Đồ án Phương pháp xây dựng lưới và xử lý số liệu đo lún công trình cao tầng

Mở đầu Những năm gần đây cùng với sự phát triển về kinh tế, các công trình nhà cao tầng được xây dựng khắp nơi trên cả nước, đặc biệt ở các thành phố lớn và các khu công nghiệp. Hà Nội là một thành phố dược xây dựng từ lâu và các thời kỳ xây dựng bị ngắt quãng nên đặc điểm xây dựng ở đây không được xây dựng đồng bộ các công trình xây dựng xen kẽ lẫn nhau vào các thời kỳ khác nhau. Theo tài liệu khảo sát địa chất vùng châu thổ Sông Hồng nhất là khu vực Hà Nội cho thấy đây là vùng đất có lịch sử hình thành là đồng bằng tích tụ nên khả năng chịu tải của một số tầng địa chất kém như tầng Hải Hưng, tầng Thái Bình, có thể nói đây là vùng đất yếu, kém chịu nén. Mặt khác do nhu cầu cuộc sống, việc khai thác nước ngầm ngày càng tăng, làm cho điều kiện địa chất ở đây bị thay đổi. Từ những nguyên nhân nêu trên cùng với một số nguyên nhân khác như thiết kế kết cấu móng công trình, chất lượng vật liệu công trình, điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm, mưa nhiều . . . đã làm cho các công trình xây dựng bị biến dạng, dẫn đến kết cấu bị phá vỡ làm cho một số công trình không thể sử dụng được. Biến dạng công trình do nhiều nguyên nhân gây nên trong đó nguyên nhân chủ yếu là công trình bị lún và lún không đều dẫn đến công trình bị vặn xoắn. Để có cơ sở đánh giá mức độ và khả năng biến dạng của công trình , từ đó có biện pháp kịp thời can thiệp , khắc phục trước khi công trình bị hư hỏng trầm trọng thì công tác quan trắc độ lún công trình là không thể thiếu và phải được tiến hành thường xuyên. Theo thực tế hiện nay thì công tác quan trắc độ lún công trình không những được quan tâm mà còn không thể thiếu được khi xây dựng và sử dụng công trình. Trong công tác quan trắc độ lún công việc quan trọng nhất là việc xử lý số liệu sau khi quan trắc. Nhưng với sự phát triển của ngành khoa học công nghệ thông tin hiện nay thì việc xử lý kết quả quan trắc đã được thực hiện nhanh và chính xác. Xuất phát từ yêu cầu thực tế đó, trong đồ án tốt nghiệp em đã chọn và nghiên cứu đề tài : “ Phương pháp xây dựng lưới và xử lý số liệu đo lún công trình cao tầng.” Đồ án được thực hiện gồm 3 chương với các nội dung sau : Chương I : Khái quát chung. Chương II : Thiết kế phương án xây dựng lưới và xử lý số liệu đo lún công trình cao tầng. Chương III : Thực nghiệm

doc66 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/06/2013 | Lượt xem: 2589 | Lượt tải: 18download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Phương pháp xây dựng lưới và xử lý số liệu đo lún công trình cao tầng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
®é cao cña c¸c ®iÓm cÇn x¸c ®Þnh. Th«ng th­êng ng­êi ta hay chän ®é cao cña c¸c ®iÓm cÇn x¸c ®Þnh lµm Èn sè. 2. .LËp ph­¬ng tr×nh sè hiÖu chØnh : ë d¹ng ma trËn , hÖ ph­¬ng tr×nh sè hiÖu chØnh nh­ sau : Trong ®ã lµ ma trËn hÖ sè ph­¬ng tr×nh sè hiÖu chØnh cã kÝch th­íc ; lµ sè ®¹i l­îng ®o , lµ Èn sè ; lµ vect¬ hiÖu chØnh cµo c¸c Èn sè. cã kÝch th­íc b»ng sè Èn . L lµ vÐct¬ sè h¹ng tù do cã kÝch th­íc b»ng sè ®¹i l­îng ®o . V lµ vÐct¬ sè hiÖu chØnh cã kÝch th­íc b»ng sè ®¹i l­îng ®o . 3. X¸c ®Þnh träng sè cña c¸c ®¹i l­îng ®o 4.LËp hÖ ph­¬ng tr×nh chuÈn Trong ®ã : a.Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh chuÈn, x¸c ®Þnh nghiÖm b.§¸nh gi¸ ®é chÝnh x¸c cña kÕt qu¶ ®o Sau khi b×nh sai l­íi ph¶i lËp b¶ng kª c¸c mèc lón, ®é cao vµ sai sè x¸c ®Þnh ®é cao cña tõng mèc. ViÖc ®¸nh gi¸ ®é chÝnh x¸c cña c¸c kÕt qu¶ ®o ®­îc thùc hiÖn nh­ sau : - X¸c ®Þnh SSTP : Trong ®ã: lµ SSTP ®¬n vÞ träng sè lµ sè ®o¹n ®o trong l­íi lµ sè ®iÓm cÇn x¸c ®Þnh ®é cao (b»ng sè mèc ®o ®é lón) - SSTP ®é cao cña ®iÓm bÊt kú Trong ®ã : lµ träng sè ®¶o cña ®iÓm cÇn ®¸nh gi¸ Sau khi cã Ýt nhÊt hai chu kú ®o cã thÓ tÝnh ®­îc ®é lón cña toµ nhµ theo c¸c c«ng thøc : - §é lón t­¬ng ®èi cña mèc thø trong chu kú ®o thø ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : - §é lón tæng céng cña mèc thø trong chu kú ®o thø lµ : Trong ®ã : lµ ®é lón cña mèc thø trong chu kú ®o thø . lµ ®é lón cña mèc thø trong chu kú ®o thø . lµ ®é cao cña mèc thø trong chu kú ®o kÒ tr­íc . lµ ®é cao cña mèc thø trong chu kú ®o ®Çu tiªn . - §é lón trung b×nh cña c«ng tr×nh trong chu kú ®o thø ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: - §é lón trung b×nh tæng céng cña c«ng tr×nh tõ khi b¾t ®Çu ®o ®Õn chu kú ®o thø lµ : Trong ®ã : lµ diÖn tÝch cña nÒn mãng chÞu ¶nh h­ëng cña mèc lón thø . lµ diÖn tÝch toµn bé nÒn mãng c«ng tr×nh. Th«ng th­êng cã thÓ tÝnh ®é lón trung b×nh cña c«ng tr×nh theo c«ng thøc sau : Trong ®ã : lµ sè mèc lón ®­îc ®o trªn c«ng tr×nh . - Tèc ®é lón cña c«ng tr×nh trong chu kú ®o ®é lón thø ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau : -Tèc ®é lón trung b×nh tæng céng cña c«ng tr×nh tõ chu kú ®Çu ®Õn chu kú ®o hiÖn t¹i (.chu kú thø ) ®­îc tÝnh : Trong ®ã : lµ tèc ®é lón tÝnh theo ®¬n vÞ mm/th¸ng . lµ kho¶ng thêi gian gi÷a chu kú kÕ tr­íc vµ chu kú hiÖn t¹i ( tÝnh b»ng ngµy ). lµ kho¶ng thêi gian gi÷a chu kú ®o ®Çu tiªn vµ chu kú ®o hiÖn t¹i (tÝnh b»ng ngµy). Sau mçi chu kú ®o cÇn lËp b¶ng thèng kª ®é cao vµ ®é lón tæng céng cña c¸c mèc trong chu kú hiÖn t¹i vµ ®é lón tæng céng cña c¸c mèc, tÝnh ®é lón trung b×nh cña c«ng tr×nh trong chu kú ®ang xÐt vµ ®é lón tæng céng cña c«ng tr×nh. Ngoµi ra cÇn chØ râ c¸c mèc cã diÔn biÕn lón ®Æc biÖt: mèc cã ®é lón lín nhÊt, mèc cã ®é lón nhá nhÊt, tèc ®é lón trung b×nh cña toµ nhµ vµ mét sè nhËn xÐt ng¾n gän. HiÖu ®é lón lín nhÊt gi÷a hai ®iÓm trªn c«ng tr×nh : §é nghiªng cña nÒn c«ng tr×nh trªn h­íng : Trong ®ã: lµ kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÓm cã ®é lón lín nhÊt vµ nhá nhÊt. §é cong tuyÖt ®èi vµ ®é cong t­¬ng ®èi däc theo trôc c«ng tr×nh: - §é cong tuyÖt ®èi : - §é cong t­¬ng ®èi: Trong ®ã : 1, 2, 3 lµ sè hiÖu cña 3 ®iÓm kiÓm tra ph©n bè däc theo trôc c«ng tr×nh theo thø tù 1, 2, 3 ( ®Çu, gi÷a, cuèi). Dùa vµo c¸c tham sè trªn ®©y ®Ó thµnh lËp c¸c biÒu ®å lón. BiÓu ®å lón theo trôc ngang, trôc däc cña c«ng tr×nh. BiÓu ®å lón theo thêi gian cña ®iÓm kiÓm tra. B×nh ®å lón c«ng tr×nh. 2.4 Ph©n tÝch ®é æn ®Þnh cña c¸c mèc c¬ së Trong ®o ®é lón c«ng tr×nh, ch¼ng nh÷ng c¸c mèc dïng ®Ó ®o ®é lón bÞ thay ®æi ®é cao theo thêi gian mµ ngay c¶ c¸c mèc c¬ së còng kh«ng gi÷ ®­îc ®é cao æn ®Þnh trong suèt qu¸ tr×nh ®o, v× vËy viÖc kiÓm tra ®é æn ®Þnh cña c¸c mèc c¬ së ®ãng mét vai trß ®Æc biÖt quan träng vµ lµ mét néi dung b¾t buéc trong xö lý sè liÖu ®o ®é lón c«ng tr×nh . §Ó ®é lón cña c¸c ®iÓm kiÓm tra g¾n trªn c«ng tr×nh ®­îc kh¸ch quan nhÊt, ng­êi ta ph¶i kiÓm nghiÖm vµ ph©n tÝch ®é æn ®Þnh cña c¸c mèc c¬ së, tõ ®ã x¸c ®Þnh mèc c¬ së æn ®Þnh nhÊt lµm c¨n cø tÝnh lón. Cã nhiÒu ph­¬ng ph¸p kiÓm nghiÖm vµ ph©n tÝch ®é æn ®Þnh cña c¸c mèc c¬ së, sau ®©y lµ néi dung v¾n t¾t c¸c ph­¬ng ph¸p ®ã: 2.4.1 Ph­¬ng ph¸p Kostekhel Víi nhËn ®Þnh : sau khi l­íi ®­îc b×nh sai theo ph­¬ng ph¸p tù do, sù thay ®æi chªnh cao cña cïng mét ®o¹n ®o trong l­íi ë c¸c chu kú kh¸c nhau chñ yÕu lµ do c¸c mèc bÞ chuyÓn dÞch biÕn d¹ng g©y nªn. C¬ së khoa häc cña ph­¬ng ph¸p lµ: LÇn l­ît chän c¸c mèc c¬ së cña l­íi tam gi¸c lµm ®iÓm gèc khëi tÝnh täa ®é hoÆc ®é cao , b×nh sai l­íi theo ph­¬ng ph¸p tù do víi sè liÖu gèc tèi thiÓu, tÝnh sè hiÖu chØnh V cho tÊt c¶ c¸c mèc vµ cho tõng 2 chu kú.Mèc nµo ®­îc chän lµm ®iÓm khëi mµ cã th× mèc ®ã ®­îc coi lµ mèc æn ®Þnh vµ täa ®é hay ®é cao cña nã tõ chu kú ®Çu ®­îc lÊy lµm gèc ®Ó khëi tÝnh. 2.4.2 Ph­¬ng ph¸p Trernhikov Nguyªn t¾c cña ph­¬ng ph¸p lµ ®é cao trung b×nh cña nhãm mèc c¬ së trong l­íi lµ kh«ng ®æi víi quan tr¾c lón, hoÆc täa ®é träng t©m l­íi lµ kh«ng ®æi gi÷a c¸c chu kú quan tr¾c chuyÓn dÞch ngang c«ng tr×nh. C¬ së cña ph­¬ng ph¸p lµ: B×nh sai tù do l­íi c¬ së, t×m sè hiÖu chØnh cho ®é cao cña ®iÓm gèc (hoÆc täa ®é träng t©m l­íi – víi l­íi mÆt b»ng) ë chu kú quan tr¾c sao cho sau khi hiÖu chØnh cho tÊt c¶ c¸c mèc th× tæng b×nh ph­¬ng cña ®é lÖch cßn l¹i lµ nhá nhÊt. Sè hiÖu chØnh cho ®é cao cña mèc khëi tÝnh chÝnh lµ sè hiÖu chØnh bæ sung cho ®é cao trung b×nh ( hoÆc täa ®é träng t©m l­íi - víi l­íi mÆt b»ng ) cña hÖ thèng l­íi c¬ së v× ®é cao ®¸ng tin cËy nhÊt lµ trÞ trung b×nh ®é cao cña c¸c mèc tÝnh ®­îc khi lÇn l­ît lÊy mçi ®iÓm trong l­íi lµm mèc ®é cao khëi tÝnh. 2.4.3 Ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch t­¬ng quan Ph­¬ng ph¸p nµy dùa trªn c¬ së ph©n tÝch quan hÖ gi÷a c¸c gi¸ trÞ chªnh cao cña cïng mét ®o¹n ®o (gi÷a 2 mèc) ë c¸c chu kú kh¸c nhau ®Ó x¸c ®Þnh ®é æn ®Þnh cña hÖ thèng mèc c¬ së. Néi dung chñ yÕu cña ph­¬ng ph¸p : tÝnh chªnh cao trung b×nh mçi ®o¹n ®o tõ n chu kú . TÝnh ®é chªnh lÖch vµ ®é lÖch chuÈn cña c¸c chªnh cao ®­îc ®o trong c¸c chu kú so víi chªnh cao trung b×nh. TÝnh c¸c hÖ sè t­¬ng quan, kiÓm tra ý nghÜa c¸c hÖ sè nµy th«ng qua ph©n tÝch ph­¬ng sai c¸c hÖ sè t­¬ng quan. 2.4.4 Ph­¬ng ph¸p b×nh sai l­íi tù do Th«ng qua ma trËn ®Þnh vÞ C cña l­íi vµ tiªu chuÈn sai sè trung ph­¬ng ph¶i nhá h¬n 3 lÇn sai sè giíi h¹n, ng­êi ta lo¹i bá dÇn c¸c ®iÓm khèng chÕ c¬ së kh«ng æn ®Þnh trong qu¸ tr×nh tÝnh to¸n nhÝch dÇn. T¹i chu kú ®Çu tiªn, l­íi khèng chÕ c¬ së ®­îc b×nh sai nh­ mét l­íi th«ng th­êng víi sè liÖu gèc tèi thiÓu. Tõ chu kú thø hai, l­íi khèng chÕ ®­îc b×nh sai nh­ mét m¹ng l­íi tù do, ®é cao b×nh sai cña chu kú tr­íc ®­îc lÊy lµm ®é cao gÇn ®óng cña chu kú sau. NghiÖm cña hÖ ph­¬ng tr×nh chuÈn chÝnh lµ ®é lón cña c¸c mèc c¬ së t¹i chu kú ®ang xÐt, c¸c ®iÓm cã ®é lón lín h¬n tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ Smax lµ nh÷ng ®iÓm kh«ng æn ®Þnh. Cuèi cïng kÕt qu¶ b×nh sai dùa trªn c¸c ®iÓm khèng chÕ c¬ së æn ®Þnh vµ kÕt qu¶ lón hay chuyÓn dÞch ngang cña ®iÓm kiÓm tra ®­îc ph¶n ¸nh trung thùc. §Ó xö lý l­íi khèng chÕ trong thùc tÕ hay sö dông ph­¬ng ph¸p b×nh sai l­íi tù do v× ph­¬ng ph¸p bÝnh sai tù do cho phÐp gi¶i quyÕt ®ång thêi 2 nhiÖm vô ®Æt ra cña bµi to¸n ph©n tÝch ®é æn ®Þnh l­íi khèng chÕ lµ : ®¸nh gi¸ ®é æn ®Þnh cña c¸c mèc c¬ së vµ ®Þnh vÞ m¹ng l­íi . 2.5 b×nh sai l­íi tù do 2.5.1 Kh¸i niÖm vÒ l­íi tr¾c ®Þa tù do Phô thuéc vµo tÝnh chÊt vµ sè liÖu gèc, l­íi tr¾c ®Þa ®­îc chia lµm 2 lo¹i : l­íi phô thuéc vµ l­íi tù do. L­íi tr¾c ®Þa tù do ®­îc ®Þnh nghÜa lµ lo¹i l­íi mµ trong ®ã kh«ng cã ®ñ sè liÖu gèc tèi thiÓu cÇn thiÕt cho viÖc ®Þnh vÞ m¹ng l­íi ®ã. Mçi d¹ng l­íi cã mét tËp hîp sè liÖu gèc tèi thiÓu riªng biÖt, cô thÓ lµ : l­íi ®é cao cã sè liÖu gèc tèi thiÓu lµ ®é cao cña mét ®iÓm gèc . Nh­ vËy cã thÓ rót ra ®Þnh nghÜa cô thÓ h¬n cho c¸c d¹ng l­íi ®é cao tù do nh­ sau: 1. L­íi ®é cao tù do lµ l­íi kh«ng cã ®iÓm ®é cao gèc. 2.§èi víi l­íi ®é cao tù do, sè khuyÕt d = 1 vµ lµ l­íi tù do bËc 1 (Sè l­îng c¸c yÕu tè gèc cßn thiÕu trong tÊt c¶ c¸c m¹ng l­íi ®­îc gäi lµ sè khuyÕt vµ ®­îc kÝ hiÖu b»ng d, cßn b¶n th©n l­íi ®­îc gäi lµ l­íi tù do bËc d). NÕu l­íi tr¾c ®Þa cã thõa yÕu tè gèc tèi thiÓu th× gäi lµ l­íi tr¾c ®Þa phô thuéc. Nh­ vËy cã mét tr­êng hîp ®Æc biÖt khi trong l­íi cã võa ®ñ sè liÖu yÕu tè gèc tèi thiÓu, trong lý thuyÕt b×nh sai d¹ng l­íi nh­ vËy ®­îc coi lµ l­íi tù do bËc 0 (sè khuyÕt d = 0). Khi l­íi tr¾c ®Þa cã sè liÖu gèc cã sai sè v­ît qu¸ sai sè ®o vµ nÕu trong tÝnh to¸n, sè liÖu gèc chØ ®­îc sö dông ®Ó ®Þnh vÞ l­íi th× m¹ng l­íi ®ã còng ®­îc coi lµ l­íi tù do, nÕu trong b×nh sai l­íi phô thuéc, c¸c ®iÓm cã sè liÖu gèc gäi lµ ®iÓm gèc ( hoÆc ®iÓm khëi tÝnh) th× trong b×nh sai tù do c¸c ®iÓm ®ã gäi lµ ®iÓm ®Þnh vÞ. 2.5.2 C¬ së lý thuyÕt cña b×nh sai tù do 1 . §Þnh nghÜa: B×nh sai tù do ®­îc ®Þnh nghÜa lµ b×nh sai l­íi tr¾c ®Þa tù do theo ph­¬ng ph¸p gi¸n tiÕp víi Èn sè cÇn x¸c ®Þnh lµ ®é cao cña tÊt c¶ c¸c ®iÓm trong l­íi. 2 . Lý thuyÕt chung: Gi¶ sö mét m¹ng l­íi tù do ®­îc b×nh sai theo ph­¬ng ph¸p gi¸n tiÕp víi Èn sè lµ ®é cao tÊt c¶ c¸c ®iÓm mèc trong l­íi, khi ®ã : a. Ph­¬ng tr×nh sè hiÖu chØnh cã d¹ng : A .x + L = V (2.9) Víi : A ma trËn hÖ sè x vector Èn sè V, L vector sè hiÖu chØnh vµ vector sè h¹ng tù do V× trong l­íi tù do kh«ng cã ®ñ c¸c yÕu tè ®Þnh vÞ tèi thiÓu nªn ma trËn hÖ hÖ ph­¬ng tr×nh sè hiÖu chØnh (2.6) cã mét sè cét phô thuéc (sè l­îng cét phô b»ng sè khuyÕt cña l­íi ). b. Khi chuyÓn tõ hÖ ph­¬ng tr×nh sè hiÖu chØnh sang hÖ ph­¬ng tr×nh chuÈn theo nguyªn lý sè b×nh ph­¬ng nhá nhÊt sÏ thu ®­îc : R. = 0 (2.10) R = ATPA ; b = AT PL ; Ma trËn hÖ sè R trong ph­¬ng tr×nh (2) cã tÝnh chÊt : Det(R) = 0 c. HÖ ph­¬ng tr×nh chuÈn (2) cã v« sè nghiÖm , v× vËy kh«ng thÓ gi¶i theo c¸c ph­¬ng ph¸p th«ng th­êng. Nh­ng cã thÓ x¸c ®Þnh ®­îc vÐct¬ nghiÖm riªng b»ng c¸ch ®­a bæ xung mét hÖ ph­¬ng tr×nh ®iÒu kiÖn rµng buéc ®èi víi vÐct¬ Èn sè d­íi d¹ng : CT. + LC = 0 (2.11) HÖ ph­¬ng tr×nh (2.11) ph¶i tho¶ m·n 2 ®iÒu kiÖn : 1-Sè l­îng ph­¬ng tr×nh ®iÒu kiÖn b»ng sè khuyÕt trong m¹ng l­íi . 2- C¸c hµng cña ma trËn CT ph¶i ®éc lËp tuyÕn tÝnh ®èi víi c¸c hµng cña ma trËn A . d. KÕt hîp hai biÓu thøc (2) vµ (3) sÏ thu ®­îc hÖ ph­¬ng tr×nh chuÈn më réng: = 0 (2.12) Ma trËn hÖ sè cña hÖ ph­¬ng tr×nh (4) cã nghÞch ®¶o th­êng vµ cã thÓ ®­îc biÓu diÔn d­íi d¹ng ma trËn khèi : (2.13) Khi ®ã nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh (4) ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : = -R~.b - T.LC (2.14) Trong c«ng thøc (5) vµ (6) ma trËn R~ lµ mét d¹ng gi¶ nghÞch ®¶o cña R vµ cã thÓ ®­îc tÝnh nh­ sau : R~ = ( R + CP0CT )-1 –TP0-1 TT (2.15) Víi : T = B ( CTB )-1 (2.16) Trong c«ng thøc (8) B lµ ma trËn kÝch th­íc(dxk) tho¶ m·n ®iÒu kiÖn : A.B = 0 Th«ng th­êng, trong c¸c øng dông thùc tiÔn ma trËn B th­êng ®­îc chän nh­ sau : B = (1 1 1 ….1) (2.17) e. §¸nh gi¸ ®é chÝnh x¸c c¸c yÕu tè trong l­íi ®­îc thùc hiÖn theo quy tr×nh th«ng th­êng, t­¬ng tù nh­ trong b×nh sai gi¸n tiÕp kÌm ®iÒu kiÖn, cô thÓ lµ : - Sai sè trung ph­¬ng ®¬n vÞ träng sè : (2.18) - Sai sè trung ph­¬ng cña hµm sè : mF= (2.19) Trong ®ã : R~f (2.20) Trong c¸c c«ng thøc trªn : N-k +d : sè l­îng trÞ ®o thõa trong l­íi f : vector hÖ sè khai triÓn cña hµm sè 3. TÝnh chÊt ma trËn gi¶ nghÞch ®¶o a. Ph­¬ng tr×nh bao ma trËn Thùc chÊt lµ nghÞch ®¶o ma trËn hÖ sè cña hÖ ph­¬ng tr×nh chuÈn më réng: (2.21) b. Ph­¬ng tr×nh ®Þnh vÞ t¹m thêi : R~ = (E - TCT ) Q0(E - CTT) (2.22) víi Q0 lµ ma trËn nghÞch ®¶o cña l­íi tù do bËc 0 c. TÝnh theo c«ng thøc R~ = ( R + CP0CT )-1 – TPo-1TT (2.23) 2.6 B×nh sai l­íi khèng chÕ c¬ së vµ l­íi ®o lón 2.6.1 B×nh sai l­íi khèng chÕ c¬ së Víi sè liÖu ®o trùc tiÕp t¹i mçi chu kú, l­íi c¬ së ®­îc b×nh sai theo ph­¬ng ph¸p b×nh sai l­íi tù do, cã thÓ tãm t¾t gåm c¸c b­íc sau: T¹i chu kú ®Çu tiªn, l­íi c¬ së ®­îc b×nh sai nh­ mét l­íi th«ng th­êng víi sè liÖu gèc tèi thiÓu. Tõ chu kú thø hai trë ®i, l­íi khèng chÕ c¬ së ®­îc b×nh sai nh­ mét l­íi tù do. NÕu lÊy ®é cao b×nh sai cña chu kú tr­íc lµm ®é cao gÇn ®óng cña chu kú sau th× sè gia Èn sè tÝnh ®­îc chÝnh lµ ®é lón cña chu kú ®ang tÝnh so víi chu kú tr­íc nã. §Ó b×nh sai l­íi khèng chÕ c¬ së theo ph­¬ng ph¸p b×nh sai l­íi tù do th× viÖc x¸c ®Þnh ma trËn ®Þnh vÞ C lµ quan träng nhÊt. B­íc 1: coi tÊt c¶ c¸c ®iÓm ®Òu æn ®Þnh, khi ®ã Ci  = 1. B­íc 2: tiÕn hµnh b×nh sai l­íi B­íc 3: t×m ra ®iÓm i cã ®é lón lín nhÊt Smax , so s¸nh ®é lón ®ã víi tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ ®é æn ®Þnh DS. NÕu Smax > DS th× g¸n Ci = 0 vµ quay l¹i b­íc 2. NÕu Smax < DS th× dõng l¹i Thùc chÊt cña bµi toµn b×nh sai l­íi c¬ së theo ph­¬ng ph¸p b×nh sai l­íi tù do lµ ®Þnh vÞ l­íi theo c¸c ®iÓm æn ®Þnh. 2.6.2 B×nh sai l­íi quan tr¾c Cã nhiÒu ph­¬ng ph¸p ®Ó b×nh sai l­íi quan tr¾c lón nh­ ph­¬ng ph¸p b×nh sai ®iÒu kiÖn, b×nh sai gi¸n tiÕp,…. Tuy nhiªn ph­¬ng ph¸p b×nh sai gi¸n tiÕp cã tÝnh quy luËt vµ ng¾n gän h¬n nªn thÝch hîp trong viÖc lËp tr×nh m¸y tÝnh ®Ó b×nh sai nh÷ng m¹ng l­íi lín. Néi dung cña ph­¬ng ph¸p nµy cã thÓ nªu tãm t¾t nh­ sau: 1. X¸c ®Þnh sè l­îng c¸c Èn sè vµ chän Èn sè. L­íi quan tr¾c lón th­êng lµ l­íi ®éc lËp hoÆc l­íi phô thuéc, nªn sè l­îng c¸c Èn sè tÝnh theo c«ng thøc: * Víi l­íi ®éc lËp: t= p – 1 (2.24) * Víi l­íi phô thuéc: t= p – p* (2.25) Trong c«ng thøc trªn p lµ tæng sè ®iÓm cña l­íi, p* lµ sè ®iÓm cã ®é cao biÕt tr­íc. Sau khi x¸c ®Þnh sè l­îng c¸c Èn sè võa ®ñ vµ ®éc lËp, ta th­êng chän Èn sè lµ trÞ b×nh sai ®é cao c¸c mèc . Dùa vµo c¸c ®iÓm ®· biÕt ®é cao ta x¸c ®Þnh ®­îc trÞ gÇn ®óng cña c¸c Èn sè. 2. LËp hÖ ph­¬ng tr×nh sè hiÖu chØnh HÖ ph­¬ng tr×nh sè hiÖu chØnh cã d¹ng ma trËn: V=AX + L (2.26) 3. LËp vµ gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh chuÈn Trong ph­¬ng ph¸p b×nh sai gi¸n tiÕp hÖ ph­¬ng tr×nh chuÈn cã d¹ng ma trËn: NX + M = (ATPA)X + (ATPL) = 0 (2.27) NghiÖm cña hÖ ph­¬ng tr×nh chuÈn: X = - N-1M (2.28) 4. TÝnh c¸c trÞ sau b×nh sai - Èn sè sau b×nh sai: X’ = X0 + X (2.29) - Sè hiÖu chØnh trÞ ®o: V= AX + L Vµ ma trËn trÞ ®o sau b×nh sai: L’ = L + V (2.30) 5. §¸nh gi¸ ®é chÝnh x¸c: a. Sai sè trung ph­¬ng träng sè ®¬n vÞ: (2.31) b. Sai sè trung ph­¬ng Èn sè (2.31) 2.7 Dù ®o¸n lón Cã thÓ dù ®o¸n lón theo hai c¸ch : 1.Theo lý thuyÕt c¬ häc ®Êt nÒn mãng th× ®é lón c«ng tr×nh ë thêi ®iÓm t cã thÓ ®­îc dù tÝnh theo c«ng thøc : (2.32) Trong ®ã: Stp: ®é lón toµn phÇn cña c«ng tr×nh . : HÖ sè nÐn t­¬ng ®èi cña nÒn c«ng tr×nh . C¸c kÕt qu¶ ®o lón ®­îc sö dông ®Ó x¸c ®Þnh c¸c th«ng sè Stp vµ . NÕu ®· tiÕn hµnh n chu kú quan tr¾c lón (n>2) th× hai th«ng sè trªn ®©y ®­îc x¸c ®Þnh theo ph­¬ng ph¸p b×nh ph­¬ng nhá nhÊt, tøc = min . Khai triÓn hµm (II.7.1) thµnh chuçi vµ gi÷ l¹i ®Õn sè h¹ng bËc nhÊt : Trong ®ã : lµ trÞ gÇn ®óng cña Ký hiÖu : Ph­¬ng tr×nh sè hiÖu chØnh cã d¹ng : Trong ®ã : lµ trÞ ®o Tõ hÖ ph­¬ng tr×nh sè hiÖu chØnh (II.6.1) lËp hÖ ph­¬ng tr×nh chuÈn : (2.33) Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh chuÈn (II.6.2) ta cã . Tõ ®ã tÝnh : (2.34) Tõ (II.6.3) ta thÊy tèc ®é lón lín nhÊt khi b¾t ®Çu quan tr¾c lón vµ tèc ®é lón gi¶m dÇn theo thêi gian . Khi c«ng tr×nh ®­îc coi lµ æn ®Þnh vµ ngõng ®o lón . §å thÞ biÓu diÔn ®é lón tuyÖt ®èi vµ tèc ®é lón theo thêi gian cã d¹ng nh­ h×nh 2.6 h×nh 2-6 2. §Ó dù ®o¸n lón cã thÓ sö dông ®a thøc : Trong ®ã : - ®é lón . - kho¶ng thêi gian gi÷a c¸c chu kú . - hÖ sè cña ®a thøc . NÕu bËc cña ®a thøc ®· ®­îc x¸c ®Þnh th× c¸c hÖ sè ®­îc x¸c ®Þnh theo ph­¬ng ph¸p b×nh ph­¬ng nhá nhÊt. NÕu bËc cña ®a thøc ®­îc x¸c ®Þnh ®ång thêi víi viÖc x¸c ®Þnh c¸c hÖ sè th× bµi to¸n ®­îc gi¶i theo ph­¬ng ph¸p nhÝch dÇn. §a thøc nµo ®­îc sö dông ®Ó tÝnh mµ cã th× ®a thøc ®ã ®­îc chän ®Ó dù ®o¸n lón. Trong ph­¬ng ph¸p dù ®o¸n lón theo hµm ®a thøc viÖc x¸c ®Þnh sè bËc ®a thøc ta ph¶i lÇn l­ît lËp c¸c ®a thøc víi sè bËc t¨ng tõ 0 ®Õn (k-2) ®iÒu nµy rÊt phøc t¹p v× vËy trong thùc tÕ ng­êi ta th­êng dù b¸o ®é lón theo hµm sè mò. Ch­¬ng 3 Thùc nghiÖm Trong ®å ¸n nµy em chän quan tr¾c ®é lón “ Trô së Tæng c«ng ty §Çu t­ N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n Hµ Néi “ lµm thùc nghiÖm kiÓm chøng nh÷ng vÊn ®Ò lý thuyÕt. Sè liÖu ®o gåm nhiÒu chu kú, trong ®å ¸n nµy em chØ lÊy 3 chu kú ®Æc ch­ng. 3.1 ®Æc ®iÓm c«ng tr×nh vµ yªu cÇu c¬ b¶n ®èi víi c«ng t¸c ®o ®é lón 3.1.1 §iÒu kiÖn ®Þa chÊt Trô së Tæng c«ng ty §Çu t­ N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n (PTNT) Hµ Néi ®­îc x©y dùng t¹i khu phè Ng« TÊt Tè. §©y lµ c«ng tr×nh nhµ cao 7 tÇng ®­îc x©y dùng míi hoµn toµn, cã mét sè ®Æc ®iÓm chÝnh sau : a.§iÒu kiÖn ®Þa chÊt Toµn bé khu nhµ cña Tæng c«ng ty §Çu t­ N«ng nghiÖp vµ PTNT Hµ Néi ®­îc x©y dùng trªn khu vùc cã ®iÒu kiÖ ®Þa chÊt biÕn ®éng phøc t¹p, kh«ng æn ®Þnh. líp ®Êt d­íi nÒn mãng c«ng tr×nh lµ ®Êt yÕu, chiÒu dµy líp bïn cã thÓ tíi hµng chôc mÐt . b.§Æc ®iÓm kÕt cÊu c«ng tr×nh C«ng tr×nh cã mét ®¬n nguyªn cao 7 tÇng ®­îc x©y dùng míi hoµn toµn, víi kÕt cÊu mèc lµ cäc bª t«ng Ðp. Toµn bé phÇn trªn cña ng« nhµ ®­îc x©y dùng theo c«ng nghÖ ®æ bª t«ng cèt thÐp c¸c khung cét nhµ. 3.1.2 yªu cÇu ®èi víi c«ng t¸c ®o ®é lón Do c«ng tr×nh ®­îc x©y dùng trªn khu vùc cã t×nh h×nh ®Þa chÊt biÕn ®æi phøc t¹p, do vËy trong qu¸ tr×nh thi c«ng vµ trong thêi gian sö dông c«ng tr×nh cÇn ph¶i tiÕn hµnh quan tr¾c ®é lón cña c«ng tr×nh víi môc ®Ých x¸c ®Þnh, ®¸nh gi¸ c¸c ®Æc tr­ng lón vµ møc ®é ¶nh h­ëng cña ®é lón víi c¸c kÕt cÊu phÝa trªn ng«i nhµ. Tuy nhiªn, víi yªu cÇu thùc tÕ, c«ng tr×nh ®­îc quan tr¾c 3 chu kú. ViÖc kh¶o s¸t ®é lón Trô së Tæng c«ng ty §Çu t­ N«ng nghiÖp vµ PTNT Hµ Néi ®­îc thùc hiÖn víi nhiÖm vô vµ c¸c môc ®Ých sau : - X¸c ®Þnh, ®¸nh gi¸ ®é lón, tèc ®é lón t¹i c¸c vÞ trÝ ®Æc tr­ng cña ng«i nhµ vµ tÝnh to¸n c¸c th«ng sè lón tæng thÓ cña toµn bé c«ng tr×nh. - KÕt qu¶ quan tr¾c ®é lón lµ mét trong nh÷ng c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l­îng c«ng tr×nh. 3.2 thiÕt kÕ l­íi 3.2.1 ThiÕt kÕ l­íi a.L­íi khèng chÕ c¬ së Gåm 6 mèc chia lµm 2 côm mçi côm 3 mèc, cã t¸c dông lµ c¬ së ®é cao thuû chuÈn ®Ó thùc hiÖn ®o nèi ®é cao c¸c ®iÓm quan tr¾c g¾n trªn th©n c«ng tr×nh trong suèt qu¸ tr×nh theo dâi ®é lón. Yªu cÇu ®èi víi c¸c ®iÓm mèc ®é cao gèc lµ ph¶i æn ®Þnh, cã ®é cao ®­îc x¸c ®Þnh víi ®é chÝnh x¸c cÇn thiÕt, v× vËy c¸c ®iÓm ®é cao gèc ph¶i cã cÊu tróc thÝch hîp vµ ®­îc ®Æt ë nh÷ng vÞ trÝ æn ®Þnh, n»m ngoµi ph¹m vi lón cña c«ng tr×nh. C¸c mèc ®é cao cÇn ®­îc ®o nèi liªn kÕt víi nhau t¹o thµnh mét m¹ng l­íi chÆt chÏ víi ®é chÝnh x¸c cao vµ ®­îc kiÓm tra th­êng xuyªn trong mçi chu kú quan tr¾c. L­íi khèng chÕ c¬ së lµ ®­êng thuû chuÈn h¹ng I ®o khÐp kÝn. MC5 MC4 MC6 MC3 MC1 MC2 h5 h4 h6 h8 h7 h2 h1 h3 L­íi khèng chÕ ®é cao ®­îc ®o nèi, liªn kÕt 6 mèc ®iÓm c¬ së (mèc chuÈn Ðp), trong l­íi gåm 8 tuyÕn ®o ®é cao t¹o thµnh 3 vßng khÐp kÝn. S¬ ®å l­íi khèng chÕ ®­îc ®­a ra trong h×nh 3-1 H×nh 3-1: S¬ ®å l­íi khèng chÕ c¬ së b.L­íi quan tr¾c Xung quanh c«ng tr×nh sÏ ®­îc g¾n 20 mèc lón t¹i vÞ trÝ c¸c cét chÞu lùc cña toµ nhµ. C¸c ®iÓm quan tr¾c ®­îc liªn kÕt víi nhau vµ nèi víi hÖ thèng ®iÓm khèng chÕ b¾ng tuyÕn thuû chuÈn h¹ng II. C¸c mèc quan tr¾c ®­îc kÝ hiÖu tõ M1 ®Õn M20. L­íi quan tr¾c lµ m¹ng l­íi thuû chuÈn dµy ®Æc liªn kÕt c¸c mèc lón vµ ®­îc ®o nèi víi 2 mèc khèng chÕ. H×nh 3-2 : S¬ ®å ®o lón 3.2.2 KÕt cÊu mèc a. Mèc khèng chÕ Do ®iÒu kiÖn mÆt b»ng cña c«ng tr×nh xung quanh kh«ng thÓ bè trÝ ®­îc c¸c mèc gèc b»ng cäc khoan hoÆc cäc Ðp, do ®ã mèc khèng chÕ ®­îc x©y dùng gåm 2 côm mèc, c¸c mèc ®­îc bè trÝ ngoµi ph¹m vi lón cña c«ng tr×nh, Ýt chÞu ¶nh h­ëng cña c¸c rung ®éng ngo¹i c¶nh nªn hÖ thèng mèc ®Æt ë ®©y cã kh¶ n¨ng æn ®Þnh l©u dµi. C¸c mèc khèng chÕ nµy cã kÕt cÊu b»ng bª t«ng cèt thÐp. 20 cm 20 cm 20 cm 40 cm 40 cm H×nh 3-3: KÕt cÊu mèc khèng chÕ b.Mèc quan tr¾c C¸c mèc lón cã d¹ng chám cÇu b»ng thÐp kh«ng gØ, ®­îc khoan vµ g¾n vµo c¸c vÞ trÝ cét chÞu lùc chÝng cña c«ng tr×nh. KÕt cÊu mèc ®­îc ®­a ra trong h×nh 3-4. Trong qu¸ tr×nh gia cè l¾p ®Æt ph¶i chó ý sao cho c¸c mèc lón kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn kiÕn tróc cña c«ng tr×nh ( ®Æc biÖt c¸c mèc ë vÞ trÝ cét tiÒn s¶nh). H×nh 3-4: KÕt cÊu mèc lón 3.2.3 ¦íc tÝnh ®é chÝnh x¸c a.X¸c ®Þnh sai sè tæng hîp cña c¸c bËc l­íi KÝ hiÖu : m1 lµ sai sè ®é cao l­íi khèng chÕ m2 lµ sai sè ®é cao l­íi quan tr¾c mH lµ sai sè tæng hîp cña 2 l­íi Do ®é lón cña mét ®iÓm ®­îc tÝnh lµ hiÖu ®é cao cña ®iÓm ®ã trong 2 chu kú quan tr¾c : S = Hj - Hi Nªn sai sè trung ph­¬ng ®é lón (mS) ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : C¸c chu kú quan tr¾c ®­îc thiÕt kÕ víi ®å h×nh vµ ®é chÝnh x¸c ®o t­¬ng ®­¬ng nhau, nªn cã thÓ coi : . VËy sai sè tæng hîp ®é cao lµ : Trong ®ã : mS = 1.0 mm ( yªu cÇu ®é chÝnh x¸c ®Æt ra ) thay vµo ta cã : mH = 0.71 mm kÝ hiÖu : k- lµ hÖ sè gi¶m ®é chÝnh x¸c gi÷a 2 bËc l­íi liªn tiÕp k = ( chän k = 2 ) mH2 = m12 + km12 = m12( 1 + k2 ) m1 = = 0.32 mm m2 = k m1 = 0.64 mm nh­ vËy víi yªu cÇu ®Æt ra cña ®o lón lµ mS = 1.0 mm th× sai sè cña mçi bËc l­íi lµ: - §èi víi l­íi khèng chÕ : m1 = 0.32 mm - §èi víi l­íi quan tr¾c : m2 = 0.64 mm b.¦íc tÝnh ®é chÝnh x¸c l­íi ®é cao trong quan tr¾c lón c«ng tr×nh *¦íc tÝnh ®é chÝnh x¸c l­ãi khèng chÕ c¬ së - Chän Èn sè lµ ®é cao cña 6 ®iÓm mèc trong l­íi - Thµnh lËp hÖ ph­¬ng tr×nh sè hiÖu chØnh : tt HÖ ph­¬ng tr×nh sè hiÖu chØnh Träng sè P MC1 MC2 MC3 MC4 MC5 MC6 1 -1 1 0 0 0 0 1 2 0 -1 1 0 0 0 1 3 1 0 -1 0 0 0 1 4 -1 0 0 1 0 0 0.1 5 0 0 0 -1 1 0 1 6 0 0 0 0 -1 1 1 7 0 0 0 1 0 -1 1 8 0 0 -1 0 0 1 0.1 B¶ng 3-1: HÖ ph­¬ng tr×nh sè hiÖu chØnh - Thµnh lËp ma trËn hÖ ph­¬ng tr×nh chuÈn R = X¸c lËp ma trËn ®Þnh vÞ C C = (1 1 1 1 1 1) - TÝnh ma trËn gi¶ nghÞch ®¶o R~ = TÝnh sai sè ®o chªnh cao trªn 1 tr¹m ®o §iÓm M2 vµ ®iÓm M5 lµ cã träng sè ®¶o lín nhÊt nªn lµ ®iÓm yÕu nhÊt. Sai sè chªnh cao 1 tr¹m ®o ph¶i tho¶ m·n ®Ó sai sè ®é cao ®iÓm mèc M2 vµ ®iÓm M5 kh«ng v­ît qu¸ 0.32mm ®­îc tÝnh theo c«ng thøc : m/tr = = 0.26 mm *¦íc tÝnh ®é chÝnh x¸c l­íi quan tr¾c - Chän Èn sè lµ ®é cao cña 20 mèc quan tr¾c trong l­íi - X¸c ®Þnh ma trËn hÖ sè hÖ ph­¬ng tr×nh sè hiÖu chØnh - TÝnh sai sè ®o chªnh cao trªn mét tr¹m ®o §iÓm M7 lµ cã träng sè ®¶o lín nhÊt nªn lµ ®iÓm yÕu nhÊt. Sai sè chªnh cao mét tr¹m ®o ph¶i tho¶ m·n sao cho sai sè ®é cao ®iÓm mèc M7 kh«ng v­ît 0.64mm ®­îc tÝnh theo c«ng thøc : mm/tr = = 0.37mm 3.2.4 Ph­¬ng ¸n ®o ®¹c Ph­¬ng ph¸p quan tr¾c §Ó ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c ®é lón (ms = 1 mm) theo TCXDVN 271 -2002 “ Quy tr×nh kü thuËt x¸c ®Þnh ®é lón c«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng nghiÖp “ cÇn ph¶I ¸p dông ph­¬ng ph¸p thuû chuÈn h×nh häc, trong l­íi khèng chÕ c¬ së ®­îc ®o víi ®é chÝnh x¸c cña thuû chuÈn h¹ng I, cßn l­íi quan tr¾c ®­îc ®o víi ®é chÝnh x¸c cña thuû chuÈn h¹ng II. M¸y mãc vµ dông cô ®o Dïng m¸y Ni - 004 (do CHLB §øc cò s¶n xuÊt) vµ cÆp mia invar. Tr­íc mçi chu kú quan tr¾c cÇn kiÓm nghiÖm, hiÖu chØnh m¸y vµ mia theo ®óng quy tr×nh cña quy ph¹m ®o thuû chuÈn. C¸c chØ tiªu vµ h¹n sai ®o ®¹c C¸c chØ tiªu vµ h¹n sai ®o ®¹c cña thuû chuÈn h¹ng I, II ®­îc ®­a ra trong b¶ng sau : TT ChØ tiªu kü thËt Thuû chuÈn h¹ng II Thuû chuÈn h¹ng I 1 ChiÒu dµi tia ng¾m ( m) 25 25 2 ChiÒu cao tia ng¾m (m) 0.5 0.5-0.8 3 Chªnh lÖch kho¶ng c¸ch tõ m¸y ®Õn mia(m) -Trªn mét tr¹m ®o - TÝch luü trªn mét ®o¹n ®o 1.0 2.0 0.5 1.0 4 Chªnh lÖch chªnh cao ®o trªn 1 tr¹m (mm) 0.5 0.4 5 Chªnh lÖch chªnh cao gi÷a ®o ®I , ®o vÒ 0.5(mm) 0.4(mm) 6 Sai sè khÐp tuyÕn 0.4 0.2 B¶ng 3-3 : ChØ tiªu kü thuËt Trong ®ã : n lµ sè tr¹m ®o theo 1 chiÒu trong tuyÕn 3.3 B×nh sai l­íi c¬ së vµ l­íi quan tr¾c theo c¸c chu kú 3.3.1 Chu kú 1 a. L­íi c¬ së: Thµnh Qu¶ tÝnh to¸n b×nh sai L­íi khèng chÕ c¬ së chu kú 1 (16/11/2004) ===========*****============ C¸c chØ tiªu cña l­íi --------------------- 1. Tæng sè ®iÓm : 6 2. Sè ®iÓm gèc : 1 3. Sè ®iÓm míi lËp : 5 4. Sè l­îng trÞ ®o : 8 --------------- Sè liÖu khëi tÝnh ---------------- ====================================== | SO | TEN | D O C A O | | TT | DIEM | ( m ) | |====================================| | 1 | MC1 | 7.0000 | ====================================== KÕt qu¶ ®é cao b×nh sai =========****========== ======================================== | SO | KI HIEU | DO CAO | S.S.T.P. | | T/T | DIEM | H (m) | MH (mm) | |======================================| | 1 | MC2 | 6.98909 | 0.04 | | 2 | MC3 | 6.96691 | 0.04 | | 3 | MC4 | 7.40822 | 0.09 | | 4 | MC5 | 7.65235 | 0.10 | | 5 | MC6 | 8.41037 | 0.09 | ======================================== TRÞ ®o vµ c¸c ®¹I l­îng b×nh sai ================================ ============================================================= | SO | TEN DOAN DO | CHENH CAO| SO | SO H/C| CHENH CAO| | TT |Diem dau-Diem sau| DO (mm) | TRAM | V(mm) | b/s (mm) | |===========================================================| | 1 |MC2 _MC3 | -22.15 | 1 | -0.03 | -22.18 | | 2 |MC3 _MC1 | 33.14 | 1 | -0.04 | 33.09 | | 3 |MC1 _MC2 | -10.88 | 1 | -0.03 | -10.91 | | 4 |MC4 _MC5 | 244.15 | 1 | -0.01 | 244.13 | | 5 |MC5 _MC6 | 758.04 | 2 | -0.02 | 758.02 | | 6 |MC4 _MC6 | 1002.16 | 3 | -0.01 | 1002.15 | | 7 |MC4 _MC1 | -408.29 | 5 | 0.07 | -408.22 | | 8 |MC3 _MC6 | 1443.34 | 8 | 0.12 | 1443.46 | ============================================================= Sai so don vi trong so Mh = 0.05 mm/Tram * §¸nh gi¸ chÊt l­îng ®o ngo¹i nghiÖp l­íi c¬ së: Sè liÖu ®o ®¹c trong m¹ng l­íi khèng chÕ c¬ së ®¹t yªu cÇu: Sai sè chªnh cao trªn 1 tr¹m ®o trong 2 côm mèc ®¹t gi¸ trÞ t­¬ng øng lµ 0.05mm (®é chÝnh x¸c ®o thiÕt kÕ lµ 0.26mm/tr¹m), Sai sè trung ph­¬ng ®é cao cña tÊt c¶ c¸c ®iÓm trong 2 côm mèc kh«ng v­ît qu¸ 0.1mm (sai sè cho phÐp lµ 0.3mm). Nh­ vËy, kÕt qu¶ ®o ®¹c trªn lµ tin cËy vµ ®é cao cña c¸c mèc chÈn nµy ®­îc lÊy lµm sè liÖu gèc cho l­íi quan tr¾c b. L­íi quan tr¾c: Thµnh Qu¶ tÝnh to¸n b×nh sai L­íi quan tr¾c chu kú 1(16/11/2004) ===========*****============ C¸c chØ tiªu cña l­íi --------------------- 1. Tæng sè ®iÓm : 22 2. Sè ®iÓm gèc : 2 3. Sè ®iÓm míi lËp : 20 4. Sè l­îng trÞ ®o : 26 --------------- Sè liÖu khëi tÝnh ----------------- ====================================== | SO | TEN | D O C A O | | TT | DIEM | (m) | |====================================| | 1 | MC1 | 7.0000 | | 2 | MC5 | 7.6524 | ====================================== KÕt qu¶ ®é cao b×nh sai =========****========== ======================================== | SO | KI HIEU | DO CAO | S.S.T.P. | | T/T | DIEM | H ( m ) | MH (mm) | |======================================| | 1 | M1 | 8.59713 | 0.18 | | 2 | M2 | 8.69121 | 0.18 | | 3 | M3 | 8.48166 | 0.17 | | 4 | M4 | 8.45352 | 0.18 | | 5 | M5 | 8.69749 | 0.18 | | 6 | M6 | 8.70403 | 0.17 | | 7 | M7 | 8.64715 | 0.18 | | 8 | M8 | 8.64058 | 0.21 | | 9 | M9 | 8.69696 | 0.21 | | 10 | M10 | 8.68846 | 0.19 | | 11 | M11 | 8.67865 | 0.18 | | 12 | M12 | 8.83906 | 0.19 | | 13 | M13 | 8.82864 | 0.17 | | 14 | M14 | 8.71934 | 0.17 | | 15 | M15 | 8.69996 | 0.16 | | 16 | M16 | 8.67783 | 0.15 | | 17 | M17 | 8.70145 | 0.16 | | 18 | M18 | 8.78233 | 0.17 | | 19 | M19 | 8.65417 | 0.19 | | 20 | M20 | 8.96523 | 0.18 | ======================================== TRÞ ®o vµ c¸c ®¹I l­îng b×nh sai ================================ ============================================================= | SO | TEN DOAN DO | CHENH CAO| SO | SO H/C| CHENH CAO| | TT |Diem dau-Diem sau| DO (mm) | TRAM | V(mm) | b/s (mm) | |===========================================================| | 1 |M1 _M2 | 94.15 | 1 | -0.07 | 94.08 | | 2 |M2 _M3 | -209.49 | 1 | -0.07 | -209.55 | | 3 |M3 _M4 | -28.14 | 1 | 0.00 | -28.14 | | 4 |M4 _M5 | 243.98 | 1 | 0.00 | 243.98 | | 5 |M5 _M6 | 6.54 | 1 | 0.00 | 6.54 | | 6 |M6 _M7 | -56.85 | 1 | -0.04 | -56.88 | | 7 |M7 _M8 | -6.56 | 2 | -0.02 | -6.57 | | 8 |M8 _M9 | 56.40 | 2 | -0.02 | 56.38 | | 9 |M9 _M19 | -42.78 | 2 | -0.02 | -42.79 | | 10 |M19 _M18 | 128.25 | 2 | -0.09 | 128.16 | | 11 |M18 _M17 | -80.84 | 1 | -0.04 | -80.88 | | 12 |M17 _M16 | -23.57 | 1 | -0.04 | -23.61 | | 13 |M1 _M15 | 102.76 | 1 | 0.07 | 102.82 | | 14 |M15 _M16 | -22.13 | 1 | 0.00 | -22.12 | | 15 |M15 _M14 | 19.33 | 1 | 0.06 | 19.39 | | 16 |M14 _M13 | 109.23 | 1 | 0.06 | 109.29 | | 17 |M13 _M18 | -46.31 | 1 | -0.01 | -46.31 | | 18 |M13 _M3 | -347.05 | 1 | 0.07 | -346.98 | | 19 |M18 _M20 | 182.91 | 1 | -0.01 | 182.90 | | 20 |M20 _M12 | -126.17 | 1 | -0.01 | -126.17 | | 21 |M12 _M11 | -160.40 | 1 | -0.01 | -160.41 | | 22 |M11 _M10 | 9.78 | 1 | 0.03 | 9.81 | | 23 |M11 _M19 | -24.45 | 1 | -0.04 | -24.48 | | 24 |M10 _M7 | -41.34 | 1 | 0.03 | -41.31 | | 25 |M16 _MC5 | -1025.37 | 3 | -0.12 | -1025.48 | | 26 |M6 _MC1 | -1704.31 | 7 | 0.28 | -1704.03 | ============================================================= Sai so don vi trong so Mh = 0.10 mm/Tram * §¸nh gi¸ chÊt l­îng ®o l­íi quan tr¾c: §¸nh gi¸ kÕt qu¶ b×nh sai: Sai sè trung ph­¬ng tr¹m ®o ®¹t 0.1mm (sai sè cho phÐp lµ 0.5mm/tr¹m), sai sè trung ph­¬ng ®é cao cña tÊt c¶ c¸c ®iÓm ®Òu nhá h¬n 0.21mm (®iÓm cã sai sè lín nhÊt lµ ®iÓm M8 vµ M9: mH=0.21mm). Nh­ vËy, cã thÓ kÕt luËn: kÕt qu¶ ®é cao vµ c¸c chØ tiªu sai sè sau b×nh sai ®Òu ®¹t yªu cÇu cña ®Ò c­¬ng vµ quy ph¹m, sè liÖu ®o ®¹c vµ tÝnh to¸n thuû chuÈn ®¹t chÊt l­îng vµ tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn quan tr¾c. §é cao cña c¸c mèc quan tr¾c chu kú 1 nµy lµ c¬ së ®Ó so s¸nh víi ®é cao c¸c mèc quan tr¾c ë c¸c chu kú tiÕp theo. 3.3.2 Chu kú 2 a. L­íi c¬ së: Thµnh Qu¶ tÝnh to¸n b×nh sai L­íi khèng chÕ c¬ së chu kú 2 (01/12/2004) ===========*****============ C¸c chØ tiªu cña l­íi --------------------- 1. Tæng sè ®iÓm : 6 2. Sè ®iÓm gèc : 0 3. Sè ®iÓm míi lËp : 6 4. Sè l­îng trÞ ®o : 8 --------------- Sè liÖu khëi tÝnh ---------------- ====================================== | SO | TEN | D O C A O | | TT | DIEM | ( m ) | |====================================| | 1 | MC2 | 6.9891 | | 2 | MC3 | 6.9669 | | 3 | MC4 | 7.4082 | | 4 | MC5 | 7.6524 | | 5 | MC6 | 8.4104 | | 6 | MC1 | 7.0000 | ====================================== kÕt qu¶ ®é cao b×nh sai =========****========== ================================================= | SO | KI HIEU | DO CAO | DO LECH | S.S.T.P | | T/T | DIEM | H ( m ) | S(mm) | MH (mm) | |===============================================| | 1 | MC2 | 6.98913 | 0.04 | 0.08 | | 2 | MC3 | 6.96645 | | 0.09 | | 3 | MC4 | 7.40869 | | 0.12 | | 4 | MC5 | 7.65238 | 0.03 | 0.12 | | 5 | MC6 | 8.40976 | | 0.13 | | 6 | MC1 | 6.99993 | -0.07 | 0.07 | ================================================= Tieu chuan danh gia do lech: Smax = 0.3 mm TrÞ ®o vµ c¸c ®¹i l­îng b×nh sai ================================ ============================================================= | SO | TEN DOAN DO | CHENH CAO| SO | SO H/C| CHENH CAO| | TT |Diem dau-Diem sau| DO (mm) | TRAM | V(mm) | b/s (mm) | |===========================================================| | 1 |MC2 _MC3 | -22.73 | 1 | 0.05 | -22.68 | | 2 |MC3 _MC1 | 33.41 | 1 | 0.07 | 33.48 | | 3 |MC1 _MC2 | -10.85 | 1 | 0.05 | -10.80 | | 4 |MC4 _MC5 | 243.63 | 1 | 0.06 | 243.69 | | 5 |MC5 _MC6 | 757.25 | 2 | 0.13 | 757.38 | | 6 |MC4 _MC6 | 1001.19 | 3 | -0.12 | 1001.06 | | 7 |MC4 _MC1 | -408.67 | 4 | -0.09 | -408.76 | | 8 |MC3 _MC6 | 1443.45 | 6 | -0.14 | 1443.31 | ============================================================= Sai so don vi trong so Mh = 0.10 mm/Tr * §¸nh gi¸ chÊt l­îng ®o ngo¹i nghiÖp l­íi c¬ së chu kú 2 Sè liÖu ®o ®¹c trong m¹ng l­íi khèng chÕ c¬ së ®¹t yªu cÇu: Sai sè chªnh cao trªn 1 tr¹m ®o trong 2 côm mèc ®¹t gi¸ trÞ t­¬ng øng lµ 0.1mm (®é chÝnh x¸c ®o thiÕt kÕ lµ 0.25mm/tr¹m), Sai sè trung ph­¬ng ®é cao cña tÊt c¶ c¸c ®iÓm trong 2 côm mèc kh«ng v­ît qu¸ -0.14mm (sai sè cho phÐp lµ 0.3mm). Nh­ vËy, kÕt qu¶ ®o ®¹c trªn cã ®é tin cËy cao vµ ®é cao cña c¸c mèc chÈn nµy ®­îc lÊy lµm sè liÖu gèc cho l­íi quan tr¾c cña chu kú 2. KÕt Qu¶ tÝnh to¸n ®é lón l­íi c¬ së (Chu kú 2 so víi chu kú 1) Sè TT Tªn ®iÓm §é cao (m) §é lón (mm) Tèc ®é lón (mm)/th¸ng Ghi chó Chu kú 1 Chu kú 2 S Vs 1 MC1 7.00000 6.99993 -0.07 -0.14 2 MC2 6.98909 6.98913 0.04 0.08 3 MC3 6.96691 6.96645 -0.46 -0.92 4 MC4 7.40822 7.40869 0.47 0.94 5 MC5 7.65235 7.65238 0.03 0.06 6 MC6 8.41037 8.40976 -0.61 -1.22 Trung b×nh Smax 0.47 0.94 MC4 Smin 0.03 0.06 MC5 Slech 0.44 0.88 b. L­íi quan tr¾c: Thµnh Qu¶ tÝnh to¸n b×nh sai L­íi quan tr¾c lón chu kú 2(01/12/2004) ===========*****============ C¸c chØ tiªu cña l­íi --------------------- 1. Tæng sè ®iÓm : 22 2. Sè ®iÓm gèc : 2 3. Sè ®iÓm míi lËp : 20 4. Sè l­îng trÞ ®o : 26 --------------- Sè liÖu khëi tÝnh ---------------- ====================================== | SO | TEN | D O C A O | | TT | DIEM | ( m ) | |====================================| | 1 | MC1 | 6.9999 | | 2 | MC5 | 7.6524 | ====================================== kÕt qu¶ ®é cao b×nh sai =========****========== ======================================== | SO | KI HIEU | DO CAO | S.S.T.P. | | T/T | DIEM | H ( m ) | MH (mm) | |======================================| | 1 | M1 | 8.59631 | 0.11 | | 2 | M2 | 8.69007 | 0.11 | | 3 | M3 | 8.48044 | 0.11 | | 4 | M4 | 8.45272 | 0.11 | | 5 | M5 | 8.69641 | 0.11 | | 6 | M6 | 8.70301 | 0.11 | | 7 | M7 | 8.64629 | 0.12 | | 8 | M8 | 8.64053 | 0.13 | | 9 | M9 | 8.69561 | 0.13 | | 10 | M10 | 8.68690 | 0.12 | | 11 | M11 | 8.67683 | 0.12 | | 12 | M12 | 8.83737 | 0.12 | | 13 | M13 | 8.82670 | 0.11 | | 14 | M14 | 8.71776 | 0.11 | | 15 | M15 | 8.69869 | 0.10 | | 16 | M16 | 8.67599 | 0.09 | | 17 | M17 | 8.69972 | 0.10 | | 18 | M18 | 8.78042 | 0.11 | | 19 | M19 | 8.65273 | 0.12 | | 20 | M20 | 8.96331 | 0.12 | ======================================== trÞ ®o vµ c¸c ®¹i l­îng b×nh sai ================================ ============================================================= | SO | TEN DOAN DO | CHENH CAO| SO | SO H/C| CHENH CAO| | TT |Diem dau-Diem sau| DO (mm) | TRAM | V(mm) | b/s (mm) | |===========================================================| | 1 |M1 _M2 | 93.78 | 1 | -0.02 | 93.76 | | 2 |M2 _M3 | -209.60 | 1 | -0.02 | -209.62 | | 3 |M3 _M4 | -27.75 | 1 | 0.03 | -27.72 | | 4 |M4 _M5 | 243.66 | 1 | 0.03 | 243.69 | | 5 |M5 _M6 | 6.58 | 1 | 0.03 | 6.61 | | 6 |M6 _M7 | -56.75 | 1 | 0.03 | -56.72 | | 7 |M7 _M8 | -5.73 | 2 | -0.03 | -5.76 | | 8 |M8 _M9 | 55.11 | 2 | -0.03 | 55.08 | | 9 |M9 _M19 | -42.86 | 2 | -0.03 | -42.88 | | 10 |M19 _M18 | 127.72 | 2 | -0.03 | 127.68 | | 11 |M18 _M17 | -80.72 | 1 | 0.02 | -80.70 | | 12 |M17 _M16 | -23.75 | 1 | 0.02 | -23.73 | | 13 |M1 _M15 | 102.35 | 1 | 0.02 | 102.37 | | 14 |M15 _M16 | -22.68 | 1 | -0.02 | -22.70 | | 15 |M15 _M14 | 19.03 | 1 | 0.04 | 19.07 | | 16 |M14 _M13 | 108.90 | 1 | 0.04 | 108.94 | | 17 |M13 _M18 | -46.28 | 1 | -0.01 | -46.28 | | 18 |M13 _M3 | -346.31 | 1 | 0.05 | -346.25 | | 19 |M18 _M20 | 182.94 | 1 | -0.04 | 182.90 | | 20 |M20 _M12 | -125.91 | 1 | -0.04 | -125.95 | | 21 |M12 _M11 | -160.50 | 1 | -0.04 | -160.54 | | 22 |M11 _M10 | 10.11 | 1 | -0.04 | 10.07 | | 23 |M11 _M19 | -24.09 | 2 | -0.01 | -24.10 | | 24 |M10 _M7 | -40.57 | 1 | -0.04 | -40.61 | | 25 |M16 _MC5 | -1023.61 | 3 | 0.00 | -1023.61 | | 26 |M6 _MC1 | -1703.08 | 7 | -0.01 | -1703.08 | ============================================================= Sai so don vi trong so Mh = 0.06 mm/Tr * §¸nh gi¸ chÊt l­îng ®o l­íi quan tr¾c chu kú 2: §¸nh gi¸ kÕt qu¶ b×nh sai: Sai sè trung ph­¬ng tr¹m ®o ®¹t 0.06mm (sai sè cho phÐp lµ 0.5mm/tr¹m), sai sè trung ph­¬ng ®é cao cña tÊt c¶ c¸c ®iÓm ®Òu nhá h¬n 0.0.13mm (®iÓm cã sai sè lín nhÊt lµ ®iÓm M8 vµ M9: mH=0.13mm). Nh­ vËy, cã thÓ kÕt luËn: kÕt qu¶ ®é cao vµ c¸c chØ tiªu sai sè sau b×nh sai ®Òu ®¹t yªu cÇu cña ®Ò c­¬ng vµ quy ph¹m, sè liÖu ®o ®¹c vµ tÝnh to¸n thuû chuÈn ®¹t chÊt l­îng vµ tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn quan tr¾c. LÊy ®é cao cña c¸c mèc quan tr¾c chu kú 2 ®Ó so s¸nh víi ®é cao c¸c mèc quan tr¾c ë chu kú, 1®­a ra kÕt qu¶ quan tr¾c sau 2 chu kú (®ã lµ ®é lón cña c«ng tr×nh vµ tèc ®é lón cña c¸c mèc qua tr¾c). §ång thêi kÕt qu¶ quan tr¾c nµy ®­îc lÊy ®Ó so s¸nh víi c¸c chu kú tiÕp theo. c. b¶ng so s¸nh chu kú 2 víi chu kú 1 Tõ kÕt qu¶ ®o ®¹c ngoµi thùc ®Þa, sau 2 chu kú quan tr¾c lón nhµ lµm viÖc Tæng c«ng ty vËt t­ n«ng nghiÖp ®· cã thÓ tÝnh ®­îc ®é lón, tèc ®é lón cña c«ng tr×nh nh­ b¶ng 3-1 B¶ng 3-1 KÕt Qu¶ tÝnh to¸n ®é lón (Chu kú 2 so víi chu kú 1) Sè TT Tªn ®iÓm §é cao (m) §é lón (mm) Tèc ®é lón (mm)/th¸ng Ghi chó Chu kú 1 Chu kú 2 S Vs 1 M1 8.59713 8.59631 -0.82 -1.64 2 M2 8.69121 8.69007 -1.14 -2.28 3 M3 8.48166 8.48044 -1.22 -2.44 4 M4 8.45352 8.45272 -0.80 -1.60 5 M5 8.69749 8.69641 -1.08 -2.16 6 M6 8.70403 8.70301 -1.02 -2.04 7 M7 8.64715 8.64629 -0.86 -1.72 8 M8 8.64058 8.64053 -0.05 -0.10 9 M9 8.69696 8.69561 -1.35 -2.70 10 M10 8.68846 8.68690 -1.56 -3.12 11 M11 8.67865 8.67683 -1.82 -3.64 12 M12 8.83906 8.83737 -1.69 -3.38 13 M13 8.82864 8.82670 -1.94 -3.88 14 M14 8.71934 8.71776 -1.58 -3.16 15 M15 8.69996 8.69869 -1.27 -2.54 16 M16 8.67783 8.67599 -1.84 -3.68 17 M17 8.70145 8.69972 -1.73 -3.46 18 M18 8.78233 8.78042 -1.91 -3.82 19 M19 8.65417 8.65273 -1.44 -2.88 20 M20 8.96523 8.96331 -1.92 -3.84 Trung b×nh -1.35 -2.70 Smax -1.94 -3.88 M13 Smin -0.05 -0.10 M8 Slech -1.89 -3.78 3.3.3 Chu kú 3 a. L­íi c¬ së: Thµnh Qu¶ tÝnh to¸n b×nh sai L­íi khèng chÕ c¬ së chu kú 3 (14/12/2004) ===========*****============ C¸c chØ tiªu cña l­íi --------------------- 1. Tæng sè ®iÓm : 6 2. Sè ®iÓm gèc : 0 3. Sè ®iÓm míi lËp : 6 4. Sè l­îng trÞ ®o : 8 Sè liÖu khëi tÝnh ---------------- ====================================== | SO | TEN | D O C A O | | TT | DIEM | (m) | |====================================| | 1 | MC2 | 6.9891 | | 2 | MC3 | 6.9665 | | 3 | MC4 | 7.4087 | | 4 | MC5 | 7.6524 | | 5 | MC6 | 8.4098 | | 6 | MC1 | 6.9999 | ====================================== kÕt qu¶ ®é cao b×nh sai =========****========== ================================================= | SO | KI HIEU | DO CAO | DO LECH | S.S.T.P | | T/T | DIEM | H ( m ) | S(mm) | MH (mm) | |===============================================| | 1 | MC2 | 6.98893 | -0.20 | 0.15 | | 2 | MC3 | 6.96661 | 0.16 | 0.14 | | 3 | MC4 | 7.40879 | 0.10 | 0.19 | | 4 | MC5 | 7.65242 | 0.04 | 0.23 | | 5 | MC6 | 8.41017 | | 0.23 | | 6 | MC1 | 6.99982 | -0.11 | 0.14 | ================================================= Tieu chuan danh gia do lech: Smax = 0.3 mm trÞ ®o vµ c¸c ®¹i l­îng b×nh sai ================================ ============================================================= | SO | TEN DOAN DO | CHENH CAO| SO | SO H/C| CHENH CAO| | TT |Diem dau-Diem sau| DO (mm) | TRAM | V(mm) | b/s (mm) | |===========================================================| | 1 |MC2 _MC3 | -22.44 | 1 | 0.12 | -22.32 | | 2 |MC3 _MC1 | 33.10 | 1 | 0.11 | 33.21 | | 3 |MC1 _MC2 | -11.01 | 1 | 0.12 | -10.89 | | 4 |MC4 _MC5 | 243.78 | 2 | -0.15 | 243.63 | | 5 |MC5 _MC6 | 757.98 | 3 | -0.23 | 757.75 | | 6 |MC4 _MC6 | 1001.18 | 3 | 0.20 | 1001.37 | | 7 |MC4 _MC1 | -409.02 | 5 | 0.05 | -408.97 | | 8 |MC3 _MC6 | 1443.49 | 7 | 0.07 | 1443.55 | ============================================================= Sai so don vi trong so Mh = 0.17 mm/Tram * §¸nh gi¸ chÊt l­îng ®o ngo¹i nghiÖp l­íi c¬ së chu kú 3 Sè liÖu ®o ®¹c trong m¹ng l­íi khèng chÕ c¬ së ®¹t yªu cÇu: Sai sè chªnh cao trªn 1 tr¹m ®o trong 2 côm mèc ®¹t gi¸ trÞ t­¬ng øng lµ 0.17mm (®é chÝnh x¸c ®o thiÕt kÕ lµ 0.25mm/tr¹m), Sai sè trung ph­¬ng ®é cao cña tÊt c¶ c¸c ®iÓm trong 2 côm mèc kh«ng v­ît qu¸ 0.23mm (sai sè cho phÐp lµ 0.3mm). Tõ sè liÖu ®o ®¹c, kÕt qu¶ tÝnh to¸n trªn cho ®é tin cËy cao vµ ®é cao cña c¸c mèc chuÈn nµy ®­îc lÊy lµm sè liÖu gèc cho l­íi quan tr¾c cña chu kú 3. KÕt Qu¶ tÝnh to¸n ®é lón l­íi c¬ së (Chu kú 3 so víi chu kú 1) Sè TT Tªn ®iÓm §é cao (m) §é lón (mm) Tèc ®é lón (mm)/th¸ng Ghi chó Chu kú 1 Chu kú 2 S Vs 1 MC1 7.00000 6.99982 -0.18 -0.19 2 MC2 6.98909 6.98893 -0.16 -0.17 3 MC3 6.96691 6.96661 -0.30 -0.32 4 MC4 7.40822 7.40879 0.57 0.61 5 MC5 7.65235 7.65242 0.07 0.07 6 MC6 8.41037 8.41017 -0.20 -0.21 Trung b×nh Smax 0.57 0.61 MC4 Smin 0.07 0.07 MC5 Slech 0.50 0.54 b. L­íi quan tr¾c: Thµnh Qu¶ tÝnh to¸n b×nh sai L­íi quan tr¾c lón chu kú 3 (14/12/2004) ===========*****============ C¸c chØ tiªu cña l­íi --------------------- 1. Tæng sè ®iÓm : 22 2. Sè ®iÓm gèc : 2 3. Sè ®iÓm míi lËp : 20 4. Sè l­îng trÞ ®o : 26 --------------- Sè liÖu khëi tÝnh ---------------- ====================================== | SO | TEN | D O C A O | | TT | DIEM | ( m ) | |====================================| | 1 | MC1 | 6.9998 | | 2 | MC5 | 7.6524 | ====================================== kÕt qu¶ ®é cao b×nh sai =========****========== ======================================== | SO | KI HIEU | DO CAO | S.S.T.P. | | T/T | DIEM | H ( m ) | MH (mm) | |======================================| | 1 | M1 | 8.59511 | 0.36 | | 2 | M2 | 8.68880 | 0.37 | | 3 | M3 | 8.47941 | 0.36 | | 4 | M4 | 8.45136 | 0.38 | | 5 | M5 | 8.69539 | 0.38 | | 6 | M6 | 8.70208 | 0.36 | | 7 | M7 | 8.64524 | 0.38 | | 8 | M8 | 8.63892 | 0.43 | | 9 | M9 | 8.69445 | 0.43 | | 10 | M10 | 8.68598 | 0.39 | | 11 | M11 | 8.67536 | 0.39 | | 12 | M12 | 8.83567 | 0.40 | | 13 | M13 | 8.82485 | 0.35 | | 14 | M14 | 8.71624 | 0.36 | | 15 | M15 | 8.69684 | 0.33 | | 16 | M16 | 8.67445 | 0.30 | | 17 | M17 | 8.69793 | 0.36 | | 18 | M18 | 8.77903 | 0.36 | | 19 | M19 | 8.65127 | 0.39 | | 20 | M20 | 8.96169 | 0.39 | ======================================== trÞ ®o vµ c¸c ®¹i l­îng b×nh sai ================================ ============================================================= | SO | TEN DOAN DO | CHENH CAO| SO | SO H/C| CHENH CAO| | TT |Diem dau-Diem sau| DO (mm) | TRAM | V(mm) | b/s (mm) | |===========================================================| | 1 |M1 _M2 | 93.72 | 1 | -0.02 | 93.69 | | 2 |M2 _M3 | -209.37 | 1 | -0.02 | -209.39 | | 3 |M3 _M4 | -28.13 | 1 | 0.08 | -28.05 | | 4 |M4 _M5 | 243.88 | 2 | 0.15 | 244.03 | | 5 |M5 _M6 | 6.62 | 1 | 0.08 | 6.69 | | 6 |M6 _M7 | -56.80 | 1 | -0.04 | -56.84 | | 7 |M7 _M8 | -6.25 | 2 | -0.07 | -6.32 | | 8 |M8 _M9 | 55.60 | 2 | -0.07 | 55.53 | | 9 |M9 _M19 | -43.11 | 2 | -0.07 | -43.18 | | 10 |M19 _M18 | 127.93 | 2 | -0.16 | 127.76 | | 11 |M18 _M17 | -81.00 | 2 | -0.10 | -81.10 | | 12 |M17 _M16 | -23.38 | 2 | -0.10 | -23.48 | | 13 |M1 _M15 | 101.71 | 1 | 0.02 | 101.73 | | 14 |M15 _M16 | -22.33 | 1 | -0.06 | -22.39 | | 15 |M15 _M14 | 19.31 | 1 | 0.09 | 19.39 | | 16 |M14 _M13 | 108.52 | 1 | 0.09 | 108.61 | | 17 |M13 _M18 | -45.81 | 1 | -0.01 | -45.82 | | 18 |M13 _M3 | -345.54 | 1 | 0.10 | -345.44 | | 19 |M18 _M20 | 182.70 | 1 | -0.04 | 182.66 | | 20 |M20 _M12 | -125.98 | 1 | -0.04 | -126.02 | | 21 |M12 _M11 | -160.28 | 1 | -0.04 | -160.32 | | 22 |M11 _M10 | 10.62 | 1 | 0.01 | 10.63 | | 23 |M11 _M19 | -24.00 | 2 | -0.09 | -24.09 | | 24 |M10 _M7 | -40.76 | 1 | 0.01 | -40.75 | | 25 |M16 _MC5 | -1021.68 | 3 | -0.35 | -1022.03 | | 26 |M6 _MC1 | -1703.07 | 7 | 0.81 | -1702.26 | ============================================================= Sai so don vi trong so Mh = 0.20 mm/Tram * §¸nh gi¸ chÊt l­îng ®o l­íi quan tr¾c chu kú 3: §¸nh gi¸ kÕt qu¶ b×nh sai: Sai sè trung ph­¬ng tr¹m ®o ®¹t 0.2mm (sai sè cho phÐp lµ 0.5mm/tr¹m), sai sè trung ph­¬ng ®é cao cña tÊt c¶ c¸c ®iÓm ®Òu nhá h¬n 0.43mm-sai sè cho phÐp lµ 0.7mm, ®iÓm cã sai sè lín nhÊt lµ ®iÓm M8 vµ M9: mH=0.43mm. Tõ thµnh tÝnh to¸n nµy, cã thÓ kÕt luËn: kÕt qu¶ ®é cao vµ c¸c chØ tiªu sai sè sau b×nh sai ®Òu ®¹t yªu cÇu cña ®Ò c­¬ng vµ quy ph¹m, sè liÖu ®o ®¹c vµ tÝnh to¸n thuû chuÈn ®¹t chÊt l­îng vµ tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn quan tr¾c. LÊy ®é cao cña c¸c mèc quan tr¾c chu kú 2 ®Ó so s¸nh víi ®é cao c¸c mèc quan tr¾c ë chu kú1 vµ chu kú 2 vµ ®­a ra kÕt qu¶ quan tr¾c sau 3 chu kú (®ã lµ ®é lón cña c«ng tr×nh vµ tèc ®é lón cña c¸c mèc qua tr¾c). §ång thêi kÕt qu¶ quan tr¾c nµy ®­îc lÊy ®Ó so s¸nh víi c¸c chu kú tiÕp theo. c. B¶ng so s¸nh chu kú 3 víi chu kú 2, chu kú 3 so víi chu kú 1 Tõ kÕt qu¶ ®o ®¹c ngoµi thùc ®Þa, sau 3 chu kú quan tr¾c lón nhµ lµm viÖc Tæng c«ng ty vËt t­ n«ng nghiÖp ®· cã thÓ tÝnh ®­îc ®é lón, tèc ®é lón cña c«ng tr×nh nh­ b¶ng 3-2 vµ 3-3. B¶ng 3-2 KÕt Qu¶ tÝnh to¸n ®é lón (Chu kú 3 so víi chu kú 2) Sè TT Tªn ®iÓm §é cao (m) §é lón (mm) Tèc ®é lón (mm) Ghi chó Chu kú 2 Chu kú 3 S Vs 1 M1 8.59631 8.59511 -1.20 -2.77 2 M2 8.69007 8.68880 -1.27 -2.93 3 M3 8.48044 8.47941 -1.03 -2.38 4 M4 8.45272 8.45136 -1.36 -3.14 5 M5 8.69641 8.69539 -1.02 -2.35 6 M6 8.70301 8.70208 -0.93 -2.15 7 M7 8.64629 8.64524 -1.05 -2.42 8 M8 8.64053 8.63892 -1.61 -3.72 9 M9 8.69561 8.69445 -1.16 -2.68 10 M10 8.68690 8.68598 -0.92 -2.12 11 M11 8.67683 8.67536 -1.47 -3.39 12 M12 8.83737 8.83567 -1.70 -3.92 13 M13 8.82670 8.82485 -1.85 -4.27 14 M14 8.71776 8.71624 -1.52 -3.51 15 M15 8.69869 8.69684 -1.85 -4.27 16 M16 8.67599 8.67445 -1.54 -3.55 17 M17 8.69972 8.69793 -1.79 -4.13 18 M18 8.78042 8.77903 -1.39 -3.21 19 M19 8.65273 8.65127 -1.46 -3.37 20 M20 8.96331 8.96169 -1.62 -3.74 Trung b×nh -1.39 -3.20 Smax -1.85 -4.27 M13 Smin -0.92 -2.12 M10 Slech -0.93 -2.15 B¶ng 3-3 KÕt Qu¶ tÝnh to¸n ®é lón (Chu kú 3 so víi chu kú 1) Sè TT Tªn ®iÓm §é cao (m) §é lón (mm) Tèc ®é lón (mm) Ghi chó Chu kú 1 Chu kú 3 S Vs 1 M1 8.59713 8.59511 -2.02 -2.16 2 M2 8.69121 8.68880 -2.41 -2.58 3 M3 8.48166 8.47941 -2.25 -2.41 4 M4 8.45352 8.45136 -2.16 -2.31 5 M5 8.69749 8.69539 -2.10 -2.25 6 M6 8.70403 8.70208 -1.95 -2.09 7 M7 8.64715 8.64524 -1.91 -2.05 8 M8 8.64058 8.63892 -1.66 -1.78 9 M9 8.69696 8.69445 -2.51 -2.69 10 M10 8.68846 8.68598 -2.48 -2.66 11 M11 8.67865 8.67536 -3.29 -3.52 12 M12 8.83906 8.83567 -3.39 -3.63 13 M13 8.82864 8.82485 -3.79 -4.06 14 M14 8.71934 8.71624 -3.10 -3.32 15 M15 8.69996 8.69684 -3.12 -3.34 16 M16 8.67783 8.67445 -3.38 -3.62 17 M17 8.70145 8.69793 -3.52 -3.77 18 M18 8.78233 8.77903 -3.30 -3.54 19 M19 8.65417 8.65127 -2.90 -3.11 20 M20 8.96523 8.96169 -3.54 -3.79 Trung b×nh -2.74 -2.93 Smax -3.79 -4.06 M13 Smin -1.66 -1.78 M8 Slech -2.13 -2.28 KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ Qua mét thêi gian t×m hiÓu vµ nghiªn cøu ®Ó hoµn thµnh ®å ¸n tèt nghiÖp cña m×nh, em cã mét sè nhËn xÐt nh­ sau: Trong ®å ¸n ®· nªu ra ph­¬ng ph¸p x©y dùng l­íi quan tr¾c vµ c¸c ph­¬ng ph¸p b×nh sai th«ng th­êng ®èi víi l­íi khèng chÕ c¬ së vµ l­íi quan tr¾c. B×nh sai l­íi khèng chÕ c¬ së theo ph­¬ng ph¸p b×nh sai l­íi tù do cho phÐp nhËn ®­îc kÕt qu¶ trùc tiÕp tõ mçi chu kú ®o. §ång thêi lo¹i trõ ®­îc ¶nh h­ëng cña sai sè sè liÖu gèc ®Õn kÕt qu¶ ®o. §Ó b×nh sai l­íi c¬ së theo ph­¬ng ph¸p b×nh sai l­íi tù do th× viÖc x¸c ®Þnh ®é cao gÇn ®óng cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn kÕt ®é cao sau b×nh sai. Do ®ã viÖc sö dông ®é cao b×nh sai cña chu kú tr­íc lµm ®é cao gÇn ®óng cña chu kú sau cho phÐp ®Þnh vÞ l­íi trong mét hÖ ®é cao thèng nhÊt. §èi víi l­íi quan tr¾c, cã nhiÒu ph­¬ng ph¸p b×nh sai kh¸c nhau, nh­ b×nh sai ®iÒu kiÖn, b×nh sai gi¸n tiÕp…. Tuy nhiªn ph­¬ng ph¸p b×nh sai ®iÒu kiÖn chØ øng dông ®èi víi nh÷ng m¶ng l­íi nhá, cã thÓ tÝnh to¸n nhanh chãng. Nh­ng ®èi víi nh÷ng m¹ng l­íi lín th× ph­¬ng ph¸p b×nh sai gi¸n tiÕp chiÕm ­u thÕ h¬n c¶ do tÝnh quy luËt, dÔ dµng lËp tr×nh trªn m¸y tÝnh. KÕt qu¶ tÝnh to¸n thùc nghiÖm ®· ®­îc kiÓm tra b»ng nhiÒu ph­¬ng ph¸p kh¸c nhau, vµ ®Òu cho kÕt qu¶ víi ®é chÝnh x¸c nh­ nhau. Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù h­íng dÉn chØ b¶o tËn t×nh cña thÇy gi¸o TS.D­¬ng V©n Phong ®Ó em cã thÓ hoµn thµnh tèt ®å ¸n cña m×nh! Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Hà Nội, th¸ng 12 năm 2007 Sinh viªn thực hiện NguyÔn Do·n HiÕu TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bình sai tính toán lưới trắc địa và GPS GS.TSKH Hoàng Ngọc Hà Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật Hà Nội 2006 [2] Tính toán trắc địa và cơ sở dữ liệu GS.TSKH Hoàng Ngọc Hà - Đại học Mỏ - địa chất 1999 [3] Cơ sở toán học xử lý số liệu trắc địa Hoàng Ngọc Hà – Trương Quang Hiếu - Đại học Mỏ - địa chất 1999 [4] Nghiên cứu ứng dụng bình sai tự do trong lĩnh vực xử lý số liệu trắc địa công trình - Trần Khánh - Luận án phó tiến sĩ khoa học kỹ thuật – Hà Nội 1996. [5] Lý thuyết sai số và phương pháp bình phương nhỏ nhất Phan văn Hiến – Vi Trường – Trương Quang Hiếu Môc lôc Më ®Çu………………………………………………...……………………1 Ch­¬ng 1 : Kh¸i qu¸t chung…………………………………...…………3 Kh¸i qu¸t vÒ chuyÓn dÞch biÕn d¹ng c«ng tr×nh........................3 C¸c ph­¬ng ph¸p quan tr¾c ®é lón c«ng tr×nh...........................6 Ch­¬ng 2 : Ph­¬ng ph¸p x©y dùng l­íi vµ xö lý sè liÖu ®o lón c«ng tr×nh cao tÇng ……………………………………....... 9 2.1. X¸c ®Þnh ®é chÝnh x¸c quan tr¾c ®é lón c«ng tr×nh vµ lùa chän chu kú ®o hîp lý.........................................................................9 ThiÕt kÕ mèc vµ l­íi khèng chÕ phôc vô ®o lón c«ng tr×nh.....12 Ph­¬ng ph¸p ®o ®¹c vµ xö lý sè liÖu ®o lón..............................21 Ph©n tÝch ®é æn ®Þnh cña c¸c mèc c¬ së....................................32 B×nh sai l­íi tù do..................................................................... 34 B×nh sai l­íi khèng chÕ c¬ së vµ l­íi ®o lón.............................37 Dù ®o¸n lón................................................................................39 Ch­¬ng 3 : Thùc nghiÖm………………………………………...………..42 §Æc ®iÓm c«ng tr×nh vµ yªu cÇu c¬ b¶n ®èi víi c«ng t¸c ®o ®é lón.....................................................................42 ThiÕt kÕ l­íi...............................................................................43 B×nh sai l­íi c¬ së vµ l­íi quan tr¾c theo c¸c chu kú................49 KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ……………………………………………………...64 Tµi liÖu tham kh¶o………………………………………………………...65

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhương pháp xây dựng lưới và xử lý số liệu đo lún công trình cao tầng.doc