Đề tài Thực tập quá trình thiết bị nhà máy bia Sài Gòn

MỤC LỤC I. TỔNG QUAN ĐƠN VỊ SẢN XUẤT 1 1.1 Lịch sử thành lập tổng công ty Bia – Rượu – NGK Sài Gòn SABECO 1 1.2 Các sản phẩm và dịch vụ hiện nay 2 1.3 Cơ cấu tổ chức của SABECO 3 1.4 Vị thế của SABECO trong ngành công nghiệp bia Việt Nam 4 1.5 Các thành tựu đạt được trong 30 năm qua 4 1.6 Nhà máy Bia Sài Gòn – Nguyễn Chí Thanh 5 1.7 Vệ sinh môi trường 7 1.8 An toàn lao động 7 1.9 Phòng cháy chữa cháy (PCCC) 9 1.10 Xử lý chất thải 9 II. DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ 10 2.1 Nguyên liệu 10 2.2 Các dạng năng lượng sử dụng 20 2.3 Qui trình công nghệ 21 III. CHI TIẾT QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ 22 3.1 Xưởng nấu 22 3.2 Xưởng APV 33 3.3 Xưởng lên men 36 3.4 Xưởng lọc 44 3.5 Xưởng chiết 52 IV. MÁY – THIẾT BỊ 61 4.1 Máy rửa chai 61 4.2 Máy thanh trùng bia chai 67 V. VỆ SINH CÔNG NGHIỆP 74 5.1 Khái niệm về CIP 74 5.2 Các loại vật liệu và phản ứng với tác nhân tẩy rửa 75 5.3 Các chất làm sạch 76 5.4 Tác nhân khử trùng 77 5.5 Qui trình tẩy rửa và khử trùng trong hệ thống CIP 77 VI. NHẬN XÉT 81 VII. TÀI LIỆU THAM KHẢO 81

doc86 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 26/01/2013 | Lượt xem: 2121 | Lượt tải: 15download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực tập quá trình thiết bị nhà máy bia Sài Gòn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
.Cam huùt chaân khoâng laàn 1Cam môû CO2 ñeå thoåi khoâng khí ra khoûi chaiCam ñoùng CO2. Cam huùt chaân khoâng laàn 2Cam môû CO2 (baét ñaàu chieát bia).Maâm mang chai, laø boä phaän chính cuûa maùy. Goàm maâm treân vaø maâm döôùi. Maâm döôùi laø boä phaän taïo chuyeån ñoäng ñi leân cuûa chai, vaø laø boä phaän lieân keát vôùi boä truyeàn ñoäng cuûa maùy.Ñeá ñôõ chai, goàm coù 72 ñeá, töông öùng vôùi 72 chai, beân döôùi coù raõnh cam taïo chuyeån ñoäng leân xuoáng cho chai.Cam duøng cho cheá ñoä CIP (thanh truøng).Cam ñoùng CO2 laàn nhaát, giaûm löôïng bia vaøo chai töø töø.Cam ñoùng CO2 laàn hai, ñoùng kín haún, bia ñaõ vaøo ñuû. ÔÛ daây chuyeàn bia chai thì cam chæ ñoùng CO2 moät laàn.Cam xaû boït coå chai, sau khi bia ñaõ vaøo ñaày chai thì löôïng boït ôû coå chai khaù nhieàu  xaû bôùt ra ngoaøi.Cam môû CO2 , xaû boït coøn laïi ra ngoaøi. (chai ñaõ ra khoûi baøn mang chai)Cam ñoùng CO2 chuaån bò cho chai khaùc vaøo vaø laëp laïi quaù trình chieát bia nhö treân.Sao ñöa chai ra khoûi maâm chieát.Sao cuûa boä phaän ñoùng nuùt chai. Chai tröôùc khi ñöôïc ñoùng nuùt seõ ñi qua tia nöôùc aùp löïc cao, ñeå ñuoåi khí ôû coå chai ra heát.Sao chuyeån chai ra caàu taûi sau khi keát thuùc quaù trình ñoùng nuùt.Caàu chai ra. Ñöa chai ñaày qua boä phaän kieåm tra ñeå chuaån bò vaøo maùy haáp.Caùc vaùch ñôõ chai baèng nhöïa.Nguyeân lyù hoaït ñoäng: - Bia ñöôïc roùt vaøo chai nhôø vaøo söï caân baèng ñaúng aùp giöõa khoâng khí trong chai vaø CO2 dằn bia ôû boàn chiết beân treân, bia theo ñaàu roùt seõ chaûy xuoáng theo thaønh chai ñeå traùnh taïo boït. Khi möïc bia chaïm ñeán mieäng cuûa ñaàu roùt thì döøng laïi nhôø söï cheânh leäch aùp suaát giöõa khoaûng khoâng khí ôû coå chai vaø boàn bia. - Tuøy thuoäc vaøo löôïng bia caàn roùt vaøo chai maø ta thay baèng caùc ñaàu roùt daøi hay ngaén. Vaø tuøy thuoäc vaøo hình daùng cuûa coå chai maø ta ñieàu chænh ñoä cao cuûa mieáng phoát cao su doïc treân voøi chieát ñeå laøm giaûm boït trong quaù trình roùt. Khi chai ra khoûi heä thoáng thì gaëp 1 tia nöôùc phun ngang vôùi aùp löïc maïnh nhaèm ñaåy khoâng khí vaø boït ra ngoaøi. Caùc giai ñoaïn chieát bia: - Giai ñoaïn 1: huùt chaân khoâng. Chai khi vaøo maùy chieát chöùa ñaày khoâng khí. Ñaàu voøi chieát coù lieân keát vôùi moät bôm chaân khoâng, huùt khoâng khí töø trong chai ra. - Giai ñoaïn 2: taïo aùp suaát ñoái khaùng. Sau khi huùt chaân khoâng, CO2 ñöôïc ñöa vaøo chai, coù theå töø khoaûng khoâng phía beân treân beå chöùa bia cuûa maùy chieát hoaëc töø ngoaøi. - Giai ñoaïn 3: roùt bia vaøo chai. Khi aùp suaát trong chai vaø aùp suaát trong beå chöùa bia cuûa maùy chieát caân baèng nhau, bia ñöôïc chaûy moät caùch nheï nhaøng vaøo chai do söï cheânh leäch theá naêng. Khí trong chai ñöôïc ñaåy ra ngoaøi theo ñöôøng daãn khí cuûa voøi chieát. Giai ñoaïn 4: ñaày chai. Quaù trình roùt bia seõ döøng laïi khi möùc bia chaïm tôùi oáng daãn khí ra cuûa ñaàu chieát. Khi ñoù valve thoâng khí phía treân beå chöùa bia cuõng ñoùng laïi. Giai ñoaïn 5: haï chai ra khoûi voøi chieát. Caùc thoâng soá vaän haønh: - AÙp löïc gioù nguoàn vaøo: 4 ÷ 6 bar - AÙp löïc gioù ñoùng môû cam: 2 ÷ 3 bar - AÙp löïc gioù ñoùng môû pistion naâng chai: 3 ÷ 3.5 bar - AÙp löïc gioù thoåi nuùt: 1 ÷ 2 bar - AÙp löïc CO2 vaøo boàn chieát: 2 ÷ 3 bar - AÙp löïc nöôùc nguoàn ñeán maùy: 1 ÷ 2 bar - AÙp löïc bôm huùt chaân khoâng: -0.9 ÷ -0.6 bar - AÙp löïc ñaàu voøi phun nöôùc vaøo chai ñuoåi khoâng khí: 10 ÷ 20 bar - Nhieät ñoä bia nhaän töø phaân xöôûng leân men: 4 ÷ 10oC - AÙp löïc oáng daãn bia ñeán maùy chieát: 4 ÷ 5 bar - Toác ñoä chieát toái ña: 32.000 chai/h Boä phaän ñoùng naép: Cuïm ñoùng nuùt hoaït ñoäng chuû yeáu nhôø keát caáu cô khí beân trong, cho pheùp huùt nuùt khoeùn vaøo pheãu vaø coù caàn gaït cho nuùt khoeùn laät uùp ñuùng vò trí, sau ñoù seõ ñöôïc di chuyeån theo moät höôùng tôùi khuoân daäp vaø ñaåy töøng naép vaøo mieäng chai. Ñuùng thôøi ñieåm ñoù, buùa daäp xuoáng ñoùng chaët naép vaøo coå chai. Caùc cô caáu naøy hoaït ñoäng nhôø boä truyeàn ñoäng, ñöôïc ñieàu khieån baèng caûm bieán vaø khí neùn. Naêng suaát thieát bò ñoùng naép phaûi ñoàng boä vôùi thieát bò chieát. Maùy haáp Trình baøy chi tieát ôû phaàn IV. MAÙY – THIEÁT BÒ Chai sau khi ra khoûi chieát seõ ñi qua maùy soi chai löng, hoaït ñoäng baèng caùch chieáu tia phoùng xaï γ, chuøm tia chieáu vuoâng goùc vôùi möïc chaát loûng vaø boït, neáu theå tích bia khoâng ñuû thì löôïng haït nhaän ñöôïc ôû maøng thu seõ nhieàu, neáu bia chieát dö thì löôïng haït xuyeân qua seõ ít hôn, chæ nhöõng chai coù theå tích ñuùng yeâu caàu thì môùi ñi qua. Sau ñoù chai ñöôïc qua kieåm tra tröïc tieáp baèng maét thöôøng toaøn boä nhöõng baát thöôøng cuûa chai. Ñaây laø ngöôøi seõ chòu traùch nhieäm ñaàu tieân neáu nhaø maùy nhaän ñöôïc phaøn naøn veà nhöõng daáu hieäu baát thöôøng lieân quan ñeán chai bia nhö chai bò löng, nöùt, meû, coù vaät laï beân trong. Töø ñaây bia seõ chuyeån vaøo maùy haáp seõ thanh truøng nhaèm loaïi trieät ñeå vi sinh vaät vaø naám men trong chai, giuùp baûo quaûn ñöôïc laâu hôn. Maùy daùn nhaõn Daùn nhaõn laø coâng vieäc gaén thöông hieäu cuûa coâng ty leân saûn phaåm, aán töôïng ñaàu tieân cuûa ngöôøi tieâu duøng chính laø thöông hieäu ñöôïc in treân chai bia, daáu hieäu ñeå phaân bieät vôùi caùc thöông hieäu bia khaùc. Chính vì theá vieäc daùn nhaõn ñoøi hoûi ñoä chính xaùc veà kích thöôùc, vò trí nhaõn raát cao. Bia sau khi thanh truøng seõ ñöôïc baêng taûi vaän chuyeån theo ñöôøng voøng nhaèm oån ñònh löu löôïng chai tröôùc khi vaøo thieát bò daùn nhaõn. Caáu taïo: Cuïm tröôùc khu vöïc daùn nhaõn:Caûm bieán kieåm tra chai ñaõ ñöôïc ñoùng naép hay chöa, neáu phaùt hieän chai chöa ñoùng naép thì maùy seõ döøng laïi.Caàu voâ chai ñaàu vaøo cuûa maùy.Sao chaën chai, hoaït ñoäng nhôø moät xylanh khí neùn ôû beân döôùi. Khi maùy hoaït ñoäng, sao chaën chai xoay töï do do löïc di chuyeån cuûa chai taïo ra, khi muoán khoâng cho chai vaøo thì xylanh khí neùn seõ eùp sao chaën chai laøm ngaên doøng chai vaøo maùy.Caûm bieán phaùt hieän chai vaøo.Vít taûi chai, taïo ra khoaûng caùch caùc chai khôùp vôùi caùc vò trí treân sao cuoán chai vaøo.Sao cuoán chai vaøo vuøng daùn nhaõn. Cuïm caáp nhaõn cho chai:UÏ mouse. Laøm nhieäm vuï laáy nhaõn ñaõ coù keo töø uï tay laáy keo vaø daùn vaøo chai. Löïc eùp nhaõn vaøo chai laø löïc neùn cuûa mouse khi bò eùp vaøo chai. Bôm keo. Hoaït ñoäng nhôø khí neùn, bôm hoaït ñoänng lieân tuïc trong quaù trình maùy laøm vieäc, coù theå ñieàu chænh löôïng keo bôm baèng caùch ñieàu chænh valve ôû ñöôøng gioù ra.Thuøng chöùa keo.Truïc laên keo. Coù theå ñieàu chænh ñoä daøy lôùp keo baèng caùch ñieàu chænh khe hôû giöõa dao gaït keo vaø truïc keo.UÏ tay laáy keo. Laøm nhieäm vuï cung caáp nhaõn ñaõ coù keo cho uï mouse.Boä phaän caáp nhaõn. Cuïm taïo caùc chuyeån ñoäng cho chai:Maâm mang chai.Caùc boä choåi queùt laøm nhaõn oâm saùt vaøo thaân chai.Ñeá ñôõ chai, coù theå töï xoay taïi caùc vò trí choåi queùt.Caùc caûm bieán phaùt hieän thieáu chai treân maâm, ñöôïc boá trí phía treân cuûa caùc caây ty eùp ñaàu chai. Cuïm sau khi ra khoûi maâm mang chai:Sao cuoán chai ra.Con laên ñaåy chai ra caàu taûi, giuùp chai khoâng bò ngaõ khi ra khoûi sao cuoán chai.Boä choåi queùt nhaõn ñaàu chai, hoaït ñoäng nhôø 2 motor ñoäc laäp.Caàu taûi chai ra khoûi maùy.Boä ñaàu thoåi gioù laøm khoâ, saïch ñaàu chai.Maùy in haïn söû duïng, maõ soá saûn xuaát leân ñaàu chai. Ngoaøi ra, maùy coøn coù boä phaän taïo löïc eùp ñaàu chai, ñeå giöõ cho chai khoâng bò ngaõ. Löïc eùp nhôø vaøo chuyeån ñoäng cuûa cam ôû phía treân. Nguyeân lyù hoaït ñoäng: - Chai sau haáp ñöôïc caàu taûi di chuyeån ñeán maùy, qua boä caûm bieán soi kieåm tra naép roài vaøo vít taûi (5), qua caûm bieán quan saùt chai roài vaøo sao cuoán chai (6) vaø maâm mang chai (13), ñoàng thôøi cam ôû phía treân caùc caây ty chaën ñaàu chai seõ eùp xuoáng laøm giöõ chaët chai vaøo caùc ñeá ñôõ chai (14). - Ñoàng thôøi ôû beân cuïm caáp nhaõn, uï tay laáy keo (11) seõ laáy keo vaø laáy nhaõn caáp cho uï mousse (7). Ngoaøi chuyeån ñoäng xoay quanh truïc cuûa uï tay laáy keo, coøn coù chuyeån ñoäng laéc quanh truïc cuûa caùc tay laáy keo, ñeå cho keo vaø nhaõn ñöôïc tieáp xuùc heát beà maët. - Khi vò trí taâm cuûa 3 truïc : truïc maâm mang chai (13), truïc ñeá ñôõ chai (14) vaø truïc uï mouse (7) cuøng naèm treân 1 ñöôøng thaúng thì nhaõn seõ ñöôïc daùn vaøo chai, ñieåm tieáp xuùc ñaàu tieân cuûa nhaõn vaø chai laø ñöôøng thaúng naèm treân maët phaúng vuoâng goùc vôùi ñöôøng noái 3 taâm treân. - Sau ñoù chai seõ ñöôïc di chuyeån qua caùc vò trí ñöôïc boá trí choåi (14) ñeå nhaõn ñöôïc daùn saùt vaøo chai, ngoaøi chuyeån ñoäng quanh truïc cuûa maâm mang chai, chai coøn chuyeån ñoäng laéc quanh truïc cuûa ñeá ñôõ chai (nhôø vaøo boä cam naèm beân döôùi) ñeå beà maët nhaõn ñöôïc daùn heát leân thaân vaø chai. - Khi ñeán vò trí chai chuyeån vaøo sao cuoán chai (17) thì caùc ñaàu ty giöõ chai cuõng ruùt leân vaø chai tieáp tuïc ñöôïc 2 con laên queùt ñaàu chai laøm nhieäm vuï eùp nhaõn baïc oâm saùt vaøo ñaàu chai. Sau ñoù chai ñöôïc ñi chuyeån ra khoûi maùy nhôø caàu taûi (20). Chai tieáp tuïc di chuyeån ñeán vò trí in date. - Chai bia sau khi daùn nhaõn seõ ñöôïc kieåm tra thuû coâng ñeå loaïi nhöõng chai daùn nhaõn bò loãi. Keå töø ñaây chai ñaõ hoaøn toaøn saün saøng ñeå tieâu thuï, theo baêng chuyeàn ñeán maùy chaát chai ñaày (nguyeân taéc hoaït ñoäng nhö maùy gaép chai roãng). Sau ñoù keùt bia thaønh phaåm theo baêng chuyeàn ñeán maùy chaát pallet vaø ñöôïc xe chôû vaøo kho. Sô ñoà boá trí thieát bò daây chuyeàn bia lon Thuyeát minh cuï the:å Raõ lon - Pallet lon sau khi ñöôïc maùy chaát leân baêng taûi seõ ñöôïc chuyeån ñeán heä thoáng naâng piston. Taïi ñaây piston seõ naâng leân moät ñoaïn baèng chieàu cao cuûa lon. Khi coâng nhaân gaït caàn ñieàu khieån seõ ñaåy lôùp lon treân cuøng tôùi heä thoáng baêng chuyeàn. - Lôùp baêng chuyeàn coù beà roäng töông ñöông vôùi beà roäng cuûa 8 lon/haøng. Sau ñoù beà roäng giaûm daàn xuoáng coøn 4 lon/haøng, giaûm xuoáng 2 lon/haøng vaø cuoái cuøng laø 1 lon/haøng. - Toác ñoä cuûa maùy raõ lon khoaûng 30000 lon/h. Röûa lon - Lon ñöôïc ñi theo moät raõnh xoaén giuùp xoay töø ñöùng sang ngang vaø ñi vaøo thieát bò röûa lon. Ñaây laø heä thoáng vôùi voøi phun goàm 13 voøi noái tieáp nhau. - Sau khi ra khoûi heä thoáng röûa, lon seõ ñöôïc ñoåi chieàu quay xuoáng döôùi nhaèm truùt heát nöôùc ra khoûi lon. Nöôùc sau khi röûa seõ theo maùng höùng ñöa ra ngoaøi. Maùy chieát, ñoùng naép, thanh truøng bia lon - Lon tröôùc khi ñöa ñeán heä thoáng chieát bia seõ ñöôïc ñoåi chieàu quay leân. - Veà nguyeân taéc hoaït ñoäng thì heä thoáng chieát bia, ñoùng naép, thanh truøng bia lon gaàn nhö töông töï ôû bia chai. Chæ khaùc ôû heä thoáng chieát bia lon so vôùi bia chai laø caáu taïo heä thoáng chieát roùt cuûa piston phuø hôïp vôùi mieäng lon; chieát bia lon cuõng döïa treân nguyeân taéc ñaúng aùp nhöng aùp suaát naïp CO2 trong bia lon laø 3 bar vaø aùp suaát cuûa truï chieát laø 3 – 4 bar. - Sau khi chieát vaø ñoùng naép thì lon bia seõ ñöôïc ñoåi chieàu quay xuoáng tröôùc khi vaøo maùy haáp (bieän phaùp naøy giuùp phaùt hieän nhöõng lon ñoùng naép khoâng chaéc, khi qua maùy haáp döôùi aùp löïc hôi noùng beân trong giaõn nôû ra seõ laøm xì naép lon, nhöõng lon naøy khi qua maùy kieåm tra seõ bò phaùt hieän vaø loaïi ra). Thôøi gian lon qua maùy thanh truøng laø khoaûng 40 phuùt. - Heä thoáng thanh truøng bia lon goàm 9 vuøng coù nhieät ñoä töông öùng laø: 123456789Nhieät ñoä caøi ñaët ( oC)333947.5626260.5484135Nhieät ñoä laøm vieäc (oC)37.341.146.461.961.960.545.940.835.7 Xeáp hoäp - Bia lon sau khi ra khoûi thieát bò thanh truøng seõ ñöôïc baêng taûi vaän chuyeån ñeán thieát bò caân kieåm tra lon. Vôùi nhöõng lon khoâng ñuû troïng löôïng hoaëc quaù troïng löôïng seõ bò thieát bò töï ñoäng ñaåy ra ngoaøi heä thoáng. Vôùi nhöõng lon ñaït tieâu chuaån seõ ñöôïc baêng taûi ñöa ñeán thieát bò in date ôû ñaùy lon. - Sau khi in date xong, bia lon seõ ñöôïc ñaûo quay trôû laïi vaø ñöa ñeán maùy gaép cho lon vaøo thuøng. Moãi laàn maùy gaép lon vaøo 5 thuøng, moãi thuøng 24 lon. - Sau khi lon vaøo thuøng seõ qua thieát bò kieåm tra troïng löôïng thuøng (chuaån 8.5 kg/ thuøng). Nhöõng thuøng thieáu lon seõ ñöôïc ñöa ra ngoaøi ñeå coâng nhaân boå sung theâm. Nhöõng thuøng ñuû lon seõ ñöôïc ñöa ñeán maùy daùn thuøng vaø in date thuøng. Töø ñaây thuøng bia thaønh phaåm seõ ñöôïc vaän chuyeån vaøo kho chöùa. MAÙY – THIEÁT BÒ Maùy röûa chai Muïc ñích Loaïi boû toaøn boä nhaõn, caùc caën baån beân trong vaø ngoaøi chai. Ñoàng thôøi ñaûm baûo chai ñöôïc voâ truøng tröôùc khi chieát bia. Quaù trình röûa chai ñöôïc tieán haønh trong caùc maùy röûa chuyeân duïng, chai ñöôïc phun ngaâm trong dung dòch taåy röûa (soude) sau ñoù phun nöôùc noùng vaøo beân trong vaø ngoaøi ñeå loaïi toaøn boä soude. Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán hieäu quaû röûa chai - Thôøi gian ngaâm chai phaûi ñaûm baûo caùc caën baån hoøa tan, caùc nhaõn maùc taùch rôøi khoûi chai. Thôøi gian ngaâm ôû nhaø maùy khoaûng 25 phuùt. - Aùp suaát phun coù taùc ñoäng moät caùch cô hoïc tôùi söï loaïi boû caùc caën baån vaø nhaõn maùc ra khoûi chai. Maùy keát hôïp giöõa quaù trình ngaâm vaø phun röûa neân ñaït hieäu quaû röûa cao. - Nhieät ñoä röûa caøng cao, söï hoøa tan caën baån caøng nhanh. Nhieät ñoä thích hôïp khoaûng 60 – 85oC tuyø theo yeâu caàu taåy röûa. - Taùc nhaân taåy röûa hay ñöôïc söû duïng laø kieàm vì khaû naêng tieâu dieät vi sinh vaät cao vaø hoøa tan giaáy baïc toát. Nguyeân taéc röûa chai Chai ñi trong maùy röûa laàn löôït ñöôïc traûi qua caùc coâng ñoaïn: - Ngaâm sô boä trong moät hoaëc nhieàu beå chöùa nöôùc coù nhieät ñoä taêng daàn, moät maët traùnh laøm thuûy tinh giaõn nôû ñoät ngoät, loaïi tröôùc chaát baån coù trong chai (traùnh laøm nhieãm nhöõng khu vöïc sau) vaø loaïi khí toàn ñoïng trong chai. - Ngaâm trong soude noùng: giai ñoaïn naøy taùc nhaân taåy röûa seõ hoøa tan hoaøn toaøn giaáy baïc beân ngoaøi vaø dòch bia coøn soùt beân trong. Caùc vi sinh nhieãm vaøo chai ñeàu bò tieâu dieät ôû nhieät ñoä cao. - Phun röûa baèng soude noùng: nhaèm loaïi baõ nhaõn ra ngoaøi vaø taåy saïch maët ngoaøi chai. - Phun röûa baèng nöôùc noùng: röûa dung dòch soude toàn ñoïng trong chai keát hôïp taåy röûa maët trong vaø maët ngoaøi chai. - Phun röûa baèng nöôùc thöôøng: nhaèm haï nhieät ñoä cuûa chai xuoáng vaø tieáp tuïc taåy saïch chaát kieàm coøn trong chai. - Phun röûa baèng nöôùc saïch: ñaûm baûo chai hoaøn toaøn saïch vaø voâ truøng. Caáu taïo Chuù thích 1. Caàu ñöa chai ñeán tröôùc khu vöïc voâ chai. 2. Caàu ñöa chai vaøo ñuùng vò trí chuaån bò vaøo maùy. 3. Cô caáu gaït chai chaøo loï. Hai beân thaønh maùy coù ñeøn photocell ñeå phaùt hieän chai bò laät, bò choàng chai. 4. Caàu ñöa chai ra. 5. Cô caáu ñöa chai ra khoûi maùy. 6. Xích taûi mang caùc loï chöùa chai. 7. Vuøng beân trong maùy, goàm caùc boàn vaø caùc lam nöôùc röûa chai. Maùy coù heä thoáng caáp, thoaùt nöôùc lieân tuïc cho caùc boàn vaø caùc lam phun nöôùc. Ngoaøi ra coøn coù heä thoáng gia nhieät voû oáng cho soude (soude ñi beân trong, hôi noùng ñi beân ngoaøi). Moät soá boä phaän quan troïng - Roï chuïp chai ñöôïc laøm baèng nhöïa chòu nhieät, ñaây laø boä phaän ñi cuøng vôùi chai töø ñaàu vaøo ñeán ñaàu ra. Thoâng thöôøng chieàu cao cuûa roï seõ chuïp toaøn boä chai, khi ñi vaøo trong maùy seõ aên khôùp vôùi löôùi theùp ñôõ beân döôùi nhaèm giuùp chai traùnh rôi, rôùt ra ngoaøi ôû nhöõng khuùc cua, quay ñaàu. Moät laàn vaøo 27 chai/ haøng. Hình SEQ Hình \* ARABIC 22. Hình aûnh moät soá loaïi roï chuïp chai - Cô caáu naïp chai coù 2 löôõi moùc baèng nhöïa cöùng, chai seõ ñöôïc ñaåy tuaàn töï vaøo caùc roï. Cô caáu ra chai hoaït ñoäng töông töï, khi chai vöøa ñaåy ra, theo chieàu quay cuûa truïc thì phaàn buïng cuûa löôõi moùc seõ ñaåy chai ra baêng chuyeàn. Hình SEQ Hình \* ARABIC 23. Cô caáu naïp chai vaøo Hình SEQ Hình \* ARABIC 24. Cô caáu laáy chai raHình SEQ Hình \* ARABIC 25. Ñöôøng ñi cuûa baõ nhaõn - Ñöôøng ñi cuûa baõ nhaõn: khi chai ñeán cuoái baêng chuyeàn thì seõ coù 2 voøi phun soude töø treân baén maïnh xuoáng ñeå ñaåy nhaõn ra ngoaøi, sau ñoù nhaõn theo doøng soude chuyeån ñeán baêng chuyeàn vaø vaøo maùy eùp nhaõn ñöôïc boá trí cuoái maùy. Vò trí caùc boàn röûa chai - Boàn 1 + boàn 2: boàn ngaâm ban ñaàu, chöùa nöôùc nhieãm soude töø caùc boàn treân chaûy xuoáng. Chöùc naêng boàn naøy laøm saïch sô boä, laøm saïch daàu, nhôùt, caùt… vaø cuõng laøm chai aám daàn leân tröôùc khi vaøo boàn soude. ÔÛ khu vöïc naøy coù quaït huùt khí, hôi trong chai ra ngoaøi. - Boàn 3: chöùa soude, laø boàn chính laøm saïch chai, nhieät ñoä boàn 80 ÷ 85oC. AÙp löïc bôm soude 0.5 ÷ 1 bar. - Boàn 4: boàn nhieãm soude. Coù 4 lam phun nöôùc (2 lam troøn vaø 2 lam vuoâng). Nöôùc dö boàn 4 seõ chaûy xuoáng boàn 1 vaø 2. - Boàn 5: coù 2 lam troøn vaø 2 lam vuoâng. - Boàn 6: coù 3 lam troøn vaø 1 lam vuoâng. - Boàn 7: coù 4 lam troøn. Toång coäng coù 16 thanh lam (11 lam troøm vaø 5 lam vuoâng) phun nöôùc laøm saïch chai ôû caùc boàn 4, 5, 6, 7. Ngoaøi ra coøn coù 3 thanh lam phun nöôùc saïch (2 lam troøn vaø 1 lam vuoâng), laáy nöôùc tröïc tieáp töø ñöôøng oáng caáp nöôùc saïch, nhieäm vuï laøm saïch chai laàn cuoái. AÙp löïc nöôùc phun 0.4 ÷ 2 bar. Chuù yù: - Lam troøn laø lam phun vaøo beân trong chai, loã phun xoay ñöôïc nhôø vaøo boä sao truyeàn ñoäng ñaët ôû 2 ñaàu. Lam vuoâng laø lam phun beân ngoaøi chai, lam vuoâng coá ñònh vaø phun lieân tuïc beân ngoaøi chai. Hình SEQ Hình \* ARABIC 26. Lam troøn phun nöôùc röûa maët trong chai Hình SEQ Hình \* ARABIC 27. Lam vuoâng phun nöôùc röûa maët ngoaøi chai- Boàn 5, 6, 7 söû duïng nöôùc thu hoài, vaãn coù ñöôøng oáng caáp theâm nöôùc nhöng khoâng nhieàu. - Boàn 3 coù theå tích chöùa soude laø 40 m3. ÔÛ ñaàu vaø cuoái boàn 3 coù thanh lam Þ15 phun soude vaøo chai, aùp löïc phun 0.5 ÷ 1 bar. - Boàn 4 coù ñöôøng nöôùc töï chaâm theâm, khi nöôùc ôû boàn 4 dö seõ chaûy xuoáng boàn 1 vaø 2. - Boàn 7 coù valve töï chaâm nöôùc theâm, khi dö seõ traøn qua boàn 6 vaø 5, vaø cuoái cuøng cuõng chaûy xuoáng boàn 1 vaø 2. Boàn 1 vaø 2 khi dö ñaày nöôùc seõ xaû ra ngoaøi. - Nöôùc töø 3 thanh lam laøm saïch chai laàn cuoái chæ söû duïng moät laàn, khoâng thu hoài laïi. - Maùy coù 5 bôm chính. Khi baát kyø 1 bôm naøo khoâng hoaït ñoäng, hoaëc aùp löïc bôm khoâng ñuû vôùi giaù trò ñaõ caøi ñaët thì maùy seõ khoâng hoaït ñoäng. Soude ôû boàn 3 ñöôïc gia nhieät nhôø 1 ñöôøng oáng hôi noùng caáp vaøo maùy. Taùc nhaân röûa chai Yeâu caàu ñoái vôùi chaát taåy röûa - Hieäu quaû röûa cao: hoøa tan nhanh chaát baån, khaû naêng thaám giaáy toát, hoøa tan toát trong nöôùc, tieâu dieät hoaëc öùc cheá maïnh vi sinh vaät. - Khoâng ñoäc, khoâng taïo caën, boït. - Deã ñònh löôïng, reû tieàn. - Chaát taåy röûa hay ñöôïc söû duïng laø NaOH vôùi noàng ñoä 2%, ñoàng thôøi coù boå sung moät soá phuï gia khaùc nhaèm ñaûm baûo caùc yeâu caàu treân. Caùc chaát phuï gia söû duïng goàm: chaát choáng taïo boït (Polix XT), choáng taïo caën (Stabilon), chaát taïo ñoä boùng cho chai (Foam Nox). - Ñònh kì seõ coù kó thuaät vieân kieåm tra ngaãu nhieân caùc chai sau khi ra khoûi maùy coù nhieãm soude hay khoâng, neáu phaùt hieän söï coá seõ tieán haønh kieåm tra toaøn dieän heä thoáng maùy. Boä truyeàn ñoäng - Maùy hoaït ñoäng nhôø vaøo 1 motor qua 1 boä truyeàn ñai. Truyeàn ñoäng cho 2 truïc cuûa xích taûi chai beân trong maùy baèng 2 khôùp cac ñaêng, vaø qua boä giaûm toác truïc vít – baùnh vít. Truyeàn ñoäng cho cô caáu laáy chai vaøo vaø ñöa chai ra qua boä giaûm toác xích, cô caáu cam vaø khôùp an toaøn khi quaù taûi cho maùy. 1. Boä truïc vít-baùnh vít, noái vôùi truïc cuûa baùnh xích taûi chia. 2. Boä choáng quaù taûi. Khi xích taûi bò quaù taûi ñeán moät giaù trò naøo ñoù thì boä truïc vít - baùnh vít 1 bò xoay ñi moät goùc  laøm ñaåy cô caáu beân trong cuûa boä choáng quaù taûi  maùy döøng laïi. 3. Khôùp cac ñaêng. 4. Boä truyeàn xích 5. Boä truyeàn ñai, noái vôùi motor. 6. Motor ñieän. 7. Cô caáu taïo chuyeån ñoäng cho cam ñöa chai ra khoûi maùy. 8. Cô caáu taïo chuyeån ñoäng cho cam ñöa chai vaøo maùy. Vaän haønh maùy - Veä sinh maùy: + Phaàn ñaàu maùy taàng treân, taàng döôùi. + Gaàm maùy, vuøng xung quanh theo loái ñi. + Gioû ñöïng baõ nhaõn, thuøng chöùa mieång, raùc ñeå ñuùng vò trí. - Theo doõi caùc valve hôi noùng, valve nöôùc, valve gioù. - Kieåm tra an toaøn ñieän ôû traïng thaùi hoaït ñoäng toát. - Kieåm soaùt chai vaøo maùy khoâng ngaõ, khoâng laãn chai khaùc loaïi, chai dô khoâng röûa ñöôïc. - Kieåm soaùt chai ra maùy khoâng ngaõ ñoå. - Kieåm soaùt caùc thoâng soá hoaït ñoäng cuûa maùy theo quy ñònh vaø ghi nhaän vaøo bieåu maãu. Thoâng soá vaän haønh - AÙp löïc oáng phun nöôùc saïch: 0.4 ÷ 2 bar - AÙp löïc oáng hôi noùng nguoàn ñeán maùy: 2 ÷ 4 bar - AÙp löïc bôm boàn soude: 0.5 ÷ 1 bar - Möïc nöôùc boàn soude: ñuùng vaïch dung tích - Nhieät ñoä boàn soude: 80 ÷ 85oC - Noàng ñoä boàn soude: 60 ÷ 100 mS - Toác ñoä chaïy maùy lôùn nhaát: 34000 chai/giôø Caùc böôùc vaän haønh maùy - Môû valve chaâm nöôùc vaøo caùc boàn cho ñaày. Kieåm tra caùc khoùa môû valve ñaõ ñuùng vò trí chöa. Kieåm tra, lau saïch caùc ñeøn photocell. - Môû coâng taéc nguoàn ñieän maùy - Baám nuùt xoùa loãi - Baám phím F9 ñeå choïn cheá ñoä ñieàu khieån maùy: + Soá 1: chaïy töï ñoäng. + Soá 2: chaïy tay. + Soá 3: ñieàu khieån baèng cable. - Ta choïn soá 1 ñeå maùy chaïy Auto. - Choïn tieáp F1 ñeå start. - Choïn F13 ñeå khôûi ñoäng laàn löôït 5 bôm. - Neáu caàn caøi ñaët laïi nhieät ñoä, aùp löïc bôm, ta choïn F16, roài choïn Run - Môû caàu taûi chai voâ vaø ra. - Môû coâng taéc ñeøn photocell - Khi caû 5 bôm ñaõ hoaït ñoäng toát thì tieáp tuïc môû maùy, baám ñoàng thôøi hai nuùt Run vaø Reset. Caùch khaéc phuïc nhöõng söï coá thöôøng gaëp SÖÏ COÁNGUYEÂN NHAÂNKHAÉC PHUÏCMaát ñieän theá ñieàu khieånCoâng taéc ñieàu khieån ñieän theá khoâng môû sau khi keát thuùc söï coá.Xoay khôûi ñoäng khoùa coâng taéc.Maùy khoâng theå khôûi ñoängMoät trong caùc nuùt döøng khaån caáp bò ñoùng.Khaéc phuïc söï coá, taùch rôøi söï nguy hieåm, keùo nuùt döøng khaån caáp.Bôm khoâng hoaït ñoängBaùo thôï maùy, thôï ñieän kieåm tra bôm.Caàu chì töï ñoäng baûo veä bôm, motor truyeàn ñoäng ñoùngKhôûi ñoäng quaù nhieàu laàn trong thôøi gian ngaén.Traùnh taàn soá ñoùng môû coâng taéc nhieàu.Chai khoâng naïp vaøo maùyCoâng taéc caàu taûi chai naïp vaøo maùy khoâng môû. Môû coâng taéc caàu naïp chai. Keït chai hoaëc chai bò beå, chai khaùc loaïi, nhaûy chai hay nhaäp hai chai cuøng luùc laøm nhaûy khôùp ly hôïp nhaäp chai.Ñôõ chai ngaõ, loaïi boû chai beå, mieång chai.Roï chai dính baùm nhieàu mieång, chai vuïn, keïo cao su.Duøng tay quay quay khôùp ly hôïp ñuùng thì trôû laïi. Laøm saïch roï chai.Chai khoâng thoaùt ra maùyCoâng taéc caàu taûi chai ra khoâng môû.Môû coâng taéc caàu.Keït mieång chai trong roï chai, roï chai bò beå, moùp.Laøm saïch mieång chai, thay theá roï chai.Nhaûy khôùp ly hôïp thoaùt chai ra do keït chai beå, roï raùch.Duøng tay quay quay khôùp ly hôïp veà ñuùng thì trôû laïi.AÙp löïc nöôùc boàn röûa saïch bò giaûm.Valve bít chính ñoùng.Môû valve bít chính.AÙp löïc dung dòch taåy röûa taïi caùc boàn yeáuLöôùi loïc bò ngheït.Veä sinh löôùt loïc.Cöûa naép khoâng ñöôïc ñoùng kín sau khi laøm veä sinh.Ñoùng kín caùc naép boàn.Maùy thanh truøng bia chai Nhieäm vuï Haáp bia sau khi chieát ñeå ñaûm baûo chaát löôïng bia theo nhö yeâu caàu, nhöõng taùc nhaân laøm hö bia seõ khoâng coøn, ñaûm bia ñöôïc baûo quaûn laâu. Beân caïnh ñoù nhôø vaøo ñoä noùng trong quaù trình haáp laøm cho mieáng cao su beân trong naép chai nôû ra, laøm kín nuùt vaø chai. Nguyeân lyù haáp bia laø duøng nöôùc ñöôïc gia nhieät ñeå töôùi töø treân xuoáng, thôøi gian chai ñi qua khoaûng 45 phuùt. Caùc vuøng töôùi nöôùc cuûa maùy coù nhieät ñoä khoâng gioáng nhau, noùng nhaát khoaûng 63oC, haïn cheá khaû naêng chai bò noå trong quaù trình haáp. Thoâng soá kyõ thuaät - Nhaø saûn xuaát : KHS (Ñöùc) - Kích thöôùc beân ngoaøi: chieàu daøi 19 m, chieàu cao 3 m, beà ngang 4.5 m - Vaät lieäu cheá taïo: theùp khoâng gæ - Coâng suaát: khoaûng 30000 chai/h. Toái ña coù theå ñaït 33000 chai/h. Caáu taïo Maùy goàm coù 2 taàng nhö nhau: taàng treân vaø taàng döôùi. Bia vaøo cuøng luùc caû 2 taàng. Caùc boä phaän chính: - Boä væ mang chai. - Caùc boàn chöùa nöôùc. - Boä maùng phaân phoái nöôùc töôùi xuoáng - Ñöôøng oáng vaø bôm nöôùc tuaàn hoaøn trong quaù trình haáp. - Heä thoáng ñöôøng oáng khí noùng ñeå gia nhieät cho nöôùc. - Caàu taûi chai vaøo vaø ra. Hình SEQ Hình \* ARABIC 28. Caáu taïo heä thoáng haáp bia chai Chuù thích Ñöôøng oáng caáp nöùôc cho caùc boàn. Ñöôøng oáng chuyeån nöôùc töø boàn chöùa nöôùc beân döôùi leân caùc boàn phun nöôùc ôû beân treân. Bôm nöôùc, 10 caùi Valve ñoùng môû nöôùc chaâm vaøo caùc boàn, ñöôïc ñieàu khieån baèng boä rôø le ño möïc nöùôc, goàm 8 caùi Caùc boàn chöùa nöôùc, goàm 8 boàn ñöôïc ñaùnh soá töông öùng treân hình veõ, trong ñoù boàn 4 vaø boàn 5 laø boàn keùp vaø laø boàn chính, nhieät ñoä cao nhaát. Moãi boàn coù 1 cöûa xaû nöôùc vaø nhieät keá ñeå theo doõi nhieät ñoä. Boä xaû nöôùc ngöng tuï cho ñöôøng oáng caáp hôi noùng. Ñöôøng oáng xaû nöôùc ngöng tuï ra coáng. Valve ñieän ñoùng môû hôi noùng. Valve hoaït ñoäng lieân tuïc ñeå ñaûm baûo nhieät ñoä trong boàn ñuùng vôùi nhieät ñoä ñaõ caøi ñaët. Ñöôøng oáng daãn hôi noùng. Valve ñoùng môû ñöôøng oáng hôi noùng vaøo maùy. Boä truyeàn ñoäng Hình SEQ Hình \* ARABIC 29. Caáu taïo boä truyeàn ñoäng maùy haáp Chuù thích Caàu taûi chai vaøo. Væ mang chai qua caùc maùng töôùi nöôùc noùng. Caàu taûi chai ra. Boä truyeàn ñoäng truïc vít-baùnh vít. Motor cho caàu taûi. Boä giaûm toác lôùn. Boä giaûm toác nhoû. Boä bieán toác ma saùt. Ñieàu chænh toác ñoä cuûa væ. Motor taïo chuyeån ñoäng cho væ. Thanh gaït chai vaøo væ. Boä truyeàn ñoäng xích. Chuù yù: treân ñaây laø caáu taïo boä truyeàn ñoäng cuûa moät taàng, taàng treân vaø döôùi cuõng nhö nhau. Tuy nhieân ôû taàng treân boä bieán toác khoâng ñieàu chænh baèng tay maø ñieàu chænh baèng boä bieán taàn (chæ chænh moät laàn roài söû duïng luoân, raát oån ñònh), coøn ôû taàng döôùi thì duøng boä bieán toác ma saùt, ñieàu chænh baèng tay quay öùng vôùi caùc vaïch treân ñóa. Baûng ñieàu khieån Hình SEQ Hình \* ARABIC 30. Boä ñieàu khieån maùy haáp Chuù thích Maët tröôùc cuûa tuû ñieàu khieån. “Dry running section 4”, ñeøn baùo tình traïng hoaït ñoäng cuûa boä gia nhieät boàn 4 (boàn keùp, nhieät ñoä khoaûng 63oC) “Dry running section 5”, ñeøn baùo tình traïng hoaït ñoäng cuûa boä gia nhieät boàn 5 (boàn keùp, nhieät ñoä khoaûng 62oC) “Dry running section 6”, ñeøn baùo tình traïng hoaït ñoäng cuûa boä gia nhieät boàn 6 (boàn chính, nhieät ñoä khoaûng 62oC) “Dry running section 7”, ñeøn baùo tình traïng hoaït ñoäng cuûa boä gia nhieät boàn 7 “Dry running section 8”, ñeøn baùo tình traïng hoaït ñoäng cuûa boä gia nhieät boàn 8 Ñoàng hoà hieån thò thoâng tin nhieät ñoä boàn 1 vaø 8, doøng treân laø nhieät ñoä thöïc teá ño ñöôïc ôû boàn, doøng beân döôùi laø nhieät ñoä caøi ñaët. Ñoàng hoà hieån thò thoâng tin nhieät ñoä boàn 2 vaø 7. Ñoàng hoà hieån thò thoâng tin nhieät ñoä boàn 3 vaø 6. Ñoàng hoà hieån thò thoâng tin nhieät ñoä boàn 4 (boàn chính). Ñoàng hoà hieån thò thoâng tin nhieät ñoä boàn 5 (boàn chính). Ñoàng hoà hieån thò toác ñoä cuûa væ treân (45±3 phuùt/ væ). Ñoàng hoà hieån thò toác ñoä væ döôùi (45±3 phuùt/ væ). Coâng taéc ñieän chính. “Fault overload relay” ñeøn baùo quaù taûi. “Horn off” Nuùt döøng khaån caáp. “Lower packback”, ñeøn baùo ñaày chai ôû ngoõ ra döôùi. “Upper packback”, ñeøn baùo ñaày chai ôû ngoõ ra treân. “Lower feed conveyor”, caàu chai vaøo beân döôùi. “Upper feed conveyor”, caàu chai vaøo beân treân. “Lower main conveyor”, væ döôùi. “Upper main conveyor”, væ treân. “Pump 1+10” bôm boàn 1 vaø 10. “Pump 2+9” bôm boàn 2 vaø 9. “Pump 3+8” bôm boàn 3 vaø 8. “Pump 4” bôm soá 4 “Pump 5” bôm soá 5 “Pump 6” bôm soá 6 “Pump 7” bôm soá 7 “Lower discharge conveyor” Caàu chai ra beân döôùi. “Upper discharge conveyor” caàu chai ra beân treân. “Light on” coâng taéc ñeøn chieáu saùng. “Temp. max. section 4” ñeøn baùo nhieät ñoä max cuûa boàn 4. “Temp. max. section 5” ñeøn baùo nhieät ñoä max cuûa boàn 5. “Level section 1” ñeøn baùo möïc nöôùc ôû boàn 1, khi möùc trong boàn chöa ñuû thì ñeøn saùng ñoàng thôøi bôm nöôùc theâm vaøo, khi nöôùc ñaõ ñuû thì ñeøn taéc vaø bôm ngöøng. “Level section 2” ñeøn baùo möïc nöôùc ôû boàn 2. “Level section 3” ñeøn baùo möïc nöôùc ôû boàn 3. “Level section 4” ñeøn baùo möïc nöôùc ôû boàn 4. “Temp. Min. section 4” ñeøn baùo nhieät ñoä min cuûa boàn 4. “Temp. Min. section 5” ñeøn baùo nhieät ñoä min cuûa boàn 5. “Level section 5” ñeøn baùo möïc nöôùc ôû boàn 5. “Level section 6” ñeøn baùo möïc nöôùc ôû boàn 7. “Level section 7” ñeøn baùo möïc nöôùc ôû boàn 7. “Level section 8” ñeøn baùo möïc nöôùc ôû boàn 8. “Alarm control on” ñeøn baùo môû coøi baùo. “Temp control on” ñeøn baùo môû heä thoáng valve hôi noùng. “Level control on” ñeøn baùo môû heä thoáng bôm nöôùc vaøo boàn. “Alarm control on” coâng taéc môû coøi baùo. “Temp. control on” coâng taéc môû heä thoáng valve hôi noùng. “Level control on” coâng taéc môû heä thoáng bôm nöôùc vaøo boàn. Vaän haønh maùy 1. Kieåm tra, chuaån bò maùy: - Thoâng röûa caùc löôùi chaän dô caùc boàn nöôùc. - Kieåm tra möùc nöôùc saïch cuûa caùc boàn ñaày ñuû (theo möùc kieåm tra). - Môû ñieän, kieåm tra caùc tín hieäu ñeøn baùo saùng ôû tình traïng toát. - Môû caùc valve nguoàn khôûi ñoäng maùy (valve gioù, nöôùc, hôi). - Kieåm tra caùc valve caáp hôi noùng töï ñoäng caùc boàn 4, 5, 6, 7. - Khôûi ñoäng laàn löôït töøng phaàn vaø kieåm tra hoaït ñoäng thieát bò: caàu taûi chai voâ vaø ra maùy, væ ñöa chai taàng treân, taàng döôùi. - Kieåm soaùt caùc thoâng soá maùy theo baûng caùc thoâng soá maùy. 2. Kieåm soaùt hoaït ñoäng cuûa maùy: - Veä sinh chaø boàn vaø röûa löôùi chaän dô caùc boàn khi nhaän ca. - Coâng nhaân vaän haønh quan saùt tín hieäu hoaït ñoäng maùy treân maøn hình ôû tuû ñieän. - Chai vaøo maùy haáp phaûi qua töôùi nöôùc röûa boït baùm beân ngoaøi ñeå haïn cheá rong reâu ñoùng baùm trong caùc boàn maùy, kieåm tra chai ngaõ. - Kieåm soaùt caùc thoâng soá theo baûng thoâng soá vaän haønh maùy: + Nhieät ñoä caùc boàn 3, 4, 5, 6. + Löôùi chaän dô caùc boàn. + Quan saùt maùng nöôùc töôùi ñeàu ôû caùc maùng töôùi. + Væ chai taàng treân, taàng döôùi chaïy lieân tuïc khoâng döøng suoát quaù trình haáp bia. + Kieåm tra bia trong chai coù ñoä trong suoát, khoâng keát tuïa caën noùng, khoâng bò ñuïc theo taàn suaát 30 phuùt/laàn. - Gôõ keït mieång chai caàu taûi taàng treân vaø taàng döôùi ñaàu ra chai, giöõ khoâng ñeå keït chai, caán laøm ngaõ chai, ñaûm baûo doøng chai ra lieân tuïc. - Ñaûm baûo veä sinh khu vöïc vaø thieát bò maùy trong luùc hoaït ñoäng. 3. Kieåm soaùt maùy tröôùc khi baøn giao ca saûn xuaát vaø döøng maùy: - Chæ ñöôïc ngöng maùy khi ngaên doøng chai vaøo vaø kieåm soaùt chai heát maùy haáp. - Duy trì caùc hoaït ñoäng cuûa maùy ñeán khi heát ca saûn xuaát. - Baøn giao laïi cho ngöôøi vaän haønh ca sau veà: + Caùc thoâng tin hoaït ñoäng cuûa ca mình. + Tình traïng thieát bò ñaõ vaän haønh. + Coâng vieäc veä sinh ngaên naép. - Döøng maùy vaøo cuoái tuaàn: + Ra heát chai trong maùy. + Khoùa hôi noùng nguoàn. + Xaû nöôùc caùc boàn. + Khoùa taét maùy, taét bôm, taét heä thoáng ñieàu khieån chaïy caàu chai, taét ñieän ôû tuû ñieän chính, khoùa gioù, khoùa hôi. 4. Thoâng soá vaän haønh: - AÙp löïc gioù: 2 ÷ 4 bar - AÙp löïc caùc bôm nöôùc: 0. 5÷ 1.5 bar - Caùc oáng beùc phun nöôùc: khoâng bò ngheït. - AÙp löïc nguoàn hôi noùng: 2 ÷ 4 bar. - Nhieät ñoä boàn 3, 6: 50 ÷ 58oC. - Nhieät ñoä boàn 4: 62 ÷ 64oC. - Nhieät ñoä boàn 5: 61 ÷ 63oC. Caùch khaéc phuïc nhöõng söï coá thöôøng gaëp SÖÏ COÁNGUYEÂN NHAÂNKHAÉC PHUÏCChai beå nhieàuNhieät ñoä caùc boàn khoâng ñuùng quy ñònh.Kieåm tra vaø canh chænh laïi thoâng soá nhieät ñoä caùc boàn.Caán keït treân caàu taûi chai.Kieåm soaùt laïi ñöôøng taûi chai , baùo cho toå tröôûng neáu thaáy caán keït laøm beå chai.Toác ñoä maùy chaäm.Canh chænh laïi toác ñoä maùy.Chai chieát ñaày.Chænh laïi möùc chieát.Ñoä haáp khoâng ñaïtLöôùi töôùi khoâng ñeàu hay ngheït.Veä sinh heä thoáng löôùi töôùi.Toác ñoä maùy quaù nhanh hoaëc quaù chaäm so vôùi quy ñònh.Kieåm tra laïi toác ñoä maùy.Nhieät ñoä khoâng khoâng ñaït theo quy ñònh.Kieåm tra nhieät ñoä vaø löu löôïng nöôùc töôùi boàn 4 vaø 5.Maùy khoâng hoaït ñoäng quaù 30 phuùtDo caùc maùy naèm tröôùc maùy haáp bò hö (maùy suùc, chieát…)Xöû lyù heát chai trong maùy.Do maùy haáp hö hoaëc caùc maùy sau maùy haáp khoâng hoaït ñoäng.Khoùa hôi noùng nguoàn ñeán maùy. Dôû naép boàn, xaû nöôùc thoâng thoaùng nguoàn nhieät.VEÄ SINH COÂNG NGHIEÄP Vieäc giöõ oån ñònh chaát löôïng bia trong moät thôøi gian daøi laø voâ cuøng quan troïng. Caùc thoâng soá cuûa bia ñoù laø muøi, vò, ñoä beàn boït, ñoä trong cuûa bia. Tuy nhieân neáu chæ ñôn thuaàn laø loïc thì seõ khoâng giöõ ñöôïc caùc ñaëc tính ñoù cuûa bia maø caàn phaûi keát hôïp vôùi coâng ñoaïn veä sinh, taåy röûa. Caàn duy trì veä sinh saïch seõ taïi moïi khu vöïc saûn xuaát, caùc thieát bò saûn xuaát, caùc ñöôøng oáng vaø veä sinh ñònh kì ñeå taåy boû taát caû caùc taïp nhieãm xuaát hieän. Ñoù laø moät yeâu caàu chính ñoái vôùi moïi xöôûng saûn xuaát trong lónh vöïc thöïc phaåm, ñoà uoáng. Moät trong nhöõng phöông phaùp taåy röûa tieät truøng ñoù laø phöông phaùp veä sinh taïi choã (CIP – Cleaning in place) ñöôïc hieåu noâm na laø boä phaän chuaån bò caùc dung dòch ñeå taåy röûa, veä sinh taïi phaân xöôûng. Khaùi nieäm veà CIP CIP (Clean in place) laø heä thoáng töï ñoäng laøm saïch beà maët phía trong cuûa caùc trang thieát bò saûn xuaát nhö maùy moùc, oáng daãn, caùc boàn chöùa… maø khoâng caàn phaûi thaùo dôõ caùc thieát bò ñoù,vì vaäy maø ñöôïc goïi laø heä thoáng veä sinh taïi choã. Caùc öu ñieåm cuûa CIP: - Hoaït ñoäng an toaøn. - Keát quaû laøm saïch oån ñònh. - Hieäu quaû kinh teá. - Ñaït ñöôïc söï an toaøn sinh hoïc toái ña cho saûn phaåm (giaûm toái ña söï laây nhieãm). Caùc loaïi vaät lieäu vaø phaûn öùng vôùi taùc nhaân taåy röûa Caùc thieát bò cuõ ñeàu ñöôïc laøm baèng theùp. Chuùng ñöôïc loùt 1 lôùp ñeäm ñeå ngaên caùch vôùi bia. Lôùp loùt naøy trung tính vaø haàu nhö ñöôïc laøm saïch hoaøn toaøn bôûi caùc taùc nhaân taåy röûa thoâng thöôøng, nhöôïc ñieåm cuûa noù laø phaûi thay sau moät thôøi gian söû duïng vì coù theå hö haïi vaø nhieãm taïp. Chæ duy nhaát coù caùc thieát bò baèng nhoâm ñöôïc duøng maø khoâng caàn lôùp loùt ñeäm vì coù lôùp oxit nhoâm hình thaønh beân ngoaøi baûo veä. Caùc thieát bò baèng nhoâm Nhoâm laø moät kim loaïi khaù reû ñöôïc duøng ñeå cheá taïo caùc thuøng chöùa vaø thieát bò, noù trung tính neân khoâng aûnh höôûng ñeán höông vò vaø chaát löôïng bia, khoâng caàn lôùp loùt baûo veä. Do vaäy nhoâm laø vaät lieäu lí töôûng. Tuy nhieân nhoâm vaãn coøn moät soá nhöôïc ñieåm sau: - Khi gaëp caùc taùc nhaâm kieàm, nhoâm seõ bò aên moøn nhanh choùng. - Nhoâm laø kim loaïi ôû vò trí cuoái trong daõy ñieän hoùa neân khi cho nhoâm tieáp xuùc vôùi caùc kim loaïi khaùc seõ gaây aên moøn ñieän hoùa  caùch li nhoâm vôùi caùc kim loaïi khaùc. - Nhoâm khoâng chòu ñöôïc acid maïnh, bò hö hoûng nhanh. - Nhoâm raát meàm vaø khoâng chòu ñöôïc aùp suaát chaân khoâng, caùc thieát bò baèng nhoâm coù nguy cô bò moùp khi coù 1 aùp suaát nhoû. Vì maáy lí do treân maø nhoâm ít ñöôïc duøng trong caùc nhaø maùy bia. Caùc thieát bò laøm baèng theùp niken-crom Trong caùc nhaø maùy bia, ngöôøi ta luoân noùi veà caùc loaïi theùp Ni-Cr hay coøn goïi laø theùp khoâng gæ V2A laø loaïi theùp chuyeân duøng cheá taïo thuøng chöùa bia, thieát bò leân men, caùc loaïi bôm, ñöôøng oáng daãn. Moät ñieåm löu yù laø theùp V2A khoâng chòu ñöôïc caùc taùc nhaân taåy röûa khöû truøng coù chöùa chlor neân traùnh duøng dung dòch taåy röûa hypochlorite keát hôïp vôùi caùc dung dòch taåy röûa coù tính acid, neáu khoâng loaïi theùp naøy seõ bò aên moøn nhanh choùng. Öu ñieåm cuûa theùp khoâng gæ laø khaû naêng choáng chòu acid vaø kieàm coù nghóa laø chuùng raát thích hôïp cho quaù trình taåy röûa baèng caùc heä thoáng CIP, do ñoù caùc phaân xöôûng môùi luoân ñöôïc xaây döïng baèng vaät lieäu naøy. Beà maët trong cuûa thuøng chöùa phaûi nhaün ñeå coù theå loaïi boû deã daøng caùc taïp chaát baèng caùc phöông phaùp laøm nhaün beà maët nhö maøi nhaün caùc moái haøn; ñaùnh boùng baèng ñieän beà maët beân trong. Caùc oáng noái laøm töø cao su hay chaát deûo Haàu heát caùc oáng noái ñeàu ñöôïc laøm baèng cao su vaø nguy cô nhieãm taïp chaát raát cao. Neáu chæ xeùt ñoaùn tình traïng beân trong cuûa caùc oáng noái qua beà ngoaøi thì sai laàm vì beân trong cao su coù nhieàu veát gôïn vaø raát khoù laøm saïch. Caùc oáng noái cao su neân ñöôïc laøm saïch baèng dung dòch soude loaõng, caùc acid coù tính oxy hoùa gaây ra nhöõng bieán ñoåi trong phaân töû cao su neân phaûi thaän troïng khi duøng. Nhieàu loaïi oáng cao su aûnh höôûng ñeán muøi vò bia do muøi cuûa noù nhaát laø khi mieáng cao su ñoù bò phaù huûy hay laõo hoùa, do ñoù caàn kieåm ra söï phuø hôïp cuûa cao su trong ngaønh thöïc phaåm. Ñeå traùnh nguy cô nhieãm taïp vaø nguy cô taêng oxy xaâm nhaäp vaøo khi söû duïng caùc oáng noái cao su, ngöôøi ta ñang thay theá laàn caùc oáng noái cao su baèng caùc moái noái baèng theùp. Caùc chaát laøm saïch Laøm saïch laø quaù trình loaïi boû caùc caën, baõ, chaát keát tuûa nhö protein, lipid, muoái voâ cô, höõu cô vaø caùc vi sinh vaät. Ta voâ truøng moät beà maët baèng caùch: - Khöû truøng baèng hoùa chaát. - Voâ truøng baèng nhieät. Caùc chaát baån coù theå phaân bieät nhö sau: - Chaát hoøa tan vaø khoâng hoøa tan trong quaù trình taåy röûa. - Caùc chaát coù theå taïo thaønh nhuõ töông nhöng khoâng hoøa tan  neân ñöôïc nhuõ hoùa. - Caùc chaát khoâng taïo thaønh nhuõ töông nhöng khoâng tan. Caùc chaát naøy phaûi ñöôïc nhuõ hoùa sau khi thaám öôùt baèng caùch söû duïng caùc phuï gia. Moâi tröôøng taåy röûa ñôn giaûn vaø deã söû duïng nhaát laø nöôùc. Caùc duïng cuï söû duïng ñeå chaø röûa laø baøn chaûi vôùi caùc kích côõ khaùc nhau. Tuy vaäy khoâng phaûi moïi chaát baån ñeàu coù theå taåy röûa theo phöông phaùp thuû coâng. Yeâu caàu ñoái vôùi chaát laøm saïch: - Tính hoøa tan trong nöôùc cao. - Coù khaû naêng laøm saïch toát. - Coù hieäu quaû ôû nhieät ñoä thaáp. -Coù khaû naêng thaám öôùt cao. - Laéng caën ít, khoâng taïo boït. - Khoâng phaûn öùng vôùi muoái trong nöôùc, khoâng baøo moøn thieát bò. - Deã daøng söû duïng, giaù thaønh thaáp. Xeùt theo pH caùc chaát laøm saïch chia ra 2 daïng: - Caùc chaát taåy röûa coù tính kieàm (thöôøng laø soude) vaø acid (acid phosphoric, acid sulfuric, acid nitric, acid citric…) - Caùc taùc nhaân khöû truøng tính kieàm vaø tính acid. Taùc nhaân khöû truøng Caùc chaát tieät truøng coù chöùc naêng töông töï nhö caùc taùc nhaân taåy röûa (hay laø laøm saïch). Caùc chaát khöû truøng thöôøng laø: - Caùc hôïp chaát halogen. - Caùc chaát oxy hoùa. - Caùc hôïp chaát amoni baäc 4. - Caùc chaát hoaït ñoäng beà maët löôõng tính. Amon baäc 4: thöôøng coù trong nhieàu taùc nhaân khöû truøng, laø chaát hoaït ñoäng beà maët, coù pH trung tính vaø coù ñaëc tính khöû truøng toát. Nhöôïc ñieåm laø taïo boït vaø caën. Acid peracetic: ñöôïc söû duïng ôû noàng ñoä 0.01 – 0.1%. Hieäu quaû khöû truøng cuûa noù phuï thuoäc vaøo khaû naêng giaûi phoùng oxy nguyeân töû, laø taùc nhaân khöû truøng lí töôûng vì khoâng sinh boït vaø khoâng taïo caën sau khi söû duïng. Tuy nhieân noù laøm tan cao su neân khoâng ñöôïc duøng ñeå ngaâm caùc thieát bò coù chöùa caùc oáng noái cao su. Qui trình taåy röûa vaø khöû truøng trong heä thoáng CIP Trình baøy caùc böôùc chaïy CIP ôû xöôûng leân men. Taát caû caùc quy trình veä sinh caàn phaûi thöïc hieän theo ñuùng höôùng daãn coâng vieäc nhaèm ñaûm baûo veä sinh an toaøn thöïc phaåm. Caùc hoùa chaát söû duïng Dung dòch NaOH noàng ñoä 2 - 2,5% : coù taùc duïng taåy röûa caën baùm treân beà maët thieát bò vaø ñöôøng oáng. Dung dòch Oxonia active( peroxyacetic acid): duøng ôû noàng ñoä 0,2 - 0,7% ôû nhieät ñoä thöôøng, coù taùc duïng thanh truøng thieát bò vaø ñöôøng oáng. Dung dòch acid oxalic 1% vaø dung dòch formol 1% hoaëc daïng vieân ñoát ñeå xoâng hôi coù taùc duïng dieät khuaån maïnh. Hoãn hôïp Stabilon vaø Foam nox ñöôïc troän chung vôùi NaOH coù taùc duïng haïn cheá taïo boït, coù khaû naêng taåy röûa maïnh (ñaëc bieät laø caùc chaát keo). Trimeta HC: duøng loaïi boû caùc chaát keo cuûa houblon baùm vaøo thaønh thieát bò, taûy röûa ñaù bia baùm treân maët kính quan saùt, coù tính naêng dieät khuaån. Quy trình veä sinh Thuøng laéng caën vaø thieát bò trao ñoåi nhieät ôû khu vöïc APV: Sau moãi meû bôm dòch nha, thuøng laéng vaø thieát bò trao ñoåi nhieät ñöôïc veä sinh cuøng vôùi nhau theo caùc böôùc sau: Sau khi duøng nöôùc noùng 100oC ñuoåi heát dòch nha trong thuøng laéng, duøng nöôùc noùng 80oC chaïy tuaàn hoaøn khoaûng 10 phuùt ñeå traùng laïi saïch laïi. Duøng NaOH ôû 80oC hoaëc Oxonia active (sau toái ña boán meû veä sinh baèng NaOH thì duøng Oxonia acitve ñeå veä sinh) chaïy thuaàn hoaøn trong 10 phuùt ñeå veä sinh ñöôøng oáng vaø thieát bò trao ñoåi nhieät (khoâng bôm vaøo thuøng laéng). Röûa laïi baèng nöôùc noùng 80oC ñeå thu hoài laïi NaOH (hoaëc nöôùc ôû nhieät ñoä thöôøng ñoái vôùi Oxonia acitve) vaøo boàn chöùa. Ñoái vôùi NaOH, tröôùc khi thu hoài thì caàn xaû boû löôïng NaOH röûa luùc ñaàu vì ñaõ phaûn öùng vôùi caùc polyphenol trong dòch nha coøn dö taïo dung dòch maøu ñen. Röûa laïi baèng nöôùc vaø duøng giaáy quyø ñeå kieåm tra NaOH (hoaëc que giaáy ñeå kieåm tra Oxonia active) nhaèm ñaûm baûo ñaõ saïch hoùa chaát. Thoâng baùo phoøng vi sinh ñeå laáy maãu nöôùc röûa kieåm tra. Haèng ngaøy vaøo moãi buoåi saùng, taát caû caùc ñöôøng oáng leân men chính, leân men phuï seõ ñöôïc veä sinh rieâng bieät theo trình töï: Duøng nöôùc noùng 100oC ñeå röûa ñöôøng oáng. Chaïy tuaàn hoaøn NaOH ôû nhieät ñoä 80oC trong thôøi gian 30 phuùt. Duøng nöôùc noùng 80oC ñeå thu hoài NaOH, roài xaû saïch ñöôøng oáng khoaûng 20 phuùt. Röûa laïi baèng nöôùc nhieät ñoä thöôøng trong 15 – 10 phuùt. Duøng giaáy quyø kieåm tra vaø thoâng baùo phoøng vi sinh laáy maãu nöôùc ñeå kieåm vi sinh. Quy trình veä coâng nghieäp vaøo thöù hai haèng tuaàn: Ñoái vôùi khu vöïc APV: Bao goàm thuøng laéng, thieát bò trao ñoåi nhieät vaø ñöôøng oáng vaøo khu vöïc leân chính. Traùng thuøng laéng, thieát bò trao ñoåi nhieät vaø ñöôøng oáng baèng nöôùc noùng 100oC Thuøng laéng: chaïy tuaàn hoaøn rieâng bieät cho hai thuøng laéng baèng NaOH trong thôøi gian 1 – 1.5 giôø, thu hoài NaOH roài xaû saïch baèng nöôùc. Keá ñeán, ngöôøi vaän haønh phaûi vaøo beân trong thuøng laéng ñeå chaø röûa caùc caën baùm coøn soùt laïi vaø duøng nöôùc ñeå traùng saïch. Duøng giaáy quyø kieåm tra NaOH vaø laáy maãu nöôùc ñeå kieåm tra vi sinh. Thieát bò trao ñoåi nhieät: gaén caùc ñöôøng oáng ñeå veä sinh caû hai maët cuûa taát caû caùc taám baûn ôû thieát bò trao ñoåi nhieät. Duøng NaOH chaïy tuaàn hoaøn trong 30 phuùt vaø duøng nöôùc ñeå thu hoài NaOH vaø traùng saïch. Duøng acid oxalic chaïy tuaàn hoaøn 30 phuùt vaø xaû saïch baèng nöôùc. Tieáp theo, duøng formol chaïy tuaàn hoaøn trong 5phuùt roài sau ñoù ñeå ngaâm formol trong thieát bò trao ñoåi nhieät vaø ñöôøng oáng vôùi thôøi gian 7 – 8 giôø. Sau ñoù, tieán haønh xaû heát formol, duøng NaOH traùng röûa laïi, duøng nöôùc xaû saïch ñöôøng oáng. Sau cuøng duøng giaáy quyø tìm ñeå kieåm tra nöôùc xaû cuoái vaø laáy maãu nöôùc kieåm tra vi sinh. Ñoái vôùi caùc ñöôøng oáng leân men chính, leân phuï: Traùng nöôùc 30 phuùt. Chaïy tuaàn hoaøn NaOH khoaûng 1 giôø. Duøng nöôùc noùng 80oC, thu hoài NaOH, xaû saïch ñöôøng oáng roài duøng giaáy quyø kieåm tra ñoä pH. Chaïy tuaàn hoaøn formol khoaûng 45 phuùt Röûa laïi baèng nöôùc thöôøng. Laáy maãu nöôùc kieåm tra vi sinh. Thieát bò nhaân gioáng naám men: Thöïc hieän CIP theo caùc böôùc: Duøng nöôùc traùng saïch boàn khoaûng 10 phuùt. Dung dòch NaOH 2.5% ôû nhieät ñoä thöôøng chaïy tuaàn hoaøn trong 40 phuùt. Duøng nöôùc traùng saïch trong 10 phuùt vaø duøng giaáy quyø ñeå kieåm tra. Chaø röûa beân trong thuøng vaø traùng saïch baèng nöôùc. Duøng dung dòch Oxonia active noàng ñoä 4.5% chaïy tuaàn hoaøn trong 30 phuùt. Laáy maãu nöôùc röûa ñeå kieåm tra vi sinh. Taát caû caùc ñoaïn oáng noái trong phoøng nhaân men sau khi chuyeån ñöôøng oáng caàn phaûi xòt Oxonia active ñeå thanh truøng. Caùc tank leân men chính, leân men phuï, tank ôû TBF: Tank leân men chính coå ñieån: Sau khi chuyeån heát bia xuoáng leân men phuï vaø thu hoài men, tieán haønh veä sinh tank theo caùc böôùc sau: Duøng nöôùc traùng röûa saïch tank vaø lantern. Duøng 30 – 40 lít NaOH ñaäm ñaëc pha vôùi 5hl nöôùc, ñoàng thôøi pha hoãn hôïp Stabilon vaø Foam Nox theo tæ leä theå tích 1:10 troän chung vôùi NaOH, chaïy tuaàn hoaøn trong 30 phuùt trong tank, sau ñoù, chaïy tuaàn hoaøn veä sinh lantern trong 5 phuùt. Duøng nöôùc traùng röûa saïch trôû laïi, duøng giaáy quyø kieåm tra. Laáy maãu ñeå kieåm tra vi sinh. Duøng 0.5 - 1 lít Oxonia active chaïy veä sinh trong tank vaø lantern trong 10 phuùt vaø traùng saïch laïi baèng nöôùc. Rieâng ñoái vôùi caùc tank ôû khu nhaân gioáng vì chæ duøng ñeå leân men öùng vôùi naám men ñôøi ñaàu neân sau khi veä sinh xong, duøng formol (daïng vieân) ñoát ñeå xoâng hôi vaøo tank khoaûng 20 phuùt, roài röûa laïi baèng nöôùc. Tank out door: Veä sinh khu vöïc tank ourdoor, ta veä sinh haøng ngaøy moãi khi tank xuoáng bia vaø veä sinh haøng thaùng theo chu kyø ñònh saün cuûa moãi tank. Veä sinh theo chu kyø haøng thaùng: Sau khi xaû heát aùp löïc trong tank ta môû ñaùy ra sau ñoù duøng gioù ñuoåi heát CO2 ra khoûi tank, aùp löïc gioù 1.2bar, thôøi gian 60 phuùt. Tieáp tuïc ta duøng NaOH 2.5% ñöôïc gia nhieät leân ñeán nhieät ñoä <50oC, khoaûng 800 lít NaOH bôm qua quaû caàu phía treân ñænh tank ñeå xaû taåy röûa sô boä trong thôøi gian khoaûng 4 phuùt. Löôïng NaOH naøy sau khi söû duïng seõ xaû boû khoâng thu hoài. Raùp ñaùy tank laïi, kieåm tra taát caû moïi thöù nhö joint ñaùy, khôùp noái ñaùy, van laáy maãu. Tieáp theo ta duøng nöôùc röûa laïi toaøn boä tank, nhieät ñoä cuûa nöôùc khoaûng 350C, thôøi gian röûa khoaûng 15 phuùt. Duøng NaOH 2.5%, nhieät ñoä cho pheùp <500C, chaïy tuaàn hoaøn trong khoaûng thôøi gian 45 phuùt. Duøng nöôùc röûa saïch trong khoaûng thôøi gian 6 phuùt. Tieáp tuïc duøng Trimeta HC noàng ñoä 2.1% nhieät ñoä 35oC, chaïy trong khoaûng thôøi gian 40 phuùt. Ñuoåi Trimeta HC baèng nöôùc trong khoaûng 6 phuùt. Saùt truøng baèng Oxonia active 0.5% trong thôøi gian 30 phuùt. Taát caû caùc böôùc veä sinh ñeàu ñöôïc caøi ñaët vaø chaïy töï ñoäng. Khi veä sinh haøng ngaøy sau khi chuyeån heát bia ta thöïc hieän caùc böôùc sau: Sau khi chuyeån heát bia ta duøng nöôùc röûa laïi toaøn boä tank, nhieät ñoä cuûa nöôùc khoaûng 35oC, thôøi gian röûa khoaûng 25 phuùt. Tieáp tuïc duøng Trimeta HC noàng ñoä 2.1% nhieät ñoä 35oC, chaïy tuaàn hoaøn trong thôøi gian 40 phuùt. Ñuoåi Trimeta HC baèng nöôùc khoaûng thôøi gian 6 phuùt. Saùt truøng baèng oxonia active 0.5% vôùi thôøi gian 30 phuùt. Tank leân men phuï: Ñuoåi nöôùc trong 10 phuùt Duøng 30 lít NaOH ñaäm ñaëc pha trong 5hl nöôùc, chaïy tuaàn hoaøn khoaûng 25 phuùt. Röûa laïi baèng nöôùc vaø kieåm tra baèng giaáy quyø. Laáy maãu nöôùc röûa kieåm tra vi sinh Tank ôû TBF: Quy trình veä sinh töông töï tank leân men chính coå ñieån. Caùc thieát bò chính ôû daây chuyeàn pha vaø loïc bia: Caùc thieát bò ñöôïc veä sinh cuøng theo trình töï nhö sau: Duøng nöôùc pha ñeå ñuoåi bia Duøng nöôùc thöôøng ñeå röûa toaøn boä daây chuyeàn trong 40 phuùt. Duøng NaOH chaïy tuaàn hoaøn trong 15 phuùt tính töø luùc nhieät ñoä ñaït 65oC. Löu yù, luùc naøy caàn ngaét rieâng ñöôøng oáng maùy loïc chæ, khoâng cho NaOH chaïy qua maùy loïc chæ ñeå traùnh laøm hö chæ. Röûa baèng nöôùc ôû khoaûng 50oC trong 60 phuùt vaø kieåm tra baèng giaáy quyø. Duøng HNO3 chaïy tuaàn hoaøn trong 15 phuùt tính töø luùc nhieät ñoä ñaït 85oC. Luùc naøy seõ noái laïi ñöôøng oáng veä sinh chaïy qua maùy loïc chæ. Röûa laïi baèng nöôùc ôû 50oC cho saïch heát caû daây chuyeàn. Kieåm tra laïi baèng giaáy quyø. Sau cuøng laáy nöôùc pha bia ñeå ñuoåi vaø chaïy tuaàn hoaøn caû daây chuyeàn cho ñeán khi ñöøng oáng vaø thieát bò laïnh laø ñöôïc. NHAÄN XEÙT Trong thôøi gian thöïc taäp taïi nhaø maùy, nhoùm em nhaän thaáy quy moâ saûn xuaát raát lôùn, daây chuyeàn ñöôïc hieän ñaïi hoaù haàu nhö toaøn boä, caùc phaân xöôûng phoái hôïp vôùi nhau aên yù, nhòp nhaøng. Tuy vaäy, ñeå caûi thieän toát hôn nöõa moâi tröôøng saûn xuaát, nhoùm em xin ñeà xuaát moät soá yù kieán sau ñaây: 1/ Ñeà xuaát thieát keá ñöôøng oáng thu hoài khí H2 bay ra töø quaù trình röûa chai (saûn phaåm giöõa nhoâm vaø soude). Ñöôøng oáng seõ daãn tröïc tieáp qua khu vöïc loø hôi nhaèm giaûm bôùt phaàn naøo chi phí nhieân lieäu ñoát loø. 2/ Thieát keá ñöôøng oáng thu hoài nöôùc ngöng töø quaù trình trao ñoåi nhieät ôû maùy röûa chai, vì nöôùc ngöng coù nhieät ñoä raát cao neáu ñöôïc thu hoài toát seõ tieát kieäm naêng löôïng ñeå gia nhieät. 3/ Nhaø maùy coù maët baèng roäng, neáu thieát keá ñöôïc heä thoáng ñeøn naêng löôïng maët trôøi seõ tieát kieäm ñöôïc chi phí saûn xuaát. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO [1]. Nguyeãn Thò Hieàn, Leâ Thanh Mai, Leâ Thò Lan Chi, Nguyeãn Tieán Thaønh, Leâ Vieát Thaéng. Malt vaø Bia. Nhaø xuaát baûn Khoa hoïc vaø Kyõ Thuaät, 2007. [2]. Nguyeãn Ñöùc Löôïng. Cô sôû vi sinh vaät coâng nghieäp. Nhaø xuaát baûn Ñaïi hoïc Quoác Gia TPHCM, 2007. [3]. Phaïm Vaên Boân, Nguyeãn Ñình Thoï. Quaù trình vaø thieát bò truyeàn nhieät – Truyeàn nhieät oån ñònh. Nhaø xuaát baûn Ñaïi hoïc Quoác Gia TPHCM, 2006. [4].Vuõ Baù Minh, Hoaøng Minh Nam. Cô hoïc vaät lieäu rôøi. Nhaø xuaát baûn Ñaïi hoïc Quoác Gia TPHCM, 2005. [5]. Theá Nghóa. Kyõ thuaät an toaøn trong saûn xuaát vaø söû duïng hoaù chaát. Nhaø xuaát baûn Treû TPHCM, 2007. [6]. Taøi lieäu “Caáu taïo – nguyeân lyù vaän haønh maùy röûa chai vaø maùy haáp lon” cuûa nhaø maùy cung caáp.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docBia Sai Gon NgChiThanh.doc
 • docBìa.doc
 • docCamonnhanxet.doc
 • dwgFUll333.dwg
 • dwgmay rua hoan chinh_v2.1.dwg
 • dwgSo do nha may hoan chinh_v2.1_hoanhchinh.dwg