Đề tài Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý cấu trúc tài chính tại công ty điện máy và kỹ thuật công nghệ

MỤC LỤCLời nói đầu PHẦN I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẤU TRÚC TÀI CHÍNH, HIỆU QUẢ VÀ RỦI RO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP I-Phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp: 1. Khái quát chung về doanh nghiệp và cấu trúc tài chính doanh nghiệp: 1.1. Khái quát về doanh nghiệp và các loại hình doanh nghiệp: 1.2. Khái quát về cấu trúc tài chính doanh nghiệp 2. Tài liệu và phương pháp phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp 2.1. Tài liệu dùng phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp 2.2. Phương pháp phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp 3. Phân tích cấu trúc tài sản của doanh nghiệp 3.1. Khái quát chung về cấu trúc tài sản của doanh nghịêp 3.2. Các chỉ tiêu dùng để phân tích cấu trúc tài sản doanh nghiệp 3.3. Một số đề cần chú ý khi phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp 4. Phân tích cấu trúc nguồn vốn của doanh nghiệp 4.1. Khái quát về cấu trúc nguồn vốn của doanh nghiệp 4.2. Phân tích tính tự chủ về tài chính của doanh nghiệp 4.3. phân tích tính ổn định của nguồn tài trợ của doanh nghiệp 5. Phân tích cân bằng tài chính doanh nghiệp 5.1. Khái quát chung về cân bằng tài chính doanh nghiệp 5.2. Các chỉ tiêu dùng để phân tích cân bằng tài chính doanh nghiệp 5.2.1. Vốn lưu động ròng và phân tích cân bằng tài chính 5.2.2. Nhu cầu vốn lưu động ròng và phân tích cân bằng tài chính doanh nghiệp 6. Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính doanh nghiệp II. CẤU TRÚC TÀI CHÍNH VÀ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH: 1. Khái quát về hiệu quả và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính 2. Mối quan hệ giữa cấu trúc tài chính và hiệu quả tài chính doanh nghiệp III. CẤU TRÚC TÀI CHÍNH VÀ RỦI RO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP: 1. Khái niệm về rủi ro tài chính doanh nghiệp 2. Chỉ tiêu dùng để đánh giá rủi ro tài chính doanh nghiệp. 3. Mối quan hệ giữa cấu trúc tài chính và rủi ro tài chính doanh nghiệp PHẦN II THỰC TRẠNG VỀ CẤU TRÚC TÀI CHÍNH VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN HIỆU QUẢ VÀ RỦI RO TÀI CHÍNH I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 1.Quá trình hình thành : 2.Quá trình phát triển. 3.Chức năng và nhiệm vụ của công ty 4.Cơ cấu bộ máy tổ chức và quản lý tại công ty : II.TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY : 1. Tổ chức bộ máy kế toán : 1 Tổ chức chứng từ kế toán : 2 Tổ chức hệ thống sổ kế toán : II. Phân tích cấu trúc tài sản tại công ty điện máy và kỹ thuật công nghệ 1. Các chỉ tiêu chủ yếu phản ánh cấu trúc tài sản: 2. Phân tích biến động của tài sản: 3. Phân tích cấu trúc nguồn vốn tại công ty điện máy và kỹ thuật công nghệ 2.1. Phân tích tính tử chủ về tài chính tại công ty điện máy và kỹ thuật công nghệ 2.2 Phân tích tính ổn định của nguồn tài trợ tại công ty điện máy và kỹ thuật công nghệ 3.1 Phân tích cân bằng tài chính dài hạn tại công ty điện máy và kỹ thuật công nghệ 3.2 Phân tích cân bằng tài chính ngán hạn tại công ty điện máy và kỹ thuật công nghệ 3.2.1 Phân tích cân bằng tài chính qua chi tiêu NCVLĐR và NQR 3.2.2 Cấu trúc nợ phải thu, hàng tồn kho và cân bằng tài chính ngắn hạn. PHẦN III MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CẤU TRÚC TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY ĐIỆN MÁY VÀ KỶ THUẬT CÔNG NGHỆ I. PHÂN TÍCH SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CẤU TRÚC TÀI ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY ĐIỆN MÁY VÀ KỶ THUẬT CÔNG NGHỆ III. PHÂN TÍCH SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CẤU TRÚC TÀI CHÍNH ĐẾN RỦI RO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY ĐIỆN MÁY VÀ KỶ THUẬT CÔNG NGHỆ I. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT VỀ CẤU TRÚC TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY ĐIỆN MÁY VÀ KỶ THUẬT CÔNG NGHỆ 1. Về công tác tổ chức phân tích cấu trúc tài chính 2. Đánh giá chung về cấu trúc tài chính hiện tại của công ty II. Quản lý cấu trúc tài chính trong ngắn hạn tại công ty điện máy và kỹ thuật công nghệ 1. Quản lý tốt khoản phải thu khách hàng và cân bằng tài chính 2. Quản trị hàng tồn kho và cải thiện cân bằng tài chính 3. Xây dựng qui trình lập dự toán tài chính nhằm đảm bảo cân bằng tài chính tại công ty điện máy và kỹ thuật công nghệ A. TSLĐ & ĐTNH Kết luận

pdf64 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 17/05/2013 | Lượt xem: 2148 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý cấu trúc tài chính tại công ty điện máy và kỹ thuật công nghệ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfThực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý cấu trúc tài chính tại công ty điện máy và kỹ thuật công nghệ.pdf
Luận văn liên quan