Đề tài So sánh giữa hai loại giao thức tìm đường Distance vector và Link State, phân tích hoạt động của giao thức chọn đường OSPF

Mục Lục Phần A 3 Distance vector. I)Giới thiệu 3 II)Hoạt động 3 Maximum Hot Coult : 6 Split Horizon : 7 Router Poisoning : 7 III)Phân loại : 8 A)Routing Information Protocol - RIP : 8 B)Interior Gateway Protocol - IGRP : 9 Phần B 9 Link-state I)Giới thiệu 9 II)Hoạt động 9 So sánh giữa giao thức Link State và Distance Vector . 10 Các biện pháp kỹ thuật để khắc phục nhược điểm 10 Phần C 11 Giao thức OSPF I)Giới thiệu 11 II)Chuơng 1 11 1)So sánh giữa OSPF và RIP 11 2)Thuật toán Link - States 12 a)Giải thuật đường đi ngắn nhất 13 b)Giá OSPF-Cây đường đi ngắn nhất : 13 3)Khái niệm vùng(Area) và biên(Border) của các Router 14 4)Các gói Link-State: 15 5) Chức năng của OSPF trên các router: 16 6) Xác nhận OSPF 17 a)Xác nhận dựa trên mật khẩu 17 b)Xác nhận phân loại lời nhắn 17 7)Khung và vùng 0 18 8)Các kêt nối ảo 19 9)Các router hàng xóm (Neighbors) 21 10)Sự liền kề(lân cận) 22 III)Chương 2 29 1)Các biện pháp để giảm bới rắc rối khi cấu hình các router hàng xóm và chỉ định các router thành DR và BDR trên mạng NBMA. 29 a)Các ghép nối logic điểm- điểm(GNLG) 29 b)Chọn kiểu ghép nối cho cổng. 30 c)Các ghép nối điểm - nhiều điểm(DND) 31 d)Các ghép nối broadcast. 34 2)OSPF và sự hợp nhất các router (Router Summarization) 34 a)Hợp nhất trong vùng 34 b)Hợp nhất ngoài 35 3)Vùng gốc 36 4)Cấu hình lại router theo chuẩn OSPF 41 5)Cấu hình lại OSPF thành các giao thức khác 45 a)Chuyển đổi các Metric 45 b)VLSM(Variable Length Subnet Guide) 46 c)Cấu hình tương tác 48 6)Sự thâm nhập ngầm định vào OSPF 51 7)Các thủ thuật thiết kế OSPF 53 a) Số hàng xóm tối đa trên một phân đoạn 53 b)Số vùng cho mỗi ABR 54 c)Mô hình lưới toàn cục và lưới cục bộ 55 d)Các vấn đề về bộ nhớ 55 IV)Phụ lục : 55

doc66 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/07/2013 | Lượt xem: 1959 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài So sánh giữa hai loại giao thức tìm đường Distance vector và Link State, phân tích hoạt động của giao thức chọn đường OSPF, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
em nh­ lµ kh«ng ®ñ tiªu chuÈn ®Ó lõa chän lµm DR .Kh¸i niÖm “poll-interval” lµ kho¶ng thêi gian c¸c cæng cña NBMA ®îi ®Ó göi “Hello” ®Ó th¨m dß xem cã router nµo gÆp sù cè kh«ng.S¬ ®å sau ®©y sÏ chØ râ tÇm quan träng cña viªc lùa chän c¸c DR. Trong s¬ ®å trªn cho thÊy cÇn thiÕt ph¶i chän cæng cña RTA lµm DR bëi v× chØ cã RTA lµ cã c¸c kÕt nèi tíi c¸c router kh¸c .ViÖc lùa chän DR ®­îc tiÕn hµnh b»ng c¸ch thiÕt lËp c¸c møc ­u tiªn cho c¸c cæng .C¸c router kh«ng cã kh¶ n¨ng trë thµnh DR hoÆc BDR sÏ cã møc ­u tiªn lµ 0 . III)Ch­¬ng 2 1)C¸c biÖn ph¸p ®Ó gi¶m bíi r¾c rèi khi cÊu h×nh c¸c router hµng xãm vµ chØ ®Þnh c¸c router thµnh DR vµ BDR trªn m¹ng NBMA. a)C¸c ghÐp nèi logic ®iÓm- ®iÓm(GNLG) C¸c GNLG ®iÓm-®iÓm nh­ lµ mét c¸ch ®Þnh nghÜa logic mét ghÐp nèi. Mét ghÐp nèi vËt lý cã thÓ ®­îc ph©n ra thµnh nhiÒu ghÐp nèi logic víi mçi ghÐp nèi logic ®­îc ®Þnh nghÜa nh­ lµ mét ghÐp nèi ®iÓm-®iÓm .Ph­¬ng ph¸p nµy ®Çu tiªn ®­îc sö dông víi môc ®Ých c¶i thiÖn mét sè vÊn ®Ò trªn NBMA b»ng c¸ch ph©n m¶nh däc dùa trªn c¸c giao thøc t×m ®­êng. C¸c GNLG ®iÓm ®iÓm cã c¸c ®Æc ®iÓm nh­ c¸c ghÐp nèi ®iÓm-®iÓm kh¸c. Víi ph­¬ng ph¸p nµy ,khi giao thøc OSPF ®­îc thùc thi trªn m¹ng c¸c l©n cËn ®­îc h×nh thµnh dùa trªn c¸c GNLG ®iÓm-®iÓm mµ kh«ng ¶nh h­ëng tíi sù lùa chän c¸c DR vµ BDR .S¬ ®å sau sÏ m« t¶ chi tiÕt c¸c GNLG ®iÓm-®iÓm. Theo s¬ ®å trªn ,v¬i RTA chóng ta chia Serial 0 thµnh 2 GNLG ®iÓm-®iÓm lµ S0.1 vµ S0.2, theo c¸ch nµy OSPF sÏ coi m¹ng nh­ lµ tËp hîp cña c¸c liªn kÕt ®iÓm-®iÓm h¬n lµ mét m¹ng ®a truy nhËp .Trë ng¹i chÝnh cña ph­¬ng ph¸p nµy lµ mçi ph©n ®o¹n sÏ thuéc vÒ c¸c subnet kh¸c nhau. §iÒu nµy kh«ng thÓ chÊp nhËn khi mét vµi ng­êi qu¶n trÞ ®· Ên ®Þnh mét IP subnet cho toµn bé m¹ng. C¸ch kh¾c phôc lµ sö dông c¸c ghÐp nèi kh«ng ®­îc ®¸nh sè trªn m¹ng . Tuy nhiªn ®iÒu nµy còng g©y trë ng¹i khi c¸c nhµ qu¶n trÞ m¹ng WAN ®ã dùa trªn ®Þa chØ IP cña c¸c ®­êng nèi tiÕp. Sau ®©y lµ c¸ch cÊu h×nh cho RTA vµ RTB: RTA# interface Serial 0 no ip address encapsulation frame-relay interface Serial0.1 point-to-point ip address 128.213.63.6 255.255.252.0 frame-relay interface-dlci 20 interface Serial0.2 point-to-point ip address 128.213.64.6 255.255.252.0 frame-relay interface-dlci 30 router ospf 10 network 128.213.0.0 0.0.255.255 area 1 RTB# interface Serial 0 no ip address encapsulation frame-relay interface Serial0.1 point-to-point ip address 128.213.63.5 255.255.252.0 frame-relay interface-dlci 40 interface Serial1 ip address 123.212.1.1 255.255.255.0 router ospf 10 network 128.213.0.0 0.0.255.255 area 1 network 123.212.0.0 0.0.255.255 area 0 b)Chän kiÓu ghÐp nèi cho cæng. LÖnh sau ®­îc sö dông ®Ó chän kiÓu ghÐp nèi OSPF : ip ospf network {broadcast | non-broadcast | point-to-multipoint} c)C¸c ghÐp nèi ®iÓm - nhiÒu ®iÓm(DND) Mét ghÐp nèi OSPF DND ®­îc ®Þnh nghÜa nh­ lµ nhiÒu ghÐp nèi ®iÓm-®iÓm cã mét hoÆc mét vµi hµng xãm. Kh¸i niÖm nµy sÏ ®­îc bµn ®Õn tiÕp trong phÇn sau. C¸c nhµ qu¶n trÞ m¹ng kh«ng ph¶i lo l»ng tíi viÖc ph¶i cã nhiÒu subnet cho mçi kÕt nèt ®iÓm-®iÓm n÷a .M¹ng sÏ ®­îc cÊu h×nh nh­ mét subnet. §iÒu nµy sÏ t¹o thuËn lîi cho viÖc chuyÓn sang kh¸i niÖm ®iÓm - ®iÓm khi ch­a ®ông tíi viÖc thay ®æi ®Þa chØ IP trªn m¹ng.Kh«ng nh÷ng thÕ , c¸c nhµ qu¶n trÞ kh«ng cßn ph¶i lo l¾ng vÒ c¸c DR vµ nh÷ng tuyªn bè touter hµng xãm. GhÐp nèi OSPF DND lµm viÖc dùa trªn qu¸ tr×nh thªm vµo th«ng tin link-state c¸c th«ng tin vÒ thiÕt bÞ ®­îc m« t¶ ë tr¹ng th¸i kÕt nèi víi c¸c roter hµng xãm. RTA# interface Loopback0 ip address 200.200.10.1 255.255.255.0 interface Serial0 ip address 128.213.10.1 255.255.252.0 encapsulation frame-relay ip ospf network point-to-multipoint router ospf 10 network 128.213.0.0 0.0.255.255 area 1 RTB# interface Serial0 ip address 128.213.10.2 255.255.255.0 encapsulation frame-relay ip ospf network point-to-multipoint interface Serial1 ip address 123.212.1.1 255.255.255.0 router ospf 10 network 128.213.0.0 0.0.255.255 area 1 network 123.212.0.0 0.0.255.255 area 0 Chóng ta h·y ®Ó ý kh«ng mét khai b¸o ¸nh x¹ cña frame relay nµo ®­îc ®Þnh d¹ng bëi v× c¸c APR chØ quan t©m tíi ¸nh x¹ cña DLCI tíi ®Þa chØ IP.H·y xem xÐt mét sè lÖnh show ip ospf interface vµ show ip ospf route sau: RTA#show ip ospf interface s0 Serial0 is up, line protocol is up Internet Address 128.213.10.1 255.255.255.0, Area 0 Process ID 10, Router ID 200.200.10.1, Network Type POINT_TO_MULTIPOINT, Cost: 64 Transmit Delay is 1 sec, State POINT_TO_MULTIPOINT, Timer intervals configured, Hello 30, Dead 120, Wait 120, Retransmit 5 Hello due in 0:00:04 Neighbor Count is 2, Adjacent neighbor count is 2 Adjacent with neighbor 195.211.10.174 Adjacent with neighbor 128.213.63.130 RTA#show ip ospf neighbor Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface 128.213.10.3 1 FULL/ - 0:01:35 128.213.10.3 Serial0 128.213.10.2 1 FULL/ - 0:01:44 128.213.10.2 Serial0 RTB#show ip ospf interface s0 Serial0 is up, line protocol is up Internet Address 128.213.10.2 255.255.255.0, Area 0 Process ID 10, Router ID 128.213.10.2, Network Type POINT_TO_MULTIPOINT, Cost: 64 Transmit Delay is 1 sec, State POINT_TO_MULTIPOINT, Timer intervals configured, Hello 30, Dead 120, Wait 120, Retransmit 5 Hello due in 0:00:14 Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1 Adjacent with neighbor 200.200.10.1 RTB#show ip ospf neighbor Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface 200.200.10.1 1 FULL/ - 0:01:52 128.213.10.1 Serial0 Trë ng¹i chÝnh cña ph­¬ng ph¸p nµy lµ viÖc chia c¸c Host router (c¸c router víi mÆt n¹ bÝt lµ 255.255.255.255) cho c¸c router hµng xãm. Khai b¸o Host router trong b¶ng routing table cña RTB: RTB#show ip route Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default Gateway of last resort is not set 200.200.10.0 255.255.255.255 is subnetted, 1 subnets O 200.200.10.1 [110/65] via 128.213.10.1, Serial0 128.213.0.0 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks O 128.213.10.3 255.255.255.255 [110/128] via 128.213.10.1, 00:00:00, Serial0 O 128.213.10.1 255.255.255.255 [110/64] via 128.213.10.1, 00:00:00, Serial0 C 128.213.10.0 255.255.255.0 is directly connected, Serial0 123.0.0.0 255.255.255.0 is subnetted, 1 subnets C 123.212.1.0 is directly connected, Serial1 RTC#show ip route 200.200.10.0 255.255.255.255 is subnetted, 1 subnets O 200.200.10.1 [110/65] via 128.213.10.1, Serial1 128.213.0.0 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks O 128.213.10.2 255.255.255.255 [110/128] via 128.213.10.1,Serial1 O 128.213.10.1 255.255.255.255 [110/64] via 128.213.10.1, Serial1 C 128.213.10.0 255.255.255.0 is directly connected, Serial1 123.0.0.0 255.255.255.0 is subnetted, 1 subnets O 123.212.1.0 [110/192] via 128.213.10.1, 00:14:29, Serial1 NhËn thÊy trong b¶ng routing table cña RTC ,kh«ng thÓ truy cËp vµo m¹ng 123.212.1.0 th«ng qua hop 128.213.10.1 còng nh­ 128.213.10.2 nÕu nh­ trªn m¹ng Frame Relay cã chung subnet .§iÒu nµy chØ ®¹t ®­îc trªn víi sù gãp mÆt cña ®Þnh d¹ng DND bëi v× ta kh«ng cÇn s¾p xÕp l¹i c¸c ¸nh x¹ tÜnh trªn RTC còng cã thÓ truy cËp tíi hop 128.213.10.2. d)C¸c ghÐp nèi broadcast. §©y lµ h­íng tiÕp cËp th«ng qua viÖc sö dông lÖnh “neighbor” víi danh s¸ch tÜnh cña c¸c hµng xãm hiÖn thêi. C¸c ghÐp nèi sÏ ®­îc logic hãa ®Ó thiÕt lËp broadcast vµ ®­îc coi nh­ mét router kÕt nèi tíi m¹ng LAN .C¸c DR vµ BDR ®­îc lùa chän sÏ tiÕp tôc thùc hiÖn nhiÖm vô cña m×nh nh­ng ph¶i ®¶m b¶o r»ng trªn toµn bé topo còng nh­ viÖc lùa chon ra DR ph¶i dùa trªn c¸c møc ­u tiªp ghÐp nèi .C©u lÖnh trªn sÏ thiÕt lËp mét ghÐp nèi cho viÖc broadcast: ip ospf network broadcast 2)OSPF vµ sù hîp nhÊt c¸c router (Router Summarization) Sù hîp nhÊt thÓ hiÖn ë chç c¸c router ®­îc nhãm l¹i trong mét b¶n tin, c«ng ®o¹n nµy ®­îc tiÕn hµnh ë biªn cña c¸c ABR .MÆc dï qu¸ tr×nh hîp nhÊt ph¶i ®­îc tiÕn hµnh gi÷a c¸c vïng kh¸c nhau tuy nhiªn nÕu trùc tiÕp diÔn ra trªn backbone th× vÉn h¬n. Theo c¸ch nµy backbone nhËn tÊt c¶ c¸c ®Þa chØ sau ®ã s¾p xÕp l¹i chóng ,vµ cuèi cïng lµ tiÕn hµnh hîp nhÊt trªn tõng ®Þa ph­¬ng. Cã hai kiÓu hîp nhÊt: .Hîp nhÊt trong vïng. .Hîp nhÊt ngoµi vïng. a)Hîp nhÊt trong vïng Lµ qu¸ tr×nh hîp nhÊt ®­îc tiÕn hµnh trªn c¸c ABR vµ ¸p dông cho c¸c router bªn trong AS, kh«ng ¸p dông cho c¸c router ®­îc xen vµo OSPF th«ng qua cÊu h×nh l¹i.Nh»m môc ®Ých tËn dông nh÷ng ­u ®iÓm cña viÖc hîp nhÊt , C¸c m¹ng ®­îc ®¸nh sè mét c¸ch kÒ nhau ®Ó gép ®Þa chØ cña chóng vµo trong mét ph¹m vi. §Ó ®Þnh râ mét ph¹m vi ®Þa chØ thùc hiÖn lÖnh sau: area area-id range address mask Víi “area-id” lµ vïng trong ®ã c¸c m¹ng ®­îc hîp nhÊt.”Address” vµ “mask” chØ ra ph¹m vi ®Þa chØ ®Þa chØ ®­îc hîp nhÊt.Sau ®©y lµ vÝ dô minh häa qu¸ tr×nh hîp nhÊt: Trong s¬ ®å trªn RTB ®­îc hîp nhÊt trong ph¹m vi cña subnet tõ 128.213.64.0 ®Õn 128.213.95.0 thµnh mét ph¹m vi 128.213.64.0 255.255.224.0. §iÒu nµy ®¹t ®­îc nhê mÆt n¹ ho¸ 3 bit tr¸i nhÊt cña 64 b»ng mÆt n¹ bit 255.255.224.0. Còng theo c¸ch nµy ,RTC ®­îc hîp nhÊt thµnh 128,213,96,0 255.255.224.0 thµnh backbone.§©y lµ khi chóng ta cã hai ph¹m vi subnet ,64-95 vµ 96-127. ThuËt to¸n sÏ gÆp khã kh¨n nÕu hai kho¶ng ph¹m vi n»m ®Ì lªn nhau. Vïng khung (backbone area) sÏ nhËn hîp nhÊt phÇn giao nhau ®ã ,nh­ng c¸c router ë vïng nµy sÏ kh«ng biÕt göi th«ng tin dùa trªn b¶ng ®Þa chØ tãm t¾t ®Õn ®©u. Nhãm lÖnh cÊu h×nh trªn router B: RTB# router ospf 100 area 1 range 128.213.64.0 255.255.224.0 b)Hîp nhÊt ngoµi Hîp nhÊt ngoµi lµ qu¸ tr×nh chØ ra router ngoµi ®­îc xen vµo OSPF th«ng qua cÊu h×nh l¹i .Tuy nhiªn khi ®ã c¸c ph¹m vi bªn ngoµi ®· ®­îc hîp nhÊt thµnh c¸c miÒn kÒ.ViÖc hîp nhÊt tiÕn hµnh trªn c¸c ph¹m vi ®Ì lªn nhau cã thÓ g©y ra hiÖn t­îng gãi tin bÞ göi ®i nhÇm ®Þa chØ. Sau ®©y lµ m· lÖnh: summary-address ip-address mask C©u lÖnh trªn chØ cã hiÖu lùc khi ASBR ®ang trong qu¸ tr×nh cÊu h×nh l¹i ®Ó xen vµo OSPF. Trong s¬ ®å trªn ,RTA vµ RTD ®­îc xen vµo OSPF th«ng qua cÊu h×nh l¹i . RTA cã subnet trong ph¹m vi 128.213.64-95 cßn RTD cã subnet trong ph¹m vi 128.213.96-127.§Ó hîp nhÊt c¸c subnet vµo trong mét ph¹m vi ta tiÕn hµnh nh­ sau: RTA# router ospf 100 summary-address 128.213.64.0 255.255.224.0 redistribute bgp 50 metric 1000 subnets RTD# router ospf 100 summary-address 128.213.96.0 255.255.224.0 redistribute bgp 20 metric 1000 subnets Theo ®ã RTA sÏ ph¸t sinh ra mét router ngoµi 128.213.64.0 255.255.224.0 vµ RTD sÏ ph¸t sinh ra 128.213.96.0 255.255.224.0. LÖnh summary-address kh«ng cã hiÖu lùc ®èi víi router B v× RTB kh«ng trong tiÕn tr×nh cÊu h×nh l¹i vµo OSPF. 3)Vïng gèc OSPF cho phÐp mét vïng ®­îc cÊu h×nh trë thanh vïng gèc .C¸c router ngoµi ®­îc cÊu h×nh l¹i tõ c¸c giao thøc kh¸c vµo OSPF kh«ng ®­îc cho phÐp vµo vïng gèc.ViÖc dß ®­êng tõ vïng nµy ra bªn ngoµi dùa trªn mét router ngÇm ®Þnh .CÊu h×nh vïng gèc sÏ lµm gi¶m kÝch th­íc c¬ së d÷ liÖu trong mét vïng vµ gi¶m dung l­îng nhí cho c¸c router trong vïng ®ã. Mét vïng cã ®ñ tiªu chuÈn thµnh vïng gèc khi cã mét lèi ra tõ vïng ®ã hoÆc hoÆc nÕu viÖc chän tuyÕn ®­êng ra ngoµi vïng kh«ng ph¶i t×m mét ph­¬ng ¸n tèi ­u.Trong vÝ dô sau m« t¶ mét vïng gèc cã nhiÒu lèi ra sÏ cã nhiÒu ABR router trë thµnh ngÇm ®Þnh trong vïng ®ã . TuyÕn ®­êng ®i ra bªn ngoµi sÏ kh«ng ph¶i lµ con ®­êng tèi ­u co nghÜa lµ ®Ó ®Õn ®Ých nã sÏ ®i qua lèi ra xa ®Þa chØ ®Ých nhÊt. Mét sè vïng gèc cã h¹n chÕ ë chç kh«ng cã c¸c vïng chuyÓn tiÕp cho c¸c kÕt nèi ¶o vµ v× thÕ mét ASBR kh«ng thÓ n»m trong vïng gèc ®­îc. Nguyªn nh©n cña nh÷ng h¹n chÕ nµy lµ bëi c¸c vïng gèc ®­îc thiÕt kÕ kh«ng kÌm theo c¸c router ngoµi vµ bÊt cø t×nh huèng nµo ë trªn còng cã thÓ lµm xuÊt hiÖn c¸c kÕt nèi ngoµi .Vµ tÊt nhiªn mét vïng khung kh«ng thÓ ®­îc lùa chän lµm vïng gèc. TÊt c¶ c¸c ßP router n»m trong vïng gèc ®­îc cÊu h×nh nh­ lµ c¸c router gèc. Bëi v× mçi khi mét vïng ®­îc cÊu h×nh thµnh vïng gèc c¸c cæng thuéc vÒ vïng ®ã sÏ chuyÓn gãi “Hello” kÌm theo cê b¸o cæng ®ã thuéc vÒ vïng gèc.Cô thÓ ®ã lµ mét bit trong goi tin ®­îc thiÕt lËp b»ng kh«ng ( E bit ).TÊt c¶ c¸c router cã chung mét ph©n ®o¹n ph¶i thèng nhÊt trªn mét cê nÕu kh«ng chóng sÏ kh«ng trë thµnh hµng xãm vµ viÒc t×m ®­êng sÏ kh«ng cã hiÖu qu¶ . Vïng më réng cña mét vïng gèc ®­îc gäi lµ “totally stubby area”. Cisco biÓu thÞ vïng nµy bëi khãa “no-summary” trong cÊu h×nh cña mét vïng gèc.Mét vïng “totally stubby area “ cã c¸c router ngoµi vµ c¸c summary router (inter-area router). LÖnh cÊu h×nh mét vïng gèc : area stub [no-summary] Gi¸ ngÇm ®Þnh khi vµo mét vïng: area area-id default-cost cost­ NÕu kh«ng sö dông lÖnh trªn th× gi¸ cña vïng 1 sÏ ®­îc th«ng b¸o bëi ABR Gi¶ sö vïng 2 ®­îc cÊu h×nh nh­ lµ mét vïng gèc .VÝ dô sau sÏ m« t¶ b¶ng routing table cña RTE tr­íc khi vïng 2 ®­îc cÊu h×nh thµnh vïng gèc. RTC# interface Ethernet 0 ip address 203.250.14.1 255.255.255.0 interface Serial1 ip address 203.250.15.1 255.255.255.252 router ospf 10 network 203.250.15.0 0.0.0.255 area 2 network 203.250.14.0 0.0.0.255 area 0 RTE#show ip route Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default Gateway of last resort is not set 203.250.15.0 255.255.255.252 is subnetted, 1 subnets C 203.250.15.0 is directly connected, Serial0 O IA 203.250.14.0 [110/74] via 203.250.15.1, 00:06:31, Serial0 128.213.0.0 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks O E2 128.213.64.0 255.255.192.0 [110/10] via 203.250.15.1, 00:00:29, Serial0 O IA 128.213.63.0 255.255.255.252 [110/84] via 203.250.15.1, 00:03:57, Serial0 131.108.0.0 255.255.255.240 is subnetted, 1 subnets O 131.108.79.208 [110/74] via 203.250.15.1, 00:00:10, Serial0 RTE võa ®ãng vai trß nh­ mét inter-area router (O IA)203.250.14.0 vµ 128.213.63.0 võa ®ãng vai trß nh­ mét intar-area router (O) 131.108.79.208 vµ mét router ngoµi (O E2)128.213.64.0. CÊu h×nh vïng 2 thµnh mét vïng gèc: RTC# interface Ethernet 0 ip address 203.250.14.1 255.255.255.0 interface Serial1 ip address 203.250.15.1 255.255.255.252 router ospf 10 network 203.250.15.0 0.0.0.255 area 2 network 203.250.14.0 0.0.0.255 area 0 area 2 stub RTE# interface Ethernet0 ip address 203.250.14.2 255.255.255.0 interface Ethernet1 ip address 131.108.79.209 255.255.255.240 interface Serial1 ip address 203.250.15.1 255.255.255.252 router ospf 10 network 203.250.15.0 0.0.0.255 area 2 network 131.108.0.0 0.0.255.255 area 2 area 2 stub NhËn thÊy c¸c c©u lÖnh gèc ®­îc dïng ®Ó ®Þnh d¹ng cho RTE nÕu kh«ng lµm thÕ RTE sÏ kh«ng trë thµnh hµng xãm cña RTC . Gi¸ ngÇm ®Þnh sÏ kh«ng ®­îc thiÕt lËp v× thÕ RTC sÏ göi 0.0.0.0 tíi RTE víi metric 1 RTE#show ip route Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default Gateway of last resort is 203.250.15.1 to network 0.0.0.0 203.250.15.0 255.255.255.252 is subnetted, 1 subnets C 203.250.15.0 is directly connected, Serial0 O IA 203.250.14.0 [110/74] via 203.250.15.1, 00:26:58, Serial0 128.213.0.0 255.255.255.252 is subnetted, 1 subnets O IA 128.213.63.0 [110/84] via 203.250.15.1, 00:26:59, Serial0 131.108.0.0 255.255.255.240 is subnetted, 1 subnets O 131.108.79.208 [110/74] via 203.250.15.1, 00:26:59, Serial0 O*IA 0.0.0.0 0.0.0.0 [110/65] via 203.250.15.1, 00:26:59, Serial0 NhËn thÊy c¸c router ®Òu ®­îc chØ ra ngo¹i trõ c¸c router ngoµi ®­îc thay thÕ bëi router ngÇm ®Þnh 0.0.0.0 gi¸ qua router nµy lµ 65( 64 cho ®­êng T1 + 1 th«ng b¸o göi bëi RTC ). Chóng ta sÏ cÊu h×nh cho vïng 2 thµnh “totally stubby area” vµ thay gi¸ ngÇm ®Þnh cña router 0.0.0.0 thµnh 10. RTC# interface Ethernet 0 ip address 203.250.14.1 255.255.255.0 interface Serial1 ip address 203.250.15.1 255.255.255.252 router ospf 10 network 203.250.15.0 0.0.0.255 area 2 network 203.250.14.0 0.0.0.255 area 0 area 2 stub no-summary area 2 default cost 10 RTE#show ip route Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default Gateway of last resort is not set 203.250.15.0 255.255.255.252 is subnetted, 1 subnets C 203.250.15.0 is directly connected, Serial0 131.108.0.0 255.255.255.240 is subnetted, 1 subnets O 131.108.79.208 [110/74] via 203.250.15.1, 00:31:27, Serial0 O*IA 0.0.0.0 0.0.0.0 [110/74] via 203.250.15.1, 00:00:00, Serial0 ChØ cã intra-area router (O) vµ router ngÇm ®Þnh 0.0.0.0 ®­îc nªu ra. C¸c router ngoµi vµ c¸c inter-area router bÞ block .Gi¸ cña router ngÇm ®Þnh lµ 74(64 cho ®­êng T1 vµ 10 cho th«ng b¸o göi bëi RTC ) Trong tr­êng hîp nµy kh«ng ph¶i cÊu h×nh cho RTE.Khi vïng ®· trë thµnh mét vïng gèc kh«ng mét lÖnh no-summary ¶nh h­ëng tíi gãi Hello ngo¹i trõ c¸c lÖnh gèc. 4)CÊu h×nh l¹i router theo chuÈn OSPF CÊu h×nh l¹i c¸c router theo giao thøc OSPF tõ c¸c giao thøc t×m ®­êng kh¸c sÏ lµm cho c¸c router thµnh router ngoµi .Sau ®©y lµ m· lÖnh. redistribute protocol [process-id] [metric value] [metric-type value] [route-map map-tag] [subnets] “protocol” vµ “prrocess-id” lµ giao thøc mµ chóng ta muèn chuyÓn thµnh OSPF vµ process-id cña nã nÕu nh­ nã ®· tõng tån t¹i. Metric ë ®©y lµ gi¸ chóng ta thiÕt lËp trªn router ngoµi .NÕu kh«ng cã gi¸ trÞ ®­îc ®iÒn vµo OSPF sÏ thiÕt lËp gi¸ ngÇm ®Þnh lµ 20 khi cÊu h×nh l¹i c¸c router tõ c¸c giao thøc kh¸c ngo¹i trõ c¸c router BGP (cã metric lµ 1). Router – map lµ ph­¬ng ph¸p ®­îc sö dông ®Ó cÊu h×nh l¹i router gi÷a c¸c ph¹m vi t×m ®­êng. §inh d¹ng cña router – map: route-map map-tag [[permit | deny] | [sequence-number]] Trong qu¸ tr×nh cÊu h×nh , chØ cã c¸c router kh«ng bÞ subnet ®­îc cÊu h×nh nÕu tõ khãa subnet kh«ng ®­îc chØ ra. C¸c router ngoµi kiÓu E1 vµ E2 C¸c router ngoµi ®­îc ph©n ra thµnh hai lo¹i .Sù kh¸c nhau gi÷a hai kiÓu nµy lµ c¸ch l­îng gi¸ cho router ®ã .Gi¸ trªn router kiÓu 2 ®­îc gäi lµ gi¸ ngoµi tøc lµ chØ cã c¸c gi¸ ngoµi ®­îc tÝnh trªn router ®ã .Gi¸ trªn kiÓu router 1 ®­îc tÝnh b»ng tæng gi¸ trong vµ gi¸ ngoµi . KiÓu router mét lu«n ®­îc ­u tiªn h¬n khi c¶ hai kiÓu ®Òu h­íng tíi mét ®Ých. Trong s¬ ®å trªn , RTA ®­îc cÊu h×nh l¹i cho OSPF víi hai tuyÕn N1 vµ N2 c¶ hai ®Òu cã gi¸ lµ x.ChØ kh¸c nhau lµ N1 ®­îc cÊu h×nh l¹i cho OSPF víi kiªu1 vµ N2 lµ kiÓu 2 . NÕu gi¶ sö r»ng chóng xuÊt ph¸t tõ vïng 1 vµ 2 th× gi¸ ®Ó tíi N1 tõ RTB hoÆc RTC lu«n lu«n b»ng x.Gi¸ trong cña ®o¹n ®­êng kh«ng ®­îc quan t©m.Nh­ng víi N1 gi¸ cho RTB lµ x+y vµ cho RTC lµ x+y+z. NÕu router ngoµi lµ c¶ hai kiÓu trªn vµ gi¸ ngoµi ®Ó ®Õn ®Ých lµ nh­ nhau th× con ®­êng víi gi¸ tíi ASBR sÏ ®­îc lùa chän. KiÓu ngÇm ®Þnh cho c¸ router ngoµi lu«n lµ kiÓu 2. Gi¶ sö ta thªm vµo 2 router tÜnh cho E0 trªn RTC :16.16.16.0 255.255.255.0 (ký hiÖu /24 chØ ra 24 bit mÆt n¹ lÊy ë phÝa bªb tr¸i) vµ 128.213.0.0 255.255.0.0 . C¸c lÖnh sau cho thÊy sù kh¸c nhau khi c¸c tham sè kh¸c nhau ®­îc sö dông cho lÖnh cÊu h×nh l¹i trªn RTC. RTC# interface Ethernet0 ip address 203.250.14.2 255.255.255.0 interface Serial1 ip address 203.250.15.1 255.255.255.252 router ospf 10 redistribute static network 203.250.15.0 0.0.0.255 area 2 network 203.250.14.0 0.0.0.255 area 0 ip route 16.16.16.0 255.255.255.0 Ethernet0 ip route 128.213.0.0 255.255.0.0 Ethernet0 RTE# interface Serial0 ip address 203.250.15.2 255.255.255.252 router ospf 10 network 203.250.15.0 0.0.0.255 area 2 KÕt qu¶ cña lÖnh show ip route trªn RTE: RTE#show ip route Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default Gateway cña lÇn s¾p xÕp cuèi cïng ch­a ®­îc thiÕt lËp 203.250.15.0 255.255.255.252 is subnetted, 1 subnets C 203.250.15.0 is directly connected, Serial0 O IA 203.250.14.0 [110/74] via 203.250.15.1, 00:02:31, Serial0 O E2 128.213.0.0 [110/20] via 203.250.15.1, 00:02:32, Serial0 ChØ cã router ngoµi ®­îc chÊp nhËn lµ 128.213.0.0 bëi v× chóng ta kh«ng dïng tõ kho¸ subnet . NÕu tõ kho¸ subnet kh«ng ®­îc sö dông chØ cã c¸c router kh«ng bÞ subnet míi ®­îc cÊu h×nh.Trong tr­êng hîp cña chóng ta lµ 16.16.16.0 thuéc líp router A ®· bÞ subnet vµ kh«ng ®­îc cÊu h×nh.Khi tõ kho¸ metric kh«ng ®­îc sö dông (hoÆc khai b¸o default - metrix )Gi¸ cÊp cho router lµ 20(ngÇm ®Þnh lµ 1 cho c¸c BGP ). NÕu chóng ta sö dông lÖnh sau: redistribute static metric 50 subnets RTE#show ip route Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default Gateway cña lÇn s¾p xÕp cuèi cïng ch­a ®­îc thiÕt lËp 16.0.0.0 255.255.255.0 is subnetted, 1 subnets O E2 16.16.16.0 [110/50] via 203.250.15.1, 00:00:02, Serial0 203.250.15.0 255.255.255.252 is subnetted, 1 subnets C 203.250.15.0 is directly connected, Serial0 O IA 203.250.14.0 [110/74] via 203.250.15.1, 00:00:02, Serial0 O E2 128.213.0.0 [110/50] via 203.250.15.1, 00:00:02, Serial0 B©y giê 16.16.16.0 ®· ®­îc cÊu h×nh vµ gi¸ cho router ngoµi lµ 50 . Khi router ngoµi ®­îc ®Þnh nghÜa lµ kiÓu E2 , c¸c gi¸ trong kh«ng ®­îc thªm vµo ,gi¶ sö b©y giê ta ®æi nã thµnh kiÓu E1. redistribute static metric 50 metric-type 1 subnets RTE#show ip route Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default Gateway cña lÇn s¾p xÕp cuèi cïng ch­a ®­îc thiÕt lËp Gateway of last resort is not set 16.0.0.0 255.255.255.0 is subnetted, 1 subnets O E1 16.16.16.0 [110/114] via 203.250.15.1, 00:04:20, Serial0 203.250.15.0 255.255.255.252 is subnetted, 1 subnets C 203.250.15.0 is directly connected, Serial0 O IA 203.250.14.0 [110/74] via 203.250.15.1, 00:09:41, Serial0 O E1 128.213.0.0 [110/114] via 203.250.15.1, 00:04:21, Serial0 Khi ®· ®æi thµnh kiÓu E1 ,tæng gi¸ b©y giê sÏ lµ 64 + 50 = 114 do céng thªm gi¸ qua S0 lµ 64. Gi¶ sö ta thªm vµo b¶n ®å c¸c tuyÕn vµo trong qu¸ tr×nh cÊu h×nh RTC: RTC# interface Ethernet0 ip address 203.250.14.2 255.255.255.0 interface Serial1 ip address 203.250.15.1 255.255.255.252 router ospf 10 redistribute static metric 50 metric-type 1 subnets route-map STOPUPDATE network 203.250.15.0 0.0.0.255 area 2 network 203.250.14.0 0.0.0.255 area 0 ip route 16.16.16.0 255.255.255.0 Ethernet0 ip route 128.213.0.0 255.255.0.0 Ethernet0 access-list 1 permit 128.213.0.0 0.0.255.255 route-map STOPUPDATE permit 10 match ip address 1 B¶n ®å ®Þnh tuyÕn trªn chØ cho phÐp 128.213.0.0 ®­îc cÊu h×nh cho OSPF vµ nã sÏ tõ chèi phÇn cßn l¹i. §ã lµ lý do t¹i sao 16.16.16.0 kh«ng ®­îc xuÊt hiÖn trong b¶ng routing table cña RTE. RTE#show ip route Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default Gateway cña lÇn s¾p xÕp cuèi cïng ch­a ®­îc thiÕt lËp 203.250.15.0 255.255.255.252 is subnetted, 1 subnets C 203.250.15.0 is directly connected, Serial0 O IA 203.250.14.0 [110/74] via 203.250.15.1, 00:00:04, Serial0 O E1 128.213.0.0 [110/114] via 203.250.15.1, 00:00:05, Serial0 5)CÊu h×nh l¹i OSPF thµnh c¸c giao thøc kh¸c a)ChuyÓn ®æi c¸c Metric BÊt cø khi nµo ta tiÕn hµnh chuyÓn ®æi giao thøc OSPF thµnh c¸c giao thøc kh¸c ta ph¶i biÕt luËt cña c¸c giao thøc ®ã .Cô thÓ c¸c matric cÇn ph¶i ®­îc chuyÓn ®æi thµnh c¸c matric mµ giao thøc ®ã quy ®Þnh.VÝ dô RIP metric lµ sè ®Õm c¸c hop trong ph¹m vi tõ 1 ®Õn 16 víi sè 1 chØ ra r»ng ®Ó ®Õn ®­îc m¹ng ®ã ph¶i qua 1 hop cßn sè 16 chØ ra r»ng kh«ng thÓ tíi ®­îc m¹ng ®ã.Trong khi ®ã IGRP vµ EIGRP l¹i yªu cÇu metric víi form nh­ sau: default-metric bandwidth delay reliability loading mtu b)VLSM(Variable Length Subnet Guide) Kh¸i niÖm cña VLSM ta cã thÓ tham kh¶o phÇn phô lôc C.OSPF cã thÓ nhí ®­îc nhiÒu th«ng tin vÒ subnet cho mét m¹ng nh­ng ®iÒu nµy lµ kh«ng thÓ ®èi v¬Ý c¸c giao thøc kh¸c nh­ lµ RIP , IGRP.NÕu trong m¹ng gåm miÒn víi hai giao thøc OSPF vµ RIP,VLSM ®­îc cÊu h×nh l¹i cho RIP hoÆc vµ sÏ bÞ mÊt m¸t th«ng tin khi ®ã c¸c tuyÕn tÜnh sÏ ®­îc cÊu h×nh trong miÒn RIP hoÆc IGRP .VÝ dô sau sÏ miªu t¶ kü vÊn ®Ò nµy: Trong s¬ ®å trªn , RTE ch¹y trªn OSPF cßn RTA ch¹y trªn RIP .RTC ®ang ®­îc x©y dùng l¹i gi÷a hai giao thøc .VÊn ®Ò lµ ë chç líp m¹ng C 203.250.15.0 cã hai mÆt n¹ kh¸c nhau 255.255.255.252 vµ 255.255.255.192 .H·y xem xÐt qu¸ tr×nh cÊu h×nh vµ b¶ng routing table cña RTE vµ RTA: RTA# interface Ethernet0 ip address 203.250.15.68 255.255.255.192 router rip network 203.250.15.0 RTC# interface Ethernet0 ip address 203.250.15.67 255.255.255.192 interface Serial1 ip address 203.250.15.1 255.255.255.252 router ospf 10 redistribute rip metric 10 subnets network 203.250.15.0 0.0.0.255 area 0 router rip redistribute ospf 10 metric 2 network 203.250.15.0 RTE#show ip route Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default Gateway of last resort is not set 203.250.15.0 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks C 203.250.15.0 255.255.255.252 is directly connected, Serial0 O 203.250.15.64 255.255.255.192 [110/74] via 203.250.15.1, 00:15:55, Serial0 RTA#show ip route Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default Gateway cña lÇn s¾p xÕp cuèi cïng ch­a ®­îc thiÕt lËp 203.250.15.0 255.255.255.192 is subnetted, 1 subnets C 203.250.15.64 is directly connected, Ethernet0 RTE ®· nhËn ra 203.250.15.0 cã 2 subnet trong khi RTA chØ nhËn ®­îc 1 subnet(subnet ®­îc cÊu h×nh trªn cæng) .Th«ng tin vÒ subnet 203.250.15.0 255.255.255.252 bÞ mÊt trªn miÒn RIP , ®Ó nhËn ®­îc subnet nµy , mét tuyÕn tÜnh ph¶i ®­îc thiÕt lËp trªn RTA. RTA# interface Ethernet0 ip address 203.250.15.68 255.255.255.192 router rip network 203.250.15.0 ip route 203.250.15.0 255.255.255.0 203.250.15.67 Theo c¸ch nµy RTA sÏ nhËn ®­îc c¸c subnet kh¸c. c)CÊu h×nh t­¬ng t¸c Qu¸ tr×nh cÊu h×nh gi÷a c¸c giao thøc ph¶i ®­îc tiÕn hµnh cÈn thËn vµ ph¶i ®­îc kiÓm so¸t chÆt chÏ.CÊu h×nh sai sÏ dÉn tíi hiÖn t­îng ch¹y vßng cña c¸c gãi tin .§iÒu quan träng trong khi chuyÓn ®æi qua c¸c giao thøc lµ cÊu h×nh t­¬ng t¸c kh«ng cho phÐp th«ng tin ®­îc göi trë vÒ giao thøc mµ nã ®· xuÊt ph¸t sau khi ®· ®­îc chuyÓn ®æi. C¸c cæng chÆn vµ c¸c danh s¸ch ph©n lo¹i ®· ®­îc ®· ®­îc sö dông trªn c¸c router .C¸c bé läc trªn c¸c giao thøc link-state nh­ OSPF cã ho¹t ®éng rÊt phøc t¹p vµ tinh vi.Distribute-list out lµm viÖc trªn ASBR cÊu h×nh router cho giao thøc míi,Distributes-list in lµm viÖc trªn tÊt c¶ c¸c router tr¸nh kh«ng cho c¸c router kh«ng bÞ ®Æt trong b¶ng routing table,tuy nhiªn nã chÆn ®­îc c¸c gãi tin link-state lan truyÒn trªn m¹ng. SÏ lµ tèt h¬n nÕu ta tr¸nh ®­îc cho OSPF cµc nhiÒu bé läc cµng tèt. Theo s¬ ®å trªn RTA,RTC vµ RTE ch¹y trªn RIP .RTC vµ RTA còng ch¹y trªn OSPF .C¶ hai RTC vµ RTA ®Òu ph¶i cÊu h×nh l¹i cho RIP vµ OSPF .NÕu gi¶ sö chóng ta kh«ng muèn RIP ®Õn tõ RT E th©m nhËp vµo vïng OSPF chóng ta ®Æt cæng chÆn RIP t¹i E0 trªn RTC.Tuy nhiªn ta ph¶i cho phÐp RIP ®Õn tõ RTA x©m nhËp vµo OSPF . RTE# interface Ethernet0 ip address 203.250.15.130 255.255.255.192 interface Serial0 ip address 203.250.15.2 255.255.255.192 router rip network 203.250.15.0 RTC# interface Ethernet0 ip address 203.250.15.67 255.255.255.192 interface Serial1 ip address 203.250.15.1 255.255.255.192 router ospf 10 redistribute rip metric 10 subnets network 203.250.15.0 0.0.0.255 area 0 router rip redistribute ospf 10 metric 2 passive-interface Ethernet0 network 203.250.15.0 RTA# interface Ethernet0 ip address 203.250.15.68 255.255.255.192 router ospf 10 redistribute rip metric 10 subnets network 203.250.15.0 0.0.0.255 area 0 router rip redistribute ospf 10 metric 1 network 203.250.15.0 RTC#show ip route Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default Gateway cña lÇn s¾p xÕp cuèi cïng ch­a ®­îc thiÕt lËp 203.250.15.0 255.255.255.192 is subnetted, 4 subnets C 203.250.15.0 is directly connected, Serial1 C 203.250.15.64 is directly connected, Ethernet0 R 203.250.15.128 [120/1] via 203.250.15.68, 00:01:08, Ethernet0 [120/1] via 203.250.15.2, 00:00:11, Serial1 O 203.250.15.192 [110/20] via 203.250.15.68, 00:21:41, Ethernet0 NhËn thÊy RTC cã hai con ®­êng ®Ó tíi subnet 203.205.15.128: Serial 1 vµ Ethernet 0 ( E0 lµ ®­êng sai ).Khi RTC t¹o ra con ®­êng cho RTA th«ng qua OSPF sau ®ã RTA l¹i ®­a nã trë l¹i th«ng qua RIP b¬i RTA kh«ng biÕt nã qua RIP .Trªn ®©y chØ lµ vÝ dô ®¬n gi¶n cho vßng lÆp nhá .Tuy nhiªn trªn c¸c m¹ng diÖn réng nã cã thÓ g©y ra nhiÒu t¸c h¹i. §Ó kh¾c phôc hiÖn t­îng trªn chóng ta dõng viÖc göi tõ Ethernet0 cña RTA qua RIP th«ng qua cæng chÆn.Nã cã thÓ kh«ng phï hîp trong mét sè tr­êng hîp c¸c router trªn Ethernet toµn lµ c¸c RIP router .Trong tr­êng hîp nµy ta kh«ng cho phÐp RTC göi RIP th«ng qua Ethernet ; theo c¸ch nµy RTA sÏ kh«ng göi nã trë l¹i bëi sù ph©n m¶nh nganh .Ph©n m¶nh ngang kh«ng cho phÐp th«ng tin cËp nhËt ®­îc göi trë l¹i mét cæng .C¸c ph­¬ng ph¸p tèt h¬n cã thÓ ®­îc sö dông ®Ó cung cÊp danh s¸ch ph©n lo¹i trªn RTA ®Ó tõ chèi c¸c subnet ®Õn OSPF l¹i ®­îc göi trë l¹i RIP trªn Ethernet.Sau ®©y lµ mét ph­¬ng ph¸p mµ ta sÏ sö dông. RTA# interface Ethernet0 ip address 203.250.15.68 255.255.255.192 router ospf 10 redistribute rip metric 10 subnets network 203.250.15.0 0.0.0.255 area 0 router rip redistribute ospf 10 metric 1 network 203.250.15.0 distribute-list 1 out ospf 10 Routing table cña RTC: RTF#show ip route Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default Gateway cña lÇn s¾p xÕp cuèi cïng ch­a ®­îc thiÕt lËp 203.250.15.0 255.255.255.192 is subnetted, 4 subnets C 203.250.15.0 is directly connected, Serial1 C 203.250.15.64 is directly connected, Ethernet0 R 203.250.15.128 [120/1] via 203.250.15.2, 00:00:19, Serial1 O 203.250.15.192 [110/20] via 203.250.15.68, 00:21:41, Ethernet0 6)Sù th©m nhËp ngÇm ®Þnh vµo OSPF Trªn mét ASBR cã nh÷ng tr­êng hîp ph¶i t¹o ra c¸c tuyÕn ®­êng vµo miÒn OSPF .Nh­ ®· ®Ò cËp tr­íc ®©y, mét router trë thµnh ASBR mét khi c¸c tuyÕn ®­îc cÊu h×nh l¹i cho OSPF .Tuy nhiªn mét ASBR kh«ng tù ®éng t¹o ra c¸c tuyÕn cho OSPF . §Ó lµm ®­îc ®iÒu ®ã ta ph¶i dïng lÖnh: default-information originate [always] [metric metric-value] [metric-type type-value] [route-map map-name] Cã hai c¸ch ®Ó thiÕt lËp chÕ ®é ngÇm ®Þnh:C¸ch thø nhÊt lµ th«ng b¸o 0.0.0.0 n»m trong miÒn ®ã ,nh­ng chØ khi c¸c ASBR ®· cã mét tuyÕn ngÇm ®Þnh.C¸ch thø hai lµ cã thÓ thiÕt lËp b»ng c¸ch thªm vµo tõ kho¸ always .Chóng ta ph¶i cÈn thËn khi sö dông tõ kho¸ always NÕu router ®· th«ng b¸o 0.0.0.0 n»m trong vïng mµ kh«ng cã ®­êng dÉn nµo tíi ®Ých qu¸ tr×nh t×m ®­êng sÏ gÆp sù cè. Metric vµ kiÓu metric ë ®©y lµ gi¸ vµ kiÓu (E1 hoÆc E2) ®­îc thiÕt lËp cho route ngÇm ®Þnh ®ã.B¶n ®å sau sÏ ®­a ra mét tËp c¸c ®iÒu kiÖn cÇn ph¶i tho¶ m·n tr­íc khi tr¹ng th¸i ngÇm ®Þnh ®­îc thiÕt lËp. RTE ®Æt chÕ ®é ngÇm ®Þnh cho tuyÕn 0.0.0.0 trong RIP. RTC sÏ cã cæng sau qu¸ tr×nh s¾p xÕp l¹i lµ 20.250.15.2.RTC sÏ kh«ng t¸c ®éng chÕ ®é ngÇm ®Þnh lªn RTA cho ®Õn khi chóng ta cÊu h×nh RTC víi lÖnh default-information originate. RTC#show ip route Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default Gateway cña lÇn s¾p xÕp cuèi cïng ch­a ®­îc thiÕt lËp 203.250.15.0 255.255.255.192 is subnetted, 4 subnets C 203.250.15.0 is directly connected, Serial1 C 203.250.15.64 is directly connected, Ethernet0 R 203.250.15.128 [120/1] via 203.250.15.2, 00:00:17, Serial1 O 203.250.15.192 [110/20] via 203.250.15.68, 2d23, Ethernet0 R* 0.0.0.0 0.0.0.0 [120/1] via 203.250.15.2, 00:00:17, Serial1 [120/1] via 203.250.15.68, 00:00:32, Ethernet0 RTC# interface Ethernet0 ip address 203.250.15.67 255.255.255.192 interface Serial1 ip address 203.250.15.1 255.255.255.192 router ospf 10 redistribute rip metric 10 subnets network 203.250.15.0 0.0.0.255 area 0 default-information originate metric 10 router rip redistribute ospf 10 metric 2 passive-interface Ethernet0 network 203.250.15.0 RTA#show ip route Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default Gateway cña lÇn s¾p xÕp cuèi cïng ch­a ®­îc thiÕt lËp 203.250.15.0 255.255.255.192 is subnetted, 4 subnets O 203.250.15.0 [110/74] via 203.250.15.67, 2d23, Ethernet0 C 203.250.15.64 is directly connected, Ethernet0 O E2 203.250.15.128 [110/10] via 203.250.15.67, 2d23, Ethernet0 C 203.250.15.192 is directly connected, Ethernet1 O*E2 0.0.0.0 0.0.0.0 [110/10] via 203.250.15.67, 00:00:17, Ethernet0 NhËn thÊy RTA ®· biÕt 0.0.0.0 lµ mét tuyÕn ngoµi víi metric 10.Gatewate ®· ®­îc thiÕt lËp lµ 203.250.15.67. 7)C¸c thñ thuËt thiÕt kÕ OSPF ChuÈn RFC cho OSPF (1583) kh«ng chØ ra sè l­îng tèi ®a cho sè router cho mét vïng hoÆc sè hµng xãm trªn mét ph©n ®o¹n hoÆc ®©u lµ m« h×nh tèi ­u cho mét m¹ng.Mçi tæ chøc cã mét c¸ch tiÕp cËn kh¸c nhau trong thiÕt kÕ m¹ng OSPF .§iÒu quan träng ë ®©y lµ bÊt cø giao thøc nµo còng cã thÓ g»p sù cè. Mét sè thñ thuËt sau m« t¶ mét sè ph­¬ng ph¸p gióp ®ì c¸c nhµ thiÕt kÕ trong viÖc thiÕt kÕ m¹ng OSPF . a) Sè hµng xãm tèi ®a trªn mét ph©n ®o¹n Sè l­îng tèi ®a cña c¸c router hµng xãm trªn mét ph©n ®o¹n phô thuéc vµo: Lo¹i vïng mµ b¹n ®ang sö dông ? Søc m¹nh CPU cña b¹n. Lo¹i ph­¬ng tiÖn. B¹n ch¹y chÕ ®é OSPF trong NBMA kh«ng ? M¹ng NBMA cã ®­îc ph©n l­íi kh«ng ? C¸c vung kh¸c ®­îc cÊu h×nh tèt kh«ng ? Sè c¸c router hµng xãm Sè c¸c router ®­îc nèi tíi mét m¹ng LAN lµ rÊt quan träng .Mçi m¹ng LAN cã mét DR vµ BDR ®­îc kiÕn tróc nh­ lµ l©n cËn cña c¸c router kh¸c .Cµng Ýt router hµng xãm trªn mét m¹ng LAN th× cµng Ýt c¸c l©n cËn nh­ lµ DR vµ BDR cÇn ph¶i thiÕt lËp.§iÒu nµy phô thuéc vµo kh¶ n¨ng mµ router cña chóng ta cã.Chóng ta lu«n ph¶i thay ®æi chÕ ®é ­u tiªn cho viÖc lùa chän c¸c DR .NÕu cã thÓ chóng ta tr¸nh lùa chän mét router lµm DR trªn nhiÒu h¬n mét ph©n ®o¹n.NÕu DR ®­îc lùa chän dùa trªn tiªu chuÈn RID cao nhÊt nã cã kh¶ n¨ng trë thµnh DR trªn tÊt c¶ c¸c ph©n ®o¹n mµ nã kÕt nèi ®Õn . b)Sè vïng cho mçi ABR ABR sÏ gi÷ b¶n copy cña c¬ së d÷ liÖu cho tÊt c¶ c¸c vïng mµ nã phôc vô.NÕu mét router ®­îc nèi ®Õn 5 vïng nã sÏ gi÷ 5 c¬ së d÷ liÖu kh¸c nhau.Sè vïng cho mçi ABR lµ con sè phô thuéc vµo nhiÒu t×nh huèng bao gåm kiÓu vïng(th«ng th­êng , gèc,NSSA),kh¶ n¨ng CPU cña ABR ,sè tuyÕn mçi vïng ,sè tuyÕn ngoµi mçi vïng .Víi lý do nµy sè vïng cho mçi ABR kh«ng thÓ lµ con sè cè ®Þnh.TÊt nhiªn tèt h¬n hÕt lµ kh«ng ®­îc lµm qu¸ t¶i ABR .S¬ ®å sau sÏ chØ ra sù kh¸c nhau gi÷a mét ABR gi÷ c¬ së d÷ liÖu cña 5 vïng kh¸c nhau vµ hai ABR mµ mçi c¸i gi÷ mét c¬ së d÷ liÖu.Theo ®ã nÕu ®Ó mét ABR gi÷ cµng nhiÒu CSDL th× ho¹t ®éng cµng chËm. c)M« h×nh l­íi toµn côc vµ l­íi côc bé C¸c m¹ng NBMA nh­ FramÎelay hay X25 lu«n lµ mét sù th¸ch thøc.Sù kÕt hîp cña nhiÒu yÕu tè nh­ d¶i th«ng thÊp vµ qu¸ nhiÒu link-state lµ nguyªn nh©n cña c¸c vÊn ®Ò .M« h×nh l­íi côc bé ®· ®­îc dïng thö vµ cho ta kÕt qu¶ tèt h¬n so víi c¸c l­íi toµn côc. d)C¸c vÊn ®Ò vÒ bé nhí Kh«ng dÔ dµng ®Ó x¸c ®Þnh xem cÇn bao nhiªu bé nhí lµ ®ñ cho mét cÊu h×nh OSPF .VÊn ®Ò vÒ bé nhí th­êng ®­îc nµy sinh khi c¸c tuyÕn ngoµi tham gia vµo miÒn OSPF .Vïng khung víi 40 router vµ mét tuyÕn ngoµi sÏ yªu cÇu Ýt bé nhí h¬n lµ mét vïng khung víi 4 router vµ 33000 tuyÕn ngoµi. Bé nhí ®­îc tèi ­u h¬n bëi sö dông thiÕt kÕ OSPF tèt h¬n.Qu¸ tr×nh thu gän tµi c¸c ABR vµ sö dông vïng gèc sÏ lµm gi¶m sù chuyÓn tiÕp cña c¸c tuyÕn. Tæng bé nhí ®­îc sö dông cho OSPF b»ng tæng cña c¸c bé nhí ®­¬c sö dông trong c¸c b¶ng routing table (show ip route summary) vµ bé nhí cho c¸c CSDL link-state.C¸c con sè sau ®©y dùa trªn sù ®¸nh gi¸ ­íc l­îng.Mçi b¶n ghi trong b¶ng routing table cÇn 200 ®Õn 280 byte céng víi 44 byte cho c¸c ®­êng dÉn.Mçi LSA cÇn 100 byte header céng víi kÝch th­íc cña th«ng b¸o , xÊp xØ 60 tíi 100 byte .§­îc thªm vµo bé nhí bëi c¸c tiÕn tr×nh kh¸c hoÆc bëi IOS cña chÝnh nã.NÕu muèn biÕt chÝnh x¸c b¹n dïng lÖnh show memory. Th«ng th­êng mét b¶ng routing table víi Ýt h¬n 500k cã thÓ phï hîp víi 2 ®Õn 4 MB RAM.M¹ng réng h¬n víi h¬n 500k cã thÓ dïng tíi 32 hoÆc 64 MB. IV)Phô lôc : M« h×nh c¬ së d÷ liÖu Link-State Trªn s¬ ®å trªn ta thÊy , c¸c router trªn cïng mét segment ph¶i qua mét lo¹t c¸c giai ®o¹n ®Ó trë thµnh mét l©n cËn .Mét router hµng xãm vµ DR ®­îc lùa chän th«ng qua giao thøc Hello.Mét khi router nh×n thÊy tªn nã trong danh s¸ch cña gãi Hello mµ mét router hµng xãm göi cho nã ,tr¹ng th¸i ®­îc chuyÓn sang “2-Way”.Theo ®ã sù lùa chän c¸c DR vµ BDR ®­îc diÔn ra trªn c¸c ph©n ®o¹n ®a truy nhËp.Mét router tiÕp tôc h×nh thµnh l©n cËn víi hµng xãm nÕu c¶ hai router lµ DR hoÆc BDR hoÆc chóng ®­îc nèi víi nhau th«ng qua c¸c liªn kÕt ¶o hoÆc liªn kÕt ®iÓm - ®iÓm. Trong tr¹ng th¸i Exstart , hai hµng xãm h×nh thµnh mèi quan hÖ Master/Slave mèi quan hÖ nµy ®· ®­îc tho¶ thuËn tr­íc dùa trªn sequence number.§©y lµ con sè ®­îc dïng ®Ó ph¸t hiÖn c¸c th«ng b¸o cò hoÆc c¸c th«ng b¸o trïng nhau (LSA – Link-State Advertisement ). Trong tr¹ng th¸i Exchange , C¸c gãi tin m« t¶ c¬ së d÷ liÖu sÏ ®­îc göi ®i (DD – Database Description Packet).Tãm t¾t th«ng b¸o cña gãi link-state sÏ h×nh thµnh lªn phÇn header cña gãi tin.PhÇn header cung cÊp ®ñ th«ng tin ®Ó nhËn d¹ng liªn kÕt.Nót Masterr göi c¸c gãi tin DD vµ nã sÏ ®­îc b¸o lµ ®· nhËn ®­îc tõ c¸c gãi tin DD tõ c¸ nót slave . TÊt c¶ c¸c l©n cËn trong ph¹m vi chuyÓn ®æi sÏ ®­îc th«ng b¸o b»ng thñ tôc “flooding”.C¸c l©n cËn nµy cã kh¶ n¨ng nhËn ®­îc c¸c lo¹i gãi tin theo giao thøc OSPF. Trong tr¹ng th¸i Loading, c¸c gãi tin yªu cÇu link-state sÏ ®­îc göi tíi c¸c router hµng xãm ®Ó yªu cÇu c¸c th«ng tin míi mµ nã ®· ph¸t hiÖn ra nh­ng ch­a nhËn ®­îc.Mçi router x©y dùng mét danh s¸ch c¸c LSA vµ göi cho c¸c router l©n cËn ph¸t ra yªu cÇu cho nã.Danh s¸ch Retransmision ®­îc l­u ®Ó ch¾c ch¾n mçi LSA ®Òu ®­îc nhËn.§Ó x¸c ®Þnh thêi gian göi tin cho mét l©n cËn ta dïng lÖnh: ip ospf retransmit-interval seconds. C¸c gãi tin link-state ®­îc göi theo yªu cÇu vµ nhanh chãng lan to¶ trªn kh¾p m¹ng. Trong tr¹ng th¸i Full c¸c router hang xãm ®· thùc sù trë thµnh c¸c l©n cËn .C¬ së d÷ liÖu cho c¸c vïng chung ®· ®­îc x¸c ®Þnh gi÷a c¸c router l©n cËn. Mçi mét LSA cã mét tr­êng gäi lµ tr­êng tuæi vµ tù ®éng t¨ng lªn khi qua mét vïng ,khi ®¹t tíi Maxage nã sÏ ®­îc xãa khái c¬ së d÷ liÖu nÕu nh­ LSA ®ã kh«ng n»m trªn danh s¸ch chuyÓn tiÕp l¹i cña mét router hµng xãm. C¸c th«ng tin Link-state C¸c th«ng tin link-state ®­îc chia lµm 5 lo¹i:Router Link(RL) ph¸t ra tõ c¸c router .C¸c liªn kÕt nµy m« t¶ tr¹ng th¸i cña c¸c cæng cña router trong mét vïng x¸c ®Þnh nµo ®ã.Network Link (NL) ®­îc ph¸t ra tõ c¸c DR trªn mét ph©n ®o¹n x¸c ®Þnh chØ ra c¸c router kÕt nèi ®Õn ph©n ®o¹n ®ã.Summary Link(SL) lµ c¸c kÕt nèi bªn trong mét vïng .C¸c th«ng tin nµy sÏ liÖt kª c¸c m¹ng n»m trong vïng nh­ng kh«ng cã mét hÖ tù trÞ nµo c¶.C¸c summary link th­êng ®­îc göi tõ c¸c ABR thuéc khung tíi c¸c vïng kh¸c vµ tõ c¸c vïng kh¸c tíi vïng khung .C¸c liªn kÕt nµy nh»m môc ®Ých phèi hîp gi÷a c¸c vïng khung .KiÓu kh¸c cña summart link lµ asbr-summary link , (kiÓu thø 4 )chóng lµ c¸c kÕt nèi tíi ASBR ®Ó ®¶m b¶o c¸c router biÕt ®­¬ng tho¸t khái chÕ ®é tù trÞ.KiÓu cuèi cïng lµ kiÓu External (EL ) , chóng kÕt nèi c¸c ASBR vµo c¸c miÒn. Trong s¬ ®å trªn m« t¶ c¸c kiÓu kÕt nèi kh¸c nhau.KÕt nèi RL tõ RTA vµo vïng 1,RTA còng göi ®i NL khi nã trë thµnh DR trªn ph©n ®o¹n ®ã . RTB lµ mét ABR vµ nã göi RL tíi vïng 1 vµ vïng 0.RTB cßn göi summary link tíi vïng 1 vµ vïng 0.C¸c th«ng tin nµy ®­a ra danh s¸ch c¸c m¹ng mét c¸ch ®an xen gi÷a hai vïng.RTB göi ASBR summary link tíi vïng 1 chØ ra sù tån t¹i cña RTD lµ mét ASBR ,t­¬ng tù nh­ vËy RTC lµ mét ABR còng göi RL cho vïng 0 vµ vïng 2 vµ SL(3) cho vïng 2 (khi nã kh«ng thÊy mét ASBR nµo n÷a),göi SL(3,4) vµo vïng 0 th«ng b¸o RTD.RTD göi RL cho vïng 2 vµ EL cho c¸c tuyÕn ngoµi qua BGP.C¸c router ngoµi sÏ ®­îc th«ng b¸o ®i trªn toµn m¹ng. Sau ®©y lµ b¶ng tãm t¾t c¸c th«ng tin link-state: LS Type Advertisement Description 1 Th«ng tin Router Link. §­îc ph¸t ra cho vïng mµ nã thuéc vÒ.M« t¶ tr¹ng th¸i kÕt nèi cña router ®Õn vïng ®ã. Nã chØ lan truyÒn trong ph¹m vi cña vïng ®ã. 2 Th«ng tin Network Link.§­îc göi bëi c¸ DR m« t¶ tËp hîp c¸c router trªn mét m¹ng .Lan truyÕn trªn ph¹m vi cña vïng chøa m¹ng ®ã. 3 or 4 Th«ng tin Summary Link. §­îc göi ®i bëi c¸c ABR. M« t¶ c¸c tuyÕn trong mét vïng. KiÓu 3 m« t¶ c¸c tuyÕn ®­îc nèi víi mét m¹ng,còng ®­îc sö dông cho mét nhãm c¸c tuyÕn. KiÓu 4 m« t¶ cac tuyÕn nèi tíi ASBR. 5 Th«ng tin AS external link. Göi bëi c¸c ASBR. M« t¶ c¸c tuyÕn mµ ®Ých lµ c¸c router ngoµi.Lan truyÒn trªn tÊt c¶ ngo¹i trõ vïng gèc. NÕu muèn quan s¸t mét c¬ së d÷ liÖu OSPF mét c¸ch cô thÓ sö dông lÖnh show ip ospf database detail ta sÏ thÊy rÊt nhiÒu tõ kho¸ kh¸c nhau nh­:Link –Data , Link-ID vµ Link-State ID . Link-State ID ®Þnh nghÜa tÝnh chÊt cña mét link-state dùa trªn kiÓu LS.Router Link ®­îc nhËn biÕt bëi c¸c router ID (RID) cña router ph¸t ra th«ng b¸o.Network Link ®­îc x¸c ®Þnh bëi mèi liªn quan ®Õn ®Þa chØ IP cña DR.Summary Link ®­îc nhËn biÕt bëi chØ sè IP network ®Ých . ASBR Summary Link ®­îc nhËn d¹ng bëi c¸c RID cña ASBR .Cuèi cïng External Link lµ chØ sè IP network cña ®Ých thuéc vïng ngoµi. Sau ®©y lµ mét sè kiÓu kÕt nèi kh¸c: Stub network link: Kh¸i niÖm nµy kh«ng liªn quan ®Õn kh¸i niÖm vïng gèc (stub area),Mét ph©n ®o¹n gèc lµ mét ph©n ®o¹n chØ cã mét router . C¸c ph©n ®o¹n cña m¹ng Ethernet hay Token Rink chØ cã mét router ®­îc xem nh­ lµ mét kÕt nèi tíi m¹ng gèc .Mét cæng ®­îc coi lµ ghÐp nèi tíi m¹ng gèc nÕu mÆt n¹ bÝt lµ 255.255.255.255(C¸c Host router). Point-to-point link(c¸c kÕt nèi ®iÓm - ®iÓm)Lµ c¸c kÕt nèi logic hoÆc vËt lý nèi tiÕp gi÷a c¸c ®iÓm , cã thÓ ®­îc ®¸nh sè hoÆc kh«ng. Transmit link.§ay lµ c¸c kÕt nèi tíi c¸c m¹ng cã h¬n mét router do ®ã cã tªn lµ qu¸ c¶nh (transit) Virtual link(c¸c kÕt nèi ¶o)§©y lµ c¸c kÕt nèi logic nèi c¸c vïng kh«ng cã ®­êng nèi vËt lý tíi vïng khung,kÕt nèi ¶o ®­îc xem nh­ c¸c kÕt nèi ®iÓm - ®iÓm ®­îc ®¸nh sè. Link-ID lµ ®Æc ®iÓm ®Ó nhËn biÕt mét kÕt nèi.Nã kh¸c nhau øng víi c¸c kiÓu liªn kÕt kh¸c nhau. KiÓu kÕt nèi(Link Type) Link ID Point-to-Point ID cña router hµng xãm Link to transit network §Þa chØ cæng cñaDR Link to stub network Sè Network/subnet Virtual Link ID cña router hµng xãm Link Data Lµ ®Þa chØ IP cña kÕt nèi ngo¹i trõ m¹ng gèc link-data lµ c¸c mÆt n¹ m¹ng Link Type Link Data Stub network Network Mask C¸c m¹ng kh¸c RoutÎ cïng víi c¸c ®Þa chØ cæng Cuèi cïng lµ Advertising Router lµ RID cña router göi LSA. VÝ dô cho c¬ së d÷ liÖu cña OSPF D­íi ®©y lµ c¸c lÖnh ®Ó cÊu h×nh cho m« h×nh m¹ng ë trªn: RTA# interface Loopback0 ip address 203.250.13.41 255.255.255.255 interface Ethernet0 ip address 203.250.15.68 255.255.255.192 interface Ethernet1 ip address 203.250.15.193 255.255.255.192 router ospf 10 network 203.250.0.0 0.0.255.255 area 0 RTA#show ip route Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default Gateway cña lÇn s¾p xÕp cuèi cïng ch­a ®­îc thiÕt lËp 0.0.0.0 203.250.16.0 255.255.255.192 is subnetted, 1 subnets O E2 203.250.16.128 [110/10] via 203.250.15.67, 00:00:50, Ethernet0 203.250.13.0 255.255.255.255 is subnetted, 1 subnets C 203.250.13.41 is directly connected, Loopback0 203.250.15.0 255.255.255.192 is subnetted, 3 subnets O IA 203.250.15.0 [110/74] via 203.250.15.67, 00:00:50, Ethernet0 C 203.250.15.64 is directly connected, Ethernet0 C 203.250.15.192 is directly connected, Ethernet1 O*E2 0.0.0.0 0.0.0.0 [110/10] via 203.250.15.67, 00:00:50, Ethernet0 RTE# ip subnet-zero interface Ethernet0 ip address 203.250.16.130 255.255.255.192 interface Serial0 ip address 203.250.15.2 255.255.255.192 router ospf 10 redistribute rip metric 10 subnets network 203.250.15.0 0.0.0.63 area 1 default-information originate metric 10 router rip network 203.250.16.0 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Ethernet0 RTE#show ip route Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default Gateway cña lÇn s¾p xÕp cuèi cïng lµ 0.0.0.0 to network 0.0.0.0 203.250.16.0 255.255.255.192 is subnetted, 1 subnets C 203.250.16.128 is directly connected, Ethernet0 203.250.13.0 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks O IA 203.250.13.41 255.255.255.255 [110/75] via 203.250.15.1, 00:16:31, Serial0 203.250.15.0 255.255.255.192 is subnetted, 3 subnets C 203.250.15.0 is directly connected, Serial0 O IA 203.250.15.64 [110/74] via 203.250.15.1, 00:16:31, Serial0 O IA 203.250.15.192 [110/84] via 203.250.15.1, 00:16:31, Serial0 S* 0.0.0.0 0.0.0.0 is directly connected, Ethernet0 RTC# ip subnet-zero interface Ethernet0 ip address 203.250.15.67 255.255.255.192 interface Serial1 ip address 203.250.15.1 255.255.255.192 router ospf 10 network 203.250.15.64 0.0.0.63 area 0 network 203.250.15.0 0.0.0.63 area 1 RTF#show ip route Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default Gateway cña lÇn s¾p xÕp cuèi cïng lµ 203.250.15.2 to network 0.0.0.0 203.250.16.0 255.255.255.192 is subnetted, 1 subnets O E2 203.250.16.128 [110/10] via 203.250.15.2, 04:49:05, Serial1 203.250.13.0 255.255.255.255 is subnetted, 1 subnets O 203.250.13.41 [110/11] via 203.250.15.68, 04:49:06, Ethernet0 203.250.15.0 255.255.255.192 is subnetted, 3 subnets C 203.250.15.0 is directly connected, Serial1 C 203.250.15.64 is directly connected, Ethernet0 O 203.250.15.192 [110/20] via 203.250.15.68, 04:49:06, Ethernet0 O*E2 0.0.0.0 0.0.0.0 [110/10] via 203.250.15.2, 04:49:06, Serial1 Tæng quan c¬ së d÷ liÖu OSPF router víi ID lµ (203.250.15.67) (Process ID lµ 10) Router Link States (Area 1) Link ID ADV Router Age Seq# Checksum Link count 203.250.15.67 203.250.15.67 48 0x80000008 0xB112 2 203.250.16.130 203.250.16.130 212 0x80000006 0x3F44 2 Summary Net Link States (Area 1) Link ID ADV Router Age Seq# Checksum 203.250.13.41 203.250.15.67 602 0x80000002 0x90AA 203.250.15.64 203.250.15.67 620 0x800000E9 0x3E3C 203.250.15.192 203.250.15.67 638 0x800000E5 0xA54E Router Link States (Area 0) Link ID ADV Router Age Seq# Checksum Link count 203.250.13.41 203.250.13.41 179 0x80000029 0x9ADA 3 203.250.15.67 203.250.15.67 675 0x800001E2 0xDD23 1 Net Link States (Area 0) Link ID ADV Router Age Seq# Checksum 203.250.15.68 203.250.13.41 334 0x80000001 0xB6B5 Summary Net Link States (Area 0) Link ID ADV Router Age Seq# Checksum 203.250.15.0 203.250.15.67 792 0x80000002 0xAEBD Summary ASB Link States (Area 0) Link ID ADV Router Age Seq# Checksum 203.250.16.130 203.250.15.67 579 0x80000001 0xF9AF AS External Link States Link ID ADV Router Age Seq# Checksum Tag 0.0.0.0 203.250.16.130 1787 0x80000001 0x98CE 10 203.250.16.128 203.250.16.130 5 0x80000002 0x93C4 0 Trªn ®©y lµ toµn bé c¸i nh×n tæng quan vÓ c¬ së d÷ liÖu cña OSPF . Tµi liÖu tham kh¶o C¸c bµi gi¶ng m«n ThiÕt bÞ m¹ng. M¹ng m¸y tÝnh vµ c¸c hÖ thèng më – NguyÔn thóc H¶i (NXBGD-1997). Tµi liÖu MCSE. C¸c tµi liÖu h­íng dÉn cña h·ng Cisco. RFC 1584. RFC 1075. Mét sè trang WEB:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docSo sánh giữa hai loại giao thức tìm đường Distance vector và Link State Phân tích hoạt động của giao thức chọn đườngOSPF.doc