Đề tài Thực tập tại công ty cổ phần xây dựng – Tư vấn – Đầu tư Bình Dương

CHƯƠNG I PHẦN MƠ ĐẦU A.GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG – TƯ VẤN – ĐẦU TƯ BÌNH DƯƠNG (BICONSI) I.LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY Tiền thân của công ty Cổ Phần Xây Dựng – Tư Vấn – Đầu Tư Bình Dương là đội công trình của sở Giáo Dục và Đào Tạo của tỉnh Sông Bé (nay là tỉnh Bình Dương). Với nhiệm vụ là thi công tu sửa các công trình thuộc sở giáo dục như trường học, nhà ở, nhà làm việc của giáo viên ngành giáo dục. Đến năm 1993 được sự quan tâm của UBND tỉnh Bình Dương và sự giúp đỡ của các ngành chức năng, công ty được thành lập theo quyết định số 583/QĐ- UB ngày 30/6/1993 của UBND tỉnh Bình Dương với tên gọi là “ Xí Nghiệp Xây Dựng và Thiết Bị Trường Học”. Trải qua một thời gian công ty hoạt động ngày càng có hiệu quả kinh tế, đến ngày 17/6/2002, UBND tỉnh đã có quyết định số 81/2002/QĐ- UB kể từ ngày 01/7/2002 đổi tên xí nghiệp thành tên “ Công Ty Xây Dựng – Tư Vấn – Đầu Tư Bình Dương”.Ngày 20/2/2006UBND Tỉnh đã có quyết định số 699/ QĐ UBND về việc phê duyệt phương án và chuyển đổi công ty Xây dựng Tư Vấn Đầu Tư Bình Dương thành công ty cổ phần. Hiện nay công ty là một đơn vị chuyên về xây dựng, có tư cách pháp nhân có con dấu riêng , có tài khoản riêng tại ngân hàng. Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm trước cổ đông về toàn bộ hoạt động kinh doanh, sự phát triển của công ty và sử dụng các tài sản được giao để sản xuất kinh doanh, đồng thời quản lý công ty theo đúng quy định của pháp luật nhà nước, đảm bảo đời sống tinh thần vật, vật chất cho cán bộ công nhân viên trong công ty. Địa điểm trụ sở của công ty: - Tên doanh ngiệp: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng – Tư Vấn – Đầu Tư Bình Dương . - Tên giao dịch: BICONSI. - Địa điểm trụ sở chính: Số 02, Đường Trần Văn Ơn, phường Phú Hoà, TX.TDM, Bình Dương. - Điện thoại: (0650)822098 – 822936 - Fax (0650)822936 - Email: Biconsibl@.vnn.vn - Hình thức sở hữu : Công ty cổ phần nhà nước sở hữu cổ phần chi phối (51%). - Số tài khoản: 65010000000017 tại Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển chi nhánh tỉnh Bình Dương. - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4603000231 do sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 10/5/2006. - Vốn điều lệ : 17 tỷ đồng. Quy mô của phân xưởng sản xuất: - Phân xưởng: 2.828 m2 - Nhà làm việc:1.200 m2 - Gồm có 09 đội thi công, 01 xưởng sản xuất và 02 công ty do công ty làm chủ sở hữu: + Đội 1,2,4,7,9,10,11,02 tổ chuyên, Đội thi công cầu đường và 01 xưởng sản xuất. + Công ty TNHH 1 thành viên Tư Vấn Thiết Kế Biconsi. + Công ty TNHH 1 thành viên Xây dựng số 1.

pdf46 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 19/06/2013 | Lượt xem: 1728 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực tập tại công ty cổ phần xây dựng – Tư vấn – Đầu tư Bình Dương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c bieät laø trong coâng taùc baûo veä an toaøn xaõ hoäi vaø baûo veä taøi saûn ôû caùc coâng trình. B. GIÔÙI THIEÄU CHUNG VEÀ COÂNG TRÖÔØNG THI COÂNG Teân coâng trình: KHU ÑOÂ THÒ VAØ PHAÙT TRIEÅN COÂNG NGHIEÄP BAØU BAØNG Ñòa ñieåm: XAÕ LAI U YEÂN – HUYEÄN BEÁN CAÙT - TÆNH BÌNH DÖÔNG I.CHUÛ ÑAÀU TÖ: Teân chuû döï aùn: Coâng ty ñaàu tö vaø phaùt trieån coâng nghieäp (BECAMEX – IDC - CORP) Truï sôû: Thò xaõ Thuû Daàu Moät, tænh Bình Döông. Ñieän thoaïi: Fax: II. NHÖÕNG CAÊN CÖÙ: 1.Caùc caên cöù phaùp lyù: Caên cöù hôïp ñoàng kinh teá soá 47/07-HÑXD ngaøy 20/08/2007 giöõa Coâng ty ñaàu tö vaø phaùt trieån coâng nghieäp (BECAMEX – IDC - CORP) vaø Coâng ty Tö vaán Xaây döïng mieàn Nam v/v khaûo saùt, thieát keá coâng trình: KHU ÑOÂ THÒ VAØ PHAÙT TRIEÅN COÂNG NGHIEÄP BAØU BAØNG. 2. Nguoàn goác caùc taøi lieäu söû duïng: a.Taøi lieäu tham khoûa: - maët baèng quy hoaïch chi tieát xaây döïng KCN&ÑT Baàu Baøng. - Bình ñoà ñòa hình do chuû ñaàu tö cung caáp. b.quy trình, quy phaïm aùp duïng: - quy trình khaûo saùt ñöôøng oâ toâ 22TCN 263-2000 - tham khoûa quy trình thieát keá ñöôøng oâ toâ TCVN 4054-2005. - quy trình thieát keá ñöôøng thaønh phoá, quaûng tröôøng, ñöôøng ñoâ thò 20TCN 104- 2007. - Quy trình thi coâng va nghieäm thu maët ñöôøng beâ toâng nhöïa noùng 22TCN 249-98. - Quy trình thieát keá aùo ñöôøng meàm 22 TCN 211-2006. - quy trình thieát keá ñöøông giao thoâng noâng thoân 22TCN 210-92. Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp GVHD : NGUYEÃN BAÙ HOAØNG SVTT : LEÂ HOAØNG GIANG Trang 9 - Coâng taùc ñaát-quy phaïm thi coâng vaø nghieäm thu TCVN 4447-87. - quy trình thi coâng vaø nghieäm thu caáp phoái ñaù daêm 22 TCN 334-06. - tieâu chuaån thieát keá maïng löôùi thoaùt nöôùc beân ngoaøi vaø coâng trình TCVN-51- 1984. - taøi lieäu khaûo saùt ñòa hình, ñòa chaát vaø thuûy vaên coâng trình do coâng ty tö vaán xaây döïng mieàn Nam laäp. III. hieän traïng khu ñaát: 1. Vò trí khu ñaát: khu quy ñoâ thò vaø phaùt trieån coâng nghieäp baøu baøng, coù vò trí nhö sau: • Phía baéc giaùp: ñöôøng NB 16 khu daân cö aáp 5B. • Phía Nam giaùp: coâng ty cheá bieán goã Malaysia Funiture. • Phía Ñoâng giaùp: quoác loä 13. • Phía Taây giaùp: xaõ Long Uyeân. Toång dieän tích toaøn khu ñaát laø 2100ha. 2. Hieän traïng khu ñaát: Quy hoaïch chuû yeáu laø ñaát saûn xuaát noâng nghieäp cuûa nhaân daân troàng cao su, hoa maøu. Hieän traïng giao thoâng trong khu hieän laø caùc ñöôøng ñaùt chia caét caùc thöûa ñaát noâng nghieäp. Chieàu roäng caùc ñöông naøy töø 3 ñeán 9m. Moät soá ñöôøng trong caùc röøng cao su khaù thaúng vaø vuoâng goùc vôùi nhau vôùi chieåu roäng khoaûng 9m. Khu ñaát coù ñòa hình töông ñoái baèng phaúng, coù vaøi vò trí truõng cuïc boä, ñoä doác töï nhieân töông ñoái nhoû, ñòa hình cao ôû khu vöïc gaàn quoác loä 13 vaø thaáp daàn veà phía taây, doác ñòa hình theo höôùng Taây Baéc-Ñoâng Nam, cao ñoä töï nhieân thay ñoåi nhoû(töø +40.2 ñeán + 45). Khu vöïc naøy chöa coù coâng trình thoaùt nöôùc naøo, nöôùc thoùat chaûy traøn theo ñòa hình töø nôi cao ñeán nôi thaáp hôn(suoái Beán Vaùn vaø hoà Caàu Saéc) hoaëc thaám xuoáng ñaát. IV. ÑOÁI TÖÔÏNG VAØ PHAÏM VI NGHIEÂN CÖÙU: Khu ñoâ thò vaø phaùt trieån coâng nghieäp baøu baøng ñöôïc quy hoaïch hoaøn chænh bao goàm: heä thoáng ñöôøng giao thoâng, thoaùt nöôùc möa, thoaùt nöôùc thaûi, nhaø maùy xöû lyù nuôùc thaûi, caáp nöôùc, phoøng chaùy chöõa chaùy, heä thoáng ñieän, caùc coâng trình coâng coäng, coâng vieân caây xanh. V. ÑIEÀU KIEÄN TÖÏ NHIEÂN: 1. khí töôïng thuûy vaên: Khu ñoâ thò vaø phaùt trieån coâng nghieäp baøu baøng thuoäc tænh bình döông, coù caùc ñaëc tröng sau: Nhieät ñoä: - Nhieät ñoä trung bình: 26,50C/naêm. - Nhieät ñoä thaùng cao nhaát: 29,00C (thaùng 4). - Nhieät ñoä thaùng thaáp nhaát: 24,00C (thaùng 1). Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp GVHD : NGUYEÃN BAÙ HOAØNG SVTT : LEÂ HOAØNG GIANG Trang 10 - Nhieät ñoä cao tuyeät ñoái: 39,00C. - Nhieät ñoä thaáp tuyeät ñoái: 12,00C. Ñoä aåm khoâng khí: - Ñoä aåm trung bình naêm: 76,6%. - Ñoä aåm thaùng thaáp nhaát: 65,2% (thaùng 2) - Ñoä aåm thaùng cao nhaát: 83.0% (thaùng 9) Möa: - Löôïng möa trung bình: 1882mm/naêm. - Caùc thaùng muøa möa 5, 6, 7, 8, 9 vaø 10 chieám 92% löôïng möa caû naêm. - Thaùng 9 coù löôïng möa cao nhaát treân 400mm. - Thaùng 1 vaø 2 haàu nhö khoâng coù möa. Naéng: - Soá giôø naéng trung bình trong naêm: 2400giôø. - Khu vöïa khoâng coù söông muø. Gioù: - Moãi naêm coù hai muøa gioù theo hai muøa khoâ vaø möa. Veà muøa möa, gioù thònh haønh Taây – Nam. Veà muøa khoâ, gioù thònh haønh Ñoâng – Baéc. - Toác ñoä gioù trung bình ñaït khoaûng 0,7m/s, lôùn nhaát 12,0m/s (43.2km/h). Khu vöïc naøy khoâng chòu aûnh höôûng cuûa gioù baõo. 2.ñòa hình, ñòa maïo: Khu ñaát coù ñòa hình töông ñoái baèng phaúng, coù vaøi vò trí truõng cuïc boä, ñoä doác töï nhieân töông ñoái nhoû, ñòa hình cao ôû khu vöïc gaàn quoác loä 13 vaø thaáp nhaát veà phía Taây, ñòa hình doác theo höôùng taây baéc ñoâng nam, cao ñoä töï nhieân thay ñoåi nhoû (töø +40.20 ñeán 45.0). Khu vöïc naøy chöa coù coâng trình thoùat nöôùc naøo, nöôùc chaûy traøn theo ñòa hình töï nhieân töø nôi cao xuoáng ñòa hình thaáp hôn (suoái Beán Vaùn vaø hoà Caàu Saéc) hoaëc thaám xuoáng ñaát. 3.ñòa chaát, ñòa chaát thuûy vaên: Keát quaû khaûo saùt ñòa chaát thaáy raèng trong khu vöïc ñòa taàng bao goàm caùc lôùp sau: Lôùp (1a): AÙ seùt maøu xaùm traéng naâu ñoû, traïng thaùi deûo meàm. Lôùp naøy baét gaëp ngay treân beà maët, beà daøy lôùp thay ñoåi töø 2.0m - 4.0m. lôùp coù khaû naêng chòu löïc thaáp. Lôùp (1b): AÙ seùt maøu xaùm traéng, naâu vaøng, naâu ñoû, traïng thaùi cöùng deûo cöùng ñeán nöûa cöùng. Baét gaëp ngay treân beà maët hoaëc ngay beân döôùi lôùp 1a, ñoä saâu baét gaëp thay ñoåi. Ñaây laø lôùp ñaát coù khaû naêng chòu löïc trung bình. Lôùp (2): AÙ seùt laãn soûi saïn maøu naâu ñoû, xaùm traéng laãn ít soûi saïn, traïng thaùi cöùng deûo cöùng ñeán nöûa cöùng. Baét gaëp ngay treân beà maët hoaëc beân döôùi lôùp (1a) vaø (1b), ñoï saâu baét gaëp thay ñoåi. Ñaây laø lôùp ñaát coù khaû naêng chòu löïc trung bình. Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp GVHD : NGUYEÃN BAÙ HOAØNG SVTT : LEÂ HOAØNG GIANG Trang 11 Nöùôc ngaàm doïc tuyeán raát phong phuù nhöng xuaát hieän khaù saâu, vaøo thôøi ñieåm khaûo saùt möïc nöôùc trong khu vöïc dao ñoäng khoaûng 5.0m. 4.Thuûy vaên: Khu vöïc khoâng bò aûnh höôûng bôûi caùc traän luõ gaây ngaäp uùng, nöôùc maët chæ xuaát hieän vaøo muøa möa taïi caùc truõng thaáp cuïc boä. Theo quy hoaïch doïc ñöøông D 2 vaø NB16 coù tuyeán keânh thoaùt nöôùc cho toaøn khu vöïc. VI.QUY MOÂ XAÂY DÖÏNG: 1.Heä toïa ñoä – cao ñoä: Heä toïa ñoä quoác gia laáy töø ñöôøng chuyeàn ñöïôc laäp trong quaù trình khaûo saùt quy hoaïch maët baèng khu Ñ oâ thò vaø Coâng nghieäp Baøu Baøng. Heä cao ñoä quoác gia. 2.Phaàn ñöôøng: Caáp ñöôøng: ñöôøng phoá gom vaø ñöôøng phoá noäi boä. 3.Phaàn thoaùt nöôùc: Goàm hai heä thoáng thoaùt nöôùc möa vaø thoaùt nöôùc thaûi rieâng bieät. - Heä thoáng thoaùt nöôùc möa baêng coáng BTCT ñaët ngaàm döôùi væa heø. - Heä thoáng thoùat nöôùc thaûi baèng coáng troøn ñaët ngaàm döôùi væa heø. Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp GVHD : NGUYEÃN BAÙ HOAØNG SVTT : LEÂ HOAØNG GIANG Trang 12 CHÖÔNG II THI COÂNG HEÄ THOÁNG THOAÙT NÖÔÙC MÖA DOÏC TUYEÁN ÑÖÔØNG KHU ÑOÂ THÒ VAØ COÂNG NGHIEÄP BAØU BAØNG Xaây döïng môùi ñoàng boä heä thoáng thoaùt nöôùc möa daïng kín ñaët treân væa heø vaø haønh lang kyõ thuaät. I.TIEÂU CHUAÅN AÙP DUÏNG: - Nöôùc phaûi theo TCVN 4506- 1987: nöôùc söû duïng cho vieäc ñoå beâ toâng phaûi laø nöôùc ngoït, khoâng nhieãm maën, nhieãm pheøn, hoaù chaát vaø caùc taùc nhaân gaây xaâm thöïc beâ toâng. - Caùt phaûi theo TCVN 1770-1986:phaûi ñaûm baûo ñoä saïch vaø kích côõ haït. - Ñaù phaûi theo TCVN 1771-1987: Kích thöôùc haït töông ñoái ñoàng ñeàu (khoâng coù haït quaù nhoû laãn haït quaù lôùn, tyû leä haït hôïp hôïp lyù theo caáp phoái ) - Xi maêng phaûi theo TCVN 2682-1989, TCVN 4033- 1995 . Söû duïng xi maêng coù nguoàn goác theo qui ñònh. . Xi maêng ñöôïc vaän chuyeån vaø baûo quaûn theo TCVN 2682-1989. . Xi maêng ñöôïc thí nghieäm caùc chæ cô lyù hoaù ñeå thieát keá caáp BT theo qui ñònh, ngoaøi ra neáu thaáy nghi ngôø giaùm saùt vieân coù theå seõ yeâu caàu laáy maãu ñeå kieåm tra chaát löôïng. . Caáp phoái beâ toâng theo TCVN 4453 – 1995 : Laäp thieát keá caáp phoái vaø thaønh phaàn caùt , ñaù, xi maêng taïi hieän tröôøng ñoái vôùi caùc loaïi beâ toâng maùc töø 150 trôû leân. - Chuûng loaïi theùp phaûi theo TCVN 1651 – 85 : . Coát theùp söû duïng phaûi laø loaïi môùi, chöa qua söû duïng beà maët phaûi saïch, khoâng coù buøn ñaát , daàu môû vaø khoâng coù vaûi saét, khoâng ræ. . Kieåm tra chöùng chæ xuaát xöôûng cuûa töøng loâ theùp. Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp GVHD : NGUYEÃN BAÙ HOAØNG SVTT : LEÂ HOAØNG GIANG Trang 13 . Gia coâng ñuùng hình daùng kích thöôùc. . Ñaët theùp ñuùng soá löôïng, khoaûng caùch, vò trí noái – neo , buoäc. . Caáu taïo coát theùp laép döïng taïi hieän tröôøng theo baûn veõ thieát keá vaø tieâu chuaån kyõ thuaät. . Vieäc keâ ñaët coát theùp phaûi ñaûm baûo chieàu daøy lôùp beâ toâng baûo veä. II.LÖU VÖÏC THOAÙT NÖÔÙC : - Ñeå giaûm khaåu ñoä coáng löu vöïc ñöôïc chia thaønh 6 löu vöïc nhoû. Tuyeán coáng ñöôïc thieát keá tieát dieän thay ñoåi ñeå taän duïng naêng löôïng thoaùt nöôùc cuûa c oáng. - Tuyeán coáng thöù nhaát thoaùt nöôùc cho phaàn dieän tích naèm treân caùc ñöôøng soá 16A,16b,3,15 vaø moät phaàn treân ñöôøng soá 1 vaø thoaùt qua raïch OÂng Tía qua cöûa xaû soá 1. - Tuyeán coáng thöù hai thoaùt nöôùc cho phaàn dieän tích naèm treân caùc ñöôøng soá 4,15,12,13,14 vaø moät phaàn ñöôùng soá 1 vaø 7. Thoaùt ra raïch OÂng Tía qua cöûa soá 2. - Tuyeán coáng thöù ba thoaùt cho phaàn dieän tích treân ñöôøng soá 5,6,10,11 vaø moät phaàn treân ñöôøng soá 1,7. Thoaùt qua raïch OÂng Tía qua cöûa soá 3. - Tuyeán coáng thöù tö thoaùt nöôùc cho phaàn dieän tích naèm treân caùc ñöôøng soá 11 vaø moät phaàn treân ñöôùng 2,5,6,8. Thoaùt ra soâng Saøi Goøn qua cöûa soá 4. - Tuyeán coáng thöù naêm thoaùt qua phaàn dieän tích naèm treân ñöôøng soá 1 vaø moät phaàn treân ñöôøng 2,5,8,9.Thoaùt ra soâng Saøi Goøn qua cöûa soá 5. - Tuyeán coáng thöù saùu thoaùt cho phaàn dieän tích naêm treân ñöôøng soá 7 vaø moät phaàn treân ñöôøng 2,5,8,9 vaø thoaùt nöôùc thaûi sinh hoaït töø traïm xöû lyù nöôùc thaûi ñaët taïi goác khu quy hoaïch treân ñöôøng soá 2, taäp trung taïi hoá ga soá 102, theo ñöôøng coáng thoaùt nöôùc möa ra soâng Saøi Goøn qua cöûa soá 6. III. HÖÔÙNG THOAÙT NÖÔÙC - Höôùng thoaùt nöôùc: theo höôùng quy hoaïch chung cuûa khu ñoâ thò. Höôùng thoaùt nöôùc töø raõnh khu quy hoaïch giaùp ñöôøng Lyù Töï Troïng ra raïch OÂng Tía vaø soâng Saøi Goøn baèng 6 cöûa xaõ. - Tính toaùn khaåu ñoä thoaùt nöôùc: * Coáng thoaùt nöôùc doïc tuyeán: Caên cöù vaøo höôùng thoaùt nöôùc theo quy hoaïch cuûa tuyeán coáng löu vöïc ñöôïc chia thaønh caùc khu vöïc nhoû ñeå tính toaùn. Caùc thoâng soá chính ñöôïc tính nhö sau: + Ñoaïn coáng Þ400; Ñoä doác i=0.25%; Löu löôïng thoaùt qua maët caét cuoái : Q=0.1m3/s + Ñoaïn coáng Þ600 ; Ñoä doác i=0.17% ; Löu löôïng thoaùt qua maët caét cuoái : Q=0.24m3/s + Ñoaïn coáng Þ800 ; Ñoä doác i=0.15% ; Löu löôïng thoaùt qua maët caét cuoái : Q=0.48m3/s + Ñoaïn coáng Þ1000 ; Ñoä doác i=0.10% ; Löu löôïng thoaùt qua maët caét cuoái : Q=0.71m3/s IV.KEÁT CAÁU COÁNG: Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp GVHD : NGUYEÃN BAÙ HOAØNG SVTT : LEÂ HOAØNG GIANG Trang 14 Coáng væa heø duøng coáng beâ toâng coát theùp ñuùc saün loaïi væa heø vôùi taûi troïng thieát keá H10, rieâng coáng baêng ñöôøng duøng coáng beâ toâng coát theùp ñuùc saün loaïi chòu löïc vôùi taûi troïng thieát keá H30. + Coáng HDPE Þ300 :moãi ñoát daøi 2.5m + Coáng BTCT ñuùc ly taâm Þ400 :moãi ñoát daøi 2.5m + Coáng BTCT ñuùc ly taâm Þ600 :moãi ñoát daøi 2.5m + Coáng BTCT ñuùc ly taâm Þ800 :moãi ñoát daøi 2.5m + Coáng BTCT ñuùc ly taâm Þ1000 :moãi ñoát daøi 2.5m + Coáng BTCT ñuùc ly taâm Þ1200 :moãi ñoát daøi 2.5m + Coáng BTCT ñuùc ly taâm Þ1500 :moãi ñoát daøi 2.5m + Coáng BTCT ñuùc ly taâm Þ1800 :moãi ñoát daøi 2.5m 1. Moái noái coáng: Moái noái coáng doïc baèng Joint cao su giöõa ñaàu coáng aâm – döông vaø traùt lôùp vöõa M100 bòt ñaàu aâm - döông. Phaàn goái ñuùc saün baèng BT ñaù (12)M200. 2. Moùng coáng: Moùng coáng troøn: caùc ñoaïn coáng ñi döôùi væa heø duøng goái ñuùc saün baèng BTCT, cöù moãi ñoát duøng 2 goái coáng, ñöôïc cheøn caùt ñaàm chaët doïc theo chieàu daøi coáng, phía döôùi coù loùt Beâ toâng ñaù 46M100 daøy 10cm roäng hôn goái moãi beân 10cm. Caùc ñoaïn coáng baêng qua ñöôøng duøng moùng lieàn baèng BT M200 ñoå taïi choã. Ñaép ñaát thaân coáng : ñaép caùt ñaàm chaët töøng lôùp ñeán treân cao ñoä 1/3 thaân coáng phía treân ñaáp caùt san laáp ñeán cao ñoä væa heø. Keát caáu oáng coáng: BTCT ly taâm, thoaùt nöôùc kín goàm: - Loaïi 1: Duøng coáng troøn HDPE Þ300 - Loaïi 2: Duøng coáng troøn Þ400 - Loaïi 3: Duøng coáng troøn Þ600 - Loaïi 4: Duøng coáng troøn Þ800 - Loaïi 5: Duøng coáng troøn Þ1000 - Loaïi 6: Duøng coáng troøn Þ1200 - Loaïi 7: Duøng coáng troøn Þ1500 - Loaïi 8: Duøng coáng troøn Þ1800 3. Hoá ga: Hoá ga duøng noái coáng doïc treân væa heø naèm trong væa heø, thu nöôùc maët ñöôøng, nöôùc möa töø nhaø daân vaø væa heø chaûy vaøo coáng doïc. Phía cöûa thu coù caáu taïo chaén raùc. Thaân hoá vaø ñaùy hoá ga beâ toâng ñaù (12)M 200 ñoå taïi choã daøy 20cm. Naép ñan BTCT ñaù (12)M200, kích thöôùc khuoân mieäng hoá ga (120120)cm. G ôø khuoân hoá ga BTCT ñuùc saün, vieàn theùp V 50505mm; naép ñan vieàn theùp laù daøy uoán bòt caïnh ñan. Khoen naép ñan baèng moät thanh theùp troøn Þ14 uoán hình chöõ O coù ñöôøng kính 10cm. V. TRÌNH TÖÏ THI COÂNG: 1 Xaùc ñònh kích thöôùc vaø cao ñoä: Ñôn vò thi coâng phaûi tieán haønh coâng taùc ñaát theo kích thöôùc toái thieåu ñaûm baûo cho vieäc thi coâng toaøn boä caùc coâng taùc coù lieân quan nhö: thi coâng neàn ñöôøng, væa heø, Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp GVHD : NGUYEÃN BAÙ HOAØNG SVTT : LEÂ HOAØNG GIANG Trang 15 thoaùt nöôùc thaûi, caáp nöôùc, ñoå caùc lôùp loùt keå caû thieát bò ñaàm neùn, ñoû beâ toâng lôùp maët baèng vaø ñaàm chaët. Phaûi duøng maùy thuyû bình ñeå xaùc ñònh cao ñoä cuûa maët ñaát töï nhieân, cao ñoä cuûa ñaùy ñaøo vaø thöôøng xuyeân phaûi kieåm tra cao ñoä goái coáng tröôùc khi laáp ñaët coáng 2 Thi coâng ñaøo ñaát: Caên cöù theo maët caét ngang ñöôøng giao thoâng trontg khu vöïc döï aùn, ñöôøng oáng thoaùt nöôùc ñöôïc boá trí caëp phía theo væa heø, trong haønh lang qui hoaïch cho ñöôøng oáng thoaùt nöôùc, vò trí ñaøo ñaët oáng theo ñuùng baûn veõ thieát keá. Vieäc ñaøo ñaát khoâng ñöôïc baét ñaàu ôû baát cöù nôi naøo neáu giaùm saùt chöa xaùc nhaän laø ñaõ taäp keát ñuû vaät tö, vaät lieäu vaø ñöôïc kieåm tra baèng bieân baûn cho caùc coâng taùc tieáp theo ñeå ñaûm baûo coâng taùc thi coâng khoâng bò giaùn ñoaïn. Ñôn vò thi coâng phaûi ñaûm baûo raèng treân moïi tuyeán ñaøo phaûi coù bieån baùo, raøo baûo veä doïc tuyeán ñaøo, chieáu saùng ban ñeâm…… Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp GVHD : NGUYEÃN BAÙ HOAØNG SVTT : LEÂ HOAØNG GIANG Trang 16 Trong tröôøng hôïp ñaøo ngang ñöôøng, chæ ñöôïc ñaøo toái ña moät nöõa beà roäng maët ñöôøng, khi ñaët oáng xong phaàn naøy phaûi laáp laïi ñaàm kyõ roài môùi ñaøo tieáp phaàn coøn laïi. Phaûi ñaáp hoaøn traû hoá ñaøo baèng caùt vaø xöû lyù hoaøn traû laïi maët ñöôøng nhö hieän traïng. Neáu khi ñaït tôùi cao ñoä ñaùy maø phaùt hieän coù nhöõng vaät lieäu khoâng ñöôïc pheùp toàn taïi ôû lôùp ñaùy thì ñaøo loaïi boû vaät lieäu ñoù vaø laáp laïi nhö quy ñònh. Ñaùy möông phaûi doïn baèng phaúng vaø khoâ. Ñaát ñaøo leân phaûi ñoå goïn beân leà, khoâng ñöôïc ñoå tröïc tieáp xuoáng maët ñöôøng. Ñoä saâu toái thieåu cuûa ñöôøng möông ñaët oáng phaûi theo baûn veõ thieát keá . Ñoä sai soá ñöôïc chaáp nhaän cho ñoä saâu laø ± 5% Trong tröôøng hôïp ñaëc bieät neáu xeùt thaáy caàn phaûi ñaëc oáng saâu hoaëc caïn hôn phaûi ñöôïc ñoàng yù cuûa toå chöùc thieát keá. 3 Thi coâng laép ñaët oáng coáng: Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp GVHD : NGUYEÃN BAÙ HOAØNG SVTT : LEÂ HOAØNG GIANG Trang 17 Sau khi loùt lôùp beâtoâng ñaù 46 M100, tieán haønh ñaët goái coáng. Goái coáng ñöôïc ñuùc saün baèng BT ñaù12 M200. Tuyø theo coáng coù ñöôøng kính laø bao nhieâu maø coù loaïi goái töông öùng. -Tröôùc khi thi coâng laép ñaët coáng phaûi duøng maùy thuyû bình ñeå kieåm tra cao ñoä goái coáng. Khi caåu haï coáng phaûi buoäc chaéc chaén ñeå traùnh gaây nguy hieåm trong lao ñoäng. Coáng ñöôïc ñaët naèm treân treân lôùp caùt daøy 20cm vaø hai ñaàu goái treân 2 goái coáng, sau khi laáp ñaët xong thì phaûi ñaép theâm caùt ñeäm baûo veä coáng vaø leøn vaøo meùp coáng vôùi maët ñaát sau ñoù hoaøn traû baèng caùt san laáp. - Caùc oáng coáng ñöôïc noái vôùi nhau baèng Joint cao su, tröôùc khi noái phaûi kieåm tra hoaëc goït maët ngoaøi cuûa ñaàu oáng khoâng noâng 1 goùc 30o, laáy joint ra khoûi raõnh lau saïch raõnh vaø Joint xong ñaët joint vaøo raõnh. Ñaùnh daáu chieàu daøi ñoaïn noái treân oáng thöôøng vaøo khoaûng 20cm laø toát nhaát. Boâi trôn maët trong cuûa joint vaø maêtä ngoaøi cuûa oáng coáng vôùi chaát boâi trôn( thöôøng duøng dung dòch xaø phoøng). Ñaåy maïnh ñaàu oáng khoâng noâng vaøo ñeán vò trí ñaùnh daáu. Xong phaûi treùt vöõa xi maêng M100 daøy 10cm. Soá löôïng oáng coáng vaø phuï tuøng phaûi ñöïôc saün saøng ñeå söû duïng treân coâng tröôøng nhaèm ñaûm baûo chaát löôïng vaø tieán ñoä thi coâng. Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp GVHD : NGUYEÃN BAÙ HOAØNG SVTT : LEÂ HOAØNG GIANG Trang 18 Kieåm tra oáng: moãi oáng seõ ñöôïc ñaùnh daáu ñeå chæ roõ chieàu daøi cuûa hai ñaàu oáng ngaøm vaøo nhau khi laép ñaët oáng. 4 .Thi coâng laép ñaët hoá ga - Tieán haønh thi coâng moùng hoá ga baèng beâ toâng ñaù (46)M100 ñaàm baèng maùy baøn ñeå taïo söï baèng phaúng. Beâ toâng ñöôïc troän vaø ñoå taïi hieän tröôøng baèng thuû coâng. Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp GVHD : NGUYEÃN BAÙ HOAØNG SVTT : LEÂ HOAØNG GIANG Trang 19 - Khi moùng hoá ga ñaõ ñöôïc thi coâng xong thì tieán haønh laép ñaët ñaùy hoá ga. Ñaùy hoá ga ñöôïc ñuùc saün gaàn tuyeán thi coâng (Ñaùy hoá ga ñöôïc ñuùc baèng beâ toâng ñaù(12)M200, ñöôïc ñaàm baèng maùy baøn. Ñaùy hoá ga phaûi ñaûm baûo ñuùng cao ñoä thieát keá vaø maët ñaùy phaûi baèng phaúng vaø naèm ngang). Löu yù khi laép ñaët ñaùy hoá ga phaûi caêng daây ñeå ñònh vò tim giöõa hai hoá ga cho thaät chính xaùc vaø thaúng haøng ñeå traùnh hieän töôïng bò leäch tim seõ aûnh höôûng ñeán chaát löôïng coâng trình. Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp GVHD : NGUYEÃN BAÙ HOAØNG SVTT : LEÂ HOAØNG GIANG Trang 20 Khi coáng thoaùt nöôùc doïc tuyeán ñaët vaøo hoá ga xong thì tieán haønh laép ñaët coát pha vaø ñoå beâ toâng thaønh hoá ga, beâ toâng ñaù12M200 phaûi ñuùng theo baûn veõ thieát keá, oáng coáng ñöôïc ñònh vò vaø coá ñònh ñeå traùnh tröôøng hôïp xeâ dòch khi ñoå beâ toâng sau ñoù tieán haønh ñaët khuoân haàm leân treân ( khuoân haàm ñöôïc ñöôïc ñoå saün taïi baõi gia coâng vaät lieäu coâng tröôøng). Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp GVHD : NGUYEÃN BAÙ HOAØNG SVTT : LEÂ HOAØNG GIANG Trang 21 Cuoái cuøng laø böôùc hoaøn thieän hoá ga, tieán haønh ñaët löôùi chaén raùc vaø naép ñaäy. Naép ñaäy ñöôïc ñoå saün taïi baõi gia coâng vaät lieäu gaàn coâng tröôøng, sau khi hoaøn thieän caùc naép ñaäy seõ ñöôïc vaän chuyeån ñeán vò trí laép ñaët. Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp GVHD : NGUYEÃN BAÙ HOAØNG SVTT : LEÂ HOAØNG GIANG Trang 22 Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp GVHD : NGUYEÃN BAÙ HOAØNG SVTT : LEÂ HOAØNG GIANG Trang 23 CHÖÔNG III XAÂY DÖÏNG HEÄ THOÁNG GIAO THOÂNG ÑÖÔØNG KHU ÑOÂ THÒ VAØ COÂNG NGHIEÄP BAØU BAØNG Ñöôøng trong khu ñöôïc qui hoaïch xaây döïng treân neàn sau khi san laép xong. Tuyeán ñöôøng vôùi thoâng soá maët caét ngang nhö sau: - Beà roäng maët ñöôøng 1 beân: Bm=7.500(m) - Beà roäng neàn ñöôøng: Bn=25.00(m) - Beà roäng væa heø: Bvh=2 * 5.0(m) I.TIEÂU KYÕ THUAÄT AÙP DUÏNG: 1.Khaûo saùt: - Qui trình khaûo saùt ñöôøng oâ toâ 22 TCN 263 – 2000 - Tieâu chuaån nghaønh 96 TCN – 90 cuûa Cuïc Baûn Ñoà Nhaø Nöôùc. 2.Thieát keá: - Tieâu chuaån thieát keá ñöôøng oâ toâ theo tieâu chuaån Vieät Nam TCVN 4054 – 1998 - Qui phaïm khaûo saùt thieát keá neàn ñöôøng oâ toâ ñaép treân ñaát yeáu 22 TCN 262 – 2000 - Qui phaïm kyõ thuaät thieát keá ñöôøng phoá, ñöôøng, quaûng tröôøng ñoâ thò – boä Xaây Döïng 20TCN 104 – 83 - Qui trình thieát keá aùo ñöôøng meàm 22 TCN 211 – 93 - Qui trình thi coâng vaø nghieäm thu ñöôøng BTN 22TCN 249 – 98 - Qui trình thi coâng vaø nghieäm thu lôùp caáp phoái ñaù daêm trong keát caáu aùo ñöôøng oâ toâ - 22TCN 252 – 98 . - Qui trình thi coâng vaø nghieäm thu caùc lôùp keát caáu aùo ñöôøng baèng caáp phoái thieân nhieân 22 T-CN 304 – 03 . II. CAÁP HAÏNG KYÕ THUAÄT CUÛA ÑÖÔØNG - Ñöôøng thieát keá loaïi ñöôøng phoá – Caáp A1, ñòa hình caáp 4. - Vaän toác thieát keá V= 40km/h III.THIEÁT KEÁ BÌNH ÑOÀ TUYEÁN - Cao ñoä ño ñaïc laày theo cao ñoä moác quoác gi a - Bình ñoà tuyeán caên cöù theo ñoà aùn chi tieát ñaõ ñöôïc duyeät. - Toång chieàu daøi ñöôøng thieát keá laø L= 1.058,60(m). IV.THIEÁT KEÁ TRAÉC DOÏC: - Traéc doïc thieát keá theo moät soá yeáu toá khoáng cheá sau: - Cao ñoä thieát keá cô baûn ñöôïc thieát keá theo cao ñoä quoác gia. - Ñoä doác thieát keá: Id<0.1% V.TIEÂU CHUAÅN THIEÁT KEÁ AÙO ÑÖÔØNG: Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp GVHD : NGUYEÃN BAÙ HOAØNG SVTT : LEÂ HOAØNG GIANG Trang 24 - Caùc thoâng soá taûi troïng tính toaùn: - OÂtoâ taûi troïng truïc ñôn 10T - AÙp suaát baùnh xe 6kg/cm2. - Ñöôøng kính veät baùnh xe tính toaùn 33cm. - Moâ ñun ñaøn hoài yeâu caàu ñoái vôùi keát caáu aùo ñöôøng: Eyc = 1190daN/m2 - Keát caáu maët ñöôøng chia laøm 2 giai ñoaïn sau: + Giai ñoan 1: Thi coâng lôùp phoái ñaù daêm, töôùi nhöïa thaám TC1.0 Kg/cm2 thoâng xe chôø luùn. + Giai ñoaïn 2: K hi toác ñoä luùn coøn < 2cm/naêm thi coâng lôùp beâ toâng nhöïa hoaøn thieän beà maët. VI.THIEÁT KEÁ TRAÉC NGANG:( theo quy hoaïch ñöôïc duyeät) - Ñoä doác maùi ñaép : m=1.5 - Ñoä doác maùi ñaøo: m=1.0 - Ñoä doác ngang maët ñöôøng im=2% - Ñoä doác ngang væa heø Ivh= -2% VII.THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU: Neàn ñöôøng: - Ñoái vôùi ñöôøng ñaép: Ñaép neàn ñöôøng baèng caùt, lu leøn chaët ñaït K95 (phaïm vi loøng ñöôøng K98) - Ñoái vôùi neàn ñaøo: Ñaøo neàn ñöôøng ñeán cao trình ñaùy khuoân ñöôøng thieát keá, lu leøn chaët ñaït K98. Maët ñöôøng: - Thaûm beâ toâng nhöïa noùng haït trung (BTN C20) daøy 7cm,Eyc=1276 daN/cm2. - Töôùi nhöïa loùt tieâu chuaån 1Kg/m2. - Lôùp phoái ñaù daêm, Dmax = 37.5mm, daøy 25cm, lu leøn chaët ñaït K98, Eyc =1161daN/cm2. - Lôùp caáp phoái soûi ñoû daøy 20cm, lu leøn chaët ñaït K98, Eyc= 637daN/cm2 Boù væa – daûi phaân caùch: - Keát caáu thanh boù væa baèng BTXM ñaù 12 M250. - Ñeäm moùng boù væa baèng lôùp ñaù 04 keïp vöõa M100 daøy 10cm. Væa heø: - Væa heø laø daønh cho ngöôøi ñi boä vaø boá trí caùc coâng trình ngaàm nhö heä thoáng thoaùt nöôùc möa, nöôùc thaûi, chieáu saùng, caáp nöôùc, thoâng tin lieân laïc, caây xanh... - Væa heø ngaên caùch loøng ñöôøng baèng border beâtoâng M200. - Væa heø: roäng 1.1m keå töø meùp trong cuûa boù væa, maët boù væa ñöôïc boá trí beâtoâng ñaù 1x2 M200 daøy 5cm, laùng lôùp vöõa M100 daøy 2cm treân lôùp ñaù 0x4 daøy 8cm. Maët beâtoâng væa heø ñöôïc caét khe baèng maùy, khoaûng caùch giöõa caùc khe laø 1.5m. Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp GVHD : NGUYEÃN BAÙ HOAØNG SVTT : LEÂ HOAØNG GIANG Trang 25 - Phaàn coøn laïi cuûa væa heø ñöôïc ñaép ñaát troàng coû vaø troáng caây xanh, khoaûng caùch 10m/caây. - Treân væa heø coù caùc ñöôøng daây haï theá troàng caùc loaïi caây thaáp nhoû nhö: caây vieát, moùng boø, baèng laêng... taïi caùc vò trí treân væa heø khoâng coù ñieän haï theá troàng caùc loaïi caây cao nhö: caây sao, caây hoï daàu..... VIII. TRÌNH TÖÏ THI COÂNG Sau khi san laáp xong tieán haønh thi coâng heä t hoáng ñöôøng giao thoâng . 1.Thi coâng neàn ñöôøng -Böôùc ñaàu ñeå ñi vaøo thi coâng neàn ñöôøng thì ta phaûi kieåm tra laïi caùc coïc moác sau ñoù göûi coäc moác vaøo truï ñieän hoaëc vaøo nhaø daân vaø phaûi ghi roõ treân giaáy tôø. Tieáp ñoù laø phaûi khoâi phuïc caùc coïc ñaõ maát ñeå ta xaùc ñònh phaïm vi thi coâng cuõng nhö khu vöïc caàn giaûi toaû tröôùc tieân ñeå coâng vieäc thi coâng ñaûm baûo ñuùng tieán ñoä vaø theo yeâu caàu. Caùc loaïi maùy moùc chuû yeáu duøng cho thi coâng neàn laø maùy ñaøo, uûi san gaït, caùc loaïi lu rung vaø lu baùnh theùp. - Sau khi caùc coïc moác ñöôïc ñònh vò xong thì tieán haønh duøng maùy ñaøo ñaàt neàn ñöôøng ñeán lôùp buøn, veùt laøm saïch höõu cô coù chieàu daøy 0.5m ñeå gia coá neàn ñaát yeáu. Khi coâng vieäc veùt buøn, boác höõu cô xong thì baét ñaàu raûi vaûi ñòa kyõ thuaät coù cöôøng ñoä chòu keùo ñöùt toái thieåu töø 25kN/m trôû leân ñeå choáng thaám. Vaûi ñòa kyõ thuaät phaûi ñöôïc raûi tröïc tieáp leân treân lôùp ñaát yeáu. Vaûi phaûi raûi ngang ( thaúng goùc vôùi höôùng tuyeán ) vaø phuû choàng leân nhau ít nhaát 0.5m hoaëc khaâu c hoàng leân nhau 10cm. Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp GVHD : NGUYEÃN BAÙ HOAØNG SVTT : LEÂ HOAØNG GIANG Trang 26 - Khi vaûi ñòa ñaõ ñöïoc raûi xong thì tieán haønh ñaép traû caùt neàn ñöôøng theo qui ñònh cuûa baûn thieát keá laäp ra. Caùt ñaép ñöôïc vaän chuyeån töø nôi cung caáp vaät tö ñeán coâng tröôøng theo ñöôøng soâng vaø ñöôïc bôm vaøo vò trí caàn san laáp baèng thieát bò cô giôùi. - Caùt ñaép phaûi coù ñoä aåm thích hôïp neáu khoâ thì phaûi töôùi nöôùc ñeå ñaûm baûo cho vieäc lu leøn ñaït ñoä chaët theo yeâu caàu. - Tieáp ñeán duøng maùy san baèng töøng lôùp, moãi lôùp daøy trung bình 0.3 – 0.5m, sau ñoù duøng lu rung ñeå lu leøn ñeå ñaït ñoä chaët K = 0.90. Sau khi ñaït yeâu caàu thì môùi tieán haønh ñaép lôùp tieáp theo. - Trong quaù trình lu leøn phaûi thöôøng xuyeân kieåm tra cao ñoä xem coù baèng vôùi cao ñoä trong traéc ngang cuûa baûn thieát keá ñöa ra hay khoâng ñeå kòp thôøi buø phuï cho ñuùng vôùi thieát keá. Cuoái cuøng laø kieåm tra ñoä chaët hoaøn coâng vaø chuaån bò thi coâng phaàn maët ñöôøng phía treân. 2. Thi coâng maët ñöôøng – Boù væa Keát caáu maët ñöôøng cuûa ñöôøng soá 1&2 goàm coù ba lôùp ( Keát caáu maët ñöôøng tính töø treân xuoáng ) - Thaûm beâ toâng nhöïa noùng haït trung (BTNC 20) daøy 5cm,Eyc=1276 daN/cm2. - Töôùi nhöïa loùt tieâu chuaån 1Kg/m2. - Lôùp phoái ñaù daêm, Dmax = 37.5 mm, daøy 25cm, lu leøn chaët ñaït K98,Eyc = 1161daN/cm2. - Lôùp caáp phoái soûi ñoû daøy 20cm, lu leøn chaët ñaït K98,Eyc= 637daN/cm2 2.1. Caáp phoái soûi ñoû lôùp 1 daøy 25cm Sau khi lôùp neàn haï oån ñònh vaø ñaõ ñaït ñoä chaët theo thieát keá thì tieáp tuïc thi coâng lôùp caáp phoái soûi ñoû. Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp GVHD : NGUYEÃN BAÙ HOAØNG SVTT : LEÂ HOAØNG GIANG Trang 27 - Vaät lieäu caáp phoái thieân nhieân ñöôïc thí nghieäm caùc chæ tieâu kyõ thuaät, neáu ñaït caùc yeâu caàu kyõ thuaät thì môùi ñöôïc pheùp vaän chuyeån ñeán maët ñöôøng. - Tröôùc khi raûi lôùp soûi ñoû caàn phaûi kieåm tra laïi hieän tröôøng thi coâng cuï theå laø: lôùp ñaùy aùo ñöôøng hay moùng aùo ñöôøng phaûi hoaøn thaønh vaø ñöôïc nghieäm thu ñaûm baûo ñoä chaët. - Khoái löôïng caáp phoái phaûi ñöôïc tính toaùn ñeå raûi lôùp moùng ñuùng chieàu daøy thieát keá vôùi heä soá leøn eùp K. Caàn phaûi thi coâng thöû moät ñoaïn ñeå xaùc ñònh ( heä soá thoâng thöôøng K = 1,3 – 1.4 . - Duøng oâ toâ töï ñoå vaän chuyeån töø baõi taäp keát( ñaõ kieåm tra caùc chæ tieâu kyõ thuaät ñaït yeâu caàu ) ra hieän tröôøng, Khi xuùc leân xe oâ toâ neân duøng maùy xuùc baèng gaàu. Khi ñoå soûi ñoû töø treân xe xuoáng ñöôøng thì phaûi ñoå thaønh ñoáng, khoaûng caùch giöõa caùc ñoáng phaûi tính toaùn sau cho coâng san ít nhaát ñeå haïn cheá söï phaân taàng cuûa caáp phoái. - Caáp phoái khi xuùc vaø vaän chuyeån phaûi coù ñoä aåm thích hôïp ñeå khi san vaø lu leøn coù ñoä aåm trong phaïm vi ñoä aåm toát nhaát vôùi sai soá cho pheùp nhoû hôn 1%. San caáp phoái soûi ñoû - Caáp phoái vaän chuyeån ñeán hieän tröôøng phaûi ñaûm baûo ñoä aåm, neáu khoâ thì phaûi töôùi nöôùc ñeå ñaûm baûo khi lu leøn caáp phoái ôû traïng thaùi ñoä aåm toát nhaát. Coâng vieäc töôùi nöôùc ñöôïc thöïc hieän nhö sau: + Duøng bình hoa sen ñeå töôùi nhaèm traùnh caùc haït nhoû troâi ñi. + Duøng xe teùc vôùi voøi phun caàm tay cheách leân trôøi taïo möa. + Töôùi trong khi san raûi caáp phoái ñeå nöôùc thaám ñeàu. - Thao taùc vaø toác ñoä san raûi sao cho taïo beà maët baèng phaúng, khoâng gôïn soùng, khoâng phaân taàng vaø haïn cheá soá laàn qua laïi khoâng caàn thieát cuûa maùy. - Trong quaù trính san raûi caáp phoái thaáy coù hieän töôïng phaân taàng, gôïn soùng hoaëc thaáy coù daâuù hieäu khoâng thích hôïp thì phaûi tìm bieän phaùp khaéc phuïc ngay. Rieâng ñoái vôùi hieän töôïng phaân taàng Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp GVHD : NGUYEÃN BAÙ HOAØNG SVTT : LEÂ HOAØNG GIANG Trang 28 - Ngay sau khi san raûi caáp phoái thì phaûi tieán haønh ñaàm leøn ngay vôùi ñoä chaët toái thieåu K>=0.98 theo thí nghieäm ñaàm neùn caûi tieán AASHTO T – 180. Chæ tieán haønh lu leøn vôùi ñoä aåm caáp phoái laø ñoä aåm toát nhaát vôùi sai soá ± 1%. - Thöù töï lu leøn: ñaàu tieân lu sô boä ñeå lôùp caáp phoái oån ñònh sau ñoù lu chaët. - Soá laàn lu caên cöù cuï t heå vaøo keát quaû thí ñieåm veà lu leøn taïi thöïc ñòa. - Phaûi söûa chöõa ngay nhöõng choå khoâng baèng phaúng, gôïn soùng trong quaù trình lu. - Lu thí ñieåm: tröôùc khi thi coâng ñaïi traø phaûi tieán haønh lu thí ñieåm ñeå xaùc ñònh soá laàn lu leøn thích hôïp vôùi töøng loaïi thieát bò lu vaø quan heä giöõa ñoä aåm, soá laàn lu, ñoä chaët. Thöïc hieän thí ñieåm treân ñoaïn coù ñoä daøi ≥ 50m roäng toái thieåu 2.75m( chieàu roäng moät nöûa maët ñöôøng hay moät laøn xe) - Khi trôùi möa thì phaûi ngöøng raûi ra ngöøng lu leøn caáp phoái. Neáu ñang lu gaëp trôøi möa thì phaûi ngöøng lu, ñôïi taïnh möa nöôùc boác hôi ñeán khi ñoä aåm toát nhaát môùi ñöôïc lu tieáp. Sau khi keát thuùc lu thì thí nghieäm xaùc ñònh ñoä chaët töông öùng baèng phöông phaùp roùt caùt. • Kieåm tra nghieäm thu Noäi dung cuûa kieåm tra - Kích thöôùc hình hoïc: + Sai soá chieáu roäng: ±10 ; Rieâng ñoái vôùi lôùp moùng khoâng ñöôïc sai soá aâm veà chieáu roäng. + Sai soá chieàu daøy; Ñoái vôùi lôùp beà maët vaø lôùp moùng treân ± 0.5cm. Ñoái vôùi lôùp moùng döôùi -2 ñeán +1,0cm Sai soá veà ñoä doác ngang maët ñöôøng veà leà ñöôøng ±5%0 Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp GVHD : NGUYEÃN BAÙ HOAØNG SVTT : LEÂ HOAØNG GIANG Trang 29 - Ñoä phaúng baèng thöôùc 3m(22 TCN 16-79)Khe hôû giöõa ñaùy thöôùc vaø beà maët lôùp caáp phoái phaøi nhoû hôn 1cm ñoái vôùi lôùp maët vaø 2cm ñoái vôùi lôùp moùng. - Heä soá ñaàm leøn K>=0.98( coái ñaàm neùn caûi tieán AASHTO – T – 180 trong phoøng thí nghieäm) - Xaùc ñònh dung troïng thuïc teá hieän tröôøng baèng phöông phaùp roùt caùt(22TCN 13 – 79 hoaëc AASHTO T 191 – 93(1996)) - Thaønh phaàn caáp phoái: Laáy maãu saøng kieåm tra tæ leä phaàn traêm cuûa caùc haït phaûi naèm trong phaïm vi ñöôøng bao caáp phoái cuûa qui trình. - Trong quaù trình thi coâng (taïi hieän tröôùng ) + Kieåm tra kích thöôùc hình hoïc ( chieàu roäng, chieàu daøy, ñoä doác ngang): moãi km ñöôøng kieåm tra toái thieåu 5 maët caét: treân moãi maët caét kieåm tra chieàu daøy 2 choà. + Kieåm tra thaønh phaàn haït caáp phoái cöù 200 m3 / 1 maåu hoaëc moät ca thi coâng kieåm tra moät maãu. + Xaùc ñònh dung troïng thöïc teá hieän tröôøng vaø ñoä chaët k baèng phieåu roùt caùt cöù 100m daøi thi coâng maët ñöôøng phaûi kieåm tra moät laàn treân moãi laøn xe. - Nghieäm thu sau khi thi coâng. + Kieåm tra kích thöôùc hình hoïc ( chieàu roäng, chieàu daøy, ñoä doác ngang maët vaø leà ñöôøng) 3maët caét/ 1km + Xaùc ñònh dung troïng thöïc teá taïi hieän tröôøng vaø ñoä chaët k baèng phieåu roùt caùt. 2.2. Caáp phoái soûi ñoû lôùp 2 daøy 20 cm Thi coâng töông töï nhö lôùp 1. 2.3. Caáp phoái ñaù daêm lôùp 1 daøy 20 cm - Coâng taùc chuaån bò thi coâng: Laáy maãu CPÑ D ñeå thí nghieäm kieåm tra chaát löôïng vaø tieán haønh thí nghieäm ñaàm neùn tieâu chuaàn ñeå xaùc ñònh dung troïng khoâ lôùn nhaát vaù ñoä aåm toát nhaát cuûa caáp phoái ñaù daêm( theo tieâu chuaån ñaàm neùn caûi tieán AASHTO T180) Heä soá leøn eùp coù theå l aáy baèng 1.3 – 1.4 vaø xaùc ñònh chính xaùc thoâng qua raûi thöû. - Chuaån bò caùc thieát bò thi coâng + OÂ toâ töï ñoå vaän chuyeån CPÑD . + Trang thieát bò phun töôùi nöôùc ôû ôû moïi khaâu thi coâng (xe xiteùc phun nöôùc , bôm coù voøi töôùi baèng tay ) + Maùy san töï haønh baùnh loáp ñeå san raûi lôùp caáp phoái. + Caùc phöông tieän ñaàm neùn : duøng lu baùnh rung baùnh saét vaø lu tónh baùnh saét. - Chuaån bò neàn, moùng phía döôùi lôùp CPÑD sao cho vöõng chaéc, ñoàng ñeàu, ñaûm baûo ñoä doác ngang. + Vôùi lôùp moùng döôùi ñaët treân neàn ñaát thì neàn ñaát phaûi ñöôïc nghieäm thu . + Khoâng raûi tröïc tieáp CPÑD treân neàn caùt( duø caùt ñaàm neùn chaët) + Neáu duøng caáp phoái ñaù daêm laøm lôùp moùng taêng cöôøng treân maët ñöôøng cuõ thì phaûi phaùt hieän vaø xöû lyù trieät ñeå caùc hoá cao su vaø phaûi vaù,söûa, buø veânh. Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp GVHD : NGUYEÃN BAÙ HOAØNG SVTT : LEÂ HOAØNG GIANG Trang 30 - Phaûi toå chöùc thi coâng moät ñoaïn raûi thöû 50 – 100m tröôùc khi trieån khai ñaïi traø ñeå ruùt kinh nghieäm hoaøn chænh qui trình vaø daây chuyeàn coâng ngheä treân thöïc teá ôû taát caû caùc khaâu : Chuaån bò raûi vaø ñaàm neùn CPÑD, kieåm tra chaát löôïng, kieåm tra khaû naêng thöïc hieän cuûa caùc phöông tieän, xe maùy, baûo döôõng CPÑD sau thi coâng… Vieäc raûi thöû phaûi coù söï chöùng kieán cuûa chuû ñaàu tö vaø tö vaán giaùm saùt. - Vaän chuyeån CPÑD ñeán hieän tröôøng thi coâng. + Phaûi kieåm tra caùc chæ tieâu cuûa CPÑD tröôùc khi tieáp nhaän.Vaät lieäu CPÑD phaûi ñöôïc phía tö vaán giaùm saùt chaáp nhaän taïi cô sôû gia coâng hoaëc baõi chöùa. + Khoâng ñöôïc duøng thuû coâng xuùc CPÑD haát leân xe, phaûi duøng maùy xuùc gaâuø ngoaïm hoaëc maùy xuùc gaàu baùnh loáp. + Ñeán hieän tröôøng xe ñoå CPÑD ñoà thaønh moät soá ñoáng nhoû gaàn nhau ñeå cöï ly san gaït ngaén. Chieàu cao cuûa ñaùy thuøng xe töï ñoå khi ñoå chæ ñöôïc cao treân maët raûi 0,50m. - Raûi caáp phoái ñaù daêm Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp GVHD : NGUYEÃN BAÙ HOAØNG SVTT : LEÂ HOAØNG GIANG Trang 31 + Khi san ñoä aåm cuûa CPÑD phaûi baèng ñoä aåm toát nhaát W0 neáu CPÑD chöa ñuû ñoä aåm thì phaûi vöøa san vöøa töôùi theâm nöôùc baèng bình hoa hoaëc xe xiteùc vôùi voøi phun caàm tay cheách leân ñeå taïo möa + Beà daøy cuûa moät lôùp khoâng quaù 15 – 18 cm( sau khi lu leøn chaët) + Trong quaù trình san CPÑD neáu phaùt hieän coù hieän töôïng phaân taàng thì phaûi xuùc ñi thay lôùp caáp phoái môùi. Caám khoâng ñöôïc buø caùc côõ haït vaø troän laïi taïi choã, neáu coù hieän töôïng keùm baèng phaúng cuïc boä thì phaûi khaéc phuïc ngay. - Lu leøn chaët: Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp GVHD : NGUYEÃN BAÙ HOAØNG SVTT : LEÂ HOAØNG GIANG Trang 32 2.4. Thi coâng boù væa Sau khi lôùp Ñaù lôùp 1 ñöôïc hoaøn thieän thì baét ñaàu laép ñaët vaùn khuoân ñoå boù væa. Nhö theá seõ thuaän lôïi hôn cho coâng taùc thi coâng lôùp ñaù 0×4 sau naøy. Vì coù cao ñoä thaønh boù væa ñeå laáy ñoù laøm caên cöù cho vieäc san uûi, lu leøn cho lôùp ñaù 0×4 traùnh ñöôïc tröôøng hôïp nôû hoâng laøm tieâu hao ñaù 0×4 vaø toán coâng lu leøn vò trí tieáp giaùp meùp ñaù vaø thaønh boù væa. Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp GVHD : NGUYEÃN BAÙ HOAØNG SVTT : LEÂ HOAØNG GIANG Trang 33 Boù væa ñöôïc ñoå coù daïng chöõ L. Tröôùc khi ñaët vaùn khuoân thì phaûi laøm lôùp ñeäm moùng ñaù 4×6 keïp vöõa M100. Vaùn khuoân ñeå ñoå boù væa laø vaùn khuoân theùp, tröôùc khi laép ñaët thì phaûi boâi trôn vaùn khuoân ñeå cho vieäc thaùo vaùn khuoân sau naøy ñöôïc deã daøng hôn vaø seõ khoâng aûnh höôûng ñeán chaát löôïng cuûa boù væa. Boù væa ñöôïc ñoå baèng beâ toâng ñaù(1×2)M250. Beâ toâng ñeå ñoå boù væa ñöôïc saûn xuaát taïi nhaø maùy vaø ñöôïc vaän chuyeån ñeán coâng tröôøng baèng oâ toâ. Chuù yù khi ñoå phaûi keát hôïp vôùi ñaàm ñeå ñaït ñöôïc ñoä chaët. 2.5. Caáp phoái ñaù daêm lôùp 2 daøy 15cm Khi boù væa ñaõ hoaøn thaønh thì baét ñaàu laøm tieáp ñeán lôùp caáp phoái ñaù daêm lôùp 2. - Coâng taùc chuaån bò thi coâng: Töông töï nhö lôùp caáp ñaù daêm lôùp 1. - Chuaån bò caùc thieát bò thi coâng: Töông töï nhö lôùp caáp ñaù daêm lôùp 1. - Phaûi toå chöùc thi coâng moät ñoaïn raûi thöû 50 – 100m tröôùc khi trieån khai ñaïi traø ñeå ruùt kinh nghieäm hoaøn chænh qui trình vaø daây chuyeàn coâng ngheä treân thöïc teá ôû taát caû caùc khaâu : Chuaån bò raûi vaø ñaàm neùn CPÑD, kieåm tra chaát löôïng, kieåm tra khaû naêng thöïc hieän cuûa caùc phöông tieän, xe maùy, baûo döôõng CPÑD sau thi coâng… Vieäc raûi thöû phaûi coù söï chöùng kieán cuûa chuû ñaàu tö vaø tö vaán giaùm saùt. - Vaän chuyeån CPÑD ñeán hieän tröôøng thi coâng. Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp GVHD : NGUYEÃN BAÙ HOAØNG SVTT : LEÂ HOAØNG GIANG Trang 34 + Phaûi kieåm tra caùc chæ tieâu cuûa CPÑD tröôùc khi tieáp nhaän.Vaät lieäu CPÑD phaûi ñöôïc phía tö vaán giaùm saùt chaáp nhaän taïi cô sôû gia coâng hoaëc baõi chöùa. + Khoâng ñöôïc duøng thuû coâng xuùc CPÑD haát leân xe, phaûi duøng maùy xuùc gaâuø ngoaïm hoaëc maùy xuùc gaàu baùnh loáp. + Ñeán hieän tröôøng xe ñoå CPÑD ñoà thaønh moät soá ñoáng nhoû gaàn nhau ñeå cöï ly san gaït ngaén. Chieàu cao cuûa ñaùy thuøng xe töï ñoå khi ñoå chæ ñöôïc cao treân maët raûi 0,50m. - Raûi caáp phoái ñaù daêm Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp GVHD : NGUYEÃN BAÙ HOAØNG SVTT : LEÂ HOAØNG GIANG Trang 35 + Khi san ñoä aåm cuûa CPÑD phaûi baèng ñoä aåm toát nhaát W0 neáu CPÑD chöa ñuû ñoä aåm thì phaûi vöøa san vöøa töôùi theâm nöôùc baèng bình hoa hoaëc xe xiteùc vôùi voøi phun caàm tay cheách leân ñeå taïo möa + Beà daøy cuûa moät lôùp khoâng quaù 15 – 18 cm( sau khi lu leøn chaët) + Trong quaù trình san CPÑD neáu phaùt hieän coù hieän töôïng phaân taàng thì phaûi xuùc ñi thay lôùp caáp phoái môùi. Caám khoâng ñöôïc buø caùc côõ haït vaø troän laïi taïi choã, neáu coù hieän töôïng keùm baèng phaúng cuïc boä thì phaûi khaéc phuïc ngay. - Lu leøn chaët: Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp GVHD : NGUYEÃN BAÙ HOAØNG SVTT : LEÂ HOAØNG GIANG Trang 36 + Tröôùc khi lu neáu thaáy CPÑD chöa ñaït ñoä aåm Wtn thì coù theå töôùi theâm nöôùc(töôùi nheï vaø ñeàu , khoâng phun maïnh ; trôùi naéng to coù theå töôùi 2- 3 lít nöôùc/ m2 + Trình töï lu: Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp GVHD : NGUYEÃN BAÙ HOAØNG SVTT : LEÂ HOAØNG GIANG Trang 37 . Lu sô boä baèng lu baùnh saét 6 – 8 taán vôùi 3 – 4 laàn/ñieåm. . Duøng lu rung 14 taán (khi rung ñaït 25 taán) vôùi soà laàn 8 – 10 laàn/ ñieåm. . Teáp theo duøng lu baùnh loáp lu 20 – 30 löôït / ñieåm. . Lu phaúng laïi baèng lu baùnh saét 8- 10 taán. Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp GVHD : NGUYEÃN BAÙ HOAØNG SVTT : LEÂ HOAØNG GIANG Trang 38 Trong quaù trình lu vaãn caàn töôùi aåm nheï ñeå buû laïi löôïng aåm bò boác hôi vaø neân luoân giöõ aåm beà maëtlôùp CPÑD khi ñang lu. - Kieåm tra nghieäm thu + Kieåm tra ñoä chaët cöù 7000m2 kieåm tra 3 ñieåm ngaãu nhieân theo phöông phaùp roùt caùt 22TCN 13 – 79.Heä soá K phaûi lôùn hôn hoaëc baèng heä soá K thieát keá. + Kieåm tra beà daøy keát caáu. Keát hôïp vôùi ñaøo hoá kieåm tra ñoä chaët tieán haønh kieåm tra chieàu daøy lôùp keát caáu CPÑD, sai soá cho pheùp 5% beà daøy thieát keá nhöng khoâng vöôït quaù ±10mm ñoái vôùi lôùp moùng döôùi vaø khoâng döôùi ±5mm ñoái vôùi lôùp treân. + Beà roäng, sai soá cho pheùp so vôùi thieát keá ±10cm + Ñoä doác ngang sai soá cho pheùp ±0.5% + Cao ñoä cho pheùp sai soá ±1mm ñoái vôùi lôùp döôùi vaø ±5mm ñoái vôùi lôùp treân. + Ñoä baèng phaúng ño baèng thöôùc ño daøi 3m theo TCN 16 – 79 ,khe hôû lôùn nhaát döôùi thöôùc khoâng ñöôïc vöôït quaù 10mm ñoái vôùi lôùp moùng döôùi vaø khoâng quaù 5mm ñoái vôùi lôùp moùng treân. + Modun ñaøn hoài Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp GVHD : NGUYEÃN BAÙ HOAØNG SVTT : LEÂ HOAØNG GIANG Trang 39 Cuoái cuøng ñeå cho lôùp caáp ñaù daêm ñöôïc baèng phaúng thì ta raûi theâm lôùp ñaù mi coù chieàu daøy 1cm. Sau ñoù tieáp tuïc lu cho ñeán khi hoaøn thieän. Raûi lôùp ñaù mi coù taùc duïng laøm kín khít caùc loå hôû cuûa caùc vieân ñaù lôùn vaø taêng ñoä chaët cuûa maët ñöôøng hôn. 2.6.Thaûm lôùp beâ toâng nhöïa haït trung Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp GVHD : NGUYEÃN BAÙ HOAØNG SVTT : LEÂ HOAØNG GIANG Trang 40 - Chæ ñöôïc thi coâng maët ñöôøng trong nhöõng ngaøy khoâng möa, moùng ñöôøng khoâ raùo, nhieät ñoä khoâng khí khoâng döôùi 50 c . - Trong nhöõng ngaøy ñaàu thi coâng phaûi tieán haønh thi coâng thöû moät ñoaïn ñeå kieåm tra vaø xaùc ñònh coâng ngheä cuûa quaù trình raûi, lu leøn aùp duïng cho ñaïi traø. - Ñoaïn thi coâng phaûi duøng ít nhaát 80 taán hoãn hôïp beâ toâng nhöïa. - Chuaån bò lôùp moùng: + Tröôùc khi raûi lôùp beâ toâng nhöïa phaûi laøm saïch, khoâ vaø baèng phaúng maët lôùp moùng xöû lyù ñoä doác ngang theo ñuùng yeâu caàu thieát keá. + Chæ cho pheùp raûi beâ toâng nhöïa khi cao ñoä maët lôùp moùng, ñoä baèng phaúng, ñoä doác ngang, ñoä doác doïc coù sai soá trong phaïm vi cho pheùp. + Duøng nhöïa ñaëc 60/70 pha vôùi daàu hoaû töôùi loùt tieâu chuaån 1kg/m2 ñeå laûm lôùp dính baùm cho beâ toâng nhöïa,töôùi ôû nhieät ñoä nhöïa 45oC ± 10oC.Phaûi töôùi tröôùc ñoä 4 – 6h ñeå cho nhöïa loûng ñoâng laïi Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp GVHD : NGUYEÃN BAÙ HOAØNG SVTT : LEÂ HOAØNG GIANG Trang 41 - Vaän chuyeån beâ toâng nhöïa. Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp GVHD : NGUYEÃN BAÙ HOAØNG SVTT : LEÂ HOAØNG GIANG Trang 42 + Duøng oâ toâ töï ñoå vaän chuyeån hoãn hôïp beâ toâng nhöïa. + Cöï ly vaän chuyeån phaûi choïn sau cho nhieät ñoä cuûa hoãn hôïp ñeán nôi raûi khoâng thaáp hôn 120oC + Thuøng xe phaûi kín, saïch, coù queùt lôùp moûng dung dòch xaø phoøng vaøo ñaùy vaø thaønh thuøng. Xe vaän chuyeån beâ toâng nhöïa phaûi coù baïc che phuû. + Moãi chuyeán oâ toâ vaän chuyeån hoãn hôïp khi rôûi traïm phaûi coù phieáu xuaát xöôûng ghi roõ nhieät ñoä hoãn hôïp, khoái löôïng, chaát löôïng, thôøi ñieåm xe rôøi traïm troän , nôi xe seõ ñeán, teân ngöôøi laùi. + Tröôùc khi ñoå hoãn hôïp beâ toâng nhöïa vaøo pheãu maùy raûi, phaûi kieåm tranhieät ñoä hoãn hôïp baèng nhieät keá, neáu nhieät ñoä hoãn hôïp döôùi 120oC thì phaûi loaïi ñi - Raûi hoãn hôïp beâ toâng nhöïa: + Khi baét ñaàu ca laøm vieäc, cho maùy raûi laøm vieäc khoâng taûi 10 – 15 phuùt ñeå kieåm tra maùy, söï hoaït ñoäng cuûa guoàng xoaén, baêng chuyeàn, ñoát noùng taám laø. + OÂ toâ chôû hoãn hôïp ñi luøi tôùi pheãu maùy raûi, baùnh xe tieáp xuùc ñeàu vaø nheï nhaøng vôùi 2 truïc laên cuûa maùy raûi. Sau ñoù d8ieàu khieån cho thuøng ben ñoå töø töø hoãn hôïp xuoáng giöõa pheãu maùy raûi. Xe ñeå soá 0, maùy raûi seõ ñaåy oâ toâ töø töø veà phía tröôùc cuûa maùy raûi. + Trong suoát thôøi gian raûi hoãn hôïp beâ toâng nhöïa nhöïa noùng baét buoäc phaûi ñeå thanh ñaàm cuûa maùy raûi luoân hoaït ñoäng. + Phaûi thöôøng xuyeân duøng que saét ñaõ ñaùnh daáu ñeå kieåm tra beà daøy lôùp raûi. Khi caàn ñieàu chænh ( vôùi maùy khoâng coù boä phaän töï ñieàu chænh) thì vaën tay quay naâng ( hay haï) taám laø töø töø ñeå lôùp beâ toâng nhöïa khoûi bò khaác. Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp GVHD : NGUYEÃN BAÙ HOAØNG SVTT : LEÂ HOAØNG GIANG Trang 43 + Tröôùc khi raûi tieáp phaûi söûa sang laïi meùp choã noái tieáp doïc vaø ngang vaø queùt moät lôùp moûng nhöïa loûng ñoâng ñaëc vöøa hay nhuû töông nhöïa ñöôøng phaân t aùch nhanh( hoaëc saáy noùng choã noái tieáp baèng thieát bò chuyeân duøng) ñeå ñaûm baûo söï dính keát toát giöõa hai veät raûi cuõ vaø môùi. + Khi maùy raûi laøm vieäc, boá trí coâng nhaân caàm duïng cuï theo maùy ñeå laøm caùc coâng vieäc sau: . Teù phuû hoãn hôïp haït nhoû, laáy töø trong pheåu maùy raûi thaønh töøng lôùp moûng doïc theo moái noái, san ñeàu caùc choã loài loõm, roã cuûa moái noái tröôùc khi lu leøn. . Xuùc, ñaøo boû choã môùi raûi bò quaù thieáu nhöïa hoaëc quaù thöøa nhöïa vaø buø vaøo choã ñoù hoãn hôïp toát. . goït boû buø phu nhöõng choã loài loõm cuïc boä treân lôùp beâ toâng nhöïa môùi raûi. + Tröôøng hôïp maùy ñang raûi gaëp möa ñoät ngoät thì: . Baùo ngay veà traïm troän taïm ngöøng cung caáp hoãn hôïp. . Khi lôùp beâ toâng nhöïa ñaõ ñöôïc lu leøn ñeán khoaûng 2/3 ñoä chaët yeâu caàu thì cho pheùp tieáp tuïc lu trong möa cho heát soá löôït lu leøn yeâu caàu. . Khi lôùp beâ toâng nhöïa môùi ñöôïc lu leøn < 2/3 ñoä chaët yeây caàu thì ngöøng lu, san boû hoãn hôïp ra khoûi phaïm vi maët ñöôøng. Chæ khi naøo maët ñöôøng khoâ raùo laïi thì môùi ñöôïc raûi hoãn hôïp tieáp. - Lu leøn lôùp hoãn hôïp beâ toâng nhöïa: Lu leøn caùc lôùp beâ toâng nhöïa baèng :lu baùnh hôi vaø lu baùnh cöùng phoái hôïp. Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp GVHD : NGUYEÃN BAÙ HOAØNG SVTT : LEÂ HOAØNG GIANG Trang 44 + Maùy raûi hoãn hôïp beâ toâng nhöïa xong ñeán ñaâu laømaùy lu phaûi tieán haønh theo saùt ñeå lu leøn ngay ñeán ñoù. Caàn tranh thuû lu leøn khi hoãn hôïp coøn giöõ nhieät ñoä thì lu leøn coù hieäu quaû. + Nhieät ñoä hieäu quaû nhaùt khi lu leøn hoãn hôïp beâ toâng nhöïa noùng laø 130oC – 140oC. K hi nhieät ñoä cuûa lôùp beâ toâng nhöïa haï xuoáng döôùi 70oC thì lu leøn khoâng coù hieäu quaû nöõa. + Trong quaù trình lu, ñoái vôùi baùnh saét phaûi thöôøng xuyeân laøm aåm baùnh saét baèng nöôùc. Khi hoãn hôïp dính baùm baùnh xe lu thì phaûi duøng xeûng caøo ngay vaø boâi öôùt maët baùnh . + Ñoái vôùi lu baùnh hôi, duøng daàu choáng dính baùm boâi baùnh vaøi löôït ñaàu, veà sau khi loáp ñaõ coù nhieät ñoä cao xaáp xævôùi hoãn hôïp thì hoãn hôïp seõ khoâng dính vaøo loáp nöõa. + Veät baùnh lu phaûi choàng leân nhau ít nhaùt laø 20cm. + Khi maùy lu khôûi ñoäng ñoåi höôùng tieán luøi, phaûi thao taùc nheï nhaøng. Maùy lu khoâng ñöôïc ñoå laïi treân lôùp beâ toâng nhöïa chöa lu leøn chaët vaø chöa nguoäi haún. + Sau moät löôït lu ñaàu tieân phaûi kieåm tra ñoä baèng phaúng baúng2 thöôùc 3m. boå khuyeát ngay nhöõng choã loài loõm. + Trong khi lu leøn neáu thaáy lôùp beâ toâng nhöïa bò nöùt neû phaûi tim nguyeân nhaân ñeå boå khuyeát. IX . Quaûn lyù chaát löôïng thi coâng xaây döïng coâng trình cuûa nhaø thaàu. 1. Noäi dung quaûn lyù chaàt löôïng thi coâng xaây döïng coâng trình cuûa nhaø thaàu - Laäp heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng phuø hôïp vôùi yeâu caàu , tính chaát quy moâ cuûa coâng trình xaây döïng, trong ñoù quy ñònh traùch nhieäm cuûa töømg caù nhaân , boä phaän thi coâng xaây döïng coâng trình trong vieäc quaûn lyù chaát löôïng coâng trình xaây döïng. Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp GVHD : NGUYEÃN BAÙ HOAØNG SVTT : LEÂ HOAØNG GIANG Trang 45 - Thöïc hieän caùc thí nghieäm kieåm tra vaät lieäu caáu kieän vaät tö , thieát bò coâng trình , thieát bò coâng ngheä tröôùc xaây döïng vaø laép ñaët vaøo coâng trình xaây döïng theo tieâu chuaån vaø yeâu caàu thieát keá. - Laäp vaø kieåm tra thöïc hieän bieän phaùp thi coâng, tieán ñoä thi coâng. - Laäp vaø ghi nhaät kyù coâng tröôøng xaây döïng coâng tröôøng theo quy ñònh . - Kieåm tra an toaøn lao ñoäng , veä sinh moâi tröôøng beân trong vaø beân ngoaøi coâng tröôøng. - Nghieäm thu noäi boä vaø laäp baûn veõ hoaøn coâng cho boä phaän coâng trình xaây döïng, haïng muïc coâng trình xaây döïng vaø coâng trình xaây döïng hoaøn thaønh. - Baùo caùo chuû ñaàu tö veà tieán ñoä, chaát löôïng, khoái köôïng, an toaøn lao ñoäng vaø veä sinh moâi tröôøng thi coâng xaây döïng theo yeâu caàu cuûa chuû ñaàu tö. - Chuaån bò taøi lieäu laøm caên cöù nghieäm thu theo qui ñònh taïi Ñieàu 24, Ñieàu 25, Ñieàu 26 cuûa nghò ñònh 209/NÑ – CP vaø laäp phieáu yeâu caàu chuû chuû ñaàu tö toå chöùc nghieäm thu. 2. Nhaø thaàu thi coâng xaây döïng coâng trình phaûi chòu traùch nhieäm tröôùc chuû ñaàu tö vaø phaùp luaät veà chaát löôïng coâng vieäc do mình ñaûm nhaän, boài thöôøng thieät haïi khi vi phaïm hôïp ñoàng, söû duïng vaät lieäu khoâng ñuùng chuûng loaïi, thi coâng khoâng ñaûm baûo chaát löôïng hoaëc gaây hö hoûng, gaây oâ nhieãm moâi tröôøng vaø caùc haønh vi khaùc gaây thieät haïi. Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp GVHD : NGUYEÃN BAÙ HOAØNG SVTT : LEÂ HOAØNG GIANG Trang 46 CHÖÔNG IV YÙ NGHÓA CUÛA VIEÄC ÑI THÖÏC TAÄP Trong thôøi gian ñi thöïc taäp theo quan ñieåm rieâng cuûa moät ngöôøi sinh vieân ñaõ qua tröôøng lôùp ñöôïc ñaøo taïo coù baøi baûn cuûa moät nhaø tröôøng chính quy, nhöng vôùi baûn thaân ruùt ra ñöôïc raèng töø baøi vôû trong tröôøng vôùi nhöõng gì thöïc teá cuûa coâng tröôøng ñaõ cho thaáy ñöôïc raèng noù quí giaù nhö theá naøo , bôûi maét thaáy tai nghe ñöôïc nhöõng gì thöïc tieãn dieãn ra ngoaøi coâng tröôøng. Nhö vaäy chuùng em hieåu raèng coâng vieäc cuûa moät coâng nhaân hay moät giaùm saùt kyõ thuaät noù quan troïng nhö theá naøo, nhöõng coâng vieäc coù theå maét thaáy tay nghe seõ thaám saâu vaøo maùu cuûa moät con ngöôøi yeâu ngheà, rieâng baûn thaân ñaõ hoïc hoûi ñöôïc raát nhieàu kinh nghieäm trong coâng vieäc cuûa mình sau khi ra tröôøng. Thay maët cho toaøn boä sinh vieân em raát caûm ôn nhaø tröôøng ñaõ taïo ñieàu kieän cho sinh vieân chuùng em coù thôøi gian ñöôïc ñi thöïc taäp nhö theá naøy.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfThực tập tại Công ty cổ phần xây dựng – tư vấn – đầu tư bình dương (biconsi).pdf