thÓ lùc nhiÒu ®Ó lµm ra mét s¶n phÈm nhÊt ®Þnh nh­ng s¶n phÈm ®ã l¹i kh«ng ®­îc ng­êi tiªu dïng chÊp nhËn t­¬ng øng víi møc ®é hao phÝ víi søc lao ®éng ®ã dÉn ®Õn viÖc hao phÝ søc lao ®éng lµ kh«ng cã hiÖu qu¶ vµ l·ng phÝ trong khi Nhµ n­íc quy ®Þnh thang l­¬ng b¶ng l­¬ng th× ng­êi lao ®éng nµy kh«ng hÒ g× hä vÉn cã thÓ yªn t©m lµm viÖc kh«ng cã hiÖu qu¶ ®ã v× vÉn ®­îc ®¶m b¶o tiÒn l­¬ng dÉn ®Õn lao ®éng x· héi lµ kh«ng cã hiÖu qu¶ mÊt c©n ®èi gi÷a c¸c ngµnh nghÒ, vïng trªn Nhµ n­íc kh«ng x©y dùng thang b¶ng l­¬ng mµ ®Ó cho tù thÞ tr­êng quyÕt ®Þnh th× ng­êi lao ®éng nµy sÏ tù ®éng th«i kh«ng lµm viÖc nµy n÷a, ®i t×m c«ng viÖc kh¸c ®Ó lµm cã hiÖu qu¶ h¬n, dÉn ®Õn lao ®éng x· héi tù ®éng ®iÒu chØnh ®Õn c¬ cÊu hîp lý vµ cã hiÖu qu¶. VËy vÊn ®Ò cuèi cïng ®Æt ra lµ cã nªn cã hÖ thèng thang l­¬ng b¶ng l­¬ng hay kkh«ng, c©u tr¶ lêi lµ cã nh­ng chØ nªn cã ë c¸c ngµnh, lÜnh vùc nh­: nghiªn cøu khoa häc, gi¸o dôc ®µo to¹, y tÕ, qu¶n lý hµnh chÝnh.... cßn kh«ng nªn quy ®Þnh hÖ thèng thang l­¬ng b¶ng l­¬ng trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh mµ ®Ó tù thÞ tr­êng ®iÒu chØnh vµ tù ng­êi sö dông lao ®éng, vµ ng­êi lao ®éng tho¶ thuËn . -Cuèi cïng kh©u tæ chøc thùc hiÖn. §Ó ®¶m b¶o ph¸p luËt tiÒn l­¬ng ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch nghiªm chØnh th× cÇn tæ chøc thùc hiÖn chÆt chÏ, thèng nhÊt vµ cã sù gi¸ s¸t kiÓm tra ®Ó chØ ®¹o kÞp thêi khi cã m¾c møu s¶y ra, tr¸nh t×nh tr¹ng chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch ®­a ra th× ®óng, ®Õn khi thùc hiÖn th× sai hoÆc cè t×nh thùc hiÖn sai. Kh©u x©y dùng v¨n b¶n ph¸p luËt ®· ®µnh lµ quan träng nh­ng viÖc tæ chøc thùc hiÖn ®Ó ®­a v¨n b¶n ph¸p luËt vµo thùc tÕ cuéc sèng l¹i cµng quan träng h¬n, viÖc tæ chøc thùc hiÖn tèt sÏ cã nh÷ng th«ng tin ph¶n håi quý b¸u, ng­îc trë l¹i ®èi víi viÖc x©y dùng v¨n b¶n ph¸p luËt. HiÖn nay viÖc tæ chøc thùc hiªn cña ta ®Ó ®­a chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch vµo thùc tÕ cuéc sèng cßn rÊt yÕu trong khi ®ã bé ph©n cã chøc n¨ng nµy kh«ng ph¶i lµ nhá do ®ã cÇn ph¶i t×m hiÓu nguyªn nh©n t¹i sao lµ do coi th­êng ph¸p luËt hay do nhËn thøc cßn yÕu kÐm hay do kh«ng cã c¬ chÕ ph¸p lý g¾n tr¸ch nhiªm cho c¸c ®èi t­îng cô thÓ ...TÊt c¶ c¸c nguyªn nh©n ®ã cÇn ph¶i xªm xÕt ®Õn ®Ó cã biÖn phÊp kh¾c phôc ngay . -VÊn ®Ò con ng­êi còng cã vai trß rÊt quan träng trong viÖc x©y dùng ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ tiÒn l­¬ng còng nh­ trong viÖc qûan lý lao ®éng vÒ tiÒn l­¬ng. C¸c nhµ lµm luËt cÇn tham kh¶o t×m hiÓu ph¸p luËt tiÒn l­¬ng cña c¸c n­íc ®ång thêi ph©n tÝch, t×m hiÓu kü t×nh h×nh kinh tÕ x· héi cña ®Êt n­íc ®Ó ban hµnh ph¸p luËt tiÒn l­¬ng cho phï hîp ë tõng thêi kú.ViÖc x©y dùng ph¸p luËt tiÒn l­¬ng phï hîp sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc qu¶n lý lao ®éng vµ tiÒn l­¬nh ng­îc lai cã qu¶n lý tèt lao ®éng vµ tiÒn l­¬ng míi ®¸nh gia hÕt ®­îc tÝnh hiÖu qu¶ vµ phï hîp cña ph¸p luËt, muèn vËy cÇn ph¶i chñ ®«ng, cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé giái vÒ chuyªn m«n ®Ó qu¶n lý lao ®éng vµ tiÒn l­¬ng. KÕt luËn D­íi gãc ®é ph©n phèi thu nhËp quèc d©n tiÒn c«ng tiÒn l­¬ng lµ bé phËn cÊu thµnh quan träng trong thu nhËp quèc d©n v× nã chiÕm mét tû träng lín trong thu nhËp quèc d©n nhËn thøc ®­îc vÊn ®Ò ®ã ®Ó cã chÝnh s¸ch thÝch hîp vÒ lao ®éng vµ tiÒn l­¬ng, tõ ®ã huy ®éng ®­îc tèi ®a nguån lùc con ng­êi vµo ht kinh tÕ x· héi, cã chÝnh s¸ch, chÕ ®é vÒ lao ®éng vµ tiÒn l­¬ng hîp lý sÏ kh¬i ®Ëy ®­îc nh÷ng tiÒm n¨ng lao ®éng, sÏ khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng tham gia tÝch cùc vµo ho¹t ®éng lao ®éng. §ã chÝnh lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p nh»m t¨g tr­ëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ hiÖu qu¶ vµ bÒn v÷ng nhÊt v× nã lÊy t¨ng møc sèng cho ng­êi lao ®éng lµm tiÒn ®Ò, mÆt kh¸c khi nguån lùc lao ®éng ®­îc huy ®éng vµo s¶n xuÊt sÏ gi¶i quyÕt ®­îc nh÷ng vÊn ®Ò x· héi bøc xóc nh­ thÊt nghiÖp, m¹i d©m… HiÖn nay, t¹i c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc nãi chung vµ t¹i c«ng ty dông cô c¾t vµ ®o l­êng c¬ khÝ nãi riªng nhµ n­íc cã c¸c chÝnh s¸ch ®Ó t¨ng thu nhËp cho ng­êi lao ®éng nh­ng ch­a thùc sù xuÊt ph¸t tõ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. §©y lµ mét vÊn ®Ò lín nã liªn quan ®Õn s¾p xÕp l¹i vµ ®æi míi c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc, nhµ n­íc coi ®æi míi qu¶n lý tiÒn l­¬ng lµ tiÒn ®Ò ®Ó s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp nhµ n­íc. Song cã lÏ khã x¸c ®Þnh ®­îc liÖu nã nhÊt thiÕt cã ph¶i lµ tiÒn ®Ò hay kh«ng hay trong chõng mùc nµo ®ã nã ®an xen vµ c¶i thiÖn lÉn nhau. TiÕn tíi tiÕp tôc thùc hiÖn chñ tr­¬ng m¹nh mÏ vÒ s¾p xÕp vµ ®æi míi l¹i c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc ®ßi hái nhµ n­íc ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch m¹nh mÏ vµ ®ång bé trong ®ã tiÒn l­¬ng lµ c«ng cô h÷u hiÖu ®Ó thùc hiÖn thµnh c«ng nÕu biÕt sö dông mét c¸ch hîp lý. Cuèi cïng chóng ta tin t­ëng r»ng víi sù l·nh ®¹o s¸ng suèt cña §¶ng vµ Nhµ n­íc gi¸m ®i th¼ng vµo nh÷ng vÊn ®Ò vèn cã ®Ó cã nh÷ng chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch ®óng ®¾n th× thµnh phÇn kinh tÕ nhµ n­íc cô thÓ lµ nh÷ng doanh nghiÖp nhµ n­íc sÏ gi÷ ®­îc vai trß chñ ®¹o ®Ó ®ì ®Çn dÉn d¾t c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c theo ®Þnh h­íng XHCN. Tµi liÖu tham kh¶o 1. Bé luËt lao ®éng - N­íc CHXHCNVN 2. NghÞ ®Þnh sè 28/CP ngµy 28/3/1997 cña ChÝnh phñ vÒ ®æi míi qu¶n lý quü tiÒn l­¬ng vµ thu nhËp trong doanh nghiÖp nhµ n­íc. 3. NghÞ ®Þnh sè 26/CP ngµy 23/5/1993 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh t¹m thêi chÕ ®é tiÒn l­¬ng míi trong c¸c doanh nghiÖp 4. Gi¸o tr×nh luËt lao ®éng - Khoa LuËt tr­êng §¹i häc khoa häc X· héi vµ nh©n v¨n. 5. Gi¸o tr×nh kinh tÕ lao ®éng 6. NghÞ ®Þnh sè 197/CP ngµy 31/12/1994 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ h­íng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña Bé luËt lao ®éng vÒ tiÒn l­¬ng. 7. Th«ng t­ sè 10 - L§TBXH/TT ngµy 19/4/1995 h­íng dÉn thùc hiÖn mét sè ®iÒu cña N§ sè 197 ngµy 31/12/1999 cña ChÝnh phñ vÒ tiÒn l­¬ng. Môc lôc Trang

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPháp luật về tiền l­ương và việc thực hiện tại Công ty Dụng cụ cắt và Đo l­ường cơ khí.DOC
Luận văn liên quan