Đề tài Thực tập tại Công ty cổ phần que hàn điện Việt - Đức

LỜI MỞ ĐẦU Công ty cổ phần que hàn điện Việt - Đức là một trong những doanh nghiệp chuyên sản xuất vật liệu hàn có quy mô lớn nhất Việt Nam, được xếp thứ hai trong các nhà sản xuất vật liệu hàn ở Đông Nam Á. Nhiều sản phẩm của công ty đã được tặng huy chương vàng, ngôi sao chất lượng tại các kỳ hội chợ. Để có được những thành công và vị trí như vậy, công ty đã trải qua rất nhiều thăng trầm trong nền kinh tế thị trường. Vậy nguyên nhân nào đã đưa công ty vượt qua khó khăn thách thức của buổi đầu thành lập trong nền kinh tế thị trường vốn khốc liệt và động lực nào đã giúp công ty phát triển được mạnh mẽ như ngày hôm nay? Những câu hỏi đó đã thôi thúc em đến thực tập tại công ty để tìm câu trả lời. Bằng những kiến thức tiếp thu được ở trường và những gì đã tìm hiểu được ở Công ty cổ phần que hàn điện Việt - Đức qua thời gian thực tập em đã giới thiệu, phân tích và đưa ra những nhận xét đánh giá của mình về những mặt được và chưa được của công ty. Qua đó em cũng đã xác định được hướng đề tài mà mình sẽ đi sâu hơn nữa để nghiên cứu. Qua hai tháng tìm hiểu thực tế tại Công ty cổ phần que hàn điện Việt - Đức, em đã cố gắng sử dụng thời gian và kiến thức của mình để học hỏi, làm việc và viết nên báo cáo này, tuy vậy cũng không tránh khỏi những sai sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo, các cô chú nhân viên trong công ty để em có thể hoàn thiện hơn trong luận văn tốt nghiệp của mình sau này. Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn cô giáo Phạm Thị Kim Ngọc và các cô chú trong Công ty cổ phần que hàn điện Việt - Đức đã tận tình giúp đỡ, hướng dẫn, góp ý và tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn thành bài báo cáo này. Sinh viên thực hiện Ngô Kim Phượng PHẦN I: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP I.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty CP que hàn điện Việt- Đức - Tên công ty: Công ty cổ phần que hàn điện Việt - Đức - Tên giao dịch quốc tế: Viet Duc Welding Electrode Joint Stock Company Viết tắt là: Viwelco - Địa chỉ: Nhị Khê - Thường Tín – Hà Tây - Điện thoại: 034.853364 Fax: 034.853653 - Email: Viwelco @ fpt.vn Webside: www.Viwelco.com.vn Công ty cổ phần que hàn điện Việt - Đức là một đơn vị thành viên của Tổng công ty hoá chất Việt Nam, hoạt động theo luật doanh nghiệp, là một đơn vị hạch toán độc lập có tư cách pháp nhân, là một trong những doanh nghiệp chuyên sản xuất vật liệu hàn có quy mô lớn nhất Việt Nam, được xếp thứ hai trong các nhà sản xuất vật liệu hàn ở Đông Nam Á, với phương châm sản xuất ra sản phẩm có chất lượng cao, lấy tôn chỉ và mục đích chất lượng là hàng đầu, thương hiệu que hàn điện Việt - Đức đã gây được uy tín với khách hàng trong và ngoài nước. Công ty được thành lập vào năm 1967 với tên gọi ban đầu là Nhà máy que hàn điện Việt - Đức. Những năm bước vào nền kinh tế thị trường, nhà máy gặp không ít khó khăn. Năm 1990 chỉ sản xuất được 2.082 tấn, việc làm ít thu nhập của người lao động thấp. Đến tháng 3 năm 1995, nhà máy được bộ công nghiệp quyết định đổi thành Công ty que hàn điện Việt - Đức để phù hợp với quy chế kinh doanh mới. Đây là thời cơ thuận lợi để công ty xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh, chiếm lĩnh thị trường. Trong điều kiện nhà xưởng đã xuống cấp, công ty đã đầu tư cải tạo, nâng cấp thiết bị sản xuất, sắp xếp lại lao động nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường. Năm 1997, sản phẩm que hàn của công ty chiếm khoảng 10% thị phần, năm 2002 đã đạt 25%, tới năm 2004 thị trường tiêu thụ của công ty đã đạt 32%, mạng lưới tiêu thụ sản phẩm của công ty vươn tới khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước. 7 năm gần đây công ty luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất. Trong quá trình đầu tư, nghiên cứu, xây dựng và thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO nhiều sản phẩm của công ty đã được tặng huy chương vàng, ngôi sao chất lượng tại các kỳ triển lãm Quốc tế tại Việt Nam. Công ty que hàn điện Việt - Đức đã được tổ chức QMS ( Australia) và Quacert ( Việt Nam) cấp chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2000. Đến tháng 1/2004 Công ty que hàn điện Việt - Đức được chính thức chuyển thành Công ty cổ phần que hàn điện Việt - Đức theo quyết định số 166/2003/QB – BCN của bộ công nghiệp. Đây là mô hình hoạt động sản xuất kinh doanh mới tạo cho công ty thuận lợi phát huy thế mạnh nhưng cũng có rất nhiều khó khăn. Đó là sự cạnh tranh sản phẩm vật liệu hàn ngày một gia tăng. Năm 2004 đã có nhiều cơ sở trong nước đầu tư sản xuất vật liệu hàn, giá đầu tư vật liệu đầu vào tăng cao đã ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm, tạo ra những bất lợi trong quản lý sản xuất và kinh doanh của công ty. Phát huy những thành tích đã đạt được sau một năm cổ phần hoá doanh nghiệp, năm 2005 công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác khoa học kỹ thuật nhằm duy trì chất lượng và hạ giá thành sản phẩm, mở rộng thị trường, khai thác thế mạnh các loại sản phẩm đặc chủng. Duy trì thực hiện chính sách chất lượng, quản lý chất lượng ISO 9001:2000, coi đó là mục tiêu, yếu tố hàng đầu để không ngừng phát triển thương hiệu que hàn điện Việt - Đức lên tầm cao mới. I.2 Chức năng nhiệm vụ của công ty cổ phần que hàn điện Việt - Đức I.2.1 Chức năng Công ty cổ phần que hàn điện Việt - Đức đã sản xuất và cung ứng cho thị trường nhiều loại vật liệu hàn có chất lượng tốt, ổn định bao gồm: que hàn vỏ bọc, dây hàn và bột hàn. * Các loại que hàn gồm bốn nhóm: - Que hàn thép carbon thấp và hợp kim thấp có độ bền trung bình: N38-VD ; N42 – VD; N45 – VD; N46 – VD; J420 – VD; J421 – VD; VD – 6013 - Que hàn thép carbon thấp và hợp kim thấp có độ bền và độ dẻo cao: N50 – 6B; N55 –6B; E7016 – VD; E7018 – VD - Que hàn đắp phục hồi bề mặt: DCr60; DCr250; DMn350; DMn500; HX5 - Các loại que hàn đặc biệt: que hàn Inox VD.308-16; que hàn đồng Hm-Cu; que hàn gang G33; que cắt C5 * Dây hàn H08-VD và bột hàn nóng chảy F6-VD Dây hàn với khí bảo vệ CO2W49-VD

doc44 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/04/2013 | Lượt xem: 1702 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực tập tại Công ty cổ phần que hàn điện Việt - Đức, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
iÖn ¸p hµn sÏ lµm gi¶m ®Æc tÝnh liªn kÕt, do vËy cÇn gi÷ ®iÖn ¸p thÊp. Thªm thuèc hµn míi mét c¸ch ®Þnh kú ®Ó tr¸nh khuyÕt tËt mèi hµn vµ sù h×nh thµnh bÒ mÆt mèi hµn xÊu cã thÓ x¶y ra. C¬ tÝnh kim lo¹i mèi hµn: giíi h¹n ch¶y 380 Min(N/mm2), ®é d·n dµi 24 Min (%) II.1.2 KÕt qu¶ tiªu thô c¸c sp que hµn cña Cty CP que hµn ®iÖn ViÖt - §øc B¶ng 03: KÕt qu¶ tiªu thô que hµn §¬n vÞ: tÊn Tªn s¶n phÈm N¨m 2002 2003 2004 Que hµn thÐp carbon thÊp 8106.45 7298.1 6482.1 Que hµn thÐp carbon thÊp, ®é bÒn cao 667.59 601.02 533.82 Que hµn ®¾p phôc håi bÒ mÆt 476.85 429.3 381.3 C¸c lo¹i que hµn ®Æc biÖt 286.11 257.58 228.78 Nguån: Phßng KÕ ho¹ch Kinh doanh Gi¸ vËt t­ ®Çu vµo nh­ lâi que FeroMn dïng ®Ó s¶n xuÊt que hµn ngµy cµng t¨ng cao, gi¸ lâi thÐp t¨ng kho¶ng 60% so víi n¨m 2003 vµ ®Çu n¨m 2004, c¸c nguyªn vËt liÖu s¶n xuÊt que hµn ®Òu t¨ng 36% so víi cïng kú n¨m 2003, ®iÒu nµy ®· ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¹o ra nh÷ng khã kh¨n trong viÖc s¶n xuÊt kinh doanh. Do vËy s¶n l­îng tiªu thô cña c«ng ty qua c¸c n¨m ®Òu cã xu h­íng gi¶m ®Òu gi÷a c¸c lo¹i que hµn. N¨m 2004 c«ng ty b¾t ®Çu s¶n xuÊt 2 lo¹i s¶n phÈm míi lµ d©y hµn vµ bét hµn, do ®ã còng ¶nh h­ëng tíi s¶n l­îng tiªu thô cña c¸c lo¹i que hµn. II.1.3 ThÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty CP que hµn ®iÖn ViÖt - §øc Que hµn ®iÖn ViÖt §øc ®· cã mÆt trªn thÞ tr­êng h¬n 30 n¨m qua, tr¶i qua bao biÕn ®éng s¶n phÈm cña c«ng ty vÉn lu«n lu«n ®­îc kh¸ch hµng chÊp nhËn vµ tÝn nhiÖm, rÊt nhiÒu c«ng tr×nh träng ®iÓm cña ®Êt n­íc nh­ : c«ng tr×nh thuû ®iÖn s«ng §µ, ®­êng d©y 500KV, cÇu Th¨ng Long, Thuû ®iÖn Yaly... ®Òu ®· sö dông s¶n phÈm cña c«ng ty. HiÖn nay víi ®éi ngò qu¶n lý giµu kinh nghiÖm, c«ng nh©n kü thuËt lµnh nghÒ, trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i vµ ph­¬ng ch©m kh«ng ngõng ®æi míi vÒ mäi mÆt nh»m ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña kh¸ch hµng, s¶n phÈm cña c«ng ty kh«ng ngõng n©ng cao uy tÝn trªn thÞ tr­êng, ®­îc kh¸ch hµng trong vµ ngoµi n­íc tin dïng víi 460 ®¹i lý lín nhá trªn toµn quèc. Bªn c¹nh viÖc ®¸p øng phÇn lín nhu cÇu cña c¸c ngµnh: ®ãng tµu, giao th«ng, x©y dùng...N¨m 2001 lÇn ®Çu tiªn c«ng ty ®· xuÊt khÈu ®­îc 100 tÊn que hµn ra thÞ tr­êng n­íc ngoµi, n¨m 2002 møc xuÊt khÈu t¨ng gÊp 2 lÇn n¨m 2001. N¨m 2003 gi¸ trÞ xuÊt khÈu cña c«ng ty ®¹t 147,8% so víi n¨m 2002. Nh­ vËy s¶n phÈm cña c«ng ty ®· b­íc ®Çu t¹o ®­îc sù tÝn nhiÖm cña b¹n hµng B¶ng 04: B¶ng ph©n tÝch doanh sè theo ®Þa ph­¬ng STT §Þa ph­¬ng % tiªu thô 1 MiÒn B¾c 85% 2 MiÒn Trung 6% 3 MiÒn Nam 7% 4 XuÊt khÈu 2% Nguån: Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh B¶ng 05: B¶ng ph©n tÝch doanh sè tiªu thô theo lÜnh vùc kh¸ch hµng STT LÜnh vùc % doanh sè s¶n phÈm 1 Kh¸ch hµng ®ãng tµu 35 2 Kh¸ch hµng thuû ®iÖn vµ c¸c c«ng tr×nh Quèc Gia 15 3 Kh¸ch hµng ngµnh GTVT 15 4 Kh¸ch hµng c¬ khÝ s¶n xuÊt 18 5 Kh¸ch hµng tiªu dïng 10 6 Kh¸ch hµng kh¸c 7 Nguån: Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh Qua hai b¶ng trªn ta thÊy s¶n phÈm cña c«ng ty ®­îc tiªu thô chñ yÕu ë khu vùc phÝa B¾c víi ®èi t­îng kh¸ch hµng ®ãng tµu lµ chñ yÕu. II.1.4 ChÝnh s¸ch gi¸ cña c«ng ty Gi¸ c¶ lµ mét yÕu tè then chèt trong c¹nh tranh vµ ®ång thêi nã ph¶n ¸nh chÊt l­îng cña hµng ho¸, ®iÒu nµy ®ßi hái c«ng ty ph¶i ®­a ra ®­îc mét chÝnh s¸ch gi¸ phï hîp. Do ®Æc tÝnh cña s¶n phÈm ph¶i sö dông nhiÒu yÕu tè ®Çu vµo vµ ph¶i phèi hîp c¸c nguyªn vËt liÖu víi nhau ®Ó t¹o ra c¸c s¶n phÈm cã tÝnh n¨ng kh¸c nhau nªn ®èi víi mçi lo¹i s¶n phÈm l¹i cã nh÷ng h×nh thøc gi¸ kh¸c nhau nh­ng chóng ®Òu ph¶i tr¶i qua c¸c b­íc x¸c ®Þnh gi¸ sau: + X¸c ®Þnh môc tiªu ®Æt gi¸ + X¸c ®Þnh nhu cÇu ®èi víi s¶n phÈm + X¸c ®Þnh chi phÝ + X¸c ®Þnh gi¸ cña ®èi thñ c¹nh tranh... Ph­¬ng ph¸p ®Þnh gi¸: theo chi phÝ b×nh qu©n céng phô gi¸ P = C + C * mc hoÆc P = C + P * mp Trong ®ã: P: gi¸ b¸n ch­a cã VAT C: gi¸ thµnh toµn bé hay chi phÝ b×nh qu©n mp: tû lÖ l·i mong ®îi trªn gi¸ b¸n hay tû lÖ phô gi¸ trªn gi¸ b¸n mc: tû lÖ l·i mong ®îi trªn chi phÝ hay tû lÖ phô gi¸ trªn chi phÝ Ngoµi ra c«ng ty cßn ¸p dông mét sè ph­¬ng ph¸p x©y dùng gi¸ c¶ linh ho¹t trong c¸c tr­êng hîp cô thÓ vµ sö dông ph­¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ theo hÖ sè kÕt hîp mét sè ph­¬ng ph¸p sau: + Gi¸ ph©n biÖt ( gi¶m gi¸) dùa theo khèi l­îng vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n. + Gi¸ cña s¶n phÈm theo khu vùc. + Gi¸ cña s¶n phÈm theo lo¹i kh¸ch hµng. Tr­ëng phßng KH- KD vµ tr­ëng phßng KT- CL lµ nh÷ng ng­êi cïng ®­a ra quyÕt ®Þnh vÒ gi¸ sau ®ã tr×nh Gi¸m ®èc th«ng qua. HiÖn nay c«ng ty ®· ¸p dông tû lÖ chiÕt khÊu theo khèi l­îng s¶n phÈm nh­ sau: cø 1kg s¶n phÈm c¸c lo¹i th× ®­îc chiÕt khÊu 300®. Riªng ®èi víi s¶n phÈm que hµn J420VD; J421VD ®­îc chiÕt khÊu 300.000®/ 1tÊn que hµn. Gi¸ cña c¸c s¶n phÈm phô thuéc nhiÒu vµo gi¸ cña c¸c yÕu tè ®Çu vµo nªn t¹i c¸c thêi ®iÓm kh¸c nhau, gi¸ cña c¸c s¶n phÈm còng kh¸c nhau. Sau ®©y lµ b¶ng gi¸ mét sè s¶n phÈm chÝnh cña C«ng ty cæ phÇn que hµn ®iÖn ViÖt - §øc. §©y lµ gi¸ b¸n t¹i c«ng ty ch­a tÝnh c­íc vËn chuyÓn. B¶ng 06: Gi¸ b¸n mét sè s¶n phÈm cña C«ng ty CP que hµn ®iÖn ViÖt - §øc STT Tªn s¶n phÈm Gi¸ ch­a thuÕ VAT VAT Gi¸ thanh to¸n 1 Que hµn N46 F 2.5 10800 1080 11880 2 Que hµn J421 F 2.5 10500 1050 11550 3 Que hµn J 320 F 3.25,F 4 8800 880 9680 4 Que hµn N38 F 3 9400 940 10340 5 Que hµn N50-6B 11700 1170 12870 6 Que hµn ®ång F 3 44800 4480 49280 7 D©y hµn H08A-VD F 1.6 10500 1050 11550 8 Bét hµn 7500 750 8250 II.1.5 HÖ thèng ph©n phèi s¶n phÈm cña doanh nghiÖp Ph©n phèi lµ ho¹t ®éng ®­a hµng ho¸, dÞch vô tõ nhµ s¶n xuÊt tíi ng­êi sö dông do ®ã ph©n phèi hµng ho¸ lµ mét kh©u quan träng ®èi víi mçi doanh nghiÖp, nã gi÷ vai trß quan träng trong viÖc tiªu thô s¶n phÈm vµ ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi sù tån t¹i cña doanh nghiÖp. §Ó qu¸ tr×nh kinh doanh diÔn ra ®­îc an toµn, rñi ro tèi thiÓu vµ ®Ó cho qu¸ tr×nh l­u th«ng hµng ho¸ ®­îc nhanh chãng hiÖu qu¶ th× cÇn ph¶i cã mét hÖ thèng ph©n phèi hîp lý. S¬ ®å 03: HÖ thèng ph©n phèi tiªu thô s¶n phÈm Cty CP QH§ ViÖt- §øc §¹i lý Ng­êi tiªu dïng Ng­êi b¸n lÎ Ng­êi b¸n bu«n Ng­êi tiªu dïng II.1.5.1 Kªnh ph©n phèi gi¸n tiÕp B¶ng 07: Sè l­îng tiªu thô s¶n phÈm qua c¸c kªnh §¬n vÞ: TÊn Kªnh ph©n phèi N¨m % Tiªu thô 2002 2003 2004 2002 2003 2004 Ph©n phèi trùc tiÕp 6676 5881 5587 70% 68.5% 69.7% Ph©n phèi gi¸n tiÕp 2861 2705 2429 30% 31.5% 30.3% Nguån: Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh HiÖn nay C«ng ty cæ phÇn que hµn ®iÖn ViÖt - §øc ®· thiÕt lËp ®­îc mét m¹ng l­íi tiªu thô réng kh¾p c¶ n­íc gåm 460 ®¹i lý vµ c¸c cöa hµng lín nhá. Tuy nhiªn sù ph©n bæ c¸c m¹ng l­íi nµy l¹i kh«ng ®ång ®Òu, c¸c ®¹i lý tËp trung chñ yÕu ë khu vùc phÝa B¾c. Th«ng qua kªnh ph©n phèi nµy, tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty kh«ng ngõng ®­îc ®Èy m¹nh, s¶n l­îng tiªu thô chiÕm tõ 68-70% khèi l­îng tiªu thô. §©y lµ mét kÕt qu¶ kh¸ tèt xong c«ng ty vÉn cÇn ®­a ra c¸c chiÕn l­îc phï hîp ®Ó kÝch thÝch kªnh ph©n phèi nµy trªn toµn quèc ®Æc biÖt lµ khu vùc phÝa Nam. II.1.5.2 Kªnh ph©n phèi trùc tiÕp Do th­¬ng hiÖu s¶n phÈm cña C«ng ty cæ phÇn que hµn ®iÖn ViÖt - §øc ®· næi tiÕng céng víi 38 n¨m cã mÆt trªn thÞ tr­êng, ngµy cµng t¹o ®­îc uy tÝn ®èi víi kh¸ch hµng, do vËy c¸c kh¸ch hµng ®Õn mua trùc tiÕp s¶n phÈm còng ngµy mét nhiÒu h¬n chiÕm 32-30 % khèi l­îng tiªu thô. II.1.6 C¸c h×nh thøc xóc tiÕn b¸n hµng Xóc tiÕn b¸n hµng lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng Marketing rÊt quan träng. V× vËy ®Ó tån t¹i vµ ®øng v÷ng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng C«ng ty cæ phÇn que hµn ®iÖn ViÖt - §øc hiÖn rÊt quan t©m ®Õn c¸c h×nh thøc xóc tiÕn b¸n. Ho¹t ®éng ®­îc duy tr× th­êng xuyªn nhÊt lµ Héi nghÞ kh¸ch hµng th­êng niªn, bªn c¹nh ®ã c«ng ty cßn tham gia víi t­ c¸ch lµ nhµ tµi trî cho c¸c héi thi thî giái ngµnh ®ãng tµu- mét kh¸ch hµng lín vµ quan träng cña ngµnh vËt liÖu hµn. Mét ho¹t ®éng hÕt søc quan träng cña h×nh thøc xóc tiÕn b¸n lµ qu¶ng c¸o ®­îc c«ng ty quan t©m hµng ®Çu.Tuy nhiªn ph­¬ng tiÖn qu¶ng c¸o hÇu nh­ kh«ng thay ®æi qua c¸c n¨m ®ã lµ b¸o vµ t¹p chÝ. C«ng ty còng ®· vµ ®ang vËn hµnh mét c«ng cô tuyªn truyÒn ®iÖn tö hiÖn ®¹i lµ trang web t¹i ®Þa chØ http:// www.viwelco.com.vn. §èi víi ho¹t ®éng khuyÕn m¹i, c«ng ty rÊt Ýt khi tæ chøc c¸c ch­¬ng tr×nh khuyÕn m¹i nh»m kÝch thÝch tiªu thô s¶n phÈm, viÖc nµy chØ diÔn ra vµo 3 ngµy lµm viÖc ®Çu tiªn sau nh÷ng ngµy nghØ TÕt cæ truyÒn nh»m t¹o kh«ng khÝ s«i næi ngay tõ ®Çu n¨m. Ho¹t ®éng thø hai lµ tham gia c¸c héi chî triÓn l·m trong vµ ngoµi n­íc nh­ n¨m 2003 vµ 2005 tham gia héi chî hµng C«ng nghiÖp ViÖt Nam, héi chî ngµnh ho¸ chÊt, n¨m 2002: héi chî quèc tÕ hµng c«ng nghiÖp t¹i Myanmma hay Héi chî quèc tÕ hµng c«ng nghiÖp Mªk«ng (Campuchia) vµo n¨m 2004. B¶ng 8: Ng©n s¸ch truyÒn th«ng cña C«ng ty CP que hµn ®iÖn ViÖt - §øc §¬n vÞ: triÖu ®ång N¨m ChØ tiªu 2001 2002 2003 2004 Dù kiÕn 2005 Qu¶ng c¸o 45.2 82.5 37.3 36 11.6 Tuyªn truyÒn 50 70 70 30 35 KhuyÕn m¹i 30 30 30 30 30 Nguån: Phßng KÕ to¸n- Tµi chÝnh II.1.7 §èi thñ c¹nh tranh Trªn thÞ tr­êng ViÖt Nam hiÖn nay tån t¹i trªn d­íi 10 c«ng ty néi ®Þa chuyªn s¶n xuÊt vµ cung øng vËt liÖu hµn cïng mét sè l­îng ch­a thèng kª c¸c doanh nghiÖp vµ c¸ nh©n cung cÊp c¸c lo¹i vËt liÖu nhËp tõ Th¸i Lan, Hµn Quèc, Trung Quèc... C¸c c«ng ty c¹nh tranh nhau chñ yÕu lµ ë mÆt hµng th«ng th­êng, chØ cã mét sè Ýt c«ng ty lµ c¹nh tranh nhau ë mÆt hµng cao cÊp. Gi¸ cña s¶n phÈm lµ mét yÕu tè quan träng lµm t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. Gi¸ b¸n c¸c lo¹i s¶n phÈm cña C«ng ty cæ phÇn que hµn ®iÖn ViÖt - §øc thÊp h¬n so víi mét sè ®èi thñ c¹nh tranh cô thÓ lµ thÊp h¬n gi¸ cña hai c«ng ty ®øng ®Çu lµ Hµ ViÖt vµ Kim TÝn, c¶ hai c«ng ty nµy ®Òu n»m ë phÝa Nam, lý do mét phÇn lµ gi¸ nh©n c«ng ë miÒn B¾c rÎ h¬n miÒn Nam do ®ã gi¶m ®­îc chi phÝ nh©n c«ng dÉn ®Õn gi¸ thµnh cña s¶n phÈm còng gi¶m theo. B¶ng 09: Gi¸ b¸n mét sè s¶n phÈm cña c«ng ty vµ ®èi thñ c¹nh tranh §¬n vÞ: ®ång Tªn c«ng ty S¶n phÈm QH- N46 QH- J421 QH- J320 E 7016 D©y hµn ViÖt §øc 10800 10500 8800 15900 10500 Hµ ViÖt 11300 10800 9500 Nam TriÖu 10500 9900 9000 15500 11000 Kim TÝn 11000 10800 9200 H÷u NghÞ 10000 10200 8800 Nguån: Phßng KÕ ho¹ch – Kinh doanh Gi¸ b¸n cña c¸c c«ng ty chªnh lÖch nhau kh«ng nhiÒu chØ dao ®éng trong kho¶ng 1000®, gi¸ b¸n cña ViÖt §øc thÊp h¬n so víi Hµ ViÖt vµ Kim TÝn song l¹i cã gi¸ cao h¬n Nam TriÖu vµ H÷u NghÞ lµ 2 c«ng ty thuéc khu vùc phÝa B¾c ë mét sè s¶n phÈm. ViÖt §øc chñ yÕu c¹nh tranh víi c¸c c«ng ty kh¸c ë c¸c s¶n phÈm cao cÊp, víi chñng lo¹i phong phó h¬n h¼n c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. B¶ng 10: S¶n phÈm cña c¸c c«ng ty vËt liÖu hµn ViÖt Nam Tªn c«ng ty S¶n phÈm th«ng th­êng S¶n phÈm cao cÊp Hµ ViÖt HV-J420, HV-J421, HV-J422, HV-26, HV-N48 Kh«ng s¶n xuÊt, kinh doanh hµng nhËp khÈu Nam TriÖu E6013 E7016, E7018, C¸c lo¹i d©y hµn H÷u NghÞ FS-E420, FS-E421, FS-E422, FS-E46, FS-E52, FS-I60, FS-D45 Kim TÝn KT-N48,KT-421,KT-6013,KT-N46 KT GEMINI Atlantic J420,J421 ViÖt §øc N38-VD,N42-VD,N46-VD,J420-VD,J421- VD,N45-VD,VD-6013 GG33,N50-6B,N55-6B,E7016- VD,E7018VD,DMn350,DMN500,DMn-13B,HX5,DCr250,DCr60,N-308R,C5 Nguån: Phßng KÕ ho¹ch- Kinh Doanh B¶ng 11: Doanh thu tõ que hµn vµ thÞ phÇn theo doanh thu cña mét sè c«ng ty vËt liÖu hµn ViÖt Nam trong n¨m 2004 Tªn c«ng ty S¶n l­îng tiªu thô (tÊn) ThÞ phÇn theo s¶n l­îng tiªu thô Doanh thu (tû ®ång) ThÞ phÇn theo doanh thu Hµ ViÖt 8500 22.3 86000 22.2 Nam TriÖu 5800 15.2 60000 15.5 H÷u NghÞ 2421 6.3 24000 6.2 Kh¸nh Héi 1500 3.9 14870 3.8 Kim TÝn 10000 26.2 101176 26.1 ViÖt §øc 7860 20.6 81000 20.9 Atlantic 2100 5.5 20818 5.4 Nguån: Phßng KÕ Ho¹ch- Kinh doanh Qua b¶ng tæng hîp trªn ta thÊy, Kim TÝn lín nhÊt vÒ qui m« n¾m 26,2% thÞ phÇn, Hµ ViÖt vÒ nh× víi 22,3%, tiÕp ®ã lµ ViÖt §øc víi 20,6%. Nh­ vËy ViÖt §øc còng kh«ng thua kÐm mÊy c«ng ty nµy lµ bao vµ lu«n ®øng v÷ng ch¾c trong ba c«ng ty ®Çu ®µn. II.1.8 NhËn xÐt vÒ t×nh h×nh tiªu thô vµ c«ng t¸c marketing cña C«ng ty cæ phÇn que hµn ®iÖn ViÖt - §øc Tr¶i qua 38 n¨m cã mÆt trªn thÞ tr­êng, víi bao biÕn ®éng cña nÒn kinh tÕ, s¶n phÈm cña c«ng ty vÉn ®­îc b¹n hµng tÝn nhiÖm. Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®­îc c«ng ty vÉn tån t¹i mét sè h¹n chÕ cÇn ph¶i ®­îc kh¾c phôc. II.1.8.1 Nh÷ng thµnh c«ng vµ ­u ®iÓm §Ó gi÷ g×n vµ ph¸t triÓn uy tÝn cña c¸c lo¹i s¶n phÈm cña m×nh trong nh÷ng n¨m võa qua C«ng ty cæ phÇn que hµn ®iÖn ViÖt - §øc ®· x©y dùng vµ ¸p dông biÖn ph¸p qu¶n lý theo tiªu chuÈn ISO 9001- 2002 ®ång thêi tËp trung ®Çu t­ ®æi míi thiÕt bÞ, c«ng nghÖ vµ dÞch vô nh»m cung cÊp cho thÞ tr­êng nh÷ng s¶n phÈm tèt nhÊt, rÎ nhÊt vµ mang ®Õn cho kh¸ch hµng nh÷ng tiÖn Ých cao nhÊt. Víi t«n chØ nh­ vËy, trong nh÷ng n¨m qua C«ng ty cæ phÇn que hµn ®iÖn ViÖt - §øc ®· thu ®­îc mét sè kÕt qu¶ ®¸ng mõng. NhiÒu s¶n phÈm cña c«ng ty ®· ®­îc tÆng c¸c huy ch­¬ng vµng, ng«i sao chÊt l­îng t¹i c¸c kú héi chî ®ã lµ que hµn N46-VD, VD-6013, J421, E7016...§Æc biÖt s¶n phÈm N46, VD6013, E7018 ®· ®­îc ®¨ng kiÓm NhËt B¶n NK, CHLB §øc Germanicher- Lioyd vµ ®¨ng kiÓm ViÖt Nam cÊp chøng chØ. Doanh thu vµ lîi nhuËn cña c«ng ty qua ®ã còng t¨ng lªn ®¸ng kÓ, ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ngµy cµng ®­îc n©ng cao, thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi trong mét th¸ng lªn tíi 2,3 triÖu ®ång vµo n¨m 2004. Nh÷ng thµnh tùu nµy chøng tá bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ®· ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ cïng víi sù nç lùc cña toµn bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. §iÒu nµy còng kh¼ng ®Þnh c«ng t¸c Marketing ë c«ng ty ®· ®­îc chó träng vµ cã hiÖu qu¶ nhÊt ®Þnh. II.1.8.2 H¹n chÕ vµ tån t¹i Cïng víi viÖc ghi nhËn c¸c thµnh tÝch ®· ®¹t ®­îc c«ng ty cßn tån t¹i mét sè h¹n chÕ. ThÞ tr­êng xuÊt khÈu cña c«ng ty ch­a ®­îc chó träng, cho ®Õn nay c«ng ty míi chØ xuÊt khÈu ®­îc mét khèi l­îng nhá sang Malayxia, tØ lÖ xuÊt khÈu míi chØ ®¹t 2% s¶n l­îng tiªu thô cña c«ng ty. ThÞ tr­êng trong n­íc ph¸t triÓn ch­a ®ång ®Òu, tËp chung chñ yÕu ë khu vùc phÝa B¾c ( chiÕm tíi 85% s¶n l­îng tiªu thô). C«ng ty cÇn ®­a ra c¸c biÖn ph¸p ®Ó ®Èy m¹nh viÖc xuÊt khÈu ra thÞ tr­êng quèc tÕ vµ më réng thÞ tr­êng trong n­íc ë khu vùc miÒn Trung vµ miÒn Nam. C«ng t¸c tuyªn truyÒn thùc hiÖn ch­a ®ång ®Òu. C«ng ty ch­a cã mét chÝnh s¸ch cô thÓ nµo cho c¸c h×nh thøc xóc tiÕn b¸n. Ph­¬ng tiÖn qu¶ng c¸o hÇu nh­ kh«ng thay ®æi qua c¸c n¨m, tranh web cña c«ng ty míi chØ dõng l¹i ë møc giíi thiÖu ch­a cã sù phong phó vµ kh«ng thÓ hiÖn mét chiÕn l­îc hay tÇm nh×n cô thÓ... C«ng ty cÇn ®­a ra c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc ®Ó n©ng cao uy tÝn cña m×nh trªn thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc, ®Ó cã thÓ v­¬n lªn h¬n n÷a trong top 3 c«ng ty ®Çu ®µn . II.2 Ph©n tÝch t×nh h×nh lao ®éng tiÒn l­¬ng II.2.1 C¬ cÊu lao ®éng cña C«ng ty cæ phÇn que hµn ®iÖn ViÖt - §øc §Ó ®Êt n­íc cã mét nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn th× cÇn cã sù tham gia cña c¸c doanh nghiÖp hïng m¹nh mµ con ng­êi chÝnh lµ yÕu tè quan träng quyÕt ®Þnh sù tån t¹i cña doanh nghiÖp. NhËn thøc ®­îc ®iÒu nµy C«ng ty cæ phÇn que hµn ®iÖn ViÖt - §øc lu«n quan t©m ch¨m sãc tíi ng­êi lao ®éng, lÊy hä lµm trung t©m ®Ó thùc hiÖn s¶n xuÊt kinh doanh. Do ®Æc thï thuéc ngµnh c«ng nghiÖp nÆng nªn ®ßi hái ®éi ngò c«ng nh©n s¶n xuÊt ph¶i nhiÖt t×nh lµm viÖc, cã søc khoÎ dÎo dai, thÝch øng ®­îc víi c­êng ®é lµm viÖc cao, nªn c«ng ty thu hót phÇn lín lao ®éng lµ nam giíi, chiÕm 65% lùc l­îng lao ®éng, cã nhiÒu tr×nh ®é kh¸c nhau nh­: ®¹i häc, cao ®¼ng,trung cÊp, c«ng nh©n kü thuËt... B¶ng 12: C¬ cÊu lao ®éng vµ tr×nh ®é lao ®éng DiÔn gi¶i N¨m 2003 N¨m 2004 * VÒ sè l­îng - Tæng sè lao ®éng - Sè c«ng nh©n s¶n xuÊt - å sè l·nh ®¹o - å sè CN kü thuËt + NghiÖp vô + Qu¶n lý Sè l­îng % Sè l­îng % 288 130 20 138 100 45.14 6.95 47.91 238 108 20 110 100 45.38 8.40 46.22 * VÒ chÊt l­îng - Tr×nh ®é §H – C§ - Trung cÊp, d¹y nghÒ 83 205 28.82 71.18 76 162 31.93 68.07 Nguån: Phßng tæ chøc nh©n sù Nh×n chung chÊt l­îng lao ®éng cña toµn c«ng ty ®¹t ë møc trung b×nh do ®Æc thï chñ yÕu cña c«ng ty lµ s¶n xuÊt vµ b¸n hµng nªn kh«ng ®ßi hái ph¶i lao ®éng trÝ ãc nhiÒu mµ chØ ®ßi hái søc khoÎ, sù dÎo dai, khÐo lÐo, ch¨m chØ. N¨m 2004 sè l­îng lao ®éng gi¶m ®i 50 ng­êi, chñ yÕu lµ do c«ng ty ®Çu t­ nhiÒu trang thiÕt bÞ míi nªn gi¶m ®­îc c­êng ®é lao ®éng t¹i mét sè kh©u. II.2.2 Ph­¬ng ph¸p x©y dùng møc thêi gian lao ®éng Møc lao ®éng lµ l­îng lao ®éng hîp lý nhÊt ®­îc qui ®Þnh ®Ó chÕ t¹o mét s¶n phÈm hay hoµn thµnh mét c«ng viÖc nhÊt ®Þnh ®óng tiªu chuÈn vµ chÊt l­îng trong c¸c ®iÒu kiÖn tæ chøc- kü thuËt- t©m sinh lý- kinh tÕ vµ x· héi x¸c ®Þnh. Cã hai ph­¬ng ph¸p x©y dùng møc thêi gian lao ®éng lµ ph­¬ng ph¸p kh¸i qu¸t vµ ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch. C«ng ty cæ phÇn que hµn ®iÖn ViÖt - §øc ®· sö dông ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch ®Ó x©y dùng møc thêi gian lao ®éng cho c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt qua viÖc ®iÒu tra ph©n tÝch vµ tÝnh to¸n ph©n tÝch. C«ng ty ®· kÕt hîp gi÷a hai ph­¬ng ph¸p lµ bÊm giê c«ng nh©n lµm viÖc vµ n¨ng suÊt thiÕt bÞ cña m¸y ®Ó ®­a ra ®­îc møc thêi gian hay møc s¶n l­îng ®èi víi c¸c c«ng nh©n ®øng c¸c lo¹i m¸y mãc kh¸c nhau trªn d©y chuyÒn s¶n xuÊt. §Ó x©y dùng møc thêi gian cña mét s¶n phÈm cô thÓ c«ng ty ph¶i thùc hiÖn viÖc x¸c ®Þnh thêi gian s¶n xuÊt chÝnh, thêi gian s¶n xuÊt phô vµ thêi gian qu¶n lý sau ®ã tæng céng l¹i ®Ó ra ®­îc møc thêi gian. II.2.3 T×nh h×nh sö dông thêi gian lao ®éng Lao ®éng cña C«ng ty cæ phÇn que hµn ®iÖn ViÖt - §øc ®­îc chia lµm 2 khèi: - Khèi s¶n xuÊt: bao gåm 3 ca lµm viÖc + Ca thø nhÊt: tõ 6h s¸ng ®Õn 2h chiÒu + Ca thø hai: tõ 2h chiÒu ®Õn 10h tèi + Ca thø ba: tõ 10h tèi ®Õn 6h s¸ng h«m sau. C«ng nh©n c«ng ty ®­îc nghØ mét ngµy trong tuÇn vµ ph¶i tËn dông hÕt thêi gian s¶n xuÊt ®Ó t¹o ra s¶n phÈm - Khèi qu¶n lý, kü thuËt, nghiÖp vô lµm viÖc theo giê hµnh chÝnh, ®­îc nghØ chñ nhËt. S¸ng lµm viÖc tõ 7h15’ ®Õn 11h30’, chiÒu tõ 13h ®Õn 16h30’. II.2.4 N¨ng lùc s¶n xuÊt Trang thiÕt bÞ: N¨ng lùc s¶n xuÊt tèi ®a tíi 8000T que hµn trong mét n¨m. VÒ lao ®éng vµ tr×nh ®é kü thuËt: lao ®éng hiÖn t¹i cã bËc nghÒ vµ th©m niªn s¶n xuÊt que hµn cao HiÖn nay c«ng ty vÉn tiÕp tôc ®Çu t­ nghiªn cøu, n©ng cao phÈm cÊp vµ ®¨ng ký chÊt l­îng hµng ho¸. HÖ thèng ®Þnh møc lao ®éng t¹i c«ng ty ë mét sè kh©u ®­îc qui ®Þnh nh­ sau: * Kh©u c¾t lâi que hµn Lâi F 4: 512 kg/1 ca m¸y Lâi F 3: 280 kg/ 1ca m¸y * Xö lý bÒ mÆt lâi que §¸nh rØ, xö lý bÒ mÆt lâi que F 4: 520 kg/ca §¸nh rØ, xö lý bÒ mÆt lâi que F 4: 480 kg/ca * Ðp que hµn Ðp que hµn lâi F 4: 3000kg/ca m¸y Ðp que hµn lâi F 3: 1274kg/ca m¸y Ðp que hµn lâi F 2.5: 600kg/ca m¸y *SÊy kh« que hµn b»ng lß ®iÖn Que hµn lâi F 4: 1200kg/ca m¸y Que hµn lâi F 3: 840 kg/ca m¸y * Gãi, lång hép que hµn F 4: 360kg/c«ng F 3: 840kg/c«ng * Gia c«ng tói PE: 110 tói/c«ng II.2.5 N¨ng suÊt lao ®éng N¨ng suÊt lao ®éng cña mét c«ng nh©n viªn WNV = N¨m 2002: WNV = 28.22 tÊn/ng­êi N¨m 2003: WNV = 29.64 tÊn/ng­êi N¨m 2004: WNV = tÊn/ng­êi N¨ng suÊt lao ®éng cña c«ng nh©n viªn t¨ng lªn qua c¸c n¨m chøng tá c«ng ty ®· sö dông lao ®éng mét c¸ch hiÖu qu¶. II.2.6 TuyÓn dông vµ ®µo t¹o lao ®éng * TuyÓn chän nh©n viªn míi: C«ng ty ¸p dông h×nh thøc tuyÓn chän trùc tiÕp t¹i c«ng ty. Nh­ng hiÖn nay do ®Çu t­ nhiÒu d©y chuyÒn thiÕt bÞ míi nªn c«ng ty thùc hiÖn tæ chøc s¶n xuÊt, tinh gi¶n lao ®éng. V× vËy rÊt Ýt khi c«ng ty tuyÓn chän c¸c vÞ trÝ míi mµ chØ tuyÓn bæ sung c¸c chç trèng. * C«ng t¸c ®µo t¹o lao ®éng HiÖn nay C«ng ty cæ phÇn que hµn ®iÖn ViÖt - §øc ch­a cã mét ng©n quü riªng cho viÖc ®µo t¹o lao ®éng, c«ng viÖc ®µo t¹o diÔn ra mét c¸ch kh«ng th­êng xuyªn, nguyªn nh©n chñ yÕu lµ do c¸c c¸n bé nh©n viªn trong c«ng ty ®Òu cã th©m niªn l©u n¨m trong nghÒ. Hµng n¨m tuú theo yªu cÇu cña c«ng viÖc c«ng ty míi tiÕn hµnh ®µo t¹o theo hai h×nh thøc sau: + Tù ®µo t¹o: c«ng ty cã ®éi ngò nh©n viªn kü thuËt ®­îc ph©n c«ng ®µo t¹o n©ng bËc cho c«ng nh©n theo yªu cÇu cña c«ng ty. + Göi ra ngoµi: ¸p dông víi c¸c tr­êng hîp cÇn n©ng cao nghiÖp vô, n©ng cÊp n©ng bËc. C¸c nh©n viªn sÏ ®­îc c«ng ty göi sang c¸c ®¬n vÞ bªn ngoµi ®Ó ®­îc ®µo t¹o theo yªu cÇu cña c«ng viÖc. II.2.7 Tæng quü l­¬ng cña c«ng ty Tæng quü l­¬ng cña c«ng ty trong n¨m kÕ ho¹ch ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Quü l­¬ng bæ sung Trong ®ã: lµ sè l­îng theo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt s¶n phÈm i lµ ®¬n gi¸ l­¬ng tæng hîp cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm i n: sè lo¹i s¶n phÈm s¶n xuÊt n¨m kÕ ho¹ch Quü l­¬ng bæ sung lµ phÇn quü l­¬ng n»m ngoµi quü l­¬ng s¶n phÈm (å QiDi), ®Ó tr¶ cho nh÷ng ngµy nghØ viÖc ®­îc h­ëng l­¬ng vµ l­¬ng tr¶ cho nh÷ng lao ®éng mµ thêi gian lµm viÖc cña hä ch­a ®­îc tÝnh vµo ®¬n gi¸ l­¬ng tæng hîp vµ c¸c kho¶n kh¸c, cô thÓ bao gåm: + TiÒn l­¬ng tr¶ cho nh÷ng ngµy nghØ ®­îc h­ëng l­¬ng TL1 + Tæng phô cÊp theo chøc vô TL2 + Tæng phô cÊp lµm thªm giê TL3 + Tæng l­¬ng th­ëng theo chÊt l­îng vµ khèi l­îng c«ng viÖc ®­îc giao TL4 +Tæng quü phô cÊp ( lÔ, phÐp, häp...) TL5 II.2.8 C¸ch x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng * Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh: ®­îc tÝnh theo phÇn tr¨m doanh thu: §èi víi s¶n phÈm que hµn: tû lÖ tiÒn l­¬ng lµ 9% doanh thu §èi víi s¶n phÈm d©y hµn: tû lÖ tiÒn l­¬ng lµ 3.5%doanh thu Quü TL trong ®­îc h­ëng trong th¸ng = tû lÖ tiÒn l­¬ng theo doanh thu* Doanh thu thùc hiÖn theo s¶n l­îng nhËp kho * tû lÖ khuyÕn khÝch chÊt l­îng * Tû lÖ khuyÕn khÝch chÊt l­îng - Hµng nhËp kho ®¹t chÊt l­îng cÊp 1 quü thu nhËp h­ëng 100% ®¬n gi¸. - Hµng nhËp kho ®¹t chÊt l­îng cÊp 2 quü thu nhËp h­ëng 70% ®¬n gi¸. - Hµng nhËp kho ®¹t chÊt l­îng cÊp 3 quü thu nhËp kh«ng ®­îc h­ëng 1­¬ng. II.2.9 C¸c h×nh thøc tr¶ l­¬ng ë doanh nghiÖp * §èi víi khèi c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt c«ng ty ¸p dông h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm. §g = Lg x Tsp - §g: ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng tÝnh trªn ®¬n vÞ s¶n phÈm; - Lg: tiÒn l­¬ng giê tÝnh trªn c¬ së cÊp bËc c«ng viÖc b×nh qu©n, phô cÊp b×nh qu©n vµ møc l­¬ng tèi thiÓu cña doanh nghiÖp - Tsp: Møc lao ®éng cña mét ®¬n vÞ s¶n phÈm ( tÝnh b»ng giê-ng­êi). L­¬ng th¸ng = §g * s¶n l­îng thùc tÕ * ph©n h¹ng thµnh tÝch + thu nhËp kh¸c * §èi víi c¸c phßng ban, nh©n viªn kü thuËt ®­îc tr¶ l­¬ng theo thêi gian L­¬ng th¸ng = L­¬ng theo chøc danh * ngµy c«ng thùc tÕ * ph©n h¹ng thµnh tÝch + thu nhËp kh¸c Ph©n h¹ng thµnh tÝch: Lo¹i A th× h­ëng 100% thu nhËp l­¬ng. Lo¹i B th× h­ëng 80% thu nhËp l­¬ng. Lo¹i C th× h­ëng 50% thu nhËp l­¬ng II.2.10 NhËn xÐt vÒ t×nh h×nh lao ®éng tiÒn l­¬ng ë doanh nghiÖp C«ng ty cæ phÇn que hµn ®iÖn ViÖt - §øc ®· thùc hiÖn viÖc tr¶ l­¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn theo ®óng qui ®Þnh cña Nhµ n­íc. Ph­¬ng ph¸p tÝnh l­¬ng theo phÇn tr¨m doanh thu lµ rÊt phï hîp ®èi víi mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt nh­ c«ng ty v× nã thóc ®Èy ®­îc s¶n xuÊt c¶ vÒ sè l­îng lÉn chÊt l­îng cña s¶n phÈm hoµn thµnh. Tæng sè lao ®éng trong c«ng ty cã xu h­íng ngµy cµng gi¶m, møc thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi t¨ng kh¼ng ®Þnh c«ng ty ®· sö dông mét c¸ch hiÖu qu¶ lao ®éng vµ quan t©m ®Õn ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. II.3 Ph©n tÝch t×nh h×nh qu¶n lý vËt t­ tµi s¶n cè ®Þnh II.3.1 T×nh h×nh qu¶n lý nguyªn vËt liÖu II.3.1.1 C¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu chÝnh dïng cho s¶n xuÊt kinh doanh C¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu dïng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc chia thµnh c¸c nhãm nh­ sau: - Lâi que: + C¸c lo¹i d©y thÐp :H08A, CB08A,CT3, SWRY11 + Lâi ®ång + Lâi inox - C¸c nguyªn liÖu ®Ó chÕ t¹o vá bäc nãi chung: Rutil,Iminhit, Fero c¸c lo¹i, Fenspat, th¹ch anh, huúnh th¹ch, tr­êng th¹ch, ho¹t th¹ch, mica, caolanh, bét xenlul«, ®¸ v«i, ®«l«mit, quÆng s¾t... - ChÊt kÕt dÝnh: hiÖn nay c«ng ty sö dông chñ yÕu 2 lo¹i silicat lµ silicat Kali vµ silicat Natri. Ngoµi c¸c lo¹i nguyªn liÖu chÝnh trªn cßn ph¶i cã c¸c lo¹i nhiªn liÖu, bao b× vµ vËt liÖu c¬ khÝ ho¸ chÊt kh¸c ®Ó phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh II.3.1.2 C¸ch x©y dùng ®Þnh møc nguyªn vËt liÖu Mçi nguyªn liÖu cã nh÷ng c«ng dông nhÊt ®Þnh vµ ph¶i phèi hîp c¸c c«ng dông kh¸c nhau thµnh mét c«ng dông nhÊt ®Þnh trªn c¬ së ®ã ng­êi ta phèi liÖu ®Ó s¶n xuÊt ra que hµn. Thùc tÕ tiªu hao nguyªn vËt liÖu cña tõng c«ng ®o¹n lµ c¨n cø quan träng ®Ó c«ng ty x©y dùng ®Þnh møc nguyªn vËt liÖu. Dùa vµo kinh nghiÖm ®· tÝch luü cña c¸c c¸n bé ®Þnh møc hay nh÷ng c«ng nh©n lµnh nghÒ vµ dùa vµo sè liÖu thèng kª cña c¸c kú s¶n xuÊt tr­íc ®ã mµ c«ng ty ®· x¸c ®Þnh ®­îc møc sö dông nguyªn vËt liÖu. Trung b×nh hµng th¸ng c«ng ty sö dông kho¶ng 200T nguyªn liÖu lµm vá bäc, 450T lâi, 80T n­íc silicat ®Ó t¹o ra ®­îc tõ 650-700T s¶n phÈm/th¸ng. §Þnh møc vËt t­ chÝnh cho 1T que hµn kh«ng kÓ n¨ng l­îng: - VËt t­ kÕt dÝnh: 80 kg - Lâi thÐp: 710kg - Fero Mg: 50Kg - Thuèc bäc: 340 kg - Tói PE: 250 c¸i - Hép c¸t t«ng: 250 c¸i II.3.1.3 T×nh h×nh dù tr÷, b¶o qu¶n vµ cÊp ph¸t nguyªn vËt liÖu * T×nh h×nh dù tr÷ vµ b¶o qu¶n nguyªn vËt liÖu. Do ngµnh nghÒ kinh doanh kh¸ phøc t¹p do cã nhiÒu mÆt hµng kh¸c nhau nªn cÇn cã nhiÒu lo¹i nguyªn vËt liÖu kh¸c nhau. Do ®ã mµ c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu gÆp nhiÒu khã kh¨n vµ t­¬ng ®èi phøc t¹p. Do ®ã c«ng ty chñ yÕu lµ cung øng vµ qu¶n lý nguyªn vËt liÖu theo kho. S¶n xuÊt mÆt hµng nµo th× mua vËt t­ ®ã, kh«ng mua nhiÒu ®Ó l¹i trong kho ®Ó tr¸nh l·ng phÝ vµ sù bÊt æn vÒ gi¸. Th­êng c«ng ty chØ dù tr÷ nguyªn vËt liÖu cho nöa th¸ng ®Õn mét th¸ng s¶n xuÊt. ChÝnh nhê ph­¬ng ph¸p qu¶n lý nh­ vËy ®· gãp phÇn gióp cho viÖc qu¶n lý tr¸nh ®­îc nh÷ng thÊt tho¸t vµ h­ háng, tiÕt kiÖm ®­îc vËt t­ vµ quan träng h¬n c¶ lµ gi¶m ®­îc chi phÝ vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm gióp c«ng ty ngµy cµng ®øng vøng trªn thÞ tr­êng. * CÊp ph¸t nguyªn vËt liÖu: C¨n cø vµo b¶ng ph©n giao vµ thêi gian cung øng nguyªn vËt liÖu mµ phßng KH-KD cã tr¸ch nhiÖm cÊp ph¸t kÞp thêi c¸c nguyªn vËt liÖu ®Ó ®¶m b¶o ho¹t ®éng s¶n xuÊt diÔn ra mét c¸ch nhÞp nhµng vµ ®Òu ®Æn. Khi c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt lÜnh vËt t­ th× ph¶i cã phiÕu lÜnh t¹i kho. II.3.2 Tµi s¶n cè ®Þnh II.3.2.1 C¬ cÊu tµi s¶n cè ®Þnh Tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty ®­îc ph¶n ¸nh theo nguyªn gi¸ vµ khÊu hao ®Òu. Khi tµi s¶n ®­îc b¸n thanh lý, l·i lç ph¸t sinh tõ viÖc thanh lý tµi s¶n ®­îc h¹ch to¸n vµo b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh trong phÇn l·i-lç. Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh lµ toµn bé c¸c chi phÝ mµ doanh nghiÖp bá ra ®Ó cã ®­îc tµi s¶n cè ®Þnh ë tr¹ng th¸i cã thÓ dïng ®­îc Nguyªn gi¸ = Gi¸ mua – c¸c kho¶n + c¸c kho¶n thuÕ + c¸c chi phÝ gi¶m trõ liªn quan KhÊu hao TSC§ lµ biÖn ph¸p chñ quan cña doanh nghiÖp nh»m ghi nhËn phÇn gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§ vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm hoµn thµnh nh»m thu håi l¹i gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§. Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ = Nguyªn gi¸ - Hao mßn luü kÕ tµi s¶n cè ®Þnh HiÖn nay c«ng ty ®ang ¸p dông ph­¬ng ph¸p khÊu hao ®Òu cho c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ vµ nhµ x­ëng. B¶ng 13: T×nh h×nh t¨ng gi¶m TSC§ n¨m 2004 §¬n vÞ: ®ång STT Tµi s¶n cè ®Þnh Nguyªn gi¸ Hao mßn Gi¸ trÞ cßn l¹i 1 Nhµ cöa 7.608.321.000 5.753.472.000 1.854.849.000 2 Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i 1.719.379.000 883.027.000 836.352.000 3 Dông cô 219.355.980 186.865.000 32.490.980 4 ThiÕt bÞ c«ng nghiÖp 8.209.464.000 6.833.695.000 1.375.769.000 5 Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh 267.135.000 249.326.000 17.809.000 Nguån: Phßng Tµi chÝnh- KÕ to¸n Qua b¶ng trªn ta thÊy c¸c thiÕt bÞ c«ng nghiÖp cña c«ng ty cã gi¸ trÞ hao mßn t­¬ng ®èi lín, c«ng ty cÇn xem xÐt ®Ó n©ng cÊp hoÆc thay míi ®Ó ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc liªn tôc, tr¸nh x¶y ra c¸c sù cè bÊt th­êng do m¸y mãc g©y nªn. II.3.2.2 T×nh h×nh sö dông tµi s¶n cè ®Þnh M¸y mãc thiÕt bÞ cã vai trß rÊt quan träng trong s¶n xuÊt vµ kinh doanh, nã ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi n¨ng suÊt lao ®éng vµ chÊt l­îng cña s¶n phÈm ®Çu ra. §Ó thùc hiÖn tèt c«ng t¸c s¶n xuÊt c«ng ty cÇn ph¶i chó träng tíi viÖc qu¶n lý c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc, theo dâi viÖc sö dông m¸y mãc cã ®óng n¨ng suÊt hay kh«ng, cã háng hãc nµo x¶y ra hay kh«ng ®Ó cã biÖn ph¸p kh¾c phôc kÞp thêi. B¶ng 14: ChØ tiªu thiÕt bÞ n¨m 2004 STT ChØ tiªu §V tÝnh Sè KH Sè thùc hiÖn So s¸nh TH/KH % 1 Sè m¸y mãc TB hiÖn cã ChiÕc 70 70 100 2 Sè m¸y mãc TB ho¹t ®éng ChiÕc 70 70 100 3 Sè ca lµm viÖc cña MMTB Ca/n¨m 938 864 92.30 4 Sè giê lµm viÖc cña MMTB Giê.ca 8 7.5 93.75 5 Thêi gian sö dông cã Ých cña MMTB Giê/ca 7 6.5 92.86 Nguån: Phßng KÕ to¸n- Tµi chÝnh II.3.3 NhËn xÐt t×nh h×nh sö dông vËt t­ vµ tµi s¶n cè ®Þnh Qua c¸c ph©n tÝch ë trªn ta thÊy t×nh h×nh sö dông vËt t­ vµ tµi s¶n cè ®Þnh ë c«ng ty lµ t­¬ng ®èi æn ®Þnh, kh«ng cã sù cè bÊt ngê x¶y ra. Chñ yÕu lµ do c«ng ty chØ dù tr÷ mét l­îng vËt t­ ®ñ ®Ó s¶n xuÊt tõ nöa th¸ng ®Õn mét th¸ng do vËy ®· gi¶m ®­îc c¸c chi phÝ liªn quan nh­ chi phÝ b¶o qu¶n, sù thay ®æi vÒ gi¸, tr¸nh thÊt tho¸t vËt t­. Do ho¹t ®éng ®· l©u, t×nh h×nh sö dông c¸c lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh ®i vµo æn ®Þnh. C¸c m¸y mãc thiÕt bÞ ®Òu ho¹t ®éng ®óng c«ng suÊt. Tuy nhiªn chóng ®Òu cã sö dông l©u, gi¸ trÞ hao mßn t­¬ng ®èi lín, c«ng ty cÇn ®Çu t­ ®æi míi ®Ó n©ng cao h¬n n÷a n¨ng lùc s¶n xuÊt, t¨ng thêi gian sö dông cã Ých cña m¸y mãc thiÕt bÞ. II.4 Ph©n tÝch chi phÝ vµ gi¸ thµnh II.4.1 Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh Chi phÝ s¶n xuÊt – kinh doanh bao gåm rÊt nhiÒu lo¹i. §Ó phôc vô cho viÖc lËp kÕ ho¹ch gi¸ thµnh, ph©n tÝch gi¸ thµnh vµ t×m biÖn ph¸p h¹ gi¸ thµnh, c«ng ty C«ng ty cæ phÇn que hµn ®iÖn ViÖt - §øc ®· chän c¸ch ph©n tÝch theo 5 yÕu tè chi phÝ. C¸c yÕu tè chi phÝ bao gåm: 1- Chi phÝ nguyªn vËt liÖu 2- Chi phÝ nh©n c«ng: chi phÝ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp cã tÝnh chÊt tiÒn l­¬ng, chi th­ëng n¨ng suÊt lao ®éng, th­ëng s¸ng kiÕn,c¶i tiÕn, th­ëng tiÕt kiÖm vËt t­, chi trî cÊp th«i viÖc, chi phÝ ¨n gi÷a ca, chi phÝ BHXH,BHYT. Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh 4- Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: chi b¶o hé lao ®éng vµ trang phôc lµm viÖc 5- Chi phÝ b»ng tiÒn: chi phÝ söa ch÷a tµi s¶n cè ®Þnh, chi phÝ tr¶ l·i tiÒn vay, chi kh¾c phôc thiªn tai ®Þch ho¹, chi phÝ qu¶ng c¸o, tiÕp t©n kh¸ch hµng, chi phÝ giao dÞch, chi phÝ héi nghÞ, chi phÝ bÊt th­êng, chi phÝ ®µo t¹o vµ båi d­ìng n©ng cao tay nghÒ, chi nghiªn cøu khoa häc, chi phÝ hç trî tæ chøc §¶ng, ®oµn thÓ, c¸c kho¶n chi vÒ tiÒn thuÕ, phÝ, tiÒn thuª ®Êt, chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh, c¸c kho¶n kh«ng tÝnh vµo chi phÝ hîp lý. B¶ng 15: Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2004 §¬n vÞ :1000® STT YÕu tè chi phÝ Thµnh tiÒn 1 Chi phÝ nguyªn vËt liÖu 71.035.349 Trong ®ã: NVL chÝnh 65.774.162 NVL phô 3.040.000 Nhiªn liÖu 105.000 §éng lùc 2.116.187 2 Chi phÝ nh©n c«ng 7.996.115 Trong ®ã: L­¬ng vµ phô cÊp l­¬ng 7.750.694 B¶o hiÓm x· héi 425.421 3 Chi phÝ khÊu hao TSC§ 1.138.000 4 Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi 137.000 5 Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn 4.084.326 Trong ®ã: Söa ch÷a lín 1.000.000 Chi phÝ qu¶ng c¸o 400.000 Chi kh¸c 2.684.326 6 Tæng chi phÝ 84.390.790 Nguån: Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n II.4.2 Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch * Ph­¬ng ph¸p tÝnh - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: nguyªn vËt liÖu bao gåm nguyªn vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, nhiªn liÖu trùc tiÕp dïng trong c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm. Chi phÝ nµy tÝnh vµo gi¸ thµnh theo c«ng thøc: Chi phÝ NVLTT = Gi¸ kÕ ho¹ch cña nguyªn vËt liÖu bao gåm gi¸ mua ghi trªn ho¸ ®¬n b¸n hµng, chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì, b¶o qu¶n t¹i kho b·i, tû lÖ hao hôt trong ph¹m vi cho phÐp. - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: ( CPNC ) + TiÒn l­¬ng c«ng nh©n s¶n xuÊt + TrÝch theo l­¬ng - Chi phÝ s¶n xuÊt chung:(CPSXC) + LËp dù to¸n chi phÝ kÕ ho¹ch theo 5 yÕu tè Chi phÝ nguyªn vËt liÖu Chi phÝ nh©n c«ng Chi phÝ khÊu hao TSC§ Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c + Ph©n bæ chi phÝ cho tõng lo¹i s¶n phÈm. Chi phÝ SXC = å chi phÝ SXC * TLspi / å(SLspi * TLspi) + Chia tæng chi phÝ ®· ph©n bæ cho tæng s¶n l­îng trong n¨m. TÊt c¶ c¸c chi phÝ ®Òu ®­îc tÝnh to¸n dùa trªn c¬ së c¸c ®Þnh møc tiªu hao vµ kÕ ho¹ch. C«ng thøc: Gi¸ thµnh KH ®¬n vÞ s¶n phÈm = CPNVLKH + CPNCKH + CPSXCKH II.4.3 Gi¸ thµnh thùc tÕ Gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm = Gi¸ thµnh toµn bé s¶n l­îng bao gåm gi¸ cña tÊt c¶ c¸c chi phÝ liªn quan bao gåm gi¸ nguyªn vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô,gi¸ nhiªn liÖu, bao b×, vËt liÖu c¬ khÝ ho¸ chÊt, tiÒn l­¬ng, chi phÝ kh¸c, khÊu hao TSC§. II.4.4 NhËn xÐt t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh cña doanh nghiÖp KÕ ho¹ch gi¸ thµnh lu«n ®­îc c«ng ty quan t©m chó ý hµng ®Çu v× nã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn s¶n l­îng tiªu thô hµng n¨m cña c«ng ty, gióp c«ng ty c¹nh tranh ®­îc víi c¸c ®èi thñ cña m×nh trªn thÞ tr­êng vËt liÖu hµn. Bªn c¹nh viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh theo ®óng qui ®Þnh c«ng ty vÉn kh«ng ngõng ®æi míi, hoµn thiÖn hÖ thèng s¶n xuÊt cña m×nh, t×m ra nhiÒu gi¶i ph¸p ®Ó gi¶m thÊp chi phÝ nh»m cung cÊp cho kh¸ch hµng nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt l­îng tèt h¬n, rÎ h¬n. II.5 Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty CP que hµn ®iÖn ViÖt - §øc II.5.1 B¶ng b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn que hµn ®iÖn ViÖt - §øc B¶ng 13: KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh N¨m 2004 PhÇn I- L·i Lç §¬n vÞ: ®ång ChØ tiªu M· sè Kú nµy Luü kÕ 1 2 3 4 5 Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 01 22.512.198.749 80.721.260.524 C¸c kho¶n gi¶m trõ 03 87.604.090 337.279.765 - ChiÕt khÊu th­¬ng m¹i 04 - - Gi¶m gi¸ hµng b¸n 05 - 1.050.000 - Hµng b¸n tr¶ l¹i 06 87.604.090 336.229.765 - ThuÕ TH§B, thuÕ XK, thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp ph¶i nép 07 1. Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng vµ CCDV 10 22.424.594.659 80.383.980.759 2. Gi¸ vèn hµng b¸n 11 19.999.602.641 71.682.092.099 3. Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 20 2.424.992.018 8.701.888.660 4. Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 21 6.416.272 25.262.135 5. Chi phÝ tµi chÝnh 22 214.696.428 912.739.081 - Trong ®ã: L·i vay ph¶i tr¶ 23 6. Chi phÝ b¸n hµng 24 969.393.672 3.080.985.968 7. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 25 835.648.665 3.060.220.308 8. Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng KD 30 411.669.525 1.673.205.438 9. Thu nhËp kh¸c 31 137.607.239 137.607.239 10. Chi phÝ kh¸c 32 11. Lîi nhuËn kh¸c 40 137.607.239 137.607.239 12. Tæng lîi nhuËn tr­íc thuÕ 50 549.276.764 1.810.812.677 13.ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép 51 - - 14 Lîi nhuËn sau thuÕ 60 549.276.764 1.810.812.677 PhÇn II: T×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi ng©n s¸ch nhµ n­íc §¬n vÞ :®«ng ChØ tiªu M· sè Sè ®Çu kú Ph¸t sinh trong kú Luü kÕ Sè cuèi kú Ph¶i nép §· nép Ph¶i nép §· nép I. ThuÕ 10 (218.870.941) 1.348.833.985 1.241.000.000 4.519.432.917 3.811.371.000 489.190.976 1.ThuÕ GTGT hµng b¸n néi ®Þa 11 (195.259.531) 1.348.833.985 1.241.000.000 4.480.061.917 3.772.000.000 512.802.386 2. ThuÕ GHGT hµng nhËp khÈu 12 - 3. ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt 13 - - - - 4. ThuÕ xuÊt nhËp khÈu 14 - - - - 5. ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 15 (43.356.430) - - - - (43.356.430) 6. Thu trªn vèn 16 - - 7. ThuÕ tµi nguyªn 17 - - - - 8. ThuÕ nhµ ®Êt 18 7.483.220 - - 7.483.220 9.TiÒn thuª ®Êt 19 - - - 39.371.000 39.371.000 - 10. C¸c kho¶n thuÕ kh¸c 20 12.261.800 - - 12.261.800 II.C¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c 30 - 1. C¸c kho¶n phô thu 31 - - - - 2. C¸c kho¶n lÖ phÝ 32 - - - - 3. C¸c kho¶n kh¸c 33 - - - - Tæng céng 40 (218.870.941) 1.348.833.985 1.241.000.000 4.519.432.917 3.811.371.000 489.190.976 PhÇn III ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ , thuÕ GTGT ®­îc hoµn l¹i, thuÕ GTGT ®­îc gi¶m, thuÕ GTGT hµng b¸n néi ®Þa §¬n vÞ: ®ång ChØ tiªu M· sè Sè tiÒn Kú nµy Luü kÕ n¨m 1 2 3 4 I. ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ 1. Sè thuÕ GTGT cßn ®­îc khÊu trõ, cßn ®­îc hoµn l¹i ®Çu kú 10 - - 2. Sè thuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ ph¸t sinh 11 863.655.463 3.348.305.450 3. Sè thuÕ GTGT ®· khÊu trõ, ®· hoµn l¹i, thuÕ GTGT hµng mua tr¶ l¹i vµ kh«ng ®­îc khÊu trõ. Trong ®ã 12 863.655.463 3.348.305.450 a. Sè thuÕ GTGT ®· khÊu trõ 13 863.655.463 3.348.305.450 b. Sè thuÕ GTGT ®· hoµn l¹i 14 c. Sè thuÕ GTGT hµng mua tr¶ l¹i gi¶m gi¸ hµng mua 15 d. Sè thuÕ GTGT kh«ng ®­îc khÊu trõ 16 4. Sè thuÕ GTGT cßn ®­îc khÊu trõ, cßn ®­îc hoµn l¹i cuèi kú 17 X II. ThuÕ GTGT ®­îc hoµn l¹i 1. ThuÕ GTGT cßn ®­îc hoµn l¹i ®Çu kú 20 X 2. Sè thuÕ GTGT ®­îc hoµn l¹i ph¸t sinh 21 3. Sè thuÕ GTGT ®· hoµn l¹i 22 4. Sè thuÕ GTGT cßn ®­îc hoµn l¹i cuèi kú 23 X III. ThuÕ GTGT ®­îc gi¶m 1. Sè thuÕ GTGT cßn ®­îc gi¶m ®Çu kú 30 2. Sè thuÕ GTGT ®­îc gi¶m ph¸t sinh 31 X 3. Sè thuÕ GTGT ®· ®­îc gi¶m 32 4. Sè thuÕ GTGT cßn ®­îc gi¶m cuèi kú 33 X Nguån: Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n II.5.2 B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n B¶ng 13: B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n Ngµy 31/12/2004 §¬n vÞ tÝnh: ®ång Tµi s¶n M· sè Sè ®Çu n¨m Sè cuèi kú 1 2 3 4 A.Tµi s¶n L§ vµ ®Çu t­ ng¾n h¹n 100 26.571.062.725 32.333.493.773 I TiÒn 110 2.228.507.989 1.219.009.502 1. TiÒn mÆt tån quü( gåm c¶ ng©n phiÕu) 111 1.047.541.500 255.560.538 2. TiÒn göi ng©n hµng 112 1.180.966.489 963.448.964 3. TiÒn ®ang chuyÓn 113 - II. C¸c kho¶n ®Çu t­ tµi chÝnh ng¾n h¹n 120 - 1. §Çu t­ chøng kho¸n ng¾n h¹n 121 - 2.§Çu t­ ng¾n h¹n kh¸c 128 - 3. Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t­ ng¾n h¹n 129 - III C¸c kho¶n ph¶i thu 130 12.192.488.337 16.545.817.305 1. Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 131 12.096.193.028 16.501.654.127 2. Tr¶ tr­íc cho ng­êi b¸n 132 23.000.000 23.000.000 3. ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ 133 4. Ph¶i thu néi bé 134 - - Vèn KD ë c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc 135 - - Ph¶i thu néi bé kh¸c 136 - 5. C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 138 73.295.309 21.163.178 6. Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi 139 - IV Hµng tån kho 140 12.127.501.674 14.372.252.851 1. Hµng mua ®ang ®i trªn ®­êng 141 - 2. Nguyªn vËt liÖu tån kho 142 9.674.751.043 9.909.083.593 3.C«ng cô, dông cô trong kho 143 261.221.510 95.583.104 4. Chi phÝ SXKD dë dang 144 258.908.500 463.022.000 5. Thµnh phÈm tån kho 145 1.932.620.621 4.682.869.835 6. Hµng ho¸ tån kho 146 - 31.694.319 7. Hµng göi b¸n 147 - 8. Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho 149 - V Tµi s¶n l­u ®éng kh¸c 150 22.564.725 196.414.115 1. T¹m øng 151 22.564.725 41.949.115 2. Chi phÝ tr¶ tr­íc 152 - - 3. Chi phÝ chê kÕt chuyÓn 153 - 4. Tµi s¶n thiÕu chê xö lý 154 - 5. C¸c kho¶n thÕ chÊp, ký c­îc, ký quü 155 - 154.465.000 VI. Chi sù nghiÖp 160 - 1. Chi sù nghiÖp n¨m tr­íc 161 - 2. Chi sù nghiÖp n¨m nay 162 - B. Tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t­ dµi h¹n 200 12.279.365.204 13.840.404.737 I. Tµi s¶n cè ®Þnh 210 6.307.309.516 13.684.676.581 1. Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 211 6.236.073.516 13.666.867.581 - Nguyªn gi¸ 212 20.047.670.251 29.386.961.346 - Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ 213 (13.811.596.735) (15.720.093.765) 2. TSC§ thuª tµi chÝnh 214 - - Nguyªn gi¸ 215 - - Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ 216 - 3. TSC§ v« h×nh 217 71.236.000 17.809.000 - Nguyªn gi¸ 218 267.135.000 267.135.000 - Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ 219 (195.899.000) (249.326.000) II. C¸c kho¶n ®Çu t­ tµi chÝnh dµi h¹n 220 - 1. §Çu t­ chøng kho¸n dµi h¹n 221 - 2. Gãp vèn liªn doanh 222 - 3. §Çu t­ dµi h¹n kh¸c 228 - 4. Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t­ ng¾n h¹n 229 - III Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang 230 5.972.055.688 - IV. C¸c kho¶n ký c­îc ký quü dµi h¹n 240 - - V. Chi phÝ tr¶ tr­íc dµi h¹n 241 155.728.156 Tæng céng tµi s¶n 250 38.850.427.929 46.173.898.510 Nguån vèn A. Nî ph¶i tr¶ 300 24.611.648.897 30.352.121.801 I. Nî ng¾n h¹n 310 21.560.653.999 27.148.276.557 1. Vay ng¾n h¹n 311 5.814.039.000 3.732.232.000 2. Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ 312 - 3. Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n 313 14.666.482.545 21.572.892.208 4. Ng­êi mua tr¶ tiÒn tr­íc 314 49.062.256 1.000.400 5. ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép nhµ n­íc 315 (218.870.941) (489.190.976) 6. Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 316 942.994.370 1.179.400.735 7. Ph¶i tr¶ cho c¸c ®¬n vÞ néi bé 317 - 8. C¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c 318 306.946.769 173.560.238 II. Nî dµi h¹n 320 3.033.586.513 3.177.586.513 1. Vay dµi h¹n 321 3.033.586.513 3.177.586.513 2. Nî dµi h¹n kh¸c 322 - III. Nî kh¸c 330 17.408.385 26.258.731 1. Chi phÝ ph¶i tr¶ 331 17.408.385 26.258.731 2. Tµi s¶n thõa chê xö lý 332 3. NhËn ký c­îc, ký quü dµi h¹n 333 B. Nguån vèn chñ së h÷u 400 14.238.779.032 15.821.776.709 I. Nguån vèn kinh doanh 410 14.238.779.032 15.821.776.709 1. Nguån vèn kinh doanh 411 13.265.337.767 13.648.291.374 2. Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n 412 - - 3. Chªnh lÖch tû gi¸ ngo¹i tÖ 413 - - 4. Quü ®Çu t­ ph¸t triÓn 414 446.682.233 63.728.626 5. Quü dù phßng tµi chÝnh 415 - - 6. Lîi nhuËn ch­a ph©n phèi n¨m tr­íc 417 - 7. Lîi nhuËn ch­a ph©n phèi n¨m nay - 1.810.812.677 8. Quü khen th­ëng vµ phóc lîi 418 526.759.032 298.944.032 9. Nguån vèn ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n 419 II. Nguån kinh phÝ, quü kh¸c 420 1. Quü qu¶n lý cña cÊp trªn 421 2. Nguån kinh phÝ sù nghiÖp 422 - Nguån kinh phÝ sù nghiÖp n¨m tr­íc 423 - Nguån kinh phÝ sù nghiÖp n¨m nay 424 3. Nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§ 425 Tæng céng nguån vèn 430 38.850.427.929 46.173.898.510 C¸c chØ tiªu ngoµi b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ChØ tiªu M· sè Sè ®Çu N¨m Sè cuèi kú 1. Tµi s¶n cè ®Þnh nhËn gi÷ hé 001 2. VËt t­ hµng ho¸ nhËn gi÷ hé, gia c«ng 002 - - 3. Hµng ho¸ nhËn b¸n hén, ký göi 003 4. Nî khã ®ßi ®· xö lý 004 5.Ngo¹i tÖ c¸c lo¹i 005 - §«la Mü (USD) 0051 1.492.69 2.305.70 - EURO (EUR) 0052 5.782.04 534.84 6.H¹n møc kinh phÝ cßn l¹i 006 7. Nguån vèn khÊu hao c¬ b¶n hiÖn cã 007 1.650.628.987 Nguån: Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n II.5.3 TÝnh to¸n mét sè chØ tiªu tµi chÝnh + Tû suÊt tù tµi trî = + Tû suÊt tù tµi trî ®Çu n¨m = +Tû suÊt tù tµi trî cuèi n¨m = Tû suÊt tù tµi trî < 0,5 vµ tû suÊt tù tµi trî cuèi n¨m gi¶m so víi ®Çu n¨m chøng tá møc tù chñ tµi chÝnh cña doanh nghiÖp kh«ng cao + Tû suÊt thanh to¸n hiÖn hµnh = + Tû suÊt thanh to¸n hiÖn hµnh ®Çu n¨m = + Tû suÊt thanh to¸n hiÖn hµnh cuèi n¨m = + ChØ sè nî= Tæng nî / Tæng nguån vèn + ChØ sè nî ®Çu n¨m = + ChØ sè nî cuèi n¨m = Cuèi n¨m chØ sè nî cña c«ng ty t¨ng so víi ®Çu n¨m + Tû suÊt thanh to¸n tøc thêi = Tæng sè vèn b»ng tiÒn / Nî ®Õn h¹n tr¶ + Tû suÊt thanh to¸n tøc thêi ®Çu n¨m = + Tû suÊt thanh to¸n tøc thêi cuèi n¨m = ChØ sè nµy cho thÊy c«ng ty kh«ng gÆp thuËn lîi trong viÖc thanh to¸n c«ng nî + Tæng sè tµi s¶n cuèi n¨m so víi ®Çu n¨m: 32.333.493.773 – 26.571.062.725 = 5.762.431.050 + Kh¶ n¨ng thanh to¸n tæng qu¸t = Tµi s¶n / Nî ph¶i tr¶ + Kh¶ n¨ng thanh to¸n tæng qu¸t ®Çu n¨m = + Kh¶ n¨ng thanh to¸n tæng qu¸t cuèi n¨m = II.5.4 Ph©n tÝch t×nh h×nh vµ kü n¨ng thanh to¸n cña c«ng ty + Tû suÊt thanh to¸n nhanh = + Tû suÊt thanh to¸n nhanh ®Çu n¨m = + Tû suÊt thanh to¸n nhanh cuèi n¨m = + Tû suÊt quay vßng hµng tån kho = = + HiÖu suÊt sö dông tµi s¶n cè ®Þnh = = HiÖu suÊt sö dông TSC§ nãi lªn cø mét ®ång TSC§ ®­a vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong n¨m 2004 th× t¹o ra 8,04 ®ång doanh thu, chøng tá c«ng ty ®· sö dông tèt TSC§. + Lîi nhuËn biªn = = + Søc sinh lîi c¬ së = Lîi nhuËn tr­íc thuÕ / Tæng tµi s¶n b×nh qu©n = = + Tû suÊt sinh lêi / tæng tµi s¶n: ROA ROA = = 1,29 + Tû suÊt lîi nhuËn vèn chñ së h÷u: ROE ROE = II.5.5 NhËn xÐt t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty CP que hµn ®iÖn ViÖt - §øc Qua b¶ng b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh vµ c¸c ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh ë trªn ta thÊy trong n¨m 2004 võa qua c«ng ty ®· ho¹t ®éng kinh doanh mét c¸ch cã hiÖu qu¶, lîi nhuËn cuèi n¨m t¨ng h¬n so víi ®Çu n¨m, sö dông tµi s¶n cè ®Þnh mét c¸ch cã hiÖu qu¶. Tuy nhiªn l­îng hµng tån kho vÉn cßn lín, kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ch­a cao. C«ng ty cÇn ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p ®Ó kh¾c phôc tr¸nh tån ®äng hµng hãa ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. KÕt luËn I. NhËn xÐt chung t×nh h×nh cña doanh nghiÖp Cã ®­îc mét chç ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng lu«n lµ môc tiªu h­íng tíi cña mäi doanh nghiÖp. Víi t×nh h×nh thÞ tr­êng hiÖn nay: hµng ho¸ ngµy cµng phong phó ®a d¹ng, chÊt l­îng ngµy cµng cao nh»m ®¸p øng tèi ®a nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng. Bªn c¹nh ®ã lµ sù c¹nh tranh hÕt søc gay g¾t gi÷a c¸c doanh nghiÖp kinh doanh trong cïng lÜnh vùc nh»m giµnh chç ®øng vµ kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña m×nh trªn th­¬ng tr­êng. Ho¹t ®éng trong mét m«i tr­êng kinh doanh nh­ vËy, C«ng ty cæ phÇn que hµn ®iÖn ViÖt - §øc ®· kh«ng ngõng v­¬n lªn, ®­a ra nh÷ng biÖn ph¸p s¶n xuÊt kinh doanh h÷u hiÖu nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, tõ ®ã n©ng cao uy tÝn vµ vÞ thÕ cña c«ng ty, ®­a c«ng ty trªn ®µ ph¸t triÓn thÝch øng víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña toµn x· héi. Tr¶i qua 38 n¨m tån t¹i vµ ph¸t triÓn c«ng ty ®· ®¹t ®­îc nhiÒu thµnh tùu song còng vÉn tån t¹i nh÷ng khã kh¨n, yÕu ®iÓm cÇn kh¾c phôc. Ho¹t ®éng Marketing C«ng ty ®· triÓn khai rÊt hiÖu qu¶ chiÕn l­îc vÒ s¶n phÈm, bªn c¹nh c¸c mÆt hµng th«ng th­êng nh­ N38, N42, N46, J420, J421... c«ng ty cßn s¶n xuÊt nhiÒu s¶n phÈm cao cÊp N50- 6B, G33, E7016...®Ó ®¸p øng yªu cÇu cña mäi ®èi t­îng kh¸ch hµng. C«ng t¸c tiªu chuÈn ho¸ s¶n phÈm ®­îc chó träng vµ ®· ®­îc cÊp chøng chØ ISO 9001:2000 bëi tæ chøc QMS (Australia) vµ Quacert (ViÖt Nam). ChÝnh s¸ch gi¸ cña c¸c c«ng ty ®­îc vËn dông mét c¸ch linh ho¹t phï hîp víi tõng ®èi t­îng kh¸ch hµng vµ tõng vïng thÞ tr­êng. C¸c kªnh ph©n phèi ho¹t ®éng hiÖu qu¶. C¸c h×nh thøc xóc tiÕn b¸n ®Òu ®­îc vËn dông song vÉn ch­a cã sù ®Çu t­ m¹nh mÏ, chuyªn nghiÖp, quy m« cña c¸c ho¹t ®éng kh¸ nhá bÐ vµ kÐm æn ®Þnh mét phÇn lµ do c«ng ty ch­a cã ®éi ngò nh©n viªn marketing ®ñ chuyªn m«n nghiÖp vô ®Ó thùc hiÖn vµ thÈm ®Þnh c¸c ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng. T×nh h×nh lao ®éng, tiÒn l­¬ng T×nh h×nh lao ®éng ë c«ng ty kh¸ æn ®Þnh, kh«ng cã sù biÕn ®éng lín vÒ c¬ cÊu nh©n sù, lao ®éng nam chiÕm tû träng nhiÒu h¬n (65%) phï hîp víi ®Æc thï cña ngµnh. Do ®Çu t­ c¸c m¸y mãc tiªn tiÕn, n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng lªn do ®ã c«ng ty kh«ng ph¶i tuyÓn thªm lao ®éng hµng n¨m, gi¶m ®­îc c¸c chi phÝ liªn quan. §êi sèng cña ng­êi lao ®éng ngµy cµng ®­îc n©ng cao, thu nhËp b×nh qu©n t¨ng lªn chøng tá sù quan t©m cña c«ng ty tíi ng­êi lao ®éng, n©ng cao ý thøc tr¸ch nhiÖm lµm viÖc cña nh©n viªn. 3. Ho¹t ®éng qu¶n lý vËt t­ tµi s¶n cè ®Þnh C«ng t¸c qu¶n lý, cÊp ph¸t vµ sö dông vËt t­ ®­îc tæ chøc mét c¸ch khoa häc, tr¸nh ®­îc nh÷ng l·ng phÝ liªn quan. M¸y mãc thiÕt bÞ ho¹t ®éng kh¸ æn ®Þnh, thùc hiÖn ®óng n¨ng suÊt, tuy nhiªn mét sè lo¹i ®· kh¸ cò, cã gi¸ trÞ hao mßn cao cÇn ®­îc n©ng cÊp hoÆc thay míi. 4. T×nh h×nh thùc hiÖn chi phÝ, gi¸ thµnh Chi phÝ s¶n xuÊt cña c«ng ty ®­îc ph©n lo¹i theo 5 yÕu tè vÒ chi phÝ. C¸c kÕ ho¹ch vÒ gi¸ thµnh ®­îc lËp th­êng xuyªn theo tõng quý, tõ ®ã c«ng ty ®­a ra c¸c chÝnh s¸ch h¹ gi¸ thµnh phï hîp ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. 5. T×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty Ho¹t ®éng tµi chÝnh cña c«ng ty rÊt æn ®Þnh, lîi nhuËn hµng n¨m ®Òu t¨ng lªn chøng tá sù ho¹t ®éng hiÖu qu¶ cña c«ng ty. II. H­íng ®Ò tµi tèt nghiÖp §Ó n©ng cao kÕt qu¶ tiªu thô s¶n phÈm nh»m ®em l¹i lîi nhuËn ngµy cµng t¨ng cho doanh nghiÖp, më réng thÞ tr­êng trong n­íc, ®Èy m¹nh xuÊt khÈu th× c«ng t¸c marketing lµ hÕt søc quan träng. Nã gióp c«ng ty qu¶ng b¸ h×nh ¶nh cña m×nh ®Õn ng­êi tiªu dïng, kh¼ng ®Þnh th­¬ng hiÖu vµ vÞ thÕ trong lßng kh¸ch hµng. Tr­íc t×nh h×nh thùc tÕ t¹i C«ng ty cæ phÇn que hµn ®iÖn ViÖt - §øc vµ b»ng nh÷ng kiÕn thøc ®· ®­îc häc em ®· lùa chän nghiªn cøu vÊn ®Ò: “ C¸c gi¶i ph¸p truyÒn th«ng ®Ó n©ng cao h×nh ¶nh vµ søc c¹nh tranh cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng.” Môc lôc STT Néi dung Trang 1 Lêi më ®Çu 01 2 PhÇn I: Giíi thiÖu kh¸i qu¸t chung vÒ doanh nghiÖp 02 3 I.1 LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Cty CP que hµn ®iÖn V§ 02 4 I.2 Chøc n¨ng nhiÖm vô cña Cty CP que hµn ®iÖn ViÖt- §øc 03 5 I.2.1 Chøc n¨ng 03 6 I.2.2 NhiÖm vô 04 7 I.3 C«ng nghÖ s¶n xuÊt que hµn ®iÖn 04 8 I.4 H×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt vµ kÕt cÊu s¶n xuÊt cña c«ng ty 06 9 I.4.1 H×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt 06 10 I.4.2 KÕt cÊu s¶n xuÊt cña C«ng ty CP que hµn ®iÖn ViÖt - §øc 06 11 I.5 C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña Cty CP que hµn ®iÖn V§ 07 12 I.6 Tæng quan vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty 09 13 PhÇn II: Ph©n tÝch ho¹t ®éng SXKD cña Cty CP que hµn ®iÖn V§ 11 14 II.1 Ph©n tÝch c¸c ho¹t ®éng Marketing 11 15 II.1.1 S¶n phÈm cña C«ng ty cæ phÇn que hµn ®iÖn ViÖt - §øc 11 16 II.1.1.1 Mét sè s¶n phÈm que hµn 11 17 II.1.1.2 S¶n phÈm d©y hµn W49-VD 12 18 II.1.1.3 Bét hµn nãng ch¶y F6- VD 12 19 II.1.2 KÕt qu¶ tiªu thô c¸c s¶n phÈm que hµn 12 20 II.1.3 ThÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm cña Cty CP que hµn ®iÖn V§ 13 21 II.1.4 ChÝnh s¸ch gi¸ cña c«ng ty 14 22 II.1.5 HÖ thèng ph©n phèi s¶n phÈm cña doanh nghiÖp 15 23 II.1.5.1 Kªnh ph©n phèi gi¸n tiÕp 16 24 II.1.5.2 Kªnh ph©n phèi trùc tiÕp 16 25 II.1.6 C¸c h×nh thøc xóc tiÕn b¸n hµng 16 26 II.1.7 §èi thñ c¹nh tranh 17 27 II.1.8 NhËn xÐt vÒ t×nh h×nh tiªu thô vµ c«ng t¸c Marketing cña C«ng ty cæ phÇn que hµn ®iÖn ViÖt - §øc 19 28 II.1.8.1 Nh÷ng thµnh c«ng vµ ­u ®iÓm 19 29 II.1.8.2 H¹n chÕ vµ tån t¹i 20 30 II.2 Ph©n tÝch t×nh h×nh lao ®éng tiÒn l­¬ng 20 31 II.2.1 C¬ cÊu lao ®éng cña C«ng ty CPque hµn ®iÖn ViÖt - §øc 20 32 II.2.2 Ph­¬ng ph¸p x©y dùng møc thêi gian lao ®éng 21 33 II.2.3 T×nh h×nh sö dông thêi gian lao ®éng 22 34 II.2.4 N¨ng lùc s¶n xuÊt 22 35 II.2.5 N¨ng suÊt lao ®éng 23 36 II.2.6 TuyÓn dông vµ ®µo t¹o lao ®éng 23 37 II.2.7 Tæng quü l­¬ng cña c«ng ty 24 38 II.2.8 C¸ch x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng 24 39 II.2.9 C¸c h×nh thøc tr¶ l­¬ng ë doanh nghiÖp 24 40 II.2.10 NhËn xÐt t×nh h×nh lao ®éng tiÒn l­¬ng ë doanh nghiÖp 25 41 II.3 Ph©n tÝch t×nh h×nh qu¶n lý vËt t­ tµi s¶n cè ®Þnh 25 42 II.3.1 T×nh h×nh qu¶n lý nguyªn vËt liÖu 25 43 II.3.1.1 C¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu chÝnh dïng cho SXKD 25 44 II.3.1.2 C¸ch x©y dùng ®Þnh møc nguyªn vËt liÖu 26 45 II.3.1.3 T×nh h×nh dù tr÷, b¶o qu¶n vµ cÊp ph¸t nguyªn vËt liÖu 26 46 II.3.2 Tµi s¶n cè ®Þnh 27 47 II.3.2.1 C¬ cÊu tµi s¶n cè ®Þnh 27 48 II.3.2.2 T×nh h×nh sö dông tµi s¶n cè ®Þnh 27 49 II.3.3 NhËn xÐt t×nh h×nh sö dông vËt t­ vµ tµi s¶n cè ®Þnh 28 50 II.4 Ph©n tÝch chi phÝ gi¸ thµnh 28 51 II.4.1 Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh 28 52 II.4.2 Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch 29 53 II.4.3 Gi¸ thµnh thùc tÕ 30 54 II.4.4 NhËn xÐt t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh cña DN 30 55 II.5 Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña Cty CP que hµn ®iÖn V§ 31 56 II.5.1 B¶ng b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng SXKD cña c«ng ty 31 57 II.5.2 B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n 34 58 II.5.3 TÝnh to¸n mét sè chØ tiªu tµi chÝnh 37 59 II.5.4 Ph©n tÝch t×nh h×nh vµ kü n¨ng thanh to¸n cña c«ng ty 38 60 II.5.5 NhËn xÐt t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty 39 61 KÕt luËn 40- 41

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc35821.DOC
Luận văn liên quan