Đề tài Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Vật tư xây dựng Hà Nội

LỜI NÓI ĐẦU Sau hơn 15 năm chuyển đổi sang nền kinh tế hoạt động theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước cùng với chính sách mở cửa thông thoáng hội nhập với các nước trong khu vực và thế giới đã đem lại nhiều thuận lợi cũng như không ít khó khăn và thách thức cho nền kinh tế Việt Nam. Trong xu hướng chuẩn bị gia nhập khu vực thương mại tự do ASEAN - (ASTA) tổ chức thương mại thế giới (WTO) và đứng trước sự biến động bất ổn của nền kinh tế thế giới hiện nay, các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế Việt Nam đã và đang ngày phải chịu nhiều sự cạnh tranh gay gắt, khốc liệt từ trong nước và bên ngoài. Để tồn tại và phát triển các doanh nghiệp không những phải biết tận dụng nắm bắt kịp thời các cơ hội bên ngoài đem lại mà còn phải không ngừng phát huy nội lực của doanh nghiệp. Với tư cách là công cụ quản lý, là nhân tố nội lực của doanh nghiệp, việc phát huy hiệu quả công tác kế toán có ý nghĩa rất lớn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đảm bảo cung cấp kịp thời các thông tin hữu ích cho các quyết định quan trọng mang tính chất sống còn của doanh nghiệp. Kế toán vốn tiền mặt là một phần hành không thể thiếu của công tác kế toán trong doanh nghiệp. Trong ngắn hạn và dài hạn, việc nắm bắt và theo dõi tình hình thu chi, tồn quỹ tiền mặt, sự biến động của các buồng tiền có ý nghĩa rất quan trọng cho việc đánh giá, phân tích tình hình sản xuất kinh doanh, từ đó đưa ra các quyết định đúng đắn về kinh tế, kịp thời, góp phần tích cực vào việc tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý kinh tế, tự chủ về tài chính và hoạt động kinh doanh có hiệu quả, có lãi. Trong thời gian thực tập Công ty Vật tư xây dựng Hà Nội, nhận thức được tâm quan trọng của công tác kế toán vốn tiền mặt đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cùng với kiến thức được trang bị ở trường và dưới sự hướng dẫn, giúp đỡ tận tình của thầy giáo hướng dẫn Đặng Văn Hùng và các cán bộ trong Công ty, tôi xin trình bày báo cáo thực tập với tên chuyên đề. "Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Vật tư xây dựng Hà Nội ". Nội dung chuyên đề được chia làm 3 phần: Phần I: Đánh giá thực trạng công tác kế toán tại Công ty Vật tư xây dựng Hà Nội Phần II: Thực trạng công tác kế toán tại Công ty Vật tư xây dựng Hà Nội Phần III: Kết luận và kiến nghị

doc51 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/04/2013 | Lượt xem: 2412 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Vật tư xây dựng Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu Sau h¬n 15 n¨m chuyÓn ®æi sang nÒn kinh tÕ ho¹t ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ n­íc cïng víi chÝnh s¸ch më cöa th«ng tho¸ng héi nhËp víi c¸c n­íc trong khu vùc vµ thÕ giíi ®· ®em l¹i nhiÒu thuËn lîi còng nh­ kh«ng Ýt khã kh¨n vµ th¸ch thøc cho nÒn kinh tÕ ViÖt Nam. Trong xu h­íng chuÈn bÞ gia nhËp khu vùc th­¬ng m¹i tù do ASEAN - (ASTA) tæ chøc th­¬ng m¹i thÕ giíi (WTO) vµ ®øng tr­íc sù biÕn ®éng bÊt æn cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi hiÖn nay, c¸c doanh nghiÖp vµ tæ chøc kinh tÕ ViÖt Nam ®· vµ ®ang ngµy ph¶i chÞu nhiÒu sù c¹nh tranh gay g¾t, khèc liÖt tõ trong n­íc vµ bªn ngoµi. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp kh«ng nh÷ng ph¶i biÕt tËn dông n¾m b¾t kÞp thêi c¸c c¬ héi bªn ngoµi ®em l¹i mµ cßn ph¶i kh«ng ngõng ph¸t huy néi lùc cña doanh nghiÖp. Víi t­ c¸ch lµ c«ng cô qu¶n lý, lµ nh©n tè néi lùc cña doanh nghiÖp, viÖc ph¸t huy hiÖu qu¶ c«ng t¸c kÕ to¸n cã ý nghÜa rÊt lín ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, ®¶m b¶o cung cÊp kÞp thêi c¸c th«ng tin h÷u Ých cho c¸c quyÕt ®Þnh quan träng mang tÝnh chÊt sèng cßn cña doanh nghiÖp. KÕ to¸n vèn tiÒn mÆt lµ mét phÇn hµnh kh«ng thÓ thiÕu cña c«ng t¸c kÕ to¸n trong doanh nghiÖp. Trong ng¾n h¹n vµ dµi h¹n, viÖc n¾m b¾t vµ theo dâi t×nh h×nh thu chi, tån quü tiÒn mÆt, sù biÕn ®éng cña c¸c buång tiÒn cã ý nghÜa rÊt quan träng cho viÖc ®¸nh gi¸, ph©n tÝch t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh, tõ ®ã ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n vÒ kinh tÕ, kÞp thêi, gãp phÇn tÝch cùc vµo viÖc t¨ng c­êng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý kinh tÕ, tù chñ vÒ tµi chÝnh vµ ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶, cã l·i. Trong thêi gian thùc tËp C«ng ty VËt t­ x©y dùng Hµ Néi, nhËn thøc ®­îc t©m quan träng cña c«ng t¸c kÕ to¸n vèn tiÒn mÆt ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty cïng víi kiÕn thøc ®­îc trang bÞ ë tr­êng vµ d­íi sù h­íng dÉn, gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o h­íng dÉn §Æng V¨n Hïng vµ c¸c c¸n bé trong C«ng ty, t«i xin tr×nh bµy b¸o c¸o thùc tËp víi tªn chuyªn ®Ò. "Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn t¹i C«ng ty VËt t­ x©y dùng Hµ Néi ". Néi dung chuyªn ®Ò ®­îc chia lµm 3 phÇn: PhÇn I: §¸nh gi¸ thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty VËt t­ x©y dùng Hµ Néi PhÇn II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty VËt t­ x©y dùng Hµ Néi PhÇn III: KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ Ho¹t ®éng tµi chÝnh. Víi thêi gian thùc tËp cã h¹n vµ sè liÖu thùc tÕ ch­a nhiÒu, ®Æc biÖt lµ kinh nghiÖm ph©n tÝch ®¸nh gi¸ cña em ch­a ®­îc s©u s¾c. V× vËy trong b¸o c¸o kh«ng thÓ ch¸nh khái nh÷ng sai lÇm thiÕu sãt, kÝnh mong c¸c thÇy c« gi¸o vµ nhµ tr­êng gãp ý söa ch÷a ®Ó em hoµn thµnh c«ng viÖc mét c¸hc tèt ®Ñp h¬n. NhËn dÞp nµy em xin bµy tá lêi c¶m ¬n ch©n thµnh tíi ban l·nh ®¹o C«ng ty Th­¬ng m¹i DÞch vô Trµng Thi ®· t¹o ®iÒu kiÖn vµ gióp ®ì em trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty. Em còng xin göi lêi c¶m ¬n s©u s¾ tíi c¸c c« chó, c¸c anh chÞ trong cöa hµng DÞch vô §¹i La ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì vÒ mÆt thùc tiÔn vµ cung cÊp cho em nh÷ng tµi liÖu quan träng lµm c¬ së cung cÊp cho em nh÷ng tµi liÖu quan träng lµm c¬ së nghiªn cøu chuyªn ®Ò, gióp em hoµn thµnh b¸o c¸o nµy. PhÇn I §Æc biÓm t×nh h×nh chung cña ®¬n vÞ I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty. C«ng ty Th­¬ng m¹i DÞch vô Trµng Thi tiÕn th©n lµ C«ng ty ngò Kim ®­îc thµnh lËp ngµy 14 th¸ng 2 n¨m 1995 trªn c¬ së ®Çu tiªn lµ cöa hµng Ngò Kim ë sè 5 vµ sè 7 Trµng TiÒn. Th¸ng 12 n¨m 1957 ®­îc t¸ch ra thµnh hai C«ng ty lµ C«ng ty M«t« xe m¸y vµ C«ng ty Kim KhÝ Ho¸ ChÊt. - Th¸ng 3 n¨m 1962 hai C«ng ty trªn ®­îc nhËp l¹i vµ lÊy tªn lµ C«ng ty Kim KhÝ Ho¸ Ch¸t Hµ Néi. - Th¸ng 8 n¨m 1988 C«ng ty Kim KhÝ Ho¸ ChÊt Hµ Néi ®­îc tiÕp nhËn thªm hai C«ng ty lµ C«ng ty Kinh doanh tæng hîp vµ C«ng ty Gia C«ng Thu mua, lóc nµy ®­îc ®æi tªn lµ C«ng ty Kim KhÝ §iÖn M¸y Hµ Néi -Ngµy 29 th¸ng 4 n¨m 1993 UBND Thµnh Phè Hµ Néi cã quyÕt ®Þnh sè 1787 Q§ - UB ®æi tªn C«ng ty Kim KhÝ §iÖn M¸y Hµ Néi thµnh C«ng ty Th­¬ng m¹i DÞch vô Trµng Thi, vµ cã trô së chÝnh sè 12 Trµng Thi QuËn Hoµn KiÕm Hµ Néi. II. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt vµ c¬ së vËt chÊt cña C«ng ty TÝnh ®Õn thêi ®iÓm 31 th¸ng 12 n¨m 2002 sè vèn cña cöa hµng Th­¬ng m¹i DÞch vô Trµng Thi lµ: 8.850.000.000® trong ®ã: + Vèn ng©n s¸ch cÊp : 7.507.000.000® + Vèn tù cã : 1343.000.000® - VÒ m¹ng l­íi kinh doanh cña C«ng ty ®ang qu¶n lý sö dông lµ 55 ®iÓm, trong ®ã: + Kinh doanh th­¬ng m¹i lµ : 45 ®iÓm + Ho¹t ®éng dÞch vô söa ch÷a lµ: 10 ®iÓm - Tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn ®Õn nay lµ 585 ng­êi - §Æc ®iÓm vÒ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty Th­¬ng m¹i DÞch vô Trµng Thi C«ng ty Th­¬ng m¹i DÞch vô Trµng Thi lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc cã ®ñ t­ c¸ch ph¸p nh©n h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, cã c¸c quyÒn vµ nghÜa vô theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, t­ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ho¹t ®éng kinh doanh trong ph¹m vi sè vèn Nhµ n­íc ®· giao. HiÖn nay C«ng ty Th­¬ng m¹i DÞch vô Trµng Thi cã 11 ®¬n vÞ trùc thuéc nh­ sau: 1. Trung t©m Th­¬ng m¹i DÞch vô sè 5 + 7 Trµng TiÒn 2. Trung t©m Th­¬ng m¹i DÞch vô Trµng Thi 3. Cöa hµng Th­¬ng m¹i C¸t Linh 4. Cöa hµng Th­¬ng m¹i Hµng §µo 5. Cöa hµng Th­¬ng m¹i DÞch vô Cöa Nam 6. Cöa hµng Th­¬ng m¹i DÞch vô Gi¶ng Vâ 7. Cöa hµng Th­¬ng m¹i DÞch vô §ång Xu©n 8. Cöa hµng Th­¬ng m¹i DÞch vô §¹i La 9. Cöa hµng Th­¬ng m¹i DÞch vô 24 Thuèc B¾c 10. XÝ nghiÖp söa ch÷a BiÖn L¹nh 11. XÝ nghiÖp söa ch÷a M« t¬ Xe M¸y - Cöa hµng Th­¬ng m¹i DÞch vô §¹i La lµ mét ®¬n vÞ tr­îc thuéc ®­îc C«ng ty thµnh lËp ngµy 1 th¸ng 7 n¨m 1995 do viÖc x¸c nhËp gi÷a hai ®¬n vÞ lµ cöa hµng kim khÝ ®iÖn m¸y Chî M¬ vµ cöa hµng Kim KhÝ ®iÖn m¸y Hoµ B×nh, sau ®ã ®­îc ®æi tªn lµ cöa hµng Th­¬ng m¹i DÞch vô §¹i La (Theo quyÕt ®Þnh 29 (Q§ - TCHC ngµy 26 th¸ng 6 n¨m 1998). Cöa hµng Th­¬ng m¹i DÞch vô §¹i La cã vÞ trÝ n»m trªn ®¹i bµn quËn Hai Bµ Tr­ng §Þa chØ: Sè 3 + 5 §¹i La - QuËn Hai Bµ Tr­ng - Hµ Néi §iÖn tho¹i: 04.8631018, 04.6280427 Cöa hµng cã c¸c ®Þa ®iÓm kinh doanh nh­ sau: 1. QuÇy sè 3 +5 §¹i La 2. QuÇy E6 Quúnh Mai 3. QuÇy T©n Mai 4. QuÇy 316 Phè HuÕ 5. QuÇy 301 Phè HuÕ 6. Kho 349 Minh Khai 7. QuÇy NguyÔn C«ng Trø 8. QuÇy 102 NguyÔn H÷u Lu©n Nguån vèn kinh doanh hiÖn cã cña cöa hµng Th­¬ng m¹i DÞch vô §¹i La tÝnh ®Õn thêi ®iÓm 31 th¸ng 12 n¨m 2002 lµ: 347.324.475® III. §Æc ®iÓm tæ ch­cvs qu¶n lý cña cöa hµng - C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y ho¹t ®éng cña cöa hµng Th­¬ng m¹i DÞch vô §¹i La. Cöa hµng Th­¬ng m¹i DÞch vô §¹i La lµ mét ®¬n vÞ trùc thuéc cöa hµng cña C«ng ty Th­¬ng M¹i DÞch vô Trµng Thi. Cöa hµng gåm cã 50 c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ bao gåm 05 tæ c«ng t¸c nh­ sau: 1. Tæ kÕ to¸n cöa hµng 2. Tæ ®iÖn m¸y E6 Quúnh Mai 3. Tæ Phô tïng E6 Quúnh Mai 4. Tæ T©n Mai + 301 Phè HuÕ 5. Tæ B¸n bu«n + b¶o vÖ - Chøc n¨ng nhiÖm vô cña cöa hµng Cöa hµng Th­¬ng m¹i DÞch vô §¹i La cã chøc n¨ng kinh doanh ho¹t ®éng cô thÓ nh­ sau: + B¸n bu«n b¸n lÎ c¸c hµng tiªu dïng t­ liÖu s¶n xuÊt vËt t­, ho¸t chÊt, thiÕt bÞ ph­¬ng tiÖn ®i l¹i….Phôc vô cho mäi yªu cÇu cña thÞ tr­êng. + L©m ®¹i lý cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong vµ n­íc ngoµi ®Ó më réng c¸c ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, cung cÊp c¸c lao vô dÞch vô + Liªn doanh liªn kÕt víi c¸c tæ chøc kinh tÕ ®Ó më réng ho¹t ®éng kinh doanh cña ®¬n vÞ. + DÞch vô mua b¸n söa ch÷a b¶o d­ìng xe m« t«, xe m¸y, thiÕt bÞ v¨n phßng. + DÞch vô vËn chuyÓn kh¸ch phôc vô th¨m quan du lÞch Sau ®©y lµ m« h×nh tæ chøc cña cöa hµng Th­¬ng m¹i DÞch vô §¹i La. Tr­ëng cöa hµng Phã tr­ëng cöa hµng Tæ kÕ to¸n Tæ ®iÖn m¸y E6 Quúnh Mai Tæ phôc tïng E6 Quúnh Mai Tæ tiÒn mÆt + 301 Phè HuÕ Tæ kho b¸n bu«n + b¸n lÎ Chøc n¨ng cña tõng phßng ban: - §ång chÝ tr­ëng cöa hµng chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Gi¸m ®èc C«ng ty Th­¬ng m¹i DÞch vô Trang Thi viÖc l·nh ®¹o toµn bé ho¹t ®éng cña cöa hµng Th­¬ng m¹i DÞch vô §¹i La, trùc tiÕp chØ ®¹o c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng tiÒn l­¬ng cña ®¬n vÞ chØ ®¹o x©y dùng kÕ ho¹ch l­u chuyÓn hµng ho¸, c«ng t¸c khai th¸c b¸n bu«n vµ c¸c ho¹t ®éng liªn doanh liªn kÕt cho thuª tµi s¶n, c«ng t¸c ®èi ngo¹i vµ c«ng t¸c thi ®ua khen th­ëng cña ®¬n vÞ. - §ång chÝ phã tr­ëng cöa hµng: Tr¸ch nhiÖm cña ®ång chÝ phã tr­ëng cöa hµng lµ tham m­u gióp viÖc cho ®ång chÝ tr­ëng cöa hµng, chÞu tr¸ch nhiÖm vµ b¸o c¸o kÕ ho¹ch thùc hiÖn tr­íc tr­ëng ®¬n vÞ vÒ c¸c mÆt c«ng t¸c mµ m×nh phô tr¸ch. - Bé phËn kÕ to¸n: Tham m­u gióp viÖc cho ban phô tr¸ch vÒ c«ng t¸c qu¶n lý cña ®¬n vÞ chÞu tr¸ch nhiÖm h¹ch to¸n toµn bé kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña ®¬n vÞ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh, b¸o c¸o tµi chÝnh, b¸o c¸o thèng kª theo ®Þnh kú, theo chÕ ®é Nhµ n­íc quy ®Þnh. - Bé phËn b¸n bu«n + b¶o vÖ ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ban phô tr¸ch vÒ viÖc khai th¸c kinh doanh c¸c mÆt hµng b¸n bu«n phô tïng xe ®¹p, dông cô ®å dïng gia ®×nh….Khai th¸c vµ qu¶n lý doanh thu cho thuª m¹ng l­íi t¹i kho 349 Minh Khai ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña ®¬n vÞ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mÆt c«ng t¸c tuÇn tra b¶o vÖ t¹i c¸c ®iÓm kinh doanh cña ®¬n vÞ. - Bé phËn b¸n lÎ t¹i c¸c tæ (®iÖn m¸y Quúnh Mai, phô tïng Quúnh Mai, T©n Mai, 301 Phè HuÕ) chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ban phô tr¸ch vÒ viÖc qu¶n lý tµi s¶n hµng ho¸ t¹i quÇy, khai th¸c triÖt ®Ó viÖc b¸n bu«n b¸ lÎ c¸c mÆt hµng tiªu dïng phôc vô nhu cÇu thÞ tr­êng nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶, hoµn thµnh kÕ ho¹ch giao kho¸n cña ®¬n vÞ. IV. C«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n t¹i C«ng ty. 1. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cña ®¬n vÞ H×nh thøc h¹ch to¸n cña ®¬n vÞ theo ph­¬ng ph¸p nhËt ký chøng tõ. - C¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, tµi chÝnh ®­îc ph¶n ¸nh ë chøng tõ gèc ®Òu ®­îc ph©n lo¹i, hÖ thèng ho¸ ®Ó ghi vµo bªn cã cña c¸c tµi kho¶n trªn c¸c sæ nhËt ký chøng tõ, cuèi kú tæng hîp sè liÖu tõ nhËt ký - chøng tõ ®Ó ghi vµo sæ c¸i cña c¸c tµi kho¶n. - KÕt hîp ghi sæ theo thêi gian víi ghi sæ theo hÖ thèng ®Ó ghi vµo mét lo¹i sæ kÕ to¸n tæng hîp lµ c¸c sæ nhËt ký chøng tõ. + Tr×nh tù vµ ph­¬ng ph¸p ghi sæ. - Hµng ngµy c¸c chøng tõ gèc ®­îc ghi vµo b¶o kª, sæ chi tiÕt, cuèi th¸ng chuyÓn sè liÖu cña b¶ng kª, sæ chi tiÕt vµo nhËt ký chøng tõ. - §èi víi c¸c lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t sinh nhiÒu lÇn hoÆc mang tÝnh chÊt ph©n bæ, c¸c chøng tõ gèc ®­îc tËp hîp vµ ph©n lo¹i trong b¶ng ph©n bæ. Tõ b¶ng ph©n bæ lÊy sè liÖu ®Ó ghi vµo b¶ng kª vµ nhËt ký chøng tõ cã liªn quan. - Cuèi th¸ng (quý) kho¸ sæ céng sè liÖu trªn c¸c nhËt ký chøng tõ, kiÓm tra ®èi chiÕu sè liÖu trªn nhËn ký chøng tõ víi sæ kÕ to¸n chi tiÕt, b¶ng tæng hîp chi tiÕt cã liªn quan ®Ó ghi vµo sæ c¸i. - §èi víi c¸c chøng tõ cã liªn quan ®Õn sæ vµ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt th× ghi trùc tiÕp vµo sè thÎ cã liªn quan, cuèi th¸ng c¨n cø vµo sæ hoÆc thÎ kÕ to¸n chi tiÕt ®Ó lËp b¶ng tæng hîp chi tiÕt theo tõng tµi kho¶n råi ®èi chiÕu víi sæ c¸i. - Sè liÖu ë sæ c¸i vµ mét sè chØ tiªu chi tiÕt trong nhËt ký chøng tõ, b¶ng kª vµ c¸c b¶ng tæng hîp chi tiÕt, dïng ®Ó lËp b¸o c¸o tµi chÝnh s¬ ®å tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n cña h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chøng tõ ë cöa hµng. Chøng tõ gèc vµ c¸c b¶ng ph©n bæ NhËt ký Chøng tõ Sæ quü Sæ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng kª Sæ c¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt NhËt ký Chøng tõ Ghi chó: : Ghi hµng ngµy : Ghi cuèi ngµy : Quan hÖ ®èi chiÕu 2. H×nh thøc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n Cöa hµng Th­¬ng m¹i DÞch vô §¹i La tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n theo h×nh thøc tËp chung theo h×nh thøc nµy doanh nghiÖp cã bé m¸y kÕ to¸n tËp trung, c¸c c«ng viÖc kÕ to¸n cña doanh nghiÖp ph©n lo¹i chøng tõ, kiÓm tra chøng tõ, ®Þnh kho¶n kÕ to¸n, ghi sæ kÕ to¸n chi tiÕt, ghi sæ kÕ to¸n tæng hîp, lËp b¸o c¸o kÕ to¸n. Sau ®©y lµ bé m¸y kÕ to¸n theo h×nh thøc tËp trung KÕ to¸n theo dâi tæ §iÖn M¸y E6 Quúnh Mai KÕ to¸n theo dâi quÇy T©n Mai + 301 Phè HuÕ KÕ to¸n theo dâi quü tiÒn mÆt lao ®éng tiÒn l­¬ng Thñ quü KÕ to¸n theo dâi kho, tæ phô tïng E6 Quúnh Mai KÕ to¸n tr­ëng Chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng ®ång chÝ trong tæ kÕ to¸n. - §ång chÝ kÕ to¸n tr­ëng: ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc tr­ëng ®¬n vÞ phô tr¸ch viÖc lËp c¸c nhËt ký chøng tõ, tõ sè 1 ®Õn sè 10 theo dâi kiÓm tra vµ tæng hîp c¸c b¸o c¸o cña bé phËn kÕ to¸n trùc thuéc ®Ó lËp b¸o c¸o tµi chÝnh cña ®¬n vÞ tham m­u gióp viÖc cho ban phô tr¸ch trong viÖc qu¶n lý toµn bé tµi s¶n, hµng ho¸ cña ®¬n vÞ. - C¸c kÕ to¸n quÇy. ChÞu tr¸ch nhiÖm theo dâi qu¶n lý viÖc kinh doanh t¹i c¸c quÇy, lËp c¸c b¸o c¸o chi tiÕt (c¸c b¶ng kª chi tiÕt tµi kho¶n 156, TK 511, TK 311) ®Ó nép lªn cho ®ång chÝ kÕ to¸n tr­ëng theo ®Þnh kú (th¸ng, quý, n¨m) - §ång chÝ kÕ to¸n quü tiÒn mÆt, lao ®éng tiÒn l­¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm theo dâi kÕ to¸n quü tiÒn mÆt, viÕt phiÕu thu, phiÕu chi, phiÕu nhËp, phiÕu xuÊt kÕ to¸n lao ®éng tiÒn l­¬ng cña ®¬n vÞ. - §ång chÝ thñ quü. ChÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý tµi s¶n b»ng tiÒn mÆt t¹i quü cña ®¬n vÞ, lËp c¸c b¸o c¸o quü vµ vµo sæ quü hµng ngµy theo c¸c chÕ ®é kÕ to¸n quy ®Þnh. 3. C«ng t¸c KT vèn tån t¹i cöa hµng Tån t¹i quü lµ mét bé phËn thuéc VL§ cña cöa hµng ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng thanh to¸n tøc thêi cña cöa hµng ®èi víi c¸c kho¸n nî NH ph¶i tr¶. HiÖn nay, tån t¹i quü cña cöa hµng chØ gåm 1 lo¹i tiÒn duy nhÊt lµ tiÒn ViÖt Nam ®ång, do thñ quü b¶o qu¶n trong kÐt vµ lu«n ®­îc duy tr× 1 l­îng cÇn thiÕt ®Ó phôc vô c¸c nhu cÇu chi tiÕt hµng ngµy cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña cöa hµng. 3.1. NhiÖm vô kÕ to¸n tiÒn mÆt - Hµng ngµy ph¶n ¸nh t×nh h×nh thu chi vµ tån quü tån Gi¸m §èc t×nh h×nh chÊp hµnh ®Þnh møc tån quü tiÒn mÆt th­êng xuyªn ®èi chiÕu tiÒn tån quü thùc víi sæ s¸ch, ph¸t hiÖn vµ xö lý kÞp thêi nh÷ng sæ s¸ch trong viÖc qu¶n lý vµ use tån 3.2. Nguyªn t¾c kÕ to¸n vèn tiÒn mÆt - H¹ch to¸n kÕ to¸n ph¶i use ®óng ®¬n vÞ "VN§" ®Ó ph¶n ¸nh c¸c lo¹i vèn = tiÒn. - ViÖc h¹ch to¸n vèn b»ng tiÒn ph¶i tu©n thñ c¸c quy chÕ, quy ®Þnh c¸c chÕ ®é qu¶n lý, l­u th«ng tiÒn tÖ cña Nhµ n­íc - *****thanh to¸n ph¶i ®iÒu chØnh l¹i gi¸ trÞ ngo¹i tÖ, vµng, b¹c nÕu cã thÓ gi¸ trÞ t¹i thêi ®iÓm tÝnh to¸n ®Ó cã ®­îc gi¸ trÞ thùc tÕ vµ chÝnh x¸c. 3.3. Sæ s¸ch, chøng tõ kÕ to¸n vèn tiÒn mÆt use. HiÖn nay, chøng tõ kÕ to¸n tiÒn mÆt ®­îc use t¹i cöa hµng gåm: - PhiÕu thu - PhiÕu chi - C¸c chøng tõ gèc cã liªn quan kh¸c giÊy ®Ò nghÞ t¹m øng thanh to¸n tiÒn t¹m øng, H§ kÕ to¸n, ho¸ ®¬n b¸n hµng, ho¸ ®¬n mua hµng… Trªn c¬ së c¸c chøng tõ trªn, kÕ to¸n sÏ ph¶n ¸nh vµo c¸c sæ kÕ to¸n cã liªn quan - Sæ quü tiÒn mÆt do thñ quü theo dâi - Sæ chi tiÕt tiÒn mÆt do kÕ to¸n theo dâi - Sæ nhËt ký chøng tõ do kÕ to¸n tæng hîp theo dâi - Sæ c¸i do kÕ to¸n tæng hîp theo dâi 3.4. Qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ kÕ to¸n vèn tiÒn mÆt Hµng ngµy, tõ c¸c chøng tõ gèc, chøng tõ ban ®Çu nh­ hîp ®ång kinh doanh, biªn b¶n thanh lý, giÊy ®Ò nghÞ t¹m øng, giÊy ®Ò ghÞ thanh to¸n, ho¸ ®¬n VAT…tuú theo yªu cÇu kho¶n thu chi b»ng tiÒn mÆt, nh©n viªn kÕ to¸n tiÒn mÆt sÏ kiÓm tra, lËp phiÕu thu, chi vµ lËp ®Þnh kho¶n trªn phiÕu thu, chi. Sau ®ã, phiÕu thu, phiÕu chi ®­îc ®­a cho Gi¸m §èc, kÕ to¸n tr­ëng hay ng­êi ®­îc uû quyÒn ký vµ chuyÓn cho thñ quü kiÕm tra ghi sæ quü vµ chi hay thu tiÒn. Cuèi buæi, thñ quü tËp hîp phiÕu thu, phiÕu chi vµ chøng tõ gèc ®Ýnh kÌm chuyÓn cho kÕ to¸n tiÒn mÆt ghi sæ chi tiÕt tiÒn mÆt vµ cuèi cïng ®­îc chuyÓn cho kÕ to¸n tæng hîp vµo sæ nhËt ký chøng tõ vµ chøng tõ tiÒn mÆt sau ®ã ®­îc ®­a vµo l­u tr÷. Tr×nh tù lu©n chuyÓn chøng tõ tiÒn mÆt t¹i cöa hµng kinh doanh vµ chÕ biÕn thùc phÈm th¾ng lîi hiÖn nay ®­îc minh ho¹ bëi s¬ ®å trang bªn. BiÓu 4: S¬ ®å tr×nh tù lu©n chuyÓn chøng tõ tiÒn mÆt Chøng tõ gèc PhiÕu thu chi B¶ng kª thu chi NhËt ký chøng tõ Sæ chi tiÕt tiÒn mÆt Sæ quü tiÒn mÆt Sæ c¸i Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi hµng th¸ng Ch­¬ng II B¸o c¸o thùc tËp kÕ to¸n Chuyªn ®Ò: thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n vèn tiÒn mÆt t¹i C«ng ty kinh doanh vµ chÕ biÕn thùc phÈm th¾ng lîi I. Sù cÇn thiÕt ph¶i ®Ò cËp ®Õn C«ng t¸c kÕ to¸n vèn tiÒn mÆt t¹i cöa hµng Th­¬ng m¹i DÞch vô §¹i La. ViÖc theo dâi vèn b»ng tiÒn mÆt t¹i cöa hµng Th­¬ng m¹i DÞch vô §¹i La lµ rÊt quan träng trong c«ng t¸c kÕ to¸n còng nh­ c«ng t¸c qu¶n lý cöa hµng tr­íc hÕt, vèn tiÒn mÆt lµ mét bé phËn thuéc tµi s¶n l­u ®éng cña cöa hµng ®­îc biÓu hiÖn d­íi h×nh thøc tiÒn tÖ ®ång ViÖt Nam. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, vèn b»ng tiÒn mÆt võa ®­îc sö dông ®Ó thanh to¸n c¸c kho¶n chi tiªu hµng ngµy, c¸c kho¶n mua s¾m vËt t­ hµng ho¸ phôc vô kinh doanh vµ kho¶n nî ®Õn h¹n tr¶ cña cöa hµng võa lµ kÕt qu¶ cña viÖc b¸n hµng vµ thu håi c¸c kho¶n nî. Do ®ã, vèn tiÒn mÆt lµ lo¹i vèn cã tÝnh thanh kho¶n vµ lu«n chuyÓn cao ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng thanh to¸n tøc thêi cña cöa hµng ®ång thêi lµ ®èi t­îng cña sù gian lËn vµ ¨n c¾p v× vËy trong viÖc sö dông vèn tiÒn mÆt cÇn ph¶i tu©n thñ c¸c nguyªn t¾c, chÕ ®é qu¶n lý tiÒn tÖ cña Nhµ n­íc, ®ßi hái c¸c nhµ qu¶n lý cña cöa hµng ph¶i cã biÖn ph¸p qu¶n lý vµ sö dông nh­ thÕ nµo ®Ó cã hiÖu qu¶ nhÊt nh­ lµm sao ®Ó kiÓm so¸t, tÝnh to¸n ®­îc l­îng tån quü tiÒn mÆt hµng ngµy ®¸p øng ®­îc c¸c nhu cÇu chi tiªu trong ngµy, còng nh­ th«ng qua ph©n tÝch t×nh h×nh thu chi trong ngµy, còng nh­ th«ng qua ph©n tÝch t×nh h×nh thu chi c¸c kho¶n môc ®Ó thÊy râ ®­îc sù biÕ ®éng cña luång tiÒn vµ viÖc chi tiªu ®· hîp lý hay ch­a. §iÒu nµy phô thuéc rÊt lín vµo tr×nh ®é qu¶n lý vµ sö dông chóng. ChÝnh v× vËy, viÖc theo dâi, tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n vèn tiÒn mÆt kinh doanh t¹i cöa hµng Th­¬ng m¹i DÞch vô §¹i La lµ rÊt cÇn thiÕt, cã vai trß quan träng ph¸t huy hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh vµ gióp nhµ qu¶n lý cã thÓ n¾m b¾t ®­îc c¸c th«ng tin kinh tÕ ®Çy ®ñ, ®óng ®¾n, chÝnh x¸c vµ kÞp thêi vÒ thùc tr¹ng vµ c¬ cÊu vèn tiÒn mÆt, vÒ c¸c nguån thu vµ sù chi tiªu chóng trong qu¸ tr×nh kinh doanh ®Ó ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh ®Çu t­ vµ kinh doanh cã hiÖu qu¶ nhÊt. II. Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n vèn tiÒn mÆt t¹i cöa hµng Th­¬ng m¹i DÞch vô §¹i La. 1. C«ng t¸c qu¶n lý vèn tiÒn mÆt t¹i cöa hµng Th­¬ng m¹i DÞch vô §¹i La HiÖn t¹i, tiÒn mÆt t¹i quü cña cöa hµng Th­¬ng m¹i DÞch vô §¹i La chØ bao gåm mét lo¹i tiÒn duy nhÊt lµ ViÖt Nam ®ång kh«ng sö dông tÝn phiÕu, vµng b¹c, ®¸ quý, ngo¹i tÖ do ®ã ®Ó theo dâi qu¶n lý chÆt chÏ hiÖu qu¶ qu¸ tr×nh h×nh thµnh chi tiÒn mÆt cña cöa hµng c«ng t¸c qu¶n lý vèn tiÒn mÆt tu©n thñ nguyªn t¾c sau: - TiÒn mÆt t¹i quü cña cöa hµng ®­îc b¶o qu¶n trong kÐp s¾t ®ñ ®iÒu kiÖn an toµn, chèng mÊt c¾p, chèng ch¸y næ. - Mäi nghiÖp vô thu chi, b¶o qu¶n tiÒn mÆt ®Òu do thñ quü thùc hiÖn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc cöa hµng. - C¸c kho¶n thu chi ®Òu ph¶i cã chøng tõ hîp lÖ - §Þnh kú cuèi th¸ng, quý, n¨m kÕ to¸n tiÒn mÆt vµ thñ quü ®Òu ph¶i ®èi chiÕu sè d­ thùc tÕ tån quü víi sæ chi tån quü trªn sæ kÕ to¸n xem cã khíp ®óng hay kh«ng, nÕu cã chªnh lÖch ph¶i t×m râ nguyªn nh©n vµ ®iÒu chØnh. - Cuèi th¸ng, quý, n¨m ph¶i tiÕn hµnh lËp biªn b¶n kiÓm kª quü víi sù cã mÆt cña kÕ to¸n tr­ëng, kÕ to¸n tiÒn mÆt vµ thñ quü. - Hµng th¸ng, ph¶i lËp kÕ ho¹ch tiÒn mÆt göi cho ng©n hµng vµ tho¶ thuËn ®Ó l¹i mét l­îng nhÊt ®Þnh chi tiªu cña cöa hµng. 2. Chøng tõ sö dông ®Ó h¹ch to¸n vèn tiÒn mÆt C¸c chøng tõ kÕ to¸n ®­îc sö dông ®Ó h¹ch to¸n tiÒn mÆt t¹i cöa hµng gåm cã: - PhiÕu thu - PhiÕu chi - C¸c chøng tõ gèc ®i kÌm phiÕu thu chi giÊy ®Ò nghÞ t¹m øng, giÊy thanh to¸n tiÒn t¹m øng, hîp ®ång kinh tÕ, ho¸ ®¬n b¸n hµng, ho¸ ®¬n mua hµng… 2.1. PhiÕu thu - PhiÕu thu lµ mét chøng tõ kÕ to¸n dïng ®Ó x¸c ®Þnh sè tiÒn mÆt thùc tÕ nhËp quü, lµ c¨n cø ®Ó thñ quü thu tiÒn vµ ghi sæ c¸c tµi kho¶n thu cã liªn quan. PhiÕu thu ph¶i ®­îc ®ãng thµnh quyÓn vµ khi ghi sæ ph¶i cã ®Çy ®ñ c¸c tiªu ®Ò chñ yÕu sau: - Ngµy th¸ng n¨m lËp phiÕu thu - Hä vµ tªn ng­êi nép tiÒn - Sè phiÕu, lý do nép - Sè tiÒn lµ bao nhiªu ®­îc ghi b»ng ch÷ vµ sè - Cã ®Çy ®ñ ch÷ ký cña ng­êi liªn quan Trªn c¬ së chøng tõ gèc nh­ ho¸ ®¬n b¸n hµng, giÊy rót tiÒn göi ng©n hµng, biªn lai thu tiÒn… kÕ to¸n tiÒn mÆt lËp phiÕu thu gåm 03 liªn (®Æt giÊy than viÕt 1 lÇn) ghi ®Çy ®ñ c¸c néi dung trªn vµ ký vµo phiÕu, vµ ®­îc chuyÓn ®Õn cho kÕ to¸n tr­ëng duyÖt, sau ®ã chuyÓn cho thñ quü lµm thñ tôc nhËp quü, thñ quü ®Õm kiÓm tiÒn tr­íc khi ký thñ quü göi l¹i 01 liªn ®Ó ghi sæ, 01 liªn giao cho ng­êi nép tiÒn, 01 liªn l­u l¹i n¬i lËp phiÕu, vµ cuèi ngµy toµn bé phiÕu thu kÌm theo chøng tõ gèc chuyÓn cho kÕ to¸n tiÒn mÆt ®Ó ghi sæ kÕ to¸n. VÝ dô minh ho¹: Trang bªn Ngµy 31/3/2004 QuÇy v¨n phßng phÈm nép tiÒn b¸n hµng trong ngµy trÞ gi¸ 16.838.150 c¨n cø vµo HDDHKT lËp phiÕu thu. §¬n vÞ………… §Þa chØ:……….. Telefax:………. PhiÕu thu Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2004 QuyÓn sè………... Sè 26/3 Nî: 111 Cã 131 MÉu sè 01 - TT Q§ sè: 1141 - TC/ Q§/C§KT Ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé Tµi chÝnh Hä vµ tªn ng­êi nép tiÒn: TrÇn ThÞ Kim Xu©n §Þa chØ: Chî M¬ - Hai Bµ Tr­ng - Hµ Néi Lý do nép: Thu tiÒn b¸n hµng xµ phßng c¸c lo¹i Sè tiÒn: 16.838.150 (ViÕt b¨ng ch÷) M­êi s¸u triÖu t¸m tr¨m ba m­¬i t¸m ngh×n, mét tr¨m m­êi n¨m ®ång . KÌm theo………………Chøng tõ gèc…………………………….. ………………………..§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷)………. ………………………..H§ 27871………………………………… Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2004 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu) KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) Ng­êi lËp phiÕu (Ký, hä tªn) Thñ quü (Ký, hä tªn) + Tû gi¸ ngo¹i tÖ (vµng, b¹c, ®¸ qóy)…………. + Sè tiÒn quy ®æi………………………………. 2.2. PhiÕu thu PhiÕu chi lµ mét chøng tõ kÕ to¸n dïng ®Ó x¸c ®Þnh c¸c kho¶n tiÒn mÆt thùc tÕ xuÊt quü, lµ c¨n cø ®Ó thñ quü xuÊt quü, lµ c¨n cø ®Ó thñ quü xuÊt quü ghi sæ kÕ to¸n c¸c tµi kho¶n cã liªn quan PhiÕu chi ®­îc ®ãng thµnh quyÓn, ghi sæ tõng quyÓn trong c¶ n¨m gièng nh­ phiÕu thu, ph¶i ghi ®Çy ®ñ c¸c néi dung lªn phiÕu chi khi chi tiÒn. - Ngµy th¸ng n¨m lËp phiÕu - Sè phiÕu, lý do nép - Sè tiÒn lµ bao nhiªu ®­îc ghi thµnh ch÷ - Cã ®Çy ®ñ ch÷ ký cña ng­êi cã liªn quan PhiÕu chi ®­îc lËp thµnh 02 liªn (®Æt giÊy than viÕt 01 lÇn) vµ chØ sau khi cã ®ñ ch÷ ký ng­êi lËp phiÕu, kÕ to¸n tr­ëng vµ gi¸m ®èc cöa hµng, thñ quü míi ®­îc xuÊt quü sau khi nhËn ®ñ sè tiÒn ng­êi nhËn tiÒn ph¶i ghi sè tiÒn ®· nhËn b»ng ch÷, ký vµ ghi râ hä tªn vµo phiÕu Liªn 01 l­u l¹i n¬i lËp phiÕu, Liªn 02 ®­îc thñ quü dïng ®Ó ghi sæ quü sau ®ã chuyÓn cho kÕ to¸n cïng víi chøng tõ gèc vµo sæ kÕ to¸n. C¸c chøng tõ gèc dÝnh kÌm theo phiÕu chi t¹i cöa hµng bao gåm: GiÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n, giÊy ®Ò nghÞ t¹m øng, ho¸ ®¬n mua hµng, hîp ®ång kinh tÕ… GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng lµ chøng tõ kÕ to¸n dïng lµm c¨n cø ®Ò ®­îc xÐt duyÖt t¹m øng, lµm thñ tôc lËp phiÕu chi vµ xuÊt quü cho t¹m øng, t¹i cöa hµng, h×nh thøc t¹m øng chñ yÕu ®­îc ¸p dông c¸n bé c«ng nh©n viªn ë phßng kÕ ho¹ch vËt t­ khi ®o mua nguyªn vËt liÖu, vËt t­ phôc vô s¶n xuÊt. GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øg ph¶i do ng­êi xin t¹m øng viÕt 01 liªn, trong ®ã ghi râ hä tªn, sè tiÒn xin t¹m øng, lý do xin t¹m øng ®­îc chuyÓn cho tr­ëng phßng hoÆc c¸n bé phô tr¸ch ký duyÖt, sau ®ã chuyÓn cho kÕ to¸n tr­ëng xem xÐt vµ ghi ý kiÕn ®Ò nghÞ Gi¸m ®èc duyÖt chi c¨n cø vµo quyÕt ®Þnh cña Gi¸m ®èc hoÆc kÕ to¸n tr­ëng, kÕ to¸n tiÒn mÆt lËp phiÕu chi kÌm theo giÊy ®Ò nghÞ t¹m øng vµ chuyÓn cho thñ quü lµm thñ tôc xuÊt quü. VÝ dô minh ho¹ §¬n vÞ: TMDV Trµng Thi §Þa chØ: 12 Trµng thi GiÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2004 Sè:………... Nî: ………. Cã: …….… Tªn t«i lµ: Vò ThÞ Thanh Hoa §¬n vÞ c«ng t¸c: QuÇy ®å ®iÖn E6 Quúnh Mai §Þa chØ: §Ò nghÞ thanh to¸n sè tiÒn: 218.400 (ViÕt b¨ng ch÷) Hai tr¨m m­êi t¸m ngh×n bèn tr¨m ®ång Lý do xin thanh to¸n: Mua hµng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) KÕ to¸n t.to¸n (Ký, hä tªn) Phô tr¸ch bé phËn (Ký, hä tªn) Ng­êi thanh to¸n (Ký, hä tªn) §¬n vÞ:Trµng Thi §Þa chØ:……….. Telefax:………. PhiÕu thu Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2004 QuyÓn sè………... Sè 90/3 Nî: 111 Cã 131 MÉu sè 02 - TT Q§ sè: 1141 - TC/ Q§/C§KT Ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé Tµi chÝnh Hä vµ tªn ng­êi nhËn tiÒn: Vò ThÞ Thanh §Þa chØ: QuÇy ®å ®iÖn E6 Quúnh Mai Lý do chi: Chi tr¶ tiÒn ®å ®iÖn c¸c lo¹i Sè tiÒn: 218.400 (ViÕt b¨ng ch÷) Mai tr¨m m­êi t¾m ngh×n bèn tr¨m ®ång KÌm theo: GiÊy §NT…. Chøng tõ gèc: H§ 006 1197 & PNK 6/3 §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷)………. ……………………………………..……………………………… Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2004 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu) KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) Ng­êi lËp phiÕu (Ký, hä tªn) Thñ quü (Ký, hä tªn) Ng­êi nhËn tiÒn (Ký, hä tªn) + Tû gi¸ ngo¹i tÖ (vµng, b¹c, ®¸ qóy)…………. + Sè tiÒn quy ®æi………………………………. 3. H¹ch to¸n vèn tiÒn mÆt t¹i KD &CBTP Th¾ng lîi Tµi kho¶n ®Ó sö dông ®Ó h¹ch to¸n tiÒn mÆt t¹i quü ë lµ TK 111”tiÒn mÆt” hiÖn nay, tiÒn mÆt t¹i quü cña cöa hµng chØ bao gåm mét lo¹i tiÒn duy nhÊt lµ ViÖt Nam ®ång ®­îc theo dâi b»ng tiÓu kho¶n TK111 – TiÒn mÆt t¹i quü. KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh cña TK nµy bao gåm: Bªn nî: Kho¶n tiÒn mÆt thùc nhËp quü Sè thõa ph¸t hiÖn khi kiÓm kª Bªn cã: C¸c kho¶n tiÒn mÆt cßn tån quü Sè thiÕu hôt ë quü ph¸t hiÖn khi kiÓm kª D­ bªn nî: C¸c kho¶n tiÒn hiÖn cßn tån quü Cöa hµng th­¬ng m¹i dÞch vô §¹i La lµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt víi quy m« lín, hµng ngµy cã nhiÒu nghiÖp vô kinh tÕ liªn quan ®Õn viÖc thu, chi tiÒn mÆt t¹i cöa hµng ph¸t sinh ®ßi hái c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn mÆt ph¶i h¹ch to¸n ghi chÐp ph¶n ¸nh vµo sæ s¸ch kÞp thêi chÝnh x¸c. HiÖn nay, c¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn tiÒn mÆt t¹i chñ yÕu gåm: 3.1. H¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô t¨ng tiÒn mÆt t¹i quü. Nî TK111 (111.1): Sè tiÒn nhËp quü Cã TK 511: Thu tiÒn b¸n s¶n phÈm, hµng ho¸, lao vô, dÞch vô Cã TK112: Rót tiÒn tõ ng©n hµng Cã TK 131, 136, 141: Thu håi c¸c kho¶n nî ph¶i thu Cã TK 515: Thu tiÒn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh Cã TK 711: Thu tiÒn tõ ho¹t ®éng kh¸c Cã TK 121, 128, 138, 144, 244 thu håi c¸c kho¶n Vèn ®Çu t­ ng¾n h¹n, c¸c kho¶n cho vay, ký c­îc, ký quü b»ng tiÒn 3.2. H¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô gi¶m tiÒn mÆt t¹i quü Nî TK112 göi tiÒn vµo tµi kho¶n t¹i ng©n hµng Nî TK 141 t¹m øng cho CNV Nî TK 152, 153, 156 mua hµng ho¸, vËt t­ nhËp kho Nî TK 211, 213 mua TSC§ ®­a vµo sö dông Nîi TK 241 xuÊt tiÒn cho §TXDCB tù lµm Nî TK 121, 221 Mua chøng kho¸n ng¾n vµ dµi h¹n Nî TK 144, 244 thÕ chÊp, ký c­îc, ký quü ng¾n vµ dµi h¹n Nî TK 331, 333, 334 thanh to¸n víi nhµ cung cÊp, nép thuÕ vµ kho¶n kh¸c cho ng©n s¸ch, thanh to¸n l­¬ng vµ c¸c kho¶n cho CNV Nî TK 641, 642, 627 thanh to¸n c¸c chi phÝ b»ng tiÒn cho v¨n phßng, c¸c ph©n x­ëng vµ bé phËn b¸n hµng Nî TK133 thuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ …………………. Cã TK 111 sè tiÒn thùc xuÊt quü 3. Sæ s¸ch kÕ to¸n tiÒn mÆt vµ tr×nh tù ghi sæ, theo dâi, tæng hîp Cöa hµng ®· ¸p dông h×nh thøc sæ NKCT nªn c¸c nghiÖp vô kinh tÕ, tµi chÝnh ph¸t sinh liªn quan ®Õn thu, chi tiÒn mÆt ®­îc theo dâi, ph¶n ¸nh vµo c¸c sæ kÕ to¸n sau: Sæ quü tiÒn mÆt Sæ chi tiÕt tiÒn mÆt Sæ c¸i tiÒn mÆt 4.1. Sæ quü tiÒn mÆt Sæ quü tiÒn mÆt cho thñ quü lËp dïng ®Ó theo dâi, ghi chÐp c¸c kho¶n thu, chi tån quü tiÒn mÆt ph¸t sinh hµng ngµy t¹i cöa hµng. Ngoµi ra nã cßn cã t¸c dông nh­ mét b¸o c¸o quü, nhê ®ã mµ ta biÕt ®­îc lý do thu, chi l­¬ng tiÒn tån quü cuèi ngµy cña mét c¸ch nhanh nhÊt C¨n cø ®Ó ghi sæ quü tiÒn mÆt lµ c¸c phiÕu thu, phiÕu chi vµ c¸c chøng tõ gèc ®Ýnh kÌm. Sæ quü tiÒn mÆt cña cöa hµng hiÖn nay ®­îc më nh­ sau: Cét : “Ngµy th¸ng ghi sæ” ghi chÐp ngµy th¸ng ghi sæ cña phiÕu thu, phiÕu chi Cét “chøng tõ (thu – chi) : Ghi sè liÖu phiÕu thu, phiÕu chi Cét “DiÔn gi¶i” ghi néi dung nghiÖp vô kinh tÕ, tµi chÝnh ph¸t sinh Cét “Tån quü” ph¶n ¸nh l­îng tiÒn thùc tån quü sau mçi lÇn thu, chi tiÒn mÆt §Çu trang sæ, ghi sè céng trang tr­íc, th¸ng tr­íc, n¨m tr­íc chuyÓn sang Cuèi trang sæ, ghi sè chi tån quü chuyÓn sang H Cét “chi” ghi sè tiÒn chi ra khái quü µng ngµy, c¨n cø vµo phiÕu thu, phiÕu chi do kÕ to¸n lËp. Thñy quü tiÕn hµnh ghi vµo sæ quü tiÒn mÆt. Cuèi buæi, thñ quü tËp hîp toµn bé phiÕu thu, chi ph¸t sinh trong ngµy chuyÓn cho kÕ to¸n tiÒn mÆt ghi sæ TrÝch mÉu sæ quü tiÒn mÆt cña cöa hµng trong th¾ng 03 n¨m 2003 C«ng ty TMDV Trµng Thi B¸o c¸o quÜ Cöa hµng TMDV §¹i La Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2004 Sè d­ ®Çu: 96.425.201 Chøng tõ DiÔn gi¶i Tæng thu Tæng chi Ghi nî TK 111- Ghi cã TK Ghi nî TK 111- Ghi cã TK Thu Chi 511.1 3368.b Mai-TiÕn b¸n hµng 2.801.920 2.547.200 254.720 Hång- TiÕn b¸n hµng 3.019.000 2.744.545 274.455 Hoa-TiÕn b¸n hµng 596.200 542.000 54.200 Hµ-TiÕn b¸n hµng 1.926.650 1751.500 175.150 Hµ-TiÕn b¸n hµng 2.121.350 1.928.500 192.850 Tháa-TiÕn b¸n hµng 4.505.000 4.095.453 409.547 Thanh-TiÕn b¸n hµng 3.600.000 3.272.727 327.273 Thanh-TiÕn b¸n hµng 3.645.000 3.313.636 331.364 Ch©u -TiÕn b¸n hµng 1.950.000 1.800.000 180.000 Ch©u -TiÕn b¸n hµng 1.158.433 1.053.121 105.312 Ch©u -TiÕn b¸n hµng 3.202.400 2.911.273 291.127 Ch©u -TiÕn b¸n hµng 1.885.419 1.714.017 171.402 ThÞnh-TiÕn b¸n hµng 1.115.020 1.013.657 101.363 ThÞnh-TiÕn b¸n hµng 3.091.655 2.810.596 281.059 ThÞnh-TiÕn b¸n hµng 2.991.813 2.719.830 271.983 Lîi-TiÕn b¸n hµng 7.469.660 6.790.600 679.060 Tæng 45.739.220 41.581.109 4158111 4.2. Sæ chi tiÕt tiÒn mÆt Sæ chi tiÕt tiÒn mÆt do kÕ to¸n tiÒn mÆt theo dâi, dïng ®Ó ghi chÐp c¸c nghiÖp vô thu tiÒn, chi tiÒn ph¸t sinh hµng ngµy t¹i cöa hµng. Hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ kÕ to¸n tiÒn mÆt – (phiÕu thu, phiÕu chi vµ c¸c chøng tõ gèc ®Ýnh kÌm) kÕ to¸n tiÒn mÆt tiÕn hµnh kiÓm tra tÝnh ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, hîp lÖ cña chøng tõ vµ kh¶n ¸nh ghi chÐp vµo sæ chi tiÕt tiÒn mÆt ë c¸c cét phï hîp Sæ chi tiÕt tiÒn mÆt cña cöa hµng hiÖn nay ®­îc më nh­ sau Cét : “Ngµy th¸ng ghi sæ” ghi chÐp ngµy th¸ng ghi sæ cña phiÕu thu, phiÕu chi Cét “chøng tõ (thu – chi)” : Ghi sè liÖu phiÕu thu, phiÕu chi Cét “DiÔn gi¶i” ghi néi dung nghiÖp vô kinh tÕ, tµi chÝnh ph¸t sinh Cét “Tµi kho¶n ®èi øng” ghi sè hiÖu tµi kho¶n cña c¸c tµi kho¶n ®èi øng liªn quan ®Õn nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh Cét “Ph¸t sinh (Nî – Cã)” Ghi sè tiÒn ph¸t sinh nî hoÆc cã cña nghiÖp vô kinh tÕ. §Çu trang sæ, ghi sè céng lòy kÕ vµ sè d­ trang tr­íc, th¸ng tr­íc, n¨m tr­íc chuyÓn sang Cuèi trang sæ, céng sè ph¸t sinh lòy kÕ, tÝnh sè d­ ®Ó chuyÓn sang trang sau, th¸ng sau, n¨m sau Cuèi th¸ng, cuèi quý, kÕ to¸n tiÒn mÆt tiÕn hµnh tæng hîp sè liÖu vµ khãa sæ chi tiÕt tiÒn mÆt, sau ®ã lËp b¶ng tæng hîp chi tiÕt. Sè liÖu trªn sæ chi tiÕt, b¶ng tæng hîp chi tiÕt ®­îc kiÓm tra ®èi chiÕu sæ quü tiÒn mÆt, víi sè ph¸t sinh Nî, ph¸t sinh cã vµ sè d­ cuèi th¸ng cña tµi kho¶n 111 – TiÒn mÆt trªn sæ c¸i. Mäi sai sãt nÕu cã ph¶i ®­îc söa ch÷a kÞp thêi theo ®óng ph­¬ng ph¸p söa ch÷a quü ®Þnh hiÖn hµnh. TrÝch mÉu sæ chi tiÕt tiÒn mÆt – TK111 th¸ng 06 n¨m 2003 cña cöa hµng TMDV Trµng Thi 4.3. Sæ c¸i tiÒn mÆt Sæ c¸i tiÒn mÆt lµ sæTK tæng hîp dïng ®Ó ghi chÐp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ, tµi chÝnh ph¸t sinh liªn quan ®Õn thu, chi tiÒn mÆt mét th¸ng, quý, n¨m C¨n cø ®Ó ghi vµo sæ c¸i tiÒn mÆt lµ c¸c sè liÖu ®· ghi tiÒn sæ NK chung vµ ®­îc kÕ to¸n tæng hîp ph¶n ¸nh ®Þnh kú hai tuÇn 1 lÇn lªn sæ c¸i. Cuèi th¸ng, cuèi quü, cu«Ý n¨m, kÕ to¸n tæng hîp tiÕn hµnh céng sè liÖu trªn sæ c¸i ®Ó lËp b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh. Sau khi ®· kiÓm tra ®èi chiÕu khíp ®óng sè liÖu ghi trªn sæ c¸i víi b¶ng tæng hîp chi tiÕt, sæ chi tiÕt tiÒn mÆt ®­îc dïng ®Ó lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. HiÖn nay, mÉu sæ c¸i tiÒn mÆt cña cöa hµng ®­îc më thèng nhÊt, phï hîp víi mÉu ban hµnh quy ®Þnh thèng nhÊt cña Bé tµi chÝnh nh­ sau: Cét : “Ngµy th¸ng ghi sæ” ghi chÐp ngµy th¸ng ghi sæ Cét “chøng tõ (thu – chi)” : Ghi sè liÖu phiÕu thu, phiÕu chi Cét “DiÔn gi¶i” ghi néi dung nghiÖp vô kinh tÕ, tµi chÝnh ph¸t sinh Cét “Trang sæ nhËt ký chung” ghi trang cña sæ nhËt ký chung ®· ghi nghiÖp vô nµy. Cét “Sè hiÖu tµi kho¶n ®èi øng” Ghi sè hiÖu cña c¸c tµi kho¶n ®èi øng liªn quan ®Õn nghiÖp vô ph¸t sinh tµi kho¶n trang sæ c¸i nµy. Cét “Sè ph¸t sinh (Nî – Cã)”: ghi sè tiÒn ph¸t sinh Nî hay cã cña tµi kho¶n TK111- TiÒn mÆt trong sæ c¸i nµy. Ngµy ®Çu tiªn cña niªn ®é tµi kho¶n (th¸ng, quý, n¨m) ghi sè chi ®Çu niªn ®é kÕ to¸n cña tµi kho¶n TK111 vµo dßng ®Çu tiªn cét sè d­ Nî. Cuèi th¸ng sè céng sè ph¸t sinh lòy kÕ tÝnh sè d­ ®Ó chuyÓn sang trang sau. §Çu trang sæ ghi sè céng lòy kÕ vµ sè d­ trang tr­íc chuyÓn sang TrÝch mÉu sæ c¸i tiÒn mÆt trong th¸ng 06 n¨m 2003 cña cöa hµng kinh doanh vµ chÕ biÕn thùc phÈm th¾ng lîi, nh­ sau: Sæ c¸i Tµi kho¶n: 111 “TiÒn mÆt” Sè d­ ®Çu n¨m Nî Cã 29.717.487 Sè TT Ghi cã c¸c TK ®èi øng Nî víi TK nµy Th¸ng 1 Th¸ng … Th¸ng … Th¸ng 11 Th¸ng 12 Céng 511a 879.754.568 643.887.782 217.461.835 13.310.886.212 511b 9.152.614 14.307.234 12.778.118 166.456.727 336.8b 88.433.226 65.103.253 22.383.033 1.339.988.457 131 126.994.364 36.849.441 124.211.768 1.689.538.576 138.1 50.000 103.512 141 73.725.000 199.400 78.959.200 3383 817.600 1.431.006 903.945 18.110.935 3384 408.800 286.200 1.697.181 4.933.494 3388 207.200 1.763.200 7.070.400 3381 1.127 105 20.163 334 750.000 1388 35.900 311 1.320.000.000 1 Céng sè ph¸t sinh Nî 1.179.543.375 763.629.243 17.936.853.576 2 Tæng sè ph¸t sinh cã 1.111.861.040 777.768.475 17.871.455.330 3 Sè d­ cuèi th¸ng Nî 97.399.821 88.187.775 95.117.533 Cã Hãa ®¬n (GTGT) MÉu sè : 01 GTKT –3LL Liªn 3 (Dïng cho thanh to¸n) 02 – B Ngµy 31 th¸ng 03 n¨m 2004 BX 0025862 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty TMDV Trµng Thi - Cöa hµng §¹i La §Þa chØ: 12-14 Trµng thi – Hµ Néi Sè tµi kho¶n: ………………. §iÖn tho¹i: …………………… MS: Hä tªn ng­êi mua hµng: tæng hîp b¸n hµng trong ngµy §¬n vÞ: …………………………………………………………………. §¬n chØ: ……………………………………………………………….. H×nh thøc thanh to¸n: TM……..MS: STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3 =1 x 2 Theo BC b¸n hµng ngµy 31 31/3/2004 2744545 Céng tiÒn hµng: 2744545 ThuÕ suÊt GTGT: 10% TiÒn thuÕ GTGT: 274455 Tæng céng tiÒn thanh to¸n: 3019000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Ba triÖu kh«ng tr¨m m­êi chÝnh ngh×n ®ång Ng­êi mua hµng KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, ghi râ hä, tªn) (Ký, ghi râ hä, tªn) (Ký, ghi râ hä, tªn) Dùa vµo H§GTGT nµy bªn mua hµng cã c¬ së ®Ó thanh to¸n tiÒn hµng C¬ së lËp hãa ®¬n lµ c¨n cø vµo hîp ®ång mua b¸n gi÷a 2 bªn mua lËp ra hãa ®¬n nµy dïng ®Ó thanh to¸n tiÒn hµng víi bªn mau Sau ®ã lËp BCBH B¸o c¸o b¸n hµng hµng ngµy Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2004 MÉu sè 3/B Q§- Liªn bé TCTKNT QuÇy t¹p phÈm E6-Qmai Sè 621-LB STT Tªn hµng vµ quy c¸ch phÈm chÊt §VT Sè l­îng Theo gi¸ b¸n lÎ Theo gi¸ vèn Gi¸ ®v Thµnh tiÒn Gi¸ ®v Thµnh tiÒn 1 2 3 4 5 6 7 8 Pin vØ AAA2 + AAB2 VØ 10 x 13.500 135.000 11.455 114.5508 - 9v 216 SW1 Viªn 20 x 7.400 148.000 6.008 120.000 Vë Pokemon 48 trang Q 1000 x 1.400 1.400.000 1.181,82 1.181.820 GÊy tËp kero B580 trang T 200 x 2.300 460.000 1972,73 394.546 KiÓm tra C150 ly mµu Tói 1200 x 730 876.000 609,1 730.920 3.019.000 2.541.836 B¸o c¸o b¸n hµng ngµy ph¶n ¸nh kÕt qu¶ cña MDV theo dâi l­îng hµng b¸n ra theo c¶ gi¸ ch­a thuÕ. B¸o c¸o b¸n hµng lµ c¬ së ®Ó ghi vµo tê kª chi tiÕt TK 511, ngoµi ra cßn vµo b¶ng kª chi tiÕt TK 156. KÕ to¸n c¨n cø vµo BCBH hµng ngµy ®Ó so s¸nh ®èi chiÕu víi giÊy nép tiÒn xem cã khíp nhau kh«ng Ng©n hµng c«ng th­¬ng ViÖt Nam Chi nh¸nh B¶ng kª lo¹i tiÒn nép Hµ Néi, ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2004 Sè tiÒn: 3019000 Sè tiÒn b»ng ch÷: Ba triÖu kh«ng tr¨m M­êi chÝnh ngµn ®ång Néi dung: Nép tiÒn b¸n hµng Lo¹i tiÒn Sè l­îng Thµnh tiÒn 500.000 06 100.000 50.000 20.000 10.000 01 10.000 5000 01 5.000 2000 02 4.000 1000 500 200 100 Céng 3.019.000 Ng­êi nép tiÒn Hä vµ tªn ng­êi thu Hãa ®¬n tiÒn ®iÖn GTGT (Liªn 2: giao kh¸ch hµng) C«ng ty ®iÖn lùc TP.Hµ Néi kú…….tõ ngµy…..®Õn ngµy 03/2004 §iÖn lùc: Hai Bµ Tr­ng – Tel: 8637456 Ký hiÖu: AA/2004T §Þa chØ: 88 DG VO thi sau Q.HBC Hµ Néi §iÖn tho¹i: Truc: 8632073 MST: ……………sè hé…….. Tªn kh¸ch hµng……………………………. §Þa chØ kh¸ch hµng………………… M· sè kh¸ch hµng……………………MS thuÕ KH: Sè sæ GCS:……..Phiªn GCS: Sè c«ng t¬ ChØ sè míi Ghi sæ cò HÖ sè §N. tiªu thô §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Tr. ®ã 409 57669 Céng 409 576690 ThuÕ suÊt GTGT: 10% thuÕ GTGT 57669 Tæng céng tiÒn thanh to¸n 634359 Sè viÕt b»ng ch÷ : Sau tram ba muoi bon nghin ba tram nam muoi chin §­îc ph¸t hµnh theo c«ng v¨n sè 4303 TCT/AC ngµy 23/11/1998 cña Tæng côc thuÕ §¬n vÞ: TMDV Trµng Thi §Þa chØ: 315 §¹i La PhiÕu chi QuyÓn sè:…… Sè: 7013 MÉu sè 02 – thÞ tr­êng Q§sè: 1141-TC/Q§/C§KT Telefax: Ngµy 23 th¸n 3 n¨m 2004 Nî: 334 Cã: 111 Ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé Tµi chÝnh Hä tªn ng­êi nhËn tiÒn: Lª Kim Kh¸nh §Þa chØ: CHTMDV §¹i La Lý do chi: Chil­¬ng kú II/3/2004 cho CBCNV Sè tiÒn: 13124100 (viÕt b»ng ch÷): M­êi ba triÖu, mét tr¨m hai t­ ngh×n mét tr¨m ®ång KÌm theo: B¶ng kª tiÒn l­¬ng Chøng tõ gèc: …………………………. …………………………………………..§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷)………………………………………………………………………… Ngµy 25 th¸ng 03 n¨m 2004 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Thñ quü Ng­êi nhËn tiÒn (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) + Tû gi¸ ngo¹i tÖ (vµng, b¹c, ®¸ quý)…………………. + Sè tiÒn quy ®æi:……………………………………… §¬n vÞ: TMDV Trµng Thi §Þa chØ: 315 §¹i La PhiÕu chi QuyÓn sè:…… Sè: 7013 MÉu sè 02 – TT Q§sè: 1141-TC/Q§/C§KT Telefax: Ngµy 25 th¸n 3 n¨m 2004 Nî: 3368 13368b Cã: 111 Ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé Tµi chÝnh Hä tªn ng­êi nhËn tiÒn: Lª Kim Kh¸nh §Þa chØ: CHTMDV §¹i La Lý do chi: Chi nép thuÕ GTGT & BHXH lªn C«ng ty 3368c 10.000.000, 3368b : 5.000.000 Sè tiÒn: 15.000.000 (viÕt b»ng ch÷): M­êi n¨m triÖu ®ång ch½n. KÌm theo: PhiÕu thu Chøng tõ gèc: …………………………. Vµ b¶ng kª tiÒn nép …..§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷)……………………………………………………………………… Ngµy 25 th¸ng 03 n¨m 2004 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Thñ quü Ng­êi nhËn tiÒn (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) + Tû gi¸ ngo¹i tÖ (vµng, b¹c, ®¸ quý)…………………. + Sè tiÒn quy ®æi:……………………………………… §¬n vÞ: TMDV Trµng Thi §Þa chØ: 315 §¹i La PhiÕu thu QuyÓn sè:…… Sè: 7013 MÉu sè 02 – TT Q§sè: 1141-TC/Q§/C§KT Telefax: Ngµy 25 th¸n 3 n¨m 2004 Nî: 3368 13368b Cã: 111 Ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé Tµi chÝnh Hä tªn ng­êi nhËn tiÒn: ChÞ Kh¸nh §Þa chØ: CHTMDV §¹i La Lý do chi: Nép thuÕ GTGT & BHXH lªn C«ng ty Sè tiÒn: 15.000.000 (viÕt b»ng ch÷): M­êi n¨m triÖu ®ång ch½n. KÌm theo: PhiÕu thu Chøng tõ gèc: …………………………. Vµ b¶ng kª tiÒn nép …..§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷)……………………………………………………………………… Ngµy 25 th¸ng 03 n¨m 2004 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Thñ quü Ng­êi nhËn tiÒn (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) + Tû gi¸ ngo¹i tÖ (vµng, b¹c, ®¸ quý)…………………. + Sè tiÒn quy ®æi:……………………………………… §¬n vÞ: TMDV Trµng Thi §Þa chØ: 315 §¹i La PhiÕu thu QuyÓn sè:…… Sè: 7013 MÉu sè 02 – TT Q§sè: 1141-TC/Q§/C§KT Telefax: Ngµy 30 th¸n 3 n¨m 2004 Nî: 111 Cã: 131 Ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé Tµi chÝnh Hä tªn ng­êi nhËn tiÒn: Ph¹m Hïng §Þa chØ: 132 G- Ng« Quúnh – Hai Bµ Tr­ng -Hµ Néi Lý do chi: Thu tiÒn vay vèn c¸ nh©n (mua trong néi thÊt hßa ph¸t) Sè tiÒn: 20.800.000 (viÕt b»ng ch÷): Hai m­¬i triÖu t¸m tr¨m ®ång ch½n. KÌm theo: H§ vay tiÒn 04/04 Chøng tõ gèc: ngµy 30/3/04 Vµ b¶ng kª tiÒn nép …..§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷)……………………………………………………………………… Ngµy 30 th¸ng 03 n¨m 2004 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Thñ quü Ng­êi nhËn tiÒn (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) + Tû gi¸ ngo¹i tÖ (vµng, b¹c, ®¸ quý)…………………. + Sè tiÒn quy ®æi:……………………………………… §¬n vÞ: TMDV Trµng Thi §Þa chØ: 315 §¹i La PhiÕu thu QuyÓn sè:…… Sè: 7013 MÉu sè 02 – TT Q§sè: 1141-TC/Q§/C§KT Telefax: Ngµy 31 th¸n 3 n¨m 2004 Nî: 111 Cã: 131 Ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé Tµi chÝnh Hä tªn ng­êi nhËn tiÒn: NguyÔn ThÞ Thanh §Þa chØ: NguyÔn C«ng Trø – Hµ Néi Lý do chi: Thu tiÒn, cho thuÕ kho ®Ó hµng quý I/2/04 Sè tiÒn: 1.800.000 (viÕt b»ng ch÷): mét triÖu t¸m tr¨m ngµn ®ång ch½n. KÌm theo: PhiÕu thu Chøng tõ gèc: …………………………. Vµ b¶ng kª tiÒn nép …..§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷)……………………………………………………………………… Ngµy 31th¸ng 03 n¨m 2004 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Thñ quü Ng­êi nhËn tiÒn (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) + Tû gi¸ ngo¹i tÖ (vµng, b¹c, ®¸ quý)…………………. + Sè tiÒn quy ®æi:……………………………………… C«ng ty TMDV Trµng Thi B¶ng tæng hîp l­¬ng kú II Cöa hµng TMDV §¹i La Th¸ng 3 n¨m 2004 STT Tªn quÇy Sè tiÒn Ghi chó 1 Tæng v¨n phßng 3.197.800 2 Tæ ®iÖn m¸y E6 Quúnh Mai 2.800.000 3 Tæ T©n Mai 1.400.000 4 Tæ Phô tïng E6 Qïnh Mai 2.800.000 5 Tæ kho b¸n bu«n 2.926.300 Céng 13.124.100 Ngµy 25 th¸ng 03 n¨m 2004 Tr­ëng cöa hµng Tæ tr­ëng kÕ to¸n Lao ®éng tiÒn l­¬ng TuÊn Nguyªn S¶ng Cao Minh §øc NguyÔn Kim Thanh §¬n vÞ: TM Trµng Thi §Þa chØ: 12 Trµng Thi Telefax:………. PhiÕu thu Ngµy 25 th¸ng 3 n¨m 2004 QuyÓn sè………... Sè :………………. Nî: 111 Cã: 3368C + 3368b MÉu sè 01 - TT Q§ sè: 1141 - TC/ Q§/C§KT Ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé Tµi chÝnh Hä vµ tªn ng­êi nép tiÒn: ChÞ Kh¸nh §Þa chØ: Cöa hµng Th­¬ng m¹i DÞch vô §¹i La Lý do chi: Nép thuÕ GTGT, BHXH Sè tiÒn: 15.000.000 (ViÕt b¨ng ch÷) M­êi n¨m triÖu ®ång ch½n KÌm theo: ………………Chøng tõ gèc: …………….………….. ………… §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷) M­êi n¨m triÖu ch½n ……………………………………..……………………………… Ngµy 25 th¸ng 3 n¨m 2004 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu) KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) Ng­êi lËp phiÕu (Ký, hä tªn) Ng­êi nép (Ký, hä tªn) Thñ quü (Ký, hä tªn) + Tû gi¸ ngo¹i tÖ (vµng, b¹c, ®¸ qóy)…………. + Sè tiÒn quy ®æi………………………………. §¬n vÞ: ……………… §Þa chØ: ……………… Telefax:……………… PhiÕu thu Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2004 QuyÓn sè………... Sè :29/3 Nî: 111 Cã: 131 MÉu sè 01 - TT Q§ sè: 1141 - TC/ Q§/C§KT Ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé Tµi chÝnh Hä vµ tªn ng­êi nép tiÒn: NguyÔn ThÞ Thanh §Þa chØ: NguyÔn C«ng Trø - Hµ Néi Lý do nép: Thu tiÒn cho thuª kho ®Ó hµng quý I/2/2004 Sè tiÒn: 1.800.000 (ViÕt b¨ng ch÷) Mét triÖu, t¸m tr¨m ngh×n ®ång ch½n KÌm theo: ………………Chøng tõ gèc: …………….………….. ………… §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷) …………………… ……………………………………..……………………………… Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2004 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu) KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) Ng­êi lËp phiÕu (Ký, hä tªn) Ng­êi nép (Ký, hä tªn) Thñ quü (Ký, hä tªn) + Tû gi¸ ngo¹i tÖ (vµng, b¹c, ®¸ qóy)…………. + Sè tiÒn quy ®æi………………………………. §¬n vÞ: ……………… §Þa chØ: ……………… Telefax:……………… PhiÕu thu Ngµy 30 th¸ng 3 n¨m 2004 QuyÓn sè………... Sè :………………. Nî: 111 Cã: 311 MÉu sè 01 - TT Q§ sè: 1141 - TC/ Q§/C§KT Ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé Tµi chÝnh Hä vµ tªn ng­êi nép tiÒn: Ph¹m Hïng §Þa chØ: 132 G - Ng« Quúnh - Hai Bµ Tr­ng - Hµ Néi Lý do nép: Thu tiÒn vay vèn c¸ nh©n (mua trang néi thÊt Hoµ B×nh) Sè tiÒn: 20.000.000 (ViÕt b¨ng ch÷) Hai m­¬i triÖu ®ång ch½n KÌm theo: H§ vay tiÒn 04/04 Chøng tõ gèc: ngµy 30/3/04 ………… §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷) …………………… ……………………………………..……………………………… Ngµy 30 th¸ng 3 n¨m 2004 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu) KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) Ng­êi lËp phiÕu (Ký, hä tªn) Ng­êi nép (Ký, hä tªn) Thñ quü (Ký, hä tªn) + Tû gi¸ ngo¹i tÖ (vµng, b¹c, ®¸ qóy)…………. + Sè tiÒn quy ®æi………………………………. Së th­¬ng m¹i Hµ Néi C«ng ty TMDV trµng thi Cöa hµng TMDV §¹i La Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §é lËp - Tù do - H¹nh phóc -----------****----------- Hîp ®ång vay tiÒn Sè 04/04/H§VT H«m nay ngµy 30 th¸ng 3 n¨m 2004 T¹i v¨n phßng Cöa hµng TMDV §¹i La sè 3 + 5 §¹i La - Hai Bµ Tr­ng - Hµ Néi chóng t«i gåm: Bªn A: Bªn vay «ng: TuÊn Nguyªn Sang. Chøc vô: Tr­ëng Cöa hµng TMDV §¹i La §iÖn tho¹i cho Cöa hµng TMDV §¹i La §Þa chØ: Sè 3 + 5 §¹i La - Hai Bµ Tr­ng - Hµ Néi §iÖn tho¹i: 048631018 - 046280427 Bªn B: Bªn cho vay «ng: Ph¹m Hïng - CBCNV Cöa hµng TMDV §¹i La §Þa chØ: 132 G - Ng« Quúnh - Thanh Nhµn - Hai Bµ Tr­ng - Hµ Néi Sè CMTND: 010321351 do CA Hµ Néi cÊp ngµy 6/9/1978 Sau khi tho¶ thuËn cïng ký Hîp ®ång vay tiÒn víi c¸c ®iÒu kho¶n sau: §iÒu 1: Bªn B ®ång ý cho bªn A vay sè tiÒn: B»ng sè: 20.000.000® B»ng ch÷: Hai m­¬i triÖu ®ång ch½n §iÒu 2: Thêi h¹n vay: Thêi h¹n vay lµ 03 th¸ng tõ ngµy 30/03/2004 ®Õn 30/6/2004 §iÒu 3: L·i xuÊt vay kh«ng cao qu¸ l·i suÊt cho vay cña Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam cïng thêi ®iÓm Tû lÖ l·i: 0.5%/ th¸ng TiÒn l·i vay ®­îc tr¶ theo ngµy thanh to¸n §iÒu 4: C¸c ®iÒu kho¶n kh¸c: Trong thêi gian thùc hiÖn Hîp ®ång, nÕu bªn b cã nhu cÇu lÊy l¹i mét phÇn hoÆc toµn bé tiÒn vèn, hoÆc bªn A cã nhu cÇu thanh to¸n tr­íc thêi h¹n, hai bªn sÏ tho¶ thuËn ®Ó gi¶i quyÕt hîp lý vÊn ®Ò thanh to¸n tiÒn vèn vµ tiÒn l·i. Hai bªn cam kÕt thùc hiÖn ®óng c¸c ®iÒu kho¶n trong Hîp ®ång. Nh÷ng néi dung kh¸c kh«ng ghi trong hîp ®ång th× ®­îc thùc hiÖn theo c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt hiÖn hµnh. Nõu cã tranh chÊp x¶y ra, hai bªn gi¶i quyÕt b»ng th­¬ng l­îng. Hîp ®ång nµy ®­îc lËp thµnh 02 b¶n, mçi bªn gi÷ mét b¶n vµ gi¸ trÞ hiÖn lùc nh­ nhau. §¹i diÖn bªn A §¹i diÖn bªn §¬n vÞ: TMDV Trµng Thi §Þa chØ: 315 §¹i La GiÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n Ngµy 30 th¸ng 3 n¨m 2004 Sè:………... Nî: ………. Cã: …….… KÝnh göi: Ban phô tr¸ch cöa hµng TMDV §¹i La Tªn t«i lµ: TrÇn Gian Hµ §¬n vÞ c«ng t¸c: C«ng ty s¶n xuÊt xuÊt nhËp khÈu xe ®¹p, xe m¸y §Þa chØ: §Ò nghÞ thanh to¸n sè tiÒn: 10.540.546 (ViÕt b¨ng ch÷) M­êi triÖu n¨m tr¨m bèn m­¬i ngµn, n¨m tr¨m bèn s¸u ®ång Lý do xin thanh to¸n: Theo H§ 010400 + 010364 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) KÕ to¸n t.to¸n (Ký, hä tªn) Phô tr¸ch bé phËn (Ký, hä tªn) Ng­êi thanh to¸n (Ký, hä tªn) §¬n vÞ: TMDV §Þa chØ: Trµng Thi Telefax:……………… PhiÕu chi Ngµy 30 th¸ng 3 n¨m 2004 QuyÓn sè………... Sè : 87 Nî: 331 Cã: 111 MÉu sè 02 - TT Q§ sè: 1141 - TC/ Q§/C§KT Ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé Tµi chÝnh Hä vµ tªn ng­êi nhËn tiÒn: TrÇn Giang Hµ §Þa chØ: C«ng ty s¶n xuÊt - XNK xe ®¹p - xe m¸y - 181 NguyÔn L­¬ng B»ng Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn mua xe ®¹p c¸c lo¹i Sè tiÒn: 10.540.546 (ViÕt b¨ng ch÷) M­êi triÖu n¨m tr¨m bèn m­¬i ngh×n n¨m tr¨m bèn s¸u ®ång. KÌm theo: GiÊy §NT Chøng tõ gèc: H§ 010400 & 010364 PNK 4/12 & 1/12 §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷) …………… ……………………………………..……………………………… Ngµy 30 th¸ng 3 n¨m 2004 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu) KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) Ng­êi lËp phiÕu (Ký, hä tªn) Thñ quü (Ký, hä tªn) Ng­êi nhËn tiÒn (Ký, hä tªn) + Tû gi¸ ngo¹i tÖ (vµng, b¹c, ®¸ qóy)…………. + Sè tiÒn quy ®æi………………………………. §¬n vÞ: ……………… §Þa chØ: ……………… Telefax:……………… PhiÕu chi Ngµy 25 th¸ng 3 n¨m 2004 QuyÓn sè………... Sè : 73/3 Nî: 641 + 133 Cã: 111 MÉu sè 02 - TT Q§ sè: 1141 - TC/ Q§/C§KT Ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé Tµi chÝnh Hä vµ tªn ng­êi nhËn tiÒn: Lª Kim Kh¸nh §Þa chØ: Cöa hµng Th­¬ng m¹i DÞch vô §¹i La Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn ®iÖn quÇy 316 th¸ng 3/04: 576690 Sè tiÒn: 634.359 (ViÕt b¨ng ch÷) S¸u tr¨m ba t­ ngh×n, ba tr¨m n¨m chÝn ®ång KÌm theo: ……………… Chøng tõ gèc: H§ 1392086 ………… §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷) …………………… ……………………………………..……………………………… Ngµy 25 th¸ng 3 n¨m 2004 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu) KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) Ng­êi lËp phiÕu (Ký, hä tªn) Thñ quü (Ký, hä tªn) Ng­êi nhËn tiÒn (Ký, hä tªn) + Tû gi¸ ngo¹i tÖ (vµng, b¹c, ®¸ qóy)…………. + Sè tiÒn quy ®æi………………………………. III. KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ 1. NhËn xÐt - ®¸nh gi¸ Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, Cöa hµng Th­¬ng m¹i DÞch vô §¹i La ®· vµ ®ang tõng b­íc ph¸t triÓn æn ®Þnh, t¹o ®­îc uy tÝn th­¬ng hiÖu trªn thÞ tr­êng ®èi víi ng­êi tiªu dïng trong vµ ngoµi n­íc cã ®­îc sù thµnh c«ng nh­ vËy kh«ng thÓ phñ nhËn vai trß quan träng cña c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n nãi chung vµ bé phËn kÕ to¸n vèn tiÒn mÆt

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Vật tư xây dựng Hà Nội.DOC
Luận văn liên quan