Đề tài Thiết kế và lập quy trình công nghệ chế tạo mũi khoan tiêu chuẩn phi 30

THIẾT KẾ VÀ LẬP QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MŨI KHOAN TIÊU CHUẨN 30 Bộ giáo dục và đào tạo CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường đại học kỹ thuật Độc lập -Tự do -Hạnh phúc công nghiệp Thái Nguyên ---------------000------------------ ĐỀ TÀI THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP Người thiết kế : Lớp : CN03M Ngành : Chế tạo máy Cán bộ hướng dẫn : T.S NGUYỄN VĂN HÙNG 2- Ngày giao đề tài : . Ngày hoàn thành đề tài : . Nội dung đề tài: THIẾT KẾ VÀ LẬP QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MŨI KHOAN TIÊU CHUẨN Æ30 Sản lượng: 15.000 chiếc/năm; Trang thiết bị : Tự chọn 01 bản A0 –bản vẽ lồng phôi. 06 bản A0- thứ tự các nguyên công. Ngày . tháng năm 2006 Tổ trưởng bộ môn Cán bộ hướng dẫn Thay mặt hiệu trưởng ( Ký tên ) ( Ký tên ) Chủ nhiệm khoa (Ký tên, đóng dấu) LỜI NÓI ĐẦU T rong nền kinh tế nước ta hiện nay thì công nghiệp nặng giữ một vai trò hết sức quan trọng vì nó là nền tảng cho các nghành công nghiệp khác phát triển. Mấy năm trở lại đây nhà nước đã có sự quan tâm và đầu tư thích đáng cho nghành cơ khí để biến nó thành một nghành công nghiệp mũi nhọn của đất nước . Trong nghành cơ khí nói riêng thì dụng cụ cắt giữ một vai trò rất quan trọng vì có nó người ta mới có thể biến những phôi liệu thô sơ ban đầu thành những chi tiết, những sản phẩm có ích cho xã hội và phục vụ cho các nghành công nghiệp khác . Sau một thời gian học tập tại trường đến nay chúng em đã được nhận đề tài tốt nghiệp . Đề tài của em là "Thiết kế mũi khoan tiêu chuẩn F30", theo em đây là một đề tài rất hay, vì nó giúp em hiểu rõ được quy trình công nghệ chế tạo một dụng cụ cắt và giúp em nắm vững hơn những kiến thức đã học trong nhà trường để sau này có thể làm việc tốt hơn. Do thời gian và trình độ còn hạn chế nên trong bản đồ án của em còn có nhiều sai sót, em rất mong nhận được sự giúp đỡ và chỉ bảo của các thày cô trong bộ môn để bản đồ án của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Ngày 20 tháng 11 năm 2001 Sinh viên thiết kế

doc100 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 10/06/2013 | Lượt xem: 1770 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thiết kế và lập quy trình công nghệ chế tạo mũi khoan tiêu chuẩn phi 30, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
th­êng dùa theo nguyªn t¾c sau: + Khi chän chuÈn ph¶i xuÊt ph¸t tõ nguyªn t¾c 6 ®iÓm + Khi ®Þnh vÞ ph¶i khèng chÕ hÕt sè bËc tù do cÇn khèng chÕ tr¸nh hiÖn t­îng thiÕu hoÆc siªu ®Þnh vÞ. + Chän chuÈn sao cho ®å g¸ ®¬n gi¶n sö dông thÝch hîp thuËn tiÖn. I. Chän chuÈn tinh: ChuÈn tinh lµ tËp hîp ®iÓm, ®­êng, bÒ mÆt ®· qua gia c«ng c¬. ChuÈn tinh quyÕt ®Þnh ®Õn ®é chÝnh x¸c khi gia c«ng vµ ph¶i ®¹t ®­îc nh÷ng yªu cÇu. - B¶o ®¶m ph©n bè ®Òu l­îng d­ cho c¸c bÒ mÆt gia c«ng. - B¶o ®¶m ®é chÝnh x¸c t­¬ng quan gi÷a c¸c bÒ mÆt gia c«ng. §Ó ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu l­u ý dùa vµo nh÷ng lêi khuyªn. 1. Chän chuÈn tinh lµ chuÈn tinh chÝnh thùc hiÖn tèt lêi khuyªn nµy ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt gi÷a qu¸ tr×nh gia c«ng c¬, qu¸ tr×nh l¾p r¸p vµ sö dông. 2. NÕu ®iÒu kiÖn g¸ ®Æt cho phÐp vµ QTCN cho phÐp th× nªn chän chuÈn tinh sao cho ®¶m b¶o tÝnh trïng chuÈn cµng cao cµng tèt (chuÈn khëi suÊt trïng chuÈn ®Þnh vÞ) 3. NÕu ®iÒu kiÖn g¸ ®Æt cho phÐp hoÆc qu¸ tr×nh c«ng nghÖ cho phÐp thèng nhÊt cho hai hay nhiÒu lÇn g¸ ®Æt trong mét qu¸ tr×nh. Lêi khuyªn nµy nh»m ®¶m b¶o ®¬n gi¶n ho¸ viÖc lùa chän vµ sö dông ®å g¸ ®¬n gi¶n ho¸ v¨n kiÖn c«ng nghÖ vµ thÝch hîp víi ®iÒu kiÖn tËp trung nguyªn c«ng. Û Dùa vµo c¸c yªu cÇu vµ nguyªn t¾c trªn ta cã c¸c ph­¬ng ¸n chän chuÈn tinh sau: * Ph­¬ng ¸n 1: Chän chuÈn tinh lµ hai lç t©m khèng chÕ 5 bËc tù do. ¦u ®iÓm: - G¸ ®Æt nhanh - Kh«ng g©y sai sè ®­êng kÝnh - Gia c«ng hÇu hÕt c¸c bÒ mÆt chi tiÕt - §å g¸ ®¬n gi¶n gän nhÑ - §¶m b¶o ®ång t©m gi÷a c¸c phÇn tö cña mòi khoan. Nh­îc ®iÓm: §é øng v÷ng kh«ng cao S¬ ®å ®Þnh vÞ: * Ph­¬ng ¸n 2: Dïng mÆt trô ngoµi vµ mét ®Çu chèng t©m khèng chÕ 5 bËc tù do. ¦u ®iÓm: §¶m b¶o ®é cøng v÷ng trong qu¸ tr×nh gia c«ng Nh­îc ®iÓm: - MÊt nhiÒu thêi gian trong qu¸ tr×nh g¸ ®Æt - Lùc kÑp g©y ¶nh h­ëng tíi bÒ mÆt gia c«ng - Cã sai sè chuÈn kÝch th­íc chiÒu dµi vµ ®­êng kÝnh Ph­¬ng ph¸p nµy chØ ¸p dông cho nguyªn c«ng phay chu«i dÑt cña mòi khoan. S¬ ®å ®Þnh vÞ: Û Nh­ vËy ®Ó gia c«ng chi tiÕt vµ thuËn tiÖn cho viÖc g¸ ®Æt cã hiÖu qu¶ vµ ®¹t tÝnh kinh tÕ cao ta chän ph­¬ng ¸n 1 lµm chuÈn tinh. II. Chän chuÈn th«: ChuÈn th« lµ bÒ mÆt lµm chuÈn ch­a qua gia c«ng th­êng ë nguyªn c«ng ®Çu tiªn. ViÖc chän chuÈn th« cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®èi víi quy tr×nh c«ng nghÖ nã ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi c¸c nguyªn c«ng sau vÒ ®é chÝnh x¸c gia c«ng cña chi tiÕt. ViÖc chän chuÈn th« ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu sau: - Ph¶i ®¶m b¶o ph©n bè ®ñ l­îng d­ cho c¸c bÒ mÆt gia c«ng. - B¶o ®¶m ®é chÝnh x¸c vÒ vÞ trÝ t­¬ng quan gi÷a c¸c bÒ mÆt gia c«ng vµ bÒ mÆt kh«ng gia c«ng. §Ó ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu cÇn dùa vµo nh÷ng lêi khuyªn sau: 1. Theo mét ph­¬ng kÝch th­íc nhÊt ®Þnh nÕu mét chi tiÕt gia c«ng cã mét bÒ mÆt kh«ng gia c«ng th× nªn chän bÒ mÆt ®ã lµm chuÈn th«. 2. Theo mét ph­¬ng kÝch th­íc nhÊt ®Þnh nÕu trªn chi tiÕt gia c«ng cã hai hay nhiÒu bÒ mÆt kh«ng qua gia c«ng c¬ th× nªn chän bÒ mÆt nµo kh«ng gia c«ng cã yªu cÇu chÝnh x¸c vÒ vÞ trÝ t­¬ng quan cao nhÊt ®èi víi bÒ mÆt gia c«ng lµm chuÈn th«. 3. Theo mét ph­¬ng kÝch th­íc nhÊt ®Þnh nÕu trªn chi tiÕt tÊt c¶ c¸c bÒ mÆt ph¶i qua gia c«ng nªn chän bÒ mÆt nµo cã l­îng d­ nhá nhÊt ®Ó lµm chuÈn th«. 4. Cè g¾ng chän bÒ mÆt lµm chuÈn th« t­¬ng ®èi b»ng ph¼ng kh«ng cã nÕp gÊp, ba via, ®Ëu ngãt hoÆc gå ghÒ lµm chuÈn th«. 5. ChuÈn th« chØ dïng mét lÇn trong c¶ qu¸ tr×nh gia c«ng Û C¨n cø vµo yªu cÇu vµ lêi khuyªn cã c¸c ph­¬ng ¸n chän chuÈn th« theo ph­¬ng kÝch th­íc víi thùc tÕ chuÈn th« lµ bÒ mÆt trô ngoµi kÕt hîp víi mÆt ®Çu kh«ng chÕ n¨m bËc tù do. S¬ ®å ®Þnh vÞ: Ph­¬ng ¸n I: B¶ng thø tù c¸c nguyªn c«ng STT Tªn nguyªn c«ng M¸y Dao 1 C¾t ph«i 8Б66 P18 2 Kho¶ mÆt ®Çu, khoan t©m, tiÖn th« phÇn chu«i 1A616 T15K6-P18 3 TiÖn th« phÇn lµm viÖc, tiÖn v¸t gãc 2j, 1A616 T15K6 4 TiÖn phÇn chu«i vµ cæ dao 1A616 T15K6 5 TiÖn tinh chu«i c«n 1A616 T15K6 6 TiÖn tinh phÇn lµm viÖc 1A616 T15K6 7 Phay chu«i dÑt 6P82 P18 8 Phay r·nh tho¸t phoi 6P82 P18 9 In nh·n 10 KiÓm tra trung gian 11 NhiÖt luyÖn 12 Mµi söa lç t©m 2A135 TK20 x 3 x 25 13 Mµi gãc 2j 2A135 14 Mµi r·nh xo¾n 3Б12 §¸ mµi 15 Mµi th« phÇn chu«i c«n 3Б12 pp300 x 25 x80 16 Mµi tinh phÇn chu«i c«n 3 Б12 pp300 x 25 x80 17 Mµi th« phÇn lµm viÖc 3 Б 12 pp250 x 20 x76 18 Mµi tinh phÇn lµm viÖc 3 Б 12 pp250 x 20 x76 19 Mµi s¾c mÆt sau 3 Б 12 250x20x80 20 C¾t thö 21 Tæng kiÓm tra 22 Bao gãi, nhËp kho Ph­¬ng ¸n II: B¶ng thø tù c¸c nguyªn c«ng STT Tªn nguyªn c«ng M¸y Dao 1 C¾t ph«i 1K62 P18 2 Kho¶ mÆt ®Çu, khoan t©m, tiÖn th« phÇn chu«i, chu«i dÑt 1A616 T15K6-P18 3 TiÖn th« phÇn lµm viÖc, tiÖn v¸t gãc 2j, 1A616 T15K6 4 TiÖn phÇn chu«i vµ cæ dao 1A616 T15K6 5 TiÖn tinh chu«i c«n 1A616 T15K6 6 TiÖn tinh phÇn lµm viÖc 1A616 T15K6 7 Phay chu«i dÑt 6P82 P18 8 Phay r·nh tho¸t phoi 6P82 P18 9 In nh·n 10 KiÓm tra trung gian 11 NhiÖt luyÖn 12 Mµi söa lç t©m 2A135 TK20 x 3 x 25 13 Mµi gãc 2j 2A135 §¸ mµi 14 Mµi r·nh xo¾n 3 Б 12 §¸ mµi 15 Mµi th« phÇn chu«i c«n 3 Б 12 pp300 x 25 x80 16 Mµi tinh phÇn chu«i c«n 3 Б 12 pp300 x 25 x80 17 Mµi th« phÇn lµm viÖc 3 Б 12 pp250 x 20 x76 18 Mµi tinh phÇn lµm viÖc 3 Б 12 pp250 x 20 x76 19 Mµi s¾c mÆt sau 3 Б 12 250x20x80 20 C¾t thö 21 Tæng kiÓm tra 22 Bao gãi, nhËp kho IV. tÝnh to¸n lùa chän ph­¬ng ¸n 1. TÝnh thêi gian ®Þnh møc TM TM = T0 + TP + TPV + Tnc + Trong ®ã: To : thêi gian gia c«ng c¬ b¶n TP : thêi gian phô TP = TPg¸ + TP®o +TPb­íc TPv : thêi gian phôc vô TPv = TPvKT + TPvTC TPvKT : thêi gian phôc vô kü thuËt TPvTC : thêi gian phôc vô tæ chøc Tnc : thêi gian phôc vô nhu cÇu c¸ nh©n Tck : thêi gian chuÈn bÞ kÕt thóc trong s¶n xuÊt hµng lo¹t thµnh phÇn Ta cã c«ng thøc: tÝnh thêi gian ®Þnh møc øng víi s¶n xuÊt hµng lo¹t Tm = T0 + TP + Tpv + Tnc = TTN + Tpv + Tnc * Ph­¬ng ¸n I: C¾t ph«i b»ng cña ®Üa - Thêi gian gia c«ng c¬ b¶n: T0 = 2,34’ Tp = Tpg¸ + Tp®o + Tpb­íc Do dao ®­îc ®iÒu chØnh s½n nªn Tp®o = 0 Tpb­íc = 0 Þ Tp = Tpg¸ = 0,2 (phót) - Thêi gian t¸c nghiÖp TTN = T0 + TP Þ TTN = 1,64 (phót) - Thêi gian phôc vô Tpv = 3,5% TTN - Thêi gian nhu cÇu Tnc = 3,5% TTN Þ Tnc = 3,5 x 1,64 = 0,57 (phót) - Thêi gian møc Tm = 1,64 + 0,57 + 0,57 = 2,78 (phót) Do g¸ ®Æt 6 ph«i cïng mét lóc c¾t nªn víi mét ph«i ta cã: Tm = (phót) * Ph­¬ng ¸n II: TiÖn c¾t ®øt. ChÕ ®é c¾t: t = 0,06 mm/v n = 200 v/f D = 34 (mm) Thêi gian ®Ó c¾t xong mét chi tiÕt gåm: thêi gian ¨n dao, thêi gian lïi nhanh vÒ vÞ chÝ cò. Thêi gian lïi nhanh dao lÊy b»ng 0,5 thêi gian ¨n dao khi c¾t. Thêi gian c¾t: T = L = D/2 = = 17 mm y1 = 1mm l­îng v­ît qu¸ y = 2mm l­îng ¨n tíi Þ T = = 0,167 (phót) Thêi gian gia c«ng c¬ b¶n: To = T + 0,5 + 0,167 = 0,67 (phót) - Thêi gian phô: TP = 0,17 (phót) - Thêi gian t¸c nghiÖp: TTN = 0,374 - Thêi gian phôc vô n¬i lµm viÖc: TPV = 25% Þ TTN = 25% x 0,374 = 0,0935 (phót) - Thêi gian nghØ ng¬i vµ nhu cÇu tù nhiªn: TNC = 4% Þ TTN = 9% x 0,374 = 0,149 (phót) - Thêi gian møc: Tm = TPV + TUC + TTN Þ Tm = 0,0935 + 0,149 + 0,374 = 0,6165 (phót) 2- TÝnh sè m¸y: Sè m¸y ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: C = Trong ®ã: t : nhÞp s¶n xuÊt; t = 8,125 (phót) M¸y 8Б66: CC = = = 0,56 Chän: CC = 1 m¸y * Ph­¬ng ¸n II: M¸y 1K62 G = = = 0,75 Chän: G = 3 3- Chi phÝ dao cô: L­îng dông cô cÇn thiÕt ®Ó gia c«ng sè l­îng ph«i ®· cho theo c«ng thøc: Sè dao: S = . Ky Trong ®ã: T0 : thêi gian c«ng nghÖ c¬ b¶n ®Ó gia c«ng 1 ph«i. NKH : S¶n l­îng chi tiÕt. Ky : HÖ sè tÝnh ®Õn g·y háng dù tr÷ vµ sè dao l¾p ®ång thêi. TC : Tuæi thä dông cô. TC = Tb Þ TC = Tb Tb : chuçi bÒn dông cô. M : l­îng mµi mßn cho phÐp cña dao cô. a : l­îng d­ thªm khi mµi. h3 : trÞ sè mµi mßn cho phÐp. * Ph­¬ng ¸n I: Dao c­a ®Üa D = 420 mm Sè r¨ng z = 58 VËt liÖu P18 L­îng d­ tõ mµi: M = 10,8 mm h = 0,7 Tuæi bÒn: Tb = 120’ Þ Tc = = 1971,4 phót HÖ sè: Ky = 1,2 Ta cã: S = . 1,2 = 9,0 Þ SC = 9 c¸i Gi¸ mét dao: 8000 (®/chiÕc) Chi phÝ dao: CC = SC . CC = 9.8000 = 72.000 ®ång * Ph­¬ng ¸n II: Dao tiÖn T15K6 ChiÒu dµy m¶nh dao: M = 0,6 . B M = 0,6 . 10 = 6 mm L­îng mµi mét lÇn: h = 0,7mm TC = phót HÖ sè Ky = 1,2 Sè dao: St = Chän sè dao : St = 18 chiÕc Chi phÝ dao : Ct = St . Gt Ct = 18 x 800 = 144.000 ®ång 4. Chi phÝ khÊu hao Trong ®ã: : Chi phÝ khÊu hao thiÕt bÞ theo n¨m = Hm (Gm + G®g) Gm: Gi¸ m¸y G®g : Gi¸ ®å g¸ * Ph­¬ng ¸n I: Sö dông m¸y 8Б66 Nªn: Gm = 18719000 ®ång G®g = 1% . 18719000 = 18719000 ®ång Hm = 0,145 = 0,145 (18719000 + 18719000) = 2985680 ®ång Chi phÝ khÊu hao nhµ x­ëng: = ANX . (GNX . SNX) GNX : gi¸ nhµ x­ëng GNX = 300.000 ®/m2 ANX : 10% khÊu hao nhµ x­ëng SNX : diÖn tÝch nhµ x­ëng Víi m¸y cã trung b×nh 10m2/m¸y = 0,1 (300000 . 10) = 300000®/m2 VËy: CKH = 2985680 + 300000 = 328568 ®ång * Ph­¬ng ¸n II: Sö dông m¸y 1K62 1 m¸y cã 4 . Gm = 4500000 DiÖn tÝch sö dông mét m¸y 8m2 Gi¸ ba m¸y G = 3 . 4500000 = 13.500000 ®ång - Chi phÝ ®å g¸ 10% x 13.500.000 = 13.500.000 ®ång - Chi phÝ khÊu hao thiÕt bÞ = 0,145 (13.500.000 + 13.500.000) = 215.3250 ®ång - Chi phÝ khÊu hao nhµ x­ëng CKH = 2.153.250 + 720.000 = 2.873.250 ®ång 5. Chi phÝ l­¬ng - Chi phÝ l­¬ng cho mét chi tiÕt. Cl = Trong ®ã: Thq : thêi gian lµm viÖc hiÖu qu¶ trong n¨m Thq = 1311250 (phót) Ql : l­¬ng th¸ng c«ng nh©n Tm : thêi gian møc cña c«ng nh©n * Ph­¬ng ¸n I: Sö dông hai c«ng nh©n bËc 2/7 Qlthang = 300.000 ®/th¸ng Ta cã: Cl = ®/tiÕt 6. Chi phÝ ®iÖn n¨ng a) Chi phÝ chiÕu s¸ng: - Chi phÝ ®iÖn n¨ng chiÕu s¸ng Ccs theo tiªu chuÈn 0,024 KWh/m2 nhµ x­ëng vµ mét n¨m ®Þnh møc 2000 giê. * Ph­¬ng ¸n I: Cã diÖn tÝch chiÕu s¸ng 10 m2 + Chi phÝ ®iÖn n¨ng chiÕu s¸ng cho c¶ n¨m lµ: A = 2000 x 800 x 0,24 x 10 = 384.000 ®/n¨m + Chi phÝ chiÕu s¸ng cho mét chi tiÕt Ccs1 = ®/ct * Ph­¬ng ¸n II: DiÖn tÝch nhµ x­ëng sö dông cho ba m¸y 3 x 8 = 24m2 + Chi phÝ cho ®iÖn n¨ng chiÕu s¸ng cho c¶ n¨m A = 2000 x 800 x 0,024 x 24 = 921.600 ®/n¨m + Chi phÝ chiÕu s¸ng cho mét chi tiÕt Ccs2 = ®/ct b) Chi phÝ ®iÖn n¨ng c¾t gät: Cc = N . g . Trong ®ã: N : c«ng suÊt ®éng c¬ g : gi¸ ®iÖn g = 800 ®/KWh Tc : thêi gian c¾t gät Tc = T0 TCK : thêi gian m¸y ch¹y kh«ng TCK = 0,5 TC * Ph­¬ng ¸n I: Cc = 7,5 x 800 . ®/ct * Ph­¬ng ¸n II: Cc = 4,5 x 800 . ®/ct - Chi phÝ ®iÖn n¨ng tæng céng C®m = Ccs + Cc Ph­¬ng ¸n I: C®m = 20,5 + 1,333 = 21,83 Ph­¬ng ¸n II: C®m = 30,8 + 4,35 = 27,15 ®/ct 7. Chi phÝ qu¶n lý ph©n x­ëng Cql = 200% Cl * Ph­¬ng ¸n I: Cql = 200 x 9,11 = 18,30 ®/ct * Ph­¬ng ¸n II: Cql = 200 x 14,09 = 28,18 ®/ct 8. Chi phÝ b¶o hiÓm x· héi [Cbh] Chi phÝ b¶o hiÓm x· héi lÊy b»ng 17% Cl * Ph­¬ng ¸n I: Cbh = 9,11 x 17% = 1,54 ®/ct * Ph­¬ng ¸n II: Cbh = 14,69 x 17% = 2,4 ®/ct Sau khi tÝnh to¸n c¸c chi phÝ ta tÝnh Cq® cho tõng ph­¬ng ¸n Cq® = Z + E . K Trong ®ã: K vèn ®Çu t­ bao gåm: - Vèn ®Çu t­ m¸y mãc K1 - Vèn ®Çu t­ nhµ x­ëng K2 - Vèn ®Çu t­ ®å g¸ K3 K = K1 + K2 + K3 Z : gi¸ thµnh Z = CKH + C®m + Cd + Cql + Cl + Cbh Ph­¬ng ¸n I: K1 = 187.900 ®ång K2 = 3000.000 ®ång K3 = 1.879.000 ®ång Þ K = 1.879.000 + 3.000.000 + 1.879 = 6.758.000 ®ång TÝnh gi¸ thµnh Z CKH = 328568 ®ång Cd = 72.000 ®ång C®n = 15.900 x 21,83 = 347.097 ®ång Cql = 15.900 x 18,30 = 289.698 ®ång CL =15.900 x 9,11 =144.849 ®ång Cbh = 15.900 x 1,54 = 24486 ®ång Þ Z = 1.206.698 ®ång Cq®1 =1206698 + 0,1 x 6758000 = 8154865 ®ång Ph­¬ng ¸n II: K1 = 13.500.000 ®ång K2 = 7.200.000 ®ång K3 = 13.500.000 ®ång Þ K = 13.500.000 + 7.200.000 + 13.500.000 = 34.200.000 ®ång TÝnh gi¸ thµnh Z2 CKH = 2.873.250 ®ång Cd = 144.000 ®ång C®n = 15.900 x 27,15 = 431.685 ®ång Cql = 15.900 x 28,18 = 448.062 ®ång CL =15.900 x 14,09 =304.031 ®ång Þ Z2 = 4.159.188 ®ång Cq®2 = 4.159.188 + 0,1 x 34.200.000 = 14.304.423 ®ång Ta thÊy hai ph­¬ng ¸n trªn, ph­¬ng ¸n I cã: Cq®1 < Cq®2 Û 8.154.865 < 14.304.423 Do vËy ta chän ph­¬ng ¸n I cã tÝnh kinh tÕ h¬n tøc lµ ph­¬ng ¸n c¾t ph«i b»ng c­a ®Üa. Ph­¬ng ¸n I: B¶ng thø tù c¸c nguyªn c«ng STT Tªn nguyªn c«ng M¸y Dao 1 C¾t ph«i 8Б66 P18 2 Kho¶ mÆt ®Çu, khoan t©m, tiÖn th« phÇn chu«i, chu«i dÑt 1A616 T15K6-P18 3 TiÖn th« phÇn lµm viÖc, tiÖn v¸t gãc 2j, 1A616 T15K6 4 TiÖn phÇn chu«i vµ cæ dao 1A616 T15K6 5 TiÖn tinh phÇn lµm viÖc 1A616 T15K6 6 TiÖn chu«i c«n 1A616 T15K6 7 Phay chu«i dÑt 6P82 P18 8 Phay r·nh tho¸t phoi – phay l­ng 6P82 P18 9 In nh·n 10 KiÓm tra trung gian 11 NhiÖt luyÖn 12 Mµi söa lç t©m 2A135 TK20 x 3 x 25 13 Mµi gãc 2j 2A135 §¸ mµi 14 Mµi r·nh xo¾n 3Б12 §¸ mµi 15 Mµi th« phÇn chu«i c«n 3Б12 pp300 x 25 x80 16 Mµi tinh phÇn chu«i c«n 3Б12 pp300 x 25 x80 17 Mµi th« phÇn lµm viÖc 3Б12 pp250 x 20 x76 18 Mµi tinh phÇn lµm viÖc 3Б12 pp250 x 20 x76 19 Mµi s¾c mÆt sau 3Б12 250x20x80 20 C¾t thö 21 Tæng kiÓm tra 22 Bao gãi, nhËp kho TiÕn tr×nh c«ng nghÖ: Nguyªn c«ng I : C¾t ph«i M¸y : 8Б66 Dao : C­a ®Üa P18 §å g¸: Khèi V tiªu chuÈn a = 600 2- Nguyªn c«ng II: Kho¶ mÆt ®Çu, khoan t©m, tiÖn th« phÇn chu«i. M¸y: 1A616 Dao: T15K6- P18 §å g¸: M©m cÆp 3 chÊu tù ®Þnh t©m B­íc 1 : Kho¶ mÆt ®Çu ®¹t Ñ7 B­íc 2 : Khoan t©m. B­íc 3 : TiÖn phÇn chu«i. 3- Nguyªn c«ng III: TiÖn th« phÇn lµm viÖc, v¸t gãc 2j . M¸y: 1A616 Dao: T15K6 §å g¸: M©m cÆp 3 chÊu tù ®Þnh t©m B­íc 1: TiÖn th« phÇn lµm viÖc, dao T15K6 B­íc 2: TiÖn v¸t gãc 2j: dao tiÖn ®Þnh h×nh g¾n m¶nh HKC T15K6. 4- Nguyªn c«ng IV: TiÖn phÇn chu«i vµ cæ dao. M¸y: 1A616 Dao : T15K6 Mòi t©m, c«n ng­îc B­íc 1: TiÖn th« phÇn chu«i. B­íc 2: .TiÖn th« phÇn cæ dao. 5- Nguyªn c«ng V: TiÖn chu«i c«n. M¸y: 1A616 Dao : T15K6 §å g¸:Mòi t©m, c«n ng­îc 6- Nguyªn c«ng VI: TiÖn tinh phÇn lµm viÖc. M¸y: 1A616 Dao : T15K6 §å g¸:Mòi t©m, c«n ng­îc 7- Nguyªn c«ng VII: Phay chu«i dÑt. M¸y: 6H82 Dao : Phay ®Üa P18 §å g¸: Chuyªn dïng 8- Nguyªn c«ng VIII: Phay r·nh tho¸t phoi. M¸y 6H82. Dao P18 §å g¸ : Mòi t©m , c«n ng­îc 9- Nguyªn c«ng IX: L¨n nh·n §å g¸ : 4 con l¨n 10- Nguyªn c«ng X: KiÓm tra trung gian 11- Nguyªn c«ng XI: NhiÖt luyÖn. - Giai ®o¹n 1: 300 ¸ 500oC - Giai ®o¹n 2: 540 ¸ 860oC - Giai ®o¹n 3: 1050 ¸ 1100oC - NhiÖt ®é nung nãng cuèi cïng ®Ó t«i lµ 1270oC ®Ó tr¸nh « xy ho¸ bÒ mÆt vµ tho¸t c¸c bon ta nung mòi khoan trong lß bariclorua nãng ch¶y ë nhiÖt ®é 1000 ¸ 1300oC cã thªm c¸c chÊt hµn nguyªn, hµn the Fe losilic. - Thêi gian tõ 1h ¸ 1h30 - Sè l­îng 3 ¸ 4 chiÕc/ lÇn. Lµm nguéi trong m«i tr­êng cã kho¸ng lµm nguéi tèt nhÊt lµ KN06 hay hçn hîp chøa 20% HN03 vµ 30% NaOH sau khi nhiÖt luyÖn mòi khoan ®¹t ®é cøng HRC = 62 ¸ 65. 12- Nguyªn c«ng XII: Mµi söa lç t©m. M¸y 2A135 §¸ TK20x3x35 §å g¸: mòi c«n ng­îc 13- Nguyªn c«ng XIII: Mµi gãc 2w. M¸y: 2A135 §¸ mµi §å g¸ : San ga bµn m¸y 14- Nguyªn c«ng XIV: Mµi r·nh tho¸t phoi M¸y: 3Б12 §¸ mµi §å g¸ : Mòi t©m c«n ng­îc tèc 15- Nguyªn c«ng XV: Mµi th« chu«i c«n M¸y: 3b12 §¸ mµi: pp300 ´ 25 ´ 80 §å g¸ : Mòi t©m c«n ng­îc tèc 16- Nguyªn c«ng XVI: Mµi tinh chu«i c«n M¸y: 3b12 §¸ mµi: pp 250 ´ 20 ´ 76 §å g¸ : Mòi t©m c«n ng­îc tèc 17- Nguyªn c«ng XVII: Mµi th« phÇn lµm viÖc. M¸y: 3b12 §¸ mµi: pp250 - 20 – 76 §å g¸ : Mòi t©m c«n ng­îc tèc 18- Nguyªn c«ng XVIII: Mµi tinh phÇn lµm viÖc. M¸y: 3b12 §¸ mµi: pp250x20x76 §å g¸ : Mòi t©m c«n ng­îc tèc 19- Nguyªn c«ng XIX::Mµi mÆt sau M¸y: 3b12 §¸ mµi: pp250x20x76 §å g¸: Gi¸ ®ì cã b¹c thay ®æi 20- Nguyªn c«ng XX: C¾t thö. 21- Nguyªn c«ng XXI: Tæng kiÓm tra. 22- Nguyªn c«ng XXII: Bao gãi nhËp kho phÇn iv tÝnh vµ tra l­îng d­ L­îng d­ lµ líp vËt liÖu ®­îc hít ®i trong qu¸ tr×nh gia c«ng líp vËt liÖu nµy cÇn ®­îc x¸c ®Þnh hîp lý vÒ trÞ sè vµ dung sai sÏ gãp phÇn b¶o ®¶m hiÖu qu¶ kinh tÕ cña qu¸ tr×nh c«ng nghÖ. NÕu l­îng d­ qu¸ lín sÏ tèn nguyªn vËt liÖu t¨ng thêi gian gia c«ng, tèn n¨ng l­îng ®iÖn, dông cô c¾t... do ®ã t¨ng gi¸ thµnh s¶n phÈm. NÕu l­îng d­ qu¸ nhá sÏ kh«ng ®ñ hít ®i c¸c sai lÖch cña ph«i vµ cã thÓ g©y ra hiÖn t­îng tr­ît gi÷a dao vµ bÒ mÆt chi tiÕt dÉn ®Õn dông cô c¾t mßn nhanh, ®é bãng vµ ®é chÝnh x¸c cña chi tiÕt gia c«ng gi¶m ®i cho nªn viÖc x¸c ®Þnh l­îng d­ gia c«ng vµ dung sai c¸c kÝch th­íc, trung gian ë c¸c nguyªn c¸c b­íc lµmét trong nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n lµm ¶nh h­ëng ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm. Kh¸i niÖm vÒ in, dËp sai lÖch trong qu¸ tr×nh gia c«ng. HÖ sè in dËp K: K = Trong ®ã: Dct : sai lÖch cña chi tiÕt. DP : sai lÖch cña ph«i. Sai lÖch sÏ gi¶m dÇn qua mçi nguyªn c«ng c¾t gät v× vËy mµ trong mét qu¸ tr×nh c«ng nghÖ ta ph¶i chia ra nhiÒu nguyªn c«ng, nhiÒu b­íc hít dÇn líp vËt liÖu mang sai sè in dËp do nguyªn c«ng tr­íc ®Ó l¹i l­îng d­ ph¶i ®ñ ®Ó thùc hiÖn c¸c nguyªn c«ng cÇn thiÕt ®ã. Mét sè kh¸i niÖm vµ ®Þnh nghÜa: 1- L­îng d­ gia c«ng trung gian lµ líp vËt liÖu ®­îc hít ®i ë mçi b­íc c«ng nghÖ hoÆc ë mçi nguyªn c«ng KH: (zb). 2- L­îng d­ gia c«ng tæng céng lµ toµn bé líp vËt liÖu ®­îc hít ®i trong qu¸ tr×nh gia c«ng ë tÊt c¶ c¸c nguyªn c«ng hoÆc c¸c b­íc c«ng nghÖ (ký hiÖu: zo). 3- L­îng d­ ®èi xøng lµ líp vËt liÖu ®­îc hít ®i khi gia c«ng c¸c bÒ mÆt trßn xoay. * L­îng d­ gia c«ng trung gian zb ®­îc x¸c ®Þnh b»ng hiÖu sè kÝch th­íc do b­íc hay nguyªn c«ng ®ang thùc hiÖn t¹o nªn víi kÝch th­íc do b­íc hay nguyªn c«ng s¸t tr­íc ®Ó l¹i. - L­îng d­ ®èi xøng zb víi mÆt trßn ngoµi: + zb = (l­îng d­ mét phÝa) + 2zb = da - db (l­îng d­ 2 phÝa) Trong ®ã: da : kÝch th­íc do b­íc nguyªn c«ng s¸t tr­íc ®Ó l¹i. db : kÝch th­íc b­íc c«ng nghÖ ®ang thùc hiÖn. VËy: L­îng d­ tæng céng sÏ b»ng tæng gi¸ trÞ c¸c l­îng d­ gia c«ng trung gian ë tÊt c¶ c¸c b­íc c«ng nghÖ. Nguyªn c«ng trong qu¸ tr×nh c«ng nghÖ: zo = Trong ®ã: n : sè b­íc c«ng nghÖ hay nguyªn c«ng cÇn thiÕt ®Ó gia c«ng víi mÆt trßn ngoµi ®èi xøng. 2 zo = = dph«i - dchi tiÕt Trong ngµnh chÕ t¹o m¸y th­êng ¸p dông hai ph­¬ng ph¸p sau ®©y ®Ó ¸p dông l­îng d­: 1- Ph­¬ng ph¸p thèng kª kinh nghiÖm. Ph­¬ng ph¸p nµy ®­îc dïng trong thùc tÕ s¶n xuÊt ë ®©y l­îng d­ cong nghÖ ®­îc x¸c ®Þnh b»ng tæng gi¸ trÞ l­îng d­ c¸c nguyªn c«ng theo kinh nghiÖm, gi¸ trÞ theo kinh nghiÖm cña l­îng d­ gia c«ng th­êng ®­îc tæng hîp thanh b¶ng trong c¸c sæ tay thiÕt kÕ c«ng nghÖ. ­u ®iÓm: Nhanh chãng x¸c ®Þnh ®­îc trÞ sè luîng d­ trung gian. Nh­îc ®iÓm: Ph­¬ng ph¸p nµy cho ®é chÝnh x¸c thÊp do ®­îc lÊy tõ kinh nghiÖm thèng kª cña nhµ m¸y hay khu vùc s¶n xuÊt, do kh«ng ®i s©u vµo ph©n tÝch c¸c ®iÒu kiÖn cô thÓ cña c¸c b­íc gia c«ng nªn trÞ sè l­îng d­ cho theo b¶ng th­êng lín h¬n nhiÒu so víi l­îng d­ tÝnh to¸n ph¹m vi sö dông; th­êng sö dông trong s¶n xuÊt ®¬n chiÕc, lo¹t nhá. 2- Ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch tÝnh to¸n: C¨n cø vµo tõng ®iÒu kiÖn cô thÓ cña qu¸ tr×nh c«ng nghÖ ®Ó xÐt trÞ sè l­îng d­. §Ó cã gi¸ trÞ zo th× cã c¸c l­îng d­ zb t¹o nªn nã. Nh­ vËy muèn cã l­îng d­ tæng céng chÝnh x¸c th× ph¶i cã c¸c l­îng d­ trung gian chÝnh x¸c. Muèn cã l­îng d­ zb chÝnh x¸c th× cÇn x¸c ®Þnh c¸c yÕu tã t¹o thµnh l­îng d­ trung gian mét c¸ch chÝnh x¸c. ­u ®iÓm: Tû sè l­îng d­ x¸c ®Þnh chÝnh x¸c theo ®iÒu kiÖn gia c«ng cô thÓ. Nh­îc ®iÓm: §ßi hái ng­êi thiÕt kÕ ph¶i ph©n tÝch tÝnh to¸n cÈn thËn do ®ã cÇn nhiÒu thêi gian h¬n. Ph¹m vi øng dông: ®­îc dïng trong s¶n xuÊt lo¹t lín vµ hµng khèi. * TÝnh l­îng d­ cho mÆt trô ngoµi: - Víi ®­êng kÝnh f30. - §é nh½n yªu cÇu ®¹t Ñ8 - Tr×nh tù c¸c nguyªn c«ng gia c«ng: + TiÖn th« mÆt trô ngoµi. + TiÖn tinh mÆt trô ngoµi. + TiÖn th« mÆt trô ngoµi. + TiÖn tinh mÆt trô. Mòi khoan lµ chi tiÕt hä trôc nªn l­îng d­ ph©n bè ®èi xøng hai phÝa. l­îng d­ ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: 2Zbmin = 2 [RZa + Ta + ] Trong ®ã: Zbmin : l­îng d­ nhá nhÊt cña b­íc tÝnh. RZa : ®é nhÊp nh« bÒ mÆt do b­íc tr­íc ®Ó l¹i. Ta : chiÒu s©u líp kim lo¹i ë nguyªn c«ng b­íc s¸t tr­íc. ra : sai sè kh«ng gian do b­íc c«ng nghÖ s¸t tr­íc ®Ó l¹i. ra = rC : sai sè cong vªnh. rK : sai sè do lÖch khu«n. eb : sai sè g¸ ®Æt cña nguyªn c«ng ®ang thùc hiÖn. eb = Trong ®ã: eC : sai sè chuÈn; eK : sai sè do kÑp; edg : sai sè ®å g¸. * TÝnh l­îng d­ cho nguyªn c«ng tiÖn th«. (B¶ng VII- 9 STCNCTM TI cã) RZa = 120 mm; Ta = 120 mm (B¶ng VII- 9 STCNCTM TI cã) §é cong vªnh ®¬n vÞ DK = 1,3 mm/mm VËy: rph«i = L . DK = 320 ´ 1,3= 416 mm Do chi tiÕt ®­îc ®Þnh vÞ vµ kÑp chÆt trªn m©m cÆp 3 chÊu tù ®Þnh t©m nªn: eC = 0 ; eK = 0 ; e®g = 120 Nªn: eb =e®g=120 VËy: 2 Zbmin = 2 [RZa + Ta + ] = 2 [120 + 120 + ] = 1705 mm * L­îng d­ cho nguyªn c«ng tiÖn tinh. ( B¶ng VII-9 STCNCTMT1) RZa = 30 ; Ta = 30 Chi tiÕt ®­îc ®Þnh vÞ vµ kÑp chÆt trªn 2 mòi t©m nªn sai sè g¸ ®Æt b»ng ®é lÖch 2 lç t©m(Sai sè bÒ mÆt ®Þnh vÞ): eb = eit = 0,25.dD ; dD : dung sai ®­êng kÝnh cña ph«i tra b¶ng V –1 Sæ tay CNCTM T1 ®­îc dD = 100 eb = eit = 0,25.100 = 25 eb = eit = 0,25.dD dD : dung sai ®­êng kÝnh cña ph«i tra b¶ng V –1 Sæ tayCNCTM T1 ®­îc dD = 50 eb = eit = 0,25.50 = 12.5 Thay vµo c«ng thøc: 2 Zbmin = 2 [10 + 0 + ] = 98mm * L­îng d­ cho nguyªn c«ng mµi tinh. Sau khi mµi tinh chÊt l­îng ®¹t ®é bãng Ñ8 ¸ Ñ7 cÊp chÝnh x¸c ®¹t cÊp 3¸4. tra b¶ng VII-9 sæ tay CNCTM tËp 1 ®­îc Cã: RZa = 5 mm ; Ta = 5 mm Chi tiÕt ®­îc ®Þnh vÞ vµ kÑp chÆt trªn 2 mòi t©m nªn sai sè g¸ ®Æt b»ng ®é lÖch 2 lç t©m (Sai sè bÒ mÆt ®Þnh vÞ): eb = eit = 0,25.dD ; dD : dung sai ®­êng kÝnh cña ph«i tra b¶ng V –1 Sæ tayCNCTM T1 ®­îc dD = 25 eb = eit = 0,25.25 = 6,25 ra : ®é nhÊp nh« do b­íc s¸t tr­íc ®Ó l¹i. ra = 0,04 ´ 1,4976 = 0,06 mm VËy: 2Zbmin = 2 [ 5 + 5 + ] = 45 mm KÝch th­íc tÝnh to¸n. Dmµi tinh = 29,99 (mm) Dmµi th« = Dmµi tinh + (2 Zbmin)mµi tinh = 29,99 + 0,045 = 30,035(mm) DtiÖn tinh = Dmµi th« + (2 Zbmin)mµi th« = 30,035 + 0,098 = 30,133 DtiÖn th« = DtiÖn tinh + (2 Zbmin)tiÖn tinh = 30,133 + 0,19 = 30,323 Df«i = DtiÖn th« + (2 Zbmin)tiÖn th« = 30,323 + 1,7 = 32,02 Dung sai c¸c b­íc gia c«ng: Tra b¶ng V-I Sæ tay CNCTM tËp 1 ta cã Sau mµi tinh dD = 0,025 (mm) = 25(mm) Sau mµi th« dD = 0,050 (mm) = 50(mm) Sau tiÖn tinh dD = 0,1 (mm) = 100(mm) Sau tiÖn tinh dD = 0,5 (mm) = 500(mm) Ph«i dD = 0,685 (mm) = 675(mm) KÝch th­íc giíi h¹n cña c¸c b­íc nguyªn c«ng + Mµi tinh : Dmin =29,99(mm) Dmax = Dmin +dmai tinh = 29,99 + 0,025 = 30,015 + Mµi th« : Dmin =30,035(mm) Dmax = Dmin +dmai th« = 30,035 + 0,05 = 30,113 + TiÖn tinh : Dmin =30,113(mm) Dmax = Dmin +dtiÖn tinh = 30,113 + 0,103 = 30,236 + TiÖn th« : Dmin =30,236(mm) Dmax = Dmin +dtiÖn th« = 30,236 + 0,503 = 30,736 + Ph«i : Dmin =32,02(mm) Dmax = Dmin +dph«i = 32,02 + 0,685 = 32,678 L­îng d­ giíi h¹n cña c¸c b­íc nguyªn c«ng Mµi tinh : 2Zmin = Dmin th« -Dmin tinh = 30,035 – 29,99 = 0,045 (mm) = 45 (mm) 2Zmax = Dmax th« -Dmax tinh 30,113 – 30,015 = 0,098 (mm) = 98 (mm) Mµi th« : 2Zmin = Dmin t tinh -Dmin m th« = 30,133 – 30,035 = 0,098 (mm) = 98 (mm) 2Zmax = Dmax t tinh -Dmax m th« 30,236 – 30,113 = 0,123 (mm) = 123 (mm) TiÖn tinh : 2Zmin = Dmin t th« -Dmin t tinh = 30,233 – 30,133 = 0,1 (mm) = 100 (mm) 2Zmax = Dmax t th« -Dmax t tinh 30,736 – 30,236 = 0,5 (mm) = 500 (mm) TiÖn th« : 2Zmin = Dmin ph«i -Dmin th« = 32,02 – 30,233 = 1,787 (mm) = 1787 (mm) 2Zmax = Dmax t th« -Dmax t tinh 32,68 – 30,736 = 1,944 (mm) = 1944 (mm) L­îng d­ tæng céng 2Z0 min = 98 + 98 + 100 + 1787 = 2030 (mm) 2Z0 max = 123 + 98 + 500 + 1944 = 2665 (mm) B¶ng ph©n bè c¸c l­îng d­ TT nguyªn c«ng C¸c yÕu tè t¹o Zb (mm) L­îng d­ tÝnh to¸n (mm) KÝch th­íc tÝnh to¸n (mm) Dung sai nguyªn c«ng KÝch th­íc g/h¹n L­îng d­ g/h¹n RZa Ta ra eb Max Min Max Min 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ph«i 150 250 32.02 675 32.68 32.02 TiÖn th« 120 120 416 120 1705 30.323 500 30.736 30.323 1944 1787 TiÖn tinh 30 30 24,96 25 190 30.133 100 30.236 30.133 500 100 Mµi th« 10 0 1,498 12.5 98 30.035 50 30.113 30.035 123 98 Mµi tinh 5 5 0,06 6.25 45 29.99 25 30.015 29.99 98 45 2665 2030 KiÓm tra 2Z0 max - 2Z0 min = 2665-2030 = 635 dph«i- dct = 675 – 25 = 650 Nh­ vËy kÕt qu¶ tÝnh to¸n ®¹t yªu cÇu PhÇn V TÝnh vµ tra chÕ ®é c¾t cho c¸c nguyªn c«ng a- tÝnh chÕ ®é c¾t cho nguyªn c«ng tiÖn th« phÇn lµm viÖc I. Chän dông cô c¾t a) Chän vËt liÖu dông cô c¾t: - §Ó t¨ng n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng bÒ mÆt gia c«ng ta chän: + VËt liÖu phÇn c¾t lµ HKC T15K6. + VËt liÖu phÇn th©n dao lµ thÐp 45 b) Chän kiÓu dông cô c¾t: Tuú theo yªu cÇu cô thÓ vÒ h×nh d¸ng, kÝch th­íc vµ bÒ mÆt vËt liÖu gia c«ng mµ chän kiÓu dao cho thÝch hîp víi vËt liÖu gia c«ng lµ thÐp P18 ta chän kiÓu dao tiÖn bËc suèt (®Çu ph¶i vµ ®Çu tr¸i) cã: B . H = 12 x 20 L = 150 m = 10 c) Chän th«ng sè h×nh häc phÇn c¾t: - Chän l­îng ch¹y dao s ³ 0,3 mm/vßng (B¶ng 4 - TK§A DC) cã: a = 120 ; g = 150 ; f1 = 300 ; l = (-3) ¸ (-5)0 d) Chän h×nh d¸ng mÆt tr­íc cña dao: ChiÒu réng F = 0,2 ¸ 0,5 mm e) TrÞ sè mßn cho phÐp cña phÇn c¾t: hs = 1mm g) Chän tuæi bÒn dông cô c¾t: Tuæi thä Sè lÇn mµi l¹i cho phÐp +1 Ta cã c«ng thøc: Tuæi bÒn = = II. ChiÒu s©u c¾t: ChiÒu s©u c¾t t ®­îc chän phô thuéc vµo l­îng d­ gia c«ng h vµ ®é nh½n bÒ mÆt. Theo ph©n bè l­îng d­ phÇn lµm viÖc 2Z=1,705(mm) do vËy chiÒu s©u c¾t t=(mm) III. X¸c ®Þnh l­îng ch¹y dao: 1. X¸c ®Þnh l­îng ch¹y dao ®Ó ®¶m b¶o ®é bÒn th©n dao. §Ó ®¶m b¶o ®é bÒn th©n dao l­îng ch¹y dao ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: (mm/vßng) Trong ®ã: W : Mo ®uyn chèng uèn cña tiÕt diÖn th©n dao víi tiÕt diÖn th©n dao lµ h×nh ch÷ nhËt. [sn] : øng suÊt uèn cho phÐp cña tiÕt diÖn th©n do [sn] = 200 N/mm2 t : ChiÒu s©u c¾t t = 0,85 mm L : T©m víi kho¶ng c¸ch tõ mòi dao tíi tiÕt diÖn nguy hiÓm H = 25 ¸ 37 ® lÊy l = 30 mm Cpt : HÖ sè ®Ó tÝnh lùc c¾t Pz Theo b¶ng 4 - 54 TKDC cã Pz = 3000 Xpz : Sè mò xÐt tíi ¶nh h­ëng cña t ®Õn lùc c¾t Pz. Theo b¶ng (4-54) TKDC cã Xpz = 1 Ypz : Sè mò xÐt tíi ¶nh h­ëng cña l­îng ch¹y dao S tíi lùc c¾t Pz Theo b¶ng (4-54 TKDC) cã Ypt = 0,75 Kpt : HÖ sè hiÖu chØnh xÐt tíi ¶nh h­ëng cña c¸c nh©n tè tíi lùc c¾t Pz HÖ sè Kpt ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: Kpz = KMpz * Kfpz * Kgpz * Klpz * Krpz * Khspz Trong ®ã: KMpz : HÖ sè hiÖu chØnh xÐt tíi ¶nh h­ëng cña vËt liÖu gia c«ng tíi lùc c¾t Pz Theo b¶ng (4-53 TKDC) cã: KMpz = - C¸c hÖ sè hiÖu chØnh Kfpz ; Kgpz ; Krpz ; Khspz ®­îc lÊy theo b¶ng (4-56 TKDC) Kfpz = Kgpz = Krpz = Khspz = Klpz =1 Þ Kpz = 1,04.0,94.1.1,1.0,96.1 = 1,03 VËy: Þ (mm/vßng) 2. X¸c ®Þnh l­îng ch¹y dao theo søc bÒn c¬ cÊu ch¹y dao: Theo c«ng thøc: Þ S1 £ Trong ®ã: [Pm] : TrÞ sè lín nhÊt cho phÐp cña lùc chiÒu víi m¸y tiÖn 1k62 lùc [Pm]=3600N ChiÒu s©u c¾t t = 1,5 mm Theo b¶ng (4-54) TKDC cã: Cpx = 3390 Xpx = 1 Ypq = 0,5 HÖ sè hiÖu chØnh: Kpx = KMpx * Kfpx * Kgpx * Klpx * Krpx * Khspx Theo b¶ng (4-55) TKDC KMpx = Theo b¶ng (4-56) TKDC cã: Kfpx = 1,11 ; Kgpx = 1 ; Klpx = 0,85 ; Krpx = 1 ; Khspx = 1 Þ Kpx = 1,13 x 1,1 x 0,85 = 1,05 VËy Þ 0,3(mm/vßng) 3. X¸c ®Þnh l­îng ch¹y dao theo ®é cøng v÷ng cña chi tiÕt gia c«ng: Theo c«ng thøc: (mm/vßng) K : HÖ sè phô thuéc vµo c¸ch g¸ ®Æt chi tiÕt K = 3 khi chi tiÕt ®­îc chèng t©m hai ®Çu. E : m«®uyn ®µn håi cña vËt liÖu gai c«ng víi vËt liÖu gia c«ng lµ thÐp t=20.104 N/mm2 J : Mo men qu¸n tÝnh tiÕt diÖn ngang cña chi tiÕt gia c«ng J = [f] : §é vâng cho phÐp cña chi tiÕt gia c«ng Khi tiÖn th«: [f] = 0,2 ¸ 0,4 Þ chän [f] = 0,3 mm t : ChiÒu s©u c¾t t = 0,85 mm L : ChiÒu dµi chi tiÕt gia c«ng L = 320 HÖ sè: Kpy = KMpy x Kfpy x Kgpy x Krpy x Khspy B¶ng (4-54) TKD cã: KMpy = Theo b¶ng (4-56) TKDC C¸c hÖ sè: Kfpy = 0,77 ; Kgpy = 1 ; Klpy = 1 ; Krpy = 1,25 ; Khspy = 1 Þ Kpy = 1,18 x 0,77 x 1 x 1,25 = 1,13 Þ S3 £(mm/vßng) 4. X¸c ®Þnh l­îng ch¹y dao ®Ó ®¶m b¶o ®é bÒn cña m¶nh dao HKC Theo c«ng thøc: Trong ®ã: [Pz] : Lùc lín nhÊt cho phÐp t¸c dông lªn m¶nh dao HKC Theo b¶ng (4-57) TKDC cã [Pz] = 1800 t : ChiÒu s©u c¾t t = 0,85 Theo b¶ng (4-54) TKDC cã Cpz = 3000 ; Zpz = 1 ; Ypz = 0,75 HÖ sè hiÖu chØnh: Kpz = KMpz x Kgpz x Kfpz x Klpz x Khspz KMpz = HÖ sè: Kfpz = Kgpz = Klpz = Krpz = Khspz = 1 Þ Kpz = 1,03 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 = 1,03 VËy: mm/vßng Qua c¸c l­îng ch¹y dao trªn ta t×m ®­îc l­îng ch¹y dao thùc cña m¸y V× Sm < Smin Þ Sm £ 0,30 mm/vßng IV. X¸c ®Þnh tèc ®é c¾t V: Tèc ®é c¾t ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: VT = (m/phót) VT : Tèc ®é c¾t øng víi tuæi bÒn cña dao 60’ t : ChiÒu s©u c¾t S : L­îng ch¹y dao m : ChØ sè tuæi bÒn XV : Sè mò xÐt tíi ¶nh h­ëng cña t ®Õn V YV : Sè mò xÐt tíi ¶nh h­ëng cña S ®Õn V Theo b¶ng (4-62) TKDC cã: XV = 0,15 ; YV = 0,3, m = 0,18 CV : HÖ sè ®Ó tÝnh tèc ®é c¾t V CV = 292 KV : HÖ sè hiÖu chØnh ¶nh h­ëng tíi V KV = KCM . KM . KP . Kd . Khs . Kmt . Kf KCM : HÖ sè hiÖu chØnh Theo b¶ng (4-59) TKDC cã KCM = 1 KM : HÖ sè ¶nh h­ëng tíi chÊt l­îng vËt liÖu gia c«ng Theo b¶ng (4-63) TKDC cã: KM = Theo b¶ng (4-64) TKDC cã c¸c hÖ sè: KP = 0,9 Kf =1 Kd = 1,9 Kmt = 1 Khs = 1 Þ KV = 0,6.0,67.0,9.1.1,9.1.1 = 0,76 Þ VT = (m/phót) VT = 156,15 (m/phót) X¸c ®Þnh sè vßng quay n - Sè vßng quay lý thuyÕt ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: n = (vßng/phót) Þ n = (vßng/phót) §em so s¸nh gi¸ trÞ võa tÝnh ®­îc víi b¶ng sè vßng quay cña m¸y sè vßng quay lý thuyÕt th­êng n»m gi÷a 2 trÞ sè liªn tiÕp nk vµnk+1 trong b¶ng Tra trong lý lÞch m¸y1K62 ta ®­îc nk=1500 vµ Nk+1 = 2000 Ph­¬ng ¸n 1 : Chän sè vßng quay nk vµ gi÷ nguyªn l­îng ch¹y dao thùc Sm tøc lµ nk = 1500(v/p) , S = 0,3 Ph­¬ng ¸n 2 : Chän sè vßng quay nk+1 vµ tÝnh l­îng ch¹y dao Sk+1 theo c«ng thøc sau : So s¸nh gi÷a 2 tÝch sè : nK . SK = 1500 . 0,3 = 450 nK+1.SK+1 = 2000.0,13 = 216 nhËn thÊy nK . SK < nK+1.SK+1 v¹y ta chän nk=2000(v/p) vµ S=0,13(mm/v) lµ hîp lý Khi ®ã tèc ®é c¾t thùc ®­îc tÝnh theo c«ng thøc V = (m/phót) V. TÝnh lùc c¾t: C¸c thµnh phÇn lùc c¾t khi tiÖn ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: Pz = Cpz . tXpz . SYpz . Vnpz . Kpz Py = Cpy . tXpy . SYpy . Vnpy . Kpy Px = Cpx . tXpx . SYpx . Vnpx . Kpx Theo b¶ng (4-54) TKDC cã: Cpz = 3000 ; Xpz = 1 ; Ypz = 0,75 npz = -0,4 ; Kpz =1,03 Þ Pz = 3000 x 0,851 x 0,30,75 x 188,4-0,4 x 1,03 = 103,97 (N) Tra b¶ng (4-54) TKDC cã: Cpy = 2430 Ypy = 0,6 Kpy = 1,13 Xpy = 0,9 npy = -0,3 Þ Py = 2430 x 0,850,9 x 0,30,6 x 188,4-0,3 x 1,13 = 239,28 (N) Tra b¶ng (4-54) TKDC: Cpx = 3390 Ypx = 0,5 Kpx = 1,05 Xpx = 1 npx = -0,4 Þ Px = 3390 x 0,851 x 0,30,5 x 188,4-0,4 x 1,05 = 203,86 (N) VI. kiÓm nghiÖm chÕ ®é c¾t theo ®éng lùc vµ m« men m¸y Trong qu¸ tr×nh gia c«ng lùc c¾t Pz g©y ra momen xo¾n Mx Theo c«ng thøc: Nc = = N®c .h = 4,5.0,8 = 3,6 Nc < N®c.h = 3,6 Mc = MC <½Mx½ = 27 Pz < ½Pz½ = 810 Mx = Trong ®ã: ½Pz½- Lùc c¾t cho phÐp ®èi víi ®é bÒn m¶nh HKC: ½Pz½ = 810 N®c - C«ng suÊt ®éng c¬ N®c= 4,5(KW) Mx - M« men xo¾n cho phÐp cña trôc chÝnh VËy chÕ ®é c¾t ®· ®­îc tÝnh ë trªn tho¶ m·n ®iÒu kiÖn vÒ lùc vµ m«men xo¾n VII. TÝnh thêi gian m¸y To: Theo c«ng thøc: To = Trong ®ã: L : ChiÒu dµi phÇn gia c«ng chi tiÕt gia c«ng Y : L­îng ¨n tíi cña dao Y = t . cotgf Þ Y = t . cotgj = 0,85.cotg45 = 0,85 Y1 : L­îng v­ît qu¸ cña dao Y1 = 1mm S : L­îng ch¹y dao S = 0,3 n : Sè vßng quay trong mét phót i : Sè lÇn c¾t i = 1 Þ To = phót B- Tra chÕ ®é c¾t cho c¸c nguyªn c«ng cßn l¹i 1. Nguyªn c«ng I: C¾t ph«i ë nguyªn c«ng nµy ta c¾t ph«i thÐp giã trªn m¸y cña ®Üa 8¶66 - C¸c th«ng sè cña dao: + M¸y 8Б66 + Dao: c­a ®Üa cã: D = 420, b = 1,5mm ; z = 58 ; VËt liÖu dao P18 L­îng ch¹y dao: (Tra b¶ng 1-2-STCNCTM §HBK) S = 0,04 ¸ 0,05,chän Sz = 0,04 mm/r¨ng ChiÒu s©u c¾t: t = b (B tra b¶ng X –48 sæ tay CNCTM tËp 2,3,4) cã t = b =90(mm) X¸c ®Þnh V vµ n Theo b¶ng 3-2 STCNCTM §HBK cã V = 26(m/p) n = 18,96(v/p) C¨n cø vµo lo¹i m¸y ta chän n1 = 16(v/p) VËn tèc thùc VT = C«ng suÊt c¾t : Tra b¶ng 3-2 sæ tay CNCTM §HBK cã N0 = 3,36 Thêi gian m¸y T0: T0 = b: chiÒu réng tiÕt diÖn gio c«ng b = d.nph«i d: ®­êng kÝnh ph«i nph«i: sè ph«i c¾t nhiÒu nhÊt däc theo ®­êng ch¹y dao nph«i = 3 b = 3.20 = 60 (mm) Y: l­îng ¨n tíi cña dao, Y = 1 (mm) Y1 : l­îng v­ît qu¸ cña dao, Y1 =2 (mm) SP: l­îng ch¹y dao phót SP = SZ.Z.n = 0,04.58.18,96 = 43,98 (mm/ph) T0 = 2. Nguyªn c«ng II: Kho¶ mÆt ®Çu, khoan t©m. B­íc 1: Kho¶ mÆt ®Çu Th«ng sè cña dao: Sö dông dao g¾n m¶nh HKC T15K6, kÝch th­íc B ´ H = 10 ´ 16 L = 100 - ChiÒu s©u c¾t: t = 1,5 mm L­îng ch¹y dao S. Theo b¶ng (45 - 2) STCN §HBK ®­îc S = 0,1 (mm/vg) X¸c ®Þnh V, n (tra b¶ng 45 – 2 sæ tay CNCTM §HBK) cã VB = 1,07(m/ph) VCT = K§C.VB Víi K§C lµ hÖ sè ®iÒu chØnh K§C = KCK.KVC.KB Trong ®ã KCK hÖ sè ¶nh h­ëng cña chu kú bÒn (Tra b¶ng 45-2 sæ tay CNCTM §HBK) cã KCV = 1,54 KB lµ hÖ sè phô thuéc sù lµm l¹nh Tra b¶ng 54-2 sæ tay CNCTM §HBK ®­îc KB = 1 VCT =1.1,54.1.107 = 164,78 (mm/ph) Tèc ®é vßng quay n = (v/p) Theo m¸y ta chän nm = 1500 (v/p) VT = 150,81 (m/ph) C«ng suÊt c¾t : tra b¶ng 38-2 Sæ tay CNCTM §HBK N0 = 2(KW) Thêi gian m¸y T0 = (ph) trong ®ã L lµ chiÒu dµi gia c«ng L = 16(mm) Y1: kho¶ng ¨n tíi cña dao Y1 = 0,5 Y2 : kho¼ng v­ît qu¸ cña dao Y2 = 1 T0 = = 0,076 (ph) B­íc 2: Khoan t©m - Th«ng sè h×nh häc cña mòi khoan - VËt liÖu thÐp P18 - ChiÒu s©u c¾t T = - L­îng ch¹y dao (Tra b¶ng 111-2 STCN §HBK) Cã SB = 0,08 mm/v theo m¸y ta chän S = 0,074 (mm/vg) VËn tèc c¾t: Theo b¶ng 113-2 sæ tay CNCTM §HBK cã VB =11 (m/ph) VCT = K§C.VB Víi K§C = KCK.KTT.KL.KVL Trong ®ã: KCK: hÖ sè phô thuéc chu kú bÒn, theo b¶ng 115-2 sæ tay CNCTM §HBK cã KCK = 0,76 KTT = 1 KTT: hÖ sè phô thuéc tr¹ng th¸i thÐp, Theo b¶ng 116-2 sæ tay CNCTM §HBK cã KTT = 1 KL: hÖ sè phô thuéc chiÒu dµi lç, theo b¶ng 117-2 sæ tay CNCTM §HBK cã KL =1 KVL: hÖ sè phô thuéc vËt liÖu, c KVL = 1 Þ VCT = 0,76.1.1.1.11 = 8,36 (m/ph) Tèc ®é quay n = Theo m¸y chän nm = 503 (v/p) Tèc ®é c¾t thùc: VT = (m/p) C«ng suÊt c¾t, Theo b¶ng 119 – 2 sæ tay CNCTM §HBK cã N0 =0,8 (KW) Thêi gian m¸y T0 = L:chiÒu dµi gia c«ng L = 5 (mm) Y1 : l­îng ¨n tíi Y1 = 2 (mm) Þ T0 = =0,18 (ph) 3.Nguyªn c«ng III TiÖn th« phÇn lµm viÖc, tiÖn gãc 2j. M¸y : 1A616 Dao : T15K6 §å g¸ : m©m cÆp 3 chÊu tù ®Þnh t©m B­íc 1: TiÖn th« phÇn lµm viÖc §· ®­îc tÝnh cô thÓ ë phÇn tr­íc B­íc 2: TiÖn gãc 2j: Th«ng sè cña dao: Sö dông dao g¾n m¶nh hîp kim cøng T15K6 B.H = 12.20 , a = 600, L = 150 (mm), g = 150 ChiÒu s©u c¾t t = L­îng ch¹y dao tra b¶ng 12-2 sæ tay CNCTM §HBK cã SB = 0,4 (mm/vg) C¨n cø vµo m¸y ta chän SM = 0,39 (mm/vg) VËn tèc c¾t tra b¶ng 21-2 sæ tay CNCTM §HBK cã VB = 107 (m/ph) VCT = K§C.VB Trong ®ã K§C = KCK.Kj.KVL.KBM Theo b¶ng 22-2 sæ tay CNCTM §HBK cã KCK =1 Theo b¶ng 23-2 sæ tay CNCTM §HBK cã Kj = 0,92 Theo b¶ng 24-2 sæ tay CNCTM §HBK cã KVL = 1 Theo b¶ng 22-2 sæ tay CNCTM §HBK cã KBM =1 VCT = 1.0,92.1.1.107 = 98,44 (m/ph) Tèc ®é vßng quay n = = 1566,72 (vg/p) Chän theo m¸y nK < n < nK+1 1380< 1566,72 < 1980 Chän nM = 1380 (vg/p) VËy VT = 138,66 (m/ph) C«ng suÊt c¾t theo b¶ng 28-2 sæ tay CNCTM §HBK cã N0 = 1,7(KW) Thêi gian m¸y T0 = Trong ®ã L: chiÒu dµi gia c«ng Y1 : L­îng ¨n tíi L = Y1 = t.cotgj = 14.cotg600 = 8,08 T0 = 4. Nguyªn c«ng IV: TiÖn phÇn chu«i vµ cæ dao * B­íc 1: Th«ng sè cña dao: chän dao g¾n m¶nh hîp kim cøng T15K6 B.H = 12.20, a = 80, j = 900 , L = 150 (mm), g = 150 , j0 = 100 ChiÒu s©u c¾t t = d1 : ®­êng kÝnh cæ dao Þ t = (mm) L­îng ch¹y dao theo b¶ng 10-2 sæ tay CNCTM §HBK SB = 0,4 mm/vßng, theo m¸y chän S = 0,39 mm/vßng - VËn tèc c¾t , theo b¶ng 21-2 sæ tay CNCTM §HBK ®­îc VB = 120 (m/p) VCT = K§C.VB Víi K§C = 0,82 Theo b¶ng 22-2 sæ tay CNCTM §HBK cã KCK = 1 Theo b¶ng 23-2 sæ tay CNCTM §HBK cã Kj = 0,82 Theo b¶ng 24-2 sæ tay CNCTM §HBK cã KVL = 1 Theo b¶ng 22-2 sæ tay CNCTM §HBK cã KBM =1 Þ VCT = 0,82.1.1.120 = 98,4 (m/p) Sè vßng quay: n = Theo m¸y chän n = 1250(v/p) VËn tèc thùc VT = C«ng suÊt c¾t theo b¶ng 38-2 sæ tay CNCTM §HBK cã N= 1,7 (KW) Thêi gian m¸y To = (phót) Trong ®ã l : lµ chiÒu dµi gia c«ng L = 170 (mm) Y1 lµ l­îng ¨n tíi , j = 900 Þ Y1 = 0, 1 ; i = 1 Þ T0 = = 0,34 (ph) *B­íc 2: TiÖn cæ dao Th«ng sè cña dao g¾n m¶nh hîp kim cøng T15K6 B.H = 12.20 (mm), L= 150 (mm) a = 12 (mm) lµ chiÒu réng l­ìi dao a = 80, g = 150, j0 = 750 , f0 = 2 (mm)lµ chiÒu réng c¹nh v¸t ChiÒu s©u c¾t t = = 5,45 (mm) Víi d2 lµ ®­êng kÝnh chu«i dao d2 = 19,1 (mm) L­îng ch¹y dao ngang, tra b¶ng 10-2 sæ tay CNCTM §HBK cã SB = 0,08 Theo m¸y ta chän SB = 0,079 (mm/vg) VËn tèc c¾t, tra b¶ng 21-2 sæ tay CNCTM §HBK cã VB = 107 (m/ph) VCT = K§C.VB K§C = KCK.KVC.KB Trong ®ã : KCK lµ hÖ sè ¶nh h­ëng cña chu kú bÒn (Tra b¶ng 45-2 sæ tay CNCTM §HBK ) ®­îc KCK = 1 KCV lµ hÖ sè phô thuéc nh·n hiÖu vËt liÖu hîp kim cøng (Tra b¶ng 53-2 sæ tay CNCTM §HBK ) ®­îc KCV = 1,54 KB thuéc hÖ sè phô thuéc sù lµm l¹nh Tra b¶ng 54-2 sæ tay CNCTM §HBK ®­îc KB = 1 Þ VCT = 1.1,54.1.170 = 164,78(mm/ph) Tèc ®é vßng quay n = = 1639,9(v/p) theo m¸y chän nM = 1500 (v/p) Þ VT = = 150,7 (m/p) c«ng suÊt c¾t, tra b¶ng 38-2 sæ tay CNCTM §HBK , N0 = 2 (KW) Thêi gian m¸y T0 = Trong ®ã L lµ chiÒu dµi gia c«ng L = 4 (mm) Y1 lµ kho¶ng ¨n tíi cña dao Y1 = 0,5 Y2 lµ l­îng v­ît qu¸ cña dao Y2 = 0 Þ T0 = = 0,027 (ph) 5. Nguyªn c«ng V: TiÖn tinh chu«i c«n - Th«ng sè cña dao: Sö dông dao g¾n m¶nh HKC T15K6 L­îng ch¹y dao , theo b¶ng 13-2 sæ tay CNCTM §HBK cã SB = 0,14 (mm/vßng), Theo m¸y ta chän SM = 0,11 (mm/vg) VËn tèc c¾t, Theo b¶ng 21-2sæ tay CNCTM §HBK cã VB = 180 VCT = K§C.VB Trong ®ã K§C = 0,82 Þ VCT = 0,82.180 = 147,6(m/p) Tèc ®é quay n = 1468,94 (v/p) Theo m¸y chän nM = 1250 (v/p) Þ VCT = = 150,7 (m/p) - C«ng suÊt c¾t ; Tra b¶ng 38-2sæ tay CNCTM §HBK cã N0 = 1 (KW) - Thêi gian m¸y To = 0,5 phót 6. Nguyªn c«ng VI: TiÖn tinh phÇn lµm viÖc - Th«ng sè h×nh häc cña dao: Sö dông dao g¾n m¶nh HKC T15 K6 - ChiÒu s©u c¾t ë phÇn l­îng d­ ®· tÝnh t = 0,19 mm L­îng d­ ch¹y dao , theo b¶ng 38-2 sæ tay CNCTM §HBK SB = 0,22 (mm/vg) Theo m¸y chän S = 0,21 (mm/vg) VËn tèc c¾t theo b¶ng 21-2 sæ tay CNCTM §HBK cã VB = 121 (m/ph) V=CT = KCK.Kj.KVL.KMB Tra b¶ng 22-2, 23-2, 24-2, 25-2 sæ tay CNCTM §HBK cã KCK = 1 KVL = 1 Kj = 0,92 KBM = 1 Þ K§C = 1.0,92.1.1 = 0,92 Þ VCT = 0,92.121 = 111,32 (m/ph) Sè vßng quay n: n = (v/p) Theo m¸y chän n = 1250 (v/p) VËn tèc thùc : V = (m/p) C«ng suÊt c¾t theo b¶ng 38-2 sæ tay CNCTM §HBK N0 = 3,1 (KW) Thêi gian m¸y T0 T0 = (phót) L = 206 Y1 = t.cotgj = 0,19.cotg450 = 0,19 Y2 = 1, i = 1 Þ T0 = = 0,78 (ph) 7. Nguyªn c«ng VII: Phay chu«i dÑt Th«ng sè cña dao: Tra b¶ng IX – 71 sæ tay CNCTM tËp 2,3,4 cã D = 150 (mm), B = 25 (mm), Z = 20 (r¨ng) ChiÒu s©u phay t = = 5,05 (mm) L­îng ch¹y dao theo b¶ng 260-2sæ tay CNCTM §HBK cã SZ = 0,02 ¸ 0,08 , chän SZ = 0,05 VËn tèc c¾t theo b¶ng 262-2 sæ tay CNCTM §HBK cã VB = 42 (m/ph) VCT = K§C.VB Trong ®ã K§C = 0,82 Trong ®ã : K§C = KCK.KCT.KBM.K§G Tra c¸c b¶ng 189-2, 190-2, 192-2, 231-2 sæ tay CNCTM §HBK cã KCT = 0,86 KCK = 1 KBM = 1 KDC = 1 Þ KDC = 1.0,86.1.1 = 0,86 Þ VCT = 0,82.42 = 34,44 (m/ph) Tèc ®é quay n n = (v/phót) Theo m¸y lÊy nM = 78 (v/phót) VËn tèc thùc: VT = = 36,75 (m/p) L­îng ch¹y dao phót Sp = n.Z.SZ = 78.20.0,05 = 78 (mm/ph) Tra b¶ng 257-2 sæ tay CNCTM §HBK ta chän SP = 65 (mm/ph) C«ng suÊt c¾t , theo b¶ng 38-2 sæ tay CNCTM §HBK cã N0 = 1 (KW) - Thêi gian m¸y T0: To = Trong ®ã : L lµ chiÒu dµi phay L = 20 (mm) Y1 Lµ l­îng ¨n tíi Y1 = 0,5.(D - Y2 lµ l­îng v­ît qu¸, Y2 = 0, i = 1 Þ T0 = = 0,26 (ph) 8. Nguyªn c«ng VIII: Phay r·nh xo¾n – Phay l­ng * B­íc 1:Phay r·nh xo¾n Th«ng sè h×nh häc cña dao: Dïng dao phay ®Þnh h×nh cã Profin trïng víi profin r·nh mòi khoan. VËt liÖu dao thÐp P18. §­êng kÝnh ngoµi D = 60 mm - Sè r¨ng dao Z = 20 r¨ng - §­êng kÝnh lç d = 20 mm ( ®­êng kÝnh lç) ChiÒu s©u c¾t b»ng chiÒu s©u r·nh t = trong ®ã d lµ ®­êng kÝnh mòi khoan d = 30 (mm) d0 lµ ®­êng kÝnh lâi mòi khoan d0 = 7 (mm) Þ t = =11,5 (mm) L­îng ch¹y dao: SZ = 0,05 VËn tèc c¾t, theo b¶ng 253-2c STCN §HBK VB = 42,5 (m/ph) VCT = K§C.KCT Tra b¶ng 189-2 STCN §HBK cã KCT = 0,86 Tra b¶ng 192-2 STCN §HBK cã KCK = 1 Þ VCT = 0,86.42,5 = 36,55 (m/ph) Tèc ®é quay n n = v/phót Theo m¸y chän n = 185(v/p) VËn tèc thùc : V = (m/p) L­îng ch¹y dao phót Sp = n.z.Sz = 185.16.0,05 = 148 (m/p) Tra b¶ng 257-2 STCN §HBK cã l­îng ch¹y dao phót lµ: SP = 132 (m/ph) C«ng suÊt c¾t: Tra b¶ng 257-2 STCN §HBK cã N0 = 1,1 (KW) - Thêi gian m¸y To = Trong ®ã: L : chiÒu dµi gia c«ng b»ng chiÒu dµi r·nh xo¾n L = 230,94 mm Y1 : l­îng ¨n tíi Y1 = Y2 : l­îng v­ît qu¸ cña dao , Y2 = 0 i = 1 : Sè lÇn c¾t Þ To = phót *B­íc 2: Phay l­ng: Th«ng sè cña dao: Dao phay c«n ®Þnh h×nh VËt liÖu: P18, sè r¨ng Z = 8(r¨ng), D = 75(mm) ChiÒu s©u c¾t chÝnh b»ng chiÒu cao c¹nh viÒn t = 0,8(mm) L­îng ch¹y dao, Tra b¶ng 22-7STCN §HBK ta cã SZ = 0,03(mm/vg) VËn tèc c¾t, tra b¶ng 229-2 STCN §HBK ta cã VB = 57(m/ph) VCT = KDC . VB Trong ®ã: KDC = KCK . K§G . KCT . KBM Tra c¸c b¶ng sau trong STCN §HBK cã B¶ng 230-2 cã KCK = 1 B¶ng 231-2 cã K§G = 0,8 B¶ng 189-2cã KCT = 0,86 B¶ng 190-2 cã KBM = 1 ÞVCT = 1.1.0,86.0,8.1.57 = 39,21 (m/ph) Tèc ®é quay n = (m/ph) Theo m¸y ta chän nM=150(v/ph) ÞVT = T­¬ng tù ta cã l­îng ch¹y dao phót : Sp = 36(mm/ph) Tra b¶ng 257-2 STCN cã l­îng ch¹y dao phót lµ Sp = 32 (mm/ph) C«ng suÊt c¾t , Tra b¶ng 242-2 sæ tay CNCTM §HBK cã N0 = 0,9 (KW) Thêi gian m¸y T0 = (ph) L lµ chiÒu dµi gia c«ng b»ng chiÒu dµi r½nh xo¾n, L = 200(mm) Y1 Lµ l­îng ¨n tíi Y1 = Y2 Lµ l­îng v­ît qu¸ cña dao, Y2 = 0 T0 = = 6,45 (ph) 9. Nguyªn c«ng IX:In nh·n 10. Nguyªn c«ng X: KiÓm tra trung gian 11. Nguyªn c«ng XI: NhiÖt luyÖn 12. Nguyªn c«ng XII: Mµi söa lç t©m Th«ng sè cña ®¸ mµi: Sö dông ®¸ mµi chuyªn dïng víi gãc ë ®Ønh j = 600 - VËt liÖu ®¸ mµi 'Б16-25-CK ChiÒu s©u c¾t t rÊt nhá nh»m söa l¹i lç t©m L­îng ch¹y dao S kh«ng tÝnh ®Õn VËn tèc ®¸ mµi. Theo b¶ng X-93 STCNT 2, 3, 4 cã V§ = 3 (m/s) n® = (v/phót) Theo m¸y ta chän nM = 1920 (v/ph) Þ VT = = 1,71 (m/s) - C«ng suÊt c¾t tra b¶ng X-98 STCNCTM tËp 2, 3, 4 cã N0 = 0,9(KW) - Thêi gian c¬ b¶n To To = phót 13. Nguyªn c«ng XIII:Mµi gãc 2j Th«ng sè cña ®¸ pp250-20-80 CTR40-50-MV1G ChiÒu s©u c¾t t= 0,02(mm) L­îng ch¹y dao, tra b¶ng X – 92c,S = 0,02(mm.vg) VËn tèc ®¸ mµi V§ tra theo b¶ng X-93 STCN tËp 2,3,4 cã V§ =25(m/s) Tèc ®é vßng quay n = (v/ph) Theo m¸y chän nM = 1620(v/ph) V§T = (m/s) C«ng suÊt c¾t, tra b¶ng X-98-STCN tËp 2,3,4 cã N0 = 2(KW) Thêi gian gia c«ng c¬ b¶n T0 = = 1,15(ph) 14. Nguyªn c«ng XIV: Mµi r·nh xo¾n. - Th«ng sè ®¸ mµi: §¸ mµi ®Þnh h×nh cã biªn d¹ng gièng biªn d¹ng cña r·nh. D = 400 mm B = 20 mm d = 80 mm - ChiÒu s©u c¾t t = 0,15 mm - L­îng ch¹y dao ®¸ quay trßn t¹i chç, bµn m¸y mang chi tiÕt chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn , S = 0,25 (mm/vg) - VËn tèc cña ®¸ mµi vµ chi tiÕt. Tra b¶ng X-92 STCNCTM tËp 2, 3, 4 ®­îc VCT = 30,2 (mm/ph), V® = 30 (m/s), nCT = 15 (v/ph) Tèc ®é vßng quay: n® = v/phót - Theo m¸y chän: nM = 1410 ( v/phót) ÞV® = 30 (m/s) (Sæ tay CNCTM tËp 2,3,4) - C«ng suÊt c¾t tra b¶ng X-98 sæ tay CNCTM tËp 2, 3, 4 ®­îc N0 = 2 (KW) - Thêi gian c¬ b¶n To: To = phót 15. Nguyªn c«ng XV: Mµi th« phÇn chu«i c«n - Th«ng sè ®¸ mµi: Sö dông ®¸ mµi ph¼ng pp250 - 20 - 80 VËt liÖu ®¸ CTR40-50 MV1G ChiÒu s©u c¾t t = 0,098 mm X¸c ®Þnh tèc ®é mµi, tra b¶ng X-92 sæ tay CNCTM tËp 2, 3, 4 ta cã S§ = 6(mm/vg) VCT = 30 (m/ph) V§ = 30 (m/s) nCT = 400(v/ph) Þ n§ = = 2293 (v/ph) Theo m¸y chän nM = 1620 (v/ph) Þ V§T = = 21,2 (m/s) - C«ng suÊt c¾t, tra b¶ng X-98 sæ tay CNCTM tËp 2,3,4 cã N0 = 2( KW) - Thêi gian c¬ b¶n To To = phót 16. Nguyªn c«ng XVI: Mµi tinh chu«i c«n. C¸c th«ng sè cña ®¸ gièng mµi tinh phÇn lµm viÖc - Th«ng sè cña ®¸ mµi: Sö dông ®¸ mµi ph¼ng + Ký hiÖu PP250-20-80 CTR15-25-MV1G ChiÒu s©u c¾t t = 0,1 mm X¸c ®Þnh tèc ®é mµi , tra b¶ng X-92 sæ tay CNCTM tËp 2,3,4 cã S§ = 8 (mm/vg) VCT = 25 (m/ph) V§ = 30 (m/s) nCT = 400 (v/ph) Þ n§ = = 2293 (v/ph) Theo m¸y chän nM = 1620 v/phót V§T = m/s C«ng suÊt c¾t tra b¶ng X-98 sæ tay CNCTM tËp 2,3,4 cã N0 = 1,5(KW) Thêi gian c¬ b¶n To To = phót 17. Nguyªn c«ng XVII: Mµi th« phÇn lµm viÖc. Th«ng sè ®¸ mµi: Sö dông ®¸ mµi ph¼ng pp250-20-80 CTR40-50-MV1G - ChiÒu s©u c¾t: t = 0,098 mm X¸c ®Þnh tèc ®é mµi, Tra b¶ng X-92 STCNCTM tËp 2,3,4 ta cã S§ = 6(mm/vg) VCT = 30 (m/ph) V§ = 30 (m/s) nCT = 400(v/ph) ` Þ n§ = = 2293 (v/ph) Theo m¸y chän nM = 1620 (v/ph) Þ V§T = = 21,2 (m/s) - C«ng suÊt c¾t, tra b¶ng X-98 sæ tay CNCTM tËp 2,3,4 cã N0 = 2( KW) - Thêi gian c¬ b¶n To To = phót 18. Nguyªn c«ng XVIII: Mµi tinh phÇn lµm viÖc. Th«ng sè ®¸ mµi: pp250-20-80 CTR40-50-MV1G ChiÒu s©u c¾t t = 0,045 mm X¸c ®Þnh tèc ®é mµi, tra b¶ng X-98 sæ tay CNCTM tËp 2,3,4 ta cã S§ = 8 (mm/vg) VCT = 25 (m/ph) V§ = 30 (m/s) nCT = 400 (v/ph) Þ n§ = = 2293 (v/ph) Theo m¸y chän nM = 1620 v/phót V§T = m/s C«ng suÊt c¾t tra b¶ng X-98 sæ tay CNCTM tËp 2,3,4 cã N0 = 1,5(KW) - Thêi gian c¬ b¶n To: To = (ph) 19. Nguyªn c«ng XIX: Mµi s¾c mÆt sau. - Th«ng sè cña ®¸: - Sè liÖu: pp 3000-100-75 - VËt liªu: CTR 9-8 CM2K6 - ChiÒu s©u c¾t: t = 0,02 (mm) L­îng ch¹y dao S = 0,025 (mm/vg) X¸c ®Þnh tèc ®é mµi, Tra b¶ng X-98 sæ tay CNCTM tËp 2,3,4 ta cã SD = 8 (mm/vg) nCT = 300 (v/ph) n§ = 1400 (v/ph) Chän n = 1620(v/p) - C«ng suÊt c¾t: Tra b¶ng X-98 STCN CTM tËp 2,3,4 cã N0 = 2,4 (KW) - Thêi gian c¬ b¶n To: To = phót 20. Nguyªn c«ng XX: C¾t thö M¸y : 2H125 Dao : P18 VËt liÖu c¾t: ThÐp 45 ChiÒu s©u c¾t t = D/2 = 30/2 = 15 mm Theo b¶ng X-31-[II] cã Cv = 7; Zv = 0,4;yv=0,5;Xv=0;m=0,2 Kv = kmv.knv.klv.kuv Trong ®ã: kmv = 1,13-B¶ng X-31[II] knv = 1-B¶ng X-15[II] kuv =0,3 - B¶ng IIX-16[II] klv = 1 - IIX-37[II] Thay vµo ta ®­îc : kv = 0,39 Tèc ®é v¾t: V = (m/p) Tèc ®é vßng quay n= (v/p) Chän nm = 85(v/p) Thêi gian m¸y T0 T0 = (ph) Sè l­îng mòi khoan ®em c¾t thö Sct =0,03.Ni Víi Ni- S¶n l­îng c¬ khÝ Ni = 15913(chiÕc) VËy Sct = 0,3=03.15913 = 477,39 LÊy Sct = 450(chiÕc) 23. Nguyªn c«ng XXI: Tæng kiÓm tra. 24. Nguyªn c«ng XXII: Bao gãi, nhËp kho phÇn VI TÝnh vµ thiÕt kÕ ®å g¸ cho nguyªn c«ng mµi s¾c mÆt sau I. Chän chuÈn: Mµi s¾c mÆt sau lµ nguyªn c«ng gia c«ng tinh lÇn cuèi ®Ó t¹o mÆt sau vµ gãc sau mòi khoan vµ t¹o gãc s¾c cña mòi khoan. Mµi gãc sau chÝnh x¸c sÏ ®¶m b¶o sù ®èi xøng cña hai l­ìi c¾t chÝnh. Muèn mµi ®­îc mÆt sau cña mòi khoan ta ph¶i khèng chÕ 6 bËc tù do cña mòi khoan. Muèn vËy ta ph¶i sö dông mòi t©m vµ dïng mÆt ph¼ng cña chuçi dÑt vµ kÕt hîp cïng víi hai c¹nh viÒn ®Ó lµm chuÈn ®Þnh vÞ trong khi g¸ l¾p mµi. II. Ph­¬ng ph¸p kÑp chÆt. ë nguyªn c«ng nµy lùc c¾t kh«ng lín v× ®©y lµ nguyªn c«ng gia c«ng tinh l­îng d­ nhá ta chän ph­¬ng ¸n lùc kÑp vu«ng gãc víi chuÈn ®Þnh vÞ mÆt trôc. III. Nguyªn lý lµm viÖc. Mòi khoan ®­îc l¾p trªn khung hai vµ chØnh vÝt 3 ®Ó ®Èy mòi khoan ®Õn vÞ trÝ gia c«ng quay tay 6 ®Ó kÑp chÆt mòi khoan råi cho m¸y ch¹y. Sau ®ã dïng tay l¾c c«n 5 ë cuèi cÇu 5 cã l¾p ®èi träng 4 cã thÓ ®iÒu chØnh kho¶ng c¸ch tõ nã ®Õn tay quay, do lùc ®èi träng phï hîp víi chi tiÕt mµi khi cÇn thiÕt. Sau khi mµi xong mét mÆt ta ph©n ®é mòi khoan ®i 180o vµ tiÕn hµnh mµi mÆt thø hai. IV. ­u, nh­îc ®iÓm. 1) ­u ®iÓm: - §¶m b¶o dÔ dµng mµi mÆt sau. - DÔ dµng thao t¸c vËn hµnh ®¬n gi¶n. - §é cøng v÷ng cao. 2) Nh­îc ®iÓm. - Kho¶ng c¸ch chØ cho phÐp mµi mét lo¹i mòi khoan cã ®­êng kÝnh vµ chiÒu dµi cè ®Þnh. - Do kh¸c lµ ®éng c¬ lµm viÖc dïng tay l¾c nªn n¨ng suÊt thÊp. V. TÝnh lùc kÑp. Trong qu¸ tr×nh mµi b»ng mÆt ®Çu ta kh«ng cho dao ch¹y lªn xuèng däc theo l­ìi c¾t chÝnh lªn. - D­íi t¸c dông cña lùc Pz , Pc th× mòi khoan cã kh¶ n¨ng dÞch chuyÓn nhá sau. + Quay quanh trôc mòi khoan ®­îc khèng chÕ b»ng vÝt. + Quay lËt theo chiÒu mÆt ph¼ng ngang do Pz nh­ng do bÞ khèi V khèng chÕ. + LËt quanh do Pc g©y ra chØ cã kh¶ n¨ng g¸ víi ®Þnh vÞ do ®ã tÝnh lùc kÑp theo kh¶ n¨ng nµy. L1 f L2 0 M2 Bx Pz W1 fms fms 120o Mms vµ Mx ® fms ® N ® W (3) (fms = N . f ) §Ó chi tiÕt kh«ng bÞ xoay th× Mx < Mmax theo thùc nghiÖm lùc vßng cho mµi ®­îc tÝnh: Pz = CPz ´ V0,7t ´ S0,7 ´ t0,6 Víi thÐp qua jz = 21,6 ; Vtc = 2m/ph S = 0,005 mm/HTK t = 0,02 mm Þ P2 = 21,6 ´ 0,005-0,7 ´ 20,7 x 0,020,6 = 35 kg = 350 N Ta cã s¬ ®å kÑp nh­ h×nh vÏ, chi tiÕt ®­îc kÑp b»ng hai mòi kÑp, víi gãc nghiªng cña khèi V lµ 120o khi t¸c dông lùc kÑp W vµo chi tiÕt th× xuÊt hiÖn ph¶n lùc ph¸p tuyÕn N trªn m¸ kÑp vµ xuÊt hiÖn Fms . Fms = N ´ f Trong ®ã: f : hÖ sè ma s¸t; f = 0,5 VËy theo s¬ ®å kÑp: Mms = 4 ´ f ´ N ´ Mx = Pz ´ Þ Pz ´ £ f ´ N Þ N ³ Þ N ³ 175 N åM01 = W1 ´ l1 - Px ´ l1 Þ åM01 = = 81,7 Þ W1 = 81,7 N - ChiÕu c¸c lùc lªn ph­¬ng th¼ng ®øng. W2 = = 114,3 N VI. TÝnh ®­êng kÝnh bul«ng ë trôc tay quay. Ta cã: tC < [ tC ] d ³ Trong ®ã: K : hÖ sè an toµn; K = 2 i : sè mÆt tiÕp xóc ; i = 2 [tC ] : øng suÊt cho phÐp [tC ] = 100N/mm f = 0,1 Þ d ³ = 8,8 Ta chän ®­êng kÝnh bu l«ng ; d = 10mm III. Sai sè chuÈn: tC = 0. - §Ó chi tiÕt kh«ng bÞ xoay th× Mx < Mmax theo thùc nghiÖm lùc vßng cho mµi ®­îc tÝnh: Pz = CPz ´ P0,7Ct ´ S0,7 ´ t0,6 Víi thÐp: CPz = 21,6 VCt = 2 m/ph S = 0,005 mm/HTK t = 0,02 mm Pz = 21,6 ´ 20,7 ´ 0,0050,7 ´ 0,020,6 = 35 kg Þ Pz = 350N Tµi liÖu tham kh¶o 1. h­íng dÉn thiÕt kÕ ®å ¸n m«n häc dao c¾t §HKTCN - TN 2. Nguyªn lý vµ dông cô c¾t §HKTCN - TN 3. ThiÕt kÕ dông cô c¾t (TËp 1) NXB KHKT 4. C«ng nghÖ chÕ t¹o dông cô c¾t NXB KHKT - 1981 5. Mµi s¾c dông cô c¾t NXB KHKT - 1980 6. Kü thuËt phay NXB CNKT - 1984 7. Kü thuËt tiÖn NXB §H & GDCN - 1989 8. Sæ tay CNCTM tËp 1,2,3,4 NXB KHKT 9. Gi¸o tr×nh vËt liÖu häc tËp 1,2 §HKTCN - TN 10. §å g¸ NXB KHKT - 1999 11. ThiÕt kÕ ®å ¸n CNCTM NXB KHKT - 1999 12. C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y tËp 1,2 §HBKHN - NXB KHKT - 1998 Môc lôc phÇn i: ThiÕt kÕ mòi khoan tiªu chuÈn F30 phÇn iI: ThiÕt kÕ QTCN chÕ t¹o mòi khoan phÇn iIi: ThiÕt lËp QTCN chÕ t¹o mòi khoan   phÇn iv: TÝnh vµ tra l­îng d­ phÇn v: TÝnh vµ tra chÕ ®é c¾t cho c¸c nguyªn c«ng 5 16 29 63 71

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • doc8411_DA_Mui_khoan_F30 (12-3).doc
 • doc2.doc
 • doc8411_DA_Mui_khoan_F30 (21-04).doc
 • doc8411_DA_Mui_khoan_F30.doc
 • dwgBAN VE CHE TAO MUI KHOAN CHUAN.dwg
 • dwgban ve chen 123.dwg
 • docbia.doc
 • docBé gi.doc
 • dwgQUY TRINH CHE TAO MUI KHOAN PHI 30.dwg
 • dwgquy trinh cnct mui khoan a4.dwg
 • dwlquy trinh cnct mui khoan a4.dwl
 • dwgquy trinh cnct mui khoan cua khanh.dwg
 • dwlquy trinh cnct mui khoan cua khanh.dwl
 • dwgquy trinh cnct mui khoan cua khanhsua.dwg
Luận văn liên quan