Đề tài Thực tập tại công ty vận tải Quốc tế phía Bắc

Phần 1 : Giới thiệu chung về công ty vận tải Quốc tế phía Bắc I. Giới thiệu về công ty 1. Tệ, địa chỉ, số điện thoại 2. Sự hình thành và phát triển của Công ty đại lý vận tải quốc tế phía bắc 3. Tình hình người lao động tại Công ty 4. Tổ chức bộ máy các phòng ban 5. Chức năng , nhiệm vụ các phòng ban II. Thực trạng hoạt động của công ty 1. Khái quát các ngành nghề 2. Chuyên chở hàng hóa XNK bằng Container trong vận tải đường Biển 3. Bảng báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty 2006 - 2007 4. Bảng cân đối kế toán 5. Tình hình người lao động III. Phương hướng chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty 1. Phân tích môi trường Ngành 2. Một số phương hướng chủ yếu nhăm nâng cao hiệu quả hoạt động 3. Một số kiến nghị Kết luận

pdf31 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 21/05/2013 | Lượt xem: 3239 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực tập tại công ty vận tải Quốc tế phía Bắc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRUONG DAI HQC DAN LAP THANG LONG BA° CAO THItiC TAP TONG HOP Don vi thuc tao CONG TY VAN TAI 000C g PHIA BAC HD ten : KHDC ANH TUAN MSV : A06025 Lep • GE16A Hi Nth - 3/2008 Uri MO DAU Su lc* Viet Nam gia nhip WTO yho thing 11/2006 vire D thei co 'tog ding thai'cling la thich thirc to Ion vii moi tinh vac tong &sin kinh tallith nut thuong mai , dich Ira, du lich phat trien nhanh chong,Nginh 4n tai hang Wei cling co nhOng bunrc tang tnreng manh Dupe su cho phip caa nhi trudng va Ban lanh dao Cong ty doi ly vin tai qua to pia bk, etn co co hei dupe quan sat ya tim hieu, nghien ctiu ve Ong ty met each tag quit this, voi phong each lam viec ran tinh co trach nhiem, nghiep vy cao cria can he cling ty bet hop yid vibe niim bit Su phat trim new cang mash cna nen kinh to di ginp ding ty hoot ding met each 05 hien mOt Oka gian thug tap 14i Cong ty dai ly vin tai quic to phis bic, voi thu du ban than cling vii su chi It ntribt tinh cga can can 1,0 cling ty, em da dugc too didu IciOn am bit duoc cad host dOng that tide hoan thanh boo cao Mug hop nay Elk boo coo thus rep Gila cm dila ten nhang the/mg tin 4 95 libu boo cao kit qua host ding time ticha Cong ty dai ly yin tai quit to phis bac. BS° cao thgc tap gem 3 phan: PHAN I : Gibi [hien chung 4 &Mg ty van tai quit to phis PHAN 11: mac tang sin xuit kinh doanh. PHAN HI:Phuong hurling 4 bien phap nham nang cao hieu qua host dOng kinh doanh cum tang ty. PHAN I G101 THIEU CHUNG VE CONG TT VAN TAI QUOC TE PHIA BAC 1-6161 THIEU VE CONG TY I.Ten, dja chi, s6 din thoai cult sang ty. Ten: GONG TY DAI It VAN TAI QUOC T€ PHIA BAC Ten tigng anh giao dich: NORTHERN FREIGHT COMPANY. Ten giao dick didn tin: Northern freight. Dia chi: SO 25 Dien Bien Phu, Quan Hang Bang, meal 06 Hui Meng. SA didn thogi: 84431-551501 Fax :844-31-551502 2Sy hinh thanh va phit hien clia ding ty did 19 in hii qv& to phia bite. Can dr vAo nhu cam phat then cala nganh hang hid vat can cu vao nghT dinh so 239/4BDBT ngay 29/6/1992 quy dinh chin nang, quygn nghia vi co au to chug du cue hang hai Vigt Nam natty 9/2/1955 Cyc twang cue hang hai ra quy& dinh thanh 'tang ty dai Itt In tai qu6c to phia True thuijc dai 19 hang hai Vitt Nam. Cling ty dai 19 van tai TN& le phia bac IA don vi two thuac Dgi 19 hang hat Viet Nam co to each ph/1p than thy° hien hach tab kith to theo phan cap ciet tong giam doe 4i 19 hang hAi Viet Nam, Quay and tai khoin tai ngan hang, duvc sir dung con dau rieng.C6ng ty do try ser chinh tai 25 Dian Bien PhU, club Ngo Quydn, thanh pho HE Meng. Warn vu ciia cams tv dai It van tii avec a Dhia bit : LTA chirp thyc hian dai 19 In tai, nhon sy u9 than caa chit hang va cua cat cang ty dai 19 van Hi nude ngoai lam dog vide Si 19 van tai Qua hang dr cue den dm, trong ca co tee 654 vies kit tap &la dog tee van tad da phuong they. 2 2.Nhan tHr that dm kw chil tau chuyen cho hang container theo tuyin, lam dai lyr theo yeu eau vita chit tau trong de cha yen la tim dupe hang zuet khau to Viet Nam di. 3.76 chic va thyc hien can dich vu hang hai 4.Lam dai IY hang qua canh Viet Nam. 5.Thac hien kinh doanh xuat nhap khan theo sy uk quyen oda tong &am thc hang hai Viet Nam. 6.Thac hien the linh vac kinh doanh khai thk khi can thief va dupe cec co quan c6 them quyen cho !thou. Northern freight chit yeu Mm dai Iy cho hang tau NYK line cite Nhet Ban (Nippon yusen kaishen) von the ding vie° la: Dai 19 tau hien - Dai ly giao then -Dal 19 In tai va dgi dien hang tau di giao hang, kY ket hap thug [hue Mu, Ivy khoang von cat chit hang Viet Nam co hang hoa keit di cec mrerc lien the gieri cha yeu trong linh vac van Hi container, chap ben the san phern In tai dm hang. Vbi phucmg chain phut vu khich hang tot nhat, canh hash gia di math that, phut va chat Juana hieu qui nhet.Sau gen 10 thing hog Ong kinh doanh 1995 von to each la met cong ty dai 19 van tai tai mien bic.Cong ty da dam nhen dai 19 cho hang tau NYK, da c6 hap Chang dai I9 von met s6 coma ty dai ly nuoc ngoaLIChei luong hang hoe do Northern freight thtrc hien Ong viec dai ly van tai tir eau tang Hai Phing vao nai tieu thu trong nuke va nguerc Iai vao khoang 1300 teus va 3800 chin.Doanh thu ink tinh khoang 2800 trieu ding. Hong then lam dal ly cho NYK INK hie034 teus xuel 572 teus nhep, hoe hang than duoc 22000 USD.Dei ngt1 can be va be may th dupe be al an thah Hai Pk:mg va Ha Nei dap Ong ducrc nhu elm kinh cloanh.Giam the VOSA Hal Pheng sau khi da ban We von ban chi uk va dirge chi uy ding tinh they: 3 I. Northern freight da kinh doanh dal IY in tai mat each thoc thu, co khach hang, co tin nhiem cua thi tmang mien Bic Viet Nam vi antic 4, an doanh thu an djnh du trang trai vit co Hi. 2. BO may da dug° bo tri lit thich hop va van hanh t6LVi vay khong an pho thuac vao VOSA Hai "thong Min ma can cho Northern freight Mob khoi kinh doanh can VOSA Hai Phang a hooch teen riling troc thuijc tang earn tee - Tang Om dac quyat djnh. Northern freight bat deu hash town riling tore thu0a tong VOSA tt ngiry 1/1/1996. 3.Tinh hinh sprat loo gong tgi tong ty in tai qu6e to phis bac. CEng ty did ly van di qutic 4 phis bac thank lap nom 1955 theo quyet djnh dm tong eve hang hai ViH Narn.SO luting lao clang cem cling ty la 37 ngubi.Khi mai thank lap clang ty can co so lao clang tang dal bier trong nhfing nom 1989, 1990 de giai quy& nhu eau tong viec vet mer rang quy me. Den nay tong ty da den di van hog Ong an djnh nen so luting lao dOng duo° cat giam nhieu a nham myc lieu dot hieu qua trong to cherc.Met than vien trong ding ty co the thing mat luc giiti quyat duqc nhieu tong vies khac nhau, thy nen hien nay s6 luvng lao Meng can tong ty kha ft thong hien qui tong viec dot duos kha tat. Co the ve phan Ito lao clang nhu sau: Phang NYK :8 ngueri Pherng dat ly van tai : 10 ngthi PhOng Uri chinh ke roan: 6 ngtsei Van phong dal dihn HN: 10 ngutri Tool dit binh quit cent than vien khoang 35 tuai, day la tuen dbi con kha tre vi thy trong nhitng nom tat tong ty Ichang can phiii deri mat voi tlnh teen thieu lao clang do nghi huu, mat sue. Luong binh quan oda nhan vien la 3 bleu dang/theing. 4 PhOng &In doe Ph6 Warn dOc Ki thuOt 1 Phe giam don Kinh doanh 4.T6 chic bo may the pluling ban. Phong NYK PhOng DLVT Phong TC ka Wan Van phong Dai Ma FIN 5.Chic ruing, nhi§m vp cfc phiing ban. 5. LPhonn NYK La phong dpi ly cho hang tau NYK phoc vy cho quyen Iqi nä cong yiiAc caa chi tau, phong duqc chia ra lam cac 150 phOn chuyen trach IA: - BO phan khai thee: 2 ngueri - BO phari marketing: 3 nguoi +2 nguoi pho trach ding viac Ha NOi + I nguoi phy bitch ding viOc Hai Phong - BO phan tai lieu: 2 nguoi + I nguoi phy trach tang vifc Ha NOi + I ngutiri phi trach cling yiac Hai Philing - BO pOn ke toin: I nguoi - Phong NYK do troc tip ph6 Elam d6c phy trach • NhiOm vo caa phong NYK - Lam dyi ly tau - Lam the toe cho tau ra vao Gang. - Lam dpi 1y giao nhan hang nhOp Ichau tgi can khan Hai PhOng. 5 - Van °buy& hang to tang den nguiti 1.16u dung tong trtramg hop nhUng lo hang ma dieu Ichoin ky kat tong hop dang in tai gift chti hang vat chit tau va to dm an dm hay nim duth hinh that it khan ctia in titi.Hoac Icy kit con hop thing van tai not dja vol hang tau hoc oho hang, trong cat 2 throng hop dpi It khemg Hoc tip la floral vim tai ma &mg vat tro chinh de thus hay uy that. - ICt kat frip dang [hus tau, luu khoang vol chn hang.Trong truaing hop thy dpi It dai Men cho chd tau da ky kat. - Tim nguen hang xuat khau da ban dich vo van tai. - Thay mat chit tau da kiam tra, bio quint Container, kiem soot tong tic trong nom va tinh phi luu kho Container mitt ding. - Tuy mai bu6c vao hoot ding nhung phong NYK da hoan thanh tat the tong viec caa minh va dot duoc kat qua kinh to Ichi quan.D6 la trung birth 1 thing phOng thu xap cho 4 Mu ra vao ding, lam thii toc giao nhan khoang 200 6 to va 800 tan hang cac lotti.Vari hang Container nhap khoing 300 teus/thang, 'mat 100 teus/thing. 5.2.Phonn dai 14 van tai Emit thanh a um 4119 cho cac hang 4119 van MI vol the hop ding ngin hp, hop Clang 16.Phaing duoc chia thanh cac hi) phan chuyen trach: - BO phan daily van tai. - BO phan dai ly giao nhan - BO phial khai than hang chung °ha. - BO phan to lieu. Want vo ctie phong dai ly in tai BO phi" 4119 van tai la be) phan dem loi doanh thu IOn nhat cho cong ty.Nhiam vo chinh dupe the hian qua cac hoot ding co ban sau: - Tiap thj ngu6n hang, Id kat hop dang 4119 van tai. - Thu zap lam thil tic hat quan, thil tiro giao nhan. - Thu xdp uy that hay thus van tai dun hang va kho nguati nhim hang. - math tot. vii ding, rigued uy than van tai va vad nguiti chi, hang. - VIM hang 'mat: Di tim ngutZm hang, thay mat hang ky kat hop ding lam dill tic xuat hang, phat hinh van don. 6 V6i hang container tnrong hqp FCL/LCL co teach nhiem gom &mg dung container, lam thil toc twit hay khai that va giao cho timg chit ' hang 16. - Be phan tai lieu lam cong tic dai 19 giao nhan hang toi cue khan Hai Thong 06 cac hoar tang la: + Lay lenh giao hang tar hang tau FEEDER. + Thong boo hang den cho ngued nhan. + Eh& lenh giao hang cho chn hang heti° nguiri do chil hang fry thew. + Thanh than vill hang FEEDER va voi chit hang 4 cac hoot tang 41 ly giao nhan va cac chi phi lien quan, phat sinh. 5.3.Fhong Si chinh ke toan va hanh chinh t6np hap: - Be phial tai chinh ke than gam 3 nututti - BO /than hash chinh tong hqp gem 3 ngirgi lam them mw cho giitm dOc tong vies t6 chirc phan cong lao dOng cho cong ty, tinh tok tien luting va We Iming.Lam cac cong tic pho try MSc cis cong ty nhu ph6 to di lieu, su dkmg va truyen lien loc bang may Telex vA may Fax, tryt dien thoai, nhan vA girl Mu, &On tin, cong van. Nhtmg nhiem vlr quan triong nhat la thanh guy& toan cat hoot Citing son xuat cue sing ty, thanh guy& than cac hoot Ong sin /sat !chat doanh vA ck yin de tai chitin lien quan toi hang tau chit Su chi\ hang, Unit town va them mw cho giam dOc cac van de v6 tat chinh. 5.4.Van phong dai then tai Hi Nei. Con dirge gpi la North frieght Ha NOi gem 10 ngutti trong d6 1 ngtrai IA dai dien trueing oho troth chung ca 3 hO phan: PhOng NYK - Be phan doi 19 hang hiti va 130 phi& hang Ichting. - BO phan NYK gem 4 2 ngued lam king tic dap th1, co nhiem vo tiep can thj truong de quang cap vi chtto ban dich vo In Si cis hang NYK tcti khu vitt Ha Nei vA cac vium Ian can.MOt ngutai lam ding viec tai lieu nhu pith hank van don, manifest cho °IS himg Mang ke quan 19 tinh hlnh xuttt nhap Iduill o Mg, litm dien vi nhan cac thong tin lien lac khfic.B0 phan NYK HA NOi chju so chi dao two nap clla phong NYK. - Be phan dai 19 van Si: gam 3 nguti lam king tic giao nhan va tam nguon hang tai khu voc Ha NOLChiu so chi dao two tiep cua dai diem tutting vi ph& hqp trrc tiep vol phong van Si. 7 - Be phatn hang khong: gem 3 nguiii chin Au chi 4o trgt titp cue die dian truing, lam thu too nhen hang during hang khong Ming nhu thu xep the toc vin vin chuyen hang bing duong hang kitting trong nhung wring hop chit hang yeu citu. - Doi dien true-rig: chi doo met to chat, nghiep vo va ki kat hop ding. • Mei lien hg gift clic pheing ban. Mec de m8i phang ban co met china neng PA nhiem W rieng nhtmg Miu c6 mai quan ha Cling vic mat thief glen cho clang ty hog Mang &pc hien qua, khoa hoc, to nen met ha [Mug chinh the, thong nhet vin linh hoot. 8 PHAN IETHDC TRANG BOAT BONG KINIIDOANR 1.1Chii quit vi c6c nginh nghe kink doanh. Ifs khi duqc Minh lap cho toil nay, ding ty dsi 19 vin tai quec to plila bac da thine hien kinh doanh rat nhieu nganh nghe Ike° nhau. - Dich vu chuyen cho hang hoa bang throng 14, dining bien, throng hang khan& - Nhan u9 that Qua cac chit tau chuyen cho hang Container. - To chile va thyc hien cac dich vu hang hal. - Lam dai 19 hang qua canh Viet Nam. - Kinh doanh malt nhap Icheu. - Kinh doanh khai that kho Vdi nhieu nginh nghe kinh doanh khac nhau nhung North frieght chin yeu la lam dai Iy cho hang tau MK caa Nhat Ben vea cac Ong viec Dal 19 tau bier, dal 19 giao nhan, dai 19 van tai va dgi diem hang di gom hang, k9 ket hqp deng thug tau Vii phuong chi= phac va khach hang tat nhat, canh tranh gia aft mph nhat, phyc AI chat lueing hieu qua shat, co tin nhiem tren thj truemg mien Bac nen so Itremg khach himg ugly cang cleing.Tinh den nay cang ty dal 19 in tai quec to phia Nic da lain dai 19 cho cac ding ty loin, vOi khei lueing chuyen cho hang hoe nen cac tau Idn. Se lieu thang 2/2008 Si-F Ten dal 19 San lugng 1 New way 1250 Carton 2 Global Sun 900 packages 3 VN Shipping 980 Cartons 4 Star line 700 cartons 5 PEI 730 Cartons 6 BO 870 Packages 7 ICalong 1300 Packages 8 Jas 200 Cartons 9 Gemarstrans 370 Cartons 10 World 350 Cartons 11 EMC 250 Cartons 9 2.Chuyen eh& hing boa XNK bang container trong vgn tai throng bien 2.1.C4 phuong thim thue tau 2.1.1.Phtrong thirc time tau chq(lines) Tau chq la loqi tau ch& hang, chay thu(mg xuyen tren met tuyen throng co dinh ghe vito tang quy dinh theo met lick trinh dish Thud tau chq la via chi\ hang lien he voi chit tau hoa 4i 19 ctia chil tau yeu cau ditnh chit men tau di chuyen cher hang hoi to tang nay den rang 2.1.2Bhuong this( thue tau chuyen Tau chuyen la tau chuyen chit hang hoa gift 2 hay nhieu bang theo yeu cau cim chit hang tren co so met hyp deng thue tau. 2.1.3. Phuong Mire thue tau djnh Trong ca 3 phuong thac tren fin bang ty clad yeu sir dyng phuong thirc thue tau chuyen.Vay time tau chuyen la viec chtl hang lien he voi chit tau hobo 4119 chi) du you cau thud man be con tau de chuyen chi hang holt. Phuong Marc thue tau chuyen co da diem: - Tau kheng chay theo hch girth ce djnh nhir tau chq ma theo yeu cau ella chu hang. - KM xep hang len tau hoa khi nhiin xep, ngubi chuyen chit se cap van don doing Men. - Thue tau theo hinh that claw& met Mc la time tau de chit hang tir met cling nay toi tang khic VD: thud tau chit hang tit tang HE Pheng di tang Busan 2/.1th hagazalgkg1111 b . Container Giri hang 'sing Container khac voi giri hang truyen theng.Trong chuyen chit hang MA bang Container co 3 each giri hang 2.2.1.Gth hang nguyen Container (FCL) KM nguei giri hang ce khei luerng hang hoe, ding nhat do de chin day met container hobo nhieu Container, nguoi ta thue met hoac nhieu Container a gin hang. VD:Cong ty co phan may Son Ha nhbp khan met 16 hang 145 kibn Ming 4500 kg co sa kit& 45000 dOng du met Container co deg 40, nguth gth hang thue met Container.SO hang nay co ma chit hang a tong ty may Son Ha. 10 2.2.2.Geri hang le(LCL) Day la phutmg phap girl hang khi hang !Jiang du de thing nguyen mat Container, cho hang co the girl hang theo phuong phip hang le.Sau kin hang le duct giao cho ngubi chuyen cha.Sau d6 ngtthi chuyen ch6 se gom hang le cast nhieu chit hang sao cho along chi mat Container , ngmbi chit hang nao co sa luong hang 16n St se duct cam van don gac. 2.2.3 Gth hang ket hqp Phuong phi, gui hang nay la kat hop Gila phuong phip FCL va LCL.Tuy theo ding dieu ban co the, chit hang co the thoit the yeti riguth chuyen ch6.1thuong phip pH hang ket hop co the la: + Geri nguyen, giao le + Gth le, giao nguyen. 2.3.Notrth kinh doanh van tai da tthircmg that 2.3.1.1Chth niam van tai da phuong thins Van tai da phuong thirc la van tai hang hoe bang it nhat 2 loci phuong tian van tai va mat hop dang van tai da phuong thirc Or mat Client hang hod duesc trao cho nguin diet] hanh van tai da phuong that dua den dia diem chi djnh o mat nu& khac.Trong van tai da phuong thtth chi sir' dung mat Chung tit, mat gia cube va mat nguen chiu trach nhiem icuyen suat qui trinh van Mi. 2.3.2.Nghiep vu nguai kinh doanh van tai da phuong that khi lam hang xuAt, hang nhap. Trong el 2 truemg hop hang nhap va hang xuAt, the by& ding viac ctia ho3t Ong kinh doanh van tai da phuong thirc bao gam: - Tim nguan hang. - Ki ket hop thing. - Thu zap von Mi. - Thanh quyat town hop thing. Cu the voi mat 16 hang nhap: I I Hang Map caa N ye cang HP Din giao hang Khai that hang Mani, quy& loan hap ding KY ke`t hqp dang 7 Hang nhap cila hang khan 1 ing HP -IP Cp thi vol mat hi hang xuet Hang rib Thong bao son sing Minna guy& Khai [bac hang • roan hap &mg Ky kat hap ng Hang liana chi djnh 12 2.3.3 That deng tiep thi(marketing) Marketing la met kh3i niem trio kinh to thj truirng dorm du nhap vao nude to trong vai nrim gen day.Iferi cang ty North freight that Ong cart be Olen marketing chi nom trong pham vi kinh ti c6a nganh.Tuy nhien trong thou to thi nganh that king nay duct den lath trong mot khoin tir tiep [Id - thuong vy - khai thee. a.Hang nfrip Hai Pk:mg ding nhu nhieu khu s !chic ngrly tang co nhieu nha may, king ty, t6 chfrc, doanh nghiep boat tang lien quan den to chat kinh to nutc ngoai nhu: Dila to lien doanh kink doanh XNK, vien trq...Trong qua trinh hoot deng hp cd nhang 16 hang nhap tiro Van titi.D6 la nguan hang caa nguiri kinh doanh van tai da phuong thirc.Qua thou to tiep con thj tarfmg 0 thong qua the hos keg caa mang ludi tiding tin dai thong, hog Clang tiep thj deu lien la tim hien can thong se va cam vin de lien quan den 16 hang Om: - Chit hang: Ten tong ty - dja chi - Loaf kith SXICD. - Ns:6i gtli hang: Ten ding ty - Dia chi 6 nude ngoai. - Lord himg-kich 0 - se lugng - trong ham& - Dieu kiln giao hang, nguai va n tai, gia auk. - Thai gian giao king. Xir 19 thong tin kip thai lit buoy thfr 2 caa hoot keg tap thj.Tut theo dieu E'en 0 the va tang nguai trot tiep thut hien ma c6 cat each xa 19 !chic nhau nhung ve co ban thi mac buds la: + 'Ching djnh thong tin. + Quimg ceo, mai mua cam djch W caa cling ty. Day la boric king viec v6 tang quan trpng caa dog viec tiep thj, de lam tat cling vies nay thi ngtred thoc hien phrti co Icha nAng thu hat, thuyet phyc chit hang, phid c6 !den thirc co ban thuong vu nhu hieu dupe nei dung cda the hinh thirc XNK, hpp deng lien quan den XNK, chimg tir, then kien giao hang va riot biet phai Nat dugc kha king van tai va dm xep van tai cua hang, diem mph diem yeu de so sanh vdi cam hang oath tranh.C6ng viec tiep theo la truyen ate thong tin cho cam cep lath doo two flip dang nghiep khu vyc cd chit hang ban hang hay ngueri ay thic cho hp. 13 b.Hang xucit Nguin hang chli yiu 0 nude ta hien nay la hang may mac, sin phim ming nghiap, ening nghiep thgc phim nhu: che, lac, ca phe...va cec sin phem lieu thu cong nghiap nhu: may tre.O thj truing Hai Phang ngay nay nil ty' Mang hang /mat khan bin that lit may moo ma chit yeu sin =At a mat s6 nhit may del may moo ma chit hang la ngtnivi Dai Loan, Thin Tian...Cling tuong ti nhu truing him nhatp kheu nguiri Hap thi plied tim hieu doge cac thong tin veto Ning.Ter cac nguan thong tin de de lien Minh quang cao thuyet phgc mat mua dich Alt van tai cam mink. Cting viac tap thj thanh Gang lit cu sir de tier hanh ding viac tiep theo do la ky kat hqp ding. 2.3.4 Ky ket hqp Ming Sau kin da ea nhttng thou thuan so be et mai giai doan boat Ming Marketing thi nguiti kinh doanh van tai da phuong tiro tier Minh ky kit Nip ding vol chi hang hay cite hang yin tai Ichitc.V6i tong ty North frieght co cac inning Nip ky kit nhu sau: -Thu xip van tai tong door' vet van tai NYK dugc quy djnh mat nine trong him ding dai IY cho hang. -Vi la thanh vien ctia Nap hit dot ly vOn tai giao nfiOn quit to FIATA nen tong ty liun dui ly giao van tai cho the thenh vien Mule trong -Ky kit thu x6p van tai vii chit hang nu& trong Muting ham nay tong ty pith heath van don suit vit chju trach nhiam tong dottn nOi dia. Sau kin Id kit hgp Mng van tai thi tong ty dung ra chju trach nhiam van hang In di ve viat tang trig CSC VOn tat trong tat ca cac cong (loan vin tai, chju tech nhiam yeti chi hang vi Mac vin chuyin Le hang to nc4 nhan den not giao then hgp (tang ky kat lea phii bog thuong moi tan that theo quy djnh, chju Mach nhiam Mu& phitp tuft. Nhv vay nguai ky kat hip ding phii la nguicri nem chic duet thj truing gia ca cong nhu the chi phi co lien quan nhu: phi luu kho, phi xep phi chuyen tai...Hieu bier thutit nga kinh to dieu kian giao hang the diatt lchoan the Nip ding mua ban ding nhu tits ca the lien quan den vitae ki ket Nip ding van tai to Ichau Hip thi din khan khai that. a.hang nhap 14 Khi hang den tang thi ngtria kinh doanh van tai da phuong them se nhan duoc thong bao hang den cim dal dien hang tau FEEDER va hp phai chain bi h6 so giao nhan thu tpc hai quan gOm: -14th giao hang do FEEDER cung cap, van don FEEDER+ bin lupe khai - Van don suOt ctla ngimi kinh doanh van tai da phuong [Ink cap. - Ter khai hang nhap khan. - Gthy phep nbap khAu do be throng mai cap. - Hoa don thuang mai,ban khai chi fiat hang hoe. - Clay phdp kinh doanh XNK. - Gay phep ctla sir van hoi thong tin neu 16 hang la my pham hay van hoa pham. Sau khi hock tat cat dna the ve hang hoa thi ngueri kinh doanh VTDPT se thong bao hang den cho nguiri nhan, riguoi nhan den trinh van don do nguiri kinh doanh VTDPT cap se duce cap lenh giao hang vit thanh toim mai chi phi riai mai dupe thy hang. &Hang xuat Sau khi nguti khai thic kinh doanh VTDPT nhan dupe to chtl hang din hoac shipping order hoar L/C thi ngited kinh doanh VTDPT se lap House bill trao cho chit hang, day la in don xuat do rived kinh doanh VTDPT cap cho suet Ural trinh to not nhan hang den not giao hang.Ngtrai kinh doanh VTDPT lac do phai cer dupe trong tay ba ho so hang auk de trinh hai quan'gam: - Tb khai hang anat. - Gthy phep xuat ithau ciia PO throng mai. - Ban luau khai chi fiat hang hoi vit hod don thucmg mai. - GiEty phep kink doanh xuat khau. - Hap deg mua ban. - Thu tin dung. - Gthy phep ctla sir van hoa thong tin trong truCmg hop lit hang xuat khan la hang my plan hay van hoe pham nhutrarth anh, deo gam, d6 stir, 66 mac... Sau kb glop db cart by hid quan hoar thank [ha tpc Om ititm tra 116 sa - iciarn hang hod - tinh thug xuat khau.Cong viac nay hoim thanh thi hang hoit der thou khan qua cira khau bang phuong den van tai Chtbng thuy Whoa° may bay. 15 KM himg hoe c6 dd diem kien de xuet khan thi nmpai kinh doanh VTDPT Icy ket hgp clang ved hang tau (shipper line) vet dupe hang tau cep cho van don dugc goi la master bill.Trong master bill dO thi riguen kinh doanh VTDPT se doing vai fro la ngueri gal hang con dai 19 dm hang VTDPT b ntrac ngoai se deng vai ninthi than hang (consignee) sau d6 nguid kinh doanh VTDPT phai dien cho dai 19 gig mirth d nude ngoai lick girth ct1a hang hod vet hang d6 se lam nhiem vu thong bito cho ngurd nhen hang vet cap lenh giao hang cho hip khi hp tenth House bill. Trong ca hai Inning hpp xuet vet nhep deu phai deg bier luu y den vier thu xep hang veto container, khai that hang trong container .C6 3 hinh thirc (Itch vu: - Td cira din dm (door to door) - Tu bai den bai ( cy/cy) - Ti: kho den kho(CFS/CFS) Cac buck hog Meng khai that trong thing - van chuyin, khai them container la: - Chugn bi container: gong viec nay doi hair phai darn bao container phi' herp vol log hang hoe, s6 lugng hang, container phai limb Itin, such se dam bao khi d6ng oda thi each ly doge mua, Ming vi sP thay del nhiet dg cua imei tnrang.Phai co se dang k9 rd rang. - Chan bj ding cu: Chen lot, Meng Am day dt). - Thu x6p van tat ngual kinh doanh VTDPT la nonai thu xlp yen US 16 VD:CONG TAC DLVT VOI LO HANG XUAT VAN CHUYEN THEO PHHONG MCC VTDPT 1-So thane hang hoi Nmnai mat khan: CONG TY SU HAI PHONG Naval nhap VELK TRADING CORPORATION TOKYO JAPAN Cang xap hang: HAI PHONG PORT Criei [hien hang hod: + DO sir my ngha + Trpong lugng 2500 kg dig van tai Ban A( chil hang): CONG TY SG HAI DUONG Ben B: CONG TY DAI LY VAN TAI QUOC TR PHIA BAC Hai ben (Id thea thuan ve dRh Iry lam thu tilt hair quan MI tang Hai Phong.Van any/MI6 hang tir HD-HP-Nhat ban voi cat dieu khoan sau: Dieu 1 .Trach 'fluent ben A Ben A pith lo day dir gjey to dm yeu au va giao tar& than bra cho ben B lam thu tut gnat hang. Dieu 2:Trach nhiarn ben B -Man hang caa ben A Ira von chuyen den tang HP -Lam tan bg thu Mc hal quan, van chuyen 16 hang den TOKYO -Cep van don va thong lila bah frith cart 16 hang du kith den thug TOKYO, NhatBitn Dieu 3:Thanh loan 11th ben &I di den Molt thuth ve gia oink dich IT chi fiat nth sau: -Cuero van chuyen n9i dia =1000000 d -Cope van Si durrng bien tir HP-TOKYO =150 $/m3 -La phi lam thil tilt hair quan = 400000 d -Phi dung hang H =55000p:ten' Sau khi hoim tat thu tut ben B se ley hoa don va thong boo tang at) tiers cho ben A.Khi nhan dug° thong beo thi ben A plied tra ngay cho ben B bang tier mat holic try& khoan truth khi ben B cap in don cho ben A. Dieu 4:Tranh chap Neu xay ra van gi hair ben cling throng lugng nag khemg thuong lugng doge se (Iva ra toa An kith to hoc nai en than din. III-QuA trinh van tiii:Gem 2 cung dotua:HD->HP->TOKYO 17 1.NF uythicchoXNStai Bung Din sir dung 8 to due htmg tit HD ve HP 2.NF ky hop deg mai hang tau TRANSCONTAINER van chuyen 16 hang ta HP-TOKYO IV-Hogs dOng khai that giao nhan-thin rye HQ-vOn chuyen * BO h0 sa hang add khan -Ter !Mai hang xuat -Ban lucre khai chi hit hang hod va hoe don thuong mai -Clay phep xutit nhitp khOu caa 60 thuong mai phep kinh doanh XNK -Giay pike oda so van hoa thong tin Ging ty ky hop ang voi TRANSCONTAINER a In chuyin to hang va doge cap MASTER BILL 100ng thrri cOng ty cap HOUSE BILL cho ben A theo ink cua TRANSCONTAINER V-Hach toan Thum chi Thu Loi tan Cube Mai ilia 800000 d 1000000 d 200000 d Cuerc dirtmg biro 1175 $ 150 $ 325 $ Thu toc hai guan 280 000 d 400$ 150 000 41 Phi eking hang 316 550 d 316 550 d Chi phi giao hang fie cho dai ly Hi tang d6 la 5$/m3 Vay tong thu nhap eta tong ty Ith 10 hang la 2091 025 d *Phan chia doanh thu theo Ichoim mac Chi phi hrong = 30% DT 697000 d Chi phi DT-FAX-TELEX 110000 d Ntip thus thu nhip 10 % DT 209 100 d Chi phi kb& 400 000 d Timg 1416110 d Loi nhuan thu dug° la:674 915 d Map thus Iqi toe 30 % LN:224971 d Phan du sau thus = 499444 dime chia vao 3 guy +Qu9 phat trim san /mat =179977 4 +QuY phfic lqi =134983d +Quy khan thuong =134 983 d 18 3.Bang bio ego ktt qui SX-KD can ding ty trong nAm 2006 vi 2007. Chi tieu Nam 2006 Mm 2007 San 'yang A-Dai H tau I.Sd Ulu phvc vg "c" 46 50 2.GRT 339824 3450294 3.Hang hoa -Hang nhap "tin" 184054 194092 -Cout nhait "teus" 1726 1820 -Hang taut `716" 13187 1406 -Cout xue "taus" 5869 3586 13-19til Iy 90-n 191 -Hang ngodi Cout -Hang containetnteus" - fig !thong "kg" -Hang slang ghep -6 to -Hang le -Phat henh 1-Tong doanh sO 57.600.000.000 59.763.248.000 Trong d6 55.065.395.600 25.084.571.250 -USD 160418 182.326 Doanh thu tinh luong 11.600.000.000 13.500.000/000 * Chi tier can khoan thu -Trong tai phi 348.276.454 350.257.864 -Hang boa 177.171.487 185.062.750 -Hoa hang moi gied 1.023.591.550 11.050.896.320 -0 to 53.602.859 54.705.026 -Ca no -Thu kiem kien -Hai ly vdn tai 52518.355.991 44.629.665.550 -Thu handing fee 1.293.621.950 1271765236 -Inch AI 2.182.248.164 2.216.375.268 -Thu Ichic 3.151.545 4.520.036 II-Tdng chi phi 55.291.250.000 57.117.388.000 CI 987.525.454 993.825.645 C2 50.879.636.344 52.165.464.055 V1(hrong) 3.248.000.000 3.780.000.000 V2(BHXHJCPCD,BHYT) 176.088.202 178.098.300 SO lao ding 89 101 19 Luang birth Tian 3.041.199 3.118.812 Don gia bong 28% 28% III.Thue TTDB Altai co ban 2.308.750.000 2645.860.000 V.LIti nghiep vu TC 11.250.000 13.150.275 VI.T6ng lei 2.320.000.000 2.659.010.275 Ty 16 laiIDT tinh bong 0.20 0.20 VII.Cac !chain nep NS 1.Cac khoan phai nib 2.442.224.239 1.969.018.058 -Thug GTGT 1.534.101.772 962.137.219 -Thud TNDN 649.000.000 744.522.87 -Thug luu container -Thud cute tau -Thud thu nhap ca nhan 258.522.467 262.357.962 -Thu tren vin 2.Cac Ichoan da nap 2.206.000.000 2.233.278.116 -Thug GTGT 1.261.430.457 1272.543.628 -Thud TNDN 701.031.230 712.194.102 -Thus km container -Thus mot tau -Thud thu nhap ca nhan 243.328.313 248.540.386 -Thu irk win WILDitu tu XDCB -Mua sam trang diet bi 76.325.034 1.324.585.126 -Mua pt van tai 1500.000.000 460.587.000 3.Mua lite bang quy 585.632.475 1.324.585.126 PTSX 1.500.000.000 460.587.000 4.Xily dung lcho bai (Ngudn: Bdo cao tang kit nom 2006, 2007) they doanh thu nam 2006 la 57.600.000.0008, doanh thu nam 2007 IA 59.763.248.0008, nhu vay doanh thu nAm tor& cao hun nam sau la 2.163.248.000d.Qua bang bito tren to they ring Lai clia doanh nghiep niply tang ding len, nlur v6y hi6u qua sir dung von ena ding ty d3t Iii6u qua cao.Dieu thi chimg t6 tong ty da co Mang bin phap dimg din tong kinh doanh.Vi6c phan tich chi lieu cho they Gang ty a co su dieu chinh thing timing va sv ntS Igo caa than th6 cling nhan vien ve dik chinh Co ceu phuong there kinh doanh va giam thieu cac khoan chi phi.Ket qua dat duet o nhang neon sau cao hon nam ricrac. Trong sulk qua trinh xay dung quan he thuong mai voi cac ming ty nu& ngoaLCOng ty Si van tai quit to phia bic loon twin thu nguyen tic 20 va quy dlnh cua nhit nuerc, phat mien mOi quan ha voi ban hang tren tinh than hqp tic Mtn nghj, do vay thj truCmg cda gong ty khong ngfmg duce m5 rung trong nuat va ngoai nu& g6p ph&ri lam tang them Iqi nhu cin, phan tan ben nli ro da dam bio an man, hiCh qua trong hog dung san xuAt kinh doanh. Uy tin mkt gong ty da ngay tang dupe nang cao tren thutmg trailing nbir vim uy tfn eua mink tong ty Item nhan dupe sir vu dal AI kAlt nhieu hqp ding yeti ban hang.Hinh Arai cilia Ming ty da tra nen quen thudc trong con met Ichfich hang, didu dd tuo didu Icidn thud,' Iqi trong kinh doanh. Ve mat xi htAi, hang nam ding ty loon hoar thanh nghia vu ndp ngin Each nha nuoc.Nam 2006 la 2 206 000000.Den nam 2007 la 2.233.278.000 Ben wilt do tong ty ludn dam bito nang cao dni sting can bei nhan vien, bidu hidn thong qua muc thu nhap tang len hang nam: nam 2006: 3041.199 d va nam 20071i :3.118.812 d 4.Bang can dill tosin TM ski Null& v6n A.Til sin ngin hgn 13.564.636.46 2 A.810 phi( tra 13390.321.047 1.1len mat 6.060.360.085 Lek, ngan hen 13.930321.047 2.Clic khoin phai thu 2.082.372.036 -Phai tra ngtrai bin 2.473.093.846 -Phil thu khach hang 1.658.358314 -Phil tra nhan vien 3.317.929.171 Ck IchotIn phai thu khac 424.013.722 -Chi phi phii Ira 3.771.731 3.111 sin wen han 'chic 5.421.904.341 -Phil tra nesi 00 10.420.072 -Chi phi tra nude nglin fum 463.092.354 -Cac Ichoin pi* tra kit 7.585.106.227 -Thug GTGT dime khiu tar 328.513.137 B. Nguan van chi set ham 14.759.275.487 -Thug va can khoan phai thu NN 766.601.259 1.V6n chi' su hetu 16.083.909.992 -TM sin ngan hail lchic 3.863.697.591 -V6n din to caa chic so Mtn 12.366.300.012 B.Tai sin dii ban 14.584.960.072 -Chat loch dinh gill lei MI sin 233.505.822 1.Tii san co dirch 14.463.999.228 -Guy dau to ghat trien (1.217.140.375) 95.806.373 -TM san DS dinh hauhinh 9.500.538.173 -Guy chrphdructai chinh Nguyen gni 16.214.731.822 -Lqi nhuan sau thud chua phan phai 4.605.384.160 Khan hao (6.714.193.649) 2.Nnuan kinh phi (1.324.634.505) (1.324.634.505) -TM san ce dirth Wallah 29.826.509 -Quy khan [Ming phac 1M Nguyen Oa 43.422.284 Khau hao (13.595.775) Chi phi XDCB del dang 4.933.634.546 -Cie khoAn ky guy, ky curve MB ban 120.960.844 Tang tai san 28.149.596334 Tang imam van 28.149.596334 (Ngucin: Brio cao dreg kit niim 2007) Veri Iskig CDKT nhu tren cO the they mot 80 chi ti u tat chinh co b.in nhu sau: Ty mat sink Ibi ten tang tai san (ROA): ROA = Iqi nhuan 'tong = 2.645.860.000 .34% Tong tai san 28.149.596.534 Nhu yaw mot thing van dau to cho tai san thu dupe 0,0934 clang 191 nhuan.T it chi tieu nay cho lcha ring sink lati tren tang tit] san caa cling ty la rk cao. T9 suet sinh loi tin van chic so MO (ROE): ROE = Loi nhuan rang = 2.645.860.000 = 16.5% Von cho set him 16.038.909.992 Nhu Vey met Ming von chi: so hau deg ty 66 ra tpo duct 0.165 long Icri cancan. 5.Tinh hinh 'wadi lao dring SO Iugng lao clang dm song ty hien nay la 34 nguoi.Cong ty [Om hiOn chuyen x6p luong mai then nghi dinh 205 dm chinh Oft dung throi gian, dung dOi tugng, dam bao guyan Igi cho ngurri lao deng.Ngubi lao clang trong gang ty duct xep bAc hecmg theo Ming ngach, * luong va thrd gian huOng.NgoAi hang co ban nhan vin trong tong ty con Mot huOng nhang khuyen Ichfch vat chat vi tinh than Ichic nhu nghi mat, cat chtrong trinh giai hi Coro ty da lbw hien day du dm phim Icri cho nguoi lao dons nhu: • Chi dO to Sp 6m dau cho lotted lao dOng. • Cha dO tro cap thai sin cho lao (Ong nit • Che dO tai non lao dOng va bOnh ngh6 nghibp. • Che dO huu tri. 22 • Che dq to Wit. Mei the do ve Bao hiem xa hei, Bito hiem y to deu &pc thuc hien then ding the dO curt nha nuarc M duet thuc hien kjp Mei, dam bao quyen lei cho nguoi lao dung. Ben quill de tang ty con thurmg xuyen tO chirp bei duemg deo t3o thing cao trinh de chuyen mon cho can be than vien bang cash Cu din 130 truemg phOng, pho phong di hey cat lop ben dtrong min 130, key gfri cac nhan vien tre di hoc tai Northern freight — Singapore. 23 ellAN m PHUONG HCIONG VA BIaN PHAP NHAM NANG CAO QUA HOAT DONG KINH DOANH CUA CONG TY I. Phan Itch mai frame meet 1. Co hgi vd Mach that - Trong nen kinh to thi trubng hien nay, Milt la khi Viet Nam di gia nhap to chin thirong mai the gi6i WTO, vdi tly trtang mai me day tiam tang tao diau kien thu but van to nha dau to nett ngoai, day la met co hed I6n v6i cac doanh n Viet Nan ned chung ve Sag ty Si 19 van tai quoc te phfa b&C not ri cong ty co the thu hitt them nhieu nha Su tit , nhieu lchitch hang di tent doanh thu ye leti nhuen cho mink, them vao do nhttng cong nghe hien doi ma the nhe dau tu mang den glop cho cec doanh nghiep Viet Nam nang cao hieu quit hoot clOng sin au& kinh Senn. - Met klac khi gia nhap WTO hang h6a trim vao trong mac new tang nhieu va da dos, khi de. too nen at colt trash mash me gift himg hela trong nu& va nu& ngoeng Ma nhdp vao nhieu se nuit hien raidu cong ty van tai, djch la van tai gay ra sir canh trash Ion, ngoai nhung doanh nghiep nlul nu& con c6 Meng doanh nhiep tu nhan nu6c ngoiti cung than gia cung img djch al in tai.Vi vey , da phitc va klach hang vet hot thi ve phfa Meg ty cophai nhttng cat each nham rang cao chat bong dish vu, dap img tot hen thu cau oda khtich hang a CO the ten tai va phut men ban vimg trong mei testing kinh to day cash trash nay. 2. Dam mgnh on rant yeu Trong 12 nem qua ke to khi cans ty duet thanh lap, hoot (Ong kinh doanh cue ceag ty de duet nhieu thank tau Icha quan, cd sy phut trier re. ret. - DOI riga than vier lam viec chuyen nghiep, nhiet tinh, dot hieu whoa°. - Co so vet chat cue Ming ty tuong Si tot oo diau kien cho tong vier va thu but doge nhieu ban hang trong va ngoiti nu6c. - Duy tri throb Ichich hang truyan tieing - ke ca DNNN va DN ngoai quec doanh, trong nu& va ngoli nubs. Theo hien tot chinh Bach djch vy khfich hang thong qua viec phut tich, Phan loaf , data gig !catch hang. Thy Mien ben conh fading thank' tint da dat dirge tong ty van con co nhiau hen cha can klilic phvc. Do le Mira ten dung ars hat nh&ng co Mi thuen lei va lei the sin CO vita minh.Ngoiti ra trong met so truremg hop kinh 24 doanh thu tic con qui man re kith cho Ichach hang phai mkt nhieu then gian hm hang. Do vay de nang cao boat dent kinh doanh dog ty can pith dm ra cat bin phip hay hieu a Idilic Owe nhung tom diem con ten tai ben tong cong ty va dm ra nhang diet chinh ham Ijf de phi' hpp von w bien Ong cat mai trtrOng kinh doanh. Malin s6 °humid hyena chi veu Whim nand cao hieu qua host k nth dmnh I. Phsrong lurang De' tong ty khemg ngong phitt tan town dien va tra thanh m@t Pang ty mph cel vi ti chi] dao.COng ty dpi Iy van tai yen 4 phia hie de ra phucmg hiring hoot demg tong nhang nem tai nhu sau: - Tiep tic deu tir co hieu qua a met King quy mo kinh doanh theo Inning da dang hoi kith doanh, da clang hoe met hen, Mac day hoat ding cim deg ty theo turfing tang ty tang. - Dau tv nghien thu thi trueng, khai thtic nhimg thi trueng man me nhim mac Bich tim nguen hang mkt Ichku de ban djch va vin Mi. -Trong tit ca cic be phan tins cling ty, be phan dal ly ven MI la be phin dem Ipi doanh thu lem nhist` ceng ty.Do 4y ding ty can dau tvmay mac Id thuit hien did nhem giim cho viec dap dy nguan king, Id kit hop den, lam the kg hal quan, thu bac giao nhan dienra met cach nhanh chino thuem lqi. - Diu to vao bei throng nits cao trinh do nghiep trinh de ngooi ngfr, tin hqc cho town the can be cong thin Irian tong Mang ty.TO them nh&ng cues nghien eau, khan sat thi, tnnimg tong ail ngoai nude de tto dieu Jelin thuort iqi cho viec Chin hanh va quail 131 how Meng cua cong ty. Cy the tong tam 2008 cong ty did 121 in tai qua 4 phia bac dil de ra Ica hoach co thi nhu saw Chi tieu Nam 2007 Nam 2008 Tong doanh se, 59.763.248.000 60.049.425.610 Trong de -V6821 56.846.032.000 57.047.915.110 -USD 182.326 187.010 25 - Dau tv von a cung cap nherng tang thief bi hien dai lien quan ton hoot dOng kink doanh caa tong ty nheun to dieu kien thuen Iii cho qui trinh lam vice cam nhan vien clan ra nhanh thong thuen Da ding nguen yen huy Ong a &mg ty co vgn vio nhang thin diem can thiet va khans be lb co hyi dem lai lyi nhuen cao cho ulna ty. - Tiip tyc gik vdng mee quan he tin nhiem thtrOng 'cyan vat cat ban hang trong nubc va nude ngoai, dm them ban hang mai, kip then dieu chinh cite mkt hang Unit doanh cho phd hip yen tlnh hinh bien dOng ve gia ea va thue nhep khau.Voi sy hien ding cua thi timing, ceng ty lira chin cec phuang An ton vu nghien eau mb ring them cite nganh ng,bi Unit doanh mei. -Phithuynang arc thee caanlamviende batri chug vide sao cho phi:1km. 2. Biin ph‘p !sham ming cart hteu qua hopt tVng kink (bank csia ding Duoi day la met se been phap nham nfing cao hieu qua kinh doanh caa cang ty: - Day manh ming lac tim hem nghien du thi truing Trong co the thj truing, mai hoot Clang caa doanh nghiep deu hudng ten thi truting, phyc vy tot nheng nhu tau dti trubng de ter de thu doge Iii nhuan tki da.Doanti nghiep la mot Vic nhan tren thj truing nen phai nghien cent thj inning de 'Eat glen kinh doanh thich Ong vet thi truimg.Dei von cat doanh nghiep kinh doanh djch via vent tat thi cling tic nghien coo till truing trong va ngoiti nuerc la rat quan tryng bed vi thi truing khang phai la btu hien, thj truing luen hien dOng, dy bi av va thay dOi khang ngkng Trong nghien car thi twang, phucmg phip nghien cult, pham vi nghien dm, thin do nghien cGu caa nhthi vien co anh huong two tip ton kit qua cue deg tic nghien ceru.Tir kit qua do giup cho doanh nghiep tim dupe ngutin hang xukt khan a ban djch vg van tai, tikp thi nguen hang... - Da clang hoe met hang kinh doanh, nganh nghe kith doanh. Trong dieu Irian hien nay da dang hoer mit hang kinh doanh, nganh nghe kinh doanh ginp cho cong ty giam bed ran ro, dip (mg day rill hot nhu c.ku caa khach hang.Deng theri ning cao uy tin, dia vi mia dog ty &Op cho tong ty thu dugc nhieu Ice nhuen.Da (fang hoer nghanh nghe kith doanh cho phep tong ty ngtly cing me rang them tilt truing. 26 Phai Muth& xuyen item Mt loam tra Ira start Mita kho bai Container a hiu tra hang hod dupe dam bao, .do an toth cao khi titer tiAt thay doi - Dieu chinh lai to chat nhan sa CEng ty can c6 sa sip rep Iii, te clam lai tinh hinh nhan su, dik chinh Iii than sae cat Meng ban kinh doanh kem hiau qua.C6ng ty phli t o ra Mang Mac lam phta hop vol nang lye chuyen mon, ap dung hinh that Ichuyen Mich vat chat del vol ca than c6 Mang sang kien dung g6p van sa phit Ulan caa cong ty ,ben cat d6 phai ap dung nhamg nguyen tie air 19 moi trong hop sai pham.Manh dun loci bo hung ca nhan yea kern thieu Ming lye de din to dung dupe mai doi ngti can ba co nang Um, co trinh do chuyen man nghiap ye cao tang nhu co tinh sang tao trong cong viac de phi' hop vth dal hal Ma nen kith to thj trutmg hien nay va yen au nhiem vu kinh doarth cart cong ty. Dao tao cho cong ty dai ngu nhan vien tre, co trinh de cao, tiring Ong sang tao. - Dao tao nang cao nghiap vu can bo cong nhan Lao Ong la yea to rat quart tong true trap aM huting Di hien qui hog Ong Idnh doanh.Ngay nay, trong nen kinh to thi trutmg Mat la trong the.' diem PM Nam gia nhap to chim thuong mai WTO thi hoi ye kien thug thj trubng ngity tang cao, hung that to can bO tang nhan vien chtra dap Ung duct day del nhu tau trong kinh doanh.Do tray cong ty phai ap dung hop 19 cat birth thac bpi throng din to a fling cao trinh da nghiap vu ngogi thucmg, kien that quan 19 cho can bO cong nhan vien. Diu) tao, bpi dyeing can be chti chatTao dieu kin cho truths phong to to chat quart 19 sap zap lao dang.Thutmg xuyen ca oat can bO trong thong, phb phong di hoc cat lop bpi duang can ba. Cong ty can ca chinh Doh khuyen Mich, can bo tong than vien to tim hieu, nghien dm hoan thin nghiap ye chuyen mon cim minh va nhanh thong trap thu Men thirc mai.Dang vien can by cong than vien doin Itet Map de nhau [hut hien cong yiec.Tao dieu Irian truyen LIM kinh nghiem cat minh cho cat nhan vien tre. 27 -Tang cueing mar rang mei quan he gide clang ty va ban hangg. Cans veil sv phAt men va ma King thj teuring, su phy thuOc gitia doanh nght8p va thj trailing ngly tang chat che.Muen vay cong ty phAi too dug° sir tin nhiem va uy tin ten thj inding tong nubs AM qu& to 56 KAN NCRI VOI CoNG TY DAI LY VAN TAI QIJOC TB PHIA BAC - Hang Om be thucmg mai va rang ty nen tel cluk cac cues gap get cong ty Ira nuem ngaai a tim hieu cac thong tin thi truerng nu& ngaai va Diet lop mee quan he mei. - Thong tin kip that v@ su thay ddi chinh sa', the de. - Be hi sap xep vj trf nhem vien trong tong ty &Ong thee phAn chie cong vier cho tUng nhiin vien sao cho vi tri phi] hop vol nang lyc nhan vien. - Del vai rang ty chit tieing can dee nguen van va td chew Ow hien tet daily van dd. - Ma rung phuong them lam dIti ly qua canh hang Viet Nam sang nhieu nude lifter tong khu vire cOng nhu tram the gioi. 28 ICET LOAN Nan kinh to thj trueng mO can va hal Map tep click Chuang mot WTO tao Mau kian thuan Iqi cho cao doanh nghiOp, van too ra Sly biAn Ong cOa mot [ruling kink doanh nylty cang Ion honk* bit khi ma cac hiap djnh thuong mai dupe ki kat gift nude is va cac nu& trong khu vqc ye the gibi dang ngity cang xoa di cac rao can thue quan yea ai voi cac hoot dung =At Slap khAnDo vay nganh djch vu van tai &Nag vai trothat quan tong nhat la In tai da phuong thirc.Trong dieu Ician kinh to tlti, trubng ngay cans mer rOng, vim de hiOu qua loon dupe the doanh nghi8p deb len hang du bet vi bit Icl mot doanh nghiOp nao mu& ton tgi vi phat thin phiti Icon din thong yang cao hiau qua hoot dOng kinh doanh mia minh de thu duct lei nht*i tat da va nang cao Icha clang conh trash ctla doanh nghiap ten [hi [mono Qua Choi gian nghien aro thjrc tap Ni tong ty, dun tren nhung Men tithe da tich lu, trong qua trinh hoc tap rig wrong, ket hop voi qua trinh nghien cint rink kink kinh doanh cach vy van tai caa tong ty, em da monk don due ra mot so giai phap !Kim goy phAn nang cao hi8u qua Lint van tai hang hoa trong kinh doanh 'wet nliep khan. Tuy nhien do hp the ve mat thai gian, kien duly va kinh nghiam thyc to do vay bai viet kh8ng tomb khoi nhOng thieu x6tEm rat mong /than dupe sy clang goy 9 kien cea they c8 gido trong khoa. Em xinh cluln Minh cam ow! 29 MUC LUC Phan I: GI(11 MSC CHUNG vt CONG TY VAN TAI QU6C Tla PHU BAC 2 1. Gild IMO vi Gong ty 2 I. Ten, Ma chi, rid dign timid cOa ang ty 2 2.91 hinh [hank vit phi[ then ala Cling ty dui 19 van tai cult ta phis Bac 2 3. Tinh hinh ngutri lao dang tai COng ty van Si quay ti phia Bic 4 4. T6 dim lig may cac phOng ban 5 5. Chile nang, &dem vu cac phOng ban 5 Phan II THIJC TRANG HOAT LONG KINH DOANH 9 I. ICIMi guar ve cac nganh nghe kinh doanh 9 2. Chuyen cher hang hoa XS( bang container trong van S during bin 10 3. Bang bdo cao kat qua sfin /mat - kinh doanh coa Gang ty trong nam 2006 - 2007 . 19 4. Bang can d6i ka tan 21 5. null hinh sue" lao dOng 22 Phan III: PHILONG WONG VA BIEN PHAP NHAM NANG CAO HO QUA HOAT BONG KINH DOANH CIJA CONG TY 24 I. Phtm tick m0i Muting nganh 24 IL Mat s6 pinning Song chi, yen Sem [ging cao higu qua host dOng kinh doanh 25 MAI s6 kiln nghl voi ang ty daily van tai qudc to pit Bic 28 KET LOAN 29

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBáo cáo thực tập tại công ty vận tải Quốc tế phía Bắc.PDF
Luận văn liên quan