Đề tài Thực tập tại Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Tân Mai

Phần I : Tìm hiểu chung về công ty cổ phần chế biến thực phẩm tân mai I . Sơ lược lịch sử tình hình và phát triển của công ty II.các sản phẩm sản xuất của công ty và khả năng tiêu thụ . III . vùng nguyên liệu IV . Bộ máy hành chính của công ty Iv . Hệ thống quả lý kỹ thuật của công ty Phần II : thuyết minh dây chuyền sản xuất I . quy trình sản xuất dưa chuột bao tử dầm dấm II. Quy trình sản xuất đậu hà lan III . quy trình sản xuất ngô ngọt IV / Quy trình sản xuất dứa hộp V/Chỉ tiêu tiêu hao nguyên liệu VI/ xử lý chất thảI và nước thảI Phần III: tìm hiểu các thiết bị sản xuất của dây chuyền sản xuất I / máy chà thùng quay II/ máy rửa bàn trảI III/Nồi thanh trùng IV/ máy ghép mí V/ thiết bị thanh trùng liên tục VI/ máy ghép mí bán tự động một trục ghép Vii/ nồi nấu kiểu hai vỏ VII/ máy nghiền có lọc bã Phần IV : An toàn lao động trong sản xuất Lờii Kết

doc44 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 25/01/2013 | Lượt xem: 2015 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực tập tại Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Tân Mai, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
B¸o c¸o thùc tËp §¹i häc BK Hµ Néi -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PAGE  PAGE 4 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NguyÔn thÞ ¸nh LiÔu Thùc phÈm ph¸p -K50 Lêi nãi ®Çu N­íc ta lµ mét n­íc cã ®Æc tr­ng khÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa , l¹i cã tµi nguyªn ®Êt phong phó vµ ®a d¹ng . ChÝnh v× vËy , thÝch hîp cho sù ph¸t triÓn cña nhiÒu lo¹i c©y : C©y c«ng nghiÖp , c©y n«ng nghiÖp , c©y ng¾n ngµy , c©y l©u n¨m . . . Trong ®ã ®Æc biÖt lµ c©y ¨n qu¶ ®a d¹ng vÒ chñmg lo¹i , dåi dµo vÒ sè l­îng . Do ®ã , nguån nguyªn liÖu lµ rau vµ hoa qu¶ lµ rÊt phong phó . Thªm vµo ®ã , n­íc ta l¹i cã nguån nh©n lùc trÎ , khoÎ , n¨ng ®éng mµ l¹i rÎ . C¸c yÕu tè nµy gióp c¸c ngµnh c«ng nghiÖp trong n­íc ph¸t trÓn ®¸ng kÓ , ®Æc biÖt lµ c«ng nghiÖp chÕ biÕn rau qu¶ cñ . NhiÒu c¬ së , nhµ m¸y , xÝ nghiÖp ®· tËp trung ®Çu t­ ph¸t triÓn ngµnh nghÒ nµy vµ thu ®­îc lîi nhuËn cao . Nh­ vËy , n­íc ta xuÊt hiÖn ngµy cµng nhiÒu c¬ së chÕ biÕn rau qu¶ cñ , ®­a ra nhiÒu nhiÒu s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao , chiÕm vÞ trÝ kh¸ quan träng trªn thÞ tr­êng thÕ giíi . Nã mang mét ý nghÜa v« cïng lín ®èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n . §ã lµ con ®­êng tiªu thô s¶n phÈm n«ng nghiÖp cã hiÖu qu¶ nhÊt , gãp phÇn vµo viÖc ®iÒu hoµ thùc phÈm gi÷a c¸c vïng trong n­íc vµ quèc tÕ , mang l¹i kinh tÕ cao , thóc ®Èy n«ng nghiÖp ph¸t trÓn . C«ng ty THNN s¶n xuÊt th­¬ng m¹i vµ dÞch vô T©n Mai lµ mét trong nh÷ng c«ng ty ph¸t triÓn t­¬ng ®èi m¹nh vµ v÷ng tr¾c , ®øng ®Çu trong ngµnh s¶n xuÊt c¸c lo¹i thùc phÈm tõ rau qu¶ cñ , th­¬ng hiÖu ®i s©u vµo trong nhËn thøc cña ng­êi tiªu dïng , s¶n phÈm v­¬n xa vµ kh¼ng ®Þnh m×nh trªn thÞ tr­êng thÕ giíi . Tuy nhiªn viÖc s¶n xuÊt cña c«ng ty chñ yÕu dùa vµo nguyªn liÖu lµ rau qu¶ cho nªn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty vÉn cßn bÞ h¹n chÕ . ViÖc cho ra ®êi c¸c s¶n phÈm cßn phô thuéc vµo tõng thêi vô cô thÓ cña c©y trång vµ ®«i khi bÞ gi¸n ®o¹n do nguån nguyªn liÖu kh«ng ®¸p øng ®ñ . §êi sèng cña con ng­êi ngµy cµng ®­îc c¶i thiÖn vµ n©ng cao , nhu cÇu cña con ng­êi tõ ®ã còng cã nh÷ng sù thay ®æi v­ît bËc . Kh«ng chØ no , ®ñ , ®Ñp mµ cßn d­ thõa vµ ®Æc biÖt lµ ®­îc ®¶m b¶o an toµn . N¾m ®­îc xu thÕ tÊt yÕu vÒ nhu cÇu dinh d­ìng cña con ng­êi còng nh­ thÞ hiÕu chung cña ng­êi tiªu dïng . C«ng ty TNHH SX TM & DV T©n Mai ngµy cµng nç lùc phÊn ®Êu ®Ó cho ra ®êi nhiÒu s¶n phÈm míi l¹ , ®¹t chÊt l­îng cao , ®¸p øng nhu cÇu trong vµ ngoµi n­íc . PhÇn I : T×M HIÓU chung vÒ c«ng ty cæ phÇn chÕ biÕn thùc phÈm t©n mai I . S¬ l­îc lÞch sö t×nh h×nh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty C«ng ty cæ phÇn chÕ biÕn thùc phÈm T©n Mai cã tiÒn th©n lµ ph©n x­ëng chuèi sÊy thµnh lËp n¨m 1960 t¹i c¶ng Phµ §en . Sau mét thêi gian ho¹t ®éng nhµ n­íc vµ bé ngo¹i th­¬ng quyÕt ®Þnh n©ng cao ph©n x­ëng thµnh nhµ m¸y vµ gäi lµ nhµ m¸y hao qu¶ T©n Mai . Nhµ m¸y ®­îc x©y dùng trong 4 n¨m b¾t ®Çu tõ ngµy 19/5/1963 t¹i 389-Tr­¬ng §Þnh -Hai Bµ Tr­ng -Hµ Néi,víi diÖn tÝch mÆt b»ng lµ 5200 m2 , c¸c thiÕt bÞ chñ yÕu cña nhµ m¸y lµ do CHDC §øc l¾p ®Æt víi c«ng suÊt thiÕt kÕ ban ®Çu lµ 3000 tÊn/n¨m . Tõ ®ã ®Õn nay nhµ m¸y ®· tr¶i qua nhiÒu thêi kú ®æi tªn : Tõ n¨m 1963 ®Õn n¨m 1968: Nhµ m¸y hoa qu¶ xuÊt khÈu Hµ Néi Tõ n¨m 1969 ®Õn n¨m 1981:Nhµ m¸y thùc phÈm xuÊt khÈu Hµ Néi Tõ n¨m 1982 ®Õn n¨m 1998: Nhµ m¸y ®ãng hép xuÊt khÈu Hµ Néi N¨m 1998: Hîp nhÊt Tõ n¨m 1998 ®Õn n¨m 2001: C«ng ty xuÊt khÈu rau qu¶ I Tõ th¸ng 4/2002 ®Õn nay:Cæ phÇn ho¸ . C«ng ty cæ phÇn chÕ biÕn thùc phÈm T©n Mai Tõ khi thµnh lËp ®Õn nay c«ng ty cã rÊt nhiÒu thay ®æi , ®Æc biÖt lµ vÒ mÆt nh©n sù :Tõ sè l­îng c«ng nh©n lµ 1000 ®Õn 1300 ng­êi (n¨m 1998) . HiÖn nay chØ cßn kho¶ng 100 ng­êi do s¶n xuÊt theo c¬ chÕ thÞ tr­êng khã kh¨n h¬n vµ do d©y chuyÒn ®­îc tù ®éng ho¸ nªn nhµ m¸y ph¶i gi¶m sè l­îng lao ®éng. Tõ n¨m 1990 trë l¹i ®©y , do sù biÕn ®æi cña thÞ tr­êng thÕ giíi , ®Æc biÖt lµ sù sôp ®æ cña Liªn X« vµ c¸c n­íc §«ng ¢u ®· ¶nh h­ëng s©u s¾c ®Õn nÒn kinh tÕ n­íc ta . Trong bèi c¶nh nµy , nhµ m¸y ®· thùc hiÖn dÇn nh÷ng ®æi míi cho phï hîp víi t×nh h×nh ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng vµ thÕ giíi . Theo thèng kª th× s¶n l­îng cña nhµ m¸y tõ 1992 ®Õn 1995 ®· ®¹t ®­îc nh­ sau : D­a chuét hép , d­a chuét lä : 200 tÊn / n¨m . V¶ ng©m n­íc ®­êng ®ãng hép :70 tÊn / n¨m . C¸c lo¹i ®å hép kh¸c nh­ thÞt , c¸ , l¹c chao dÇu : 70 tÊn / n¨m . Ngoµi ra cßn cã t­¬ng , cµ chua , sa l¸t . . . Môc tiªu chÝnh cña c«ng ty lµ c¸c mÆt hµng rau qu¶ xuÊt khÈu nh­ng ph¶i t×m ®­îc vïng nguyªn liÖu vµ thÞ tr­êng ®Ó ph¸t triÓn . II.c¸c s¶n phÈm s¶n xuÊt cña c«ng ty vµ kh¶ n¨ng tiªu thô . Nhµ m¸y tËn dông tËp trung s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng truyÒn thèng chñ yÕu nh­ : n­íc døa , d­a chét , v¶i thiÒu . . . Do cã kinh nghiÖm , cã sù t¨ng tr­ëng ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho sù ®a d¹ng ho¸ vÒ mÆt hµng cña c«ng ty . C¸c mÆt hµng s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn cña c«ng ty rÊt phong phó vµ ®a d¹ng nh­ : §å hép thÞ : thÞ lîn xay , thÞ lîn kho , pa tª gan . . . §å hép qu¶ n­íc ®­êng vµ c¸c lo¹i møt qu¶ nh­ : Døa hép , n­íc døa , v¶i n­íc ®­êng , møt cµ chua . . . §å hép rau trong ®ã cã rau tù nhiªn vµ rau dÇm dÊm : D­a chuét bao tö , ng« ngät , m¨ng t­¬i dÇm dÊm , ®Ëu hµ lan . . . Trong ®ã mÆt hµng døa ®­îc tÆng huy ch­¬ng vµng t¹i héi chî §øc n¨m 1985 , møt cam ®­îc xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng Liªn X« vµ §«ng ¢u . C¸c n­íc xuÊt khÈu chñ yÕu lµ: NhËt , Ph¸p, Singapore, M«ng Cæ , Liªn X« . . . Trong thÞ tr­êng néi ®Þa c«ng ty còng ®· ®­a hÇu hÕt c¸c mÆt hµng ®Õn c¸c tØnh thµnh trong c¶ n­íc. §Æc thï cña c«ng ty lµ s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn sau thu ho¹ch , c¸c vïng nguyªn liÖu phô thuéc vµo vô mïa , thêi vô vµ s¶n phÈm chñ yÕu lµ xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng n­íc ngoµi nªn gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n . Tuy nhiªn v× n­íc ta lµ n­íc cã nÒn n«ng nghiÖp l©u ®êi , nªn sù ph¸t trÓn cña c«ng ty nãi riªng vµ cña c¸c c«ng ty chÕ biÕn n«ng s¶n nãi chung ®­îc §¶ng vµ nhµ n­íc rÊt quan t©m . GÇn ®©y nhÊt c«ng ty ®· ®Çu t­ l¾p ®Æt thªm mét thiÕt bÞ thanh trïng liªn tôc b»ng dßng xo¸y h¬i (c«ng nghÖ cña Trung Quèc) ®Î tù ®éng ho¸ kh©u thanh trïng vµ n©ng cao hiÖu suÊt lµm viÖc . Sù ph¸t triÓn cña c«nh ty ®ang ®i dÇn vµo thÕ æn ®Þnh v÷ng ch¾c trong m« h×ng qu¶ lý míi (cæ phÇn) vµ ®ang h­íng ra c¸c thÞ tr­êng lín h¬n . III . vïng nguyªn liÖu C«ng ty nhËp nguyªn liÖu tõ nhiÒu ®Þa ph­¬ng kh¸c nhau . Do ngµnh rau qu¶ ho¹t ®éng cã tÝnh mïa vô nªn nguyªn liÖu nhËp khÈu còng theo mïa vô. Chñ yÕu c«ng ty nhËp nguyªn liÖu tõ c¸c vïng n«ng th«n trång nguyªn liÖu víi n¨ng suÊt lín vµ tiÖn ®­êng giao th«ng . VÝ dô : NHËp v¶i ë B¾c Giang , H¶i D­¬ng . NhËp d­a chuét , cµ chua tõ Nam §Þnh ,Hµ Nam . §Ëu hµ lan tõ Trung Quèc §ît thùc tËp nµy c«ng ty ®ang chÕ biÕn s¶n phÈm d­a bao tö dÇm dÊm . Nguyªn liÖu ®ùoc nhËp tõ Nam §Þnh. IV . Bé m¸y hµnh chÝnh cña c«ng ty Héi ®ång qu¶ trÞ Ban gi¸m ®èc Phßng kÕ to¸n tµi vôPhßng qu¶n lý s¶n xuÊtPhßng kinh doanhB¶o vÖ vµ qu¶n lý m«i tr­êngPh©n x­ëng c¬ ®iÖnPh©n x­ëng chÕ biÕn vµ l¸i xe Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Iv . HÖ thèng qu¶ lý kü thuËt cña c«ng ty Phßng qu¶n lý kü thuËt Kü thuËt Phßng qu¶n lý kü thuËt ph©n x­ëng (qu¶n ®èc) Phã qu¶n ®èc Tæ tr­ëng tæ s¶n xuÊt Thµnh viªn ë ph©n x­ëng chÕ bao gåm c¸c tæ sau: 3 tæ s¶n xuÊt 1 tæ lß h¬i 2 tæ ®ãng gãi 1 tæ thanh trïng PhÇn II : thuyÕt minh d©y chuyÒn s¶n xuÊt Sau thêi gian thùc tËp ®­îc sù h­íng dÉn cña c« gi¸o vµ c¸n bé kü thuËt cña c«ng ty , cïng víi sù quan s¸t trùc tiÕp trªn d©y chuyÒn s¶n xuÊt mµ c«ng ty ®· thùc hiÖn . Em ®· t×m hiÓu ®­îc c¸c quy tr×nh c«ng nghÖ cña 4 s¶n phÈm: Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt d­a bao tö , ng« ngät , ®Ëu hµ lan , døa hép . I . quy tr×nh s¶n xuÊt d­a chuét bao tö dÇm dÊm 1/ Giíi thiÖu s¶n phÈm. D­a chét bao tö dÇm dÊm lµ s¶n phÈp ®å hép ®­îc chÕ biÕn tõ d­a chét bao tö cïng víi c¸c lo¹i gia vÞ , dung dÞch dÊm , ®­îc khÐp kÝn vµ thanh trïng. 2/ S¬ ®å quy tr×nh s¶n xuÊt Nguyªn liÖu Nguy Ph©n lo¹i Lµm s¹ch ChÇnLä §Þnh l­îngRöa §ãng läCho gia vÞ Rãt dÞch Xo¾n n¾p Thanh trïng B¶o «nS¶n phÈm3/ThuyÕt minh quy tr×nh s¶n xuÊt 3.1/ Nguyªn liÖu ph©n lo¹i D­a chuét bao tö Dïng lo¹i qu¶ non , t­¬i , mµu s¾c : Xanh , xanh sÉm. Kh«ng dïng lo¹i : S©u bÖnh , cong queo ,ñng thèi , dËp n¸t, cã vÕt tæn th­¬ng do c«n trïng g©y nªn KÝch th­íc : ChiÒu dµi qu¶ : = 900C ( dÞch rãt ph¶i ®­îc chøa trong nåi æn nhiÖt ) . Ph¶i rãt ®Çy ®Ó bµi khÝ ( t¹o ®é ch©n kh«ng ). Chó ý : Trong tr­êng hîp ®é tr­¬ng në cña ®Ëu kh«ng æn ®Þnh , cÇn lµm mÉu ®Ó x¸c ®Þnh tØ lÖ ®Ëu ®ãng hép . Th­êng lµ : 225 - 230 g/hép ( c¶ dÞch rãt ) . Sau khi rãt dÞch hép ®­îc ®­a ®i xo¾n n¾p ( ghÐp n¾p ) b»ng m¸y ghÐp mÝ . GhÐp n¾p ph¶i ®¶m b¶o kÝn , khÝt . 2.6/ Thanh trïng §©y lµ c«ng ®o¹n quan träng nhÊt §Ëu hµ lan cã Ph > 4,6 nªn chÕ ®é thanh trïng lµ thanh trïng cao ¸p N­íc ®­îc ®­a ®Õn nhiÖt ®é 900C th× b¾t ®Çu ®­a giá vµo . 1 giá cã 6líp /100 hép . Khi nhiÖt ®é lªn ®Õn 1000C míi cho khÝ nÐn vµo ChÕ ®é thanh trïng : 25’.27’.25’ .P 1150C ¸p suÊt ®èi kh¸ng : P = 1,2 kg/cm2 S¶n phÈm ®­îc lµm nguéi ngay trong nåi . Më van x¶ khÝ nÐn cho ¸p suÊt P=1,8 at th× cho n­íc l¹nh vµo . Sau ®ã van x¶ h¬i vµ van x¶ ®¸y ®Ó cho ¸p suÊt gi¶m tõ tõ ( P= 0) th× më n¾p ra . Lóc nµy nhiÖt ®é cña s¶n phÈm lµ 80 - 900C . Thêi gian lµm nguéi 10 - 15 phót. TiÕp tôc lµm l¹nh ë bÓ l¹nh ®Õn nhiÖt ®é th­êng . 2.7/ B¶o «n S¶n phÈm sau khi lµm nguéi ®­îc xÕp vµo kho b¶o «n ë nhiÖt ®é 370C trong kho¶ng thêi gian 2 - 3 tuÇn . §Ó kiÓm tra nh÷ng hép nµo ®¹t , nh÷ng hép nµo kh«ng bÞ biÕn d¹ng , kÝn ,kh«ng cã dÊu hiÖu h­ háng sau thêi gian b¶o «n ®­îc ®em ®i d¸n nh· , ghi h¹n sö dông , ®ãng bao b× . 2.8/ S¶n phÈm H¹t ®Ëu cßn nguyªn vÑn vÒ h×nh d¸ng , mµu s¾c xanh ngäc , ®Òu , ®Ñp. DÞch cã vÞ ngät , mÆn ®Æc tr­ng cña ®Ëu hµ lan III . quy tr×nh s¶n xuÊt ng« ngät 1/ Giíi thiÖu s¶n phÈm Ng« ngät lµ mét s¶n ch­a ®­îc phæ biÕn réng r·i trªn thÞ tr­êng ViÖt Nam , do ng­êi d©n ta chñ yÕu tËp trung chång ng« s¶n l­îng cao . Míi chØ mét sè vïng ven Hµ Néi nh­ Gia L©m , B¾c Ninh míi trång ng« ngät. 2/ S¬ ®å quy tr×nh s¶n xuÊt B¾p ng« S¬ chÕ Ph©n lo¹i T¸ch h¹t RöaS¶n phÈm T¸ch mµyB¶o «n ChÇnHépThanh trïng Lµm nguéiRöa,v« trïngGhÐp mÝ §Þnh l­îng§ãng läRãt dÞch 3/ ThuyÕt minh quy tr×nh s¶n xuÊt 3.1/ Nguyªn liÖu Mét b¾p ng« ®¹t tiªu chuÈn lµ chiÒu dµi cña nã ®¹t 15 ®Õn 20 cm , h¹t to ®Òu , kh«ng qu¸ non , kh«ng qu¸ giµ ( nÕu non qu¸ h¹t th­a , viÖc t¸ch h¹t kh«ng thuËn lîi vµ l­îng h¹t thÊp , cßn nÕu giµ qu¸ th× ®é ngät cña ng« sÏ gi¶m, chÊt l­îng s¶n phÈm kh«ng cao . 3.2/ S¬ chÕ Sau khi ®­îc chän theo yªu cÇu , ng« qu¶ sÏ ®­îc tiÕn hµnh s¬ chÕ víi môc ®Ých lµ bãc vá ,lo¹i bá r©u ng« vµ c¸c bé phËn kh¸c kh«ng cÇn thiÕt cho quy tr×nh s¶n xuÊt . Sau khi ®­îc s¬ chÕ ng« qu¶ ®· ®­îc bãc vá nªn cÇn l­u ý thùc hiÖn qu¸ tr×nh nµy nhÑ nhµng , ph¶i tiÕn hµnh nhan gän tr¸nh tæn thÊt nguyªn liÖu . 3.3/ Ph©n lo¹i Lo¹i bá nh÷ng b¾p ng« kh«ng ®¹t yªu cÇu : b¾p bÐ hoÆc b¾p qu¸ to , b¾p cã h¹t th­a qu¸ hay dµy qu¸ , h¹t non hay h¹t giµ . . . vµ mét sè c¸c thµnh phÇn kh«ng kh«ng cÇn thiÕt kh¸c tån t¹i trong nguyªn liÖu víi kÝch th­íc lín ta cã thÓ nhËn thÊy ®­îc ( th©n c©y , l¸ , cuèng . . .) . Sau khi ®­îc lùa chän , ng« sÏ ®­îc ph©n theo tõng l« víi cÊp phÈm kh¸c nhau phï hîp ®Æc ®iÓm cña chóng, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt . 3.4/ T¸ch h¹t T¸ch h¹t cã thÓ b»ng m¸y hoÆc b»ng thñ c«ng. M¸y t¸ch h¹t tù ®éng kiÓu 303 : Ng« ®­îc ®­a liªn tôc tõ cöa vµo, ë cöa ra h¹t ng« sÏ ®­îc tho¸t ra vµ ë cöa kh¸c sÏ lµ lâi ng« . T¸ch h¹t b»ng thñ c«ng: C«ng nh©n dïng dao máng s¾c dãc h¹t , ®ång thêi nhÆt c¸c h¹t lÐp , háng. H¹t ng« sau khi ®­îc t¸ch cã lÉn mét sè h¹t lÐp , mÈy , r©u ng« nªn sÏ ®­îc ®­a vµo qu¹t thñ c«ng ®Ó lo¹i bá . 3.5/ Röa ViÖc röa b»ng n­íc l¹nh nh»m lo¹i bá mét sè lÇn n÷a h¹t lÐp , h¹t gÉy , ®ång thêi lo¹i bá m¹t ng« , vá vµ vi sinh vËt b¸m trªn h¹t ng« . 3.6/ T¸ch mµy Cïng víi viÖc röa h¹t trong n­íc , ta chØ cÇn ®¶o mét vµi lÇn cho thÝch hîp cïng víi viÖc sôc n­íc m¹nh vµo trong thiÕt bÞ röa cã chøa s½n h¹t th× mµy ng« cïng víi mét sè thµnh phÇn kh¸c sÏ tù t¸ch ra khái h¹t . Nh÷ng phÇn nµy nhÑ h¬n h¹t , do ®ã chóng sÏ næi lªn trªn mÆt vµ chóng ta sö dông ræ cã kÝch t­íc cña lç nhá ®Ó vít ra . Ch¾t bá n­íc ta thu ®­îc h¹t ng« s¹ch ë bªn d­íi . 3.7/ ChÇn , lµm nguéi Trong nguyªn liÖu chøa mét l­îng kh«ng khÝ ®¸ng kÓ . Sù cã mÆt cña kh«ng khÝ sÏ lµm gi¶m mét sè thµnh phÇn ho¸ häc vµ lµ mét trong nhiÒu yÕu tè lµm chÊt l­îng s¶n phÈm bÞ gi¶m sót trong qu¸ tr×nh b¶o qu¶n . V× vËy, ®Ó gi¶m ¶nh h­ëng cña nã , ta cÇn ph¶i tiÕn hµnh chÇn qua n­íc nãng , lµm gi¶m thÓ tÝch h¹t , ®ång thêi tiªu diÖt vi sinh vËt vµ lµm mÊt ho¹t tÝnh cña enzym nh»m nhanh chãnh æn ®Þnh mµu s¾c cho s¶n phÈm . Tuy vËy , qu¸ tr×nh chÇn còng lµm mÊt m¸t chÊt kh« , lµm mÒn h¹t , lµm cho vÞ ngät cña ng« gi¶m sót do hoµ tan vµo n­íc chÇn . ChÇn ë nhiÖt ®é 1000C trong thêi gian 5 phót . Sau khi chÇn nguyªn liÖu ®­îc lµm nguéi ngay ®Õn nhiÖt ®é 30 - 400C b»ng n­íc l¹nh nh»m ng¨n ngõa nh÷ng biÕn ®æi ho¸ häc tiÕp theo , h¹n chÕ sù ph¸t triÓn cña vi sinh vËt chÞu nhiÖt . §ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn cho qu¸ tr×nh ®ãng hép . 3.8/ Hép , v« trïng Hép ®ãng ng« ngät cã dung tÝch 425ml , lµm b»ng s¾t t©y . Tr­íc khi ®em ®i ®ãng hép ®­îc röa s¹ch b»ng xµ phßng vµ n­íc s¹ch . Sau ®ã ®em nhóng vµo n­íc nãng ®Ó diÖt trïng c¸c vi sinh vËt , ®Ó nguéi råi míi ®ãng hép . 3.9/ §Þnh l­îng , ®ãng hép Ng« ®­îc cho vµo hép kho¶ng lín h¬n ½ dungtÝch cña hép . Khèi l­îng ng« tuú thuéc yªu cÇu cña kh¸ch hµng . Th­êng lµ 200 - 230 g/hép ( c¶ hép vµ ng« ) . 3.10/ Rãt dÞch , thanh trïng DÞch bao gåm : N­íc (95.9%) , ®­êng ( 3,5 %)vµ muèi ( 0,6%) . §un nãng , khuÊy tan ®Òu , läc qua kh¨n läc råi ®­a ®Õn nåi æn nhiÖt ®Ó gi÷ cho nhiÖt ®é dÞch rãt lµ 80 ®Õn 85 0C . DÞch rãt ®­îc rãt ®Çy vµo hép ®Ó bµi khÝ ( t¹o ®é ch©n kh«ng ) . Sau khi rãt dÞch hép ®­îc ®­a ®i xo¾n n¾p b»ng m¸y ghÐp mÝ. 3.11/ Thanh trïng §©y lµ c«ng ®o¹n quan träng trong toµn bé qu¸ tr×nh chÕ biÕn , ph¶i ®¶m b¶o tu©n thñ c¸c chÕ ®é thanh trïng . V× ng« ngät cã Ph > 4,6 vµ cã nhiÒu ®¹m nªn ph¶i thanh trïng ë ®iÒu kiÖn cao ¸p , t0 > 1000C . N­íc ®­îc ®­a ®Õn 1000C míi ®­a ®å hép vµo thanh trïng ChÕ ®é thanh trïng : 15’.30’.15’ . P 1200C ¸p suÊt ®èi kh¸ng P= 1,2 kg/cm2 Lµm nguéi : B»ng c¸ch t¹o ra ¸p suÊt ®èi kh¸ng . Më van x¶ khÝ nãng cho ¸p suÊt P= 1,8 at th× cho n­íc l¹nh vµo . Sau ®ã më van x¶ h¬i vµ van x¶ ®¸y ®Ó cho ¸p suÊt gi¶m tõ tõ ( P=0) th× më n¾p . Lóc nµy nhiÖt ®é cña hép lµ 80 ®Õn 90 0C . TiÕp tôc cho sang bÓ lµm l¹nh ®Ó lµm l¹nh ®Õn nhiÖt ®é th­êng. 3.12/ B¶o «n Sau khi thanh trïng s¶n phÈm ®­îc xÕp vµo phßng b¶o «n ë 370C víi thêi gian 2 ®Õn 3 tuÇn ®Ó kiÓm tra vµ lo¹i nh÷ng hép kh«ng ®¹t tiªu chuÈn ( hép bÞ biÕn d¹ng hay cã dÊu hiÖu h­ háng ) . Sau ®ã ®­a ®i d¸n m¸c vµ h¹n sö dông, ®ãng bao b× . 3.13/ ChØ tiªu ®¸nh gi¸ s¶n phÈm H¹t ng« cßn nguyªn vÑn vÒ h×ng d¸ng , trßn , ®Òu , mµu vµng ®Æc tr­ng . DÞch s¸nh , cã vÞ ngät , th¬m ®Æc tr­ng cña ng« . IV / Quy tr×nh s¶n xuÊt døa hép 1/ Giíi thiÖu s¶n phÈm Døa lµ mét lo¹i qu¶ nhiÒu n­íc , l¹i cã vÞ thanh dÔ chÞu , mïi th¬m nhÑ , mét trong nh÷ng lo¹i qu¶ cho ra nhiÒu s¶n phÈm thùc phÈm , cã thÓ dïng lµm nguån thøc ¨n nh­ng còng cã thÓ dïng ®Ó gi¶i kh¸t . Døa hép cña c«ng ty cã thÓ dïng cho c¶c hai m¶ng trªn , rÊt thuËn tiÖn , dÔ dµng mµ l¹i ngon vµ rÎ . ThÞ tr­êng xuÊt khÈu chñ yÕu lµ Nga , c¸c n­îc §«ng ¢u, M«ng Cæ . Døa ë n­íc ta trång nhiÒu vµ cho chÊt l­îng tèt lµ døa ë c¸c vïng nói vµ trung du : Tuyªn Quang , Yªn B¸i , Thanh Ho¸. 2/ S¬ ®å quy tr×nh s¶n xuÊt Døa Ph©n lo¹i Röa S¬ chÕ vµ th¸i miÕng ChÇnLä §ãng hépRöa s¹ch , v« trïng Rãt dÞch GhÐp n¾p Thanh trïng B¶o «nS¶n phÈm3.1/ Nguyªn liÖu Døa ®­îc nhËp chñ yÕu tõ Tuyªn Quang , Yªn B¸i . Døa ®¹t tiªu chuÈn : qu¶ to võa , chÝn vµng , kh«ng s©u bÖnh , t­¬i vµ nhiÒu n­íc . 3.2/ Ph©n lo¹i Døa sau khi ®­îc nhËp vµo sÏ ®­îc ph©n lo¹i . Thùc chÊt ®©y lµ qu¸ tr×nh tuyÓn chän nguyªn liÖu . Sau giai ®o¹n nµy , døa sÏ ®­îc ph©n theo l« øng víi phÈm cÊp cña chóng , chñ yÕu lµ theo kÝch th­íc , ®é chÝn . . . t¹o diÒu kiÖn thuËn lîi cho qóa tr×nh s¶n xuÊt . Nh÷ng qu¶ døa kh«ng ®¸p øng yªu cÇu s¶n xuÊt sÏ bÞ lo¹i ( qu¶ cã kÝch t­íc qu¸ to hay qu¸ bÐ , qu¨ s©u bÖnh , qu¶ cã ®é chÝn ch­a ®¹t hay chÝn qu¸ ). 3.3/ Röa Nguyªn liÖu míi nhËp vµo cßn dÝnh rÊt nhiÒu thø , mµ døa lµ lo¹i qu¶ cã cÊu t¹o phøc t¹p bao gåm nhiÒu m¾t vµ gai , rÊt dÔ ®Ó gi÷ nh÷ng thø bªn ngoµi m«i tr­êng nh­ : r¸c , c«n trïng , c¸c l¹o ho¸ chÊt . . . Do vËy , ®Ó tr¸nh bÞ nhiÔm v¸o s¶n phÈm qua c¸c kh©u s¶n xuÊt , ngay tõ kh©n ®Çu tiªn ph¶i tiÕn hµnh röa s¹ch ®Ó lo¹i bá nh÷ng t¸c nh©n g©y h¹i cho s¶n phÈm . T¹i ®©y , nguyªn liÖu ®­îc ng©m trong n­íc s¸t trïng víi nång ®é 5% trong thêi gian 5 -10 phót .Sau ®ã ®­îc mang ®i röa l¹i. 3.4/ S¬ chÕ Sau khi ®­îc chän vµ röa qua .C«ng nh©n tiÕn hµnh thñ c«ng viÖc s¬ chÕ lÇn l­ît nh­ sau : BÎ hoa , c¾t hai ®Çu , ®ét lâi , gät vá , nhæ m¾t . Yªu cÇu lµ ph¶i lo¹i bá s¹ch nh÷ng bé phËn kh«ng cÇn thiÕt . Sau khi ®­îc s¬ chÕ ta thu ®­îc phÇn thÞ qu¶ , phÇn thÞ qu¶ nµy sÏ ®­îc röa qua b»ng n­íc s¹ch vµ mang ®i th¸i miÕng . Døa th¸i thµnh khoanh trßn lµ chñ yÕu , mçi khoanh cã chiÒu dµy kho¶ng 1,2 ®Õn 1,5 cm . Trong tr­êng hîp qu¶ bÞ vì , cã thÓ th¸i d¶i qu¹t . 3.5/ ChÇn Khi røa ®· ®­îc th¸i miÕng , ta mang chÇn qua trong n­íc nãng 95 -1000C kho¶ng 2 - 3 phót . Môc ®Ých lµ ®Ó ®uæi khÝ trong c¸c khe døa , diÖt trïng , døa cã ®é mÒm dÎo to¹ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho qu¸ tr×nh vµo lä ®­îc thùc hiÖn dÔ dµng . Tuy nhiªn cÇn l­u ý ®Õn thêi gian vµ nhiÖt ®é chÇn ®Ó tr¸nh lµm døa bÞ chÝn nhòn nh­ng l¹i ph¶i ®¶m b¶o ®­îc môc ®Ých chÇn . 3.6/ §ãng hép Lµm nguéi døa vÒ nhiÖt ®é th­êng sau khi chÇn vµ mang ®i ®ãng vµo lä ®· ®­îc röa s¹ch vµ v« trïng . Døa xÕp vµo hép theo ®óng yªu cÇu , ®¶m b¶o ®óng khèi l­îng vµ cã gi¸ trÞ thÈm mü . Kh«ng ®Ó cho døa bÞ Ðp qu¸ dÉn ®Õn bÞ n¸t , lµm mÊt c¶m quan vµ ¶nh h­ëng ®Õn s¶n phÈm . 3.7/ Rãt dÞch , ghÐp n¾p DÞch bao gåm : §­êng ( 14 – 17 %) , axit ( 0,3 – 0,4 %) vµ n­íc . DÞch ®­îc ®un s«i råi ®­a vµo nåi æn nhiÖt gi÷ cho nhiÖt ®é dÞch rãt lµ 90 - 950C DÞch rãt ®ùoc rãt ®Çy vµo hép ®Ó bµi khÝ . Sau khi rãt dÞch hép ®­îc ®em ®i ghÐp n¾p b»ng m¸y ghÐp mÝ. 3.8/ Thanh trïng Lµ kh©u quan träng , kh«ng chØ lµm chÝn nguyªn liÖu bªn trong hép mµ cßn tiªu diÖt ®­îc vi sinh vËt , ®¶m b¶o vÖ sinh an toµn thùc phÈm . H¹n chÕ sù h­ háng cña s¶n phÈm trong thêi gian b¶o qu¶n vµ sö dông . L­u ý lµm nguéi ngay sau khi thanh trïng b»ng n­íc l¹nh ®Ó tr¸nh nh÷ng biÕn ®æi vÒ chÊt cña døa ë nhiÖt ®é cao . C«ng thøc thanh trïng : 10’.20’.25’ . Pkq 1000C 3.9/ B¶o «n S¶n phÈm sau khi ®­îc lµm nguéi ®­îc xÕp vµo kho b¶o «n ë nhiÖt ®é 370C . Trong kho¶ng thêi gian 2- 3 tuÇn ®Ó kiÓm tra hép nµo ®¹t ( nh÷ng hép kh«ng bÞ biÕn d¹ng , kÝn , kh«ng cã dÊu hiÖu h­ háng ) . Sau thêi gian b¶o «n ®­îc ®em ®i d¸n nh·n , ghi h¹n sö dông , ®ãng bao b× . 3.10/ S¶n phÈm Døa cßn nguyªn vÑn , kh«ng bÞ n¸t , mµu vµng . DÞch rãt cã vÞ ngät , cã ®Æc tr­ng cu¶ døa . V/ChØ tiªu tiªu hao nguyªn liÖu Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ta ph¶i lùa chän nh÷ng nguyªn liÖu tèt , ®¶m b¶o tiªu chuÈn . Lo¹i bá nh÷ng phÕ phÈm , h­ háng kh«ng ®¹t yªu cÇu . Do ®ã trong s¶n xuÊt cã sù tiªu hao vÒ nguyªn liÖu . Cô thÓ víi c«ng ty TNHH SX TM & DV T©n Mai D­a chuét : 1-2 % Cµ chua : 1,5 – 2,5 % §Ëu hµ lan : 1% . . . ChØ tiªu cßn thay ®æi phô thuéc vµo mïa vô , ®iÒu kiÖn khÝ hËu , vËn chuyÓn . . . VI/ xö lý chÊt th¶I vµ n­íc th¶I V× ®©y lµ c«ng ty chÕ biÕn thùc phÈm , nªn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kh«ng sö dông c¸c chÊt ho¸ häc ®éc h¹i , ®¶m b¶o vÖ sinh an toµn thùc phÈm . Do ®ã trong chÊt th¶i chØ lµ c¸c t¹p chÊt th¶i b×nh th­êng . N­íc sau khi sö dông , ®­îc th¶i bá lu«n ra hÖ thèng n­íc th¶i cña thµnh phè mµ kh«ng qua kh©u xö lý nµo n÷a . PhÇn iii : t×m hiÓu c¸c thiÕt bÞ s¶n xuÊt cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt I / m¸y chµ thïng quay 1/ S¬ ®å nguyªn lý 2/ C«ng dông Chµ gai vµ hoa qu¶ cña d­a chuét . Lo¹i bá mét phÇn ®Êt bôi vµ vi sinh vËt b¸m trªn nguyªn liÖu. 3/ CÊu t¹o vµ nguyªn lý ho¹t ®éng CÊu t¹o ThiÕt bÞ chµ thïng quay bao gåm : Th©n h×nh trô vµ miÖng hë ( kh«ng cã n¾p ) ®Ó cho nguyªn liÖu vµo vµ th¸o nguyªn liÖu ra . Th©n ®­îc g¾n víi mét trôc quay , trôc quay nµy g¾n víi ®éng c¬ ë ®u«i m¸y . Toµn bé ®éng c¬ vµ th©n m¸y ®­îc ®Æt trªn mét gi¸ ®ì , gi¸ ®ì nµy cã thÓ chuyÓn ®éng lªn xuèng nhê hÖ thèng b¸nh r¨ng . Khi gi¸ ®ì chuyÓn ®éng lªn xuèng kÐo theo th©n m¸y còng chuyÓn ®éng theo . Môc ®Ých lµ ®Ó cung cÊp vµ th¸o nguyªn liÖu ra dÔ dµng , thuËn lîi h¬n . Nguyªn lý ho¹t ®éng Tr­íc hÕt , dïng tay quay sao cho b¸nh b¸nh r¨ng chuyÓn ®éng , lµm cho gi¸ ®ì h¹ xuèng kÐo theo th©n m¸y còng bÞ nghiªng xuèng d­íi ( cöa miÖng h¹ xuèng ) lÊy nguyªn liÖu ë c¸c thïng ng©m ®æ vµo trong ( kh«ng ®æ ®Çy v× khi thiÕt bÞ ho¹t ®éng nguyªn liÖu sÏ bÞ v¨ng ra ngoµi ) . Råi bËt c«ng t¾c ®éng c¬ cho trôc quay vµ th©n chuyÓn ®éng quay theo chiÒu kim ®ång hå . Trong qu¸ tr×nh nµy th× nguyªn liÖu còng sÏ ®­îc ®¶o trén nhê hai thanh khuÊy ®­îc g¾n cè ®Þnh bªn trong cña th©n thiÕt bÞ . BÒ mÆt cña d­a sÏ ®­îc x¸t vµo nhau vµ vµo thµnh , c¸nh khuÊy t¹o ra ma s¸t lµm mßn c¸c gai d­a . Sau khi quay chµ ®ñ thêi gian c«ng nghÖ ( thêi gian ®o b»ng thùc nghiÖm ®èi víi mçi lo¹i nguyªn liÖu ) th× ng¾t ®éng c¬ vµ quay b¸nh r¨ng cho gi¸ ®ì kÐo th©n xuèng thÊp ®Î lÊy nguyªn liÖu ra . C¸c th«ng sè kü thuËt : VËn tèc quay : 40 vßng/phót . Thêi gian chµ : 3 - 5 phót/mÎ. 4/ C¸c sù cè th­êng gÆp vµ c¸ch gi¶ quyÕt Sau khi chµ d­a chuét bÞ dËp ( qu¸ mßn gai ) bÞ c¸nh khuÊy chÐm ®øt .Lý do lµ v× : Thêi gian chµ ®Ó dµi vµ vËn tèc quay lín . Kh¾c phôc : Thao t¸c ®óng vËn tèc vµ thêi gian Nguyªn liÖu bÞ v¨ng ra : Do khi cho nguyªn liÖu vµo thïng qu¸ ®Çy . Do vËy chØ cho nguyªn liÖu vµo võa ®ñ . ChØ lo¹i bá nh÷ng r¸c bÈn lín , kh«ng lo¹i bá hÕt bïn ®Êt b¸m trªn bÒ mÆt nguyªn liÖu . Do vËy ph¶I tiÕn hµnh röa b»ng m¸y röa bµn ch¶i ë c«ng ®o¹n tiÕp theo . II/ m¸y röa bµn tr¶I 1/ S¬ ®å nguyªn lý 2/ C«ng dông Lo¹i bá ®Êt c¸t , bô bÈn vµ vi sinh vËt b¸m vµo bÒ mÆt nguyªn liÖu . Lo¹i bá mét sè chÊt ®éc h¹i ®­îc sö dông trong kü thuËt trång trät nh­ thuèc trõ s©u , thuèc b¶o vÖ thùc vËt vµ thuèc b¶o qu¶n thùc phÈm . . . 3/ CÊu t¹o vµ nguyªn lý lµm viÖc cña thiÕt bÞ CÊu t¹o M¸y röa cÊu t¹o gåm hai khoang Khoang mét : Khoang ng©m röa Khoang hai : Khoang tr¸ng ( bÓ chøa) M« t¬ ®iÖn lµm cho c¸c bµn ch¶i quay trßn vµ trµ x¸t vµo bÒ mÆt nguyªn liÖu ë trong khoang mét . Nguyªn lý ho¹t ®éng N­íc s¹ch ®­îc ®­a vµo bån röa nguyªn liÖu cho ngËp c¸c bµn ch¶i röa. M« t¬ kÐo cho bµn ch¶i quay theo chiÒu kim ®ång hå , nguyªn liÖu ®­îc ®­a vµo bån röa th× ®­îc bµn ch¶i chµ x¸t lµm s¹ch phÇn bôi , ®Êt c¸t b¸m trªn nguyªn liÖu . Nguyªn liÖu bÞ chuyÓn ®éng quay cña bµn ch¶i ®Èy tõ ®Çu tíi cuèi bån röa . Sau ®ã ®­îc vít ra vµ tr¸ng l¹i b»ng n­íc s¹ch ë khoang tr¸ng . III/Nåi thanh trïng 1/ S¬ ®å nguyªn lý 2/ C«ng dông Thanh trïng lµ mét trong nh÷ng kh©u c¬ b¶n trong chÕ biÕn ®å hép . Môc ®Ých cña qu¸ tr×nh thanh trïng lµ tiªu diÖt vi sinh vËt , lµm chÝn s¶n phÈm vµ lµm biÕn ®æi tÝnh chÊt c¬ lý cña s¶n phÈm . Cã nhiÒu ph­¬ng ph¸p thanh trïng : Thanh trïng nhiÖt , thanh trïng b»ng dßng nhiÖt cao tÇn , chiÕu tia ph©n cùc . . . ë c«ng ty TNHH chÕ biÕn rau qu¶ T©n Mai sö dông ph­¬ng ph¸p thanh trïng b»ng nhiÖt , dïng chÊt t¶I nhiÖt lµ n­íc nãng . Nåi thanh trïng ®­îc ph©n lo¹i theo ¸p suÊt t¹o ra trong thiÕt bÞ thanh trïng : Thanh trïng cao ¸p vµ thanh trïng th­êng . Hai lo¹i thiÕt bÞ nµy gÇn gièng nhau chØ kh¸c lµ thanh trïng cao ¸p th× cã thªm ®­êng cÊp khÝ nÐn , cßn thanh trung ¸p th­êng th× kh«ng cÇn . 3/ CÊu t¹o vµ nguyªn lý ho¹t ®éng cÊu t¹o ThiÕt bÞ gåm th©n h×ng trô ®øng , lµm b»ng thÐp c¸c bon . §¸y vµ n¾p h×ng cÇu . ë n¾p cã c¸c líp zo¨ng ®Æt trong khe cña vµnh miÖng cã t¸c dông lµm kÝn , khÝt khi thanh trïng ë ¸p suÊt cao . ë phÇn n¾p cßn cã tay quay gióp cho líp zo¨ng ®ãng më dÔ dµng . Bªn trong , ë phÝa ®¸y thiÕt bÞ ®Æt èng phun h¬i h×nh trßn , trªn èng cã ®ôc lç nhá ®Ó h¬I tho¸t ra , gi÷a vßng trßn cã c¸c ®o¹n nèi víi nhau ®Ó giá thanh trïng . Trªn n¾p thiÕt bÞ cã van x¶ khÝ , d­íi ®¸y thiÕt bÞ cã van x¶ n­íc , bªn c¹nh thµnh thiÕt bÞ cã van an toµn . PhÝa trªn cña th©n nåi cã èng ®­a n­íc vµo vµ èng dÉn kh«ng khÝ nÐn vµo thiÕt bÞ . Bªn thµnh nåi cã bÇu nhiÖt kÕ vµ ¸p kÕ Nguyªn lý ho¹t ®éng Tr­íc khi thanh trïng ph¶I kiÓm tra an toµn hÖ thèng thiÕt bÞ ®Ó ®¶m b¶o an toµn lao ®éng : KiÓm tra dÇu mì , c¸c van ,tay g¹t ,c¸c ®­êng dÉn h¬i vµ n­íc , ®ång hå ®o . . .NÕu ®ñ ®iÒu kiÖn th× cho thiÕt bÞ lµm viÖc . Ph¶i thö cho m¸y b¬m , m¸y nÐn lµm viÖc kh«ng t¶i , sau khi thÊy an toµn míi ®­îc ®­a hép, lä vµo thanh trïng . Thanh trïng ë ¸p suÊt th­êng : V× lµm viÖc ë ®iÒu kiÖn ¸p suÊt khÝ quyÓn nªn nhiÖt ®é thanh trïng kh«ng vuît qu¸ 1000C . Tr­íc tiªn më van n­íc l¹nh ®Ó cÊp n­íc vµo trong nåi ( n­íc ®Õn nöa nåi th× kho¸ van l¹i , th­êng ®æ n­íc ngËp giá thanh trïng ) . Sau ®ã më van h¬i ®Ó cÊp nhiÖt lµm nãng n­íc . Khi nhiÖt ®é n­íc ®¹t tíi 50-600C th× b¾t ®Çu dïng cÇn trôc cÈu giá ®­a vµo nåi thanh trïng vµ cø tiÕp tôc më van h¬i ®Ó n©ng nhiÖt lªn ®Õn nhiÖt ®é thanh trïng . Khi s¶n phÈm ®· ®¹t ®Õn nhiÖt ®é thanh trïng ta b¾t ®Çu ngõng cÊp h¬i b»ng c¸ch kho¸ van h¬i l¹i vµ b¾t ®Çu thêi gian thanh trïng . KÕt thóc giai ®o¹n thanh trïng ta më van n­íc l¹nh vµo ( lµm l¹nh t¹i chç ) råi th¸o van x¶ ®¸y ®Ó n­íc ng­ng ë ®¸y tho¸t ra . Khi nhiÖt ®é kho¶ng 500C th× dïng cÈu giá ra lµm l¹nh ë bÓ l¹nh bªn ngoµi . Thanh trïng cao ¸p : Còng gièng nh­ thanh trïng ¸p suÊt th­êng , cÊp n­íc l¹nh råi cÊp h¬i lµm nãng n­íc ®Õn nhiÖt ®é 70-800C , dïng cÈu ®­a giá chøa ®å hép vµo trong thiÕt bÞ , råi ®Ëy n¾p . Më van x¶ khÝ vµ van h¬i , kh«ng khÝ trong thiÕt bÞ tho¸t ra , ®Õn khi cã h¬i phun ra khá van h¬i th× ®ãng l¹i vµ b¾t ®Çu thêi gian ®un nãng cho tíi khi ®¹t nhiÖt ®é thanh trïng . VËn tèc t¨ng nhiÖt phô thuéc vµo viÖc ®iÒu chØnh van h¬i ë thiÕt bÞ . Trong thêi gian gi÷ nhiÖt ®é ch©n kh«ng kh«ng ®æi , nÕu trong qu¸ tr×nh thanh trïng nhiÖt ®é gi¶m xuèng so víi yªu cÇu th× ph¶i më thªm van h¬i ®Ó bæ sung thªm h¬i vµo . Cßn nÕu nhiÖt ®é lªn qu¸ cao th× ph¶i ®ãng bít van h¬i l¹i , më van x¶ khÝ ra ®Ó cho nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt trong thiÕt bÞ gi¶m dÇn . Sau khi thanh trïng ®ñ thêi gian yªu cÇu th× ®em lµm nguéi ®å hép b»ng c¸ch cÊp n­íc cã ¸p suÊt b»ng ¸p suÊt kh«ng khÝ nÐn vµo trong thiÕt bÞ thanh trïng hoÆc cã thÓ sau khi x¶ h¬i d­ trong thiÕt bÞ thanh trïng cho ®Õn khi b»ng ¸p suÊt khÝ quyÓn th× më n¾p , cho giá ra ngoµi vµ ®­a qua bÓ nø¬c l¹nh ®Ó lµm nguéi ( hoÆc cã thÓ lµm nguéi ngay trong nåi thanh trïng ) . §å hép th­êng ®­îc lµm nguéi ®Õn 40-450C . Lµm nguéi cµng nhanh cµng tèt ®Ó s¶n phÈm ®­îc gißn . Khi thanh trïng ®å hép ë ¸p suÊt cao . Do tÝnh chÊt t¹o ra ¸p suÊt d­ ë bªn trong ®å hép nªn ph¶i t¹o ra ¸p suÊt ®èi kh¸ng trong thêi gian thanh trïng hoÆc trong thêi gian lµm nguéi . §Ó t¹o ¸p suÊt ®èi kh¸ng trong thêi gian thanh trïng : §un nãng n­íc trong thiÕt bÞ ®¹t ®Õn nhiÖt ®é cao h¬n nhiÖt ®é ®å hép 10-150C th× cho giá ®å hép vµo , chó ý ph¶i ®Ó giá ngËp n­íc . §Ëy kÝn n¾p thiÕt bÞ ®ång thêi më van h¬i vµ van khÝ nÐn qua èng phun h¬i tíi khi ®¹t ¸p suÊt cÇn thiÕt th× ®ãng van khÝ nÐn , tiÕp tôc cÊp h¬i ®Ó n©ng nhiÖt ®é ®Õn nhiÖt ®é thanh trïng th× ph¶i gi÷ nhiÖt ®é ®ã trong mét thêi gian . NÕu ¸p suÊt gi¶m më thªm kh«ng khÝ nÐn , nÕu ¸p suÊt t¨ng më van x¶ khÝ. T¹o ¸p suÊt trong giao ®o¹n lµm nguéi Më van n­íc cã ¸p suÊt vµo phÇn trªn thiÕt bÞ ®ång thêi th¸o n­íc nãng ë ®¸y thiÕt bÞ . Trong qu¸ tr×nh nµy vÉn më van x¶ khÝ nÐn ®Ó ®iÒu chØnh ¸p suÊt ®èi kh¸ng trong thiÕt bÞ .KÕt thóc qu¸ tr×nh lµm nguéi ®ãng van kh«ng khÝ nÐn vµ van n­íc råi gi¶m ¸p suÊt b»ng van x¶ khÝ vµ th¸o n­íc ë ®¸y thiÕt bÞ ®Õn khi ¸p suÊt trong thiÕt bÞ b»ng ¸p suÊt khÝ quyÓn th× më n¾p lÊy s¶n phÈm ra . 4/ C¸c th«ng sè kü thuËt Nåi cao ¸p ( thanh trïng ®Ëu hµ lan vµ ng« ngät ) ThiÖt ®é cho giá vµo : 900C §Õn 1000C míi cho khÝ nÐn vµo NhiÖt ®é thanh trïng : 1150C Thêi gian n©ng nhiÖt : 15 phót Thêi gian gi÷ nhiÖt : 27 phót ¸p suÊt ®èi kh¸ng : 1,2 kg/cm2 Nåi ¸p suÊt th­êng ( thanh trïng d­a bao tö) NhiÖt ®é cho giá vµo : 600C NhiÖt ®é thanh trïng : 850C Thêi gian n©ng nhiÖt : 10 phót Thêi gian gi÷ nhiÖt : 18 phót Thêi gian lµm nguéi : 7 phót 4/ Sù cè th­êng gÆp vµ c¸ch kh¾c phôc Thanh trïng cao ¸p , khi ¸p suÊt nÐn lªn qu¸ cao sÏ lµm cho bËt n¾p hoÆc g©y næ g©y nguy hiÓm . C¸ch kh¾c phôc : Khi x¶ ra sù cè ph¶i t¾t van h¬i vµ t¾t m¸y khhÝ nÐn §å hép sau khi thanh trïng bÞ biÕn d¹ng hoÆc vì , næ .Do ¸p suÊt ®èi kh¸ng t¹o ra ch­a ®ñ , trong hép vÉn cßn ¸p suÊt d­ . V× vËy khi t¹o ¸p suÊt ®èi kh¸ng ph¶i chó ý ®Õn ®ång hå ®o ®Ó ®iÒu chØnh c¸c van phï hîp . IV/ m¸y ghÐp mÝ 1/ C«ng dông §Ó b¶o qu¶n l©u dµi c¸c s¶n phÈm thùc phÈm vµ vËn chuyÓn ®­îc dÔ dµng, tr¸nh sù x©m nhËp cña vi sinh vËt th× c¸c hép bao b× s¾t ph¶i ®­îc ghÐp kÝn n¾p . 2/ CÊu t¹o vµ nguyªn lý ho¹t ®éng S¬ ®å cÊu t¹o Nguyªn lý ho¹t ®éng BËt c«ng t¾c cho hép c¬ ho¹t ®éng kÐo theo xÝch t¶i chuyÓn ®éng ®­a c¸c hép s¾t vµo c¸c r·nh cña vÝt v« tËn , øng víi mçi r·nh cña vÝt lµ mét hép nguyªn liÖu . Nhê vÝt v« tËn vµ xÝch t¶i mµ hép ®­îc chuyÓn ®Õn ¸p ®Çu h¹ , råi nhê cã sao ®ãng hép mµ hép ®­îc ghÐp n¾p nhê 2 giai ®o¹n sau : Giai ®o¹n 1 : con l¨n ghÐp lµm nhiÖm vô vuèn cong vµ mãc vµnh mÐp cña n¾p víi vµnh mÐp cña th©n hép Giai ®o¹n 2 : Con l¨n thø 2 Ðp chÆ mÝ mãc gåm 5 líp kim lo¹i víi nhau t¹o thµnh mèi ghÐp kÝn ¸p ®Çu h¹ cã thÓ n©ng lªn phÝa trªn cßn ¸p ®Çu th­îng th× ®øng yªn . ¸p ®Çu th­îng cã ti ®ãng n¾p sÏ uèn cong n¾p hép . Con l¨n ghÐp thø nhÊt ghÐp s¬ bé cßn con l¨n ghÐp thø hai sÏ ghÐp kÝn . Sau khi ghÐp n¾p xong hép sÏ ®i ra ngoµi nhê sao g¹t hép ra b¨ng t¶i vÒ n¬i gom hép ®­a ®i thanh trïng . Con l¨n 1 vµ 2 kh¸c nhau : Con l¨n 1 ph¶i uèn mÐp nªn r·nh nhá vµ s©u h¬n . Con l¨n 2 ph¶i ghÐp chÆt mèi ghÐp nªn r·nh to vµ réng h¬n. Hép ®øng yªn cßn con l¨n võa quay quanh m×nh võa quay quanh hép . 3/ C¸c th«ng sè kü thuËt Tèc ®é ghÐp : 36 hép/phót ( theo lý thuyÕt ) nh­ng theo thùc tÕ tèc ®é ghÐp ®¹t ®­îc lµ 32 hép/phót . Lùc Ðp t¸c dông lªn n¾p hép kho¶ng : 50 kg/cm2 Con l¨n ghÐp ph¶i tiÕn s¸t gÇn th©n hé 4-5 mm . 4/ C¸c sù cè vµ c¸ch kh¾c phôc C¸c sù cè x¶y ra trong qu¸ tr×nh vËn hµnh : B¨ng t¶i kh«ng chuyÓn ®éng C¸c con l¨n kh«ng quay Nguyªn nh©n lµ do ®iÒu kiÖn kü thuËt cña m¸y C¸ch kh¾c phôc : Thùc hiÖn theo ®óng an toµn lao ®éng nh­ sau : Th­ßng xuyªn kiÓm tra , b¶o d­ìng m¸y mãc , kiÓm tra c¸c th«ng sè kü thuËt ®Çy ®ñ tr­íc khi vËn hµnh . Khi gËp sù cè ph¶i ngõng ngay ho¹t ®éng vµ gi¶ quyÕt nhanh chãng tr¸nh kÐo dµi g©y háng s¶n phÈm trong thêi gian chê ghÐp n¾p . V/ thiÕt bÞ thanh trïng liªn tôc 1/ C«ng dông §©y lµ thiÕt bÞ thanh trïng liªn tôc b»ng dßng h¬i xo¸y , c«ng nghÖ ®­îc nhËp tõ Trung Quèc . ThiÕt bÞ d­îc sö dông nh»m môc ®Ých tiªu diÖt vi sinh vËt, lµm chÝn s¶n phÈm vµ lµm biÕn ®æi tÝnh chÊt c¬ lý cña s¶n phÈm . ThiÕt bÞ lµm viÖc liªn tôc thay thÕ mét sè l­îng lín c«ng nh©n va n¨ng suÊt lµm viÖc t¨ng lªn rÊt nhiÒu . 2/S¬ ®å cÊu t¹o nguyªn t¾c ThiÕt bÞ gåm 6 khoang th«ng nhau liªn tôc , ®¶m b¶o 3 c«ng ®o¹n : N©ng nhiÖt , gi÷ nhiÖt , h¹ nhiÖt ( lµm nguéi). 3/ S¬ ®å chi tiÕt S¬ ®å cÊp h¬i n­íc M« t¶ : H¬i n­íc tõ ®­êng èng cÊp chung ®i tõ trªn xuèng , ®i vµo èng ph©n phèi ( èng ph©n phèi lµm b»ng thÐp , ®­êng kÝnh 50 mm , trªn cã g¾n van thö ®Ó tra h¬i , ®o ¸p suÊt vµ lµ nh¸n lÊy h¬i ra khi cÇn thiÕt ). C¸c nh¸nh cung cÊp h¬i vµo c¸c buång víi môc ®Ých kh¸c nhau . CÊu t¹ovµ nguyªn lý ho¹t ®éng c¸c nh¸nh t­¬ng tù nhau : H¬i nø¬c ®i qua ¸p kÕ , ®­êng èng dÉn h¬i xuyªn qua hép kÝn . Trong hép chøa n­íc ng­ng tô tõ trªn khoang ch¶y xuèng , ®ång thêi cã cöa thªm n­íc l¹nh ®Ó ®iÒu chØnh chÝnh x¸c nhiÖt ®é cña h¬i n­íc c¸c nh¸nh ®­a vµo buång . ChØ cã hép kÝn h¬i kh¸c biÖt víi hép kÝn v× khoang nµy t­¬ng øng lµm l¹nh nªn cã chøa nhiÒu n­íc l¹nh thªm tõ bªn ngoµi h¬n nh»p h¹ nhiÖt ®é h¬i n­íc xuèng thÊp . C¸c ¸p kÕ nh¸nh lµ kh¸c nhau . VÝ dô víi d­a bao tö : ¸p kÕ nh¸nh cña khoang 1 : 870C ¸p kÕ nh¸nh cña khoang 2 : 86,50C ¸p kÕ nh¸nh cña khoang 4 : 460C ¸p kÕ nh¸nh cña khoang 5 : 340C ë khoang 6 cã thªm hÖ thèng n­íc l¹nh . B¬m hót n­íc l¹nh ®­a vµo èng , phan thµnh 3 nh¸nh nhá phun vµo buång 6 ®Ó lµm l¹nh s¶n phÈm ®Õn nhiÖt ®é th­êng . CÊu t¹o giµn phun h¬i n­íc H¬I n­íc tõ c¸c ®Çu vµo ®­îc ph©n vµo c¸c giµn èng phun bªn trong 6 khoang . Giµn phun gåm 1 giµn c¸c èng nhá ®Æt c¸ch nhau 15 cm . Trªn mçi èng cã ®ôc lç phun , c¸c lç c¸ch nhau 15 cm , t¹o l­íi n­íc phun ra ®Òu . CÊu t¹o 1 khoang C¸c khoang 1,2,3,4,5 cã cÊu t¹o nh­ nhau : chiÒu cao khoang : 100 cm B¨ng t¶i c¸ch ®¸y : 30 cm , b¨ng t¶i dµy : 10 cm Trªn nãc cã dµn èng phun h¬i n­íc , c¸c èng ®Æt n»m ngang . §¸y khoang nghiªng vÒ phÝa bån æn nhiÖt ®Ó n­íc ng­ng dÔ dµng ch¶y vÒ bån æn nhiÖt . Riªng khoang cuèi cïng cã cÊu t¹o kh¸c biÖt : Khoang cuèi cïng cã thªm èng x× kh«, kh«ng khÝ kh« tõ b¬m thæi ®Èy xuèng èng x× kh« víi vËn tèc cao thæi kh« n­íc b¸m trªn bÒ mÆt s¶n phÈm. Trªn cöa ra cßn g¾n bé phËn ®Õm s¶n phÈm lµ m¾t laze . 4/ C¸ch vËn hµnh Gåm c¸c b­íc c¬ b¶n sau : B­íc 1 : kiÓm tra n­íc trong c¸c b×nh æn nhiÖt d­íi ®¸y , kiÓm tra h¬i n­íc trong c¸c èng ph©n nh¸nh , kiÓm tra ho¹t ®éng cña c¸c ¸p kÕ , c¸c van . . . KiÓm tra an toµn cho toµn hÖ thèng . B­íc 2 : Më van h¬i n­íc vµo èng ph©n nh¸nh B­íc 3 : Më b¬m nÐn h¬i ®Ó t¨ng tèc cho h¬i n­íc B­íc 4 : §iÒu chØnh nhiÖt ®é trªn b¶ng ®iÒu khiÓn tuú thuéc s¶n phÈm . B­íc 5: Cho ®å hép vµo 5/ N¨ng suÊt m¸y Tèc ®é s¶n phÈm ra lµ 35-40 lä /phót NhËn xÐt : §©y lµ thiÕt bÞ thanh trïng liªn tôc nhê dßng h¬i xo¸y nªn cã ­u ®iÓm : Tèc ®é trao ®æi nhiÖt cao NhiÖt ®é kiÓm so¸t chÝnh x¸c VËn hµnh liªn tôc nªn tèn Ýt nh©n c«ng , n¨ng suÊt cao , ®¶m b¶o tiªu chuÈn Tuy nhiªn ®©y lµ thiÕt bÞ míi ®­îc n¾p ®Æt nªn trong giai ®o¹n vËn hµnh thö . Th­êng xuyªn bÞ gi¸n ®o¹n do sù cè .Do ®ã sù hiÓu biÕt cña chóng em vÒ cÊu t¹o vµ c¸ch vËn hµnh ch­a ®­îc hoµn thiÖn . VI/ m¸y ghÐp mÝ b¸n tù ®éng mét trôc ghÐp 1/ S¬ ®å nguyªn lý 2/ Nguyªn t¾c ho¹t ®éng BËt ®éng c¬ m¸y , hép cÇn ghÐp mÝ ®· ®­îc ghÐp s¬ bé ®Æt ®øng vµo ¸p ®Çu h¹ . HÖ thèng b¸nh r¨ng t¹o chuyÓn ®éng , khi Ên cÇn ®iÒu ¸p ®Çu h¹ th× ¸p ®Çu h¹ ®­îc n©ng lªn lµm hai ®Çu hép ®­îc gi÷ cøng bëi ¸p ®Çu h¹ vµ ¸p ®Çu th­îng . Khi hép ®­îc gi÷ cøng th× c¸c con l¨n Ðp s¸t mÐp n¾p hép vµ quay trßn t¹o m« men Ðp mÐp hép l¹i . §Ó lÊy s¶n phÈm ®· ghÐp mÝ th× nh¶ cÇn ®iÒu ¸p ®Çu h¹ , con l¨n sÏ nh¶ n¾p hép vµ ¸p ®Çu h¹ l¹i trë vÒ vÞ trÝ ban ®Çu . Trong khi ¸p ®Çu h¹ b¾t ®Çu h¹ th× ¸p ®Çu th­îng cã ®Çu tú tù ®éng ®Èy hép xuèng khái ¸p ®Çu th­îng . 3/ Nguyªn t¾c an toµn §¶m b¶o ®ïng vµ ®Çy ®ñ c¸c nguyªn t¾c an toµn chung cña m¸y vµ thiÕt bÞ . KiÓm tra chÊt l­îng cña hép ®­a vµo Th­êng xuyªn lau chïi m¸y mãc theo quy ®Þnh ®ång thêi kiÓm tra c¸c thiÕt bÞ che ch¾n b¶o vÖ ®· an toµn vµ ch¾c ch¾n ch­a . Trong khi m¸y lµm viÖc ph¶I hÕt søc tËp trung , kh«ng ®­îc ®ïa giìn víi nh÷ng ng­êi xung quang hoÆc lµm c¸c viÖc kh¸c ®Ó sao nh·ng viÖc theo dâi m¸y , kh«ng ®­îc ®Ó ng­êi kh¸c tù ®éng sö dông m¸y nÕu kh«ng ®­îc sù ph©n c«ng cña tæ tr­ëng hay qu¶n ®èc . Trong khi sö dông m¸y nÕu ph¸t hiÖn thÊy cã sù cè ph¶i t¾t ngay cÇu dao ®iÖn cña m¸y , ®ång thêi ph¶i b¸o ngay cho qu¶n ®èc ®Ó cã h­íng gi¶i quyÕt , nghiªm cÊm c«ng nh©n vËn hµnh ( do thiÕu chuyªn m«n , dông cô . . . ) tù ý söa m¸y . Trong ca s¶n xuÊt nÕu dõng m¸y viÒn hép nµy ®Ó chuyÓn sang viÒn hép kh¸c ph¶i vÖ sinh s¹ch sÏ m¸y viÒn . Vii/ nåi nÊu kiÓu hai vá 1/ S¬ ®å nguyªn lý 2/ Nguyªn t¾c ho¹t ®éng Ng­êi ta më van th¸o n­íc ng­ng , cung cÊp nguyªn liÖu vµo nåi , sau ®ã ®ãng van th¸o n­íc ng­ng vµ më van h¬i . TiÕn hµnh qóa tr×nh ®un nãng vµ cung cÊp nhiÖt cho nguyªn liÖu . Khi thiÕt bÞ lµm viÖc ë chÕ ®é æn ®Þnh ( ®¹t ®­îc ¸p suÊt vµ nhiÖt ®é mong muèn ) th× më van h¬i nhá l¹i vµ duy tr× ¸p suÊt , nhiÖt ®é ®Êy cho hÕt qu¸ tr×nh . KÕt thóc qu¸ tr×nh lµm viÖc th× ®ãng van cung cÊp h¬i , sö dông bé phËn nghiªng ®Ó th¸o s¹ch s¶n phÈm ra ngoµi ( víi nåi nÊu dÞch cña c«ng ty , ng­êi ta g¾n ®­êng èng dÉn dÞch ra gÇn bªn d­íi ®¸y , v× vËy ®Ó thu hÕt dÞch cÇn ph¶i nghiªng nåi l¹i ) 3/ Nguyªn t¾c an toµn §¶m b¶o ®óng vµ ®Çy ®ñ c¸c nguyªn t¾c an toµn cña m¸y vµ thiÕt bÞ Tr­íc khi vËn hµnh nåi hai vá , ng­êi vËn hµnh ph¶i kiÓm tra c¸c hÖ thèng van , ®ång hå ®o ¸p suÊt . . . vµ chØ chØ ®­îc vËn hµnh sau khi kiÓm tra ®Çy ®ñ , ®¹t chØ tiªu an toµn . Khi më van h¬i nãng vµo nåi ph¶i më tõ tõ , tr¸nh më ®ét ngét g©y biÕn d¹ng thiÕt bÞ . Trong khi nåi ®ang ho¹t ®éng ph¶i chó ý nÕu thÊy ®ång hå ¸p lùc chØ qu¸ 2,5kp/cm2 ph¶i nhanh chãng kho¸ bít van h¬i l¹i ®Ó ®iÒu chØnh cho ®ång hå chØ ®óng ¸p lùc 2,5kp/cm2 , nÕu thÊy nåi cã nh÷ng biÓu hiÖn kh¸c th­êng ph¶i b¸o ngay cho ng­êi cã tr¸ch nhiÖm Khi sö dông xong ph¶I kho¸ van h¬i l¹i , vÖ sinh trong vµ ngoµi nåi s¹ch sÏ , kiÓm tra chi tiÕt toµn bé nåi hai vá , thÊy an toµn ng­êi vËn hµnh míi ®­îc phÐp rêi khái vÞ trÝ ®Ó nghØ . VII/ m¸y nghiÒn cã läc b· 1/ S¬ ®å nguyªn lý 2/ Nguyªn t¾c ho¹t ®éng §éng c¬ ho¹t ®éng lµm quay b¸nh ®µ dÉn ®Õn trôc quay . §­a nguyªn liÖu vµo phÔu n¹p nguyªn liÖu , nhê hÖ thèng nghiÒn nguyªn liÖu ®­îc nghiÒn nhá ra vµ ®i qua sang läc s¶n phÈm . Ra khái ®©y , nguyªn liÖu t¸ch lµm hai ®­êng . Mét ®i ra cöa 5 lµ phÇn b· , mét ®i ra cöa 6 lµ phÇn nguyªn liÖu cÇn thu ( s¶n phÈm ). 3/ Nguyªn t¾c an toµn §¶m b¶o ®óng vµ ®Çy ®ñ c¸c nguyªn t¾c an toµn chung cña m¸y vµ thiÕt bÞ . §­a nguyªn liÖu vµo ®óng quy ®Þnh . Th­êng xuyªn kiÓm tra vµ vÖ sinh c¸c cöa ra cña s¶n phÈm còng nh­ cña b· . Kª m¸y ch¾c ch¾n , an toµn , kh«ng bÞ gËp ghÒnh . . 1. Phßng qu¶n lý s¶n xuÊt 2. Phßng kü thuËt 3. C©n 4. BÓ ng©m nguyªn liÖu 5, 6 . Kho 7. Lß h¬i 8. M¸y chµ thïng quay 9. M¸y rö bµn ch¶i 10. BÓ chÇn nguyªn liÖu 11. Bµn ®ùng nguyªn liÖu sau chÇn 12. Phßng röa lä hép 13. Bµn ®Ó lä hép sau khi röa 14. Bµn cho gia vÞ 15. Bµn chÕ biÕn nguyªn liÖu 16. Bµn rãt dÞch 17. M¸y ghÐp mÝ 18. Nå c« ®Æc 19. Nåi æn nhiÖt 20. Giá ®ùng s¶n phÈm 21. M¸y thanh trïng liªn tôc 22. Nåi thanh trïng 23. Nåi pha dÞch 24. Kho chøa nguyªn liÖu pha dÞch rãt 25. BÓ lµm l¹nh 26. Khu vùc ®Ó s¶n phÈm sau khi thanh trïng 27. M¸y cÊp khÝ nÐn S¬ ®å cÊp n­íc S¬ ®å cÊp h¬i PhÇn bèn : an toµn lao ®éng trong s¶n xuÊt Ph¶i trang bÞ ®Çy ®ñ b¶o hé lao ®éng tr­íc khi vµo ph©n x­ëng chÕ biÕn : QuÇn ¸o , giÇy , khÈu trang , mò ( ph¶i che kÝn tãc ) . Ph¶i tu©n thñ c¸c néi quy quy ®Þnh cña ph©n x­ëng vÒ an toµn , chèng ch¸y næ . C¸c bé , c«ng nh©n viªn tr­íc khi vËn hµnh m¸y mãc thiÕt bÞ ph¶I n¾m râ c¸c th«ng sè kü thuËt , kiÓm tra ®Çy ®ñ hÖ thèng c¸c van , kho¸ an toµn . Cho ch¹y kh«ng t¶I tr­íc khi cho s¶n phÈm vµo . KiÓm tra th­êng xuyªn toµn bé d©y truyÒn s¶n xuÊt ë tõng c«ng ®o¹n ®Ó tr¸nh sai sãt tõng phÇn mét c¸ch nhanh chãng vµ kh¾c phôc kÞp thêi . Th­êng xuyªn vÖ sinh , b¶o d­ìng c¸c thiÕt bÞ sau mçi ca lµm viÖc . Lêi kÕt Sau mét thêi gian dµi häc tËp vµ nghiªn cøu trªn ghÕ nhµ tr­êng chóng em ®· ®­îc c¸c thÇy c« trang bÞ cho minh mét l­îng kiÕn thøc kh«ng nhá , nh­ng ®ã míi chØ lµ sù hiÓu biÕt vÒ mÆt lý thuyÕt . §ît thùc tËp nµy lµ sù cä x¸t lÇn ®Çu tiªn ®· gióp em lµm quen víi thùc tÕ . Em ®­îc trùc tiÕp quan s¸t , t×m hiÓu vÒ nguyªn lý cÊu t¹o , vËn hµnh cña c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc , quy tr×nh s¶n xuÊt , d©y truyÒn c«ng nghÖ , nh÷ng hiÓu biÕt c¬ b¶n vÒ c«ng ty . §©y lµ nh÷ng kiÕn thøc bæ Ých cho em ®Ó tiÕp tôc häc tËp vµ sau nµy ra tr­êng . Bµi b¸o c¸o nµy em hoµn thµnh ®­îc lµ do sù h­íng dÉn vµ sù quan t©m chu ®¸o cña thÇy c« h­íng dÉn thùc tËp , cïng víi c¸c c« chó qu¶n ®èc , kü thuËt viªn vµ c«ng nh©n cña c«ng ty TNHH SX TM & DV T©n Mai . Tuy nhiªn v× ®©y lµ lÇn thùc tËp nhËn thøc ®Çu tiªn nªn em cßn nhiÒu bì ngì vµ kh«ng tr¸nh khá nh÷ng thiÕu xãt vµ h¹n chÕ . KÕt thóc ®ît thùc tËp nµy chóng em sÏ trë l¹i víi häc tËp lý thuyÕt , em sÏ cè g¾ng t×m tßi vµ nghiªn cøu ®Ó ®ît thùc tËp cña nh÷ng n¨m sau ®¹t kÕt qu¶ tèt h¬n . Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy c« gi¸o h­íng dÉn vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty TNHH SX TM & DV T©n Mai ®· gióp ®ì em trong ®ît thùc tËp võa qua .

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Tân Mai.doc
Luận văn liên quan