Đề tài Thực tập Công ty thực phẩm miền Bắc có tên giao dịch quốc tế là Northern Foodstuff company (FONEXIM)

BÁO CÁO THỰC TẬP TÔNG HỢP I . Đặc điểm về tổ chức kinh doanh và quản lý kinh doanh ở công ty 1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Công ty thực phẩm miền bắc là một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc bo Thương mại hoàn toàn tự chủ về tài chính, hạch toán dộc lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại ngân hàng Công thương Việt nam Công ty thực phẩm miền Bắc có tên giao dịch quốc tế là Northern Foodstuff company (FONEXIM) . Trụ sở công ty đóng tại 203 Minh khai – Hai bà trung – hà nội và 210 Trần Quang Khải – Hoàn Kiếm – Hà Nội . Công ty được thành lập theo quyết định số 699/TM- TCCB ngày 13/8/1996 của Bộ thương mại trên cơ sở sáp nhập 6 đơn vị sau: Công ty Thực Phẩm Miền Bắc Công ty bánh kẹo Hữu Nghị Công ty Thực Phẩm xuất khẩu Nam Hà Xí nghiệp Thực Phẩm Thăng Long Trại chăn nuôi cấp 1 Thái Bình Chi nhánh thực phẩm 210 Trần Quang Khải Trước đây, trong cơ chế kế hoạch hoá tập trung, cũng như tất cả các doanh nghiệp nhà nước khác, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Thực phẩm miền bắc đều được thực hiện theo kế hoạch của cấp trên đưa xuống . Nhà nước bao đầu vào và bao luôn cả đâu ra . Lúc đó, người ta không mấy quan tâm đến làm thế nào để tăng năng suất lao động cũng như làm thế nào để lợi nhuận của công ty đạt mức cao nhất . Hoạt động kinh doanh co lãi thì càng tốt còn lỗ thì đã có nhà nước chịu . Kết quả của kiểu quản lý này dẫn tới tình trạng hàng năm Công ty vẫn hoàn thành các chỉ tiêu đề ra và hoàn thành vượt mức kế hoạch nhưng chưa phát huy được hết khả năng và tiềm lực của mình Đại hội Đảng VI đã mở ra một thời kỳ mới, đánh dấu một bước chuyển đối với nền kinh tế đất nước và tạo đà cho sư phát triển của các doanh nghiệp trong nước, trong đó có Công ty Thực Phẩm Miền Bắc, đó là do sự chuyển đổi tử cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường.Nhà nước kiểm soát hoạt động kinh tế của các doanh nghiệp ở tầm vĩ mô thông qua pháp luật . Các doanh nghiệp Nhà nước tự hạch toán độc lập, điều hành trực tiếp sản xuất chịu trách nhiệm về kết quả sản xuất kinh doanh của mình, thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước thông qua cơ chế nộp thuế . Cơ chế thị trường tạo ra tính cạnh tranh cao giữa các doanh nghiệp trên mọi lĩnh vực : kỹ thuật công nghệ, chất lượng sản phẩm, thị phần đòi hỏi thích ứng cao độ, nếu không sẽ bị loại ngay ra khỏi thương trường . Nhận thức được cơ hội và những thách thức, khó khăn nên ngay từ đầu khi mới thành lập, công ty đã từng bước khắc phục những khó khăn, đồng thời phát huy hết lợi thế của mình . Nhờ đó công ty đã nhanh chóng hoà nhập, thích ứng với cơ chế mới, từng bước khẳng định vị trí và vai trò của mình trên thị trường . 2. Lĩnh vực kinh doanh và qui trình công nghệ sản xuất sản phẩm Quyết định số 945/TM/TCCB ngày 23/10/1996 của Bộ thương mại quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của công ty . Công ty hoạt động theo luật pháp của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, luật doanh nghiệp và các điều lệ quy định của Bộ thương mại . 2.1 Lĩnh vực kinh doanh Hiện nay công ty đang hoạt động trên cả 3 lĩnh vực chính đólà: kinh doanh hàng hoá kinh doanh dịch vụ và sản xuất. 2.1.1. Về hoạt động kinh doanh Mặt hàng chủ yếu của công ty đó là: đường, sữa, dầu ăn, bột mì, bánh kẹo các loại thuốc lá cao su các loại công ty đã mở rộng mạng lưới tiêu thụ tăng điểm bán hàng từ hơn chục đầu mối với 700 điểm bán hàng khi mới thành lập đến nay công ty đã có 21 đơn vị cơ sở bao gồm ch nhánh trung tâm cửa hàng nhà máy, xí nghiệp, trạm kinh doanh ở khắp các tỉnh cả nước với hơn 15000 điểm bán hàng. Công ty đã áp dụng biện pháp đa dạng hoá mặt hàng kinh doanh với cac mặt hàng truyền thống như đường sửa bia rượu bánh kẹo đến nay công ty đã kinh doanh thuốc lá ngô sắn gạo tấm cám lạc đạu cao su xi măng và các mặt hàng khác với số lượng lớn. Bên cạnh dó công ty đã mua sắm phương tiện vạn tải, xây dựng kho bãi từ 2 chiếc xe từ năm 1996 đến nay công ty đã có hơn bốn chục đầu xe với năng lực vận tải hàng trăm tấn hàng hoá khi mới thành lập công ty năm 1996 chỉ mới 9000m2 kho chủ yếu tập trung tại hà nội đến nay diện tích kho đã lên đến 15000m2 ở tại các vùng trong nước. Trong hoạt động kinh doanh công tác mở rộng thị trường ngoài nước luôn được công ty hết sức chú trọng trong những năm qua công ty đã tăng cường xuất khẩu ra nước ngoái với lượng hàng hoá lớn năm 1996 công ty chỉ có quan hệ với 4 thị trường xuất khẩu chính đó là trung quốc , nhật bản, ấn độ, pháp với bốn năm mặt hàng xuát khẩu đến năm 2001công ty đã có quan hệ buôn bán với gần 20 nước và vùng lãnh thổ với số lượng vài chục mặt hàng khác nhau. 2.2.2. Về hoạt động sản xuất Công ty đã củng cố sắp xếp lại các đơn vị sản xuất theo chuyên môn hoá từng ngành hàng nhóm hàng đến năm 1998 các xí nghiệp sản xuất của công ty đã sắp xếp lại theo từng nhóm hàng chủ yếu sau đây sản xuất, bia, rượu, sản xuất thực phẩm nguội, sản xuất bánh kẹo, sản xuất mì sợi, sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi gia súc . Công ty đã cải tạo nâng cấp và đầu tư trang thiết bị mở rộng quy mô sẩn xuất khi mới thành lập doanh nghiệp mới chỉ có 5 xưởng sẩn xuất bia 1 xí nghiệp chế biến mì sợi, một xí nghiệp sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi gia súc 1 xưởng chế biến thực phẩm nguội, 1 xí nghiệp sản xuất bánh kẹo, nhưng các thiết bị sản xuất đều cụ kỷ lạc hậu năng suất thấp, sản phẩm sản xuất ra khônh phù hợp với người tiêu dùng. Từ năm 1996 - 1998 đơn vị đã sát nhập các phân xưởng sản xuất bia làm một đồng thời đầu tư mới và nâng cấp mơí và nâng cấp các thiết bị sản xuất nâng cao công suất lên 4 - 5 lần so với dây chuyền cũ đặc biệt từ năm 1997 công ty đã khánh thành nhà máy chuyên sản xuất bánh kẹo nương kho với dây chuyền thiết bị tien tiến của liên bang đức công suất 3000 nghìn tấn / năm, năm 1999 công ty đã đầu tư dây truyền sản xuất rượu vang cao cấp với công suất 5 triệu lít / năm dầu tư máy móc thiết bị hiện đại cho sản xuất thực phẩm nguội. Bên cạnh đó công tác thị trường với các phương pháp linh hoạt, quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại để tăng sức canh tranh với hấp dẩn của sản phẩm đồng thời thường xuyên cải tiến mẩu mã các sản phẩm nâng cao chất lượng phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng để tăng khả năng tiêu thụ và năng lực với sản xuất các mặt hàng hiện có.

doc32 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/04/2013 | Lượt xem: 1645 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực tập Công ty thực phẩm miền Bắc có tên giao dịch quốc tế là Northern Foodstuff company (FONEXIM), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
b¸o c¸o thùc tËp t«ng hîp I . §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc kinh doanh vµ qu¶n lý kinh doanh ë c«ng ty 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty C«ng ty thùc phÈm miÒn b¾c lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc trùc thuéc bo Th­¬ng m¹i hoµn toµn tù chñ vÒ tµi chÝnh, h¹ch to¸n déc lËp, cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, cã con dÊu riªng vµ ®­îc më tµi kho¶n t¹i ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt nam C«ng ty thùc phÈm miÒn B¾c cã tªn giao dÞch quèc tÕ lµ Northern Foodstuff company (FONEXIM) . Trô së c«ng ty ®ãng t¹i 203 Minh khai – Hai bµ trung – hµ néi vµ 210 TrÇn Quang Kh¶i – Hoµn KiÕm – Hµ Néi . C«ng ty ®­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 699/TM- TCCB ngµy 13/8/1996 cña Bé th­¬ng m¹i trªn c¬ së s¸p nhËp 6 ®¬n vÞ sau: C«ng ty Thùc PhÈm MiÒn B¾c C«ng ty b¸nh kÑo H÷u NghÞ C«ng ty Thùc PhÈm xuÊt khÈu Nam Hµ XÝ nghiÖp Thùc PhÈm Th¨ng Long Tr¹i ch¨n nu«i cÊp 1 Th¸i B×nh Chi nh¸nh thùc phÈm 210 TrÇn Quang Kh¶i Tr­íc ®©y, trong c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung, còng nh­ tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc kh¸c, mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty Thùc phÈm miÒn b¾c ®Òu ®­îc thùc hiÖn theo kÕ ho¹ch cña cÊp trªn ®­a xuèng . Nhµ n­íc bao ®Çu vµo vµ bao lu«n c¶ ®©u ra . Lóc ®ã, ng­êi ta kh«ng mÊy quan t©m ®Õn lµm thÕ nµo ®Ó t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng còng nh­ lµm thÕ nµo ®Ó lîi nhuËn cña c«ng ty ®¹t møc cao nhÊt . Ho¹t ®éng kinh doanh co l·i th× cµng tèt cßn lç th× ®· cã nhµ n­íc chÞu . KÕt qu¶ cña kiÓu qu¶n lý nµy dÉn tíi t×nh tr¹ng hµng n¨m C«ng ty vÉn hoµn thµnh c¸c chØ tiªu ®Ò ra vµ hoµn thµnh v­ît møc kÕ ho¹ch nh­ng ch­a ph¸t huy ®­îc hÕt kh¶ n¨ng vµ tiÒm lùc cña m×nh §¹i héi §¶ng VI ®· më ra mét thêi kú míi, ®¸nh dÊu mét b­íc chuyÓn ®èi víi nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc vµ t¹o ®µ cho s­ ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp trong n­íc, trong ®ã cã C«ng ty Thùc PhÈm MiÒn B¾c, ®ã lµ do sù chuyÓn ®æi tö c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr­êng.Nhµ n­íc kiÓm so¸t ho¹t ®éng kinh tÕ cña c¸c doanh nghiÖp ë tÇm vÜ m« th«ng qua ph¸p luËt . C¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc tù h¹ch to¸n ®éc lËp, ®iÒu hµnh trùc tiÕp s¶n xuÊt chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh, thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi nhµ n­íc th«ng qua c¬ chÕ nép thuÕ . C¬ chÕ thÞ tr­êng t¹o ra tÝnh c¹nh tranh cao gi÷a c¸c doanh nghiÖp trªn mäi lÜnh vùc : kü thuËt c«ng nghÖ, chÊt l­îng s¶n phÈm, thÞ phÇn …..®ßi hái thÝch øng cao ®é, nÕu kh«ng sÏ bÞ lo¹i ngay ra khái th­¬ng tr­êng . NhËn thøc ®­îc c¬ héi vµ nh÷ng th¸ch thøc, khã kh¨n nªn ngay tõ ®Çu khi míi thµnh lËp, c«ng ty ®· tõng b­íc kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n, ®ång thêi ph¸t huy hÕt lîi thÕ cña m×nh . Nhê ®ã c«ng ty ®· nhanh chãng hoµ nhËp, thÝch øng víi c¬ chÕ míi, tõng b­íc kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ vµ vai trß cña m×nh trªn thÞ tr­êng . 2. LÜnh vùc kinh doanh vµ qui tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm QuyÕt ®Þnh sè 945/TM/TCCB ngµy 23/10/1996 cña Bé th­¬ng m¹i quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña c«ng ty . C«ng ty ho¹t ®éng theo luËt ph¸p cña nhµ n­íc céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam, luËt doanh nghiÖp vµ c¸c ®iÒu lÖ quy ®Þnh cña Bé th­¬ng m¹i . 2.1 LÜnh vùc kinh doanh HiÖn nay c«ng ty ®ang ho¹t ®éng trªn c¶ 3 lÜnh vùc chÝnh ®ãlµ: kinh doanh hµng ho¸ kinh doanh dÞch vô vµ s¶n xuÊt. 2.1.1. VÒ ho¹t ®éng kinh doanh MÆt hµng chñ yÕu cña c«ng ty ®ã lµ: ®­êng, s÷a, dÇu ¨n, bét m×, b¸nh kÑo c¸c lo¹i thuèc l¸ cao su c¸c lo¹i c«ng ty ®· më réng m¹ng l­íi tiªu thô t¨ng ®iÓm b¸n hµng tõ h¬n chôc ®Çu mèi víi 700 ®iÓm b¸n hµng khi míi thµnh lËp ®Õn nay c«ng ty ®· cã 21 ®¬n vÞ c¬ së bao gåm ch nh¸nh trung t©m cöa hµng nhµ m¸y, xÝ nghiÖp, tr¹m kinh doanh ë kh¾p c¸c tØnh c¶ n­íc víi h¬n 15000 ®iÓm b¸n hµng. C«ng ty ®· ¸p dông biÖn ph¸p ®a d¹ng ho¸ mÆt hµng kinh doanh víi cac mÆt hµng truyÒn thèng nh­ ®­êng söa bia r­îu b¸nh kÑo ®Õn nay c«ng ty ®· kinh doanh thuèc l¸ ng« s¾n g¹o tÊm c¸m l¹c ®¹u cao su xi m¨ng vµ c¸c mÆt hµng kh¸c víi sè l­îng lín. Bªn c¹nh dã c«ng ty ®· mua s¾m ph­¬ng tiÖn v¹n t¶i, x©y dùng kho b·i tõ 2 chiÕc xe tõ n¨m 1996 ®Õn nay c«ng ty ®· cã h¬n bèn chôc ®Çu xe víi n¨ng lùc vËn t¶i hµng tr¨m tÊn hµng ho¸ khi míi thµnh lËp c«ng ty n¨m 1996 chØ míi 9000m2 kho chñ yÕu tËp trung t¹i hµ néi ®Õn nay diÖn tÝch kho ®· lªn ®Õn 15000m2 ë t¹i c¸c vïng trong n­íc. Trong ho¹t ®éng kinh doanh c«ng t¸c më réng thÞ tr­êng ngoµi n­íc lu«n ®­îc c«ng ty hÕt søc chó träng trong nh÷ng n¨m qua c«ng ty ®· t¨ng c­êng xuÊt khÈu ra n­íc ngo¸i víi l­îng hµng ho¸ lín n¨m 1996 c«ng ty chØ cã quan hÖ víi 4 thÞ tr­êng xuÊt khÈu chÝnh ®ã lµ trung quèc , nhËt b¶n, Ên ®é, ph¸p víi bèn n¨m mÆt hµng xu¸t khÈu ®Õn n¨m 2001c«ng ty ®· cã quan hÖ bu«n b¸n víi gÇn 20 n­íc vµ vïng l·nh thæ víi sè l­îng vµi chôc mÆt hµng kh¸c nhau. 2.2.2. VÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt C«ng ty ®· cñng cè s¾p xÕp l¹i c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt theo chuyªn m«n ho¸ tõng ngµnh hµng nhãm hµng ®Õn n¨m 1998 c¸c xÝ nghiÖp s¶n xuÊt cña c«ng ty ®· s¾p xÕp l¹i theo tõng nhãm hµng chñ yÕu sau ®©y s¶n xuÊt, bia, r­îu, s¶n xuÊt thùc phÈm nguéi, s¶n xuÊt b¸nh kÑo, s¶n xuÊt m× sîi, s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ ch¨n nu«i gia sóc... C«ng ty ®· c¶i t¹o n©ng cÊp vµ ®Çu t­ trang thiÕt bÞ më réng quy m« sÈn xuÊt khi míi thµnh lËp doanh nghiÖp míi chØ cã 5 x­ëng sÈn xuÊt bia 1 xÝ nghiÖp chÕ biÕn m× sîi, mét xÝ nghiÖp s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ ch¨n nu«i gia sóc 1 x­ëng chÕ biÕn thùc phÈm nguéi, 1 xÝ nghiÖp s¶n xuÊt b¸nh kÑo, nh­ng c¸c thiÕt bÞ s¶n xuÊt ®Òu cô kû l¹c hËu n¨ng suÊt thÊp, s¶n phÈm s¶n xuÊt ra kh«nh phï hîp víi ng­êi tiªu dïng. Tõ n¨m 1996 - 1998 ®¬n vÞ ®· s¸t nhËp c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt bia lµm mét ®ång thêi ®Çu t­ míi vµ n©ng cÊp m¬Ý vµ n©ng cÊp c¸c thiÕt bÞ s¶n xuÊt n©ng cao c«ng suÊt lªn 4 - 5 lÇn so víi d©y chuyÒn cò ®Æc biÖt tõ n¨m 1997 c«ng ty ®· kh¸nh thµnh nhµ m¸y chuyªn s¶n xuÊt b¸nh kÑo n­¬ng kho víi d©y chuyÒn thiÕt bÞ tien tiÕn cña liªn bang ®øc c«ng suÊt 3000 ngh×n tÊn / n¨m, n¨m 1999 c«ng ty ®· ®Çu t­ d©y truyÒn s¶n xuÊt r­îu vang cao cÊp víi c«ng suÊt 5 triÖu lÝt / n¨m dÇu t­ m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i cho s¶n xuÊt thùc phÈm nguéi. Bªn c¹nh ®ã c«ng t¸c thÞ tr­êng víi c¸c ph­¬ng ph¸p linh ho¹t, qu¶ng c¸o, tiÕp thÞ, khuyÕn m¹i ®Ó t¨ng søc canh tranh víi hÊp dÈn cña s¶n phÈm ®ång thêi th­êng xuyªn c¶i tiÕn mÈu m· c¸c s¶n phÈm n©ng cao chÊt l­îng phï hîp víi thÞ hiÕu ng­êi tiªu dïng ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng tiªu thô vµ n¨ng lùc víi s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng hiÖn cã. 2.2.3. VÒ ho¹t ®éng dÞch vô Bªn c¹nh h¹ot ®éng kinh doanh vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt ho¹t ®éng dÞch vô còng ®­îc c«ng ty hÕt søc chó träng. c«ng ty ®· ®Çu t­ x©y dùng míi, n©ng cao thiÕt bÞ phßng ë kh¸ch s¹n sè l­îng phßng kh¸ch s¹n t¨ng tõ 40 phßng 1996 lªn 80 phßng 2001 më dÞch vô ¨n uèng...N¨m 2001 doanh thu cña c«ng ty trong ho¹t ®éng dÞch vô ®¹t 6 tû ®ång. N¨m 2001 nÒn kinh tÕ thÕ giíi chÞu ¶nh h­ëng cña cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh, tèc ®é t¨ng tr­ëng gi¶m nh­ng nh÷ng ®Æc ®iÓm næi bËt cña nÒn kinh tÕ n­íc ta. kinh tÕ vÜ m« vÈn æn ®Þnh, nÒn s¶n xuÊt trong n­íc ph¸t triÓn c¸c c¬ chÕ chÝnh s¸ch ®ang vËn hµnh ph¸t huy t¸c dông. tuy nhiªn ë mét sè lÜnh vùc cña nÒn kinh tÕ tèc ®é t¨ng tr­ëng ®· chöng l¹i, chØ sè gi¸ hµng ho¸ n«ng s¶n thùc phÈm gi¶m chØ sè l¶m ph¸t thÊp ®· g©y ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn c¸c ho¹t ®éng s¶n suÊt kinh doanh cña nÒn kinh tÕ vµ cña ®¬n vÞ nãi riªng. Ph¹m vi ho¹t ®éng cña c«ng ty t­¬ng ®èi réng bao gåm nhiÌu ®Çu mèi ë kh¾p c¸c tØnh trong c¶ n­íc, ®ång thêi n¨m 2001 bé th­¬ng m¹i ®· s¸t nhËp c«ng ty thùc phÈm t©y nam bé cña c«ng ty thùc phÈm miÒn b¾c. do ®ã cã thÓ thÊy râ lµ khèi l­îng c«ng viÖc mµ c«ng ty ®¶m nhËn t­¬ng ®èi lín. ë mét sè lÜnh vùc tr×nh ®é qu¶n lý ch­a ®ång ®Òu do ®ã ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ chung cña c«ng ty Cïng s¶n xuÊt kinh doanh c¸c mÆt hµng vÒ thùc phÈm cßn cã nhiÒu c«ng ty ®¬n vÞ cïng ho¹t ®éng ®Æc biÖt trong lÜnh vùc s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng nh­ b¸nh kÑo r­îu bia... trªn thÞ tr­êng xuÊt hiÖn nhiÒu chñng lo¹i mÉu m· do c¸c c«ng ty b¹n s¶n xuÊt mét phÇn do nhËp tõ n­íc ngoµi vµo mÆc dï c«ng ty ®· t¹o ®­îc sù uy tÝn th­¬ng hiÖu s¶n phÈm cao song c«ng ty cñng chÞu c¹nh tranh gay g¾t lµm ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ tiªu thô sÈn phÈm cña c«ng ty Tr­íc nh÷ng khã kh¨n ®ã, ®ßi hái c«ng ty ph¶i cã biÖn ph¸p tÝch cùc ph¸t huy kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m qua nh÷ng biÖn ph¸p cò thÓ ®ã lµ: + §a d¹ng ho¸ kinh doanh trªn nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau + §a d¹ng ho¸ mÆt hµng kinh doanh + §Çu t­ ph¸t triÓn s¶n xu¸t chÕ biÕn n«ng s¶n thùc phÈm ®Ó gióp cho sù ph¸t triÓn mét c¸nh bÒn vùng + Kinh doanh khèi l­îng hµng h¸o lín ®Ó chi phèi thÞ th­êng + B¸m s¸t thÞ tr­êng ¸p dông ph­¬ng th­c kinh doanh linh ho¹t c¬ ®éng + ChuÈn bÞ tèt m¹ng l­íi vµ ®Çu t­ x©y dùng c¬ së vËt chÊt kû thuËt s©n kho, bÕn b·i... + §µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý tr×nh ®é kû thuËt cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty mét c¸ch cã hiÖu qu¶ ®oµn kÕt néi bé t¹o nªn søc m¹nh ®Ó thùc hiiÖn môc tiªu ®Ò ra. 2.2.4 Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm Quy tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm lµ mét trong nh÷ng c¨n cø quan träng ®Ó chÊt l­îng s¶n phÈm cña m×nh c¹nh tranh víi ®èi thñ cËnh tranh víi ®èi thñ kinh doanh chiÕm ®­îc c¶m t×nh cña kh¸ch hµng n©ng cao chÊt l­îng uy tÝn cña kh¸ch hµng n©ng cao uy tÝn th¬­ng hiÖu cña s¶n phÈm ®Ó thùc hiÖn tèt c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng cÇn thiÕt ph¶i n¾m vµ hiªô kü quy tr×nh c«ng tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm. Trong lÜnh vùc s¶n xuÊt: bÊnh kÑo r­îu bia thùc phÈm nguéi... mæi s¶n phÈm t­¬ng øng víi mét quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt kh¸c nhau trong ®ã quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt r­îu vang cña c«ng ty lµ tiªu biÓu nhÊt, cíi s¶n phÈm r­îu vang mang th­¬ng hiÖu hùu nghÞ ®· cã uy tÝn trªn thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc ®­îc ngêi tiªu dïng tÝn dông. Sau ®©y lµ quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt r­îu vang cña c«ng ty: C¸c nguyªn liÖu s¶n xuÊt r­îu vang: - Qña m¬ t­¬i - Cån tinh chÕ. - Cån, dÞch qu¶ - N­íc mÒn a xit cicic. - §­êng tinh tr¾ng - Mµu thùc phÈm Quy tr×nh s¶n xuÊt r­îu vang: Qña m¬ t­¬i ®­îc röa s¹ch, sau ®ã ng©m cån trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh (kho¶ng 30 ngµy) ®Ó t¹o ra dÞch qu¶. KÕt hîp víi kÝnh tr¾ng, n­íc mÒm axit circi kÕt hîp ®Î pha chÕ r­îu, r­îu ®­îc pha chÕ ®­îc tµn trö ®Ó lªn men, sau ®ã ®­îc läc trong vµ ®ãng chai trªn d©y truyÒn hiÖn ®¹i sau ®ã chuyÓn qua bé phËn KCS ®Ó kiÎm tra chÊt l­îng s¶n phÈm ®¹t chÊt l­îng ®­îc ®ãng gãi nhËp kho thµnh phÈm Qña m¬ t­¬i Röa s¹ch Ng©m cån DÞch qu¶ §­êng kÝnh tr¾ng cån tinh chÕ Pha chÕ r­îu N­íc mÒm axit ciric Tµng tr÷ Läc trong §ãng chai KCS NhËp kho thµnh phÈm 3. §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý vµ tæ chøc kinh doanh cña c«ng ty C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y c«ng ty bao gåm : Gi¸m ®èc : Lµ ng­êi ®øng ®Çu cña c«ng ty do bé tr­ëng bé th­¬ng m¹i bæ nhiÖm . Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh C«ng ty theo chÕ ®é mét thñ tr­ëng vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty tr­íc ph¸p luËt, tr­íc bé th­¬ng m¹i vµ tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty vÒ sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty còng nh­ c¸c ho¹t ®éng ký kÕt hîp ®ång, thÕ chÊp vay vèn, tuyÓn dông nh©n sù, bè trÝ s¾p xÕp lao ®éng . Gi¸m ®èc C«ng ty tæ chøc s¾p xÕp bé m¸y, m¹ng l­íi kinh doanh sao cho phï hîp víi nhiÖm vô cña c«ng ty vµ quy ®Þnh cña ph¸p luËt Gióp viÖc cho gi¸m ®èc lµ hai phã gi¸m ®èc ( mét phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kinh doanh, mét phã gi¸m ®èc phô tr¸ch s¶n xuÊt ) vµ 7 phßng ban chøc n¨ng S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý c«ng nh­ sau : Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Phßng tæ chøc lao ®éng Phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ Phßng kÕ ho¹ch tæng hîp Phßng kü thuËt s¶n xuÊt Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh Phßng thÞ tr­êng Phßng kinh doanh Ban thanh tra C¸c ®¬n vÞ trùc thùc Phßng tæ chøc lao ®éng tiÒn l­¬ng : cã nhiÖm vô theo dâi t×nh h×nh nh©n sù toµn c«ng ty, tham m­u cho ban gi¸m ®èc trong viÖc sö dông c¸n bé vµ n¨ng lùc cña tõng ng­êi, tuyÓn dông lao ®éng ng¾n h¹n vµ dµi h¹n, lµm thñ tôc gi¶i quyÕt chÕ ®é cho ng­êi lao ®éng, x©y dùng kÕ ho¹ch lao ®éng, quü tiÒn l­¬ng , cÊc quy ®Þnh lao ®éng Phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ : cã nhiÖm vô tæ chøc gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc liªn quan ®Õn thñ tôc hµnh chÝnh cña c«ng ty Phßng kinh doanh : Cã nhiÖm vô tæ chøc kinh doanh thÞ tr­êng trong n­íc, kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, xem xÐt c¸c ph­¬ng ¸n kinh doanh cã tÝnh kh¶ thi ®èi víi viÖc tiªu thô, mua b¸n hµng ho¸ Phßng kÕ ho¹ch tæng hîp : Cã nhiÖm vô x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh hµng n¨m trªn c¬ së kÕ ho¹ch cña c¸c ®¬n vÞ c¬ së, ®iÒu tiÕt kÕ ho¹ch s¶n xuÊt doanh kinh doanh hµng quý, n¨m theo nhu cÇu cña thÞ tr­êng Phßng thÞ tr­êng : lµm nhiÖm vô tiÕp xóc kh¸ch hµng, nghiªn cøu th¨m dß thu thËp th«ng tin, ®¸nh gi¸ thÞ tr­êng, ®Ò xuÊt chÝnh s¸ch thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm, x©y dùng chiÕn l­îc marketting. Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh : qu¶n lý toµn bé nguån vèn, c¸c tµi liÖu, sè liÖu vÒ kÕ to¸n tµi chÝnh, quyÕt to¸n, tæng kiÓm kª tµi s¶n hµng n¨m theo ®Þnh kú b¸o c¸o vÒ tµi chÝnh lªn c¬ quan cÊp trªn . Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh cßn lµm nhiÖm vô theo dâi, kiÓm tra t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc c«ng ty th«ng qua b¸o c¸o tµi chÝnh Phßng kü thuËt s¶n xuÊt : chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ m¸y mãc, kü thuËt bao b×, chÊt l­îng s¶n phÈm, kÕ ho¹ch cung øng nguyªn liÖu s¶n xuÊt hµng ho¸ Ngoµi ra, c«ng ty cßn thµnh lËp ban thanh tra thi ®ua nh»m gióp cho c«ng t¸c kiªm tra, gi¸m s¸t toµn c«ng ty C«ng ty thùc phÈm miÒn b¾c cã 21 ®¬n vÞ trùc thuéc n»m ë kh¾p c¸c tØnh thµnh phè trªn c¶ n­íc : Nhµ m¸y b¸nh quy cao cÊp H÷u NghÞ Nhµ m¸y bia cao cÊp xÝ nghiÖp thùc phÈm XÝ nghiÖp chÕ biÕn thùc phÈm 23 L¹c trung – Hµ Néi Trung t©m n«ng s¶n 203 Minh Khai – Hµ Néi Trung t©m thùc phÈm H¹ Long Trung t©m l­¬ng thùc thµnh phè Hå ChÝ Minh Chi nh¸nh thùc phÈm thµnh phè Hå ChÝ Minh Chi nh¸nh thùc phÈm ViÖt Tr× Chi nh¸nh thùc phÈm Vinh Chi nh¸nh thùc phÈm Lµo Cai Trung t©m thuèc l¸ 210 TrÇn Quang Kh¶i Cöa hµng sè 2 Minh Khai Cña hµng sè 203 Minh khai Kh¸ch s¹n Ph­¬ng Nam ( Hµ Néi ) Kh¸ch s¹n ViÖt Tr× ( Hµ Néi ) C¸c tr¹m Ninh B×nh, B¾c giang, Nam §Þnh, Qu¶ng Ninh 4. KÕt qña kinh doanh cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y §vt : 1. 000.000.000 ®ång T.T N¨m chØ tiªu 2002 2003 2004 1 Doanh thu 1.083.055 1.633.173, 4 1.934.726, 3 2 L·i gép 35.326 49.089, 4 51.326, 3 3 L·i rßng 759 2.390, 2 2.896, 2 II H×nh thøc kÕ to¸n vµ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n trong c«ng ty 1.1 H×nh thøc sæ kÕ to¸n NhËt ký chøng tõ : Chøng tõ gèc vµ c¸c b¶ng ph©n bæ B¶ng kª NKCT ThÎ vµ sæ kÕ to¸n chi tiÕt Sæ c¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¸o c¸ tµi chÝnh 2.2 Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n T¹i phßng kÕ to¸n c«ng ty bao gåm : 1 ®ång chÝ kÕ to¸n tr­ëng, 2 ®ång chÝ phã phßng kÕ to¸n vµ 12 ®ång chÝ kÕ to¸n viªn . T¹i mçi ®¬n vÞ c¬ së trùc thuéc h¹ch to¸n ®Çy ®ñ ®Òu cã bé phËn hach to¸n riªng t¹i ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng : chØ ®¹o toµn diÖn c«ng t¸c kÕ to¸n thèng kª, th«ng tin kinh tÕ vµ hÖ thèng kinh tÕ trong c«ng ty . KÕ to¸n tr­ëng ph¶i chÞu tr¸ch nhiªm tr­íc gi¸m ®èc vµ c«ng ty vÒ ho¹t ®éng tµi chÝnh Mét phã phßng phô tr¸ch c«ng t¸c ®Çu t­ : Theo dâi , quyÕt to¸n x©y dùng c¬ b¶n, ®i thÞ tr­êng n¾m b¾t t×nh h×nh b¸n hµng cña c«ng ty víi c¸c kh¸ch hµng vµ ®«n ®èc viÖc thu håi nî Mét phã phßng tæng hîp sè liÖu kª khai thuÕ : cña c¸c ®¬n vÞ ®ãng trªn ®Þa bµn thµnh phè Hµ néi vµ phÇn kinh doanh cña bé phËn v¨n phßng c¸c c«ng ty . Ngoµi ra, phã phßng kÕ to¸n cßn kiÓm tra sè liÖu b¸o c¸o quyÕt to¸n cña c¸c ®¬n vÞ c¬ së, lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n toµn c«ng ty, theo dâi kÞp thêi vÒ sè l­îng, gi¸ trÞ t¸i s¶n cè ®Þnh hiÖn cã t¹i c«ng ty KÕ to¸n tæng hîp : kiÓm tra tÝnh ph¸p lý cña c¸c chøng tõ vÒ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh mµ c¸c nh©n viªn hoµn øng ®Ó ®­a vµo sæ s¸ch, tËp hîp c¸c b¶ng kª ®Ó lªn c¸c b¸o c¸o quyªt to¸n cña bé phËn v¨n phßng c«ng ty, tæng hîp c¸c b¶ng kª ®Ó lªn b¸o c¸o quyÕt to¸n cña bé phËn v¨n phßng c«ng ty, tæng hîp chi phÝ vµ ph©n bæ chi phÝ cho c¸c ngµnh hµng KÕ to¸n b¸n hµng : C¨n cø vµo c¸c ho¸ ®¬n b¸n hµng ®Î ghi b¸o c¸o b¸n hµng, kª khai thuÕ, vµo sæ chi tiÕt c«ng nî KÕ to¸n c«ng nî : theo dâi vµ ph©n tÝch c¸c kho¶n c«ng nî ph¸t sinh th­êng xuyªn b¸o c¸o cho kÕ to¸n tr­ëng vÓ tiÕn ®é thu håi c«ng nî cña c«ng ty KÕ to¸n ng©n hµng : hÖ thèng c¸c chøng tõ thu chi, tiÒn göi, tiÒn vay ng©n hµng, ®óng cam kÕt trªn khÕ ­íc vay vèn cña ng©n hµng KÕ to¸n kho : cã nhiªm vô ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ, kÞp thêi t×nh h×nh nhËp xuÊt, tån cña tõng lo¹i hµng ho¸, vËt t­, trªn c¬ së ®ã gi¸m s¸t t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch mua hµng KÕ to¸n thanh to¸n : võa theo dâi viÖc thanh to¸n víi bªn ngoµi, võa theo dâi viÖc thanh to¸n trong n«i bé cña c«ng ty KÕ to¸n thanh to¸n víi c¸c ®¬n vÞ néi bé : theo dâi viÖc mua vµ b¸n hµng ho¸, ®èi chiÕu víi c¸c ®¬n vÞ c¬ së trùc thuéc vÓ t×nh h×nh vay vèn, hoµn tr¶ vèn vay vµ ph©n bæ chi phÝ cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc KÕ to¸n tiÒn l­¬ng , BHXH, BHYT, KPC§ : tæng hîp chÝ phÝ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n ph¶i trÝch theo l­¬ng cña toµn c«ng ty vµ ph©n bæ chi phÝ cho c¸c ngµnh hµng Bé phËn kiÓm tra kÕ to¸n: kiÓm tra tÝnh hîp ph¸p cña hÖ thèng chøng tõ vÒ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh . Bé phËn nµy ho¹t ®éng nh­ bé ph©n kiÓm to¸n néi bé, cã nhiªm vô chÊn chØnh c«ng t¸c kÕ to¸n ‘ 2.3 chÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông t¹i c«ng ty : c«ng ty th­c phÈm miÒn b¾c lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp vµ chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña bé th­¬ng m¹i vµ c¸c c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn . Phßng kÕ to¸n c«ng ty ®· tÝch cùc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n víi t­ c¸ch lµ mét c«ng cô qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh . Phßng kÕ to¸n cña c«ng ty lu«n cè g¾ng b¸m s¸t t×nh h×nh kinh doanh, ®¶m b¶o cung cÊp th«ng tin chÝnh x¸c, kÞp thêi phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý 2.4 T×nh h×nh sö dông m¸y tÝnh trong kÕ to¸n cña c«ng ty c«ng ty ®· ®­a hÖ thèng m¸y vi tÝnh vµo khai th¸c gióp c«ng t¸c ®­¬c nhanh chãng th× viÖc ¸p dông h×nh thøc NKCT kh«ng phï hîp g©y nªn viÖc ph©n c«ng c«ng viÖc cho mçi kÕ to¸n kh«ng khoa häc vµ n¨ng suÊt lao ®éng kh«ng cao . Do vËy c«ng ty nªn ¸p dông h×nh thøc NKC h×nh thøc nµy cã ­u ®iÓm lµ dÔ ghi chÐp , khèi l­îng sæ s¸ch nhiÒu, ®¬n gi¶n . Do v©y thuËn lîi cho viÖc dïng m¸y vi tÝnh S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n ®­îc kh¸i qu¸t nh­ sau : KT theo dâi b¸n hµng C¸c tæ kÕ to¸n trùc thuéc c«ng ty KT thanh to¸n vãi c¸c d¬n vÞ néi bé Bé ph©n kiÓm tra KÕ to¸n c«ng nî kÕ to¸n thanh to¸n KT ng©n hµng KT tæng hîp Phã phßng kÕ to¸n KÕ to¸n tr­ëng III. §Æc ®iÓm mét sè phÇn hµnh kÕ to¸n chñ yÕu t¹i c«ng ty 1. KÕ to¸n chÝ phÝ s¶n xuÊt 1.1 Tªn chøng tõ : C¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ vËt liÖu, b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng, BHXH vµ b¶n b¸o sè liÖu chi tiÕt cña tµi kho¶n tiÒn mÆt, TGNH, tiÒn vay, t¹m øng thanh to¸n víi ng­êi b¸n ®Ó vµo c¸c b¶ng kª : - B¶ng kª sè 4 “ TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo ph©n x­ëng ” -B¶ng kª sè 5 : T©p h¬p chi phÝ b¸n hµng, chÝ phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp, chi phÝ ®Çu t­ XDCB, LÊy sè liÖu tõ 2 b¶ng kª ®ã ®Ó vµo NKCT sè 7 : Tæng hîp toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt cña toµn doanh nghiÖp 1.2 Quy tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ Chøng tõ gèc vµ b¶ng ph©n bæ B¶ng kª sè 4, 5 NKCT sè 7 NKCT liªn quan sè 1, 2, 5 Sæ c¸i TK 621, 622, 627 B¸o c¸o tµi chÝnh Hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ gèc ®· ®­îc kiÓm tra lÊy sè liÖu ghi trùc tiÕp vµo c¸c NKCT hoÆc b¶ng kª, sæ chi tiªt : Tõ b¶ng tæng hîp xuÊt CCDC, NVL trong kú h¹ch to¸n kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp b¶ng ph©n bæ NVL, ccdc vµo cuèi th¸ng . Tõ b¶ng ph©n bæ NVL, CCDC ; b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng ; b¶ng khÊu hao TSC§ kÕ to¸n lËp b¶ng kª s« 4, sè 5 Khi c¸c nghiÖp vô chi phÝ ph¸t sinh liªn quan ®Ðn kÕ to¸n tiÒn mÆt, TGNH, c¨n cø vµo c¸c chøng tõ nh­ phiÕu chi tiÒn mÆt, GBN cña ng©n hµng ….tåi tiÕn hµnh ®Þnh kho¶n trªn phiÕu chi vµ tËp hîp chóng vµo NKCT s«1, NKCT sè 2, NKCT sè 5 . Cuèi th¸ng c¨n c­ vµo b¶ng kª s« 4, 5 ; vµo b¶ng NKCT sè 7 Tõ sè liÖu cña c¸c b¶ng NKCT lªn sæ c¸i c¸c tµi kho¶n 621, 622, 627 Tõ NKCT sè 7, b¶ng kª sè 4, 5 ; sæ c¸i c¸c tµi kho¶n 621, 622, 627 kÕ to¸n lËp b¸o c¸o tµi chÝnh 1.3 H¹ch to¸n tæng hîp vµ chi tiÕt 1.3.1 H¹ch to¸n tæng hîp KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh gi¸ thµnh tËp hîp theo 3 kho¶n môc : chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp : lµ toµnbé gi¸ trÞ NVL tham gia trùc tiÕp cÊu thµnh nªn s¶n phÈm nh­ vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, nhiªn liÖu, phô tïng thay thÕ, c¸c chi phÝ ®ù¬c tËp hîp tõ chi phÝ ph¸t sinh trùc tiÕp s¶n xuÊt . chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp : gåm tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt s¶n phÈm , c¸c kho¶n trÝch nép BHXH, BHYT, KPC§ cña c«ng nh©n s¶n xuÊt ®ùc tÝnh vµo chi phÝ theo tû lÖ quy ®Þnh cña nhµ n­íc Chi phÝ s¶n xuÊt chung gåm : Chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng Chi phÝ vËt liÖu Chi phÝ c«ng cô dông cô Chi phÝ khÊu hao TSC§ Chi phÝ dich vô mua ngoµi Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c C«ng ty thùc phÈm miÒn b¾c tËp hîp chi phÝ theo nguyªn t¾c Nh÷ng chi phÝ liªn quan ®Õn 1 s¶n phÈm th× ®­îc tËp hîp cho s¶n xuÊt ®ã. Nh÷ng chi phÝ liªn quan ®Õn nhiÒu s¶n phÈm th× tËp trung sau ®ã ph©n bæ cho c¸c s¶n phÈm theo tiªu thøc “ Chi phÝ NVL trùc tiªp ” Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Gi¸ thµnh xuÊt kho x¸c ®Þnh theo ph­¬ng ph¸p ®¬n gi¸ binh qu©n gia quyÒn C«ng thøc : Gi¸ TT b×nh qu©n = Gi¸ th­c tÕ tån ®Çu kú 1 ®¬n vÞ NVL sè l­îng §K + sè l­îng gi¸ TT NVL xuÊt = Gi¸ TT b×nh qu©n 1 ®¬n vÞ x Sè l­îng xuÊt dïng dïng ®Çu kú Néi dung tr×nh tù ghi chÐp, kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu ®­îc c«ng ty ¸p dông theo ph­¬ng ph¸p ghi thÎ song song Trªn c¬ së tÝnh to¸n ë b¶ng tæng hîp xuÊt NVL vµ b¶n tæng hîp xuÊt CCDC trong kú h¹ch to¸n kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp b¶ng ph©n bæ NVL , CCDC vµo cuèi th¸ng Gi¸ trÞ NVL xuÊt kho trong th¸ng theo gi¸ thµnh TT vµ theo tõng ®«i t­îng ph©n x­ëng sö dông ®­îc lµm c¨n cø ®Ó ghi vµo bªn cã TK 152, 153. §ång thêi sè liÖu cña b¶ng ph©n bæ NVL, CCDC kÕ to¸n tæng hîp ghi trªn b¶ng kª 4, 5 theo ®Þnh kho¶n Nî Tk 621- chi phÝ NVL xuÊt dïng Cã TK 152 Cã TK 153 KÕt chuyÓn chi phÝ vµo TK 154 : Nî TK 154 _ sxkd dë dang Cã TK 621- chi phÝ NVL KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ NCTT : Viªc tr¶ l­¬ng cña c«ng ty cho ng­êi lao ®éng SXTT thùc hiÖn theo nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng , theo ph­¬ng ph¸p kho¸n s¶n phÈm . Thùc hiÖn kho¸n l­¬ng trong toµn c«ng ty cho c¸c ph©n x­ëng lao ®éng trùc tiÕp theo ®¬n gi¸ s¶n phÈm cuèi cïng cña ph©n x­ëng C¨n cø vµo kÕt qña lao ®éng s¶n phÈm nhËp kho ®Ó x¸c ®Þnh quü l­¬ng cho ph©n x­¬ng theo c«ng thøc : Quü l­¬ng ph©n x­ëng = s¶n phÈm hoµn thµnh x ®¬n gi¸ kho¸n Ngoµi ra ®Ó ®¶m b¶o t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng cßn cã 1 kho¶n chi phÝ ®­îc tinh vao gi¸ thµnh ®ã lµ chi phÝ BHXH. C«ng ty thùc phÈm miÒn b¾c ¸p dông chÕ ®é hiÖn hµnh TrÝch quü BHXH 20%, tÝnh vµo gi¸ thµnh 15% theo quü l­¬ng cÊp bËc doanh nghiÖp 5% c¸ nh©n ®ãng vµ trõ vµo tiÒn l­¬ng c¨n cø theo : B¶ng chÊm c«ng B¶ng kª s¶n phÈm hoµn thµnh B¶ng kª lµm thªm giê §Ó lªn b¶ng thanh to¸n l­¬ng vÓ phßng TVKT tõ ®©y kÕ to¸n chi phÝ lËp b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng c¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng kÕ to¸n gÝa thµnh vµo b¶ng 4, 5, nhËt ký chøng tõ sè 7 VÝ Dô chÝ phÝ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp tr¶ c«ng nh©n viªn trong kú Nî TK 622 :119755000 Cã TK 334:119.755.000 trÝch BHXH 15% theo l­ong cÊp bËc Nî TK 622 :21.200.000 Cã TK 338:21.200.000 Cuèi th¸ng kÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµo tk 154 Nî TK 154 :140.955.000 Cã TK 622 :140.955.000 Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xu©t chung Tõ b¶ng ph©n bæ tiªn l­¬ng, b¶ng khÊu hao TSC§, b¶ng tËp hîp NVL , CCDC trong th¸ng nµy xuÊt dïng cho s¶n xuÊt chung ®­îc tiÕn hµnh ghi vµo b¶ng kª 4, 5 vµ nhËt ký chøng tõ sæ 7 Sau khi toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt chung ®­îc kÕ to¸n tËp hîp c¨n cø trªn b¶ng ph©n bæ, b¶ng kª, kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp b¶ng tËp hîp chiphÝ s¶n xuÊt chung ®Î tiÖn theo dâi vµ ®­îc ghi vao nhËt ký chøng tõ sè 7 Chi phÝ s¶n xuÊt chung liªn quan ®Õn 1 sp th× tËp hîp cho 1 sp Chi phÝ s¶n xuÊt chung liªn quan ®Õn nhiÒu sp th× ®­îc tËp hîp vµ ph©n bæ theo tiªu thøc tiªu hao NVL chÝnh sxsp, do chi phÝ NVL chÝnh chiÕm tû träng lín nªn ta chän c«ng thøc ph©n bæ sau : Tæng chi phÝ s¶n xuÊt chung Chi phÝ nvl Chi phÝ s¶n xuÊt cÇn ph©n bæ cho c¸c s¶n phÈm x chÝnh cña Chung ph©n bæ = tæng chi phÝ nguyªn vËt liÖu s¶n phÈm a Cho s¶n phÈm chÝnh cña c¸c s¶n phÈm 1.3.2 h¹ch to¸n chi tiÕt vµ vÝ dô * kÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp trªn c¬ së sè liÖu trong b¶ng ph©n bæ sè 2 Ph©n bæ NVL – CCDC xuÊt dïng th¸ng 10/2004 do bé phËn kÕ to¸n NVL lËp chuyÓn sµng KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ ®Þnh kho¶n Bót to¸n ph¶n ¸nh chi phÝ NVL TT Nî TK 621 : 90.116.456 Cã TK 1521: 4.249.068 Cã TK 1522:84.995.388 Cã TK 1527: 872.000 Tõ viÖc tËp hîp nµy kÕ to¸n lªn sæ c¸i TK 621 C«ng ty thùc phÈm miÒn b¾c Sæ C¸i 621 TK - CPNVLTT Th¸ng 10 /2004 Ngµy Ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng SPS SH Ngµy 31/9 SD§K 1521 0 1/10 XuÊt NVLC cho px chÕ biÕn 1522 4.249.068 3/10 XuÊt NVLP cho px chª biÕn 1522 84.363.388 3/10 XuÊt NVLP cho px ®«ngl¹nh 1527 632.000 5/10 XuÊt phÕ liÖu cho px A 872.000 Céng sè PS Nî 90.116.456 Tæng sè PS cã 90.116.456 Ngµy th¸ng n¨m KÕ to¸n ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n chi phÝ NCTT C¨n cø vao b¶ng thanh to¸n l­¬ng tõ phßng tæ chøc lao ®éng tiÒn l­¬ng KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ ph©n bæ tiªn l­¬ng ®inh kho¶n - bót to¸n ph¶n ¸nh l­¬ng ph¸i tr¶ nh©n c«ng trùc tiÕp Nî TK 622 : 119.755.000 Cã Tk 334 : 119.755.000 Bót to¸n ph¶n ¸nh kho¶n trÝch BHXH theo l­¬ng cÊp bËc th¬ : ( 141.333.333 x 0.15 = 21.200.000 ) Nî Tk 622 : 21.200.000 Cã Tk 334 : 21.200.000 Cuèi th¸ng sau khi tËp hîp CP NCTT kÕ to¸n lªn sæ c¸i TK 622 C«ng ty thùc phÈm miÒn b¾c sæ c¸i TVKT TK 622 Th¸ng 10/2004 Ngµy th¸ng Chøng tõ DiÔn gi¸i TK ®èi øng SPS SH NT 31/9 30/10 TiÒn l­¬ng phµi tr¶ CNTTSX 334 119.755.000 20/10 TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ 338 21.200.000 Céng PS Nî 140.955.000 Tæng PS cã 140.955.000 Ngµy th¸ng n¨m KÕ to¸n ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n chi phÝ s¶n xu©t chung C¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ NVL – CCDC dïng th¸ng 10 biÓu sæ 01 kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ phôc vô cho s¶n xuÊt s¶n phÈm Nî Tk 627 Cã tk 1522 : 103.093.115 Cã Tk 1523: 1.607.100 Cã tk 1524 : 25.723.693 Cã TK 153 : 2.564.786 T­ b¶ng ph©n bæ khÊu hao TSC§, b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng, NKCT tiÒn mÆt, … ta cã sæ c¸i tk 627 C«ng ty thùc phÈm miÒn b¾c Sæ c¸i TK 627 Ngµy c. tõ DiÔn gi¶i TK®èi øng SPS SH NT XuÊt vËt liªu phô Px chÕ biÕn 1522 7.859.811 …. …. Céng PS 202.323.267 Tæng PS cã 202.323.267 KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n c«ng ty theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn . KÕ to¸n kÕt chuyÓn theo tõng kho¶n môc tËp hîp trªn TK 154 “ Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang ” Nî TK 154 : 433.213.723 Cã TK 621: 90.116.456 Cã TK 622 : 140.955.000 Cã TK 627: 202.142.267 §Þnh kú cuèi th¸ng sau khi tËp hîp ®Çy ®ñ c¸c chøng tõ liªn quan : c¸c b¶ng ph©n bæ NKCT….chi phÝ s¶n xuÊt ®­îc tËp hîp theo tõng kho¶n môc riªng cho tõng ph©n x­ëng . Tï ®ã kÕ to¸n lªn b¶ng kª sè 4, 5 vµ nhËt ký chøng tõ sè 7 C«ng ty thùc phÈm miÒn b¾c sæ c¸i PTCKT TK – 154 th¸ng10/2004 Ngµy ghi sæ Chøng tõ DiÔn gݶi Tk ®èi øng SPS Sh Nt 31/9 ChuyÓn sang kú sau 1.340.96.664 1/10 k/c cp thµnh phÈm 155 444.483.257 25/10 k/c CPNVL TT 621 90.116.456 25/10 k/c cpNCTT 622 140.955.000 25/10 K.C CPSXC 627 202142267 Céng sè PS Nî 877.696.980 Tæng PS cã 1.842.513.506 SD cuèi th¸ng D­ nî 394.419.138 2.KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh 21. Chøng tõ sõ dông : T¹i C«ng ty thùc phÈm miÒn b¾c c«ng t¸c qu¶n lý TSC§ chÆt chÏ ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý vèn, qu¶n lý Tµi s¶n trong t×nh h×nh kinh tÕ hiªn nay . HÖ thèng sæ s¸ch, biÓu mÉu vÒ quy ®Þnh cña Bé tµi chÝnh . §Ó theo dâi chi tiÕt TSC§ c«ng ty ®· sö dông thÎ TSC§, sæ chi tiÕt t¨ng gi¶m TSC§, b¶ng kª chi tiÕt t¨ng gi¶m TSC§ vµ b¶nt kª chi tiÕt TSC§ . §Ó theo dâi tæng hîp TSC§ c«ng ty ®· sö dông nhËt ký chøng tõ sè 9, sæ c¸i tµi kho¶n 211. C«ng ty thùc hiÖn ghi chÐp ®Çy ®ñ, kÞp thêi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, cung cÊp th«ng tin vÒ TSC§ chÝnh x¸c, nhanh chãng, phï hîp v¬i yªu cÇu qu¶n lý 2.2 Qui tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ Chøng tõ h¹ch to¸n TSC§ QuyÕt ®Þnh chñ së h÷u Chøng tõ giao nhËn ThÎ TSC§ Ghi sæ kÕ to¸n Sæ chi tiÕt t¨ng gi¶m TSC§ NKCT liªn quan (1, 2, 5..) NKCT sè 9 B¶ng kª chi tiÕt t¨ng gi¶m TSC§ B¶ng kª chi tiÕt TSC§ Sæ c¸i TK 211 B¸o c¸o Ghi chó : Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng Hµng ngµy c¨n cø vµo biªn b¶n giao nhËn TSC§ vµ c¸c chøng tõ liªn quan ( hîp ®ång mua, ho¸ ®¬n b¸n hµng…)kÕ to¸n vµo NKCT sè 9 . §ång thêi tiÕn hµnh lËp thÎ TSC§, ghi sæ chi tiÕt t¨ng gi¶m TSC§. Cuèi kú kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp b¶ng kª chi tiÕt t¨ng gi¶m TSC§ vµ b¶ng kª chi tiÕt TSC§. C¨n cø vµo chøng tõ gèc liªn quan kÕ to¸n x¸c ®Þnh nguyªn gÝa TSC§ vµ tuú theo tµi s¶n ®­îc mua s¾m b»ng tiÒn mÆt, TGNH, tiÒn vay ng©n hµng, hay cßn Nî …kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi sæ c¸i TK 211 Cuèi kú tõ b¶ng kª chi tiªt t¨ng gi¶m TSC§, B¶ng kª chi tiÕt TSC§, Sæ c¸i TK 211, kÕ to¸n lËp b¸o c¸o tµi chÝnh 2.3 VÝ dô minh häa - H¹ch to¸n t¨ng TSC§ do mua s¾m th¸ng 1 n¨m 2004 C«ng ty thùc phÈm miÒn b¾c mua mét m¸y b¬m ®iÖn ngÇm b»ng nguån vèn khÊu hao trÞ gi¸ lµ : 18.000.000 ®ång thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt . Tr×nh tù h¹ch to¸n C¨n cø vµo biªn b¶n giao nhËn TSC§ vµ c¸c chøng tõ liªn quan ( hîp ®ång mua, ho¸ ®¬n b¸n hµng ….) kÕ to¸n x¸c ®Þnh nguyªn gÝa TSC§ b»ng : Nî TK 211 : 18.000.000 Cã TK 111 : 18.000.000 Vµ ghi ®¬n Cã TK 009 : 18.000.000 §ång thêi tiÕn hµnh lËp thÎ TSC§, ghi sæ chi tiÕt t¨ng gi¶m TSC§. Cuèi kú kÕ to¸n lËp b¶ng kª chi tiÕt t¨ng gi¶m TSC§ vµ b¶ng kª chi tiÕt TSC§ NhËt ký chøng tõ sè 9 th¸ng 10/2004 Sè TT C, Tõ DiÔn gi¶i Ghi cã TK 211 ghi nî Tk Ngµy S« 214 821 411 C«ng cã tk211 4/10 4256 B¸n xe «t« U o¸t 43.571.625 10.028.375 56.600.000 3/10 Bµn giao TS 23.533.722 89.781.905 113.315.627 Céng 67.105.347 10.028.375 89.781.905 166.915.627 KÕ to¸n ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng 3.KÕ to¸n tiÒn l­¬ng 3.1 Chøng tõ sö dông : KÕ to¸n tiÒn l­¬ng lËp b¶ng ph©n bæ sè 1 (b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH) c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc vµ sè liÖu cña b¶ng ph©n bæ sè 1 ®Ó ghi chÐp vµo nhËt ký chøng tõ sè 7 (ghi cã c¸c tµi kho¶n 334, TK 338) nhËt ký chøng tõ sè 10 (ghi cã c¸c TK 338, 141, 333…) ghi nhËt ký chøng tõ sè 1, 2 (Ghi cã c¸c TK 111, 112) Ghi nî c¸c tµi kho¶n 334, TK 338, dùa trªn c¸c chøng tõ thanh to¸n cuèi cïng, tæng hîp tõ c¸c b¶ng kª vµ nhËt ký – chøng tõ ®Ó ghi sæ c¸c tµi kho¶n 334, 338 3.2 Qui tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ S¬ ®å ghi sæ Chøng tõ gèc Chøng tï thanh to¸n B¶ng ph©n bæ sè 1 NhËt ký chøng tõ sè 1, 2 NhËt ký chøng tõ sè 1, 10 Sæ c¸i TK 334, 338 3.3 h¹ch to¸n chi tiÕt T¹i c¸c phßng ban c¸c tæ tr­ëng c¸c c¸n bé cã tr¸ch nhiÖm theo dâi, ghi chÐp sè l­îng lao ®éng cã mÆt, v¾ng mÆt nghØ phÐp vµ nghØ èm vµo b¶ng chÊm c«ng. B¶ng chÊm c«ng ®­îc lËp theo mÉu do bé tµi chÝnh quy ®Þnh vµ ®­îc treo t¹i chç ®Ó mäi ng­êi cã thÓ theo dâi hµng ngµy sè c«ng cña m×nh. Cuèi th¸ng, t¹i ph©n x­ëng.(Kho) thèng kª tiÕn hµnh tæng hîp tÝnh ra sè c«ng ®i lµm, c«ng nghØ phÐp. T¹i phßng kÕ to¸n, kÕ to¸n tiÕn hµnh tæng hîp tÝnh ra sè c«ng ®i lµm, c«ng nghØ phÐp cña tõng ng­êi trong c¸c phßng ban. Dùa vµo sè c«ng tæng hîp tõ b¶ng chÊm c«ng tæng hîp tõ b¶ng chÊm c«ng kÕ to¸n vµ thèng kª ph©n x­ëng tÝnh l­¬ng cho tõng ng­êi vµ lËp b¶ng thanh to¸n cô thÓ. *. §èi víi h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm: viÖc tÝnh l­¬ng kh«ng chØ dùa vµo b¶ng chÊm c«ng mµ cßn c¨n cø vµo sè s¶n l­îng. Sè s¶n phÈm, ®¬n gi¸ s¶n phÈm do c«ng ty quy ®Þnh (biÓu 1) vµ hÖ sè ®Ó lËp b¶ng tÝnh l­¬ng cho toµn ph©n x­ëng (biÓu 2) Sau ®ã: Thèng kª ph©n x­ëng tiÕn hµnh tÝnh l­¬ng cho tõng tæ dùa vµo sè l­îng s¶n phÈm thùc tÕ cña mçi tæ (®­îc ph¶n ¸nh trong tæng sl) vµ ®¬n gi¸ 1 s¶n phÈm do C«ng ty quy ®Þnh. - Tõng b¶ng chÊm c«ng th«ng kª tÝnh ®iÓm l­¬ng cña tõng tæ. TDLi = å BLCN x 290000 Ctt 22 x TLSP(i) DG = TD(i) T L(i) = DL(t) x DG Trong ®ã: TDL(i): Tæng ®iÓm l­¬ng cña tæ thø i BLCV: BËc l­¬ng tÝnh theo cÊp bËc c CH: Sè c«ng nh©n lµm viÖc thùc tÕ DCT: §¬n gi¸ mét ®iÓm l­¬ng TLSPi: Tæng tiÒn l­¬ng s¶n phÈm cña tæ thø i TDLi: Tæng ®iÓm l­¬ng cña tæ i TL(t): TiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n t. DL(t): §iÓm l­¬ng cña c«ng nh©n (t). (DL= BLCV(t) x 350. 000 Trong thùc tÕ mçi c«ng nh©n kh«ng ph¶i chØ lu©n lµm viÖc t¹i mét tæ mµ cã thÓ do yªu cÇu cña tæ kh¸c nªn c«ng nh©n ®i ®Õn n¬i kh¸c lµm viÖc. Trong tõng tr­êng hîp nµy, c«ng nh©n sÏ ®­îc tr¶ l­¬ng theo ®¬n gi¸ ®iÓm l­¬ng t¹i tæ nµy vµ ®­îc tÝnh theo sè céng vay. Thèng kª tæng hîp sè c«ng cña c«ng nh©n lµm viÖc t¹i tæ vµ cho vay (c«ng kh¸c) cña tõng c«ng nh©n h×nh thµnh nªn b¶ng chia l­¬ng cho tõng tæ (kiÓu 03). Do viÖc thanh to¸n l­¬ng chia lµm hai kú vµo ngµy 10 vµ 25 trong th¸ng nªn th­êng vµo gÇn gi÷a th¸ng tiÕn hµnh t¹m øng kú 1 cho c«ng nh©n viªn. sau khi lËp b¶ng l­¬ng kú I. 3.4 h¹ch to¸n tæng hîp C¸c doanh nghiÖp ¸p dông hai chÕ ®é tiÒn l­¬ng c¬ b¶n ®ã lµ chÕ ®é tr¶ l­¬ng theo thêi gian lµm viÖc vµ chÕ ®é tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm (®ñ tiªu chuÈn chÊt l­îng) do c«ng nh©n viªn lµm ra t­¬ng øng víi hai chÕ ®é tr¶ l­¬ng lµ hai h×nh thøc tr¶ l­¬ng c¬ b¶n. + H×nh thøc tr¶ l­¬ng thêi gian. + H×nh thøc tr¶ l­¬ng s¶n phÈm. *. H×nh thøc l­¬ng thêi gian lµ h×nh thøc tÝnh l­¬ng theo thêi gian lµm viÖc, cÊp bËc kü thuËt vµ thang l­¬ng cña ng­êi lao ®éng. Theo h×nh thøc nµy, tiÒn l­¬ng thêi gian ph¶i tr¶ ®­îc tÝnh theo thêi gian lµm viÖc nh©n víi ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng thêi gian ¸p dông ®èi víi tõng bËc l­¬ng. L­¬ng thêi gian cã thÓ tÝnh theo l­¬ng th¸ng, l­¬ng ngµy, l­¬ng giê. L­¬ng th¸ng = Møc l­¬ng c¬ b¶n + c¸c kho¶n phô cÊp L­¬ng ngµy = l­¬ng th¸ng 26 ngµy L­¬ng giê = l­¬ng ngµy 8 giê. TiÒn l­¬ng thêi gian tÝnh theo ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng cè ®Þnh cßn ®­îc gäi lµ tiÒn l­¬ng thêi gian gi¶n ®¬n. TiÒn l­¬ng thêi gian gi¶n ®¬n nÕu kÕt hîp víi tiÒn th­ëng (®¶m b¶o ngµy giê c«ng lao ®éng..) t¹o nªn d¹ng tiÒn l­¬ng cã th­ëng. §Ó tÝnh l­¬ng thêi gian tr¶ c«ng nh©n ph¶i theo dâi ghi chÐp ®Çy ®ñ thêi gian cô thÓ. nh÷ng lo¹i c«ng viÖc ch­a x©y dùng ®­îc ®Þnh møc lao ®éng, ch­a cã ®¬n gi¸ l­¬ng s¶n phÈm. *. H×nh thøc l­¬ng s¶n phÈm. Lµ h×nh thøc tiÒn l­¬ng theo khèi l­îng (sè l­îng) s¶n phÈm c«ng viÖc ®· hoµn thµnh, ®¶m b¶o yªu cÇu chÊt l­îng quy ®Þnh vµ gi¸ tiÒn l­¬ng tÝnh cho ®¬n vÞ s¶n phÈm c«ng viÖc ®ã. - TiÒn l­¬ng s¶n phÈm tÝnh b»ng khèi l­îng (sè l­îng) so c«ng viÖc hoµn thµnh ®ñ tiªu chuÈn chÊt l­îng nh©n víi ®¬n gi¸ l­¬ng s¶n phÈm. ViÖc x¸c ®Þnh tiÒn l­¬ng s¶n phÈm ph¶i dùa trªn c¬ së c¸c tµi liÖu h¹ch to¸n kÕt qu¶ lao ®éng (vÝ dô: X¸c nhËn s¶n phÈm hoÆc c«ng viÖc hoµn thµnh…) vµ ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng mµ doanh nghiÖp ¸p dông ®èi víi tõng lo¹i s¶n phÈm c«ng viÖc. TiÒn l­¬ng s¶n phÈm cã thÓ ¸p dông ®èi víi lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt kinh doanh gäi lµ tiÒn l­¬ng s¶n phÈm trùc tiÕp hoÆc cã thÓ ¸p dông ®èi ®èi víi ng­êi lao ®éng gi¸n tiÕp. tuú theo yªu cÇu kÝch thÝch ng­êi lao ®éng ®Ó n©ng cao chÊt l­îng, n©ng cao n¨ng suÊt s¶n l­îng hay ®Èy m¹nh tiÕn ®é s¶n xuÊt mµ cã thÓ ¸p dông c¸c ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng s¶n phÈm kh¸c nhau. TiÒn l­¬ng s¶n phÈm tÝnh theo ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng cè ®Þnh th­êng ®­îc gäi lµ tiÒn l­¬ng s¶n phÈm gi¶n ®¬n. TiÒn l­¬ng s¶n phÈm tÝnh theo ®¬n gi¸ l­¬ng s¶n phÈm t¨ng dÇn (luü tiÕn) ¸p dông theo møc ®é hoµn thµnh v­ît møc khèi l­îng s¶n phÈm ®­îc gäi lµ l­¬ng s¶n phÈm luü tiÕn. H×nh thøc l­¬ng s¶n phÈm cã ­u ®iÓm lµ ®¶m b¶o ®­îc nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng, tiÒn l­¬ng g¾n chÆt víi khèi l­îng, chÊt l­îng lao ®éng cña m×nh, thóc ®Èy t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, t¨ng s¶n phÈm x· héi. V× vËy h×nh thøc tiÒn l­¬ng s¶n phÈm ®­îc ¸p dông réng r·i ë tÊt c¶ c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp kinh doanh. 4. KÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô 4.1 Chøng tõ sö dông : Tuú theo tõng, h×nh thøc b¸n hµng, kÕ to¸n b¸n hµng sö dông c¸c chøng tõ kÕ to¸n sau: Ho¸ ®¬n b¸n hµng, ho¸ ®¬n b¸n hµng giao th¼ng, b¶n kª b¸n lÎ hµng ho¸, ho¸ ®¬n kiªm phiÕu xuÊt kho, giÊy nép tiÒn cña nh©n viªn b¸n hµng, b¶ng kª nhËp hµng vµ thanh to¸n tiÒn b¸n hµng, b¶n g th¸nh to¸n b¸n hµng ®¹i lý, c¸c chøng tõ kÕ to¸n kh¸c cã liªn quan 4.2 Qui tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ Chøng tõ gèc vµ c¸c b¶ng ph©n bæ NhËt ký chøng tõ sè 8 B¸o c¸o tµi chÝnh Sæ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt TK 632, 511, 131 Sæ c¸i TK 632, 511, 641, 642 B¶ng kª sè8, 9, 10, 11 B¶ng tæng hîp chi tiÕt KÕ to¸n thµnh phÈm tiªu thô sö dông c¸c chøng tõ kÕ to¸n : b¶ng kª sè 8, 9, 10, 11, NKCT sè 8, sæ chi tiÕt 3, 4, 6. Hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c phiÕu nhËp kho vµ ho¸ ®¬n kiªm phiªu xuÊt kho, thñ kho ghi vµo thÎ kho theo tõng lo¹i s¶n phÈm Hµng ngµy c¨n cø vµo ho¸ ®¬n kiªm phiªu xuÊt kho vµ c¨n cø vµo c¸c chøng tõ thanh to¸n, ph¶n ¸nh vµo sæ chi tiÕt thanh to¸n (TK 131), sæ chi tiÕt thiªu thô, b¶ng kª s« 10 Hµng ngµy c¨n c­ vµo phiÕu nhËp, ho¸ ®¬n kiªm phiÕu xuÊt kho kÕ to¸n ghi vµo b¶ng kª sè 8 Cuèi th¸ng , c¨n cø vµo sæ chi tiÕt thanh to¸n ( Tk 131) lËp b¶ng kª sè 11 Cuèi th¸ng, c¨n cø vµo b¶ng kª 8, 10, 11, sæ chi tiÕt tiªu thô, b¶ng kª sè 5, sæ chi tiÕt dïng chung cho c¸c tµi kho¶n lËp chøng tõ sè8 Tõ chøng tõ vµ b¶ng ph©n bæ vµo c¸c sæ tk chi tiÕt 632, 511, 131 -tõ sæ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt TK 632, 511, 131vµo b¶ng tæng hîp chi tiÕt vµ NKCT sè 8 _ Tõ NKCT sè 8vµo sæ c¸i TK 632, 511, 641, 642 §èi chiÕu b¶ng tæng Hîp chi tiÕt Cuèi th¸ng tõ c¸c sæ c¸i Tk, b¶ng tæng hîp chi tiÕt, NKCT sè 8, b¶ng kª sè 8, 9, 10, 11 vµo b¸o c¸o tµi chÝnh 5.KÕ to¸n vËt liÖu c«ng cô dông cô 5.1 Chøng tõ sö dông : PhiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho, phiÕt xuÊt kho kiÓm vËn chyÓn néi bé, biªn b¶n kiÓm kª vËt t­, s¶n phÈm hµng ho¸, ho¸ ®¬n kiªm phiÕu xuÊt kho, ho¸ ®¬n c­íc phÝ vËn chuyÓn, biªn b¶n kiÓm kª vËt t­…. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu, c«ng cô, dông cô sö dông theo sæ sè d­ . Ngoµi ra cßn cã b¶ng kª nhËp xuÊt, c¸c b¶ng luü kÕ tæng hîp nhËp xuÊt – tån vËt liÖu c«ng cô dông cô 5.2 : S¬ ®å lu©n chuyÓn chøng tõ : ThÎ kho Chøng tõ nhËp B¶ng luü kÕ xuÊt B¶ng kª nhËp B¶ng kª nhËp Sæ sè d­ B¶ng kª tæng hîp nhËp, xuÊt , tån vËt liÖu Chøng tõ nhËp B¶ng luü kÕ nhËp T¹i kho : Hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c chøng tõ nhËp kho, xuÊt kho thñ kho ghi sè l­îng thùc nhËp , xuÊt vµo c¸c thÎ kho cã liªn quan vµ sau mçi nghiÖp vô nhËp xuÊt hoÆc cuèi mçi ngµy tÝnh ra sè tån kho ghi trªn thÎ kho Hµng ngµy sau khi ghi thÎ kho xong, thñ kho ph¶i tæng hîp toµn bé c¸c chøng tõ nhËp , xuÊt kho ph¸t sinh trong ngµy theo tõng nhãm vËt liÖu quy ®Þnh . C¨n cø vµo kÕt qu¶ ph©n chøng tõ , lËp phiÕu giao nhËn chøng tõ ph¶i lËp riªng cho phiÕu nhËp kho m«t b¶n , phiÕu xuÊt kho mét b¶n . PhiÕu nµy nhËp xong ®Ýnh kÌm víi c¸c tËp phiÕu nhËp kho hoÆc xuÊt kho ®Ó giao cho kÕ to¸n nhËn Ngoµi c«ng viÖc hµng ngµy nh­ trªn, cuèi th¸ng thñ kho cßn ph¶i c¨n cø vµo c¸c thÎ kho ®· d­îc kª to¸n kiÓm tra , ghi sè l­îng vËt liÖu tån kho cña tõng danh ®iÓm vËt liÖu vµo sæ sè d­ . Sæ sè d­ do kÕ to¸n lËp më cho tõng n¨m vµ giao cho thñ kho trø¬c ngµy cuèi th¸ng . Ghi song thñ kho lai chuyÓn cho kÕ to¸n ®Î kiÓm tra vµ tÝnh thµnh tiÒn T¹i phßng kÕ to¸n : NhËn ®­îc c¸c chøng tõ nhËp xuÊt vËt liÖu vµ phiÕu giao nhËn chøng tõ, kÕ to¸n tiÕn hµnh kiÓm tra ®èi chiÕu víi c¸c chøng tõ liªn quan. Sau ®ã kÕ to¸n tÝnh gi¸ c¸c chøng tõ theo gi¸ h¹ch to¸n, tæng céng sè tiÒn cña c¸c chøng tõ xuÊt kho theo tõng nhãm vËt liÖu vµ ghi vµo cét sè tiÒn trªn phiÕu giao nhËn ch­n¸g tõ ®· ®ù¬c tÝnh gi¸, kÕt to¸n ghi vao b¶n luü kÕ nhËp, xuÊt, tån kho B¶ng luü kÕ nhËp xuÊt tån kho vËt liÖu ®­îc më cho tõng kho, mçi kho mét tê .Sè cét c¸c phÇn nhËp vµ xuÊt nhiÒu hay Ýt phô thuéc vµo b¶ng luü kÕ lµ c¸c phiÕu giao nhËn chøng tõ nhËp c¸c phiÕugiao nhËn chøng tõ xuÊt Cuèi th¸ng sau khi tÝnh gÝa vµ ghi sè tiÒn nhËp xuÊt lÇn cuèi cïng trong th¸ng b¶ng luü kÕ, kÕ to¸n tÝnh ra sè tån kho cuèi kú b»ng tiÒn cña tõng nhãm vµ tõng lo¹i vËt liÖu trªn b¶ng luü kÕ .Sè tån kho cuèi th¸ng cña tõng nhãm vËt liÖu trªn b¶ng kª luü kÕ ®­îc sö dông ®Ó ®èi chiÕu víi sè d­ b»ng tiÒn trªn sæ sè d­ vµ víi b¶ng kª tÝnh gÝa vËt liÖu cña kÕ tãan tæng hîp Biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t­ Ngµy …th¸ng …n¨m C¨n cø vµo ho¸ ®¬n sè 111 ngµy th¸ng n¨m 2004 cña C«ng ty thùc phÈm miÒn b¾c ban kiÓm nghiÖm gåm : 1.¤ng : Vò H¶i ViÖt Tr­ëng ban 2.Bµ : TrÞnh Thu Mai Uû viªn 3. Bµ : Lª ThÞ L an uû viªn §· kiÓm nghiÖm c¸c loai vËt t­ sau: TT Tªn nh½n hiªu vËt t­ ®¬n vÞ tÝnh Ph­¬ng th­c kiÓm nghiÖm Sè l­îng theo chøng tõ KÕt qu¶ kiÓm nghiÖm Ghi chó Sè l­îng ®óng phÈm chÊt quy c¸ch Sè l­îng kh«ng dóng quy c¸ch B¸nh kem g C©n 17120 17120 0 KÕt luËn cña ban kiÓm nghiÖm vËt t­ : ®¹t tiªu chuÈn nhËp kho Uû viªn Uû viªn Tr­ëng ban (Ký tªn ) (ký tªn ) (ký tªn) iv.NhËn xÐt vÒ t×nh h×nh tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty 1. ¦u ®iÓm : Trªn c¬ së xÐt ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc tÕ kÕ tãan t¹i C«ng ty thùc phÈm miÒn b¾c em nhËn thÊy vÒ c¬ b¶n ®· tu©n thñ ®óng chÕ ®é kÕ to¸n cña kÕ to¸n nhÇ n­íc vµ cña bé tµi chÝnh, phï hîp víi ®iªu kiÖn thùc tÕ cña c«ng ty - ViÖc x¸c ®Þnh ®èi t­îng hach to¸n tËp h¬p chi phÝ tÝnh gi¸ thµnh hoµn toµn phï hîp víi ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh - c¸c kho¶n môc thùc hiÖn ®óng theo nguyªn t¾c, sù lu©n chuyÓn sæ s¸ch sè liÖu, c«ng t¸c kiÓm tra, ®èi chiÕu diÔn ra th­êng xuyªn ¨n khíp nhÞp nhµng - C¸c th«ng tin ®em l¹i tõ bé phËn kÕ to¸n ph¶n ¸nh chÝnh x¸c trung thùc ®óng yªu cÇu qu¶n lý n«i bé c«ng ty còng nh­ c¸c tæ chøc bªn ngoµi - VËt liªu, c«ng cô dông cô :ph­¬ng ph¸p sæ sè d­ lµ mét b­íc c¶i tiÕn c¨n b¶n trong viÖc tæ chøc h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu . Bëi nã ®· kªt hîp chÆt chÏ viÖc h¹ch to¸n nghiÖp vô cña thñ kho víi viÖc ghi chÐp trïng lÆp gi÷a kho vµ phßng kÕ to¸n, t¹o ®iÒu kiÖn kiÓm tra th­êng xuyªn cã hÖ thèng cña kÕ to¸n ®èi víi thñ kho, ®¶m b¶o sè liÖu kÕ to¸n chÝnh x¸c kÞp thêi - TSC§: tæ chøc h¹ch to¸n theo h×nh thøc nöa tËp trung nöa ph©n t¸n . §©y lµ h×nh thøc phï hîp víi ®Æc ®Óm tæ chøc s¶n xuÊt vµ tæ chøc b« m¸y qu¶n lý cña c«ng ty . V× c¸c ®ên vÞ trùc thuéc c«ng ty ë vÞ trÝ xa c«ng ty nªn theo h×nh thøc nµy ë phßng kÕ to¸n tæ chøc ghi chÐp, ph¶n ¸nh tÊt c¶ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh t¹i ®¬n vÞ m×nh vµ cuèi kú ph¶i lËp b¸o c¸o theo quy ®Þnh göi c«ng ty + c«ng t¸c söa ch÷a lín hµng n¨m c«ng ty dïng ph­¬ng ph¸p tÝnh tr­íc chi phÝ söa ch÷a lín vµ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng g©y biÕn ®éng cña gi¸ thµnh s¶n phÈm gi÷a c¸c kú kÕ to¸n - Tiªn l­¬ng : do c«ng ty lµ mét c«ng ty lín nªn cã më sæ t¹m øng cho tõng ®èi t­îng t¹m øng lµ mét viªc lµm rÊt c©n thiÕt , v× nghiÖp vô t¹m øng lu«n lu«n x¶y ra . §iÒu nµy t¹o ®iÒu kiÖn cho kÕ to¸n tr­ëng, cïng l·nh ®¹o c«ng ty ph©n phèi nghiÖp vô kinh tÕ mét c¸ch hîp lý 2.Tån t¹i - Tµi s¶n cè ®Þnh : + C«ng ty cã mét khèi l­îng TSC§ lín ph©n bæ trªn mét ®Þa bµn ho¹t ®éng réng g©y khã kh¨n cho c«ng t¸c qu¶n lý, sö dông tµi s¶n cè ®Þnh qua ®ã lµm gi¶m hiÖu qu¶ sö dông TSC§, nªn c«ng ty cÇn ph¶i t¨ng c­êng h¬n n÷a c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý, sö dông lµm cho hiÖu qu¶ sö dông ngµy mét cao h¬n + ch­a sö dông ®óng mÉu sæ chi TiÕt TSC§ VËt liÖu c«ng cô dông cô : + VÊn ®Ò ph©n lo¹i vµ nép sæ doanh ®iÓm + LËp dù phßng quÜ gi¶m gi¸ hµng tån kho Chi phÝ s¶n xu©t tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm : + Hoµn thµnh c¸c thñ tôc nhËp kho phÕ liÖu thu t¸i s¶n xuÊt + chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp : nguyªn t¾c trÝch BHXH Tiªn l­¬ng : + TrÝch tr­íc tiÒn l­¬ng nghØ phÐp kÕ ho¹ch + Hoµn thiÖn ph­¬ng ph¸p ph©n bæ, c¸ch ghi chÐp ph©n bæ l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cho tõng s¶n phÈm cña C«ng ty thùc phÈm miÒn b¾c 3. Mét sè kiÕn nghÞ hoµn thiªn c«ng t¸c kÕ to¸n - VÒ chi phÝ : * Hoµn thµnh c¸c thñ tôc nhËp kho phÕ liÖu thu t¸i s¶n xuÊt : ë c«ng ty, phÕ liÖu nhËp kho cã phiÕu nhËp kÌm theo, nay em xin ®Ò xuÊt nghÞ c«ng ty nªn tiÕn hµnh c¸c thñ tôc nhËp kho phÕ liÖu kh«ng sö dông t¸i s¶n xuÊt d­îc . PhÕ liÖu nµy tr­íc khi nhËp kho ph¶i ®­îc c¸c bé phËn cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc c©n ­íc gi¸ trÞ sau ®ã bé phËn vËt t­ viÕt phiÕu nhËp kho . PhiÕu nhËp kho phÕ liÖu ®­îc viÕt thµnh2 liªn 1 l­u t¹i kho, 1 l­u ë bé phËn vËt t­, §Þnh kú kÕ to¸n vËt liÖu nhËn phiÕu nhËp kho phÕ liÖu ®Î theo dâi trªn sæ s¸ch kÕ to¸n nh­ c¸c lo¹i vËt liªu kh¸c **chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp : TrÝch 15% BHXH theo l­¬ng cña CNV: 119.755.000 x 15% = 17.963.250 TrÝch 15% BHXH theo l­¬ng cÊp bËc thî : 141.333.333x 15 % = 21.200.000 thùc ra viÖc trÝch BHXH nµy kh«ng hîp lý l­¬ng CNV thùc nhËn th× nhá h¬n so víi l­¬ng cÊp bËc thî mµ hä h­ëng . ViÖc tÝnh nµy lµm chi phÝ trong gi¸ thµnh t¨ng lªn 3.236.750 ®ång . CÇn tÝnh 15% BHXH theo l­¬ng tr¶ cña c«ng nh©n viªn TSC§ : t¨ng c­êng c«ng t¸c b¶o qu¶n tµi s¶n cè ®Þnh : Do ®Æc thï m« h×nh tæ chøc cöa c«ng ty mµ ®Þa bµn ho¹t ®éng ph©n t¸n ë kh¾p c¸c tØnh trong c¶ n­íc . V× vËy c«ng t¸c qu¶n lý TSC§ rÊt khã kh¨n vµ phøc t¹p ®ßi hái ®Æc biÖt quan t©m qu¶n lý Tsc®, Khi ®­a TSC§vao sñ dông cÇn ph©n biÖt râ, quyÒn h¹n, tr¸ch nhiÖm cho tõng bé phËn sö dông nã tong viÖc b¶o vÖ an toµn TSC§, tr¸nh mÊt m¸t h­ háng, ph¶i thùc hiÖn ®óng tiÕn hµnh söa ch÷a kÞp thêi ** thùc hiÖn ®óng chÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông møc sæ chi tiÕt TSC§, cã nh­ vËy míi t¹o ®iÒu kiÖn thu©n lîi cho doanh nghiÖp theo dâi toµn bé qu¸ tr×nh mua s¾m, sö dông cho c¶ khi thanh lý TSC§, §ång thêi doanh nghiÖp sÏ l¾m ch¾c cô thÓ TSC§ hiÖn cã trong ®¬n vÞ m×nh, nhê ®ã t¨ng c­êng viÖc b¶o vÖ vµ sö dông TSC§ trong ®æi míi cÇn thiÕt C«ng cô dông cô : viÖc ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu, CCDC cã tÝnh khoa häc vµ hîp lý sÏ ®¶m b¶o cho viÖc qu¶n lý vµ ho¹ch to¸n vËt t­, c«ng cô, dông cô ®­îc chÝnh x¸c tõ thùc tÕ cho thÊy c«ng ty cÇn hoµn thiÖn ph©n lo¹i trªn c¬ së sau: trong mçi lo¹i c¨n cø vµo tÝnh chÊt lý hãa cña nguyªn vËt liÖu mµ chia thµnh c¸c nhãm ®ã cho phï hîp, §ång thêi ®Ó phôc vô c«ng t¸c nguyªn vËt liÖu, c«ng ty cÇn thiÕt ph¶i më sæ doanh ®iÓm vËt t­ ®Ó phôc vô ch nhu cÇu qu¶n lý t¹i c«ng ty Sæ doanh ®iÓm vËt liÖu cña c«ng ty cã thÓ x©y dùng nh­ sau: Kho Doanh ®iÓm vËt t­ Tªn vËt t­ ®¬n vÞ Ghi chó 1521 VËt liÖu chÝnh Gam B¸nh 1521.01 §­êng Gam 1521.01.01 S÷a bét Gam 1521.01.02 H­¬ng liÖu Gam ….. …. …. … Kim lo¹i 1521.02 Kim lo¹i Gam 1521.02.01 ThiÕt bÞ m¸ymãc Gam 1521.02.02 §ång Gam …. ….. … …. 1522 VËt liÖu phô 1522.01 Bao b×, thïng c¸t t«ng , tói lång Nhiªn liÖu 1523.03 Nhiªn liÖu + lËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån : lµ viÖc tÝnh tr­íc vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ph©n gi¸ trÞ gi¶m xuèng th©p h¬n so víi gi¸ trÞ sæ kÕ to¸n hµng tån kho. Nhê vao kho¶n dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho mµ doanh nghiÖp ph¶n ¸nh chÝnh x¸c h¬n gi¸ trÞ thùc tÕ cña tµi s¶n trªn b¶ng c©n ®«i kÕ to¸n ; dù phßng gi¶m gÝa cã t¸c dông gi¶m l·i cña niªn ®é kÕ to¸n nªn doanh nghiÖp tÝch luü d­îc mét nguån tµi chÝnh mµ lÏ ra nã ®· ®­îc ph©n chia nguån tµi chÝnhnµy t¹m thêi n»m trong TSL§ vµ khi cÇn thiÕt ®Ó bï ®¾p c¸c kho¶n thiÖt h¹i thùc tÕ do vËt t­, s¶n phÈm hµng ho¸ tån kho bÞ gi¶m gi¸, ph¸t sinh .Mét diÓm l¬i n÷a lµ dù phßng gi¶m gi¸ ®­îc ghi nhËn nh­ mét kho¶n chi phÝ lµm gi¶m thu nhËp doanh nghiÖp dÉn ®Õn gi¶m thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép - TiÒn l­¬ng : C«ng ty trÝch tiÒn l­¬ng kho¸n s¶n phÈm trong ®ã bao gåm c¶ kho¸n tiÒn l­¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. §iÒu ®ã ®¶m b¶o c«ng b»ng cho ng­êi lao ®éng trùc tiÕp nghØ phÐp song ®Ó ®¶m b¶o cuéc sèng nhu cÇu tèi thiÓu khi ng­êi c«ng nh©n cã viÖc ph¶i nghØ phÐp ®Ó cã ®iÒu kiÖn gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò trong cuéc sèng cña hä nªn C«ng ty cÇn ph¶i trÝch tr­íc tiÒn l­¬ng nghØ phÐp cho c«ng nh©n s¶n xuÊt mµ vÉn kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ vÉn ®¶m b¶o ®Õn chÕ ®é nghØ phÐp cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. Hµng n¨m c«ng ty nªn dù kiÕn tæng l­¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n s¶n xuÊt trong n¨m lµm c¬ së ®Ó tÝnh tr­íc tiÒn l­¬ng nghØ phÐp. KÕt luËn Qua nghiªn cøu t×m hiÓu vÒ lý luËn còng nh­ thùc tiÔn vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n kÕ to¸n ë C«ng ty thùc phÈm miÒn b¾c, em thùc sù nhËn thÊy ®­îc tÇm quan träng cña tæ chøc kÕ tãan ®¨c biÖt lµ c«ng t¸c ë c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ kinh doanh . Nã cung cÊp sè liÖu cho viÖc ph©n tÝch t×nh h×nh kinh doanh, ph¶n ¸nh mét c¸ch chÆt chÏ vµ chÝnh x¸c th«ng tin thùc tÕ cÇn thiÕt cho l·nh ®¹o c«ng ty ®Î chØ ®¹o tèt mäi ho¹t ®éng kinh doanh cuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty . H¬n n÷a tæ chøc kÕ to¸n cßn ph¶n ¸nh cho gi¸m ®èc t×nh h×nh thµnh to¸n c«ng nî cña c«ng ty, thÊt tho¸t ø ®äng vèn gióp c«ng ty sö dông cã hiÖu qu¶ h¬n nguån vèn cña m×nh vµ chÊp hµnh ®óng chÕ ®é chinh s¸ch cña Nhµ n­íc Qua th¬i gian thùc tËp t¹i c«ng ty em nh©n thÊy c«ng t¸c cña C«ng ty thùc phÈm miÒn b¾c cã nhiÒu ­u ®iÓm song bªn c¹nh ®ã cßn mét sè tån t¹i c©n xem xÐt vµ ®iÒu chØnh, nh»m gãp phÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ngty V¬i thêi gian th­c tËp ng¾n ngñi vµ tr×nh ®é kinh nghiÖm cßn h¹n hÑp nªn bµi b¸o c¸o cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt em rÊt mong muèn ®­îc sù chØ b¶o cña thÇy c« gi¸o , vµ c¸c c« c¸c chó t¹i phßng kÕ to¸n c«ng ty Mét lÇn n÷a em xin tr©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o : “ Lª ThÞ Thanh H­¬ng” vµ c¸c c¸n bé kÕ to¸n ë C«ng ty thùc phÈm miÒn b¾c ®· chØ b¶o vµ h­íng dÉn em nhiÖt t×nh bµi b¸o c¸o nµy

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc35887.DOC
Luận văn liên quan