Đề tài Thiết kế hệ thống sấy cà phê thùng quay năng suất 200kg/giờ

CHƯƠNG 1: NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT CÀ PHÊ NHÂN. 1.1. Đặc tính chung của cà phê: 1.1.1. Cấu tạo giải phẫu cà phê. 1.1.2. Cấu tạo của nhân cà phê. 1.1.3. Thành phần hóa học nhân cà phê. 1.1.4. Tính cht vật lý của cà phê nhân. 1.2. Quy trình sản xuất cà phê: 1.2.1. Giới thiệucác phương pháp sản xuất cà phê. 1.2.2. Dây chuyền sản xuất cà phê nhân (phương pháp khô). CHƯƠNG 2: TÍNH TOÁNTHIếT Bị SấY. 2.1. Chọn phương pháp sấy. 2.1.1. Chọn thiết bị sấy. 2.1.2. Giới thiệu phương pháp sấy ČDi l=u. 2.1.3. Chọn tác nhân sấy ch ČE sấy. 2.1.4 Chọn thờii gian sấy τ . 2.2. Tính toán quá trình sấy lý thuyết: 2.2.1. Tính toán trạng thái không khí bên ngoài. 2.2.2. Tính toán trạng thái không khí vào thùng sấy. 2.2.3. Xác Čnh nhiệt ČE TNS ra khHi thùng sấy t2. 2.2.4. Tính toán llượng tiêu hao TNS. 2.2.5. Tính toán llượng nhiệt cung cấp cho quá trình sấy lý thuyết. 2.3. Xác định kích thước thùng sấy. 2.3.1. Lượng ẩm bốc ra trong quá trình sấy. 2.3.2. Tính kích thước của thùng sấy (V, D, L). CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN NHIệT QUÁ TRÌNH SấY. 3.1. Mục đích tính toán nhiệt. 3.2. Tính tổn thất nhiệt: 3.2.1. Tổn thất do vật liệu sấy mang Đi. 3.2.2. Tổn thất ra môi trường. 3.3. Tính toán quá trình sấy thực tế

pdf26 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/06/2013 | Lượt xem: 2766 | Lượt tải: 12download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thiết kế hệ thống sấy cà phê thùng quay năng suất 200kg/giờ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
   ! "#$%&' (" ) *+ *+#,  -./ 001      !"#     $$%& ' " (#  $$$) "*+,-"!", $$) "*+ (# $$./0#1 (# $$2' 345 (# $6" 78,9"  $$:;" <,9"  $? " @," A=><B    $)1=><  $$)1 $:;"=>< CD4=" $.)1<  CE $2)1F# τ '+<!"<78 45"  $'+<7*<'+ '+<7*<'+  .G< CCE 7#H  2'+<4=I"#+ J'+<4=I " +!"<78 45" .G< C' =;  .$K=ILD 7#7+!"<78 .'' =; (# AMN?NKB    ! "# .$O C' '+< .'P  .$P Q+34" #C .P 7#7=F ..'+<!"<78 R  ..$'<7PP ∆  ..G< C < D (# #"!"<78 R  ...K=I R  ..2K="4=IS' 7"87+!"<78 R  ..JTS7#4*,@D CE  ..UK3, V    ! "#$%&' (" ) *+ *+#, $ %  & "' 2$' 1 #4+7WX4Y> 2'7Z4R 1!"*0 2$'7Z4R  2)1!"* +D !"# 2.)19 4+41 ,L    ! "#$%&' (" ) *+ *+#, #20 3045     T["3 4E+#1 <7S\]^_JC UZ < M < 7=FC*1 7; ( ",!" ^ C@["3 < 34" + 7+^_`7Z4*C =F#C\C=#[ < , ^,LN^a+QF#,+!", Y 4+b < &,L= 7< N N^#NEN <N%D;=; #4=; C;LN c"  CS  CS _4=IN c"  I; ]4+*" 34"CSC*C=I  4=I #+ %& 4  NC04LCS EN ^#N < 4+*< #+ e ?+C&  (# ,^C=I >"f C& 7=# 0SQ < = <N !"# N /e 7+Cg< X 0 V  !"# ;_" % 4 4/C/" 3  D # ' C+" " NQ+c 4"#,+ Y* X S 7<H # 0 7+!"< 78 h9  ,>RbCi j,+38 (#( )*+(,+(-+. CSX 0S+DCg<  %kN <l_m    ./012,345637)89+.:     ! "#$%&' (" ) *+ *+#, 58;+.  !  ?@ ! !A B27CD.EFEG5H2IJ-K2FILG5M 6", g 0^/#" 4;H!",N4;;N4;H7 "N4; H4#N  nK;H!", 44;H+N@N+8 0"CHNH (# oA#7# #B@> DA #X+7#B 'AX9 X4#B n?=; 4;HH 4 4;H N1 4 7"8NH  o @N c#@" 1NQp9# 9MH ' cQ > nq* #"4+* <  F14 0 N 8#+1 4E4;H c@" 9>14Hr7 "sc 4E 8MH7 " (# oHQpQ3i>4 D ' nG< 0 YE4;HHN@14H4#N b 0 "f C& '< #" X+4+* MH4# o 0" 7f* 7 HQp+7#H*7+!"<78 MH D 0""*MH4# '"*<<+  n7+ 4 K;+/+ (# c 0 ^+HN7+ 0 c#^ Q/"t'#7+ 0^+ 4;@>OE!", =F 0$N+& .=F 8 j 0 F+.7NOPIQIG5*+IB27CDIJ-K2FILG5M47R+575SDTK2F78;E: QIODCEUVUL+5W+ LG5MI5X4T: LG5MUYE4T: uMH!", 2.u2J 2$u2 uK;; u. $u2 uMH7 " Uu`NJ Uum uH4# Uu. Uul B27CDIJ-+5W+ILG5M    ! "#$%&' (" ) *+ *+#,  v#+g nt nOQQ=i 5L+5G5*+56-5ZIIJ-+5W+ILG5M F+.75L+5G5*+56-5ZIIJ-+5W+ILG5M  5L+5G5*+56-5ZI R+5[\+..]^^. R+5[\+.3.]^^. u=; mu$ u) Q/" 2u$m u%* $NmuNJ ut7+X lu$U u)#WX $Aw7# #BNAx+"#B u)4+7+X #9  u7+X44X $ u#  u)#WX# #9 mul u)#WX #9 $ utX+y# J uE Ju. u # #7+ Ju$ uGX4"4+ $u uqX9X4"4+  uK 2 u)#9 mJu$ ut+# $.u$UJ u f .u$ u#7 2 uO## $u2J $ R+5I5B7U17O_IJ-ILG5M+5W+ )C=I 0 7# ] 0 ) 0Q</" Q N 0 @"Q+,$ N @"7E+,NJ    ! "#$%&' (" ) *+ *+#,      uTD4=I7 ρzUJ. uQ"7 zN.` #4) uω$z{Nωz${ uCECD0* +a (#   ω τ U.N.`N JN. 4.2.N2$mN + +−= 7+C0 4CE +aCD0* τ 4F# ω 4CEL7"8 $UB$AJNBAJN $ =+=+= ωωω { M3   UlNJU$UNU.N.`N JN. . $ 4.2.N2$mN ≈= + +−=  ! "#A!  E`E75EP2IQIG58;+.G5QGaF+b2B7ILG5M+5W+  ,9" V C' 4+*H < 4;#+H1 !"# * CS"C=I %S D 0E<7 =>L #+ b#, Cc CE CACEL " /"Bxg#"C0  = 7#N EN Y##q+& < ,L < 0D = ^#N < 4+*<|+  7+["3,9"  0=>< ' u t=><,9" =; u t=><,9"  nt=><,9" =; g#C+* '  u:#C+*9 >  4+* H < 4;HN  <  F+> Cc CE C u:#C+*9# 9<N 4+*H < 4;H 7 "E/H 4#N *+  nt=> !", Cc CE CQ < 9<4+*H < 4;H#+ 1 N /!"##C+*,9" 0 +<#    ! "#$%&' (" ) *+ *+#,  t=>,N ' D_4=IN ==>< 0@"* 4 "E +C@" F 0 j I;> 0C@"'3"f@"=#'N C<cC=I ^ " /"@& 4=I t=> N D @"  _ 4=I>N Cg F CYH Q " @ }= #+ < [ "3 #+>==>< ' I;1+ ,N1 C@"'3"F%gF7bfC=I F#,9" N_ _" (#< #+ 4=I,L  q# Z=; #N < < N9',9"  ( "~Q=>< PCSB  cWdI52de+aF+a2B7ILG5M+5W+4G58;+.G5QGf5/:                           "3,+!",!",  4+*4* G x~# K7<+ Bd G< "C=I  %0#+C=#+,+!",    ! "#$%&' (" ) *+ *+#, 58;+.       _" :z 5Z+G58;+.G5QGaBd 5Z+75Eg7[haBd  !"# 4 " Q CS *K+* C=I Q 7E7\7+ #""+* CS < 3LQ** 0' =; H7+ D N3 4" C=I C,+ 7E*N 9b @";< NQ+C07#+CP*ND CE #N CECgC@" (#,L #++7#N Y 0S4 ; _" 4; E`E75EP2G58;+.G5QGaBd+6+.  %S NQ =>< 0N < 0 CEL=>CD,Q-C<" 7+< , O&7+ < #+Q-_ 4Q+C0=; 7@&3 }_X+d#4 ZC 0R 4 <" ^#@&34" 7=F FC0 0RQ " SL]7+4Y34" 7#@&C +7=F )0 =; ^#34" 7=F  n:,<" (#< V < CD00  n_=; 7+ 4" €   !"# < #C+* (#!"< 78 DPC X+ @"Q 7+ N* C=I 4CCE #+ CN#"C07>9"D7+!"<78C0N34"9b ;<  NR L FCE (# 34"C=I 3 " SCQ1 X+ @" Q TC @"Q N34" C*C=I CEL / +!"<78,+!",4${    ! "#$%&' (" ) *+ *+#,  ;ij+.2dM+O_IJ-75Eg7[h  5Z+7QI+5W+aBdULaBdI5gikaBd n)1<  %D; A j Y 04;4#+B7+!"<78 " /"* pN< " /"CE #+ # 1< 4'0 n)1 CE  =FN CE 7+ D  !"# C=I S" 4#+ g# " D  CE <  +   $ CE 7# H   N 0g 4="N* C=I 4CCE #+ CN#"C07>9"D7+!"<78C0N34"9b ;<  N R  L CE< 7#H C=I 1#+ +P Q+<  #C 4H D CE< C7+ C=I !" C>E#"'+<4="4=I< 7+!"<78 45" N 1 Q  D CEC=I 1>E C=I S7# 4* #"'+<9+!"<78 R )1 CE _ c+" 'NE4R4 (## 4 _ c+34" %D;34" 4 / 0E CE ' ICSC, ,+^C=I N"f N < / 07+ *# 1D (#< =#" D<   nCE+ $zm ) nCE7# znAJ‚$B )N;4CECD0 +a (# D (#34"   nCE34"+ $zz.N. )NCEL' ϕ zm{Az.N.) ϕ zm{N<" '!" Sz`J`q4' 3"Z%#K#B   n%EL#C/" (#34" ƒ$z{  n%EL (#34"#" ƒz${ )#4+7WX7  KY> $ , $ 6"* A.N.)Nm{B    ! "#$%&' (" ) *+ *+#,  :/" , C=#3 4" 4p" c#!"#Cd# DN 3 4"  C=I C=#+  0D4=IVE„ $5Z+75lE.E-+aBd  M 9< CF# C0#7Y!"#717+'+<  3   )< " D , =Z C F #  "E +@" "D 4+*34" N8Q<N' =; 81 (# 34"NCELC/" "D (#34"N4+* N=>< " N CE ACENCEL=>CDD CE< B t=><9< CF# V,' 0R C=I  0CE '9< uR =F 1X+R CD; ; !"#  # 1F# 4 τzb  R+57DQ+K2Q7)m+5aBdO_752dg7 6"<78 45" 0g4="S"Qp7Cg…uQA8B  ϕ1 ϕ2 t1 t0 0 I d I2 = I3 ϕ = 100% 1 2 0 d2 d0 = d1 t2 (g/kgkkk) (kJ/kgkkk)  n%S†AN ϕ B47*<'+ n%S$A$N $ϕ B47*<'+"g n%SAN ϕ B47*<'#"!"<78 45"  R+57DQ+7)C+.75QEf5/+.f5R[M++.DLE M8'+4 + 4'7+9=Z =F #+>PC>+;7*<'+€ M# =# 0 c""@ C@ 83 0S 1z.N. ) ϕ zm{N<" '!" Sz`J`q4'3"Z%#K#    ! "#$%&' (" ) *+ *+#, ] C0 # 0   U   ϕ ϕ − = N z.N. ) X+ c   mJNB.N.JN.J 2N2U $AB JN.J 2N2U $X9A = + −= + −= mJNmN `J `J` mJNmN U − = z$2NlJzN$2lJ …znQAJn$Nl`Bz.N.nN$2lJAJn$Nl`.N.B zU$N.U$‡ ρ z J  $ B.N.`.Am` mJNmNllUN B`.A + − = + −  ϕ z$N$22. x4VD 'Nxzm`‡  R+57DQ+7)C+.75QEf5/+.f5RULD[2j+.aBd uK=IL /D >7+$F  N$ $NN $ $ $ $ = − − = − − = ω ωω L uCECD0 +a  ω τ U.N.`N JN. 4.2.N2$mN + +−= 7+C0 4CE +aCD0* τ 4F# ω 4CEL7"8 $UB$AJNBAJN $ =+=+= ωωω { M3   UlNJU$UNU.N.`N JN. . $ 4.2.N2$mN ≈= + +−= nQIih+5+5EP7ik )-f5VE75o+.aBd7 T'+<CE$ b#C\ 17=;  $ˆ=∆ =3 N b # 1 CE ; C@" $ +≤  #   `≤ %SC,,+ ' b# 1#+ +CEL=>CD!"<a= }!"</7*<\+Y#N ‰* 1 B{J`A ±=ϕ " NC0X+ < c   == ρ ρϕ  + = U$N N    ! "#$%&' (" ) *+ *+#,  =; # 7+  _N Q+ C0 =FCE   ," 1VCE +aNd#4 zn$zn$zUn$z` +) TC0# 0 uK=I c#L (#< #"!"<78 45" Q ]C& CS!"<78 45" 4…z +# 0S'C=I Q X+ c €7#C\ 0 $zm )⇒ $zN2UU`#7 ?+ 45" Q$zQzN$2lJ {NJ 2UU`NB$2lJNU$NA $2lJN `J `J` BU$NA $$ $ $ = + = + = ϕ …$z$nQ$AJn$Nl`$BzmnN$2lJAJn$Nl`mBz$$lN`.‡ $m`2UN `l`N$J `2N$`.N$$l $ = + − = − =  L ut=; \+Y#ZCEz` )# 0   .`.JN`JN.J 2N2U $X9 JN.J 2N2U $X9  =    +−=    +−= u%EL=>CD ϕ {UNl B$m`2UNU$NA.`.JN $m`2UN `J `J` BU$NA   = + = + =  ϕ =3 N;CEz` )CEL=>CD (#  ϕ 7#H  Y!"<a+;C@"# 14*z.l )M;CE C=I 14* b#'C=I  K=I c#L QzN.$`L t =; Z CE z .l ) 4 z NUl.m#7 %EL=>CD ϕ zUlN`2{≈`{ =3 N CE C=I 1 4* V.l ) 4 I 45@&  4=I%SS7#NCE 0I45# @&7#+CPL b#,!"#^#=; 7@&Q** zWANω B)'CE Au#B!" C =FCE Z/ "D (#  ?+C0CE^,C,,+'@& 4=I=7 Y,C,,+CE Au#BC(4; $>8p+. O_752dg7I*+75Eg7    ! "#$%&' (" ) *+ *+#, `JNU$ $2lJN.$`N $$ $ = − = − = L Kz4ƒzU$N`Jz$JJ ?R#  4 JA7.2lŠ' + <E" # @"#'C=I S' 0L c#E0 7=; #"!"cN] ( )$$Nϕ zAm+)‹J{B# 0 $z$N2J .N] ( ) Nϕ zA.l+)‹`{B# 0z$N$U.?+C0 uK="4=IS' (# 7=; !"<78 M$V M$z$K+z$N2J$JJz$mUN2`J . uK="4=I #"!"<78 45" MV M+zK+z$N$U$JJz$.`llN$. . uK="4=IS' 7"8M+V M+zNJAM$nMBzNJA$mUN2`Jn$.`llN$.Bz$..Nm . q# M+z$..Nm.Uz.NUl . q>8p+.+5EP7I2+.IBGI5DK2Q7)m+5aBdO_752dg7 nK=I"DCS4# >$L\++  !z4A…$u…BzU$N`JA$$lN`.uU$N.U$Bz.J`UNJJ‡L nK=I"D + ,!"<78  6z!ƒz.J`UNJJz`$J.$A‡Bz$lmN`ƒ  nQIih+5fRI5758`I75Eg7[haBd75o+.K2-d )< Q^4"#C/"  n_" :z  n%EL#C/" (#3 ƒ$z{   n%EL "D (#3 ƒz${ >8p+.r3[YI)-7)D+.K2Q7)m+5aBd  ƒz: $ $ $ ω ωω − − z $ $ − − zL nTD4=I34"+    :$zƒn:znz nQIih+5fRI5758`IIJ-75o+.aBd sG< CS'  S' !"# C=I 'X+ c  βρ τ $ = 7+C0   M S' !"#    ! "#$%&' (" ) *+ *+#,   :$ TD4=I34"C+ !"# NŒ :$z  τ F# +$„ NŒb τzb  βzAN÷N.B DC@C/ N 1βzNJ  ρ TD4=I7 (#34" NŒ. M3  UJNUJ = z2NJ$.. nG< CC=F' @"Q  )b# 1ŽD K?z.NJ# Kz.NJ?TC0C=F'  C=I 9< CZC‰c 2 $2N.JN. 2 JN. 2 ..  === pipi ⇒ $mN$ $2N.JN. J$.N22 JN. 2 .. === pi  )1?z$N ?+C0 @"Q K4 Kz.NJ?z.NJ$Nz2N    ! "#$%&' (" ) *+ *+#, 58;+.   ! "# 0tIiRI57R+57DQ++5EP7 O C' (#'+<49< C"#+'Q + !" Z ' +, (#%gF!"# 43 V V_4=I (#D 9< CC=I "" ~Q"9" ~Q_4=I (#D }="#+7 (# D  R+57u+75B7+5EP7  u+75B7+5EP7vDU17OEP2aBd3-+.)-+.DLE Q"7 (# 7#H  )z)A$uω Bn)#ω NŒ‡T 7+C0 )uKQ"7 (# 7#H  )#uKQ"7 (#=; )uKQ"7 (#  )#z2N$mA‡TB )zN.`A #4TBz$NJ2l$‡T ⇒ )z$NJ2l$A$uN$Bn2N$mN$z$NmU2m‡T ⇒ TC0P Q+34" #CV 6z:)MAuB z$NmU2mA.lu.N.BzJmJJ2N`‡  !z  z `NJmJJ2 zlN``2‡L u+75B7+5EP7)-3/E7)8l+.  :, D CE <   A B 7+  )} = D /NCS'P 7#7=F b#,,D CE AB #"'+<9+4=I R b#S7#4* , )>ZCS,D CE 7+ R 4D CE 45 " +N ŒD CE ' 4 jD^# 4=" 4=IS ' 7" 8M+QRQ+ (# )b#C\ 1DC@C/ β zNJNQ+C0QRQ+ (#  0S'/CbV QzA$uβ Bz 2 BJN$A pi− z 2 BN$A$2N.`JN zNm2`m TC0D CE 45" +V +z .JN2m2`mN UlN. ==   )b#,D CE 7+!"<78 R z2NJ    ! "#$%&' (" ) *+ *+#, =3 < Q^4"CS'3CEQYg u CE Q S 0 7+ 7=F I  4 CE 7" 8 (# +7#H  W$zNJA$nBzNJAmn.lBzJlNJ +) uCEQ S4*CE '4CE7=F Wz+z.N. +) u 4Va 0 @"Q δ z.# 0DQ- λ z`$NJmƒT=3   0C=F'??$z$N.$N?+ C0N "  ‘#\!"#??$’ 0 S9X 7#+CP CD4="^# ;7=F!"#< ‰ ut'#7+ 47#+CPCD4=" =ic ;D CE< , V z2NJTC0 D 7#+CPCD 4=" =ic ^# ;@&7+ (# 'X+ c A`2UBA7$22u Tq B  $α zUN$Jn2N$`zUN$Jn2N$`2NJz2Nl$Jƒ T u7#+CPCD4="'#+^#&  ;'9" !"#X+47#+CPCD4="R , 7D?+C0N D 7#+ CP CD 4=" α  C=I ' X+ c A`JB A7$2Ju Tq B  α z$N`$JAuWB N... 7+C0 4CE&+ (# NCE =# u=3 3CEQY,‘#\Ckc !$z!z!. 7+C0 !$z $α AW$u$B !z BA $  −δ λ !.z α AuWB €C $4CE&7+ (#  } =#%=> 3CEQY‘#\ < Ckc 7C 80 },‘# \=>787" @  BA $  −= 7+C0 4D7" @V  $ $$$ $ α δ λα ++ = ]!.z α AuWBN# 0!.z$N`$JAu.N.B $N...# 0 λ δ $$  −=    ! "#$%&' (" ) *+ *+#, # 0zJN`ƒT O3CEQY !zJN`AJlNJu.N.Bz$m$NlmJƒ ? ' #+ !"#   M8 b # ' 7" @ !"#   = 4 7" @ !"# < ‰N Q+ C0 Q ' #+ !"#  VQ' /87'X+C=F'7"8= 3 Q' V pi Q' DQ-D,#C/"  N7+C0 ?zNJA?$n?BzNJA$Nn$N.Bz$N$J X+#4  $N$m 2 $JN$ N2$JN$ 2    =+=+= pi pi pi pi ?+C0P 7#7=F6V 6z.NU!z.NU$m$NlmJ$mN$z$$m`$NJ‡ .UNJl JN$$m`$ ===   ‡L 7+D !"# NPP VPP Q+MK #C P Q+ H# 7# 7=FP P  V 6n6zJmJJ2N`n$$m`$NJz`2JNl`‡ $.2N.J.UNJl``2Nl =+=+  ‡L R+57DQ+K2Q7)m+5aBd75wI7g  R+5.EQ7)h7u+.7u+75B7∆ =+−=∆ BA  2N$mUm.N.u.JN$.2zuJ2NJm‡L M;∆ 4PC*D (#P #P"NŒ‡L nQIih+5IQI75/+.aYIJ- a-2K2Q7)m+5aBd75wI "'VCg…uQ b#C&C+*)+h+z BBAA  ∆ D vh+ fC=Fz.l +)#C=I CS)S"Qp7*< (# #" !"< 78 R ]) #9< CC=I X# …N 4=I c#LQ 4=IL=>CD ϕ #"!"<78 R  b# 0S' V < c ,'    ! "#$%&' (" ) *+ *+#,  %S' < D #"!"<78 R N7=; #'Q" 7Q-9" (# 7=; !"<78 )Q9AQ$B# 0 $$ BA   += z$N2n$Nl`N$2lJz$N..J‡T # 0 m.NJ`U.ll`N$Jl`N$J =+=+= ‡ K=I c#LQ (# #"!"<78 R V JmNJ2m.NJ`U B.lmA..JN$ $2lJN BBAA $$ $ + −+= ∆− −+=  L = N..L h#… (#7*< 0S'X+ c =+=   $N2.lnN..J`UNm.z$2N`U‡ %EL=>CD ϕ (# #"!"<78 R = + = + = B..NUNA`22N ..N `J `J` BUNA    ϕ `NmJ{ >8p+. 75wI7g `.JNJ2 $2lJN..N $$ $ = − = − = L Kz4ƒzJ2N`.Jz$l2`z.N2l $>82O8p+.75x7RI57)2+.[m+57)D+.K2Q7)m+5aBd75wI d (g/kgkkk) I(kJ/kgkkk) 2`d=d (C) 0 1 2`2 t II d d (C) t 0 2 t 1 2 1 2 0 0 1 l (A) (B)    ! "#$%&' (" ) *+ *+#,  nK="4=IS' Z7*<7=; !"<78 M$7# b#C\ 0S' (#$0Z7*<$zm +) $ϕ zJN{N$z$N2J .?+C0 M$z$Kz$N2J.N2lz.N$``` . nK="4=IS' Z7*<7=; !"<78 M7# b#C\ 0S' (#$0Z7*<z.l +) ϕ z`{Nz$N$U .=3 MzKz$N$U.N2lz.N22 . nK="4=IS' 7"87+!"<78 R M MzNJAM$nMBzNJA.N$```n.N22Bz.N.$ . % 4E7+# _ cCS 1!"* qyEx37)-OCE.EF75Eg7Ue7YIik  D CE 7+!"<78 R V ml.UN. m2`mN .$N. ===    =3 ,z2NJ'P 4++ 0S9X4 '9< z 5Eg7O1G[F+.IW+[\+.+5EP7 %S43, V#' u4=I"#+! =−= BA $ UUNl.A$$lN`.uU$N.U$Bz.lUNU2‡L n4=I 0' !$ =−= $$  J`UNm.u2N$mUm.N.z2`lN`m‡L nP Q+ #C! =−= BBAA   J2N`.J$N..JA.lu.N.BzmmmN$.‡L nP4=I 0' P < P !“ !“z!$n!n!n!z2`lN`mnmmmN$.nlN``2nJlN.Uz.`$lNJ2‡L M@" f 4=I"#+!P4=I 0' < P !“,V#"€C Q+@"45Q+N 0SQ+7+!"<78' +< b#C\47YD+& #DQ+7#CgN b#C\ *#D" CD ” −=∆ V mN$m`J2N.`$lU2N.lU” =−=−=∆ ‡L q# #D=>CDε V {`lN2 U2N.lU mN$m` ==∆=  ε ’${ #D 7+'+<4 +a    ! "#$%&' (" ) *+ *+#,  F+.IW+[\+.+5EP7  ?CEO8p+. y_5EP2 f{]f.r3 T $ 4=I 0' !$ 2`lN`m U.N2U P Q+<  ! mmmN$. N`. . P Q+34" ! lN``2 `NJ 2 P Q+7=F ! JlN.U $NJ J P4=I'+< !“ .`$lNJ2 lJN$ U P4=I"#+ ! .lUNU2 $ ` #D=>CD ε 2N`l 6"#D4" +7+, V 0S P Q+<  #CP Q+MK #C4C<SP 7#7=F7 aN 0SH!"#M83 1CE (# 7#H  C0E#7Y!"#71TED  !"# b# /4="5C C@ q>^#N!"# '+<Cg< 0 S NCE +a (# 4;>7 @"+; CEM83 N 0S7+'+<q  /!"# C C@    ! "#$%&' (" ) *+ *+#, 58;+.$ %  & "' $ R+5I5Z+I-OD)E|S)ULO}5;E # 1 #4+7WX7'u>)#4+7WX7'u>44+*7#+CP 0,++=+D4 ' " SCE?+D+,=α (#>4; >D7#+CPCD4="^#&+ (#D;' α X+45" 7" @'#'=FC=I 4 < A8 ^ 3B CS _ =F " !", 7#+ CP = 3 #4+7WX7'u>7+["3 =F44+*< _ 0 < € C=I , 9" ]4+ X+E!" "L '+4'+<@&7" @ / 4="4=ICE+7# (#'CE '+ #4+7WX7“=F4 VCE7=FCE (# '7#s }4CE +v 9< CX+ " /"  u 4=I #4+7WX7 / " + <  6 ' Z c 6zKA…$u…+B 7+C0 KAB 4D4=I' / +!"<78 R …$…+ =>c4X# (# 7=; #"7#H #4+7WX7 6z$l2`A$$lN`.uU$N.U$BzU.mlU.NJ2‡ ?+CE 0<" ,++ 42#77#,=; >=; ,++X+<" # 0L+< >7z$..T‡CECE>,+Y#$2.NU) :,~"" (# #4+7WX74 =!η `J{ uK="4=I> / " ?4 ?z == $..`JN J2NU.mlU.  !η .llN2$2 )1 4Y> 0 < D 4 <" 4 42#7N_" J u"#+> +E #4+7WX7 ?$z ! B$A η− zA$uN`JB.llN2$2zllNmJ2 u TC0@&7" @ (# #4+7WX7V !  η∆ =  M;  T D7" @ (# #4+7WX7    ! "#$%&' (" ) *+ *+#,  ∆ CE 4 CE7"8^#'> !η 4"" (# #4+7WX7 7+ #4+7WX7'u>NQ S04>=; = 0 CECP“$zs$zz +€C 4CE\+Y# (#>=;  ∆#9zu“z$2.NUu.N.z$N.+) ∆zusz$2.NUu.lz$2NU+)     m`N$$ UN$2 .N$ 4 UN$2.N$ 4 #9 #9 =−= ∆ ∆ ∆−∆=∆ qD7" @ C=I 'X+ c /CbCD; #4+7WX7 >=; #"A < '+<7#+CPB   z#AωρB M; #z$NJ÷$2N# 1#z$  zNJ÷N`N# 1zNU  ωuD CE'*X|NZC ωz2NJ  ρuD4=I7 (#'NZC ρz$Nl..  z$A2NJ$Nl.B NUz.2NJƒT ⇒ .U`JNm`N$$JN.2 $J2NU.mlU. = ∆ = !  η zU$N$≈ U # 12 #4+7WX7NQ' 7#+CP• 4$JNJ  $ R+57)9OwIULI5Z+K2C7 $ R+57)9OwI u' " "LxX%=F ' 7"8 (#  4 VQz N$€ CE 7"8 (# zJlNJ +) 0 S 4 /Cbυ z$mNl$l$uU?+C0    ! "#$%&' (" ) *+ *+#, xXz JUN.`m $l$lN$m $NJN2 U == −υ  uqD( CE# $Nm JUN.`m $ JUN.`m 2l mJNJ xX $ xX 2l mJNJ =++=++= uTD4=I7Q-9"  ```N.m J$.N2`JN JNBAJN `JN BAJN $ = + = + =  βρ . uqD ζ "4 D4=I7 (# 4 ρ zUJ.# 0 l2N UJ ```N.mUJ = − = − =  ρ ρρζ uqD)$ U`lN l2N l2N$$ $ = − = − = ζ ζ  u7Z4R !"#4;*=3 7Z4R (# !"#4;*V .2NJ. $NmNl U`lNU$UJN$BJN2AN2$Nm  $ $ ===∆ "  ρ q† –'C b#4 D4=I7 ρ (# =4D4=I7 'ZCEJlNJ+)V ρ zNU$UJ. u7Z4R 9 4+ #4+7WX7 X+7Z4R !"#9 4+ ∆ z q†N7Z4R !"# #4+7WX74 !∆ z.N`q†AQ+z2NJZm +)8 ρ z$N.4="D (#'42NJBN7Z4R  E < P 4 J{ P7Z4R P7Z4R ,f V 2N`.B`N...2NJ.AJN$BAJN$ $ =++=∆+∆+∆=∆ !  q† u:<<CE:,~D CE 7#H!"* 0D CEzTC0 <<CEV U`N$ mNl U$UJN$  === "  ρ q† u)E< (#!"* =∆+∆=∆  `.N2n$NU`zl2NUq† $5Z+K2C7I5D5P75Y+.aBd75o+.K2-d  %S3 " S< 7+D =F#=FQ #4+*!"* !"*4 !"*=;7 N 14+*!"*+ND[    ! "#$%&' (" ) *+ *+#, "3#+"4"E +DC& 7= (#D N7Z4R !"*,f ∆N_" #!"* /,CM (=CE CEL (#<  1!"*<7 /9< C4"" (# !"* # 1!"* +D !"# 4!"*4 N 0#4 CL b<  ) "*+ (#!"*  )_ c+ E< ∆ zl2NUq†4="4=IMz$$mm.NU.# 1!"*4 N E<•!"*4$2`N.q†N4="4=I•!"*4 $$mm.NU.X+S"Cg 78$`$A7..UŠTq B  , < !"*]2NJuUC@"‘#\_" E< " /"7#S"Cg 1!"* # 1!"* 7"<+UwzUJ?+C0DY!"# (# !"*V  # $ $$ U UJ U ≈== $5Z+bdIOD+OZIaF+G5r3 7+D #Q 9 4+CS"g,L # X+< 7=; ,7#7=FG 4++*CEX+" 454 ?' QD '^#9 4+4 VA.u2B4/Q (# Q-D CE 7+Q-=I!"<AuJBS ' 9 4+'X+4="4=I 4 9 9jNU. +$. C=# + X+ CSD7'$# @"9 4+ ) "*+ (#9 4+ , ? C=F'9 4+ ?$ C=F'D7" Q C=F'/a (#p" $ @"Q/D7" f+9 4+  @" #+/87 (#9 4+ . @" #+ (#p"  @"QQQ-+9 4+ B G E A N M P K    ! "#$%&' (" ) *+ *+#, $ .  ?$ ? Q  )_ c + 4=" 4=I <   Mz $$mm.NU .N X+ , $`. A7.$Tq B# 0 < ' =; A'X+aB ?z$Nm‹#zN2J‹zNl‹QzN.U‹$zNU‹zNmJ‹.z $N22‹?$zNl‹?u#z$N.J    ! "#$%&' (" ) *+ *+#, 0yA > ! $ T["3 Šq+M_)=; uGvTqT '+<D Št: Tq7/M_tb . T["3,9" Š" p1uQ+4+#Q]X7X 2 CE["3Št: t*K?/Nt: v q,uGv TqTu$ll` J OED4"4 ]*X7X@ ,9"  

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfThiết kế hệ thống sấy cà phê thùng quay năng suất 200kg-giờ.pdf