Đề tài Thực tập tại Công ty lắp máy xây dung Hà Nội

LỜI NÓI ĐẦU Với đường lối đổi mới đúng đắn của đảng và nhà nước nền kinh tế việt nam đã không rơi vào cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ khu vực châu á. Hiện nay chúng ta đang tham gia vào quá trình hợp tác kinh tế nhằm đẩy mạnh sự phát triển của đất nước theo hướng Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá, trong quá trình này thì không thể bỏ qua vai trò của ngành lắp máy và xây dựng bởi vì nó là ngành xây dựng cơ sở hạ tầng cho quá trình đổi mới đất nước. Công Ty Lắp Máy và Xây Dựng Hà Nội là thành viên của tổng công ty lắp máy việt nam nó đã và đang xây dựng rất nhiều công trình phục vụ cho sự đổi mới của đất nước.Em đã rất may mắn được thực tập và nghiên cứu tại công ty và đã có được một báo tổng quát về quá trình hoạt động tại công ty, nội dung của báo cáo này bao gồm: I.Sơ lược về công ty II.Mô hình tổ chức quản lý của công ty III.Hoạt động của công ty IV. Kết quả kinh doanh của công ty V.Đề tài cần nghiên cứu Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo hướng dẫn và các anh, các cô, các chú trong công ty đã giúp đỡ em hoàn thành báo cáo tổng hợp này. Mặc dù thời gian và kiến thức còn hạn chế em không thể tránh khỏi những thiếu sót em kính mong thầy giáo chỉ dẫn để em có thể hoàn thành tốt hơn báo cáo này và các anh, các cô các chú giúp đỡ để em có thể hoàn thành tốt đợt thực tập này. I.GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY: 1.Sự ra đời của công ty Công ty lắp máy xây dung Hà Nội (viết tắt là HECC) là doanh nghiệp Nhà nước, thuộc Tổng Công ty lắp máy Việt Nam thành lập năm 1960 có giấy phép đăng ký kinh doanh số 109587 do uỷ ban kế hoạch thành phố Hà Nội cấp .

doc22 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/04/2013 | Lượt xem: 1570 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực tập tại Công ty lắp máy xây dung Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu Víi ®­êng lèi ®æi míi ®óng ®¾n cña ®¶ng vµ nhµ n­íc nÒn kinh tÕ viÖt nam ®· kh«ng r¬i vµo cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ khu vùc ch©u ¸. HiÖn nay chóng ta ®ang tham gia vµo qu¸ tr×nh hîp t¸c kinh tÕ nh»m ®Èy m¹nh sù ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc theo h­íng C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸, trong qu¸ tr×nh nµy th× kh«ng thÓ bá qua vai trß cña ngµnh l¾p m¸y vµ x©y dùng bëi v× nã lµ ngµnh x©y dùng c¬ së h¹ tÇng cho qu¸ tr×nh ®æi míi ®Êt n­íc. C«ng Ty L¾p M¸y vµ X©y Dùng Hµ Néi lµ thµnh viªn cña tæng c«ng ty l¾p m¸y viÖt nam nã ®· vµ ®ang x©y dùng rÊt nhiÒu c«ng tr×nh phôc vô cho sù ®æi míi cña ®Êt n­íc.Em ®· rÊt may m¾n ®­îc thùc tËp vµ nghiªn cøu t¹i c«ng ty vµ ®· cã ®­îc mét b¸o tæng qu¸t vÒ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng t¹i c«ng ty, néi dung cña b¸o c¸o nµy bao gåm: I.S¬ l­îc vÒ c«ng ty II.M« h×nh tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty III.Ho¹t ®éng cña c«ng ty IV. KÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty V.§Ò tµi cÇn nghiªn cøu Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o h­íng dÉn vµ c¸c anh, c¸c c«, c¸c chó trong c«ng ty ®· gióp ®ì em hoµn thµnh b¸o c¸o tæng hîp nµy. MÆc dï thêi gian vµ kiÕn thøc cßn h¹n chÕ em kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt em kÝnh mong thÇy gi¸o chØ dÉn ®Ó em cã thÓ hoµn thµnh tèt h¬n b¸o c¸o nµy vµ c¸c anh, c¸c c« c¸c chó gióp ®ì ®Ó em cã thÓ hoµn thµnh tèt ®ît thùc tËp nµy. I.Giíi thiÖu vÒ c«ng ty: 1.Sù ra ®êi cña c«ng ty C«ng ty l¾p m¸y x©y dung Hµ Néi (viÕt t¾t lµ HECC) lµ doanh nghiÖp Nhµ n­íc, thuéc Tæng C«ng ty l¾p m¸y ViÖt Nam thµnh lËp n¨m 1960 cã giÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh sè 109587 do uû ban kÕ ho¹ch thµnh phè Hµ Néi cÊp . Qua 42 n¨m kh«ng ngõng x©y dùng vµ tr­ëng thµnh víi ®éi ngò c¸n bé, kü s­ vµ c«ng nh©n lµnh nghÒ, cã tr×nh ®é khoa häc kü thuËt cao, tay nghÒ giái ®­îc trang bÞ nhiÒu ph­¬ng tiÖn, c«ng cô thi c«ng chuyªn ngµnh tiªn tiÕn.C«ng ty ®· thi c«ng hoµn thµnh,bµn giao ®­a vµo sö dông hµng tr¨m c«ng tr×nh víi chÊt l­îng cao, ®iÓn h×nh lµ: + C¸c c«ng tr×nh kinh tÕ : Nhµ m¸y sîi Nha Trang, sîi HuÕ, dÖt 8/3, nhµ m¸y n­íc Hµ Néi, nhµ m¸y bia Hµ Néi, nhµ m¸y s÷a Hµ Néi, nhµ m¸y Honda ViÖt Nam, chÕ t¹o cét ®iÖn thÐp 500kv B¾c – Nam… +C¸c c«ng tr×nh quèc phßng: C¸c c«ng tr×nh 75810, 395, Z183, Z195… +C«ng tr×nh v¨n ho¸ th«ng tin vµ du lÞch: Tr­êng ®¹i häc B¸ch Khoa Hµ Néi, x©y dùng l¨ng Chñ TÞch Hå ChÝ Minh, l¾p ®Æt thiÕt bÞ b¶o tµng Hå ChÝ Minh, ChÕ t¹o vµ l¾p dùng th¸p truyÒn h×nh Tam §¶o, l¾p dùng c¸c cét cao c«ng tr×nh 273,l¾p ®Æt ¨ng ten parabol tr¹m vÖ tinh hoa sen1, x©y dùng l¾p ®Æt thiÕt bÞ lµng v¨n ho¸ ViÖt – NhËt, gia c«ng l¾p ®Æt c¸c cét ViBa B¾c – Nam, cét cê HiÒn L­¬ng, cét ®Ìn s©n vËn ®éng Chi L¨ng, l¾p ®Æt hÖ thèng ®iÖn n­íc, ®iÒu hoµ kh«ng khÝ c¸c kh¸ch s¹n:Guomam hotel,HaNoiPlaza… Trong x©y dùng, c«ng ty cã ph­¬ng ph¸p Ðp cäc b»ng cÈu xÝch thay cho ®ãng cäc mãng, ®¹t lùc Ðp ®Çu cäc tõ 100 ®Õn 150 tÊn, ®¸p øng nhu cÇu x©y xen trong thµnh phè. §iÓn h×nh nh­ Ðp cäc,Ðp v¸ch nÒn mãng c¸c kh¸ch s¹n: Hµ Néi Vµng, Horizon… C«ng ty l¾p m¸y vµ x©y dùng Hµ Néi s½n sµng nhËn thÇu thiÕt kÕ, chÕ t¹o thiÕt bÞ, x©y l¾p, b¶o tr× trän gãi c¸c c«ng tr×nh theo ph­¬ng thøc ch×a kho¸ trao ta; liªn doanh víi c¸c c«ng ty, c¸c h·ng t­ nh©n trong vµ ngoµI n­íc. 2.Chøc n¨ng cña c«ng ty - L¾p ®Æt vµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng nghiÖp - T­ vÊn c«ng tr×nh - S¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp vµ vËt liÖu x©y dùng - NhËp khÈu c¸c ph­¬ng tiÖn dông cô phôc vô cho ngµnh l¾p m¸y 3. NhiÖm vô cña c«ng ty - Thùc hiÖn s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶, nh»m b¶o ®¶m hoµn thµnh tèt kÕ ho¹c mµ tæng c«ng ty giao - Kinh doanh trªn c¬ së cã l·i vµ tõng b­íc tÝch luü ®Ó më réng s¶n xuÊt, båi d­ìng n©n cao tr×nh ®é c«ng nh©n viªn ®¸p øng ngµy cµng tèt h¬n cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng - Sö dông cã hiÖu qu¶ vµ b¶o toµn nguån vèn cña nhµ n­íc giao, hoµn thµnh ®Çy ®ñ c¸c nghÜa vô ®èi víi nhµ n­íc, ch¨m lo tèt ®êi sèng vËt chÊt, v¨n ho¸ vµ tinh thÇn cña ng­êi lao ®éng. - Ho¹ch ®Þnh c¸c chiÕn l­îc ph¸t triÓn l©u dµi cña c«ng ty 4. H¹ch to¸n C«ng ty h¹ch to¸n theo ph­¬ng thøc h¹ch to¸n ®éc lËp, cuèi n¨m c¸c b¸o c¸o tæng kªt göi lªn tæng c«ng ty. §­îc tæng c«ng ty xÐt duyÖt vµ kiÓm tra xem c«ng ty cã hoµn thµnh kÕ ho¹ch ®­îc giao hay kh«ng vµ giao tiÕp kÕ ho¹ch cho nh÷ng n¨m sau. II.C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty 1.C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty C«ng ty l¾p m¸y vµ x©y dùng Hµ Néi ho¹t ®éng theo luËt doanh nghiÖp Nhµ N­íc. C«ng ty chÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp cña Tæng C«ng ty LILAMA ViÖt Nam C«ng ty ¸p dông m« h×nh qu¶n lý trùc tuyÕn (s¬ ®å 1),Gi¸m ®èc lµ ng­êi ®iÒu hµnh cao nhÊt trong c«ng ty,do tæng c«ng ty bæ nhiÖm,miÔn nhiÖm vµ b·i nhiÖm. C«ng ty cã 2 phã gi¸m ®èc : +Phã Gi¸m §èc néi chÝnh lµ ng­êi gióp gi¸m ®èc ®IÒu hµnh c¸c phßng ban trong c«ng ty +Phã Gi¸m §èc thi c«ng lµ ng­êi gióp gi¸m ®èc ®iÒu hµnh vÊn ®Ò thi c«ng cña c«ng ty, tøc lµ ®iÒu hµnh c¸c xÝ nghiÖp, x­ëng KÕ To¸n Tr­ëng gióp gi¸m ®èc chØ ®¹o, tæ chøc, thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n, thèng kª cña c«ng ty C¸c phßng ban chuyªn m«n nghiÖp vô cña c«ng ty cã chøc n¨ng tham m­u, gióp viÖc cho gi¸m ®èc vµ trùc tiÕp thùc thi c¸c c«ng viÖc theo ®óng chøc n¨ng nhiÖm vô cña m×nh. Quan hÖ gi÷a c¸c phßng ban lµ quan hÖ phèi hîp, céng t¸c, gióp ®ì lÉn nhau ®Ó hoµn thµnh c«ng t¸c ®­îc giao. C¸c xÝ nghiÖp nhá cña c«ng ty trùc tiÕp thùc thi c¸c c«ng tr×nh do ®Êu thÇu hoÆc do nhµ n­íc giao kho¸n. C«ng ty h¹ch to¸n ®éc lËp tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ sè vèn ®­îc giao, cuèi n¨m ph¶i tiÕn hµnh göi c¸c b¸o c¸o lªn tæng c«ng ty 2. NhiÖm vô cña c¸c phßng ban - Phßng tæ chøc : s¾p sÕp bè trÝ lùc l­îng c¸n bé KHKT nghiÖp vô c¸c cÊp trong c«ng ty, phèi hîp víi phßng lao ®éng bè trÝ lùc l­îng c«ng nh©n s¶n xuÊt. Lµm thñ tôc tuyÓn dông, tiÕp nhËn bè trÝ, thuyªn chuyÓn, th«i viÖc cho c¸n bé c«ng nh©n viªn theo ®óng chÕ ®é hiÖn hµnh . TiÕn hµnh hîp ®ång lao ®éng vµ theo dâi hîp ®ång lao ®éng cïng víi c«ng ®oµn tæ chøc theo dâi cacs phong trao vµ danh hiÖu thi ®ua . - Phßng kÕ ho¹ch - ®Çu t­ : Phßng cã nhiÖm vô tiÕp cËn víi thÞ tr­êng, tiÕn hµnh xem xÐt thÈm ®Þnh vµ thùc hiÖn c¸c dù ¸n tõ ®ã ®­a ra c¸c b¸o c¸o kÕ ho¹ch tr×nh lªn ®Ó gi¸m ®èc xÐt duyÖt ra quyÕt ®Þnh ®Çu t­ ngoµi ra phßng cßn cã nhiÖm vô lµ ph©n tÝch hiÖu qu¶ cña c¸c c«ng tr×nh x©y l¾p - Phßng kinh tÕ - kü thuËt : ThiÕt kÕ s¶n phÈm x©y l¾p c¶i tiÕn liªn tôc s¶n phÈm x©y l¾p theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng , x©y dùng vµ theo dâi c¸c tiªu chuÈn kü thuËt , theo dâi vµ ¸p dông c«ng nghÖ míi. -- Phßng cung øng : LËp kÕ ho¹ch vËt t­ hµng n¨m , hµng quý ,ký kÕt hîp ®ång vËt t­ trong n­íc vµ ngoµi n­íc khai th¸c nh÷ng vËt t­ cÇn thiÕt cho c«ng ty, cung cÊp vËt t­, t×m c¸ch b¸n nh÷ng vËt t­ ø ®äng. - Phßng kÕ to¸n – tµi chÝnh : X©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh, gi¸ c¶ cho c¸c yÕu tè s¶n xuÊt tæ chøc qu¶n lý vµ sö dông c¸c nguån vèn cã hiÖu qu¶ gióp cho c«ng ty b¶o toµn vµ ph¸t triÓn nguån vèn.Thu thËp tæng hîp sè liÖu, vµ tæng hîp s¶n xuÊt kinh doanh , lËp b¸o c¸o cña c«ng ty quý, n¨m, theo dâi xö lý vµ thùc hiÖn c¸c hîp ®ång kinh tÕ, ph©n tÝch c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty . -Phßng hµnh chÝnh : Thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c qu¶n trÞ c¸c c«ng tr×nh c«ng céng, tµi s¶n ngoµi s¶n xuÊt cña c«ng ty nh­ ®Êt ®ai, nhµ cöa, c¸c ph­¬ng tiÖn s¶n xuÊt kh¸c. Phô tr¸ch tæng ®µi, v¨n phßng phÈm, qu¶n lý x©y dùng c¬ bµn hµng n¨m cung cÊp cho phßng kÕ to¸n chi phÝ söa ch÷a nhµ x­ëng, nh÷ng tµi liÖu vÒ kiÓm kª v¨n phßng cña c«ng ty. -Phßng b¶o vÖ : thùc hiÖn kÕ ho¹ch b¶o vÖ an toµn vµ tµi s¶n XHCN, gi¸m s¸t viÖc chÊp hµnh néi quy vµ quy chÕ ra vµo c«ng ty . 3.Sè l­îng c«ng nh©n viªn Tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty thùc hiÖn n¨m 2002 lµ 925 ng­êi Trong ®ã: + Lao ®éng ®ang ®i lµm lµ 744 ng­êi + Lao ®éng ®ang nghØ viÖc lµ 131 ng­êi + Sè lao ®éng kh«ng ®­îc bè trÝ viÖc lµm lµ 50 ng­êi Thu nhËp b×nh qu©n trªn ®Çu ng­êi lµ: 1550 000 ng­êi/ th¸ng Tr×nh ®é cña c«ng nh©n trung b×nh lµ bËc 4/7 Tr×nh ®é cña c¸n bé trong c«ng ty chñ yÕu lµ tèt nghiÖp cao ®¼ng vµ ®¹i häc S¬ ®å1 : M« h×nh tæ chøc cña c«ng ty L¾p M¸y vµ X©y Dùng Hµ Néi XÝ nghiÖp l¾p m¸y sè 2 §éi c¬ giíi N/M c¬ khÝ chÕ t¹o thiÕt bÞ HN XÝ nghiÖp x©y dùng XÝ nghiÖp hµn XÝ nghiÖp ®iÖn XÝ nghiÖp l¾p m¸y sè 1 Phßng tæ chøc Phßng KCS Phßng kÕ ho¹ch ®Çu t­ Phßng cung øng vËt t­ Phßng kinh tÕ Kü thuËt Phßng hµnh chÝnh Phßng tµi chÝnh KÕ to¸n PG§ Kü thuËt thi c«ng Gi¸m ®èc PG§ néi chÝnh §éi sè 1 §éi sè 2 §éi sè 3 §éi sè 1 §éi sè 2 §éi sè 3 §éi sè 1 §éi sè 2 §éi sè 3 §éi sè 1 §éi sè 2 §éi sè 3 §éi sè 1 §éi sè 2 §éi sè 3 III. Ho¹t ®éng cña c«ng ty vµ nh÷ng ®Æc ®iÓm cña nã 1. Ho¹t ®éng cña c«ng ty trong c¬ chÕ thÞ tr­êng Ngµnh l¾p m¸y lµ mét chuyªn ngµnh trong lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n. §©y lµ ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt cña nÒn kinh tÕ quèc d©n.Ngµnh cã chøc n¨ng t¸i s¶n xuÊt tµi s¶n cè ®Þnh cña nÒn kinh tÕ quèc d©n kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña ngµnh l¾p m¸y lµ x©y dùng c¬ së vËt chÊt cho x· héi, ®Èy m¹nh sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Ho¹t ®éng cña ngµnh l¾p m¸y nãi chung vµ cña c«ng ty L¾p M¸y vµ X©y Dùng Hµ Néi nãi riªng b¸o trïm lªn hÇu hÕt c¸c lÜnh vùc cña nÒn kinh tÕ quèc d©n. Tõ c¸c c«ng tr×nh träng ®iÓm cña quèc gia nh­ Thuû ®iÖn hoµ b×nh, nhµ m¸y giÊy viÖt tr×, nhµ m¸y giÊy b·i b»ng... ®Õn c¸c c«ng tr×nh ®¬n gi¶n nh­ nhµ m¸y xay, nhµ m¸y n­íc, nhµ m¸y dÖt... ®Òu lµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña lÜnh vùc l¾p m¸y. Tr­íc ®©y trong c¬ chÕ kÕ ho¹c ho¸ tËp chung c«ng ty chØ thùc hiÖn l¾p ®Æt c¸c ho¹t ®éng m¸y mãc thiÕt bÞ trong ho¹t ®éng cña ngµnh, c¸c c«ng tr×nh ®Òu theo sù giao cho cña tæng c«ng ty víi sù chØ dÉn cña c¸c chuyªn gia n­íc ngoµi, trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng th× nã phèi hîp víi c¸c c«ng ty l¾p m¸y thµnh viªn kh¸c cña tæng ®Ó cïng hoµn thµnh kÕ ho¹c do nhµ n­íc giao. HiÖn nay trong c¬ chÕ thÞ tr­êng ®Æt ra nhiÒu yªu cÇu míi cho ngµnh l¾p m¸y nãi chung vµ cho c«ng ty L¾p M¸y vµ X©y Dùng Hµ Néi nãi riªng. C«ng ty ph¶i tù kh¼ng ®Þnh m×nh trong m«i tr­êng c¹nh tranh, ®Æc biÖt lµ trong qu¸ tr×nh héi nhËp nµy th× cã rÊt nhiÒu c¸c c«ng ty l¾p m¸y næi tiÕng cña n­íc ngoµi sÏ vµo viÖt nam do ®ã lµm cho ho¹t ®éng c¹nh tranh cña c«ng ty sÏ ngµy cµng gay g¾t h¬n víi nh÷ng ®ßi hái kh¾t khe cña c¬ chÕ thÞ tr­êng vÒ chÊt l­îng, tiÕn ®é, thêi gian, vµ gi¸ c¶ mµ c«ng ty ph¶i ®æi míi ®Ó gi÷ v÷ng ®­îc vÞ thÕ cña m×nh. Ho¹t ®éng ®¬n ph­¬ng vµ chuyªn m«n ho¸ s©u l¾p m¸y nh­ giai ®o¹n tr­íc sÏ kÐm hiÖu qu¶. Ho¹t ®éng cña ngµnh nãi chung vµ C«ng Ty L¾p M¸y vµ X©y Dùng Hµ Néi nãi riªng trong giai ®o¹n míi bao gåm nhiÒu lo¹i theo h­íng ®a d¹ng ho¸ kinh doanh tËp ®oµn lín. Tr­íc hÕt lµ ho¹t ®éng x©y l¾p : §©y lµ 2 chuyªn ngµnh cã mèi quan hÖ kh¨ng khÝt víi nhau. Tr­íc ®©y ë mét c«ng tr×nh th­êng do 2 ®¬n vÞ ®¶m nhËn: §¬n vÞ x©y dùng hoµn thµnh giao cho ®¬n vÞ l¾p m¸y thùc hiÖn. Nh­ng hiÖn nay C«ng Ty L¾p M¸y vµ X©y Dùng Hµ Néi sÏ b¶o ®¶m thÇu chän gãi c«ng tr×nh theo kiÓu ch×a kho¸ trao tay. Trong lÜnh vùc x©y dùng c«ng ty ph¶i lµm ®­îc nÒn mãng cho c¸c c«ng tr×nh, x©y dùng kÕt cÊu, trang trÝ vµ hoµn thiÖn c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp vµ d©n dông. Trong lÜnh vùc l¾p m¸y c«ng ty b¶o ®¶m thùc hiÖn mäi yªu cÇu cña c«ng tr×nh tõ ®¬n gi¶n ®Õn hiÖn ®¹i vµ phøc t¹p. NÕu biÕt kÕt hîp tèt 2 chuyªn ngµnh nµy trong lÜnh vùc cña m×nh th× hiÖu qu¶ sÏ rÊt cao. Thø hai, C«ng Ty L¾p M¸y vµ X©y Dùng Hµ Néi ®ang dÇn tham gia vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ vËt liÖu x©y dùng ®iÓn h×nh lµ c«ng ty ®ang lµ chñ ®Çu t­ cho dù ¸n s¶n xuÊt thÐp tÊm m¹ vµ s¬n mµu LILAMA, ®Ó s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm cã søc c¹nh tranh cao ®¸p øng nhu cÇu cung cÊp cho ngµnh l¾p m¸y, x©y dùng vµ mét sè lÜnh vùc kh¸c. Ho¹t ®éng nµy sÏ b¶o ®¶m gi¸ thµnh x©y l¾p, gióp cho ngµnh b¶o ®¶m ®­îc nguån vËt t­ trong n­íc. Thø ba lµ, c¸c ho¹t ®éng th­¬ng m¹i: Nh­ nhËp khÈu c¸c lo¹i vËt t­ cho x©y l¾p, xuÊt khÈu c¸c s¶n phÈm cña m×nh... Thø t­ lµ c¸c ho¹t ®éng liªn doanh, liªn kÕt víi n­íc ngoµi nh»m ®¸p øng nhu cÇu khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ. 2. §Æc ®iÓm: - Ngµnh l¾p m¸y nãi chung vµ C«ng Ty L¾p M¸y vµ X©y Dùng Hµ Néi nãi riªn th× s¶n phÈm cña nã lµ c¸c c«ng tr×nh x©y l¾p. §Æc ®iÓm nµy nãi lªn tÝnh phô thuéc cña ngµnh l¾p m¸y vµ nhµ chÕ t¹o. S¶n phÈm m¸y cho c¸c c«ng tr×nh lín cã khi mang tÝnh ®¬n chiÕc theo ®Æt hµng cña ng­êi sö dông. Víi m¸y s¶n phÈm th× ng­êi l¾p m¸y ph¶i am hiÓu c¸c yªu cÇu kü thuËt khi l¾p ®Æt. MÆt kh¸c, kh«ng ph¶i chØ lµ sù l¾p ®Æt thay cho ng­êi s¶n xuÊt mµ ph¶i lµ ng­êi kinh doanh m¸y th× hiÖu qu¶ míi cao. L¾p m¸y s¶n phÈm còng cã nghÜa lµ khi l¾p ®Æt song sÏ trë thµnh tµi s¶n cè ®Þnh, ®Þnh vÞ Ýt thay ®æi. - §Æc ®iÓm thø hai lµ chÕ ®é ®Êu th©u vµ chän thÇu kh¸c hoµn toµn víi chÕ ®é giao s¶n l­îng x©y l¾p tr­íc ®©y. Doanh nghiÖp x©y l¾p nãi chung vµ C«ng Ty L¾p M¸y vµ X©y Dùng Hµ Néi nãi riªngtrong c¬ chÕ thÞ tr­êng hiÖn nay ph¶i tham gia vµo mét cuéc c¹nh tranh m¹nh mÏ ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn, c¸c doanh nghiÖp Êy kh«ng ngåi chê mµ ph¶i tham gia ®Êu thÇu. §Ó cã thÓ giµnh th¾ng lîi trong cuéc ®Êu thÇu, th× nhµ thÇu ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p ®Êu thÇu h÷u hiÖu. Gi¶i ph¸p ®Êu thÇu ph¶i cã tÝnh khoa häc, ®éc ®¸o thÓ hiÖn ®­îc ­u thÕ cña c«ng ty trong qu¸ tr×nh c¹nh tranh ®Ó ®¹t ®­îc môc ®Ých cuèi cïng lµ tróng thÇu. - §Æc ®iÓm thø ba lµ tÝnh ®a d¹ng cña ngµnh l¾p m¸y s¶n phÈm. L¾p m¸y kh«ng chØ cho mét ngµnh cña nÒn kinh tÕ quèc d©n mµ lµ cho nhiÒu ngµnh nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau, mçi lÜnh vùc l¹i cã nh÷ng ®Æc ®iÓm vµ yªu cÇu l¾p ®Æt kh¸c nhau. Do ®ã ®éi ngò c¸n bé cña c«ng ty ph¶i am hiÓu kü thuËt cña nhiÒu lo¹i c«ng nghÖ cña c¸c ngµnh kh¸c nhau. - §Æc ®iÓm thø t­ lµ ngµnh l¾p m¸y chÞu t¸c ®éng trùc tiÕp vµ m¹nh mÏ cña tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ. S¶n phÈm cña ngµnh l¾p m¸y lµ kÕt qu¶ cña ¸p dông khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ. Cïng mét c«ng suÊt sö dông nh­ng cã nhiÒu lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ víi khèi l­îng vµ hiÖu qu¶ kh¸c nhau. Do ®ã ®ßi hái c«ng ty khi lµm c«ng t¸c thiÕt kÕ, lËp b¸o c¸o tiÒn kh¶ thi th× ph¶i cã th«ng tin chÝnh x¸c vÒ khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ trong lÜnh vùc nµy. Trong qu¸ tr×nh thi c«ng ph¶i ¸p dông c¸c biÖn ph¸p thi c«ng víi c«ng nghÖ tiªn tiÕn m¸y mãc thi c«ng cµng hiÖn ®¹i th× hiÖu qu¶ cµng cao. 3. Sù ph¸t triÓn cña ngµnh l¾p m¸y nãi chung vµ cña C«ng Ty L¾p M¸y vµ X©y Dùng Hµ Néi nãi riªng trong thêi gian tíi. Víi tiÒm lùc cña m×nh cho ®Õn nay C«ng Ty L¾p M¸y vµ X©y Dùng Hµ Néi ®· kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ trÝ cña m×nh trong ngµnh l¾p m¸y. Trong nh÷ng n¨m tíi cïng víi sù chuyÓn biÕn cña ®Êt n­íc vµ cña ngµnh th× C«ng Ty L¾p M¸y vµ X©y Dùng Hµ Néi ph¶i cã nh÷ng ®æi míi c¨n b¶n ®Ó cã thÓ trë thµnh mét c«ng ty lín cña tæng c«ng ty LILAMA viÖt nam. Vµo thêi ®iÓm c¬ chÕ thÞ tr­êng ®· chi phèi cã hiÖu lùc c¸c ho¹t ®éng kinh doanh x©y l¾p chØ sau mÊy n¨m sù c¹nh tranh ®· diÔn ra gay g¾t gi÷a c¸c nhµ thÇu trong n­íc, tiÕn tíi sÏ cã sù c¹nh tranh gay g¾t víi c¸c nhµ thÇu n­íc ngoµi. Khi cã mét c«ng tr×nh d©n dông hay c«ng nghiÖp cì nhá lµ cã nhiÒu doanh nghiÖp x©y l¾p µo µo ®Õn dù thÇu kÓ c¶ c¸c doanh nghiÖp cña c¬ quan nghiªn cøu khoa häc, tr­êng ®¹i häc, c«ng ty t­ vÊn, c«ng ty t­ nh©n, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹ng... cã khi cã nh÷ng b¶n chµo gi¸ thÊp mét c¸ch ®¸ng ngê khiÕn cho nhiÒu c«ng ty l¾p m¸y ®· ph¶i to¸t må h«i vÉn chÞu thua nh÷ng ®Êu sÜ ch­a cã tªn tuæi. Cßn nh÷ng c«ng tr×nh tÇm cì quèc gia, nh÷ng c«ng tr×nh vèn ODA, vèn liªn doanh th× c«ng ty ch­a ®ñ kh¶ n¨ng ®Ó ®¬n ph­¬ng ®éc m·, chØ cßn ph­¬ng c¸ch lµ dùa vµo tæng c«ng ty hoÆc liªn doanh ®Ó phô cho c«ng ty n­íc ngoµi tÊt nhiªn lµ ph¶i chÞu gi¸ Ðp ®Çu vµo. Trong t­¬ng lai C«ng Ty L¾p M¸y vµ X©y Dùng Hµ Néi ph¶i v­¬n lªn ®Ó trë thµnh nhµ thÇu cã tiÒm n¨ng. Muèn lµm ®­îc ®iÒu nµy th× c«ng ty ph¶i cã ®­îc nh÷ng ®iÒu kiÖn: + Ph¶i cã n¨ng lùc hoµn thµnh ®ång bé c¸c c«ng tr×nh x©y l¾p + Ph¶i trang bÞ ®ång bé c¸c ph­¬ng tiÖn dông cô thi c«ng vµ ®o ®Õm hiÖn ®¹i ®ñ ®Ó hoµn thµnh c¸c c«ng viÖc x©y l¾p nhanh vµ cã chÊt l­îng cao. Mét nhµ thÇu tÇm cì kh«ng thÓ chØ cã trong tay nh÷ng chiÕc trôc, b¸nh xÝch vµ nh÷ng chiÕc m¸y hµn cæ lç l¹i qu¸ niªn h¹n sö dông. §©y lµ vÊn ®Ò lín ®ßi hái ph¶i cã sù ®Çu t­ cña nhµ n­íc vµ sù cè g¾ng hÕt m×nh cña c«ng ty. + Ph¶i cã ®éi ngò chØ huy c«ng tr×nh gi¸m s¸t kü thuËt vµ c«ng nh©n hiÓu vÒ c¸c c«ng viÖc phï hîp víi tiªu chuæn quy tr×nh kü thuËt cña c¸c n­íc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn. + Ph¶i cã vèn kinh doanh s¶n xuÊt ®¶m b¶o c¸c ho¹t ®éng kinh doanh s¶n xuÊt khi cã hîp ®ång vµ ®ñ uy tÝn ®Ó vay vèn c¸c ng©n hµng chi cho hµng tr¨ng viÖc cÇn ph¶i chi nh­: tiÒn ®Æt cäc b¶o l·nh thi c«ng, tiÒn huy ®éng ng­êi vµ ph­¬ng tiÖn, tiÒn x©y dùng nhµ ë, v¨n phßng... §ã lµ nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiªt cho c«ng ty trong t­¬ng lai nh­ng ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò ®ã th× qu¶ thùc kh«ng ph¶i lµ ®iÒu ®¬n gi¶n. VÒ ®Þnh h­íng kinh doanh, c«ng ty kh«ng chØ ho¹t ®éng trong lÜnh vùc l¾p m¸y truyÒn thèng mµ ph¶i ®a d¹ng ho¸ ngµnh nghÒ ®Ó hç trî cho nhau trong qu¸ tr×nh kinh doanh. + Ngµnh x©y l¾p: L¾p m¸y X©y dùng T­ vÊn c«ng tr×nh + Ngµnh s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ vËt liÖu x©y dùng ChÕ t¹o kÕt cÊu thÐp, c¸c ph­¬ng tiÖn thi c«ng chuyªn ngµnh S¶n xuÊt vËt liÖu phôc vô cho l¾p m¸y NhËp khÈu c¸c ph­¬ng tiÖn, vËt liÖu XuÊt khÈu s¶n phÈm l¾p m¸y vµ x©y dùng IV.T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty 1. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n Trong n¨m 2002, t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty t­¬ng ®èi æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn.Tuy nhiªn c«ng ty còng gÆp nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n d­íi ®©y: a.ThuËn lîi: HiÖn nay thÞ tr­êng x©y dùng viÖt nam ®· b¾t ®Çu t¨ng tr­ëng trë l¹i sau thêi kú khñng ho¶ng kinh tÕ ch©u ¸. ë khu vùc phÝa b¾c hµng lo¹t c¸c c«ng tr×nh lín chuæn bÞ më ra nh­: NhiÖt ®iÖn na d­¬ng, Xi m¨ng hoµng th¹ch3, Thuû ®iÖn s¬n la. Mét sè c«ng tr×nh triÓn khai nh­:Nhµ m¸y xi m¨ng bØm s¬n më réng, NhiÖt ®iÖn u«ng bÝ, Nhµ m¸y läc dÇu dung quÊt... Ngoµi ra, c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi ®· b¾t ®Çu quay trë l¹i ®Çu t­ vµo viÖt nam. Do ®ã, C«ng Ty L¾p M¸y vµ X©y Dùng Hµ Néi cã thÓ tham gia thi c«ng x©y l¾p nhiÒu c«ng tr×nh mµ tæng c«n ty tróng thÇu vµ tham gia ®Êu thÇu c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, d©n dông kh¸c trªn ®Þa bµn Hµ Néi vµ c¸c tØnh xung quanh. Trong n¨m 2001 c«ng ty ®· tróng thÇu vµ nhËn ®­îc chØ ®Þnh thÇu c¸c c«ng tr×nh nh­: Nhµ m¸y bia Hµ Néi, Nhµ thi ®Êu thÓ thao QuËn Hai Bµ Tr­ng, Nhµ m¸y g¹ch Grannit Vinh, Nhµ m¸y g¹ch Long HÇu Th¸i B×nh, Nhµ m¸y giÊy V¹n §iÓm, Nhµ m¸y c¬ khÝ Mai §éng.... MÆt kh¸c, C«ng ty ®· ®­îc tæng c«ng ty phª duyÖt dù ¸n ®Çu t­ më réng Nhµ m¸y c¬ khÝ chÕ t¹o thiÕt bÞ Hµ Néi vµ nhµ m¸y nµy ®· ®­îc ®­a vµo sö dông.ViÖc vËn hµnh nhµ m¸y víi c¸c trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i sÏ lµ®éng lùc chÝnh ®Ó t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng vµ chÕ t¹o ®­îc nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao h¬n hiÖn nay. b. Khã kh¨n Bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi c«ng ty còng gÆp nh÷ng khã kh¨n trong s¶n xuÊt nh­: - Sù c¹nh tranh quyÕt liÖt gi÷a c¸c c«ng ty tham gia ®Êu thÇu c¸c c«ng tr×nh. Do ®ã, muèn tróng thÇu c«ng ty ph¶i tÝnh to¸n sao cho gi¸ bá thÇu lµ thÊp nhÊt, v× vËy vÊn ®Ò c©n ®èi ®Ó thu lîi nhuËn lµ rÊt khã kh¨n. - Trong thêi gian võa qua, c¬ cÊu tæ chøc cã sù thay ®æi lín vÒ mäi mÆt nªn sù ph«i hîp gi÷a c¸c phßng ban ch­a ®­îc nhÞp nhµng. - ViÖc tiÕn hµnh ®ång thêi s¶n xuÊt kinh doanh vµ triÓn khai thùc hiÖn dù ¸n nhµ m¸y s¶n xuÊt thÐp tÊm mµ vµ s¬n mµu LILAMA lµ vÊn ®Ò khã kh¨n lín nhÊt cña c«ng ty. - §éi ngò c¸c ®éi tr­ëng, kü s­ vµ gi¸m s¸t cã kinh nghiÖp cña c«ng ty cßn ch­a ®¸p øng ®ñ so víi nhu cÇu s¶n xuÊt. Lùc l­îng c¸n bé, kü s­ trÎ cã tr×nh ®é vµ lßng nhiÖt t×nh víi c«ng viÖc nh­ng cßn Ýt kinh nghiÖm khi thi c«ng c¸c c«ng tr×nh lín. - C«ng ty cã trªn 200 c«ng nh©n kü thuËt nh­ng phÇn lín tr×nh ®é tay nghÒ cßn thÊp nªn chÊt l­îng gia c«ng kÐm, v× vËy vÉn ch­a ®¶m nhiÖm ®­îc nh÷ng c«ng tr×nh ®ßi hái kü thuËt cao. Lùc l­îng c«ng nh©n kü thuËt vµ thî lµnh nghÒ cßn thiÕu, cÇn ph¶i ®µo t¹o ®Ó n©ng cao tr×nh ®é vµ tuyÓn dông thªm ®Ó bæ sung vµo lùc l­îng ®· nghØ h­u. 2.T×nh h×nh ®Çu t­ x©y dùng cña c«ng ty - C«ng Ty L¾p M¸y vµ X©y Dùng Hµ Néi ®· hoµn thµnh vµ ®­a vµo sö dông nhµ m¸y c¬ khÝ chÕ t¹o thiÕt bÞ vµo th¸ng 03 n¨m 2002 víi tæng vèn ®Çu t­ lµ 21902 triÖu ®ång Thùc hiÖn quyÕt ®Þnh sè 743/TCT-H§QT ngµy 23 th¸ng 07 n¨m 2002, C«ng Ty L¾p M¸y vµ X©y Dùng Hµ Néi ®· triÓn khai ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt thÐp tÊm m¹ vµ s¬n mµu LILAMA t¹i khu c«ng nghiÖp Quang Minh – HuyÖn Mª Linh – TØnh VÜnh Phóc. HiÖn nay, c«ng ty ®ang tiÕn hµnh më gãi thÇu thø 6 “Cung cÊp d©y truyÒn m¹ kÏm nhóng nãng liªn tôc c«ng suÊt 80 000 tÊn/ n¨m vµ d©y truyÒn s¬n mµu liªn tôc c«ng suÊt 50 000 tÊn/ n¨m” vµ tæ chuyªn gia ®ang chÊm thÇu ®Ó lùa chän nhµ thÇu cung cÊp d©y truyÒn tr×nh chñ ®Çu t­ vµ tæng c«ng ty phª duyÖt. §ång thêi víi viÖc më gãi thÇu thiÕt bÞ, tõ 10 th¸ng 10 n¨m 2002 c«ng ty còng ®· tiÕn hµnh ®Òn bï vµ tr¶ tiÒn cho c¸c hé gia ®×nh, gi¶i phãng mÆt b»ng ®Ó khëi c«ng x©y dùng nhµ m¸y. Tuy nhiªn, cho ®Õn nay míi tr¶ ®Òn bï ®­îc 122/195 hé víi diÖn tÝch kho¶ng 70 000 m2, viÖc ®Òn bï cho c¸c hé cßn l¹i ®ang gÆp nhiÒu khã kh¨n nh­ng c«ng ty ®ang cïng víi chÝnh quyÒn, huyÖn, x· ®ang t×m c¸ch gi¶i quyÕt ®Ó cã thÓ khëi c«ng x©y dùng nhµ m¸y mét c¸ch nhanh nhÊt. C¸c c«ng tr×nh thi c«ng: + C¸c c«ng tr×nh ®ang thi c«ng C«ng tr×nh nhµ m¸y kÝnh ®¸p cÇu : 44 tû ®ång C«ng tr×nh nhµ m¸y Gang thÐp th¸i nguyªn: 7.5 tû ®ång C«ng tr×nh C«ng ty bia Hµ Néi : 18 tû ®ång C«ng tr×nh Nhµ m¸y giÊy v¹n ®iÓm: 5.5 tû ®ång C«ng tr×nh thang m¸y : 2.4 tû ®ång C«ng tr×nh nhµ m¸y s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng : 4 tû ®ång C«ng tr×nh nhµ m¸y xi m¨ng bØm s¬n : 4.5 tû ®ång C«ng tr×nh Nhµ m¸y thøc ¨n gia sóc: 5.9 tû ®ång C«ng tr×nh Nhµ m¸y sø viÖt tr× : 25 tû ®ång Tæng céng: 116.8 tû ®ång + C¸c C«ng tr×nh chuæn bÞ thi c«ng C«ng tr×nh Nhµ m¸y s¶n xuÊt t«n LILAMA : 35 tû ®ång C«ng tr×nh Nhµ m¸y c¬ khÝ mai ®éng : 2.5 tû ®ång C«ng tr×nh Nhµ m¸y s¶n xuÊt vacxin Yecxanh: 10.5 tû ®ång C«ng tr×nh Nhµ m¸y liªn hîp thùc phÈm gia l©m :3 tû ®ång C«ng tr×nh Nhµ m¸y ®­êng n«ng cèng :2 tû ®ång C«ng tr×nh Nhµ m¸y bia hµ t©y : 4 tû ®ång C«ng tr×nh C«ng ty BHP : 5 tû ®ång C«ng tr×nh Nhµ m¸y g¹ch cotto h¶i d­¬ng : 5 tû ®ång C«ng tr×nh khu liªn hîp thÓ thao quèc gia : 15 tû ®ång C«ng tr×nh Nhµ m¸y g¹ch cotto cÇu ®uèng : 5 tû ®ång C«ng tr×nh Nhµ m¸y sø thanh tr× : 6 td C«ng tr×nh C«ng ty gang thÐp th¸i nguyªn : 25 tû ®ång Tæng céng : 118 tû ®ång 3.KÕt qu¶ kinh doanh chñ yÕu cña c«ng ty Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y C«ng Ty L¾p M¸y vµ X©y Dùng Hµ Néi lµm ¨n hiÖu qu¶ h¬n, ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn ngµy cµng ®­îc c¶i thiÖn. Doanh thu cña doanh nghiÖp n¨m 2002 t¨ng t¨ng 166% so víi n¨m 2001, v­ît 204% so víi kÕ ho¹ch.Lîi nhuËn tr­íc thuÕ t¨ng 102.9% so víi n¨m tr­íc, nép ng©n s¸ch t¨ng776% KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty ®­îc thÓ hiÖn qua mét sè chØ tiªu sau : KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong 2 n¨m qua. B¶ng kÕt qu¶ n¨m 2001 vµ n¨m 2002 STT ChØ tiªu §¬n vÞ N¨m 2001 N¨m 2002 1 Doanh thu triÖu ®ång 40.000 106.254 2 LNTT triÖu ®ång 850 1.725 3 Nép ng©n s¸ch nhµ n­íc triÖu ®ång 725 6.351 B¶ng kÕt qu¶ thùc hiÖn so víi kÕ ho¹c cña n¨m 2002 STT ChØ tiªu §¬n vÞ KÕ ho¹ch N¨m 2002 1 Doanh thu triÖu ®ång 35.000 106.254 2 LNTT triÖu ®ång 1.800 1.725 3 Nép ng©n s¸ch nhµ n­íc triÖu ®ång 900 6.351 Tõ b¶n trªn ta thÊy r»ng kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty t¨ng lªn ®¸ng kÓ nh­ng lîi nhuËn tr­íc thuÕ vµ nghÜa vô nép ng©n s¸ch nhµ n­íc vÉn ch­a ®¸p øng ®­îc do ®ã c«ng ty cÇn cè g¾ng h¬n n÷a vµ c«ng ty ®· ®­a ra môc tiªu lµ: Ph¶i ®¶m b¶o kÕ ho¹c s¶n xuÊt kinh doanh t¨ng tr­ëng mét c¸ch æn ®Þnh, tiÕp tôc më réng thÞ tr­êng, n¾m b¾t c¸c nhu cÇu ®Çu t­ cña c¸c c«ng ty ®Ó triÓn khai c«ng t¸c ®Êu thÇu C«ng ty thµnh lËp thªm mét sè ®éi c«ng tr×nh thi c«ng ®Ó ®Èy nhanh tiÕn ®é thi c«ng c¸c c«ng tr×nh do tæng giao vµ c¸c c«ng tr×nh do c«ng ty tróng thÇu nh»m n©ng cao uy tÝn trªn thÞ tr­êng. Th­êng xuyªn bçi d­ìng ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé c«ng ty ®Ó hä cã n¨ng lùc h¬n vµ ®¸p øng ngµy cµng tèt h¬n yªu cÇu cña c«ng viÖc khi ®ã c«ng ty sÏ ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh doanh cao h¬n vµ ®¹t ®­îc c¸c yªu cÇu kÕ ho¹ch. §©y lµ mét doanh nghiÖp x©y l¾p nªn kÕt qu¶ kinh doanh ®em l¹i chñ yÕu cña c«ng ty lµ tõ c¸c dù ¸n, c«ng tr×nh nªn cÇn ph¶i n©ng cao chÊt l­îng thùc hiÖn c¸c c«ng tr×nh khi ®ã kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty sÏ ®­îc n©n g cao. V. Chän ®Ò tµi nghiªn cøu Qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng Ty L¾p M¸y vµ X©y Dùng Hµ Néi em thÊy r»ng lîi nhuËn chñ yÕu cña c«ng ty lµ tõ c¸c dù ¸n c«ng tr×nh, do ®ã vÊn ®Ò dù ¸n c«ng tr×nh cña c«ng ty lµ vÊn ®Ò cùc kú quan träng vµ nã cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i cña c«ng ty. §Ó cã thÓ ®¹t ®­îc kÕt qu¶ cao tõ c¸c c«ng tr×nh th× c«ng ty ph¶i cã ®­îc c¸c c«ng tr×nh tèt ®em l¹i hiÖu qu¶ cao, muèn vËy tr­íc khi thùc thi c¸c c«ng tr×nh th× c«ng ty ph¶i ®¸nh gi¸ chÊt l­äng c«ng tr×nh. Trong n¨m 2002 C«ng Ty L¾p M¸y vµ X©y Dùng Hµ Néi ®· lµ chñ ®Çu t­ dù ¸n Nhµ m¸y s¶n xuÊt thÐp tÊm m¹ vµ s¬n mµu LILAMA t¹i côm c«ng nghiÖp Quang Minh – Mª Linh – VÜnh Phóc, víi tæng gi¸ trÞ ®Çu t­ lµ 390 tû ®ång. §©y lµ mét dù ¸n lín vµ cã vai trß rÊt quan träng ®èi víi C«ng Ty L¾p M¸y vµ X©y Dùng Hµ Néi bëi v× nÕu dù ¸n nµy thµnh c«ng th× sau khi ®i vµo ho¹t ®éng th× nã ®em l¹i lîi nhuËn rÊt lín cho c«ng ty phï hîp víi chiÕn l­îc më réng quy m« vµ ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh s¶n phÈm cña c«ng ty. Còng chÝnh v× dù ¸n nµy rÊt lín nªn vÊn ®Ò thÈm ®Þnh tµi chÝnh cña nã lµ cùc kú quan träng, quyÕt ®Þnh dù ¸n cã kh¶ thi hay kh«ng vÒ mÆt tµi chÝnh còng nh­ toµn bé dù ¸n vµ nã ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi sù thµnh b¹i cña c«ng ty.Do ®ã em ®· quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi: “N©ng cao chÊt l­îng thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n Nhµ m¸y s¶n xuÊt thÐp tÊm mµ vµ s¬n mµu LILAMA t¹i C«ng Ty L¾p M¸y vµ X©y Dùng Hµ Néi” môc lôc ch­¬ngi: nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ dù ¸n vµ thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t­ i.Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ thÈm ®Þnh 1.Kh¸i niÖm vÒ dù ¸n ®Çu t­ 2.Yªu cÇu cña dù ¸n ®Çu t­ 3.Vai trß cña dù ¸n ®Çu t­ 4.Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t­ vÒ mÆt tµi chÝnh 4.1Nh÷ng quan ®iÓm ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t­ 4.2 Néi dung ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t­ 4.3 C¸c chØ tiªu c¬ b¶n ®Ó ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t­ 4.4 C¸ch tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu II.HiÖu qu¶ thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n 1.Môc ®Ých cña thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t­ 2.Yªu cÇu cña thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t­ 3.Néi dung cña thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t­ 3.1ThÈm ®Þnh vÒ vèn ®Çu t­ 3.2 ThÈm ®Þnh vÒ doanh thu vµ chi phÝ cña dù ¸n 3.3 ThÈm ®Þnh vÒ dßng tiÒn cña dù ¸n 3.4 XÐt sù phï hîp cña tû lÖ chiÕt khÊu III. Kinh nghiÖm ®Çu t­ ë mét sè n­íc dùa trªn kÕt qu¶ thÈm ®Þnh Ch­¬ng ii.thùc tr¹ng thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n nhµ m¸y s¶n suÊt thÐp tÊm m¹ vµ s¬n mµu lilama t¹i c«ng ty l¾p m¸y vµ x©y dùng hµ néi I.Kh¸i qu¸t t×nh h×nh ®Çu t­ t¹i C«ng Ty L¾p M¸y vµ X©y Dùng Hµ Néi 1.T×nh h×nh vÒ vèn vµ vÊn ®Ò huy ®éng vèn t¹i c«ng ty 2. T×nh h×nh ®Çu t­ cña c«ng ty II.Qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh dù ¸n t¹i c«ng ty 1.C¸c b­íc triÓn khai thÈm ®Þnh dù ¸n t¹i c«ng ty 2.Tæ chøc thÈm ®Þnh dù ¸n 3.QuyÕt ®Þnh ®Çu t­ 4.§¸nh gi¸ qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh vÒ ph­¬ng diÖn tµi chÝnh t¹i c«ng ty 4.1Nh÷ng ­u ®iÓm 4.2 Nh÷ng h¹n chÕ 5.Nh÷ng biÖn ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l­îng thÈm ®Þnh ch­¬ng III.nh÷ng kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao chÊt l­îng thËm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n nhµ m¸y s¶n xu©t thÐp tÊm m¹ vµ s¬n mµu lilama t¹i c«ng ty l¾p m¸y vµ x©y dùng hµ néi i.Nh÷ng kiÕn nghÞ II.KÕt luËn Víi ®Ò tµi nµy em rÊt mong ®­îc sù h­íng dÉn cña thÇy ®Ó em cã thÓ hoµn thµnh tèt chuyªn ®Ò vµ luËn v¨n cña m×nh . Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n !

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc35979.DOC
Luận văn liên quan