Đề tài Quy hoạch khu lâm viên thành phố Sóc Trăng

MỤC LỤC CƠ SỞ LẬP ĐỒ ÁN QUY HOẠCH I. CÁC CƠ SỞ CĂN CỨ ĐỂ LẬP QUY HOẠCH II. VĂN BẢN PHÁP QUY III. CÁC TÀI LIỆU KHÁC CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU I. LÝ DO LẬP QUY HOẠCH II. NHIỆM VỤ CỦA ĐỒ ÁN CHƯƠNG II: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN & HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT I. VỊ TRÍ VÀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 1.Vị trí và giời hạn khu đất 2.Địa hình, địa mạo 3. Khí hậu , thủy văn 4. Địa chất thủy văn, địa chất công trình 5. cảnh quan thiên nhiên II. HIỆN TRẠNG 1. Hiện trạng dân cư 2. Hiện sử dụng đất 3 Phát triển kinh tế, xã hội 4. Hiện trạng mạng lưới và các công trình giao thông 5. Hiện trạng nền xây dựng, cống thoát nước mưa 6. Hiện trạng mạng lưới đường ống cấp nước 7. Hiện trạng nguồn điện CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP QUY HOẠCH I. CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT II. TỔ CHỨC KHÔNG GIAN QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC III. ĐẶC TÍNH VỀ CÁC LOẠI CÂY TRỒNG TRONG KHU VỰC LÂM VIÊN CHƯƠNG IV: QUY HOẠCH SAN NỀN VÀ THOÁT NƯỚC MƯA I. QUY HOẠCH GIAO THÔNG II. CHUẨN BỊ KỸ THUẬT ĐẤT CHƯƠNG V: QUY HOẠCH HỆ THỐNG ĐIỆN I. CHỈ TIÊU CẤP ĐIỆN II. NGUỒN ĐIỆN CUNG CẤP III. MẠNG LƯỚI PHÂN PHỐI IV. TỔNG HỢP KINH PHÍ CHƯƠNG VI: QUY HOẠCH HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC I. HỆ THỐNG CẤP NƯỚC II. HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC CHƯƠNG VII: KẾT LUẬN

doc29 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/06/2013 | Lượt xem: 1737 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Quy hoạch khu lâm viên thành phố Sóc Trăng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HOÄI KIEÁN TRUÙC SÖ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH COÂNG TY TNHH XAÂY DÖÏNG KIEÁN TRUÙC MIEÀN NAM (ACSA CO. LTD.) THUYEÁT MINH QUY HOAÏCH QUY HOAÏCH CHI TIEÁT TYÛ LEÄ: 1/500 KHU LAÂM VIEÂN THAØNH PHOÁ SOÙC TRAÊNG THUOÄC NOÂNG TRÖÔØNG BAÉC TAØ KY-KHOÙM 6-PHÖÔØNG 9 THAØNH PHOÁÕ SOÙC TRAÊNG - TÆNH SOÙC TRAÊNG. THAÙNG 05 / 2010 ÑÔN VÒ LAÄP NHIEÄM VUÏ QUY HOAÏCH COÂNG TY TNHH XAÂY DÖÏNG KIEÁN TRUÙC MIEÀN NAM Giaùm ñoác KTS.NGUYEÃN AÙNH TUYEÁT Chuû nhieäm ñoà aùn THS.NGUYEÃN HOAØNG MINH VUÕ Chuû trì kieán truùc KTS.LEÂ MINH VÖÔNG Chuû trì ñieän KS.TRÒNH HUYØNH QUANG VINH Chuû trì caáp thoaùt nöôùc KS.NGUYEÃN TUAÁN THAØNH Chuû trì giao thoâng – san neàn KS.TRAÀN THÒ SEN ÑOÀ AÙN QUY HOAÏCH CHI TIEÁT TÆ LEÄ 1/500KHU LAÂM VIEÂN THAØNH PHOÁ SOÙC TRAÊNG – TÆNH SOÙC TRAÊNG ÑÔN VÒ LAÄP QUY HOAÏCH Coâng ty TNHH Xaây Döïng Kieán Truùc Mieàn Nam – ACSA CÔ QUAN CHUÛ DÖÏ AÙN UBND thaønh phoá Soùc Traêng CÔ QUAN QUAÛNG LYÙ DÖÏ AÙN Coâng ty Coâng Trình Ñoâ Thò thaønh phoá Soùc Traêng CÔ QUAN THAÅM ÑÒNH VAØ TRÌNH PHEÂ DUYEÄT Sôû Xaây Döïng thaønh phoá Soùc Traêng CÔ QUAN PHEÂ DUYEÄT UBND tænh Soùc Traêng MUÏC LUÏC CÔ SÔÛ LAÄP ÑOÀ AÙN QUY HOAÏCH CAÙC CÔ SÔÛ CAÊN CÖÙ ÑEÅ LAÄP QUY HOAÏCH VAÊN BAÛN PHAÙP QUY CAÙC TAØI LIEÄU KHAÙC CHÖÔNG I: MÔÛ ÑAÀU LYÙ DO LAÄP QUY HOAÏCH NHIEÄM VUÏ CUÛA ÑOÀ AÙN CHÖÔNG II: ÑIEÀU KIEÄN TÖÏ NHIEÂN & HIEÄN TRAÏNG KHU ÑAÁT VÒ TRÍ VAØ ÑIEÀU KIEÄN TÖÏ NHIEÂN 1.Vò trí vaø giôøi haïn khu ñaát 2.Ñòa hình, ñòa maïo 3. Khí haäu , thuûy vaên 4. Ñòa chaát thuûy vaên, ñòa chaát coâng trình 5. caûnh quan thieân nhieân II. HIEÄN TRAÏNG 1. Hieän traïng daân cö 2. Hieän söû duïng ñaát 3 Phaùt trieån kinh teá, xaõ hoäi 4. Hieän traïng maïng löôùi vaø caùc coâng trình giao thoâng 5. Hieän traïng neàn xaây döïng, coáng thoaùt nöôùc möa 6. Hieän traïng maïng löôùi ñöôøng oáng caáp nöôùc 7. Hieän traïng nguoàn ñieän CHÖÔNG III: GIAÛI PHAÙP QUY HOAÏCH CÔ CAÁU SÖÛ DUÏNG ÑAÁT TOÅ CHÖÙC KHOÂNG GIAN QUY HOAÏCH, KIEÁN TRUÙC ÑAËC TÍNH VEÀ CAÙC LOAÏI CAÂY TROÀNG TRONG KHU VÖÏC LAÂM VIEÂN CHÖÔNG IV: QUY HOAÏCH SAN NEÀN VAØ THOAÙT NÖÔÙC MÖA QUY HOAÏCH GIAO THOÂNG CHUAÅN BÒ KYÕ THUAÄT ÑAÁT CHÖÔNG V: QUY HOAÏCH HEÄ THOÁNG ÑIEÄN CHÆ TIEÂU CAÁP ÑIEÄN NGUOÀN ÑIEÄN CUNG CAÁP MAÏNG LÖÔÙI PHAÂN PHOÁI TOÅNG HÔÏP KINH PHÍ CHÖÔNG VI: QUY HOAÏCH HEÄ THOÁNG CAÁP THOAÙT NÖÔÙC HEÄ THOÁNG CAÁP NÖÔÙC HEÄ THOÁNG THOAÙT NÖÔÙC CHÖÔNG VII: KEÁT LUAÄN THUYEÁT MINH QUY HOAÏCH ÑOÀ AÙN QUY HOAÏCH CHI TIEÁT TYÛ LEÄ: 1/500 ÑÒA ÑIEÅM: THUOÄC NOÂNG TRÖÔØNG BAÉC TAØ KY, KHOÙM 6, PHÖÔØNG 9 THAØNH PHOÁÕ SOÙC TRAÊNG, TÆNH SOÙC TRAÊNG. CÔ SÔÛ LAÄP ÑOÀ AÙN QUY HOAÏCH CAÙC CÔ SÔÛ CAÊN CÖÙ ÑEÅ LAÄP QUY HOAÏCH Quy hoaïch toång theå phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi thaønh phoá Soùc Traêng, tænh Soùc Traêng. Caên cöù coâng vaên soá 174/CV.KH-ÑT.2000, ngaøy 14/04/2000 cuûa Sôû Keá Hoaïch & Ñaàu Tö, V/v ñieàu chænh voán troàng caây choáng luõ cuûa chöông trình 5 trieäu ha caây troàng. Caên cöù Bieân baûn cuoäc hoïp ngaøy 24/03/993 giöõa UB keá hoaïch Tænh Vaên phoøng UBND Tænh, sôû Noâng Nghieäp Thaønh phoá Soùc Traêng vaø UBND thaønh phoáõ Soùc Traêng baøn giaûi quyeát höôùng daãn söû duïng khu ñaát 24,40 ha thuoäc khoùm 6, phöôøng 9, Thaønh phoáõ Soùc Traêng (Baéc Taø Ky). Caên cöù Quyeát ñònh soá 87/2000/QÑ.UBNDT, ngaøy 28/04/2000 cuûa UBND Thaønh phoá Soùc Traêng, V/v ñieàu chænh chi tieâu keá hoaïch Nhaø nöôùc naêm 2000 cuûa sôû Noâng Nghieäp & PTNT Thaønh phoá Soùc Traêng VAÊN BAÛN PHAÙP QUY Luaät Quy hoaïch ñoâ thò soá 30/2009/QH12 ngaøy 17/6/2009. Nghò ñònh 37/2010 NÑ-CP ngaøy 07/04/2010 cuûa Chính phuû veà laäp,thaåm ñònh,pheâ duyeät vaø quaûn lyù quy hoaïch ñoâ thò. Thoâng tö soá 10/2010/TT-BXD ngaøy 11/08/2010 cuûa Boä xaây doing veá quy ñònh hoà sô cuûa töøng loaïi quy hoaïch ñoâ thò. Quyeát ñònh soá 21/2005/QÑ-BXD ngaøy 22 thaùng 7 naêm 2005 veà vieäc ban haønh quy ñònh heä thoáng kyù hieäu baûn veõ trong caùc ñoà aùn quy hoaïch xaây döïng. Quy chuaån xaây döïng Vieät Nam QCXDVN 01:2008/BXD ban haønh theo Quyeát ñònh soá 04/2008/QÑ-BXD ngaøy 03/04/2008 cuûa Boä xaây doing veà vieäc ban haønh “ Quy chuaån Kyõ thuaät Quoác gia veà Quy hoaïch xaây döïng.” Tieâu chuan 362:2005 tieâu chuaån xaây döïng Vieät Nam veà quy hoaïch caây xanh söû duïng coâng coäng trong caùc ñoâ thò. CAÙC TAØI LIEÄU KHAÙC Taøi lieäu tham khaûo Döõ lieäu töø chuû ñaàu tö Hieän traïng khu ñaát CHÖÔNG I: MÔÛ ÑAÀU LYÙ DO LAÄP QUY HOAÏCH Thaønh phoáõ Soùc Traêng laø moät trung taâm haønh chính, kinh teá vaø vaên hoaù cuûa tænh Soùc traêng, nôi coù daân cö taäp trung cao nhaát cuûa tænh vôùi ba daân toäc Vieät, Hoa vaø Khô Me soáng chan hoøa vaø ñoaøn keát. Thaønh phoá cuõng laø ñaàu moái kinh teá vaø laø caàu noái giöõa caùc vuøng kinh teá troïng ñieåm cuûa tænh Soùc traêng nhö: Thöông caûng Ñaïi Ngaõi, Ngö caûng Traàn Ñeà, laø nôi dieãn ra caùc Leã hoäi truyeàn thoáng haøng naêm, nôi taäp trung caùc coâng trình toân giaùo coå raát coù giaù trò veà lòch söû vaø vaên hoùa. Thaønh phoáõ Soùc Traêng coøn laø nôi du khaùch trong vaø ngoaøi nöôùc ñeán du lòch tham quan vaø tìm hieåu caùc neàn vaên hoùa daân toäc, tham quan nhöõng vò trí noåi tieáng nhö chuøa Dôi, chuøa Ñaát Seùt,… Nhöõng leã hoäi truyeàn thoáng mang tính ñaëc tröng theå hieän baûn saéc daân toäc haøng naêm ñeàu ñöôïc toå chöùc taïi thaønh phoá Soùc Traêng, löôïng khaùch du lòch thöôøng xuyeân ñoâng ñuùc goùp phaàn laøm cho hoaït ñoäng sinh hoaït mang tính coäng ñoàng cuûa nhaân daân thaønh phoá ngaøy caøng ñöôïc naâng cao. Trong nhöõng naêm gaàn ñaây neàn kinh teá caû nöôùc noùi chung vaø cuûa thaønh phoá Soùc Traêng noùi rieâng ngaøy caøng phaùt trieån. Ñôøi soáng nhaân daân ngaøy caøng ñöôïc caûi thieän veà moïi maët neân vieäc hình thaønh moät saân chôi cho caùc taàng lôùp nhaân daân ñeán vui chôi giaûi trí, sinh hoaït daõ ngoaïi, toå chöùc caùc leã hoäi, tìm hieåu nghieân cöùu veà caùc quaàn theå thöïc vaät ñaëc tröng cuûa vuøng Nam Boä, caùc loaïi ñoäng vaät soáng ôû vuøng soâng nöôùc Taây Nam Boä vaø caùc vuøng mieàn khaùc vaø ñaëc bieät laø taïo ñöôïc laù phoåi cho thaønh phoá ñoàng thôøi goùp phaàn naâng cao maät ñoä caây xanh ñoâ thò cho thaønh phoá Soùc Traêng. Vôùi caùc lyù do ñoù yù töôûng hình thaønh moät khu Laâm vieân cho thaønh phoá Soùc Traêng laø raát caàn thieát vaø hôïp lyù. Beân caïnh ñoù, söï hình thaønh cuûa Laâm Vieân goùp phaàn ñaùng keå cho vieäc caûi thieän moâi tröôøng, giaûm thieåu hieäu öùng nhaø kính vaø laøm caân baèng sinh thaùi cho thaønh phoá. Laâm Vieân ra ñôøi cuõng goùp phaàn caûi taïo, khai thaùc, phaùt huy hieäu quaû söû duïng ñaát vaø phuø hôïp vôùi chuû tröông phuû xanh ñaát troáng ñoài troïc. NHIEÄM VUÏ CUÛA ÑOÀ AÙN Quy hoaïch khu vöïc thaønh Laâm vieân vôùi ñaày ñuû chöùc naêng: Taïo maûng xanh cho thaønh phoá, goùp phaàn caûi thieän moâi tröôøng sinh thaùi cho thaønh phoá Soùc Traêng. Goùp phaàn taêng ñoä che phuû maët ñaát vaø taïo veõ myõ quan cho ñoâ thò. Nôi toå chöùc caùc leã hoäi, vui chôi giaûi trí, caùc sinh hoaït ñoäng ñoàng cuûa cö daân thaønh phoá vaø caùc vuøng laân caän. Nôi tham quan hoïc taäp vaø nghieân cöùu cuûa hoïc sinh, sinh vieân veà ñoäng thöïc vaät ñaëc tröng cuûa vuøng soâng nöôùc Nam Boä vaø caùc vuøng mieàn khaùc. Vöôøn öôm caây ñeå cung caáp moät phaàn caùc caây gioáng cho thaønh phoá Soùc Traêng vaø tænh Soùc Traêng. Khai thaùc tieàm naêng caûi taïo khu ñaát ñang söû duïng keùm hieäu quaû thaønh khu ñaát mang laïi nhieàu hieäu quaû veà kinh teá, xaõ hoäi, vaên hoaù, khoa hoïc,… Thu huùt, phaùt huy vaø taän duïng lao ñoäng taïi choã, taïo coâng aên vieäc laøm, taêng thu nhaäp ngöôøi daân vuøng döï aùn töø phaùt trieån caùc dòch vuï nhaát laø sau khi hình thaønh khu Laâm Vieân. CHÖÔNG II: ÑIEÀU KIEÄN TÖÏ NHIEÂN & HIEÄN TRAÏNG KHU ÑAÁT VÒ TRÍ VAØ ÑIEÀU KIEÄN TÖÏ NHIEÂN 1. Vò trí vaø giôøi haïn khu ñaát: Khu vöïc quy hoaïch thuoäc khoùm 5vaø khoùm 6, phöôøng 9 thaønh phoáõ Soùc Traêng. Ranh giôùi haønh chaùnh cuûa khu Laâm Vieân ñöôïc giôùi haïn bôûi: Phía Ñoâng : Giaùp ñaát vöôøn vaø ñaát ruoäng. Phía Taây : Giaùp keânh Coâ Baéc. Phía Nam : Giaùp ñaát vöôøn. Phía Baéc : Giaùp ñaát ruoäng . 2. Ñòa hình, ñòa maïo: Khu vöïc coù ñòa hình töông ñoái baèng phaúng, nhieàu heä thoáng keânh raïch. Tuy nhieân, khu vöïc phía Nam cuûa vuøng ñaát troàng caây aên traùi ñöôïc thoåi phuø sa vaøo neân töông ñoái cao hôn khu vöïc khaùc, vaø do chöa ñöôïc caûi taïo neân beà maët cuûa moät soá nôi bò loài loõm, nhöng seõ khoâng aûnh höôûng nhieàu tôùi quaù trình trieån khai thöïc hieän döï aùn. 3. Khí haäu , thuûy vaên: 3.1. Nhieät ñoä - Nhieät ñoä trung bình caû naêm 27,7oC - Nhieät ñoä trung bình thaùng thaáp nhaát laø 25,5oC (vaøo thaùng 12). - Nhieät ñoä trung bình thaùng cao nhaát laø 29,7oC (vaøo thaùng 5) - Nhìn chung, nhieät ñoä trung bình trong naêm töông ñoái oån ñònh, oân hoaø, bieân ñoä bieán thieân nhieät ñoä giöõa caùc thaùng khoâng cao, khoâng bieán ñoäng lôùn, do ñoù raát thuaän lôïi cho vieäc öôm gioáng, thöïc hieän troàng caây vaø hình thaønh caùc khu vui chôi giaûi trí, nuoâi ñoäng thöïc vaät,… 3.2. Löôïng möa - Löôïng möa trung bình caû naêm ñaït 2.102,8mm. Möa xuaát hieän nhieàu nhaát töø thaùng 5 ñeán thaùng 10 döông lòch, chieám 90,5% löông möa caû naêm. - Thaùng coù löông möa cao nhaát 9-10 (396,2mm). Töø khoaûng cuoái thaùng 12 ñeán heát thaùng 3 gaàn nhö khoâng möa. - Qua soá lieäu phaân tích cho thaáy trong naêm phaân boá roõ reät hai muøa: möa, naéng neân raát thuaän lôïi trong vieäc chuû ñoäng gieo öôm vaø troàng caây, thôøi gian coù möa nhieàu hôn thôøi gian khoâng möa neân seõ ñaûm baûo cheá ñoä nöôùc cho caùc loaïi caây thích hôïp vuøng ñoàng baèng Nam Boä. 3.3. Soá giôø naéng - Soá giôø naéng trung bình trong naêm : 2.478,4 giôø - Thaùng coù soá giôø naéng cao nhaát laø :313 giôø (vaøo thaùng 03) - Thaùng coù giôø naéng thaáp nhaát laø : 111,4 giôø (vaøo thaùng 10) - Soá giôø naéng trung bình trong ngaøy : 6,8 giôø Trong ngaøy coù soá giôø naéng töông ñoái cao, taïo thuaän lôïi ho quaù trình quang hôïp cuûa caây troàng giuùp cho caây coù ñieàu kieän phaùt trieån nhanh, seõ taêng hieäu quaû trong vieäc ñaàu tö troàng caây. 3.4. Ñoä aåm - Ñoä aåm trung bình trong naêm : 84% - Ñoä aåm trung bình cao nhaát laø :90% (thaùng 9-10) - Ñoä aåm trung bình thaáp nhaát laø :75% (thaùng 3) - Nhìn chung , ñoä aåm trung bình trong naêm töông ñoái cao vaø phaân boå töông ñoái ñeàu giöõa caùc thaùng, laøm cho vi sinh vaät hao khí tieâu giaûm daàn, coøn vi sinh vaät hieám khí, coân truøng vaø saâu beäng ngaøy caøng phaùt sinh, seõ aûnh höôûng raát lôùn tôùi quaù trình taêng tröôûng cuûa caây. Vaán ñeà naøy seõ ñöôïc nghieân cöùu kyõ hôn vaø tham khaûo theâm thoâng tin ôû caùc nhaø chuyeân moân veà noâng laâm nghieäp. 3.5. Löôïng boác hôi - Löôïng boác hôi trung bình caû naêm : 1.189 mm. - Thaùng coù löôïng boác hôi cao nhaát : 158mm (thaùng 3) - Qua ñoù cho thaáy, luôïng boác hôi trong muøa khoâ khaù lôùn, chieám 56% löôïng möa caû naêm, seõ thieáu nöôùc ngoït trong muøa khoâ, laøm cho ñaát khoâ cöùng, khu ñaát coù theå seõ bò nhieãm maën, pheøn laøm aûnh höôûng tôùi söï sinh tröôûng cuûa caây troàng neáu nhö khoâng ñaàu tö xaây döïng heä thoáng thuûy lôïi hoaøn chænh chuû ñoäng ñöôïc nguoàn nöôùc. 3.6. Gioù Coù 2 höôùng gioù chính: Ñoâng Baéc xuaát hieän vaøo muøa khoâ, Taây Nam xuaát hieän vaøo muøa möa. 3.7. Thuûy vaên - Bieân ñoä trieàu cöôøng lôùn nhaát vaøo thaùng 12 vaø thaùng 1, nhoû nhaát vaøo thaùng 3, thaùng 4. - Baùn nhaät trieàu khoâng ñeàu, vôùi bieân ñoä lôùn, nhoû moãi thaùng coù 02 chu kyø: + Bieân ñoä lôùn (2,5-3m) xuaát hieän vaøo ngaøy 1 vaø ngaøy 15 aâm lòch. + Bieân ñoä nhoû (1,5-2,5m) xuaát hieän vaøo ngaøy 7 vaø ngaøy 23 aâm lòch. 4. Ñòa chaát thuûy vaên, ñòa chaát coâng trình Trong khu vöïc chuû yeáu laø ñaát pheøn naëng vaø bò nhieãm maën. - Saâu töø 0-30 cm: ñaát nhieàu höõu cô, maøu xaùm ñen, coù buøn khi öôùt, se cöùng khi khoâ, coù laãn ñoám ræ seùt maøu naâu. - Saâu töø 30 -60 cm: coù nhieàu oáng ræ seùt theo reå caây xen laãn theo caùc keû nöùt, maøu vaøng xuaát hieän lôø môø. - saâu treân 60 cm: phaàn treân cuûa taàng naøy coù maøu xaùm traéng, phía döôùi laø maøu xaùm ñen coù laãn seùt deûo. 5. Caûnh quan thieân nhieân: - Ven bôø bao ñöôïc troàng moät soá caây nhö: döøa, baïch ñaøn, so ñuõa, tre,… - Thaûm töôi beân trong khu ñaát: chuû yeáu laø naêng kim, coû chæ, saäy, löùc, laùt,… - Hieän nay moät soá hoä coøn troàng luùa ôû moät soá khu vöïc. - Qua phaân tích vò trí vaø tình hình ñieàu kieän töï nhieân khu döï aùn cho thaáy vieäc löïa choïn ñòa ñieåm ñaàu tö xaây döïng Laâm Vieân laø hôïp lyù vaø caàn thieát. Nhöng coù moät soá haïn cheá laø heä thoáng cô sôû haï taàng khu vöïc coøn thieáu, tuy nhieân ñaáy khoâng phaûi laø vaán ñeà khoù giaûi quyeát trong ñaàu tö thöïc hieän döï aùn. II. HIEÄN TRAÏNG 1. Hieän traïng daân cö: Maät ñoä daân cö trong khu vöïc quy hoaïch thaáp, phaân boá raûi raùc. 2. Hieän söû duïng ñaát: Chủ yếu laø ñaát vöôøn taïp, keát hôïp heä thoáng keânh thuyû lôïi khaù hoaøn chænh. 3 Phaùt trieån kinh teá, xaõ hoäi: Chuû yeáu canh taùc noâng nghieäp, naêng suaát thaáp. 4. Hieän traïng maïng löôùi vaø caùc coâng trình giao thoâng: Ñi vaøo döï aùn coù hai truïc giao thoâng chính laø ñöôøng 30/4 vaø ñöôøng Baïch Ñaèng. Hai tuyeán ñöôøng naøy ñang ñöôïc ñaàu tö naâng caáp vaø môû roäng, seõ ñaûm baûo giao thoâng ñeán khu vöïc döï aùn. 5. Hieän traïng neàn xaây döïng, coáng thoaùt nöôùc möa: Heä thoáng thoaùt nöôùc maët trong khu vöïc döï aùn chuû yeáu döï vaøo caùc keânh thuyû lôïi hieän coù, khoâng coù heä thoáng coáng thoaùt. 6. Hieän traïng maïng löôùi ñöôøng oáng caáp nöôùc: Trong khu vöïc döï aùn chöa coù. 7. Hieän traïng nguoàn ñieän, löôùi ñieän töø 0,4 KV trôû leân vaø chieáu saùng ñöôøng: Hieän ñang coù löôùi ñieän haï theá 0,4 kV cung caáp ñieän cho caùc hoä daân. Chöa coù heä thoáng ñieän trung theá 15kV ñi ñeán khu vöïc. CHÖÔNG III: GIAÛI PHAÙP QUY HOAÏCH CÔ CAÁU SÖÛ DUÏNG ÑAÁT Vôùi ñaëc tính laø Laâm Vieân neân tyû leä söû duïng ñaát daønh cho caây xanh khaù cao neân cô caáu caùc thaønh phaàn chöùc năng trong laâm Vieân chuû yeáu laø caùc loaïi caây ñaëc tröng cho khu vöïc Nam Boä vaø moät soá vuøng trong nöôùc. Vôùi quy moâ phuïc vuï döï kieán khoaûng 2000 ngöôøi ñeán vui chôi giaûi trí,thö giaûn vaø nghieân cöùu vì vaäy trong Laâm Vieân ñöôïc toå chöùc caùc khu chöùc naêng phuïc vuï nhu caàu ñoù: Khu leã hoäi sinh hoaït coäng ñoàng, khu vaên hoùa, khu vui chôi thư giản, khu caém traïi, khu thieáu nhi,TDTT… Taäng duïng toái ñòa hình,hieän traïng keát hôïp vôùi vieäc ñaøo ñaáp taïi choå taïo heä thoáng hoà caûnh quan trong khu Laâm Vieân. Caùc chæ tieâu kinh teá kyõ thuaät cuûa ñoà aùn quy hoaïch chi tieát tyû leä 1/500 khu Laâm Vieân ñöôïc xaùc ñònh nhö sau : Dieän tích khu ñaát : 235 725 m2 Coâng suaát phuïc vuï : Ngaøy bình thöôøng : 1000 ngöôøi Ngaøy cao ñieåm : 2000 ngöôøi Nhaân vieân phuïc vuï : 40 ngöôøi bao goàm: + Ban quaûn lyù : 02 + Ñoäi tröôûng : 04 + Nhaân vieân haønh chaùnh : 04 + Lao ñoäng phuïc vuï : 30 Maät ñoä xaây döïng : toái ña 20% Taàng cao : toái ña 02 taàng. Qua ñoù hình thaønh neân cô caáu söû duïng ñaát bao goàm caùc khu chöùc naêng sau: + Khu trung taâm. + Khu vui chôi giaûi trí. + Khu caây xanh, bao goàm caùc khu chöùc naêng: Khu vöôøn öôm. Khu vöôøn caây aên traùi. Khu thuù nuoâi. Khu sinh thaùi. Maët nöôùc + Giao thoâng chính ,baõi ñaäu xe,beán thuyeàn. QUY MOÂ CAÙC HAÏNG MUÏC COÂNG TRÌNH : STT LOẠI ĐẤT DIỆN TÍCH ( m2) TỈ LỆ (%) 1 KHU TRUNG TÂM 27,429 11.64 KHU QUẢNG TRƯỜNG VĂN HOÁ 2,500 1.06 KHU TRƯNG BÀY-BIỂU DIỄN 5,000 2.12 NHÀ DIỀU HÀNH 150 0.06 NHÀ VỆ SINH CÔNG CỘNG 65 0.03 THẢM CỎ, CÂY XANH, MẶT NƯỚC 19,154 8.13 ĐƯỜNG DẠO 560 0.24 2 KHU VUI CHƠI GIẢI TRÍ 17,907 7.60 KHU VUI CHƠI THIẾU NHI 5,000 2.12 KHU BẾN THUYỀN 2,300 0.98 CHÒI NGHỈ CHÂN (3 CÁI x 72 m2) 216 0.09 GIAN HÀNG (2 CÁI x 200 m2) 400 0.17 NHÀ VỆ SINH 65 0.03 ĐƯỜNG DẠO 976 0.41 THẢM CỎ, CÂY XANH, MẶT NƯỚC 8,950 3.80 3 KHU VƯỜN ƯƠM 29,688 12.59 NHÀ ƯƠM 500 0.21 KHU ƯƠM CÂY, MẶT NƯỚC 26,936 11.43 CHÒI NGHỈ CHÂN(2 CÁI x 72m2) 144 0.06 ĐƯỜNG DẠO 2,108 0.89 4 KHU CÂY ĂN TRÁI 16,881 7.16 GIAN HÀNG( 3 CÁI x 200m2) 600 0.25 CHÒI NGHỈ CHÂN(3 CÁI x 72m2) 216 0.09 ĐƯỜNG DẠO 1,000 0.42 THẢM CỎ, CÂY XANH, MẶT NƯỚC 15,065 6.39 5 KHU THÚ NUÔI 17,155 7.28 NHÀ VỆ SINH 65 0.03 CHÒI NGHỈ CHÂN(3 CÁI x 72m2) 216 0.09 ĐƯỜNG DẠO 1,240 0.53 THẢM CỎ, CÂY XANH, MẶT NƯỚC 15,634 6.63 6 KHU SINH THÁI 78,075 33.12 CHÒI NGHỈ CHÂN(4 CÁI x 72m2) 288 0.12 NHÀ VỆ SINH 65 0.03 CÂU LẠC BỘ NGHỆ NHÂN 250 0.11 ĐƯỜNG DẠO 2,680 1.14 THẢM CỎ, CÂY XANH, MẶT NƯỚC 74,792 31.73 7 MẶT NƯỚC 31,590 13.40 8 GIAO THÔNG 17,000 7.21 BẾN XE+BẾN THUYỀN 9,240 3.92 HỆ THỐNG GIAO THÔNG 7,760 3.29 TỔNG CỘNG 235,725 100 STT NỘI DUNG DIỆN TÍCH(m2) TỈ LỆ (%) 1 DiỆN TÍCH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 26,604 11.29 2 DiỆN TÍCH CÂY XANH, MẶT NƯỚC 192,121 81.50 3 DiỆN TÍCH GIAO THÔNG -BÃI XE+BẾN THUYỀN 17,000 7.21 TỔNG CỘNG 235,725 100.00 BẢNG CÂN BẰNG ĐẤT ĐAI STT LOẠI ĐẤT DIỆN TÍCH ( m2) TỈ LỆ (%) 1 KHU TRUNG TÂM 27,429 11.64 2 KHU VUI CHƠI GIẢI TRÍ 17,907 7.60 3 KHU CÂY XANH 173,389 73.56 KHU VƯỜN ƯƠM 29,688 12.59 KHU CÂY ĂN TRÁI 16,881 7.16 KHU THÚ NUÔI 17,155 7.28 KHU SINH THÁI 78,075 33.12 MẶT NƯỚC 31,590 13.40 4 GIAO THÔNG 17,000 7.21 TỔNG CỘNG 235,725 100 II .TOÅ CHÖÙC KHOÂNG GIAN QUY HOAÏCH, KIEÁN TRUÙC Khu Laâm vieân ñöôïc toå chöùc vôùi 2 coång vaøo: + Coång chính: Ñöôïc boá trí naèm ôû phía Taây Nam cuûa khu ñaát, ñöôïc noái tröïc tieáp vaøo truïc ñöôøng chính cuûa khu vöïc. + Coång phuï: Ñöôïc boá trí naèm höôùng Ñoâng Nam cuûa khu ñaát( döï kieán phaùt trieån ôû giai ñoaïn sau). + Ngoaøi hai loái tieáp caän ñöôøng boä naøy khu vöïc döï aùn coøn coù heä thoáng keânh thuyû lôïi thuaän lôïi cho phaùt trieån loái tieáp caän baèng ñöôøng thuyû, höôùng tieáp caän töø soâng Ñinh döï kieán laøm beán thuyeàn ñoái ngoaïi naèm ngoaøi ranh döï aùn ñeà phuïc vuï löôïng du khaùch tieáp caän khu Laâm Vieân baèng ñöôøng thuyû,töø ñaây du khaùch seõ vaøo khu Laâm Vieân baèng coång chính nôi ñaây ñöôïc boá trí baõi ñaäu xe,beán thuyeàn noäi boä ñeå phuïc vuï du khaùch tham quan baèng heä thoáng ñöôøng thuyû len loõi ñeán taát caû caùc khu chöùc naêng trong khu Laâm Vieân. Caùc thaønh phaàn trong quy hoaïch toång theå: 2.1.1.Khu loái vaøo (dieän tích 9020m2 ) bao goàm: Khu beán thuyeàn:2000 m2 Laø nôi taäp trung caùc phöông tieän phuïc du khaùch tieáp caän caùc khu chöùc naêng trong khu Laâm vieân baèng tuyeán ñöôøng thuyû. Baõi ñaäu xe:5000m2 Laø nôi taäp trung soá löôïng lôùn caùc phöông tieän giao thoâng tieáp caän baèng tuyeán ñöôøng boä.Trong khu vöïc naøy caây xanh taùn cao ñöôïc troàng doïc leà ñöôøng taïo boùng maùt, caùc boàn hoa ñöôïc taïo daùng keát hôïp caùc gian haøng baùn hoa taïo neùt sinh ñoäng cho khu Laâm vieân. Soá choå ñaäu xe döï kieán : -Xe oâ toâ : 50 xe ( 50 x 25 m2/xe = 1250 m2) - Xe 02 baùnh : 1500 xe (1500 x 2.5m2/xe = 3750 m2) Caây xanh :2020m2 2.1.2.Khu trung taâm (dieän tích 29 220m2 ) bao goàm: Khu quaûng tröôøng vaên hoaù :2500 m2 Quy moâ phuïc vuï khoaûng 2000 ngöôøi. Ñöôïc boá trí ngay trung taâm vaø töø ñaây caùc ñöôøng giao thoâng lan toûa khaép khu Laâm vieân. Quaûng tröôøng chính cuõng laø nôi toå chöùc caùc söï kieän vaên hoaù,leã hoäi,tröng baøy,trieån laõm, hai beân laø cuïm ñaøi hoa cao taàng, chung quanh laø caùc vöôøn hoa kieång ñaëc tröng cuûa caùc ngheä nhaân. Söu taàm trieån laõm caùc loaïi hoa töø daân giaõ nhö : thoï, cuùc, moàng gaø, nôû ngaøy… caùc loaøi hoa quyù : mai, haøm tieáu, nguyeät queá… caùc loaïi hoa trang trí : trang, boâng oåi, laù maøu… Trình baøy theo caùc moâ hình ngheä thuaät nhö keát hôïp giöõa caây caûnh chuû vaø caùc khoùm hoa khaùc nhau, hoaëc trình baøy thaønh caùc khoái troøn, vuoâng, nhieàu taàng, phoái hôïp maøu ñeïp maét theo caùc truïc ñöôøng chính Khu tröng baøy bieåu dieån :5000 m2 Quy moâ phuïc vuï 2000 ngöôøi tham quan trieån laõm. Ñöôïc boá trí höôùng ra khu vöïc hoà nöôùc trung taâm khu laâm vieân,laø nôi toå chöùc caùc chöông trình ngheä thuaät ca muùa nhaïc,nhaïc nöôùc,caùc chöông trình trieån laõm,ñieâu khaéc vöôøn töôïng… 2.1.3.Khu vui chôi giaûi trí (dieän tích 19 723m2 ) bao goàm: Khu vui chôi thieáu nhi. Toå chöùc caùc loaïi hình troø chôi vaân ñoäng,theå duïc theå thao phuïc vuï cho ngöôøi daân cuõng nhö khaùch tham quan ñeán vui chôi giaûi trí.Caùc loaïi hính troø chôi vaän ñoâng nhö: ñu quay, caàu tuoät, khu vöôøn coå tích,vöôøn meâ cung, taøu löôïn,khu vui chôi döôùi nöôùcvôùi quy moâ xaây döïng : - Maät ñoä xaây döïng : 20% (maät ñoä cuûa khu) - Taàng cao toái ña 2 taàng. Khu beán thuyeàn. Laø nôi neo ñaäu,toå chöùc,cho thueâ phöông tieäân giaûi trí,tham quan len loõi trong khu Laâm vieân baèng tuyeán ñöôøng thuyû . 2.1.4.Khu caây xanh (dieän tích 165 882m2 ) Coâng vieân ñöôïc quy hoaïch vôùi yù nieäm haïn cheá vieäc xaây döïng coâng trình ñeå duy trì vaø phaùt trieån caây xanh, taän duïng thieân nhieân hieän coù ñeå hình thaønh khoâng gian nghæ ngôi thö giaõn,caùc hoaït ñoäng sinh hoaït ngoaøi trôøi, daõ ngoaïi cho thanh thieáu nieân nghieân cöùu phuïc vuï daân cö ñòa phöông vaøo ngaøy nghæ cuoái tuaàn, ñoàng thôøi cuõng laø nôi taäp luyeän theå thao trong laønh vaøo moãi saùng, chieàu. Toång theå quy hoaïch nhaän truïc chính vaø quaûng tröôøng chính laøm khu trung taâm coù boàn hoa, caây caûnh, hoà phun nöôùc, ñeøn trang trí hình thaønh khoâng gian khang trang, sang troïng, thoaùng ñaõng cho coâng vieân. Caùc khoâng gian coøn laïi cuõng raát phong phuù goàm vöôøn baùch thaûo, chôï hoa daønh cho nhöõng dòp leã teát, saân chôi chim, caù, hoa kieång, vöôøn öôm, vaø chieám ña soá dieän tích laø khoâng gian xanh vôùi caùc hoà nöôùc. Moät vaøi coâng trình phuïc vuï coù quy moâ raát nhoû ñöôïc boá trí xen laãn vaøo caây xanh, khoâng laøm aûnh höôûng ñeán caûnh quan moâi tröôøng vaø muïc ñích thieát keá. Khu vöôøn öôm. Ñaây laø nôi cung caáp ,öôm troàng caùc loaïi caây vaø caùc loaïi gioáng caây caûnh phuï vuï cho nhu caàu caây xanh trang trí,caùc gioáng caây phuï vuï cho nhu caàu nghieân cöùu khoa hoïc vaø laøm ñeïp cho khu Laâm vieân,cho thaønh phoá cuõng nhö caùc khu vöïc laân caän. Hình thöùc kieán truùc caùc coâng trình trong khu vöïc vöôøn öôm phaûi phuø hôïp vôùi kieán truùc vaø vaên hoaù ñòa phöông: + Nhaø öôm: Dieän tích xaây döïng : 250m2 Caáp coâng trình : caáp 3 Thieát keá taàng cao : 01 taàng Keát caáu : + Moùng, coät BTCT. + Vì keøo heä giaøn theùp, sôn daàu. + Maùi lôïp ngoùi maøu. + Neàn loùt ñaù 4 x 6 lu leøn chaët, vöõa loùt M.75 daøy 30, maët neàn laùt gaïch. + Choøi nghæ chaân: Dieän tích xaây döïng : 72 m2 Caáp coâng trình : caáp 3 Thieát keá taàng cao : 01 taàng Keát caáu : + Moùng, coät BTCT. + Vì keøo heä giaøn theùp, sôn daàu. + Maùi lôïp ngoùi maøu. + Neàn loùt ñaù 4 x 6 lu leøn chaët, vöõa loùt M.75 daøy 30, maët neàn laùt gaïch . Maät ñoä xaây döïng : 20% Taàng cao : 1 taàng Khu vöôøn caây aên traùi. Laø nôi öôm troàng caùc loaïi caây aên traùi ñaëc thuø mieàn taây nam boä nhö xoaøi, nhaõn,daâu,böôûi,quyùt,cam……cuõng laø nôi tham quan,phuïc vuï caùc loaïi traùi cho khaùch du lòch,tham quan. Khu thuù nuoâi. Ñaây laø khu vöïc nuoâi thaû thuù ñaët tröng cuûa vuøng nhö baba,ruøa,caùc loaïi caù,chim,choàn……taïo moâi tröôøng soáng töï nhieân taïo theâm söï sinh ñoäng cho khu Laâm vieân. Khu sinh thaùi. Ñaây laø khu yeân tónh ñöôïc boá trí phía sau quaûng tröôøng, ñaây cuõng laø nôi khaùch coù theå nghæ ngôi, thö giaõn vôùi maët nöôùc uoán löôïn chen qua nhöõng maûng caây xanh daøy ñaëc vôùi laøn khoâng khí thoaùng maùt, trong laønh.Khu naøy söu taàm caùc loaïi caây röøng Nam Boä quyù nhö : sao, daàu, goõ, baèng laêng, caêm xe, giaùng höông… Caùc loaïi caây röøng coù traùi nhö : tröôøng, traâm, böùa, côm nguoäi…Caùc loaïi hoa röøng daïi nhö : se, suùng, haït cöôøm, ngaønh ngaïch…Trình baøy thaønh cuïm chuû ñeà, ñan xen vôùi caùc loaïi caây trang trí Coâng vieân nhö : ngoïc la, vieát, phöôïng, lim, boø caïo, hoaøng haäu, cau, coï, tre, truùc… Hoa ven ñöôøng maøu töôi saùng ñeå khoâng laøm ñôn ñieäu toång theå.Chung quanh bôø hoà laø caùc thaûm coû roäng, thænh thoaûng chen caùc cuïm lieãu, hoa, ñaù trang trí vuøng bôø hoà theâm sinh ñoäng vaø laõng maïn. Ñaây laø nôi troàng caùc loaïi caây baûng ñòa nhö baèng laêng,vieát,muø u,baàn,traøm,ñöôùc,maém,hoa sen,hoa suùng….ñöôïc troàng boá trí khaép khu sinh thaùi,beân caïnh nhöõng loaïi caây baûng ñòa coøn troàng sen keõ ,nhaân gioáng vaø öôm troàng caùc loaïi caây khaùc ñeå laøm phong phuù theâm caùc chuûng loaøi caây troàng trong Laâm vieân nhö caùc loaïi caây xaø cöø,lim xeït,buùt tuøng,sakeâ,coï daàu,cau traéng,cau vua,söù ñaïi, chuoái quaït, ña buùt ñoø, Osaka,caùc loaïi thaûm hoa,…..nhaèm ñaùp öùng toát nhaát nhu caàu sinh hoaït,ghieân cöùu ,du lòch,caém traïi daõõ ngoaïi. Maët nöôùc. Ngoaøi tuyeán ñöôøng boä chính,khu laâm vieân coøn ñöôïc boá trí heä thoáng hoà nöôùc trung taâm keát hôïp vôùi heä thoáng giao thoâng thuyû hieän traïng len loûi ñeán taát caû khu vöïc trong khu Laâm Vieân mang tính ñaëc thuø cuûa vuøng mieàn taây soâng nöôùc,taïo caûm giaùc thaân thieän vôùi moâi tröôøng gaây caûm giaùc thích thuù khi tham quan cho du khaùch. Möïc nöôùc trong khu Laâm vieân luoân giöõ ñöôïc löôïng nöôùc caàn thieát cho vieäc töôùi tieâu ,ñaõm baõo ñoä aåm nhôø heä thoáng van ñieàu tieát,toaøn boä heä thoáng keø trong khu Laâm vieân ñöôïc troàng caùc loaïi caây ñaëc thuø ñeå choáng saïc lôõ nhö caây traøm, ñöôùc,baàn,…caùc loaïi caây sinh tröôõng treân vuøng ñaát ngaäp maën,nhieãm pheøn.Taïo veõ töï nhieân sinh ñoäng cho khu Laâm vieân. Ngoaøi chöùc naêng laø heä thoáng giao thoâng noäi boä,heä thoáng hoà nöôùc trung taâm cuõng nhö heä thoáng giao thoâng thuyû trong khu vöïc döï aùn coøn ñaûm nhaän nhieäm vuï heát söùc quan troïng khaùc laø cung caáp nöôùc töôùi cho khu vöïc döï aùn, duy trì ñoä aåm caàn thieát cho heä ñoäâng thöïc vaät trong khu vöïc döï aùn vaø laø heä thoáng caáp thoaùt nöôùc chính cho khu Laâm Vieân. Heä thoáng haï taàng kyõ thuaät : + Chieáu saùng:söû duïng ñieän chung maïng löôùi ñieän thaønh phoá. Trong khu Laâm Vieân söø duïng heä thoáng chieáu saùng ñoàng boä cho toaøn khu vöïc. + Heä thoáng töôùi : söû dung toaøn boä baèng heä thoáng töôùi töï ñoäng vaø phun nöôùc khu quaûng tröôøng trung taâm vaø moät soá ñieåm nhaán trong khu Laâm Vieân.Vaøo muøa khoâ coù theå söû duïng nöôùc töôùi töø nhaø maùy nöôùc ñaët taïi soâng Ñinh. + Heä thoáng caáp thoaùt nöôùc: taän duïng toái ña lôïi theá heä thoáng keânh thuyû lôïi hieän coù ñeå phuïc vuï nhu caàu töôùi vaø thoaùt nöôùc cho khu Laâm Vieân. + Hệ thống thu gom rác: dọc tuyến giao thông chính và các tuyến đường dạo được bố trí các thùng đựng rác,sau đó được thâu gom tập trung vào cuối mỗi ngày và được vân chuyển đến khu xử lý rác tập trung của thành phố. + Hệ thống xử lý nước thải: lượng nước thải chủ yếu là nước thải sinh hoạt,nên các bể xử lý nước thải được bố trí ngầm ngay tại vị trí các nhà vệ sinh công cộng và được xử lý trước khí thải ra hệ thống thoát nước chung. III. ÑAËC TÍNH VEÀ CAÙC LOAÏI CAÂY TROÀNG TRONG KHU VÖÏC LAÂM VIEÂN. Vôùi ñaëc tính laø khu Laâm Vieân, tyû leä ñaát daønh cho caây xanh khaù cao,chuû yeáu laø caùc loaïi caây ñaëc tröng cho vuøng soâng nöôùc khu vöïc Nam Boä . Caùc loaïi caây troàng trong khu Laâm Vieân phaûi ñaëc tröng vaø gaàn guõi vôùi cö daân ñòa phöông,chòu ñöôïc vaø thích hôïp vôùi ñieàu kieän töï nhieân nôi ñaây. Taäân duïng toái ña tính öu vieäc cuûa töøng loaïi caây,boá trí vaø troàng hôïp lyù trong khu Laâm Vieân nhaèm taïo ñöôïc veõ ñeïp cuõng nhö veõ ñeïp hoang daõ töï nhieân cho khu Laâm vieân. Caùc khu vöïc ven hoà, ngaäp nöôùc neân boá trí troàng caùc loaïi caây nhö traøm,ñöôùc vöøa taïo caûnh quan,vöøa taïo heä thoáng keø töï nhieân choáng saïc lôõ,beân caïnh ñoù caùc khu vöïc bôø hoà,keânh thuyû lôïi boá trí troàng xen keõ caùc loaïi caây nhö: baàn,maém,bình baùc,lieãu….caùc loaïi caây soáng ven keânh raïch ñeå taïo caûm giaùc thaân thieän,gaàn guõi.Caùc vò trí ao hoà boá trí troâng theâm hoa sen,suùng,….taïo veõ ñeïp thieân hieân ,hoang daõ. - Caùc tuyeán ñöôøng daïo boá trí troàng caùc loaïi caây boùng maùt coù hoa nhö: baèng laêng,vieát,mu u,me….caùc ra caùc khu vöïc trình baøy thaønh cuïm chuû ñeà, ñan xen vôùi caùc loaïi caây trang trí coâng vieân nhö : ngoïc lan, vieát, phöôïng, lim, boø caïo, hoaøng haäu, cau, coï, tre, truùc… Hoa ven ñöôøng maøu töôi saùng ñeå khoâng laøm ñôn ñieäu toång theå.Chung quanh bôø hoà laø caùc thaûm coû roäng, thænh thoaûng chen caùc cuïm lieãu, hoa, ñaù trang trí vuøng bôø hoà theâm sinh ñoäng vaø thu huùt. Ngoaøi nhöõng loaïi caây ñaëc tröng ,cuõng caàn nghieân cöùu troàng theâm caùc loaïi caây quyù nhö lim,giaùng höông,goõ,daàu…nhaèm muïc ñích laøm phong phuù theâm chuûng loaïi caây troàng cuõng nhö coâng vieäc phuïc vuï nghieân cöùu tham quan cuûa du khaùch. CHÖÔNG IV: QUY HOAÏCH SAN NEÀN VAØ THOAÙT NÖÔÙC MÖA I. QUY HOAÏCH GIAO THOÂNG: +Heä thoáng giao thoâng – san neàn : - Ñöôøng giao thoâng tieáp caän vaøo khu quy hoaïch naèm ôû phía Nam laø ñöôøng quy hoạch loä giôùi 15m , hieän höõu laø ñöôøng ñaát ñaép. - Töø coång chính vaøo khu quaûng tröôøng laø ñöôøng truïc chính loä giôùi 8m. - Ñöôøng bao quanh hoà trung taâm coù loä giôùi 7m. - Caùc ñöôøng daïo boä trong caùc khu chöùc naêng coù loä giôùi 2m. - Ñoä doác ñöôøng töø 0.3%. - Baùn kính boù væa khu vöïc baõi ñaäu xe laø 5m. - Baùn kính cong naèm ñaûm baûo an toøan cho xe chaïy, baùn kính cong ñöùng cuûa tuyeán seõ ñöôïc thieát keá trong giai ñoïan thieát keá kyõ thuaät. Baûng thoáng keâ ñöôøng Khaùi toùan kinh phí laøm ñöôøng. Haïng muïc Khoái löôïng(m2) Ñôn giaù(ñoàng/m2) Thaønh tieàn(ñoàng) AÙo ñöôøng 14.724 1.000.000 14.724.000.000 Kinh phí laøm ñöôøng khoûang gaàn 15 tyû ñoàng II. CHUAÅN BÒ KYÕ THUAÄT ÑAÁT XAÂY DÖÏNG: 1. San neàn: 1.1 Cô sôû thieát ke:á - Caên cöù baûn ñoà ñòa hình. - Caên cöù cao ñoä caùc khu vöïc xung quanh - Caên cöù tieâu chuaån TCVN – 4447-87 (Coâng taùc ñaát – Qui phaïm thi coâng vaø nghieäm thu) 1.2 Caùc caên cöù tính toaùn vaø choïn coát xaây döïng: - Tham khaûo cao ñoä khu vöïc xung quanh. 1.3 Bieän phaùp san laáp maët baèng: Ñòa hình töông ñoái baèng phaúng, treân döôùi 1 meùt, coù keânh raïch bao quanh. Choïn cao ñoä san laáp laø +2.00m, töông ñöông vôùi cao ñoä töïïï nhieân taïi bôø ñeâ doïc theo keânh ñeå taïo maët baèng thi coâng caùc haïng muïc khaùc. Choïn san laép ñeán cao ñoä +2.00m cho caùc khu vöïc baõi ñoã xe, khu quaõng tröôøng vaên hoùa, khu vui chôi thieáu nhi, khu thaû thuù nuoâi. Caùc khu coøn laïi giöõ nguyeân cao ñoä töï nhieân. Laáy ñaát ñaøo taïi hoà trung taâm vaø heä thoáng möông ñeå ñaép cho caùc khu vöïc caàn san laáp sao cho caân baèng ñaát taïi choã. Cao ñoä +2.00m laø cao ñoä khoáng cheá meùp thaáp nhaát meùp ñöôøng. Khi thieát keá thi coâng seõ thieát keá ñoä doác treân maët ñöôøng ñeå thoaùt nöôùc maët. Ñöôøng giao thoâng noäi boä: Ñoä doác doïc toái thieåu 0,3% Ñoä doác ngang: 2% 1.4 Khoái löôïng ñaøo ñaép: -Toång khoái löôïng ñaøo :-69.016 m3 -Toång khoái löôïng ñaép : +125.711 m3 2. Heä thoáng thoaùt nöôùc möa: 2.1Cô sôû thieát keá: Heä thoáng thoaùt nöôùc möa ñöôïc thieát keá theo quy chuaån QCXD 07:2009. Giaûi phaùp thieát keá thoaùt nöôùc möa 2.2 Giaûi phaùp thoùat nöôùc: - Laø laâm vieân coù nhieàu caây xanh, vöôøn öôm, neân nöôùc möa chuû yeáu ñöôïc thaám töï nhieân vaø thoaùt ra caùc keânh raïch bao quanh. - Taïi caùc loái ñi chính toå chöùc thoaùt nöôùc möa baèng tuyeán coáng D300 boá trí treân nhö treân baûn ve nhaèm ñaûm baûo cho löu thoâng thuaän tieän. - Nöôùc möa töï chaûy töø neàn xuoáng caùc hoá ga thu nöôùc möa vaø xaõ ra keânh gaàn ñoù nhanh nhaát. - Ñoä doác coáng theo ñoä doác doïc cuûa ñöôøng . - Ñoä saâu choân coáng toái thieåu 0,5m 2.3 Oáng coáng: Choïn coáng thoaùt nöôùc daïng troøn, tieát dieän coáng ñöôïc choïn döïa theo caùc yeâu caàu coù ñoä beàn toát, phuø hôïp caùc ñieàu kieän thôøi tieát khí haäu ñòa phöông, deã thi coâng vaän taïi chuyeån coâng tröôøng, giaù thaønh xaây döïng nhoû nhaát vaø thuaän tieän trong quaûn lyù duy tu söûa chöõa veà sau. Do vaäy choïn loaïi coáng ly taâm. 2.4 Haønh lang baûo veä tuyeán vaø caùc ñaëc ñieåm khaùc cuûa coâng trình: Toaøn boä tuyeán coáng ñöôïc ñaët ngaàm döôùi væa heø, tuaân thuû theo quy ñònh veà khoaûng ñöùng , ngang vôùi caùc heä ñöôøng oáng khaùc, ñöôïc thieát keá thi coâng ñoàng boä vôùi giao thoâng baûo ñaûm khoâng phaûi xöû lyù ñaøo bôùi, deå daøng cho duy tu söûa chöõa veà sau. 2.5 Taûi troïng thieát keá: Coáng naèm treân væa heø ñaët oáng beâ toâng ly taâm, taûi troïng H10. Coáng qua ñöôøng baèng oáng beâ toâng ly taâm, taûi troïng H30. Moái noái coáng : Söû duïng Joint cao su keát hôïp traùt vöõa beân trong vaø beân ngoaøi khe noái ñeå ñaûm baûo khít nöôùc. 2.6. Maïng löôùi ñöôøng coáng: Tính toùan thuûy vaên maïng löôùi thoùat nöôùc möa theo phöông phaùp cöôøng ñoä giôùi haïn vôùi coâng thöùc tính toùan : Q = Y . q . F ( l/s ) Trong ñoù : Y: Heä soá maët phuû F: Dieän tích löu vöïc tính toùan (ha) q: Cöôøng ñoä möa tính toùan theo thôøi gian (l/s/ha) Caùc tham soá tính toùan laáy theo quy phaïm hieän haønh 2.7. Khoái löôïng coáng thoùat nöôùc möa: -Coáng D300: 836 m -Hoá ga nöôùc möa: 30 caùi -Cöûa xaû: 9 caùi. 3.khaùi toaùn kinh phí san neàn-thoaùt nöôùc möa. TT Haïng muïc Ñôn vò Khoái löôïng Ñôn gía Thaønh tieàn ( 1000 ñ ) ( 1000 ñ ) 1 Ñaát ñaøo m3 69.016 100 6.901.600 2 Ñaát ñaép m3 125.711 100 12.571.100 3 Coáng D300 m 836 500 418.000 4 OÁng nhaùnh+gieáng kyõ thuaät 30% 125.400 5 Mieäng xaû caùi 9 6700 60.300 Toång coäng 20.076.400 Toång kinh phí cho haïng muïc thoaùt nöôùc möa: 20 tyû ñoàng. CHÖÔNG V: QUY HOAÏCH HEÄ THOÁNG ÑIEÄN I. CHÆ TIEÂU CAÁP ÑIEÄN: II. NGUOÀN ÑIEÄN CUNG CAÁP: Nguoàn ñieän cung caáp ñöôïc laáy töø caùc ñieåm ñaáu noái vôùi ñöôøng daây treân khoâng 15KV hieän höõu chaïy ngang qua khu quy hoaïch. III. MAÏNG PHAÂN PHOÁI: Traïm bieán aùp 22/0.4 KV: Xaây döïng môùi 01 traïm haï aùp 22/0,4 Kv kieåu phoøng kín, beân ngoaøi ñöôïc trang trí haøi hoøa vôùi quang caûnh thieân nhieân xung quanh, dung löôïng moãi traïm laø 560 KVA. Dung löôïng traïm seõ ñöôïc ñieàu chænh tuøy nhu caàu söû duïng. Maïng trung theá: Töø ñieåm ñaáu noái vôùi ñöôøng daây treân khoâng 15KV hieän höõu ,duøng LBFCO ñi ngaàm tuyeán caùp 22KV roài ñöa vaøo ctraïm bieán aùp haï theá trong khu. Söû duïng giaûi phaùp maïng trung theá 22 kV maïch keùp (1 maïch söû duïng, coøn 1 maïch döï phoøng), maïng hình tia, ñöôïc choâm ngaàm döôùi ñaát, duøng caùp ñoàng trung theá, caùch ñieän XLPE, voû PVC vôùi tieát dieän (3Cx240). Maïng haï theá: Töø traïm bieán aùp haï theá 22/0,4 KV trong khu quy hoaïch, ñi ra caùc xuaát tuyeán 0,4KV ñeán caùc tuû caùp haï theá trong khu quy hoaïch (nhö theå hieän treân baûn veõ). Söû duïng giaûi phaùp maïng haï theá 0,4KV ñöôïc choâm ngaàm döôùi ñaát, maïch hình tia, duøng caùp ñoàng, caùch ñieän XLPE, voû PVC vôùi tieát dieän (3Cx185+1Cx95) . Maïng chieáu saùng haï aùp: Ñeå ñaûm baûo cung caáp ñoä saùng caàn thieát, ñoàng ñeàu treân suoát tuyeán vaø theo ñuùng quy trình quy phaïm, döï kieán thieát keá laép ñaët: - Ñeøn chieáu saùng truïc ñöôøng chính: söû duïng ñeøn loaïi 1 boùng, laép boùng cao aùp Sodium 100W/220V, ñaët treân truï cao 6m, ñaët xen keõ nhau, khoaûng caùch caùc ñeøn xen keõ nhau laø 30m. - Ñeøn chieáu saùng loái ñi boä: söû duïng ñeøn loaïi 1 boùng laép boùng Compact 42W/220V, ñaët treân truï cao 3m, ñaët caùc truï xen keõ nhau, khoaûng caùch caùc ñeøn xen keõ nhau laø 25m. - Ñeøn chieáu saùng khu vaên hoùa: söû duïng ñeøn loaïi 2 boùng, laép boùng cao aùp Sodium 70W/220V, ñaët treân truï cao 3,2m. - Daây caùp caáp ñieän cho ñeøn: Toaøn b hieäu öùng chieáu saùngoä caùp chieáu saùng ñöôïc choân ngaàm trong möông caùp. Söû duïng caùp ñoàng hạ theá 4 ruoät, caùch ñieän XLPE, voû PVC vôùi tieát dieän (4Cx16). Ñoái vôùi truïc ñöôøng chính ta choïn giaûi phaùp ñeøn 2 caáp coâng suaát BI-POWER. Ñaây laø moät giaûi phaùp öùng duïng coâng ngheä môùi ñaït yeâu caàu tieát kieäm trong giôø thaáp ñieåm vaø vaãn baûo ñaûm ñoä ñoàng ñeàu theo yeâu caàu tieâu chuaån. Heä thoáng hoaït ñoäng theo nguyeân taéc 100% coâng suaát giôø cao ñieåm, giôø thaáp ñieåm caùc coâng suaát vaãn saùng nhöng coâng suaát chæ coøn 60%. Quang thoâng boùng ñeøn coøn 55%. + 100% coâng suaát töø 18g30 ñeán 23g30. + 60% coâng suaát töø 23g30 ñeán 5g30 saùng hoâm sau. Hieäu quaû ñaït ñöôïc: + Veà maët chieáu saùng: caáp ñoä chieáu saùng ôû cheá ñoä giaûm seõ töông ñöông vôùi caáp ñoä thaáp hôn caáp ñoä bình thöôøng moät baäc.Khi ñoù, maät ñoä xe ñaõ giaûm neân coù theå chaáp nhaän ñöôïc. Ñoàng thôøi hoaøn toaøn baûo ñaûm veà maët ñoä ñoàng ñeàu hay noùi caùch khaùc,ñoä ñoàng ñeàu khoâng thay ñoåi so vôùi khi heä thoáng hoaït ñoäng ôû cheá ñoä 100%. + Veà maët kinh teá: Moãi ngaøy chieáu saùng 11 tieáng, trong ñoù 5 tieáng hoaït ñoäng 100% coâng suaát,6 tieáng giaûm coøn 60% coâng suaát. IV. TOÅNG HÔÏP KINH PHÍ: SOÁ TT Noäi Dung Ñôn Vò Khoái Löôïng Ñôn giaù Thaønh tieàn 1 Caùp ñoàng trung theá 22 kV XPLE/PVC(3x240) Km 0.1 900.000.000ñ/km 90.000.000ñ 2 Traïm bieán aùp haï theá KVA 560 1.500.000ñ/kva 840.000.000ñ 3 Caùp ñoàng chieáu saùng haï theá XPLE/PVC (4Cx16) Km 11.5 60.000.000ñ/km 690.000.000ñ 4 Tuû ñieàu khieån chieáu saùng tuû 02 25.000.000ñ/tuû 50.000.000ñ 5 Ñeøn chieáu saùng loaïi 1 boùng laép boùng cao aùp Sodium 100W boä 64 17.000.000ñ/boä 1.088.000.000ñ 6 Ñeøn chieáu saùng loái ñi boä laép boùng ñeøn compact 42W boä 176 15.000.000ñ/boä 2.640.000.000ñ 7 Ñeøn chieáu saùng khu vaên hoùa loaïi 2 boùng, laép boùng cao aùp Sodium 70W boä 15 20.000.000ñ/boä 300.000.000ñ 8 Caùp ñoàng haï theá XPLE/PVC (3Cx185+1x95) Km 3.2 70.000.000ñ/km 224.000.000ñ 9 Tuû ñieän haï theá tuû 10 30.000.000ñ/tuû 300.000.000ñ TOÅNG 6.222.000.000ñ Toång kinh phí cho haïng muïc caáp ñieän: 6,3 tyû CHÖÔNG VI:. QUY HOAÏCH HEÄ THOÁNG CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Caùc yeâu caàu chung veà kyõ thuaät: Khi thi coâng, ñôn vò thi coâng phaûi ñaûm baûo tuaân thuû caùc qui ñònh , qui phaïm veà caùc coâng taùc thöïc hieän . Toång quaùt laø moät soá caùc ñieàu nhö sau: Theo caùc tieâu chuaån nhö sau: Tieâu chuaån caáp nöôùc TCXD 33 -2006 Tieâu chuaån thoaùt nöôùc TCXD 51-1984 Tieâu chuaån TCVN 4519-88 vaø TCVN 4513-88 Tieâu chuaån TCVN 6772-2000 vaø TCVN 6774-2000 Ngoaøi ra ñôn vò thi coâng coøn phaûi tuaân thuû moät soá quy ñònh veà an toaøn vaø laép ñaët thieát bò cho coâng trình vaø tieâu chuaån nghaønh caáp thoaùt nöôùc. I HEÄ THOÁNG CAÁP NÖÔÙC: 1. Nguoàn nöôùc : Nguoàn nöôùc caáp cho khu laâm vieân ñược đấu nối vào hệ thống cấp nước trên Đường Bạch Đằng từ nhà máy nước Sung Đỉnh.( dùng trong mùa nước trong kênh bi ngậm mặn). Riêng mùa nước không ngập mặn bố trí trạm bơm nước từ kênh và hồ lắng lọc cấp nước vào hệ thống cấp toàn khu lâm viên. 2. Maïng löôùi caáp nöôùc: Boá trí traïm bôm taêng aùp vaø tuyeán oáng Þ114 doïc theo tuyeán ñöôøng, töø ñoù caáp ñeán cho khu trung taâm v..v . Taïo maïch voøng töøng toaøn khu vaø caùc khu phuï trôû khaùc baèng oáng Þ114 – Þ34 Ngoaøi ra,treân caùc tuyeán ñöôøng coøn boá trí caùc truï cöùu hoaû (Þ100) vôùi khoaûng caùch 150m/truï. nguoàn nöôùc cöùu hoaû laáy tröïc tieáp töø caùc keânh bằng các máy bơm PCCC lưu động. Oáng caáp nöôùc duøng oáng gang deûo hay oáng uPVC , choân saâu 0.9-1,1m so vôùi coát san neàn (tính töø ñænh oâng). 3.Tieâu chuaån duøng nöôùc : Trong giai ñoaïn qui hoaïch trong khu laâm vieân tieâu chuaån caáp nöôùc nhö sau Tieâu chuaån duøng nöôùc trong khu laâm vieân: 300-400 lít /ngöôøi .ngaøy ( hay 40- 50 m3/ha) Tieâu chuaån duøng nöôùc töôùi caây : 7lít/m2.ngaøy ( 70m3/ha) 4.Baûng phuï taûi duøng nöôùc sinh hoaït STT Phaân loaïi ñaát theo muïc ñích söû duïng Dieän tích(ha) Tieâu chuaån caáp nöôùc (m3/ha.ngaøy) Nhu caàu duøng nöôùc (m3/ngaøy) 1 Khu caây xanh 17.3 70 1211 2 Khu vui chôi giaûi trí 1.79 40 71.62 3 Khu trung taâm 2.74 30 82.28 4 Giao thoâng noäi boä + baõi ñaäu xe 1.7 10 17 Toång coäng 1381.9 II. HEÄ THOÁNG THOAÙT NÖÔÙC SINH HOAÏT: Theo Phương án qui hoạch của khu lâm việc chủ yếu các khu vệ sinh công cộng lưu lượng thoát nước không lớn và tách biệt từng cụm do đó phướng án thoát nước sinh hoạt bố trí các hầm tự à cụm xử lý nước thải cục bộ tại các khu có thoát nước sinh hoạt ( vệ sinh công cộng , khu có dùng nước sinh hoạt). Do hệ thống kênh phân chia khu công viên thành các khu vực và là khu công viên nên lưu lượng nước thải không lớn và để tránh tình hệ thống ống thoát nước thải vượt qua các kênh , phương án bố trí 5 cụm xử lý nước riêng trước khi nước thải các khu thoát ra kênh. Döï toaùn STT Teân vaø qui caùch Ñôn vò Khoái löôïng(m) Ñôn giaù Thaønh Tieàn 1 Oáng uPVC D60 m 1130 15,0000 9,000,000 2 Oáng uPVC D42 m 310 12,0000 5,040,000 4 Oáng uPVC D34 m 40 80,000 2,720,000 5 Oáng uPVC D114 m 160 120,000 19,200,000 6 Heä thoáng thoaùt nöôùc sinh hoaït + Xöû lyù nöôùc thaûi Cuïm 2 150,000,000 300,000,000 Tổng cộng 336,000,000 CHÖÔNG VII: KEÁT LUAÄN - Söï hình thaønh cuûa Laâm Vieân goùp phaàn ñaùng keå cho vieäc caûi thieän moâi tröôøng, caân baèng sinh thaùi cho Thaønh phoáõ. Laâm Vieân seõ laø nôi ñeå cho ngöôøi daân tham quan, tìm hieåu vaø nghieân cöùu naâng cao söï hieåu bieát veà heä ñoäng thöïc vaät ñaët tröng cuûa nieàm Taây Nam Boä, Laâm Vieân cuõng laø nôi vui chôi giaûi trí cuûa ngöôøi daân trong caùc dòp cuoái tuaàn, caùc dòp leã hoäi, sinh hoaït coäng ñoàng,…. Vì theá moät nôi taïo maûng xanh, vui chôi giaûi trí, hoïc taäp, nghieân cöùu khoa hoïc vaø nghæ ngôi cho ngöôøi daân thaønh phoá Soùc Traêng nhö Laâm vieân laø raát caàn thieát. - Laâm vieân ñöôïc döï kieán seõ ñaàu tö thaønh nhieàu giai ñoaïn phuø hôïp vôùi quy hoaïch ñöôïc pheâ duyeät vaø cô caáu voán ñeå sao cho döï aùn ñöôïc thöïc hieän ñuùng tieán ñoä, ñuùng muïc ñích, ñoàng thôøi mang laïi hieäu quaû kinh teá xaõ hoäi cho thaønh phoá. - Döï kieán ñaàu tö xaây döïng Laâm Vieân ôû giai ñoaïn 1 ñeå hình thaønh caùc khu chöùc naêng cô baûn vaø ñaëc bieät laø khu vöôøn öôm nhaèm nhanh choùng cung caáp nguoàn caây gioáng cho thaønh phoá & tænh Soùc Traêng, vaø khu trung taâm nhaèm thu huùt ñaàu tö vaø taïo nguoàn thu cho Laâm vieân ñeå ñaàu tö giai ñoaïn 2. - Höôùng tôùi xaây döïng Laâm vieân hoaøn chænh ôû giai ñoaïn 2 treân cô sôû boá trí quy hoaïch hoaøn chænh heä thoáng cô sôû haï taàng, hình thaønh daàn caùc haïng muïc nhaèm phuïc vuï nhaân daân trong tænh vaø thu huùt nhaø ñaàu tö trong vaø ngoaøi tænh, khaùch tham quan, du lòch goùp phaàn taêng thu ngaân saùch.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTHUYET MINH TONG HOP 150011122010.doc
  • rarbanve1.rar
  • rarbanve2.rar