Đề tài Thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh và giải pháp năng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cảng Hải Phòng

Chương I. Giới thiệu chung về Cảng hải phòng 1.1 Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của Cảng Hải Phòng 1.1 Chức năng, nhiệm vụ của Cảng Hải Phòng. 1.2 Cơ cấu tổ chức của Cảng Hải Phòng 1.3 Những thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển của Cảng Hải Phòng. Chương II. Cơ sở lý luận về phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh 2.1 Khái niệm hiệu quả, phân biệt hiệu quả, kết quả, hiệu suất 2.2 Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh 2.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh 2.4 Các hướng nâng cao hiệu quả kinh doanh Chương III. Phân tích hiệu hiệu quả sản xuất kinh doanh của Cảng hải phòng năm 2002 3.1 Phân tích khái quát hiệu quả sản xuất kinh doanh 3.2 phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh 3.4 Đánh giá chung Chương IV: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả Sản xuất kinh doanh của Cảng Hải phòng năm 2002 4.1 Đổi mới cơ sở vật chất kỹ thuật 4.2 Đào tạo mới và đào tạo lại đội ngũ cán bộ công nhân viên 4.3 Các giải pháp về công tác quản lý. Kết luận

doc41 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 25/05/2013 | Lượt xem: 1933 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh và giải pháp năng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cảng Hải Phòng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
¸c chñ nî, møc ®é tù tµi trî cña doanh nghiÖp ®èi víi vèn kinh doanh cña m×nh. Tû suÊt tù tµi trî cµng lín chøng tá doanh nghiÖp cã nhiÒu vèn tù cã, cã tÝnh ®éc lËp cao víi c¸c chñ nî, do ®ã kh«ng bÞ rµng buéc hoÆc bÞ søc Ðp cña c¸c kho¶n nî vay. Nh­ng hÖ sè nî cao th× doanh nghiÖp l¹i cã lîi v× ®­îc sö dông mét l­îng lín tµi s¶n mµ chØ ®Çu t­ víi l­îng vèn nhá vµ c¸c chñ tµi chÝnh sö dông nã nh­ mét chÝnh s¸ch tµi chÝnh ®Ó gia t¨ng lîi nhuËn. C¸c chñ nî th­êng thÝch tû suÊt tù tµi cµng cao cµng tèt. Chñ nî nh×n vµo tû sè nµy ®Ó tin t­ëng mét sù ®¶m b¶o cho c¸c mãn nî vay ®­îc hoµn tr¶ ®óng h¹n. Tû suÊt ®Çu t­ tµi s¶n dµi h¹n: Ph¶n ¸nh ®­îc r»ng doanh nghiÖp sö dông b×nh qu©n mét ®ån vèn kinh doanh t¹o ra th× dµnh bao nhiªu ®Ó h×nh thµnh tµi s¶n cè ®Þnh. Tû suÊt ®Çu t­ tµi s¶n dµi h¹n = TSC§ vµ ®Çu t­ dµi h¹n Tæng tµi s¶n x 100 Tû suÊt nµy cµng lín cµng thÓ hiÖn møc ®é quan träng cña tµi s¶n cè ®Þnh trong tæng sè tµi s¶n cña doanh nghiÖp, ph¶n ¸nh t×nh h×nh trang bÞ c¬ së vËt chÊt kü thuËt, n¨ng lùc s¶n xuÊt vµ xu h­íng ph¸t triÓn l©u dµi còng nh­ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. Tuy nhiªn ®Ó kÕt luËn tû suÊt nµy lµ tèt hay xÊu cßn tuú thuéc vµo ngµnh nghÒ kinh doanh cña tõng doanh nghiÖp trong tõng kho¶ng thêi gian cô thÓ. Tû suÊt ®Çu t­ vµo tµi s¶n ng¾n h¹n = TSL§ vµ ®Çu t­ ng¾n h¹n Tæng tµi s¶n x 100 Tû suÊt ®Çu t­ tµi s¶n ng¾n h¹n: ph¶n ¸nh ®­îc r»ng doanh nghiÖp sö dông b×nh qu©n mét ®ån vèn kinh doanh t¹o ra th× dµnh bao nhiªu ®Ó h×nh thµnh tµi s¶n l­u ®éng. = 1 - Tû suÊt ®Çu t­ vµo tµi s¶n dµi h¹n C¬ cÊu tµi s¶n: C¸c doanh nghiÖp ®Òu muèn cã mét c¬ cÊu tµi s¶n tèi ­u, ph¶n ¸nh cø dµnh mét ®ång ®Çu t­ vµo tµi s¶n dµi h¹n th× dµnh ra bao nhiªu vµo tµi s¶n ng¾n h¹n. C¬ cÊu tµi s¶n = TSL§ vµ ®Çu t­ ng¾n h¹n TSC§ vµ ®Çu t­ dµi h¹n 2.2.3 C¸c chØ sè vÒ ho¹t ®éng C¸c chØ sè nµy dïng ®Ó ®o l­êng hiÖu qu¶ cña viÖc sö dông vèn, tµi s¶n cña mét doanh nghiÖp b»ng c¸ch so s¸nh doanh thu víi viÖc bá vèn vµo kinh doanh d­íi c¸c lo¹i tµi s¶n kh¸c nhau. Vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu: Ph¶n ¸nh tèc ®é chuyÓn ®æi c¸c kho¶n ph¶i thu thµnh tiÒn mÆt cña doanh nghiÖp vµ ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu = Doanh thu thuÇn Sè d­ b×nh qu©n c¸c kho¶n ph¶i thu Sè d­ b×nh qu©n c¸c kho¶n ph¶i thu ®­îc tÝnh b»ng trung b×nh céng c¸c kho¶n ph¶i thu ®Çu kú vµ cuèi kú. Vßng quay cµng lín chøng tá tèc ®é thu håi c¸c kho¶n ph¶i thu lµ nhanh vµ tèt v× doanh nghiÖp kh«ng ph¶i ®Çu t­ nhiÒu vµo c¸c kho¶n ph¶i thu (kh«ng ph¶i cÊp tÝn dông th­¬ng m¹i cho kh¸ch hµng). Kú thu tiÒn b×nh qu©n: Ph¶n ¸nh sè ngµy cÇn thiÕt ®Ó thu ®­îc c¸c kho¶n ph¶i thu (sè ngµy cña mét vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu). Vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu cµng lín th× kú thu tiÒn trung b×nh cµng nhá vµ ng­îc l¹i. Kú thu tiÒn b×nh qu©n ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Kú thu tiÒn b×nh qu©n = 360 Vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu Tuy nhiªn kú thu tiÒn b×nh qu©n lín hay nhá trong nhiÒu tr­êng hîp ch­a thÓ cã kÕt luËn ch¾c ch¾n mµ cßn ph¶i xem xÐt l¹i c¸c môc tiªu vµ chÝnh s¸ch cña doanh nghiÖp nh­: môc tiªu më réng thÞ tr­êng, chÝnh s¸ch tÝn dông cña doanh nghiÖp. MÆt kh¸c, chØ tiªu nµy cã thÓ ®­îc ®¸nh gi¸ lµ kh¶ quan nh­ng doanh nghiÖp còng cÇn ph¶i ph©n tÝch kü h¬n v× tÇm quan träng cña nã vµ kü thuËt tÝnh to¸n ®· che dÊu ®i c¸c khuyÕt tËt trong viÖc qu¶n trÞ c¸c kho¶n ph¶i thu. Vßng quay vèn l­u ®éng = Doanh thu thuÇn Vèn l­u ®éng b×nh qu©n Sè vßng quay vèn l­u ®éng: Ph¶n ¸nh trung b×nh trong kú vèn l­u ®éng quay ®­îc bao nhiªu vßng, c«ng thøc tÝnh: Vèn l­u ®éng b×nh qu©n ®­îc tÝnh b»ng trung b×nh céng vèn l­u ®Çu kú vµ cuèi kú. HiÖu suÊt sö dông VC§ = Doanh thu thuÇn trong kú VC§ b×nh qu©n trong kú HiÖu suÊt sö dông vèn cè ®Þnh: Nh»m ®o l­êng viÖc sö dông vèn cè ®Þnh ®¹t hiÖu qu¶ nh­ thÕ nµo, cô thÓ lµ 1 ®ång vèn cè ®Þnh cã thÓ t¹o ra bao nhiªu ®ång doanh thu thuÇn trong kú. Vèn cè ®Þnh b×nh qu©n trong kú ®­îc tÝnh b»ng trung b×nh céng vèn cè ®Þnh ®Çu kú vµ cuèi kú. HiÖu suÊt sö dông VL§ = Doanh thu thuÇn trong kú VL§ b×nh qu©n trong kú HiÖu suÊt sö dông vèn l­u ®éng: Nh»m ®o l­êng viÖc sö dông vèn l­u ®éng ®¹t hiÖu qu¶ nh­ thÕ nµo, cô thÓ lµ 1 ®ång vèn l­u ®éng cã thÓ t¹o ra bao nhiªu ®ång doanh thu thuÇn trong kú. Vßng quay toµn bé vèn: ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh vèn cña doanh nghiÖp trong mét kú quay ®­îc bao nhiªu vßng. Qua chØ tiªu nµy ta cã thÓ ®¸nh gi¸ ®­îc kh¶ n¨ng sö dông tµi s¶n cña doanh nghiÖp, thÓ hiÖn qua doanh thu thuÇn ®­îc sinh ra tõ tµi s¶n mµ doanh nghiÖp ®· ®Çu t­. Vßng quay toµn bé vèn = Doanh thu thuÇn Vèn s¶n xuÊt b×nh qu©n Vèn s¶n xuÊt b×nh qu©n ®­îc tÝnh b»ng trung b×nh céng tæng tµi s¶n (tæng nguån vèn) ®Çu kú vµ cuèi kú. Nãi chung vßng quay cµng lín th× hiÖu qu¶ cµng cao. - C¸c chØ sè sinh lêi C¸c chØ sè sinh lêi lu«n ®­îc c¸c nhµ qu¶n trÞ tµi chÝnh quan t©m. Chóng lµ c¬ së quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong mét kú nhÊt ®Þnh, lµ ®¸p sè sau cïng cña hiÖu qu¶ kinh doanh, vµ cßn lµ mét luËn cø quan träng ®Ó c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh tµi chÝnh trong t­¬ng lai. - Tû suÊt lîi nhuËn vèn cè ®Þnh: ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh 1 ®ång vèn cè ®Þnh trong kú cã thÓ t¹o ra bao nhiªu ®ång lîi nhuËn thuÇn. Tû suÊt lîi nhuËn vèn cè ®Þnh = Lîi nhuËn thuÇn Vèn cè ®Þnh b×nh qu©n Vèn cè ®Þnh b×nh qu©n ®­îc tÝnh b»ng trung b×nh céng sè vèn cè ®Þnh ®Çu kú vµ cuèi kú. Tû suÊt doanh lîi vèn l­u ®éng: : ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh 1 ®ång vèn l­u ®éng trong kú cã thÓ t¹o ra bao nhiªu ®ång lîi nhuËn thuÇn. Lîi nhuËn thuÇn Vèn l­u ®éng b×nh qu©n Tû suÊt doanh lîi vèn l­u ®éng = Vèn l­u ®éng b×nh qu©n ®­îc tÝnh b»ng trung b×nh céng sè vèn l­u ®éng ®Çu kú vµ cuèi kú. Tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ trªn doanh thu: ThÓ hiÖn trong mét ®ång doanh thu mµ doanh nghiÖp thùc hiÖn trong kú cã mÊy ®ång lîi nhuËn. C«ng thøc x¸c ®Þnh: Tû suÊt lîi nhuËn vèn chñ së h÷u = Lîi nhuËn thuÇn Vèn chñ së h÷u b×nh qu©n 2.3 Nh÷ng nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh M«i tr­êng kinh doanh cña mét doanh nghiÖp bao gåm rÊt nhiÒu nh©n tè t¸c ®éng kh¸c nhau. C¸c nh©n tè nµy t¸c ®éng trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp lªn c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, ®­îc chia lµm hai nhãm nh©n tè chÝnh: Nhãm nh©n tè chñ quan vµ nhãm nh©n tè kh¸ch quan. 2.3.1 C¸c nh©n tè chñ quan - Tr×nh ®é c«ng nghÖ kü thuËt: Trang thiÕt bÞ xÕp dì cña C¶ng tuy cã ®­îc n©ng cÊp tu söa th­êng xuyªn xong vÉn cßn h¹n chÕ n¨ng suÊt ch­a cao. Bªn c¹nh ®ã tr×nh ®é sö dông, còng nh­ c«ng t¸c b¶o qu¶n kh«ng hiÖu qu¶ cao vµ chËm theo kÞp tiÕn bé khoa häc trong ngµnh xÕp dì. - Tr×nh ®é tæ chøc vµ qu¶n ký ®iÒu hµnh doanh nghiÖp: + Sö dông tµi s¶n cña doanh nghiÖp: Kh«ng hÕt c«ng suÊt trang thiÕt bÞ, c«ng t¸c qu¶n lÝ cßn nhiÒu møc h¹n chÕ thÊt tho¸t tµi s¶n vµ l·ng phÝ d­ thõa lµm gi¶m hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C¶ng. + Sö dông lao ®éng: §éi ngò lao ®éng cña C¶ng rÊt ®éng, Trong ®ã c«ng nh©n lao ®éng trùc tiÕp chiÕm ®a sè ®«ng vµ lµ lùc l­îng chÝnh ®Ó t¹o ra s¶n phÈm duy tr× ho¹t ®éng cña C¶ng. Lùc l­îng nµy biÕn ®éng do nhu cÇu s¶n xuÊt trong c¸c k×, tuy nhiªn kh«ng g©y ¶nh h­ëng ®Õn kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cña C¶ng. + Sö dông nguyªn vËt liÖu: Nguyªn bao gåm nhiÒu lo¹i phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C¶ng. C«ng t¸c qu¶n lÝ nguyªn vËt liÖu ch­a triÖt ®Ó, tÝnh hao phÝ nguyªn vËt liÖu, b¶o qu¶n, l­u tr÷…. + Chi phÝ, gi¸ thµnh: Chi phÝ lµ toµn bé sè tiÒn mµ C¶ng ph¶i chi ra trong k× ®Ó tr¶ cho lao ®éng sèng còng nh­ lao ®éng qu¸ khø. Gi¸ thµnh lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña c¸c chi phÝ nãi trªn liªn quan ®Õn s¶n l­îng s¶n xuÊt ra trong k×, nã g¾n víi s¶n phÈm nµo ®ã. Chi phÝ vµ gi¸ thµnh ®Òu biÕn ®éng do sù biÕn ®éng cña c¸c yÕu tè s¶n xuÊt còng nh­ m«i tr­êng kinh doanh. C¸c nh©n tè kh¸ch quan - M«i tr­êng ph¸p lý: RÊt thuËn lîi cho c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, nhµ n­íc ta cã nhiÒu chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch thóc ®Èy s¶n xuÊt kinh doanh. Kh«ng ph©n biÖt c¸c laäi h×nh kinh tÕ mµ ®Òu b×nh ®¼ng ph¸t triÓn. C¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ cña nhµ n­íc: Cho vay vèn víi møc ­u ®·i, thùc hiÖn më cöa ®Çu t­ vµ thu hót ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo ViÖt Nam víi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau nh»m thóc ®Èy s¶n xuÊt vµ t¹o c¬ së h¹ tÇnh v÷ng ch¾c. ThÞ tr­êng ng­êi tiªu dïng: ThÞ trong n­íc vµ thÞ tr­êng n­íc ngoµi. NhËn hîp ®ång cung øng tuú theo ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng. Nh÷ng n¨m ho¹t ®éng ®· cã uy tÝn cao, gi¸ c¶ vµ chÊt l­îng hîp lÝ ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Thêi tiÕt khÝ hËu: Bèn mïa râ rÖt lµ ®iÒu kiÖn tèt cho c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C¶ng. C¸c ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh Sau khi x¸c ®Þnh ®­îc ®­îc c¸c chØ tiªu vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh, ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh, ng­êi ta th­êng sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p so s¸nh ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp b»ng c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ kinh doanh gi÷a c¸c kú víi nhau. 2.4.1 Ph­¬ng ph¸p so s¸nh t­¬ng ®èi C«ng thøc x¸c ®Þnh nh­ sau: Ph­¬ng ph¸p nµy cho biÕt kÕt cÊu, quan hÖ, tèc ®é ph¸t triÓn vµ møc ®é phæ biÕn cña c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. x 100 = TrÞ sè chØ tiªu kú ph©n tÝch TrÞ sè chØ tiªu kú gèc Møc t¨ng (gi¶m) t­¬ng ®èi cña chØ tiªu Ph­¬ng ph¸p nµy cho biÕt khèi l­îng, quy m« t¨ng gi¶m cña c¸c chØ tiªu kinh doanh cña doanh nghiÖp mét c¸ch tuyÖt ®èi gi÷a c¸c kú víi nhau. C«ng thøc x¸c ®Þnh nh­ sau: Møc t¨ng (gi¶m) tuyÖt ®èi cña chØ tiªu = TrÞ sè chØ tiªu kú ph©n tÝch _- __ TrÞ sè chØ tiªu kú gèc §Ó ®¸nh gi¸ chØ tiªu nµy tèt hay xÊu ph¶i ®Æt nã trong mét ngµnh cô thÓ vµ so s¸nh nã víi n¨m tr­íc vµ c¸c doanh nghiÖp cïng ngµnh. Tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ vèn kinh doanh: lµ chØ tiªu ®o l­êng møc ®é sinh lêi cña ®ång vèn. ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh mét ®ång vèn b×nh qu©n ®­îc sö dông trong kú t¹o ra mÊy ®ång lîi nhuËn. C«ng thøc x¸c ®Þnh: Tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ trªn doanh thu = Lîi nhuËn thuÇn Doanh thu thuÇn Tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ vèn kinh doanh = Lîi nhuËn thuÇn Vèn kinh doanh b×nh qu©n Vèn kinh doanh b×nh qu©n ®­îc tÝnh b»ng trung b×nh céng tæng tµi s¶n (tæng nguån vèn) ®Çu kú vµ cuèi kú. CÇn chó ý r»ng chØ tiªu lîi nhuËn vèn kinh doanh cßn ®­îc ®¸nh gi¸ th«ng qua chØ tiªu vßng quay vèn vµ doanh lîi doanh thu. Lîi nhuËn sau thuÕ vèn kinh doanh = Doanh lîi doanh thu x Vßng quay cña vèn C«ng thøc nµy do nhµ kinh tÕ häc Du Pont t×m ra vµ ®­îc gäi lµ ph­¬ng tr×nh hoµn vèn (viÕt t¾t lµ ROI). ROI = Tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ / Doanh thu * Vßng quay tæng vèn Tû suÊt lîi nhuËn vèn chñ sö h÷u: Môc tiªu ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp lµ t¹o ra lîi nhuËn rßng cho c¸c chñ nh©n cña doanh nghiÖp ®ã. Doanh lîi vèn chñ së h÷u lµ chØ tiªu ®¸nh gi¸ møc ®é thùc hiÖn cña môc tiªu nµy. C«ng thøc x¸c ®Þnh nh­ sau: Tû suÊt lîi nhuËn vèn chñ së h÷u = Lîi nhuËn thuÇn Vèn chñ së h÷u b×nh qu©n C¸c h­íng n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh §Ó cã thÓ ®­a ra ®­îc c¸c gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao ®­îc hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp th× c¸c nhµ qu¶n trÞ, còng nh­ ng­êi lao ®éng trong doanh nghiÖp, còng nh­ c¸c nhµ ®Çu t­… ph¶i n¾m b¾t ®­îc thËt râ rµng c¸c biÕn ®éng hiÖn t¹i trong doanh nghiÖp cã t¸c ®éng ®Õn t×nh h×nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. §Ó n¾m b¾t ®­îc c¸c t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ nµy th× ph¶i tiÕn hµnh rÊt nhiÒu c«ng viÖc quan träng mµ trong ®ã ph©n tÝch h×nh h×nh tµi chÝnh lµ c«ng viÖc kh«ng thÓ thiÕu. Ph©n tÝch tµi chÝnh gióp cho ng­êi ta ®¸nh gi¸ ®­îc t×nh h×nh tµi chÝnh cña mét doanh nghiÖp. Nh÷ng ng­êi sö dông b¸o c¸o tµi chÝnh theo ®uæi c¸c môc tiªu kh¸c nhau nªn viÖc ph©n tÝch tµi chÝnh còng ®­îc tiÕn hµnh theo nhiÒu c¸ch kh¸c nhau. §iÒu ®ã võa t¹o ra lîi Ých võa t¹o ra ®­îc sù phøc t¹p cña ph©n tÝch tµi chÝnh. Ph©n tÝch tµi chÝnh cña mçi nhãm ng­êi sö dông kh¸c nhau sÏ gióp hä ®­a ra ®­îc c¸c quyÕt ®Þnh theo nh÷ng môc ®Ých kh¸c nhau. * Ph©n tÝch tµi chÝnh ®èi víi c¸c nhµ qu¶n trÞ C¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu tµi chÝnh trong doanh nghiÖp ®­îc gäi lµ ph©n tÝch tµi chÝnh néi bé. Kh¸c víi ph©n tÝch tµi chÝnh bªn ngoµi do c¸c nhµ ph©n tÝch ngoµi doanh nghiÖp tiÕn hµnh. Do cã th«ng tin ®Çy ®ñ vµ hiÒu râ vÒ doanh nghiÖp, c¸c nhµ ph©n tÝch tµi chÝnh trong doanh nghiÖp cã nhiÒu lîi thÕ ®Ó cã thÓ ph©n tÝch tµi chÝnh tèt nhÊt. * Ph©n tÝch tµi chÝnh trong doanh nghiÖp cã nhiÒu môc tiªu: - T¹o thµnh c¸c chu kú ®¸nh gi¸ ®Òu ®Æn vÒ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh qu¸ khø, tiÕn hµnh c©n ®èi tµi chÝnh, kh¶ n¨ng sinh lêi, kh¶ n¨ng thanh to¸n, rñi ro tµi chÝnh doanh nghiÖp. - §Þnh h­íng c¸c quyÕt ®Þnh cña ban gi¸m ®èc còng nh­ cña c¸c gi¸m ®èc tµi chÝnh vÒ quyÕt ®Þnh ®Çu t­, tµi trî, ph©n chia lîi tøc… - Lµ c¬ së cho c¸c dù b¸o tµi chÝnh vÒ kÕ ho¹ch ®Çu t­, phÇn ng©n s¸ch tiÒn mÆt… - Cuèi cïng ph©n tÝch tµi chÝnh lµ c«ng cô ®Ó kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý. Ph©n tÝch tµi chÝnh lµm næi bËt tÇm quan träng cña dù b¸o tµi chÝnh vµ lµ c¬ së cho c¸c nhµ qu¶n trÞ, lµm s¸ng tá kh«ng chØ chÝnh s¸ch tµi chÝnh mµ cßn lµm râ c¸c chÝnh s¸ch chung. * Ph©n tÝch tµi chÝnh ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t­ C¸c cæ ®«ng lµ c¸c c¸ nh©n hoÆc doanh nghiÖp ®Òu quan t©m trùc tiÕp ®Õn viÖc tÝnh to¸n c¸c gi¸ trÞ cña doanh nghiÖp v× hä ®· giao vèn cho doanh nghiÖp vµ cã thÓ ph¶i chÞu rñi ro. Thu nhËp cña cæ ®«ng lµ tiÒn chia lîi tøc cæ phÇn vµ gi¸ trÞ t¨ng thªm cña vèn ®Çu t­. Hai yÕu tè nµy chÞu ¶nh h­ëng cña lîi nhuËn kú väng cña doanh nghiÖp. Trong thùc tÕ, c¸c nhµ ®Çu t­ th­êng tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng sinh lêi cña doanh nghiÖp. Hä sÏ kh«ng thÊy hµi lßng tr­íc lîi nhuËn tÝnh to¸n theo sæ s¸ch kÕ to¸n vµ cho r»ng phÇn lîi nhuËn nµy cã quan hÖ rÊt xa víi lîi nhuËn thËt sù. Dù kiÕn tr­íc lîi nhuËn sÏ ®­îc nghiªn cøu ®Çy ®ñ trong c¸c chÝnh s¸ch ph©n chia lîi tøc cæ phÇn vµ nghiªn cøu rñi ro h­íng c¸c lùa chän vµo c¸c cæ phiÕu phï hîp nhÊt. C¸c cæ ®«ng c¸ nh©n cña c¸c c«ng ty lín th­êng ph¶i dùa vµo c¸c nhµ chuyªn m«n (chuyªn gia ph©n tÝch tµi chÝnh). Hä lµ nh÷ng ng­êi chuyªn nghiªn cøu c¸c th«ng tin kinh tÕ tµi chÝnh, cã nh÷ng cuéc tiÕp xóc trùc tiÕp víi ban gi¸m ®èc tµi chÝnh cña c«ng ty lµm râ triÓn väng ph¸t triÓn doanh nghiÖp vµ ®¸nh gi¸ c¸c cæ phiÕu trªn thÞ tr­êng tµi chÝnh. * Ph©n tÝch tµi chÝnh víi ng­êi cho vay: NÕu ph©n tÝch tµi chÝnh ®­îc ph¸t triÓn trong c¸c ng©n hµng khi ng©n hµng muèn ®¶m b¶o vÒ kh¶ n¨ng hoµn tr¶ nî cña kh¸ch hµng th× ph©n tÝch tµi chÝnh còng ®­îc c¸c doanh nghiÖp cho vay, øng tr­íc hoÆc b¸n chÞu sö dông. Ph©n tÝch tµi chÝnh ®èi víi nh÷ng kho¶n nî dµi h¹n kh¸c víi nh÷ng kho¶n cho vay ng¾n h¹n. Víi nh÷ng kho¶n cho vay ng¾n h¹n, ng­êi cho vay ®Æc biÖt quan t©m ®Õn kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh cña doanh nghiÖp nghÜa lµ kh¶ n¨ng øng phã cña doanh nghiÖp ®èi víi c¸c mãn nî khi ®Õn h¹n tr¶. Víi nh÷ng kho¶n cho vay dµi h¹n, ng­êi cho vay ph¶i tin ch¾c kh¶ n¨ng hoµn tr¶ vµ kh¶ n¨ng sinh lêi cña doanh nghiÖp mµ viÖc hoµn tr¶ vèn vµ l·i sÏ tuú thuéc vµo kh¶ n¨ng sinh lêi nµy. Kü thuËt ph©n tÝch thay ®æi theo b¶n chÊt vµ theo thêi h¹n cña kho¶n vay, nh­ng dï cho ®ã lµ vay dµi h¹n hay ng¾n h¹n th× ng­êi cho vay ®Òu quan t©m ®Õn c¬ cÊu tµi chÝnh biÓu hiÖn møc ®é m¹o hiÓm cña doanh nghiÖp ®i vay. Ph©n tÝch tµi chÝnh lµ kü thuËt h÷u Ých cÇn sö dông ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ kinh tÕ, c¸c mÆt m¹nh, c¸c mÆt yÕu cña mét c«ng ty, vµ ®Ó tr¸nh sù tr×nh bµy vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp cã nh÷ng khã kh¨n, t­¬ng tù c¸c c«ng ty ®ang cã nguy c¬ ph¸ s¶n. Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cã môc tiªu ®­a ra nh÷ng dù b¸o tµi chÝnh gióp cho viÖc ra quyÕt ®Þnh vÒ mÆt tµi chÝnh vµ gióp cho viÖc dù kiÕn kÕt qu¶ t­¬ng lai cña doanh nghiÖp vµ ®ång thêi cßn ®Ò xuÊt ra ®­îc mét sè gi¶i ph¸p ®Ó n©ng cao ®­îc hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. 2.5.1 Thóc ®Èy chiÕn l­îc kinh doanh vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp Qu¶n trÞ kinh doanh hiÖn ®¹i cho r»ng doanh nghiÖp kh«ng thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®uîc trong mét m«i tr­êng kinh doanh ®Çy biÕn ®éng nh­ ngµy nay nÕu kh«ng cã c¸c chiÕn l­îc kinh doanh vµ ph¸t triÓn phï hîp nh»m gióp ®ì doanh nghiÖp cã thÓ ®øng v÷ng ®­îc trong c¬ chÕ thÞ tr­êng. Mét doanh nghiÖp ph¶i tù kh¼ng ®Þnh ®­îc m×nh b»ng c¸c chiÕn l­îc kinh doanh, chÝnh s¸ch kinh doanh ®óng ®¾n vµ b¶o ®¶m ®­îc sù thµnh c«ng cña chÝnh m×nh b»ng tÝnh chÊt ®éng vµ tÊn c«ng. C¸c chiÕn l­îc c¬ b¶n ph¶i ®­îc quan t©m ®óng ®¾n, kÞp thêi ®Ó tõ ®ã ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã thÓ ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao nhÊt ë møc cã thÓ. ChiÕn l­îc kinh doanh thµnh c«ng sÏ t¹o ®µ cho sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp trªn th­¬ng tr­êng, uy tÝn ®­îc n©ng cao ®ång thêi t¹o ra mét h×nh ¶nh ®Ñp vÒ doanh nghiÖp trong ¸nh m¾t tin t­ëng cña c¸c kh¸ch hµng kÓ c¶ nh÷ng vÞ kh¸ch hµng khã tÝnh nhÊt. §ã chÝnh lµ sù thµnh c«ng cña c¸c chiÕn l­îc kinh doanh ®óng ®¾n. 2.5.2 Thóc ®Èy thùc hiÖn Marketing Marketing hiÖn ®¹i coi thÞ tr­êng lµ kh©u quan träng nhÊt cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt hµng ho¸. TriÕt lý cña Marketing hiÖn ®¹i lµ s¶n xuÊt vµ kinh doanh nh÷ng c¸i mµ kh¸ch hµng cÇn chø kh«ng ph¶i t×m c¸ch b¸n c¸i mµ nhµ s¶n xuÊt cã. Cã nh­ vËy th× viÖc tiÕn hµnh ph©n phèi s¶n phÈm vµo l­u th«ng vµ ®­a ®Õn tay ng­êi tiªu dïng míi ®­îc h­ëng øng vµ ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao. S¶n phÈm, dÞch vô cã ®­îc thÞ tr­êng chÊp nhËn hay kh«ng chÝnh lµ vÊn ®Ò sèng cßn cña mçi doanh nghiÖp. Nã g¾n liÒn víi quy luËt canh tranh gay g¾t cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay. C¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t th× cµng thÓ hiÖn ®­îc tÝnh khèc liÖt cña cuéc ch¹y ®ua vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm, dÞch vô cña c¸c doanh nghiÖp vµ møc gi¸ c¶ hîp lý ®ù¬c thÞ tr­êng chÊp nhËn. ChÝnh ®iÒu nµy ®ßi hái c¸c nhµ qu¶n trÞ ph¶i ®Èy m¹nh c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng, lµm Marketing thËt th­êng xuyªn vµ còng ph¶i thËt khÐo lÐo ®Ó cã thÓ cã nh÷ng biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó giµnh giËt ®­îc thÞ tr­êng, mét miÕng måi ngon bÐo bë mµ tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp ®Òu h­íng vµo. Muèn vËy th× mçi doanh nghiÖp ph¶i tr¶ lêi ®­îc c¸c c©u hái:S¶n xuÊt c¸i g×? S¶n xuÊt nh­ thÕ nµo? S¶n xuÊt cho ai? Marketing lµ nh÷ng ho¹t ®éng mang tÝnh khoa häc nh­ng ®ång thêi còng mang tÝnh nghÖ thuËt. Khoa häc v× ng­êi ta sö dông ngµy cµng nhiÒu c¸c bé m«n khoa häc kh¸c nhau vµo trong nghiªn cøu Marketing. NghÖ thuËt bëi v× ho¹t ®éng Marketing kh«ng chØ dõng l¹i ë b­íc biÓu hiÖn ®­îc hiÖn t­îng, th¸i ®é vµ tËp tÝnh cña c«ng chóng nh»m lµm thay ®æi c¸c thãi quen, c¸c hµnh vi theo h­íng cã lîi cho doanh nghiÖp. Do ®ã, cã lµm Marketing thËt tèt th× kh«ng nh÷ng doanh nghiÖp sÏ t¹o ra ®­îc rÊt nhiÒu thuËn lîi cho chÝnh b¶n th©n doanh nghiÖp mµ cßn thu hót ®­îc rÊt nhiÒu kh¸ch hµng ®Õn víi m×nh. 2.5.3 §Èy m¹nh tiªu thô vµ ph©n phèi hµng ho¸ d­íi mäi kªnh ph©n phèi Môc ®Ých cuèi cïng cña doanh nghiÖp lµ lîi nhuËn. Lîi nhuËn ë ®©y ph¶i ®­îc hiÓu lµ lîi nhuËn do kinh doanh cã hiÖu qu¶, do uy tÝn cña doanh nghiÖp trªn th­¬ng tr­êng t¹o ra chø kh«ng ph¶i lµ lîi nhuËn do lµm ¨n phi ph¸p, bÊt chÊp mäi hËu qu¶ ®Ó cã lîi nhuËn. §Ó ®­îc nh­ vËy, sau khi ®· nghiªn cøu nhu cÇu thÞ tr­êng, sau khi tiÕn hµnh s¶n xuÊt th× doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn ®Èy m¹nh hµng ho¸ vµo c¸c kªnh ph©n phèi, l­u th«ng. Ph©n phèi, l­u th«ng lµ mét phÇn rÊt quan träng cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt më réng cña nÒn kinh tÕ. Th«ng th­êng qu¸ tr×nh ph©n phèi, l­u th«ng diÔn ra d­íi hai h×nh thøc bao gåm mét kªnh ph©n phèi trùc tiÕp vµ mét kªnh ph©n phèi gi¸n tiÕp. Mçi kªnh ph©n phèi nµy cã mét ®Æc ®iÓm kh¸c nhau mang l¹i nh÷ng thuËn lîi còng nh­ c¸c bÊt thuËn lîi kh¸c nhau cho doanh nghiÖp. Trªn thùc tÕ, c¸c doanh nghiÖp chñ yÕu tiÕn hµnh ph©n phèi qua kªnh gi¸n tiÕp bëi qua c¸ch ph©n phèi nµy th× l­îng hµng ho¸ ®­îc tiªu thô víi sè l­îng lín nh­ng l¹i cã mét yÕu ®iÓm lµ gi¸ tiªu thô thÊp, c¸c kh¸ch hµng th­êng xuyªn chiÕm dông vèn cña doanh nghiÖp do nî ®äng g©y nªn vßng quay vèn chËm. Th­êng th× doanh nghiÖp bÞ c¸c kh¸ch hµng kiÓu nµy (c¸c ®¹i lý, c¸c trung gian ph©n phèi) g©y ¸p lùc rÊt lín do hä cã thÓ mua hµng ho¸ nhiÒu. Ngoµi ra, ®ång thêi víi kªnh ph©n phèi gi¸n tiÕp th× c¸c doanh nghiÖp cßn cè g¾ng ph©n phèi tíi kªnh ph©n phèi trùc tiÕp. H×nh thøc b¸n hµng kiÓu nµy mang l¹i cho doanh nghiÖp thªm mét phÇn lîi Ých bëi b¸n ®­îc víi gi¸ cao h¬n lµ b¸n cho c¸c ®¹i lý, c¸c nhµ trung gian ph©n phèi song nh­îc ®iÓm cña h×nh thøc ph©n phèi nµy lµ sè l­îng hµng ho¸ b¸n ra Ýt nh­ng nhanh thu ®­îc vèn ®Ó tËp trung vèn cho cho chu kú s¶n xuÊt tiÕp theo. Muèn ®Èy m¹nh ®­îc tiªu thô hµng ho¸, c¸c doanh nghiÖp ph¶i biÕt ¸p dông c¸c h×nh thøc khuyÕn khÝch kh¸ch hµng tõ viÖc thùc hiÖn chiÕt khÊu gi¸ trÞ hµng b¸n cho tíi gi¶m gi¸ hµng b¸n hay tÆng thªm khi kh¸ch hµng mua hµng víi sè l­îng lín. §ã chÝnh lµ c¸c h×nh thøc ¸p dông Marketing vµo kinh doanh, vµo b¸n hµng. Cã khi lµ c¸c dÞch vô tr­íc, trong vµ sau b¸n hµng bao gåm qu¶ng c¸o, gi¶m gi¸, tÆng quµ hay c¸c dÞch vô b¶o tr×, b¶o d­ìng khi ®· b¸n hµng cho kh¸ch. 2.5.4 Gi¶i ph¸p vÒ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh cña C¶ng H¶i Phßng §Ó sö dông cã hiÖu qu¶ vèn cè ®Þnh trong ho¹t ®éng kinh doanh th­êng xuyªn cÇn thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p c¸c biÖn ph¸p kh«ng chØ b¶o toµn mµ cßn ph¸t triÓn ®­îc vèn cè ®Þnh cña doanh nghiÖp sau mçi chu kú kinh doanh. Thùc chÊt lµ ph¶i lu«n ®¶m b¶o, duy tr× mét l­îng vèn tiÒn tÖ ®Ó khi kÕt thóc mét vßng tuÇn hoµn b»ng sè vèn nµy doanh nghiÖp cã thÓ thu håi hoÆc më réng ®­îc sè vèn mµ doanh nghiÖp ®· bá ra ban ®Çu ®Ó ®Çu t­, mua s¾m c¸c tµi s¶n cè ®Þnh tÝnh theo gi¸ trÞ hiÖn t¹i. Do ®Æc ®iÓm tµi s¶n cè ®Þnh lµ tham gia vµo nhiÒu chu kú s¶n xuÊt song vÉn gi÷ nguyªn h×nh th¸i vËt chÊt vµ ®Æc tÝnh sö dông ban ®Çu, cßn gi¸ trÞ l¹i chuyÓn dÞch dÇn dÇn vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm. V× thÕ b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn cè ®Þnh ph¶i ®¶m b¶o ®­îc hai néi dung lµ vÒ mÆt hiÖn vËt vµ gi¸ trÞ. §Ó b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn cè ®Þnh cña doanh nghiÖp cÇn ®¸nh gi¸ ®óng c¸c nguyªn nh©n dÉn ®Õn t×nh tr¹ng kh«ng b¶o toµn ®­îc vèn ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý thÝch hîp. §Ó b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn cè ®Þnh ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i gi¶i quyÕt hµng lo¹t nh÷ng vÊn ®Ò trong viÖc tæ chøc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, qu¸ tr×nh lao ®éng, cung øng vµ dù tr÷ vËt t­ s¶n xuÊt, c¸c biÖn ph¸p gi¸o dôc vµ khuyÕn khÝch kinh tÕ ®èi víi ng­êi lao ®éng trong doanh nghiÖp còng nh­ viÖc thùc hiÖn khÊu hao hîp lý. Chó träng ®æi míi trang thiÕt bÞ, ph­¬ng ph¸p c«ng nghÖ s¶n xuÊt, ®ång thêi n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh hiÖn cã cña doanh nghiÖp c¶ vÒ thêi gian vµ c«ng suÊt. KÞp thêi thanh lý c¸c tµi s¶n cè ®Þnh kh«ng cÇn dïng hoÆc ®· h­ háng, kh«ng dù tr÷ qu¸ møc c¸c tµi s¶n cè ®Þnh ch­a cÇn dïng. Thùc hiÖn tèt chÕ ®é b¶o d­ìng, söa ch÷a dù phßng tµi s¶n cè ®Þnh, kh«ng ®Ó x¶y ra t×nh tr¹ng tµi s¶n cè ®Þnh h­ háng tr­íc khi thêi h¹n hoÆc h­ háng bÊt th­êng g©y thiÖt h¹i ngõng s¶n xuÊt. Doanh nghiÖp ph¶i chñ ®éng thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa rñi ro trong kinh doanh ®Ó h¹n chÕ tæn thÊt vèn cè ®Þnh do c¸c nguyªn nh©n kh¸ch quan nh­ mua b¶o hiÓm tµi s¶n, lËp quü dù phßng tµi chÝnh, trÝch tr­íc chi phÝ dù phßng gi¶m gi¸ c¸c kho¶n ®Çu t­ tµi chÝnh. 2.5.5 Gi¶i ph¸p vÒ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng Mçi doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®Òu cÇn tíi mét l­îng vèn l­u ®éng nhÊt ®Þnh. X¸c ®Þnh ®óng ®¾n vèn l­u ®éng th­êng xuyªn, cÇn thiÕt ®Ó ®¶m b¶o ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®­îc tiÕn hµnh liªn tôc, tiÕt kiÖm vµ cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao lµ mét néi dung quan träng cña ho¹t ®éng tµi chÝnh doanh nghiÖp. Trong ®iÒu kiÖn c¸c doanh nghiÖp chuyÓn sang h¹ch to¸n kinh doanh theo c¬ chÕ thÞ tr­êng, mäi nhu cÇu vÒ vèn l­u ®éng cho s¶n xuÊt kinh doanh c¸c doanh nghiÖp ®Òu ph¶i tù tµi trî th× ®iÒu nµy cµng cã ý nghÜa quan träng vµ t¸c ®éng thiÕt thùc v×: - Tr¸nh ®­îc t×nh tr¹ng ø ®äng vèn sö dông vèn hîp lý vµ tiÕt kiÖm, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng. - §¸p øng yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®­îc b×nh th­êng vµ liªn tôc. - Kh«ng g©y lªn sù c¨ng th¼ng gi¶ t¹o vÒ nhu cÇu vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp. - Lµ c¨n cø quan träng cho viÖc x¸c ®Þnh c¸c nguån tµi trî nhu cÇu vèn l­u ®éng cña doanh nghiÖp. NÕu doanh nghiÖp x¸c ®Þnh nhu cÇu vèn l­u ®éng qu¸ cao sÏ kh«ng khuyÕn khÝch doanh nghiÖp khai th¸c c¸c kh¶ n¨ng tiÒm tµng, t×m mäi biÖn ph¸p c¶i tiÕn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng, g©y nªn t×nh tr¹ng ø ®äng vËt t­ hµng ho¸, vèn chËm lu©n chuyÓn vµ ph¸t sinh c¸c chi phÝ kh«ng cÇn thiÕt, lµm t¨ng gi¸ thµnh s¶n phÈm. Ng­îc l¹i, nÕu doanh nghiÖp x¸c ®Þnh nhu cÇu vèn l­u ®éng qu¸ thÊp sÏ g©y nhiÒu khã kh¨n cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp thiÕu vèn sÏ kh«ng ®¶m b¶o s¶n xuÊt liªn tôc, g©y nªn nh÷ng thiÖt h¹i do ngõng s¶n xuÊt, kh«ng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ thùc hiÖn c¸c hîp ®ång ®· ký kÕt víi kh¸ch hµng. Còng cÇn thÊy r»ng, nhu cÇu vèn l­u ®éng cña doanh nghiÖp lµ mét ®¹i l­îng kh«ng cè ®Þnh vµ chÞu nhiÒu ¶nh h­ëng cña nhiÒu nh©n tè nh­: - Quy m« s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp trong tõng thêi kú. - Sù biÕn ®éng cña gi¸ c¶ c¸c lo¹i vËt t­, hµng ho¸ mµ doanh nghiÖp sö dông trong s¶n xuÊt. - ChÝnh s¸ch, chÕ ®é vÒ lao ®éng vµ tiÒn l­¬ng ®èi víi ng­êi lao ®éng trong doanh nghiÖp. - Tr×nh ®é tæ chøc, qu¶n lý, sö dông vèn l­u ®éng cña doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh dù tr÷ s¶n xuÊt, s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm. V× vËy ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng, gi¶m thÊp t­¬ng ®èi nhu cÇu vèn l­u ®éng kh«ng cÇn thiÕt, doanh nghiÖp cÇn t×m c¸c biÖn ph¸p phï hîp t¸c ®éng ®Õn c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng trªn sao cho cã hiÖu qu¶ nhÊt. 2.5.6 Gi¶i ph¸p vÒ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm Trong s¶n xuÊt kinh doanh, mét yªu cÇu tÊt yÕu ®èi víi mäi doanh nghiÖp lµ ph¶i ®i t×m mäi biÖn ph¸p vµ gi¶i ph¸p ®Ó gi¶m chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, dÞch vô nh»m t¨ng thªm lîi nhuËn, n©ng cao ®­îc hiÖu qu¶ kinh doanh cho doanh nghiÖp. §Ó thùc hiÖn ®­îc ®iÒu nµy, c¸c nhµ qu¶n lý ph¶i n¾m b¾t ®­îc ®Çy ®ñ vµ cÆn kÏ c¸c nh©n tè cã ¶nh h­ëng, t¸c ®éng ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm, dÞch vô cña doanh nghiÖp ®Ó tõ ®ã ®­a ra ®­îc c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc. Trong ®ã, doanh nghiÖp cÇn ph¶i ®Æc biÖt chó ý tíi c¸c kho¶n môc chi phÝ c¬ b¶n trong c¸c kho¶n môc t¹o nªn gi¸ thµnh nh­ sau: §èi víi kho¶n chi nguyªn, nhiªn, vËt liÖu: Th«ng th­êng c¸c kho¶n chi phÝ nµy th­êng chiÕm tû träng lín trong chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm, dÞch vô. NÕu tiÕt kiÖm ®­îc c¸c kho¶n chi nµy th× vÒ c¬ b¶n gi¸ thµnh s¶n phÈm, dÞch vô sÏ cã nh÷ng biÕn ®éng ®¸ng kÓ theo h­íng tÝch cùc ®èi víi doanh nghiÖp. Chi phÝ nguyªn, nhiªn, vËt liÖu phô thuéc vµo hai yªó tè chÝnh: sè l­îng tiªu hao vµ gi¸ c¶ ®Çu vµo. §iÒu nµy ®ßi hái c¸c nhµ qu¶n trÞ vËt t­ ph¶i x©y dùng ®­îc c¸c ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu, phï hîp víi doanh nghiÖp vµ c¸c ®Æc ®iÓm kinh tÕ cña ngµnh. Bªn c¹nh ®ã, øng dông cña tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ vµo trong s¶n xuÊt lµ nh©n tè hÕt søc quan träng, cho phÐp doanh nghiÖp h¹ thÊp ®­îc gi¸ thµnh cña s¶n phÈm, dÞch vô vµ thµnh c«ng trong c¹nh tranh. Cô thÓ h¬n lµ viÖc øng dông c¸c lo¹i m¸y mãc, ph­¬ng tiÖn thiÕt bÞ hiÖn ®¹i vµo trong s¶n xu©t sÏ lµm thay ®æi nhiÒu ®iÒu kiÖn c¬ b¶n trong s¶n xuÊt nh­ viÖc tiªu hao nguyªn vËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt, gi¶m bít ®­îc chi phÝ tiÒn l­¬ng, t¨ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. Chi phÝ vÒ lao ®éng: C¶ng ph¶i x©y dùng ®­îc møc lao ®éng khoa häc vµ hîp lý ®Õn tõng ng­êi, tõng bé phËn vµ ®Þnh møc tæng hîp phï hîp víi th«ng lÖ mµ nhµ n­íc ®· h­íng dÉn vµ ban hµnh. ChÝnh viÖc tæ chøc hîp lý vµ khoa häc vÒ lao ®éng sÏ gióp cho doanh nghiÖp lo¹i trõ ®­îc c¸c t×nh tr¹ng l·ng phÝ vÒ lao ®éng, giê m¸y... Khi nghiªn cøu vµ x©y dùng hÖ thèng tr¶ c«ng lao ®éng trong doanh nghiÖp, c¸c nh©n viªn qu¶n lý nh©n lùc cÇn ph¶i nghiªn cøu kü c¸c nh©n tè cã ¶nh h­ëng ®Õn tiÒn l­¬ng cu¶ ng­êi lao ®éng. ViÖc tr¶ c«ng lao ®éng thÝch ®¸ng vµ viÖc gi¶m bít chi phÝ vÒ tiÒn l­¬ng cho doanh nghiÖp lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc phøc t¹p. Ng­êi ta ®· nghiªn cøu c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn tiÒn l­¬ng nh­ lµ ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi, luËt lao ®éng, thÞ tr­êng lao ®éng, kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, c«ng viÖc vµ tµi n¨ng cña ng­êi thùc hiÖn c«ng viÖc... Ch­¬ng iii. Ph©n tÝch hiÖu hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C¶ng h¶i phßng n¨m 2002 3.1 Ph©n tÝch kh¸i qu¸t hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh Thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m 2002, C¶ng H¶i Phßng ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong viÖc th¸o gì khã kh¨n cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­ßng. Tæng Gi¸m ®èc kÕ ho¹ch cô thÓ kÞp thêi, chØ ®¹o s¸t sao tËp chung vµo c«ng t¸c träng t©m, tiÕn hµnh ®ång bé c¸c biÖn ph¸p kinh tÕ, kü thuËt, tiÕp thÞ qu¶n lý, §¶ng uû vµ Ban Gi¸m §èc chØ ®¹o chÆt chÏ kÕt hîp hµi hoµ, t¨ng c­êng c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý kinh tÕ nh¨m ®¶m b¶o c©n ®èi c¸c môc tiªu chñ yÕu trong s¶n xuÊt kinh doanh. Tõng b­íc dung nguån vèn tÝch luü d­îc ®Ó ®Çu t­ thay thÕ c¸c ph­¬ng tiÖn, thiÕt bÞ l¹c hËu xuèng cÊp vµ n¨ng c¬ së h¹ tÇng ®Ó phï hîp víi xu h­íng ph¸t triÓn cña hµng ho¸ vËn chuyÓn tiªn tiÕn trªn thÕ giíi (ph­¬ng thøc vËn chuyÓn, bèc xÕp hµng ho¸ Container ). 3.2 ph©n tÝch c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh 3.2.1 Ph©n tÝch kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh §¬n vÞ: 103 ® Stt ChØ tiªu N¨m 2001 N¨m 2002 Chªnh lÖch So s¸nh N¨m 2002/2001 (%) Tæng doanh thu 701,562,345 728,165,566 26,603,221 3.79 Trong ®ã: DT xuÊt khÈu 115,245,623 125,436,532 10,190,909 8.84 C¸c kho¶n gi¶m trõ 36,459,884 45,082,518 8,622,634 23.65 + gi¶m gi¸ 29,564,261 36,541,265 6,977,004 23.60 + ChiÕt khÊu 6,895,623 8,541,253 1,645,630 23.86 1 Doanh thu thuÇn 665,102,461 683,083,048 17,980,587 2.70 2 Gi¸ vèn hµng b¸n 572,457,339 583,256,142 10,798,803 1.89 3 lîi nhuËn gép 92,645,122 99,826,906 7,181,784 7.75 4 Chi phÝ b¸n hµng 10,254,733 12,269,871 2,015,138 19.65 5 Chi phÝ qu¶n lÝ DN 26,539,881 27,562,119 1,022,238 3.85 6 Lîi nhuËn thuÇn tõ h®sxkd 55,850,508 59,994,916 4,144,408 7.42 7 + Thu nhËp tõ ho¹t ®éng TC 42,336,119 45,264,981 2,928,862 6.92 + Chi phÝ ho¹t ®éng TC 45,365,887 42,245,991 (3,119,896) (6.88) Lîi nhuËn thuÇn tõ h® TC (3,029,768) 3,018,990 6,048,758 (199.64) 8 + Thu nhËp bÊt thêng 26,554,319 25,635,478 (918,841) (3.46) + Chi phÝ bÊt thêng 18,365,775 23,564,892 5,199,117 28.31 Lîi nhuËn bÊt thêng 8,188,544 2,070,586 (6,117,958) (74.71) 9 Tæng lîi nhuËn tríc thuÕ 61,009,284 65,084,492 4,075,208 6.68 10 ThuÕ TNDN 19,522,971 20,827,037 1,304,067 6.68 11 Lîi nhuËn sau thuÕ 41,486,313 44,257,455 2,771,141 6.68 Qua b¶ng tæng hîp trªn ta thÊy n¨m 2002 C¶ng H¶i Phßng ®· nç lùc phÊn ®Êu, v­ît qua nhiÒu khã kh¨n thö th¸ch tiÕp tôc dµnh ®­îc nh÷ng th¾ng lîi toµn diÖn trªn mäi lÜnh vùc Ho¹t ®éng cña C¶ng. Tèc ®é hµng ho¸ th«ng qua C¶ng so víi n¨m tr­íc chñ yÕu lµ do nhµ n­íc ®iÒu chØnhchiÕn l­îc, thay ®æi mét sè chinh s¸ch víi XNK trªn ph¹m vi c¶ n­íc. Sù t¨ng tr­ëng kinh tÕ cña khu vùc vµ do C¶ng ®· lµm tèt c«ng t¸c tiÕp thÞ, thu hót c¸c nguån hµng, n¨ng cao chÊt l­îng phôc vô kh¸ch hµng do vËy C¶ng ®· cã ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ tÝch cùc nh­ sau : Mét sè chØ tiªu chñ yÕu mµ C¶ng H¶i Phßng thùc hiÖn trong n¨m 2002. S¶n l­äng thùc hiÖn n¨m 2002 : 10.300.000 TÊn So víi thùc hiÖn n¨m 2001 (8.575.000 TÊn ) t¨ng 20,12% - Doanh thu thùc hiÖn n¨m 2002 : 728,165,566.103 ® So víi thùc hiÖn n¨m 2001 (26,603,221.103 ® ) t¨ng 3.79 % - KÕt qu¶ SXKD n¨m 2002: L·i 44,257,455.103 ® So víi tùc hiÖn n¨m 2001 (2,771,141.103 ® ) t¨ng 6.68 % - Nép ng©n s¸ch nhµ n­íc n¨m 2002 : 20,827,037103 ® So víi thùc hiªn n¨m 2001 t¨ng (1,304,067.103®) t¨ng 6.68 % (do Nhµ n­íc kh«ng thu thuÕ thu trªn vèn ) 3.2.2 Ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông c¸c yÕu tè s¶n xuÊt - Ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông tµi s¶n cè ®Þnh Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, viÖc mua s¾m, x©y dùng hay l¾p ®Æt c¸c tµi s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp ®Òu ph¶i thanh to¸n, chi tr¶ b»ng tiÒn. Sè vèn ®Çu t­ øng tr­íc ®Ó mua s¾m, x©y dùng hay l¾p ®Æt c¸c tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh hoÆc v« h×nh nµy ®­îc gäi lµ vèn cè ®Þnh cña doanh nghiÖp. §ã lµ sè vèn ®Çu t­ øng tr­íc v× sè vèn nµy nÕu ®­îc sö dông cã hiÖu qu¶ sÏ kh«ng mÊt ®i, doanh nghiÖp sÏ thu håi ®­îc l¹i sau khi tiªu thô c¸c s¶n phÈm hµng ho¸ hay dÞch vô cña m×nh. - Lµ vèn ®Çu t­ øng tr­íc ®Ó mua s¾m, x©y dùng c¸c tµi s¶n cè ®Þnh nªn quy m« cña vèn cè ®Þnh nhiÒu hay Ýt sÏ quyÕt ®Þnh quy m« cña tµi s¶n cè ®Þnh, ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn ®Õn tr×nh ®é trang bÞ kü thuËt, c«ng nghÖ, n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Song ng­îc l¹i nh÷ng ®Æc ®iÓm kinh tÕ cña tµi s¶n cè ®Þnh trong qu¸ tr×nh sö dông l¹i cã ¶nh h­ëng quyÕt ®Þnh, chi phèi ®Æc ®iÓm tuÇn hoµn vµ chu chuyÓn cña vèn cè ®Þnh. Tµi s¶n cè ®Þnh tham gia vµo nhiÒu chu kú s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, gi¸ trÞ dÞch chuyÓn dÇn dÇn tõng phÇn vµo mçi chu kú s¶n xuÊt vµ hoµn thµnh mét vßng lu©n chuyÓn sau nhiÒu chu kú s¶n xuÊt. Do nh÷ng ®Æc ®iÓm trªn ®©y cña vèn cè ®Þnh mµ ®ßi hái viÖc qu¶n lý vèn cè ®Þnh ph¶i lu«n lu«n g¾n liÒn víi viÖc qu¶n lý h×nh th¸i hiÖn vËt cña nã lµ c¸c tµi s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp. Cho ®Õn thêi ®iÓm hiÖn nay, phÇn lín c¸c lo¹i trang thiÕt bÞ vµ m¸y mãc phôc vô cho s¶n xuÊt ë C¶ng H¶i Phßng ®Òu ®· cã thêi gian sö dông t­¬ng ®èi lín. Tuy hµng n¨m, C¶ng H¶i Phßng vÉn quan t©m tíi viÖc ®Çu t­, ®æi míi trang thiÕt bÞ nh­ng trªn thùc tÕ sè l­îng tån ®äng c¸c lo¹i m¸y mãc, thiÕt bÞ cò nµy vÉn cßn rÊt lín vµ cã ¶nh h­ëng kh«ng nhá tíi hiÖu qu¶ kinh doanh cña ®¬n vÞ. ChÝnh v× vËy nªn trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ban l·nh ®¹o C¶ng ®· hÕt søc l­u ý, ®Èy m¹nh viÖc mua s¾m, ®Çu t­ míi c¸c lo¹i m¸y mãc, trang thiÕt bÞ míi ®Ó n©ng cao ®­îc hiÖu qu¶ kinh doanh cña C¶ng. Nguån h×nh thµnh tµi s¶n cè ®Þnh cña C¶ng H¶i Phßng tÝnh ®Õn 31/ 12/ 2002 (tÝnh theo nguyªn gi¸) §¬n vÞ: 106® Lo¹i tsc® Nguån h×nh thµnh Ng©n s¸ch cÊp Tù bæ sung Vay ng©n hµng Quü phóc lîi Nhµ cöa, vËt kiÕn tróc 488.371 13.630 M¸y mãc, thiÕt bÞ 15.080 1.179 Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i, xÕp dì, thiÕt bÞ truyÒn dÉn 129.212 132.477 225.637 1.763 ThiÕt bÞ, dông cô qu¶n lý 2.433 4.137 TSC§ kh¸c 6.152 5.443 Céng 641.248 156.866 225.637 1.763 Qua b¶ng trªn ta thÊy nguån h×nh thµnh tµi s¶n cè ®Þnh cña C¶ng H¶i Phßng cho tíi nay ®­îc h×nh thµnh chñ yÕu tõ 3 nguån c¬ b¶n gåm: nguån vèn ng©n s¸ch cÊp, nguån vèn tù bæ sung vµ nguån thø ba lµ nguån vay ng©n hµng. Trong ®ã, c¸c lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh h×nh thµnh tõ nguån vèn ng©n s¸ch cÊp lµ 641.248 triÖu ®ång chiÕm tíi 62,53% trong tæng gi¸ trÞ h×nh thµnh nªn nguån tµi s¶n cè ®Þnh cña C¶ng H¶i Phßng. Bªn c¹nh ®ã, phÇn tµi s¶n cè ®Þnh ®­îc h×nh thµnh tõ vay ng©n hµng lµ 225.637 triÖu ®ång chiÕm 22% vµ h×nh thµnh tõ nguån vèn tù bæ sung lµ 156.866 triÖu ®ång chiÕm 15,30%, phÇn h×nh thµnh tõ phóc lîi kh«ng ®¸ng kÓ lµ 1.764 triÖu ®ång chØ chiÕm 0,17%. Con sè trªn chøng tá gi¸ trÞ vèn cè ®Þnh cña C¶ng H¶i Phßng lµ rÊt lín, nguån vèn cè ®Þnh kh¸ æn ®Þnh do chñ yÕu ®­îc h×nh thµnh b»ng vèn chñ së h÷u. Tuy nhiªn trong giai ®o¹n hiÖn nay, ®Ó thùc hiÖn tèt vµ kÞp thêi kÕ ho¹ch ®æi míi thiÕt bÞ xÕp dì vµ n©ng cÊp c¬ së h¹ tÇng C¶ng H¶i Phßng nªn viÖc t¨ng c­êng huy déng vèn tõ bªn ngoµi (vay dµi h¹n ng©n hµng) ®ang cã xu h­íng t¨ng lªn ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ®Çu t­, t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt vµ nhanh chãng ®­a C¶ng H¶i Phßng trë thµnh c¶ng biÓn hiÖn ®¹i cña c¶ n­íc. 3.2.3 Ph©n tÝch t×nh h×nh biÕn ®éng chi phÝ, gi¸ thµnh s¶n xuÊt kinh doanh B¶ng tæng hîp chi phÝ Chi phÝ N¨m 2001 (®) N¨m 2002 (®) chªnh lÖch (®) So s¸nh n¨m 2002/2001 (%) Chi phÝ trùc tiÕp 307,132,432,234 380,029,436,729 72,897,004,495 23.73 Chi phÝ gi¸n tiÕp 34,970,554,045 37,273,757,284 2,303,203,239 6.59 Tæng 342,102,986,279 417,303,194,013 75,200,207,734 21.98 Cïng víi viÖc t¨ng m¸y mãc thiÐt bÞ xÕp dì t¹i cÇu C¶ng vµ viÖc l¹o vÐt phï xa ë cÇu C¶ng ®· t¹o ra cho C¶ng thªm nh÷ng nguån hµng míi tõ ®ã nhiªn liÖu trong qu¸ tr×nh vËn hµnh m¸y mãc t¨ng tõ n¨m 2001 lµ 14028919323 ® lªn 1677488370 ® n¨m 2002. Trong c«ng cuéc ®æi míi c¬ c¸u tæ chøc t¹i C¶ng còng nh­ ë c¸c xÝ nghiÖp trùc thuéc céng vèi m¸y mãc thiÕt bÞ hiªn ®¹i h¬n d· lµm cho chi phÝ l­¬ng CN trùc tiÕp gi¶m tõ 151672092563 ® xuèng cßn 131081881377 ®. Sè l­îng tµi s¶n cè ®Þnh t¨ng dÉn ®Õn chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh còng t¨ng theo. Bªn c¹nh viÖc chi phi trùc tiÕp t¨ng th× chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý còng t¨ng . Trong ®ã chi phi tr¶ cho nh©n viªn t¨ng tõ 21740 728655 ® lªn 24660647608 ®. §iªu nµy ch­ng tá r»ng hiÖn nay t¹i C¶ng H¶i Phßng cã ®éi ngò c«ng nh©n tay nghÒ cao. Chinh v× vËy mµ l­ong tr¶ cho c«ng nh©n qu¶n lý cao cïng víi viÖc T¨ng l­ong c¬ b¶n cña chinh phñ. Sè liÖu trªn chøng tá gi¸ trÞ vèn cè ®Þnh cña C¶ng H¶i Phßng lµ rÊt lín, nguån vèn cè ®Þnh kh¸ æn ®Þnh do chñ yÕu ®­îc h×nh thµnh b»ng vèn chñ së h÷u. Tuy nhiªn trong giai ®o¹n hiÖn nay, ®Ó thùc hiÖn tèt vµ kÞp thêi kÕ ho¹ch ®æi míi thiÕt bÞ xÕp dì vµ n©ng cÊp c¬ së h¹ tÇng C¶ng H¶i Phßng nªn viÖc t¨ng c­êng huy déng vèn tõ bªn ngoµi (vay dµi h¹n ng©n hµng) ®ang cã xu h­íng t¨ng lªn ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ®Çu t­, t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt vµ nhanh chãng ®­a C¶ng H¶i Phßng trë thµnh c¶ng biÓn hiÖn ®¹i cña c¶ n­íc. TÊt c¶ mäi chi phi trong s¶n xuÊt cña C¶ng n¨m 2002 nh×n chung lµ t¨ng, ®iªï nay còng dÔ cã thÓ nhËn ra v× trong n¨m 2002 C¶ng ®· më réng nhê cã vèn ODA vay tõ n­íc ngoµi.Xu h­íng t¨ng chÝ phi trong n¨m 2002 lµ mét xu h­íng cã chiÒu h­íng tèt, viÖc t¨ng chi phÝ ®ång nghÜa víi viÖc t¨ng doanh thu vµ lîi nhu©n, gãp phÇn cñng cè x©y dung nÒn kinh tÕ H¶i Phßng nãi riªng vµ nªn kinh yÕ quèc gia nãi chung. 3.2.4 Ph©n tÝch c¬ cÊu tµi chÝnh Mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t thùc tr¹ng tµi chÝnh vµ kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Stt ChØ tiªu §¬n vÞ N¨m 2001 N¨m 2002 1. 2 3. Bè trÝ c¬ cÊu tµi s¶n vµ c¬ cÊu NV Tµi s¶n cè ®Þnh / Tæng Tµi s¶n. Tµi S¶n l­u ®éng / Tæng tµi s¶n Nî ph¶i tr¶ / Tæng NV Nguån VCSH / Tæng NV Kh¶ n¨ng thanh to¸n Kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn hµnh Kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh Kh¶ n¨ng thanh to¸n nî dµi h¹n Tû suÊt snh lêi Tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ / D. thu Tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ / Tæng TS Tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ / Nguån VCSH % % % % LÇn LÇn LÇn LÇn % % % 72,16 27,84 37,5 62,47 2,66 3,25 0.81 0,87 8,24 3,88 8,35 66,53 33,47 37,61 62,39 2,66 4,20 2,29 0,76 8,67 4,57 7,32 3.4 §¸nh gi¸ chung 3.4.1 Nh÷ng ­u ®iÓm ®· ®¹t ®­îc trong nh÷ng n¨m qua Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, C¶ng H¶i Phßng ®· cã nhiÒu cè g¾ng, nç lùc trong viÖc th¸o gì c¸c khã kh¨n cña nhiÒu n¨m lÞch sö ®Ó l¹i. Do ®ã, ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ t­¬ng ®èi kh¶ quan vµ cã nhiÒu biÕn chuyÓn ®¸ng khÝch lÖ cô thÓ nh­ sau: - Hoµn thµnh vµ hoµn thµnh v­ît møc kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña C¶ng qua nhiÒu n¨m. C¸c nguån thu cña C¶ng ®ñ ®Ó bï ®¾p c¸c chi phÝ ®· bá ra ®Ó nép ng©n s¸ch nhµ n­íc vµ cßn cã l·i ®Ó tÝch luü, më réng quy m« ho¹t ®éng cña C¶ng. - §Çu t­, mua s¾m míi c¸c lo¹i m¸y mãc, trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, n©ng cÊp c¶i t¹o c¬ së vËt chÊt h¹ tÇng cña C¶ng nh»m phï hîp víi xu h­íng ph¸t triÓn, xÕp dì tiªn tiÕn trªn thÕ giíi còng nh­ môc tiªu biÕn C¶ng H¶i Phßng trë thµnh c¶ng biÓn hiÖn ®¹i cña c¶ n­íc. - S¶n l­îng hµng ho¸ qua C¶ng ngµy cµng t¨ng, ®em l¹i lîi nhuËn cho C¶ng t­¬ng ®èi nhiÒu. ChÝnh ®iÒu nµy ®· gãp phÇn ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ c¶ng, c¶i thiÖn ®êi sèng c¸n bé, c«ng nh©n viªn C¶ng, t¹o ®iÒu kiÖn cho sù ph¸t huy ®­îc n¨ng lùc, trÝ tuÖ cho ng­êi lao ®éng nãi chung vµ cña c¸n bé C¶ng nãi riªng khuyÕn khÝch hä tËn tuþ h¬n víi c«ng viÖc, gãp phÇn hoµn thµnh tèt nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc giao. - Qua nhiÒu n¨m ho¹t ®éng, C¶ng H¶i Phßng ®· cã ®­îc mét ®éi ngò c«ng nh©n giµu n¨ng lùc phÈm chÊt, lu«n t×m mäi c¸ch ®Ó gióp cho ®¬n vÞ m×nh hoµn thµnh xuÊt s¾c c¸c nhiÖm vô ®­îc giao. - Ban l·nh ®¹o C¶ng cã bÒ dµy c«ng t¸c l©u n¨m, giµu kinh nghiÖm trong l·nh ®¹o, trong nghiÖp vô qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C¶ng gióp cho C¶ng ngµy cµng ®i lªn vµ xøng ®¸ng lµ niÒm tù hµo cña thµnh phè. 3.4.2 Nh÷ng h¹n chÕ cÇn kh¾c phôc Bªn c¹nh nh÷ng thµnh c«ng ®· ®¹t ®­îc, C¶ng H¶i Phßng hiÖn nay cßn gÆp ph¶i mét sè nh÷ng khã kh¨n, h¹n chÕ nh­ sau: - Bé m¸y qu¶n lý cßn cång kÒnh, ch­a phï hîp víi yªu cÇu chung lµ sù chuyªn, tinh, gän, nhÑ cña bé m¸y qu¶n lý. Thêi gian lµm viÖc ch­a thùc sù ®­îc tu©n thñ nghiªm ngÆt theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc lµ 8 giê trong mét ngµy. - Bªn c¹nh ®ã, mét sè nh©n viªn trong c¸c phßng ban cã tuæi t­¬ng ®èi cao, vÒ n¨ng lùc lµm viÖc còng nh­ søc khoÎ khã lßng phï hîp vãi c«ng viÖc khi mµ ngµy nay yªu cÇu vÒ c«ng viÖc ngµy mét kh¾t khe h¬n. - ViÖc qu¶n lý vµ sö dông vèn ch­a thùc sù ®¹t hiÖu qu¶. C¶ng H¶i Phßng ch­a tËn dông ®­îc tèi ®a nh÷ng thÕ m¹nh cña ®¬n vÞ m×nh trong c¬ chÕ kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay. - Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cao dÉn tíi khã kh¨n cho c«ng t¸c qu¶n lý vµ x©y dùng gi¸ thµnh dÞch vô c¶ng. Mét trong nh­ng nguyªn nh©n chÝnh lµ do chi phÝ söa ch÷a c¸c ph­¬ng tiÖn thiÕt bÞ qu¸ lín, v× C¶ng H¶i Phßng cßn tån t¹i qu¸ nhiÒu nh÷ng lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ l¹c hËu, lçi thêi, n¨ng lùc s¶n xuÊt thÊp g©y nªn nh÷ng trë ng¹i trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. - Khã kh¨n lín nhÊt hiÖn nay lµ luång ra vµo C¶ng bÞ sa båi rÊt lín, vòng quay tµu h¹n chÕ, thuû diÖn tr­íc bÕn ch­a ®­îc kh¾c phôc, khu chuyÓn t¶i ch­a æn ®Þnh ¶nh h­ëng rÊt lín tíi hiÖu qu¶ kinh doanh. Ch­¬ng IV: Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ S¶n xuÊt kinh doanh cña C¶ng H¶i phßng n¨m 2002 4.1 §æi míi c¬ së vËt chÊt kü thuËt HiÖn nay cña c¬ chÕ thÞ tr­êng víi xu h­íng toµn cÇu ho¸ nhu cÇu cña con ng­êi ngµy cµng lín. §Ó thùc hiÖn ®­îc viÖc ®¸p øng nhu cÇu cña con ng­êi, c¸c nhµ s¶n xuÊt ph¶i lu«n lu«n nç lùc phÊn ®Êu s¶n xuÊt ra nh÷ng lo¹i s¶n phÈm hµng ho¸, dÞch vô míi. Trong kh©u l­u th«ng nãi chung còng nh­ trong ngµnh vËn t¶i biÓn nãi riªng còng kh«ng ngõng tù v­¬n lªn hoµn thiÖn ®Ó cung øng kÞp thêi c¸c lo¹i h×nh dÞch vô phôc vô c«ng viÖc chuyÓn t¶i hµng ho¸ ®­îc thuËn lîi. Riªng ®èi víi c¸c c¶ng biÓn th× viÖc ®æi míi c¬ së vËt chÊt, kü thuËt, c«ng nghÖ ngµy cµng trë nªn thóc b¸ch h¬n bao giê hÕt. Lµ mét trong nh÷ng c¶ng biÓn lín cña miÒn B¾c ViÖt Nam, C¶ng H¶i Phßng còng ph¶i hoµ m×nh vµo xu h­íng chung cña ngµnh. ViÖc ®æi míi c¬ së vËt chÊt, kü thuËt, c«ng nghÖ cña C¶ng H¶i Phßng hiÖn nay ph¶i ®­îc quan t©m rÊt nhiÒu. C¶ng H¶i Phßng cÇn ph¶i ®Çu t­ mét l­îng vèn lín ®Ó tiÕn hµnh x©y l¾p míi c¸c c«ng tr×nh, c¸c ph­¬ng tiÖn vËn t¶i, xÕp dì vµ thùc hiÖn chuyÓn giao c¸c quy tr×nh c«ng nghÖ víi c¸c ®¬n vÞ c¶ng biÓn cña c¸c quèc gia trªn thÕ giíi nh»m n©ng cao ®­îc chÊt l­îng phôc vô cña m×nh. Cã thÓ nãi søc trang bÞ vÒ c¸c lo¹i m¸y mãc vµ tµi s¶n cè ®Þnh kh¸c cña C¶ng H¶i Phßng ch­a thùc sù phï hîp víi c¸c yªu cÇu bèc xÕp cña c¸c lo¹i hµng ho¸ bëi hiÖn nay c¸c lo¹i hµng ho¸ ®Òu ®­îc nhËp siªu (nhËp theo nhu cÇu) mµ c¸c nhu cÇu vÒ nhËp siªu hµng ho¸ th× lu«n lu«n thay ®æi nªn ®Ó ®¸p øng ®­îc c¸c nhu cÇu vÒ nhËp siªu hµng ho¸ th× C¶ng H¶i Phßng ph¶i liªn tôc thùc hiÖn ®æi míi ®Çu t­. Ngoµi ra víi c¸c lo¹i m¸y mãc, ph­¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng, C¶ng H¶i Phßng cÇn ph¶i ®Çu t­ mua s¾m míi mét sè lo¹i cÇn trôc cæng theo c«ng nghÖ míi thay v× chØ sö dông nh÷ng xe n©ng hµng container cò träng t¶i thÊp. Trong khu vùc lµm hµng cña C¶ng, cÇn quan t©m thay thÕ vµ mua s¾m míi mét sè lo¹i xe n©ng hµng, m¸y kÐo, m¸y ®ãng bao, m¸y ®ãng hµng rêi, mét sè cÇn trôc ch©n ®Õ (c¸c cÇn trôc hiÖn nay ®ang sö dông ®Òu ®· cò) vµ ®Æc biÖt quan t©m ®Õn viÖc ®Çu t­ míi cÇn cÈu dµn, mét thiÕt bÞ lµm hµng cã n¨ng suÊt cao, c«ng nghÖ tiªn tiÕn ®Ó ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh lµm hµng vµ xÕp dì, chuyÓn t¶i hµng t¹i c¸c khu vùc träng ®iÓm ®Ó gi¶i phãng tµu. Thùc tÕ ®· cho thÊy r»ng c¸c cÇn cÈu b¸nh lèp cña C¶ng H¶i Phßng hiÖn nay ®· ®¸p øng ®­îc nhu c©ï vÒ lµm hµng thùc tÕ (trªn 30 tÊn) song víi c¸c cÇn cÈu ch¹y ray hiÖn nay míi ®¹t søc n©ng tõ 10 ®Õn 15 tÊn trong khi ®ã c¸c lo¹i hµng ho¸ l¹i ®ßi hái c¸c cÇn cÈu ch¹y ray nµy ph¶i ®¹t søc n©ng tõ 20 tÊn trë nªn. HiÖn nay, trong khu vùc C¶ng chÝnh, c¸c ®­êng ray ch¹y xe n©ng hµng, cÇn trôc ®· cã tuæi ®êi t­¬ng ®èi lín, C¶ng H¶i Phßng cÇn n©ng cÊp hoÆc söa ch÷a ®Ó n©ng cao ®­îc hiÖu qu¶ cho c«ng t¸c xÕp dì vµ chuyÓn t¶i hµng ho¸. C¶ng H¶i Phßng cÇn ph¶i tiÕp tôc ®æi míi c«ng nghÖ xÕp dì container trong b·i b»ng c¸c c¸c « t« ®Çu kÐo, s¬ mi r¬ moãc vµ c¸c cÇn trôc cæng theo c«ng nghÖ míi. TÊt c¶ c¸c m¸y mãc chuyªn dïng nµy cña C¶ng H¶i Phßng nÕu ®­îc quan t©m ®æi míi ®óng møc sÏ gióp cho C¶ng H¶i Phßng n©ng cao ®­îc n¨ng suÊt lµm hµng, gi¶m bít ®­îc thêi gian bèc xÕp, gi¶i phãng tµu nhanh vµ h¹ thÊp ®­îc chi phÝ cho viÖc söa ch÷a c¸c tµi s¶n cè ®Þnh cò vµ l¹c hËu. Song song víi viÖc thùc hiÖn ®æi míi c¬ së vËt chÊt, kü thuËt, c«ng nghÖ, C¶ng H¶i Phßng còng cÇn ph¶i thùc hiÖn qu¸ tr×nh duy tu, söa ch÷a, n©ng cÊp c¸c lo¹i m¸y mãc, trang thiÕt bÞ ®ang sö dông ®Ó n©ng cao ®­îc h¬n n÷a n¨ng suÊt cña m¸y mãc nh»m thùc hiÖn ®­îc môc tiªu n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña ®¬n vÞ. Ngoµi ra, trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ ngµy cµng ph¸t triÓn nh­ hiÖn nay, so víi c¸c khu C¶ng biÓn trong khu vùc §«ng Nam ¸ th× C¶ng H¶i Phßng chØ lµ mét C¶ng trung b×nh nÕu kh«ng muèn nãi lµ kÐm. §iÒu nµy cho chóng ta thÊy r»ng chuyÓn giao c«ng nghÖ lµ mét vÊn ®Ò rÊt cÇn thiÕt. ChuyÓn giao c«ng nghÖ víi c¸c n­íc cã c«ng nghÖ vÒ c¶ng biÓn ph¸t triÓn th× C¶ng H¶i Phßng míi cã ®­îc thªm nh÷ng c¬ héi ®Ó tù ®æi míi chÝnh m×nh. Cã nh­ vËy th× C¶ng H¶i Phßng míi cã thÓ ®¹t ®­îc môc tiªu lµ phÊn ®Êu ®­a C¶ng H¶i Phßng trë thµnh c¶ng biÓn hiÖn ®¹i cña ViÖt Nam. 4.2 §µo t¹o míi vµ ®µo t¹o l¹i ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C¶ng H¶i Phßng trong nh÷ng n¨m qua cho thÊy sè l­îng c«ng nh©n t¨ng kh«ng ®¸ng kÓ trong lóc s¶n l­îng hµng ho¸ qua C¶ng l¹i t¨ng nhanh. HiÖn nay, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C¶ng H¶i Phßng ®ang theo c¬ chÕ míi, phÇn lín c¸c lo¹i hµng ®Òu lµ hµng chuyÓn th¼ng nªn kh«ng cÇn thiÕt ph¶i tuyÓn dông thªm nhiÒu nh©n c«ng. Song hµng container lµ nguån thu lín nhÊt cña C¶ng hiÖn nay ®ang t¨ng t­¬ng ®èi nhanh ®ßi hái c«ng t¸c lµm hµng ph¶i thËt tèt, ®¶m b¶o c¶ vÒ mÆt sè l­îng vµ chÊt l­îng ph¶i ®¹t ë møc ®é nhÊt ®Þnh. Do ®ã nhu cÇu vÒ ®µo t¹o míi vµ ®µo t¹o l¹i ®éi ngò c¸n bé cña C¶ng H¶i Phßng ®ang trë nªn cÊp thiÕt. §Ó thùc hiÖn ®­îc môc tiªu nµy, C¶ng H¶i Phßng cÇn ph¶i tuyÓn dông thªm mét sè c¸c kü s­ cã tay nghÒ, tr×nh ®é vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C¶ng cã thÓ tham gia vµo c¸c ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o còng nh­ c¸c líp tËp huÊn chuyªn m«n ®Ó n©ng cao tay nghÒ cña ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn C¶ng. §èi víi bÊt kú doanh nghiÖp nµo còng vËy, ®µo t¹o vµ n©ng cao tr×nh ®é nghÒ nghiÖp cho ng­êi lao ®éng sÏ ®¶m b¶o cho nguån nh©n lùc cñadoanh nghiÖp cã thÓ thÝch øng vµ theo s¸t kÞp thêi sù tiÕn ho¸ vµ ph¸t triÓn cña khoa häc - kü thuËt vµ c«ng nghÖ, ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp cã mét lùc l­îng lao ®éng giái, hoµn thµnh th¾ng lîi c¸c môc tiªu cña nã. §Æc biÖt trong giai ®o¹n hiÖn nay, khi thÕ giíi ®· tiÕn tíi mét ph­¬ng thøc s¶n xuÊt míi, hïng hËu h¬n so víi tr­íc ®©y: “Ph­¬ng thøc s¶n xuÊt cña kû nguyªn míi: §iÖn tö - Tin häc - S¶n xuÊt theo ch­¬ng tr×nh ho¸ - Robot ho¸ - VËt liÖu míi”. NÒn kinh tÕ më cöa ®· lµm cho c¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i th× ph¶i thÝch øng víi m«i tr­êng kinh doanh quèc tÕ, ph¶i thay ®æi c¸ch thøc t­ duy vµ hµnh ®éng trong mét ®iÒu kiÖn c¹nh tranh gay g¾t h¬n bao giê hÕt. H¬n thÕ n÷a, c¶i thiÖn kiÕn thøc nghÒ nghiÖp vµ kü n¨ng cña nguån nh©n lùc doanh nghiÖp, tõ ®ã ng­êi lao ®éng sÏ phÊn khëi v× ®­îc ph¸t triÓn, cã ®iÒu kiÖn nhËn thøc tèt h¬n môc tiªu cña doanh nghiÖp (gi¶m ®­îc chi phÝ s¶n xuÊt, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh…) c¶i thiÖn mèi quan hÖ gi÷a cÊp trªn vµ cÊp d­íi, xo¸ bá ®­îc sù thiÕu hiÓu biÕt nhau, sù tranh chÊp, ng¨n chÆn sù c¨ng th¼ng, t¹o ®­îc bÇu kh«ng khÝ th©n ¸i, ®oµn kÕt, cïng phÊn ®Êu vµ ph¸t triÓn… 4.3 C¸c gi¶i ph¸p vÒ c«ng t¸c qu¶n lý. C¸c phßng ban nghiÖp vô ph¶i th­êng xuyªn rµ so¸t l¹i c¸c chØ tiªu nhiÖm vô vµ c«ng viÖc cña m×nh, lµm tèt chøc n¨ng nhiÖm vô tham m­u cho ban gi¸m ®èc trong viÖc tæ chøc qu¶n lý, kh«ng ®Ó s¬ suÊt, thiÕu sãt x¶y ra ¶nh h­ëng ®Õn chÕ ®é quyÒn lîi cña c«ng nh©n vµ tíi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh chung cña toµn C¶ng. Quan t©m, ch¨m sãc, lo toan ®Õn ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cho c«ng nh©n viªn chøc ®Ó mäi ng­êi yªn t©m phÊn ®Êu s¸ng t¹o nhiÖt t×nh vµ thùc sù cã tr¸ch nhiÖm ®èi víi c«ng viÖc tao hiÖu qu¶ chÊt l­îng tèt nhÊt. Lu«n theo s¸t, nghiªn cøu, t×m hiÓu, tiÕp thu nh÷ng ý kiÕn, biÖn ph¸p cña mäi ng­êi hay kiÕn nghÞ söa ®æi mét c¸ch hîp lý nh»m khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng. B¶o vÖ tèt trËt tù trÞ an trªn toµn C¶ng. Chñ ®éng kÕt hîp víi c¸c lùc l­îng liªn quan ®Ó bµn b¹c, t×m kiÕm c¸c biÖn ph¸p tèt h¬n thùc hiÖn an ninh, trËt tù trong toµn C¶ng. Thùc hiÖn ®«n ®èc c¸c ®¬n vÞ chÊp hµnh néi quy trËt tù trÞ an vµ an toµn cho con ng­êi, hµng ho¸, tµi s¶n còng nh­ lµm tèt c«ng t¸c phßng ch¸y, ch÷a ch¸y. HuÊn luyÖn an toµn lao ®éng vµ trang bÞ b¶o hé lao ®éng kÞp thêi ®óng chÕ ®é chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ nhµ n­íc giao. KÕt luËn M«i tr­êng kinh doanh lu«n lu«n biÕn ®éng nh­ hiÖn nay mäi doanh nghiÖp ®Òu ph¶i hÕt søc thËn träng trong tõng b­íc ®i cña m×nh. Mçi b­íc ®i ®óng sÏ cñng cè thªm ®­îc søc m¹nh vµ uy tÝn cña doanh nghiÖp, song ng­îc l¹i mçi quyÕt ®Þnh kh«ng ®­îc c©n nh¾c kü l­ìng sÏ cã thÓ dÉn tíi nh÷ng sai ph¹m nghiªm träng. C«ng viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng vµ ho¹t ®éng kinh doanh cña mäi doanh nghiÖp ®Òu nh»m vµo môc ®Ých lµ n©ng cao ®­îc hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. C¶ng H¶i Phßng hiÖn nay ®ang ngµy cµng kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ thÕ cña m×nh trong lÜnh vùc cung øng c¸c dÞch vô C¶ng biÓn kh«ng chØ ë miÒn B¾c ViÖt Nam mµ cßn c¶ ë trªn tr­êng quèc tÕ. Bµi viÕt cña Em ®¹t ®­îc kÕt qu¶ nµy phÇn lín nhê vµo c«ng søc cña Gi¸o viªn h­íng dÉn vµ c¸c C« Chó ë c¸c phßng ban trong C¶ng. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c C« Chó trong C¶ng - Nh÷ng ng­êi thÇy c« thùc tÕ ®· nhiÖt t×nh h­íng dÉn, gióp ®ì cho em mét c¸ch cÆn kÏ, tØ mØ nhÊt. §ång thêi Em còng xin ®­îc bµy tá sù kÝnh träng vµ lßng biÕt ¬n s©u søc víi thÇy gi¸o, ng­êi thÇy ®· trùc tiÕp vÊt v¶ h­íng dÉn ®Ó Em hoµn thµnh ®­îc kho¸ luËn nµy. Em xin chóc ThÇy m¹nh khoÎ, vui vÎ vµ ngµy cµng ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh c«ng trong sù nghiÖp gi¶ng d¹y còng nh­ trong sù nghiÖp nghiªn cøu cña m×nh. MÆc dï Em ®· hÕt søc cè g¾ng, song do kinh nghiÖm cßn h¹n chÕ, thêi gian cã h¹n vµ trong diÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng th­êng xuyªn ®æi míi, ph¸t triÓn. V× vËy kho¸ luËn nµy cña Em kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®­îc sù gãp ý quý b¸u cña c¸c ThÇy C« gi¸o cïng c¸c b¹n ®äc ®Ó cã thÓ gióp cho bµi B¸o c¸o thùc tËp nµy hoµn thiÖn h¬n n÷a. H¶i Phßng, ngµy 11 th¸ng 03 n¨m 2004 Sinh viªn thùc hiÖn NguyÔn V¨n Läi

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh và giải pháp năng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cảng Hải Phòng.doc
Luận văn liên quan