Đề tài Thực trạng công tác quản lý công nợ tại công ty cổ phần giầy Hà Nội

Đề tài: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG NỢ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY HÀ NỘI MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG NỢ VÀ QUẢN LÝ CÔNG NỢ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Công nợ và cơ sở hình thành công nợ trong doanh nghiệp 1.1.1Khái niệm 1.1.2Cơ sở hình thành công nợ 1.1.3Nội dung công nợ của doanh nghiệp 1.1.3.1Công nợ phải thu 1.1.3.2Công nợ phải trả 1.2 Nội dung công tác quản lý công nợ 1.2.1 ý nghĩa công tác quản lý công nợ 1.2.2 Nội dung công tác quản lý công nợ 1.2.2.1 Phân tích tình hình thanh toán 1.2.2.2 Phân tích khả năng thanh toán công nợ 1.2.2.3 Phòng ngừa rủi ro đối với khoản phải thu CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG NỢ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY HÀ NỘI 2.1 Tổng quan về công ty 2.1.1 Một vài nét về quá trình hình thành và phát triển Công ty 2.1.2 Chức nằng và nhiệm vụ của Công ty 2.1.2.1 Chức năng 2.1.2.2 Nhiệm vụ 2.1.3 Cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty 2.1.4 Đặc điểm sản xuất kinh doanh của toàn Công ty 2.1.4.1 Tổ chức sản xuất kinh doanh 2.1.4.2 Kết quả hoạt động của Công ty những năm gần đây 2.2 Tình hình tổ chức công tác quản lý công nợ của Công ty năm 2002-2003 2.2.1 Tình hình thanh toán công nợ của Công ty 2.2.2 Tình hình quản lý công nợ của Công ty 2.2.2.1 Tình hình quản lý công nợ phải thu 2.2.2.2 Tình hình quản lý công nợ phải trả 2.2.3 Phân tích khả năng thanh toán công nợ của Công ty 2.2.3.1 Phân tích khả năng thanh toán nợ ngắn hạn 2.2.3.2 Phân tích khả năng thanh toán nợ dài hạn 2.2.4 Đánh giá chung về công tác quản lý công nợ của Công ty Cổ phần Giầy Hà Nội 2.2.4.1 Những mặt đạt được trong công tác quản lý công nợ 2.2.4.2 Những mặt còn tồn tại trong công tác quản lý công nợ CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG NỢ 3.1 Quan điểm hoàn thiện công tác quản lý công nợ của Công ty Cổ phần giầy Hà Nội 3.1.1 Thực trang ngành Da-Giầy Việt Nam 3.1.2 Định hướng phát triển của ngành Da –Giầy Việt nam thời kỳ 2001-2005 và đến năm 2010 3.1.3 Định hướng phát triển của Công ty giầy Hà Nội 3.1.4 Quan điểm quản trị công nợ của Công ty Cổ phần Giầy Hà Nội 3.2 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý công nợ của Công ty 3.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác quản lý công nợ 3.2.2 Các biện pháp đối với công nợ phải thu 3.2.3 Các giải pháp đối với công nợ phải trả 3.2.4 Các giải pháp khác KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO

doc71 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 14/05/2013 | Lượt xem: 1904 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực trạng công tác quản lý công nợ tại công ty cổ phần giầy Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
«ng ty vµ do Nhµ n­íc cÊp. Do ®ã nh÷ng kho¶n vèn mµ doanh nghiÖp chiÕm dông hîp ph¸p cña c¸c b¹n hµng lu«n ®ãng vai trß kh¸ tÝch cùc trong viÖc t¹o thªm nguån lùc tµi chÝnh cho doanh nghiÖp . Bªn c¹nh ®ã, C«ng ty cßn quan t©m ®Õn thêi h¹n ph¶i tr¶ cña c¸c kho¶n nî vµ c©n ®èi c¸c nguån tr¶ nî mét c¸ch cô thÓ, tr¸nh t×nh tr¹ng kh«ng thanh to¸n ®­îc c¸c kho¶n nî ®Õn h¹n,®¶m b¶o uy tÝn cho doanh nghiÖp trong quan hÖ thanh to¸n sau nµy. Sè vßng lu©n chuyÓn c¸c kho¶n ph¶i tr¶ = Tæng sè tiÒn hµng mua chÞu Sè d­ b×nh qu©n c¸c kho¶n ph¶i tr¶ §Ó ®¸nh gi¸ t×nh h×nh qu¶n lý c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cña C«ng ty trong vµi n¨m gÇn ®©y, ta tÝnh c¸c chØ sè sau: Trong ®ã : Sè d­ b×nh qu©n c¸c kho¶n ph¶i tr¶ = Tæng sè nî ph¶i tr¶ ®Çu kú vµ cuèi kú 2 N¨m 2002 = 2.464.493.116 + 3.323.714.616 2 = 2.894.105.366 N¨m 2003 = 3.323.714.616 + 3.222.479.917 2 = 3.273.097.267 Sè vßng lu©n chuyÓn c¸c kho¶n ph¶i tr¶ : N¨m 2003 = 8.540.376.914 3.273.097.267 = 2,61 vßng N¨m 2002 = 6.579.290.729 2.894.105.366 = 2,26 vßng ChØ tiªu vßng quay c¸c kho¶n ph¶i tr¶ : Thêi gian quay vßng c¸c kho¶n ph¶i tr¶ = Thêi gian cña kú ph©n tÝch Sè vßng lu©n chuyÓn c¸c kho¶n ph¶i tr¶ N¨m 2002 = 365 2,26 = 161 ( ngµy ) N¨m 2003 = 365 2,61 = 139 ( ngµy ) Th«ng qua c¸c chØ tiªu trªn ta nhËn thÊy sè vßng lu©n chuyÓn c¸c kho¶n ph¶i tr¶ n¨m 2002 lµ 2,26 vßng vµ n¨m 2003 lµ 2,61 vßng kh«ng ®ång ®Òu nhau. Thêi gian quay vßng c¸c kho¶n ph¶i tr¶ n¨m 2002 lµ 161 ngµy vµ n¨m 2003 lµ 129 ngµy, ®iÒu nµy chøng tá tèc ®é thanh to¸n tiÒn hµng chËm, C«ng ty chiÕm dông vèn cña c¸c doanh nghiÖp kh¸c trong mét thêi gian t­¬ng ®èi dµi. NÕu so s¸nh víi sè vßng lu©n chuyÓn c¸c kho¶n ph¶i thu lµ lín h¬n 5,56 vßng th× thÇy thêi gian quay vßng c¸c kho¶n ph¶i tr¶ ng¾n h¬n thêi gian quay vßng c¸c kho¶n ph¶i thu tøc lµ C«ng ty thu håi nî nhanh h¬n so víi viÖc ®i tr¶ nî. §©y lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc thanh to¸n c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cña C«ng ty. Tuy nhiªn C«ng ty cÇn ph¶i chó ý ®Õn thêi gian quay vßng c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cã phï hîp víi thêi gian mua chÞu do ng­êi b¸n quy ®Þnh hay kh«ng ®Ó cã thÓ duy tr× møc ®é quay vßng c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho hîp lý, tr¸nh bÞ ph¹t do tr¶ tiÒn muén, ®¶m b¶o uy tÝn cho C«ng ty. Bªn c¹nh viÖc ph©n tÝch sè vßng lu©n chuyÓn vµ thêi gian quay vßng c¸c kho¶n ph¶i tr¶, chóng ta cÇn ph¶i ph©n tÝch tû lÖ gi÷a tæng gi¸ trÞ c¸c kho¶n ph¶i tr¶, chóng ta cÇn ph¶i ph©n tÝch tû lÖ gi÷a tæng gi¸ trÞ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ vµ tæng nguån vèn nh»m biÕt ®­îc c¸c kho¶n ph¶i tr¶ vµ tæng nguån vèn nh»m biÕt ®­îc c¸c kho¶n ph¶i tr¶ chiÕm bao nhiªu phÇn tr¨m trong tæng nguån vèn ®­îc huy ®éng. Tõ ®ã biÕt ®­îc møc ®é ®i chiÕm dông vèn cña doanh nghiÖp lµ cao hay thÊp. Tû lÖ nî = Tæng gi¸ trÞ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ Tæng nguån vèn N¨m 2002 = 3.323.714.616 11.168.321.829 = 29,76% * 100 N¨m 2003 = 3.222.749.917 11.589.032.147 = 27,81% * 100 N¨m 2003, tû lÖ nî lµ 27,81% gi¶m so víi n¨m 2002 lµ 1,95%, vËy thùc chÊt doanh nghiÖp chØ cã 72,19% nguån vèn chñ së h÷u, cßn l¹i 27,81% lµ vèn doanh nghiÖp ®i chiÕm dông cña doanh nghiÖp kh¸c. Tû lÖ nµy lµ t­¬ng ®èi cao rÊt cã lîi cho C«ng ty trong viÖc dïng nguån vèn nµy ®Ó sö dông vµo c¸c môc ®Ých kh¸c. Bªn c¹nh ®ã th× C«ng ty vÉn cã kh¶ n¨ng tr¶ ®­îc c¸c kho¶n nî. §Ó cã ®­îc ®iÒu nµy th× ta cÇn c¨n cø vµo tèc ®é t¨ng hay gi¶m cña c¸c kho¶n ph¶i tr¶. So víi tèc ®é t¨ng cña nguån vèn lµ 103,77% tèc ®é c¸c kho¶n ph¶i tr¶ kh«ng t¨ng mµ gi¶m chØ cßn 96,85%, nhá h¬n tèc ®é t¨ng cña nguån vèn lµ 6,82%. §iÒu nµy chøng tá t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty n¨m 2003 kh¶ quan h¬n n¨m 2002, C«ng ty cã thÓ chñ ®éng trong viÖc thanh to¸n c¸c kho¶n nî. §Ó lµm râ vµ chi tiÕt h¬n c«ng nî ph¶i tr¶ chóng ta ®i vµo ph©n tÝch chi tiÕt b¶ng c«ng nî ph¶i tr¶ cña C«ng ty. B¶ng 4: c«ng nî ph¶i tr¶ cña c«ng ty cæ phÇn giÇy hµ néi 2002-2003 §¬n vÞ tÝnh : ®ång C¸c kho¶n môc N¨m 2002 N¨m 2003 Chªnh lÖch Sè tiÒn Tû träng(%) Sè tiÒn Tû träng(%) A. C¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ 3323714616 100 3222479917 100 -101234699 I. Nî ng¾n h¹n 3323714616 100 3222479917 100 -101234699 1. Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n 4733000 0.15 4733000 2. Ng­êi mua tr¶ tiÒn tr­íc 256345201 7.71 99836668 3.1 -156508533 3. ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép 3084497 0.09 1180000 0.04 -1904497 4. Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 2409914443 72.51 2454505832 76.17 44591389 5. Ph¶i tr¶ cho c¸c ®¬n vÞ néi bé 13100000 0.39 1000000 0.03 -12100000 6. C¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c 641270475 19.29 661224417 20.52 19953942 II. Nî dµi h¹n 0 0 0 0 0 III. Nî kh¸c 0 0 0 0 0 Nguån phßng KÕ ho¹ch - XNK Th«ng qua b¶ng 4 ta thÊy nî ng¾n h¹n chiÕm toµn bé c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ cña C«ng ty trong c¶ hai n¨m 2002 vµ 2003. C«ng ty kh«ng ph¸t sinh c¸c kho¶n nî dµi h¹n. N¨m 2003, nî ng¾n h¹n lµ 3.222.479.917 ®ång chiÕm tû träng lµ 22,8% trong tæng nguån vèn, gi¶m 101.234.699 ®ång so víi n¨m 2002 víi tèc ®é gi¶m lµ 3,04%. Trong c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ th× kho¶n ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn chiÕm tû träng lín nhÊt lµ 72,51%. N¨m 2003 lµ 3.454.505.832 ®ång t¨ng 44.591.389 ®ång so víi n¨m 2002 víi tèc ®é t¨ng lµ 1,85%. C¸c kho¶n ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn chiÕm tû träng cao lµ do n¨m 2003 tæng tµi s¶n b»ng tiÒn cña doanh nghiÖp lµ 3.876.791.089 ®ång trong ®ã quü tiÒn mÆt 18.827.591 ®ång, nÕu dïng ®Ó tr¶ l­¬ng cho nh©n viªn th× sÏ kh«ng ®¶m b¶o ®­îc sè tiÒn mÆt ph¶i cã trong quü cña C«ng ty. Cßn nÕu rót tiÒn göi ng©n hµng ®Ó tr¶ l­¬ng cho nh©n viªn th× còng kh«ng ®¶m b¶o ®­îc sè tiÒn cÇn thiÕt khi giao dÞch víi c¸c ®èi t¸c . §iÒu nµy lµ kh«ng tèt ®èi víi C«ng ty v× ®©y cã thÓ lµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn tÝnh tr× trÖ, thiÕu tinh thÇn tr¸ch nhiÖm trong c«ng viÖc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn khi C«ng ty kh«ng thanh to¸n kÞp thêi tiÒn l­¬ng cho hä, ¶nh h­ëng ®Õn môc tiªu, ®Þnh h­íng ph¸t triÓn cña C«ng ty trong thêi gian tíi. C¸c kho¶n ph¶i tr¶ ng­êi b¸n : N¨m 2002 C«ng ty kh«ng ph¸t sinh kho¶n ph¶i tr¶ ng­êi b¸n. N¨m 2003, kho¶n ph¶i tr¶ ng­êi b¸n ph¸t sinh víi sè tiÒn lµ 4.733.000 ®ång chiÕm tû träng rÊt nhá lµ 0,15% trong tæng c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶. §iÒu nµy chøng tá doanh nghiÖp ®· thùc hiÖn tèt c«ng t¸c thanh to¸n c¸c kho¶n ph¶i tr¶ ng­êi b¸n, gi÷ ®­îc ch÷ tÝn trong quan hÖ lµm ¨n víi c¸c b¹n hµng vµ tr¸nh ph¶i chÞu møc l·i suÊt do nî qu¸ h¹n. C«ng ty ®· thùc hiÖn tèt nghÜa vô nép thuÕ cho Nhµ n­íc ®­îc thÓ hiÖn ë chç “ ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép cho Nhµ n­íc “ kh«ng ngõng gi¶m. N¨m 2002 lµ 3.084.497 ®ång th× sang n¨m 2003 chØ cßn lµ 1.180.000 ®ång. Trong khi nhiÒu doanh nghiÖp t×m ®ñ mäi c¸ch trèn thuÕ nh»m trèn thuÕ th× C«ng ty cæ phÇn giÇy Hµ Néi thùc hiÖn rÊt nghiªm tóc nghÜa vô víi Nhµ n­íc. Kho¶n ng­êi mua tr¶ tiÒn tr­íc chiÕm tû träng nhá trong c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶, ®©y lµ kho¶n tiÒn mµ C«ng ty chiÕm dông hîp ph¸p cña kh¸ch hµng. So s¸nh víi kho¶n tr¶ tr­íc ng­êi b¸n trong kho¶n nî ph¶i thu th× nhËn thÊy r»ng trong c¶ hai n¨m C«ng ty ®i chiÕm dông vèn chø kh«ng bÞ c¸c doanh nghiÖp kh¸c chiÕm dông vèn v× n¨m 2002 –2003, C«ng ty kh«ng tr¶ tr­íc cho ng­êi b¸n. Kho¶n ph¶i tr¶ cho c¸c ®¬n vÞ néi bé gi¶m mét c¸ch ®¸ng kÓ tõ 13.100.000 ®ång n¨m 2002 xuèng cßn 100.000 ®ång n¨m 2003 víi tèc ®é gi¶m 92,37%. C¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c chiÕm tû träng ®¸ng kÓ vÒ c¶ sè tiÒn vµ tû träng. N¨m 2003 víi sè tiÒn lµ 661.224.417 ®ång víi tû träng lµ 20,52%, t¨ng lªn 19.953.942 ®ång so víi n¨m 2002 lµ víi tèc ®é kh«ng cao lµ 3,1%. Nh×n chung n¨m 2003 C«ng ty ®· lµm t­¬ng ®èi tèt c«ng t¸c qu¶n lý c«ng nî ph¶i tr¶ nh­ng C«ng ty cÇn ph¶i kh¾c phôc t×nh tr¹ng nî l­¬ng cña c«ng nh©n viªn ®Ó cã thÓ ®¹t hiÖu qu¶ cao trong kinh doanh. 2.2.3 Ph©n tÝch kh¶ n¨ng thanh to¸n c«ng nî cña C«ng ty 2.2.3.1 Ph©n tÝch kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n T×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp ®­îc thÓ hiÖn râ nÐt qua kh¶ n¨ng thanh to¸n. NÕu doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng thanh to¸n cao th× t×nh h×nh tµi chÝnh sÏ kh¶ quan vµ ng­îc l¹i nÕu t×nh h×nh tµi chÝnh gÆp khã kh¨n th× ¶nh h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ nã sÏ lµ nguy c¬ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ph¸ s¶n cña doanh nghiÖp khi kh«ng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c kho¶n nî ®Õn h¹n. Do vËy, khi ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp th× kh«ng thÓ kh«ng xem xÐt kh¶ n¨ng thanh to¸n, ®Æc biÖt lµ kh¶ n¨ng thanh to¸n ng¾n h¹n. §Ó ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn hµnh, chóng ta sö dông chØ tiªu “HÖ sè thanh to¸n chung” HÖ sè thanh to¸n chung = Tæng tµi s¶n Tæng sè nî ph¶i tr¶ ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng thanh to¸n tæng qu¸t cña doanh nghiÖp trong kú b¸o c¸o N¨m 2002 = (lÇn) N¨m 2003= (lÇn) Tõ sè liÖu trªn cho thÊy, hÖ sè thanh to¸n chung lín h¬n mét vµ cã xu h­íng t¨ng. VÒ mÆt lý thuyÕt nÕu hÖ sè nµy lín h¬n hoÆc b»ng mét th× doanh nghiÖp ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n. Trong khi ®ã, hÖ sè thanh to¸n hiÖn hµnh cña c«ng ty trong c¶ 2 n¨m ®Òu lín h¬n 3. §iÒu nµy mét lÇn n÷a kh¼ng ®Þnh C«ng ty ®· thùc hiÖn tèt c«ng t¸c thanh to¸n cña m×nh. §Ó ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thanh to¸n t¹m thêi c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n cña doanh nghiÖp trong kú b¸o c¸o, ta ¶­ dông chØ tiªu “HÖ sè thanh to¸n nî ng¾n h¹n”. ChØ tiªu nµy cho thÊy kh¶ n¨ng ®¸p øng c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n (ph¶i thanh to¸n trong vßng mét n¨m hoÆc mét chu kú kinh doanh) cña doanh nghiÖp cao hay thÊp. HÖ sè thanh to¸n nî ng¾n h¹n = Tæng gi¸ trÞ cña tµi s¶n l­u ®éng Tæng sè nî ng¾n h¹n Tæng gi¸ trÞ tµi s¶n l­u ®éng=Tµi s¶n l­u ®éng vµ ®Çu t­ ng¾n h¹n-§Çu t­ ng¾n h¹n 7.531.125.607-2.902.020.600 3.323.714.616 N¨m 2002 = =1,39 lÇn 8.341.382.223-2.754.944.650 3.222.479.917 N¨m 2003 = =1,73 lÇn Qua sè liÖu nµy ta nhËn thÊy trong c¶ hai n¨m 2002 vµ n¨m 2003, hÖ sè nµy lu«n lín h¬n 1 chøng tá r»ng kh¶ n¨ng ®¸p øng c¸c kho¶n nî nh¾n h¹n cña c«ng ty lµ rÊt cao. Bªn c¹nh hÖ sè thanh to¸n nî ng¾n h¹n, ®Ó n¾m ®­îc kh¶ n¨ng thanh to¸n tøc th× (thanh to¸n nhanh), ta cÇn tÝnh vµ so s¸nh chØ tiªu “HÖ sè thanh to¸n nhanh” HÖ sè thanh to¸n tøc thêi = Tæng sè tiÒn Tæng sè nî ng¾n h¹n ChØ tiªu nµy ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thanh to¸n tøc thêi c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n cña doanh nghiÖp trong kú b¸o c¸o 3.136.677.668 3.323.714.616 N¨m 2002 = = 0,94lÇn 3.876.791.089 3.222.479.917 N¨m 2003 = =1,2 lÇn Th«ng qua sè liÖu trªn ta cã nhËn xÐt: Trong c¶ hai n¨m, hÖ sè nµy ®Òu lín h¬n 0,5 chøng tá kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh cua doanh nghiÖp lµ rÊt cao. Tuy nhiªn, n¨m 2003 hÖ sè nµy t­¬ng ®èi cao (1,2 lÇn), ®iÒu nµy lµ kh«ng tèt cho c«ng ty v× vèn b»ng tiÒn qu¸ nhiÒu lµm vßng quay vèn chËm, lµm gi¶m hiÖu qu¶ sö dông vèn 2.2.3.2 Ph©n tÝch kh¶ n¨ng thanh to¸n nî dµi h¹n Nî dµi h¹n lµ mét trong c¸c nguån vèn cã tÝnh chÊt ph¸t triÓn chiÕn l­îc l©u dµi cña doanh nghiÖp, nã gióp doanh nghiÖp thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô vµ môc tiªu chiÕn l­îc cña m×nh, ®ång thêi nÕu kh«ng sö dông c¸c kho¶n nî dµi h¹n ®óng môc tiªu vµ cã kÕ ho¹ch th× ®©y cã thÓ lµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn t×nh tr¹ng mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ suy yÕu vÞ thÕ cña doanh nghiÖp trªn th­¬ng tr­êng t­¬ng lai. Do cã tÇm quan träng nh­ vËy, nî dµi h¹n lµ mèi quan t©m chung cña c¸c nhµ qu¶n lý tai chÝnh trong vµ ngoµi doanh nghiÖp. §Ó ph©n tÝch kh¶ n¨ng thanh to¸n nî dµi h¹n, ng­êi ta th­êng ph©n tÝch qua chØ tiªu “HÖ sè thanh to¸n nî dµi h¹n” HÖ sè thanh to¸n = Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ h×nh thµnh b»ng nguån vèn vay dµi h¹n hoÆc nî dµi h¹n nî dµi h¹n Tæng sè nî dµi h¹n HÖ sè nµy dïng ®Ó ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c kho¶n nî dµi h¹n b»ng nguån khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, mua s¾m b»ng nguån vèn vay dµi h¹n cña doanh nghiÖp. Do c¸c kho¶n vay dµi h¹n cña C«ng ty lµ c¸c kho¶n vay tõ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty vµ th­êng cã thêi h¹n tÝn dông kho¶ng 1 hoÆc 2 n¨m. Trong kho¶ng thêi gian nµy khã cã thÓ cho C«ng ty ®Çu t­ vµo tµi s¶n cè ®Þnh víi thêi gian khÊu hao ng¾n nh­ vËy (thêi gian khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh thÊp nhÊt lµ 7 n¨m vµ nhiÒu nhÊt lµ 15 n¨m). Do vËy, trong 2 n¨m gÇn ®©y C«ng ty kh«ng ph¸t sinh c¸c kho¶n nî vay dµi h¹n nªn “HÖ sè thanh to¸n nî dµi h¹n” cña C«ng ty b»ng kh«ng. §©y còng lµ mét khã kh¨n vÒ vèn mµ C«ng ty cÇn kh¾c phôc, C«ng ty cã thÓ t×m nguån tµi trî tõ bªn ngoµi nh­ kªu gäi thªm sù gãp vèn cña cæ ®«ng kh¸c hay t×m kiÕm c¸c tæ chøc tÝn dông cã l·i suÊt vay thÊp ®Ó ®Çu t­ vµo m¸y mãc, thiÕt bÞ d©y chuyÒn, nÇn cao n¨ng suÊt lao ®éng, c¶i tiÕn chÊt l­îng, n©ng cao ®­îc uy tÝn cña C«ng ty. 2.2.4 §¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c qu¶n lý c«ng nî cña C«ng ty Cæ phÇn GiÇy Hµ Néi 2.2.4.1 Nh÷ng mÆt ®¹t ®­îc trong c«ng t¸c qu¶n lý c«ng nî B»ng sù nç lùc cña ban l·nh ®¹o C«ng ty cïng víi sù cè g¾ng cña toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn, C«ng ty ®· ®øng v÷ng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng vµ sù c¹nh tranh khèc liÖt tõ phÝa c¸c ®¬n vÞ cïng ngµnh trong khi cã nhiÒu doanh nghiÖp Nhµ n­íc kh¸c ®· ph¶i gi¶i thÓ do kh«ng chÞu ®ù¬c søc Ðp cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Cã ®­îc thµnh c«ng nµy lµ do C«ng ty lu«n ®Æc biÖt quan t©m chó träng ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý c«ng nî. Trong nh÷ng n¨m qua, C«ng ty ®· ¸p dông nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó cã thÓ n©ng cao hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c qu¶n lý c«ng nî vµ ®· thu ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh. C«ng ty cã quan hÖ trùc tiÕp víi c¸c ng©n hµng ngo¹i th­¬ng, c«ng th­¬ng ViÖt Nam vµ c¸c ng©n hµng quèc tÕ kh¸c. V× vËy, ®Ó duy tr× mèi quan hÖ l©u dµi víi c¸c ng©n hµng, c«ng ty ®· thanh to¸n theo ®óng qui ®Þnh, ®óng h¹n, t¹o ®­îc uy tÝn víi c¸c ng©n hµng. VÒ phÝa ng©n hµng, hä còng lu«n t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng ty khi giao dÞch. C«ng ty còng t¨ng c­êng c«ng t¸c thanh to¸n vµ thu håi nî. C«ng t¸c ®èi chiÕu nî ®­îc qui ®Þnh ®Þnh kú gi÷a C«ng ty víi kh¸ch hµng, do vËy Ýt khi bÞ chªnh lÖch gi÷a sæ s¸ch cña hai bªn, tr¸nh t×nh tr¹ng ghi thiÕu, ghi thõa dÉn ®Õn m©u thuÉn, ¶nh h­ëng tíi c«ng t¸c thanh to¸n còng nh­ thu håi nî, §èi víi kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng, phßng kÕ to¸n th­êng xuyªn kÕt hîp víi phßng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ®èi chiÕu vµ thu håi c«ng nî víi kh¸ch hµng. C«ng ty chØ b¸n chÞu cho kh¸ch hµng cã quan hÖ th­êng xuyªn, cã uy tÝn, cã kh¶ n¨ng vÒ kinh tÕ. C«ng ty thùc hiÖn viÖc thay thÕ dÇn ®éi ngò c¸n bé cao tuæi ®· ®Õn tuæi vÒ h­u b»ng nh÷ng c¸n bé trÎ cã tr×nh dé, n¨ng ®éng, thÝch øng ®ù¬c víi c¬ chÕ thÞ tr­êng ®Çy biÕn ®éng §èi víi nguyªn vËt liÖu, thµnh phÈm, hµng tån kho lµ nh÷ng kho¶n tiÒn bÞ chÕt cña C«ng ty, C«ng ty ®· cã nh÷ng biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi ®Ó t¨ng c¸c kho¶n ph¶i thu vµ tr¸nh t×nh tr¹ng ø ®äng vèn. Do ®ã, nh÷ng kho¶n nµy lu«n chiÕm tû träng rÊt nhá trong tæng tµi s¶n cña C«ng ty Cã thÓ nãi, n¨m 2003 c«ng t¸c qu¶n lý c«ng nî cña C«ng ty lµ rÊt kh¶ quan. C«ng ty cã kh¶ n¨ng thanh to¸n ®ù¬c c¸c kho¶n nî ®Çy ®ñ vµ ®óng h¹n. §ång thêi c¸c kho¶n ph¶i thu tuy cã t¨ng nh­ng chiÕm tû träng kh«ng lín trong tæng tµi s¶n vµ ®ã lµ nh÷ng kho¶n nî cã thÓ ®ßi 2.2.4.2 Nh÷ng mÆt cßn tån t¹i trong c«ng t¸c qu¶n lý c«ng nî KÓ tõ khi Nhµ n­íc giao quyÒn tù chñ vÒ tµi chÝnh cho C«ng ty còng ®ång thêi víi viÖc thu hÑp nguån vèn ng©n s¸ch cÊp ®· lµm cho C«ng ty gÆp nhiÒu khoa kh¨n trong vÊn ®Ò tµi chÝnh. Kh«ng nh÷ng thÕ, sù c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t cña c¸c ®¬n vÞ cïng ngµnh vµ t­ nh©n ®· lµm cho C«ng ty ph¶i t×m nhiÒu biÖn ph¸p kh¸c phôc. Mét trong sè biÖn ph¸p ®ã lµ chÝnh s¸ch ­u ®·i vÒ thanh to¸n cña kh¸ch hµng ®èi víi C«ng ty, do ®ã c¸c kho¶n ph¶i thu cã chiÒu h­íng t¨ng lªn theo c¸c n¨m. §©y lµ mÆt h¹n chÕ ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn hiÖu qu¶ quay vßng vèn cña C«ng ty. §Ó cã thÓ t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi c¸c C«ng ty kh¸c th× C«ng ty cÇn ph¶i mua s¾m thªm c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, tõ ®ã t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt nh­ng C«ng ty lu«n thiÕu vèn ®Çu t­ dµi h¹n. §©y còng lµ mét khã kh¨n rÊt lín mµ C«ng ty ®ang t×m c¸ch kh¾c phôc. N¨m 2002-2003, t×nh h×nh c«ng nî ph¶i thu cã xu h­íng t¨ng lªn trong khi c«ng nî ph¶i tr¶ cã xu h­íng gi¶m xuèng. §×ªu nµy chøng tá r»ng, kho¶n tiÒn cña C«ng ty bÞ c¸c ®¬n vÞ kh¸c chiÕm dông lín h¬n kho¶n tiÒn C«ng ty ®i chiÕm dông c¸c ®¬n vÞ kh¸c hay nãi c¸ch kh¸c, C«ng ty ®· thùc hiÖn t­¬ng ®èi tèt c«ng t¸c thanh to¸n nî. Nh­ng ®©y l¹i lµ ®iÒu bÊt lîi cho C«ng ty khi C«ng ty kh«ng tËn dông ®ùoc kho¶n vèn cña C«ng ty kh¸c. Thùc tÕ cho thÊy, sè l­îng mÆt hµng cña C«ng ty trong thÞ tr­êng néi ®Þa vµ thÞ tr­êng quèc tÕ cßn h¹n hÑp. §Æc biÖt lµ ë thÞ tr­êng néi ®Þa, C«ng ty ch­a thùc sù tham gia vµo vµ ch­a cã nhiÒu mÆt hµng ®­îc tiªu thô ë thÞ tr­êng nµy. Cßn ë thÞ tr­êng quèc tÕ th× C«ng ty chØ chñ yÕu lµ gia c«ng cho c¸c C«ng ty kh¸c, cho nªn ch­a cã ®­îc th­¬ng hiÖu cña riªng m×nh Ch­¬ng 3: mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý c«ng nî cña c«ng ty cæ phÇn giÊy hµ néi 3.1 §Þnh h­íng 3.1.1 Thùc tr¹ng ngµnh Da-GiÇy ViÖt Nam HiÖn nay, ngµnh Da-GiÇy lµ mét ngµnh s¶n xuÊt ngµy cµng ®­îc quan t©m trªn thÕ giíi. §©y lµ mét trong nh÷ng ngµnh s¶n xuÊt hµng tiªu dïng ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao vµ ®­îc coi lµ ngµnh kinh tÕ quan träng cña n­íc ta. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ngµnh Da-GiÇy n­íc ta ®· cã sù t¨ng tr­ëng v­ît bËc, lµ mét trong nh÷ng mÆt hµng cã kim ng¹ch xuÊt khÈu ®øng ®Çu cña n­íc ta, gi¶i quyÕt ®­îc nhiÒu viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng Tuy nhiªn, do tr×nh ®é c«ng nghÖ còng nh­ viÖc t×m kiÕm, x©m nhËp thÞ tr­êng quèc tÕ cßn yÕu nªn ®¹i ®a sè c¸c doanh nghiÖp Da-GiÇy ViÖt Nam s¶n xuÊt chñ yÕu d­íi d¹ng gia c«ng cho c¸c ®èi t¸c n­íc ngoµi vµ nhËp tíi 80% nguyªn phô liÖu nªn kh¶ n¨ng c¹nh tranh ch­a cao, kh©u thiÕt kÕ mÉu mèt cßn nhiÒu h¹n chÕ. Bªn c¹nh ®ã, ngay t¹i thÞ tr­êng trong n­íc c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam còng khã cã thÓ c¹nh tranh næi víi c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi vµ liªn doanh vèn ®­îc trang bÞ hÖ thèng trang thiÕt bÞ vµ d©y chuyÒn hiÖn ®¹i… NhiÒu doanh nghiÖp s¶n xuÊt giÇy cÊp thÊp cña ViÖt Nam ®ang bÞ c¹nh tranh gay g¾t trªn thÞ tr­êng thÕ giíi vµ ®ang trong t×nh tr¹ng bÞ mÊt dÇn thÞ phÇn. Trong khi thÞ tr­êng xuÊt khÈu chñ yÕu cña ngµnh Da-GiÇy ViÖt Nam lµ EU th× còng chÝnh t¹i thÞ tr­êng nµy, s¶n phÈm giÇy cÊp thÊp cña ViÖt Nam ®ang bÞ hµng Trung Quèc c¹nh tranh ¸p ®¶o vÒ gi¸. C¸c chuyªn gia trong ngµnh cho r»ng trong t×nh h×nh hiÖn nay, ngµnh Da-GiÇy ViÖt Nam sÏ kh«ng c¹nh tranh næi víi Trung Quèc vÒ mÆt hµng giÇy cÊp thÊp bëi n­íc nµy vèn cã thÕ m¹nh vÒ nguån nguyªn phô liÖu vµ lao ®éng cã tay nghÒ cao. HiÖn nay, riªng chØ cã mÆt hµng giÇy dÐp cao cÊp lµ cã thÓ c¹nh tranh tèt vµ cã møc tiªu thô kh¸. Tuy vËy, sè l­îng c¸c doanh nghiÖp ®Çu t­ cho s¶n xuÊt s¶n phÈm cao cÊp ch­a nhiÒu, phÇn lín c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam vÉn chØ chó träng vµo s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu hµng cÊp thÊp, con sè nµy chiÕm tíi 30% ®Õn 40%. N¨m 2004, ngµnh Da-GiÇy ViÖt Nam ®Æt môc tiªu xuÊt khÈu tõ 2,5 ®Õn 2,6 tû USD, t¨ng tr­ëng tõ 15% ®Õn 18%. Tuy nhiªn cïng víi sù t¨ng tr­ëng nµy th× nh÷ng ¸p l­c c¹nh tranh ®èi víi ngµnh Da-GiÇy còng lín dÇn vµ mét trong nh÷ng ¸p lùc ®ã lµ lµm sao c¹nh tranh ®­îc víi s¶n phÈm da giÇy cña c¸c c­êng quèc vèn cã tiÒm lùc m¹nh nh­ Trung Quèc, Ên §é, Indonesia…. 3.1.2 §Þnh h­íng ph¸t triÓn cña ngµnh Da-GiÇy ViÖt Nam thêi kú 2001-2005 vµ ®Õn n¨m 2010: Trªn c¬ së ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp Da-GiÇy vµ qu¸n triÖt nghÞ quyÕt §¹i héi IX cña §¶ng, xuÊt ph¸t tõ ®Þnh h­íng vµ môc tiªu ph¸t triÓn cña ngµnh Da-GiÇy ViÖt Nam thêi kú 2001-2005 vµ ®Õn 2010, c¨n cø vµo t×nh h×nh thÞ tr­êng giµy dÐp thÕ giíi hiÖn ®ang cã nhiÒu biÕn ®éng vµ c¹nh tranh quyÕt liÖt, ngµnh Da-GiÇy ViÖt Nam x©y dùng ch­¬ng tr×nh ®Èy m¹nh ph¸t triÓn s¶n phÈm da giÇy thêi kú 2001-2005 vµ ®Õn 2010 víi nh÷ng néi dung sau: - Kh¼ng ®Þnh quan ®iÓn h­íng ra xuÊt khÈu, t¹o ra sù ph¸t triÓn c©n ®èi bÒn v÷ng, lµm chñ trªn hai lÜnh vùc s¶n phÈm vµ thÞ tr­êng. - ChuyÓn ®æi m¹nh mÏ tõ gia c«ng s¶n xuÊt sang mua nguyªn vËt liÖu b¸n thµnh phÈm nh»m t¨ng tÝnh hiÖu qu¶ vµ t¨ng tÝch luü trong s¶n xuÊt- kinh doanh, ®ång thêi chó träng nh»m n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. - Cñng cè, s¾p xÕp vµ tæ chøc l¹i khu vùc thuéc da, khai th¸c n¨ng lùc hiÖn cã, t¨ng s¶n l­îng da thuéc, më réng mÆt hµng ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña s¶n xuÊt giÇy- dÐp xuÊt khÈu. Chó träng ®Õn kh©u xö lý m«i tr­êng cña chÊt th¶i láng vµ chÊt th¶i r¾n trong qu¸ tr×nh thuéc da. - Chó träng kh©u thiÕt kÕ vµ triÓn khai mÉu mèt vµo s¶n xuÊt. T¨ng c­êng kh¶ n¨ng lµm chñ c¸c kü thuËt s¶n xuÊt, ph¸t huy vai trß vµ n¨ng lùc cña ®éi ngò c¸n bé chuyªn ngµnh, lµm chñ c¸c bÝ quyÕt c«ng nghÖ, ph¶n øng nhanh nhËy víi sù thay ®æi cña thÞ tr­êng. - T¨ng s¶n xuÊt s¶n phÈm ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng cña thÞ tr­êng trong n­íc c¶ vÒ sè l­îng, mÉu m· ®a d¹ng vµ phong phó, chÊt l­îng bÒn ®Ñp. §ång thêi t¨ng mèi quan hÖ phèi hîp, hîp t¸c gi÷a c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt giÇy vµ c¸c doang nghiÖp nguyªn vËt liÖu, phô liÖu ngµnh giÇy. - X©y dùng ViÖn nghiªn cøu Da-GiÇy thùc sù trë thµnh ViÖn nghiªn cøu ®i ®Çu vÒ khoa häc –kü thuËt, thiÕt kÕ mÉu mèt, nghiªn cøu øng dông c«ng nghÖ, ®µo t¹o chuyªn ngµnh, quan t©m båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é cho ®éi ngò c«ng nh©n kü thuËt, c«ng nh©n bËc cao - ¦u tiªn c¸c dù ¸n ®Çu t­ më réng, ®Çu t­ cña c¸c n­íc c«ng nghiÖp chuyªn ngµnh giÇy nh»m t¨ng nhanh n¨ng lùc s¶n xuÊt, ®¶m b¶o ®¹t tr×nh ®é c«ng nghÖ ®¸p øng c¸c yªu cÇu vµ môc tiªu trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña ngµnh trong thêi kú 2001-2005 vµ ®Õn 2010 Víi quan ®iÓm vµ ®Þnh h­íng trªn, toµn ngµnh Da- GiÇy ViÖt Nam tËp trung mäi tiÒm lùc khoa häc – kü thuËt, søc ng­êi, søc cña, nghiªn cøu vµ øng dông c«ng nghÖ tiªn tiÕn, chñ ®éng trong thiÕt kÕ mÉu mèt thêi trang, ®¶m b¶o s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm ®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ b»ng chÝnh nh÷ng nguyªn liÖu, phô liÖu thiÕt yÕu s¶n xuÊt trong n­íc. §ång thêi x©y dùng, ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé khoa häc- kü thuËt ®ñ m¹nh ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn sù ph¸t triÓn cña ngµnh Da- GiÇy ViÖt nam trong thêi kú 2001-2005 ®Õn 2010 3.1.3 §Þnh h­íng ph¸t triÓn cña C«ng ty cæ phÇn giÇy hµ Néi ChiÕn lù¬c ph¸t triÓn cña ngµnh vïa phï hîp víi hoµn c¶nh thùc tÕ cña s¶n xuÊt tiªu dïng trong n­íc, võa ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr­êng thÕ giíi. MÆt kh¸c cïng víi sù ph¸t triÓn khoa häc kü thuËt vµ sù bïng næ vÒ th«ng tin, ®Æc biÖt trong lÜnh vùc nghe nh×n vµ më réng giao l­u quèc tÕ, th× thÞ tr­êng trong n­íc còng nh­ thÞ tr­êng n­íc ngoµi ®ßi hái s¶n phÈm ngµy mét tinh x¶o h¬n, cã hµm l­îng kü thuËt cao, kiÓu d¸ng mang tÝnh chÊt hiÖn ®¹i, ®Ñp vÒ h×nh thøc, phong phó ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i, cã søc c¹nh tranh vÒ chÊt l­îng vµ gi¸ c¶. Kh«ng tÝnh ®Õn xu h­íng ®a d¹ng vÒ nhu cÇu, nÕu gi÷ m·i ph­¬ng ch©m” ¨n ch¾c, mÆc bÒn” th× ch¼ng nh÷ng kh«ng thÓ ph¸t triÓn c«ng nghÖ hµng tiªu dïng theo kÞp tiÕn ®é cña thÕ giíi mµ kh«ng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu thÞ hiÕu tiªu dïng ngµy cµng cao cña nh©n d©n trong n­íc. Xu h­íng tiªu dïng hiÖn ®¹i lµm thay ®æi nhËn thøc vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm. §ã lµ sù hîp t¸c vµ nç lùc cña c¸c nhµ t¹o mèt s¶n phÈm, c¸c nhµ thiÕt kÕ, kü s­ c«ng nghÖ, ng­êi qu¶n lý vµ c«ng nh©n trùc tiÕp vµ t¹o ra s¶n phÈm ®ã víi chÊt l­îng tiªu dïng cña s¶n phÈm. Nã thÓ hiÖn sù kÕt hîp nhuÇn nhuyÔn gi÷a gi¸ trÞ sö dông vµ chÊt l­îng thÈm mü, kiÓu d¸ng phï hîp víi m«i tr­êng sö dông. Xu h­íng quay vÒ víi thiªn nhiªn vµ sù ­a chuéng c¸c s¶n phÈm lµm tõ vËt liÖu tù nhiªn thuÇn tuý v× c¸c ®Æc tÝnh th­¬ng phÈm tuyÖt vêi cña nã ®· vµ ®ang ®­îc thÓ hiÖn râ trong nhu cÇu vÒ s¶n xuÊt may mÆc, trang trÝ néi thÊt. Ch¼ng h¹n, c¸c ®å dïng b»ng da nh­ : ¸o kho¸c, mò, giÇy dÐp da, ®Öm xa l«ng, cÆp, tói, vÝ…®Òu ®ßi hái sù kÕt hîp hµi hoµ gi÷a t¹o d¸ng vµ lùa chän vËt liÖu xö lý mÇu s¾c ®æi míi trong c«ng nghÖ s¶n xuÊt. Th«ng qua nh÷ng vÊn ®Ò trªn C«ng ty ®· ®Ò ra cho m×nh h­íng chiÕn l­îc ph¸t triÓn ®ã lµ:”T¨ng tr­ëng víi tèc ®é nhanh, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, ®Èy m¹nh xuÊt khÈu ®Ó t¨ng n¨ng lùc tÝch luü, ®¶m b¶o ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. Ph¸t triÓn thÞ tr­ång ®Ó chuÈn bÞ b­íc vµo thÞ tr­êng giÇy, dÐp víi t­ thÕ tù chñ. KÕt hîp hµi hoµ víi t¨ng tr­ëng sè l­îng, chÊt l­îng, ®µo t¹o nguån nh©n lùc lao ®éng cho nh÷ng b­íc sau, n©ng cao tÇm hiÓu biÕt vÒ qu¶n trÞ kinh doanh theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý vµ ®Þnh h­íng cña Nhµ n­íc”. Bªn c¹nh ®ã, C«ng ty còng ®Æt ra nh÷ng môc tiªu dµi h¹n cô thÓ lµ: tiÕn tíi sù dông c¸c nguyªn phô liÖu thiÕt yÕu s¶n xuÊt trong n­íc, chñ ®éng trong viÖc thiÕt kÕ mÉu mèt thêi trang. Tõ ®ã chuyÓn tõ ho¹t ®éng gia c«ng sang tù s¶n xuÊt kinh doanh. Bªn c¹nh viÖc cñng cè nh÷ng thÞ tr­êng s½n cã nh­ ý, Hµn Quèc, Th¸i Lan, NhËt B¶n vµ më réng c¸c thÞ tr­êng míi ë Ch©u ¢u, C«ng ty cßn ph¶i chó träng më réng thÞ tr­êng trong n­íc v× ®©y lµ mét thÞ tr­êng ®Çy tiÒm n¨ng cÇn ®­îc khai th¸c 3.1.4 Quan ®iÓm qu¶n trÞ c«ng nî cña C«ng ty cæ phÇn GiÇy Hµ Néi Ngay tõ khi thµnh lËp C«ng ty cæ phÇn GiÇy Hµ Néi ®· cã quan ®iÓm râ rµng trong vÊn ®Ò qu¶n trÞ lµ kh«ng ®Ó c«ng nî d©y d­a. §Ó tr¸nh t×nh tr¹ng nµy C«ng ty lu«n muèn tæ chøc thùc hiÖn tèt c«ng t¸c thanh to¸n c«ng nî tøc lµ ®¶m b¶o thu håi vèn nhanh, ®ñ vµ kÞp thêi, ®ång thêi còng ®¶m b¶o chi tr¶ c¸c kho¶n nî cña doanh nghiÖp ®óng thêi h¹n. Bëi lÏ viÖc thu håi vèn nhanh, ®ñ , kÞp thêi sÏ ®¶m b¶o cho t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty v÷ng vµng vµ æn ®Þnh. C«ng ty sÏ cã ®­îc sù chñ ®éng vÒ vèn, kh«ng bÞ ø ®äng, mÊt m¸t vèn, quy m« kinh doanh cña C«ng ty kh«ng bÞ thu hÑp. §ång thêi nÕu thanh to¸n ®­îc nh÷ng kho¶n nî ®óng h¹n sÏ ®¶m b¶o cho C«ng ty gi÷ ®­îc tÝn nhiªm víi chñ nî, duy tr× ®­îc mèi quan hÖ l©u dµi trong viÖc vay vèn hay mua chÞu cña C«ng ty sau nµy. Tuy nhiªn trong nÒn kinh tÕ hiÖn nay, ®Ó hoµn thµnh tèt c«ng viÖc nµy C«ng ty sÏ gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. Nh­ng C«ng ty còng sÏ cè g¾ng. 3.2 Mét sè biªn ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý c«ng nî cña C«ng ty Cæ phÇn giÇy Hµ Néi. Sù cÇn thiÕt ph¶i hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý c«ng nî cña C«ng ty Cæ phÇn giÇy Hµ Néi Nh­ chóng ta ®· biÕt c«ng nî gåm hai phÇn: C«ng nî ph¶i thu vµ c«ng nî ph¶i tr¶. Tæ chøc thùc hiÖn tèt c«ng t¸c qu¶n lý vµ thanh to¸n c«ng nî lµ ®¶m b¶o thu håi vèn nhanh, ®ñ vµ kÞp thêi, ®ång thêi còng ph¶i ®¶m b¶o viÖc chi tr¶ c¸c kho¶n nî cña doanh nghiÖp ®óng thêi h¹n. ViÖc thu håi vèn nhanh, ®ñ, kÞp thêi sÏ ®¶m b¶o cho t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty v÷ng vµng vµ æn ®Þnh, C«ng ty chñ ®éng vÒ vèn, kh«ng bÞ ø ®äng, mÊt m¸t vèn, quy m« kinh doanh kh«ng bÞ thu hÑp. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, viÖc b¸n chÞu lµ h×nh thøc mµ ng­êi b¸n th­êng ¸p dông ®Ó khuyÕn khÝch ng­êi mua, lµ ph­¬ng tiÖn qu¶ng c¸o ®Ó ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm, hµng hãa, më réng thÞ tr­êng kinh doanh. Tuy nhiªn h×nh thøc b¸n chÞu còng cã mÆt tr¸i cña nã, nÕu C«ng ty cø ®Ó t×nh tr¹ng thiÕu nî cña kh¸ch hµng kÐo dµi sÏ dÉn ®Õn hËu qña thiÕu vèn trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng lµm cho quy m« kinh doanh bÞ thu hÑp l¹i. V× vËy viÖc ký kÕt hîp ®ång s¶n xuÊt gia c«ng , mua b¸n C«ng ty ph¶i x¸c ®Þnh râ ph­¬ng thøc vµ h×nh thøc thanh to¸n, thêi h¹n thanh to¸n. Thanh to¸n c¸c kho¶n nî ®óng thêi h¹n sÏ ®¶m b¶o C«ng ty gi÷ ®­îc tÝn nhiÖm víi chñ nî, duy tr× ®­îc mèi quan hÖ trong viÖc vay vèn hay mua chÞu cña C«ng ty sau nµy. Muèn lµm tèt c«ng t¸c thanh to¸n c«ng nî ®ång thêi ph¶i gi¶i quyÕt tèt hai kh©u: C«ng nî ph¶i thu – C«ng nî ph¶i tr¶. Trong quan hÖ thanh to¸n c«ng nî, mäi bªn tham gia thanh to¸n ®Òu muèn cã lîi cho m×nh víi môc ®Ých cuèi cïng lµ gi¶m thiÓu chi phÝ vµ ®¹t lîi nhuËn tèi ®a. Do ®ã trong quan hÖ thanh to¸n th­êng xuÊt hiÖn t×nh tr¹ng chiÕm dông vèn tr¸i phÐp hoÆc quþt nî gi÷a c¸c doanh nghiÖp c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n víi nhau. Thùc vËy, tÊt c¶ c¸c C«ng ty ®Òu cã xu h­íng muèn tr× ho·n thanh to¸n trong quan hÖ víi ng­êi cung cÊp nh­ng ng­îc l¹i muèn thu håi vèn vÒ( d­íi d¹ng c¸c kho¶n thu ) cµng nhanh cµng tèt trong quan hÖ víi kh¸ch hµng. §iÒu nµy sÏ t¹o ra m©u thuÉn bëi mäi C«ng ty trªn th­êng tr­êng ®Òu cã mèi quan hÖ phøc t¹p, ®a d¹ng víi ng­êi cung cÊp, víi kh¸ch hµng,..®ång thêi b¶n th©n C«ng ty trong quan hÖ nµy lµ ng­êi cung cÊp nh­ng trong quan hÖ kh¸c l¹i lµ kh¸ch hµng. Do ®ã nÕu C«ng ty tr× ho·n thanh to¸n mét kho¶n nî g× ®ã th× chØ tr× ho·n trong ph¹m vi thêi gian vµ c¸c chi phÝ tµi chÝnh, tiÒn ph¹t hay sù xãi mßn vÞ thÕ tÝn dông thÊp h¬n lîi Ých cho viÖc thanh to¸n chËm ®em l¹i. §iÒu nµy cã nghÜa lµ C«ng ty chØ cã thÓ tiÕp tôc kinh doanh vµ lµm chñ thÞ tr­êng khi chÝnh s¸ch thanh to¸n c«ng nî ®¹t ®­îc sù tho¶ ®¸ng ®èi víi c¶ hai phÝa ( ®èi víi doanh nghiÖp - ®èi víi ®èi t¸c) trong quan hÖ thanh to¸n. XÐt vÒ thanh to¸n c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶, qu¶n lý tèt c¸c c«ng nî ph¶i tr¶ kh«ng cã nghÜa lµ C«ng ty t×m c¸ch thanh to¸n cµng nhanh cµng tèt c¸c ho¸ ®¬n mua hµng, c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cã liªn quan ®Õn C«ng ty. mµ C«ng ty ph¶i t×m ®­îc thêi ®iÓm thanh to¸n hîp lý sao cho cã lîi nhÊt cho C«ng ty nh­ng kh«ng ®Ó ¶nh h­ëng ®Õn uy tÝn cña C«ng ty víi kh¸ch hµng. Ng­îc l¹i c«ng nî ph¶i thu ®­îc coi lµ mét phÇn tµi s¶n thuéc quyÒn së h÷u cña C«ng ty song ®ang bÞ ®¬n vÞ kh¸c chiÕm dông hîp ph¸p hay tr¸i phÐp. V× vËy c¸ch qu¶n lý c«ng nî ph¶i thu kh«ng gièng nh­ c¸ch qu¶n lý c«ng nî ph¶i tr¶. Môc ®Ých cña c¸c nhµ qu¶n lý c«ng nî ph¶i thu lµ lµm thÕ nµo thu håi ®­îc nî cµng nhanh cµng tèt víi ®iÒu kiÖn kh«ng lµm ¶nh h­ëng ®Õn doanh sè b¸n ra hoÆc lîi nhuËn cña C«ng ty. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, mét doanh nghiÖp cã nghiÖp vô mua chÞu, b¸n chÞu hay chËm thanh to¸n ph¸t sinh lµ b×nh th­êng diÔn ra hµng ngµy. Khi ®ã ®ång thêi còng t¹o ra nh÷ng ho¸ ®¬n míi chê thanh to¸n trong khi nh÷ng ho¸ ®¬n cã thÓ ®Õn thêi h¹n thanh to¸n hoÆc ch­a kÞp thanh to¸n. Tuy nhiªn ®é lín c¸c kho¶n thu cña doanh nghiÖp thay ®æi theo thêi gian tuú thuéc vµo tèc ®é thu håi nî cò vµ t¹o ra nî míi còng nh­ sù t¸c ®éng c¸c ®iÒu kiÖn kinh tÕ chung n»m ngoµi tÇm kiÓm so¸t cña doanh nghiÖp. Nh­ng cã mét biÕn sè mµ C«ng ty cã thÓ kiÓm so¸t ®­îc, t¸c ®éng ®Õn ®é lín còng nh­ “ quy m«” c¸c kho¶n ph¶i thu mét c¸ch m¹nh mÏ, hÇu hÕt trong c¸c C«ng ty ng­êi ta ®Òu x©y dùng chÝnh s¸ch tÝn dông ®Ó kiÓm so¸t c¸c biÕn sè nµy. Gi¸ b¸n, chÊt l­îng cña s¶n phÈm, danh tiÕng cña C«ng ty, qu¶ng c¸o, ph¹m vi b¶o ®¶m, tho¶ thuËn giao nhËn vµ dÞch vô lµ nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh møc c©n ®èi víi s¶n phÈm mµ ban l·nh ®¹o C«ng ty cã thÓ kiÓm so¸t ®­îc. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng vai trß nªu trªn mµ viÖc tiÕp tôc hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý c«ng nî cña c¸c doanh nghiÖp nãi chung, C«ng ty Cæ phÇn giÇy Hµ Néi nãi riªng lµ yªu cÇu cÇn thiÕt kh¸ch quan. 3.2.2 C¸c biÖn ph¸p ®èi víi c«ng nî ph¶i thu §Ó doanh nghiÖp nhanh chãng thu håi c¸c kho¶n ph¶i thu, h¹n chÕ c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh kh«ng cÇn thiÕt, rñi ro, c«ng t¸c qu¶n lý thanh to¸n c«ng nî cÇn ®¸p øng yªu cÇu sau: - Më sæ theo dâi c¸c kho¶n ph¶i thu, th­êng xuyªn theo dâi, ®«n ®èc ®Ó thu håi nî ®óng h¹n. - Cã biÖn ph¸p phßng ngõa rñi ro b»ng c¸c biÖn ph¸p: Yªu cÇu ®Æt cäc, t¹m øng hay tr¶ tr­íc mét phÇn gi¸ trÞ cña ®¬n hµng, lùa chän kh¸ch hµng cã uy tÝn vµ ®é tin cËy cao. Ngoµi ra doanh nghiÖp ph¶i lËp quü dù phßng nî ph¶i thu khã ®ßi gióp doanh nghiÖp bï ®¾p ®­îc nh÷ng kho¶n thu khã ®ßi. - Cã sù rµng buéc chÆt chÏ trong ho¹t ®éng mua b¸n hµng ho¸, nÕu qu¸ thêi h¹n thanh to¸n trong hîp ®ång th× doanh nghiÖp cã quyÒn thu tiÒn ph¹t theo møc l·i suÊt t­¬ng øng nh­ l·i suÊt qu¸ h¹n cña ng©n hµng. - Ph©n lo¹i c¸c kho¶n nî qu¸ h¹n t×m ra nguyªn nh©n ®Ó cã c¸ch xö lý phï hîp nh­ th­¬ng l­îng ®Ó gia h¹n nî, gi¶m mét phÇn nî cho kh¸ch hµng, cã c¸c biÖn ph¸p m¹nh nh­ yªu cÇu toµ ¸n kinh tÕ gi¶i quyÕt nÕu cÇn. - T¨ng tèc ®é thu håi tiÒn mÆt: KhuyÕn khÝch ng­êi mua thanh to¸n tr­íc hay ®óng thêi h¹n b»ng c¸ch ¸p dông chÝnh s¸ch chiÕt khÊu hoÆc lùa chän c¸c ph­¬ng thøc chuyÓn tiÒn hîp lý ®Ó tiÕt kiÖm chi phÝ hay thu ®­îc tiÒn nhanh nh­ th­ chuyÓn tiÒn, ®iÖn chuyÓn tiÒn - Gi¶m tèc ®é chi tiªu: thay v× thanh to¸n sím c¸c ho¸ ®¬n mua hµng, nhµ qu¶n trÞ tµi chÝnh nªn tr× ho·n viÖc thanh to¸n nÕu tiÒn ph¹t hay sù xãi mßn vÞ thÕ tÝn dông thÊp h¬n nh÷ng lîi nhuËn do chËm thanh to¸n mang l¹i. C«ng ty muèn thùc hiÖn tèt c¸c yªu cÇu trªn cÇn tham kh¶o c¸c biÖn ph¸p d­íi ®©y: 1/ X©y dùng chÝnh s¸ch tÝn dông cña C«ng ty §©y chØ lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh kh¸ch quan cã liªn quan ®Õn møc ®é, chÊt l­îng. rñi ro cña doang thu b¸n hµng mµ ë mét khÝa canh nµo ®ã nã t¸c ®éng kh«ng nhá ®Õn c«ng t¸c thanh to¸n c«ng nî cña C«ng ty. * C«ng ty nªn ¸p dông chÝnh s¸ch chiÕt khÊu thanh to¸n víi kh¸ch hµng nh»m khuyÕn khÝch thanh to¸n sím c¸c ho¸ ®¬n tiÒn hµng. ChiÕt khÊu th­êng lµ mét bé phËn n»m trong ®iÒu kho¶n b¸n hµng cña doanh nghiÖp. Lý do thø nhÊt cho viÖc dïng chiÕt khÊu tiÒn mÆt lµ nh»m ®Èy nhanh tèc ®é thu tiÒn, lý do thø hai lµ nh»m ®Þnh gi¸ cao h¬n ®èi víi nh÷ng kh¸ch hµng muèn kÐo dµi thêi h¹n tr¶ tiÒn. Møc chiÕt khÊu tuú thuéc vµo thêi h¹n b¸n chÞu cho mçi th­¬ng vô mua b¸n vµ tuú theo kh¸ch hµng. NÕu trÔ h¹n ng­êi mua sÏ bÞ ph¹t theo l·i suÊt qu¸ h¹n. Tû lÖ chiÕt khÊu 2% sÏ ®­îc C«ng ty ¸p dông nÕu ho¸ ®¬n b¸n hµng ®­îc thanh to¸n trong vßng m­êi ngay sau khi giao hµng. Møc l·i suÊt nh­ vËy ®ñ ®Ó kÝch thÝch kh¸ch hµng tr¶ tiÒn sím bëi v× 2% víi kh¸ch hµng lµ tû lÖ l·i suÊt t­¬ng ®èi cao cho thêi gian 20 ngµy. C«ng ty sÏ chØ tÝnh chi phÝ cña mét ng­êi mua kh«ng tr¶ tiÒn sím. §Ó lµ ®­îc ®iÒu nµy C«ng ty sÏ ph¶i tÝnh l·i suÊt mµ ng­êi mua ph¶i tr¶ cho tÝn dông th­¬ng m¹i cña anh ta. Gi¶ sö ho¸ ®¬n b¸n hµng lµ 100 triÖu ®ång, ng­êi mua chØ ph¶i tr¶ 98 triÖu ®ång cho 10 ngµy ®Çu hoÆc anh ta ®éi thªm 20 ngµy sau ®ã th× ph¶i tr¶ 100 triÖu ®ång. §iÒu nµy cã nghÜa lµ ng­êi mua ®i vay 98 triÖu ®ång trong vßng 20 ngµy ph¶i tr¶ lîi tøc tiÒn vay lµ 2 triÖu ®ång, vËy l·i suÊt cña kho¶n tiÒn vay nµy lµ 2/98 = 2,0408%. Trong mét n¨m 365 ngµy nªn møc l·i suÊt lµ rÊt lín. ChÝnh v× vËy nªn chiÕt khÊu tiÒn mÆt lµ 2% ®ñ ®Ó kÝch thÝch kh¸ch hµng tr¶ tiÒn sím nÕu kh¸ch hµng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n. Khi tû lÖ chiÕt khÊu t¨ng kÐo theo nhiÒu yÕu tè kh¸c còng thay ®æi t­¬ng øng nh­: doanh sè b¸n hµng, vèn ®Çu t­ vµo c¸c kho¶n ph¶i thu thay ®æi vµ C«ng ty nhËn ®­îc lîi nhuËn Ýt h¬n trªn mçi doanh sè b¸n ra. Nh­ng mÆt cã lîi lµ c¸c chi phÝ thu tiÒn vµ kho¶n nî khã ®ßi gi¶m khi tû lÖ chiÕt khÈu míi ra ®êi. §Ó tr¸nh kho¶n nî khã ®ßi, C«ng ty nªn chó träng ®Õn kh¶ n¨ng thanh to¸n cña kh¸ch hµng. Tuú vµo tõng lo¹i kh¸ch hµng ®Ó ¸p dông møc tÝn dông vµ thêi h¹n tÝn dông, nÕu kh¸ch hµng nµo cã uy tÝn trong thanh to¸n vµ cã kh¶ n¨ng thanh to¸n cao th× C«ng ty cã thÓ ¸p dông møc tÝn dông, thêi h¹n tÝn dông cao ®èi víi kh¸ch hµng. Ng­îc l¹i, nÕu kh¶ n¨ng thanh to¸n thÊp th× C«ng ty sÏ ¸p dông møc tÝn dông vµ thêi h¹n tÝn dông thÊp, thËm chÝ kh«ng nªn b¸n chÞu vµ cã h×nh thøc thu tiÒn ngay ®èi víi kh¸ch hµng ®ã. *ChÝnh s¸ch vÒ thêi h¹n thanh to¸n Lµ ®é dµi thêi gian mµ c¸c kho¶n tÝn dông ®­îc phÐp kÐo dµi. NÕu ®iÒu kiÖn b¸n hµng lµ “2/10 net 40” th× thêi h¹n thanh to¸n chËm nhÊt lµ 40 ngµy kÓ tõ ngµy giao hµng. Khi thêi h¹n b¸n chÞu t¨ng ®ßi hái C«ng ty ®Çu t­ vµo c¸c kho¶n ph¶i thu, nî khã ®ßi sÏ cao h¬n vµ chi phÝ thu tiÒn b¸n hµng còng sÏ t¨ng lªn, * ChÝnh s¸ch thu tiÒn §©y lµ c¸ch xö lý nh÷ng kho¶n tÝn dông th­¬ng m¹i qu¸ h¹n, nh÷ng biÖn ph¸p thu håi kho¶n nî mua hµng qu¸ h¹n, ®­îc coi lµ chÝnh s¸ch thu tiÒn. Nh÷ng biªn ph¸p ®ã bao gåm: göi th­, gäi ®iÖn tho¹i, cö ng­êi trùc tiÕp, uû quyÒn cho ng­êi ®¹i diÖn tiÕn hµnh c¸c thñ tôc ph¸p lý,..Râ rµng khi C«ng ty ¸p dông c¸c biÖn ph¸p ®ßi nî cøng r¾n th× c¬ héi thu håi nî cµng lín h¬n nh­ng chi phÝ thu tiÒn cµng cao. QuyÕt ®Þnh më réng ph¹m vi tÝn dông ®èi víi kh¸ch hµng tiÒm n¨ng dùa trªn møc ®é tho¶ m·n cña c¸c chÝnh s¸ch tÝn dông do C«ng ty ®Æt ra. C«ng ty ph¶i tÕn hµnh thu thËp th«ng tin vÒ kh¸ch hµng, ph©n tÝch ®¸nh gi¸ so s¸nh víi nh÷ng tiªu chuÈn ®· thiÕt lËp vµ chÊp nhËn hany tõ chèi b¸n hµng theo h×nh thøc tÝn dông th­¬ng m¹i. Cuèi cïng nÕu chÊp nhËn th× x¸c ®Þnh khèi l­îng hµng b¸n chÞu sÏ cung cÊp cho kh¸ch hµng. 2/ Nghiªn cøu vÒ nhµ cung cÊp vµ kh¸ch hµng §Ó ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña kh¸ch hµng lµ ®¸ng tin cËy hay kh«ng th× dùa trªn n¨m yÕu tè sau: - T­ c¸ch tÝn dông : lµ tÝnh c¸ch riªng hay th¸i ®é tù nguyÖn ®èi víi c¸c nghÜa vô tr¶ nî, tuy nhiªn kh«ng thÓ ®o l­êng mét c¸ch chÝnh x¸c vÒ t­ c¸ch tÝn dông cña kh¸ch hµng. Nh­ng cã thÓ ®¸nh gi¸ ®iÒu ®ã dùa trªn nh÷ng lÇn mua chÞu tr­íc ®ã, qua ®ã thÊy kh¸ch hµng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n nî nhanh ®Õn møc nµo. - N¨ng lùc tr¶ nî: Cã thÓ ®¸nh gi¸ tiªu thøc nµy dùa trªn kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn t¹i vµ dßng l­u chuyÓn dù kiÕn liªn quan ®Õn tæng sè nî còng nh­ thêi ®iÓm cÇn tr¶ chóng. ViÖc thu håi nhanh vµ gi¶m tèc ®é chi tiÒn trong ph¹m vi giíi h¹n vÒ vÞ thÕ tÝn dông cña doanh nghiÖp lµ nh÷ng nguyªn t¾c qu¶n trÞ tiÒn mÆt. Nh»m lµm th«ng suèt qu¸ tr×nh t¹o ra nh÷ng giao dÞch kinh doanh bëi nÕu sö dông tµi s¶n kh¸c cã thÓ lµm chi phÝ giao dÞch cao, mÊt nhiÒu thêi gian h¬n, mÆt kh¸c gióp C«ng ty duy tr× kh¶ n¨ng thanh to¸n chung trong mäi thêi ®iÓm. Nh»m h¹n chÕ sù rñi ro trong viÖc øng tr­íc tiÒn hµng vµ b¸n chÞu hµng ho¸ còng nh­ trong viÖc thanh to¸n c«ng nî sau nµy th× C«ng ty cÇn ®iÒu tra nghiªn cøu kü l­ìng ®Ó ®­a ra quyÕt ®Þnh phï hîp. Tuú theo møc ®é quy m« cña nî ph¶i thu ®èi víi kh¸ch hµng vµ kho¶n øng tr­íc cho nhµ cung cÊp mµ nhµ qu¶n trÞ ph¶i tËp hîp c¸c th«ng tin kh¸c nhau. C¸c th«ng tin cã thÓ nh­: -B¸o c¸o tµi chÝnh: Cã thÓ ®Ò nghÞ kh¸ch hµng cung cÊp c¸c th«ng tin tµi chÝnh nh­ b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh, tû suÊt lîi nhuËn trªn vèn, tèc ®é chu chuyÓn vèn l­u ®éng. Tõ ®ã c©n nh¾c cã nªn b¸n hµng theo ph­¬ng thøc tÝn dông th­¬ng m¹i kh«ng. - B¸o c¸o vÒ t×nh h×nh thanh to¸n cña kh¸ch hµng ®èi víi C«ng ty kh¸c. §©y lµ nguån tin rÊt khã khai th¸c, C«ng ty cÇn ph¶i t×m kiÕm tõ c¸c tæ chøc chuyªn cung cÊp th«ng tin. Qua ®ã cã thÓ biÕt ®­îc uy tÝn cña kh¸ch hµng trong thanh to¸n ®Ó ®­a ra quyÕt ®Þnh cã b¸n chÞu hay kh«ng - C¸c ng©n hµng: Do ng©n hµng cã nhiÒu quan hÖ tÝn dông víi c¸c C«ng ty nªn b¶n th©n ng©n hµng còng nhËn ®­îc th«ng tin vÒ t×nh h×nh tÝn dông cña kh¸ch hµng cña hä. Dùa vµo ®ã C«ng ty cã thÓ biÕt ®­îc t×nh tr¹ng tÝn dông cña kh¸ch hµng, nhµ cung cÊp. Sau khi tËp hîp c¸c th«ng tin nªu trªn C«ng ty sÏ ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ ®Ó ®­a ra quyÕt ®Þnh cã nªn øng tr­íc tiÒn hµng cho nhµ cung cÊp hoÆc b¸n chÞu cho kh¸ch hµng kh«ng. 3.2.3 C¸c gi¶i ph¸p ®èi víi c«ng nî ph¶i tr¶ Nh»m ®¹t ®­îc môc tiªu trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ thanh to¸n c«ng nî ph¶i tr¶ C«ng ty cÇn: - Th­êng xuyªn kiÓm tra, ®èi chiÕu c¸c kho¶n ph¶i thanh to¸n víi kh¶ n¨ng thanh to¸n ®Ó chñ ®éng ®¸p øng yªu cÇu khi ®Õn h¹n - Lùa chän h×nh thøc thanh to¸n hîp lý, an toµn, cã hiÖu qu¶ nhÊt. - X¸c ®Þnh vµ duy tr× mét sè l­îng tiÒn tÖ cÇn thiÕt, ®Ó C«ng ty thanh to¸n khi ®Õn h¹n C¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ lµ nh÷ng kho¶n tiÒn mµ C«ng ty thanh to¸n cho kh¸ch hµng theo hîp ®ång cung cÊp, kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép, ng©n s¸ch Nhµ n­íc, cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. V× thÕ ngoµi viÖc x¸c ®Þnh vµ duy tr× mét khèi l­îng tiÒn cÇn thiÕt C«ng ty ph¶i chñ ®éng t×m kiÕm c¸c gi¶i ph¸p huy ®éng vèn ®Ó C«ng ty cã kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c kho¶n nî ®Õn h¹n cã hiÖu qu¶. Qu¶n lý vµ sö dông vèn l­u ®éng gióp C«ng ty chñ ®éng gi¶i quyÕt nî ph¶i tr¶, æn ®Þnh tµi chÝnh. Huy ®éng vµ tranh thñ c¸c nguån tµi trî ng¾n h¹n ®Ó bï ®¾p nhu cÇu vèn l­u ®éng lµ gi¶i ph¸p tèt trong c«ng t¸c thanh to¸n c«ng nî ph¶i tr¶. 1/ Lùa chän chiÕn l­îc tµi trî vèn l­u ®éng .Cã rÊt nhiÒu m« h×nh tµi trî vèn l­u ®éng, v× vËy C«ng ty cÇn lùa chän chiÕn l­îc tµi trî phï hîp cho m×nh ®Ó tèi thiÓu ho¸ chi phÝ sö dông vèn mµ vÉn ®¹t ®­îc kÕt qu¶ tèi ®a. + Thø nhÊt: C«ng ty ph¶i hoµn toµn sö dông vèn tÝn dông dµi h¹n ®Ó tµi trî cho toµn bé nhu cÇu vèn l­u ®éng. Trong tr­êng hîp nµy C«ng ty lu«n cã kho¶n tÝn dông nhµn rçi d­íi d¹ng tiÒn mÆt hoÆc hµng ho¸ tån kho gióp cho C«ng ty cã kh¶ n¨ng thanh to¸n cao nh­ng chi phÝ sö dông vèn cao. §©y lµ t×nh tr¹ng cùc ®oan nhÊt v× chi phÝ bá ra qu¸ cao, tiÒn l·i ph¶i tr¶ vµ sè vèn l­u ®éng lín h¬n nhu cÇu sö dông g©y l·ng phÝ vµ tèn kÐm. + Thø hai: C«ng ty tµi trî vèn l­u ®éng th­êng xuyªn b»ng nguån vèn vay dµi h¹n vµ vèn l­u ®éng t¹m thêi tµi trî b»ng vèn vay ng¾n h¹n. ¦u ®iÓm lµ t¹o ra ®­îc sù c©n b»ng vÒ thêi h¹n sö dông vèn vµ nguån vèn, nã gi÷ c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n ë møc cÇu thÊp nhÊt. Bëi khi nhu cÇu tµi trî gi¶m c¸c kho¶n tiÒn vay ®­îc hoµn tr¶ t¨ng lªn, khi nhu cÇu ë møc tèi thiÓu tiÒn vay ng¾n h¹n b»ng 0. M« h×nh nµy cã thÓ h¹n chÕ chi phÝ sö dông vèn. Tuy nhiªn khi cã nhu cÇu chi tiªu khÈn cÊp hoÆc viÖc thu tiÒn kh«ng diÔn ra nh­ dù ®Þnh th× C«ng ty cã thÓ gÆp khã kh¨n trong viÖc thanh to¸n c¸c kho¶n nî ®Õn h¹n. + Thø ba: C«ng ty tµi trî vèn l­u ®éng th­êng xuyªn vµ mét phÇn vèn l­u ®éng t¹m thêi b»ng vèn tÝn dông dµi h¹n, phÇn vèn l­u ®éng t¹m thêi cßn l¹i b»ng tÝn dông ng¾n h¹n. §iÒu nµy gióp C«ng ty cã kh¶ n¨ng thanh to¸n ngay mét phÇn vèn l­u ®éng t¹m thêi. Tuy nhiªn do tiÒn l·i vay dµi h¹n th­êng cao h¬n tiÒn l·i vay ng¾n h¹n nªn chi phÝ tµi trî theo m« h×nh nµy th­êng cao h¬n m« h×nh thø hai . +Thø t­: Tµi trî b»ng nguån vèn tÝn dông ng¾n h¹n. M« h×nh nµy chØ sö dông mét phÇn vèn tÝn dông dµi h¹n cho nhu cÇu vèn l­u ®éng th­êng xuyªn nªn kh¶ n¨ng rñi ro cao h¬n. Tuy nhiªn do do tû träng nguån tµi trî ng¾n h¹n t¨ng thªm còng t¹o ®iÒu kiÖn cho C«ng ty tiÕt kiÖm chi phÝ sö dông vèn, t¨ng tÝnh linh ho¹t trong viÖc tµi trî c¸c nhu cÇu ng¾n h¹n. M« h×nh thø ba th­êng ®­îc sö dông nhiÒu h¬n c¶. Tuy nhiªn c¸c C«ng ty kh«ng chØ lùa chän duy nhÊt mét m« h×nh tµi trî nµo mµ c¨n cø vµo tõng thêi ®iÓm kinh doanh ®Ó lùa chän m« h×nh tµi trî nµo ®em l¹i hiÖu qu¶ nhÊt. CÇn ph¶i ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c t×nh h×nh tµi chÝnh cña m×nh, c©n nh¾c rñi ro, chi phÝ l·i suÊt c¸c nguån tµi trî tr­íc khi lùa chän. 2/ Khai th¸c – sö dông hîp lý c¸c nguån vèn : Vèn kinh doanh cña C«ng ty ®­îc bï ®¾p tõ nhiÒu nguån vèn kh¸c nhau. Vèn tù cã cña C«ng ty cµng cao th× C«ng ty sÏ h¹n chÕ ®­îc sè vèn vay nh­ vËy tiÕt kiÖm ®­îc mét kho¶n tiÒn l·i vay, chi phÝ vèn vay, t¨ng lîi nhuËn cho C«ng ty. NÕu nguån vèn tù cã ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu vèn kinh doanh th× cã thÓ huy ®éng nguån vèn bªn ngoµi dùa trªn c¬ së tÝnh to¸n ­u nh­îc ®iÓm cña tõng lo¹i vèn, tÝnh to¸n hiÖu qu¶ kinh doanh, xem xÐt kÕt qu¶ thu cã bï ®¾p ®­îc chi phÝ l·i vay kh«ng? Vay vèn ng©n hµng th­¬ng m¹i lµ h×nh thøc huy ®éng vèn mµ c¸c C«ng ty th­êng sö dông, tuy nhiªn c¸c C«ng ty cÇn ph¶i c©n nh¾c tr­íc khi sö dông. Rñi ro liªn quan ®Õn c¸c kho¶n ®Çu t­ b»ng nguån tÝn dông ng¾n h¹n th­êng cao h¬n so víi nguån ®Çu t­ dµi h¹n bëi tû lÖ l·i suÊt ng¾n h¹n thay ®æi nhiÒu h¬n so víi tû lÖ l·i suÊt dµi h¹n. NÕu sö dông nguån ng¾n h¹n ®Ó tµi trî cho ®Çu t­ cho dµi h¹n sÏ t¹o thªm mét sè rñi ro v× kh¶ n¨ng cung cÊp tµi chÝnh cho ®Çu t­ cña C«ng ty dùa trªn kh¶ n¨ng thu hót c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n ®­îc gia h¹n th­êng xuyªn. T¹i thêi ®iÓm gÆp khã kh¨n t¹m thêi C«ng ty ph¶i chÊp nhËn ®èi mÆt víi sù gia t¨ng tèc ®é c¸c chi phÝ tÝn dông ng¾n h¹n nh­ vËy C«ng ty sÏ kh«ng tr¶ ®­îc nî. ViÖc sö dông kho¶n vay dµi h¹n cã thÓ lµm gi¶m rñi ro kinh doanh, an toµn h¬n, nh­ng chi phÝ vay dµi h¹n th­êng cao h¬n. Ngoµi ra c«ng ty nªn tËn dông c¸c nguån tµi trî ng¾n h¹n kh«ng ph¶i tr¶ chi phÝ: Nî l­¬ng c«ng nh©n, nî thuÕ nép ng©n s¸ch, tiÒn ®Æt cäc kh¸ch hµng. - Do l­¬ng vµ thuÕ ph¶i nép ph¶i tr¶ theo ®Þnh kú C«ng ty cã thÓ tËn dông c¸c kho¶n nµy khi ch­a ®Õn kú thanh to¸n ®Ó cã kho¶n vèn vay ng¾n t¹m thêi. Tuy vËy ®©y lµ biÖn ph¸p chØ sö dông khi cÇn thݪt v× cã thÓ lµm gi¶m n¨ng suÊt lao ®éng, ¶nh h­ëng uy tÝn cña C«ng ty khi chËm nép thuÕ qu¸ l©u. - TiÒn ®Æt cäc lµ kho¶n tµi trî diÔn biÕn t¨ng gi¶m tuú theo mÆt hµng kinh doanh, tÝnh chÊt khan hiÕm cña mÆt hµng. MÆt hµng cµng khan hiÕm vµ nhu cÇu kh¸ch hµng cµng cao th× kho¶n nµy cµng lín. Tuy nhiªn ph¹m vi sö dông cã giíi h¹n C«ng ty kh«ng nªn l¹m dông nguån tµi trî nµy. - Th­¬ng phiÕu lµ “giÊy nhËn tr¶” cña C«ng ty vµ ®­îc b¸n cho c¸c C«ng ty kh¸c, C«ng ty b¶o hiÓm, quü b¶o hiÓm x· héi. Ng­êi së h÷u th­¬ng phiÕu cã quyÒn ®ßi hái C«ng ty ph¸t hµnh tr¶ sè tiÒn ghi trªn th­¬ng phiÕu theo kú h¹n. Thêi gian ®¸o h¹nm cña th­¬ng phiÕu tõ 2 ®Õn 6 th¸ng, l·i suÊt th­êng thÊp h¬n l·i suÊt cho vay t¹i ng©n hµng th­¬ng m¹i. H×nh thøc tµi trî ng¾n h¹n nµy rÊt quan träng ®èi víi mét sè ngµnh kinh doanh ®­îc sö dông ®Ó huy ®éng vèn cã ­u ®iÓm cho phÐp ph©n phèi réng r·i thu hót vèn víi chi phÝ thÊp nhÊt. Ng­êi vay tr¸nh ®­îc khã kh¨n vµ sù rµng buéc trong viÖc t×m nguån tµi trî t¹i c¸c ng©n hµng, tæ ch­c kinh tÕ víi chi phÝ sö dông vèn thÊp h¬n.. Tuy nhiªn nã cã h¹n chÕ v× quy m« cña nguån vèn tuú thuéc vµo møc ®é d­ thõa vèn t¹m thêi cña C«ng ty cung cÊp vèn. 3.2.4. C¸c gi¶i ph¸p kh¸c Dùa vµo thùc tr¹ng t×nh h×nh thanh to¸n c«ng nî cña C«ng ty cæ phÇn giÇy Hµ Néi, em xin m¹nh d¹n ®­a mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt sau: §Ó cã ®­îc c¸c kho¶n vèn ®Çu t­ dµi h¹n, C«ng ty cã thÓ vay tõ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty trong thêi gian dµi víi tiÒn l·i chØ b»ng l·i vay cña ng©n hµng ®Ó tõ ®ã ®Çu t­ mua s¾m thªm m¸y mãc, thiÕt bÞ hiÖn ®¹i lµm t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. C«ng ty còng cã thÓ vay ng©n hµng theo h×nh thøc t¹i trî theo hîp ®ång hoÆc thÕ chÊp b»ng c¸c kho¶n ph¶i thu - C«ng ty cÇn ¸p dông c¸c chÝnh s¸ch hç trî nh­ chiÕt khÊu cho nh÷ng l« hµng lín vµ gi¶m gÝa, khuyÕn m¹i cho nh÷ng kh¸ch hµng thanh to¸n ngay. - Víi môc tiªu tèi ®a ho¸ lîi nhuËn , tèi thiÓu ho¸ chi phÝ C«ng ty nªn c¶i c¸ch l¹i bé m¸y qu¶n lý ®Ó gi¶m ®­îc chi phÝ qu¶n lý, chi phÝ kinh doanh mµ vÉn ®¹t hiÖu qu¶ cao. §Ó më réng kinh doanh , ®Çu t­ trang thiÕt bÞ C«ng ty nªn ¸p dông ph­¬ng thøc tµi trî dµi h¹n nh­ thuª tµi chÝnh sÏ gióp C«ng ty phÇn nµo th¸o gì ®­îc khã kh¨n vÒ vèn ®Çu t­. §èi víi lÜnh vùc chuyªn m«n th× C«ng ty nªn ¸p dông thÕ m¹nh riªng cña m×nh ®ã lµ kinh doanh c¸c mÆt hµng mµ c¸c C«ng ty kh¸c ch­a cã hay ch­a tung ra thÞ tr­êng. C«ng viÖc nµy ®ßi hái sù nhanh n¾m b¾t thÞ tr­êng cña ®éi ngò c¸n bé cña C«ng ty. - Bªn c¹nh kho¶n ph¶i thu C«ng ty cÇn thanh to¸n kho¶n nî ®Õn h¹n ph¶i tr¶ gióp C«ng ty ®¶m b¶o ch÷ tÝn víi b¹n hµng, c¸c mèi quan hÖ thanh to¸n sau nµy. - §Ó më réng thÞ tr­êng C«ng ty nªn ®a d¹ng hãa c¸c h×nh thøc tiªu thô hµng ho¸ nh­ b¸n bu«n, b¸n lÎ, b¸n ®¹i lý,..më réng thÞ tr­êng sÏ thóc ®Èy doanh sè b¸n ra. Chñ ®éng t×m kiÕm ®¬n ®Æt hµng, thiÕt lËp quan hÖ v÷ng ch¾c víi b¹n hµng, tranh thñ sù gióp ®ì cña Nhµ n­íc. §Ó më réng thÞ tr­êng tiªu thô hµng ho¸ th× ®éi ngò nh©n viªn tiÕp thÞ cÇn cã tr×nh ®é kiÕn thøc vÒ ngµnh Da-GiÇy. Th­êng xuyªn kho¶ s¸t nhu cÇu thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ tr­êng, tr¸nh t×nh tr¹ng hµng ho¸ bÞ ø ®äng, tån kho. - §Ó tr¸nh kho¶n nî khã ®ßi C«ng ty nªn chó träng ®Õn kh¶ n¨ng thanh to¸n cña kh¸ch hµng. Tuú vµo tõng lo¹i kh¸ch hµng ®Ó ¸p dông møc tÝn dông vµ thêi h¹n tÝn dông, nÕu kh¸ch hµng nµo cã uy tÝn trong thanh to¸n vµ cã kh¶ n¨ng thanh to¸n cao th× Cty cã thÓ ¸p dông møc tÝn dông, thêi h¹n tÝn dông cao ®èi víi kh¸ch hµng. Ng­îc l¹i, nÕu kh¶ n¨ng thanh to¸n thÊp th× C«ng ty sÏ ¸p dông møc tÝn dông vµ thêi h¹n tÝn dông thÊp, thËm trÝ kh«ng nªn b¸n chÞu vµ cã h×nh thøc thu tiÒn ngay ®èi víi kh¸ch hµng ®ã. - §Èy m¹nh øng dông khoa häc c«ng nghÖ th«ng tin vµ xóc tiÕn viÖc tham gia vµo c¸c thÞ tr­êng míi. Do sù ph¸t triÓn c«ng nghÖ th«ng tin C«ng ty kh«ng thÓ ®øng ngoµi cuéc. C«ng ty cÇn cã sù quan t©m ®óng møc vÒ viÖc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin cho c«ng t¸c qu¶ng b¸, giíi thiÖu vÒ C«ng ty m×nh ®Ó cho c¸c b¹n hµng n­íc ngoµi t×m hiÓu vÒ C«ng ty. Do ®ã trong thêi gian tíi C«ng ty cÇn nhanh chãng tiÕp cËn víi tiÕn bé míi nµy ®Ó t¨ng c­êng kh¶ n¨ng c¹nh tranh, tiÕp tôc më réng thÞ tr­êng t¨ng doanh thu vµ t¨ng lîi nhuËn, b¾t nhÞp víi b­íc tiÕn cña khoa häc c«ng nghÖ. - §Çu t­ c¸c lo¹i chøng kho¸n cã kh¶ n¨ng chuyÓn ®æi cao. HiÖn nay C«ng ty dù tr÷ tiÒn mÆt d­íi d¹ng tiÒn mÆt t¹i quü vµ tiÒn göi ng©n hµng. MÆc dï kh¶ n¨ng thanh to¸n, vèn l­u ®éng thÊp do thiÕu tiÒn nªn C«ng ty cÇn ph¶i c©n ®èi thu chi ®Ó t¹o kho¶n tiÒn cã thÓ ®Çu t­ vµo chøng kho¸n cã tÝnh thanh kho¶n cao. §Çu t­ vµo nh÷ng lo¹i chøng kho¸n nµy kh«ng nh÷ng kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn viÖc chi tr¶ tiÒn mÆt mµ cßn n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng, t¹o ra mét kho¶n thu nhËp tµi chÝnh ®ãng gãp vµp nguån vèn kinh doanh. C«ng ty cã thÓ chuyÓn ®æi nhanh chãng chøng kho¸n nµy thµnh tiÒn víi chi phÝ thÊp khi cÇn thiÕt. Tuy nhiªn C«ng ty cÇn h¹n chÕ tíi møc thÊp nhÊt viÖc b¸n ®ét xuÊt c¸c lo¹i chøng kho¸n th«ng qua viÖc thiÕt lËp mét danh môc chøng kho¸n cã nhiÒu møc ®¸o h¹n kh¸c nhau phï hîp víi t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty. Mét sè lo¹i chøng kho¸n cã tÝnh thanh kho¶n cao mµ C«ng ty cã thÓ tham kh¶o nh­: Tr¸i phiÕu kho b¹c Nhµ n­íc, th­¬ng phiÕu, hèi phiÕu cã thÓ chÊp nhËn ®­îc cña ng©n hµng, c¸c lo¹i chøng kho¸n mua theo tho¶ thuËn,... C«ng t¸c thanh to¸n vµ c¸c gi¶i ph¸p qu¶n lý c«ng nî trong t×nh h×nh kinh doanh lµ mét ph¹n trï réng. Do vËy ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ trong thanh to¸n cÇn ph¶i thùc hiÖn ®ång thêi nhiÒu biÖn ph¸p. Trªn ®©y chØ lµ mét sè ®Ò xuÊt cña riªng em, hi väng nh÷ng ý kiÕn nµy sÏ ®­îc ¸p dông mét phÇn nµo ®ã trong c«ng t¸c thanh to¸n vµ qu¶n lý c«ng nî cña C«ng ty. KÕt luËn Tæ chøc c«ng t¸c qu¶n lý thanh to¸n c«ng nî hiÖu qu¶ lµ mét yªu cÇu cÇn thiÕt, kh¸ch quan cña c«ng t¸c tµi chÝnh doanh nghiÖp. §©y lµ yÕu tè quan träng nh»m ®¶m b¶o t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp lµnh m¹nh t¹o c¬ së v÷ng ch¾c cho viÖc ph¸t triÓn vµ më réng quy m« còng nh­ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. NhËn thøc ®­îc vÊn ®Ò nµy C«ng ty cæ phÇn giÇy Hµ Néi trong thêi gian qua lu«n chó träng n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c gi¶i quyÕt c«ng nî vµ ®· ®¹t ®­îc mét sè thµnh c«ng ®ãng gãp vµo thµnh tÝch qu¶n lý tµi chÝnh nãi chung tõ ®ã thóc ®Èy ho¹t ®éng kinh doanh ngµy cµng ph¸t triÓn. Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty cæ phÇn giÇy Hµ Néi, em tiÕp thu vµ häc hái ®­îc nhiÒu ®iÒu bæ Ých cho c«ng viÖc häc tËp, t×m hiÓu, nghiªn cøu vËn dông lý thuyÕt víi thùc tÕ ®Ó n©ng cao hiÓu biÕt cña m×nh ®ång thêi hoµn thiÖn luËn v¨n tèt nghiÖp. Víi tr×nh ®é vµ hiÓu biÕt cßn h¹n chÕ nªn luËn v¨n cña em cßn nhiÒu thiÕu sãt. Em mong ®­îc sù gãp ý cña c¸c c«, c¸c chó trong C«ng ty cæ phÇn giÇy Hµ Néi vµ c¸c thÇy, c« gi¸o ®Ó luËn v¨n cña em hoµn thiÖn h¬n. Em xin ®­îc bµy tá lßng biÕt ¬n tíi c¸c c«, c¸c chó c¸n bé l·nh ®¹o cña C«ng ty ®· gióp em hoµn thµnh bµi viÕt nµy. Cuèi cïng, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o NguyÔn ThÞ Ph­¬ng Liªn, ng­êi ®· trùc tiÕp h­íng dÉn, gióp ®ì em hoµn thµnh luËn v¨n nµy. Hµ Néi, ngµy th¸ng n¨m 2004 Sinh Viªn Bïi ThÞ H¶i Ngäc Tµi liÖu tham kh¶o Tµi chÝnh doanh nghiÖp th­¬ng m¹i-§¹i häc Tµi chÝnh Tµi chÝnh doanh nghiÖp th­¬ng m¹i-§¹i häc Th­¬ng m¹i Tµi chÝnh doanh nghiÖp-§¹i häc Kinh tÕ quèc d©n Qu¶n trÞ tµi chÝnh doanh nghiÖp-§¹i häc Kinh tÕ quèc d©n ChÕ ®é míi vÒ qu¶n lý tµi chÝnh vµ cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ n­íc-Nhµ xuÊt b¶n thèng kª Gi¸o tr×nh ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh-§¹i häc Th­¬ng M¹i T¹p chÝ tµi chÝnh 2003-2004 Ph©n tÝch b¸o c¸o tµi chÝnh vµ ho¹t ®éng kinh doanh Mét sè luËn v¨n kh¸c

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng công tác quản lý công nợ tại công ty cổ phần giầy hà nội.doc
Luận văn liên quan