Đề tài Thực trạng kinh doanh của doanh nghiệp tại công ty cp dược và vật tư thú y Hà Nội (hanvet)

LỜI NÓI ĐẦU Công ty cổ phần Dược và vật tư thú y (HANVET), tiền thân là xí nghiệp bao bì và dụng cụ thú y có trụ sở chính tại số 88 đường Trường Chinh-Quận Đống Đa-Hà Nội. Trong đợt tiến hành cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước, xí nghiệp đã được Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn quyết định chọn làm đơn vị điểm. Từ khi bắt đầu hoạt động đến nay công ty đã luôn thành công trong lĩnh vực kinh doanh của mình. Vì vậy để nâng cao kiến thức chuyên ngành Thương mại quốc tế tại thực tiễn hoạt động kinh doanh ở cơ sở sau những hệ thống lý luận đã được học ở trường tôi đã chọn công ty cổ phần Dược và vật tư thú y là đơn vị thực tập. Được sự dìu dắt hướng dẫn của thầy giáo Nguyễn Văn Thanh, cùng sự giúp đỡ tận tình của các chú tại phòng tài chính kế toán của công ty trong thời gian thực tập tổng hợp 4 tuần tôi đã học hỏi và nắm bắt được nhiều điều về nghiệp vụ cũng như trong kinh doanh. Bài báo cáo thực tập tổng hợp này tôi muốn trình bày sơ qua về những hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần Dược và vật tư thú y, với những gì nắm bắt được sau 4 tuần thực tập tại cơ sở. Báo cáo gồm 3 phần: I./ Những vấn đề chung về doanh nghiệp. II./ Thực trạng kinh doanh của doanh nghiệp. III./Phương hướng hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian tới. Nếu có thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ tới số ***********

doc11 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 20/05/2013 | Lượt xem: 1862 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực trạng kinh doanh của doanh nghiệp tại công ty cp dược và vật tư thú y Hà Nội (hanvet), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu C«ng ty cæ phÇn D­îc vµ vËt t­ thó y (HANVET), tiÒn th©n lµ xÝ nghiÖp bao b× vµ dông cô thó y cã trô së chÝnh t¹i sè 88 ®­êng Tr­êng Chinh-QuËn §èng §a-Hµ Néi. Trong ®ît tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc, xÝ nghiÖp ®· ®­îc Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n quyÕt ®Þnh chän lµm ®¬n vÞ ®iÓm. Tõ khi b¾t ®Çu ho¹t ®éng ®Õn nay c«ng ty ®· lu«n thµnh c«ng trong lÜnh vùc kinh doanh cña m×nh. V× vËy ®Ó n©ng cao kiÕn thøc chuyªn ngµnh Th­¬ng m¹i quèc tÕ t¹i thùc tiÔn ho¹t ®éng kinh doanh ë c¬ së sau nh÷ng hÖ thèng lý luËn ®· ®­îc häc ë tr­êng t«i ®· chän c«ng ty cæ phÇn D­îc vµ vËt t­ thó y lµ ®¬n vÞ thùc tËp. §­îc sù d×u d¾t h­íng dÉn cña thÇy gi¸o NguyÔn V¨n Thanh, cïng sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c chó t¹i phßng tµi chÝnh kÕ to¸n cña c«ng ty trong thêi gian thùc tËp tæng hîp 4 tuÇn t«i ®· häc hái vµ n¾m b¾t ®­îc nhiÒu ®iÒu vÒ nghiÖp vô còng nh­ trong kinh doanh. Bµi b¸o c¸o thùc tËp tæng hîp nµy t«i muèn tr×nh bµy s¬ qua vÒ nh÷ng ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn D­îc vµ vËt t­ thó y, víi nh÷ng g× n¾m b¾t ®­îc sau 4 tuÇn thùc tËp t¹i c¬ së. B¸o c¸o gåm 3 phÇn: I./ Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ doanh nghiÖp. II./ Thùc tr¹ng kinh doanh cña doanh nghiÖp. III./Ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty trong thêi gian tíi. I./ Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ doanh nghiÖp. 1./ Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty: Tr­íc khi tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸, c«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vµ kinh doanh thuèc thó y lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc thuéc Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n cã qui m« võa, kinh doanh t­¬ng ®èi cã hiÖu qu¶. Trô së chÝnh t¹i sè nhµ 88 ®­êng Ch­êng Trinh - quËn §èng §a - Hµ néi. XÝ nghiÖp ®­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè... Ngµy 1-10-1988 cña Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n víi chøc n¨ng chÝnh lµ s¶n xuÊt vµ kinh doanh c¸c lo¹i bao b× dïng trong ngµnh thó y vµ c¸c lo¹i dông cô phôc vô cho ngµnh. Lóc ban ®Çu, c«ng ty chØ lµ mét nhãm h¬n 50 c¸n bé c«ng nh©n viªn bÞ gi¶m biªn chÕ, tr×nh ®é chuyªn m«n thÊp, bÞ t¸ch ra tõ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc kh¸c cã cïng ngµnh nghÒ víi sè vèn kinh doanh kh«ng ®¸ng kÓ. MÆt hµng s¶n xuÊt cña c«ng ty h¹n hÑp l¹i bÞ ®Æt ngay c¹nh “c«ng ty mÑ” nªn cã nhiÒu bÊt lîi khi tham gia vµo s¶n xuÊt kinh doanh víi t­ c¸ch lµ mét chñ thÓ ®éc lËp. Nhãm c¸n bé “bÞ gi¶m biªn chÕ nµy ®· dùa vµo nhau g©y dùng c«ng ty” tõ con sè 0. Ngµy 31-7-1991 theo quyÕt ®Þnh sè 229NN/TCCB/Q§ cña Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n xÝ nghiÖp bao b× vµ dông cô thó y ®­îc ®æi tªn thµnh xÝ nghiÖp D­îc vµ vËt t­ thó y víi chøc n¨ng s¶n xuÊt vµ kinh doanh c¸c lo¹i thuèc thó y ho¸ d­îc, vËt t­ bao b× phôc vô cho c¸c ngµnh thó y theo ®óng c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc. XÝ nghiÖp thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n kinh doanh ®éc lËp, cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, cã con dÊu riªng vµ më tµi kho¶n t¹i ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n. §Ó cã ®iÒu kiÖn kinh doanh, c«ng ty ph¶i tæ chøc huy ®éng vèn gãp cña mçi c¸n bé. Ngµnh nghÒ ban ®Çu lµ s¶n xuÊt c¸c bao b×, dông cô trong lÜnh vùc thó y víi yªu cÇu vÒ kü thuËt t­¬ng ®èi th« s¬. Víi c¸ch lùa chän ngµnh nghÒ kinh doanh nh­ vËy, c«ng ty ch­a cÇn ph¶i ®Çu t­ lín, sè c¸n bé ch­a cÇn ph¶i cã chuyªn m«n cao míi lµm ®­îc. ThËm chÝ, víi c«ng viÖc chñ yÕu sö dông lao ®«ng phæ th«ng, c«ng ty ®· tæ chøc gia c«ng thuª ngoµi víi ®èi t­îng lµ ng­êi nhµ cña c¸n bé nh©n viªn c«ng ty. Tõ n¨m 1990, víi kinh nghiÖm vµ sè vèn tÝch luü ®­îc, c«ng ty b­íc ®Çu tæ chøc viÖc mua b¸n thuèc thó y. Sau ®ã mét vµi n¨m, c«ng ty b¾t ®Çu tiÕn hµnh s¶n xuÊt thuèc thó y ë møc ®é ®¬n gi¶n nh­: san lÎ thuèc tõ l« lín... HiÖn nay ho¹t ®éng chñ yÕu cña c«ng ty lµ s¶n xuÊt thuèc thó y. §Æc ®iÓm nµy xuÊt ph¸t tõ ®iÒu kiÖn kinh doanh trong ngµnh thó y lµ kho¶ng 5-7 n¨m trë l¹i ®©y th× tû suÊt lîi nhuËn cña viÖc mua b¸n ngµy cµng gi¶m trong khi tû suÊt lîi nhuËn cña s¶n xuÊt vÉn ë møc t­¬ng ®èi cao. Trong 10 n¨m qua xÝ nghiÖp ®· tr¶i qua nhiÒu thö th¸ch th¨ng trÇm vµ cã nhiÒu biÕn ®æi, xÝ nghiÖp ®· kh«ng ngõng ph¸t triÓn ®i lªn vµ tù kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña ma×nh trªn thÞ tr­êng thuoãc thó y. Tõ nh÷ng c¨n cø nµy vµ ®Ó ®¸p øng víi nhu cÇu ph¸t triÓn trong giai ®o¹n míi Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ®· cã quyÕt ®Þnh chän xÝ nghiÖp lµm ®¬n vÞ ®iÓm trong ®ît tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc. Ngµy 29-2-1999, toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn ®· nhÊt trÝ víi ph­¬ng ¸n chuyÓn ®æi doanh nghiÖp thµnh c«ng ty cæ phÇn D­îc vµ vËt t­ thó y. Ngµy 18-3-1999 Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ®· cã quyÕt ®Þnh sè 53/1999/Q§/BNN/TCCB chÝnh thøc chuyÓn xÝ nghiÖp thµnh c«ng ty cæ phÇn víi tªn gäi ®Çy dñ lµ: C«ng ty cæ phÇn D­îc vµ vËt t­ thó y. Tªn giao dÞch quèc tÕ : Pharmaceutical and Veterinary Material Company. Tªn viÕt t¾t: HANVET. C«ng ty cæ phÇn d­îc vµ vËt t­ thó y lµ ph¸p nh©n theo luËt ph¸p ViÖt Nam kÓ tõ ngµy ®­îc cÊp ®¨ng ký kinh doanh, thùc hiÖn h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc laapj, cã con dÊu vµ tµi kho¶n riªng, ®­îc ho¹t ®éng theo ®iÒu lÖ cña c«ng ty cæ phÇn vµ ®iÒu luËt c«ng ty. Nh­ vËy, sau 10 n¨m ho¹t ®éng liªn tôc vµ lµm ¨n cã l·i, giê ®©y lÞch sö cña c«ng ty ®· b­íc sang mét trang míi. Sù t¨ng tr­ëng cña c«ng ty 10 n¨m qua ®­îc thÓ hiÖn qua b¶ng sau: §¬n vÞ tÝnh: 1000 ®ång N¨m Tæng doanh thu Nép NSNN L·i TNBQ cña NL§(®ång/ ng­êi/ th¸ng) 1989 1.355.900 34.500 49.000 120 1990 1.967.200 47.200 11.400 140 1991 2.897.400 54.200 23.200 170 1992 4.783.400 94.200 28.800 245 1993 6.490.000 140.600 58.300 390 1994 11.541.100 195.400 278.300 420 1995 17.023.200 22.400 182.400 450 1996 20.440.600 331.900 380.000 500 1997 26.000.000 465.000 500.000 600 1998 27.000.000 500.000 500.000 700 2./ C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y, chøc n¨ng vµ nhiÖm vô hiÖn t¹i cña c«ng ty: Lµ doanh nghiÖp chuyªn s¶n xuÊt vµ cung cÊp thuèc thó y phôc vô ngµnh ch¨n nu«i ph¸t triÓn nªn bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ph¶i gän nhÑ vµ phï hîp ®¶m b¶o cho s¶n xuÊt vµ kinh doanh cña c«ng ty ph¸t triÓn. Tæ chøc qu¶n lý bé m¸y cña c«ng ty ®­îc thùc hiÖn theo ph­¬ng ph¸p ra quyÕt ®Þnh tõ trªn xuèng, tæ chøc qu¶n lý theo mét cÊp chøc n¨ng cao nhÊt lµ ban gi¸m ®èc gåm 1 gi¸m ®èc vµ 1 phã gi¸m ®èc, c¸c phßng ban cã tr¸ch nhiÖm tham m­u vµ gióp viÖc cho ban gi¸m ®èc trong viÖc ra c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý. C¸c phßng ban gåm cã: Phßng kinh doanh tæng hîp: lµ kh©u cuèi cïng cña kh©u s¶n xuÊt, lµ n¬i tiÕp nhËn, ph©n phèi c¸c s¶n phÈm cña doanh nghiÖp tíi cac ®¹i lý vµ c¸c kªnh tiªu thô. Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng t¸c tµi chÝnh, h¹ch to¸n s¶n xuÊt kinh doanh, thanh quyÕt to¸n víi nhµ n­íc, ®ång thêi cung cÊp tµi liÖu,th«ng tin kinh tÕ cÇn thiÕt. - Ngoµi c¸c phßng ban, c«ng ty cßn cã mét m¹ng l­íi ph©n phèi s¶n phÈm lµ c¸c cöa hµng, c¸c ®¹i lý trùc thuéc, t¹i c¸c tØnh phÝa Nam c«ng ty cã mét chi nh¸nh b¸n hµng t¹i sè 28 M¹c §Ünh Chi, ë phÝa B¾c c«ng ty cã mét chi nh¸nh ®Æt t¹i thÞ trÊn §«ng Anh. HiÖn nay ho¹t ®éng chñ yÕu cña c«ng ty lµ s¶n xuÊt thuèc thó y, víi c¸c ngµnh nghÒ sau: + C«ng nghiÖp thuèc thó y + C«ng nghiÖp chÕ biÕn thøc ¨n gia sóc + Th­¬ng nghiÖp b¸n bu«n vµ b¸n lÎ. 3./ M«i tr­êng kinh doanh cña ®¬n vÞ: C«ng ty cæ phÇn D­îc vµ vËt t­ thó y lµ mét doanh nghiÖp chuyªn s¶n xuÊt vµ cung øng thuèc thó y phôc vô nghµnh ch¨n nu«i ph¸t triÓn, do ®ã kh¸ch hµng cña c«ng ty lµ c¸c hé n«ng d©n trong c¶ n­íc chñ yÕu lµ n«ng d©n ë c¸c tØnh B¾c Bé vµ Nam Bé. Ngµnh nghÒ kinh doanh cña c«ng ty ch­a æn ®Þnh, ch­a tËp chung vµo mét ho¹t ®éng nµo. C¸c c¬ héi kinh doanh ch­a cã nhiÒu l¹i bÞ c¹nh tranh m¹nh bëi chÝnh “ c«ng ty mÑ ”cã cïng ngµnh nghÒ. Nguyªn liÖu ®Ó s¶n xuÊt cña c«ng ty ®­îc nhËp chñ yÕu tõ Trung Quèc vµ c¸c n­íc Ch©u ¢u. C«ng ty cæ phÇn D­îc vµ v©t t­ thó y víi sè vèn ®iÒu lÖ ban ®Çu lµ 4.000.000.000 VN§. Trong ®ã phÇn vèn cña nhµ n­íc lµ 800.000.000 VN§ vµ phÇn vèn gãp cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp lµ 3.200.000.000 VN§. VÒ ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt c«ng ty cã diÖn tÝch mÆt b»ng lµ 1.400 m2 . §Ó thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt c«ng ty tæ chøc 3 ph©n x­ëng s¶n xuÊt, mçi ph©n x­ëng cã chøc n¨ng nhiÖm vô riªng. NhiÖm vô chÝnh cña tõng ph©n x­ëng nh­ sau: - Ph©n x­ëng I: lµ ph©n x­ëng ®ãng gãi thuèc bét. §©y lµ ph©n x­ëng chuyªn s¶n xuÊt ra c¸c lo¹i thuèc gãi, thuèc lä bét trªn c¬ së nguyªn vËt liÖu chÝnh. - Ph©n x­ëng II: lµ ph©n x­ëng thuèc n­íc. §©y lµ ph©n x­ëng chuyªn s¶n xuÊt ra c¸c lo¹i thuèc d¹ng n­íc ®­îc ®ãng trong c¸c lä, èng trªn c¬ së c¸c nguyªn vËt liÖu chÝnh ®· ®­îc phèi chÕ. Ph©n x­ëng III: lµ ph©n x­ëng ®ãng gãi s¶n xuÊt c¸c lo¹i bao b× phôc vô cho ph©n x­ëng I vµ Ph©n x­ëng II. Qu¶n lý c¸c ph©n x­ëng lµ c¸c qu¶n ®èc ph©n x­ëng, chÞu tr¸ch nhiÖm phô tr¸ch chung, d­íi ®ã lµ c¸c tæ tr­ëng. Thêi gian gÇn ®©y, do nhu cÇu ®ßi hái cao cña thÞ tr­êng c«ng ty lu«n t×m h­íng n©ng cao chÊt l­îng s¶n xuÊt b»ng c¸ch ®æi míi n©ng cÊp thiÕt bÞ. Do h¹n chÕ vÒ vèn ®Çu t­ nªn c«ng ty tiÕn hµnh ®æi míi tõng phÇn, tõ ®ã hiÖu qu¶ s¶n xuÊt n©ng lªn râ rÖt. II./ Thùc trang kinh doanh cña doanh nghiÖp. 1./ T×nh h×nh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty: §¬n vÞ tÝnh: 1000 ®ång N¨m Doanh thu Chi phÝ Lîi nhuËn Nép NS Thu nhËp b×nh qu©n NL§ 1999 25.000.000 24.250.000 750.000 1.600.000 800 2000 32.000.000 30.200.000 1.800.000 1.900.000 850 2./ T×nh h×nh s¶n xuÊt vµ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty: 2.1./ C¸c lÜnh vùc kinh doanh cña c«ng ty. Thµnh phÈm cña c«ng ty trªn 90% lµ thuèc thó y c¸c lo¹im bao gåm ¶ c¸c lo¹i thuèc kh¸ng sinh, c¸c lo¹i thuèc bæ...ngoµi ra cßn cã c¸c lo¹i thuèc t¨ng träng. * VÒ mÉu m·: ®Æc ®iÓm thµnh phÈm cña c«ng ty lµ ®a d¹ng vÒ mÉu m·: vÝ dô nh­ c¸c lo¹i thuèc kh¸ng sinh th× ®ãng lä nh­ Penicillin, Streptomycin..., c¸c lo¹i thuèc bæ d¹ng n­íc th× ®ãng èng nh­ vitamin B1, vitamin C..., c¸c lo¹i thuèc t¨ng träng vµ kh¸ng sinh d¹ng bét kh¸c l¹i ®­îc bao gãi b»ng nh·n thiÕc, tói PE nh­ Anti CRD, Bcomplex 100g... * VÒ sè l­îng: s¶n phÈm cña c«ng ty ®­îc s¶n xuÊt nhiÒu hay Ýt ®­îc c¨n cø vµo nhu cÇu cña thÞ tr­êng ë tõng thêi kú. §èi víi thuèc thó y, nhu cÇu cña thÞ tr­êng chØ vµo mïa hÌ vµ nh÷ng th¸ng cã dÞch bÖnh ph¸t triÓn, mïa lò lôt, cßn nh÷ng th¸ng gi¸p vô do ng­êi ch¨n nu«i bËn lµm viÖc ngoµi ®ång, viÖc tiªu thô chËml¹i nªn c«ng ty chØ tËp trung hµng dù tr÷ ®Ó b¸n khi thÞ tr­êng cÇn. Víi ph­¬ng ch©m s¶n xuÊt cho ai, s¶n xuÊt lo¹i nµo, s¶n xuÊt nh­ thÕ nµo, c«ng ty lu«n coi träng c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng nh»m tr¸nh t×nh tr¹ng ø ®äng s¶n phÈm. HiÖn nay nh÷ng s¶n phÈm mµ c«ng ty ®ang s¶n xuÊt hµng lo¹t lµ: - Kh¸ng sinh c¸c lo¹i: trªn 5 triÖu lä/n¨m - Vitamin c¸c lo¹i: 5 triÖu èng/n¨m - T¨ng träng c¸c lo¹i: 800.000 gãi/n¨m * VÒ chÊt l­îng: do nhu cÇu tiªu dïng ngµy cµng cao, yªu cÇu vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm lu«n ®­îc t¨ng lªn. V× vËy, s¶n phÈm khi kiÓm tra ë bé phËn KCS ®¹t chÊt l­îng lo¹i A míi ®­îc nhËp kho. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y s¶n phÈm cña c«ng ty lu«n ®­îc c«ng nhËn lµ s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao. Do nh÷ng h¹n chÕ vÒ ®iÒu kiÖn kü thuËt, vÒ qu¶n lý vµ tæ chøc s¶n xuÊt nªn thuèc cña c«ng ty ch­a h¼n ®· c¹nh tranh ®­îc víi tÊt c¶ c¸c lo¹i thuèc ngo¹i nhËp ®ang trµn vµo thÞ tr­êng n­íc ta hiÖn nay. V× vËy c«ng ty cÇn ph¶i tæ chøc qu¶n lý thµnh phÈm mét c¸ch chÆt chÏ. 2.2./ Quy tr×nh nhËp khÈu cña c«ng ty. §Ó cã ®­îc nh÷ng nguyªn liÖu s¶n xuÊt th× c«ng ty ph¶i nhËp khÈu nguyªn liÖu ë thÞ tr­êng ngoµi n­íc. Quy tr×nh mua hµng cña c«ng ty diÔn ra nh­ sau: B1 Hái gi¸: C«ng ty ®Ò nghÞ bªn b¸n b¸o cho biÕt vÒ gi¸ c¶ vµ c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó mua hµng. Néi dung: tªn hµng, sè l­îng, chÊt l­îng, th¬× gian giao hµng mong muèn, quy c¸ch thanh to¸n.S¶n phÈm mµ c«ng ty mua lµ s¶n phÈm thuéc ngµnh d­îc nªn chÊt l­îng lµ yÕu tè v« cïng quan träng. ChÊt l­îng hµng träng ®iÒu kiÖn mua hµng ®­îc dùa trªn hai c¬ së chÝnh nh­ theo d­îc ®iÎn BP93, 98 hoÆc VSP22, 23. B2 §Æt hµng: Sau khi ®· cã ®­îc nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt, c«ng ty sÏ ®­a ra ®Ò nghÞ ký kÕt hîp ®ång d­íi h×nh thøc ®Æt hµng. B3. Ký kÕt hîp ®ång Sau khi 2 bªn ®· thèng nhÊt tho¶ thuËn víi nhau vÒ ®iÒu kiÖn giao dÞch sÏ lËp mét v¨n b¶n cã ch÷ ký cña hai bªn ®Ó x¸c nh©n gäi lµ b¶n hîp ®ång. 2.3./ Quy tr×nh s¶n xuÊt cña c«ng ty. Do tÝnh chÊt nguyªn liÖu ®· nhËp vÒ lµ thuèc d­íi d¹ng s¬ chÕ, vÒ ®Õn c«ng ty kÕt hîp c¸c thµnh phÇn thuèc víi nhau t¹o ra thuèc ®Æc trÞ cho nªn vÒ c«ng nghÖ s¶n xuÊt c«ng ty chØ cã mét sè kh©u tù ®éng cßn l¹i c¸c kh©u lµ lao ®éng thñ c«ng. S¶n phÈm thuèc cña c«ng ty chØ tån t¹i d­íi d¹ng thuèc n­íc vµ thuèc bét. Nguyªn t¾c trong chÕ phÈm thuèc cña c«ng ty lu«n ®­îc tu©n thñ 3 ®iÒu sau: - Thuèc kh«ng cã tÝnh chÊt t­¬ng kþ - Thuèc cã tÝnh dung n¹p. - T¨ng c­êng hiÖp ®ång t¸c dông. Cã thÓ kh¸i qu¸t quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña c«ng ty nh­ sau: Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt thuèc bét: Nguyªn vËt liÖu Phèi chÕ §ãng gãi, lä NhËp kho KiÓm tra (KCS) Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt thuèc n­íc: Nguyªn vËt liÖu Pha chÕ TiÖt trïng §ãng èng D¸n nh·n KiÓm tra (KCS) NhËp kho 3./ Kh¸i qu¸t vÒ m«i tr­êng kinh doanh vµ thÞ tr­êng cña c«ng ty. C«ng ty cæ phÇn D­îc vµ vËt t­ thó y lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt vµ kinh doanh c¸c mÆt hµng vÒ thuèc thó y phôc vô cho ngµnh ch¨m nu«i ph¸t triÓn víi c¸c nguyªn liÖu ®­îc nhËp trùc tiÕp cña n­îc ngoµi do ®ã vÊn ®Ò chñ yÕu cña c«ng ty lµ viÖc tiªu thô s¶n phÈm, tiÕp thÞ vµ nghiªn cøu ph¸t triÓn cña s¶n phÈm míi, do ®ã viÖc nghiªn cøu m«i tr­¬ng marketing QG lµ rÊt quan träng. M«i tr­êng trong n­íc lµ n¬i mµ c«ng ty dùa vµo nã ®Ó t¹o ra bµn ®¹p cho c¸c ho¹t ®éng ngoµi n­íc cña m×nh. Ngoµi ra sù vËn hµnh cña c¸c thÞ tr­êng ngo¹i hèi lµ mèi quan t©m trùc tiÕp cña c«ng ty ®Ó h¹n chÕ ®­îc nh÷ng rñi ro trong vÊn ®Ò thanh to¸n c¸c c¸n bé thuéc phßng tµi chinhs kÕ to¸n ph¶i n¾m b¾t kÞp thêi nh÷ng sù thay ®æi vÒ tû gi¸ ®Ó trong qu¸ tr×nh ký kÕt hîp ®ång vµ thanh to¸n c«ng ty kh«ng bÞ thiÖt h¹i. 4.HÖ thèng tæ chøc, nh©n sù vµ c¸c gi¶i ph¸p huy ®éng vèn cña c«ng ty. C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty lµ kh¸ gän nhÑ, kh«ng bµi b¶n cång kÒnh, víi nguyªn t¾c tæ chøc trùc tuyÕn kÕt hîp víi ph©n cÊp qu¶n lý theo chøc n¨ng. S¬ ®å bé m¸y tæ chøc cña c«ng ty: (B¶ng I) HiÖn nay sè nh©n viªn c«ng ty lµ 170 ng­êi. Bªn c¹nh c¸c nh©n viªn cã n¨ng lùc phï hîp th× còng cã mét sè nh©n viªn ®­îc nhËn vµo lµm do c¸c mèi quan hÖ víi c«ng ty. Sè nh©n viªn nµy chñ yÕu lµ c«ng nh©n s¶n xuÊt. Ngoµi ra cã mét bé phËn kh«ng nhá lµ lao ®éng thêi vô thuª ngoµi kh«ng thuéc biªn chÕ cña c«ng ty. §Ó cã ®iÒu kiÖn kinh doanh, c«ng ty ph¶i tæ chøc huy ®éng vèn gãp cña m«ic c¸n bé. TÊt c¶ c¸c thµnh viªn cña c«ng ty khi ®­îc thõa nhËn thuéc biªn chÕ chÝnh thøuc ®Òu ph¶i ®ãng gãp vµo c«ng tu mét kho¶n tiÒn quy ®Þnh ®­îc gäi lµ “tiÒn x©y dùng c«ng ty”cã tÝnh chÊt gãp vèn vµ ký c­îc. §©y lµ kho¶n tiÒn c«ng ty huy ®éng cña mäi thµnh viªn lµm vèn kinh doanh, ®­îc tr¶ l¹i cao h¬n l·i suÊt ng©n hµng mét chót vµ lµ kho¶n ®Ó xö lý khi c¸c nh©n viªn g©y thiªtj h¹i cho c«ng ty. 5. T×nh h×nh tæ chøc thanh to¸n cña c«ng ty. Ph­¬ng thøc thanh to¸n víi nhµ cung cÊp ë c«ng ty ®­îc thùc hiÖn phæ biÕn th«ng qua h×nh thøc th­ tÝn dông (L/C) hoÆc ®iÖn chuyÓn tiÒn (TTR). ViÖc lùa chän h×nh thøc thanh to¸n ®­îc hai bªn tho¶ thuËn tr­íc vµ thèng nhÊt tr­íc khi ký vµo hîp ®ång. Hîp ®ång ký kÕt gi÷a c«ng ty vµ nhµ cung cÊp n­íc ngoµi lµ c¨n cø quan träng ®Ó c«ng ty tiÕn hµnh c¸c thñ tôc cÇn thiÕt nh­ ®¨ng ký mua ngo¹i tÖ víi ng©n hµng, lµm thñ tôc më (L/C) hay thñ tôc chuyÓn tiÒn . Tr×nh tù tiÐn hµnh thanh to¸n: sau khi kü kÕt hîp ®ång víi nhµ cung cÊp, c¨n cø vµo néi dung vµ gi¸ trÞ hîp ®ång, c«ng ty tiÕn hµnh c¸c thñ tôc cÇn thiÕt nh­ mua ngo¹i tÖ, më L/C, thanh to¸n víi nhµ cung cÊp. C«ng ty thanh to¸n b»ng L/C sau khi xem xÐt c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cã thÓ më L/C, ng©n hµng sÏ tiÕn hµnh më L/C. ViÖc thanh to¸n sÏ ®­îc tiÕn hµnh khi ng©n hµng bªn b¸n göi ®ñ bé chøng tõ thanh to¸n cho ng©n hµng vµ yªu cÈu c«ng ty ký hËu thanh to¸n theo quy ®Þnh. Th«ng th­êng c«ng ty sÏ thanh to¸n 85% trÞ gi¸ L/C cho ng­êi b¸n, ngay sau khi nhËn ®­îc bé chøng tõ ®Çy ®ñ do ng©n hµng bªn b¸n göi. Cßn 15% trÞ gi¸ L/C sÏ ®­îc thanh to¸n ngay sau khi c«ng ty nhËn ®­îc hµng. NÕu thanh to¸n b»ng ®iÖn chuyÓn tiÒn (TTR) th× thñ tôc thanh to¸n ®¬n gi¶n sÏ ®­îc tiÕn hµnh sau khi nhËn ®­îc hµng. §Ó tiÕn hµnh thanh to¸n c¸c bé thanh to¸n cÇn ®­a ra ng©n hµng hîp ®ång kinh tÕ, c¸c chøng tõ, ho¸ ®¬n liªn quan. Sau khi kiÓm tra tÝnh hîp lÖ cña giÊy tê ng©n hµng sÏ chuyÓn tiÒn cho ng­êi b¸n. Tuy nhiªn ph¹m vi ¸p dông h×nh thøc thanh to¸n b»ng TTR kh«ng lín, th«ng th­êng chØ ¸p dông víi nhµ cung øng cña c«ng ty, cã quan hÖ l©u dµi vµ cã sù tin t­ëng lÉn nhau míi chÊp nhËn thanh to¸n b»ng ph­¬ng ph¸p nµy. III./ ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty trong thêi gian tíi: 1./ Ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng. - Ph¸t triÓn, më réng quy m« kinh doanh cña c«ng ty. - Hoµn thiÖn m« h×nh tæ chøc. - Cñng cè vµ kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ vÒ thÞ tr­êng cò ph¸t huy më réng thÞ tr­êng míi. - PhÊn ®Êu ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶ ngµy cµng cao, më réng ho¹t ®éng kinh doanh tÝch luü t¨ng nguån vèn, thùc hiÖn nép quü ng©n s¸ch nhµ n­íc ph¸t triÓn c«ng ty. 2./ §¸nh gi¸ tæng hîp vµ kiÕn nghÞ biÖn ph¸p ph¸t triÓn kinh doanh cña ®¬n vÞ. Nguyªn liÖu ®Ó s¶n xuÊt cña c«ng ty chñ yÕu lµ nhËp tõ n­íc ngoµi, khi vÒ ®Õn c¶ng c«ng ty kh«ng cã ®iÒu kiÖn ®Ó kiÓm tra chÊt l­îng vµ sè l­îng hµng, thuª kho b·i, thuª kiÓm ®Þnh ®Ó tiÕn hµnh kiÓm tra do vÊn ®Ò ng©n s¸ch h¹n hÑp v× vËy viÖc sè l­îng hµng thiÕu, chÊt l­îng kh«ng ®¶m b¶o lµ viÖc th­êng gÆp ®èi víi c«ng ty do ®ã c«ng ty th­êng chÞu nhiÒu tæn thÊt. HiÖn nay nguån tµi chÝnh cña c«ng ty ®­îc ­u tiªn cho ®µu t­ thiÕt bÞ m¸y mãc, nhµ x­ëng vµ chÝnh s¸ch ®·i ngé trùc tiÕp vÒ vËt chÊt cho ng­êi lao ®éng, cßn viÖc bè trÝ c¸c nguån tµi chÝnh cho ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cña c«ng ty cßn mang tÝnh chÊt ch¾p v¸, ch­a trë thµnh mét chiÕn l­îc râ rµng. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ c«ng ty cÇn thiÕt ph¶i x©y dùng chiÕn l­îc l©u dµi cho vÊn ®Ò n©ng cao chÊt l­îng nguån nh©n lùc. Bëi v× tr×nh ®é kiÕn thøc vµ chuyªn m«n cña ng­êi lao ®éng cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn c¸c quy chÕ cô thÓ ®Ó khuyÕn khÝch mäi thµnh viªn trong c«ng ty häc tËp n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n. KÕt luËn C«ng ty cæ phÇn d­îc vµ vËt t­ thó y ®­îc thµnh lËp theo sù chuyÓn ®æi c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc theo sù chuyÓn ®æi c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc sang h×nh thøc cæ phÇn ho¸. Ho¹t ®éng cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m qua ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ. Quy m« s¶n xuÊt ngµy mét t¨ng. Hµng n¨m c«ng ty ®· tiªu thô ®­îc mét sè l­îng lín c¸c s¶n phÈm d­îc phôc vô cho ngµnh ch¨n nu«i ph¸t triÓn, gãp mét phÇn nhá bÐ vµo viÖc ph¸t triÓn ngµnh n«ng nghiÖp ch¨n nu«i cña ®Êt n­íc. Tuy nhiªn, vÉn cßn tån t¹i nh÷ng bÊt cËp khã kh¨n cÇn ph¶i xem xÐt gi¶i quyÕt ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh, ®Ó doanh nghiÖp ngµy cµng ph¸t triÓn lín m¹nh h¬n n÷a.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập Tại Công ty CP Dược và Vật tư thú y HN (HANVET).DOC
Luận văn liên quan