Luận văn Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty xuất nhập khẩu tạp phẩm Tocontap

LờI nóI đầu Bước vào thế kỷ XXI – kỷ nguyên mới đầy hứa hẹn nhưng cũng nhiều thách thức, xu thế toàn cầu hoá nền kinh tế đang là một tất yếu và diễn ra rất sôi động. Cùng với các nước khác, Việt Nam đã và đang ngày càng tích cực tham gia vào quá trình hội nhập với nền kinh tế thế giới bằng việc mở rộng các quan hệ đối ngoại trong những năm gần đây. Gia nhập ASEAN, ký kết hiệp định thương mại tự do Đông Nam á và tháng 7/2000 là hiệp định Thương mại Việt-Mỹ đã mở ra một triển vọng tốt đẹp cho sự phát triển nền kinh tế nước nhà. Việc chuyển đổi cơ chế kinh tế từ kế hoạch hoá tập trung sang kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước rồi nay là xu thế hội nhập đã đặt các doanh nghiệp nước ta trước nhiều thách thức, lớn nhất là vấn đề cạnh tranh và nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Trong cơ chế thị trường, cạnh tranh là một quy luật khách quan - đó là tác nhân thúc đẩy hoạt động kinh tế, kích thích tăng trưởng. Một nền kinh tế càng phát triển thì cạnh tranh càng diễn ra gay gắt. Do vậy nâng cao khả năng cạnh tranh là một tất yếu. Nếu các công ty không đủ sức cạnh tranh ở thị trường trong nước cũng như thị trường ngoài nước thì việc hội nhập trở thành một vấn nạn hơn là một cơ hội. Xuất phát từ tầm quan trọng của cạnh tranh, tính nóng hổi thời sự của nó trong điều kiện hiện nay và qua quá trình thực tập, tìm hiểu tại công ty em đã chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty xuất nhập khẩu tạp phẩm TOCONTAP” làm nội dung nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp của mình. Kết cấu luận văn gồm 3 phần: + Phần I: lý luận cơ bản về cạnh tranh và nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. + Phần II: Phân tích và đánh giá khả năng cạnh tranh của công ty xuất nhập khẩu tạp phẩm TOCONTAP. + Phần III: Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty xuất nhập khẩu tạp phẩm TOCONTAP. Mục lục Lời nói đầu 1 Nội dung 2 Phần I: Lý luận cơ bản về cạnh tranh và nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp 2 I. Doanh nghiệp và vấn đề cạnh tranh của doanh nghiệp 2 1. Doanh nghiệp và môi trường kinh doanh 2 2. Sự cần thiết phải cạnh tranh 4 3. Khái niệm, các nhân tố cấu thành và vai trò của cạnh tranh 4 4. Các loại hình cạnh tranh 6 5. Các công cụ cạnh tranh chủ yếu của doanh nghiệp 9 II. Nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp 13 1. Khái niệm và các yếu tố tạo nên khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp 13 2. Các chỉ tiêu phản ánh khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp 15 3. Các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp 17 4. Tính tất yếu khách quan của việc tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp nói chung và của công ty TOCONTAP nói riêng 23 Phần II: Phân tích và đánh giá khả năng cạnh tranh của công ty xuất nhập khẩu tạp phẩm TOCONTAP 28 I. Giới thiệu về công ty 28 1. Quá trình hình thành và phát triển 28 2. Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của công ty 29 II. Phân tích, đánh giá kết quả cạnh tranh và khả năng cạnh tranh của công ty trong thời gian qua 35 1. Tình hình cạnh tranh của công ty 35 2. Kết quả cạnh tranh của công ty 42 3. Đánh giá khả năng cạnh tranh của công ty 52 Phần III: Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty xuất nhập khẩu tạp phẩm TOCONTAP 55 I. Phương hướng phát triển kinh doanh của công ty trong những năm tới 55 1. Về thị trường 56 2. Về quản lý 57 II. Các giải pháp vi mô 1. Tăng cường nghiên cứu và xây dựng một chiến lược thị trường toàn diện, mở rộng cách thức thâm nhập thị trường 57 2. Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh 62 3. Lựa chọn mặt hàng chiến lược, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm và đa dạng hoá các mặt hàng sản xuất kinh doanh 65 4. Đẩy mạnh hỗ trợ tiêu thụ để tạo thế cạnh tranh mới 69 5. Nâng cao trình độ sử dụng các yếu tố tham gia vào quá trình hoạt động kinh doanh 71 6. Một số giải pháp khác 75 III. Các giải pháp vĩ mô 77 1. Chính sách về xuất nhập khẩu 77 2. Chính sách thuế 78 3. Chính sách tỷ giá 78 4. Chính sách tín dụng 79 Kết luận 81 Tài liệu tham khảo 82

doc109 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 23/05/2013 | Lượt xem: 1497 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty xuất nhập khẩu tạp phẩm Tocontap, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Õ quèc tÕ ®· cã triÓn khai song cßn chËm, ®Æc biÖt lµ nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó gi¶m gi¸ thµnh hµng xuÊt khÈu thùc hiÖn cßn ch­a kiªn quyÕt vµ triÖt ®Ó. PhÇn III: Gi¶i ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty xuÊt nhËp khÈu t¹p phÈm Tocontap I. Ph­¬ng h­íng ph¸t trIÓn kInh doanh cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m tíI. KÕ ho¹ch ph¸t triÓn cña ngµnh th­¬ng m¹i kinh doanh xuÊt nhËp khÈu nãi chung vµ ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn cña c«ng ty xuÊt nhËp khÈu t¹p phÈm Tocontap nãi riªng hoµ nhËp víi chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña ngµnh kinh tÕ ViÖt Nam theo ®Þnh h­íng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc, héi nhËp víi ASEAN, khu vùc vµ giao l­u quèc tÕ. Sù ph¸t triÓn cña c«ng ty g¾n liÒn víi sù ph¸t triÓn cña ngµnh kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, g¾n liÒn víi tiÕn tr×nh héi nhËp cña ViÖt Nam. Trong nh÷ng n¨m qua, c«ng ty ®·, ®ang vµ tiÕp tôc hoµ chung vµo guång quay cña toµn ngµnh vµ ®Êt n­íc. Trong thêi gian tíi, c«ng ty vÉn duy tr× vµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh víi kÕ ho¹ch ®Æt ra ngµy cµng cao. Víi sù ban hµnh vµ cã hiÖu lùc cña luËt th­¬ng m¹i, luËt doanh nghiÖp, luËt ®Çu t­ n­íc ngoµi cña n­íc céng hoµ XHCN ViÖt Nam vµ hÖ thèng c¸c v¨n b¶n chÝnh s¸ch d­íi luËt vÒ ®æi míi c«ng t¸c xuÊt nhËp khÈu trong bèi c¶nh ViÖt Nam ®· lµ thµnh viªn chÝnh thøc vµ cã vai trß ngµy cµng cao cña ASEAN, quan hÖ ngo¹i giao vµ bu«n b¸n víi Hoa Kú ®­îc më réng khi hiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i ViÖt– Mü ®­îc ký kÕt vµo th¸ng 7 n¨m 2000 cïng víi yªu cÇu, nhiÖm vô vµ môc tiªu ph¸t triÓn c«ng t¸c xuÊt nhËp khÈu, c«ng ty cã ph­¬ng h­íng nhiÖm vô ho¹t ®éng kinh doanh cô thÓ nh­ sau: 1. VÒ thÞ tr­êng - TiÕp tôc duy tr× vµ t¨ng c­êng quan hÖ bu«n b¸n víi c¸c thÞ tr­êng truyÒn thèng cña c«ng ty. - T×m hiÓu vµ tiÕn tíi ký kÕt hîp ®ång víi chñ hµng míi. Ngoµi viÖc kinh doanh xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp, c«ng ty cßn ®Èy m¹nh c¸c h×nh thøc xuÊt nhËp khÈu kh¸c nh­: uû th¸c, t¹m nhËp, t¸i xuÊt, gia c«ng… nh»m më réng thÞ tr­êng hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu t¹o ­u thÕ c¹nh tranh, t¨ng nhanh tèc ®é l­u chuyÓn hµng ho¸ vµ n©ng cao thu nhËp. - §Èy m¹nh xuÊt khÈu mÆt hµng chæi s¬n vµ c¸c mÆt hµng kh¸c theo sù khuyÕn khÝch cña nhµ n­íc. - G¾n s¶n xuÊt víi xuÊt nhËp khÈu, chñ ®éng tham gia qu¶n lý chÊt l­îng, gi¸ c¶ hµng ho¸ xuÊt khÈu sang c¸c n­íc víi søc c¹nh tranh míi. - TËn dông c¸c chØ tiªu tham gia tr¶ nî cña nhµ n­íc, tiÕp tôc t×m c¸ch më réng thÞ tr­êng, cñng cè thÞ tr­êng ®· cã, ph¸t triÓn mét sè khu vùc thÞ tr­êng míi nh­: B¾c Mü, Trung CËn §«ng… 2. VÒ qu¶n lý - C«ng ty sµng läc vµ tinh gi¶m bé m¸y, t¨ng c­êng ph¸t huy tÝnh chñ ®éng, s¸ng t¹o cña c¸ nh©n vµ tËp thÓ trong c«ng ty. N©ng cao tr×nh ®é, chuyªn m«n cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. - TiÕp tôc hoµn chØnh c¬ chÕ qu¶n lý ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu, tµi chÝnh, h¹ch to¸n nh»m mang l¹i kÕt qu¶ cao trong ho¹t ®éng kinh doanh còng nh­ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty. Qu¶n lý, sö dông tµi s¶n vµ ph­¬ng tiÖn cho tÝch cùc vµ cã hiÖu qu¶. - TiÕp tôc thùc hiÖn c¬ chÕ kho¸n, giao chØ tiªu kim ng¹ch ®Õn tõng phßng, tõng c¸ nh©n. - PhÊn ®Êu ®¹t kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu n¨m 2003 lµ 24.000.000 USD Trong ®ã: XuÊt khÈu: 7.000.000 USD NhËp khÈu: 17.000.000 USD - Doanh thu dù kiÕn n¨m 2003 lµ 225 tû ®ång - Nép ng©n s¸ch nhµ n­íc lµ 34 tû ®ång. II. C¸c gi¶i ph¸p vi M« XuÊt ph¸t tõ nh÷ng gi¶i ph¸p thùc tÕ c«ng ty ®· vµ ®ang ¸p dông, tõ tån t¹i vµ nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i, tõ ®Þnh h­íng ph¸t triÓn cña c«ng ty em xin m¹nh d¹n ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p nh»m gãp phÇn kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ vµ n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty. 1. T¨ng c­êng nghIªn cøu vµ x©y dùng mét chIÕn l­îc thÞ tr­êng toµn dIÖn, më réng c¸ch thøc th©m nhËp thÞ tr­êng 1.1. T¨ng c­êng nghiªn cøu vµ x©y dùng mét chiÕn l­îc thÞ tr­êng toµn diÖn Trong kinh doanh, vÊn ®Ò thÞ tr­êng lµ quan träng hµng ®Çu. NÕu kh«ng cã thÞ tr­êng th× s¶n phÈm kinh doanh kh«ng thÓ tiªu thô ®­îc, c«ng ty kh«ng thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®­îc. ViÖc kinh doanh bao giê còng b¾t ®Çu tõ nhu cÇu thÞ tr­êng vµ cuèi cïng còng quay trë l¹i phôc vô thÞ tr­êng. V× vËy nghiªn cøu vµ më réng thÞ tr­êng lµ rÊt cÇn thiÕt. Lµm tèt c«ng t¸c nµy gióp cho c«ng ty TOCONTAP cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn ®­îc nh÷ng hîp ®ång kinh doanh tèt, ®¹t hiÖu qu¶ cao trong kinh doanh vµ t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. Nghiªn cøu thÞ tr­êng ë c«ng ty TOCONTAP tõ tr­íc ®Õn nay vÉn do phßng tæng hîp ®¶m nhiÖm. ViÖc nghiªn cøu nµy ®ùoc thùc hiÖn theo 2 ph­¬ng ph¸p chñ yÕu lµ nghiªn cøu tµi liÖu vµ nghiªn cøu thùc tÕ thÞ tr­êng. c«ng ty th­êng xuyªn cö c¸n bé thÞ tr­êng ®i t×m hiÓu trùc tiÕp c¸c nguån cung øng trong n­íc cã mèi liªn hÖ víi TOCONTAP. §ång thêi mçi khi cã ®iÒu kiÖn c«ng ty l¹i cö c¸c ®oµn kh¶o s¸t thÞ tr­êng n­íc ngoµi nh­ CHLB §øc, Hungary, Hµn Quèc, NhËt, Canada, óc,…Ngoµi ra, c«ng ty cã thÓ n¾m ®­îc t×nh h×nh thÞ tr­êng th«ng qua ®¹i diÖn cña c«ng ty ë c¸c n­íc TiÖp Kh¾c, Hungary, SNG ®Ó bæ sung vµ lµm chÝnh x¸c c¸c th«ng tin thu thËp tõ phßng tæng hîp. Tuy nhiªn ®Ó t¨ng sè l­îng vµ chÊt l­îng th«ng tin TOCONTAP cÇn chó träng h¬n n÷a ®Õn c«ng t¸c nµy. Víi mét khèi l­îng c«ng viÖc lín nh­ vËy nh­ng phßng tæng hîp chØ cã 3 ng­êi phô tr¸ch th× cho dï lµm viÖc cã hiÖu qu¶ ®Õn ®©u còng kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt. Tr­íc hÕt c«ng ty cÇn n¾m b¾t vµ ph©n tÝch nh÷ng ®Æc ®iÓm cña tõng khu vùc thÞ tr­êng mµ c«ng ty x©m nhËp ®Ó tõ ®ã cã nh÷ng chiÕn l­îc hµnh ®éng cô thÓ: - ThÞ tr­êng Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D­¬ng: Khu vùc nµy hiÖn nay cã tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ kh¸ nhanh, lµ thÞ tr­êng trong khu vùc ®Çy tiÒm n¨ng, ®Æc biÖt khèi c¸c n­íc ASEAN mµ ViÖt Nam lµ thµnh viªn chÝnh thøc tõ th¸ng 7/1995, nªn c«ng ty cã nhiÒu thuËn lîi khi tham gia quan hÖ bu«n b¸n víi hä nh­ng l¹i khã kh¨n vÒ hµng ho¸. MÆt hµng mµ c«ng ty cã thÞ phÇn lín khu vùc nµy lµ hµng may mÆc, hµng n«ng s¶n thùc phÈm. Sù bÊt lîi cña c«ng ty ë thÞ tr­êng nµy lµ do trong cïng khu vùc Ch©u ¸, TOCONTAP ph¶i ®èi ®Çu c¹nh tranh víi rÊt nhiÒu c«ng ty kinh doanh xuÊt khÈu cña Trung Quèc vµ Th¸i Lan. Trong khu vùc thÞ tr­êng nµy th× NhËt B¶n lµ kh¸ch hµng lín cña c«ng ty trong xuÊt khÈu hµng may mÆc. V× vËy c«ng ty cÇn gi÷ v÷ng vµ më réng mèi quan hÖ b¹n hµng. §ång thêi ph¸t triÓn s¶n phÈm míi, nhËn gia c«ng, liªn doanh víi c¸c b¹n hµng trong vµ ngoµi n­íc. - ThÞ tr­êng T©y B¾c ¢u: Lµ thÞ tr­êng lín, cã tiÒm lùc kinh tÕ hïng hËu, søc mua cao. Song ®©y lµ thÞ tr­êng khã tÝnh, cã tr×nh ®é vµ nhu cÇu th­ëng thøc c¸c s¶n phÈm mang tÝnh nghÖ thuËt cao, c«ng nghÖ s¶n xuÊt tiªn tiÕn. Thùc chÊt TOCONTAP míi chØ ®Èy m¹nh quan hÖ bu«n b¸n trong mét sè n¨m gÇn ®©y khi nÒn kinh tÕ chuyÓn sang ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ tr­êng vµ tõ khi c¸c n­íc SNG vµ §«ng ¢u tan r·. Trong mét sè n¨m qua, c¸c mÆt hµng cña TOCONTAP ®· cã mÆt ë CHLB §øc, T©y Ban Nha, Hµ Lan,… §Ó c¹nh tranh ®­îc ë thÞ tr­êng nµy c«ng ty ph¶i lu«n cung cÊp s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao, ®ång thêi ph¸t triÓn s¶n phÈm míi, t¨ng c­êng ®Çu t­ cho qu¶ng c¸o vµ xóc tiÕn b¸n hµng. - ThÞ tr­êng §«ng ¢u: Tr­íc kia khu vùc nµy lµ thÞ tr­êng chÝnh cña TOCONTAP, nh­ng gÇn ®©y kinh tÕ cña khu vùc nµy bÞ khñng ho¶ng vµ ch­a cã dÊu hiÖu håi phôc. H¬n n÷a khu vùc nµy cã ®Æc ®iÓm lµ thu nhËp kh«ng cao. ChÝnh v× vËy c«ng ty võa gÆp khã kh¨n trong viÖc duy tr× thÞ phÇn, l¹i võa gÆp thuËn lîi v× s¶n phÈm dÔ ®­îc thÞ tr­êng chÊp nhËn. MÆc dï thÞ tr­êng nµy cã nhiÒu biÕn ®éng trong nh÷ng n¨m qua nh­ng ®©y lµ thÞ tr­êng truyÒn thèng cña c«ng ty nªn c«ng ty vÉn cã kh¶ n¨ng tiªu thô hµng ho¸ ë c¸c n­íc ®ã. §Ó më réng thÞ tr­êng ë khu vùc nµy h¬n n÷a, c«ng ty vÉn cÇn cã ®Þnh h­íng môc tiªu ®èi víi thÞ tr­êng nµy lµ: duy tr×, cñng cè quan hÖ víi kh¸ch hµng, gi÷ æn ®Þnh doanh sè tiªu thô. §ång thêi th­êng xuyªn thay ®æi mÉu m·, bao b× xuÊt khÈu vµ gi¶m bít chi phÝ giao dÞch. - ThÞ tr­êng kh¸c: Kh«ng thÓ hµi lßng víi thÞ tr­êng hiÖn t¹i mµ m×nh ®· cã mµ cÇn chó träng nghiªn cøu vµ më réng thªm thÞ tr­êng míi cho c«ng ty. VÉn cßn rÊt nhiÒu khu vùc thÞ tr­êng mµ c«ng ty TOCONTAP cßn bá ngá nh­ thÞ tr­êng B¾c Mü. Riªng ®èi víi thÞ tr­êng Mü c«ng ty ®· b­íc ®Çu x©m nhËp tõ khi Mü bá cÊm vËn víi ViÖt Nam nh­ng kÓ tõ khi hiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i ViÖt-Mü ®­îc ký kÕt nhiÒu c«ng ty kh¸c ngoµi TOCONTAP ®· rÊt nç lùc thiÕt lËp mèi quan hÖ lµm ¨n víi c¸c c«ng ty Mü. V× vËy c«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p xóc tiÕn th­¬ng m¹i ®Ó kh«ng bÞ chËm ch©n so víi c¸c c«ng ty kh¸c. ViÖc th©m nhËp vµo thÞ tr­êng míi nhiÒu khi ®ßi hái c«ng ty ph¶i m¹o hiÓm, chÊp nhËn rñi ro. V× vËy còng cÇn t×m hiÓu kü tr­íc khi quyÕt ®Þnh xuÊt khÈu hµng ho¸ vµ lµm ¨n l©u dµi. * §Ó thùc hiÖn tèt môc tiªu cña m×nh c«ng ty cÇn x¸c ®Þnh cho m×nh nhiÖm vô cô thÓ sau: + Tæ chøc tèt kªnh th«ng tin ®Ó thu thËp ®Çy ®ñ th«ng tin vÒ thÞ tr­êng, vÒ th­¬ng nh©n, vµ tæ chøc tèt viÖc xö lý th«ng tin mét c¸ch nhanh chãng, kÕt hîp víi n¨ng lùc ph¸n ®o¸n vµ dù b¸o chÝnh x¸c ®Ó tõ ®ã ®­a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n vÒ thÞ tr­êng. + Phèi hîp víi ban l·nh ®¹o c«ng ty còng nh­ phèi hîp víi tõng phßng ®Ó ®Ò ra chiÕn l­îc hµnh ®éng ®èi víi tõng khu vùc thÞ tr­êng c¶ cò vµ míi. + T¨ng c­êng mèi quan hÖ víi phßng Th­¬ng M¹i vµ C«ng NghiÖp ViÖt Nam ®Ó chÝnh hä sÏ giíi thiÖu b¹n hµng n­íc ngoµi cho c«ng ty. + TÝch cùc tham gia héi chî triÓn l·m quèc tÕ ®Ó t×m kiÕm thÞ tr­êng, t¨ng c­êng viÖc giíi thiÖu, chµo hµng ë c¸c thÞ tr­êng cã nhiÒu triÓn väng. + Më réng vµ cã chÝnh s¸ch thÝch hîp víi c¸c th­¬ng nh©n, c«ng ty ë thÞ tr­êng Mü nh»m tËn dông tèi ®a chÝnh s¸ch ­u ®·i tèi huÖ quèc cña Mü. + C«ng ty cÇn tiÕp tôc cö c¸n bé trùc tiÕp sang kh¶o s¸t thÞ tr­êng, ®µm ph¸n trùc tiÕp víi c¸c doanh nh©n n­íc ngoµi ®Ó n¾m b¾t ®­îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng trªn thÞ tr­êng còng nh­ n¾m b¾t vÒ gi¸ c¶, vÒ dung l­îng thÞ tr­êng… Tõ ®ã cã thÓ lùa chän ®­îc mÆt hµng kinh doanh, ®èi t­îng giao dÞch, ph­¬ng thøc sao cho ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt. + C«ng ty cÇn cã c¬ chÕ hîp lý ®Ó tr¶ c«ng cho ng­êi m«i giíi hay bÊt cø ®ãng gãp vµo viÖc cung cÊp th«ng tin cã gi¸ trÞ vÒ thÞ tr­êng, kh¸ch hµng cho c«ng ty. 1.2. Më réng c¸ch thøc th©m nhËp thÞ tr­êng C«ng ty TOCONTAP kh«ng nªn chØ chó träng vµo mét ph­¬ng thøc th©m nhËp duy nhÊt lµ xuÊt khÈu trùc tiÕp mµ nªn quan t©m tíi c¸c c¸ch thøc th©m nhËp kh¸c. Hai h×nh thøc xuÊt khÈu gi¸n tiÕp vµ ®Çu t­ trùc tiÕp hoµn toµn kh«ng phï hîp víi c«ng ty bëi lÏ: - H×nh thøc xuÊt khÈu gi¸n tiÕp lµ xuÊt khÈu cã sö dông trung gian xuÊt khÈu ®éc lËp trong n­íc. Trong khi TOCONTAP còng lµ mét tæ chøc trung gian nèi nhµ s¶n xuÊt trong n­íc víi kh¸ch hµng nhËp khÈu n­íc ngoµi th× kh«ng cã lý do g× ®Ó c«ng ty l¹i chän mét c«ng ty xuÊt khÈu chuyªn nghiÖp kh¸c ®Ó chia lîi nhuËn cho hä. - H×nh thøc ®Çu t­ trùc tiÕp t¹i n­íc ngoµi còng kh«ng phï hîp víi kh¶ n¨ng cña c«ng ty bëi v× h×nh thøc nµy ®ßi hái vèn ®Çu t­ lín, kh¶ n¨ng chÞu rñi ro cao trong khi hiÖn t¹i TOCONTAP còng kh«ng dåi dµo tµi chÝnh tíi møc ®ã. Mét h×nh thøc kh¸c ngoµi viÖc xuÊt khÈu trùc tiÕp hoµn toµn phï hîp víi c«ng ty, ®ã lµ liªn doanh. Thùc chÊt cña ph­¬ng thøc nµy lµ TOCONTAP t×m kiÕm c¸c ®èi t¸c kinh doanh t¹i thÞ tr­êng xuÊt khÈu mµ c«ng ty ®· lùa chän. H×nh thøc hîp t¸c nµy cã thÓ theo hai h­íng: - Thø nhÊt, c«ng ty ë n­íc së t¹i sÏ gãp vèn ®Ó cïng kinh doanh. Vèn gãp theo tû lÖ nh­ thÕ nµo sÏ do hai bªn tù tho¶ thuËn. C«ng ty TOCONTAP cã tr¸ch nhiÖm lo ®Çu vµo tøc lµ t×m nguån hµng t¹i ViÖt Nam, xuÊt khÈu sang n­íc mµ c«ng ty thµnh lËp liªn doanh. PhÇn cßn l¹i sÏ do c«ng ty n­íc ngoµi chÞu bao gåm c¸c thñ tôc nhËn hµng vµ t×m c¸ch tiªu thô hµng ho¸. Gi¸ c¶ hµng ho¸ sÏ do hai bªn bµn b¹c vµ thèng nhÊt. Lîi nhuËn cuèi cïng lµ phÇn lîi nhuËn thu ®­îc sau khi b¸n hµng vµ trõ ®i mäi kho¶n chi phÝ, sÏ ®­îc chia theo tû lÖ phÇn tr¨m gãp vèn cña mçi bªn. khã kh¨n n¶y sinh ë ®©y lµ chi phÝ vËn chuyÓn hµng ho¸ vµ c¸c chi phÝ liªn quan. VÊn ®Ò nµy sÏ ®­îc gi¶i quyÕt b»ng c¸ch tÝnh mäi kho¶n chi phÝ vµo lîi nhuËn vµ nh÷ng chi phÝ do bªn nµo bá ra sÏ ®­îc hoµn l¹i khi chia lîi nhuËn. Ph­¬ng ph¸p nµy cã ­u ®iÓm lµ dÔ thùc hiÖn vµ t¹o thuËn lîi ph¸t huy ®­îc thÕ m¹nh cña mçi bªn. Tuy nhiªn nh­îc ®iÓm cña nã lµ th­êng kh«ng ®¹t ®­îc sù thèng nhÊt c¸c chÝnh s¸ch Marketing cÇn thùc hiÖn. - H­íng thø hai, TOCONTAP cã thÓ chän ®èi t¸c ®Þa ph­¬ng lµm mét thµnh viªn cña hÖ thèng kªnh ph©n phèi cña c«ng ty. C¸c c«ng ty nµy cã thÓ lµ trung gian b¸n bu«n hoÆc trung gian b¸n lÎ s¶n phÈm cña c«ng ty. Hµng ho¸ sÏ ®­îc b¸n trùc tiÕp cho ng­êi tiªu dïng th«ng qua c¸c trung gian ®ã. Gi¸ c¶ tiªu thô t¹i thÞ tr­êng xuÊt khÈu do c«ng ty quy ®Þnh. Sau khi nhËp hµng ho¸, c¸c trung gian nµy ph¶i ®Æt cäc cho c«ng ty mét sè tiÒn tû lÖ theo tho¶ thuËn (kho¶ng 50%) vµ sÏ thanh to¸n sè cßn l¹i sau khi b¸n ®­îc hµng. Bï l¹i, c«ng ty sÏ thanh to¸n mét kho¶n chiÕt khÊu cho c¸c c«ng ty n­íc ngoµi ®ã. ¦u ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p nµy lµ tËn dông ®­îc hiÓu biÕt vµ quen thuéc thÞ tr­êng cña ®èi t¸c ®Þa ph­¬ng, cã sù chuyªn m«n ho¸ trong c«ng viÖc. Tuy nhiªn nã cã nh­îc ®iÓm lµ qu¸ tr×nh qu¶n lý kªnh trë nªn phøc t¹p h¬n do viÖc më réng hÖ thèng kªnh ph©n phèi. H¬n n÷a, tû lÖ chiÕt khÊu th­êng lµ cao do c¸c chi phÝ bá ra ë thÞ tr­êng n­íc ngoµi rÊt lín. Trªn thùc tÕ c«ng ty còng ®· ¸p dông rÊt thµnh c«ng h×nh thøc liªn doanh, ®iÓn h×nh nhÊt lµ viÖc thµnh lËp xÝ nghiÖp s¶n xuÊt mú ¨n liÒn mµ c«ng ty tiÕn hµnh hîp t¸c víi Lµo. XÝ nghiÖp nµy ®· chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng n¨m 2001 vµ b­íc ®Çu gÆt h¸i ®­îc thµnh c«ng. Trong thêi gian tíi c«ng ty cÇn chó träng h¬n n÷a ®Õn h×nh thøc nµy mµ x©y dùng nã thµnh chiÕn l­îc kinh doanh hoµn chØnh. 2. Nghiªn cøu ®èi thñ c¹nh tranh Khi nãi ®Õn c¹nh tranh chóng ta kh«ng thÓ kh«ng nãi ®Õn c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. Nghiªn cøu ®èi thñ c¹nh tranh c«ng ty cÇn thu thËp, ph©n tÝch c¸c th«ng tin vÒ nguån lùc, vËt lùc, tiÒm n¨ng cña hä ®Ó tõ ®ã chñ ®éng ®èi phã vµ ®Ò ra c¸c chiÕn l­îc c¹nh tranh ®óng ®¾n phï hîp víi kh¶ n¨ng cña c«ng ty. C«ng ty cÇn biÕt n¾m b¾t 5 vÊn ®Ò vÒ ®èi thñ c¹nh tranh: Nh÷ng ai lµ ®èi thñ c¹nh tranh cña TOCONTAP? ChiÕn l­îc cña hä nh­ thÕ nµo? Môc tiªu cña hä lµ g×? Nh÷ng ®iÓm m¹nh vµ ®iÓm yÕu cña hä lµ g×? c¸ch thøc ph¶n øng cña hä ra sao? Vµ ®iÒu quan träng lµ nh÷ng th«ng tin nµy gióp Ých cho c«ng ty nh­ thÕ nµo trong ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc cña m×nh. Trong kinh doanh th­¬ng m¹i quèc tÕ, khi doanh nghiÖp th©m nhËp vµo thÞ tr­êng n­íc ngoµi cã thÓ sÏ gÆp ph¶i sù c¹nh tranh tõ 3 nguån: c¸c doanh nghiÖp ®Þa ph­¬ng, doanh nghiÖp cña n­íc m×nh còng th©m nhËp vµo thÞ tr­êng ®ã, c¸c doanh nghiÖp n­íc ngoµi kh¸c. TOCONTAP còng kh«ng lµ ngo¹i lÖ. §èi víi nh÷ng ®èi thñ cïng kinh doanh nh÷ng mÆt hµng gièng c«ng ty th× cÇn ph¶i nghiªn cøu kü ®Ó cã biÖn ph¸p kh«n khÐo, tr¸nh ®èi ®Çu mét c¸ch kh«ng c©n søc mµ ph¶i theo nguyªn t¾c lín h¬n th× liªn minh, ngang b»ng th× liªn kÕt cßn nhá h¬n th× thèng trÞ. Tuy nhiªn trong th­¬ng m¹i quèc tÕ, c¸c doanh nghiÖp nªn cã xu h­íng hîp t¸c cïng cã lîi ®èi víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trong n­íc nh»m t¹o nªn mét thÕ m¹nh tæng hîp, n©ng cao søc c¹nh tranh cña c¸c s¶n phÈm trong n­íc so víi c¸c ®èi thñ n­íc ngoµi, ®iÒu nµy ®Æc biÖt ®óng víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam, trong ®ã cã TOCONTAP, nªn tr¸nh t×nh tr¹ng tranh mua tranh b¸n hµng xuÊt khÈu dÉn tíi hiÖn t­îng Ðp gi¸ cña phÝa ®èi t¸c n­íc ngoµi mµ cÇn liªn minh l¹i ®Ó tËn dông lîi thÕ tuyÖt ®èi vµ t­¬ng ®èi cña ViÖt Nam ®Ó cïng nhau liªn tôc ph¸t triÓn, t¨ng nguån thu ngo¹i tÖ cho ®Êt n­íc. Trong tr­êng hîp nµy viÖc cã ®­îc nh÷ng hiÓu biÕt vÒ ®èi thñ c¹nh tranh n­íc ngoµi t¹i thÞ tr­êng ®ã vµ c¸c ®èi thñ t¹i ®Þa ph­¬ng sÏ lµ c¬ së ®¶m b¶o th¾ng lîi trong c¹nh tranh cña c«ng ty TOCONTAP nãi riªng vµ cña c¸c c«ng ty ViÖt Nam nãi chung. Nh­ vËy viÖc nghiªn cøu ®èi thñ c¹nh tranh lµ mét yÕu tè quan träng ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng.ViÖc nghiªn cøu kh«ng chØ nghiªn cøu c¸c ®èi thñ c¹nh tranh hiÖn t¹i mµ cßn ph¶i nghiªn cøu c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trong t­¬ng lai, kh«ng chØ víi c¸c ®èi thñ trong n­íc mµ c¶ c¸c ®èi thñ n­íc ngoµi ®ång thêi c«ng ty cßn ph¶i ®Ò ra chiÕn l­îc ®Ó ®èi phã víi tõng tr­êng hîp cô thÓ. Mét ®iÒu mµ c«ng ty TOCONTAP cÇn ph¶i lu«n ghi nhí lµ: Nh÷ng ®èi thñ c¹nh tranh gÇn nhÊt cña c«ng ty lµ nh÷ng ®èi thñ cïng theo ®uæi nh÷ng thÞ tr­êng môc tiªu gièng nhau víi chiÕn l­îc gièng nhau. Nghiªn cøu ®èi thñ c¹nh tranh mét mÆt ph¶i tu©n thñ nh÷ng nguyªn t¾c chung nhÊt, mét mÆt ph¶i linh ho¹t víi tõng tr­êng hîp cô thÓ. VÊn ®Ò nµy thùc sù cÇn ®Õn tµi n¨ng cña nhµ l·nh ®¹o. Cã rÊt nhiÒu ph­¬ng ph¸p kh¸c nhau ®Ó nghiÕn cøu ®èi thñ c¹nh tranh. Nh­ng tùu chung l¹i khi nghiªn cøu c«ng ty ph¶i chØ ra ®­îc nh÷ng ®Æc ®iÓm sau: Môc ®Ých t­¬ng lai ë tÊt c¶ c¸c cÊp qu¶n lý vµ ®a chiÒu ChiÕn l­îc hiÖn t¹i Doanh nghiÖp hiÖn ®ang c¹nh tranh nh­ thÕ nµo Mét sè vÊn ®Ò cÇn tr¶ lêi vÒ ®èi thñ c¹nh tranh - §èi thñ cã b»ng lßng víi vÞ trÝ hiÖn t¹i kh«ng - Kh¶ n¨ng ®èi thñ chuyÓn dÞch vµ ®æi h­íng chiÕn l­îc nh­ thÕ nµo - §iÓm yÕu cña ®èi thñ c¹nh tranh lµ g× - §iÒu g× cã thÓ gióp ®èi thñ c¹nh tranh ph¶n øng mét c¸ch m¹nh mÏ vµ cã hiÖu qu¶ nhÊt. Nh÷ng ®iÒu ®èi thñ c¹nh tranh muèn ®¹t tíi Nh÷ng ®iÒu ®èi thñ c¹nh tranh ®ang lµm vµ cã thÓ lµm ®­îc NhËn ®Þnh ¶nh h­ëng cña nã vµ ngµnh c«ng nghiÖp C¸c tiÒm n¨ng MÆt m¹nh vµ ®iÓm yÕu Nh÷ng ®iÓm cÇn ph©n tÝch cña ®èi thñ c¹nh tranh 3. Lùa chän mÆt hµng chiÕn l­îc, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm vµ ®a d¹ng ho¸ c¸c mÆt hµng s¶n xuÊt kinh doanh §èi víi c«ng ty xuÊt nhËp khÈu t¹p phÈm Tocontap th× c¸c mÆt hµng chiÕn l­îc bao gåm: chæi s¬n, quÇn ¸o, hµng thñ c«ng mü nghÖ, hµng n«ng s¶n thùc phÈm. VÒ hµng nhËp khÈu cã: GiÊy c¸c lo¹i, h¹t nhùa, mét sè lo¹i thiÕt bÞ phôc vô s¶n xuÊt… §Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña m×nh c«ng ty cÇn chuyªn m«n ho¸ vµo mét sè mÆt hµng mòi nhän nµy. Bªn c¹nh ®ã lµ viÖc n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm vµ ®a d¹ng ho¸ c¸c mÆt hµng s¶n xuÊt kinh doanh. 3.1. N©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm a. N©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm: MÆc dï TOCONTAP ho¹t ®éng chñ yÕu trong lÜnh vùc kinh doanh hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu nh­ng c«ng ty còng cã mét xÝ nghiÖp chuyªn s¶n xuÊt chæi quÐt s¬n. §ã lµ xÝ nghiÖp TOCAN. MÆt hµng nµy ®· ®­îc thÞ tr­êng n­íc ngoµi chÊp nhËn, kh¸ch hµng lín nhÊt vµ æn ®Þnh nhÊt lµ Canada nh­ng c«ng ty gÆp ph¶i kh«ng Ýt ®èi thñ c¹nh tranh kh«ng chØ trong n­íc mµ c¶ c¸c ®èi thñ n­íc ngoµi, nhÊt lµ c¸c c«ng ty ®Õn tõ c¸c n­íc §«ng Nam ¸. V× vËy ®Ó gi÷ v÷ng ®­îc vÞ thÕ cña m×nh c«ng ty cÇn kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm cña mÆt hµng nµy. ChÊt l­îng s¶n phÈm phô thuéc vµo c¸c yÕu tè tiÕn bé KHKT, ph­¬ng ph¸p c«ng nghÖ, tr×nh ®é tay nghÒ cña ng­êi lao ®éng, tr×nh ®é tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt vµ b¶o qu¶n hµng ho¸… §Ó n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm c«ng ty cÇn thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p: chó träng c¸c kh©u kü thuËt cña s¶n xuÊt, sö dông c«ng nghÖ kü thuËt cao. T¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm tõ kh©u ®Çu ®Õn kh©u cuèi cïng vµ tæ chøc ®¶m b¶o nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo cho s¶n xuÊt ®Çy ®ñ, kÞp thêi ®ång bé vµ ®¶m b¶o chÊt l­îng tèt. §ång thêi sö dông cã hiÖu qña c¬ së vËt chÊt hiÖn cã. TÝch cùc ®µo t¹o, sö dông ®éi ngò c¸n bé kü thuËt, c¸n bé c«ng nh©n lµnh nghÒ. N©ng cao ý thøc tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé, c«ng nh©n. Ngoµi ra c«ng ty cÇn t×m hiÓu nghiªn cøu hÖ thèng tiªu chuÈn quèc tÕ ISO. Khi c«ng ty cã biÖn ph¸p vµ thùc hiÖn nã th× ®ã lµ mét minh chøng víi thÞ tr­êng r»ng m×nh ®ang tu©n thñ mét hÖ thèng h÷u hiÖu mµ hÖ qu¶ cña nã lµ s¶n phÈm ®­îc kiÓm tra vµ ®­îc chÊp nhËn bëi mét bªn thø ba ®éc lËp vµ uy tÝn, ®ång thêi t¹o lËp niÒm tin cho bªn mua. §èi víi nh÷ng mÆt hµng xuÊt khÈu mµ nguån cung cÊp tïy thuéc hoµn toµn vµo c¸c c¬ së s¶n xuÊt th× ph¶i t¹o mèi quan hÖ tin cËy, th­êng xuyªn ®«n ®èc, nh¾c nhë hä vÒ chÊt l­îng hµng ho¸ ®Ó gi÷ uy tÝn víi kh¸ch hµng. b. x©y dùng chÝnh s¸ch gi¸ phï hîp §èi víi TOCONTAP khi th©m nhËp thÞ tr­êng xuÊt khÈu kh¸c nhau, viÖc ¸p dông c¸c chÝnh s¸ch gi¸ kh«ng nªn gièng nhau vµ dùa trªn c¬ së ph©n tÝch kü l­ìng mèi quan hÖ gi÷a c¸c yÕu tè chi phÝ, c¸c ®iÒu kiÖn thÞ tr­êng c¹nh tranh vµ chÝnh s¸ch chung cña c«ng ty. C«ng ty chØ nªn coi gi¸ thÞ tr­êng lµ mét c¬ së quan träng chø kh«ng phô thuéc vµo ®ã. C¨n cø vµo tõng thêi kú s¶n phÈm còng nh­ tõng khu vùc thÞ tr­êng mµ c«ng ty ®­a ra c¸c møc gi¸ kh¸c nhau cho phï hîp. HiÖn nay TOCONTAP th­êng ¸p dông ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ theo tû lÖ lîi nhuËn ®Þnh møc. Theo ph­¬ng ph¸p nµy, gi¸ xuÊt khÈu ®­îc x¸c ®Þnh lµ tæng c¸c chi phÝ cho mét s¶n phÈm céng víi lîi nhuËn ®Þnh møc cña s¶n phÈm ®ã, sau cïng lµ céng víi chi phÝ ph¸t sinh cho tõng s¶n phÈm thÝch øng víi mçi ®iÒu kiÖn th­¬ng m¹i quèc tÕ. ViÖc ®Þnh gi¸ nh­ vËy cßn gi¶n ®¬n, ch­a xem xÐt ®Õn c¸c yÕu tè nh­: chiÕn l­îc cña c«ng ty, môc tiªu xuÊt khÈu c«ng ty… §Ó kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ trªn, c«ng ty TOCONTAP cã thÓ ®Þnh gi¸ cho c¸c s¶n phÈm xuÊt khÈu theo m« h×nh sau: C¸c nh©n tè trong n­íc - Gi¸ mua - C¸c chi phÝ kh¸c - C¸c môc tiªu chiÕn l­îc Marketing cña c«ng ty - T×nh h×nh c¹nh tranh trong n­íc - C¸c yÕu tè vÒ b¶n th©n s¶n phÈm - C¸c chÝnh s¸ch hç trî xuÊt khÈu cña Nhµ n­íc C¸c quy ®Þnh gi¸ xuÊt khÈu - C¸c môc tiªu ®Þnh gi¸ - C¸c chiÕn l­îc ®Þnh gi¸ - C¸c chiÕn l­îc ®Þnh gi¸ - Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ - C¸c møc gi¸ C¸c nh©n tè n­íc ngoµi - Nhu cÇu vÒ s¶n phÈm ë thÞ tr­êng n­íc xuÊt khÈu - Gi¸ vµ c¸c chiÕn l­îc Marketing cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh - C¸c ¶nh h­ëng vÒ luËt ph¸p vµ chÝnh trÞ Qu¸ tr×nh ®Þnh gi¸ xuÊt khÈu cho s¶n phÈm Sau khi ®· thu thËp ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin trªn c«ng ty TOCONTAP cã thÓ tuú tõng tr­êng hîp cô thÓ mµ sö dông c¸c chiÕn l­îc ®Þnh gi¸ kh¸c nhau: - §Þnh gi¸ th©m nhËp: lµ ®Þnh gi¸ møc thÊp nhÊt ®Ó chiÕm lÜnh nhanh chãng mét thÞ tr­êng réng lín. - §Þnh gi¸ ­u ®·i: lµ x¸c ®Þnh møc gi¸ thÊp ®Ó lµm n¶n chÝ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, sau ®ã nhê viÖc t¨ng s¶n l­îng b¸n ®Ó thu lîi nhuËn trong dµi h¹n. - §Þnh gi¸ cao: l­ít nhanh qua thÞ tr­êng, thu hót lîi nhuËn cao trong ng¾n h¹n vµ rót nhanh ra khái thÞ tr­êng. Ngoµi ra c«ng ty TOCONTAP cÇn quan t©m th­êng xuyªn tíi nh÷ng chÝnh s¸ch ­u ®·i vÒ gi¸ víi kh¸ch hµng nh»m duy tr× mèi quan hÖ hîp t¸c víi hä. C«ng ty cã thÓ t¨ng tû lÖ chiÕt khÊu hoÆc gi¶m gi¸ cho kh¸ch hµng nÕu lµ kh¸ch hµng th­êng xuyªn vµ kh¸ch hµng mua nhiÒu. 3.2. §a d¹ng ho¸ mÆt hµng xuÊt nhËp khÈu Thùc chÊt cña ®a d¹ng ho¸ hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu lµ qu¸ tr×nh më réng hîp lý danh môc s¶n phÈm, t¹o nªn mét c¬ cÊu s¶n phÈm cã hiÖu qu¶. §a d¹ng ho¸ mÆt hµng lµ cÇn thiÕt kh¸ch quan ®èi víi mçi doanh nghiÖp, bëi v×: - Ngµy nay nhê nh÷ng thµnh tùu cña khoa häc c«ng nghÖ mµ chu kú sèng cña s¶n phÈm ®­îc rót ng¾n, doanh nghiÖp cÇn cã nhiÒu s¶n phÈm ®Ó thay thÕ hç trî cho nhau. - Nhu cÇu thÞ tr­êng rÊt ®a d¹ng, phong phó vµ phøc t¹p, doanh nghiÖp ®a d¹ng ho¸ mÆt hµng lµ nh»m ®¸p øng tèi ®a nhu cÇu thÞ tr­êng vµ nh­ vËy doanh nghiÖp sÏ thu ®­îc nhiÒu lîi nhuËn h¬n. - Trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh ngµy cµng quyÕt liÖt th× ®a d¹ng ho¸ mÆt hµng lµ mét biÖn ph¸p ph©n t¸n rñi ro trong kinh doanh. - §a d¹ng ho¸ mÆt hµng lµ khai th¸c vµ sö dông tèt h¬n n¨ng lùc, tr×nh ®é vµ søc lao ®éng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. §Æc biÖt, víi c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng dÞch vô ngo¹i th­¬ng nh­ TOCONTAP, ®a d¹ng ho¸ mÆt hµng xuÊt khÈu lµ mét lîi thÕ ®Æc tr­ng. Do chØ ®¬n thuÇn ph¸t hiÖn nhu cÇu cña kh¸ch hµng, sau ®ã t×m nguån hµng ®Ó ®¸p øng nªn kh«ng ph¶i chÞu rñi ro vÒ mÆt hµng nh­ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu. Nh­ vËy, doanh nghiÖp cã tÝnh thÝch øng cao víi sù thay ®æi kh«ng ngõng trªn thÞ tr­êng. Trong kinh doanh th­¬ng m¹i quèc tÕ tÝnh thÝch øng cao lµ lîi thÕ c¹nh tranh rÊt lín. Doanh nghiÖp cã thÓ tho¶ m·n nhiÒu nhu cÇu kh¸c nhau cña c¸c nhãm kh¸ch hµng kh¸c nhau, nhiÒu s¶n phÈm kh¸c nhau cña c¸c nhãm thÞ tr­êng kh¸c nhau. TOCONTAP ®ang ph¶i c¹nh tranh rÊt khèc liÖt víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt ®øng ra xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ ®Æc biÖt ë c¸c mÆt hµng chñ lùc cña ViÖt Nam nh­ hµng may mÆc, hµng thuû s¶n, hµng thñ c«ng mü nghÖ. Do ®ã muèn cã ®­îc chç ®øng v÷ng ch¾c, c«ng ty cÇn tËn dông lîi thÕ nµy ®Ó n©ng cao søc c¹nh tranh. 4. §Èy m¹nh hç trî tIªu thô ®Ó t¹o thÕ c¹nh tranh míI. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y TOCONTAP còng ®· chó ý h¬n ®Õn viÖc sö dông c¸c biÖn ph¸p xóc tiÕn th­¬ng m¹i nh­: - Tham gia héi chî triÓn l·m trong n­íc vµ n­íc ngoµi: Víi c¸c héi chî triÓn l·m trong n­íc c«ng ty tham gia kh¸ ®Çy ®ñ do kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña c«ng ty hoµn toµn ®¸p øng ®­îc. Víi c¸c héi chî ë n­íc ngoµi cÇn ph¶i cã kinh phÝ ®ñ lín nªn ban l·nh ®¹o c«ng ty ph¶i bµn b¹c, c©n nh¾c quyÕt ®Þnh tham gia nh÷ng héi chî nµo quan träng vµ høa hÑn nhiÒu mèi quan hÖ hîp t¸c. C«ng ty còng chØ míi tham gia mét sè héi chî triÓn l·m ë Ph¸p NhËt vµ më mét sè Show room t¹i n­íc ngoµi ®Ó giíi thiÖu hµng ho¸ cña c«ng ty. - Tham gia c¸c cuéc héi th¶o, b¸o c¸o chuyªn ngµnh do Bé Th­¬ng m¹i tæ chøc nh»m môc ®Ých tuyªn truyÒn vÒ c«ng ty vµ t×m thªm ®èi t¸c kinh doanh, tham gia c¸c cuéc héi nghÞ, tiÕp xóc gi÷a c¸c c«ng ty ViÖt Nam vµ c«ng ty n­íc ngoµi. - Qu¶ng c¸o qua Catalog: C«ng ty göi Catalog cho kh¸ch hµng víi ®Çy ®ñ c¸c néi dung gåm lêi giíi thiÖu c«ng ty, ngµnh nghÒ kinh doanh, n¨ng lùc kinh doanh, h×nh ¶nh s¶n phÈm, tªn gäi, ký m· hiÖu, kÝch th­íc… - Qu¶ng c¸o qua c¸c danh môc thèng kª doanh nghiÖp hµng n¨m. - Xóc tiÕn b¸n hµng: §©y lµ h×nh thøc hç trî cho b¸n hµng c¸ nh©n. C«ng ty TOCONTAP rÊt quan t©m tíi ho¹t ®éng nµy v× hiÖu qu¶ nã mang l¹i th­êng cao nhÊt. Trong nh÷ng h×nh thøc cña xóc tiÕn b¸n, c«ng ty chó träng nhÊt tíi viÖc göi hµng mÉu cho kh¸ch hµng. Th«ng th­êng hµng mÉu ®­îc göi qua ®­êng b­u ®iÖn hoÆc göi cho chi nh¸nh cña c«ng ty ë n­íc ngoµi. Mét thùc tÕ hiÖn nay lµ c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam hoÆc ch­a nhËn thøc ®óng tÇm quan träng cña c¸c c«ng cô xóc tiÕn hoÆc ch­a quan t©m thëa ®¸ng tíi c¸c ho¹t ®éng nµy. §èi víi c«ng ty TOCONTAP c«ng t¸c nµy ch­a thùc sù tèt, ch­a ®­îc ®Çu t­ hîp lý. Mµ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng vai trß cña ho¹t ®éng ®Èy m¹nh hç trî tiªu thô ®ãng vai trß v« cïng quan träng khi ë ®ã sù c¹nh tranh b¸n hµng diÔn ra ngµy mét gay g¾t vµ quyÕt liÖt h¬n. V× vËy ®Ó t¹o thÕ c¹nh tranh míi c«ng ty cÇn thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p sau: - TiÕp tôc t¨ng c­êng c¸c ho¹t ®éng qu¶ng c¸o, marketing, xóc tiÕn b¸n hµng ë trong n­íc ®Ó x©y dùng h×nh ¶nh tèt ®Ñp cña c«ng ty trong m¾t ng­êi d©n ViÖt Nam nãi chung vµ cho c¸c ®¬n vÞ nguån hµng, c¸c kh¸ch hµng tiÒm n¨ng cña c«ng ty nãi riªng. - T¨ng c­êng ho¹t ®éng giao dÞch, tiÕp xóc víi kh¸ch hµng. §©y lµ biÖn ph¸p c«ng ty cã thÓ tiÕn hµnh nh»m gÆp gì kh¸ch hµng n­íc ngoµi mét c¸ch trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp, th«ng qua trao ®æi, bµn b¹c cã thÓ t×m ®­îc c¸c kh¸ch hµng phï hîp, cã kh¶ n¨ng ký kÕt c¸c hîp ®ång hiÖn t¹i vµ trong t­¬ng lai. Trong qu¸ tr×nh tiÕp xóc víi kh¸ch hµng c«ng ty ph¶i t×m ra mét c¸ch chÝnh x¸c sù kh¸c nhau gi÷a c¸c kh¸ch hµng trªn c¸c thÞ tr­êng môc tiªu: ng«n ng÷, t«n gi¸o, triÕt lý, truyÒn thèng, së thÝch, lèi sèng…TÊt c¶ nh÷ng ®Æc ®iÓm ®ã cã vai trß quan träng trong viÖc h×nh thµnh nhu cÇu vµ c¸ch thøc sö dông s¶n phÈm. Cã sù kh¸c biÖt lín gi÷a t©m lý ph­¬ng T©y vµ t©m lý ph­¬ng §«ng. T©m lý ph­¬ng T©y rÊt thùc tÕ kh«ng bao giê ®Ó t×nh c¶m lÊn ¸t ý chÝ vµ coi träng logic. Nh÷ng chuyÕn viÕng th¨m c¸ nh©n rÊt quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn mËu dÞch vµ quan hÖ th­¬ng m¹i ë c¸c n­íc ph­¬ng T©y. Kh¸ch hµng ph­¬ng §«ng th­êng chÞu t¸c ®éng cña t×nh c¶m tr­íc sau ®ã hµnh ®éng cuèi cïng víi lµ nhËn biÕt. C«ng ty cÇn ph¶i tá ra quan t©m thùc sù tíi viÖc thiÕt lËp quan hÖ gi÷a hai bªn ngay tõ ®Çu th× hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c nµy sÏ t¨ng lªn nhiÒu. - XuÊt b¶n Ên phÈm vÒ TOCONTAP. §©y sÏ lµ ph­¬ng tiÖn hiÖu qña kÝch thÝch b¸n hµng. §ång thêi nã cßn chøa ®ùng toµn bé ý ®Þnh kinh doanh cña c«ng ty do ®ã cã thÓ tho¶ m·n nh÷ng yªu cÇu tõ phÝa thÞ tr­êng. - øng dông th­¬ng m¹i ®iÖn tö nh­ mét chiÕn l­îc hç trî tiªu thô. Vai trß cña th­¬ng m¹i ®iÖn tö vµ tÇm quan träng cña viÖc øng dông nã trong ho¹t ®éng kinh doanh kh«ng cßn lµ vÊn ®Ò xa l¹. RÊt nhiÒu doanh nghiÖp trªn thÕ giíi ®· t¹o ra ®­îc sù ®ét ph¸ khi ¸p dông chiÕn l­îc míi nµy, nhÊt lµ c¸c c«ng ty cã tÇm ho¹t ®éng v­ît ra khái biªn giíi quèc gia. Nhê vµo tÝnh ®a ph­¬ng diÖn cña m¹ng Internet mµ nhiÒu kh¸ch hµng ë nhiÒu n¬i kh¸c nhau cïng mét lóc cã thÓ cËp nhËt th«ng tin cña c«ng ty vµ cã th«ng tin ph¶n håi ngay sau ®ã. MÆc dï TOCONTAP lµ mét trong sè kh«ng nhiÒu doanh nghiÖp nghiÖp ViÖt nam cã Website th­¬ng m¹i ®iÖn tö nh­ng míi chØ dõng l¹i ë møc giíi thiÖu vÒ c«ng ty vµ ch­a ®­îc cËp nhËt th­êng xuyªn. viÖc øng dông th­¬ng m¹i ®iÖn tö trong kinh doanh, n©ng cao søc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp chØ cßn lµ vÊn ®Ò thêi gian. C«ng ty TOCONTAP nªn ®Çu t­ h¬n n÷a cho ho¹t ®éng vµ ®­a vµo chiÕn l­îc c¹nh tranh cña c«ng ty, nhÊt lµ khi muèn quan hÖ l©u dµi víi thÞ tr­êng Mü, mét thÞ tr­êng mµ cho tíi nay ®· cã h¬n 80% c¸c c«ng ty cã Website th­¬ng m¹i ®iÖn tö vµ sö dông nã phôc vô môc ®Ých kinh doanh. 5. N©ng cao tr×nh ®é sö dông c¸c yÕu tè tham gIa vµo qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kInh doanh 5.1. YÕu tè con ng­êi 5.1.1. T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý H¹ch to¸n chÝnh x¸c, quyÕt to¸n kÞp thêi ®Ó ®¶m b¶o quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cña ng­êi lao ®éng vµ ®¸nh gi¸ ®óng hiÖu qu¶ kinh doanh. Tæ chøc kiÓm tra theo dâi s¸t sao viÖc thùc hiÖn hîp ®ång. Th­êng xuyªn nghiªn cøu ®Ó n¾m b¾t ®­îc nh÷ng thay ®æi cña m«i tr­êng kinh doanh, tr¸nh lóng tóng bÞ ®éng dÉn ®Õn t×nh tr¹ng trë tay kh«ng kÞp. 5.1.2. Hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y C«ng ty cÇn s¾p xÕp bé m¸y gän nhÑ ®¶m b¶o ®­îc yªu cÇu thèng nhÊt, ph¶n x¹ linh ho¹t, ho¹t ®éng nhÞp nhµng, phï hîp víi quy m« thÞ tr­êng. T¨ng c­êng c¶ sè l­îng vµ chÊt l­îng cho khèi kinh doanh trùc tiÕp. Mét tæ chøc cång kÒnh, ph¶n x¹ chËm ch¹p, bÞ c¾t khóc, manh món kh«ng thÓ ®¸p øng ®­îc yªu cÇu qu¶n lý theo môc tiªu chiÕn l­îc cña toµn hÖ thèng. Trong ®ã tæ chøc cÇn ph¶i ®Æt bé phËn Marketing ë vÞ trÝ ®éc lËp, quan träng, cã kh¶ n¨ng kÕt nèi víi c¸c bé phËn kh¸c, gióp l·nh ®¹o ra ®­îc nh÷ng quyÕt ®Þnh qu¶n lý nhanh chãng vµ chÝnh x¸c. Trong bé phËn Marketing cÇn lµm râ c«ng viÖc: nghiªn cøu thÞ tr­êng, lËp ®ång thêi theo dâi kªnh ph©n phèi mÆt hµng vµ thÞ tr­êng, xóc tiÕn, qu¶ng c¸o… - Ph¸t huy tÝnh d©n chñ, tÝnh chñ ®éng, tÝch cùc ®Ó ®éng viªn mäi ng­êi lµm viÖc hÕt lßng, hiÕn kÕ nh»m trô v÷ng vµ ph¸t triÓn kinh doanh cña c«ng ty. §ång thêi n©ng cao tÝnh tæ chøc kû luËt lµm gi÷ v÷ng kû c­¬ng cña c«ng ty. - Thùc hiÖn viÖc tr¶ l­¬ng, th­ëng vµ khuyÕn khÝch vËt chÊt kh¸c g¾n chÆt kÕt qu¶ kinh doanh cña ng­êi lao ®éng ®Ó hä n¨ng ®éng h¬n trong c«ng viÖc. - §éi ngò c¸n bé kinh doanh xuÊt nhËp khÈu mÆc dï hÇu hÕt cã tr×nh ®é cao, cã chuyªn m«n giái nh­ng tr­íc ®ßi hái ngµy cµng cao cña sù ph¸t triÓn th× ph¶i kh«ng ngõng häc hái thªm. Do vËy cÇn x©y dùng kÕ ho¹ch c¸n bé, kÕ ho¹ch ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i c¸n bé vÒ mÆt chuyªn m«n nghiÖp vô, ngo¹i ng÷. §Ó ®µo t¹o ®­îc ®éi ngò c¸n bé nghiÖp vô vµ c¸n bé kinh doanh xuÊt nhËp khÈu giái, cã n¨ng lùc, trong ®iÒu kiÖn h¹n chÕ cña ®µo t¹o trong n­íc, c«ng ty cÇn cã chÝnh s¸ch ®µo t¹o cµn bé ë n­íc ngoµi kÕt hîp víi ho¹t ®éng kh¶o s¸t thÞ tr­êng vÒ l©u dµi. -Bªn c¹nh viÖc ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty, viÖc tuyÓn thªm nh©n viªn còng lµ ®iÒu cÇn thiÕt. Lµm tèt c«ng t¸c nµy gióp c«ng ty cã ®­îc mét ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn trÎ, nhiÖt t×nh, n¨ng ®éng vµ cã c¸i nh×n míi vÒ c¬ chÕ thÞ tr­êng gióp c«ng ty ph¸t triÓn vµ t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña m×nh trªn th­¬ng tr­êng. - Mét biÖn ph¸p n÷a ®Ó gãp phÇn hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty ®ã lµ: Thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ theo sù khuyÕn khÝch cña Nhµ n­íc, thùc hiÖn nh÷ng biÖn ph¸p thuéc vÒ kinh tÕ, tøc lµ dïng kinh tÕ ®Ó khuyÕn khÝch hä tù nguyÖn xin nghØ. Trªn thùc tÕ c«ng ty cung sÏ thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ vµo n¨m 2004. - Dïng biÖn ph¸p m¹nh, nghÜa lµ ®èi víi nh÷ng phßng, nh÷ng bé phËn lµm kÐm hiÖu qu¶ th× cã biÖn ph¸p xö lý tho¶ ®¸ng. 5.2. YÕu tè vÒ vèn vµ c¬ së vËt chÊt kü thuËt 5.2.1. Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò vÒ vèn Vèn lµ mét trong nh÷ng c«ng cô quan träng ®Ó c«ng ty thùc hiÖn th¾ng lîi trong c¹nh tranh vµ qua ®ã lµm t¨ng søc c¹nh tranh cña c«ng ty trªn th­¬ng tr­êng. Tr­íc ®©y c«ng ty cßn cã thÓ tr«ng chê vµo vèn do Nhµ n­íc cÊp vµ bæ sung sau mçi liªn ®é kÕ to¸n, nh­ng nay víi c¬ chÕ tù h¹ch to¸n th× c«ng ty kh«ng thÓ kh«ng cè g¾ng cã nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó huy ®éng vèn tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau: Sau ®©y lµ mét sè biÖn ph¸p huy ®éng vèn mµ c«ng ty cÇn xem xÐt: +§Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh t¹o nguån tÝch luü cho c«ng ty - ®©y lµ mét biÖn ph¸p c¬ b¶n quan träng nhÊt vµ còng gÆp nhiÒu khã kh¨n phøc t¹p. Thùc chÊt ®ã lµ gi¶i ph¸p ®ång bé nh»m s¾p xÕp l¹i ho¹t ®éng kinh doanh, ®æi míi trang thiÕt bÞ ph¸t triÓn kinh doanh theo c¶ chiÒu réng vµ chiÒu s©u. + Huy ®éng vèn tõ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty: C«ng ty sÏ thùc hiÖn ®­îc chñ tr­¬ng nµy th«ng qua cæ phÇn ho¸. ¦u thÕ vèn cña c«ng ty cæ phÇn th«ng qua ph¸t hµnh cæ phiÕu ®· ®­îc C¸c M¸c ph©n tÝch trong bé “T­ b¶n” : “NÕu cø ph¶i chê cho ®Õn khi tÝch luü lµm cho mét sè t­ b¶n riªng lÎ lín lªn tíi møc cã thÓ ®¶m ®­¬ng ®­îc viÖc x©y dùng ®­êng s¾t, th× cã lÏ ®Õn ngµy nay (gi÷a thÕ kû XIX) thÕ giíi vÉn ch­a cã ®­îc ®­êng s¾t. Ng­îc l¹i qua c¸c c«ng ty cæ phÇn, sù tËp trung ®· thùc hiÖn ®­îc viÖc ®ã trong nh¸y m¾t”. §ã kh«ng chØ lµ lý luËn mµ ®· ®­îc thùc tÕ chøng minh. Cã thÓ ®­a ra ®©y mét vÝ dô: N¨m 2001 chØ b»ng viÖc ph¸t hµnh cæ phiÕu, c«ng ty Tµi chÝnh cæ phÇn Sµi Gßn SFC ®· n©ng vèn ®iÒu lÖ lªn gÊp ®«i, tõ 41, 42 tû ®ång lªn 70,63 tû ®ång. Bªn c¹nh ®ã, h×nh thøc ®a së h÷u cña c«ng ty cæ phÇn sÏ biÕn tõng thµnh viªn trong TOCONTAP trë thµnh nh÷ng ng­êi chñ së h÷u trùc tiÕp ®iÒu hµnh vµ trùc tiÕp lao ®éng trong chÝnh c«ng ty. V× thÕ cæ phÇn ho¸ lµ mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p quan träng n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña TOCONTAP. + TriÖt ®Ó khai th¸c nguån vèn ®ang bÞ ø ®äng hay t¹m thêi nhµn rçi trong c¸c tæ chøc kh¸c. + Vay vèn tõ ng©n hµng: §©y lµ gi¶i ph¸p h÷u hiÖu ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò vÒ vèn ®Æc biÖt lµ trong ng¾n h¹n vµ trong ®iÒu kiÖn Nhµ n­íc ®ang cã nhiÒu chÝnh s¸ch ­u ®·i vÒ tû lÖ l·i suÊt nh­ hiÖn nay. 5.2.2. YÕu tè c¬ së vËt chÊt kü thuËt VÒ vÊn ®Ò nµy c«ng ty ®· quan t©m tíi tõ l©u. C«ng ty ®· mua s¾m nhiÒu trang thiÕt bÞ phôc vô cho qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh. C¸c phßng ban ®Òu ®­îc trang bÞ hiÖn ®¹i phôc vô cho ho¹t ®éng qu¶n lý vµ kinh doanh ®­îc nhanh chãng nh­ ®iÖn tho¹i, m¸y vi tÝnh… Trong thêi gian tíi c«ng ty nªn tiÕp tôc ®Çu t­ theo c¶ chiÒu réng vµ chiÒu s©u. Cô thÓ lµ: + Hoµn thiÖn viÖc x©y dùng vµ n©ng cÊp c¬ së lµm viÖc. + C¶i t¹o vµ n©ng cÊp c¸c kho chøa hµng ho¸, b¶o qu¶n hµng tån kho, gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng hµng ho¸ phôc vô kh¸ch hµng. 5.3. Thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p tiÕt kiÖm chi phÝ TiÕt kiÖm lµ mét nh©n tè lµm t¨ng quy m« s¶n xuÊt kinh doanh, gi¶m l­îng tiªu hao vËt chÊt trªn mét ®¬n vÞ s¶n phÈm hµng ho¸, t¨ng n¨ng suÊt thiÕt bÞ m¸y mãc, gi¶m tæng chi phÝ tÝnh b»ng tiÒn, t¨ng khèi l­îng hµng ho¸ kinh doanh vµ tiÕt kiÖm c¸c yÕu tè vËt chÊt lµ nh©n tè quan träng ®Ó gi¶m gi¸ thµnh hµng ho¸. Vµ ®©y lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó t¨ng khèi l­îng hµng b¸n ra, më réng thÞ tr­êng tiªu thô vµ n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty. ý nghÜa cña viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ lµ nh­ vËy. ChÝnh v× thÕ c«ng ty cÇn xem xÐt vµ thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p tiÕt kiÖm chi phÝ. Mét trong sè c¸c biÖn ph¸p ®ã lµ: + TiÕt kiÖm chi phÝ dÞch vô mua ngoµi nh­ ®iÖn tho¹i, ®iÖn n­íc… cÇn cã sù gi¸m s¸t trong viÖc thùc hiÖn chóng. + TiÕt kiÖm chi phÝ v¨n phßng phÈm. + Gi¶m chi phÝ kh¸c nh­ chi phÝ giao dÞch, tiÕp kh¸ch, héi häp kh«ng cÇn thiÕt. + Thùc hiÖn h×nh thøc kho¸n ®Õn tõng bé phËn b¸n hµng vµ nh©n viªn b¸n hµng theo sè l­îng c«ng viÖc, nhê ®ã gióp cho c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p sö dông chi phÝ sao cho cã lîi nhÊt. 6. Mét sè gi¶i ph¸p kh¸c + C«ng ty cÇn tiÕp tôc vµ t¨ng c­êng sö dông tæng hîp c¸c h×nh thøc kinh doanh xuÊt nhËp khÈu nh­ tù doanh, uû th¸c, gia c«ng, t¹m nhËp khÈu, t¸i xuÊt khÈu. MÆt kh¸c, c«ng ty cÇn t¨ng tÝnh chñ ®éng t×m kiÕm thÞ tr­êng. C¸c hîp ®ång ®­îc ký kÕt cña c«ng ty TOCONTAP chñ yÕu ®­îc thùc hiÖn theo c¸c ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch ngo¹i. MÆc dï c«ng ty ®· ngµy cµng chñ ®éng h¬n trong viÖc t×m kiÕm ®èi t¸c nh­ng nhiÒu khu vùc thÞ tr­êng vÉn bÞ bá ngá. + C«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p gi÷ c¸c mèi hµng, tr¸nh t×nh tr¹ng khi cÇn th× mêi chµo, khi kh«ng cÇn th× bá mÆc. TOCONTAP cÇn thiÕt lËp mèi quan hÖ l©u dµi vµ æn ®Þnh víi c¸c nhµ cung cÊp trong n­íc ®Ó cã mét l­îng hµng phong phó, dåi dµo, cã chÊt l­îng vµ søc c¹nh tranh tr­íc nh÷ng biÕn ®éng cña thÞ tr­êng. Mét biÖn ph¸p rÊt hiÖu qu¶ trong thu gom nguån hµng xuÊt khÈu mµ c«ng ty TOCONTAP nªn xem xÐt vµ ¸p dông lµ gãp vèn víi c¸c c¬ së s¶n xuÊt ®Ó hä cung cÊp hµng xuÊt khÈu cho c«ng ty. Nh­ vËy c«ng ty cã thÓ tr¸nh ®­îc nh÷ng ¶nh h­ëng tiªu cùc khi thÞ tr­êng khan hiÕm hoÆc bÞ Ðp gi¸ tõ phÝa nhµ s¶n xuÊt. + C«ng ty cÇn ph¶i n¾m v÷ng vµ thùc hiÖn nghiªm chØnh c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é cña Nhµ n­íc, ®Æc biÖt lµ luËt Th­¬ng m¹i, luËt Doanh nghiÖp, luËt ThuÕ GTGT. §ång thêi c«ng ty còng ph¶i biÕt kh«n khÐo, sö dông c¸c tiÓu x¶o trong kinh doanh mét phÇn che dÊu th«ng tin, t¹o nªn sù nhiÔu lo¹n th«ng tin, tõ ®ã thu lîi cho m×nh. MÆt kh¸c còng khuÕch tr­¬ng c¸c ®iÓm m¹nh cña m×nh nh­ lµ mét doanh nghiÖp th­¬ng m¹i lu«n cung cÊp s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao, æn ®Þnh, mÆt hµng phong phó víi mét ®éi ngò c¸n bé giµu kinh nghiÖm, ®ñ tr×nh ®é nghiÖp vô trong kinh doanh… ®©y chÝnh lµ vÊn ®Ò thñ tÝn trong kinh doanh mµ c¸c doanh nghiÖp t¹i c¸c trung t©m th­¬ng m¹i lín cña thÕ giíi nh­ HongKong, Singapore ®· ¸p dông vµ thµnh c«ng mü m·n. + T¨ng c­êng quan hÖ víi ChÝnh phñ: TOCONTAP lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc nªn cã nh÷ng lîi thÕ c¹nh tranh nh­: Vèn do Nhµ n­íc cÊp, viÖc huy ®éng vèn, thñ tôc huy ®éng vèn dÔ dµng h¬n, ®­îc Nhµ n­íc b¶o l·nh. V× vËy c«ng ty cÇn tiÕp tôc tranh thñ sù b¶o trî cña ChÝnh phñ lµm chiÕn l­îc c¹nh tranh cho m×nh. *Trong c«ng t¸c nhËp khÈu §Ó thùc hiÖn tèt c«ng t¸c nhËp khÈu, c«ng ty cÇn chó träng tíi c¸c chñ tr­¬ng sau: - C«ng ty cÇn chØ ®¹o c¸c phßng nghiÖp vô t¨ng c­êng tËp trung nhËp khÈu nguyªn liÖu, vËt liÖu… cho c¸c xÝ nghiÖp s¶n xuÊt trong n­íc lµ chÝnh, ®¶m b¶o tû träng nhËp khÈu nhãm hµng nµy ®¹t møc cao trong tæng kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty. - Hµng tiªu dïng vµ hµng ho¸ kh¸c ®¶m b¶o nhËp khÈu theo ®óng ®Þnh h­íng chÝnh s¸ch nhËp khÈu cña Bé Th­¬ng M¹i vµ Nhµ n­íc. TÝch cùc xin ®­îc nhËp khÈu b»ng nguån vèn ODA (vay nî viÖn trî). - TÝch cùc t×m hiÓu th«ng tin vÒ c¸c lo¹i mÆt hµng, c¸c nhµ cung cÊp ®Ó lùa chän nh÷ng nhµ cung cÊp cã uy tÝn, chÊt l­îng vµ gi¸ c¶ phï hîp. Cã ®­îc ®iÒu ®ã th× thÞ phÇn cña c«ng ty sÏ t¨ng lªn rÊt nhiÒu. III. Gi¶i ph¸p vÜ m« Trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ h­íng vÒ xuÊt khÈu Nhµ n­íc cÇn chó träng hç trî cã hiÖu qu¶ cho c¸c doanh nghiÖp. Nhµ n­íc cÇn hoµn thiÖn c¸c chÝnh s¸ch nh­ chÝnh s¸ch xuÊt nhËp khÈu, chÝnh s¸ch ®Çu t­, chÝnh s¸ch tÝn dông, chÝnh s¸ch tû gi¸… ®Ó t¹o hµnh lang ph¸p lý b×nh ®¼ng cho c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng ®ång thêi gi¶m bít c¸c thñ tôc hµnh chÝnh r­êm rµ nhÊt lµ trong thñ tôc xin giÊy phÐp. Cô thÓ lµ: 1. ChÝnh s¸ch vÒ xuÊt nhËp khÈu Nh÷ng quy ®Þnh vÒ xuÊt nhËp khÈu vµ c¸c hµng rµo th­¬ng m¹i lµ mét trong nh÷ng yÕu tè ¶nh h­ëng lín ®Õn kÕt qña ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty xuÊt nhËp khÈu t¹p phÈm Tocontap nãi riªng vµ cña doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu nãi chung cña n­íc ta, hÖ thèng c¸c chÝnh s¸ch quy ®Þnh xuÊt nhËp khÈu cÇn ph¶i thay ®æi theo h­íng th«ng tho¸ng, ®¬n gi¶n cho phï hîp víi c¬ chÕ thÞ tr­êng. - ViÖc ®æi míi chÝnh s¸ch còng nh­ c¬ chÕ më cöa ra bªn ngoµi tr­íc tiªn ph¶i t¹o ra ®­îc nhiÒu ngµnh hµng, mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc víi ®Çy ®ñ nh÷ng tiªu chuÈn quèc tÕ vÒ mÆt chÊt l­îng. HÖ thèng v¨n b¶n ph¸p lý quy ®Þnh ph¶i ®¶m b¶o ®­îc tÝnh ®ång bé nhÊt qu¸n trong viÖc khuyÕn khÝch tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ tham gia s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu, cã hµm l­îng chÊt x¸m cao ®Ó t¹o nguån hµng æn ®Þnh, l©u dµi cho c¸c c«ng ty chuyªn ngµnh xuÊt nhËp khÈu. C¸c c¬ quan qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng th­¬ng m¹i cña Nhµ n­íc cÇn ®¶m b¶o qu¶n lý cung cÇu, tiÒn hµng, ®iÒu hoµ tæng cung vµ tæng cÇu. - VÒ l©u dµi c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh ph¶i ®­îc bæ sung, söa ®æi, t¹o ®iÒu kiÖn cho ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu ph¸t triÓn thuËn lîi. C¶i tiÕn chÕ ®é cÊp giÊy phÐp vµ nªn ¸p dông víi mÆt hµng cã h¹n ng¹ch, tiÕn tíi ¸p dông chÕ ®é ®Êu thÇu trong ph©n bæ h¹n ng¹ch, ®em l¹i sù c«ng b»ng cho c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu. Bªn c¹nh ®ã, nh÷ng quy ®Þnh vÒ h¶i quan còng nªn h¹n chÕ bít mét sè c«ng ®o¹n thùc hiÖn vµ thêi gian chê ®îi. 2. ChÝnh s¸ch thuÕ ChÝnh s¸ch thuÕ hîp lý sÏ n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ViÖt Nam nãi chung vµ cña Tocontap nãi riªng. Trªn thùc tÕ, trong thêi gian qua chÝnh s¸ch thuÕ cña Nhµ n­íc cßn bÊt hîp lý vµ v× vËy Nhµ n­íc còng nh­ Bé Tµi ChÝnh cÇn hoµn thiÖn h¬n n÷a vÒ luËt thuÕ xuÊt nhËp khÈu, luËt thuÕ GTGT… Ngoµi ra nÕu theo ®Þnh h­íng lÊy quèc doanh lµ chñ ®¹o th× møc thuÕ lîi tøc vµ thuÕ doanh thu cña doanh nghiÖp nhµ n­íc hiÖn nay ch­a hîp lý ®Ó cã thÓ c¹nh tranh víi khu vùc t­ nh©n. §Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp më réng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, thuÕ lîi tøc kinh doanh th­¬ng m¹i vµ thuÕ doanh thu cÇn ph¶i ®­îc Nhµ n­íc xem xÐt l¹i. §ång thêi Nhµ n­íc cÇn quy ®Þnh cô thÓ viÖc miÔn, gi¶m vµ hoµn l¹i thuÕ cho c¸c doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ®èi víi tõng mÆt hµng cô thÓ, tõng tr­êng hîp cô thÓ, nhÊt lµ ®èi víi nh÷ng mÆt hµng mµ Nhµ n­íc khuyÕn khÝch xuÊt nhËp khÈu. 3. ChÝnh s¸ch tû gI¸ ViÖc ®iÒu chØnh tû gi¸ hèi ®o¸i cã ý nghÜa hÕt søc quan träng ®Æc biÖt lµ ®èi víi doanh nghiÖp ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. Khi tû gi¸ hèi ®o¸i t¨ng lªn th× xuÊt khÈu cã lîi nh­ng nhËp khÈu l¹i bÞ thiÖt h¹i vµ ng­îc l¹i. Do ®ã môc tiªu cña chÝnh s¸ch tû gi¸ hèi ®o¸i trong thêi gian tíi lµ ph¶i th­êng xuyªn x¸c lËp vµ duy tr× tû gi¸ hèi ®o¸i æn ®Þnh vµ phï hîp, dùa trªn søc mua thùc tÕ cña ®ång ViÖt Nam víi ngo¹i tÖ, phï hîp víi cung cÇu trªn thÞ tr­êng, ®¶m b¶o sù æn ®Þnh kinh tÕ ®èi néi vµ t¨ng tr­ëng kinh tÕ ®èi ngo¹i lµ hÕt søc cÇn thiÕt. ChÝnh s¸ch tû gi¸ hèi ®o¸i tõ khi ®­îc ChÝnh phñ thùc hiÖn c¶i c¸ch trong c¬ chÕ ®iÒu hµnh tû gi¸ gi÷a ®ång USD vµ ®ång ViÖt Nam th× ®· cã sù linh ho¹t h¬n phÇn nµo, ®· khÐp l¹i kho¶ng c¸ch gi÷a tû gi¸ quy ®Þnh cña Ng©n hµng Trung ­¬ng víi thÞ tr­êng tù do, song cÇn linh ho¹t h¬n n÷a (kh«ng ®Þnh gi¸ qu¸ cao ®ång néi tÖ). Tuy nhiªn kh«ng nªn ¸p dông c¸c biÖn ph¸p ®iÒu chØnh ®ét ngét sÏ g©y ra nh÷ng có sèc mµ cÇn ®i s¸t thÞ tr­êng, nh»m khuyÕn khÝch xuÊt khÈu vµ ®¶m b¶o sù æn ®Þnh, t¨ng tr­ëng kinh tÕ. Tr­íc ®©y, khi nÒn kinh tÕ cña n­íc ta cßn trong c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp th× tû gi¸ cã sù ­u tiªn ®èi víi hµng xuÊt khÈu. Nh­ng tõ khi chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr­êng th× tû gi¸ ®­îc x¸c ®Þnh chung cho toµn bé c¸c ho¹t ®éng kinh doanh trong toµn nÒn kinh tÕ. ViÖc chuyÓn ®æi chÝnh s¸ch tû gi¸ nh­ vËy còng cã c¶ hai mÆt ­u, nh­îc cña nã. Ta cã thÓ thÊy, khi ¸p dông chÝnh s¸ch tû gi¸ chung nh­ vËy th× c¸c doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt khÈu sÏ ph¶i linh ®éng h¬n, cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm h¬n ®èi víi viÖc kinh doanh cña chÝnh m×nh v× kh«ng cßn sù ­u ®·i trong tû gi¸, qua ®ã cã thÓ t¹o tÝnh tù lËp cho doanh nghiÖp. Nh­ng bªn c¹nh ®ã ®«i lóc còng cã nh÷ng bÊt cËp. Ch¼ng h¹n nh­ khi tû gi¸ hèi ®o¸i gi÷a ®ång ViÖt Nam vµ ®ång ngo¹i tÖ thÊp, tøc lµ ®Þnh gi¸ cao ®ång néi tÖ vµ ho¹t ®éng xuÊt khÈu kh«ng cã sù hç trî nµo kh¸c th× ch¾c h¼n ho¹t ®éng xuÊt khÈu sÏ cã xu h­íng gi¶m. Së dÜ nh­ vËy v× khi xuÊt khÈu chóng ta sÏ thu ngo¹i tÖ vÒ vµ víi tû gi¸ thÊp th× khi ®æi ra ®ång néi tÖ, gi¸ trÞ thu l¹i sÏ thÊp. Do ®ã, Nhµ n­íc cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch vÒ tû gi¸ ®Ó hç trî cho ho¹t ®éng xuÊt khÈu khi tû gi¸ hèi ®o¸i cña Ng©n hµng ngo¹i th­¬ng t¨ng cao. 4. ChÝnh s¸ch tÝn dông Ph¸t triÓn hoµn thiÖn hÖ thèng tµi chÝnh Nhµ n­íc ®Æc biÖt lµ hÖ thèng Ng©n hµng th­¬ng m¹i, thóc ®Èy thÞ tr­êng vèn ph¸t triÓn nh»m ®¸p øng nhu cÇu vÒ vèn cho c¸c doanh nghiÖp. ChÝnh phñ cÇn h­íng vµo mét sè khã kh¨n bøc xóc ë hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp, ®Æc biÖt lµ doanh nghiÖp Nhµ n­íc – ch¼ng h¹n nh­ vÊn ®Ò thiÕu vèn. CÇn ®­a ra møc l·i suÊt tiÒn vay thÊp, víi thêi h¹n vay dµi, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp gi¶m chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n xuÊt ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña m×nh. Trong tr­êng hîp gi¸ c¶ thÞ tr­êng xuèng thÊp hay gi¸ nguyªn vËt liÖu trong n­íc t¨ng g©y thua lç cho c¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh hµng xuÊt khÈu th× Nhµ n­íc nªn xem xÐt hç trî b»ng quü b×nh æn gi¸ c¶ ®Ó gi¶m mét phÇn l·i suÊt tÝn dông. Song song víi vÊn ®Ò trªn mét vÊn ®Ò kh¸c mµ c¸c doanh nghiÖp quan t©m lµ thñ tôc vay vèn, thñ tôc vay vèn ph¶i ®¬n gi¶n nhanh chãng vµ thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp. * Mét trî gióp n÷a còng rÊt quan träng: §ã lµ viÖc ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i vµ cung cÊp th«ng tin vÒ thÞ tr­êng thÕ giíi cho c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu. §iÒu nµy ®­îc thÓ hiÖn qua m«i tr­êng kinh doanh quèc tÕ thuËn lîi víi nh÷ng mèi quan hÖ bu«n b¸n trao ®æi v¬i c¸c n­íc trªn thÞ tr­êng thÕ giíi. Cïng víi viÖc më réng c¸c quan hÖ song ph­¬ng, n­íc ta tõng b­íc ph¶i tham gia vµo c¸c quan hÖ ®a bªn cña khu vùc vµ thÕ giíi theo ph­¬ng thøc ®a d¹ng ho¸, ®a ph­¬ng ho¸ c¸c quan hÖ th­¬ng m¹i. Cho ®Õn nay ViÖt Nam ®· lµ thµnh viªn cña ASEAN, tham gia vµo khu vùc mËu dÞch tù do AFTA vµ diÔn ®µn Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D­¬ng APEC… §©y lµ mét ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam nãi chung vµ cho c¸c doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu nãi riªng. V× vËy nhµ n­íc cÇn ph¸t triÓn c¸c mèi quan hÖ nµy, ®ång thêi tÝch cùc h¬n n÷a trong c¸c chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ, chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i ®Ó t¹o tiÒn ®Ò cho viÖc gia nhËp c¸c tæ chøc kinh tÕ kh¸c. Tãm l¹i, ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty xuÊt nhËp khÈu t¹p phÈm Tocontap nãi riªng vµ c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu nãi chung, nh÷ng chÝnh s¸ch, biÖn ph¸p tõ phÝa Nhµ n­íc cÇn ph¶i ®­îc ®æi míi theo h­íng tÝch cùc, t¹o ra m«i tr­êng kinh doanh æn ®Þnh. KÕt luËn “C¹nh tranh ®Ó ®Þnh h×nh t­¬ng lai. N©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh ®Ó tån t¹i, ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn trªn thÞ tr­êng. N©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh .tranh ®Ó ®¹t tíi t­¬ng lai ®Çu tiªn…”. Víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña thÞ tr­êng vµ cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam nh­ hiÖn nay th× c¸c doanh nghiÖp kh«ng thÓ kh«ng ®¸nh gi¸ l¹i chÝnh m×nh tr­íc sù ph¸t triÓn ®ã. Vµ “kh¶ n¨ng c¹nh tranh” ph¶i thùc sù ®­îc nh¾c tíi. Qua qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh trong qu¸ khø còng nh­ trong hiÖn t¹i, kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña TOCONTAP trªn thÞ tr­êng lµ tèt. Tuy nhiªn trong c¬ chÕ thÞ tr­êng kh«ng thÓ tho¶ m·n ®­îc sù ®æi míi ®ang diÔn ra tõng giê tõng phót. T­¬ng lai lu«n bÞ ®e do¹ bëi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trong n­íc vµ n­íc ngoµi ®ang t×m mäi c¸ch ®Ó c¹nh tranh víi c«ng ty vµ møc ®é c¹nh tranh ngµy cµng trë nªn gay g¾t h¬n. Do ®ã viÖc n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty trong giai ®o¹n hiÖn nay lµ mét ®iÒu cÇn thiÕt. LuËn v¨n tèt nghiÖp “Gi¶i ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty xuÊt nhËp khÈu t¹p phÈm TOCONTAP” lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh t×m hiÓu, nghiªn cøu vÒ thùc tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Víi kh¶ n¨ng cña mét sinh viªn míi qua qu¸ tr×nh thùc tËp ng¾n em hy väng c¸c gi¶i ph¸p nµy dï kh«ng nhiÒu song cã thÓ phÇn nµo lµ t­ liÖu tham kh¶o cho viÖc ®Ò ra chiÕn l­îc cña c«ng ty trong thêi gian tíi. Mong r»ng víi nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®­îc cïng víi sù nhËn thøc ®óng ®¾n cña ban l·nh ®¹o vµ sù nç lùc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty, TOCONTAP sÏ ngµy cµng lín m¹nh vµ ph¸t triÓn h¬n n÷a. Cuèi cïng, em xin mét lÇn n÷a bµy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c tíi PGS-TS NguyÔn Duy Bét, Th¹c sü NguyÔn Träng Hµ vµ c¸c b¸c, c¸c c«, c¸c chó trong c«ng ty ®· tËn t×nh gióp ®ì, h­íng dÉn vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho em cã thÓ hoµn thµnh tèt ®Ò tµi nµy! Sinh viªn thùc hiÖn NguyÔn ThÞ Thu Thuû Tµi liÖu tham kh¶o 1. Pgs.ts nguyÔn duy bét: Gi¸o tr×nh Th­¬ng m¹i quèc tÕ-NXB Thèng Kª 1997. 2. Khoa th­¬ng m¹i-®hktqd: Gi¸o tr×nh Marketing Th­¬ng m¹i quèc tÕ-Hµ Néi 1997. 3. Khoa th­¬ng m¹i-®hktqd: Kinh tÕ vµ kinh doanh th­¬ng m¹i-dÞch vô trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. 4. Vò H÷u töu: Kü thuËt nghiÖp vô ngo¹i th­¬ng-NXB Gi¸o dôc 1998. 5. fred.rdavid: Kh¸i luËn vÒ qu¶n trÞ chiÕn l­îc. 6. Mforter: ChiÕn l­îc c¹nh tranh. 7. John show: ChiÕn l­îc thÞ tr­êng-NXB ThÕ giíi n¨m 1995. 8. Philip kotler: Qu¶n trÞ Marketing-NXB Thèng Kª. 9. th¸i quang sa: C¹nh tranh cho t­¬ng lai. 10. B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty xuÊt nhËp khÈu t¹p phÈm TOCONTAP vµ mét sè tµi liÖu kh¸c liªn quan ®Õn c«ng ty. 11. T¹p chÝ nghiªn cøu kinh tª. 12. Thêi b¸o kinh tÕ ViÖt Nam 13. Mét sè Website cung cÊp th«ng tin kinh tÕ. Môc lôc Lêi nãi ®Çu 1 Néi dung 2 PhÇn I: Lý luËn c¬ b¶n vÒ c¹nh tranh vµ n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp 2 I. Doanh nghiÖp vµ vÊn ®Ò c¹nh tranh cña doanh nghiÖp 2 1. Doanh nghiÖp vµ m«i tr­êng kinh doanh 2 2. Sù cÇn thiÕt ph¶i c¹nh tranh 4 3. Kh¸i niÖm, c¸c nh©n tè cÊu thµnh vµ vai trß cña c¹nh tranh 4 4. C¸c lo¹i h×nh c¹nh tranh 6 5. C¸c c«ng cô c¹nh tranh chñ yÕu cña doanh nghiÖp 9 II. N©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp 13 1. Kh¸i niÖm vµ c¸c yÕu tè t¹o nªn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp 13 2. C¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp 15 3. C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng tíi kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp 17 4. TÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan cña viÖc t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp nãi chung vµ cña c«ng ty TOCONTAP nãi riªng 23 PhÇn II: Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty xuÊt nhËp khÈu t¹p phÈm TOCONTAP 28 I. Giíi thiÖu vÒ c«ng ty 28 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn 28 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty 29 II. Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ c¹nh tranh vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty trong thêi gian qua 35 1. T×nh h×nh c¹nh tranh cña c«ng ty 35 2. KÕt qu¶ c¹nh tranh cña c«ng ty 42 3. §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty 52 PhÇn III: Gi¶i ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty xuÊt nhËp khÈu t¹p phÈm TOCONTAP 55 I. Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn kinh doanh cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m tíi 55 1. VÒ thÞ tr­êng 56 2. VÒ qu¶n lý 57 II. C¸c gi¶i ph¸p vi m« 1. T¨ng c­êng nghiªn cøu vµ x©y dùng mét chiÕn l­îc thÞ tr­êng toµn diÖn, më réng c¸ch thøc th©m nhËp thÞ tr­êng 57 2. Nghiªn cøu ®èi thñ c¹nh tranh 62 3. Lùa chän mÆt hµng chiÕn l­îc, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm vµ ®a d¹ng ho¸ c¸c mÆt hµng s¶n xuÊt kinh doanh 65 4. §Èy m¹nh hç trî tiªu thô ®Ó t¹o thÕ c¹nh tranh míi 69 5. N©ng cao tr×nh ®é sö dông c¸c yÕu tè tham gia vµo qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh 71 6. Mét sè gi¶i ph¸p kh¸c 75 III. C¸c gi¶i ph¸p vÜ m« 77 1. ChÝnh s¸ch vÒ xuÊt nhËp khÈu 77 2. ChÝnh s¸ch thuÕ 78 3. ChÝnh s¸ch tû gi¸ 78 4. ChÝnh s¸ch tÝn dông 79 KÕt luËn 81 Tµi liÖu tham kh¶o 82

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty xuất nhập khẩu tạp phẩm TOCONTAP.doc
Luận văn liên quan