Đề tài Tại công ty 20

Báo cáo tại Cty 20 Lời mở đầu Công ty 20 là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng cục hậu cần, có trụ sở đóng tại số 36 phố Phan Đình Giót, quận Thanh Xuân - Hà Nội. Với 45 năm kinh nghiệm trong việc sản xuất các mặt hàng dệt may các loại, Công ty có đội ngũ cán bộ lãnh đạo, các kỹ thuật viên và công nhân bậc cao lâu năm nhiều kinh nghiệm. Trong thời gian thực tập tại công ty, được sự giúp đỡ, chỉ bảo tận tình của các cán bộ đặc biệt là trưởng phòng Tài chính - Kế toán, tôi đã hiểu rõ thêm những vấn đề được giới thiệu trong trường học, biết vận dụng lý thuyết vào thực tế. Báo cáo thực tập của tôi gồm hai phần: Phần I: Đặc điểm tình hình chung của công ty. Phần II: Khái quát các phần hành công việc kế toán của công ty. Do có sự hạn chế về mặt thời gian cũng như trình độ nên yêu cầu đặt ra chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp của thầy cô trong tổ bộ môn và các cán bộ phòng ban nghiệp vụ trong công ty để báo cáo hoàn thiện hơn, giúp tôi nâng cao hơn nữa nhận thức về lý luận cũng như kinh nghiệm thực tế của mình. Nhân dịp này, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các thầy cô giáo khoa Tài chính kế toán Trường Đại học cũng như các cán bộ trong công ty 20 đã giúp đỡ, tận tình hướng dẫn và tạo điều kiện cho tôi hoán thành tốt báo cáo thực tập của mình. PHẦN I đặc điểm tình hình chung của công ty 20 I. Đặc điểm sản xuất kinh doanh và quá trình hình thành và phát triển của công ty 20: Công ty 20 là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng cục hậu cần - Bộ Quốc phòng, được thành lập theo quyết định số 467/ QĐCP ngày 4/3/1993 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và theo quyết định số 1119/ĐM-DN ngày 13/3/1996 của Văn phòng Chính phủ. Tên giao dịch: Công ty 20. Tên giao dịch quốc tế: Gatxcô 20 Trụ sở chính: Số 36 phố Phan Đình Giót, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. Giấy phép kinh doanh: Số 112419 cấp ngày 31/3/1998 do sở kế hoạch đầu tư cấp Số hiệu TK: 43 11 01 001 94- 1 mở tại Ngân hàng TMCP Quân đội. Tiền thân của công ty 20 là Xưởng may hàng kỹ, ra đời ngày 18/02/1957 với tên gọi tắt là X20. Xưởng có nhiệm vụ may đo quân phục, quân trang phục vụ cán bộ trung, cao cấp toàn quân. Ngoài ra xưởng còn may quân phục cho quân đội. Biên chế ban đầu của X20 có trên 30 cán bộ công nhân viên. Thàng 12/1962, Tổng cục hậu cần chính thức ban hành nhiệm vụ cho X20 theo quy chế xí nghiệp quốc phòng. Theo nhiệm vụ mới do Tổng cục hậu cần và Cục quân nhu giao cho xí nghiệp, ngoài nhiệm vụ may đo cho cán bộ trung cao cấpvà đảm bảo kế hoạch sản xuất, xí nghiệp bắt đầu nghiên cứu các dây chuyền sản xuất hàng loạt và tổ chức may gia công ngài xí nghiệp. Năm 1980, khi tình hình kinh tế - xã hội của đất nước gặp nhiều khó khăn, cũng như nhiều đơn vị sản xuất khác, xí nghiệp may 20 đứng trước hai thử thách lớn: Đảm bảo cho sản xuất tiếp tục phát triển và giữ ổn định đời sống của cán bộ công nhân viên. Trước tình hình đó, xí nghiệp may 20 đã chuyển sang chế độ hạch toán kinh tế. Năm 1983, được phép của Tổng cục, Ban giám đốc xí nghiệp đã tiến hành sản xuất may gia công hàng xuất khẩu. Những lô hàng đầu tiên của xí nghiệp may 20 gửi đi Liên Xô đã nhanh chóng được thị trường chấp nhận. Chất lượng của lô hàng này đã khẳng định tiềm năng của xí nghiệp trong lĩnh vực làm hàng xuất khẩu, củng cố vị thế của xí nghiệp trong ngành may Việt Nam. Ngày 12/02/1992, Bộ Quốc phòng ra quyết định số 746/ QP do Thượng tướng Đào Đình Luyện - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ký chuyển xí nghiệp may 20 thành công ty may 20. Ngày 1/04/1998, Bộ Quốc phòng lại có quyết định số 118/ QĐ - QP chuyển tên gọi công ty may 20 thành công ty 20. Nhiệm vụ chính của công ty 20 là sản xuất hàng may mặc theo kế hoạch hàng năm và dài hạn của Tổng cục hậu cần. Ngoài ra công ty còn sản xuất và kinh doanh các mặt hàng may mặc phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Với những thành tích to lớn đã đạt được trong 45 năm xây dựng và trưởng thành, công ty 20 đã được nhà nước phong tặng danh hiệu đơn vị anh hùng Lao Động năm 1999 và năm 2001, được tặng thưởng 17 huân chương các loại và nhiều phần thưởng cao quý khác. Nhiệm vụ của công ty là chuyên sản xuất các mặt hàng dệt may phục vụ cho quân đội, tham gia sản xuất xuất khẩu và làm king tế nội địa, kinh doanh vật tư thiết bị, nguyên liệu hoá chất và phụ tùng phục vụ ngành dệt may. Các sản phẩm chủ yếu của công ty là:

doc27 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 2333 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tại công ty 20, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
lêi më ®Çu C«ng ty 20 lµ doanh nghiÖp nhµ n­íc trùc thuéc Tæng côc hËu cÇn, cã trô së ®ãng t¹i sè 36 phè Phan §×nh Giãt, quËn Thanh Xu©n - Hµ Néi. Víi 45 n¨m kinh nghiÖm trong viÖc s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng dÖt may c¸c lo¹i, C«ng ty cã ®éi ngò c¸n bé l·nh ®¹o, c¸c kü thuËt viªn vµ c«ng nh©n bËc cao l©u n¨m nhiÒu kinh nghiÖm. Trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty, ®­îc sù gióp ®ì, chØ b¶o tËn t×nh cña c¸c c¸n bé ®Æc biÖt lµ tr­ëng phßng Tµi chÝnh - KÕ to¸n, t«i ®· hiÓu râ thªm nh÷ng vÊn ®Ò ®­îc giíi thiÖu trong tr­êng häc, biÕt vËn dông lý thuyÕt vµo thùc tÕ. B¸o c¸o thùc tËp cña t«i gåm hai phÇn: PhÇn I: §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung cña c«ng ty. PhÇn II: Kh¸i qu¸t c¸c phÇn hµnh c«ng viÖc kÕ to¸n cña c«ng ty. Do cã sù h¹n chÕ vÒ mÆt thêi gian còng nh­ tr×nh ®é nªn yªu cÇu ®Æt ra ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. V× vËy t«i mong nhËn ®­îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña thÇy c« trong tæ bé m«n vµ c¸c c¸n bé phßng ban nghiÖp vô trong c«ng ty ®Ó b¸o c¸o hoµn thiÖn h¬n, gióp t«i n©ng cao h¬n n÷a nhËn thøc vÒ lý luËn còng nh­ kinh nghiÖm thùc tÕ cña m×nh. Nh©n dÞp nµy, t«i xin göi lêi c¶m ¬n ch©n thµnh tíi c¸c thÇy c« gi¸o khoa Tµi chÝnh kÕ to¸n Tr­êng §¹i häc còng nh­ c¸c c¸n bé trong c«ng ty 20 ®· gióp ®ì, tËn t×nh h­íng dÉn vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho t«i ho¸n thµnh tèt b¸o c¸o thùc tËp cña m×nh. PhÇn I ®Æc ®iÓm t×nh h×nh chung cña c«ng ty 20 I. §Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty 20: C«ng ty 20 lµ doanh nghiÖp nhµ n­íc trùc thuéc Tæng côc hËu cÇn - Bé Quèc phßng, ®­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 467/ Q§CP ngµy 4/3/1993 cña Bé tr­ëng Bé Quèc phßng vµ theo quyÕt ®Þnh sè 1119/§M-DN ngµy 13/3/1996 cña V¨n phßng ChÝnh phñ. Tªn giao dÞch: C«ng ty 20. Tªn giao dÞch quèc tÕ: Gatxc« 20 Trô së chÝnh: Sè 36 phè Phan §×nh Giãt, QuËn Thanh Xu©n, Hµ Néi. GiÊy phÐp kinh doanh: Sè 112419 cÊp ngµy 31/3/1998 do së kÕ ho¹ch ®Çu t­ cÊp Sè hiÖu TK: 43 11 01 001 94- 1 më t¹i Ng©n hµng TMCP Qu©n ®éi. TiÒn th©n cña c«ng ty 20 lµ ²X­ëng may hµng kü², ra ®êi ngµy 18/02/1957 víi tªn gäi t¾t lµ X20. X­ëng cã nhiÖm vô may ®o qu©n phôc, qu©n trang phôc vô c¸n bé trung, cao cÊp toµn qu©n. Ngoµi ra x­ëng cßn may qu©n phôc cho qu©n ®éi. Biªn chÕ ban ®Çu cña X20 cã trªn 30 c¸n bé c«ng nh©n viªn. Thµng 12/1962, Tæng côc hËu cÇn chÝnh thøc ban hµnh nhiÖm vô cho X20 theo quy chÕ xÝ nghiÖp quèc phßng. Theo nhiÖm vô míi do Tæng côc hËu cÇn vµ Côc qu©n nhu giao cho xÝ nghiÖp, ngoµi nhiÖm vô may ®o cho c¸n bé trung cao cÊpvµ ®¶m b¶o kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, xÝ nghiÖp b¾t ®Çu nghiªn cøu c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt hµng lo¹t vµ tæ chøc may gia c«ng ngµi xÝ nghiÖp. N¨m 1980, khi t×nh h×nh kinh tÕ - x· héi cña ®Êt n­íc gÆp nhiÒu khã kh¨n, còng nh­ nhiÒu ®¬n vÞ s¶n xuÊt kh¸c, xÝ nghiÖp may 20 ®øng tr­íc hai thö th¸ch lín: §¶m b¶o cho s¶n xuÊt tiÕp tôc ph¸t triÓn vµ gi÷ æn ®Þnh ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. Tr­íc t×nh h×nh ®ã, xÝ nghiÖp may 20 ®· chuyÓn sang chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ. N¨m 1983, ®­îc phÐp cña Tæng côc, Ban gi¸m ®èc xÝ nghiÖp ®· tiÕn hµnh s¶n xuÊt may gia c«ng hµng xuÊt khÈu. Nh÷ng l« hµng ®Çu tiªn cña xÝ nghiÖp may 20 göi ®i Liªn X« ®· nhanh chãng ®­îc thÞ tr­êng chÊp nhËn. ChÊt l­îng cña l« hµng nµy ®· kh¼ng ®Þnh tiÒm n¨ng cña xÝ nghiÖp trong lÜnh vùc lµm hµng xuÊt khÈu, cñng cè vÞ thÕ cña xÝ nghiÖp trong ngµnh may ViÖt Nam. Ngµy 12/02/1992, Bé Quèc phßng ra quyÕt ®Þnh sè 746/ QP do Th­îng t­íng §µo §×nh LuyÖn - Thø tr­ëng Bé Quèc phßng ký chuyÓn xÝ nghiÖp may 20 thµnh c«ng ty may 20. Ngµy 1/04/1998, Bé Quèc phßng l¹i cã quyÕt ®Þnh sè 118/ Q§ - QP chuyÓn tªn gäi c«ng ty may 20 thµnh c«ng ty 20. NhiÖm vô chÝnh cña c«ng ty 20 lµ s¶n xuÊt hµng may mÆc theo kÕ ho¹ch hµng n¨m vµ dµi h¹n cña Tæng côc hËu cÇn. Ngoµi ra c«ng ty cßn s¶n xuÊt vµ kinh doanh c¸c mÆt hµng may mÆc phôc vô cho nhu cÇu trong n­íc vµ xuÊt khÈu. Víi nh÷ng thµnh tÝch to lín ®· ®¹t ®­îc trong 45 n¨m x©y dùng vµ tr­ëng thµnh, c«ng ty 20 ®· ®­îc nhµ n­íc phong tÆng danh hiÖu ®¬n vÞ anh hïng Lao §éng n¨m 1999 vµ n¨m 2001, ®­îc tÆng th­ëng 17 hu©n ch­¬ng c¸c lo¹i vµ nhiÒu phÇn th­ëng cao quý kh¸c. NhiÖm vô cña c«ng ty lµ chuyªn s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng dÖt may phôc vô cho qu©n ®éi, tham gia s¶n xuÊt xuÊt khÈu vµ lµm king tÕ néi ®Þa, kinh doanh vËt t­ thiÕt bÞ, nguyªn liÖu ho¸ chÊt vµ phô tïng phôc vô ngµnh dÖt may. C¸c s¶n phÈm chñ yÕu cña c«ng ty lµ: Trang phôc qu©n ®éi. C¸c s¶n phÈm dÖt kim. C¸c lo¹i s¶n phÈm may mÆc xuÊt khÈu nh­: ¸o Jacket; quÇn ¸o s¬ mi nam, n÷; v¸y thêi trang, quÇn ¸o ®ua m«t«. TÝnh ®Õn thêi ®iÓm hiÖn nay, tæng nguån vèn cña c«ng ty lµ 66,630 tû ®ång. Bao gåm: Nguån vèn cè ®Þnh: 59,273 tû ®ång. Nguån vèn l­u ®éng: 7,390 tû ®ång. Trong ®ã: Vèn ng©n s¸ch cÊp: 44,130 tû ®ång. Vèn tù cã: 22,500 tû ®ång. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng: HiÖn nay, c«ng ty 20 cã ®éi ngò lao ®éng m¹nh c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng. Tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty lµ 2700 ng­êi, trong ®ã sè c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt lµ 2358 ng­êi chiÕm 94,7% tæng sè lao ®éng. B¶ng 1: b¶ng thèng kª lao ®éng Sè TT Chøc danh Sè l­îng Giíi tÝnh Tr×nh ®é/ BËc thî Tuæi b×nh qu©n Nam N÷ 1 Gi¸m ®èc 1 1 §¹i häc 46 2 Phã gi¸m ®èc 3 2 1 §¹i häc 43 3 Phßng kÕ ho¹ch tæ chøc s¶n xuÊt 27 20 7 §¹i häc 35 4 Phßng XuÊt nhËp khÈu 9 7 2 §¹i häc 35 5 Phßng Tµi chÝnh - KÕ to¸n 6 2 4 §¹i häc 35 6 Phßng KT- C«ng nghÖ 14 10 4 §¹i häc 35 7 Phßng ChÝnh trÞ 6 5 1 §¹i häc 38 8 Phßng Hµnh chÝnh qu¶n trÞ 32 12 20 §¹i häc 38 9 XÝ nghiÖp 1 135 15 120 Trung cÊp 30 10 XÝ nghiÖp 2 531 15 120 3/6 30 11 XÝ nghiÖp 3 636 86 550 3/6 28 12 XÝ nghiÖp 4 170 20 50 3/6 27 13 XÝ nghiÖp 5 183 30 153 3/6 28 14 XÝ nghiÖp 6 233 23 210 3/6 28 15 XÝ nghiÖp DÖt Nam §Þnh 450 25 425 3/6 28 16 Tr­êng §µo t¹o may 9 5 4 5/6 35 17 Tr­êng mÇm non 26 26 Trung cÊp 30 18 Chi nh¸nh phÝa Nam 15 15 25 Tæng 2506 329 2177 (Nguån: B¸o c¸o Tµi chÝnh c«ng ty 20) Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy c¸n bé qu¶n lý cña c«ng ty cã 133 ng­êi, chiÕm 5% tæng sè lao ®éng vµ hÇu hÕt ®Òu cã tr×nh ®é ®¹i häc, mét sè c¸n bé cßn cã tõ hai ®Õn ba b»ng ®¹i häc nh­ gi¸m ®èc (3), c¸c phã gi¸m ®èc (2)... ®Òu cã th©m niªn trong ngµnh may qu©n trang tõ 10 n¨m trë lªn vµ tuæi ®êi trung b×nh kh¸ trÎ. Sè c«ng nh©n trùc tiÕp cña c«ng ty ®Òu cã tay ngÒ cao, chÊt l­îng bËc thî tõ 3/6 trë lªn vµ tuæi ®êi cßn kh¸ trÎ. M« h×nh tæ chøc biªn chÕ cña c«ng ty gåm: Mét Ban gi¸m ®èc; s¸u phßng qu¶n lý bao gåm: Phßng KÕ ho¹ch - Tæ chøc s¶n xuÊt, phßng XuÊt nhËp khÈu, phßng Kü thuËt, phßng Tµi chÝnh - KÕ to¸n, phßng ChÝnh trÞ, phßng Hµnh chÝnh qu¶n trÞ. Ngoµi ra cßn cã b¶y xÝ nghiÖp thµnh viªn gåm: n¨m xÝ nghiÖp may, mét xÝ nghiÖp dÖt v¶i (xÝ nghiÖp dÖt Nam §Þnh), mét xÝ nghiÖp dÖt kim (xÝ nghiÖp 5); mét ban kiÓm to¸n néi bé; mét tr­êng ®µo t¹o may; mét tr­êng mÇm non; mét trung t©m Th­¬ng m¹i - DÞch vô; mét chi nh¸nh phÝa Nam. Lµ mét doanh nghiÖp chuyªn s¶n xuÊt c¸c lo¹i s¶n phÈm may, c«ng ty lu«n coi träng viÖc ®æi míi c¬ së h¹ tÇng, trang thiÕt bÞ ®Ó phï hîp vµ ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña thÞ tr­êng. Tæng kinh phÝ cho dù ¸n c«ng tr×nh cña c«ng ty tõ n¨m 1996 - 2001 lµ 39,5 tû ®ång trong ®ã bao gåm: X©y míi xÝ nghiÖp 1 vµ xÝ nghiÖp 6; c¶i t¹o xÝ nghiÖp 3, xÝ nghiÖp 5, tr­êng mÇm non vµ ®Çu t­ mua s¾m trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i nh­ 500 m¸y may cña NhËt, m¸y Ðp mÕch, m¸y thªu, hÖ thèng lµ phom phôc vô cho s¶n xuÊt qu©n phôc quèc phßng vµ xuÊt khÈu. Ngoµi ra c«ng ty cßn ®Çu t­ chØnh trang hÖ thèng vÖ sinh c«ng nghiÖp, ®­êng ®i... Mét sè dù ¸n míi hiÖn nay: X©y dùng míi xÝ nghiÖp dÖt kim víi nguån vèn h¬n 49,9 tû ®ång cña Nhµ n­íc vµ Bé Quèc phßng. §æi míi 100 m¸y dÖt v¶i khæ réng ë xÝ nghiÖp dÖt Nam §Þnh tõ 1,15m - 1,60 m trÞ gi¸ trªn mét triÖu USD. Thùc hiÖn xong ch­¬ng tr×nh qu¶n lý chÊt l­îng theo tiªu chuÈn ISO 9000 - 2001®èi víi xÝ nghiÖp may 3 vµ c¬ quan qu¶n lý c«ng ty phÊn ®Êu hÕt th¸ng 09/2001 ®­îc tæ chøc BVQI (v­¬ng quèc Anh) gi¸m ®Þnh cÊp chøng chØ. Cïng víi qu¸ tr×nh ®æi míi cña ®Êt n­íc, c«ng ty 20 ®· cã nh÷ng ph¸t triÓn v­ît bËc. C«ng ty ®· m¹nh d¹n ®Çu t­ vµ thu ®­îc ngh÷ng kÕt qu¶ kh¶ quan: S¶n l­îng, lîi nhuËn, sè nép ng©n s¸ch nhµ n­íc còng nh­ thu nhËp b×nh qu©n cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty ngµy mét t¨ng. §Ó minh ho¹ cho kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, t«i xin trÝch dÉn mét sè thµnh tùu kinh tÕ mµ c«ng ty ®· ®¹t ®­îc trong thêi gian qua: B¶ng 2: KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong hai n¨m 2000 -2001 §¬n vÞ tÝnh: triÖu ®ång. ChØ tiªu N¨m Tû lÖ 2001/2000 2000 2001 1. Tæng doanh thu 247 859 322 903 130 2. Doanh thu thuÇn 247 100 322 003 130,3 3. Lîi nhuËn tr­íc thuÕ 13 194 16 095 122 4. Tû suÊt Lîi nhu©n/ Doanh thu 5,34 4,99 5. Nép ng©n s¸ch Nhµ n­íc 12 503 13 271 106 - Nép cho quèc phßng 7 950 11 319 - Nép cho Nhµ n­íc 4 553 1 952 6. Tæng quü l­¬ng 25 492 31 258 124 7. Thu nhËp b×nh qu©n ng­êi/th¸ng 0,828 0,947 114,4 (Nguån: B¸o c¸o Tµi chÝnh c«ng ty 20) Qua b¶ng chØ tiªu trªn, ta thÊy c«ng ty lµm ¨n rÊt cã l·i trong hai n¨m 2000 - 2001. N¨m 2001, tæng doanh thu ®¹t 322 903 triÖu trong ®ã doanh thu tõ s¶n phÈm quèc phßng ®¹t 171 209 triÖu cßn doanh thu tõ s¶n phÈm kinh tÕ ®¹t 151 694 triÖu. Doanh thu t¨ng 75 045 triÖu, ®¹t 130 % so víi n¨m 2000. Lîi nhuËn t¨ng so víi n¨m 2000 lµ 22% vµ nép ng©n s¸ch nhµ n­íc t¨ng 6%. §êi sèng c«ng nh©n viªn lao ®éng ®­îc c¶i thiÖn, tæng quü l­¬ng n¨m 2001 t¨ng 124% so víi n¨m 2000, thu nhËp b×nh qu©n ng­êi/th¸ng t¨ng 14,4%. Nãi chung, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty lµ cã l·i. N¨m 2000 lîi nhuËn lµ 13 194 triÖu ®ång cßn n¨m 2001 lµ 16 095 triÖu ®ång, tû suÊt lîi nhuËn trªn doanh thu ë møc 5,34 - 4,99 (cø 100 ®ång doanh thu ®¹t 5,34 -4,99 ®ång lîi nhuËn). Tuy vËy n¨m 2001 tû suÊt lîi nhuËn gi¶m do tèc ®é t¨ng doanh thu lín h¬n tèc ®é t¨ng lîi nhuËn (130% so víi 122%). MÆc dï c«ng ty lµ ®¬n vÞ cã sè l­îng c¸n bé c«ng nh©n viªn kh¸ ®«ng nh­ng c«ng ty ®· cè g¾ng t×m kiÕm viÖc lµm ®¶m b¶o thu nhËp cho ng­êi lao ®éng, c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc, thùc hiÖn tèt c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi ng­êi lao ®éng nh­: Mua b¶o hiÓm th©n thÓ, b¶o hiÓm y tÕ, b¶o hiÓm x· héi ®Çy ®ñ. Trong nh÷ng n¨m tíi, c«ng ty sÏ tiÕp tôc thùc hiÖn c¸c dù ¸n lín, khai th¸c vµ sö dông tèt c«ng suÊt cña m¸y mãc thiÕt bÞ, qu¶n lý vµ sö dông lao ®éng hîp lý ®¶m b¶o ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn ngµy cµng æn ®Þnh vµ n©ng cao. ii. §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý vµ tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty: C«ng ty 20 lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc, do vËy c«ng ty tæ chøc qu¶n lý theo m« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng. §øng ®Çu lµ ban gi¸m ®èc c«ng ty chØ ®¹o trùc tiÕp ®Õn tõng ®¬n vÞ thµnh viªn, gióp viÖc cho ban gi¸m ®èc lµ c¸c phßng ban chøc n¨ng vµ nghiÖp vô. Toµn bé bé m¸y hµnh chÝnh cña c«ng ty ®­îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: s¬ ®å bé m¸y qu¶n lý c«ng ty may 20 Phã gi¸m ®èc kü thuËt s¶n xuÊt Phßng Kü thuËt – C«ng nghÖ Phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n V¨n Phßng Phßng ChÝnh trÞ Phßng KÕ ho¹ch tæ chøc s¶n xuÊt Phßng Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu Phã gi¸m ®èc chÝnh trÞ Phã gi¸m ®èc Kinh doanh Gi¸m ®èc XÝ nghiÖp 198 XÝ nghiÖp DÖt XÝ nghiÖp 199 Chi nh¸nh phÝa Nam Trung t©m TM -DV Trung t©m d¹y nghÒ Ban gi¸m ®èc c«ng ty bao gåm cã mét gi¸m ®èc vµ ba phã gi¸m ®èc. §øng ®Çu c«ng ty lµ gi¸m ®èc do Bé tr­ëng Bé Quèc phßng bæ nhiÖm. Gi¸m ®èc tæ chøc ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty theo chÕ ®é, gi¸m ®èc ®¹i diÖn cho nghÜa vô vµ quyÒn lîi cña c«ng ty tr­íc c¬ quan ph¸p luËt cña Nhµ n­íc mµ trùc tiÕp lµ c¬ quan qu¶n lý cña Tæng côc hËu cÇn - Bé Quèc phßng. Trî gióp cho gi¸m ®èc lµ ba phã gi¸m ®èc: Phã gi¸m ®èc chÝnh trÞ kiªm bÝ th­ ®¶ng uû. Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kinh doanh vµ xuÊt nhËp khÈu. Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kü thuËt vµ chÊt l­îng s¶n phÈm. C¸c phã g¸m ®èc c«ng ty ®­îc bæ nhiÖm gióp viÖc cho gi¸m ®èc c¸c phÇn viÖc ®­îc ph©n c«ng ®Ó qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty.C¸c phã gi¸m ®èc cã thÓ ®­îc uû quyÒn trùc tiÕp lµm ®¹i diÖn t­ c¸ch ph¸p nh©n tõng phÇn viÖc vµ cã thêi h¹n do gi¸m ®èc c«ng ty giao. Khèi hµnh chÝnh gi¸n tiÕp bao gåm: - Phßng Kinh doanh - XuÊt nhËp khÈu: Chøc n¨ng cña phßng nµy lµ kinh doanh, t¹o nguån vËt t­, thµnh phÈm, ký kÕt c¸c hîp ®ång s¶n xuÊt xuÊt nhËp khÈu vµ hµng kinh tÕ phôc vô nhu cÇu trong n­íc. - Phßng KÕ ho¹ch tæ chøc s¶n xuÊt: Lµ bé phËn tham m­u cho gi¸m ®èc c«ng ty vÒ vÒ c«ng t¸c lªn c¸c kÕ ho¹ch tæ chøc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, tæ chøc lao ®éng s¶n xuÊt cña c«ng ty. - Phßng KiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm: Lµ bé phËn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mÆt c«ng t¸c khoa häc kü thuËt, chÊt l­îng s¶n phÈm, nghiªn cøu chÕ thö s¶n phÈm míi, kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm vµ huÊn luyÖn nghiÖp vô. - Phßng Tµi chÝnh - KÕ to¸n: Lµ bé phËn tham m­u cho gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c tµi chÝnh h¹ch to¸n kinh tÕ. Ho¹t ®éng cña phßng kÕ to¸n tµi chÝnh ph¶i ®¶m b¶o ph¸n ¸nh mét c¸ch kÞp thêi, chÝnh x¸c c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña toµn c«ng ty. §ång thêi ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc c«ng ty, tr­íc cÊp trªn, tr­íc ph¸p luËt vÒ viÖc thùc hiÖn c¸c chÕ ®é kÕ to¸n tµi chÝnh mµ nhµ n­íc quy ®Þnh. - Phßng Hµnh chÝnh qu¶n trÞ: Lµ bé phËn chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c¸c chÕ ®é hµnh chÝnh sù vô, v¨n th­, b¶o mËt, th­êng xuyªn ®¶m b¶o an to¸n cho c«ng ty. B¶o ®¶m trang thiÕt bÞ phôc vô n¬i lµm viÖc, ®ång thêi lµ bé phËn ®¶m b¶o vÒ ®êi sèng ¨n ë, søc khoÎ, ®i l¹i, nhµ trÎ mÉu gi¸o cho c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ con em hä, ngoµi ra cßn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mét sè c«ng t¸c kh¸c. - Ban ChÝnh trÞ: Chuyªn tr¸ch c«ng t¸c §¶ng, gióp §¶ng uû vµ ban gi¸m ®èc tiÕn hµnh c«ng t¸c t­ t­ëng, c«ng t¸c tæ chøc trong §¶ng bé to¸n c«ng ty. Bé phËn nµy ®­îc ®Æt d­íi sù l·nh ®¹o trùc tiÕp cña BÝ th­ §¶ng uû vµ chÞu sù l·nh ®¹o cña Tæng côc hËu cÇn §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt vµ quy tr×nh c«ng nghÖ: Do s¶n phÈm cña c«ng ty cã nhiÒu chñng lo¹i kh¸c nhau, tÝnh ®Æc thï cña s¶n phÈm lµ: H×nh thøc ph¶i ®Ñp, phï hîp víi yªu cÇu thÞ hiÕu, chÊt l­îng ph¶i ®¶m b¶o ®óng kü thuËt. V× vËy viÖc tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt còng mang nÐt ®Æc thï riªng. §Ó ®¸p øng yªu cÇu vÒ chuyªn m«n ho¸ viÖc h¹ch to¸n kinh tÕ, c«ng ty tæ chøc theo tõng xÝ nghiÖp. Trong ®ã: XÝ nghiÖp I: Lµ xÝ nghiÖp may ®o phôc vô qu©n trang cho c¸n bé trung, cao cÊp ë khu vùc phÝa B¾c. XÝ nghiÖp II, II, VI: Lµ xÝ nghiÖp may ®o hµng lo¹t phôc vô quèc phßng vµ tham gia s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu. XÝ nghiÖp V: Lµ xÝ nghiÖp dÖt vµ may hµng dÖt kim phôc vô quèc phßng vµ kinh tÕ. Cöa hµng giíi thiÖu vµ b¸n s¶n phÈm: §· tæ chøc ®­îc chÝn v¨n phßng giao dÞch t¹i Hµ Néi, Thµi Nguyªn vµ Vinh. Trung t©m ®µo t¹o kü thuËt may toµn qu©n: Lµm nhiÖm vô chÝnh lµ ®µo t¹o, huÊn luyÖn thî may lµnh nghÒ theo chØ tiªu, sè l­îng do Bé Quèc phßng ®Ò ra hµng n¨m. Víi ®Æc ®iÓm tæ chøc nh­ vËy, quy tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm cña c«ng ty lµ quy tr×nh s¶n xuÊt kiÓu liªn tôc, khÐp kÝn trong tõng xÝ nghiÖp. S¶n phÈm ®­îc s¶n xuÊt qua nhiÒu giai ®o¹n song cã chu kú s¶n xuÊt ng¾n. S¶n phÈm tuy cã sè l­îng lín nh­ng quy tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm phï hîp, trong mçi xÝ nghiÖp ®Òu cã c¸c tæ s¶n xuÊt, trong ®ã cã tæ s¶n xuÊt phôc vô trùc tiÕp cho xÝ nghiÖp s¶n xuÊt. Do ®ã c¸c ph©n x­ëng ®éc lËp kh«ng phô thuéc lÉn nhau, tr¸nh ®­îc vËn chuyÓn néi bé, ®¶m b¶o thuËn lîi cho c«ng t¸c qu¶n lý. §©y lµ c¸ch tæ chøc rÊt hîp lý, phï hîp víi ®iÒu kiÖn tæ chøc s¶n xuÊt cña c«ng ty. C¸c s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ®Òu ®­îc kiÓm tra ®¶m b¶o ®Ñp vµ ®¹t yªu cÇu chÊt l­îng, ®­îc nghiÖm thu kÞp thêi phôc vô cho nhu cÇu cña quèc phßng, nhu cÇu trong n­íc vµ nhu cÇu xuÊt khÈu. Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt v¶i ph©n khæ ®o ®Õm c¾t may hoµn thiÖn nhËp kho Thµnh phÈm III. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ c«ng t¸c kÕ to¸n C«ng ty may 20 lµ ®¬n vÞ võa s¶n xuÊt võa kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, trùc thuéc Tæng côc hËu cÇn - Bé Quèc phßng. §Ó cã thÓ theo dâi t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®¸p øng c¸c yªu cÇu th«ng tin kinh tÕ phôc vô kÞp thêi c«ng t¸c kinh doanh, c«ng ty ®· tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n tµi chÝnh phï hîp víi néi dung ho¹t ®éng cña m×nh. Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®­îc tæ chøc theo h×nh thøc tËp trung, phßng kÕ to¸n chÞu sù qu¶n lý vµ chØ ®¹o trùc tiÕp cña gi¸m ®èc c«ng ty. H×nh thøc kÕ to¸n mµ c«ng ty ¸p dông lµ h×nh thøc NhËt ký chøng tõ. C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm vµ quy m« s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, sè l­îng c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh ®ång thêi ®¶m b¶o cung cÊp th«ng tin cho bé m¸y qu¶n lý mµ phßng kÕ to¸n cã biªn chÕ nh­ sau: Tr­ëng phßng kÕ to¸n: Lµ ng­êi phô tr¸ch chung, gióp gi¸m ®èc c«ng ty tæ chøc chØ ®¹o toµn bé c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n vµ c«ng t¸c tµi chÝnh cña c«ng ty theo ®Þnh kú. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ tÝnh gi¸ thµnh, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ lç l·i: Cã nhiÖm vô theo dâi c¸c lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt chÝnh, s¶n xuÊt phô, tÝnh gi¸ thµnh c¸c lo¹i s¶n phÈm cña c«ng ty. §ång thêi ghi chÐp ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ toµn bé chi phÝ cña sè l­îng s¶n phÈm ®­îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô, tõ doanh sè tiªu thô vµ kÕt qu¶ tiªu thô x¸c ®Þnh ®­îc kÕt qu¶ kinh doanh. KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô: Theo dâi t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô, lËp b¸o c¸o cã liªn quan. KÕ to¸n tiÒn l­¬ng, c«ng nî: Cã tr¸ch nhiÖm tÝnh to¸n tiÒn l­¬ng, tæ chøc kÕ to¸n chi tiÕt vÒ t×nh h×nh ph©n phèi, ph©n bæ tiÒn l­¬ng, b¶o hiÓm x· héi cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ë toµn c«ng ty. KÕ to¸n tiÒn mÆt, tiÒn göi, thanh to¸n t¹m øng: Theo dâi t×nh h×nh thu, chi vµ tån quü tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng vµ theo dâi phÇn thanh to¸n t¹m øng víi c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty. KÕ to¸n theo dâi tµi s¶n cè ®Þnh: Chuyªn theo dâi t×nh h×nh t¨ng, gi¶m vµ hao mßn TSC§. Thñ quü: Lµ ng­êi thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc thu, chi tiÒn mÆt, b¶o qu¶n nh÷ng chøng tõ cã gi¸ trÞ nh­ tiÒn, vµng b¹c, ®¸ quý. s¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n KÕ to¸n tr­ëng (tr­ëng phßng) KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ tÝnh gi¸ thµnh x¸c ®Þnh kÕt qu¶ l·i, lç KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô vµ thµnh phÈm KÕ to¸n tiÒn l­¬ng c«ng nî KÕ to¸n tiÒn mÆt TGNH thanh to¸n t¹m øng KÕ to¸n theo dâi tµi s¶n cè ®Þnh Thñ quü C¸c lo¹i sæ ®­îc sö dông trong h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chøng tõ (NKCT): NhËt ký chøng tõ. B¶ng kª. Sæ c¸i. Sæ hoÆc thÎ kÕ to¸n chi tiÕt. Ph­¬ng ph¸p ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc NKCT t¹i c«ng ty: Hµng ngµy, c¨n cø vµo nh÷ng chøng tõ gèc ®· ®­îc kiÓm tra, kÕ to¸n lÊy sè liÖu ghi trùc tiÕp vµo c¸c NKCT hoÆc b¶ng kª, sæ chi tiÕt cã liªn quan. §èi víi NKCT ®­îc ghi c¨n cø vµo c¸c b¶ng kª, sæ chi tiÕt th× hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ, kÕ to¸n vµo b¶ng kª, sæ chi tiÕt, ®Õn cuèi th¸ng ph¶i chuyÓn sè liÖu tæng céng cña b¶ng kª, sæ chi tiÕt vµo NKCT. Cuèi th¸ng kho¸ sæ, céng sè liÖu trªn c¸c NKCT, thùc hiÖn viÖc kiÓm tra ®èi chiÕu sè liÖu trªn c¸c NKCT víi c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt, b¶ng tæng hîp chi tiÕt cã liªn quan vµ lÊy sè liÖu tæng céng cña c¸c NKCT ghi trùc tiÕp vµo sæ c¸i. §èi víi c¸c chøng tõ liªn quan ®Õn c¸c sæ vµ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt th× ®­îc ghi trùc tiÕp vµo c¸c sæ, thÎ cã liªn quan. Cuèi th¸ng céng c¸c sæ vµ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt, c¨n cø vµo c¸c sæ vµ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt ®ã lËp c¸c b¶ng tæng hîp chi tiÕt theo tõng tµi kho¶n ®Ó ®èi chiÕu víi sæ c¸i. Sè liÖu tæng céng ë sæ c¸i vµ mét sè chØ tiªu chi tiÕt trong NKCT, b¶ng kª vµ c¸c b¶ng tæng hîp chi tiÕt ®­îc dïng ®Ó lËp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh. Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc NhËt ký chøng tõ: NhËt ký chøng tõ Chøng tõ gèc vµ b¶ng ph©n bæ Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng Quan hÖ kiÓm tra ®èi chiÕu B¶ng tæng hîp chi tiÕt ThÎ vµ sæ kÕ to¸n chi tiÕt B¸o c¸o tµi chÝnh Sæ c¸i B¶ng kª phÇn ii kh¸i qu¸t c¸c phÇn hµnh c«ng viÖc kÕ to¸n cña c«ng ty KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh (TSC§): Ph©n lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh: Ph©n lo¹i theo kÕt cÊu, theo quyÒn së h÷u vµ theo t×nh h×nh sö dông. Nguyªn gi¸ = Gi¸ mua theo hîp ®ång + Chi phÝ l¾p ®Æt, ch¹y thö. Khi c¸c xÝ nghiÖp cã nhu cÇu mua s¾m, ®æi míi trang thiÕt bÞ, d©y chuyÒn s¶n xuÊt mµ ®­îc cÊp trªn chÊp nhËn th× c«ng ty ®øng ra mua vµ bµn giao l¹i cho c¸c xÝ nghiÖp cã nhu cÇu. Khi hoµn thµnh c«ng viÖc mua vµ bµn giao l¹i th× ph¶i cã ®Çy ®ñ mét bé hå s¬ tµi s¶n bao gåm: Biªn b¶n bµn giao. Ho¸ ®¬n mua b¸n. Hîp ®ång vµ thanh lý hîp ®ång kinh tÕ. QuyÕt ®Þnh t¨ng tµi s¶n. Sau ®ã bé phËn kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp ®Þnh kho¶n, ghi vµo thÎ tµi s¶n vµ theo dâi trªn sæ chi tiÕt (chi tiÕt cho tõng bé phËn qu¶n lý sö dông). VÒ viÖc trÝch khÊu hao: KÕ to¸n TSC§ trÝch khÊu hao theo quyÕt ®Þnh 166/Q§ - BTC. Tuú theo tõng chñng lo¹i TSC§ mµ trÝch khÊu hao kh¸c nhau, tõ ®ã cã kÕ ho¹ch giao khÊu hao cho c¸c ®¬n vÞ sö dông. Sè khÊu hao trÝch trong mét th¸ng Nguyªn gi¸ TSC§ Sè n¨m sö dông x 12 th¸ng = C¸c lo¹i sæ, thÎ sö dông: - Sæ theo dâi chi tiÕt tµi s¶n. - ThÎ tµi s¶n Tµi kho¶n sö dông: TK 211, TK 214, TK 642, TK 627, TK 811,... 2. Bé phËn kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô: KÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc lµ phiÕu nhËp, xuÊt, tån c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô vµ theo dâi ë c¸c sæ chi tiÕt, thÎ kho. KÕ to¸n tæng hîp sö dông c¸c TK: TK 152: Nguyªn liÖu, vËt liÖu. TK 153: C«ng cô dông cô. TK 156: Hµng ho¸. TK 331: Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n. TK 155: Thµnh phÈm. Sau ®ã tiÕn hµnh lËp b¶ng tæng hîp xuÊt, nhËp, tån kho nguyªn vËt liÖu vµ c¸c NKCT sè 5, sè 6, sè 7 vµ sæ c¸i c¸c TK trªn . 3.Bé phËn kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng. Dùa vµo sè l­îng c¸c s¶n phÈm ®­îc hoµn thµnh, chi tiÕt theo tõng xÝ nghiÖp vµ dùa vµo b¶ng chÊm c«ng ®Ó tÝnh to¸n tiÒn l­¬ng chÝnh x¸c hîp lý, tæ chøc kÕ to¸n chi tiÕt vÒ t×nh h×nh ph©n phèi, ph©n bæ tiÒn l­¬ng, b¶o hiÓm x· héi cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn c«ng ty. LËp b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng. KÕ to¸n tæng hîp sö dông c¸c TK: TK 3383: B¶o hiÓm x· héi. TK 3384: B¶o hiÓm y tÕ. TK 3388: Ph¶i tr¶. TK 334: Ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn. TK 335: Chi phÝ ph¶i tr¶. 4.Bé phËn kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ tÝnh gi¸ thµnh. Bé phËn nµy cã nhiÖm vô theo dâi c¸c lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt chÝnh, chi phÝ s¶n xuÊt phô, tËp hîp ®Ó tÝnh gi¸ thµnh c¸c lo¹i s¶n phÈm mµ c«ng ty s¶n xuÊt. Bé phËn nµy gi÷ c¸c sæ kÕ to¸n liªn quan tíi c¸c tµi kho¶n nh­: TK 621: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. TK 622: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. TK 627: Chi phÝ s¶n xuÊt chung. TK 641: Chi phÝ b¸n hµng. TK 642: Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. TK 154: Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang. TK 142: Chi phÝ tr¶ tr­íc §ång thêi ghi chÐp ph¶n ¶nh ®Çy ®ñ toµn bé chi phÝ cña sè l­îng s¶n phÈm ®­îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô. tõ doanh sè tiªu thô vµ kÕt qu¶ tiªu thô lµm c¬ së x¸c ®Þnh kho¶n nghÜa vô. TK 632: Gi¸ vèn hµng b¸n. TK 911: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh ®­îc ph©n c«ng phô tr¸ch. TK 131: Ph¶i thu cña kh¸ch hµng. TK 421: L·i ch­a ph©n phèi. KÕ to¸n theo yªu cÇu qu¶n lý cña c«ng ty, cña c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn phï hîp víi c¸c b¶ng biÓu kÕ to¸n cña nhµ n­íc quy ®Þnh. §Þnh kú lËp b¸o c¸o tµi chÝnh kÕ to¸n b¸o c¸o c¬ quan chñ qu¶n cÊp trªn vµ gi¸m ®èc. 5. Bé phËn kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶. Bé phËn kÕ to¸n thµnh phÈm sö dông c¸c sæ chi tiÕt thµnh phÈm, c¸c b¶ng kª sè 8, sè 9 vµ NKCT sè 8. KÕ to¸n b¸n hµng sö dông c¸c sæ chi tiÕt b¸n hµng, sæ chi tiÕt ph¶i thu cña kh¸Ch­¬ng hµng, sæ chi tiÕt x¸c ®Þnh kÕt qu¶ vµ theo dâi trªn c¸c TK 632, TK 511, TK 641, TK 642, TK 911, TK 421, trªn c¸c b¶ng kª sè 10, sè 11 vµ c¸c NKCT sè 8, sè 10. 6. Bé phËn kÕ to¸n tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng vµ c¸c nghiÖp vô thanh to¸n. Hµng ngµy theo dâi t×nh h×nh thu chi vµ tån quü tån mÆt, tiÒn göi ng©n hµng gióp gi¸m ®èc vµ c«ng ty cã kÕ ho¹ch thu chi hîp lý trªn c¸c sæ chi tiÕt . KÕ to¸n tæng hîp sö dông NKCT sè 1, sè 2 ®­îc theo dâi trªn c¸c TK 111 - TiÒn ViÖt Nam; TK 1211 - TiÒn ViÖt Nam göi t¹i ng©n hµng; TK 1122 - TiÒn göi ngo¹i tÖ cßn phô tr¸ch thªm TK141 - T¹m øng vµ lËp b¸o c¸o c¸c kho¶n trªn. C¸c nghiÖp vô thanh to¸n: + Ph¶i thu: KÕ to¸n sö dông c¸c sæ chi tiÕt vµ c¸c b¶ng kª TK 131 (Bn¶g kª sè 11), TK 136, 138, 133. + Ph¶i tr¶: KÕ to¸n sö dông c¸c sæ chi tiÕt c¸c TK 331, TK 333, TK 336, TK 338 Thùc tr¹ng sö dông vèn t¹i c«ng ty 20. T×nh h×nh ®¶m b¶o nguån vèn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. §Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh c¸c doanh nghiÖp cÇn cã tµi s¶n bao gåm tµi s¶n l­u ®éng vµ ®Çu t­ ng¾n h¹n, tµi s¶n cè ®Þnh ®Çu t­ dµi h¹n. §Ó h×nh thµnh hai lo¹i tµi s¶n nµy ph¶i cã c¸c nguån tµi trî t­¬ng øng gåm nguån vèn ng¾n h¹n vµ nguån vèn dµi h¹n. b¶ng 3 : t×nh h×nh ®¶m b¶o nguån vèn dµi h¹n vèn TT ChØ tiªu N¨m 1999 N¨m 2000 1 Vèn dµi h¹n 93.067 82.791 Vèn chñ së h÷u - Nî dµi h¹n 93.067 0 82.791 0 2 Tµi s¶n cè ®Þnh trong ®Çu t­ dµi h¹n 60.176 46.466 Tµi s¶n cè ®Þnh Xdcb dë dang 56.263 3.913 45.953 513 3 Vèn l­u ®éng th­êng xuyªn 32.891 36.325 (Nguån : B¸o c¸o tµi chÝnh C«ng ty 20) Nh­ phÇn trªn ®· tr×nh bµy c¬ cÊu vèn chñ së h÷u cña doanh nghiÖp lµ r¸t tèt. Tuy vèn chñ së h÷u gi¶m h¬n n¨m 2000 nh­ng ®ã lµ do cÊp cho C«ng ty Ýt h¬n . Tuy nhiªn c¬ cÊu vèn chñ së h÷u vÉn ®­îc ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i nªn ®· cã tÝch luü tõ lîi nhuËn ch­a ph©n phèi vµo c¸c quü c¬ quan trong khi ®ã nhu cÇu vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ , ph­¬ng tiÖn vËn t¶i cña c«ng ty lµ 6.575 triÖu ®ång n¨m 2001 do vËy c«ng ty thõa kh¶ n¨ng ®¶m b¶o . T×nh h×nh nµy ®¶m b¶o an toµn cho tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty. C«ng ty 20 lµ c«ng ty thuéc ngµnh c«ng nghiÖp nhÑ do vËy vÊn ®Ò ®¶m b¶o ®ñ vèn l­u ®éng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh míi lµ vÊn ®Ò cÇn quan t©m. B¶ng 4 : NHU CÇU VèN L¦U §éng th­êng xuyªn §¬n vÞ tÝnh : triÖu ®ång. TT ChØ tiªu N¨m 2000 N¨m 2001 1 Nî ng¾n h¹n 10.126 89.475 2 C¸c kho¶n ph¶i thu 81.677 67.542 3 Hµng tån kho 41.901 46.897 4 Nhu cÇu vèn l­u ®éng th­êng xuyªn - 22.452 - 24.964 ( Nguån : B¸o c¸o tµi chÝnh C«ng ty 20 ) Qua sè liÖu tÝnh to¸n cho ta thÊy nhu cÇu vèn l­u ®éng th­êng xuyªn cña c«ng ty bÞ thiÕu nghiªm träng 22.452 triÖu n¨m 2000 vµ 24.964 triÖu n¨m 2001 . §iÒu nµy chøng tá c¸c nguån vèn ng¾n h¹n kh«ng ®ñ cho c¸c kho¶n ph¶i thu vµ hµng tån kho mµ ph¶i bï ®¾p b»ng nguån vèn dµi h¹n . Nh­ vËy c«ng ty cÇn ph¶i c©n ®èi l¹i nguån vèn ®Ó ®¶m b¶o cho tµi s¶n cña doanh nghiÖp tr¸nh t×nh tr¹ng thõa vèn dµi h¹n thiÕu vèn ng¾n h¹n. B¸o c¸o tµi chÝnh. KÕ to¸n sö dông c¸c b¸o c¸o: B¸o c¸o c©n ®èi kÕ to¸n (quý, n¨m ). B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh. (quý, n¨m). ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh. (n¨m). * §¸nh gi¸ nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n cña c«ng ty: ThuËn lîi: Lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc thùc hiÖn kÕt hîp nhiÖm vô kinh tÕ quèc phßng vµ ho¹t ®éng trªn mét thÞ tr­êng cã tÝnh c¹nh tranh ngµy cµng quyÕt liÖt, ban l·nh ®¹o c«ng ty 20 ®· tá râ b¶n lÜnh kinh doanh cña m×nh trong viÖc dÉn d¾t toµn c«ng ty tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Víi b¶n chÊt lµ nh÷ng ng­êi lÝnh ®i lµm kinh tÕ, l·nh ®¹o c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty ®· thùc hiÖn s¶n xuÊt kinh doanh víi tinh thÇn cao, tËn dông tèi ®a mäi nguån lùc s½n cã, liªn tôc huy ®éng vÒ trang thiÕt bÞ m¸y mãc, vèn vµ ®Æc biÖt lµ con ng­êi, kh«ng ngõng ph¸t triÓn n¨ng lùc s¶n xuÊt, më réng quy m« ®Çu t­ thiÕt bÞ hiÖn ®¹inh»m kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng may mÆc. C«ng ty cã mét nÒn tµi chÝnh æn ®Þnh vµ lµnh m¹nh, s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶, thu nhËp b×nh qu©n cña c¸n bé c«ng nh©n viªn n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc. C«ng ty ®· b¶o tån vµ ph¸t triÓn nguån vèn, thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô víi nhµ n­íc vµ víi cÊp trªn. C«ng ty cã ®­îc kÕt qu¶ nh­ trªn lµ nhê ®Þnh h­íng ®óng ®¾n trong khÊu ®µo t¹o vµ sö dông lao ®éng. C«ng ty th­êng xuyªn cã kÕ ho¹ch n©ng cao tay nghÒ cho c«ng nh©n, båi d­ìng nghiÖp vô chuyªn m«n cho c¸n bé chuyªn m«n. HiÖn c«ng ty cã ®éi ngò c¸n bé kü thuËt, c«ng nh©n lµnh nghÒ g¾n bã víi nghÒ nghiÖp, n¾m b¾t kÞp thêi c¸c c«ng nghÖ tiªn tiÕn. b. Nh÷ng khã kh¨n: Do yªu cÇu ngµy cµng cao vÒ c«ng nghÖ s¶n xuÊt hiÖn ®¹i, vÒ chÊt l­îng, mÉu m· cña s¶n phÈm lµm ra nªn ®Ó b¾t kÞp víi yªu cÇu cña thêi ®¹i, c«ng ty b¾t buéc ph¶i thay ®æi quy tr×nh c«ng nghÖ mµ ®iÒu nµy ®ßi hái ph¶i cã nhiÒu vèn. §©y lµ khã kh¨n rÊt lín cho toµn ngµnh may mÆc ë n­íc ta hiÖn nay. Bªn c¹nh ®ã, xuÊt ph¸t tõ mét ®¬n vÞ quèc phßng nay ®i lµm nhiÖm vô kinh tÕ , c«ng ty 20 ®· gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n ®Æc biÖt lµ trong c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh, trong ®ã vÊn ®Ò n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn ®­îc c«ng ty rÊt quan t©m. Nguyªn nh©n cña nh÷ng h¹n chÕ nµybao gåm c¶ nh÷ng lý do kh¸ch quan vµ chñ quan nh­ trong mèi quan hÖ gi÷a c«ng ty víi c¸c b¹n hµng, gi÷a c«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ kh¸c trong néi bé cßn cã nhiÒu ®iÒu ch­a hîp lý vµ mét phÇn còng do nh÷ng khuyÕt ®iÓm mµ c«ng ty khã tr¸nh khái trong c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh. *Ph­¬ng h­íng nhiÖm vô trong n¨m 2001 vµ c¸c n¨m tiÕp theo: X©y dùng míi xÝ nghiÖp dÖt kim víi nguån vèn cña nhµ n­íc vµ Bé Quèc phßng lµ h¬n 49,9 tû ®ång. §æi míi 100 m¸y dÖt v¶i khæ réng ë xÝ nghiÖp dÖt Nam §Þnh tõ 1,15m - 1,60m trÞ gi¸ trªn mét triÖu USD. Thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh qu¶n lý chÊt l­îng theo tiªu chuÈn ISO 9000 - 2001 ®èi víi xÝ nghiÖp may 3 vµ c¬ quan qu¶n lý c«ng ty phÊn ®Êu hÕt th¸ng 9/2001 ®­îc tæ chøc BVQI (v­¬ng quèc Anh) gi¸m ®Þnh cÊp chøng chØ. Víi môc tiªu h­íng vÒ t­¬ng lai vµ sù ph¸t triÓn, c«ng ty ®· lËp xong ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn vµ më réng ®Õn n¨m 2020. §©y lµ mét ch­¬ng tr×nh lín ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt víi tæng sè vèn ®Çu t­ lµ 78 tû VND trong ®ã cã dù ¸n x©y dùng khu s¶n xuÊt vµ khu ®iÒu hµnh s¶n xuÊt cña c«ng ty ë Sµi ®ång vµ x©y dùng míi c¬ së h¹ tÇng ë Th¹ch Bµn - Gia L©m - Hµ Néi trong mét vµi n¨m tíi. NhËn xÐt cña ®¬n vÞ thùc tËp: S¬ ®å 12: Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i C«ng ty in Tµi chÝnh Mèi quan hÖ chøc n¨ng KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô, kÕ to¸n tiÒn l­¬ng KÕ to¸n tiªu thô vµ kÕ to¸n thanh to¸n Thñ quü KÕ to¸n tæng hîp, kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh Mèi quan hÖ trùc tuyÕn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo tại công ty 20.doc