Đề tài Thực trạng và giải pháp đảm bảo an ninh lương thực gắn với xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay

Đề tài: Thực trạng và giải pháp đảm bảo an ninh lương thực gắn với xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay (74 trang) MỤC LỤC A. LỜI MỞ ĐẦU B. NỘI DUNG PHẦN I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ AN NINH LƯƠNG THỰC VÀ XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ AN NINH LƯƠNG THỰC VÀ XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO 1. Cơ sở lý luận về an ninh lương thực 1.1 Khái niệm về an ninh lương thực 1.2 Vai trò của an ninh lương thực 1.3 Đặc điểm về đảm bảo an ninh lương thực ở nước ta 1.4 An ninh lương thực trong chuẩn nghèo mới 2. Cơ sở lý luận về xoá đói giảm nghèo 2.1 Khái niệm về đói nghèo 2.2 Đặc điểm và tính đa dạng của nghèo đói ở nước ta 2.3 Nguyên nhân của nghèo đói II. NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ ĐẢM BẢO AN NINH LƯƠNG THỰC HƯỚNG XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO 1. Bài học kinh nghiệm về đảm bảo an ninh lương thực hướng tới xoá đói giảm nghèo ở tỉnh Hà Tĩnh 2. Một số bài học kinh nghiệm rút ra từ việc thực hiện và chỉ đạo chương trình an ninh lương thực và hướng tới xoá đói giảm nghèo của Tỉnh Yên Bái PHẦN 2. THỰC TRẠNG VỀ AN NINH LƯƠNG THỰC VÀ TÁC ĐỘNG CỦA AN NINH LƯƠNG THỰC TỚI XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở VIỆT NAM I. THỰC TRẠNG VỀ ĐẢM BẢO AN NINH LƯƠNG THỰC VÀ XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO 1. Thực trạng về đảm bảo an ninh lương thực 1.1 Đánh giá về mức độ đảm bảo an ninh lương thực của Việt Nam hiện nay 1.2 Đánh giá thực trạng về việc tiếp cận với lương thực của người nông dân, đặc biệt là nông dân vùng sâu, vùng xa,vùng đặc biệt khó khăn. 2. Thực trạng về xoá đói giảm nghèo giai đoạn 2001-2005 II. CÁC CHÍNH SÁCH ĐẢM BẢO AN NINH LƯƠNG THỰC 1. Tổng quan về các chính sách đảm bao an ninh lương thực quốc gia thời kỳ 2001-2005 1.1 Giữ ổn định đất lúa, mở rộng diện tích trồng ngô; đầu tư chiều sâu, thâm canh, sử dụng giống mới chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu 1.2 Đảm bao nhu cầu cung cấp nước để mở rộng diện tích sản xuất nông nghiệp 1.3 Phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng nông nghiệp nông thôn 1.4 Phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng lâm nghiệp; thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng 1.5 Phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ thương mại hàng nông sản 1.6 Tăng cường năng lực nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ 1.7 Hỗ trợ đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho nông nghiệp, nông thôn 1.8 Hỗ trợ quá trình đổi mới quan hệ sản xuất và phát triển các thành phần kinh tế 1.9 Thực hiện các chương trình dự án phát triển công nghiệp, ngành nghề dịch vụ nông thôn, ổn định dân cư 1.10 Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 1.11 Đồng thời với các chính sách phát triển chung, phối hợp liên ngành và địa phương thực hiện các chính sách đặc thù, gắn tăng trưởng với xoá đói giảm nghèo trên từng địa bàn, trong từng cộng đồng dân cư 2. Tình hình thực hiện chính sách đảm bảo an ninh lương thực quốc gia thời kỳ 2001-2005 2.1 Về sản xuất lương thực thực phẩm 2.2 Về thị trường lương thực và thực phẩm 2.3 Về tiếp cận lương thực III. TÁC ĐỘNG CỦA ĐẢM BẢO AN NINH LƯƠNG THỰC ĐẾN XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO 1. Sản xuất lương thực đảm bảo an ninh lương thực hướng xoá đói giảm nghèo 2. Chính sách thị trường lương thực và lưu thông lương thực nhằm cân bằng cung cầu lương thực để đảm bảo an ninh lương thực hướng tới xoá đói giảm nghèo 3. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, chuyển giao khoa học kỹ thuật để đảm bao an ninh lương thực sẽ tác động tới xoá đói giảm nghèo IV. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VỀ AN NINH LƯƠNG THỰC HƯỚNG TỚI XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO 1. Những kết quả đạt được về an ninh lương thực 1.1 Về sản xuất lương thực 1.2 Về thị trường lương thực và lưu thông lương thực 1.3 Về tiếp cận lương thực 2. Những thách thức (những vấn đề đặt ra) về an ninh lương thực PHẦN 3. NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG CHÍNH VÀ GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN NINH LƯƠNG THỰC HƯỚNG TỚI XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở VIỆT NAM I. ĐỊNH HƯỚNG VỀ AN NINH LƯƠNG THỰC VÀ XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO 1. Định hướng chiến lược tiếp tục đảm bảo an ninh lương thực 2. Định hướng về xoá đói giảm nghèo II. CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ ĐẢM BẢO AN NINH LƯƠNG THỰC HƯỚNG TỚI XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO 1. Quy hoạch sản xuất 2. Giải pháp về chuyển đổi cơ cấu kinh tế 3. Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất lúa 4. Giải pháp thị trường lương thực C. KẾT LUẬN PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

pdf74 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 06/02/2013 | Lượt xem: 3695 | Lượt tải: 24download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực trạng và giải pháp đảm bảo an ninh lương thực gắn với xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfThực trạng và giải pháp đảm bảo an ninh lương thực gắn với xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay.pdf