Đề tài Phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương - Techcombank: Thực trạng và giải pháp

LỜI NÓI ĐẦU Trong xu thế toàn cầu hoá và khu vực hoá phát triển như vũ bão hiện nay, hội nhập kinh tế quốc gia vào nền kinh tế khu vực và thế giới đang là một vấn đề lý luận và thực tiễn nóng bỏng, sôi động. Bên cạnh đó, quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá là một quá trình tất yếu đối với bất kỳ một quốc gia nào muốn đạt được sự phát triển về kinh tế xã hội. Được xem như chất xúc tác cho sự phát triển thương mại quốc tế, công tác thanh toán quốc tế đã không ngừng được đổi mới và hoàn thiện, với việc đa dạng hoá các hình thức thanh toán. Thông qua hoạt động thanh toán quốc tế, các ngân hàng thương mại có cơ hội khẳng định mình trên trường quốc tế, tăng thu nhập và phát triển ổn định trong môi trường cạnh tranh. Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động thanh toán quốc tế đối với các ngân hàng thương mại, trong thời gian thực tập tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Techcombank, em thấy mặc dù đạt được những kết quả đáng khích lệ song qui mô hoạt động của ngân hàng vẫn còn nhỏ, các phương thức thanh toán quốc tế hiện nay của Techcombank còn ít về số lượng và hạn chế về chất lượng, lại chịu sự cạnh tranh gay gắt từ phía các ngân hàng trong nước và các ngân hàng nước ngoài. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ Globus trong toàn bộ hệ thống của Techcombank đang đặt ra yêu cầu cấp thiết là phải phát triển hoạt động thanh toán quốc tế nhằm khai thác có hiệu quả hệ thống này. Ngoài ra, việc không ngừng nâng cao chất lượng, đổi mới và đa dạng hoá các sản phẩm dịch vụ chính là lợi thế cạnh tranh mà không chỉ Techcombank mà các ngân hàng Thương mại Cổ phần khác cũng đã nhận ra và đang thực hiện. Chính vì vậy, việc tìm ra những giải pháp phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng Techcombank là hết sức cần thiết, nó không những góp phần phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Techcombank nói riêng và hệ thống các Ngân hàng Thương mại nói chung mà còn thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu phát triển. Trên cơ sở những lý do trên, em đã lựa chọn đề tài : ”Phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương – Techcombank : Thực trạng và giải pháp “. Trong phạm vi của bài viết , em chủ yếu tìm hiểu tình hình thực tế, những vấn đề còn tồn tại trong công tác thanh toán quốc tế với ba phương thức thanh toán chủ yếu là Tín dụng chứng từ, Chuyển tiền và thanh toán nhờ thu tại Techcombank, trong đó phương thức thanh toán bằng chứng từ được tập trung hơn cả. Qua đó em xin đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Techcombank. Bố cục của bài viết ngoài phần Mở đầu và Kết luận gồm 3 chương: Chương I : Lý luận chung về thanh toán quốc tế tại các ngân hàng Thương mại. Chương II ; Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương – Techcombank. Chương III : Phương hướng và một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Techcombank.

doc54 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 10/05/2013 | Lượt xem: 1535 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương - Techcombank: Thực trạng và giải pháp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tÝn dông lµ viÖc ng©n hµng ph¸t hµnh thÎ tÝn dông cho kh¸ch hµng, nh÷ng ng­êi hiÖn cã tµi kho¶n më t¹i ng©n hµng hoÆc t¹i c¸c ng©n hµng ®¹i lý. Kh¸ch hµng ®­îc phÐp tiªu dïng mét kho¶n tiÒn nhÊt ®Þnh vµ ph¶i tr¶ cho ng©n hµng mét kho¶n phÝ theo quy ®Þnh. Trong mét kho¶ng thêi gian, th­êng lµ 30 ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®­îc giÊy b¸o thanh to¸n cña ng©n hµng, kh¸ch hµng cã nghÜa vô thanh to¸n kho¶n tiÒn ghi trong th«ng b¸o. NÕu qu¸ thêi h¹n trªn kh¸ch hµng sÏ ph¶i tr¶ thªm phÇn l·i suÊt theo quy ®Þnh cña ng©n hµng ph¸t hµnh thÎ tÝn dông. Giê ®©y mét sè ng©n hµng ®· ®­a ra cho kh¸ch hµng nh÷ng h×nh thøc tÝn dông ®Æc biÖt cã thÓ thùc hiÖn c¸c kho¶n chi tiªu thuËn lîi vµ ®¸ng kÓ qua thÎ tÝn dông. Trong khi ®iÒu nµy rÊt thuËn lîi cho c¶ hai bªn, ng­êi b¸n nªn kiÓm tra chÝnh x¸c tû lÖ khÊu trõ mµ ng©n hµng sÏ buéc anh ta ph¶i thanh to¸n cho viÖc sö dông dÞch vô nµy vµ ghi nhí r»ng qu¶n lý c¸c giao dÞch thÎ tÝn dông néi ®Þa kh¸c rÊt nhiÒu so víi nh÷ng giao dÞch quèc tÕ. 1.4.4.2 Ph­¬ng thøc ghi sæ a. Kh¸i niÖm: Ng­êi b¸n më mét tµi kho¶n (hoÆc mét quyÓn sæ) ®Ó ghi nî ng­êi mua sau khi ng­êi b¸n ®· hoµn thµth giao hµng hay dÞch vô, ®Õn tõng ®Þnh kú ng­êi mua tr¶ tiÒn cho ng­êi b¸n. Ph­¬ng thøc thanh to¸n nµy kh«ng cã sù tham gia cña c¸c ng©n hµng víi chøc n¨ng lµ ng­êi më tµi kho¶n vµ tiÕn hµnh thanh to¸n, chØ cã hai bªn tham gia thanh to¸n: ng­êi b¸n vµ ng­êi mua. b. Quy tr×nh thanh to¸n theo ph­¬ng thøc ghi sæ. H×nh 1.5 Quy tr×nh thanh to¸n theo ph­¬ng thøc ghi sæ Ng©n hµng bªn Mua Ng©n hµng bªn B¸n Ng­êi mua Ng­êi b¸n (3) (4) Hµng ho¸ vµ chøng tõ (1) (2) (1) Sau khi tiÕn hµnh giao hµng vµ chøng tõ cho ng­êi mua, ng­êi b¸n b¸o nî trùc tiÕp tíi ng­êi mua. (2), (3), (4) Ng­êi mua dïng ph­¬ng thøc chuyÓn tiÒn ®Ó tr¶ tiÒn cho ng­êi b¸n khi ®Õn kú thanh to¸n. c/. Tr­êng hîp ¸p dông - Th­êng dïng cho thanh to¸n néi ®Þa. - Hai bªn mua , b¸n ph¶i thùc sù tin cËy lÉn nhau. - Dïng cho ph­¬ng thøc mua b¸n hµng ®æi hµng, nhiÒu lÇn, th­êng xuyªn trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. - Ph­¬ng thøc nµy chØ cã lîi cho ng­êi mua. - Dïng cho thanh to¸n tiÒn göi b¸n hµng ë n­íc ngoµi. - Dïng trong thanh to¸n tiÒn phi mËu dÞch nh­: tiÒn c­íc phÝ vËn t¶i, tiÒn phÝ b¶o hiÓm, tiÒn l·i cho vay vµ ®Çu t­. 1.4.5 C¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ 1.4.5.1 Tr×nh ®é nghiÖp vô cña thanh to¸n viªn Cã thÓ nãi r»ng, cã rÊt nhiÒu yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ cña ng©n hµng th­¬ng m¹i, nh­ng yÕu tè ®Çu tiªn ph¶i nãi ®Õn ®ã lµ tr×nh ®é nghiÖp vô cña c¸c thanh to¸n viªn. Thanh to¸n viªn ph¶i lµ ng­êi cã nghiÖp vô, n¾m b¾t th«ng tin nhanh ®¶m b¶o viÖc t­ vÊn cho kh¸ch hµng cña m×nh sö dông s¶n phÈm dÞch vô nµo lµ phï hîp nhÊt. Thanh to¸n viªn lµ ng­êi trùc tiÕp nhËn bé ho¸ ®¬n chøng tõ, kiÓm tra chøng tõ vµ thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô thanh to¸n . Hä gãp phÇn vµo viÖc t¹o dùng h×nh ¶nh vµ uy tÝn cho ng©n hµng. Mét ng©n hµng cã uy tÝn trªn thÞ tr­êng sÏ lµ ®iÒu kiÖn ®Ó kh¸ch hµng t×m ®Õn mua c¸c s¶n phÈm dÞch vô. 1.4.5.2 Tr×nh ®é nghiÖp vô ngo¹i th­¬ng cña kh¸ch hµng Ho¹t ®éng mua b¸n ngo¹i th­¬ng lµ ho¹t ®éng phøc t¹p tiÒm Èn ®Çy rñi ro, ®ßi hái c¸c bªn khi tham gia kh«ng nh÷ng ph¶i am hiÓu thÞ tr­êng mµ cßn ph¶i am hiÓu th«ng lÖ quèc tÕ còng nh­ thanh to¸n quèc tÕ. ChÝnh s¸ch më cöa cña Nhµ n­íc ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c chñ thÓ tham gia kinh doanh quèc tÕ, song hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c nµy l¹i phô thuéc rÊt lín vµo kiÕn thøc thanh to¸n quèc tÕ cña c¸n bé lµm nghiÖp vô ngo¹i th­¬ng. Sù hiÓu biÕt c¸c nghiÖp vô ngo¹i th­¬ng cña kh¸ch hµng ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ. NÕu kh¸ch hµng cã kinh nghiÖm vµ hiÓu biÕt lín trong lÜnh vùc nµy th× sÏ gi¶m ®­îc nhiÒu thêi gian trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn vµ h¹n chÕ ®­îc nh÷ng tranh chÊp x¶y ra sau nµy gi÷a hai bªn mua vµ b¸n, tõ ®ã gi¶m thiÓu ®­îc rñi ro cho ng©n hµng. Mèi quan hÖ vµ thiÖn chÝ lµm viÖc cña kh¸ch hµng còng ¶nh h­ëng kh«ng nhá tíi ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ. NÕu c¸c bªn tham gia ®Òu cã thiÖn chÝ th× viÖc thùc hiÖn hîp ®ång sÏ diÔn ra mét c¸ch nghiªm tóc h¬n, ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ sÏ tr«i ch¶y h¬n, ng­îc l¹i nÕu ng­êi mua cã ý ®Þnh lõa ®¶o hoÆc thiÕu thiÖn chÝ sÏ g©y nhiÒu bÊt lîi trong ®iÒu kho¶n hîp ®ång hoÆc khi x¶y ra rñi ro råi nh÷ng kh«ng biÕt c¸ch xö lý phï hîp sÏ g©y tæn thÊt tµi s¶n vµ uy tÝn. Tõ ®ã tranh chÊp gi÷a hai bªn mua – b¸n cã thÓ g©y rñi ro cho ng©n hµng, ®Æc biÖt lµ trong c¸c vô khëi kiÖn víi n­íc ngoµi, do kh¶ n¨ng tµi chÝnh, kinh nghiÖm vµ nghiÖp vô cã h¹n nªn phÝa ViÖt Nam th­êng Ýt thµnh c«ng h¬n. 1.4.5.3 M¹ng l­íi ng©n hµng ®¹i lý cña ng©n hµng th­¬ng m¹i Quan hÖ ®¹i lý gi÷a hai ng©n hµng lµ quan hÖ dÞch vô. Trong mèi quan hÖ nµy, cã thÓ hai bªn cïng cung cÊp cho nhau c¸c dÞch vô cÇn thiÕt mang tÝnh chÊt ®Þa ph­¬ng hoÆc chØ ®¬n thuÇn ng©n hµng nµy lµm ®¹i lý cho ng©n hµng kia trong viÖc xö lý mét giao dÞch nµo ®ã. Víi mét ng©n hµng ®¹i lý réng, c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i cã ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng lµm ®¹i lý cho ng©n hµng ®èi t¸c. Trªn c¬ së ®ã, cã thÓ t¨ng doanh thu nhê viÖc thùc hiÖn c¸c dÞch vô uû th¸c cña ng©n hµng ®¹i lý cña m×nh, më réng nghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ nh­ trë thµnh : ng©n hµng thu hé, ng©n hµng th«ng b¸o, ng©n hµng b¶o l·nh, ng©n hµng chiÕt khÊu…Ng­îc l¹i, víi mét m¹ng l­íi ng©n hµng h¹n chÕ, c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i rÊt khã cã thÓ thùc hiÖn ®­îc c¸c nghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ cña m×nh mét c¸ch th«ng suèt v× c¸c ng©n hµng n­íc ngoµi cã thÓ tõ chèi thùc hiÖn c¸c giao dÞch ®èi víi c¸c ng©n hµng kh«ng cã quan hÖ ®¹i lý, hoÆc cã quan hÖ ®¹i lý kh«ng tèt. 1.4.5.4 M«i tr­êng kinh doanh Ho¹t ®éng kinh doanh quèc tÕ lµ ho¹t ®éng chÞu nhiÒu ¶nh h­ëng cña c¸c yÕu tè kinh tÕ, chÝnh trÞ, ph¸p luËt, x· héi. C¸c doanh nghiÖp cã xu h­íng t×m kiÕm c¸c thÞ tr­êng cã ®é an toµn cao vµ h¹n chÕ ®­îc nhiÒu rñi ro.Mét trong nh÷ng yÕu tè mµ c¸c nhµ doanh nghiÖp rÊt quan t©m ®ã lµ sù æn ®Þnh cña tû gi¸ hèi ®o¸i. Tû gi¸ hèi ®o¸i lµ mét nh©n tè rÊt nh¹y c¶m. Sù biÕn ®éng lªn xuèng cña nã sÏ ¶nh h­ëng tíi nhiÒu ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÕ giíi trong ®ã cã ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ. VÝ dô ph­¬ng thøc thanh to¸n b»ng tÝn dông chøng tõ cã quy ®Þnh râ vÒ ®ång tiÒn thanh to¸n vµ thêi gian thanh to¸n. Do ®ã, trong thêi gian thanh to¸n, nÕu tû gi¸ thay ®æi, ®ång néi tÖ gi¶m gi¸, khi ®ã ng­êi nhËp khÈu sÏ bÞ thiÖt do mua ngo¹i tÖ víi gi¸ cao, cho nªn ng­êi nhËp khÈu cã xu h­íng h¹n chÕ më L/C nhËp nh»m gi¶m bít chi phÝ. Ng­îc l¹i , khi ®ång néi tÖ t¨ng gi¸, nhu cÇu më L/C nhËp khÈu sÏ t¨ng.V× vËy, m«i tr­êng kinh doanh æn ®Þnh sÏ t¹o niÒm tin cho c¸c doanh nghiÖp , lµm t¨ng nhu cÇu thanh to¸n.Bªn c¹nh ®ã, hµnh lang ph¸p lý vµ c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thanh to¸n quèc tÕ cã ph©n ®Þnh râ lîi Ých, nghÜa vô hîp ph¸p cña c¸c bªn tham gia xuÊt nhËp khÈu sÏ t¹o niÒm tin cho c¶ ng­êi xuÊt khÈu vµ nhËp khÈu, khuyÕn khÝch thanh to¸n quèc tÕ ph¸t triÓn. Sau ®©y, chóng ta sÏ nghiªn cøu s©u h¬n vÒ thùc tr¹ng ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ t¹i mét trong nh÷ng ng©n hµng th­¬ng m¹i cæ phÇn, ng©n hµng Techcombank. Ch­¬ng III : Ph­¬ng h­íng vµ mét sè gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ t¹i ng©n hµng th­¬ng m¹i cæ phÇn kü th­¬ng techcombank. 3.1 ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn chung cña techcombank tõ nay ®Õn n¨m 2010 * §Èy m¹nh ph¸t triÓn kh¸ch hµng th«ng qua mét chiÕn l­îc marketing ®ång bé ®Æc biÖt lµ kh¸ch hµng d©n c­ ®« thÞ vµ c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá nh»m t¹o nÒn t¶ng kh¸ch hµng v÷ng ch¾c cÇn thiÕt cho sù ph¸t triÓn dµi h¹n th«ng qua viÖc tiÕp tôc ph¸t triÓn vµ t¹o ra mét hÖ thèng c¸c dÞch vô s¶n phÈm ®ång bé vÒ thanh to¸n, tÝn dông, qu¶n lý ng©n quü vµ nguån vèn vµ ®Æc biÖt lµ nhãm c¸c s¶n phÈm dÞch vô ng©n hµng ®iÖn tö cã hµm l­îng sö dông c«ng nghÖ cao. * TiÕp tôc n©ng cao chÊt l­îng kinh doanh toµn diÖn víi träng t©m hoµn thiÖn h¬n n÷a hÖ thèng kiÓm so¸t rñi ro tÝn dông vµ rñi ro thÞ tr­êng, t¨ng hiÖu qña sö dông vèn, hoµn thiÖn c¸c quy tr×nh kinh doanh. Mét sè chØ tiªu tµi chÝnh ®­îc ®Ò ra trong n¨m 2005 lµ: - Vèn ®iÒu lÖ : 300 tû ®ång. - Tæng tµi s¶n : gÇn 7000 tû ®ång. - Tæng nguån vèn huy ®éng : 5623,1 tû ®ång . - D­ nî tÝn dông ®¹t : 3836,29 tû ®ång - Tû lÖ nî qu¸ h¹n : d­íi 4 % d­ nî trong ®ã thu håi Ýt nhÊt 30 tû ®ång nî tån ®äng vµ giíi h¹n c¸c ph¸t sinh nî míi kh«ng v­ît qu¸ 1 % d­ nî t¨ng thªm. - Lîi nhuËn : 123 tû ®ång. - Tû lÖ cæ tøc / vèn ®iÒu lÖ : 9 % - 10 %. * §Èy m¹nh hoµn thiÖn vµ khai th¸c tèt nhÊt c¸c hÖ thèng c«ng nghÖ vµ qu¶n trÞ chÊt l­îng th«ng qua c¸c ch­¬ng tr×nh hiÖn ®¹i ho¸ ng©n hµng nh»m x©y dùng vµ ph¸t triÓn mét hÖ thèng c¸c dÞch vù vµ s¶n phÈm ng©n hµng hiÖn ®¹i vµ ®¸p øng ngµy cµng cao nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Techcombank ®Ò ra c¸c môc tiªu nh­ sau: - Hoµn thiÖn khai th¸c c¸c tÝnh n¨ng hÖ thèng GLOBUS vµ tiÕn tíi chuyÓn ®æi T24 tr­íc cuèi n¨m 2004 - TriÓn khai thµnh c«ng ch­¬ng tr×nh ph¸t hµnh thÎ Techcombank víi môc tiªu 15000 - 20000 thÎ c¸c lo¹i vµ m¹ng l­íi chÊp nhËn thÎ gåm 12 - 15 ATM vµ 200 POS t¹i bèn thµnh phè lín nhÊt ViÖt Nam. - Më réng quy tr×nh qu¶n lý chÊt l­îng trong c¸c kh©u qu¶n lý tÝn dông vµ thanh to¸n tíi toµn bé c¸c chi nh¸nh chñ yÕu cña Techcombank - TËp trung x©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh s¶n phÈm dÞch vô ng©n hµng phôc vô d©n c­ míi. - Hoµn thiÖn c¬ cÊu hÖ thèng ng©n hµng b¸n bu«n t¹i Hµ néi, Thµnh phè Hå ChÝ Minh víi träng t©m cung cÊp c¸c s¶n phÈm, dÞch vô ng©n hµng cho ®èi t­îng doanh nghiÖp cã quy m« lín, c¸c tæ chøc tµi chÝnh - tiÒn tÖ ho¹t ®éng trªn thÞ tr­êng tiÒn tÖ, liªn ng©n hµng vµ trªn thÞ tr­êng vèn dµi h¹n. * Ph¸t triÓn m¹ng l­íi theo chiÕn l­îc phñ sãng c¸c ®« thÞ lín vµ c¸c vïng träng ®iÓm cña ®Êt n­íc vµ ®¸p øng yªu cÇu tiÕp cËn víi nhu cÇu kh¸ch hµng. Techcombank phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2005 sÏ trë thµnh mét sè 6-7 ng©n hµng cæ phÇn lín nhÊt vÒ vèn, lµ mét trong sè 5 ng©n hµng cæ phÇn hµng ®Çu vÒ qu¶n lý tµi s¶n víi sè l­îng lín, xÕp thø 9 vÒ sè l­îng chi nh¸nh ( 20 chi nh¸nh) vµ phßng giao dÞch ( 5 phßng giao dÞch ) vµ lµ mét trong 5 ng©n hµng cæ phÇn ®¹t ®­îc lîi nhuËn cao nhÊt , cïng víi s¶n phÈm phong phó, mét hÖ thèng qu¶n trÞ ®iÒu hµnh hiÖn ®¹i vµ mét chiÕn l­îc râ rµng vµ phï hîp, s½n sµng b­íc vµo cuéc c¹nh tranh ®Ó ph¸t triÓn trong m«i tr­êng kinh tÕ hoµ nhËp víi thÕ giíi nh÷ng n¨m tiÕp theo. 3.2 Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ t¹i ng©n hµng techcombank tõ nay ®Õn n¨m 2010 Ho¹t ®éng thanh to¸n cña Techcombank n»m trong xu h­íng ph¸t triÓn chung cña ho¹t ®éng thanh to¸n trªn toµn quèc gia. Sù ph¸t triÓn ®i kÌm víi sù c¹nh tranh gay g¾t t¹o m«i tr­êng lµnh m¹nh cho c¸c ®¬n vÞ tù phÊn ®Êu v­¬n lªn kh¼ng ®Þnh m×nh. §Ó ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn trong bèi c¶nh nh­ hiÖn nay lµ mét ng©n hµng cæ phÇn cã quy m« nhá Techcombank nãi chung vµ ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ nãi riªng ®· ®Ò ra h­íng ®i cho m×nh. - Thùc hiÖn tèt viÖc më L/C, qu¶n lý hµng ho¸ nhËp khÈu ®¶m b¶o thanh to¸n ®Çy ®ñ, ®óng h¹n, phÊn ®Êu kh«ng cã tr­êng hîp ng©n hµng ph¶i thanh to¸n thay hoÆc ph¶i cho vay b¾t buéc , g©y mÊt uy tÝn trong quan hÖ quèc tÕ. - Tæ chøc qu¶n lý tiÕp nhËn vµ chuyÓn ph¸t ®iÖn kho¶ng 2000 bøc ®iÖn ®¶m b¶o an toµn tuyÖt ®èi vµ ®óng thÈm quyÒn. - X©y dùng kÕ ho¹ch Marketing cô thÓ, gi÷ v÷ng sè kh¸ch hµng hiÖn cã vµ më réng thªm mét sè doanh nghiÖp míi. - TriÓn khai viÖc x©y dùng quy tr×nh thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu , quy chÕ më L/C. H­íng dÉn ®µo t¹o cho c¸c nh©n viªn chi nh¸nh n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô trong thanh to¸n quèc tÕ. - Sau ®©y lµ mét sè chØ tiªu trong ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ mµ Techcombank ®Æt ra trong n¨m 2005: Techcombank cè g¾ng ®¹t ®­îc doanh thu vÒ thanh to¸n quèc tÕ lµ 687,218 triÖu USD trong ®ã doanh thu vÒ nhËp khÈu lµ 449,169 triÖu USD. §©y lµ nh÷ng chØ tiªu kh¸ cao nh­ng víi c­êng ®é ho¹t ®éng nh­ hiÖn nay, Techcombank hoµn toµn cã thÓ thùc hiÖn ®­îc. - Tuy nhiªn, ®Ó ®¹t ®­îc nh÷ng môc tiªu trªn, Techcombank ph¶i ®Ò ra hµng lo¹t c¸c gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ. 3.3 Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ cña Techcombank trong thêi gian tíi. Ngµy nay, khi ®Êt n­íc trong qu¸ tr×nh héi nhËp vµ ph¸t triÓn, mèi giao l­u kinh tÕ th­¬ng m¹i ngµy cµng trë nªn phæ biÕn vµ quan träng. Trong t×nh h×nh nh­ vËy, thanh to¸n quèc tÕ trong hÖ thèng ng©n hµng Th­¬ng m¹i ViÖt nam ®ang ®øng tr­íc nh÷ng th¸ch thøc lín cña thêi ®¹i míi. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ lµm sao x©y dùng ®­îc mét hÖ thèng ng©n hµng hoµn thiÖn, ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ nhÊt. HiÖu qu¶ ë ®©y cÇn ph¶i ®­îc hiÓu lµ phï hîp víi nÒn kinh tÕ, thu hót ®­îc b¹n hµng. ®¶m b¶o lßng tin cña c¸c doanh nghiÖp khi thùc hiÖn viÖc thanh to¸n t¹i ng©n hµng…§Ó cã thÓ kh¾c phôc ®­îc nh÷ng tån t¹i nh­ ®· ®Ó cËp ë ch­¬ng tr­íc, c¶ doanh nghiÖp lÉn hÖ thèng ng©n hµng th­¬ng m¹i cïng ph¶i hîp t¸c vµ cÇn cã sù phèi hîp cña nhiÒu c¬ quan chøc n¨ng ë nhiÒu tÇm l·nh ®¹o. Ngoµi ra, viÖc thùc hiÖn thµnh c«ng hay kh«ng c¸c nhãm biÖn ph¸p nµy kh«ng chØ phô thuéc vµo ý muèn chñ quan mµ cßn cã nhiÒu yÕu tè kh¸ch quan kh¸c t¸c ®éng nh­: t×nh h×nh tµi chÝnh tiÒn tÖ trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi, sù biÕn ®éng vÒ thÞ tr­êng trªn thÕ giíi , c¸c hiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i…Sau ®©y lµ mét sè gi¶i ph¸p tõ phÝa ng©n hµng Techcombank: 3.3.1 §æi míi c«ng nghÖ ng©n hµng nh»m phôc vô tèt h¬n c«ng t¸c giao dÞch thanh to¸n quèc tÕ. C«ng nghÖ tin häc cã thÓ coi lµ ch×a kho¸ dÉn ®Õn thµnh c«ng cña ho¹t ®éng ng©n hµng, nhÊt lµ trong ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ. ViÖc hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ ng©n hµng kh«ng thÓ t¸ch khái c«ng nghÖ tin häc. §iÒu nµy gióp cho viÖc thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô thanh to¸n nhanh chãng h¬n, thuËn tiÖn h¬n, b¶o ®¶m an toµn vµ b¶o mËt th«ng tin h¬n. HiÖn nay, c¸c ng©n hµng n­íc ngoµi vµ c¸c ng©n hµng liªn doanh liªn tôc mäc lªn vµ ®i vµo ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam víi nh÷ng trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i vµ hÊp dÉn kh¸ch hµng. §©y chÝnh lµ mét th¸ch thøc lín buéc c¸c ng©n hµng ViÖt Nam ph¶i ®Çu t­ m¹nh mÏ vµo trang thiÕt bÞ kü thuËt ®Ó tr¸nh r¬i vµo thÕ yÕu kÐm h¬n trong th­¬ng l­îng c¹nh tranh víi c¸c ng©n h µng nãi trªn. §iÒu nµy l¹i cµng quan träng h¬n ®èi víi Techcombank. Lµ mét ng©n hµng th­¬ng m¹i cæ phÇn, Techcombank nhËn ®­îc Ýt ­u ®·i h¬n vÒ vèn tõ Ng©n hµng ThÕ giíi hay ng©n hµng ph¸t triÓn ¸ Ch©u ®Ó n©ng cÊp vµ hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ. Do vËy, Techcombank cÇn cã nh÷ng ®Þnh h­íng râ rµng trong kÕ ho¹ch hoµn thiÖn, cñng cè, x©y dùng hÖ thèng m¸y mãc kü thuËt, phÇn mÒm vi tÝnh phôc vô cho nghiÖp vô ng©n hµng, c«ng nghÖ hiÖn ®¹i tiªn tiÕn ®¹t møc ®é tù ®éng ho¸ cao, ngang b»ng hay xÊp xØ møc ®é tiªu chuÈn cña thÕ giíi, ®ång thêi kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é vi tÝnh, xö lý th«ng tin cho c¸n bé ng©n hµng ®Ó n©ng cao chÊt l­îng dÞch vô ng©n hµng, hoµ nhËp vµo céng ®ång tµi chÝnh quèc tÕ. Cô thÓ , Techcombank cã thÓ thùc hiÖn mét sè biÖn ph¸p nh­: - N©ng cÊp, tù ®éng ho¸ c¸c phßng giao dÞch, quÇy giao dÞch thèng nhÊt trong toµn hÖ thèng theo h­íng c¾t gi¶m tèi ®a c¸c b­íc xö lý thñ c«ng, t¨ng c­êng kiÓm tra kiÓm so¸t. ThiÕt lËp thÝ ®iÓm mét sè phßng giao dÞch hoµn toµn tù ®éng ®­îc trang bÞ c¸c thiÕt bÞ hiÖn ®¹i nh»m thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô chuyÓn tiÒn, göi tiÒn, thanh to¸n…mét c¸ch nhanh chãng , chÝnh x¸c ®èi víi kh¸ch hµng. - Khai th¸c triÖt ®Ó thanh to¸n chuyÓn tiÒn vµ thanh to¸n qua m¹ng SWIFT , phÊn ®Êu ®Èy nhanh tèc ®é thanh to¸n , ®¶m b¶o giao dÞch nhanh chãng , chÝnh x¸c ®Ó tiÕt kiÖm thêi gian cho kh¸ch hµng.N©ng cÊp m¹ng thanh to¸n SWIFT , khai th¸c triÖt ®Ó tÝnh n¨ng ­u viÖt cña nã, th­êng xuyªn cËp nhËt kü thuËt hiÖn ®¹i vÒ hÖ thèng m¹ng SWIFT . Th­êng xuyªn nghiªn cøu vµ øng dông c«ng nghÖ hiÖn ®¹i trªn thÕ giíi nh»m ®­a ra nh÷ng c«ng nghÖ phï hîp vµo trong ho¹t ®éng ng©n hµng. ViÖc ®Çu t­ cho c«ng nghÖ kh«ng chØ dõng l¹i ë ngµy mét ngµy hai mµ ph¶i tiÕn hµnh liªn tôc , ®i ®«i víi viÖc më réng kiÕn thøc vÒ c«ng nghÖ ng©n hµng cho ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn ng©n hµng, ®¶m b¶o tiÕn hµnh ho¹t ®éng thanh to¸n theo c¸ch tèt nhÊt vµ phï hîp nhÊt. 3.3.2 §µo t¹o ph¸t triÓn nguån nh©n lùc Con ng­êi lu«n lµ nh©n tè cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®èi víi sù ph¸t triÓn vµ thµnh c«ng cña x· héi. §Æc biÖt, trong quan hÖ ng©n hµng, c¸n bé ng©n hµng ®­îc coi lµ bé phËn ®ãng gãp chñ yÕu vµo sù thµnh c«ng cña ng©n hµng. V× thÕ, ®Ó ph¸t huy hÕt nguån lùc nµy, Techcombank cÇn x©y dùng chiÕn l­îc ph¸t triÓn nguån nh©n lùc mét c¸ch toµn diÖn. C¸n bé ng©n hµng cÇn cã mét l­îng kiÕn thøc ®Çy ®ñ, kh«ng nh÷ng vÒ nghiÖp vô ng©n hµng mµ cßn c¶ vÒ ngo¹i ng÷, luËt ph¸p vµ tËp qu¸n quèc tÕ , c¸c nghiÖp vô vÒ ngo¹i th­¬ng ®Æc biÖt lµ trong ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ ®Ó tõ ®ã cã kh¶ n¨ng xö lý c¸c t×nh huèng ph¸t sinh trong c¸c quy tr×nh nghiÖp vô. Thµnh th¹o vÒ nghiÖp vô, c¸c nh©n viªn ng©n hµng míi cã thÓ t­ vÊn gióp kh¸ch hµng trong viÖc lùa chän , sö dông c¸c h×nh thøc trong thanh to¸n quèc tÕ ®Ó phßng ngõa vµ h¹n chÕ rñi ro ®Õn møc thÊp nhÊt trong qu¸ tr×nh ký kÕt vµ thùc hiÖn c¸c hîp ®ång ngo¹i th­¬ng. §Ó cã ®­îc ®éi ngò c¸n bé ®ñ m¹nh vµ ®¸p øng ®­îc yªu cÇu c«ng viÖc ®Æt ra, ng©n hµng Techcombank cÇn x©y dùng chiÕn l­îc ph¸t triÓn nguån nh©n lùc t­¬ng øng víi tÇm vãc vµ quy m« ho¹t ®éng cña m×nh: - TiÕn hµnh thèng kª tr×nh ®é c¸n bé ®Ó ph©n lo¹i ®èi t­îng ®µo t¹o. - Th¨m dß c¸c nhu cÇu vÒ c¸c lÜnh vùc chuyªn m«n, nghiÖp vô cÇn ph¶i ®µo t¹o tr­íc m¾t còng nh­ l©u dµi. - Th­êng xuyªn tæ chøc tËp huÊn, héi th¶o vÒ chñ ®Ò ho¹t ®éng ng©n hµng, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé trao ®æi kinh nghiÖm, trau dåi n©ng cao kiÕn thøc vµ chuyªn m«n. - Khi tuyÓn chän c¸n bé cÇn l­u ý c¶ vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n lÉn t­ c¸ch , phÈm chÊt ®¹o ®øc. Bè trÝ c¸n bé cã th©m niªn kÌm cÆp , chuyªn giao kinh nghiÖm cho thÕ hÖ tiÕp theo. - KÕt hîp víi c¸c dù ¸n tµi trî cña n­íc ngoµi vÒ viÖc ®µo t¹o nghiÖp vô. - Cã chÝnh s¸ch ®·i ngé thÝch hîp víi nh÷ng c¸n bé cã n¨ng lùc vµ cã t©m huyÕt. - S¾p xÕp, ph©n c«ng ®óng ng­êi ,®óng viÖc ®Ó ph¸t huy søc m¹nh cña tõng ng­êi vµ tËp thÓ. 3.3.3 Thùc hiÖn chÝnh s¸ch kh¸ch hµng phï hîp Thùc hiÖn chÝnh s¸ch kh¸ch hµng phï hîp ®­îc coi lµ gi¶i ph¸p t¹o ra sù hÊp dÉn ®èi víi kh¸ch hµng, l«i kÐo hä ®Õn víi ng©n hµng, t¹o ra mèi quan hÖ l©u dµi vµ bÒn v÷ng. ViÖc øng dông Marketing vµ thùc tiÔn nµy sÏ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh trong m«i tr­êng c¹nh tranh hÕt søc khèc liÖt nh­ hiÖn nay. Thùc tÕ cho thÊy nh÷ng kh¸ch hµng cã tiÒm lùc kinh tÕ m¹nh, cã uy tÝn trong kinh doanh lu«n ®­îc nhiÒu ng©n hµng mêi chµo ®Õn giao dÞch nªn hä cã nhiÒu c¬ héi ®Ó hä lùa chän n¬i giao dÞch. Tiªu chÝ lùa chän n¬i giao dÞch cña kh¸ch hµng th­êng lµ tæng hîp c¸c yÕu tè : hiÖu qu¶, chi phÝ vµ c¸c dÞch vô ­u ®·i liªn quan.Trong ®iÒu kiÖn kh¶ n¨ng cã h¹n so víi c¸c ng©n hµng Nhµ n­íc vÒ vèn ngo¹i tÖ, Techcombank nªn cã c¸c chÝnh s¸ch h­íng vÒ c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá, nh÷ng c«ng ty kinh doanh xuÊt nhËp khÈu míi ®­îc thµnh lËp vµ ®i vµo ho¹t ®éng, c¸c doanh nghiÖp thµnh viªn cña c¸c tæng c«ng ty lín , ®Æc biÖt lµ c¸c tæng c«ng ty mµ ng©n hµng ®· cã quan hÖ tõ tr­íc. Techcombank cÇn cã ph­¬ng ph¸p tiÕp cËn riªng ®èi víi nh÷ng kh¸ch hµng nµy , ®ång thêi cã nh÷ng ­u ®·i hÊp dÉn hä nh­: ­u tiªn mua ngo¹i tÖ, gi¶m chi phÝ thanh to¸n, gi¶m tû lÖ ký quü khi hä më L/C , cung cÊp tÝn dông ­u ®·i, ­u ®·i vÒ thÕ chÊp tµi s¶n khi vay vèn… - ChÝnh s¸ch Marketing : Ho¹t ®éng trong m«i tr­êng c¹nh tranh , ng©n hµng cÇn ph¶i chñ ®éng t×m kiÕm kh¸ch hµng ®Ó n©ng cao sè l­îng kh¸ch hµng vµ doanh sè thanh to¸n qua ng©n hµng. Do ®ã, ng©n hµng cÇn ph¶i ®Èy m¹nh c«ng t¸c Marketing nh»m x©y dùng mét h×nh ¶nh tèt cho kh¸ch hµng, ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp míi tham gia vµo ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu. ViÖc ¸p dông marketing ng©n hµng lu«n ®ßi hái nh©n viªn ph¶i cã t¸c phong lµm viÖc khoa häc, nhanh nhÑn, n¨ng ®éng vµ lÞch sù ®èi víi kh¸ch hµng, ®ång thêi cã kh¶ n¨ng ®­a th«ng tin vÒ cÊc dÞch vô cña ng©n hµng tíi kh¸ch hµng cã nhu cÇu mét c¸ch nhanh chãng , ®Çy ®ñ vµ hiÖu qu¶ nhÊt.Ng©n hµng tæ chøc héi nghÞ kh¸ch hµng ®Ó giíi thiÖu nh÷ng dÞch vô míi, thu nhËn ý kiÕn ®ãng gãp tõ kh¸ch hµng, cung cÊp h×nh thøc khuyÕn m¹i cho c¸c ®¬n vÞ cã giao dÞch th­êng xuyªn t¹i ng©n hµng , t×m kiÕm nh÷ng kh¸ch hµng tiÒm n¨ng. + §èi víi nh÷ng kh¸ch hµng th­êng xuyªn giao dÞch , ng©n hµng nªn xö lý linh ho¹t c¸c thñ tôc thanh to¸n , kh«ng nªn ¸p dông nh÷ng thñ tôc cøng nh¾c theo khung ®· ®Þnh s½n ®ång thêi cã nh÷ng ­u ®·i ®èi víi hä. + §èi víi nh÷ng kh¸ch hµng míi, ng©n hµng kh«ng nªn ®Æt phÝ giao dÞch qu¸ cao mµ cÇn cã nh÷ng ­u ®·i ®Ó hä tin t­ëng, cã Ên t­îng ban ®Çu tèt vÒ h×nh ¶nh ng©n hµng. + §èi víi nh÷ng kh¸ch hµng ngõng giao dÞch hay gi¶m khèi l­îng giao dÞch qua ng©n hµng Techcombank vµ chuyÓn sang giao dÞch víi ng©n hµng kh¸c, Techcombank cÇn t×m hiÓu kü nguyªn nh©n vµ cã h­íng gi¶i quyÕt kÞp thêi, nhanh chãng ®Ó mêi hä giao dÞch trë l¹i víi ng©n hµng. - C¸c gi¶i ph¸p t­ vÊn , hç trî kh¸ch hµng: §Èy m¹nh c«ng t¸c t­ vÊn cho kh¸ch hµng còng lµ mét trong nh÷ng chiÕn l­îc kh¸ch hµng. §©y còng lµ c¸ch ®Ó ng©n hµng h¹n chÕ rñi ro. Thùc tÕ cho thÊy, phÇn lín c¸c doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu hiÖn nay ®Òu thiÕu kinh nghiÖm trong lÜnh vùc kinh doanh quèc tÕ nãi chung vµ trong lÜnh vùc thanh to¸n quèc tÕ nãi riªng. Do ®ã, ng©n hµng cÇn l­u ý t­ vÊn cho kh¸ch hµng nh÷ng vÊn ®Ò nh­ sau: + H­íng dÉn quy chÕ, ®Þnh chÕ, thñ tôc, hå s¬ cho kh¸ch hµng ®Ó gióp kh¸ch hµng n¾m b¾t nhanh h¬n vµ cô thÓ h¬n c¸c yªu cÇu vÒ mÆt thñ tôc vµ ph¸p lý trong thanh to¸n, tiÕt kiÖm ®­îc c¶ thêi gian, chi phÝ vµ c«ng søc. + Ng©n hµng víi nguån th«ng tin ®a d¹ng vµ chuyªn m«n nghiÖp vô cña m×nh cã thÓ t­ vÊn kh¸ch hµng viÖc xem xÐt hiÖu qu¶ cña dù ¸n ®Çu t­, so s¸nh víi c¸c chØ tiªu kinh tÕ cña c¸c dù ¸n cïng lo¹i, cã tÝnh ®Õn yÕu tè thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc.Ng©n hµng t­ vÊn cho kh¸ch hµng c¸ch thøc thu thËp th«ng tin vÒ ®èi t¸c th«ng qua c¸c c¬ quan chøc n¨ng nh­ : Phßng th­¬ng m¹i ViÖt Nam, c¸c uû ban hîp t¸c kinh tÕ, c¸c c¬ quan xóc tiÕn th­¬ng m¹i…®ång thêi phèi hîp víi hÖ thèng ng©n hµng ®¹i lý thu thËp th«ng tin cña ®èi t¸c n­íc ngoµi khi hä cã yªu cÇu. Ngoµi ra ng©n hµng còng cÇn t­ vÊn cho kh¸ch hµng gióp hä tr¸nh lùa chän ph­¬ng thøc thanh to¸n bÊt lîi khi ký kÕt hîp ®ång víi bªn n­íc ngoµi, vÝ dô nh­ : thêi h¹n hiÖu lùc cña L/C ng¾n, c¸ch thøc ®ßi tiÒn bÊt lîi… Lîi Ých cña ng©n hµng g¾n víi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶ th× míi ®¶m b¶o thanh to¸n khi ®Õn h¹n, dù ¸n kinh doanh míi thµnh c«ng. + Ng©n hµng ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho kh¸ch hµng båi d­ìng n©ng cao nghiÖp vô cña m×nh.: §Þnh kú ng©n hµng tæ chøc c¸c kho¸ ®µo t¹o nghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ cho kh¸ch hµng cã nhu cÇu víi møc phÝ ­u ®·i ®ång thêi më c¸c líp riªng nÕu kh¸ch hµng cã yªu cÇu. 3.3.4 Më réng ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ nh»m ®¸p øng mäi nhu cÇu cña kh¸ch hµng XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ lµ hÇu hÕt c¸c L/C do kh¸ch hµng yªu cÇu ®Òu ®­îc thùc hiÖn b»ng nguån vèn vay ng©n hµng hoÆc do ng©n hµng b¶o l·nh nªn lµm tèt c«ng t¸c tÝn dông lµ mét yÕu tè quan träng ®Ó ph¸t triÓn ho¹t ®éng thanh to¸n . Techcombank còng cã t×nh tr¹ng lµ kh«ng cã ngo¹i tÖ b¸n cho kh¸ch hµng ®Ó hä thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô trong thanh to¸n quèc tÕ vµ ®iÒu nµy ®· g©y ra t¸c ®éng xÊu tíi quan hÖ gi÷a ng©n hµng víi kh¸ch hµng vµ víi c¸c ng©n hµng kh¸c. Do ®ã, bé phËn kinh doanh ngo¹i tÖ cÇn thùc hiÖn mét sè gi¶i ph¸p sau : - Phèi hîp chÆt chÏ víi bé phËn thanh to¸n nhËp khÈu ®Ó n¾m râ nhu cÇu ngo¹i tÖ ë tõng thêi ®iÓm ®Ó cã kÕ ho¹ch chuÈn bÞ ngo¹i tÖ b¸n cho kh¸ch hµng. - Thµnh lËp bé phËn nghiªn cøu thÞ tr­êng ®Ó dù b¸o ®­îc nhu cÇu ngo¹i tÖ ë tõng thêi ®iÓm trong n¨m nh»m cã kÕ ho¹ch ®¸p øng tèt nhÊt nhu cÇu cña kh¸ch hµng. - TiÕp tôc triÓn khai ph­¬ng ¸n ®iÒu hoµ mua b¸n ngo¹i tÖ ®Ó tËp trung ngo¹i tÖ vÒ mét mèi nh»m t¨ng hiÖu qu¶ sö dông ngo¹i tÖ. Bªn c¹nh ®ã, ng©n hµng còng cã thÓ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p nh»m khuyÕn khÝch kh¸ch hµng b¸n ngo¹i tÖ nh­: KhuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu thu ngo¹i tÖ b¸n 100% cho ng©n hµng b»ng c¸c h×nh thøc : gi¶m phÝ thanh to¸n , ­u tiªn mua ngo¹i tÖ khi kh¸ch hµng cã nhu cÇu… - N©ng l·i suÊt tiÒn göi ngo¹i tÖ cã kú h¹n hay n©ng gi¸ mua ngo¹i tÖ. - Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô kinh doanh ngo¹i tÖ hiÖn ®¹i nh­ mua b¸n trªn thÞ tr­êng kú h¹n, thÞ tr­êng quyÒn chän, thÞ tr­êng ho¸n ®æi. - Më thªm nhiÒu bµn thu ®æi ngo¹i tÖ, më réng m¹ng l­íi c¬ së chÊp nhËn thanh to¸n b»ng thÎ tÝn dông. HiÖn nay, Techcombank ®· liªn kÕt víi Vietcombank ®Ó thùc hiÖn viÖc thanh to¸n b»ng thÎ tÝn dông th«ng qua m¸y rót tiÒn tù ®éng ATM . §iÒu nµy sÏ gióp kh¸ch hµng nhËn thÊy ®­îc sù thuËn lîi trong thanh to¸n theo ®ã hä sÏ t¨ng c¸c kho¶n tiÒn göi t¹i ng©n hµng , tõ ®ã ng©n hµng ph¶i ®a d¹ng c¸c thÎ tÝn dông néi ®Þa vµ trong n­íc ( TECHCARD ) nh»m ®¸p øng nhu cÇu ®a d¹ng cña kh¸ch hµng. - Më réng ho¹t ®éng tÝn dông tµi trî xuÊt nhËp khÈu vµ sö dông c¸c biÖn ph¸p ­u ®·i kh¸c nh»m khuyÕn khÝch kh¸ch hµng thanh to¸n quèc tÕ qua ng©n hµng, chuyÓn ngo¹i tÖ vÒ ng©n hµng qua ®ã thu mua ngo¹i tÖ cña hä theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc… b»ng c¸c biÖn ph¸p ®¬n gi¶n ho¸ thñ tôc thanh to¸n, gi¶m phÝ. 3.3.5 Hoµn thiÖn quy tr×nh nghiÖp vô thanh to¸n 3.3.5.1 Hoµn thiÖn quy tr×nh thanh to¸n b»ng ph­¬ng thøc chuyÓn tiÒn Thêi gian qua viÖc chuyÓn tiÒn cßn ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña kh¸ch hµng, cßn x¶y ra chËm trÔ, lÖnh kh«ng thùc hiÖn ®­îc do kh«ng ®Çy ®ñ hay do ph¸t nhÇm…vµ nh­ ®· ph©n tÝch ë ch­¬ng II, ®©y lµ mét trong nh÷ng tån t¹i cña Techcombank. §Ó kh¾c phôc ®­îc t×nh tr¹ng nµy, Techcombank cÇn ph¶i ®­a ra mét sè c¸c gi¶i ph¸p . - Quy ®Þnh cô thÓ c¸c hå s¬ ph¸p lý cho c¸c lo¹i chuyÓn tiÒn ( hµng ho¸, dÞch vô, kiÒu hèi…) - KhuyÕn c¸o kh¸ch hµng nªn thay ®æi tªn tµi kho¶n b»ng tiÕng viÖt kh«ng dÊu nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho ®èi t¸c chuyÓn tiÒn h¹n chÕ nhÇm lÉn. - Më ®Çy ®ñ tµi kho¶n b»ng ngo¹i tÖ cho kh¸ch hµng, nÕu kh¸ch hµng kh«ng muèn më tµi kho¶n b»ng ngo¹i tÖ th× ph¶i yªu cÇu kh¸ch hµng cam kÕt, khi ng©n hµng n­íc ngoµi chuyÓn tiÒn ®Õn th× Techcombank ®­îc phÐp tù ®éng chuyÓn ®æi thµnh ®ång ViÖt Nam. - §Ò nghÞ trung t©m thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®óng ®Þa chØ, chuyÓn ®iÖn chÝnh x¸c, tr¸nh nhÇm lÉn. - Ng©n hµng Techcombank cÇn l­u gi÷ c¸c th«ng tin liªn quan tíi ho¸ ®¬n thanh to¸n : tªn hµng, sè l­îng, ®¬n vÞ xuÊt khÈu…d­íi d¹ng d÷ liÖu m¸y tÝnh ®Ó tiÖn cho viÖc lËp b¸o c¸o thèng kª. 3.3.5.2 Hoµn thiÖn quy tr×nh thanh to¸n theo ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ Quy tr×nh thanh to¸n sÏ ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi thanh to¸n b»ng tÝn dông chøng tõ. BÊt kú mét sai sãt nµo dï lµ rÊt nhá trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn còng cã thÓ dÉn ®Õn rñi ro trong thanh to¸n. Do ®ã, Techcombank cÇn ®­a ra c¸c biÖn ph¸p nh»m lµm cho qu¸ tr×nh thanh to¸n ®­îc ®¬n gi¶n, nhanh gän, chÝnh x¸c vµ an toµn ®ång thêi gi¶m thiÓu ®­îc chi phÝ ph¸t sinh. §©y còng lµ mét yÕu tè ®Ó hÊp dÉn kh¸ch hµng vµ t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña Techcombank so víi c¸c ng©n hµng kh¸c. Hoµn thiÖn quy tr×nh thanh to¸n tÝn dông chøng tõ hµng xuÊt: - ChuyÓn ®iÖn më L/C cña ng©n hµng n­íc ngoµi ph¶i chÝnh x¸c. - Quy ®Þnh cô thÓ tr¸ch nhiÖm kiÓm tra sù phï hîp cña bÒ mÆt chøng tõ víi L/C , th«ng b¸o cho kh¸ch hµng lµ tr¸ch nhiÖm cña ng©n hµng cßn khi cã sai sãt th× tr¸ch nhiÖm xö lý l¹i thuéc vÒ kh¸ch hµng. - Ng©n hµng Techcombank cÇn cã mét hÖ thèng cËp nhËt th«ng tin vÒ c¸c ng©n hµng cã quan hÖ thanh to¸n , tËp qu¸n thanh to¸n theo mçi n­íc, mçi khu vùc…®Ó lµm c¬ së cho viÖc kiÓm tra chøng tõ, t­ vÊn kh¸ch hµng, ho¹t ®éng chiÕt khÊu chøng tõ còng nh­ c¸c chØ tiªu ®Ó chiÕt khÊu chøng tõ hµng xuÊt. Hoµn thiÖn quy tr×nh thanh to¸n tÝn dông hµng nhËp - Ng©n hµng cÇn cã yªu cÇu cô thÓ ®èi víi c¸c tr­êng hîp ký hËu vËn ®¬n, ®¬n vÞ ph¶i cã c«ng v¨n chÊp nhËn thanh to¸n vµ chÊp nhËn chøng tõ cã sai sãt khi nhËn ®­îc chøng tõ. - Chøng tõ thanh to¸n ph¶i kiÓm tra th­êng xuyªn kh©u ®iÖn vÒ ®Ó tr¸nh tr­êng hîp t¾c trong m¸y vµ kiÓm tra chÝnh x¸c n¬i nhËn ®iÖn tr­íc khi ®Èy ®iÖn vÒ c¸c n¬i ®Ó khái chuyÓn qua chuyÓn l¹i g©y chËm trÔ. - KhÈn tr­¬ng ban hµnh v¨n b¶n h­íng dÉn vÒ lo¹i nghiÖp vô : L/C chuyÓn nh­îng, L/C gi¸p l­ng, ph¸t hµnh b¶o l·nh theo yªu cÇu cña ng©n hµng n­íc ngoµi. - §Þnh møc ký quü më L/C mét c¸ch phï hîp h¬n ®Ó thu hót kh¸ch hµng cã nhu cÇu nhËp khÈu: §Þnh møc ký quü lµ mét viÖc lµm kh«ng ®¬n gi¶n bëi lÏ møc ký quü qu¸ cao sÏ g©y khã kh¨n cho nhµ nhËp khÈu vµ hä cã thÓ t×m ®Õn víi ng©n hµng kh¸c , nh­ng nÕu møc ký quü qu¸ thÊp sÏ kh«ng ®¶m b¶o ®èi víi nh÷ng cam kÕt cña kh¸ch hµng.Do ®ã, ng©n hµng cã thÓ c¨n cø vµo mét sè yÕu tè sau ®Ó x¸c ®Þnh møc ký quü phï hîp: - Uy tÝn vµ kh¨ n¨ng thanh to¸n cña nhµ nhËp khÈu: NÕu ®¬n vÞ nhËp khÈu lµ kh¸ch hµng cã uy tÝn víi ng©n hµng th× møc ký quü cã thÓ thÊp, thËm chÝ kh«ng cÇn ký quü. Ng­îc l¹i, víi kh¸ch hµng lÇn ®Çu ®Õn më L/C t¹i ng©n hµng th× ph¶i yªu cÇu møc ký quü cao, cã thÓ b»ng 100 % gi¸ trÞ L/C hoÆc ph¶i cã tµi s¶n thÕ chÊp hay ng­êi b¶o l·nh. - Kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm : C¨n cø vµo nhu cÇu thÞ tr­êng trong thêi gian tíi , chÊt l­îng s¶n phÈm, gi¸ b¸n c¹nh tranh. - HiÖu qu¶ kinh tÕ cña l« hµng nhËp vÒ : ®Þnh møc ký quü ph¶i cao h¬n tû suÊt lîi nhuËn mµ l« hµng mang l¹i bëi v× trong mét sè tr­êng hîp , ng­êi nhËp khÈu thÕ chÊp b»ng c¶ l« hµng, nÕu kh«ng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n cho ng©n hµng th× ng©n hµng cã quyÒn ®Þnh ®o¹t ®èi víi l« hµng ®ã. - Tû lÖ tr­ît gi¸ cña ®ång tiÒn: Trong thêi kú tû gi¸ biÕn ®éng m¹nh, ng©n hµng cÇn ph¶i ®iÒu chØnh tû lÖ ký quü ®Ó tr¸nh rñi ro vÒ tû gi¸. - Bªn c¹nh viÖc hoµn thiÖn quy tr×nh thanh to¸n b»ng tÝn dông chøng tõ, ng©n hµng còng cÇn ®­a ra c¸c biÖn ph¸p nh»m ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh L/C sö dông.ViÖc ®a d¹ng c¸c lo¹i L/C cÇn ph¶i qua nghiªn cøu t×m hiÎu ®Ó phï hîp víi thùc tiÔn ho¹t ®éng cña c¶ ng©n hµng vµ kh¸ch hµng, kh«ng nªn ¸p dông nh÷ng lo¹i h×nh qu¸ phøc t¹p . Ng©n hµng cã thÓ sö dông réng r·i h¬n c¸c lo¹i L/C nh­ L/C ®èi øng, L/C tuÇn hoµn, L/C chuyÓn nh­îng hoÆc L/C gi¸p l­ng. ViÖc ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh L/C lµ rÊt cÇn thiÕt trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ song ng©n hµng còng nªn h¹n chÕ sö dông mét sè lo¹i L/C g©y bÊt lîi cho ng©n hµng nh­ L/C yªu cÇu ph¶i cã x¸c nhËn, lo¹i L/C cã phÝ x¸c nhËn kh¸ cao. 3.3.6 ThiÕt lËp réng r·i c¸c chi nh¸nh vµ ng©n hµng ®¹i lý Ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ rÊt phøc t¹p vµ ®a d¹ng, nã ®ßi hái ph¶i cã sù tham gia cña nhiÒu ng©n hµng, ®¹i lý, chi nh¸nh. H¬n n÷a , ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho kh¸ch hµng tíi giao dÞch vµ qua ®ã t¨ng khèi l­îng kh¸ch hµng tíi giao dÞch t¹i Ng©n hµng Techcombank, ng©n hµng cÇn më réng m¹ng l­íi chi nh¸nh tíi c¸c ®Þa bµn cã nhiÒu tiÒm n¨ng ph¸t triÓn kinh tÕ vµ cã khèi l­îng giao dÞch lín , th­êng xuyªn. ViÖc thiÕt lËp ng©n hµng ë n­íc ngoµi kh«ng nh÷ng n©ng cao uy tÝn vµ h×nh ¶nh cña Techcombank mµ cßn gióp Techcombank gi¶m chi phÝ thanh to¸n qua nh÷ng ng©n hµng trung gian, t¨ng phÇn lîi nhuËn thu ®­îc tõ ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ. Tuy nhiªn chÝ phÝ ®Ó lµm viÖc nµy lµ rÊt lín vµ thùc sù khã kh¨n ®èi víi ng©n hµng cæ phÇn. 3.3.7 Phèi hîp chÆt chÏ c¸c bé phËn thanh to¸n xuÊt khÈu, nhËp khÈu, tÝn dông , thÈm ®Þnh vµ kinh doanh ngo¹i tÖ C¬ së rµng buéc kh¸ch hµng chÝnh lµ sù cung cÊp dÞch vô ng©n hµng cho kh¸ch hµng mét c¸ch thuËn tiÖn nhÊt víi chi phÝ thÊp h¬n so víi c¸c ng©n hµng kh¸c. §©y còng lµ c¬ së ®Ó thu hót kh¸ch hµng míi sö dông dÞch vô cña ng©n hµng. Ng©n hµng cã thÓ kÕt hîp c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ víi c«ng t¸c thanh to¸n tÝn dông chøng tõ ®Ó cÊp h¹n møc tÝn dông xuÊt nhËp khÈu cho kh¸ch hµng th­êng xuyªn. ViÖc nµy võa gióp ng©n hµng cã thªm thu nhËp, võa t¹o ®iÒu kiÖn gióp cho kh¸ch hµng hoµn tÊt thñ tôc thanh to¸n nhanh chãng vµ thuËn lîi. 3.4 Mét sè kiÕn nghÞ gãp phÇn thùc hiÖn gi¶i ph¸p 3.4.1 KiÕn nghÞ ®èi víi Ng©n hµng Nhµ n­íc ( NHNN ) Ng©n hµng Nhµ n­íc lµ c¬ quan cña ChÝnh phñ, lµ Ng©n hµng Trung ¦¬ng cña ViÖt Nam. NHNN võa ho¹t ®éng víi t­ c¸ch lµ c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ tµi chÝnh, tÝn dông , võa thùc hiÖn víi chøc n¨ng lµ ng©n hµng Trung ¦¬ng. ChÕ ®é qu¶n lý còng nh­ quy chÕ cña NHNN sÏ trùc tiÕp ¶nh h­ëng tíi hÖ thèng ng©n hµng trong n­íc nãi chung vµ c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i cæ phÇn nãi riªng. 3.4.1.1 Qu¶n lý ngo¹i hèi Qu¶n lý ngo¹i hèi lµ mét chøc n¨ng quan träng. §Ó thùc thi cã hiÖu qu¶ quy chÕ hiÖn hµnh vÒ qu¶n lý ngo¹i hèi , Ng©n hµng Nhµ n­íc cÇn cã nh÷ng v¨n b¶n quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm cña c¸c chñ thÓ tham gia ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ; nh÷ng th«ng t­ h­íng dÉn cô thÓ nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c ®èi t­îng liªn quan n¾m râ. HiÖn nay thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng ViÖt Nam ®­îc tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo quy chÕ sau : NHNN tæ chøc, gi¸m s¸t vµ ®iÒu hµnh nh»m h×nh thµnh thÞ tr­êng mua b¸n ngo¹i tÖ cã tæ chøc gi÷a c¸c tæ chøc tÝn dông lµ thµnh viªn cña thÞ tr­êng. Ng©n hµng NHNN tham gia vµo thÞ tr­êng víi t­ c¸ch lµ ng­êi mua b¸n cuèi cïng thùc hiªn can thiÖp khi cÇn thiÕt, v× môc tiªu chÝnh s¸ch tiÒn tÖ quèc gia. Song thêi gian qua, thùc tÕ thÞ tr­êng ho¹t ®éng ch­a thùc sù s«i ®éng mµ nguyªn nh©n lµ sù mÊt c©n ®èi vÒ cung cÇu ngo¹i tÖ, chØ cã ng­êi mua kh«ng cã ng­êi b¸n, NHNN ch­a n¾m ®­îc chÝnh x¸c tr¹ng th¸i ngo¹i hèi cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i nªn kh«ng ®iÒu tiÕt kÞp thêi ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng, hoÆc cã nh÷ng thêi gian dµi c¸c ng©n hµng Th­¬ng m¹i thiÕu hôt ngo¹i tÖ trÇm träng th× ng©n hµng còng ch­a cã nh÷ng biÖn ph¸p g× ®Ó hç trî ®Ó c¶i thiÖn tr¹ng th¸i ngo¹i hèi cña m×nh.V× vËy, ®Ó c¸c ng©n hµng Th­¬ng m¹i n©ng c©o hiÖu qu¶ kinh doanh ngo¹i tÖ, ®¸p øng yªu cÇu kinh doanh hµng nhËp khÈu th× viÖc hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng lµ v« cïng cÇn thiÕt. Muèn lµm ®­îc ®iÒu nµy, chóng ta cÇn thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p sau: - Gi¸m s¸t tr¹ng th¸i ngo¹i hèi cuèi ngµy cña tõng ng©n hµng Th­¬ng m¹i, kiªn quyÕt b¾t c¸c ng©n hµng Th­¬ng m¹i ph¶i xö lý tr¹ng th¸i ngo¹i hèi cña m×nh b»ng viÖc mua b¸n ngo¹i tÖ trªn thÞ tr­êng liªn ng©n hµng. - Më réng ®èi t­¬ng tham gia vµo thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng. HiÖn nay chØ cã Héi së chÝnh cña c¸c ng©n hµng Th­¬ng m¹i míi lµ thµnh viªn cña thÞ tr­êng. Nh­ng thùc tÕ c¸c chi nh¸nh cã doanh sè ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ lín còng cã nhu cÇu kinh doanh ngo¹i tÖ nh»m môc ®Ých phôc vô kh¸ch hµng hoÆc cho chÝnh m×nh.V× vËy cÇn më réng c¸c thµnh viªn tham gia vµo thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng. - Ph¸t triÓn c¸c nghiÖp vô vay m­în ngo¹i tÖ, nghiÖp vô ®Çu c¬, nghiÖp vô tiÒn göi qua ®ªm vµ c¸c h×nh thøc mua b¸n ngo¹i tÖ nh­: mua b¸n kú h¹n, hîp ®ång t­¬ng lai… - CÇn t¨ng c­êng h¬n n÷a vai trß cña NHNN trªn thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng. Trong tr­êng hîp thÞ tr­êng kh«ng cã ®ñ kh¶ n¨ng th× NHNN víi vai trß lµ ng­ßi mua vµ ng­êi b¸n cuèi cïng ph¶i tham gia kÞp thêi ®Ó gióp ®ì c¸c ng©n hµng th­¬ng maÞ duy tr× ®­îc tr¹ng th¸i ngo¹i tÖ an toµn cña m×nh . 3.4.1.2 VÒ quy chÕ cho vay Rñi ro trong thanh to¸n tÝn dông chøng tõ th­êng xuyªn x¶y ®Õn víi ng©n hµng khi phôc vô cho c¸c kh¸ch hµng nhá, míi ho¹t ®éng. Hay nãi c¸ch kh¸c lµ ng©n hµng cã thÓ h¹n chÕ rñi ro khi thùc hiÖn dÞch vô cho c¸c c«ng ty lín. Nh­ng mét vÊn ®Ò kh«ng nhá hiÖn nay ë ng©n hµng Techcombank lµ mét sè kh¸ch hµng cã kim ng¹ch xuÊt khÈu lín nh­ng l¹i kh«ng xuÊt tr×nh chøng tõ t¹i Techcombank, lý do chñ yÕu lµ do hä kh«ng vay ®­îc hay kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó vay ë Techcombank nªn ph¶i di vay ë c¸c ng©n hµng kh¸c. V× vËy, xin kiÕn nghÞ víi NHNN cÇn quy ®Þnh nh÷ng thñ tôc cho vay ®¬n gi¶n h¬n, phï hîp víi thùc tÕ h¬n ®Ó cã thÓ c¹nh tranh ®­îc víi ng©n hµng n­íc ngoµi. 3.4.1.2 Hoµn thiÖn m«i tr­êng ph¸p lý cho ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ Ho¹t ®éng kinh doanh tiÒn tÖ lµ lo¹i h×nh kinh doanh cã cã møc ®é rñi ro cao. V× vËy, ho¹t ®éng nµy ®ßi hái sù hoµn thiÖn vÒ m«i tr­êng ph¸p lý ®Ó gãp phÇn thóc ®Èy t¨ng tr­ëng kinh tÕ, c¶i thiÖn c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ, tõng b­íc thùc hiÖn kh¶ n¨ng chuyÓn ®æi cña VND trong c¸c ho¹t ®éng ngo¹i hèi vµ hoµn thiÖn hÖ thèng qu¶n lý ngo¹i hèi cña ViÖt Nam. Song trªn thùc tÕ th× hµnh lang ph¸p lý cña c¸c ng©n hµng nãi chung vµ cho ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ nãi riªng cßn nhiÒu thiÕu sãt vµ ch­a ®ång bé. KÓ tõ sau khi luËt Ng©n hµng nhµ n­íc ViÖt Nam vµ luËt Tæ chøc tÝn dông ®­îc Quèc héi n­íc CHXHCN ViÖt Nam th«ng qua th× NghÞ ®Þnh sè 63/1998/N§-CP ngµy 17/8/1998 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý ngo¹i hèi ®· gióp c¸c ng©n hµng Th­¬ng m¹i vµ c¸c doanh nghiÖp thuËn lîi h¬n trong ho¹t ®éng ngo¹i hèi. Tuy nhiªn, qu¸ tr×nh thùc hiÖn cßn béc lé mét sè khiÕm khuyÕt cÇn bæ sung vµ hoµn chØnh.V× vËy, ®ßi hái cÊp b¸ch cho ra ®êi mét sè quyÕt ®Þnh vµ h­íng dÉn vÒ mét sè nghiÖp vô nh­ L/C chuyÓn nh­îng, L/C gi¸p l­ng, ph¸t hµnh b¶o l·nh theo yªu cÇu cña ng©n hµng n­êc ngoµi . Thªm vµo ®ã, NHNN còng cÇn thùc hiÖn viÖc kiÓm so¸t c¸c vi ph¹m. §Ò nghÞ Thanh tra Ng©n hµng Nhµ n­íc phèi hîp chÆt chÏ víi thanh tra Nhµ n­íc vµ ban kiÓm so¸t vµ bé m¸y kiÓm tra néi bé cña ng©n hµng Techcombank trong viÖc ph¸t hiÖn , ng¨n ngõa, xö lý kÞp thêi nh÷ng vÊn ®Ò vi ph¹m quy chÕ cña NHNN. Trong ®ã, quan träng nhÊt lµ ph¸t hiÖn vµ ng¨n ngõa kÞp thêi c¸c sai ph¹m, tr¸nh hËu qu¶ nghiªm träng sau nµy. §ã lµ nh÷ng c¬ së ph¸p lý quan träng ®Ó triÓn khai ®ång bé nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m më réng ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng nãi chung vµ ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ nãi riªng. 3.4.1.3 T¨ng c­êng chÊt l­îng ho¹t ®éng cña Trung t©m th«ng tin tÝn dông Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖc ph©n tÝch thu thËp vµ xö lý kÞp thêi chÝnh x¸c c¸c th«ng tin vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh, quan hÖ tÝn dông, kh¶ n¨ng thanh to¸n, t­ c¸ch ph¸p nh©n cña c¸c doanh nghiÖp trong n­íc vµ n­íc ngoµi lµ v« cïng quan träng tr­íc khi ng©n hµng ®øng ra b¶o l·nh më L/C hoÆc chiÕt khÊu bé chøng tõ hµng xuÊt cho c¸c doanh nghiÖp. HiÖn t¹i, ho¹t ®éng cña c¸c trung t©m nµy còng ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh, cung cÊp cho c¸c tæ chøc tÝn dông vÒ t×nh h×nh d­ nî cña c¸c doanh nghiÖp, t×nh h×nh biÕn ®éng thÞ tr­êng …nh­ng vÉn ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu thùc tÕ v× l­îng th«ng tin cßn qu¸ Ýt, ch­a kÞp thêi .V× vËy, ®Ó c«ng t¸c th«ng tin phßng ngõa rñi ro ®¹t hiÖu qu¶ cao cÇn: - T¨ng c­êng trang bÞ c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin hiÖn ®¹i cho trung t©m th«ng tin tÝn dông NHNN ®Ó cã ®iÒu kiÖn thu thËp, cung cÊp th«ng tin ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c kÞp thêi. - CÇn cã c¬ chÕ khuyÕn khÝch vµ b¾t buéc ®èi víi c¸c tæ chøc tÝn dông vÒ viÖc cung cÊp th­êng xuyªn c¸c th«ng tin vÒ t×nh h×nh d­ nî cña c¸c doanh nghiÖp t¹i tæ chøc tÝn dông . - Trung t©m th«ng tin tÝn dông NHNN cÇn hç trî c¸c ng©n hµng Th­¬ng m¹i trong viÖc t×m hiÓu thÞ tr­êng vµ kh¸ch hµng n­íc ngoµi, võa gióp c¸c ng©n hµng Th­¬ng m¹i h¹n chÕ rñi ro trong kinh doanh, võa t¨ng thªm thu nhËp th«ng qua viÖc b¸n th«ng tin . 3.4.2 KiÕn nghÞ ®èi víi Nhµ n­íc Víi chñ tr­¬ng ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa, vai trß ®iÒu khiÓn vÜ m« nÒn kinh tÕ cña Nhµ n­íc ngµy cµng ®­îc kh¼ng ®Þnh. Xu h­íng héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi ®em l¹i mét c¬ héi lín cho sù ph¸t triÓn cña mçi quèc gia tuy nhiªn lóc nµy còng chÝnh lµ lóc rÊt cÇn ®Õn sù ®Þnh h­íng cña Nhµ n­íc ®Ó mäi ho¹t ®éng ®Òu ®i ®óng h­íng. Ho¹t ®éng thanh to¸n còng rÊt cÇn nh÷ng chÝnh s¸ch thÝch hîp, phï hîp víi môc tiªu tõng thêi kú ®Ó ho¹t ®éng ®­îc më réng vµ ngµy cµng ph¸t triÓn ®ång thêi h¹n chÕ ®­îc rñi ro cã thÓ x¶y ra cho c¸c chñ thÓ tham gia. Sau ®©y lµ mét sè nh÷ng kiÕn nghÞ ®èi víi Nhµ n­íc nh»m khuyÕn khÝch h¬n n÷a sù ph¸t triÓn cña ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ nãi chung vµ ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ t¹i c¸c ng©n hµng Th­¬ng m¹i nãi riªng : 3.4.2.1 CÇn hoµn thiÖn m«i tr­êng ph¸p lý cho c¸c giao dÞch thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu ViÖt Nam b­íc vµo nÒn c¬ chÕ thÞ tr­êng vµ hoµ nhËp vµo nÒn mËu dÞch thÕ giíi tõ cuèi thËp kû 80. Thanh to¸n hµng xuÊt nhËp khÈu cña c¶ n­íc ®· t¨ng lªn kh«ng nh÷ng vÒ kim ng¹ch mµ cßn vÒ quy m«, chÊt l­îng. Nh­ng mÆt tr¸i cña nã lµ tranh chÊp ph¸t sinh ngµy cµng nhiÒu vµ phøc t¹p. Mét trong nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn rñi ro ph¸p lý trong giao dÞch thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu b»ng ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ lµ thiÕu v¾ng c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt ®iÒu chØnh quan hÖ gi÷a c¸c bªn trong quy tr×nh thanh to¸n. ë ViÖt Nam hiÖn nay, ngoµi UCP 500 vµ mét sè th«ng lÖ quèc tÕ kh¸c, ta kh«ng cã mét LuËt hay v¨n b¶n d­íi luËt nµo ®Ò cËp ®Õn mèi quan hÖ ph¸p lý gi÷a giao dÞch hîp ®ång ngo¹i th­¬ng cña ng­êi mua vµ ng­êi b¸n . Khi cã tranh chÊp x¶y ra, Träng tµi Quèc tÕ cã thÓ ph¸n quyÕt ®èi víi quan hÖ hai bªn mua vµ b¸n mµ kh«ng ®Ò cËp ®Õn quan hÖ chi tr¶ gi÷a c¸c ng©n hµng. §Ó c¸c ng©n hµng Th­¬ng m¹i cã c¬ së v÷ng ch¾c b¶o vÖ ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh vµ tr¸nh ®­îc rñi ro trong ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ, ChÝnh phñ nªn ®­a ra nh÷ng v¨n b¶n cã tÝnh ph¸p luËt quy ®Þnh râ mèi quan hÖ t­¬ng hîp gi÷a luËt vµ th«ng ­íc quèc tÕ víi c¸c ®iÒu luËt ViÖt Nam. Cô thÓ : - KhÈn tr­¬ng ban hµnh nh÷ng v¨n b¶n ph¸p lý cho giao dÞch thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu: Cã thÓ lµ nghÞ ®Þnh vÒ thanh to¸n quèc tÕ ®Ò cËp ®Õn mèi quan hÖ ph¸p lý gi÷a giao dÞch hîp ®ång ngo¹i th­¬ng cña ng­êi nhËp khÈu, ng­êi xuÊt khÈu víi c¸c giao dÞch chøng tõ gi÷a c¸c ng©n hµng. Mèi quan hÖ vÒ nghÜa vô, tr¸ch nhiÖm, quyÒn lîi cña nhµ nhËp khÈu, nhµ xuÊt khÈu vµ c¸c ng©n hµng khi tham gia vµo c¸c ph­¬ng thøc thanh to¸n quèc tÕ, vµ mèi quan hÖ nµy còng cÇn ®­îc ph¸p lý ho¸ trªn c¬ së luËt quèc gia. - CÇn ban hµnh c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm kiÓm tra c¸c chøng tõ khi c¸c doanh nghiÖp xin më L./C hoÆc chuyÓn tiÒn ra n­íc ngoµi: HiÖn nay, trong thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu, c¸c ng©n hµng Th­¬ng m¹i kh«ng ®­îc h­íng dÉn cô thÓ viÖc kiÓm tra giÊy phÐp hîp lÖ nhËp khÈu cña c¸c kh¸ch hµng khi ph¸t hµnh L/C, dÉn ®Õn viÖc chÊp hµnh quy ®Þnh nµy gi÷a c¸c ng©n hµng Th­¬ng m¹i cã kh¸c nhau, v× vËy hËu qu¶ tÊt yÕu lµ kh¸ch hµng lîi dông c¬ së nµy ®Ó sö dông mét giÊy phÐp hoËc h¹n ng¹ch nhËp khÈu ë nhiÒu ng©n hµng kh¸c nhau ®Ó më L/C víi nh÷ng môc ®Ých thiÕu trung thùc trong kinh doanh. NÕu kh¸ch hµng vay vèn ®Ó më L/C, khi hµng bÞ h¶i quan ph¸t hiÖn ra sù gian lËn cña doanh nghiÖp, hµng ho¸ kh«ng ®­îc th«ng quan hoÆc bÞ tÞch thu sÏ dÉn ®Õn rñi ro cho ng©n hµng. NÕu kh¸ch hµng sö dung mét hîp ®ång ngo¹i th­¬ng ®Ó thanh to¸n ra n­íc ngoµi nhiÒu lÇn nh»m môc ®Ých röa tiÒn hoÆc thanh to¸n tiÒn hµng nh©p lËu th× ng©n hµng cã ®­îc miÔn tr¸ch kh«ng ? V× vËy râ rµng cÇn cã quy chÕ v¨n b¶n h­íng dÉn c¸c ng©n hµng Th­¬ng m¹i trong viÖc kiÓm tra chøng tõ hîp ®ång ngo¹i th­¬ng cña c¸c doanh nghiÖp khi më L/C vµ quy ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm cña ng©n hµng, cña doanh nghiÖp tr­íc ph¸p luËt vÒ viÖc ph¸t hµnh L/ C hoÆc chuyÓn tiÒn ra n­íc ngoµi. 3.4.2.2 Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch th­¬ng m¹i nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu Thùc tÕ cho thÊy thùc lùc tµi chÝnh cña c¸c doanh nghiÖp n­íc ta hiÖn nay cßn yÕu kÐm, ho¹t ®éng kinh doanh chñ yÕu b»ng vèn vay ng©n hµng. Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu thua lç sÏ trùc tiÕp ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng tÝn dông , tíi uy tÝn thanh to¸n cña ng©n hµng. ChÝnh v× thÕ, ®Ó lµnh m¹nh ho¸ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu, Nhµ n­íc ph¶i t¨ng c­êng hiÖu lùc c¸c v¨n b¶n vÒ thñ tôc xuÊt nhËp khÈu. Ph¶i cã quy chÕ b¾t buéc cho c¸c doanh nghiÖp khi ®Çy ®ñ ®iÒu kiÖn vÒ tµi chÝnh , tr×nh ®é qu¶n lý, h­íng ph¸t triÓn kinh doanh… th× míi cÊp giÊy phÐp xuÊt khÈu trùc tiÕp, ®ång thêi thu håi giÊy phÐp ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng yÕu kÐm, thua lç trong thêi gian dµi. §ång thêi c¸c thÓ chÕ, thñ tôc xuÊt nhËp khÈu cÇn ph¶i t¹o nªn sù c©n b»ng gi÷a khuyÕn khÝch vµ kiÓm so¸t xuÊt nhËp khÈu. HiÖn nay chñ tr­¬ng cña Nhµ n­íc ta lµ thùc hiÖn chiÕn l­îc h­íng vÒ xuÊt khÈu nh»m môc tiªu t¨ng tr­ëng æn ®Þnh, bÒn v÷ng cho nÒn kinh tÕ, do ®ã Nhµ n­íc cÇn cã nh÷ng gi¶i ph¸p sau: - §Èy m¹nh ho¹t ®éng ®èi ngo¹i, ®Æc biÖt lµ ho¹t ®éng th­¬ng m¹i víi c¸c thÞ tr­êng lín nh­: Trung Quèc, c¸c n­íc thuéc khèi ASEAN…x©y dùng vµ ph¸t triÓn thi tr­êng träng ®iÓm, më réng thÞ tr­êng míi. - Khai th¸c cã hiÖu qu¶ tiÒm n¨ng vÒ tµi nguyªn, søc lao ®éng vµ ®Êt ®ai, gi¶m gi¸ thµnh hµng xuÊt khÈu ViÖt Nam. CÇn ®Çu t­ thÝch ®¸ng vµo nh÷ng s¶n phÈm truyÒn thèng vµ cã ­u thÕ nh­: g¹o, thuû s¶n, dÇu má … - Cã chÝnh s¸ch ®Çu t­ hîp lý cho c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu, ®æi míi c«ng nghÖ, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm vµ phÊn ®Êu xuÊt khÈu chñ yÕu c¸c mÆt hµng ®· qua chÕ biÕn . - Cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn hµng xuÊt khÈu th«ng qua c¸c c«ng cô qu¶n lý vÜ m« nh­: thuÕ, trî gi¸… - §Ó gi¶m thiÓu thiÖt h¹i do khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ khu vùc g©y ra cho c¸c doanh nghiÖp, Nhµ n­íc cÇn ®Èy m¹nh trî cÊp xuÊt nhËp khÈu th«ng qua chÕ ®é l·i suÊt ­u ®·i, gi¶m thuÕ, c©n ®èi cung cÇu, h¹n chÕ nh÷ng c¬n sèt hµng ho¸ trong n­íc, ®Èy m¹nh xuÊt khÈu. - Nhµ n­íc cÇn ban hµnh c¸c luËt thuÕ xuÊt nhËp khÈu phï hîp , æn ®Þnh. Trªn thùc tÕ, biÓu thuÕ quy ®Þnh cña Nhµ n­íc lu«n thay ®æi lµm cho c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu kh«ng dù ®o¸n ®­îc diÔn biÕn thÞ tr­êng t­¬ng lai nªn ®· gÆp ph¶i kh«ng Ýt khã kh¨n, g©y thiÖt h¹i cho doanh nghiÖp vµ rñi ro cho ng©n hµng. ViÖt Nam ®ang tõng b­íc hoµ nhËp vµo nÒn th­¬ng m¹i quèc tÕ, v× vËy ho¹t ®éng th­¬ng m¹i vµ ng©n hµng diÔn ra s«i næi vµ ph¸t triÓn h¬n bao giê hÕt, ®Æc biÖt lµ khi cã sù hiÖn diÖn ngµy cµng nhiÒu c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi, c¸c chi nh¸nh ng©n hµng lín trªn thÕ giíi. 3.4.3 KiÕn nghÞ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu §Ó tr¸nh nh÷ng khã kh¨n trong viÖc thùc hiÖn hîp ®ång, nhÊt lµ trong kh©u thanh to¸n, c¸c doanh nghiÖp tham gia xuÊt nhËp khÈu vµ ho¹t ®éng thanh to¸n tÝn dông chøng tõ cÇn thùc hiÖn mét sè biÖn ph¸p sau: - N©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô xuÊt nhËp khÈu vµ thanh to¸n quèc tÕ. §©y lµ mét biÖn ph¸p kh¸ quan träng v× nh­ ®· ph©n tÝch ë phÇn trªn, rñi ro ®Õn víi ng©n hµng vµ b¶n th©n doanh nghiÖp xuÊt ph¸t rÊt nhiÒu tõ sù yÕu kÐm trong nghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ cña doanh nghiÖp. - ThËn träng khi lùa chän ®èi t¸c. Khi ký kÕt hîp ®ång , doanh nghiÖp cÇn c©n nh¾c kü vÒ møc ®é ®øng ®¾n vµ uy tÝn trªn th­¬ng tr­êng cña ®èi t¸c cña m×nh. Trong thêi ®¹i bïng næ th«ng tin nh­ hiÖn nay, cã rÊt nhiÒu th«ng tin bÞ sai lÖch, v× vËy, th«ng tin ph¶i ®­îc chän läc tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau, cã ®é tin cËy lín nh­ ng©n hµng, c¬ quan ®¹i diÖn th­¬ng m¹i ViÖt Nam ë n­íc ngoµi, phßng Th­¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp Viªt Nam... vµ ®­îc kiÓm tra xö lý ®Ó ®¶m b¶o sù chÝnh x¸c. §èi víi c¸c ®¬n vÞ kh«ng chuyªn vÒ xuÊt nhËp khÈu hoÆc ch­a cã tr×nh ®é ngo¹i th­¬ng, thÞ tr­êng ch­a quen thuéc th× nªn thuª c¸c chuyªn gia t­ vÊn hoÆc uû th¸c cho ®¬n vÞ xuÊt nhËp khÈu cã uy tÝn th«ng th¹o thÞ tr­êng, tuy chi phÝ cao nh­ng ®¶m b¶o an toµn. - Chñ ®éng vÒ ngo¹i tÖ: §èi víi c¸c doanh nghiÖp nhËp khÈu, khi ®µm ph¸n ký kÕt hîp ®ång cÇn xem xÐt kh¶ n¨ng huy ®éng ngo¹i tÖ cña m×nh ®Ó ®¶m b¶o thanh to¸n kÞp thêi vµ hiÖu qu¶. C¸c doanh nghiÖp cÇn tÝnh ®Õn sù biÕn ®éng cña tû gi¸ ®Ó lùa chän ngo¹i tÖ thÝch hîp cho th­¬ng vô nh»m ®em l¹i hiÖu qña kinh tÕ cao. Nªn h¹n chÕ thanh to¸n vµo thêi ®iÓm cuèi n¨m v× lóc nµy tËp trung l­îng thanh to¸n lín, nhu cÇu ngo¹i tÖ t¨ng cao, rÊt hay x¶y ra hiÖn t­îng khan hiÕm ngo¹i tÖ ë c¸c ng©n hµng. - C¸c doanh nghiÖp cÇn gi÷ ch÷ tÝn, thùc hiÖn ®óng c¸c cam kÕt víi ng©n hµng. C¸c doanh nghiÖp lu«n ph¶i gi÷ mèi quan hÖ chÆt chÏ víi ng©n hµng, thùc hiªn ®óng c¸c chØ dÉn cña ng©n hµng vÒ viÖc thùc hiÖn c¸c ®iÒu kho¶n cña L/C. Khi cã tranh chÊp, doanh nghiÖp cÇn phèi hîp chÆt chÏ víi ng©n hµng ®Ó t×m ra nguyªn nh©n vµ biÖn ph¸p kh¾c phôc chø kh«ng nªn quy tr¸ch nhiÖm cho ng©n hµng . Khi lËp bé chøng tõ thanh to¸n , c¸c ®¬n vÞ ph¶i chó ý ®Õn ®Æc ®iÓm cña tõng lo¹i chøng tõ, nhÊt lµ nh÷ng chi tiÕt dÔ bÞ sai xãt. NÕu thùc hiÖn ®­îc nh÷ng ®iÒu ®ã, ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu cña c¸c ®¬n vÞ sÏ cã hiÖu qu¶ cao, c«ng t¸c thanh to¸n qua ng©n hµng còng sÏ nhanh chãng, thuËn tiÖn, h¹n chÕ tèi ®a rñi ro do sù yÕu kÐm vÒ tr×nh ®é nghiÖp vô cña kh¸ch hµng . KÕt luËn Trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ViÖt Nam trong c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý vÜ m« cña Nhµ n­íc, ph¸t triÓn kinh tÕ ngo¹i th­¬ng lµ mét vÊn ®Ò rÊt quan träng. Ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam ®· cã nh÷ng tiÕn bé v­ît bËc, ®ã lµ nhê vµo chÝnh s¸ch ngo¹i th­¬ng ®óng ®¾n cña Nhµ n­íc. Nh­ng ®Ó cã mét nÒn ngo¹i th­¬ng ngµy mét ph¸t triÓn th× quan hÖ thanh to¸n gi÷a ViÖt Nam vµ c¸c n­íc trªn thÕ giíi ph¶i tèt ®Ñp. Nghiªn cøu vÊn ®Ò thanh to¸n quèc tÕ cã ý nghÜa thiÕt thùc c¶ vÒ lý luËn vµ thùc tiÔn. Trong nh÷ng n¨m qua, sù ph¸t triÓn vµ më réng c¸c lÜnh vùc vÒ nghiÖp vô thanh to¸n cña Ng©n hµng Th­¬ng m¹i Cæ phÇn Kü th­¬ng Techcombank ®· t¹o tiÒn ®Ò cho c¸c ph­¬ng thøc thanh to¸n ®Æc biÖt lµ thanh to¸n theo ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ ph¸t triÓn. Ng©n hµng Techcombank lu«n lu«n quan t©m ®Õn ®æi míi trong quan hÖ ®èi ngo¹i vµ thanh to¸n quèc tÕ ®Ó n©ng cao hiÖu qña vµ më réng ho¹t ®éng thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu, n©ng cao uy tÝn trªn tr­êng quèc tÕ, ®ång thêi ®¸p øng ®­îc yªu cÇu vµ ®ßi hái cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Trªn cë së thùc tiÔn t¹i Ng©n hµng Th­¬ng m¹i Cæ phÇn Kü th­¬ng Techcombank, vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· ®­îc tiÕp thu vµ c¸c ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu ®· häc, chuyªn ®Ò ®· ®­a ra nh÷ng gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m ph¸t huy nh÷ng nh©n tè thuËn lîi vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña ng©n hµng trong thêi gian qua ®Ó hoµn thiÖn ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ cña Ng©n hµng Techcombank. Tuy nhiªn, v× tr×nh ®é nghiªn cøu h¹n chÕ vµ thêi gian cã h¹n nªn bµi viÕt khã tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, em kÝnh mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« trong khoa , c¸c c« chó c«ng t¸c t¹i Ng©n hµng Techcombank vµ b¹n ®äc ®Ó em cã thÓ tiÕp tôc hoµn thiÖn ®Ò tµi nµy. Mét lÇn n÷a em xin c¶m ¬n gi¸o viªn h­íng dÉn PGS.TS NguyÔn ThÞ H­êng vµ toµn thÓ c¸n bé nh©n viªn ng©n hµng Techcombank ®· tËn t×nh gióp ®ì em thùc hiÖn chuyªn ®Ò nµy Danh môc tµi liÖu tham kh¶o I. S¸ch, gi¸o tr×nh, b¸o c¸o… + H­íng dÉn ¸p dông ®iÒu lÖ vµ thùc hµnh thèng nhÊt tÝn dông chøng tõ , NXB TrÎ n¨m 1995 + PGS. §inh Xu©n Tr×nh, Thanh to¸n quèc tÕ, §¹i häc Ngo¹i th­¬ng, NXB Gi¸o dôc + TS. NguyÔn ThÞ H­êng ( 2001 ) , Kinh doanh quèc tÕ, §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, NXB Thèng Kª. + TS. NguyÔn V¨n TiÕn , Tµi chÝnh quèc tÕ hiÖn ®¹i, Häc viÖn Ng©n hµng, NXB Thèng Kª. + B¸o c¸o th­êng niªn cña Techcombank n¨m 2001 + B¸o c¸o th­êng niªn cña Techcombank n¨m 2002 + B¸o c¸o th­êng niªn cña Techcombank n¨m 2003 + B¸o c¸o quyÕt to¸n cña Chi nh¸nh Hoµn KiÕm n¨m 2002 + B¸o c¸o quyÕt to¸n cña Chi nh¸nh Hoµn KiÕm n¨m 2003 + B¸o c¸o kiÓm to¸n vµ gi¸m s¸t néi bé Chi nh¸nh Hoµn KiÕm th¸ng 12-2003 II. B¸o, t¹p chÝ + B¶n tin cña Techcombank -sè 9 - ph¸t hµnh quÝ 4 n¨m 2003 + B¶n tin Techcombank, sè 01-01 ra ngµy 20/02/2003 + T¹p chÝ Techcombank trªn con ®­êng ph¸t triÓn ra ngµy 11-12-2002 + T¹p chÝ ng©n hµng 2000, 2001, 2002, 2003 + Thêi b¸o ng©n hµng 2000, 2001 , 2002, 2003 + Danh s¸ch c¸n bé nh©n viªn Chi nh¸nh Hoµn KiÕm III. C¸c nguån kh¸c www.techcombank.com.vn NhËn xÐt cña gi¸o viªn h­íng dÉn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương- Techcombank- Thực trạng và giải pháp.DOC
Luận văn liên quan