Chuyên đề Công tác thẩm định dự án vay vốn đầu tư thủy điện tại Ngân hàng phát triển Việt Nam – VDB

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU . 1 CHƯƠNG I. THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ NÓI CHUNG TẠI HỘI SỞ CHÍNH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - VDB. 2 I. Khái quát về Ngân hàng Phát triển Việt Nam - VDB: . 2 1. Quá trình hình thành của Ngân hàng phát triển Việt Nam ( VDB ) . 2 2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Phát triển Việt Nam ( VDB ) . 3 3. Một số hoạt động chủ yếu của Ngân hàng Phát triển Việt Nam - VDB . 6 3.1 Huy động vốn: 6 3.2 Thực hiện chính sách tín dụng đầu tư phát triển 7 3.3 Thực hiện chính sách tín dụng xuất khẩu: . 7 3.4 Cung cấp các dịch vụ thanh toán cho khác hàng và tham gia hệ thống thanh toán trong nước và quốc tế . 7 3.5 Nhận ủy thác quản lý nguồn vốn ODA 8 4. Những qui định của Ngân hàng Phát triển Việt Nam đối với hình thức cho vay theo dự án đầu tư 8 4.1. Đối tượng được phép vay vốn tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam 8 4.2. Điều kiện cho vay của Ngân hàng Phát triển Việt Nam – VDB 10 4.3 Mức vốn cho vay của Ngân hàng Phát triển Việt Nam – VDB: 10 4.4. Thời hạn cho vay của Ngân hàng Phát triển Việt Nam – VDB: . 10 4.5. Đồng tiền và lãi suất cho vay của Ngân hàng Phát triển Việt Nam: 11 4.6. Cho các dự án vay theo Hiệp định của Chính phủ và dự án đầu tư ra nước ngoài theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ . 11 5. Số lượng và qui mô các dự án đầu tư đang vay vốn tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam – VDB 12 5.1. Theo thành phần kinh tế: 12 5.2. Theo ngành nghề kinh tế: . 14 II. Thực trạng công tác thẩm định các dụ án đầu tư ngành Thủy điện tại Hội sở chính Ngân hàng phát triển Việt Nam - VDB 16 1. Khái quát các dự án thủy điện và vai trò của công tác thẩm định các dự án đầu tư thủy điện tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam 16 1.1. Khái quát các dự án đầu tư thủy điện được thẩm định tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam 16 1.2 Đặc điểm của dự án thủy điện: . 17 1.3 Yêu cầu và vai trò của công tác thẩm định đối với dự án thủy điện . 21 2. Quy trình thẩm định dự án thủy điện tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam 22 3. Phương pháp thẩm định dự án thủy điện tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam 24 4. Nội dung công tác thẩm định dự án thủy điện tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam – VDB. 28 5. Ví dụ dự án Công trình Thuỷ điện ĐaKai Chi nhánh Lâm Đồng . 41 III. Đánh giá mặt được và hạn chế trong công tác thẩm định các dự án thủy điện tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam – VDB . 55 1. Những kết quả đạt được trong công tác thẩm định nói chung 55 2. Những kết quả đạt được trong công tác thẩm định dự án thủy điện . 57 3. Những tồn tại và nguyên nhân trong công tác thẩm định dự án thủy điện 59 CHƯƠNG II. GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN TẠI HỘI SỞ CHÍNH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - VDB . 62 I. Định hướng phát triển của Ngân hàng trong công tác thẩm định dự án Thủy điện. 62 1. Triển vọng phát triển của ngành thủy điện Việt Nam trong những năm tới . 62 2. Định hướng trong công tác thẩm định các dự án thủy điện: . 64 II. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án thủy điện: 67 1. Về quy trình thẩm định tại Ngân hàng 67 2. Về phương pháp thẩm định dự án đầu tư 69 3. Về nội dung thẩm định tài chính dự án đầu tư thủy điện . 70 4. Về chất lượng công tác thu thập và xử lý thông tin phục vụ thẩm định 73 5. Về hệ thống tổ chức quản lý điều hành và thực hiện thẩm định . 76 6. Về trang thiết bị phục vụ công tác thẩm định dự án đầu tư thủy điện 77 7. Về cán bộ thẩm định dự án thủy điện . 78 III. Kiến nghị 81 1. Kiến nghị với Nhà nước . 81 2. Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước . 84 3. Kiến nghị với Ngân hàng Phát triển Việt Nam . 85 4. Kiến nghị với Chủ đầu tư . 86 KẾT LUẬN. 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT NHPT : Ngân hàng Phát triển VDB : Vietnam development Bank TNHH : Trách nhiệm hữu hạn SXKD : Sản xuất kinh doanh UBND : Ủy ban nhân dân

docChia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 11/05/2013 | Lượt xem: 2142 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Công tác thẩm định dự án vay vốn đầu tư thủy điện tại Ngân hàng phát triển Việt Nam – VDB, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCông tác thẩm định dự án vay vốn đầu tư thủy điện tại Ngân hàng phát triển Việt Nam – VDB.doc
Luận văn liên quan