Đề tài Thiết lập chiến lược huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Bình Minh - Vĩnh Long

MỤC LỤC Trang Chương 1 - GIỚI THIỆU 1 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU . 2 1.2.1. Mục tiêu chung 2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 2 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 2 1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU . 2 1.4.1. Không gian . 2 1.4.2. Thời gian 3 1.4.3. Đối tượng nghiên cứu . 3 Chương 2 - PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 4 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 4 2.1.1. Khái niệm về chiến lược và quản trị chiến lược . 4 2.1.1.1. Khái niệm chiến lược . 4 2.1.1.2. Khái niệm quản trị chiến lược . 4 2.1.2. Các bước thiết lập chiến lược . 4 2.1.2.1. Phân tích môi trường bên ngoài ngân hàng 4 2.1.2.2. Phân tích các yếu tố nội tại ở ngân hàng . 7 2.1.2.3. Xác định nhiệm vụ, mục tiêu của chiến lược 8 2.1.2.4. Phân tích ma trận SWOT . 9 2.1.2.5. Đưa ra các phương án chiến lược và lựa chọn chiến lược10 2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 11 2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu .11 2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu .11 Chương 3 - GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG VÀ QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NHNN & PTNT BÌNH MINH - VĨNH LONG . 12 3.1. KHÁI QUÁT VỀ NHNN & PTNT BÌNH MINH - VĨNH LONG . 12 3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của NHNN & PTNT Bình Minh - Vĩnh Long . 12 3.1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức và điều hành của ngân hàng 13 3.1.2.1. Sơ đồ tổ chức 13 3.1.2.2. Chức năng điều hành 14 3.1.3. Tình hình nhân sự . 16 3.1.4. Sản phẩm - dịch vụ . 17 3.1.4.1. Sản phẩm tiền gửi 17 3.1.4.2. Sản phẩm tín dụng . 19 3.1.4.3. Các dịch vụ . 19 3.2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHNN & PTNT BÌNH MINH QUA 3 NĂM 2005, 2006, 2007 19 3.2.1. Phân tích các khoản mục doanh thu . 21 3.2.2. Phân tích các khoản mục chi phí . 21 3.2.3. Phân tích khoản mục lợi nhuận . 22 3.3. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỜNG, MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA NHNN & PTNT BÌNH MINH TRONG TƯƠNG LAI 23 3.3.1. Phương hướng phát triển hoạt động kinh doanh ngắn hạn . 23 3.3.2. Phương hướng phát triển hoạt động kinh doanh dài hạn . 23 Chương 4 - PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHNN & PTNT BÌNH MINH . 25 4.1. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ NỘI TẠI CỦA NHNN & PTNT BÌNH MINH – VĨNH LONG . 25 4.1.1. Phân tích tình hình huy động vốn qua 3 năm 2005 - 2007 25 4.1.1.1. Khái quát tình hình nguồn vốn của NHNN & PTNT Bình Minh từ năm 2005-2007 . 25 4.1.1.2. Tình hình huy động vốn của Ngân hàng qua 3 năm 2005, 2006, 2007 . 28 4.1.2. Phân tích một số chỉ tiêu đánh giá tình hình huy động vốn 36 4.1.2.1. Vốn huy động / Tổng nguồn vốn 37 4.1.2.2. Tổng dư nợ / Vốn huy động: . 37 4.1.3. Phân tích những điểm mạnh, điểm yếu của ngân hàng 38 4.1.3.1. Sản phẩm - dịch vụ 38 4.1.3.2. Tài chính: 39 4.1.3.3. Marketing . 39 4.2. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI 40 4.2.1. Phân tích môi trường vĩ mô . 40 4.2.1.1. Yếu tố chính trị - pháp luật và chính sách nhà nước . 40 4.2.1.1. Yếu tố kinh tế . 41 4.2.1.2. Yếu tố văn hóa - xã hội 42 4.2.1.3. Yếu tố tự nhiên . 42 4.2.1.5. Yếu tố khác . 43 4.2.2. Phân tích môi trường vi mô . 43 4.2.2.1. Phân tích đối thủ cạnh tranh 43 4.2.2.2. Phân tích về lãi suất cạnh tranh giữa các ngân hàng . 44 4.2.3. Phân tích những cơ hội và thách thức 45 4.2.3.1. Cơ hội 45 4.2.3.2. Thách thức 46 4.3. XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU CỦA CHIẾN LƯỢC . 46 4.3.1. Nhiệm vụ của tổ chức 46 4.3.2. Mục tiêu . 47 4.3.2.1. Mục tiêu chung . 47 4.3.2.2. Mục tiêu cụ thể . 47 4.4. MA TRẬN SWOT 48 4.5. MỘT SỐ PHƯƠNG ÁN CHIẾN LƯỢC HUY ĐỘNG VỐN . 49 4.5.1. Chiến lược phát triển thị trường . 49 4.5.1.1. Giới thiệu và ưu điểm 49 4.5.1.2. Nhược điểm 49 4.5.2. Chiến lược thâm nhập thị trường 49 4.5.2.1. Giới thiệu và ưu điểm 49 4.5.2.2. Nhược điểm 50 4.5.3. Chiến lược phát triển sản phẩm 50 4.5.3.1. Giới thiệu và ưu điểm 50 4.5.3.2. Nhược điểm 52 4.6. LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC . 52 Chương 5 - MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC 54 5.1. ĐA DANG HÓA CÁC HÌNH THỨC HUY ĐỘNG VỐN VÀ SẢN PHẨM DỊCH VỤ . 54 5.2. QUẢN LÝ VỀ MẶT LÃI SUẤT . 55 5.3. MARKETING 56 5.4. ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC . 57 5.5. CÔNG NGHỆ NGÂN HÀNG 58 Chương 6 - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 59 6.1. KẾT LUẬN: 59 6.2. KIẾN NGHỊ 59 6.2.1. Kiến nghị đối với Hội sở chính . 59 6.2.2. Kiến nghị đối với các cơ quan Nhà nước, ban ngành có liên quan 60 6.2.3. Kiến nghị đối với Ngân hàng 60

pdf75 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 14/05/2013 | Lượt xem: 2105 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thiết lập chiến lược huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Bình Minh - Vĩnh Long, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfThiết lập chiến lược huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện bình minh - vĩnh long.pdf
Luận văn liên quan