Đề tài Thực trạng công tác kế toán chi hoạt động ở văn phòng Sở Tài Chính Thanh Hoá

MỤC LỤC Trang Lời mở đầu CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI HOẠT ĐỘNG Ở ĐƠN VỊ HCSN THUẦN TUÝ 1. Chi hoạt động ở đơn vị HCSN thuần tuý 3 1.1 Nội dung chi hoạt động .3 1.2 Vai trò của chi hoạt động .3 1.3 Yêu cầu quản lý các khoản chi . .4 2. Kế toán chi hoạt động . 5 2.1 Nhiệm vụ của kế toán chi hoạt động . 5 2.2 Chứng từ sử dụng .5 2.3 Tài khoản sử dụng và phương pháp hoạch toán 12 2.4 Phương pháp hoạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 15 3. Sổ kế toán sử dụng 17 3.1 Sổ kế toán chi tiết 17 3.1.1 Sổ chi tiết chi hoạt động (Mẫu số S61a – HD) 18 a. Mục đích .19 b. Căn cứ ghi sổ và cách lập 19 3.2 Sổ kế toán tổng hợp .20 3.2.1 Hình thức kế toán nhật ký - sổ cái . 22 3.2.2 Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ . 24 3.2.3 Hình thức kế toán Nhật ký chung 26 3.2.4. Hình thức kế toán máy 27 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI HOẠT ĐỘNG TẠI SỞ TÀI CHÍNH THANH HOÁ 2.1 Đặc điểm, tình hình chung của đơn vị có ảnh hưỏng đến công 28 tác kế toán chi hoạt động 2.1.1 Về lịch sử hình thành 28 2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Sở Tài chính Thanh Hoá .28 a. Về số lượng cán bộ công nhân viên chức 29 b. Về chất lượng cán bộ công nhân viên chức 29 2.1.3. Bộ máy tài chính, cơ cấu các phòng 30 a. Ban lãnh đạo 30 b. Cơ cấu các phòng ban 31 2.1.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán . 32 a. Chức năng, nhiệm vụ của kế toán Sở Tài chính Thanh Hoá 32 b. Tổ chức bộ máy kế toán . 32 c. Tổ chức hình thức kế toán . 33 d. Tổ chức vận dụng chế độ chứng từ kế toán 33 e. Tổ chức công tác kế toán trong sở 33 f.Tổ chức vận dụng tài khoản kế toán 34 2.2 Thực trạng công tác kế toán chi hoạt động 34 ở sở Tài Chính Thanh Hoá 2.2.1 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ .35 a. Chứng từ sử dụng .35 b. Trình tự luân chuyển chứng từ 35 2.2.2 Hoạch toán kế toán chi tiết 36 2.2.3 Hoạch toán Kế toán tổng hợp . .69 a. Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ . 70 b. Sổ cái TK 661 . 71 c. Sổ chi tiết chi hoạt động 72 2.2.4 Đánh giá tình hình chi hoạt động tại văn phòng sở T/C . 80 2.3. Nhận xét chung tình hình chi hoạt động tại văn phòng sở T/C .82 3.1.1 những ưu điểm . .83 3.1.2 những mặt hạn chế .84 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI HOẠT ĐỘNG TẠI VĂN PHÒNG SỞ TÀI CHÍNH THANH HOÁ 3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện Công tác kế toán chi hoạt .86 động ở văn phòng Sở Tài Chính Thanh Hoá 3.2. Một số ý kiến góp phần hoàn thiện Công tác kế toán chi hoạt động ở văn phòng Sở Tài Chính Thanh Hoá Kết luận .90

doc94 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 17/04/2013 | Lượt xem: 1898 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực trạng công tác kế toán chi hoạt động ở văn phòng Sở Tài Chính Thanh Hoá, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
×n ®ång ch½n) ( kÌm theo 02 chøng tõ kÕ to¸n) Ng­êi ®Ò nghÞ thanh to¸n KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi duyÖt ( Ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) - C¨n cø vµo giÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n cña thñ quü c¬ quan ( ®· cã sù phª duyÖt cña l·nh ®¹o) KÕ to¸n h¹ch to¸n nh­ sau: Nî TK 661 2.145.000 Cã TK 111 2.145.000 Khi tiÕn hµnh thanh to¸n tiÒn ®iÖn kÕ to¸n lËp phiÕu chi: ( BiÓu 2.6) Së Tµi ChÝnh Thanh Ho¸ MÉu sè: C31- BB PhiÕu chi QuyÓn sè: 04 Ngµy 03 th¸ng 12 n¨m 2006 Sè: 668 Hä vµ tªn ng­êi nhËn tiÒn: NguyÔn ThÞ Thuý Nî TK 661 §Þa chØ: V¨n phßng Së Tµi ChÝnh Cã TK 111 Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn n­íc th¸ng 12 Sè tiÒn: 2.145.000® ViÕt b»ng ch÷ (Hai triÖu mét tr¨m bèn l¨m ngh×n ®ång ch½n) kÌm theo: 02 chøng tõ kÕ to¸n Thñ tr­ëng ®¬n vÞ Phô tr¸ch kÕ to¸n Ng­êi lËp (ký, hä tªn, ®ãng dÊu) ( ký, hä tªn) (ký, hä tªn) §· nhËn ®ñ sè tiÒn (ViÕt b»ng ch÷): (Hai triÖu mét tr¨m bèn l¨m ngh×n ®ång ch½n) Ngµy 03 th¸ng 12 n¨m 2006 Thñ quü Ng­êi nhËn (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) ( Nguån sè liÖu: VP Së T/C Thanh Ho¸) ( BiÓu 2.7) §¬n vÞ: Së Tµi ChÝnh Thanh Ho¸ MÉu sè: S02a-H Chøng tõ ghi sæ Sè: 668 Ngµy 03 th¸ng 12 n¨m 2006 TrÝch yÕu SHTK Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã Thanh to¸n tiÒn n­íc th¸ng 12 661 111 2.145.000 Céng 2.145.000 ( kÌm theo 02 chøng tõ kÕ to¸n) Ngµy 03 th¸ng 12 n¨m 2006 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng ( Ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) ( Nguån sè liÖu: VP Së T/C Thanh Ho¸) * Chi tiÒn nhiªn liÖu Së T/C Thanh Ho¸ Bé phËn: L¸i xe GiÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n Ngµy 02 th¸ng 12 n¨m 2006 Sè: KÝnh göi: Thñ tr­ëng c¬ quan vµ kÕ to¸n tr­ëng Hä tªn ng­êi ®Ò nghÞ thanh to¸n : NguyÔn V¨n V¹n Bé phËn: Tæ l¸i xe Néi dung thanh to¸n: Chi thanh to¸n tiÒn nhiªn liÖu trong th¸ng 11 Sè tiÒn ®Ò nghÞ thanh to¸n: 4.345.290® ViÕt b»ng ch÷( Bèn triÖu ba tr¨m bèn l¨m ngh×n hai tr¨m chÝn m­¬i ®ång) ( KÌm theo 10 chøng tõ kÕ to¸n) Ng­êi ®Ò nghÞ thanh to¸n KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi duyÖt ( Ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) C¨n cø vµo giÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n cña ng­êi ®Ò nghÞ ( ®· cã sù phª duyÖt cña l·nh ®¹o) KÕ to¸n h¹ch to¸n nh­ sau: Nî TK 661 4.345.290 Cã TK 111 4.345.290 Khi thanh to¸n tiÒn nhiªn liÖu cho l¸i xe kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp phiÕu chi (BiÓu 2.8) Së Tµi ChÝnh Thanh Ho¸ MÉu sè C31- BB PhiÕu chi QuyÓn sè: 04 Ngµy 03 th¸ng 12 n¨m 2006 Sè: 667 Hä vµ tªn ng­êi nhËn tiÒn: NguyÔn V¨n V¹n Nî TK 661 §Þa chØ: Tæ l¸i xe Cã TK 111 Lý do chi tiÒn: Thanh to¸n tiÒn nhiªn liÖu th¸ng 11 n¨m 2006 Sè tiÒn: 4.345.290 ®. ViÕt b»ng ch÷: ( Bèn triÖu ba tr¨m bèn l¨m ngh×n hai tr¨m chÝn m­¬i ®ång) KÌm theo: 10 chøng tõ gèc Thñ tr­ëng ®¬n vÞ kÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp biÓu (ký, hä tªn, ®ãng dÊu) (ký, hä tªn) ( ký, hä tªn) §· nhËn ®ñ sè tiÒn ( ViÕt b»ng ch÷) : (Bèn triÖu ba tr¨m bèn l¨m ngh×n hai tr¨m chÝn m­¬i ®ång) Ngµy 03 th¸ng 12 n¨m 2006 Thñ quü Ng­êi nhËn (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) ( Nguån sè liÖu: VP Së T/C Thanh Ho¸) * Chi tiÒn ®iÖn còng lµ mét trong nh÷ng kho¶n chi th­êng xuyªn cña ®¬n vÞ hµng th¸ng. Khi cã giÊy b¸o nî cña së ®iÖn lùc göi tíi, thñ quü v¨n phßng viÕt giÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n ®Ó kÕ to¸n duyÖt vµ lËp phiÕu chi Së T/C Thanh Ho¸ Bé phËn: V¨n phßng së GiÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n Thanh Ho¸ ngµy 01 th¸ng 12 n¨m 2006 Sè: KÝnh göi: Thñ tr­ëng c¬ quan vµ kÕ to¸n tr­ëng Hä tªn ng­êi ®Ò nghÞ thanh to¸n: NguyÔn ThÞ Thuý §¬n vÞ: V¨n phßng së T/C Néi dung thanh to¸n: Chi thanh to¸n tiÒn ®iÖn th¸ng 11 Sè tiÒn ®Ò nghÞ thanh to¸n: 4.890.560 ® ViÕt b»ng ch÷( Bèn triÖu t¸m tr¨m chÝn m­¬i ngh×n n¨m tr¨m s¸u m­¬i ®ång) ( KÌm theo 02 chøng tõ kÕ to¸n) Ng­êi ®Ò nghÞ thanh to¸n KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi duyÖt ( Ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) ( Nguån sè liÖu: VP Së T/C Thanh Ho¸) C¨n cø vµo giÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n cña thñ quü c¬ quan ( §· cã sù phª duyÖt cña l·nh ®¹o) KÕ to¸n h¹ch to¸n Nî TK 661 4.890.560 Cã TK 111 4.890.560 Khi thanh to¸n tiÒn ®iÖn kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp phiÕu chi: ( BiÓu 2.9) Së Tµi ChÝnh Thanh Ho¸ MÉu sè: C31- BB PhiÕu chi QuyÓn sè: 04 Ngµy 05 th¸ng 12 n¨m 2006 Sè: 674 Hä vµ tªn ng­êi nhËn tiÒn: NguyÔn ThÞ Thuý Nî TK 661 §Þa chØ: V¨n phßng Së Tµi ChÝnh Cã TK 111 Lý do chi tiÒn: Thanh to¸n tiÒn ®iÖn s¸ng th¸ng 11 n¨m 2006 Sè tiÒn: 4.890.560® ViÕt b»ng ch÷: ( Bèn triÖu t¸m tr¨m chÝn m­¬i ngh×n n¨m tr¨m s¸u m­¬i ®ång) KÌm theo: 02 chøng tõ kÕ to¸n Thñ tr­ëng ®¬n vÞ kÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp (ký, hä tªn, ®ãng dÊu) (ký, hä tªn) ( ký, hä tªn) §· nhËn ®ñ sè tiÒn (ViÕt b»ng ch÷) : (Bèn triÖu t¸m tr¨m chÝn m­¬i ngh×n n¨m tr¨m s¸u m­¬i ®ång) Ngµy 05 th¸ng 12 n¨m 2006 Thñ quü Ng­êi nhËn (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) ( Nguån sè liÖu: VP Së T/C Thanh Ho¸) ( BiÓu 2.10) §¬n vÞ: Së Tµi ChÝnh Thanh Ho¸ MÉu sè: S02a-H Chøng tõ ghi sæ Sè: 667 Ngµy 03 th¸ng 12 n¨m 2006 TrÝch yÕu SHTK Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã Thanh to¸n tiÒn nhiªn liÖu T11 661 111 4.345.290 Céng 4.345.290 ( kÌm theo 10 chøng tõ kÕ to¸n) Ngµy 03 th¸ng 12 n¨m 2006 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng ( Ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) ( BiÓu 2.11) §¬n vÞ: Së Tµi ChÝnh Thanh Ho¸ MÉu sè: S02a-H Chøng tõ ghi sæ Sè: 674 Ngµy 05 th¸ng 12 n¨m 2006 TrÝch yÕu SHTK Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã Thanh to¸n tiÒn ®iÖn s¸ng T12 661 111 4.890.560 Céng 4.890.560 ( kÌm theo 02 chøng tõ kÕ to¸n) Ngµy 05 th¸ng 12 n¨m 2006 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng ( Ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) ( Nguån sè liÖu: VP Së T/C Thanh Ho¸) * Môc 110: Mua vËt t­ v¨n phßng quý IV §Ó phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý t¹i ®¬n vÞ , hµng th¸ng c¨n cø vµo b¶ng tæng hîp v¨n phßng phÈm ®Ó lËp giÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n göi thñ tr­ëng ®¬n vÞ vµ kÕ to¸n tµi vô xin thanh to¸n. Së T/C Thanh Ho¸ Bé phËn: Phßng NS x· GiÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n Thanh Ho¸ ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 2006 Sè: KÝnh göi: Thñ tr­ëng c¬ quan vµ kÕ to¸n tr­ëng Hä vµ tªn ng­êi ®Ò nghÞ thanh to¸n: NguyÔn V¨n H­ng §¬n vÞ: Phßng Ng©n S¸ch X· - Së Tµi ChÝnh Néi dung thanh to¸n: Chi thanh to¸n tiÒn mua v¨n phßng phÈm Sè tiÒn ®Ò nghÞ thanh to¸n: 1.540.000 ® ViÕt b»ng ch÷( Mét triÖu n¨m tr¨m bèn m­¬i ngh×n ®ång ch½n) (KÌm theo: 01chøng tõ kÕ to¸n) Ng­êi ®Ò nghÞ thanh to¸n KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi duyÖt ( ký, hä tªn) ( ký, hä tªn) ( ký, hä tªn) Sau khi cã sù ®ång ý cña kÕ to¸n tr­ëng còng nh­ ng­êi duyÖt kÕ to¸n h¹ch to¸n nh­ sau: Nî TK 661 1.540.000 Cã TK 111 1.540.000 Khi thanh to¸n tiÒn mua v¨n phßng phÈm kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp phiÕu chi: ( BiÓu 2.12) Së Tµi ChÝnh Thanh Ho¸ MÉu sè: C31-BB PhiÕu chi QuyÓn sè: 04 Ngµy 07 th¸ng 12 n¨m 2006 Sè: 679 Hä vµ tªn ng­êi nhËn tiÒn: NguyÔn V¨n H­ng Nî TK 661 §Þa chØ: Phßng Ng©n S¸ch X· - Së Tµi ChÝnh Cã TK 111 Lý do chi tiÒn: Thanh to¸n tiÒn v¨n phßng phÈm Sè tiÒn: 1.540.000®. ViÕt b»ng ch÷: ( Mét triÖu n¨m tr¨m bèn m­¬i ngh×n ®ång ch½n) KÌm theo: 01 chøng tõ kÕ to¸n Thñ tr­ëng ®¬n vÞ kÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp (ký, hä tªn, ®ãng dÊu) (ký, hä tªn) ( ký, hä tªn) §· nhËn ®ñ sè tiÒn (ViÕt b»ng ch÷) : (M­êi hai triÖu hai tr¨m n¨m s¸u ngh×n b¶y tr¨m ®ång) Ngµy 07 th¸ng 12 n¨m 2006 Thñ quü Ng­êi nhËn (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) ( Nguån sè liÖu: VP Së T/C Thanh Ho¸) * Môc 111: Chi th«ng tin, tuyªn truyÒn, liªn l¹c Hµng th¸ng c¨n cø vµo ho¸ ®¬n dÞch vô viÔn th«ng cña tõng sè m¸y cña c¬ quan kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp chuyÓn kho¶n thanh to¸n cho b­u ®iÖn vµ lËp phiÕu chi nÕu thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt Ho¸ ®¬n ( GTGT) theo c«ng v¨n sè 3641TC/AC VT01 DÞch vô viÔn th«ng Ngµy 21/10/1998 cña TCT Liªn 2: Giao cho kh¸ch hµng Sªri: TA/2006T M· Sè: Sè: 092 160 2 7 0 0 2 4 2 0 9 2 8 B­u ®iÖn tØnh Thanh Ho¸ Tªn kh¸ch hµng: Së Tµi ChÝnh Thanh Ho¸. M· sè thuÕ………….. §Þa chØ:…………………. Sè ®iÖn tho¹i: ( fax) : M· sè b­u ®iÖn: 287 Göi ®i…………………H×nh thøc thanh to¸n …chuyÓn kho¶n 1.716.858 ® §VT: §ång DÞch vô sö dông Thµnh tiÒn (1) C­íc ®iÖn tho¹i th¸ng 10/2006 1.560.780 (2) ThuÕ suÊt GTGT: 10% x (1) 156.078 (1) +(2) Tæng céng tiÒn thanh to¸n 1.716.858 Sè tiÒn b»ng ch÷ ( Mét triÖu b¶y tr¨m m­êi s¸u ngh×n t¸m tr¨m n¨m t¸m ®ång) Ngµy 02 th¸ng 12 n¨m 2006 Ng­êi nép ký nhËn Nh©n viªn giao dÞch ®· ký ( §· ký ) ( §· ký) ( Nguån sè liÖu: VP Së T/C Thanh Ho¸) MÉu sè C2 – 05/NS GiÊy rót dù to¸n ng©n s¸ch Niªn ®é: 2006 Kiªm chuyÓn kho¶n, chuyÓn tiÒn th­ - ®iÖn Sè: 365 Kh«ng ghi vµo khu vùc nµy CÊp sÐc b¶o chi T¹m øng Thùc chi Ng©n s¸ch: tØnh ( Khung nµo kh«ng sö dông th× g¹ch chÐo) §¬n vÞ tr¶ tiÒn: V¨n Phßng Së Tµi ChÝnh Thanh Ho¸ M· Sè: §VSDNS: 3401490028 M· ®Þa bµn: 04 Tªn CTMT: M· CTMT Sè tµi kho¶n:….. 14111.000 001…. T¹i KBNN: …..Thanh Ho¸…. §¬n vÞ nhËn tiÒn: B­u ®iÖn tØnh Thanh Ho¸ Sè Tµi kho¶n: 286 101 000 034 t¹i NH N«ng NghiÖp Néi dung thanh to¸n M· nguån Ch­¬ng Lo¹i Kho¶n Môc TiÓu môc Sè tiÒn Tr¶ tiÒn ®iÖn tho¹i th¸ng 12 005 13 01 111 01 1.716.858 Céng 1.716.858 Tæng sè tiÒn ghi b»ng ch÷ (Mét triÖu b¶y tr¨m m­êi s¸u ngh×n t¸m tr¨m n¨m t¸m ®ång) §¬n vÞ tr¶ tiÒn Ngµy 05 th¸ng 12 n¨m 2006 KÕ to¸n tr­ëng chñ tµi kho¶n KBNN a ghi sæ ngµy.. ( §· nhËn ®ñ tiÒn) KBNN B, NH B ghi sæ ngµy …… Thñ quü kÕ to¸n kÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc ( Nguån sè liÖu: VP Së T/C Thanh Ho¸) * Ghi vµo chøng tõ ghi sæ ( BiÓu 2.13) §¬n vÞ: Së Tµi ChÝnh Thanh Ho¸ MÉu sè: S02a-H Chøng tõ ghi sæ Sè: 679 Ngµy 07 th¸ng 12 n¨m 2006 TrÝch yÕu SHTK Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã 1.540.000 Thanh to¸n tiÒn v¨n phßng phÈm 661 111 1.540.000 Céng ( kÌm theo 01 chøng tõ kÕ to¸n) Ngµy 07 th¸ng 12 n¨m 2006 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng ( ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) ( BiÓu 2.14) §¬n vÞ: Së Tµi ChÝnh Thanh Ho¸ MÉu sè: S02a-H Chøng tõ ghi sæ Sè: 675 Ngµy 05 th¸ng 12 n¨m 2006 TrÝch yÕu SHTK Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã Thanh to¸n tiÒn ®iÖn tho¹i T12 661 111 1.716.858 Céng 1.716.858 ( kÌm theo 01 chøng tõ kÕ to¸n) Ngµy 05 th¸ng 12 n¨m 2006 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng ( ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) ( Nguån sè liÖu: VP Së T/C Thanh Ho¸) *Môc 112 ( Chi héi nghÞ) Chi héi nghÞ còng lµ mét trong nh÷ng néi dung chi ho¹t ®éng cña Së Tµi ChÝnh. C¨n cø vµo nghÞ quyÕt sè 42/2006/NQ - H§ND tØnh Thanh Ho¸ quy ®Þnh vÒ chÕ ®é héi nghÞ, c¨n cø vµo danh s¸ch nh÷ng thµnh viªn tham gia héi nghÞ, giÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n kÕ to¸n lËp phiÕu chi ®Ýnh kÌm ®Ó quyÕt to¸n chi héi nghÞ víi ban l·nh ®¹o c¬ quan. (TrÝch) Danh s¸ch héi nghÞ giao ban vÒ viÖc söa ®æi vÒ luËt ng©n s¸ch Nhµ n­íc (BiÓu 2.15) Ngµy 10 th¸ng 12 n¨m 2006 STT Hä vµ tªn §¬n vÞ Chøc danh Sè tiÒn Ký nhËn 1 NguyÔn L­¬ng th¨ng Së T/C P.G§ 10.000 §· ký 2 TrÇn V¨n Ngäc Së T/C TP 10.000 §· ký 3 NguyÔn H÷u B»ng Së T/C CV 10.000 §· ký 4 TrÞnh Anh §«ng Së T/C CV 10.000 §· ký 5 NguyÔn ThÞ H»ng Së T/C CV 10.000 §· ký 6 Vò thÞ LÖ Së T/C PP 10.000 §· ký 7 NguyÔn ThÞ H»ng Së T/C CV 10.000 §· ký 8 NguyÔn ThÞ Hµo Së T/C CV 10.000 §· ký 9 NguyÔn H÷u §èc Së T/C CV 10.000 §· ký 10 NguyÔn ThÞ Lan Së T/C CV 10.000 §· ký ….. 31 Céng 310.000 Sè tiÒn ViÕt b»ng ch÷: ( Ba tr¨m m­êi ngh×n ®ång ch½n) Ng­êi lËp biÓu ( NguyÔn ThÞ Thuý) Së T/C Thanh Ho¸ Bé phËn: V¨n phßng së GiÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n Ngµy 10 th¸ng 12 n¨m 2006 Sè: KÝnh göi: Thñ tr­ëng c¬ quan vµ kÕ to¸n tr­ëng Hä tªn ng­êi ®Ò nghÞ thanh to¸n : NguyÔn thÞ Thuý Bé phËn: V¨n phßng së T/C Néi dung thanh to¸n: Chi thanh to¸n tiÒn héi nghÞ Sè tiÒn ®Ò nghÞ thanh to¸n: 310.000® ViÕt b»ng ch÷( Ba tr¨m m­êi ngh×n ®ång ch½n) ( kÌm theo 01 chøng tõ kÕ to¸n) Ng­êi ®Ò nghÞ thanh to¸n KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi duyÖt ( ký, hä tªn) ( ký, hä tªn) ( ký, hä tªn) Khi thñ tr­ëng c¬ quan phª duyÖt, kÕ to¸n duyÖt vµ ho¹ch to¸n nh­ sau: Nî TK 661 310.000 Cã TK 111 310.000 Sau ®ã tiÕn hµnh lËp phiÕu chi: ( BiÓu 2.16) Së Tµi ChÝnh Thanh Ho¸ MÉu sè: C31-BB PhiÕu chi QuyÓn sè: 04 Ngµy 10 th¸ng 12 n¨m 2006 Sè: 682 Hä vµ tªn ng­êi nhËn tiÒn: NguyÔn ThÞ Thuý Nî TK 661 §Þa chØ: V¨n phßng Së Tµi ChÝnh Cã TK 111 Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn héi nghÞ Sè tiÒn: 310.000® ViÕt b»ng ch÷ (Ba tr¨m m­êi ngh×n ®ång ch½n) kÌm theo: 01 chøng tõ kÕ to¸n Thñ tr­ëng ®¬n vÞ Phô tr¸ch kÕ to¸n Ng­êi lËp (ký, hä tªn, ®ãng dÊu) ( ký, hä tªn) (ký, hä tªn) §· nhËn ®ñ sè tiÒn (ViÕt b»ng ch÷): (hai triÖu mét tr¨m bèn l¨m ngh×n ®ång ch½n) Ngµy 10 th¸ng 12 n¨m 2006 Thñ quü Ng­êi nhËn (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) ( Nguån sè liÖu: VP Së T/C Thanh Ho¸) ( BiÓu 2.17) §¬n vÞ: Së Tµi ChÝnh Thanh Ho¸ MÉu sè: S02a-H Chøng tõ ghi sæ Sè: 682 Ngµy 10 th¸ng 12 n¨m 2006 TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã Thanh to¸n tiÒn héi nghÞ 661 111 310.000 Céng 310.000 ( kÌm theo 01 chøng tõ kÕ to¸n) Ngµy 10 th¸ng 12 n¨m 2006 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng ( ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) * Môc 113( Chi c«ng t¸c phÝ) Chi c«ng t¸c phÝ còng lµ mét trong nh÷ng kho¶n chi mang tÝnh chÊt th­êng xuyªn cña ®¬n vÞ. Khi thanh to¸n tiÒn c«ng t¸c phÝ tr×nh tù nh­ sau: - C¨n cø vµo th«ng t­ sè 118/2004/TT – BTC ngµy 08/12/2004 cña Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc quy ®Þnh chÕ ®é c«ng t¸c phÝ ®èi víi c¸c c¬ quan hµnh chÝnh. - C¨n cø vµo nghÞ quyÕt sè 42/2006/NQ - H§ND tØnh Thanh Ho¸ quy ®Þnh vÒ chÕ ®é c«ng t¸c phÝ - C¨n cø vµo giÊy ®i c«ng t¸c ( giÊy ®i ®­êng) §¬n vÞ : Së Tµi ChÝnh Thanh Ho¸ GiÊy §i ®­êng Sè: 329 CÊp cho: Lª ThÞ §ång Chøc vô: Phã phßng Ng©n s¸ch x· §­îc cö ®i c«ng t¸c t¹i Hµ Néi Theo c«ng lÖnh ( giÊy giíi thiÖu) sè … ngµy 06 th¸ng 12 n¨m 2006 Tõ ngµy 10 th¸ng 12 ®Õn ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 2006 Ngµy 08 th¸ng 12 n¨m 2006 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ( ký, hä tªn, ®ãng dÊu) TiÒn øng tr­íc L­¬ng....………………® C«ng t¸c phÝ…….……® Céng………………….® 1. Phô cÊp ®i ®­êng: Céng 250.000 ® 2. Phô cÊp l­u tró: 600.000 § Tæng céng ngµy c«ng t¸c: 850.000 § Ngµy17 th¸ng 10 n¨m 2006 DuyÖt DuyÖt Thêi gian l­u tró ®­îc h­ëng phô cÊp Sè tiÒn ®­îc thanh to¸n lµ 1.620.000® 5 ngµy Ng­êi ®i c«ng t¸c Phô tr¸ch bé phËn KÕ to¸n tr­ëng ( ký, hä tªn) ( ký, hä tªn) ( ký, hä tªn) ( BiÓu 2.18) B¶ng tæng hîp c«ng t¸c phÝ Th¸ng 12 n¨m 2006 §VT: 1000® STT Hä vµ tªn N¬i c«ng t¸c Sè lÇn ®i Sè tiÒn Ký nhËn 1 Lª Anh Duy ThiÖu Ho¸ 3 200.000 2 NguyÔn ThÞ Lan Hµ Néi 1 240.000 3 Lª ThÞ §ång Hµ Néi 2 850.000 4 Do·n V¨n V­îng Ngäc LÆc 2 420.000 5 Qu¸ch ThÕ Anh Thä Xu©n 1 40.000 …….. 13 Lª Do·n Hîp SÇm S¬n 2 80.000 Céng th¸ng 12/2006 2.790.000 - C¨n cø vµo b¶ng tæng hîp c«ng t¸c phÝ (biÓu 2.18) kÕ to¸n tiÕn hµnh viÕt phiÕu chi ( biÓu 2.19) vµ tõ phiÕu chi kÕ to¸n vµo chøng tõ ghi sæ ( biÓu 2.20) ( BiÓu 2.19) Së Tµi ChÝnh Thanh Ho¸ MÉu sè: C31-BB PhiÕu chi QuyÓn sè: 04 Ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2006 Sè: 705 Hä vµ tªn ng­êi nhËn tiÒn: Lª ThÞ §ång Nî TK 661 §Þa chØ: Phßng Ng©n S¸ch X· Cã TK 111 Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn c«ng t¸c phÝ Sè tiÒn: 850.000® ViÕt b»ng ch÷ (T¸m tr¨m n¨m m­¬i ngh×n ®ång) kÌm theo: 06 chøng tõ kÕ to¸n Thñ tr­ëng ®¬n vÞ Phô tr¸ch kÕ to¸n Ng­êi lËp (ký, hä tªn, ®ãng dÊu) ( ký, hä tªn) (ký, hä tªn) §· nhËn ®ñ sè tiÒn (ViÕt b»ng ch÷): (hai triÖu mét tr¨m bèn l¨m ngh×n ®ång ch½n) Ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2006 Thñ quü Ng­êi nhËn (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) ( Nguån sè liÖu: VP Së T/C Thanh Ho¸) T­¬ng tù kÕ to¸n lËp phiÕu chi khi thanh to¸n tiÒn c«ng t¸c phÝ cho c¸c ®èi t­îng ®­îc thanh to¸n trong b¶ng tæng hîp c«ng t¸c phÝ §¬n vÞ: Së Tµi ChÝnh Thanh Ho¸ (BiÓu 2.20) Chøng tõ ghi sæ MÉu sè: S02a-H Sè: 707 Ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2006 TrÝch yÕu SHTK Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã Thanh to¸n tiÒn c«ng t¸c phÝ T10 661 111 2.790.000 Céng 2.790.000 ( kÌm theo 17 chøng tõ kÕ to¸n) Ngµy 25 th¸ng 10 n¨m 2006 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng ( ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) *Môc 117( Söa ch÷a th­êng xuyªn TSC§, c¬ së h¹ tÇng phôc vô chuyªn m«n) C¸c kho¶n chi tµi s¶n cè ®Þnh phôc vô chuyªn m«n duy tr× c¬ së h¹ tÇng nh­ söa ch÷a «t«, ®­êng ®iÖn cÊp tho¸t n­íc.. hay c¸c kho¶n chi cho nghiÖp vô chuyªn m«n cña tõng ngµnh nh­ s¸ch tµi liÖu chuyªn m«n, in Ên …tr×nh tù lu©n chuyÓn chøng tõ t­¬ng tù nh­ nhau. KÕ to¸n c¨n cø vµo giÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n vµ c¸c chøng tõ gèc kÌm tiÕn hµnh lËp phiÕu chi. Së T/C Thanh Ho¸ Bé phËn: Tæ l¸i xe GiÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n Thanh Ho¸ ngµy 11 th¸ng 12 n¨m 2006 Sè: 585 KÝnh göi: Thñ tr­ëng c¬ quan vµ kÕ to¸n tr­ëng Hä tªn ng­êi ®Ò nghÞ thanh to¸n : NguyÔn V¨n Hîp Bé phËn: Tæ l¸i xe Néi dung thanh to¸n: Chi thanh to¸n tiÒn s÷a ch÷a xe cho gi¸m ®èc së Sè tiÒn ®Ò nghÞ thanh to¸n: 1.780.000® ViÕt b»ng ch÷( Mét triÖu b¶y tr¨m t¸m m­¬i ngh×n ®ång ch½n) ( kÌm theo 02 chøng tõ kÕ to¸n) Ng­êi ®Ò nghÞ thanh to¸n KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi duyÖt ( ký, hä tªn) ( ký, hä tªn) ( ký, hä tªn) ( Nguån sè liÖu: VP Së T/C Thanh Ho¸) Khi thanh to¸n tiÒn cho l¸i xe kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp phiÕu chi: (BiÓu 2.21) Së Tµi ChÝnh Thanh Ho¸ MÉu sè: C31-BB PhiÕu chi QuyÓn sè: 04 Ngµy 17 th¸ng 12 n¨m 2006 Sè: 695 Hä vµ tªn ng­êi nhËn tiÒn: NguyÔn V¨n Hîp Nî TK 661 §Þa chØ: Tæ l¸i xe Cã TK 111 Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn s÷a ch÷a xe Sè tiÒn: 1.780.000® ViÕt b»ng ch÷ (Mét triÖu b¶y tr¨m t¸m m­¬i ngh×n ®ång) kÌm theo: 02 chøng tõ kÕ to¸n Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp (ký, hä tªn, ®ãng dÊu) ( ký, hä tªn) (ký, hä tªn) §· nhËn ®ñ sè tiÒn (ViÕt b»ng ch÷): (hai triÖu mét tr¨m bèn l¨m ngh×n ®ång ch½n) Ngµy 17 th¸ng 12 n¨m 2006 Thñ quü Ng­êi nhËn (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) * Ghi vµo chøng tõ ghi sæ (BiÓu 2.22) §¬n vÞ: Së Tµi ChÝnh Thanh Ho¸ MÉu sè: S02a-H Chøng tõ ghi sæ Sè: 695 Ngµy 17 th¸ng 12 n¨m 2006 TrÝch yÕu SHTK Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã Thanh to¸n tiÒn söa ch÷a « t« 661 111 1.780.000 Céng 1.780.000 ( kÌm theo 02 chøng tõ kÕ to¸n) Ngµy 17 th¸ng 12 n¨m 2006 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng ( ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) *Môc 134( Chi kh¸c) Chi phÝ kh¸c còng lµ mét trong nh÷ng kho¶n chi lín cña së Tµi ChÝnh gåm c¸c kho¶n chi nh­: Chi kû niÖm c¸c ngµy lÔ lín, chi b¶o hiÓm tµi s¶n vµ ph­¬ng tiÖn cña c¸c ®¬n vÞ dù to¸n hay nh­ chi tiÕp kh¸ch….. KÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c ho¸ ®¬n, chøng tõ gèc vµ giÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n sau khi h¹ch to¸n lËp phiÕu chi vµ thanh to¸n cho ng­êi ®Ò nghÞ thanh to¸n. Së T/C Thanh Ho¸ Bé phËn: Phßng C«ng s¶n- Gi¸ c¶ GiÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n Thanh Ho¸ ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 2006 Sè: KÝnh göi: Thñ tr­ëng c¬ quan vµ kÕ to¸n tr­ëng Hä tªn ng­êi ®Ò nghÞ thanh to¸n: TrÇn V¨n T©m §¬n vÞ: Phßng C«ng s¶n – Gi¸ c¶ Néi dung thanh to¸n: Chi thanh to¸n tiÒn chi tiÕp kh¸ch Sè tiÒn ®Ò nghÞ thanh to¸n: 7.850.000 ®. ViÕt b»ng ch÷( b¶y triÖu t¸m tr¨m n¨m m­¬i ngh×n ®ång) ( kÌm theo 03 chøng tõ kÕ to¸n) Ng­êi ®Ò nghÞ thanh to¸n KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi duyÖt ( ký, hä tªn) ( ký, hä tªn) ( ký, hä tªn) C¨n cø vµo giÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp phiÕu chi: (BiÓu 2.23) Së Tµi ChÝnh Thanh Ho¸ MÉu sè: C31-BB PhiÕu chi QuyÓn sè: 04 Ngµy 19 th¸ng 12 n¨m 2006 Sè: 699 Hä vµ tªn ng­êi nhËn tiÒn: TrÇn V¨n T©m Nî TK 661 §Þa chØ: Phßng C«ng s¶n – Gi¸ C¶ Cã TK 111 Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn tiÕp kh¸ch Sè tiÒn: 7.850.000® ViÕt b»ng ch÷ (B¶y triÖu t¸m tr¨m n¨m m­¬i ngh×n) kÌm theo: 03 chøng tõ kÕ to¸n Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp (ký, hä tªn, ®ãng dÊu) ( ký, hä tªn) (ký, hä tªn) §· nhËn ®ñ sè tiÒn (ViÕt b»ng ch÷): (hai triÖu mét tr¨m bèn l¨m ngh×n ®ång ch½n) Ngµy 19 th¸ng 12 n¨m 2006 Thñ quü Ng­êi nhËn (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) ( Nguån sè liÖu: VP Së T/C Thanh Ho¸) *Ghi vµo chøng tõ ghi sæ (BiÓu 2.24) §¬n vÞ: Së Tµi ChÝnh Thanh Ho¸ MÉu sè: S02a-H Chøng tõ ghi sæ Sè: 699 Ngµy 19 th¸ng 12 n¨m 2006 TrÝch yÕu SHTK Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã Thanh to¸n tiÒn tiÕp kh¸ch 661 111 7.850.000 Céng 7.850.000 ( kÌm theo 03 chøng tõ kÕ to¸n) Ngµy 19 th¸ng 12 n¨m 2006 Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng ( ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) *Môc 145 ( Mua s¾m TSC§ dïng cho chuyªn m«n) §èi víi kho¶n chi mua s¾m dïng cho c«ng t¸c chuyªn m«n nh­ thiÕt bÞ tin häc, ®å gç, ®å nhùa cao cÊp … C¨n cø vµo nhu cÇu sö dông cña ®¬n vÞ tiÕn hµnh mua s¾m TSC§ vÒ nhËp kho sau ®ã xuÊt kho phôc vô cho c«ng t¸c chuyªn m«n nghiÖp vô theo yªu cÇu cña c¸c phßng ban. Dùa vµo ho¸ ®¬n mua hµng, phiÕu nhËp kho ®¬n vÞ tiÕn hµnh lËp biªn b¶n giao nhËn TSC§ göi cho bé phËn kÕ to¸n tµi vô lµm c¨n cø ghi sæ. Biªn b¶n giao nhËn tµi s¶n cè ®Þnh Ngµy 24 th¸ng 10 n¨m 2006 Sè: 05 Nî: Cã: C¨n cø vµo quyÕt ®Þnh sè: 321 ngµy 20 th¸ng 09 n¨m 2006 cña viÖc bµn giao TSC§ Ban giao nhËn TSC§ gåm: ¤ng: NguyÔn V¨n Minh chøc vô: Tr­ëng phßng kü thuËt §¹i diÖn bªn giao ¤ng: TrÇn V¨n Ngäc chøc vô: Tr­ëng phßng HCSN §¹i diÖn bªn nhËn ¤ng: NguyÔn H÷u Th¶o chøc vô: Phã v¨n phßng §¹i diÖn bªn nhËn §Þa ®iÓm giao nhËn TSC§: Së Tµi ChÝnh Thanh Ho¸ X¸c nhËn vÒ viÖc giao nhËn nh­ sau: §VT:1000® T T Tªn, ký hiÖu, quy c¸ch( cÊp h¹ng) TSC§ Sè hiÖu TSC§ N­íc s¶n xuÊt N¨m s¶n xuÊt N¨m ®­a vµo sö dông C«ng suÊt (diÖn tÝch) TÝnh nguyªn gi¸ TSC§ Gi¸ Mua (gi¸ thµnh) C­íc phÝ vËn chuyÓn Chi phÝ ch¹y thö Nguyªn gi¸ TSC§ Tû lÖ HMTS C§ Tµi liÖu kü thuËt kÌm theo A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -M¸y in 10 m¸y vi tÝnh 4.700 50.000 100 500 4.800 50.500 Céng x x x x x 54.700 600 55.300 Thñ tr­ëng bªn nhËn KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi nhËn Ng­êi giao ( Ký, hä tªn, ®ãng dÊu) bªn nhËn ( Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) C¨n cø vµo hîp ®ång mua m¸y in vµ m¸y tÝnh kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp giÊy rót dù to¸n ng©n s¸ch kiªm chuyÓn kho¶n ®Ó thanh to¸n cho c«ng ty m¸y tÝnh ¸ ch©u. MÉu sè C2 – 05/NS GiÊy rót dù to¸n ng©n s¸ch Niªn ®é: 2006 Kiªm chuyÓn kho¶n, chuyÓn tiÒn th­ - ®iÖn Sè: CÊp sÐc b¶o chi T¹m øng Thùc chi Ng©n s¸ch: tØnh ( Khung nµo kh«ng sö dông th× g¹ch chÐo) §¬n vÞ tr¶ tiÒn: V¨n Phßng Së Tµi ChÝnh Thanh Ho¸ M· Sè: §VSDNS: 3401490028 M· ®Þa bµn: 04 Tªn CTMT: M· CTMT Sè tµi kho¶n:….. 14111.000 001…. T¹i KBNN: …..Thanh Ho¸…. §¬n vÞ nhËn tiÒn: C«ng ty m¸y tÝnh ¸ Ch©u Sè Tµi kho¶n: 286 101 000 034 t¹i NH Aribank Néi dung thanh to¸n M· nguån Ch­¬ng Lo¹i Kho¶n Môc TiÓu môc Sè tiÒn Tr¶ tiÒn mua m¸y in vµ m¸y vi tÝnh 005 13 01 145 55.300.000 Céng 55.300.000 Tæng sè tiÒn ghi b»ng ch÷ (N¨m l¨m triÖu ba tr¨m ngh×n ®ång ch½n) §¬n vÞ tr¶ tiÒn Ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2006 KÕ to¸n tr­ëng chñ tµi kho¶n KBNN a ghi sæ ngµy.. ( §· nhËn ®ñ tiÒn) KBNN B, NH B ghi sæ ngµy … Thñ quü kÕ to¸n kÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc * C¨n cø vµo c¸c giÊy rót dù to¸n kim chuyÓn kho¶n, chuyÓn tiÒn th­ ®iÖn, kÕ to¸n lËp b¶ng kª chøng tõ sau: (BiÓu 2.25) B¶ng kª chuyÓn kho¶n th¸ng 12 n¨m 2006 §VT: §ång Ngµy Sè CTõ Néi dung Sè tiÒn 05/12/2006 675 Tr¶ tiÒn ®iÖn tho¹i th¸ng 12 1.716.858 25/12/2006 704 Tr¶ tiÒn mua m¸y in vµ m¸y tÝnh 55.300.000 Céng 57.016.858 ( N¨m b¶y triÖu kh«ng tr¨m m­êi s¸u ngh×n t¸m tr¨m n¨m t¸m ®ång) KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp biÓu ( ký, hä tªn) ( ký, hä tªn) Tõ b¶ng kª kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo chøng tõ ghi sæ (BiÓu 2.26) §¬n vÞ: Së Tµi ChÝnh Thanh Ho¸ MÉu sè: S02a-H Chøng tõ ghi sæ Sè:.716. Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2006 TrÝch yÕu SHTK Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã ChuyÓn tiÒn thanh to¸n cho ®¬n vÞ kh¸c 661 112 57.016.858 Céng 57.016.858 ( kÌm theo 04 chøng tõ kÕ to¸n) Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2006 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng ( ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) (BiÓu 2.27) Së Tµi ChÝnh Thanh Ho¸ B¶ng tæng hîp chøng tõ kÕ to¸n cïng lo¹i (Sè 78 ngµy 30/12/2006) Ghi cã TK: 1111 - TiÒn mÆt VN§ Bao gåm c¸c chøng tõ: Tõ ngµy 01/12/2006 ®Õn ngµy 30/12/2006 §VT: §ång Chøng tõ Néi dung nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh Tæng Sè tiÒn Ngµy Sè 02/12/2006 664 Chi tiÒn mua kho¸ 84.000 04/12/2006 669 Chi tiÒn mua bót , th­íc 57.000 05/12/2006 674 Chi tiÒn s÷a ch÷a m¸y in 370.000 07/12/2006 678 Chi tiÒn mua ghÕ 785.000 07/12/2006 679 Chi tiÒn mua tñ ®ùng hå s¬ 1.540.000 ……. … 08/12/2006 681 Chi mua ghÕ VP b»ng C/Kho¶n 2.450.000 17/12/2006 693 Chi mua giÊy in 180.000 18/12/2006 696 Chi tiÒn mua mùc in 170.000 20/12/2006 701 Chi tiÒn mua gim dËp 27.000 25/12/2006 708 Chi tiÒn mua s¾m dông cô VP 3.780.00 30/12/2006 715 VËt t­ v¨n phßng kh¸c 578.000 Tæng céng 12.540.000 (BiÓu 2.28) §¬n vÞ: Së Tµi ChÝnh Thanh Ho¸ MÉu sè: S02a-H Chøng tõ ghi sæ Sè:716 Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2006 TrÝch yÕu SHTK Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã Chi mua vËt t­, v¨n phßng 661 111 12.540.000 Céng 12.540.000 ( kÌm theo 83 chøng tõ kÕ to¸n) Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2006 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng ( ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) (BiÓu 2.2.9) Së Tµi ChÝnh Thanh Ho¸ B¶ng tæng hîp chøng tõ kÕ to¸n cïng lo¹i (Sè 82 ngµy 30/12/2006) Ghi cã TK: 1111 - TiÒn mÆt VN§ Bao gåm c¸c chøng tõ: Tõ ngµy 01/12/2006 ®Õn ngµy 30/12/2006 §VT: §ång Chøng tõ Néi dung nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh Tæng Sè tiÒn Ngµy Sè 04/12/2006 668 Söa ch÷a ®­êng ®iÖn 210.000 12/12/2006 684 Söa ch÷a ®iÒu hoµ nhiÖt ®é 80.000 17/12/2006 694 Chi söa ch÷a «t« gi¸m ®èc 1.780.000 20/12/2006 702 B¶o tr× m¸y vi tÝnh 120.000 21/12/2006 703 Söa ch÷a m¸y p«t« v¨n phßng 578.000 25/12/2006 709 Söa ch÷a thiÕt bÞ phßng ch¸y, ch÷a ch¸y 325.000 29/12/2006 712 Söa ch÷a xe chuyªn dïng 2.579.000 Céng 5.672.000 (BiÓu 2.30) §¬n vÞ: Së Tµi ChÝnh Thanh Ho¸ MÉu sè: S02a-H Chøng tõ ghi sæ Sè: 717 Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2006 TrÝch yÕu SHTK Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã Chi söa ch÷a th­êng xuyªn TSC§ phôc vô chuyªn m«n 661 111 5.672.000 Céng 5.672.000 ( kÌm theo 25 chøng tõ kÕ to¸n) Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2006 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng ( ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) §ång thêi víi qu¸ tr×nh ghi c¸c chøng tõ kÕ to¸n vµo chøng tõ ghi sæ th× hµng ngµy hoÆc ®Þnh kú kÕ to¸n ®ång thêi còng ghi c¸c chøng tõ kÕ to¸n vµo c¸c sæ chi tiÕt chi ho¹t ®éng. D­íi ®©y lµ trÝch dÉn mét sè sæ chi tiÕt chi ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ ®­îc ph¶n ¸nh tõ c¸c chøng tõ kÕ to¸n ®· ®­îc ghi vµo chøng tõ ghi sæ. Sæ chi tiÕt chi ho¹t ®éng( Môc 100, 110, 117) 2.2.3 H¹ch to¸n kÕ to¸n tæng hîp a. Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Sau khi lËp chøng tõ ghi sæ kÕ to¸n vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ ®Ó lÊy sè hiÖu vµ ngµy, th¸ng. (BiÓu 2.34) §¬n vÞ: Së Tµi ChÝnh Thanh Ho¸ MÉu sè S 02b-H Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ (TrÝch quý IV) N¨m 2006 §VT: §ång Chøng tõ ghi sæ Sè tiÒn Chøng tõ ghi sæ Sè tiÒn Sè hiÖu Ngµy th¸ng Sè hiÖu Ngµy th¸ng 525 02/10/2006 865.500 532 04/10/2006 1.430.000 667 03/12/2006 4.345.290 547 10/10/2006 245.000 668 03/12/2006 2.145.000 559 15/10/2006 67.500 675 05/12/2006 1.716.858 563 17/10/2006 24.000 679 07/12/2006 1.540.000 572 19/10/2006 148.005.000 682 10/12/2006 310.000 578 25/10/2006 4.569.600 691 15/12/2006 148.005.000 598 31/10/2006 179.000 695 17/12/2006 1.780.000 605 02/11/2006 48.500 698 19/12/2006 28.120.950 611 06/11/2006 1.789.000 699 19/12/2006 7.850.000 ……….. ……. 626 17/11/2006 148.005.000 707 25/12/2006 2.790.000 632 18/11/2006 86.500 716 31/12/2006 12.540.000 642 22/11/2006 6.579.000 717 31/12/2006 5.672.000 647 24/11/2006 2.451.300 654 27/11/2006 24.000 660 30/11/2006 96.500 Céng 571.670.500 Céng 389.631.900 - Sæ nµy cã ………….trang, ®¸nh sè tõ trang 01 ®Õn trang …. - Ngµy më sæ…01/10/2006……………… Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2006 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ( ký, hä tªn) ( ký, hä tªn) ( ký, hä tªn, ®ãng dÊu) Sau khi kÕ to¸n vµo Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ, kÕ to¸n tiÕn hµnh vµo sæ c¸i. b. Sæ c¸i V× ®¬n vÞ sö dông h×nh thøc kÕ to¸n lµ chøng tõ ghi sæ nªn sæ kÕ to¸n tæng hîp lµ sæ c¸i tµi kho¶n 661: Chi ho¹t ®éng. (BiÓu 2.35) Së Tµi ChÝnh Thanh Ho¸ MÉu sè S02c- H Sæ c¸i Thêi gian tõ ngµy 01/10 ®Õn ngµy 31/12 n¨m 2006 Tµi kho¶n cÊp 1: 661 – Chi ho¹t ®éng Tµi kho¶n cÊp 2: 6612 – Chi ho¹t ®éng n¨m nay ( TrÝch) §VT: §ång Ngµy th¸ng ghi sæ CTGS DiÔn gi¶i SHTK §¦ Sè tiÒn Ghi chó Sè hiÖu Ngµy th¸ng Nî Cã Sè d­ ®Çu quý 57.795.500 07/10 549 07/10 Chi tiÕp kh¸ch 111 5.670.600 15/10 560 15/10 Chi thanh to¸n tiÒn ®iÖn tho¹i T9 111 1.916.850 17/10 564 17/10 Chi tr¶ tiÒn héi nghÞ phÝ 111 780.000 19/10 572 19/10 Chi tr¶ tiÒn l­¬ng cho CBCNV T10 334 148.005.000 19/10 573 19/10 Chi C/K BHXH,BHYT, KPC§ 112 28.120.950 25/10 577 25/10 Chi c«ng t¸c phÝ 111 3.578.000 31/10 597 31/10 Chi chuyÓn kho¶n th¸ng 10 112 57.016.000 05/11 609 05/11 Chi thanh to¸n tiÒn ®iÖn th¸ng 10 111 4.890.560 06/11 612 06/11 Chi tr¶ tiÒn n­íc th¸ng 10 111 2.345.500 17/11 626 17/11 Chi tr¶ tiÒn l­¬ng cho CBCNV T11 334 148.005.000 17/11 628 17/11 Chi thanh to¸n tiÒn söa ch÷a xe 111 2.380.000 18/11 633 18/11 Chi tiÕp kh¸ch 111 9.850.000 …… ………………….. 30/11 661 30/11 Chi thanh to¸n tiÒn VPP T10 111 9.475.000 30/11 662 30/11 Chi söa ch÷a th­êng xuyªn T11 111 9.428.600 06/12 677 06/12 Chi thanh to¸n tiÒn nhiªn liÖu T11 111 4.345.290 08/12 680 08/12 Chi Söa ch÷a ®­êng ®iÖn 111 1.780.000 09/12 681 09/12 Chi Söa ch÷a ®iÒu hoµ nhiÖt ®é 111 1.600.000 12/12 686 12/12 Chi tiÕp kh¸ch 111 15.680.000 15/12 691 15/12 Chi tr¶ tiÒn l­¬ng cho CBCNV T12 111 148.005.000 19/12 698 19/12 Chi C/K BHXH,BHYT, KPC§ 28.120.950 29/12 712 29/12 ChuyÓn tr¶ tiÒn chi cho ho¹t ®éng 1121 101.567.300 30/12 713 30/12 Hoµn t¹m øng b»ng chøng tõ quý IV/2006 312 53.547.200 31/12 717 31/12 Chi söa ch÷a th­êng xuyªn T12 5.672.000 Sè ph¸t sinh kú nµy 961.302.400 Luü kÕ ph¸t sinh tõ ®Çu quý 961.302.400 Sè d­ cuèi quý 903.506.900 ( Nguån sè liÖu: VP Së T/C Thanh Ho¸) Tõ c¸c sæ chi tiÕt chi ho¹t ®éng ta ph¶n ¸nh vµo b¶ng tæng hîp chi tiÕt chi ho¹t ®éng c. B¶ng tæng hîp chi tiÕt chi ho¹t ®éng (BiÓu 2.36) B¶ng tæng hîp chi tiÕt chi ho¹t ®éng quý Iv Thêi gian tõ ngµy 01/10/2006 ®Õn ngµy 31/12/2006 ( TrÝch) §VT: §ång Ngµy th¸ng DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn Môc 100: TiÒn l­¬ng (ng¹ch bËc) 421.875.000 19/10 TiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho CBCNV th¸ng 10 334 140.625.000 17/11 TiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho CBCNV th¸ng 11 334 138.646.600 15/12 TiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho CBCNV th¸ng 12 334 140.625.000 Môc 102: Phô cÊp chøc vô 25.368.400 19/10 TiÒn l­¬ng P/C ph¶i tr¶ cho CBCNV th¸ng 10 334 7.380.000 17/11 TiÒn l­¬ng P/C ph¶i tr¶ cho CBCNV th¸ng 11 334 9.358.400 15/12 TiÒn l­¬ng P/C ph¶i tr¶ cho CBCNV th¸ng 12 334 7.380.000 ……………………. Môc 109: Thanh to¸n dÞch vô c«ng céng 90.020.800 31/10 Chi tiÒn dÞch vô c«ng céng th¸ng 10 111 32.540.600 30/12 Chi tiÒn dÞch vô c«ng céng th¸ng 11 111 28.560.000 31/12 Chi tiÒn dÞch vô c«ng céng th¸ng 12 111 28.920.200 Môc 110: VËt t­, v¨n phßng 32.790.000 31/10 Chi tiÒn vËt t­, v¨n phßng th¸ng 10 111 9.475.000 30/12 Chi tiÒn vËt t­, v¨n phßng th¸ng 11 111 10.775.000 31/12 Chi tiÒn vËt t­, v¨n phßng th¸ng 12 111 12.540.000 Môc 117: Söa ch÷a th­êng xuyªn TSC§, b¶o d­ìng c«ng tr×nh, c¬ së h¹ tÇng phôc vô chuyªn m«n 18.370.000 31/10 Chi tiÒn söa ch÷a vµ b¶o d­ìng th¸ng 10 111 8.941.400 30/12 Chi tiÒn söa ch÷a vµ b¶o d­ìng th¸ng 11 111 9.428.600 31/12 Chi tiÒn söa ch÷a vµ b¶o d­ìng th¸ng 12 111 5.672.000 Môc 134: Chi kh¸c 130.400.000 31/10 Chi cho ho¹t ®éng th¸ng 10 111 45.560.000 30/12 Chi cho ho¹t ®éng th¸ng 11 111 32.658.500 31/12 Chi cho ho¹t ®éng th¸ng 12 111 52.181.500 Môc 145: Mua s¾m tµi s¶n dïng cho chuyªn m«n 105.000.000 31/10 Chi cho th¸ng 10 466 19.419.700 30/12 Chi cho th¸ng 11 466 10.350.000 31/12 Chi cho th¸ng 12 466 75.230.300 Tæng Céng 961.302.400 ( Nguån sè liÖu: VP Së T/C Thanh Ho¸) 2.2.4 §¸nh gi¸ t×nh h×nh chi ho¹t ®éng t¹i v¨n phßng së Tµi ChÝnh Thanh Ho¸ (BiÓu 2.37) Tæng hîp kinh phÝ ®· sö dông ®Ò nghÞ quyÕt to¸n quý IV n¨m 2006 ( Ch­¬ng 023 lo¹i 13 kho¶n 01) §VT: §ång Môc Néi dung chi Tæng sè tiÒn KP ®Þa ph­¬ng Nguån kh¸c Tæng céng kinh phÝ sö dông 961.302.400 954.762.400 6.540.000 PhÇn I Chi cho bé m¸y 489.185.600 489.185.600 100 TiÒn l­¬ng c¬ b¶n 421.875.600 421.875.600 102 C¸c kho¶n phô cÊp 22.140.000 22.140.000 104 TiÒn th­ëng 13.850.000 13.850.000 105 Phóc lîi tËp thÓ 6.540.000 6.540.000 106 C¸c kho¶n ®ãng gãp 24.780.000 24.780.000 PhÇn II Chi cho c«ng viÖc 472.116.800 472.116.800 109 Thanh to¸n dÞch vô c«ng céng 90.020.800 90.020.800 110 VËt t­ v¨n phßng 32.790.000 32.790.000 111 Th«ng tin tuyªn truyÒn 20.740.000 20.740.000 112 Héi nghÞ 13.550.000 13.550.000 113 C«ng t¸c phÝ 32.960.000 32.960.000 117 Chi söa ch÷a th­êng xuyªn 18.370.000 18.370.000 119 Chi nghiÖp vô 26.987.000 26.987.000 134 Chi kh¸c 129.159.000 129.159.000 145 Mua s¾m TSC§ 107.540.000 107.540.000 Tæng céng 961.302.400 954.762.400 6.540.000 ( Nguån sè liÖu: VP Së T/C Thanh Ho¸) * Tæng hîp sè chi ho¹t ®éng t¹i v¨n phßng së Tµi ChÝnh theo tõng nhãm, môc cña quý IV n¨m 2006 qua sè liÖu sau: (BiÓu 2.38) ChØ tiªu Quý IV N¨m 2006 TH/KH (%) KH TH 1. Chi cho bé m¸y 495.135.300 489.185.600 98,79% 2. Chi nghiÖp vô chuyªn m«n 26.987.000 24.396.000 90,4% 3. Chi héi nghÞ, c«ng t¸c phÝ, TtruyÒn 67.250.000 67.650.000 100,6% 4. Chi mua s¾m, s÷a ch÷a TSC§ 123.370.000 125.910.000 102,06% 5. Chi thanh to¸n Dvô c«ng céng, VT­ v¨n phßng 122.810.800 140.810.000 114,65% 6. Chi Kh¸c 130.400.000 129.159.000 99,04% Tæng Céng 984.352.300 961.302.400 97,66% Tõ b¶ng tæng hîp trªn ta thÊy, thùc chi so víi kÕ ho¹ch gi¶m 2,38% lµ do c¸c nguyªn nh©n sau: - Chi cho bé m¸y gi¶m 1,21% so víi kÕ ho¹ch lµ do c¸c kho¶n chi tiÒn th­ëng hay phóc lîi tËp thÓ cã sù thay ®æi, gi¶m ®«i chót. §iÒu nµy lµ b×nh th­êng vµ hoµn toµn phï hîp - Chi nghiÖp vô chuyªn m«n gi¶m 9,6% so víi kÕ ho¹ch lµ do ®¬n vÞ ®· sö dông vµ tiÕt kiÖm mét c¸ch cã hiÖu qu¶ kho¶n chi nµy mµ vÉn ®¶m b¶o ®Çy ®ñ cho c«ng t¸c chuyªn m«n. NÕu vËy th× ®©y lµ mét thµnh tÝch ®¸ng khÝch lÖ cña ®¬n vÞ. HoÆc còng cã thÓ do nhu cÇu chi cho nghiÖp vô chuyªn m«n quý nµy kh«ng nhiÒu nh­ c¸c quý tr­íc. - Chi kh¸c gi¶m 0,96% so víi kÕ ho¹ch lµ do ®¬n vÞ ®· sö dông vµ tiÕt kiÖm mét c¸ch cã hiÖu qu¶ kho¶n chi nµy, mÆc dï kho¶n tiÕt kiÖm ®­îc cßn khiªm tèn nh­ng ®©y lµ mét thµnh tÝch ®¸ng khÝch lÖ cña ®¬n vÞ. 2.3. nhËn xÐt chung c«ng t¸c kÕ to¸n chi ho¹t ®éng t¹i v¨n phßng Së Tµi chÝnh Thanh Ho¸. 2.3.1. Nh÷ng ­u ®iÓm trong c«ng t¸c kÕ to¸n chi ho¹t ®éng t¹i v¨n phßng së Tµi ChÝnh Thanh Ho¸ Së Tµi ChÝnh Thanh Ho¸ lµ ®¬n vÞ HCSN thuÇn tuý víi nhiÖm vô lµ giao dù to¸n ng©n s¸ch hµng n¨m cho c¸c cÊp, c¸c ngµnh, ®¬n vÞ vµ h­íng dÉn ph©n bæ, ®iÒu hµnh dù to¸n theo ®óng quy ®Þnh cña luËt NSNN vµ chØ ®¹o cña UBND tØnh. Do ®ã c«ng viÖc còng nh­ qu¸ tr×nh qu¶n lý hÕt søc nÆng nÒ. ViÖc chi tiªu trong ®¬n vÞ chñ yÕu b»ng nguån kinh phÝ ng©n s¸ch Nhµ N­íc cÊp, do ®ã viÖc ho¹ch to¸n chi ho¹t ®éng ph¶i thèng nhÊt víi c«ng t¸c lËp dù to¸n vµ ®¶m b¶o sù khíp ®óng thèng nhÊt gi÷a h¹ch to¸n tæng hîp víi h¹ch to¸n chi tiÕt, gi÷a sæ kÕ to¸n víi chøng tõ vµ b¸o c¸o tµi chÝnh. Qua thêi gian nghiªn cøu kÕ to¸n chi ho¹t ®éng t¹i v¨n phßng Së Tµi ChÝnh Thanh Ho¸, t«i thÊy r»ng kÕ to¸n chi ho¹t ®éng lµ mét néi dung chñ yÕu trong c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i V¨n phßng së Tµi ChÝnh. §©y lµ néi dung kÕ to¸n mµ yªu cÇu mçi ng­êi lµm c«ng t¸c kÕ to¸n trong ®¬n vÞ HCSN ph¶i n¾m râ ®­îc quy ®Þnh vÒ qu¶n lý NSNN. Chi ho¹t ®éng lµ kho¶n chi chñ yÕu ®Ó ®¬n vÞ thùc hiÖn nhiÖm vô chuyªn m«n cña m×nh ®­îc giao, v× vËy ph¶i ®­îc ghi chÐp, ph¶n ¸nh chi tiÕt ®Ó qu¶n lý viÖc chi tiªu cho tèt. Tõ nh÷ng kiÕn thøc ®· ®­îc häc so víi thùc tÕ t¹i ®¬n vÞ, t«i thÊy trong c«ng t¸c h¹ch to¸n cña ®¬n vÞ cã nh÷ng ­u ®iÓm sau: - T¹i v¨n phßng së Tµi ChÝnh Thanh Ho¸ kÕ to¸n v¨n phßng chØ do mét nh©n viªn kÕ to¸n cã tr×nh ®é chuyªn m«n v÷ng vµng, cã kinh nghiÖm l©u n¨m, sö dông thµnh th¹o c¸c ph­¬ng tiÖn kÕ to¸n hiÖn ®¹i nh­ m¸y vi tÝnh, v× vËy khèi l­îng c«ng viÖc kÕ to¸n tuy nhiÒu nh­ng vÉn ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c. - VÒ chøng tõ kÕ to¸n: Tr×nh tù lu©n chuyÓn chøng tõ kh«ng kh¸c víi lý thuyÕt vµ sè liÖu lu«n ®Çy ®ñ, khíp ®óng trªn c¸c chøng tõ, sæ s¸ch. - VÒ ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n: + H¹ch to¸n ®óng víi nguyªn t¾c kÕ to¸n, râ rµng, dÔ hiÓu, c¸c kho¶n chi ®­îc h¹ch to¸n theo ®óng ch­¬ng, lo¹i, kho¶n , môc, tiÓu muc, nhãm. + §èi víi h¹ch to¸n chi tiÕt lu«n khíp ®óng víi ho¹ch to¸n tæng hîp - Cuèi th¸ng ®¬n vÞ ®· lËp chøng tõ ghi sæ ghi vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ vµ sæ c¸i ®Ó tæng hîp sè liÖu vµ cung cÊp c¸c th«ng tin tæng hîp vÒ t×nh h×nh kinh tÕ tµi chÝnh cña ®¬n vÞ theo tõng néi dung, tÝnh chÊt nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh. Nh­ vËy cã thÓ nãi c«ng t¸c kÕ to¸n chi ho¹t ®éng t¹i V¨n phßng Së Tµi ChÝnh ®¶m b¶o thùc hiÖn tèt luËt ng©n s¸ch Nhµ N­íc hiÖn hµnh, qu¶n lý cã hiÖu qu¶ nguån kinh phÝ ®­îc cÊp, thùc hiÖn t­¬ng ®èi tèt ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý tµi chÝnh. 2.3.2. Mét sè h¹n chÕ trong c«ng t¸c kÕ to¸n chi ho¹t ®éng t¹i v¨n phßng së Tµi ChÝnh Thanh Ho¸. Do lo¹i h×nh ho¹t ®éng cña mçi ®¬n vÞ kh¸c nhau, mµ lý thuyÕt kh«ng thÓ kh¸i qu¸t hÕt, nªn c¸c ®¬n vÞ HCSN kh¸c nhau nãi chung, Së Tµi ChÝnh Thanh Ho¸ nãi riªng kh«ng tr¸nh ®­îc nh÷ng kh¸c biÖt gi÷a lý luËn víi thùc tÕ. Qua thêi gian nghiªn cøu thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i v¨n phßng Së Tµi ChÝnh t«i nhËn thÊy bªn c¹nh nh÷ng mÆt ®· ®¹t ®­îc vÉn cßn tån t¹i mét sè h¹n chÕ ®ã lµ: - VÒ viÖc h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng cña ®¬n vÞ mang tÝnh khoa häc ch­a cao v× khi lËp phiÕu chi thanh to¸n tiÒn l­¬ng cho c¸n bé, c«ng nh©n viªn kÕ to¸n kh«ng trõ ®i c¸c kho¶n ph¶i trõ mµ lËp phiÕu chi theo tæng sè tiÒn l­¬ng ®­îc h­ëng, do ®ã kÕ to¸n ph¶i lËp thªm danh s¸ch nép tiÒn. H¬n n÷a b¶ng kª c¸c kho¶n theo l­¬ng cña ®¬n vÞ ch­a phï hîp víi mÉu sæ míi quy ®Þnh cña Bé Tµi ChÝnh v× vËy khi thanh to¸n cho ®¬n vÞ b¶o hiÓm vµ c«ng ®oµn cÊp trªn ph¶i mÊt c«ng chuyÓn kho¶n nhiÒu lÇn thay v× chØ mét lÇn lµ song. ( Bao gåm c¸c kho¶n ph¶i tr¶ theo l­¬ng do Nhµ n­íc tr¶ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép trÝch tõ 6% l­¬ng) - Mét sè chøng tõ ghi sæ cña ®¬n vÞ cßn trïng lÆp do viÖc ghi chÐp ch­a khoa häc g©y trë ng¹i cho viÖc kiÓm tra ®èi chiÕu gi÷a sæ c¸i vµ b¶ng tæng hîp chi tiÕt chi ho¹t ®éng - ViÖc lËp chøng tõ ghi sæ tõ c¸c chøng tõ kÕ to¸n lµ t­¬ng ®èi nhiÒu, tèn thêi gian. - Do ®¬n vÞ chØ do mét kÕ to¸n ®¶m tr¸ch, mÆc dï cã tr×nh ®é chuyªn m«n tèt nh­ng khèi l­îng c«ng viÖc nhiÒu nhÊt lµ nh÷ng th¸ng cuèi n¨m vµ ®Çu n¨m nªn ®«i lóc c«ng viÖc kÕ to¸n cßn ch­a ®­îc kÞp thêi - Mét sè kho¶n chi cßn l·ng phÝ, kh«ng cã ®Çy ®ñ ho¸ ®¬n, chøng tõ gèc theo quy ®Þnh. ViÖc ®Þnh gi¸ trªn ho¸ ®¬n cao h¬n so víi gi¸ c¶ thÞ tr­êng. Nh÷ng h¹n chÕ trªn ®· lµm ¶nh h­ëng mét c¸ch t­¬ng ®èi ®Õn c«ng t¸c kÕ to¸n cña v¨n phßng së Tµi ChÝnh Thanh Ho¸. Ch­¬ng 3: Mét sè ý kiÕn gãp phÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n chi ho¹t ®éng t¹i v¨n phßng së Tµi ChÝnh Thanh Ho¸ 3.2. Sù cÇn thiÕt ph¶i hoµn thiÖn C«ng t¸c kÕ to¸n chi ho¹t ®éng ë v¨n phßng Së Tµi ChÝnh Thanh Ho¸ Chi ho¹t ®éng lµ kho¶n chi chñ yÕu cña ®¬n vÞ. Chi ho¹t ®éng lµ nh»m thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý cña Nhµ N­íc vµ nhiÖm vô chÝnh trÞ ®­îc giao. Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c chi tiªu gãp phÇn gi¶m nhÑ g¸nh nÆng cho ng©n s¸ch Nhµ N­íc vµ thùc hiÖn tèt qu¸ tr×nh ph©n phèi vµ sö dông quü ng©n s¸ch Nhµ N­íc. HiÖn nay nguån kinh phÝ do ng©n s¸ch Nhµ N­íc cÊp cßn thÊp ch­a ®ñ ®Ó ®¬n vÞ trang tr¶i c¸c ho¹t ®éng chi tiªu cña ®¬n vÞ. V× vËy cÇn cã gi¶i ph¸p nh»m t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh cña ®¬n vÞ ®Æc biÖt lµ c¸c kho¶n chi. §èi víi v¨n phßng Së Tµi ChÝnh th× viÖc kh¾c phôc ®­îc nh÷ng mÆt h¹n chÕ trong c«ng t¸c kÕ to¸n chi ho¹t ®éng lµ mét ®iÒu cÇn thiÕt. 3.2.1. Mét sè ý kiÕn gãp phÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n chi ho¹t ®éng t¹i v¨n phßng Së Tµi ChÝnh Thanh Ho¸. Trong c«ng viÖc kh«ng cã g× lµ tuyÖt ®èi, lµ hoµn h¶o, ai còng cã thÓ cã kh¶ n¨ng m¾c sai lÇm hoÆc thiÕu sãt. §ã lµ ®iÒu khã tr¸nh khái, tuy nhiªn ®ã l¹i lµ nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm bæ Ých trong qu¸ tr×nh c«ng t¸c sau nµy nhÊt lµ ®èi víi mét kÕ to¸n viªn. X· héi ngµy mét ph¸t triÓn ®i lªn nªn c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch lu«n ®­îc thay ®æi ®Ó cho phï hîp nªn trong thùc tÕ viÖc vËn dông chÕ ®é, chÝnh s¸ch cho ®óng kh«ng ph¶i lµ ®¬n gi¶n. Qua thêi gian nghiªn cøu t¹i ®¬n vÞ em xin ®­îc m¹nh d¹n ®­a ra mét sè ý kiÕn gãp phÇn hoµn thiÖn h¬n c«ng t¸c kÕ to¸n chi ho¹t ®éng t¹i ®¬n vÞ nh­ sau: - VÒ viÖc h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng cña ®¬n vÞ mang tÝnh khoa häc ch­a cao v× khi lËp phiÕu chi thanh to¸n tiÒn l­¬ng cho c¸n bé, c«ng nh©n viªn kÕ to¸n kh«ng trõ ®i c¸c kho¶n ph¶i trõ mµ lËp phiÕu chi theo tæng sè tiÒn l­¬ng ®­îc h­ëng, do ®ã kÕ to¸n ph¶i lËp thªm danh s¸ch nép tiÒn. V× vËy V× vËy ®Ó viÖc h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng cña ®¬n vÞ ®­îc nhanh chãng khi thanh to¸n tiÒn l­¬ng cho c¸n bé, c«ng nh©n viªn kÕ to¸n nªn trõ ®i c¸c kho¶n ph¶i gi¶m trõ ngay trªn b¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng. Khi ph¶n ¸nh vµo phiÕu chi sè tiÒn ghi trªn phiÕu chi khi thanh to¸n l­¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc lµ sè tiÒn cßn thùc nhËn sau khi ®· trõ ®i c¸c kho¶n gi¶m trõ + §Ó viÖc trÝch nép c¸c kho¶n theo l­¬ng chØ ph¶i chuyÓn kho¶n mét lÇn trong mét th¸ng . b¶ng kª trÝch nép theo l­¬ng cÇn ph¶n ¸nh l¹i theo biÓu mÉu míi. (BiÓu2.4) (B¶ng kª cò) B¶ng kª TrÝch nép c¸c kho¶n theo l­¬ng l­¬ng quý IV/2006 §VT: §ång TT Th¸ng 10 Th¸ng 11 Th¸ng 12 Tæng quü l­¬ng= 148.005.000 Tæng hÖ sè = 328.90 Tæng sè ng­êi = 91 Tæng sè th¸ng = 1 BHXH = 15% = 22.200.750 BHYT = 2% = 2.960.100 Tæng quü l­¬ng=148.005.000 Tæng hÖ sè = 328.90 Tæng sè ng­êi = 91 Tæng sè th¸ng = 1 BHXH = 15% = 22.200.750 BHYT = 2% = 2.960.100 Tæng quü l­¬ng= 148.005.000 Tæng hÖ sè = 328.90 Tæng sè ng­êi = 91 Tæng sè th¸ng = 1 BHXH =15% = 22.200.750 BHYT = 2% = 2.960.100 Tæng céng = 25.160.850 Tæng céng = 25.160.850 Tæng céng = 25.160.850 ( b¶ng kª míi) B¶ng kª trÝch nép c¸c kho¶n theo l­¬ng MÉu C11-HD Quý IV n¨m 2006 §VT: 1000® Stt Sè th¸ng trÝch BHXH, BHYT,KPC§ Tæng quü l­¬ng trÝch BHXH, BHYT, KPC§ B¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ Kinh phÝ c«ng ®oµn Tæng sè Trong ®ã Tæng sè Trong ®ã Sè nép C§ cÊp trªn Sè ®­îc ®Ó l¹i trÝch CP Trõ l­¬ng TrÝch CP Trõ l­¬ng 3 Céng 444.015 111.003,7 84.362,8 26.640,9 4.440,15 4.440,15 4.440,15 - Mét sè chøng tõ ghi sæ cña ®¬n vÞ cßn trïng lÆp v× vËy khi ghi vµo sæ c¸i g©y trë ng¹i cho viÖc kiÓm tra ®èi chiÕu gi÷a sæ c¸i vµ b¶ng tæng hîp chøng tõ kÕ to¸n cïng lo¹i. Nguyªn nh©n cña h¹n chÕ nµy lµ do c¸c chøng tõ kÕ to¸n ®­îc kÕ to¸n ph¶n ¸nh ngay vµo chøng tõ ghi sæ trong th¸ng ph¸t sinh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ®ã ®ång thêi cuèi th¸ng kÕ to¸n l¹i c¨n cø vµo b¶ng tæng hîp chøng tõ kÕ to¸n cïng lo¹i bao gåm c¸c nghiÖp vô kinh tÕ cã néi dung gièng nhau vµo mét chøng tõ ghi sæ. §Ó kh¾c phôc h¹n chÕ nµy trong cïng mét th¸ng kÕ to¸n nªn ghi sæ c¸c chøng tõ kÕ to¸n vµ b¶ng tæng hîp chøng tõ kÕ to¸n cïng lo¹i vµo chøng tõ ghi sæ theo mét thêi gian ®ång nhÊt, nhê ®ã mµ cã thÓ ph¸t hiÖn vµ tr¸nh sù trïng l¾p trong qu¸ tr×nh ghi sæ kÕ to¸n. -ViÖc lËp chøng tõ ghi sæ tõ c¸c chøng tõ kÕ to¸n lµ t­¬ng ®èi nhiÒu, tèn thêi gian. §Ó gi¶i quyÕt h¹n chÕ nµy ®Þnh kú( mét th¸ng mét hoÆc hai lÇn) kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ tõ c¸c b¶ng tæng hîp chøng tõ kÕ to¸n cïng lo¹i lµ chñ yÕu. H¹n chÕ ph¶i lËp chøng tõ ghi sæ tõ c¸c chøng tõ kÕ to¸n. B¶ng tæng hîp chøng tõ kÕ to¸n cïng lo¹i ta nªn ph©n thµnh 2 lo¹i chÝnh ®ã lµ: B¶ng tæng hîp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ chi cho c«ng t¸c chuyªn m«n.Bao gåm c¸c môc ( môc 117, môc 119, môc 145) B¶ng tæng hîp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ chi hµng ho¸ dÞch vô. Bao gåm c¸c môc ( Môc 109, môc 110, môc 111, môc 112, môc 113, môc 134) - §¬n vÞ chØ cã mét kÕ to¸n song khèi l­îng c«ng viÖc l¹i t­¬ng ®èi nhiÒu, v× vËy ®Ó c«ng t¸c kÕ to¸n lu«n kÞp thêi, nhanh chãng vµ chÝnh x¸c ®¬n vÞ nªn sö dông phÇn mÒm m¸y vi tÝnh. -Mét sè kho¶n chi lín hoÆc c¸c kho¶n chi cã tÝnh chÊt ®Þnh kú sau khi xem xÐt, kiÓm tra c¸c chøng tõ ho¸ ®¬n liªn quan kÕ to¸n nªn thanh to¸n chi tr¶ b»ng chuyÓn kho¶n cho ®èi t­îng thanh to¸n nh­ tiÒn ®iÖn, n­íc, t¹p chÝ.. §Ó tiÖn cho viÖc theo dâi, kiÓm tra, kiÓm so¸t chi tiªu cã hiÖu qu¶ kinh tÕ , tiÖn cho viÖc theo dâi, ®èi chiÕu vµ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh, kÕ to¸n nªn bæ xung thªm mÉu sæ tæng hîp chi theo nhãm môc cña Bé Tµi ChÝnh nh­ sau: Bé, së: MÉu sè: S69- H §¬n vÞ: ( ban hµnh theo th«ng t­ sè 03/ 2004/TT – BTC ngµy 13/01/2004 cña bé Tµi ChÝnh) Sæ tæng hîp chi ng©n s¸ch theo nhãm môc( hoÆc môc) Lo¹i…kho¶n Nhãm, môc… Sè ®· chi thùc tÕ Quý I Quý II Quý III Quý IV Sè ®­îc phª duyÖt quyÕt to¸n Trong quý Luü kÕ tõ ®Çu n¨m Trong quý Luü kÕ tõ ®Çu n¨m Trong quý Luü kÕ tõ ®Çu n¨m Trong quý Luü kÕ tõ ®Çu n¨m Sæ nµy cã….trang, ®¸nh sè tõ trang 01 ®Õn trang Ngµy më sæ:…. Ngµy….th¸ng….n¨m .. Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ( ký, hä tªn) ( ký, hä tªn) ( ký, hä tªn, ®ãng dÊu) Tãm l¹i, viÖc vËn dông c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é ®Ó chi tiªu cho hîp lý lµ hÕt søc phøc t¹p, nªn ®«i khi kh«ng thÓ tr¸nh khái c¸c sai sãt. V× vËy sau khi nghiªn cøu chuyªn ®Ò nµy t«i hy väng r»ng sÏ bæ xung ®­îc phÇn nµo nh÷ng mÆt cßn h¹n chÕ trong c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i ®¬n vÞ. KÕt luËn Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, nguån vèn, nguån ng©n s¸ch cßn cã h¹n do ®ã viÖc ®æi míi c¬ chÕ trong chi tiªu cña ®¬n vÞ lµ hÕt søc cÇn thiÕt, thùc hiÖn c¬ chÕ chi tiªu theo nhu cÇu dù to¸n chi lµ vÊn ®Ò cÇn thiÕt trong c¬ chÕ qu¶n lý tµi chÝnh hiÖn nay, ®Ó ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ®ßi hái nµy cÇn ph¶i qu¶n lý chi mét c¸ch khoa häc vµ ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. Qua thêi gian t×m hiÓu vµ nghiªn cøu thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i ®¬n vÞ nãi chung vµ c«ng t¸c kÕ to¸n chi ho¹t ®éng nãi riªng, ®­îc sù quan t©m gióp ®ì cña c¸c cÊp l·nh ®¹o, c¸c c¸n bé nh©n viªn trong c¬ quan nãi chung, c¸c c¸n bé trong v¨n phßng së nãi riªng vµ thÇy gi¸o h­íng dÉn. Em vËn dông kiÕn thøc ®· häc ®Ó m¹nh d¹n ®i s©u t×m hiÓu vµ ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m gãp phÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n kÕ to¸n chi ho¹t ®éng víi mong muèn lµ ®­îc dïng kiÕn thøc cña m×nh gãp phÇn nhá bÐ vµo c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n kÕ to¸n chi ho¹t ®éng t¹i V¨n phßng Së Tµi ChÝnh Thanh Ho¸. Cã thÓ nãi trong thêi gian nghiªn cøu nµy, em ®· häc hái ®­îc nh÷ng kinh nghiÖm rÊt quý b¸u trong c«ng t¸c chuyªn m«n, nghiÖp vô còng nh­ trong c¸c lÜnh vùc kh¸c. §iÒu nµy cã ý nghÜa quan träng ®èi víi c¸c sinh viªn sau khi ra tr­êng cã thÓ tù tin, v÷ng vµng h¬n khi b­íc vµo nghÒ. MÆc dï ®Ò tµi ®· hoµn thµnh song kh«ng thÓ nãi lµ hoµn h¶o. ChÝnh v× vËy em rÊt mong cã ®­îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c«, c¸c c« chó trong phßng kÕ to¸n vµ b¹n ®äc. Lêi cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n tíi c¸c cÊp l·nh ®¹o, c¸c c¸n bé nh©n viªn trong Së Tµi ChÝnh, nh©n viªn kÕ to¸n v¨n phßng Së, thÇy NguyÔn Xu©n Hµo ®· trùc tiÕp h­íng dÉn ®Ó em cã thÓ hoµn thµnh tèt ®Ò tµi nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n !! Thanh Ho¸, th¸ng 05 n¨m 2007 Môc lôc Trang Lêi më ®Çu Ch­¬ng 1: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ kÕ to¸n chi ho¹t ®éng ë ®¬n vÞ HCSN thuÇn tuý 1. Chi ho¹t ®éng ë ®¬n vÞ HCSN thuÇn tuý …………………………………3 1.1 Néi dung chi ho¹t ®éng …………………………………………………...3 1.2 Vai trß cña chi ho¹t ®éng ………………………………………….............3 1.3 Yªu cÇu qu¶n lý c¸c kho¶n chi …………………………………….……...4 2. KÕ to¸n chi ho¹t ®éng ………………………………………………….. . 5 2.1 NhiÖm vô cña kÕ to¸n chi ho¹t ®éng ……………………………………. 5 2.2 Chøng tõ sö dông …………………………………………………… …...5 2.3 Tµi kho¶n sö dông vµ ph­¬ng ph¸p ho¹ch to¸n ………………………… 12 2.4 Ph­¬ng ph¸p ho¹ch to¸n mét sè nghiÖp vô kinh tÕ chñ yÕu…………….. 15 3. Sæ kÕ to¸n sö dông……………………………………………………….. 17 3.1 Sæ kÕ to¸n chi tiÕt……………………………………………………….. 17 3.1.1 Sæ chi tiÕt chi ho¹t ®éng (MÉu sè S61a – HD)………………………… 18 a. Môc ®Ých………………………………………………………………….19 b. C¨n cø ghi sæ vµ c¸ch lËp…………………………………………………19 3.2 Sæ kÕ to¸n tæng hîp……………………………………………………….20 3.2.1 H×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký - sæ c¸i……………………………………. 22 3.2.2 H×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ……………………………………. 24 3.2.3 H×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký chung…………………………………….. 26 3.2.4. H×nh thøc kÕ to¸n m¸y……………………………………………….. 27 Ch­¬ng 2: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n chi ho¹t ®éng t¹i Së Tµi ChÝnh Thanh Ho¸ 2.1 §Æc ®iÓm, t×nh h×nh chung cña ®¬n vÞ cã ¶nh h­áng ®Õn c«ng ………28 t¸c kÕ to¸n chi ho¹t ®éng 2.1.1 VÒ lÞch sö h×nh thµnh…………………………………………………..28 2.1.2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý t¹i Së Tµi chÝnh Thanh Ho¸………….28 a. VÒ sè l­îng c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc…………………………………..29 b. VÒ chÊt l­îng c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc……………………………………29 2.1.3. Bé m¸y tµi chÝnh, c¬ cÊu c¸c phßng……………………………………30 a. Ban l·nh ®¹o………………………………………………………………..30 b. C¬ cÊu c¸c phßng ban……………………………………………………………31 2.1.4 §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n……………………………………. 32 a. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña kÕ to¸n Së Tµi chÝnh Thanh Ho¸……………… 32 b. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n…………………………………………………. 32 c. Tæ chøc h×nh thøc kÕ to¸n………………………………………………... 33 d. Tæ chøc vËn dông chÕ ®é chøng tõ kÕ to¸n……………………………….. 33 e. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n trong së………………………………………… 33 f.Tæ chøc vËn dông tµi kho¶n kÕ to¸n……………………………………………34 2.2 Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n chi ho¹t ®éng …………………… ….. 34 ë së Tµi ChÝnh Thanh Ho¸ 2.2.1 Chøng tõ vµ tr×nh tù lu©n chuyÓn chøng tõ…………………………...35 a. Chøng tõ sö dông………………………………………………………….35 b. Tr×nh tù lu©n chuyÓn chøng tõ……………………………………… …. . 35 2.2.2 Ho¹ch to¸n kÕ to¸n chi tiÕt……………………………………… …. .36 2.2.3 Ho¹ch to¸n KÕ to¸n tæng hîp…………………………………… …. .69 a. Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ………………………………………………. 70 b. Sæ c¸i TK 661………………………………………………………… …. 71 c. Sæ chi tiÕt chi ho¹t ®éng …………………………………………………..72 2.2.4 §¸nh gi¸ t×nh h×nh chi ho¹t ®éng t¹i v¨n phßng së T/C………. … 80 2.3. NhËn xÐt chung t×nh h×nh chi ho¹t ®éng t¹i v¨n phßng së T/C……...82 3.1.1 nh÷ng ­u ®iÓm…………………………………………………. ……...83 3.1.2 nh÷ng mÆt h¹n chÕ……………………………………………………...84 Ch­¬ng 3: Mét sè ý kiÕn gãp phÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n chi ho¹t ®éng t¹i v¨n phßng Së Tµi ChÝnh Thanh Ho¸ 3.1. Sù cÇn thiÕt ph¶i hoµn thiÖn C«ng t¸c kÕ to¸n chi ho¹t ………………….86 ®éng ë v¨n phßng Së Tµi ChÝnh Thanh Ho¸ 3.2. Mét sè ý kiÕn gãp phÇn hoµn thiÖn C«ng t¸c kÕ to¸n chi ho¹t ®éng ë v¨n phßng Së Tµi ChÝnh Thanh Ho¸ KÕt luËn……………………………………………………………………….90 Tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh kÕ to¸n HCSN ( PGS – TS NguyÔn ThÞ Loan) 2. ChÕ ®é kÕ to¸n HCSN ( ban hµnh theo Q§19/2006/Q§-BTC) 3. ChÝnh s¸ch tiÒn l­¬ng míi ( Nhµ xuÊt b¶n Tµi ChÝnh) 4. NghÞ quyÕt sè 42/2006/NQ-H§ND tØnh Thanh Ho¸ 5. HÖ thèng môc lôc ng©n s¸ch Nhµ n­íc C¸c ký hiÖu viÕt t¾t HCSN: Hµnh chÝnh sù nghiÖp TSC§: Tµi s¶n cè ®Þnh BHXH: B¶o hiÓm x· héi BHYT: B¶o hiÓm y tÕ KPC§: Kinh phÝ c«ng ®oµn VT, VP: VËt t­, v¨n phßng CBCNV: C¸n bé c«ng nh©n viªn GTGT: Gi¸ trÞ gia t¨ng HS: hÖ sè

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng công tác kế toán chi hoạt động ở văn phòng Sở Tài Chính Thanh Hoá.doc