Đồ án Cầu đúc hẫng 3 nhịp liên tục 3x33.6+50+78+50+3x33.6

PA 1 : Cầu đúc hẫng 3 nhịp liên tục 3x33.6+50+78+50+3x33.6 PA 2 : Cầu liên tục đúc trên đà giáo di động MSS 3x45+60+3x45 Mặt cắt ngang 7+2x1.5+2x0.25 . Hộp đơn, vách đứng. Khổ thông thuyền : 7x50 m MỤC LỤC (tháng 06/2011) PHẦN 1:THIẾT KẾ SƠ BỘ CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỀ TÀI THIẾT KẾ 10 1.1.Qui mô thiết kế 10 1.2.Phương án 1 12 1.3.Phương án 2 15 CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ SƠ BỘ PHƯƠNG ÁN 1 18 2.1.Tính toán đặc trưng hình học của tiết diện 18 2.2.Tính toán tải trọng 23 2.3.Tính toán nội lực trong các giai đoạn thi công 31 2.4.Tính toán sơ bộ số bó cáp dự ứng lực 38 2.5.Tính toán giai đoạn thi công đúc hẫng 43 CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ SƠ BỘ PHƯƠNG ÁN 2 62 3.1.Giới thiệu chung về công nghệ thi công đà giáo di động 62 3.2.Số liệu thiết kế 62 3.3.Mặt cắt ngang tiết diện hộp 63 3.4.Tải trọng tác dụng 63 3.5.Tính toán thiết kế sơ bộ số lượng cáp dự ứng lực 68 3.6.Tính toán kết cấu nhịp trong giai đoạn thi công 72 CHƯƠNG 4: SO SÁNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN 86 PHẦN 2: THIẾT KẾ KỸ THUẬT CHƯƠNG 1:KHÁI QUÁT CHUNG PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ 89 1.1.Qui mô thiết kế 89 1.2.Giới thiệu về cầu BTCT dự ứng lực thi công đúc hẫng cân bằng 89 1.3.Lựa chọn sơ bộ kích thước hình học 90 1.4.Vật liệu 92 1.5.Tiến độ và trình tự thi công 94 CHƯƠNG 2: LAN CAN – LỀ BỘ HÀNH 96 2.1.Lan can 96 2.2.Lề bộ hành 102 2.3.Kiểm toán bó vỉa và trượt của lan can- bản mặt cầu 106 CHƯƠNG 3: BẢN MẶT CẦU 113 3.1.Cấu tạo bản mặt cầu 113 3.2.Sơ đồ tính 113 3.3.Tải trọng, nội lực 114 3.4.Tổ hợp nội lực 124 3.5.Tính toán thép bản mặt cầu 124 3.6.Kiểm tra nứt cho bản mặt cầu 127 CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ DẦM LIÊN TỤC ĐÚC HẪNG 130 4.1.Tính toán các đặc trưng hình học của tiết diện 130 4.2.Các tải trọng tính toán 138 4.3.Tính toán nội lực trong các giai đoạn thi công 145 4.4.Tính toán sơ bộ số bó cáp dự ứng lực 163 4.5.Tính toán giai đoạn thi công đúc hẫng 173 4.6.Tính toán giai đoạn hợp long biên 220 4.7.Tính toán giai đoạn hợp long giữa 237 4.8.Tính toán giai đoạn khai thác 253 CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ TRỤ CẦU 279 5.1.Giới thiệu chung 279 5.2.Các tải trọng tác dụng lên trụ và nội lực 282 5.3.Bảng tổ hợp nội ứng ứng với các TTGH 295 5.4.Kiểm toán trụ cầu 301 5.5.Tính toán lựa chọn gối cầu 309 CHƯƠNG 6: THIẾT KẾ MÓNG TRỤ 310 6.1.Địa chất khu vực 310 6.2.Lựa chọn các thông số cơ bản của cọc 311 6.3.Tính toán sức chịu tải của cọc theo vật liệu 311 6.4.Tính toán sức chịu tải của cọc theo đất nền 312 6.5.Xác định nội lực đầu cọc và chuyển vị đài cọc 315 6.6.Kiểm toán cọc 329 6.7.Thiết kế cốt thép cho đài cọc 337 6.8.Kiểm tra chọc thủng đài cọc 343 CHƯƠNG 7: THIẾT KẾ MỐ CẦU 345 7.1.Giới thiệu chung 345 7.2.Các tải trọng tác dụng lên mố và nội lực 347 7.3.Tổng hợp nội lực tại các mặt cắt 379 7.4.Kiểm toán các mặt cắt 385 CHƯƠNG 8: THIẾT KẾ MÓNG MỐ 412 8.1.Địa chất khu vực 412 8.2.Lựa chọn các thông số cơ bản của cọc 413 8.3.Tính toán sức chịu tải của cọc theo vật liệu 413 8.4.Tính toán sức chịu tải của cọc theo đất nền 414 8.5.Xác định nội lực đầu cọc và chuyển vị đài cọc 417 8.6.Kiểm toán cọc 429 8.7.Thiết kế cốt thép cho đài cọc 436 8.8.Kiểm tra chọc thủng đài cọc 442 CHƯƠNG 9: MÔ HÌNH HOÁ KẾT CẤU BẰNG PHẦN MỀM MIDAS v7.01 444 9.1.Đặc trưng vật liệu 444 9.2.Khai báo các mặt cắt kết cấu 445 9.3.Mô hình hoá kết cấu 450 9.4.Điều kiện biên 451 9.5.Các loại tải trọng 454 9.6.Phân tích các giai đoạn thi công 458 PHẦN 3: THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG CHƯƠNG 1: BIỆN PHÁP THI CÔNG CHỦ ĐẠO CÔNG TRÌNH CẦU 464 1.1.Tổ chức thi công 464 1.2.Biện pháp thi công một số hạng mục chủ yếu 466 CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ THI CÔNG CHI TIẾT 485 2.1.Tính toán mở rộng đà giáo trụ 485 2.2.Tính toán neo vào trụ để giữ ổn đinh trong quá trình thi công 491 2.3.Thiết kế thi công mố M1 493 2.4.Thiết kế thi công trụ T4 497

doc17 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 04/06/2013 | Lượt xem: 2475 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Cầu đúc hẫng 3 nhịp liên tục 3x33.6+50+78+50+3x33.6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
4.6. TÍNH TOAÙN GIAI ÑOAÏN HÔÏP LONG BIEÂN 4.6.1. Tính toaùn ñaëc tröng hình hoïc cuûa tieát dieän. Do sau khi caêng caùp hôïp long bieân xong thì ñaëc tröng hình hoïc cuûa tieát dieän ñaõ thay ñoåi neân ta phaûi tính laïi giaù trò cuûa noù. Tính ñaëc tröng hình hoïc giai ñoaïn 1 : Tröôùc khi caêng caùp: Dieän tích tieát dieän tính ñoåi tröø loã Momen tónh ñoái vôùi meùp döôùi daàm. Khoaûng caùch troïng taâm ñeán meùp döôùi daàm: Khoaûng caùch troïng taâm ñeán meùp treân daàm: Momen quaùn tính ñoái vôùi troïng taâm daàm: Tính ñaëc tröng hình hoïc giai ñoaïn 2 : Sau khi caêng caùp Dieän tích tieát dieän tính ñoåi Momen tónh cuûa tieát dieän caùp Ñoä leäch taâm cuûa tieát dieän giöõa giai ñoaïn 1 vaø giai ñoaïn 2 Khoaûng caùch töø truïc trung hoøa ñeán ñaùy daàm. Khoaûng caùch troïng taâm ñeán meùp treân daàm. Moâment quaùn tính cuûa tieát dieän vôùi truïc trung hoaø Trong ñoù: : Toång dieän tích oáng gen (caùp döông) taïi tieát dieän ñang xeùt : Toång dieän tích oáng gen (caùo aâm) taïi tieát dieän ñang xeùt : Khoaûng caùch töø troïng taâm oáng gen (caùp döông) ñeán meùp döôùi daàm. : Khoaûng caùch töø troïng taâm oáng gen (caùp aâm) ñeán meùp döôùi daàm. H : Chieàu cao daàm taïi tieát dieän ñang xeùt. : Toång dieän tích caùp döï öùng löïc (caùp döông) taïi tieát dieän ñang xeùt. : Toång dieän tích caùp döï öùng löïc (caùp aâm) taïi tieát dieän ñang xeùt. : Khoaûng caùch töø troïng taâm caùp döï öùng löïc (caùp döông) ñeán meùp döôùi daàm. : Khoaûng caùch töø troïng taâm caùp döï öùng löïc (caùp aâm) ñeán meùp döôùi daàm. : Tæ soá modul ñaøn hoài Ta tính tröôøng hôïp ñieån hình laø ñaëc tröng hình hoïc cuûa maët caét (10’-10’). Coøn caùc tröôøng hôïp coøn laïi ta tính toaùn töông töï vaø laäp baûng. Vôùi tyû soá modun ñaøn hoài Giai ñoaïn 1 Dieän tích : . Toïa ñoä troïng taâm nhoùm oáng gen ñoái vôùi meùp döôùi daàm Momen tónh ñoái vôùi meùp treân daàm: . Khoaûng caùch troïng taâm ñeán meùp treân daàm: . Khoaûng caùch troïng taâm ñeán ñaùy daàm: . Momen quaùn tính ñoái vôùi troïng taâm daàm: Giai ñoaïn 2 Dieän tích : . Toïa ñoä troïng taâm nhoùm caùp ñoái vôùi meùp döôùi daàm Momen tónh ñoái vôùi meùp treân daàm: . Ñoä leäch taâm cuûa tieát dieän giöõa giai ñoaïn 1 vaø giai ñoaïn 2 Khoaûng caùch troïng taâm ñeán meùp treân daàm: Khoaûng caùch troïng taâm ñeán ñaùy daàm: Momen quaùn tính ñoái vôùi troïng taâm daàm: Tính toaùn töông töï vôùi caùc maët caét khaùc qua caùc giai ñoaïn thi coâng ta coù : Tính ñaëc tröng hình hoïc giai ñoaïn 1: Baûng tính toaùn ñaëc tröng hình hoïc giai ñoaïn 1 Maët caét A (mm2) ygen (mm) y'gen (mm) Sb0 106 (mm3) Yb0 (mm) Yt0 (mm) I0109 (mm) 0-0 11974501.7 0.00 4600.00 27364.56 2285.24 2514.76 41670.81 1'-1' 10609386.3 0.00 3998.42 22044.53 2077.83 2120.59 28934.18 2'-2' 9816270.8 0.00 3641.28 19202.61 1956.20 1885.08 22713.62 3'-3' 9102870.1 0.00 3319.27 16797.10 1845.25 1674.02 17854.63 4'-4' 8469184.2 0.00 3032.39 14779.62 1745.11 1487.28 14093.32 5'-5' 7905160.0 290.13 2780.63 13104.32 1657.69 1322.94 11193.35 6'-6' 7274706.8 230.69 2499.61 11331.21 1557.62 1141.99 8395.21 7'-7' 6785968.7 184.45 2281.03 10035.41 1478.85 1002.18 6524.60 8'-8' 6438945.8 151.42 2124.90 9159.14 1422.46 902.44 5343.19 9'-9' 6233638.0 131.61 2031.23 8661.95 1389.55 841.67 4691.19 10'-10' 6180098.5 125.00 1900.00 8525.45 1379.50 820.50 4497.15 11'-11' 6214734.5 125.00 0.00 8591.26 1382.40 817.60 4506.17 12'-12' 6214734.5 125.00 0.00 8591.26 1382.40 817.60 4506.17 13'-13' 6224787.6 125.00 0.00 8592.52 1380.37 819.63 4522.27 14'-14' 6234840.7 125.00 0.00 8593.78 1378.35 821.65 4538.27 Tính ñaëc tröng hình hoïc giai ñoaïn 2: Baûng tính toaùn ñaëc tröng hình hoïc giai ñoaïn 2 Maët caét Ag (mm2) yps (mm) y'ps (mm) K0-0106 (mm3) c (mm) Ybg (mm) Ytg (mm) Ig109 (mm4) 0-0 12250251 0.00 4540.00 621.750 50.754 2234.48 2565.52 43167.37 1'-1' 10885136 0.00 3938.42 513.057 47.134 2030.70 2167.72 29961.32 2'-2' 10064445 0.00 3596.84 407.164 40.456 1915.75 1925.54 23431.04 3'-3' 9323470 0.00 3294.27 319.653 34.285 1810.97 1708.30 18350.69 4'-4' 8662209 0.00 3003.82 242.962 28.049 1717.06 1515.33 14419.59 5'-5' 8070610 290.13 2747.30 180.275 22.337 1635.35 1345.28 11401.86 6'-6' 7431448 230.69 2459.61 149.397 20.103 1537.51 1162.09 8547.60 7'-7' 6934003 184.45 2231.03 131.808 19.009 1459.84 1021.19 6654.03 8'-8' 6578272 151.42 2058.23 124.537 18.932 1403.53 921.37 5469.70 9'-9' 6364256 131.61 1931.23 124.808 19.611 1369.94 861.29 4826.69 10'-10' 6283656 125.00 1800.00 106.800 16.997 1362.50 837.50 4620.39 11'-11' 6294484 125.00 0 100.277 15.931 1366.47 833.53 4630.66 12'-12' 6290203 125.00 0 94.894 15.086 1367.32 832.68 4624.06 13'-13' 6281389 125.00 0 71.055 11.312 1369.06 830.94 4610.67 14'-14' 6272575 125.00 0 47.294 7.540 1370.81 829.19 4597.19 4.6.2. Tính toaùn maát maùt öùng suaát caùp döï öùng löïc Tröôøng hôïp naøy ta tính maát maùt cho daàm caêng sau, do ñoù toàn taïi caùc maát maùt öùng suaát sau: Maát maùt öùng suaát töùc thôøi Maát maùt öùng suaát do ma saùt: Maát maùt öùng suaát do thieát bò neo: Maát maùt öùng suaát do co ngaén ñaøn hoài: Maát maùt öùng suaát theo thôøi gian Maát maùt öùng suaát do co ngoùt: Maát maùt öùng suaát do töø bieán cuûa beâ toâng: Maát maùt öùng suaát do töï chuøng cuûa coát theùp döï öùng löïc Khi kieåm toaùn giai ñoaïn hôïp long bieân, vì thôøi gian thi coâng hôïp long bieân laø khaù ngaén do ñoù maát maùt öùng suaát theo thôøi gian laø khaù nhoû neân ta coi nhö boû qua maát maùt öùng suaát naøy. Caùc boù caùp döï öùng löïc ñoái xöùng nhau töøng caëp qua truïc neân ta chæ caàn tính cho 1 beân caùp sau ñoù nhaân ñoâi caùc giaù trò maát maùt ñaõ tính. 4.6.2.1. Tính toaùn maát maùt öùng suaát do ma saùt: (5.9.5.2.2b-1) Trong ñoù : fpj : ÖÙng suaát trong boù theùp öùng suaát tröôùc taïi thôøi ñieåm kích x : Chieàu daøi boù theùp öùng suaát tröôùc töø ñaàu kích ñeán ñieåm ñang xeùt (mm). K : Heä soá ma saùt laéc cuûa boù caùp. m : Heä soá ma saùt. a : Toång giaù trò tuyeät ñoái thay ñoåi goùc cuûa ñöôøng caùp öùng suaát tröôùc töø ñaàu kích gaàn nhaát ñeán ñieåm ñang xeùt. OÁng gen laø loaïi oáng ñöôïc laáy theo quy ñònh cuûa nhaø saûn xuaát : Caùc tính toaùn ñöôïc laäp thaønh baûng keát quaû nhö sau : Baûng chieàu daøi boù theùp öùng suaát tröôùc töø ñaàu kích ñeán ñieåm ñang xeùt x (mm) B11 B21 B31 B41 0-0 0.0 0.0 0.0 0.0 1'-1' 0.0 0.0 0.0 0.0 2'-2' 0.0 0.0 0.0 0.0 3'-3' 0.0 0.0 0.0 0.0 4'-4' 0.0 0.0 0.0 0.0 5'-5' 0.0 0.0 0.0 0.0 6'-6' 0.0 0.0 0.0 0.0 7'-7' 0.0 0.0 0.0 4064.4 8'-8' 0.0 0.0 4032.9 8064.4 9'-9' 0.0 4032.9 8032.9 12064.4 10'-10' 4021.5 8032.9 12032.9 12064.4 11'-11' 3021.5 6032.9 10032.9 10064.4 12'-12' 0.0 3032.9 7032.9 7064.4 13'-13' 0.0 0.0 4032.9 4064.4 14'-14' 0.0 0.0 0.0 0.0 Keát quaû tính maát maùt öùng suaát cuûa töøng boù caùp taïi caùc maët caét qua caùc giai ñoaïn thi coâng nhö sau : Baûng tính maát maùt öùng suaát do ma saùt ΔfpF (MPa) B11 B21 B31 B41 Trung bình 0-0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'-1' 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2'-2' 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3'-3' 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4'-4' 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5'-5' 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6'-6' 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7'-7' 0.00 0.00 0.00 81.30 20.33 8'-8' 0.00 0.00 60.73 84.72 36.36 9'-9' 0.00 60.73 64.20 88.12 53.26 10'-10' 50.49 64.20 67.66 88.12 67.62 11'-11' 49.62 62.47 65.93 86.42 66.11 12'-12' 0.00 59.86 63.33 83.87 51.77 13'-13' 0.00 0.00 60.73 81.30 35.51 14'-14' 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.6.2.2. Tính toaùn maát maùt öùng suaát do thieát bò neo: DfPA d (=DfPA) mm do ma saùt Söï taêng cuûa ma saùt L x Vôùi x laø ñieåm maø taïi ñoù sôïi caùp khoâng coøn di chuyeån nöõa khi tuoät neo. Ñoä eùp xít neo thöôøng naèm trong khoaûng 3 – 10 mm, thöôøng D = 6 mm. Caêng moät ñaàu tính vôùi 1D (keå caû caêng 2 ñaàu nhöng khoâng luaân phieân) Caêng 2 ñaàu luaân phieân tính vôùi 2D. Chæ tính khi treân toaøn sôïi caùp khoâng coù ma saùt vôùi thaønh oáng, do ñoù DfpA chæ keå vaøo khu vöïc ñaàu daàm. Haàu heát caùc boù caùp ñöôïc keùo caû hai ñaàu chæ coù 2 boù ôû ñoát K0 laø keùo 1 ñaàu neân maát maùt do öùng suaát naøy taïi caùc maët caét trong caùp cuõng töông ñoái ñeàu nhau, do ñoù ta coù theå duøng coâng thöùc trung bình: Trong ñoù: Ñoä tuït neo. Ep : Moâñun ñaøn hoài cuûa caùp, Ep =197000 MPa. Ltt : chieàu daøi thöïc teá boù caùp. Trong ñoù: L2: Chieàu daøi ñoaïn caùp uoán : Chieàu daøi ñoaïn caùp thaúng tröôùc neo L1: Chieàu daøi ñoaïn caùp thaúng Baûng tính chieàu daøi thöïc teá cuûa boù caùp: Boù caùp B11 B21 B31 B41 L1 2672.90 2816.41 2816.41 3099.65 L2 2694.4 2849.3 2849.3 3164.1 L3 3654.2 10367.2 18367.2 21800.7 Ltt 9043.0 16065.7 24065.7 28128.9 Baûng tính toaùn maát maùt öùng suaát do thieát bò neo Boù caùp B11 B21 B31 B41 ΔfpA (MPa) 130.71 73.57 49.12 42.02 Trung bình 73.85 4.5.2.3. Tính toaùn maát maùt öùng suaát do neùn ñaøn hoài: Khi caêng caùp chòu momen döông thì ñoaïn daàm thuoäc phaïm vi caùp ñoù bò neùn laïi moät giaù trò naøo ñoù. Vì theá caùc caùp chòu momen aâm trong thôøi ñieåm naøy cuõng bò maát ñi moät löôïng naøo ñoù. Tuy nhieân vieäc tính toaùn chính xaùc giaù trò naøy raát phöùc taïp vì theá ôû ñaây ta boû qua löôïng maát maùt naøy cuûa caùp momen aâm, giaû thieát naøy cuõng hôïp lyù vì trong ñoaïn daàm co ngaén nhieàu do caùp chòu momen döông thì coù raát ít caùp chòu momen aâm. Maát maùt öùng suaát do co ngaén ñaøn hoài trong caùc caáu kieän keùo sau ñöôïc tính baèng coâng thöùc sau: ( 5.9.5.2.3b-1) Trong ñoù : N: Soá laàn caêng caùp coù ñaëc tröng hoaøn toaøn gioáng nhau caêng taïi caùc thôøi ñieåm khaùc nhau laøm cho daàm bieán daïng fcgp : Toång öùng suaát beâ toâng ôû troïng taâm caùc boù theùp öùng suaát tröôùc do löïc öùng suaát tröôùc sau kích vaø taïi troïng taâm cuûa caáu kieän ôû caùc maët caét coù moment Max (MPa) Pi: Löïc neùn trong beâ toâng do öùng suaát tröôùc gaây ra taïi thôøi ñieåm sau khi kích, töùc laø ñaõ saûy ra maát maùt do ma saùt vaø tuït neo : . : Momen do troïng löôïng baûn thaân daàm ôû traïng thaùi giôùi haïn söû duïng e : Ñoä leäch taâm cuûa boù theùp so vôùi truïc trung hoaø cuûa tieát dieän. APS : Toång dieän tích cuûa boù theùp öùng suaát tröôùc. : Cöôøng ñoä cuûa beâ toâng theo thôøi gian: Ta tính toaùn cho moät maët caét 10’-10’, caùc maët caét coøn laïi ta tính toaùn töông töï vaø laäp baûng. Ta coù : f 'c = 50 MPa, tuoåi cuûa beâ toâng luùc naøy laø 25 ngaøy neân modun ñaøn hoài ñaõ ñaït giaù trò Ta ñi tìm fcpg: Trong ñoù: ; Laàn 1: Giaû söû ÖÙng suaát caêng caùp truyeàn vaøo daàm laø : Thoâng thöôøng ta laáy , nhöng trong voøng laëp ñaàu tieân xem nhö 4% rôi vaøo maát maùt . Löïc caêng caùp Khoaûng caùch töø troïng taâm nhoùm caùp ñeán troïng taâm maët caét laø ÖÙng suaát treân beâtoâng taïi troïng taâm caùp DÖL Lần 2: Ta so saùnh vôùi giaù trò ñaàu voøng laëp 2. Vaäy voøng laëp hoäi tuï. Vaäy maát maùt öùng suaát do neùn ñaøn hoài taïi maët caét 10’-10’ laø 11.055 MPa. Tính töông töï taïi caùc maët caét ta coù baûng sau: Laëp voøng 1 Baûng tính toaùn maát maùt öùng suaát do neùn ñaøn hoài Maët caét Pi (MPa) e (mm) fcpg (MPa) ΔfpES (MPa) 0-0 0 0.0 0.00 0.00 1'-1' 0 0.0 0.00 0.00 2'-2' 0 0.0 0.00 0.00 3'-3' 0 0.0 0.00 0.00 4'-4' 0 0.0 0.00 0.00 5'-5' 0 0.0 0.00 0.00 6'-6' 2369640 1326.9 1.94 2.52 7'-7' 4739280 1294.4 -0.64 1.25 8'-8' 7108920 1271.0 -2.87 6.19 9'-9' 9478560 1257.9 -2.91 6.60 10'-10' 9478560 1254.5 -2.33 5.32 11'-11' 9478560 1257.4 -2.31 5.53 12'-12' 9478560 1257.4 -2.65 6.01 13'-13' 7108920 1255.4 -2.16 4.66 14'-14' 4739280 1253.3 -2.40 4.67 Laëp voøng 2 Baûng tính toaùn maát maùt öùng suaát do neùn ñaøn hoài Maët caét Pi (MPa) e (mm) fcpg (MPa) ΔfpES (MPa) 0-0 0 0.0 0.00 0.000 1'-1' 0 0.0 0.00 0.000 2'-2' 0 0.0 0.00 0.000 3'-3' 0 0.0 0.00 0.000 4'-4' 0 0.0 0.00 0.000 5'-5' 0 0.0 0.00 0.000 6'-6' 2366047 1326.9 1.95 2.520 7'-7' 4662739 1294.4 -0.61 1.247 8'-8' 6879536 1271.0 -2.76 6.195 9'-9' 9046727 1257.9 -2.70 6.600 10'-10' 8951543 1254.5 -2.06 5.320 11'-11' 8961018 1257.4 -2.04 5.528 12'-12' 9061945 1257.4 -2.44 6.008 13'-13' 6892559 1255.4 -2.05 4.663 14'-14' 4724281 1253.3 -2.39 4.666 4.6.2.4. Toång hôïp maát maùt öùng suaát cuûa caùp döï öùng löïc Toång maát maùt öùng suaát trong giai ñoaïn truyeàn löïc caêng: Baûng toång hôïp maát maùt öùng suaát cuûa caùp döï öùng löïc Maët caét ΔfpT (MPa) 0-0 0.00 1'-1' 0.00 2'-2' 0.00 3'-3' 0.00 4'-4' 0.00 5'-5' 0.00 6'-6' 152.75 7'-7' 190.86 8'-8' 232.82 9'-9' 267.44 10'-10' 293.58 11'-11' 290.98 12'-12' 263.25 13'-13' 228.05 14'-14' 157.04 4.6.3. Kieåm toaùn öùng suaát cho pheùp Öùng suaát trong suoát quaù trình thi coâng traûi qua caùc giai ñoaïn phaûi thoûa maõn ñieàu kieän sau ñaây: ÖÙng suaát neùn trong beâ toâng cho pheùp: ÖÙng suaát keùo trong beâ toâng cho pheùp: Coâng thöùc kieåm toaùn. Ñeå deã daøng tính toaùn ta tính öùng suaát trong beâ toâng do caùp döï löïc vaø taûi troïng giai ñoaïn hôïp long bieân taùc duïng sau ñoù ta coäng vôùi öùng suaát ôû giai ñoaïn ñuùc haãng ta seõ ñöôïc öùng suaát trong beâ toâng. Öùng suaát trong beâ toâng sau khi caêng caùp hôïp long bieân: Öùng suaát thôùi döôùi: ÖÙng suaát thôù treân: Trong ñoù: Öùng suaát thôù döôùi beâ toâng do caùp döï löïc vaø taûi troïng giai ñoaïn hôïp long bieân taùc duïng: Öùng suaát thôù treân beâ toâng chæ toâng do caùp döï löïc vaø taûi troïng giai ñoaïn hôïp long bieân taùc duïng: Trong ñoù: Pi : Löïc caêng cuûa caùp coøn laïi sau khi kích Baûng lực căng cáp còn lại sao khi kích Maët caét Pi (N) 0-0 0.00 1'-1' 0.00 2'-2' 0.00 3'-3' 0.00 4'-4' 0.00 5'-5' 0.00 6'-6' 4454091.63 7'-7' 8630762.43 8'-8' 12487855.34 9'-9' 16146522.92 10'-10' 15765787.16 11'-11' 15803686.71 12'-12' 16207397.15 13'-13' 12539947.16 14'-14' 8876930.96 : Momen do troïng löôïng baûn thaân ôû TTGH söû duïng giai ñoaïn hôïp long bieân Baûng moâ men do troïng löôïng baûn thaân ôû TTGH söû duïng giai ñoaïn hôïp long bieân Maët caét MDCs (kN.m) 0-0 -141091.17 1'-1' -94735.58 2'-2' -75571.32 3'-3' -58703.03 4'-4' -43981.61 5'-5' -31274.27 6'-6' -17265.94 7'-7' -6403.39 8'-8' 1493.28 9'-9' 6552.57 10'-10' 8851.61 11'-11' 8976.73 12'-12' 7793.0 13'-13' 5207.0 14'-14' 0.0 Ta seõ kieåm toaùn cho maët caét (10’-10’): Öùng suaát thôù döôùi beâ toâng do caùp döï löïc vaø taûi troïng giai ñoaïn hôïp long bieân taùc duïng: Öùng suaát thôù treân beâ toâng do caùp döï löïc vaø taûi troïng giai ñoaïn hôïp long bieân taùc duïng: Öùng suaát cho pheùp cuûa beâ toâng: Baûng tính toaùn öùng suaát thôù treân vaø thôù döôùi do caùp chòu moâ men döông taïi caùc maët caét giai ñoaïn hôïp long bieân Maët caét fbhlb (N/mm2) fthlb (N/mm2) 0-0 0.000 0.000 1'-1' 0.000 0.000 2'-2' 0.000 0.000 3'-3' 0.000 0.000 4'-4' 0.000 0.000 5'-5' 0.000 0.000 6'-6' -4.912 2.540 7'-7' -5.255 1.428 8'-8' -5.767 0.489 9'-9' -6.666 -0.122 10'-10' -5.903 -0.558 11'-11' -5.885 -0.566 12'-12' -6.469 -0.324 13'-13' -5.230 -0.105 14'-14' -4.803 0.591 Baûng öùng suaát taïi caùc maët caét giai ñoaïn ñuùc haãng caân baèng Maët caét fbduchang (N/mm2) ftduchang (N/mm2) 0-0 -1.374 -1.226 1'-1' -3.319 -3.396 2'-2' -3.040 -3.210 3'-3' -2.759 -3.030 4'-4' -2.391 -2.771 5'-5' -2.034 -2.515 6'-6' -2.166 -2.628 7'-7' -2.432 -2.708 8'-8' -2.714 -2.662 9'-9' -2.714 -2.336 10'-10' -1.959 -1.598 11'-11' 0.000 0.000 12'-12' 0.000 0.000 13'-13' 0.000 0.000 14'-14' 0.000 0.000 Baûng öùng suaát taïi caùc maët caét giai ñoaïn hôïp long bieân Maët caét fb (N/mm2) ft (N/mm2) 0-0 -1.374 -1.226 1'-1' -3.319 -3.396 2'-2' -3.040 -3.210 3'-3' -2.759 -3.030 4'-4' -2.391 -2.771 5'-5' -2.034 -2.515 6'-6' -7.078 -0.088 7'-7' -7.687 -1.281 8'-8' -8.481 -2.172 9'-9' -9.380 -2.457 10'-10' -7.862 -2.155 11'-11' -5.885 -0.566 12'-12' -6.469 -0.324 13'-13' -5.230 -0.105 14'-14' -4.803 0.591 Baûng öùng suaát cho pheùp taïi caùc maët caét Maët caét fn (MPa) fk (MPa) 0-0 30.000 1.380 1'-1' 30.000 1.380 2'-2' 30.000 1.380 3'-3' 30.000 1.380 4'-4' 30.000 1.380 5'-5' 30.000 1.380 6'-6' 30.000 1.380 7'-7' 30.000 1.380 8'-8' 30.000 1.380 9'-9' 30.000 1.380 10'-10' 29.703 1.380 11'-11' 26.866 1.380 12'-12' 30.000 1.380 13'-13' 30.000 1.380 14'-14' 30.000 1.380 Qua so saùnh keát quaû giöõa öùng suaát trong beâ toâng vaø öùng suaát cho pheùp ta thaáy moïi maët caét ñeàu ñaït.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • doc18-61-1-C2_PA 1.doc
 • doc113-129-2-C3_BAN MAT CAU.doc
 • doc130-219-2-C4-1_KET CAU NHIP-DH.doc
 • doc18-61-1-C2_PA 1.doc
 • doc237-252-2-C4-3_KET CAU NHIP(TT)-HLG.doc
 • doc253--278-C4-4_KET CAU NHIP(TT)-KHAI THAC.doc
 • doc279-309-2-C5_TRU.doc
 • doc3-8-0-LOI CAM ON-muc luc.doc
 • doc310-344-2-C6_MONG TRU.doc
 • doc345-411-2-C7-MO NEW .Doc
 • doc412-443-2-C8_MONG MO.doc
 • doc444-462-2-C9 -MO HINH HOA MIDAS.doc
 • doc463-484-3-C1-THI CONG TONG THE.doc
 • doc485-519-3-C2-THI CONG CHI TIET.doc
 • doc62-85-1-C3_PA 2.doc
 • doc86-87-1-C4_LUA CHON 2 PA.doc
 • doc88-95-2-C1_ KHAI QUAT CHUNG CAU.doc
 • doc9-17-1-C1_SO BO 2 PA.doc
 • doc96-112-2-C2_LAN CAN + LE BO HANH.doc
 • rarBAN VE.rar
 • docRead me.doc
Luận văn liên quan