Đề tài Tại công ty Tu tạo và Phát triển nhà

Báo cáo tại Cty Tu tạo và Phát triển nhà LỜI NÓI ĐẦU Nền kinh tế nước ta từ sau đại hội Đảng lần thứ VI đã có nhiều thay đổi lớn, đã chuyển từ nền kinh tế với cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường hoạt động dưới sự quản lý vĩ mô của nhà nước. Chuyển hướng nền kinh tế là một tất yếu khách quan, nó tạo ra những thuận lợi và khó khăn, thử thách đối với toàn bộ nền kinh tế nước ta nói chung và tất cả các doanh nghiệp nói riêng. Hoà nhập vào kinh tế thị trường, các doanh nghiệp kể cả doang nghiệp nhà nước và tư nhân hoạt động trong đó đều phải theo đuổi mục tiêu lợi nhuận, có lợi nhuận doanh nghiệp mới có thể mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, mở rộng thị phần, tạo cho mình một vị thế vững chắc trong nền kinh tế, góp phần quan trọng vàoviệc tái thiết nền kinh tế thông qua việc đóng góp vào ngân sách nhà nước và các hoát động phúc lợi xã hội khác. Để hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả nhằm đảm bảo sự tồn tại và phát triển đòi hỏi các doanh nghiệp phải đánh giá đúng thực lực của mình về vốn, khả năng thanh toán và sử dụng vốn kinh doanh để từ đó có những giải pháp và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Công ty tu tạo và phát triển nhà là một doanh nghiệp nhà nước, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây lắp nhận thầu và kinh doanh phát triển nhà ở. Trong 5 năm qua, từ năm 1995-2000, Công ty luôn hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, mang lại công ăn việc làm cho người lao động và làm tăng nguồn đống góp cho ngân sách nhà nước. Trong thời gian thực tập tại Công ty, được sự giúp đỡ tận tình của cô giáo Trần Hồng Mai và phòng Kế toán tài chính của Công ty, em đã chọn đề tài. Báo cáo thực tập tổng hợp gồm 4 chương: Chương I: Quá trình hình thành và phát triển, chức năng, nhiệm vụ của Công ty tu tạo và phát triển nhà. Chương II: Tình hình tài chính của Công ty. Chương III: Tình hình tổ chức công tác kế toán . Chương IV: Công tác phân tích hoạt động kinh tế. Trong bài viết của mình, em đã cố gắng tìm hiểu để hoàn thành Báo cáo thực tập tổng hợp, song do kiến thức còn hạn chế nên không tránh khỏi sai sót. Em kính mong được sự giúp đỡ của thầy giáo, cô giáo để báo cáo thực tập tổng hợp của em hoàn chỉnh hơn. Em xin chân thành cảm ơn các thầy giáo, cô giáo! CHƯƠNG I QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY 1- Đặc điểm và sự hình thành phát triển của Công ty. Công ty Tu tạo và Phát triển nhà là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Sở nhà đất Hà Nội, được dổi tên và xác định lại nhiệm vụ từ Công ty sửa chữa nhà Hà Nội theo quyết định số 1301/QĐ-TCCQ ngày 27 tháng 7 năm 1991 của Uỷ Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội. Nay là công ty Tu tạo và Phát triển nhà. Công ty có trụ sở chính tại số nhà 28 phố Trần Nhật Duật- Quận Hoàn Kiếm- Hà Nội. Công ty là một đơn vị kinh tế có tư cách pháp nhân, hạch toán kinh tế độc lập, được nhà nước giao vốn, tài nguyên, đất đai và các nguồn lực khác. Công ty hoạt động theo luật doang nghiệp, chịu sự quản lý về tài chính của Tổng công ty, được mở tài khoản tại Ngân hàng, có con dấu riêng để giao dịch. Từ khi thành lập đến nay, Công ty luôn lớn mạnh cả về vốn và thị trường, ban đầu thành lập có số vốn là 1.583.000000 đồng nay là 17.830.540.700 đồng, uy tín của công ty ngày càng tăng. Công ty có các đơn vị phụ thuộc là các xí nghiệp xây lắp, sản xuất vật liệu xây dựng để thực hiện các nhiệm vụ do Công ty giao. Các xí nghiệp phụ thuộc là những đơn vị hạch toán độc lập trong phạm vi Công ty, có con dấu riêng và được mở tài khoản chuyển chi tại Ngân hàng. Các xí nghiệp được Công ty giao một phần vốn và tài sản để thực hiện sản xuất kinh doanh theo chuức năng và nhiệm vụ công ty giao. Giám đốc xí nghiệp chịu trách nhịm trước Giám đốc Công ty và pháp luật về hiệu quả sử dụng vốn, boả toàn và phát triển vốn, về nhiệm vụ kinh doanh do Công ty giao. 2- Chức năng và nhiệm vụ: a - Chức năng: Công ty có các chức năng kinh doanh chủ yếu như: xây dựng công trình công cộng, xây dựng nhà ở, kinh doanh nhà, kinh doanh vật tư thiết bị vật liệu xây dựng, các dịch vụ tư vấn xây dựng . trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh bạn. Thông qua đó thúc đẩy phát triển nền kinh tế, đảm bảo tăng doanh thu , tăng mức đóng góp cho ngân sách nhà nước. b-Nhiệm vụ: -Xây dựng tổ chức bộ máy kinh doanhTạo nguồn vốn, bảo toàn nguồn vốn của công ty và kinh doanh có hiệu quả nguồn vốn đó. - Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. - Thực hiện chế độ Báo cáo kế toán tài chính theo đúng quy định hiện hành của Bộ tài chính , chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các Báo cáo tài chính . 3- Tổ chức bộ máy hoạt động của công ty. Bộ máy quản lý của công ty được tổ chức theo cơ cấu đa tuyến chức năng. Thủ trưởng đơn vị là giám đốc công ty được sự giúp đỡ tham mưu của các phòng ban chức năng. Quyết định của Giám đốc sẽ trở thành mệnh lệnh được truyền đạt từ trên xuống. Các phòng chức năng có trách nhiệm tham mưu những vấn đề của Công ty mà không có quyền ra mệnh lệnh cho các xí nghiệp. Cụ thể bộ máy quản lý của Công ty gồm có: 1 giám đốc, hai phó giám đốc, một kế toán trưởng, phòng kế toán tài chính , phòng tổ chức hành chính, phòng Kế hoạch quản trị, Ban Quản lý dự án, các xí nghiệp trực thuộc. Cơ cấu, tổ chức của Công ty được tổ chức theo hình thức gọn nhẹ và có hiệu quả.

doc34 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1431 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tại công ty Tu tạo và Phát triển nhà, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu NÒn kinh tÕ n­íc ta tõ sau ®¹i héi §¶ng lÇn thø VI ®· cã nhiÒu thay ®æi lín, ®· chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ víi c¬ chÕ qu¶n lý tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ho¹t ®éng d­íi sù qu¶n lý vÜ m« cña nhµ n­íc. ChuyÓn h­íng nÒn kinh tÕ lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan, nã t¹o ra nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n, thö th¸ch ®èi víi toµn bé nÒn kinh tÕ n­íc ta nãi chung vµ tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp nãi riªng. Hoµ nhËp vµo kinh tÕ thÞ tr­êng, c¸c doanh nghiÖp kÓ c¶ doang nghiÖp nhµ n­íc vµ t­ nh©n ho¹t ®éng trong ®ã ®Òu ph¶i theo ®uæi môc tiªu lîi nhuËn, cã lîi nhuËn doanh nghiÖp míi cã thÓ më réng quy m« s¶n xuÊt kinh doanh, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, më réng thÞ phÇn, t¹o cho m×nh mét vÞ thÕ v÷ng ch¾c trong nÒn kinh tÕ, gãp phÇn quan träng vµoviÖc t¸i thiÕt nÒn kinh tÕ th«ng qua viÖc ®ãng gãp vµo ng©n s¸ch nhµ n­íc vµ c¸c ho¸t ®éng phóc lîi x· héi kh¸c. §Ó ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ nh»m ®¶m b¶o sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®¸nh gi¸ ®óng thùc lùc cña m×nh vÒ vèn, kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ sö dông vèn kinh doanh ®Ó tõ ®ã cã nh÷ng gi¶i ph¸p vµ kÕ ho¹ch ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶. C«ng ty tu t¹o vµ ph¸t triÓn nhµ lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc, ho¹t ®éng chñ yÕu trong lÜnh vùc x©y l¾p nhËn thÇu vµ kinh doanh ph¸t triÓn nhµ ë. Trong 5 n¨m qua, tõ n¨m 1995-2000, C«ng ty lu«n ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶, mang l¹i c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng vµ lµm t¨ng nguån ®èng gãp cho ng©n s¸ch nhµ n­íc. Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty, ®­îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña c« gi¸o TrÇn Hång Mai vµ phßng KÕ to¸n tµi chÝnh cña C«ng ty, em ®· chän ®Ò tµi. B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp gåm 4 ch­¬ng: Ch­¬ng I: Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, chøc n¨ng, nhiÖm vô cña C«ng ty tu t¹o vµ ph¸t triÓn nhµ. Ch­¬ng II: T×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty. Ch­¬ng III: T×nh h×nh tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n. Ch­¬ng IV: C«ng t¸c ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ. Trong bµi viÕt cña m×nh, em ®· cè g¾ng t×m hiÓu ®Ó hoµn thµnh B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp, song do kiÕn thøc cßn h¹n chÕ nªn kh«ng tr¸nh khái sai sãt. Em kÝnh mong ®­îc sù gióp ®ì cña thÇy gi¸o, c« gi¸o ®Ó b¸o c¸o thùc tËp tæng hîp cña em hoµn chØnh h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o! Ch­¬ng I Qu¸ tr×nh h×nh thµnh ph¸t triÓn, chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c«ng ty 1- §Æc ®iÓm vµ sù h×nh thµnh ph¸t triÓn cña C«ng ty. C«ng ty Tu t¹o vµ Ph¸t triÓn nhµ lµ doanh nghiÖp nhµ n­íc trùc thuéc Së nhµ ®Êt Hµ Néi, ®­îc dæi tªn vµ x¸c ®Þnh l¹i nhiÖm vô tõ C«ng ty söa ch÷a nhµ Hµ Néi theo quyÕt ®Þnh sè 1301/Q§-TCCQ ngµy 27 th¸ng 7 n¨m 1991 cña Uû Ban Nh©n D©n thµnh phè Hµ Néi. Nay lµ c«ng ty Tu t¹o vµ Ph¸t triÓn nhµ. C«ng ty cã trô së chÝnh t¹i sè nhµ 28 phè TrÇn NhËt DuËt- QuËn Hoµn KiÕm- Hµ Néi. C«ng ty lµ mét ®¬n vÞ kinh tÕ cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, ®­îc nhµ n­íc giao vèn, tµi nguyªn, ®Êt ®ai vµ c¸c nguån lùc kh¸c. C«ng ty ho¹t ®éng theo luËt doang nghiÖp, chÞu sù qu¶n lý vÒ tµi chÝnh cña Tæng c«ng ty, ®­îc më tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng, cã con dÊu riªng ®Ó giao dÞch. Tõ khi thµnh lËp ®Õn nay, C«ng ty lu«n lín m¹nh c¶ vÒ vèn vµ thÞ tr­êng, ban ®Çu thµnh lËp cã sè vèn lµ 1.583.000000 ®ång nay lµ 17.830.540.700 ®ång, uy tÝn cña c«ng ty ngµy cµng t¨ng. C«ng ty cã c¸c ®¬n vÞ phô thuéc lµ c¸c xÝ nghiÖp x©y l¾p, s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng ®Ó thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô do C«ng ty giao. C¸c xÝ nghiÖp phô thuéc lµ nh÷ng ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp trong ph¹m vi C«ng ty, cã con dÊu riªng vµ ®­îc më tµi kho¶n chuyÓn chi t¹i Ng©n hµng. C¸c xÝ nghiÖp ®­îc C«ng ty giao mét phÇn vèn vµ tµi s¶n ®Ó thùc hiÖn s¶n xuÊt kinh doanh theo chuøc n¨ng vµ nhiÖm vô c«ng ty giao. Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp chÞu tr¸ch nhÞm tr­íc Gi¸m ®èc C«ng ty vµ ph¸p luËt vÒ hiÖu qu¶ sö dông vèn, bo¶ toµn vµ ph¸t triÓn vèn, vÒ nhiÖm vô kinh doanh do C«ng ty giao. 2- Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô: a - Chøc n¨ng: C«ng ty cã c¸c chøc n¨ng kinh doanh chñ yÕu nh­: x©y dùng c«ng tr×nh c«ng céng, x©y dùng nhµ ë, kinh doanh nhµ, kinh doanh vËt t­ thiÕt bÞ vËt liÖu x©y dùng, c¸c dÞch vô t­ vÊn x©y dùng... trªn ®Þa bµn thµnh phè Hµ Néi vµ c¸c tØnh b¹n. Th«ng qua ®ã thóc ®Èy ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ, ®¶m b¶o t¨ng doanh thu, t¨ng møc ®ãng gãp cho ng©n s¸ch nhµ n­íc. b-NhiÖm vô: -X©y dùng tæ chøc bé m¸y kinh doanhT¹o nguån vèn, b¶o toµn nguån vèn cña c«ng ty vµ kinh doanh cã hiÖu qu¶ nguån vèn ®ã. Tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶. Thùc hiÖn chÕ ®é B¸o c¸o kÕ to¸n tµi chÝnh theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Bé tµi chÝnh, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh chÝnh x¸c, trung thùc cña c¸c B¸o c¸o tµi chÝnh. 3- Tæ chøc bé m¸y ho¹t ®éng cña c«ng ty. Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ®­îc tæ chøc theo c¬ cÊu ®a tuyÕn chøc n¨ng. Thñ tr­ëng ®¬n vÞ lµ gi¸m ®èc c«ng ty ®­îc sù gióp ®ì tham m­u cña c¸c phßng ban chøc n¨ng. QuyÕt ®Þnh cña Gi¸m ®èc sÏ trë thµnh mÖnh lÖnh ®­îc truyÒn ®¹t tõ trªn xuèng. C¸c phßng chøc n¨ng cã tr¸ch nhiÖm tham m­u nh÷ng vÊn ®Ò cña C«ng ty mµ kh«ng cã quyÒn ra mÖnh lÖnh cho c¸c xÝ nghiÖp. Cô thÓ bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty gåm cã: 1 gi¸m ®èc, hai phã gi¸m ®èc, mét kÕ to¸n tr­ëng, phßng kÕ to¸n tµi chÝnh, phßng tæ chøc hµnh chÝnh, phßng KÕ ho¹ch qu¶n trÞ, Ban Qu¶n lý dù ¸n, c¸c xÝ nghiÖp trùc thuéc. C¬ cÊu, tæ chøc cña C«ng ty ®­îc tæ chøc theo h×nh thøc gän nhÑ vµ cã hiÖu qu¶. 4- Tæ chøc qu¶n lý: -Qu¶n lý vÒ lao ®éng: C«ng ty cã ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n cã tr×nh ®é, n¨ng lùc cã nghiÖp vô am hiÓu vÒ lÜnh vùc kinh doanh vµ qu¶n lý cã tinh thÇn tr¸ch nhiÓmtong c«ng viÖc. Qu¶n lý tµi s¶n: Gi¸m ®èc c«ng ty lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc qu¶n lý sö dông vµ b¶o toµn vèn, hµng ho¸, ®Ò ra c¸c quy ®Þnh vÒ b¶o vÖ tµi s¶n ®èi víi c«ng ty vµ c¸c xÝ nghiÖp. - Qu¶n lý tµi chÝnh kÕ to¸n: C«ng ty h¹ch to¸n kÕ to¸n theo h×nh thøc nhËt ký chøng tõ, tu©n thñ ®óng c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña nhµ n­íc vÒ chÕ ®é kÕ to¸n, kiÓm to¸n, b¸o c¸o tµi chÝnh, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh trung thùc, chÝnh x¸c cña sè liÖu, tµi liÖu. C«ng ty x©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh hµng n¨m tr×nh Tæng gi¸m ®èc cña Tæng c«ng ty phª duyÖt. Hµng quý vµ cuèi n¨m b¸o c¸o T«ng c«ng ty vµ Chi côc Tµi chÝnh Doang nghiÖp- Së Tµi chÝnh Hµ Néi t×nh h×nh th­ch hiÖn kÕ ho¹ch tµi chÝnh. §Æc ®iÓm t×nh h×nh kinh doanh: §Æc ®iÓm kinh doanh -Lo¹i h×nh kinh doanh: C«ng ty chñ yÕu kinh doanh trong c¸c lÜnh vùc: x©y dùng vµ kinh doanh nhµ ë, x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng céng, thiÕt kÕ l¾p ®Æt ®iÖn n­íc, trang trÝ trang thiÕt bÞ néi thÊt, kinh doanh vËt t­, s¶n xuÊt kinh doanh c¸c vËt liÖu x©y dùng, t­ vÊn vÒ ®Çu t­ x©y dùng... th«ng qua c¸c hîp ®ång kinh tÕ do c«ng ty trùc tiÕp tham gia ký kÕt hoÆc do tæng c«ng ty giao nhiÖm vô. - MÆt hµng kinh doanh: §ã chÝnh lµ c¸c c«ng tr×nh c«ng ty ®· x©y dùng ®­îc bao gåm c¸c khu chung c­, v©­n phßng lµm viÖc cña c¸c c¬ quan, kh¸ch s¹n, tr­êng häc, nhµ ë gia ®×nh, c¸c c«ng tr×nh c«ng céng kh¸c nh­ nhµ ë gia ®×nh A3 Gi¶ng Vâ, V¨n phong lµm viÖc ViÖt Nam th«ng tÊn x·, dÞch vô t­ vÊn vÒ ®aauf t­ x©y dùng b - T×nh h×nh kinh doanh n¨m 1999-2000: Trong hai n¨m gÇn ®©y, C«ng ty gÆp nhiÒu khã kh¨n do biÕn ®éng vÒ gi¸ c¶ trªn thÞ tr­êng, do t×nh h×nh ng©n s¸ch c¾t gi¶m trong ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n, t×nh h×nh c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng ngµy cµng phøc t¹p nh­ng C«ng ty vÉn ®¹t doanh thu cao ®¶m b¶o bï ®¾p chi phÝ vµ nép ng©n s¸ch nhµ n­íc víi chØ tiªu sè liÖu sau: STT ChØ tiªu Sè tiÒn 1999 Sè tiÒn 2000 Chªnh lÖch Sè tiÒn % 1 DTT 10.975.030 19.857.529 8.882.499 80,9 2 Gi¸ vèn 7.978.121 16.452.370 8.474.249 106,2 3 Lîi tøc gép 2.996.908 3.405.159 408.251 13,6 4 Chi phÝ b¸n hµng 173.398 80.524 -92874 -53,5 5 Chi phÝ QLDN 1.995.189 2.430.047 434858 21,8 6 Lîi nhuËn tõ H§SXKD 868.320 894.570 26250 3,0 7 Lîi nhuËn tõ H§TC 203.725 154.905 -48820 -23,9 8 Lîi nhuËn tõ H§BT 775.094 674.462 -100632 -12,9 9 Tæng lîi nhuËn 1.847.141 1.723.937 -123204 10 ThuÕ TN 537.832 513.735 -24079 -0,04 11 Lîi nhuËn sau thuÕ 1.309.309 1.210.202 -99107 -7,5 12 Vèn 20.533.000 20.672.000 139.00 0,6 13 TN b×nh qu©n 600 650 50 8,3 14 Tû suÊt LN/vèn 6,37 5,8 -0,57 8,9 6- ¦u nh­îc ®iÓm: a-¦u ®iÓm: Qua b¶ng x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty Tu t¹o vµ ph¸t triÓn nhµ trong hai n¨m gÇn ®©y ta thÊy doanh thu cña c«ng ty t¨ng lªn 80,9%, lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¨ng. Qua ®ã ta thÊy ®­îc kh¶ n¨ng ph¸t triÓn cña c«ng ty, trong n¨m 2000 tuy cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n nh­ng c«ng ty vÉn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶. KÕt qu¶ nµy chÝnh lµ do c«ng ty ®· cè g¾ng ®Çu t­ cho ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ qu¶n lý, bªn c¹nh viÖc ®Çu t­ cho m¸y mãc thiÕt bÞ th«ng dông trong x©y dùng nh­ m¸y trén bª t«ng, ®Çm dïi, ®Çm bµn... c«ng ty cßn ®Çu t­ thªm d©y chuyÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i..., c«ng ty lu«n cè g¾ng duy tr× chÊt l­îng cao trong s¶n xuÊt kinh doanh vµ kinh doanh ph¸t triÓn nhµ nh»m ®¸p øng nhu cÇu x©y dùng c¬ së h¹ t©õng cña thµnh phè. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty cßn më réng lo¹i h×nh kinh doanh nh­ C©u l¹c bé thÓ dôc thÓ thao, dÞch vô gi¶i trÝ... Nh­îc ®iÓm: Tuy t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty n¨m 2000 vÉn cã lîi nhuËn nh­ng so víi n¨m 1999 th× gi¶m sót do lîi nhuËn tõ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh t¨ng Ýt, do chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp t¨ng, nh÷ng ho¹t ®éng tõ c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ c¸c ho¹t ®éng bÊt th­êng gi¶m lµm ¶nh h­ëng tíi lîi nhuËn cña toµn c«ng ty. Do vËy c«ng ty cÇn ph¶i t×m c¸ch h¹ thÊp chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp, cã kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh tèi ­u ®Ó t©­ng lîi nhuËn cña c«ng ty. Ch­¬ng III T×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty Tu t¹o vµ ph¸t triÓn nhµ Tµi chÝnh cña c«ng ty cã hai chøc n¨ng c¬ b¶n nhÊt: Chøc n¨ng ph©n phèi vµ chøc n¨ng gi¸m ®èc. -Chøc n¨ng ph©n phèi: Lµ chøc n¨ng tÊt yÕu cña tµi chÝnh doanh nghiÖp, lµ sù ph©n chia c¸c lo¹i h×nh kinh doanh, x¸c ®Þnh c¸c quan hÖ tû lÖ gi÷a c¸c bé phËn kh¸c nhau cña nÒn kinh tÕ, ph©n phèi x¸c ®Þnh tû lÖ doanh thu tõ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh tõ ph¸t triÓn nhµ. Nhê cã chøc n¨ng nµy mµ c«ng ty cã thÓ khai th¸c, thu hót nguån vèn tµi chÝnh trong nÒn kinh tÕ ®Ó h×nh thµnh vèn kinh doanh cña c«ng ty, ®ång thêi c¸c nguån vèn nµy ®­îc sö dông vµo c¸c môc tiªu kinh doanh t¹o ra thu nhËp cho c«ng ty. Chøc n¨ng gi¸m ®èc: Lµ qu¸ tr×nh kiÓm tra, kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh cña c«ng ty, qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ sö dông c¸c quü tiÒn tÖ cña c«ng ty ®óng môc ®Ých ®· ®Þnh, tõ ®ã n¨ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. T×nh h×nh tµi s¶n, nguån vèn cña c«ng ty: T×nh h×nh tµi s¶n nguån vèn cña c«ng ty ®­îc thÓ hiÖn qua B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. STT Kho¶n môc Sè ®Çu n¨m Sè cuèi n¨m Tµi s¶n A Tµi s¶n l­u ®éng &§TNH 27.203.046.702 26.756.108.057 I Vèn b»ng tiÒn 4.608.695.948 8.422.426.237 1. TiÒn mÆt 244.697.192 461.325.728 2. TiÒn göi ng©n hµng 4.363.998.756 7.961.100.509 II §Çu t­ ng¾n h¹n III C¸c kho¶n ph¶i thu 14.289.306.496 2.685.323.741 1. Ph¶i thu KH 12.769.858.783 1.549.294.778 2. Tr¶ tr­íc cho ng­êi b¸n 709.521 3. Thóª GTGT ®­îc khÊu trõ 427.732.243 4. Ph¶i thu néi bé (276.880.761) (1.866.974.779) 5. Ph¶i thu kh¸c 2.018.749.483 2.797.012.987 6. Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi (222.451.009) (222.451.009) IV Hµng tån kho 5.816.713.440 12.019.821.636 V Tµi s¶n l­u ®éng kh¸c 2.460.030.010 3.617.751.274 VI Chi sù nghiÖp 28.303.808 10.785.169 B TSC§ vµ §Çu t­ DH 18.643.168.829 19.940.378.647 I TSC§ 6.948.788.954 9.066.063.030 II §Çu t­ TCDH 11.694.379.875 10.874.315.617 Tæng tµi s¶n 45.846.215.531 46.696.486.704 Nguån vèn A Nî ph¶i tr¶ 24.791.839.049 23.130.579.169 1. Nî ng©n hµng 20.283.584.347 20.296.187.456 2. Nî DH 3. Nî kh¸c 4.508.254.702 2.834.391.713 B NV CSH 21.054.376.482 23.565.907.535 1. NVKD 14.160.699.690 17.830.540.700 2. Quü ®Çu t­ ph¸t triÓn 2.999.109.484 2.053.569.095 3. Quü DPTC 195.936.462 405.042.993 4. Quü DP vÒ TC mÊt viÖc lµm 4.953.754 96.202.844 5. L·i ch­a PP 1.758.833.107 2.365.273.101 6. Quü KT, PL 68.833.071 165.714.815 7. NV §TXDCB 1.866.010.914 649.563.987 Tæng NV 45.846.215.531 46.696.786.704 NhËn xÐt: Qua b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ta thÊy tæng nî ph¶i tr¶ gi¶m xuèng, trong ®ã nî ng¾n h¹n t¨ng nh­ng t¨ng chËm h¬n so víi tèc ®é gi¶m cña nî kh¸c, nguån vèn chñ së h÷u t¨ng trong ®ã nguån vèn kinh doanh t¨ng lín nhÊt. §iÒu ®ã kh¼ng ®Þnh t×nh h×nh ho¹t ®éng tµi chÝnh cña c«ng ty cã hiÖu qu¶, c«ng ty ®ang ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ cao. Huy ®éng vµ sö dông vèn: + Huy ®éng vèn: Dùa vµo c¸c chØ tiªu b¸o c¸o tµi chÝnh ®· lËp ®Ó triÓn khai kÕ ho¹ch huy ®éng vèn nhÇm ®¶m b¶o ®¸p øng kÞp thêi cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. §ã lµ c¸c nguån vèn vay ng©n hµng, c¸c tæ chøc tÝn dông, doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc c¸ nh©n trong vµ ngoµi n­íc, vay c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ c¸c nguån kh¸c theo møc l·i suÊt cña ng©n hµng. + Sö dông vèn: C«ng ty dïng c¸c nguån vèn trªn ®Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh theo ®óng môc ®Ých, ®øng ®èi t­îng theo lÜnh vùc ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh mét c¸ch cã hiÖu qu¶ ®Ó kh«ng ngõng b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn. HiÖu qu¶ sö dông vèn HiÖu qu¶ sö dông vèn (Vèn cè ®Þnh hay v«ns l­u ®éng) ®­îc thÓ hiÖn qua c¸c chØ tiªu sau ®©y: B¶ng ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng, vèn cè ®Þnh t¹i c«ng ty. §¬n vÞ tÝnh: ®ång ChØ tiªu N¨m 1999 N¨m 2000 26.979.577.379 33.218.932.114 Tæng doanh thu Søc s¶n xuÊt cña VL§ = ------------------- VL §b×nh qu©n (i) 0,4 0,6 Lîi nhuËn thuÇn Søc sinh lêi cña VL§ = ------------------- VL §b×nh qu©n (i) 0,04 0,036 VC§ ®Çu n¨m + VC§ cuèi n¨m Vèn C§BQ =---------------- ------------------- 2 19.291.773.738 19.402.661.592 Tæng doanh thu Søc s¶n xuÊt cña VC§ = ------------------- VC §b×nh qu©n 0,56 1,09 Lîi nhuËn thuÇn Søc sinh lêi cña VC§ = ------------------------- VC §b×nh qu©n 0,07 0,06 Nguyªn gi¸ TSC§ BQ SuÊt hao phÝ cña TSC§ = ------------------- Tæng doanh thu 1,02 0,59 NhËn xÐt: Qua b¶ng ph©n tÝch trªn ta thÊy t×nh h×nh sö dông vèn cña C«ng ty trong n¨m 2000 so víi n¨m 999 ®· t¨ng lªn, nh×n tèc ®é ph¸t triÓn cña C«ng ty chøng tá hiÖu qu¶ sö dông vèn cña C«ng ty ch­a cao ch­a khai th¸c nguån vèn mét c¸ch tèi ®a. 4 - C¸c nghÜa vô vÒ tiÒn thuÕ * ThuÕ GTGT. C¨n cø vµo thuÕ suÊt quy ®Þnh cña Nhµ n­íc ®èi víi c¸c lÜnh vùc kinh doanh vÒ x©y dùng, s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng... mµ c«ng ty ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ ¸p dông møc thuÕ suÊt 5% ®èi víi ho¹t ®éng x©y l¾p b¸n nhµ, 10% ®èi víi ho¹t ®éng b¸n vËt liÖu x©y dùng, cho thuª nhµ vµ c¸c dÞch vô kh¸c mµ c«ng ty kinh doanh - C«ng ty tÝnh thuÕ GTGt theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ. ThuÕ GTGT = ThuÕ GTGT - ThuÕ GTGT ®Çu vµo. Trong ®ã: -ThuÕ GTGT ®Çu ra = DT ch­a thuÕ x ThuÕ suÊt thuÕ GTGT cña hµng ho¸ dÞch vô ®ã. - ThuÕ GTGT ®Çu vµo = Tæng sè thuÕ GTGT ghi trªn ho¸ ®¬n GTGT * ThuÕ TNDN Tæng thuÕ TN ph¶i nép = Tæng sè TN chÞu thuÕ trong kú tÝnh tr­íc x ThuÕ suÊt thuÕ TN. Víi thuÕ suÊt: 25% tõ n¨m 1992 - 2001 32% tõ n¨m 2002 trë ®i 5 - C¸c nghiÖp vô thanh to¸n. C«ng ty ¸p dông c¸c h×nh thøc thanh to¸n chñ yÕu sau: * Thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt: chñ yÕu C«ng ty dïng ®Ó thanh to¸n l­¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, mua s¾m dông cô hµnh chÝnh, t¹m øng vµ c¸c chi phÝ kh¸cung cÊp. Dùa trªn c¸c chøng tõ hîp lý, hîp lÖ kÕ to¸n viÕt phiÕu chi thanh to¸n. * Thanh to¸n b»ng uû nhiÖm chi: uû nhiÖm chi lµ 1 tê lÖch chi tiÒn cña chñ tµi kho¶n ®¬n vÞ tr¶ tiÒn yªu cÇu ng©n hµng trÝch tõ tµi kho¶n tiÒn göi hay tiÒn vay cña ng©n hµng ®Ó thanh to¸n tr¶ cho kh¸ch hµng. * Thanh to¸n b»ng sÐc: sÐc lµ mét tê mÖnh gi¸ tr¶ tiÒn v« ®iÒu kiÖn cña ng­êi chñ tµi kho¶n tiÒn göim ra lÖnh cho ng©n hµng phôc vô m×nh trÝch tõ tµi kho¶n cña m×nh, ®Ó tr¶ cho ng­êi cã tªn trªn sÐc hoÆc tr¶ theo lÖnh cña ng­êi Êy, hoÆc tr¶ cho ng­êi cÇm sÐc mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh b»ng tiÒn mÆt, hay chuyÓn kho¶n . ch­¬ng III: t×nh h×nh tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n 1. H×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n a. C«ng ty tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n theo s¬ ®å sau: Tr­ëng phßng KTTC (kÕ to¸n tr­ëng) Phã phßng KTTC KÕ to¸n tiÒn l­¬ng, thanh to¸n KÕ to¸n ng©n hµng KÕ to¸n tæng hîp Thñ quü Phô tr¸ch kÕ to¸n XN KÕ to¸n quü, thanh to¸n KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n vËt liÖu, tiÒn l­¬ng TSC§ KÕ to¸n lµ mét céng cô qu¶n lý kinh doanh h÷u hiÖn cña c¸c doanh nghiÖp. Tæ chøc tèt c«ng t¸c kÕ to¸n gãp phÇn b¶o toµn tµi s¶n, cung cÊp c¸c th«ng tin cho viÖc ra quyÕt ®Þnh vÒ mäi mÆt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. ViÖc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n sao cho hîp lý, gän nhù vµe ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ lµ ®iÒu kiÖn kh«ng thÓ thiÕu ®èi víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty. Toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n ®­îc thùc hiÖn tËp trung t¹i phßng KTTC cña C«ng ty, c¸c XN cã bé phËn kÕ to¸n riªng cã tr¸ch nhiÖm h¹ch to¸n ®Çy ®ñ, kÞp thpõi trung thùc t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña XN, thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n néi bé trong C«ng ty, chÞu sù h­íng dÉn nghiÖp vô kÕ to¸n cña C«ng ty, kiÓm tra lu©n chuyÓn chøng tõ vÌ phßng KTTC C«ng ty. Phßng KTTC cña C«ng ty cã 7 ng­êi vµ bé phËn kÕ to¸n ë c¸c XN víi nh÷ng c«ng viÖc ®­îc ph©n c«ng nh­ sau: * KÕ to¸n tr­ëng: gióp gi¸m ®èc C«ng ty tæ chøc chØ ®¹o thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n, tµi chÝnh trong toµn C«ng ty theo lÖnh kÕ to¸n thèng kª ®iÒu lÖ tæ chøc kÕ to¸n Nhµ n­íc vµ ®iÒu kÖ kÕ to¸n tr­ëng hiÖn hµnh + Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n + H­íng dÉn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n, ghi chÐp sæ s¸ch, chøng tõ kÕ to¸n, chØ ®¹o vÒ mÆt tæ chøc thùc hiÖn c¸c hîp ®ång kinh tÕ + ChØ ®¹o lËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh - tÝn dông + ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc C«ng ty vÒ toµn bé c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n * Phã phßng KTTC: cã nhiÖm vô cïng víi kÕ to¸n tr­ëng, thùc hiÖn tèt c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh cña C«ng ty, thay mÆt KTT gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc khi kÕ to¸n tr­ëng v¾ng mÆt. Gióp kÕ to¸n tr­ëng chØ ®¹o lËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh - tÝn dông h­íng dÉn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n * KÕ to¸n tæng hîp - LËp c¸c b¸o c¸o ®Þnh kú vµ th­êng xuyªn vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña toµn C«ng ty - Theo dâi sù biÕn ®éng cña TSC§ - Tæng hîp th«ng tin kÕ to¸n cña toµn C«ng ty - LËp b¸o c¸o kÕ to¸n vµ quyÕt to¸n tµi chÝnh cña C«ng ty * KÕ to¸n NH. - Theo dâi tiÒn göi vµ tiÒn vay ng©n hµng - LËp phiÕu thu, phiÕu chi b»ng tiÒn göi ng©n hµng - ViÕt sÐt, uû nhiÖm chi - Tham gia lËp b¸o c¸o kÕ to¸n vµ quyÕt to¸n tµi chÝnh * KÕ to¸n thanh to¸n, tiÒn l­¬ng - Theo dâi thanh to¸n tiÒn l­¬ng b¶o hiÓm x· héi cña toµn C«ng ty - Theo dâi th¨nh to¸n víi ng©n s¸ch, thanh to¸n néi bé... - TÝnh to¸n c¸c kho¶n ph¶i thu - LËp phiÕu thu, phiÕu chi * Thñ quü - Thanh to¸n c¸c kho¶n b»ng ng©n phiÕu hoÆc tiÒn mÆt - Ghi chÐp th­êng xuyªn viÖc thu chi tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng - B¶o qu¶n, theo dâi sè d­ ®Çu kú, cuèi kú cña quü * KÕ to¸n vi tÝnh: phô tr¸ch c«ng t¸c kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh * KÕ to¸n t¹i c¸c XN: d­íi sù h­íng dÉn, kiÓm tra, kiÓm so¸t cña phßng KTTC XN ph¶i tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n thèng kª theo ®óng c¸c quy ®Þnh cña Nhµ n­íc ®Þnh kú lËp b¸o c¸o vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n thèng kª theo quy ®Þnh vÒ phßng KTTC C«ng ty. b. H×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông t¹i C«ng ty. H×nh thøc kÕ to¸n lµ hÖ thèng sö dông ®Ó ghi chÐp, hÖ thèng ho¸ vµ tèng hîp sè liÖu tõ c¸c chøng tõ kÕ to¸n theo mét tr×nh tù vµ ph­¬ng ph¸p ghi chÐp nhÊt ®Þnh. H×nh thøc kÕ to¸n mµ C«ng ty ¸p dông lµ h×nh thøc nhËt ký chøng tõ. * C¸c lo¹i sæ mµ C«ng ty sö dông - Sæ nhËt ký - chøng tõ - Sæ c¸i - B¶ng ph©n bæ - Sæ chi tiÕt + Sæ chi tiÕt tiÒn göi, tiÒn vay + Sæ TSC§ + Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi mua, ng­êi b¸n víi ng©n s¸ch Nhµ n­íc, thanh to¸n néi bé + Sæ chi tiÕt tiªu thô + Sæ chi tiÕt vËt liÖu, s¶n phÈm + Sæ chi tiÕt chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. * Tr×nh tù ghi chÐp sæ kÕ to¸n ë C«ng ty Sæ chi tiÕt Sæ c¸i B¶ng c©n ®èi sè PS NhËt ký - chøng tõ B¶ng ph©n bæ Chøng tõ gèc M¸y vi tÝnh B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng hoÆc ®Þnh kú Quan hÖ ®èi chiÕu Hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc, b¶ng ph©n bè, c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh ®­îc cËp nhËt vµo m¸y vi tÝnh. Nhê ch­¬ng tr×nh phÇn mÒn kÕ to¸n mµ C«ng ty sö dông phï hîp víi ®Æc ®iÓm kÕ to¸n t¹i C«ng ty m¸y sÏ in ra sæ NhËt ký - chøng tõ, c¨n cø vµo sè liÖu trªn sæ NhËt ký chøng tõ ®Ó in ra sæ c¸i theo c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n phï hîp. §ång thêi c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh ®­îc ghi vµo c¸c sæ chi tiÕt cã liªn quan. Th«ng th­êng c¸c sæ kÕ to¸n ®­îc in ra vµo thêi ®iÓm cuèi quý nh­ng còng cã khi nã ®­îc in ra bÊt kú lóc nµy ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý. Tuy nhiªn cã mét sè phÇn hµnh kÕ to¸n do ®Æc thï cña nã ph¶i h¹ch to¸n thñ c«ng nh­ sæ theo dâi chi tiÕt tiÒn mÆt. Do ®ã mµ c¸c sæ chi tiÕt nµy ®­îc ghi hµng ngµy. Cuèi quý, n¨m céng sè liÖu trªn sæ c¸i lËp b¶ng G§SPS. §ång thêi tõ c¸c sæ chi tiÕt khíp ®óng sè liÖu trªn hai sè ®ã ®­îc dïng ®Ó lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. 2 - C¸c nghiÖp vô kÕ to¸n c¬ b¶n. 2.1. KÕ to¸n nhËp xuÊt nguyªn vËt liÖu C«ng ty h¹ch to¸n kÕ to¸n theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn, tÝnh thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ. + Tµi kho¶n sö dông: TK 152, TK 133, TK 331, TK 151 +Tr×nh tù kÕ to¸n * KÕ to¸n t¨ng nguyªn vËt liÖu - Khi C«ng ty mua nguyªn vËt liÖu Nî TK 152, 621, 627, 641, 642 Nî TK 133 Cã TK 111, 112, 141, 321, 331 - Khi C«ng ty nhËn nguyªn vËt liÖu do Nhµ n­íc, cÊp trªn cÊp, ®­îc biÕu tÆng, nhËn vèn gãp liªn doanh cña ®¬n vÞ kh¸c. Nî TK 152 Cã TK 411 - Khi C«ng ty nhËn nguyªn vËt liÖu cña bªn giao thÇu øng tr­íc Nî TK 152 Nî TK 133 Cã TK 131 - Ph¸t hiÖn thõa khi kiÓm kª Nî TK 152 Cã TK 3381 - T¨ng do ®¸nh gi¸ l¹i Nî TK 152 Cã TK 411 * KÕ to¸n gi¶m NVL - Khi xuÊt kho NVL cho ho¹t ®éng kho¸n x©y l¾p trong néi bé C«ng ty Nî TK 136, 1413 Cã TK 152 - XuÊt kho b¸n NVL Nî TK 632 Cã TK 152 - Ph¸t hiÖn thiÕu khi kiÓm kª Nî TK 1381 Cã TK 152 - Gi¶m do ®¸nh gi¸ gi¶m theo quyÕt ®Þnh cña cÊp cã thÈm quyÒn Nî TK 412 Cã TK 152 2.2. KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p a. KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt Chi phÝ s¶n xuÊt x©y l¾p lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn toµn bé hao phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ vµ c¸c chi phÝ cÇn thiÕt kh¸c mµ doanh nghiÖp bá ra ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt x©y l¾p trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. Chi phÝ s¶n xuÊt x©y l¾p bao gåm chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung. * KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp lµ toµn bé chi phÝ nguyªn vËt liÖu thùc tÕ sö dông trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt x©y l¾p nh­ nguyªn vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, vËt liÖu kh¸c... cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. Tµi kho¶n sö dông: TK 621 "Chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu trùc tiÕp" - Khi xuÊt kho nguyªn liÖu, vËt liÖu ®Ó sö dông trùc tiÕp cho ho¹t ®éng x©y l¾p. Nî TK 621 Cã 152 - Tr­êng hîp mua nguyªn liÖu, vËt liÖu ®­a th¼ng vµo sö dông cho ho¹t ®éng x©y l¾p Nî TK621 Nî TK 133 Cã TK 111, 112, 331 - Cuèi kú tÝnh to¸n x¸c ®Þnh nguyªn liÖu, vËt liÖu thùc tÕ sö dông cho tõng ®èi tùng kÕ to¸n ghi: Nî TK 154 Cã TK 621 * KÕ to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp lµ toµn bé sè tiÒn doanh nghiÖp x©y l¾p ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt x©y l¾p nh­ tiÒn l­¬ng, tiÒn c«ng, c¸c kho¶n phô cÊp. §Ó ph¶n ¸nh chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp c¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng, phiÕu b¸o lµm thªm giê kÕ to¸n ph¶n ¸nh tæng hîp trªn tµi kho¶n 622 "Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp" - C¨n cø vµo b¶ng tØnh l­¬ng, tiÒn c«ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp x©y l¾p kÕ to¸n ghi: Nî TK 622 Cã TK 334, 331 - Cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Nî TK 154 Cã TK 622 * KÕ to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng lµ toµn bé chi phÝ vËt t­, lao ®éng vµ chi phÝ b»ng tiÒn trùc tiÕp cho qu¸ tr×nh sö dông m¸y thi c«ng cña ®¬n vÞ. C«ng ty cã m¸y thi c«ng vµ kh«ng tæ chøc thµnh ®éi m¸y thi c«ng. - Khi xuÊt kho nguyªn liÖu, nhiªn liÖu sö dông m¸y thi c«ng Nî TK 623 Cã TK 152 - C¨n cø b¶ng tÝnh to¸n l­¬ng ph¶i tr¶ c«ng nh©n phôc vô vµ ®iÒu khiÓn m¸y thi c«ng Nî TK 623 Cã TK 152 - C¨n cø b¶ng tÝnh khÊu hao xe, m¸y thi c«ng Nî TK 623 Cã TK 214 - Cuèi kú kÕ to¸n lËp b¶ng ph©n bè chi phÝ sö dông m¸y tÝnh cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ghi. Nî TK 154 Cã TK 623 * KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung Chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh trùc tiÕp trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt x©y l¾p ngoµi chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ m¸y thi c«ng. §Ó tËp hîp chi phÝ vµ ph©n bè chi phÝ s¶n xuÊt chung kÕ to¸n ph¶i sö dông TK 627 "chi phÝ s¶n xuÊt chung" C¨n cø vµo néi dung kinh tÕ cña c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh kÕ to¸n ghi. Nî TK 627 Cã c¸c tµi kho¶n cã liªn quan - Cuèi kú kÕ to¸n ph©n bæ, kÕt chuyÓn cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh Nî TK 154 Cã TK 627 b. TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh bµn giao vµ C«ng ty tÝnh gi¸ thµnh theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp. Gi¸ thµnh c«ng t¸c x©y l¾p hoµn thµnh bµn giao = Chi phÝ s¶n phÈm dë dang ®Çu kú + Chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú - Chi phÝ s¶n phÈm dë dang cuèi kú Sau khi tÝnh ®­îc gi¸ thµnh thùc tÕ cña c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh bµn giao cïng víi bót to¸n ghi doanh thu kÕ to¸n ghi. Nî TK 632 Cã TK 154 2.3. KÕ to¸n tiªu thô thµnh phÈm Chøng tõ sö dông: ho¸ ®¬n GTGT, phiÕu thu, b¸o cã, c¸c chøng tõ vÒ nghiÖm thu, quyÕt to¸n bµn giao c«ng tr×nh vµ c¸c chøng tõ kh¸c cã liªn quan. Tµi kho¶n sö dông: TK 511, TK 134, TK 632 vµ kh¸c tµi kho¶n kh¸c cã liªn quan. Khi bµn giao c«ng tr×nh hoÆc h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh cho chñ ®Çu t­ kÕ to¸n ghi: Nî TK 131 Cã TK 333 §ång thêi kÕt chuyÓn gi¸ thµnh thùc tÕ cña c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh ®· bµn giao. Nî TK 632 Cã TK 154 - Khi thanh to¸n víi chñ ®Çu t­ c«ng tr×nh, kh¸ch hµng Nî TK 111, 112 Cã TK 131 2.4. KÕ toµn tµi s¶n cè ®Þnh KÕ to¸n t¨ng tµi s¶n cè ®Þnh Khi t¨ng tµi s¶n cè ®Þnh kÕ to¸n ghi Nî TK 211 Nî TK 1332 (nÕu cã) Cã TK 111, 112, 331, 411 - KÕ to¸n gi¶m TSC§ C¨n cø vµo gi¸ b¸n TSC§ cña C«ng ty, kÕ to¸n ghi: Nî TK 111, 112, 131 Cã TK 721 Cã TK 333 Khi gi¶m TSC§ kÕ to¸n ghi Nî TK 821 gi¸ trÞ cßn l¹i Nî TK 214 gi¸ trÞ hao mßn Cã TK 211 nguyªn gi¸ TSC§ - KÕ to¸n khÊu hao TSC§ TSC§ cña C«ng ty ®­îc khÊu hao theo ph­¬ng ph¸p ®­êng th¼ng vµ møc khÊu hao ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Møc khÊu hao trong th¸ng = Nguyªn gi¸ TSC§ 12 x sè n¨m sö dông Cuèi th¸ng c¨n cø vµo b¶ng tÝnh vµ ph©n bè khÊu hao TSC§ kÕ to¸n ghi + TSC§ sö dông ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh Nî TK 627 Cã TK 214 2.5. KÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n b¶o hiÓm C¬ së ®Ó tÝnh l­¬ng lµ b¶ng chÊm c«ng theo dâi thêi gian lµm viÖc trong th¸ng cña tõng c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty, c¸c xÝ nghiÖp. Cuèi th¸ng c¸c xÝ nghiÖp, phßng ban nép b¶ng nµy cho phßng TCHC kiÓm tra. Råi chuyÓn sang phßng KTTC ®Ó tÝnh vµ ph¸t l­¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. Tr­íc khi tr¶ l­¬ng b¶ng tÝnh l­¬ng ph¶i ®­îc duyÖt vµ kÕ to¸n l­¬ng viÕt phiÕu chi ®Ó vµo sæ. - Khi thanh to¸n l­¬ng vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn c¨n cø vµo c¸c chøng tõ phiÕu cho tiÒn mÆt. Nî TK 334 Cã TK 111,122 - Hµng th¸ng kÕ to¸n tiÕn hµnh trÝch c¸c kho¶n BHXH, BHYT, KPC§ theo quy ®Þnh vµ ghi: Nî TK 334 Cã TK 334 2.6. KÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp * KÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng Chi phÝ b¸n hµng trong doanh nghiÖp x©y l¾p lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn toµn bé c¸c kho¶n chi phÝ mµ doanh nghiÖp x©y l¾p ®· chi ra phôc vô cho qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm x©y l¾p. §Ó tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ b¸n hµng. C«ng ty sö dông TK 641 vµ c¸c TK kh¸c cã liªn quan. - Trong kú tÝnh l­¬ng ph¶i tr¶ cho nh©n viªn phôc vô qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm, c¸c kho¶n BHXH, BHYT, KPC§ kÕ to¸n ghi. Nî TK 641 Cã TK 334, 338 - Hµng th¸ng trÝch khÊu hao TSC§ t¹i bé phËn b¶o qu¶n vµ b¸n hµng. Nî TK 641 Cã TK 214 §ång thêi ghi Nî TK 009 - C¸c chi phÝ kh¸c ph¸t sinh phôc vô cho qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm kÕ to¸n ghi Nî TK 641 Cã TK c¸c tµi kho¶n liªn quan - Cuèi kú tÝnh to¸n vµ ph©n bæ chi phÝ b¸n hµng Nî TK 911 Cã TK 641 §èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y l¾p cã thêi gian thi c«ng dµi trong kú kh«ng cã s¶n phÈm x©y l¾p tiªu thô th× chi phÝ b¸n hµng kÕt chuyÓn sang TK 1422 Nî TK 1422 Cã TK 641 Khi cã s¶n phÈm x©y l¾p bµn giao Nî TK 911 Cã TK 1422 * KÕ to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé c¸c kho¶n chi phÝ cÇn thiÕt ph¸t sinh nh»m thùc hiÖn qu¸ tr×nh tæ chøc qu¶n lý ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh vµ qu¶n lý hµnh chÝnh cña doanh nghiÖp. §Ó tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp C«ng ty sö dông TK 642 vµ c¸c tµi kho¶n kh¸c cã liªn quan. - Khi tÝnh l­¬ng ph¶i tr¶ vµ c¸c kho¶n BHXH, BHYT, KPC§ cña nh©n viªn bé phËn qu¶n lý kÕ to¸n ghi Nî TK 642 Cã TK 334, 338 Gi¸ trÞ vËt liÖu, c«ng cô ®å dïng phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý kÕ to¸n ghi Nî TK 642 Cã TK 152, 153, 142 - C¸c chi phÝ kh¸c ph¸t sinh phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý kÕ to¸n ghi Nî TK 642 Cã TK cã liªn quan -Cuèi kú c¨n cø vµo viÖc tÝnh to¸n vµ ph©n bæ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh + §èi víi sè chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ph©n bæ cho c¸c s¶n phÈm ®· tiªu thô trong kú ghi Nî TK 911 Cã TK 642, 142 + §èi víi CPQLDN ph©n bæ cho c¸c s¶n phÈm x©y l¾p dë dang hoÆc hoµn thµnh nh­ng ch­a bµn giao ghi. Nî TK 142 Cã TK 642 2.7. KÕ to¸n tµi s¶n b»ng tiÒn * KÕ to¸n tµi s¶n b»ng tiÒn mÆt: c¸c bót to¸n cña C«ng ty nh­ sau - Rót TGNH, vay ng©n hµng vÒ nhËp quü Nî TK 111 Cã TK 112, 311, 341 - Thu håi c«ng nî cña kh¸ch Nî TK 111 Cã TK 131 * KÕ to¸n tiÒn göi ng©n hµng - Khi kh¸ch hµng tr¶ tiÒn vµo tµi kho¶n TGNH Nî TK 112 Cã TK 131 - Rót TGNH vÒ nhËp quü Nî TK 111 Cã TK 112 - Vay vèn kinh doanh Nî TK 112 Cã TK 311, 341 2.8. KÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh C«ng ty cã doanh thu chñ yÕu tõ ho¹t ®éng kinh doanh ngoµi ra cßn cã thu nhËp bÊt th­êng vµ thu nhËp tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh - Cuèi kú kÕt chuyÓn toµn bé doanh thu sang tµi kho¶n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ Nî TK 511 Cã TK 911 - KÕt chuyÓn toµn bé gi¸ vèn c¸c c«ng tr×nh ®· bµn giao trong kú, CPBH, CPQLDN ®ßi ph©n bæ trong kú Nî TK 911 Cã TK 632, 641, 642, 142 - KÕt chuyÓn toµn bé thu nhËp tõ H§tµi chÝnh, ho¹t ®éng bÊt th­êng Nî TK 711, 721 Cã TK 911 - PhÇn chªnh lÖch gi÷a bªn nî vµ cã c¶u TK 911 ®èi øng ph¶n ¸nh vµo TK 421 Nî TK 911 Cã TK 421 3. B¸o c¸o kÕ to¸n Hµng th¸ng, quý C«ng ty quy ®Þnh c¸c xÝ nghiÖp lËp c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n göi C«ng ty bao gåm: + B¸o c¸o s¶n l­îng thùc hiÖn cña c¸c c«ng tr×nh x©y dùng + B¸o c¸o doanh thu thùc tÕ cña c¸c c«ng tr×nh x©y dùng + B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n + B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh + B¸o c¸o chi phÝ s¶n xuÊt + B¶ng c©n ®èi thu chi tµi chÝnh + B¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ §Ó C«ng ty nép b¸o c¸o tµi chÝnh cña toµn C«ng ty theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc bao gåm: + B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n + B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh + B¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ + B¶ng thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh C«ng ty göi b¸o c¸o tµi chÝnh cho c¸c c¬ quan: Tæng C«ng ty ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi, Së tµi chÝnh, Ng©n hµng, Côc thuÕ... Ch­¬ng III c«ng t¸c ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ t¹i C«ng ty 1. T×nh h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ t¹i c«ng ty. Qua qu¸ tr×nh tiÕn hµnh t×m hiÓu ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ cña C«ng ty tu t¹o vµ ph¸t triÓn nhµ, trong n¨m qua ®· ®¹t ®­îc mét sè kÕt qu¶ kh¶ quan, viÖc theo dâi ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty qua c¸c th¸ng, quý, n¨m mét c¸ch trung thùc, ®óng ®¾n kh¸ch quan vÒ mÆt tµi chÝnh. Bé phËn tµi chÝnh kÕ to¸n cung cÊp th«ng tin vÒ gi¸ tµi s¶n mua vµo, gi¸ nguyªn vËt liÖu vµ chi phÝ thùc tÕ ®Ó tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ cña c¸c c«ng tr×nh.... tõ ®ã lËp ra c¸c kÕ ho¹ch ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. 2. Mét sè chØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty 2.1. Tû suÊt ®Çu t­ Tû suÊt ®Çu t­ = Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ vµ §TDH Tæng tµi s¶n §Çu n¨m = 19.439.292.087 x 100% = 37,75% 51.488.863.004 Cuèi n¨m = 18.516.856.968 x 100% = 34,45% 53.754.324.409 Tû suÊt ®Çu t­ TSC§ cña C«ng ty ®Çu n¨m lµ 37,75%, cuèi n¨m lµ 34,45%, ®Õn nay kh¼ng ®Þnh C«ng ty ch­a chó träng vµo viÖc ®Çu t­ mua s¾m TSC§ 2.2. Tû suÊt tµi trî Tû suÊt tµi trî = Nguån vèn CSH Tæng nguån vèn §Çu n¨m = 23565907535 x 100% = 45,76% 51.488.863.004 Cuèi n¨m = 24644600455 x 100% = 45,85% 53.754.324.409 Tû suÊt tµi trî ®Çu n¨m lµ 45,76% cuèi n¨m lµ 45,85% ®iÒunµy chøng tá nguån vèn chñ sì h÷u ®ang t¨ng lªn, kh¶ n¨ng ®éc lËp vÒ tµi chÝnh cña C«ng ty t¨ng. C«ng ty cã kh¶ n¨ng huy ®éng nguån vèn kinh doanh tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau 2.3. Tû suÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n. Tû suÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n tæng qu¸t = Tæng tµi s¶n Nî ng¾n h¹n vµ nî dµi h¹n §Çu n¨m = 51.488.86.004 = 2,05 25.088.563.756 Cuèi n¨m = 53.754.324.409 = 1,99 27.013.550.200 Tû suÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n t¹m thêi = TSC§ vµ §TNH Tæng nî ng¾n h¹n §Çu n¨m = 31.548.484.700 = 1,25 25.088.563.756 Cuèi n¨m = 34.889.379.528 = 1,29 26.954.625.517 Tû suÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n tøc thêi = Tæng vèn b»ng tiÒn Tæng nî ng¾n h¹n §Çu n¨m = 8.422.426.237 = 0,35 25.088.563.756 Cuèi n¨m = 3.243.922.771 = 0,12 26.954.625.517 Tû suÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n ®Çu n¨m lµ 2,05 cuèi n¨m lµ 1,99 cho thÊy t×nh h×nh thanh to¸n c«ng nî tæng qu¸t lµ tèt. C«ng ty hoµn toµn cã kh¶ n¨ng thanh to¸n cho tÊt c¶ c¸c kho¶n nî kÓ c¶ ng¾n h¹n vµ dµi h¹n b»ng tµi s¶n hiÖn cã cña C«ng ty. ChØ sè nµy chøng tá kh¶ n¨ng huy ®éng vèn cña C«ng ty lµ tèt. Tû suÊt sinh lêi cña vèn CSH = Lîi nhuËn thuÇn Vèn CSH b×nh qu©n N¨m 1999 = 1.309.309.000 = 0,06 21.054.376.482 N¨m 2000 = 923.455.000 = 0,037 24.644.600.455 Tû suÊt sinh lêi cña doanh thu = Lîi nhuËn thuÇn Doanh thu thuÇn N¨m 1999 = 1.309.309.000 = 0,119 10.975.030.000 N¨m 2000 = 923.455.000 = 0,04 21.155.565.000 Tû suÊt sinh lêi cña doanh thu n¨m 1999 lµ 0,119 n¨m 2000 lµ 0,04 nh­ vËy t×nh h×nh kinh doanh cña C«ng ty n¨m 2000 so víi n¨m 1999 gi¶m, mét ®ång doanh thu ®em l¹i 0,04 ®ång lîi nhuËn Tû suÊt sinh lêi vèn chñ së h÷u cña C«ng ty n¨m 2000 lµ 0,037 gi¶m so víi n¨m 1999 (lµ 0,06). Mét ®ång vèn chñ së h÷u t¹o ra 0,037 ®ång lîi nhuËn. V× vËy C«ng ty cÇn cã kÕ ho¹ch xem xÐt l¹i kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh ®Ó hiÖu qu¶ sö dông vèn chñ së h÷u ®¹t kÕt qu¶ tèt h¬n. KÕt luËn Trong thêi gian mét th¸ng thùc tËp b¸o c¸o tæng hîp vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh t¹i c«ng ty tu t¹o vµ ph¸t triÓn nhµ em nhËn thÊy ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng C«ng ty ®· gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n chñ quan vµ kh¸ch quan trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh. Nh×n chung trong nh÷ng n¨m qua C«ng ty ®· thùc hiÖn tèt chÕ ®é c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ n­íc, thùc hiÖn trÝch nép Ng©n s¸ch Nhµ n­íc kÞp thêi theo ®óng quy ®Þnh, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶. Th«ng qua viÖc ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty ng­êi sö dông th«ng tin cã thÓ ®¸nh gi¸ ®­îc hiÖu qu¶ kinh doanh, tiÒm n¨ng, triÓn väng ph¸t triÓn cña C«ng ty còng nh­ nh÷ng rñi ro mµ C«ng ty cã thÓ gÆp ph¶i trong t­¬ng lai. ViÖc kÕt hîp gi÷a lý luËn vµ thùc tiÔn ®èi víi qu¸ tr×nh lÜnh héi kiÕn thøc lµ rÊt quan träng ®Æc biÖt lµ ®èi víi nh÷ng sinh viªn s¾p ra tr­êng. ChÝnh v× vËy mét thêi gian nghiªn cøu, t×m hiÓu thùc tÕ t¹i C«ng ty cã h¹n nªn trong qu¸ tr×nh nhËn thøc, nghiªn cøu vµ tr×nh bµy ®Ò tµi kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. Em kÝnh mong ®­îc sù gióp ®ì cña c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa kÕ to¸n tµi chÝnh cïng tËp thÓ c¸n bé kÕ to¸n trong C«ng ty tu t¹o vµ ph¸t triÓn nhµ ®Ó ®Ò tµi cña em ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy c« gi¸o toµn thÓ Ban gi¸m ®èc C«ng ty vµ c¸n bé Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n C«ng ty ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. Hµ Néi, ngµy th¸ng n¨m, 2002 Sinh viªn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo tại công ty Tu tạo và Phát triển nhà.doc