Đề tài Thực tập tại Công ty cp lâm sản và xuất nhập khẩu tổng hợp Bình Dương

Trường Đại học Giao Thông Vận Tải Tp.HCM. Được sự giúp đỡ của lãnh đạo Công ty, tôi đến thực tập tại Công ty từ ngày 05/10/2009 đến ngày 22/11/2009 với nội dung thực tập như sau: - Tham khảo các đồ án thiết kế thực tế. - Trình tự và nội dung lập hồ sơ Dự án đầu tư một công trình. - Trình tự và nội dung lập hồ sơ Thiết kế kỹ thuật và Thiết kế bản vẽ thi công một công trình. - Trình tự và nội dung lập hồ sơ thiết kế thử tải. - Tìm hiểu phương pháp và hình thức bố trí công trường, hình thức tổ chức đội sản xuất. - Trình tự thi công các hạng mục công trình và các biện pháp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng công trình. - Các máy móc thiết bị mà công trường sử dụng (tên, nước sản xuất), tính năng và phạm vi áp dụng của chúng. Qua quá trình thực tập tại Công ty tôi mong được sự nhận xét của Phòng và Lãnh đạo Công ty. PHẦN I: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CƠ QUAN ĐẾN THỰC TẬP CÔNG TY CP LÂM SẢN & XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CÔNG TY: Tiền thân Công ty cổ phần Lâm sản & Xuất nhập khẩu tổng hợp Bình Dương là một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND tỉnh Bình Dương được thành lập năm 1996. Thực hiện chủ trương sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước và căn cứ vào tình hình thực tế ngày 29/06/2005 UBND tỉnh có Quyết định số: 116/2005/QĐ.UB V/v Cổ phàn hóa Công ty Lâm sản & Xuất nhập khẩu tổng hợp Bình Dương (Genimex). Chấp hành nghiêm chỉnh Quyết định của UBND tỉnh, ban chỉ đạo Cổ phần hóa Công ty đã xây dựng quy trình cổ phần hóa theo đúng các quy định của nhà nước và ngày 29/12/2005 UBND tỉnh đã có Quyết định số: 7006/QĐ.UBND V/v phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty và chuyển Công ty Lâm sản & Xuất nhập khẩu tổng hợp Bình Dương thành Công ty cổ phần Lâm sản & Xuất nhập khẩu tổng hợp Bình Dương và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/06/2005 theo mô hình Công ty cổ phần. Trụ sở chính: 612 Đại lộ Bình Dương – P.Hiệp Thành – TX Thủ Dầu Một – Tỉnh Bình Dương. II. NGÀNH NGHỀ KINH DOANH: 1. Khai thác, sản xuất, chế biến, kinh doanh lâm sản, nông sản, sản phẩm gỗ, hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu. 2. Thi công các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, công trình cầu đường, thủy lợi, cấp thoát nước đô thị, lắp đặt đường dây điện, trạm biến thế, hệ thống điện chiếu sáng. 3. Thiết kế các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, các công trình giao thông cầu đường bộ, bến bãi, công trình cấp thoát nước công cộng. Thiết kế quy hoạch, kết cấu, kiến trúc, cảnh quan. Thiết kế điện công trình dân dụng và công nghiệp. 4. Tư vấn đầu tư, quản lý dự án. Khảo sát địa hình, địa chất. Tư vấn giám sát. 5. Thí nghiệm vật liệu xây dựng và chất lượng công trình. 6. Khai thác khoáng sản phi kim loại. 7. Kinh doanh BOT các công trình giao thông. Kinh doanh bất động sản, khu dân cư, cụm công nghiệp, cho thuê nhà xưởng. 8. Kinh doanh vật liệu xây dựng hàng trang trí nội thất, máy móc thiết bị hàng tiêu dùng và hóa chất. 9. Dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu.

pdf47 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 19/06/2013 | Lượt xem: 1753 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực tập tại Công ty cp lâm sản và xuất nhập khẩu tổng hợp Bình Dương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CAÙO THÖÏC TAÄP GVHD: Th.S MAI LÖÏU SVTH: NGUYEÃN QUOÁC ANH HUØNG_CD05029 Trang 21 - Taïo ñieàu kieän veä sinh moâi tröôøng trong muøa möa, traùnh ngaäp thöôøng xuyeân. - Phuïc vuï an ninh quoác phoøng, baûo veä Toå Quoác, traät töï an toaøn xaõ hoäi. - Laøm cô sôû oån ñònh chæ giôùi xaây döïng treân truïc tuyeán. 1.2. Caùc ñieàu kieän thuaän lôïi vaø khoù khaên: 1.2.1. Thuaän lôïi: Coâng trình naèm treân ñoài doác thoaûi, neân baûo ñaûm thoaùt nöôùc thuaän lôïi nhanh choùng. 1.2.2. Khoù khaên: Laø khu vöïc ven trung taâm nhöng heä thoáng cô sôû haï taàng chöa hoaøn thieän, neân chöa khai thaùc heát tieàm naêng kinh teá, keùo theo laø saûn xuaát coâng nghieäp – noâng nghieäp vaø caùc dòch vuï khaùc chaäm phaùt trieån. Tuyeán ñöôøng xaây döïng trong khu vöïc trung taâm, daân cö taäp trung ñoâng ñuùc neân vieäc giaûi toûa, giaûi phoùng maët baèng gaëp raát nhieàu khoù khaên. Phaïm vi giaûi toûa lôùn neân vieäc di dôøi daân trong phaïm vi xaây döïng caùc tuyeán ñöôøng cuõng raát khoù khaên. Caùc coâng trình haï taàng kyõ thuaät khaùc: ñieän, caùp quang, caáp nöôùc… xaây döïng hai beân tuyeán coù aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán vieäc giaûi phoùng maët baèng vaø tieán ñoä thi coâng xaây döïng. 1.3. Hình thöùc ñaàu tö xaây döïng coâng trình: Hình thöùc ñaàu tö xaây döïng coâng trình: naâng caáp, môû roäng. 1.4. Ñòa ñieåm xaây döïng: Tuyeán ñöôøng naøy naèm theo höôùng Ñoâng – Nam cuûa trung taâm thò xaõ Thuû Daàu Moät. Thuoäc ñòa baøn 2 phöôøng Hieäp Thaønh vaø phöôøng Phuù Lôïi – thò xaõ Thuû Daàu Moät – tænh Bình Döông, caùch trung taâm thò xaõ khoaûng 2km. 1.5. Nhu caàu söû duïng ñaát: - Chieàu daøi tuyeán 2,269m - Beà roäng maët ñöôøng 19.00m - Dieän tích yeâu caàu 2,269 x 19 = 43,111.00m2 - Dieän tích hieän coù 17,712.50m2 - Dieän tích caàn giaûi toûa theâm 25,398.50m2 1.6. Ñieàu kieän cung caáp nguyeân vaät lieäu: - Caùc tuyeán ñöôøng ñöôïc xaây döïng naèm ôû khu vöïc trung taâm haønh chaùnh thò xaõ, tuyeán ñeàu giaùp vôùi truïc ñöôøng chính. Nguoàn vaät tö doài daøo, vieäc vaän chuyeån vaät tö ñeán coâng tröôøng raát ngaén. BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP GVHD: Th.S MAI LÖÏU SVTH: NGUYEÃN QUOÁC ANH HUØNG_CD05029 Trang 22 - Caùc cô sôû haï taàng khaùc nhö ñieän, ñieän thoaïi, caùp quang, caáp nöôùc haàu nhö ñeàu coù doïc theo caùc tuyeán. Maët khaùc khu vöïc trung taâm chöa phaùt trieån heát neân coù raát nhieàu baõi ñaát troáng baèng phaúng, thuaän lôïi cho vieäc toå chöùc maët baèng laùn traïi phuïc vuï cho thi coâng coâng trình. Toùm laïi, caùc ñieàu kieän cung caáp nguyeân vaät lieäu vaø cô sôû haï taàng phuïc vuï cho coâng taùc thi coâng coâng trình laø hoaøn toaøn thuaän lôïi. 1.7. Caùc quy chuaån, tieâu chuaån ñöôïc aùp duïng: + Tieâu chuaån thieát keá ñöôøng TCXDVN 104 – 2007. + Quy trình thieát keá aùo ñöôøng meàm 22TCN 211 – 06. + Theo Quy trình thi coâng vaø nghieäm thu lôùp caáp phoái ñaù daêm trong keát caáu aùo ñöôøng oâtoâ 22TCN 334 – 06 cuûa Boä Giao Thoâng Vaän Taûi. + Theo Quy trình thi coâng vaø nghieäm thu maët ñöôøng beâtoâng nhöïa 22TCN 249 – 98, nhöïa ñöôøng duøng loaïi coù trò soá ñoä kim luùn 60/70. Beâtoâng nhöïa duøng loaïi BTNC (C10). + Quy trình kyõ thuaät thi coâng vaø nghieäm thu caùc lôùp keát caáu aùo ñöôøng baèng caáp phoái thieân nhieân 22TCN 304 – 03 ban haønh theo quyeát ñònh soá 122/QÑ – GTVT, ngaøy 13/01/2003. 2. Quy moâ vaø dieän tích coâng trình: 2.1. Caùc caên cöù laäp döï aùn: - Caên cöù Luaät xaây döïng soá: 16/2003/QH11 ngaøy 26/11/2003 cuûa Quoác Hoäi nöôùc Coäng Hoøa Xaõ Hoäi Chuû Nghóa Vieät Nam. - Nghò ñònh soá: 209/2004/NÑ – CP ngaøy 16/12/2004 cuûa Chính Phuû veà quaûn lyù chaát löôïng coâng trình xaây döïng. - Nghò ñònh soá: 16/2005/NÑ – CP ngaøy 07/02/2005 cuûa Chính Phuû veà quaûn lyù döï aùn ñaàu tö vaø xaây döïng coâng trình. - Luaät ñaáu thaàu soá: 61/2005/QH11 ngaøy 29/11/2005 cuûa Quoác Hoäi nöôùc Coäng Hoøa Xaõ Hoäi Chuû Nghóa Vieät Nam. - Nghò ñònh soá: 111/2006/NÑ – CP ngaøy 29/09/2006 cuûa Chính Phuû, Nghò ñònh höôùng daãn thi haønh Luaät ñaáu thaàu vaø löïa choïn nhaø thaàu theo Luaät xaây döïng. - Nghò ñònh soá: 112/2006/NÑ – CP ngaøy 29/09/2006 cuûa Chính Phuû veà vieäc söûa ñoåi boå sung moät soá ñieàu cuûa Nghò ñònh soá 16/2004/NÑ – CP veà quaûn lyù döï aùn ñaàu tö vaø xaây döïng coâng trình. - Nghò ñònh soá: 99/2007/NÑ – CP ngaøy 13/06/2007 cuûa Thuû Töôùng Chính Phuû veà quaûn lyù chi phí ñaàu tö xaây döïng coâng trình. - Thoâng tö soá 05/2007/TT – BXD ngaøy 25/07/2007 cuûa Boä Xaây Döïng V/v höôùng daãn laäp vaø quaûn lyù chi phí ñaàu tö xaây döïng coâng trình. - Nghò ñònh soá: 03/2008/NÑ – CP ngaøy 07/07/2008 cuûa Chính Phuû veà vieäc söûa ñoåi boå sung moät soá ñieàu cuûa Nghò ñònh soá 99/2007/NÑ – CP veà quaûn lyù döï aùn ñaàu tö vaø xaây döïng coâng trình. BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP GVHD: Th.S MAI LÖÏU SVTH: NGUYEÃN QUOÁC ANH HUØNG_CD05029 Trang 23 - Thoâng tö soá: 03/2008/TT – BXD ngaøy 25/01/2008 cuûa Thuû Töôùng Chính Phuû veà ñieàu chænh döï toaùn xaây döïng coâng trình. - Ñôn giaù xaây döïng cô baûn tænh Bình Döông ban haønh keøm theo Quyeát ñònh soá 255/2006/QÑ – UBND ngaøy 27/11/2006 cuûa Uûy ban nhaân daân tænh Bình Döông V/v ban haønh ñôn giaù xaây döïng coâng trình treân ñòa baøn tænh Bình Döông. - Ñònh möùc döï toaùn xaây döïng coâng trình ban haønh keøm theo Quyeát ñònh soá 24/2005/QÑ – BXD ngaøy 29/07/2005 cuûa Boä Xaây Döïng. - Coâng vaên soá 1776/BXD – VP ngaøy 16/08/2007 cuûa Boä Xaây Döïng veà vieäc coâng boá ñònh möùc döï toaùn xaây döïng coâng trình – Phaàn xaây döïng. - Ñôn giaù khaûo saùt xaây döïng cô baûn tænh Bình Döông ban haønh keøm theo Quyeát ñònh soá 253/2006/QÑ – UBND ngaøy 27/11/2006 cuûa Uûy ban nhaân daân tænh Bình Döông. - Thoâng tö soá 33/2007/TT – BTC ngaøy 09/04/2007 höôùng daãn quyeát toaùn döï aùn hoaøn thaønh thuoäc nguoàn voán nhaø nöôùc vaø Quyeát ñònh soá 2173/QÑ – BTC ngaøy 25/06/2007 cuûa Boä Taøi Chính V/v ñính chính Thoâng tö soá 33/2007/TT – BTC cuûa Boä Taøi Chính. - Quyeát ñònh soá 285/QÑ – NLDK ngaøy 23/02/2004 cuûa Boä Coâng Nghieäp veà ban haønh ñôn giaù XDCB chuyeân ngaønh xaây laép ñöôøng daây taûi ñieän. - Quyeát ñònh soá 286/QÑ – NLDK ngaøy 23/02/2004 cuûa Boä tröôûng Boä Coâng Nghieäp veà vieäc ban haønh ñònh möùc ñôn giaù XDCB chuyeân ngaønh laép ñaët traïm bieán aùp. - Vaän chuyeån aùp duïng theo giaù cöôùc vaän taûi haøng hoùa baèng oâtoâ soá 89/2000/QÑ – BVGCP ngaøy 13/11/2000 cuûa ban vaät giaù Chính Phuû. - Phaàn giaù daây caùp ñieän ñöôïc laáy theo thoâng baùo giaù thôøi ñieåm quyù III/2007 cuûa coâng ty daây vaø caùp ñieän Vieät Nam. - Giaù vaät lieäu xaây döïng thaùng 03/2008 cuûa lieân Sôû Taøi Chính – Xaây Döïng tænh Bình Döông. - Quyeát ñònh soá 1362/UB – KTTH ngaøy 23/03/2007 cuûa chuû tòch UBND tænh Bình Döông veà vieäc cho chuû tröông ñaàu tö coâng trình: ñöôøng Phaïm Nguõ Laõo noái daøi – thò xaõ Thuû Daàu Moät – tænh Bình Döông. - Quyeát ñònh soá 1711/QÑ – UBND ngaøy 19/04/2007 cuûa chuû tòch UBND tænh Bình Döông veà vieäc pheâ duyeät voán chuaån bò ñaàu tö coâng trình treân. - Quyeát ñònh soá: 926/QÑ – UBND ngaøy 04/05/2007 cuûa chuû tòch UBND thó xaõ Thuû Daàu Moät veà vieäc chæ ñònh thaàu tö vaán, laäp döï aùn ñaàu tö coâng trình treân. - Caên cöù quy hoaïch maïng löôùi ñöôøng giao thoâng cuûa thò xaõ Thuû Daàu Moät. BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP GVHD: Th.S MAI LÖÏU SVTH: NGUYEÃN QUOÁC ANH HUØNG_CD05029 Trang 24 2.2. Hieän traïng tuyeán ñöôøng: - Tuyeán ñöôøng ñöôïc khaûo saùt treân cô sôû baùm theo ñöôøng hieän höõu coù maët soûi ñoû roäng töø 4.0 ÷ 5.5m, daøy töø 5 ÷ 10cm, maët ñöôøng bò hö hoûng, baøo moøn taïo thaønh nhöõng oå gaø coù ñoä saâu trung bình 0.2 ÷ 0.3m. Hieän traïng tuyeán laø ñöôøng giao thoâng noâng thoân neân coù nhieàu ñænh ñöôøng cong lieân tieáp khoâng ñaûm baûo tieâu chuaån kyõ thuaät. - Heä thoáng thoaùt nöôùc doïc: treân tuyeán khoâng coù heä thoáng thoaùt nöôùc doïc hoaøn chænh, thoaùt nöôùc doïc hai beân tuyeán chuû yeáu baèng möông ñaát vaø coáng doïc D40, D50, D60 do daân töï ñaët. - Heä thoáng thoaùt nöôùc ngang: toaøn tuyeán coù 5 vò trí thoaùt nöôùc ngang hieän höõu tieát dieän D60, D80. + Km0+002 (C0) coáng hieän höõu BTCT D80, laø coáng doïc Ñaïi loä Bình Döông. + Km1+035.5 (C1) coáng hieän höõu BTCT 60x60, L = 8.9m. + Km1+035.5 (C2) coáng hieän höõu BTCT D50, L = 7.2m. + Km1+670 (C3) coáng hieän höõu BTCT D80, haï löu höôùng thoaùt khu daân cö Hieäp Thaønh 2. + Km2+272 (C4) coáng hieän höõu BTCT D80, laø coáng doïc ñöôøng Huyønh Vaên Luõy. - Heä thoáng haï taàng kyõ thuaät: + Truï ñieän trung – haï theá: - Ñoaïn töø Km0+004.2 ÷ Km0+316 coù caùc truï ñieän trung, haï theá naèm beân traùi tuyeán caùch tim khaûo saùt töø 3.0 ÷ 6.6m. - Ñoaïn töø Km0+346 ÷ Km2+263 coù caùc truï ñieän trung, haï theá naèm beân phaûi tuyeán caùch tim khaûo saùt töø 3.0 ÷ 9.3m. - Ñieän thoaïi: treân tuyeán coù heä thoáng truï ñieän thoaïi naèm beân phaûi tuyeán ñoaïn töø Km0+074 ÷ Km0+442 caùch tim khaûo saùt töø 3.2 ÷ 6.5m. + Ñieän chieáu saùng: treân tuyeán khoâng coù heä thoáng chieáu saùng. + Heä thoáng caùp quang: treân tuyeán coù heä thoáng caùp quang ngaàm naèm doïc treân Ñaïi loä Bình Döông. + Heä thoáng oáng caáp nöôùc: treân tuyeán coù heä thoáng oáng caáp nöôùc baèng nhöïa D400mm baêng ngang qua tuyeán taïi Km0+004.5. + Heä thoáng coïc tieâu, bieån baùo hieän höõu treân tuyeán: hieän treân tuyeán chöa coù. + Heä thoáng tín hieäu giao thoâng: treân tuyeán khoâng coù heä thoáng ñeøn tín hieäu giao thoâng maø chæ coù truï ñeøn tín hieäu chôùp vaøng ñaët treân Ñaïi loä Bình Döông. BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP GVHD: Th.S MAI LÖÏU SVTH: NGUYEÃN QUOÁC ANH HUØNG_CD05029 Trang 25 - Tình hình daân cö: daân cö taäp trung töông ñoái ñoâng ôû hai beân tuyeán. Ñoä che phuû thaûm thöïc vaät keùm. Trình ñoä daân trí trung bình, cuoäc soáng chuû yeáu baèng ngheà buoân baùn nhoû, laøm coâng nhaân vieân trong caùc coâng sôû vaø coâng ty kinh doanh ñang hoaït ñoäng treân ñòa baøn. - Khí haäu: chia 2 muøa, muøa möa töø thaùng 6 ÷ 10 vaø muøa khoâ töø thaùng 10 ÷ 5 naêm sau. - Ñòa chaát: ñòa chaát cuûa tuyeán töø treân maët xuoáng bao goàm caùc lôùp sau (trích yu72 thuyeát minh khaûo saùt ñòa chaát): + Lôùp 1: seùt laãn soûi saïn, ñaát ñaép neàn ñöôøng cuõ daøy khoaûng 0.2 ÷ 0.3m. + Lôùp 2: seùt pha, maøu xaùm traéng – naâu vaøng – xaùm vaøng – naâu hoàng, nöûa cöùng daøy khoaûng 1.5 ÷ 3.5m. + Lôùp 3: seùt laãn soûi saïn laterit, maøu vaøng traéng – ñoám ñoû, traïng thaùi cöùng laø lôùp coù cöôøng ñoä chòu taûi cao. Qua ñoù coù theå thaáy tuyeán naèm treân vuøng ñòa chaát oån ñònh, maët ñöôøng cuõ ñaõ oån ñònh, thích hôïp cho xaây döïng coâng trình. - Thuûy vaên: tuyeán khoâng bò aûnh höôûng ngaäp luït, nöôùc maët chuû yeáu laø nöôùc möa theo ñòa hình töï nhieân ñoå veà caùc khe suoái nhoû roài thoaùt töï nhieân veà soâng Saøi Goøn. 2.3. Quy moâ coâng trình: Quy moâ döï aùn xaùc ñònh theo coâng vaên soá 1362/UB – KTTH ngaøy 23/03/2007 cuûa UBND tænh Bình Döông. Vôùi quy moâ treân thì coâng trình ñöôïc thieát keá theo tieâu chuaån ñöôøng phoá ñoâ thò (TCXDVN – 104 – 2007), ñoä thò loaïi III, ñöôøng phoá gom, toác ñoä thieát keá 50Km/h. Khaû naêng thoâng haønh lôùn nhaát (Pln) ≥ 2,800 xcqñ/h.2laøn ñoái vôùi ñöôøng naâng caáp caûi taïo laø naêm thöù 15. Theo Nghò ñònh 209/2004/NÑ – CP ngaøy 16/12/2004 caáp coâng trình caáp III. Caùc tieâu chuaån kyõ thuaät khaùc: - Toång chieàu daøi tuyeán 2,269m - Taûi troïng truïc xe thieát keá 120kN - Vaän toác thieát keá 50Km/h - Baùn kính ñöôøng cong naèm nhoû nhaát 80m - Baùn kính ñöôøng cong thoâng thöôøng 100m - Baùn kính ñöôøng cong loài nhoû nhaát 800m - Baùn kính ñöôøng cong loõm nhoû nhaát 700m - Ñoä doác doïc lôùn nhaát 6% - Thieát keá heä thoáng thoaùt nöôùc hoaøn chænh BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP GVHD: Th.S MAI LÖÏU SVTH: NGUYEÃN QUOÁC ANH HUØNG_CD05029 Trang 26 2.3.1. Bình ñoà tuyeán: Tim ñöôøng ñöôïc khaûo saùt treân cô sôû baùm theo tim ñöôøng hieän höõu. Rieâng caùc ñoaïn khoâng ñaûm baûo caùc yeáu toá kyõ thuaät tim tuyeán dòch sang traùi vaø sang phaûi nhö sau: + Ñoaïn töø Km0+168 ÷ Km0+329 tim tuyeán laán sang phaûi 0 ÷ 1.7m. + Ñoaïn töø Km1+267 ÷ Km1+690 tim tuyeán laán sang phaûi vaø sang traùi 0 ÷ 6.5m. Tuyeán coù taát caû 17 ñænh chuyeån cuûa ñöôøng cong, trong ñoù coù Rmax = 1500 (Ñ7), Rmin = 80 (Ñ2, Ñ3). Treân bình ñoà tuyeán coù nhieàu giao loä, trong ñoù coù 2 giao loä vôùi 2 truïc ñöôøng lôùn laø Ñaïi loä Bình Döông vaø ñöôøng Huyønh Vaên Luõy, giao loä coøn laïi giao vôùi caùc ñöôøng giao thoâng noâng thoân. Taïi caùc giao loä ngaõ ba môû roäng vôùi baùn kính R = 15 ÷ 125m. 2.3.2. Traéc doïc: Cao ñoä thieát keá treân traéc doïc laø cao ñoä maët ñöôøng, ñieåm khoáng cheá laø ñieåm ñaàu tuyeán, ñieåm cuoái tuyeán, giao loä caùc ñöôøng nhöïa. 2.3.3. Traéc ngang: + Beà roäng maët ñöôøng xe chaïy 4.5m x 2 beân + Beà roäng væa heø (keå caû boù væa roäng 55cm) 5m x 2 beân + Beà roäng neàn ñöôøng 19.0m + Ñoä doác ngang maët ñöôøng 2% + Ñoä doác væa heø (höôùng vaøo tim ñöôøng) 1% 2.3.4. Keát caáu neàn, maët ñöôøng, leà ñöôøng: 2.3.4.1. Keát caáu maët ñöôøng: + Lôùp BTN haït mòn C10 daøy 3cm, K ≥ 0.98 treân lôùp nhöïa loùt TC 0.5 kG/m2. + Lôùp BTN haït trung C20 daøy 7cm, K ≥ 0.98, E ≥ 140Mpa treân lôùp nhöïa loùt TC 1.2kG/m2. + Lôùp caáp phoái ñaù daêm 0x4 (loaïi 1) daøy 20cm lu leøn ñaït K ≥ 0.98, E ≥ 130Mpa. + Lôùp ñaát caáp 3 (soûi ñoû) daøy 30cm lu leøn ñaït K ≥ 0.98, E ≥ 85Mpa. + Neàn ñöôøng cuõ buø phuï ñaát caáp 3 (soûi ñoû) daøy 30cm lu leøn ñaït K ≥ 0.98, E ≥ 85Mpa. 2.3.4.2. Keát caáu neàn ñöôøng: Neàn ñöôøng ñöôïc uûi quang hai beân ñöôøng vôùi chieàu roäng beâ traùi tính töø meùp ñöôøng hieän höõu laø 6m. Neàn ñöôøng phía döôùi maët ñöôøng ñöôïc ñaép baèng ñaát caáp 3 (soûi ñoû) theo töøng lôùp, vôùi chieàu daøy moãi lôùp thi coâng khoâng quaù 30cm lu leøn ñaït ñoä chaët K ≥ 0.95. BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP GVHD: Th.S MAI LÖÏU SVTH: NGUYEÃN QUOÁC ANH HUØNG_CD05029 Trang 27 2.3.4.3. Boù væa, væa heø, caây xanh: Boù væa ñöôïc thieát keá daïng chöõ L baèng BT ñaù 1x2 maùc 250, chieàu cao phía ñöôøng 15cm, phía væa heø 27cm, cao ñoä ñænh boù væa cao hôn cao ñoä meùp maët ñöôøng thieát keá 12cm. Væa heø * Laùt gaïch Block * Lôùp caùt daøy 4cm * Traûi soûi ñoû caùn neùn ñaït K ≥ 0.95 Caây xanh: troàng caây xanh doïc hai beân tuyeán caùch khoaûng 8m/1 caây, Caây Vieát, Moùng boø, Baèng laêng, Sao, Daàu … (xem phaàn baûn veõ), caây ñöôïc troàng trong caùc boàn hình vuoâng kích thöôùc 1x1m coù ñöôøng kính goác ≥ 5cm, chieàu cao ≥ 2m thaáp hôn 3.5m. Caùc chuûng loaïi caây coù theå thay ñoåi theo yeâu caàu chuû ñaàu tö. 2.3.5. Heä thoáng thoaùt nöôùc: Xaây döïng heä thoáng coáng thoaùt nöôùc doïc hoaøn chænh hai beân tuyeán baèng coáng BTCT vónh cöûu. 2.3.5.1. Heä thoáng thoaùt nöôùc doïc: Xaây döïng heä thoáng thoaùt nöôùc doïc hai beân baèng coáng troøn ly taâm BTCT D60, D80, toång chieàu daøi coáng doïc laø 4,386m. Ñoaïn Km0+000 ÷ Km1+250 thoaùt nöôùc doïc tuyeán ñaáu noái vôùi heä thoáng thoaùt nöôùc doïc ñöôøng Ñaïi loä Bình Döông D80, ñoaïn Km1+250 ÷ Km2+274 thoaùt nöôùc doïc ñöa veà Km1+670 D120 noái vaøo heä thoáng thoaùt nöôùc doïc ñöôøng Hoaøng Hoa Thaùm 2. Phaù dôû caùc vò trí coáng doïc hieän höõu naèm trong phaïm vi xaây döïng coâng trình. 2.3.5.2. Heä thoáng thoaùt nöôùc ngang: Taïi Km1+670: phaù dôû coáng hieän höõu D80, xaây döïng coáng D120. 2.3.6. Heä thoáng tín hieäu ñöôøng boä: Ñöôïc boá trí bieån taïi caùc ngaõ 3, ñieåm giao nhau vôùi ñöôøng öu tieân, nôi treû em ngöôøi ñi boä thöôøng xuyeân qua laïi… Sôn ñöôøng baèng sôn phaûn quang theo ñieàu leä bieån baùo giao thoâng 22 TCN 273 – 01. Xaây döïng heä thoáng ñeøn tín hieäu hoaøn chænh taïi giao loä vôùi ñöôøng Ñaïi loä Bình Döông. 2.3.7. Töôøng chaén ñaát væa heø: Muïc ñích boá trí töôøng chaén ñaát laø ñeå giaûm khoái löôïng giaûi toûa nhaø daân, vaø taïo veû myõ quan ñoâ thò, töôøng chaén ñöôïc xaây döïng treân suoát chieàu daøi tuyeán. Töôøng chaén ñaát ñöôïc thieát keá baèng ñaù hoäc xaây vöõa M75, moùng baèng ñaù hoäc xaây vöõa M75. Cao ñoä ñænh, moùng keø xem trong baûng thoáng keâ keø, keát caáu chi tieát töôøng ñöôïc theå hieän trong caùc baûn veõ rieâng. BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP GVHD: Th.S MAI LÖÏU SVTH: NGUYEÃN QUOÁC ANH HUØNG_CD05029 Trang 28 2.3.8. Heä thoáng chieáu saùng: Toaøn boä caùc tuyeán coù thieát keá heä thoáng chieáu saùng coù caùc tieâu chuaån kyõ thuaät sau: - Nguoàn ñieän caáp cho coâng trình ñöôïc laáy töø ñöôøng daây trung theá & haï theá hieän höõu treân tuyeán ñöôøng Phaïm Nguõ Laõo noái daøi – thò xaõ Thuû Daàu Moät – tænh Bình Döông (xem baûn veõ). A – PHAÀN TRAÏM BIEÁN AÙP: - Söû duïng traïm bieán aùp coù coâng suaát 1x15kVA xaây döïng môùi treân tuyeán trung theá hieän höõu. 1- Toång quy moâ xaây döïng coâng trình: - Traïm bieán aùp 1x15kVA = 02 traïm - Toång coâng suaát laép ñaët môùi = 30 kVA 2- Vò trí traïm: - Traïm ñaët taïi truï trung theá hieän höõu doïc theo truïc ñöôøng Phaïm Nguõ Laõo noái daøi (töø Huyønh Vaên Luõy ñeán Ñaïi loä Bình Döông vaø noái vaøo ñöôøng Phaïm Nguõ Laõo) – thò xaõ Thuû Daàu Moät – tænh Bình Döông (xem baûn veõ). 3- Phaàn traïm bieán aùp tính cho moät traïm 1x15kVA: a- Vò trí ñaët: (xem baûng veõ maët baèng tuyeán). b- Loaïi traïm: ngoaøi trôøi, treo treân truï. c- Ñaëc ñieåm kyõ thuaät traïm: - Coâng suaát: 1x15kVA. - Ñieän aùp: 12.7/0,22kV. - Thieát bò baûo veä: + Phía trung theá: Baûo veä quaù taûi, ngaét maïch: duøng caàu chì töï rôi (FCO) 24kV – 100A vôùi chì 24kV, côõ chì 3K. Baûo veä choáng seùt: duøng choáng seùt van (LA) 18kV – 10kA. + Phía haï theá: - Daây daãn: + Phía trung theá: töø löôùi xuoáng FCO, LA, MBT duøng caùp ñoàng boïc CEV – 24kV – 25mm2 (ñaáu treân löôùi qua keïp quay U vaø keïp daây noùng). + Phía haï theá: duøng caùp ñoàng boïc CV 600V – 38mm2 cho caû day pha vaø daây trung hoøa. (Caùp haï theá ñöôïc luoàn trong oáng PVC töø MBT ñeán tuû ñaët Aptomat). - Ño ñieám: ño tröïc tieáp phía haï theá. + Duøng ñieän keá: 1P – 2D – 220V/100A. BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP GVHD: Th.S MAI LÖÏU SVTH: NGUYEÃN QUOÁC ANH HUØNG_CD05029 Trang 29 - Noái ñaát: duøng caùp ñoàng traàn C 25mm2 vaø coïc ñaát baèng ñoàng (hoaëc maï ñoàng) Φ16x2400 ñeå laøm tieáp ñaát. Thöïc hieän noái ñaát cho choáng seùt van (LA), voû maùy bieán aùp, thuøng caàu dao, thuøng ñieän keá vaø daây trung hoøa cuûa löôùi trung haï theá. Daây tieáp ñaát phaûi ñöôïc ñaáu noái baèng ñaàu cosse moät caùch chaéc chaén, vaø khoâng ñöôïc vaën xoaén. 4- Phaàn traïm bieán aùp tính cho moät traïm 1x25kVA: a- Vò trí ñaët: (xem baûng veõ maët baèng tuyeán). b- Loaïi traïm: ngoaøi trôøi, treo treân truï. c- Ñaëc ñieåm kyõ thuaät traïm: - Coâng suaát: 1x25kVA. - Ñieän aùp: 12.7/0,22kV. - Thieát bò baûo veä: + Phía trung theá: Baûo veä quaù taûi, ngaét maïch: duøng caàu chì töï rôi (FCO) 24kV – 100A vôùi chì 24kV, côõ chì 6K. Baûo veä choáng seùt: duøng choáng seùt van (LA) 18kV – 10kA. + Phía haï theá: - Daây daãn: + Phía trung theá: töø löôùi xuoáng FCO, LA, MBT duøng caùp ñoàng boïc CEV – 24kV – 25mm2 (ñaáu treân löôùi qua keïp quay U vaø keïp daây noùng). + Phía haï theá: duøng caùp ñoàng boïc CV 600V – 60mm2 cho caû day pha vaø daây trung hoøa. (Caùp haï theá ñöôïc luoàn trong oáng PVC töø MBT ñeán tuû ñaët Aptomat). - Ño ñieám: ño tröïc tieáp phía haï theá. + Duøng ñieän keá: 1P – 2D – 220V/120A. - Noái ñaát: duøng caùp ñoàng traàn C 25mm2 vaø coïc ñaát baèng ñoàng (hoaëc maï ñoàng) Φ16x2400 ñeå laøm tieáp ñaát. Thöïc hieän noái ñaát cho choáng seùt van (LA), voû maùy bieán aùp, thuøng caàu dao, thuøng ñieän keá vaø daây trung hoøa cuûa löôùi trung haï theá. Daây tieáp ñaát phaûi ñöôïc ñaáu noái baèng ñaàu cosse moät caùch chaéc chaén, vaø khoâng ñöôïc vaën xoaén. B – PHAÀN HEÄ THOÁNG CHIEÁU SAÙNG: Toång quy moâ xaây döïng coâng trình: - Toång soá truï STK 08m xaây döïng môùi = 70 truï - Toång caàn ñeøn ñôn D60 daøi 3m = 63 caàn - Toång caàn ñeøn ñoâi D60 daøi 3m = 07 caàn - Toång soá ñeøn Sodium laép môùi = 77 ñeøn - Toång soá truï ñeøn THGT cao 5.5m = 02 truï - Toång soá truï ñeøn THGT cao 6m = 02 truï - Toång coâng suaát söû duïng cho heä thoáng chieáu saùng: P = 78 boä Sodium x 276W/boä = 21,528W # 21.528kW P = 25.327kVA (cos = 0.85). BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP GVHD: Th.S MAI LÖÏU SVTH: NGUYEÃN QUOÁC ANH HUØNG_CD05029 Trang 30 C – QUY CAÙCH XAÂY DÖÏNG HEÄ THOÁNG CHIEÁU SAÙNG: 1- Truï ñeøn 08m: - Truï theùp coân 08m: duøng truï theùp 08m hình coân D190 – 70 ñaït caùc tieâu chuaån kyõ thuaät sau: + Theùp cheá taïo truï daøy 3mm. + Toaøn truï ñöôïc maï keõm nhuùng noùng daøy 0.08mm. + Truï chæ ñöôïc noái toái ña moät moái noái (ñoaïn 6m ôû döôùi vaø ñoaïn 2m ôû treân). + Löïc ñaàu truï = 150kg. + Ñöôøng kính truï: D190 – D70. + Maët ñeá truï baèng Tole daøy 12mm daäp noåi cao 50mm. + Boulon moùng truï: M20 – 1000. 2- Caàn ñeøn: Caàn ñeøn cao aùp cho truï STK 08m: + Caàn ñôn: laøm baèng oáng saét traùng keõm D60 daøi 3m daøy 2.6mm, taàm vôùi 1.7m, baùn kính uoán cong R700, goùc nghieâng so vôùi maët phaúng ngang laø 15 ñoä. 3- Boá trí daây daãn: - Ñeå baûo ñaûm veû myõ quan khoâng aûnh höôûng tôùi caùc coâng trình khaùc laân caän , toaøn boä heä thoáng ñieän chieáu saùng ñeàu ñöôïc thieát keá ñi ngaàm döôùi ñaát. Heä thoáng daây daãn chieáu saùng ñeán caùc oå noái truï ñeøn ñöôïc luoàn trong oáng PVC Φ60 choân caùch boù væa 0.6m khoâng laøm aûnh höôûng ñeán thi coâng coáng thoaùt nöôùc vaø væa heø sau naøy. 4- Ñeøn cao aùp: * Ñeøn chieáu saùng + Ñeøn cao aùp Sodium 250W (ñaït tieâu chuaån C.I.E) + Boùng Sodium 250W + Coâng suaát phaùt saùng 27000lm + Coâng suaát tieâu thuï danh ñònh: 250W + Coâng suaát tieâu thuï toaøn phaàn: 276W + Caáp baûo veä IP54 + Heä soá phaûn xaï > 70% 5- Heä thoáng caùp ngaàm, möông caùp vaø hoá moùng truï: A)- Heä thoáng caùp: * Heä thoáng caùp ngaàm cho heä thoáng chieáu saùng: - Vieäc choïn caùp coù tính ñeán khaû naêng môû ñoaïn taûi ôû caùc ñoaïn laân caän sau naøy, ñoàng thôøi ñaûm baûo ñieän aùp cuûa ñeøn xa nguoàn nhaát khoâng nhoû hôn 5% ñieän aùp ñònh möùc. - Caùp haï theá caáp nguoàn cho heä thoáng ñeøn duøng loaïi caùp boïc C/XLPE/DSTA/PVC 0,6/1kV 3 x 16mm2. - Caùp lieân keát tieáp ñaát caùc truï duøng loaïi caùp ñoàng traàn C11mm2. BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP GVHD: Th.S MAI LÖÏU SVTH: NGUYEÃN QUOÁC ANH HUØNG_CD05029 Trang 31 - Caùp lieân keát tieáp ñaát giöõa truï vaø coïc tieáp ñaát duøng loaïi caùp ñoàng traàn C11mm2. Taát caû daây daãn leân ñeøn duøng loaïi caùp boïc CVV 2 x 2.5mm2 luoàn trong loøng truï töø caùc oå noái leân ñeøn qua caùc caàu chì 15A vôùi caùc daây chì 3A. B)- Möông caùp cho heä thoáng chieáu saùng: * Möông caùp treân væa heø: - Möông caùp roäng 300mm, saâu trung bình 500mm, ñaùy möông raõi lôùp caùt daøy 200mm (trong ñoù coù oáng baûo hoä caùp ñöôïc ñaët caùch ñaùy möông trung bình laø 50mm), keá tieáp laø lôùp gaïch theû daøy 50mm ñeå baûo veä oáng khi coù ñaøo troàng caây sau naøy khoâng laøm beå oáng vaø ñöùt daây, sau ñoù laø lôùp ñaát töï nhieân ñöôïc ñaàm neùn taùi laäp laïi daøy 250mm (xem baûn veõ). * Möông caùp treân neàn nhöïa: - Möông caùp roäng 300mm, saâu trung bình 650mm, ñaùy möông raõi lôùp caùt daøy 300mm (trong ñoù coù oáng baûo hoä caùp ñöôïc ñaët caùch ñaùy möông trung bình laø 50mm), keá tieáp laø lôùp gaïch theû daøy 50mm ñeå baûo veä oáng khi coù ñaøo troàng caây sau naøy khoâng laøm beå oáng vaø ñöùt daây, sau ñoù laø lôùp ñaát töï nhieân ñöôïc ñaàm neùn taùi laäp laïi daøy 300mm (xem baûn veõ). * Chaân moùng truï 08m: - Hoá moùng cuûa truï coù kích thöôùc 500x500x1200mm. Ñaùy loùt BT ñaù 4x6 M100 daøy 0.2m, treân laø BTCT ñaù 1x2 M200 daøy 1000mm, phaàn ñeá moùng nhoâ cao khoûi maët neàn sau khi ñaõ hoaøn thieän laø 100mm. - Khung saét moùng goàm 4 thanh theùp CT3 D20 daøi 1200mm beû moùc moät ñaàu ñaàu coøn laïi ren raêng M20 böôùc trung bình, phaàn ren raêng daøi 150mm ñöôïc maï nhuùng keõm. Lieân keát boán thanh baèng theùp CT3 D8 bao quanh chu vi ngoaøi thaønh 4 taàng caùch nhau 250mm vaø giaèng cheùo ôû hai beân. Khung theùp moùng ñaët trong khoái BT vaø nhoâ leân ñeå baét taùn laø 30mm. 6- Heä thoáng noái ñaát baûo veä: Hình thöùc baûo veä baèng tieáp ñaát: - Baûo veä chính: tieáp ñaát trung tính (trung tính noái tröïc tieáp vaøo truï). - Baûo veä phuï: duøng caùp ñoàng traàn C11mm2 lieân keát noái tieáp caùc truï vôùi nhau vaø noái veà tuû ñieàu khieån. Taïi moãi truï ñoùng boå sung moät coïc tieáp ñòa D16 daøi 2400mm maï ñoàng vaø noái vôùi truï baèng caùp ñoàng traàn C11mm2. 7- Tuû ñieàu khieån: - Heä thoáng ñieàu khieån hoaøn toaøn töï ñoäng baèng 2 cheá ñoä ñeå tieát kieäm ñieän khi giôø thaáp ñieåm (ñaàu hoâm taát caû caùc ñeøn ñeàu saùng sau 10 giôø taét ½ xen keõ nhau). - Thieát bò bao goàm (tính cho moät tuû ñieàu khieån): + Voû tuû baèng Tole sôn 2 lôùp kích thöôùc 500x800x220 (sôn tónh ñieän) =01caùi + MCCB – 3P – 75A = 01 caùi + MCCB – 2P – 40A = 02 caùi BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP GVHD: Th.S MAI LÖÏU SVTH: NGUYEÃN QUOÁC ANH HUØNG_CD05029 Trang 32 + Khôûi ñoäng töø 40A – 220V/380 = 02 caùi + Boä heïn giôø (timer) coù nguoàn nuoâi phuï khi maát ñieän (söû duïng LOGO 23 – RC) = 01 caùi + Caàu chì 5A (loaïi vaën thaân baèng söù, coù chaân baét vaøo ñeá tuû) = 01 caùi + Maùng caùp 45x45 (duøng ñeå che daây noäi boä tuû) + Caùc phuï kieän khaùc: maùng caùp, daây noái, caàu chì, ñomino… D – PHAÀN HEÄ THOÁNG ÑEØN THGT: a/ Truï ñeøn THGT cao 5.5m: 1- Truï ñeøn tín hieäu giao thoâng: - Toång soá truï ñeøn THGT 5.5m = 02 truï - Truï ñöôïc laøm baèng nhoâm ñuùc, giöõa ñeá truï vaø thaân truï ñöôïc lieân keát baèng boulon vaø haøn. - Caàn vöôn cuûa truï laøm baèng nhoâm ñuùc ñöôïc lieân keát vôùi truï baèng haøn vaø taàm vôùi 3m, goùc nghieâng so vôùi maët phaúng ngang laø 15 ñoä. - Chieàu cao töø ñaùy truï ñeán ñaàu truï laø 5.5m. 2- Ñeøn tín hieäu giao thoâng cho moät truï: - Ñeøn led soá ñeám luøi þ300 01 boä - Ñeøn led hình chöõ thaäp þ200 02 boä - Ñeøn led xanh – ñoû – vaøng þ200 02 boä - Ñeøn led nhaéc laïi þ100 (X – V – Ñ) 01 boä - Ñeøn led hình ngöôøi ñi boä 224 x 248mm 01 boä - Coát theùp moùng ty 24 x 1200mm 01 boä - Ñeøn led coù: * Cöôøng ñoä saùng > 1.6cd/m2 * Goùc nhìn < 150 b/ Tuû ñieàu khieån ñeøn tín hieäu: - Tuû ñieàu khieån laøm baèng Tole daøy 1.2mm, beà maët sôn tónh ñieän, söû duïng thieát bò ñieàu khieån PLC. - Truï tuû ñieàu khieån: cheá taïo trong nöôùc, baèng theùp taám CT3 daøy 10mm, uoán troøn taïo thaønh hình truï Φ168mm cao 1.1m, ñeá truï laøm baèng theùp CT3 daøy 15mm, kích thöôùc D = 300 (xem baûn veõ). c/ Truï ñeøn THGT cao 6m: 1- Truï ñeøn THGT: - Toång soá truï ñeøn THGT 6m = 02 truï - Truï THGT 6m: cheá taïo trong nöôùc, baèng theùp taám CT3 daøy 10mm, uoán troøn taïo thaønh hình truï Φ325mm daøi 6m. Maët bít truï laøm baèng theùp taám CT3 daøy 20mm, kích thöôùc D500 (xem baûn veõ). 2- Ñeøn tín hieäu giao thoâng duøng cho moät truï: - Ñeøn THGT 03 maøu ñöôïc laép treân thaân truï (Ñoû Φ200 – Xanh Φ200 – Vaøng Φ200) : 01 boä. BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP GVHD: Th.S MAI LÖÏU SVTH: NGUYEÃN QUOÁC ANH HUØNG_CD05029 Trang 33 - Ñeøn THGT hình ngöôøi ñi boä ñöôøng kính (Ñoû Φ200 – Xanh Φ200): 01 boä. - Ñeøn THGT 03 maøu treân caàn vöôn ñöôøng kính (Ñoû Φ300 – Xanh Φ200 – Vaøng Φ200): 02 boä. - Ñeøn THGT ñieàu khieån laøn xe treân caàn vöôn ñöôøng kính (Ñoû Φ300 – Xanh Φ200): 01 boä. - Ñeøn THGT nhaéc laïi hình chöõ thaäp treân thaân truï (Ñoû Φ200): 01 boä. - Ñeøn THGT nhaéc laïi hình chöõ thaäp treân thaân truï (Ñoû Φ300): 02 boä. 3- Caàn vöôn 9.2m: - Cheá taïo trong nöôùc, baèng theùp taám CT3 daøy 10mm, uoán troøn taïo thaønh hình coân troøn ñaùy Φ168 vaø ngoïn Φ90mm daøi 9.2m. Maët bít truï laøm baèng theùp taám CT3 daøy 20mm, kích thöôùc D500 (xem baûn veõ). d/ Heä thoáng caùp ngaàm, möông caùp vaø hoá moùng truï: * Heä thoáng caùp ngaàm, möông caùp: - Caùp haï theá caáp nguoàn duøng loaïi caùp boïc PVC 2 ruoät CVV 2x14mm2, caùp ñieàu khieån duøng caùp boïc 8 ruoät CVV 8x2.0mm2. - Caùp lieân keát veà caùc truï duøng caùp ñoàng traàn C11mm2. Caùp noái coïc tieáp ñòa vôùi thaân truï duøng caùp ñoàng traàn C11mm2. - Caùc caùp ñi trong oáng baûo hoä PVC D60 ñaët döôùi möông caùp coù ñoä saâu 0.55m treân væa heø. Möông caùp ngaàm ñaøo treân heø phoá coù taâm caùch meùp boù væa laø 0.4m nhaèm traùnh ñuïng chaïm vôùi nhöõng kieán truùc haï taàng khaùc. - Möông caùp treân væa heø roäng 300mm, saâu 600mm, ñaùy möông caùp raõi lôùp caùt daøy 300mm (trong ñoù oáng baûo hoä caùch ñaùy möông trung bình 50mm), phía treân laø lôùp gaïch ñinh daøy 50mm laøm daáu, tieáp theo treân cheøn lôùp caùt daøy 150mm vaø phaàn treân laø keát caáu maët væa heø (xem baûn veõ). - Rieâng nhöõng ñoaïn baèng ñöôøng hieän höõu thi möông caùp treân neàn ñöôøng roäng 300mm, saâu 400mm, ñaët oáng saét STK D60 ñoå BT ñaù 1x2 M200 daøy 280mm, treân laø taùi laäp BTN daøy 120mm. Neáu neàn ñöôøng BT thì taùi laäp baèng BT ñaù 1x2 M200. * Moùng truï: - Hoá moùng truï 5.5m: coù kích thöôùc 900x900x1500. Ñaùy loùt BT ñaù 4x6 M100 kích thöôùc 900x900x100, treân laø BT ñaù 1x2 M200 kích thöôùc 1400x700x700, phaàn coå moùng truï laø BT ñaù 1x2 M200 kích thöôùc 350x350x50. Khung saét goàm nhuùng noùng phaàn ven raêng, phaàn treân laø maët bít daøy 15mm D = 350, lieân keát 6 thanh saét baèng theùp D10 bao quanh vaø giaèng cheùo thaønh 5 taàng. Phaàn keát caáu theùp cho moùng truï (xem baûn veõ). BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP GVHD: Th.S MAI LÖÏU SVTH: NGUYEÃN QUOÁC ANH HUØNG_CD05029 Trang 34 - Hoá moùng truï 6m: coù kích thöôùc 1800x1900x1500. Ñaùy loùt BT ñaù 4x6 M100 kích thöôùc 1800x1900x100, treân laø BT ñaù 1x2 M200 kích thöôùc 1600x1700x700, phaàn coå moùng truï laø BT ñaù 1x2 M200 kích thöôùc 600x600x700. Khung saét goàm nhuùng noùng phaàn ven raêng, phaàn treân laø maët bít daøy 15mm D = 600, lieân keát 6 thanh saét baèng theùp D10 bao quanh vaø giaèng cheùo thaønh 4 taàng. Phaàn keát caáu theùp cho moùng truï (xem baûn veõ). - Hoá moùng truï tuû ñieàu khieån: coù kích thöôùc 600x600x700. Ñaùy loùt BT ñaù 4x6 kích thöôùc 600x600x100, treân laø BT ñaù 1x2 M200 kích thöôùc 400x400x600. Khung saét goàm 4 thanh theùp M16x600 moät ñaàu beû goùc, ñaàu coøn laïi ven raêng daøi 100mm ñöôïc maï nhuùng noùng phaàn ven raêng, phaàn treân laø maët bít daøy 12mm D = 300, lieân keát 4 thanh saét baèng theùp D8 bao quanh vaø giaèng cheùo (xem baûn veõ). e/ Heä thoáng noái ñaát baûo veä: - Hình thöùc baûo veä baèng tieáp ñaát: duøng caùp ñoàng traàn C11mm2, lieân keát noái tieáp caùc truï vôùi nhau vaø noái veà tuû ñieàu khieån. Voû tuû ñieàu khieån noái vôùi heä thoáng tieáp ñaát. Taïi moãi truï ñoùng boå sung 2 coïc tieáp ñòa D16 daøi 2400mm. Yeâu caàu ñieän trôû cuûa heä thoáng <= 4/7 ñieän trôû cuûa traïm bieán aùp (töùc laø <= 4/7*4 = 2.28Ohm). f/ Tuû ñieàu khieån: - Voû tuû laøm baèng theùp taám CT3 daøy 2mm. Tuû cheá taïo thaønh 02 lôùp, cöûa ngoaøi cho thaáy caùc coâng taéc ñieàu khieån vaø ñeøn baùo möùc 01 (cöûa giao thoâng taïi choã), cöûa trong môû cho thaáy caùc coâng taéc ñieàu khieån ôû möùc 02, kích thöôùc 400x300x600. - Boä ñieàu khieån laäp trình PLC duøng Logo (SIEMENS – ÑÖÙC) laäp trình taïi choã hoaëc treân maùy tính trong Window. Tuû ñieàu khieån coù 02 cheá ñoä laøm vieäc: + Cheá ñoä ñieàu khieån baèng tay: ñeøn xanh hoaëc ñeøn ñoû treân moät tuyeán ñöôøng khi coù xe öu tieân qua nhaèm muïc ñích thoâng suoát treân tuyeán ñöôøng. + Cheá ñoä ñieàu khieån töï ñoäng: chaïy theo chöông trình ñöôïc laäp saün, töø 23h ñeán 5h töï ñoäng chuyeån sang cheá ñoä chôùp ñeøn vaøng. g/ Nguyeân lyù hoaït ñoäng tuû ñieàu khieån: - Tuû ñieàu khieån THGT: loaïi tuû DC – 48V, söû duïng coâng ngheä chip vi xöû lyù hoï Atmel laäp trình ñieàu khieån. - Caùc thaønh phaàn vaø thoâng soá kyõ thuaät: + Voû tuû: Kích thöôùc: cao 750mm, roäng 500mm, saâu 350mm. Vaät lieäu: baèng toân daøy 2mm, sôn tónh ñieän. + Caáu taïo: BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP GVHD: Th.S MAI LÖÏU SVTH: NGUYEÃN QUOÁC ANH HUØNG_CD05029 Trang 35 Tuû ñöôïc thieát keá hai lôùp cöûa coù khoùa an toaøn. Treân maët cöûa trong ñöôïc boá trí caùc moâ phoûng traïng thaùi hoaït ñoäng cuûa caùc ñeøn beân ngoaøi, ñeøn baùo nguoàn, caùc coâng taéc ñieàu khieån caùc cheá ñoä hoaït ñoäng cuûa heä thoáng. Phaàn beân trong tuû goàm: + CB nguoàn 220V – 20A. + Boä nguoàn Switching 220V – 48VDC – 6.3A + Boä ñieàu khieån trung taâm + Domino 20 chaân ñeå keát noái vôùi caùc thieát bò ngoaïi vi. + Boä ñieàu khieån trung taâm: Maøn hình hieån thò: hieån thò caùc menu laäp trình, thôøi gian thöïc söû duïng LCD. Phím nhaán laäp trình: goàm ba phím, duøng ñeå thay ñoåi giaù trò laäp trình. Card CPU: CPU vi xöû lyù hoï Atmel 8 bit; 64KB EPROM; 64KB RAM ngoaøi; 256Byte trong; RCT boä thôøi gian thöïc; boä ñieàu khieån caùc ngoõ ra treân Card coâng suaát; coång giao tieáp RS232/RS485. Card coâng suaát: 12 ngoõ ra coâng suaát, moãi ngoõ ra coù theå laäp trình ñieàu khieån ñoùng môû, moãi ngoõ ra chòu ñöôïc doøng ñieän 20A. + Cheá ñoä laøm vieäc: Ñieàu khieån “Xanh, Vaøng, Ñoû”; “Xanh cho ñi boä”; “Xanh ñi boä chôùp”; “Ñoû cho ñi boä”; “Ñeøn ñeám ngöôïc”; “Ñeøn chöõ thaäp” theo chu kyø pha 2 laàn. Ñieàu khieån “Vaøng chôùp lieân tuïc”; “Ñoû chôùp lieân tuïc”. Neáu caàn coù theå ñieàu chænh chu kyø 3 laàn, 4 laàn caøi ñaët baèng baøn phím. Cheá ñoä ñieàu khieån coù giaûi toûa: cheá ñoä ôû traïng thaùi hoaøn toaøn ñoû (ñeøn tín hieäu taïi giao loä toaøn ñoû). Cheá ñoä caûnh baùo: cheá ñoä ôû traïng thaùi chôùp vaøng. Cheá ñoä töï ñoäng: cheá ñoä vaän haønh ñang ôû traïng thaùi töï ñoäng theo trình töï Xanh – Vaøng – Ñoû vôùi thôøi gian ñaõ caøi ñaët saün. + Ngoaøi caùc tính naêng treân, boä ñieàu khieån coøn coù caùc tính naêng môû roäng: Coù theå hoaït ñoäng ñoäc laäp cuõng nhö noái maïng. Giao tieáp qua maïng truyeàn thoâng vôùi traïm ñieàu khieån khu vöïc vaø trung taâm ñieàu khieån. Thu nhaän tín hieäu töø caùc ñaàu doø, ñöa soá lieäu veà traïm ñieàu khieån khu vöïc vaø maùy tính trung taâm xöû lyù. Lieân keát soá lieäu vôùi caùc traïm cuøng tuyeán. Thöïc thi moät soá tính naêng ñôn giaûn nhö: ñieàu phoái löu löôïng giao thoâng trong khu vöïc. Caûm bieán löu löôïng, maät ñoä xe, töï ñoäng ñieàu chænh thôøi löôïng caùc ñeøn cho phuø hôïp. + Boä ñieàu khieån ñeøn THGT: BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP GVHD: Th.S MAI LÖÏU SVTH: NGUYEÃN QUOÁC ANH HUØNG_CD05029 Trang 36 Ñieän aùp vaøo: 220VAC. Taàn soá chôùp: F = 1/4Hz (Ton = 2s, Toff = 2s). Taàn soá chôùp ñeøn, thôøi gian saùng/taét coù theå ñieàu chænh baèng bieán trôû treân maïch theo yeâu caàu söû duïng cuûa töøng giao loä. h/ Nguoàn cung caáp: - Coâng trình ñöôïc döï truø caáp nguoàn töø löôùi haï theá hieän höõu (xem baûn veõ). 2.3.9. Truï ñieän trung haï theá, heä thoáng caùp quang, heä thoáng caáp nöôùc sinh hoaït: Truï ñieän trung, haï theá vaø truï ñieän thoaïi naèm trong phaïm vi xaây döïng maët ñöôøng di dôøi vaø laép ñaët beân phaûi tuyeán caùch tim ñöôøng thieát keá 5m. Phaàn naøy do sôû Ñieän löïc tænh Bình Döông thöïc hieän. Trong quaù trình trieån khai thi coâng ñeà nghò Böu ñieän tænh Bình Döông gia cöôøng caùc hoá ga caùp quang hieän höõu ñeå ñaûm baûo xe löu thoâng an toaøn. Heä thoáng caáp nöôùc saïch boá trí hai beân tuyeán caùch tim ñöôøng thieát keá 9m. Phaàn naøy do coâng ty caáp thoaùt nöôùc thöïc hieän döï aùn rieâng. 2.4. Haïng muïc coâng trình: Coâng trình goàm 2 haïng muïc: + Ñöôøng giao thoâng (keå caû heä thoáng thoaùt nöôùc). + Heä thoáng chieáu saùng vaø ñeøn tín hieäu giao thoâng. 3. Caùc giaûi phaùp thöïc hieän: 3.1. Phöông aùn giaûi phoùng maët baèng, taùi ñònh cö: - Haønh lang baûo veä tuyeán: theo quy ñònh 272/2006/QÑ – UB cuûa UBND tænh Bình Döông ngaøy 25/12/2006 thì coâng trình thuoäc ñöôøng ñoâ thò, thò traán: Phaïm vi baûo veä keát caáu haï taàng giao thoâng ñöôøng boä baèng chæ giôùi xaây döïng, theo Quyeát ñònh soá 52/QÑ – UB ngaøy 20/02/1998 cuûa tænh Bình Döông thì ñöôøng Phaïm Nguõ Laõo noái daøi khoâng coù trong danh muïc chæ giôùi xaây döïng, vì vaäy kieán nghò haønh lang baûo veä ñöôøng boä baèng phaïm vi giaûi toûa cuûa coâng trình. - Phaïm vi giaûi toûa cuûa coâng trình laø 9.5m (caém coïc moác giaûi phoùng maët baèng laø 9.5m), ngoaøi ra nhöõng ñoaïn coù môû roäng giao loä thì phaïm vi giaûi toûa coù coäng theâm phaàn môû roäng naøy. Phaàn coïc moác giaûi phoùng maët baèng sau khi thöïc hieän giao laïi cho ñòa phöông quaûn lyù. - Caùc coâng trình xaây döïng, heä thoáng haï taàng kyõ thuaät khaùc nhö: phaàn lôùn heä thoáng truï ñieän trung haï theá naèm trong phaïm vi xaây döïng coâng trình phaûi di dôøi ra ngoaøi phaïm vi thi coâng. - Coâng trình coù tính ñeàn buø ñaát (coù baûng tính keøm theo). - Chi phí ñeàn buø laø: 15,329,044,319 ñ BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP GVHD: Th.S MAI LÖÏU SVTH: NGUYEÃN QUOÁC ANH HUØNG_CD05029 Trang 37 Hoä bò giaûi toûa traéng (boá trí taùi ñònh cö) ñöôïc giôùi thieäu boá trí taùi ñònh cö ôû khu daân cö Hieäp Thaønh III – P.Phuù Hoøa – TX.Thuû Daàu Moät – T.Bình Döông. (Ñeàn buø taøi saûn vaø caây aên traùi, hoa maøu treân ñaát theo Quyeát ñònh soá: 258/2005/QÑ – UBND cuûa UBND tænh Bình Döông ngaøy 29/11/2005. Ñeàn buø ñaát theo Quyeát ñònh soá: 124/2007/QÑ – UBND cuûa UBND tænh Bình Döông ngaøy 21/12/2007. Chi phí thu hoài ñaát laáy theo Quyeát ñònh soá 3869/QÑ – CT cuû Chuû tòch UBND tænh Bình Döông ngaøy 08/10/2003. Chi phí toå chöùc thöïc hieän boài thöôøng, hoã trôï vaø taùi ñònh cö laáy theo Nghò ñònh soá 197/NÑ – CP cuûa Chính phuû ngaøy 03/12/2004). 3.2. Phaân ñoaïn thöïc hieän, tieán ñoä thöïc hieän, keá hoaïch ñaáu thaàu vaø hình thöùc quaûn lyù döï aùn, chuû ñaàu tö: 3.2.1. Phaân ñoaïn thöïc hieän: döï aùn ñöôïc thöïc hieän moät giai ñoaïn. 3.2.2. Tieán ñoä thöïc hieän: - Thaùng 05/2008 ñeán thaùng 09/2008: Laäp trình duyeät döï aùn ñaàu tö. - Thaùng 10/2008 ñeán thaùng 11/2008: Laäp vaø trình duyeät thieát keá baûn veõ thi coâng. - Thaùng 12/2008: Thoáng keâ ñeàn buø giaûi toûa. 3.2.3. Keá hoaïch ñaáu thaàu: Keá hoaïch ñaáu thaàu seõ laäp sau. 3.2.4. Hình thöùc quaûn lyù döï aùn: Thöïc hieän ñieàu 35 cuûa Nghò ñònh soá 16/2005/NÑ – CP ngaøy 07/02/2005 cuûa Chính phuû veà quaûn lyù ñaàu tö xaây döïng coâng trình. Hình thöùc quaûn lyù döï aùn laø: Chuû ñaàu tö tröïc tieáp quaûn lyù döï aùn. 3.2.5. Chuû ñaàu tö: UBND THÒ XAÕ THUÛ DAÀU MOÄT. 4. Taùc ñoäng moâi tröôøng, phoøng, choáng chaùy noå vaø caùc yeâu caàu veà an ninh, quoác phoøng: Khi xaây döïng tuyeán ñöôøng seõ caûi thieän moâi tröôøng nhö: thoaùt nöôùc thuaän lôïi, choáng buïi, giaûm oàn. Trong thôøi gian thi coâng, caùc loaïi ñaát höõu cô, caùc chaát pheá thaûi seõ ñöôïc hoát ñoå ñuùng nôi quy ñònh. Trong quaù trình thi coâng ñöôøng chuû yeáu chæ söû duïng caùc loaïi vaät lieäu thieân nhieân khoâng coù hoùa chaát ñoäc haïi gaây oâ nhieãm moâi tröôøng. Pheá thaûi chuû yeáu laø löôïng ñaá höõu cô töï nhieân. Löôïng ñaát naøy seõ ñöôïc di chuyeån ñeán nôi quy ñònh. Maët khaùc, vaán ñeà tieáng oàn vaø nhöõng chaán ñoäng lôùn khi söû duïng caùc thieát bò thi coâng trong quaù trình xaây döïng. Bieän phaùp khaéc phuïc: aùp duïng coâng ngheä tieán boä, khoa hoïc tieân tieán cho pheùp loaïi tröø hoaëc giaûm bôùt nhöõng aûnh höôûng noùi treân. BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP GVHD: Th.S MAI LÖÏU SVTH: NGUYEÃN QUOÁC ANH HUØNG_CD05029 Trang 38 Aûnh höôûng tieâu cöïc trong quaù trình thi coâng ñeán moâi tröôøng xung quanh nhö: tieáng oàn, chaán ñoäng, pheá thaûi, veä sinh moâi tröôøng laø khoâng ñaùng keå. 5. Toång möùc ñaàu tö: 5.1. Toång möùc ñaàu tö: 49,384,166,628 ñoàng Trong ñoù: + Chi phí xaây döïng (bao goàm chi phí thieát bò): 26,357,695,394 ñoàng (Trong ñoù: chi phí thieát bò: 120,000,000 ñoàng) + Chi phí caém coïc moác GPMB: 42,821,506 ñoàng (keå caø chi phí laùn traïi vaø caém moác) + Chi phí boài thöôøng, GPMB: 15,329,044,319 ñoàng + Chi phí kieán thieát cô baûn khaùc: 3,045,135,714 ñoàng + Chi phí döï phoøng: 4,489,469,695 ñoàng 5.2. Nguoàn voán: - Voán chuaån bò ñaàu tö: voán ngaân saùch Thò xaõ Thuû Daàu Moät naêm 2008. - Voán thöïc hieän: voán ngaân saùch Thò xaõ Thuû Daàu Moät naêm 2009 – 2010. 6. Ñaùnh giaù döï aùn ñaàu tö veà maët kinh teá – xaõ hoäi: Döï aùn ñaàu tö seõ quyeát ñònh vieäc boá trí maët baèng khoâng gian, boá trí daân cö vaø caùc vuøng kinh teá xaõ hoäi, caùc trung taâm dòch vuï vaø coâng trình coâng coäng. Laøm cho giaù trò ñaát ñai taêng, taêng veà giaù trò vaø giaù trò söû duïng, töø ñoù taêng taøi saûn coá ñònh cuûa nhaân daân, taïo ñieàu kieän ñaàu tö phaùt trieån coâng nghieäp, taïo coâng vieäc laøm cho nhaân daân. Caûi thieän ñôøi soáng, thuaän lôïi vieäc trao ñoåi hoïc taäp cuûa nhaân daân trong vuøng. Taêng cöôøng an ninh quoác phoøng baûo veä Toå Quoác, giöõ traät töï an toaøn xaõ hoäi. Caûi thieän toát moâi tröôøng sinh thaùi. Keùo daøi thôøi gian söû duïng, taêng voøng quay cuûa caùc phöông tieän tham gia löu thoâng. Giaûm chi phí vaän chuyeån cho caùc ngaønh kinh teá. 7. Kieán nghò: Giaù trò voán chuaån bò ñaàu tö theo Quyeát ñònh soá: 1711/QÑ – UBND ngaøy 19/04/2007 cuûa UBND tænh Bình Döông so vôùi voán ñaàu tö trong döï aùn coù cheânh leäch nhö sau: Haïng muïc Theo Quyeát ñònh soá: 1711/QÑ – UBND Theo döï aùn ñaàu tö Toång voán chuaån bò ñaàu tö: Trong ñoù: + Chi phí khaûo saùt laäp döï aùn ñaàu tö + Chi phí laäp döï aùn ñaàu tö 201,809,529 ñ 107,854,982 ñ 84,332,463 ñ 271,875,270 ñ 163,775,180 ñ 92,338,966 ñ BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP GVHD: Th.S MAI LÖÏU SVTH: NGUYEÃN QUOÁC ANH HUØNG_CD05029 Trang 39 + Chi phí thaåm ñònh döï aùn ñaàu tö + Chi phí thaåm ñònh thieát keá cô sôû 4,811,042 ñ 4,811,042 ñ 7,880,562 ñ 7,880,562 ñ Do khi laäp voán chuaån bò ñaàu tö, chuû ñaàu tö chöa xaùc ñònh ñöôïc chieàu daøi tuyeán ñöôøng cuõng nhö caùc vò trí, khaåu ñoä coáng chính xaùc (chöa thöïc hieän khaûo saùt chi tieát), vì vaäy chöa xaùc ñònh khoái löôïng chính xaùc. Do ñoù voán chuaån bò ñaàu tö theo Quyeát ñònh soá 1711/QÑ – UBND cheânh leäch vôùi döï aùn laø: 70,065,741 ñ. Kieán nghò toång voán chuaån bò ñaàu tö laáy theo döï aùn ñöôïc duyeät. IV. GIÔÙI THIEÄU PHAÀN MEÀM THIEÁT KEÁ ÑÖÔØNG HUY HOAØNG: 1. Giôùi thieäu phaàn meàm: Chöông trình THIEÁT KEÁ ÑÖÔØNG HUY HOAØNG laø chöông trình thieát keá ñöôøng boä ñöôïc thöïc hieän treân neàn Windows 32 bit vôùi ngoân ngöõ laäp trình Visual C++. Vôùi chöông trình naøy, ngöôøi söû duïng coù theå thöïc hieän coâng taùc thieát keá töø böôùc döï aùn tieàn khaû thi tôùi böôùc thieát keá baûn veõ thi coâng. Söû duïng chöông trình thaät ñôn giaûn, höôùng daãn vaø giao dieän hoaøn toaøn baèng tieáng Vieät. Chöông trình caøi ñaët vaøo maùy tính khoâng aûnh höôûng tôùi caùc phaàn meàm vaø caùc phaàn cöùng cuûa maùy. Ñeå chaïy toát chöông trình THIEÁT KEÁ ÑÖÔØNG HUY HOAØNG ñoøi hoûi caùc yeâu caàu caàn caøi ñaët cuûa maùy tính nhö sau : • Maùy coù toác ñoä 100 MHz trôû leân. • Boä nhôù 8MB RAM trôû leân. • OÅ ñóa C coøn troáng 50MB trôû leân. • Thö muïc khoâng ñöôïc thay ñoåi C:\TNTDBD\SYSTEM\ , caùc file trong thö muïc naøy ngöôøi söû duïng khoâng töï yù thay ñoåi baèng moät phaàn meàm khaùc, neáu thay ñoåi chöông trình seõ bò loãi khi söû duïng. • Khi baïn muoán caøi Window laïi baïn phaûi giöõ nguyeân thö muïc Window cuõ, neáu baïn xoùa ñi chöông trình seõ bò loãi vaø khoâng chaïy ñöôïc. Caùc chöùc naêêng chính cuûa chöông trình : • Nhaäp soá lieäu traéc ngang khaûo saùt. • Töø chöông trình traéc doïc ta ñoïc soá lieäu traéc ngang vöøa nhaäp ta ñöôïc traéc doïc hieän höõu cuûa tuyeán. • Töø chöông trình traéc doïc ta thieát keá ñöôøng ñoû chi tieát. • Töø chöông trình traéc ngang ta nhaän cao ñoä thieát keá ñöôøng ñoû sau ñoù thieát keá traéc ngang chi tieát. • Tính toaùn khoái löôïng veùt, ñaùnh caáp, ñaøo ñaép, khoái löôïng keát caáu maët ñöôøng hieän höõu vaø maët ñöôøng môû roäng. • In aán taát caû caùc baûn veõ. • Xuaát döõ lieäu qua caùc phaàn meàm khaùc. BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP GVHD: Th.S MAI LÖÏU SVTH: NGUYEÃN QUOÁC ANH HUØNG_CD05029 Trang 40 2. Moät soá caùch nhaäp soá lieäu khaûo saùt: 2.1. Nhaäp traéc ngang: Töø chöông trình Traéc Ngang coù 2 caùch nhaäp soá lieäu khaûo saùt : • Töø Menu Edit choïn muïc Taïo Maët Caét Môùi . • Hoaëc nhaán F3 thì hoäp thoaïi nhaäp soá lieäu xuaát hieän. Treân muïc Ñöôøng töï nhieân baïn nhaäp caùc ñieåm coù khoaûng caùch keå töø tim vaø cao ñoä taïi ñieåm ñoù, ñaùnh daáu “ * “ theå hieän meùp maët ñöôøng hieän höõu. Nhôù raèng luoân luoân nhaäp cao ñoä taïi tim ñöôøng. Sau ñoù nhaán nuùt OK baïn seõ thaáy maët caét theå hieän ñöôøng töï nhieân sau : • Trong quaù trình nhaäp soá lieäu bò sai soùt baïn coù theå nhaán F4 ñeå söûa laïi. Cöù nhö vaäy baïn nhaäp soá lieäu cho toaøn tuyeán, sau ñoù save vaøo teân file döõ lieäu. Ñeå chuaån bò laáy traéc doïc ñöôøng töï nhieân baïn phaûi nhaäp chieàu daøi caây soá nhaèm muïc ñích tính lyù trình thieáu hoaëc lyù trình dö vaø tính khoái löôïng cho chính xaùc. Ghi chuù : Chöông trình maëc ñònh cho chieàu daøi caây soá laø 1000m, tuy nhieân khi khaûo saùt coù nhöõng vò trí töø coïc KM5 ñeán coïc KM6 chöa ñuû 1000m hoaëc lôùn hôn, do ñoù baïn chæ caàn nhaäp KM naøo lôùn hoaëc nhoû hôn 1000m. BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP GVHD: Th.S MAI LÖÏU SVTH: NGUYEÃN QUOÁC ANH HUØNG_CD05029 Trang 41 Coù 2 caùch nhaäp chieàu daøi caây soá : • Töø Menu Edit choïn muïc Nhaäp Chieàu Daøi Caây Soá. • Hoaëc nhaán Ctrl + K. Chöông trình seõ hieän leân hoäp thoaïi sau : Nhö vaäy baïn ñaõ coù traéc ngang chi tieát cuûa toaøn tuyeán vaø baây giôø baïn haõy Save as vaøo ñóa soá lieäu baïn ñaõ nhaäp, chaúng haïn nhö teân file C:\nhaptn, roài chuaån bò laáy soá lieäu qua traéc doïc. 2.2. Laáy soá lieäu qua tr aéc doïc: Töø chöông trình Traéc Doïc ta coù theå nhaän soá lieäu töø file traéc ngang vöøa nhaäp nhö ñaõ höôùng daãn treân C:\nhaptn , laàn löôït theo caùc böôùc sau : • Töø Menu Create choïn muïc Laáy Traéc Doïc Töï Nhieân Töø Traéc Ngang BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP GVHD: Th.S MAI LÖÏU SVTH: NGUYEÃN QUOÁC ANH HUØNG_CD05029 Trang 42 • Kich chuoät chöông trình ñaõ hieän leân hoäp thoaïi Open File (*.htn), sau ñoù baïn choïn File traéc ngang baïn vöøa nhaäp C:\nhaptn, nhaán Open • Sau ñoù choïn Menu View, choïn Fit ñeå xem toaøn boä baûn veõ • Neáu baïn caûm thaáy baûn veõ chöa hoaøn chænh baïn haõy vaøo Menu : Option choïn muïc Thoâng Soá Ghi Chuù ñeå ñieàu chænh : BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP GVHD: Th.S MAI LÖÏU SVTH: NGUYEÃN QUOÁC ANH HUØNG_CD05029 Trang 43 • Chöông trình hieän leân caùc thoâng soá ñònh daïng baûn veõ, neáu chöa hieåu baïn cöù thöû söûa ñoåi roài nhaán OK seõ roõ. • Nhö vaäy ta ñaõ nhaäp xong traéc ngang traéc doïc cuûa ñöôøng töï nhieân, tieáp theo phaàn sau laø nhöõng thao taùc veà thieát keá. 3. Thieát keá traéc doïc tuyeán: Töø chöông trình Traéc doïc vöøa nhaäp ta coù theå thieát keá ñöôøng ñoû raát nhieàu caùch, seõ söû duïng 3 Menu chính, baïn coù theå nhaán vaøo ñeå bieát töøng chöùc naêng cuûa haïng muïc trong Menu. • Menu thieát keá (Create) • Meânu söûa caùc soá lieäu chöa ñuùng (Edit) BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP GVHD: Th.S MAI LÖÏU SVTH: NGUYEÃN QUOÁC ANH HUØNG_CD05029 Trang 44 • Menu xoùa caùc haïng muïc khoâng caàn thieát (Delete) Ñeán ñaây ngöôøi söû duïng coù theå söû duïng 3 Menu treân vaø söû duïng chuoät di chuyeån treân baûn veõ, xem nhö ñaõ thieát keá xong ñöôøng ñoû. 4. Thieát keá traéc ngang chi tieát: Nhaän cao ñoä thieát keá töø traéc doïc Muoán laáy cao ñoä thieát keá töø traéc doïc, ngöôøi söû duïng laøm theo tö böôùc sau : • Töø Menu Edit choïn muïc Nhaäp Cao Ñoä Ñöôøng Ñoû Töø Traéc Doïc • Choïn File traéc doïc vöøa nhaäp C:\nhaptd.htd nhaán Open. BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP GVHD: Th.S MAI LÖÏU SVTH: NGUYEÃN QUOÁC ANH HUØNG_CD05029 Trang 45 • Luùc naøy chöông trình seõ gaùn ñuùng cao ñoä ñöôøng ñoû qua töøng traéc ngang sau ñoù ngöôøi söû duïng nhaán F4 hoaëc Ctrl + H ñeå thieát keá caùc thoâng soá maët caét. • Sau khi soaïn thaûo caùc thoâng soá maët caét ngöôøi söû duïng phaûi löu yù moät soá löu yù sau : -8 1.67* 0 1.62* laø ñaùnh daáu maët ñöôøng hieän höõu, neáu khoâng coù maët ñöôøng hieän höõu thì khoâng ñaùnh daáu “ * “. -7 2* 7 2* laø ñaùnh daáu phaàn maët ñöôøng thieát keá, ñieàu naøy raát quan troïng ñeå chöông trình phaân loaïi khoái löôïng. • Vôùi caùc thoâng soá maët caét ngang noùi treân, chöông trình coù theå thieát keá raát nhieàu daïng maët caét, ngöôøi söû duïng coù theå tö duy phaùt trieån tuyø thích. • Sau ñaâu laø moät soá moâ hình thieát keá caùc kieåu ñöôøng maët ñöôøng. BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP GVHD: Th.S MAI LÖÏU SVTH: NGUYEÃN QUOÁC ANH HUØNG_CD05029 Trang 46 BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP GVHD: Th.S MAI LÖÏU SVTH: NGUYEÃN QUOÁC ANH HUØNG_CD05029 Trang 47 5. Tính khoái löôïng: Trong moät traéc ngang chöông trình chia maët caét ra laøm 4 phaãn : • Khoái löôïng phaàn maët ñöôøng. • Khoái löôïng phaàn môû roäng. • Khoái löôïng phaàn ngoaøi. • Khoái löôïng veùt, ñaánh caáp. Chöông trình chuyeån boán baûng khoái löôïng qua Microsoft Excel : • Vaøo Menu Volumes choïn muïc Xuaát Ra File Daïng Microsoft Excel chöông trình hieän leân boán haïng muïc maø baïn caàn xem sau ñaây : • Baïn save teân file khoái löôïng, sau ñoù vaøo Microsoft Excel môû teân file khoái löôïng vöøa save.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbao cao thuc tap.pdf
  • pdfbao cao thuc tap tiep.pdf
  • docBIA.DOC
  • docnhat ky.doc
  • docNHẬT KÝ THỰC TẬP.doc