Đề tài Thực trạng và giải pháp năng cao hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Công Thương Hà Nội

Lời mở đầu ở Việt Nam hiện nay, vấn đề vốn đang là đòi hỏi cấp bách trong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá của nước ta. Nó đóng vai trò quyết định đến sự tăng trưởng và phát triển kinh tế đất nước. Để đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế, nước ta cần phải có các biện pháp, chính sách nhằm huy động tối đa nguồn vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế. ở nước ta thị trường chứng khoán chưa phát triển do vậy lượng vốn huy động được bằng con đường tài chính trực tiếp thông qua phát hành cổ phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác còn rất nhỏ so với nhu cầu vốn của nền kinh tế. Do vậy quá trình nhận và truyền vốn trên thị trường chủ yếu được thực hiện thông qua các ngân hàng thương mại và thị trường tín dụng. Như vậy công tác huy động vốn của ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế nói chung và trong hoạt động của ngân hàng nói riêng. Trong thời gian học tập tại trường và thời gian thực tập chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Công thương Hà Nội, em đã cố gắng nghiên cứu và tìm hiểu về công tác huy động vốn và chọn đề tài luận văn tốt nghiệp: “Thực trạng và giải pháp năng cao hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Công Thương Hà Nội”. Nội dung của luận văn bao gồm 3 chương: Chương 1: Một số lý luận cơ bản về huy động vốn của ngân hàng thương mại Chwơng 2: Thực trạng công tác huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng Sài Gòn Công Thương Hà Nội Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng Sài Gòn Công Thương Hà Nội mục lục Lời mở đầu 1 Chương 1: Một số lý luận cơ bản về huy động vốn của NHTM 2 1.1. Khái niệm về vốn của NHTM 2 1.2. Cơ cấu vốn của Ngân hàng thương mại 2 1.3. Vai trò của vốn huy động 3 1.3.1.Đối với toàn bộ nền kinh tế 3 1.3.2. Đối với hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại. 4 1.4. hiệu quả huy động vốn 4 1.4.1. Khái niệm 4 1.4.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn 5 1.5. Các hình thức huy động vốn 5 1.5.1. Phân loại căn cứ theo thời gian 5 1.5.1.1. Huy động ngắn hạn 5 1.5.1.2. Huy động trung hạn 5 1.5.1.3. Huy động dài hạn 5 1.5.2. Phân loại căn cứ theo đối tượng huy động 5 1.5.2.1. Huy động vốn từ dân cư 6 1.5.2.2. Huy động vốn từ các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội 6 1.5.2.3. Vốn vay từ các ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác 6 1.5.3. Phân loại theo bản chất các nghiệp vụ huy động vốn 7 1.5.3.1. Huy động vốn qua nghiệp vụ nhận tiền gửi 7 1.5.3.2. Huy động vốn qua nghiệp vụ đi vay 9 1.5.3.3. Huy động qua phát hành các công cụ nợ 9 1.5.3.4. Huy động vốn qua các hình thức khác. 10 1.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến huy động vốn 10 1.6.1. Yếu tố khách quan 10 1.6.1.1. Môi trường chính trị pháp luật 10 1.6.1.2. Môi trường kinh tế 10 1.6.1.3. Môi trường văn hoá xã hội 10 1.6.2. Yếu tố chủ quan 11 1.6.2.1. Chiến lược kinh doanh của ngân hàng 11 1.6.2.2. Năng lực và trình độ của cán bộ ngân hàng 11 1.6.2.3. Uy tín của ngân hàng 11 1.6.2.4. Trình độ công nghệ ngân hàng 12 Chương 2: Thực trạng công tác huy động vốn tại chi nhánh NH SGCT Hà Nội 13 2.1. Tổng quan về CN NH Sài Gòn Công Thương Hà Nội 13 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của NH Sài Gòn Công Thương 13 2.1.2. Cơ cấu tổ chức 14 2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh 16 2.2.Tình hình huy động vốn và sử dụng vốn 16 2.2.1. Tình hình huy động vốn 16 2.2.1.1.Tổng nguồn vốn huy động: 16 2.2.1.2.Cơ cấu nguồn vốn huy động theo đối tượng 17 2.2.1.3.Cơ cấu nguồn vốn theo kì hạn 19 2.2.1.4. Cơ cấu nguồn vốn theo hình thức huy động 20 2.2.2. Tình hình hoạt động sử dụng vốn 22 2.2.3. Tương quan giữa dư nợ cho vay và nguồn vốn huy động 23 2.2.3.1. So sánh tổng dư nợ cho vay và tổng nguồn vốn huy động 23 2.2.3.2. So sánh dư nợ cho vay và nguồn vốn huy động theo kỳ hạn 24 Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn 26 3.1. Đánh giá thực trạng công tác huy động vốn tại CN NH SGCT HN 26 3.1.1. Những kết quả đạt được 26 3.1.2. Những tồn tại và hạn chế 27 3.1.3. Nguyên nhân chủ yếu 28 3.1.3.1. Nguyên nhân khách quan 28 3.1.3.2. Nguyên nhân chủ quan 28 3.2. Định hướng công tác huy động vốn của CN NH SGCT HN 30 3.3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn 31 3.3.1.Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn 31 3.3.2. áp dụng chính sách lãi suất linh hoạt: 32 3.3.3. Gắn liền việc tăng cường huy động vốn với sử dụng vốn có hiệu quả 32 3.3.4. Thực hiện tốt chính sách khách hàng và chiến lược marketing 32 3.3.5. Phát huy tối đa yếu tố con người 33 3.3.6. Đổi mới công nghệ Ngân hàng. 33 3.4. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại CN NH SGCT HN 33 3.4.1. Kiến nghị với ngân hàng Saì Gòn Công Thương 33 3.4.2. Kiến nghị với NHNN VN 35 Kết luận 36 Tài liệu tham khảo

doc41 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 11/05/2013 | Lượt xem: 1454 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực trạng và giải pháp năng cao hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Công Thương Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g. C¸c h×nh thøc huy ®éng bao gåm: 1.5.3.1. Huy ®éng vèn qua nghiÖp vô nhËn tiÒn göi * Huy ®éng tiÒn göi kh«ng kú h¹n §©y lµ phÇn tiÒn huy ®éng t­¬ng ®èi quan träng ë nh÷ng n­íc ph¸t triÓn cã tû lÖ thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt cao. Môc ®Ých cña c¸c kho¶n tiÒn göi nµy kh«ng ph¶i lµ ®Ó lÊy l·i mµ chñ yÕu dïng ®Ó thanh to¸n. Kh¸ch hµng göi tiÒn phÇn lín lµ nh÷ng tæ chøc kinh tÕ, c¸c doanh nghiÖp, c¸c c¸ nh©n lµm ¨n bu«n b¸n ph¶i thanh to¸n tiÒn hµng ho¸, dÞch vô liªn tôc. Ng­êi göi tiÒn cã thÓ rót tiÒn ra bÊt cø lóc nµo hoÆc ®Ó tr¶ cho ng­êi thø ba. H×nh thøc rót cã thÓ lµ tiÒn mÆt hay lÊy qua h×nh thøc thanh toµn b»ng sÐc. §Æc biÖt ng­êi göi tiÒn cã thÓ kh«ng cÇn trùc tiÕp ®Õn ng©n hµng lÊy mµ cã thÓ rót qua c¸c m¸y rót tiÒn tù ®éng ( m¸y ATM ). Ng©n hµng th­êng b¶o qu¶n lo¹i tiÒn göi nµy trªn hai tµi kho¶n: tµi kho¶n thanh to¸n vµ tµi kho¶n v·ng lai: + Tµi kho¶n thanh to¸n lµ lo¹i tµi kho¶n tiÒn göi mµ chñ tµi kho¶n cã toµn quyÒn sö dông sè tiÒn trªn tµi kho¶n nh­ng chØ trong ph¹m vi sè d­ tiÒn göi. Lo¹i tµi kho¶n nµy lu«n lu«n cã sè d­ cã. + Tµi kho¶n v·ng lai lµ tµi kho¶n cã thÓ d­ cã hoÆc d­ nî, th­êng ®­îc sö dông cho c¸c tæ chøc kinh tÕ. Sè d­ cã thÓ hiÖn tiÒn göi cña kh¸ch hµng cßn sè d­ nî thÓ hiÖn kho¶n tÝn dông ng©n hµng cÊp cho kh¸ch hµng vay. Víi môc ®Ých chñ yÕu khi göi tiÒn lµ ®Ó sö dông c¸c dÞch vô ng©n hµng nªn møc l·i suÊt mµ ng©n hµng tr¶ cho ng­êi göi tiÒn lµ rÊt thÊp, thËm chÝ kh«ng ph¶i tr¶ l·i. Tuy nhiªn ë nhiÒu n­íc cã tû lÖ thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt thÊp (trong ®ã cã ViÖt Nam) vµ ®Ó t¨ng møc ®éng viªn tiÒn göi, ng©n hµng vÉn tr¶ l·i cho tiÒn göi nµy (cã nh÷ng thêi ®iÓm ®­îc tr¶ ngang b»ng víi l·i suÊt tiÒn göi tiÕt kiÖm kh«ng kú h¹n). Tû lÖ huy ®éng tõ nguån nµy sÏ lµ kh¸ cao nÕu ng©n hµng cã c¸c dÞch vô ®a d¹ng, s¶n phÈm ng©n hµng chÊt l­îng cao, hÖ thèng m¹ng l­íi réng r·i ®¸p øng tèt c¸c nhu cÇu cña ng­êi göi tiÒn. * Huy ®éng tiÒn göi cã kú h¹n Lµ c¸c tiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n göi vµo ng©n hµng vµ rót ra sau mét thêi h¹n nhÊt ®Þnh. Kho¶n nµy th­êng g¾n víi c¸c tæ chøc kinh tÕ cã chu kú kinh doanh gÇn nh­ x¸c ®Þnh, thêi gian thanh to¸n tiÒn æn ®Þnh, Ýt cã sù biÕn ®éng mµ doanh nghiÖp, tæ chøc kinh tÕ cã thÓ dù kiÕn sè tiÒn cÇn chi ra trong t­¬ng lai víi thêi gian x¸c ®Þnh. V× thÕ hiÖn t¹i ®èi víi doanh nghiÖp lµ vèn t¹m thêi nhµn rçi, hä göi vµo ng©n hµng nh»m môc ®Ých lÊy l·i v× l·i suÊt lo¹i tiÒn göi nµy cao h¬n nhiÒu lÇn so víi l·i suÊt tiÒn göi kh«ng kú h¹n. PhÇn tiÒn göi nµy ng©n hµng sö dông dÔ dµng nªn møc l·i suÊt mµ ng©n hµng ph¶i tr¶ còng cao h¬n. Ng­êi göi tiÒn ngoµi môc ®Ých sö dông c¸c dÞch vô ng©n hµng cßn cã môc ®Ých kiÕm lêi. Do ®ã, sù thay ®æi l·i suÊt sÏ cã t¸c ®éng rÊt nhanh vµ râ nÐt ®èi víi nguån vèn huy ®éng cña ng©n hµng. ë ViÖt Nam, h×nh thøc tiÒn göi cã kú h¹n b»ng c¸c chøng chØ tiÒn göi víi c¸c thêi h¹n 3 th¸ng, 6 th¸ng, 1 n¨m, 2 n¨m... ngµy cµng phæ biÕn, ®· vµ ®ang ph¸t huy vai trß hay viÖc t¹o vèn cho c¸c ng©n hµng. * Huy ®éng tiÒn göi tiÕt kiÖm §©y lµ h×nh thøc phæ biÕn nhÊt, l©u ®êi nhÊt cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i. Bao gåm c¸c lo¹i sau: - TiÒn göi tiÕt kiÖm kh«ng kú h¹n. H×nh thøc nµy gÇn gièng nh­ huy ®éng tiÒn göi kh«ng kú h¹n. Tuy nhiªn so víi tiÒn göi kh«ng kú h¹n th× sè d­ cña phÇn nµy æn ®Þnh h¬n, Ýt biÕn ®éng h¬n nªn ng©n hµng ph¶i tr¶ l·i suÊt cao h¬n. -TiÒn göi tiÕt kiÖm cã kú h¹n: §©y lµ lo¹i h×nh tiÕt kiÖm phæ biÕn nhÊt, quen thuéc nhÊt ë n­íc ta. Ng­êi göi tiÒn göi vµo ng©n hµng vµ rót ra sau nh÷ng thêi h¹n x¸c ®Þnh: 3 th¸ng, 6 th¸ng... Ng­êi göi kh«ng ®­îc rót tr­íc, nÕu rót tr­íc h¹n th× sÏ bÞ ph¹t. §©y lµ nh÷ng kho¶n tiÒn cã tÝnh æn ®Þnh rÊt cao nªn ng©n hµng ph¶i tr¶ kh¸ch hµng víi l·i suÊt gÇn nh­ lµ cao nhÊt. Tuy nhiªn, ë n­íc ta hiÖn nay, ®Ó t¨ng søc c¹nh tranh, thu hót ®­îc vèn c¸c ng©n hµng ®· rÊt linh ho¹t trong viÖc kh¸ch hµng rót ra tr­íc thêi h¹n. Cã ng©n hµng th× tÝnh l·i cho kh¸ch hµng víi l·i suÊt kh«ng kú h¹n, cã ng©n hµng vÉn tÝnh víi l·i suÊt ®ã víi sè ngµy göi thùc tÕ... 1.5.3.2. Huy ®éng vèn qua nghiÖp vô ®i vay H×nh thøc nµy ngµy cµng chiÕm vai trß quan träng trong m«i tr­êng kinh doanh ®Çy biÕn ®éng nh­ hiÖn nay. C¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i cã thÓ vay tõ nhiÒu nguån: * Vay tõ c¸c tæ chøc tÝn dông §ã lµ c¸c kho¶n vay th«ng th­êng mµ c¸c ng©n hµng vay lÉn nhau trªn thÞ tr­êng liªn ng©n hµng hay thÞ tr­êng tiÒn tÖ. C¸c ng©n hµng th­êng x©y dùng c¸c mèi quan hÖ tèt ®Ó khi thiÕu hôt vèn cã thÓ vay lÉn nhau chø kh«ng vay ng©n hµng trung ­¬ng. * Vay tõ ng©n hµng trung ­¬ng Khi ng©n hµng th­¬ng m¹i x¶y ra t×nh tr¹ng thiÕu vèn th× cã thÓ vay ng©n hµng trung ­¬ng. Ng©n hµng trung ­¬ng cho vay d­íi h×nh thøc t¸i cÊp vèn, chiÕt khÊu, t¸i chiÕt khÊu, cho vay thanh to¸n. 1.5.3.3. Huy ®éng qua ph¸t hµnh c¸c c«ng cô nî §©y lµ h×nh thøc huy ®éng vèn cã hiÖu qu¶ kh¸ cao cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i. Trong qóa tr×nh ho¹t ®éng, ë nh÷ng thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh, ng©n hµng thÊy cÇn ph¶i huy ®éng thªm vèn tr­íc nh÷ng c¬ héi kinh doanh ®Çy hÊp dÉn. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ ng©n hµng huy ®éng vèn ë thÕ chñ ®éng, cã nghÜa lµ cã ®Çu ra míi tÝnh ®Çu vµo. Ng©n hµng x¸c ®Þnh râ quy m« vèn huy ®éng, lo¹i tiÒn huy ®éng vµ ®­a ra c¸c møc chi phÝ hîp lý lµm cho viÖc t¹o vèn cña ng©n hµng thµnh c«ng nhanh chãng. §Ó vay trªn thÞ tr­êng, ng©n hµng cã thÓ ph¸t hµnh kú phiÕu vµ tr¸i phiÕu. - Tr¸i phiÕu ng©n hµng lµ mét giÊy tê cã gi¸, x¸c nhËn kho¶n nî cña kh¸ch hµng ®èi víi ng­êi chñ ng©n hµng víi nh÷ng cam kÕt nh­ thanh to¸n mét sè tiÒn x¸c ®Þnh vµo mét ngµy x¸c ®Þnh trong t­¬ng lai víi thêi h¹n x¸c ®Þnh cho tr­íc. Tr¸i phiÕu ®­îc ph¸t hµnh trong toµn bé hÖ thèng ng©n hµng, chñ yÕu lµ ®Ó huy ®éng vèn trung vµ dµi h¹n. - Kú phiÕu ng©n hµng lµ mét lo¹i giÊy tê nhËn nî ng¾n h¹n do ng©n hµng ph¸t hµnh nh»m huy ®éng vèn trong d©n, chñ yÕu lµ ®Ó phôc vô cho nh÷ng kÕ ho¹ch kinh doanh x¸c ®Þnh cña ng©n hµng nh­ mét dù ¸n, mét ch­¬ng tr×nh kinh tÕ... 1.5.3.4. Huy ®éng vèn qua c¸c h×nh thøc kh¸c. §Ó t¨ng c­êng huy ®éng vèn nhµn rçi tõ d©n c­, c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸c doanh nghiÖp, c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i cßn sö dông c¸c h×nh thøc kh¸c vÒ dÞch vô x· héi: lµm dÞch vô b¶o l·nh, ®¹i lý ph¸t hµnh chøng kho¸n, trung gian thanh to¸n, ®Çu mèi trong hîp ®ång ®ång tµi trî... NÒn kinh tÕ cµng ph¸t triÓn, c¸c dÞch vô trªn cµng mang l¹i cho ng©n hµng nh÷ng nguån huy ®éng lín gióp cho ng©n hµng cã thÓ kinh doanh mét c¸ch an toµn vµ hiÖu qu¶. 1.6. C¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn huy ®éng vèn 1.6.1. YÕu tè kh¸ch quan 1.6.1.1. M«i tr­êng chÝnh trÞ ph¸p luËt Mäi ho¹t ®éng kinh doanh trong ®ã cã ho¹t ®éng ng©n hµng ®Òu ph¶i chÞu sù ®iÒu chØnh cña ph¸p luËt. Bëi v× ho¹t ®éng cña ng©n hµng ¶nh h­ëng tíi nhiÒu chñ thÓ trong nÒn kinh tÕ nh­: nhµ ®Çu t­, ng­êi göi tiÒn, ng­êi vay tiÒn… M«i tr­êng ph¸p lý ®em ®Õn cho ng©n hµng nh÷ng c¬ héi song còng ®Æt ra nhiÒu th¸ch thøc míi. §ã lµ luËt c¸c TCTD vµ hÖ thèng c¸c quy ®Þnh cô thÓ trong tõng thêi kú vÒ l·i suÊt, dù tr÷, h¹n møc…Trong sù rµng buéc vÒ ph¸p luËt c¸c yÕu tè cña nghiÖp vô huy ®éng vèn thay ®æi lµm ¶nh h­ëng tíi quy m« hiÖu qu¶ vµ chÝnh s¸ch huy ®éng vèn cña ng©n hµng. 1.6.1.2. M«i tr­êng kinh tÕ C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng tíi vÊn ®Ò t¹o vèn gåm cã: tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ, tû lÖ thÊt nghiÖp, yÕu tè l¹m ph¸t, sù biÕn ®éng cña tû gi¸ hèi ®o¸i…Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn h­ng thÞnh thu nhËp d©n c­ cao vµ æn ®Þnh th× nguån tiÒn vµo ra c¸c ng©n hµng còng æn ®Þnh, sè vèn huy ®éng ®­îc còng dåi dµo, c¬ héi ®Çu t­ còng ®­îc më réng. NÕu nÒn kinh tÕ suy tho¸i th× kh¶ n¨ng khai th¸c vèn ®­a vµo nÒn kinh tÕ bÞ h¹n chÕ, ng©n hµng sÏ gÆp khã kh¨n trong viÖc ®iÒu chØnh l¹i c«ng t¸c huy ®éng vèn. 1.6.1.3. M«i tr­êng v¨n ho¸ x· héi §©y còng lµ nh©n tè ®­îc c¸c nhµ kinh doanh ng©n hµng quan t©m v× nã cã kh¶ n¨ng chi phèi rÊt lín ®Õn hµnh vi tiªu dïng c¸c s¶n phÈm dÞch vô ng©n hµng cña kh¸ch hµng. §ã lµ: phong tôc tËp qu¸n, tr×nh ®é d©n trÝ, lèi sèng cña ng­êi d©n… Ch¼ng h¹n nh­ thãi quen cña ng­êi d©n trong viÖc sö dông tiÒn mÆt, víi t©m lý lo ng¹i tr­íc sù sôt gi¸ cña ®ång tiÒn còng nh­ sù hiÓu biÕt cña ng­êi d©n vÒ c¸c ng©n hµng vµ ho¹t ®éng cña ng©n hµng sÏ cã ¶nh h­ëng rÊt lín tíi ho¹t ®éng huy ®éng vèn cña ng©n hµng. NÕu nh­ d©n c­ cã sù hiÓu biÕt vÒ ng©n hµng còng nh­ c¸c ho¹t ®éng cung cÊp dÞch vô cña ng©n hµng vµ thÊy ®­îc nh÷ng tiÖn Ých, lîi Ých ng©n hµng mang l¹i th× hä sÏ göi nhiÒu tiÒn vµo ng©n hµng h¬n vµ nh­ vËy c«ng t¸c huy ®éng vèn còng thuËn lîi h¬n. ë c¸c n­íc ph¸t triÓn d©n chóng cã thãi quen göi tiÒn vµo ng©n hµng vµ thùc hiÖn thanh to¸n qua ng©n hµng, ng©n hµng lµ mét c¸i g× ®ã kh«ng thÓ thiÕu trong cuéc sèng. Tuy nhiªn víi ®¹i bé phËn c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn nh­ n­íc ta, d©n chóng ch­a cã thãi quen göi tiÒn vµo ng©n hµng ®Ó sö dông dÞch vô ng©n hµng, hä cã thãi quen cÊt tr÷ tiÒn mÆt, vµng b¹c vµ ngo¹i tÖ nªn nã lµ nh©n tè ¶nh h­ëng m¹nh tíi c«ng t¸c huy ®éng vèn cña NHTM. 1.6.2. YÕu tè chñ quan 1.6.2.1. ChiÕn l­îc kinh doanh cña ng©n hµng ChiÕn l­îc kinh doanh cã liªn quan ®Õn huy ®éng vèn bao gåm: ChÝnh s¸ch vÒ gi¸ c¶, l·i suÊt tiÒn göi, tû lÖ hoa hång vµ phÝ dÞch vô. §©y lµ c¸c yÕu tè quan träng. Víi viÖc l·i suÊt huy ®éng t¨ng th× sÏ dÉn ®Õn nguån vèn vµo ng©n hµng t¨ng, rÊt lín. Nh­ng ®ång thêi th× hiÖu qu¶ cña viÖc huy ®éng vèn cã thÓ gi¶m do chi phÝ huy ®éng t¨ng. Do ®ã sè l­îng nguån vèn huy ®éng ®­îc sÏ phô thuéc chñ yÕu vµo chiÕn l­îc kinh doanh hay ®óng h¬n lµ phô thuéc vµo chÝnh b¶n th©n ng©n hµng. 1.6.2.2. N¨ng lùc vµ tr×nh ®é cña c¸n bé ng©n hµng Kh«ng chØ riªng ng©n hµng mµ trong bÊt cø ho¹t ®éng nµo, ngµnh nghÒ nµo, yÕu tè con ng­êi còng ph¶i ®­îc ®Æt lªn hµng ®Çu. Tr×nh ®é, n¨ng lùc, phong c¸ch phôc vô cña c¸n bé nh©n viªn ng©n ¶nh h­ëng rÊt lín tíi hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña ng©n hµng. C¸c nh©n viªn ng©n hµng lµ nh÷ng ng­êi mang l¹i h×nh ¶nh cho ng©n hµng. Do ®ã, ®Ó t¨ng c­êng huy ®éng vèn th× mét ®iÒu cùc kú quan träng lµ c¸c nh©n viªn ng©n hµng ph¶i cã ®ñ nh÷ng tiªu chÝ cña mét nh©n viªn ng©n hµng chuyªn nghiÖp: HiÓu biÕt kh¸ch hµng, HiÓu biÕt nghiÖp vô, HiÓu biÕt quy tr×nh, Hoµn thiÖn phong c¸ch phôc vô. 1.6.2.3. Uy tÝn cña ng©n hµng §ã lµ h×nh ¶nh cña ng©n hµng trong lßng kh¸ch hµng, lµ niÒm tin cña kh¸ch hµng ®èi víi ng©n hµng. Uy tÝn cña mçi ng©n hµng ®­îc x©y dùng, h×nh thµnh trong c¶ mét qu¸ tr×nh l©u dµi. Ng­êi göi tiÒn khi göi th­êng lùa chän nh÷ng ng©n hµng l©u ®êi chø kh«ng ph¶i lµ nh÷ng ng©n hµng míi thµnh lËp. Ng©n hµng lín th­êng ®­îc ­u tiªn lùa chän so víi c¸c ng©n hµng nhá. Mét ®iÒu quan träng ë n­íc ta lµ h×nh thøc së h÷u còng cã ¶nh h­ëng quan träng tíi huy ®éng vèn. C¸c ng©n hµng quèc doanh cã ®é an toµn cao h¬n cho ng­êi göi tiÒn, uy tÝn cña c¸c NHTM quèc doanh cao h¬n so víi c¸c ng©n hµng kh¸c. Nh÷ng ng©n hµng cã uy tÝn lu«n chiÕm ®­îc lßng tin cña kh¸ch hµng lµ tiÒn ®Ò cho viÖc hä huy ®éng ®­îc nh÷ng nguån vèn lín h¬n víi chi phÝ rÎ h¬n vµ tiÕt kiÖm ®­îc thêi gian. 1.6.2.4. Tr×nh ®é c«ng nghÖ ng©n hµng Tr×nh ®é c«ng nghÖ ng©n hµng ®­îc thÓ hiÖn theo c¸c yÕu tè sau: -Thø nhÊt: C¸c lo¹i dÞch vô mµ ng©n hµng cung øng -Thø hai : Tr×nh ®é nghiÖp vô cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ng©n hµng -Thø ba: C¬ së vËt chÊt trang thiÕt bÞ phôc vô ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng Tr×nh ®é c«ng nghÖ ng©n hµng ngµy cµng cao, kh¸ch hµng sÏ cµng c¶m thÊy hµi lßng vÒ dÞch vô ®­îc ng©n hµng cung øng vµ yªn t©m h¬n khi göi tiÒn t¹i c¸c ng©n hµng. §©y lµ mét yÕu tè rÊt quan träng gióp ng©n hµng c¹nh tranh phi l·i suÊt v× kh¸ch hµng mµ ng©n hµng phôc vô, kh«ng quan t©m ®Õn l·i suÊt mµ quan t©m ®Õn chÊt l­îng vµ lo¹i h×nh dich vô mµ ng©n hµng cung øng. Víi cïng mét l·i suÊt huy ®éng nh­ nhau, ng©n hµng nµo c¶i tiÕn chÊt l­îng dÞch vô tèt h¬n, t¹o sù thuËn tiÖn h¬n cho kh¸ch hµng th× søc c¹nh tranh sÏ cao h¬n. Ch­¬ng 2: Thùc tr¹ng c«ng t¸c huy ®éng vèn t¹i chi nh¸nh NH SGCT Hµ Néi 2.1. Tæng quan vÒ CN NH Sµi Gßn C«ng Th­¬ng Hµ Néi 2.1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña NH Sµi Gßn C«ng Th­¬ng Ng©n hµng TMCP Sµi Gßn C«ng Th­¬ng cã tªn giao dÞch quèc tÕ: SAIGON BANK FOR INDUSTRY AND TRADE Tªn gäi t¾t: SAIGONBANK Héi së chÝnh: 2 Phã §øc ChÝnh – QuËn 1 – Thµnh phè Hå ChÝ Minh Website: Saigonbank.com.vn Lµ Ng©n hµng th­¬ng m¹i cæ phÇn ViÖt Nam ®Çu tiªn ®­îc thµnh lËp trong hÖ thèng Ng©n hµng cæ phÇn t¹i ViÖt Nam hiÖn nay, ra ®êi ngµy 16/10/1987, tr­íc khi cã Ph¸p lÖnh Ng©n hµng, víi vèn ®iÒu lÖ ban ®Çu lµ 650 triÖu ®ång vµ thêi gian ho¹t ®éng lµ 50 n¨m. Sau 20 n¨m thµnh lËp, Ng©n hµng TMCP Sµi Gßn C«ng Th­¬ng ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ: Tæng tµi s¶n h¬n 8.500 tû ®ång T¨ng vèn ®iÒu lÖ tõ 650 triÖu ®ång lªn 1.020 tû ®ång Vèn huy ®éng ®¹t 7400 tû ®ång D­ nî cho vay ®¹t 6.400 tû ®ång ( Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña Saigonbank) TÝnh ®Õn 31/12/2007, NH cã quan hÖ ®¹i lý víi 661 ng©n hµng vµ chi nh¸nh t¹i 63 quèc gia vµ vïng l·nh thæ trªn kh¾p thÕ giíi. HiÖn nay, Saigonbank lµ ®¹i lý thanh to¸n thÎ Visa, Master Card, JCB, CUP…vµ lµ ®¹i lý chuyÓn tiÒn kiÒu hèi Moneygram. M¹ng l­íi ho¹t ®éng cña Saigonbank ®­îc më réng gåm 43 chi nh¸nh vµ phßng giao dÞch, 1 trung t©m thÎ Saigonbank, 1 c«ng ty qu¶n lý nî vµ KTTS Cïng víi sù ph¸t triÓn cña NH Sµi Gßn C«ng Th­¬ng, chi nh¸nh Sµi Gßn C«ng Th­¬ng Hµ Néi còng ®· gãp mét phÇn kh«ng nhá vµo nh÷ng thµnh tùu mµ NH ®· ®¹t ®­îc. Chi nh¸nh ®­îc thµnh lËp vµo ngµy 30/01/1993 theo giÊy phÐp sè 0015/GCT cña NH Nhµ n­íc. Ngµy 29/11/1993, UBND thµnh phè Hµ Néi ®· ra quyÕt ®Þnh sè 631Q§/UB cho phÐp thµnh lËp chi nh¸nh NH Sµi Gßn C«ng Th­¬ng víi trô së ho¹t ®éng t¹i: 17 T«n §¶n – QuËn Hoµn KiÕm – Hµ Néi. Ngµy 18.01.1994 chi nh¸nh chÝnh thøc khai tr­¬ng vµ ®i vµo ho¹t ®éng. Sau mét thêi gian dµi ho¹t ®éng chi nh¸nh ®· chuyÓn trô së vÒ 11A §oµn TrÇn NghiÖp – QuËn Hai Bµ Tr­ng vµo th¸ng 7/1997 vµ duy tr× ho¹t ®éng tõ ®ã ®Õn nay. 2.1.2. C¬ cÊu tæ chøc * Tæ chøc bé m¸y S¬ ®å 1: C¬ cÊu tæ chøc chi nh¸nh Ng©n hµng Sµi Gßn C«ng Th­¬ng HN Phßng Kinh Doanh Bé phËn tÝn dông Phßng Ng©n Quü Bé phËn thanh to¸n quèc tÕ Phã Gi¸m §èc Phßng KÕ To¸n Gi¸m §èc * Chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng phßng ban - Phßng KÕ to¸n Phßng KÕ to¸n cña chi nh¸nh Hµ Néi còng lµ phßng giao dÞch, cung cÊp c¸c dÞch vô cña NH cho kh¸ch hµng, ®ång thêi kÕt hîp víi phßng Ng©n quü ®Ó thu chi tiÒn mÆt theo chøng tõ hîp lý, hîp lÖ. Phßng KÕ to¸n thùc hiÖn h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô huy ®éng vèn, cho vay thu nî thu l·i vµ c¸c nghiÖp vô kh¸c cña chi nh¸nh theo quy ®Þnh cña NH Sµi Gßn C«ng Th­¬ng. §ång thêi thùc hiÖn c«ng t¸c thanh to¸n, x©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh, quyÕt to¸n thu chi theo kÕ ho¹ch tµi chÝnh, tæng hîp l­u gi÷ hå s¬, h¹ch to¸n kinh tÕ, lËp b¸o c¸o thèng kª. - Phßng Kinh Doanh: gåm 2 bé phËn + Bé phËn TÝn Dông ThiÕt lËp, duy tr× vµ më réng c¸c mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng, tiÕp thÞ tÊt c¶ c¸c s¶n phÈm dÞch vô cña NH ®èi víi kh¸ch hµng lµ doanh nghiÖp theo ®èi t­îng kh¸ch hµng ®­îc ph©n c«ng, trùc tiÕp tiÕp nhËn c¸c th«ng tin ph¶n håi tõ phÝa kh¸ch hµng; nhËn hå s¬, kiÓm tra tÝnh ®Çy ®ñ vµ hîp ph¸p cña hå s¬, chuyÓn ®Õn Ban, Phßng liªn quan ®Ó thùc hiÖn theo chøc n¨ng. Ph©n tÝch doanh nghiÖp, kh¸ch hµng vay theo quy tr×nh nghiÖp vô, ®¸nh gi¸ tµi s¶n ®¶m b¶o nî vay, tæng hîp c¸c ý kiÕn tham gia cña c¸c ®¬n vÞ chøc n¨ng cã liªn quan. Sau ®ã, quyÕt ®Þnh trong h¹n møc ®­îc giao hoÆc tr×nh duyÖt c¸c kho¶n cho vay b¶o l·nh, tµi trî th­¬ng m¹i. Qu¶n lý hËu giaØ ng©n, gi¸m s¸t liªn tôc c¸c kh¸ch hµng vay vÒ t×nh h×nh sö dông vèn vay, th­êng xuyªn trao ®æi víi kh¸ch hµng ®Ó n¾m v÷ng t×nh tr¹ng cña kh¸ch hµng. Thùc hiÖn cho vay, thu nî theo quy ®Þnh. Xö lý, gia h¹n nî, ®«n ®èc kh¸ch hµng tr¶ nî ®óng h¹n, chuyÓn nî qu¸ h¹n, thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p thu nî. + Bé phËn thanh to¸n quèc tÕ Trªn c¬ së c¸c h¹n møc, kho¶n vay, b¶o l·nh, L/C ®· ®­îc phª duyÖt, bé phËn Thanh to¸n quèc tÕ thùc hiÖn c¸c t¸c nghiÖp trong tµi trî th­¬ng m¹i, phôc vô c¸c giao dÞch thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu cho kh¸ch hµng. VÝ dô: DÞch vô hµng nhËp: th­ tÝn dông, chuyÓn tiÒn…;Hµng XuÊt: L/C xuÊt, kiÒu hèi, thÎ chuyÓn tiÒn nhanh… - Phßng ng©n quü Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô thu chi tiÒn mÆt, vËn chuyÓn tiÒn trªn ®­êng ®I vµ qu¶n lý an toµn kho quü. Thùc hiÖn c¸c dÞch vô nhËn cÊt gi÷ giÊy tê cã gi¸ b»ng tiÒn vµ c¸c tµi s¶n quý cña kh¸ch hµng, nhËn kiÓm ®Õm tiÒn cho c¸c ng©n hµng kh¸c, thu ®æi ngo¹i tÖ cho kh¸ch hµng, thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o theo quy ®Þnh. 2.1.3. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh B¶ng 1: KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh §¬n vÞ: tû ®ång KÕt qu¶ kinh doanh 2005 2006 2007 Tổng thu 38,4 82,4 52,4 Tổng chi 30,4 71,4 43,5 Chªnh lÖch thu chi 8 11 8,9 (Nguån: Phßng KÕ to¸n Chi nh¸nh Ng©n hµng Sµi Gßn C«ng Th­¬ng Hµ Néi) Qua sè liÖu kÕt qu¶ kinh doanh ë b¶ng trªn ta thÊy: Tæng thu vµ tæng chi cña chi nh¸nh n¨m 2006 t¨ng h¬n gÊp 2 lÇn so víi n¨m 2005. Nguyªn nh©n lµ do chi nh¸nh më thªm 3 chi nh¸nh cÊp 2 trùc thuéc nªn tæng thu vµ tæng chi ®Òu t¨ng cao dÉn ®Õn lîi nhuËn cã t¨ng nh­ng kh«ng nhiÒu. Cô thÓ lîi nhuËn cña chi nh¸nh n¨m 2006 t¨ng 3 tû ®ång (37,5%) so víi n¨m 2005. N¨m 2007 tæng thu gi¶m 30 tû ®ång (36,4%) so víi n¨m 2006 do nguyªn nh©n n¨m 2007, 5 chi nh¸nh cÊp 2 trùc thuéc chi nh¸nh Hµ Néi ®­îc t¸ch ra ho¹t ®éng riªng thµnh c¸c chi nh¸nh cÊp 1 ®éc lËp. §ång thêi chi nh¸nh më réng thªm 3 phßng giao dÞch nªn chi phÝ n¨m 2007 còng t¨ng lªn so víi c¸c n¨m kh¸c vµ lîi nhuËn còng gi¶m kh¸ nhiÒu, cô thÓ gi¶m 2,1 tû ®ång (19,1%) so víi n¨m 2006. 2.2.T×nh h×nh huy ®éng vèn vµ sö dông vèn 2.2.1. T×nh h×nh huy ®éng vèn 2.2.1.1.Tæng nguån vèn huy ®éng: B¶ng 2: Tæng nguån vèn huy ®éng §¬n vÞ: tû ®ång ChØ tiªu 2005 2006 2007 2006 so víi 2005 2007 so víi 2006 Sè tiÒn %t¨ng (gi¶m) Sè tiÒn %t¨ng (gi¶m) Tæng nguån vèn 705,4 741,4 643,9 36 5,1 -97,5 -13,1 (Nguån: B¸o c¸o th­êng niªn cña chi nh¸nh Sµi Gßn C«ng Th­¬ng Hµ Néi) Qua sè liÖu vÒ sù thay ®æi tæng nguån vèn huy ®éng cña chi nh¸nh ta thÊy: - N¨m 2005: Tæng nguån vèn huy ®éng ®­îc lµ 705,4 tû ®ång, n¨m 2006: Tæng nguån vèn huy ®éng lµ 705,4 tû ®ång, t¨ng thªm 36 tû ®ång (t­¬ng ®­¬ng t¨ng 5,1%) so víi n¨m 2005, n¨m 2007: Tæng nguån vèn huy ®éng lµ 643,9 tû ®ång, gi¶m 97,5 tû ®ång (t­¬ng øng gi¶m 13,1%) so víi n¨m 2006. Trong 3 n¨m qua, t×nh h×nh huy ®éng vèn cña chi nh¸nh cã nh÷ng biÕn ®éng ®¸ng chó ý, nguån vèn huy ®éng n¨m 2007 cã chiÒu h­íng gi¶m sót. Nguyªn nh©n lµ do khu vùc Hà Néi tËp trung kh¸ nhiÒu ng©n hµng ho¹t ®éng nªn cã sù c¹nh tranh gay g¾t vÒ ho¹t ®éng huy ®éng vèn gi÷a c¸c ng©n hµng. 2.2.1.2.C¬ cÊu nguån vèn huy ®éng theo ®èi t­îng B¶ng 3: C¬ cÊu nguån vèn theo ®èi t­îng §¬n vÞ: tû ®ång ChØ tiªu 2005 2006 2007 2006 so víi 2005 2007 so víi 2006 Sè tiÒn %t¨ng (gi¶m) Sè tiÒn %t¨ng (gi¶m) Huy ®éng tõ d©n c­ 409,3 528,5 450,1 119,2 29,1 -78,4 -14,8 Huy ®éng tõ c¸c TCKT 175,5 132,2 122,9 -43,3 -24,6 -9,3 -7 Huy ®éng tõ nguån kh¸c 120,6 80,7 70,9 -39,9 -33,1 -9,8 -12,1 ( Nguån: B¸o c¸o th­êng niªn cña chi nh¸nh SGCT Hµ Néi) Nguån vèn huy ®éng tõ d©n c­ lu«n chiÕm phÇn tæng nguån vèn huy ®éng, tû träng vèn huy ®éng tõ d©n c­ lu«n chiÕm h¬n 55% tæng nguån vèn huy ®éng, tû lÖ trªn cao nhÊt vµo n¨m 2006 lµ 71,3%. Tuy nhiªn, nguån vèn huy ®éng tõ d©n c­ biÕn ®éng kh«ng ®Òu vµ cã xu h­íng gi¶m: n¨m 2006 t¨ng 29,1% so víi n¨m 2005, nh­ng n¨m 2007 l¹i gi¶m 14,8% so víi n¨m 2006. Nguån vèn huy ®éng tõ c¸c tæ chøc kinh tÕ chiÕm tû träng kh«ng lín trong tæng nguån vèn huy ®éng: 24,8% (2005), 17,8% (2006), 19% (2007). Vµ cã xu h­íng gi¶m trong 3 n¨m qua: n¨m 2006 gi¶m 24,6% so víi n¨m 2005, n¨m 2007 gi¶m 7% so víi n¨m 2006. T­¬ng tù, vèn huy ®éng tõ c¸c nguån kh¸c còng chiÕm tû träng kh«ng lín: 10%-24%, vµ ®ang cã xu h­íng gi¶m: n¨m 2006 gi¶m 33,1% so víi n¨m 2005, n¨m 2007 gi¶m 9,8% so v¬Ý n¨m 2006. Nh­ vËy, qua 3 n¨m t×nh h×nh huy ®éng vèn cña chi nh¸nh nh×n chung ch­a ®­îc tèt, chi nh¸nh cÇn cã biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng huy ®éng vèn. Tû lÖ huy ®éng tõ d©n c­ chiÕm phÇn lín nguån vèn chøng tá chi nh¸nh ®· ®i ®óng h­íng trong c«ng t¸c huy ®éng vèn. V× tiÒn göi tiÕt kiÖm, tiÒn göi cã k× h¹n cña d©n c­ lµ l­îng tiÒn nhµn rçi lín, cã tÝnh æn ®Þnh, v× thÕ cã thÓ dïng lµm vèn cho vay trung vµ dµi h¹n. Tuy nhiªn hiÖu qu¶ cña viÖc huy ®éng nguån vèn nµy ®ang cã xu h­íng gi¶m, ng©n hµng cÇn t×m biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Ó gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng nµy. Cßn tû lÖ huy ®éng tõ c¸c tæ chøc kinh tÕ thÊp chøng tá c¸c tæ chøc nµy ch­a thùc sù tin t­ëng vµo chi nh¸nh, chi nh¸nh SGCT Hµ Néi cÇn n©ng cao uy tÝn vµ x©y dùng quan hÖ tèt h¬n ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng thu hót tiÒn göi tõ c¸c tæ chøc nµy. 2.2.1.3.C¬ cÊu nguån vèn theo k× h¹n B¶ng 4: C¬ cÊu nguån vèn theo k× h¹n §¬n vÞ: tû ®ång ChØ tiªu 2005 2006 2007 2006 so víi 2005 2007 so víi 2006 Sè tiÒn %t¨ng (gi¶m) Sè tiÒn %t¨ng (gi¶m) Nguån vèn ng¾n h¹n 545 554,5 458,2 9,5 1,7 -96,3 -17,3 Nguån vèn trung dµi h¹n 160,4 186,9 185,7 26,5 16,5 -1,2 -0,7 (Nguån: B¸o c¸o th­êng niªn cña chi nh¸nh SGCT Hµ Néi) - N¨m 2005: nguån vèn huy ®éng cã k× h¹n 12 th¸ng chiÕm h¬n 20%. - N¨m 2006: møc t¨ng cña nguån vèn k× h¹n 12 th¸ng lµ 186,9 tû ®ång, t¨ng 16,5% so víi n¨m 2006. - N¨m 2007: nguån vèn cã k× h¹n 12 th¸ng gi¶m 0,7% so víi n¨m 2006, chiÕm gÇn 30% tæng nguån vèn huy ®éng. Nh×n chung, trong c¶ 3 n¨m nguån vèn k× h¹n <= 12 th¸ng lu«n chiÕm phÇn lín (trªn 70%) trong tæng nguån huy ®éng. §iÒu nµy còng thÓ hiÖn sù tËp trung huy ®éng vèn ng¾n h¹n cña chi nh¸nh vµ sù ­a thÝch, tin t­ëng nh÷ng s¶n phÈm huy ®éng vèn ng¾n h¹n cña d©n c­ vµ c¸c tæ chøc trªn ®Þa bµn ®èi víi chi nh¸nh NH SGCT Hµ Néi. Tuy nhiªn, sù sôt gi¶m ë tÊt c¶ nguån vèn ng¾n h¹n, trung vµ dµi h¹n mét lÇn n÷a cho thÊy sù c¹nh tranh vÒ huy ®éng vèn cña c¸c ng©n hµng trªn ®Þa bµn Hµ Néi lµ kh¸ gay g¾t. Cã nhiÒu nguyªn nh©n dÉn ®Õn t×nh tr¹ng nµy ®åi hái chi nh¸nh NH SGCT Hµ Néi cÇn ®Ò ra c¸c gi¶i ph¸p ®Ó n¨ng cao hiÖu qu¶ huy ®éng vèn. 2.2.1.4. C¬ cÊu nguån vèn theo h×nh thøc huy ®éng B¶ng 5: C¸c h×nh thøc huy ®éng vèn §¬n vÞ: tû ®ång ChØ tiªu 2005 2006 2007 2006 so víi 2005 2007 so víi 2006 Sè tiÒn %t¨ng (gi¶m) Sè tiÒn %t¨ng (gi¶m) TGTK 386 401,7 380,3 15,7 4 -21,4 -5,3 TGTT 127,5 154 98,7 26,5 20,7 -55,3 -35,9 TG cã KH 186 179 156 -7 -3,7 -23 -12,8 Ph¸t hµnh c«ng cô nî 5,9 6,7 8,9 0,8 13,5 2,2 32,8 (Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña ng©n hµng) Nh×n vµo biÓu ®å ta thÊy: tiÒn göi tiÕt kiÖm lu«n chiÕm tû träng lín trong tæng nguån vèn huy ®éng, tiÕp ®Õn lµ tiÒn göi cã kú h¹n, tiÕn göi thanh to¸n vµ cuèi cïng lµ vèn huy ®éng tõ ph¸t hµnh c«ng cô nî. Tuy nhiªn, c¸c ®­êng th¼ng biÓu thÞ møc ®é t¨ng tr­ëng cña TGTK, TG cã KH, TGTT ®Òu cã xu h­íng ®I xuèng thÓ hiÖn nguån vèn huy ®éng tõ c¸c h×nh thøc nµy ®ang cã xu h­íng gi¶m. Cô thÓ: - N¨m 2006, TGTK t¨ng 15,7 tû t­¬ng ®­¬ng 4% so víi n¨m 2005 nh­ng ®Õn n¨m 2007 l¹i gi¶m 5,3% so víi n¨m 2006. - TG cã KH trong 3 n¨m gÇn ®©y ®Òu gi¶m: n¨m 2006 gi¶m 3,7% so víi n¨m 2005, n¨m 2007 gi¶m 12,8% so víi n¨m 2006. - TGTT n¨m 2006 t¨ng 20,7% so víi n¨m 2005, ®©y lµ mét møc t¨ng tr­ëng kh¸ tèt nh­ng ®Õn n¨m 2007 l¹i gi¶m tíi gÇn 40% so víi n¨m 2006. - H×nh thøc huy ®éng ph¸t hµnh c«ng cô nî nh­ k× phiÕu, tr¸i phiÕu chÝnh phñ chiÕm mét tØ lÖ rÊt nhá trong tæng nguån vèn huy ®éng vµ cã møc t¨ng t­¬ng ®èi tèt. Nh×n chung, TGTK vµ TG cã KH chiÕm tû träng lín trong tæng nguån vèn huy ®éng thÓ hiÖn chi nh¸nh NH SGCT ®· ®i ®óng h­íng trong c«ng t¸c huy ®éng vèn. V× hai nguån vèn huy ®éng tõ d©n c­ vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ nµy cßn nhiÒu tiÒm n¨ng ch­a khai th¸c hÕt. §ång thêi c¸c nguån vèn nµy cã møc ®é æn ®Þnh cao h¬n so víi tiÒn göi kh«ng kú h¹n, cã thÓ dïng ®Ó cho vay trung vµ dµi h¹n, tõ ®ã h¹n chÕ bít rñi ro trong viÖc cho vay tÝn dông. Tuy nhiªn, chi nh¸nh cÇn cã c¸c biÖn ph¸p ®Ó khuyÕn khÝch kh¸ch hµng göi tiÒn, gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng suy gi¶m nguån vèn huy ®éng tõ c¸c h×nh thøc nµy nh­ thêi gian võa qua. 2.2.2. T×nh h×nh ho¹t ®éng sö dông vèn B¶ng 6: KÕt qu¶ ho¹t ®éng tÝn dông §¬n vÞ: tû ®ång ChØ tiªu 2005 2006 2007 2006 so víi 2005 2007 so víi 2006 Sè tiÒn %t¨ng (gi¶m) Sè tiÒn %t¨ng (gi¶m) Tæng d­ nî 701,1 716,7 601,4 15,6 2,2 -115,3 -16,1 Ng¾n h¹n 293 284 306 -9 -3 22 7,7 Trung vµ dµi h¹n 408,1 432,7 295,4 24,6 6 -137,3 -31,7 (Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña ng©n hµng) Tæng d­ nî tÝn dông n¨m 2006 t¨ng 2,2% so víi n¨m 2005, n¨m 2007 gi¶m 16,1% so víi n¨m 2006. Nh­ vËy cã sù biÕn ®éng kh«ng ®Òu trong chØ tiªu tæng d­ nî tÝn dông cña chi nh¸nh. Tû träng d­ nî trung vµ dµi h¹n lu«n chiÕm phÇn lín, c¶ 3 n¨m ®Òu chiÕm h¬n 50% trong tæng d­ nî. Cô thÓ: n¨m 2005: 58,2%, n¨m 2006: 60,3%, n¨m 2007: 50%. Qua ®ã ta thÊy nhu cÇu vay vèn dµi h¹n ngµy cµng t¨ng do nhu ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, nhu cÇu vèn l­u ®éng trªn ®Þa bµn t¨ng lªn. Møc t¨ng tr­ëng cña d­ nî ng¾n h¹n vµ d­ nî trung, dµi h¹n lµ kh«ng ®Òu. D­ nî ng¾n h¹n n¨m 2006 gi¶m nhÑ (3%) so víi n¨m 2005 nh­ng n¨m 2007 ®· t¨ng 7,7% so víi n¨m 2006. D­ nî trung vµ dµi h¹n n¨m 2006 t¨ng 6% so víi n¨m 2005, nh­ng n¨m 2007 l¹i gi¶m tíi h¬n 31% so víi n¨m 2006. §©y lµ mét dÊu hiÖu kh«ng tèt, chøng tá chi nh¸nh ®· kh«ng thùc hiÖn tèt c«ng t¸c cho vay trung vµ dµi h¹n. Thêi gian tíi, chi nh¸nh cÇn n¨ng cao chÊt l­îng tÝn dông vµ uy tÝn cña ng©n hµng ®Ó thu hót kh¸ch hµng sö dông c¸c dÞch vô do ng©n hµng cung cÊp. T­¬ng quan gi÷a d­ nî cho vay vµ nguån vèn huy ®éng So s¸nh tæng d­ nî cho vay vµ tæng nguån vèn huy ®éng B¶ng 7: Tæng d­ nî cho vay vµ tæng nguån vèn huy ®éng §¬n vÞ: tû ®ång ChØ tiªu 2005 2006 2007 Nguån vèn huy ®éng 705,4 741,4 643,9 Tæng d­ nî cho vay 701,1 716,7 601,4 Tû lÖ gi÷a tæng d­ nî cho vay vµ nguån vèn huy ®éng(%) 99,4 96,6 93,3 (Nguån b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña Ng©n hµng) Nh×n vµo biÓu ®å ta thÊy, hai ®­êng gÊp khóc biÓu hiÖn møc ®é t¨ng tr­ëng cña nguån vèn huy ®éng vµ d­ nî cho vay dao ®éng lªn xuèng kh¸ ®ång ®Òu, chøng tá hiÖu qu¶ sö dông nguån vèn huy ®éng t­¬ng ®èi tèt. §­êng d­ nî cho vay lu«n n»m d­íi ®­êng vèn huy ®éng thÓ hiÖn nguån vèn huy ®éng ®­îc ®· ®¸p øng ®ñ nhu cÇu vay vèn cña kh¸ch hµng vµ t¹i chi nh¸nh ®· kh«ng x¶y ra t×nh tr¹ng thiÕu hôt vèn, t×nh tr¹ng thõa vèn lµ rÊt Ýt. Kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®­êng rÊt gÇn chøng tá chi nh¸nh ®· sö dông gÇn nh­ tèi ®a nguån vèn huy ®éng ®­îc ®Ó cho vay tÝn dông vµ ®Çu t­. Tû lÖ gi÷a tæng d­ nî cho vay so víi nguån vèn huy ®éng n¨m 2007 lµ 93,3%, tû lÖ nµy tÝnh trung b×nh cho c¶ 3 n¨m lµ 96,4%. Qua ®ã ta thÊy hiÖu qu¶ sö dông vèn cña chi nh¸nh lµ rÊt tèt. NÕu nh­ xÐt trªn mét chi nh¸nh ®éc lËp th× chi nh¸nh ng©n hµng SGCT gÇn nh­ ®· sö dông tèi ®a nguån vèn huy ®éng ®­îc, nguån vèn d­ thõa ®­îc bæ sung vµo nguån vèn ®iÒu hoµ trong hÖ thèng, më réng sù ph¸t triÓn cña c¶ hÖ thèng vµ ®em l¹i lîi Ých cho toµn ngµnh… Trong thêi gian s¾p tíi chi nh¸nh cÇn t¨ng l­îng vèn huy ®éng ®Ó ®¸p øng nhu cÇu vay vèn cña ng­êi d©n ®ång thêi n¨ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. So s¸nh d­ nî cho vay vµ nguån vèn huy ®éng theo kú h¹n B¶ng 8: D­ nî cho vay ng¾n h¹n vµ nguån vèn ng¾n h¹n ChØ tiªu 2005 2006 2007 Nguån vèn ng¾n h¹n 545 554,5 458,2 D­ nî cho vay ng¾n h¹n 293 284 306 Chªnh lÖch +- 252 270,5 152,2 B¶ng 9: D­ nî cho vay trung dµi h¹n vµ nguån vèn trung dµi h¹n ChØ tiªu 2005 2006 2007 Nguån vèn trung dµi h¹n 160,4 186,9 185,7 D­ nî cho vay trung dµi h¹n 408,1 432,7 295,4 Chªnh lÖch +- -247,7 -245,8 -109,7 Nh×n vµo b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy: nguån vèn ng¾n h¹n cña chi nh¸nh thõa nh­ng nguån vèn trung dµi h¹n l¹i thiÕu. §Ó ®¸p øng nhu cÇu vay vèn cña ng­êi d©n chi nh¸nh ®· sö dông nguån vèn ng¾n h¹n thõa ®Ó cho vay trung dµi h¹n, nhê ®ã chi nh¸nh ®· khai th¸c tèi ®a nguån vèn huy ®éng ®­îc, kh«ng ®Ó x¶y ra t×nh tr¹ng ø ®äng vèn. Së dÜ chi nh¸nh cã thÓ dïng nguån vèn ng¾n h¹n d­ thõa ®Ó cho vay ng¾n h¹n lµ v× nguån vèn ng¾n h¹n cã tÝnh chÊt gèi ®Çu nªn lu«n cã mét l­îng vèn t­¬ng ®èi æn ®Þnh t¹i ng©n hµng, chi nh¸nh ®· sö dông mét tû lÖ hîp lý trong l­îng vèn ®ã ®Ó cho vay trung dµi h¹n. Trªn ®©y lµ toµn bé t×nh h×nh huy ®éng vµ sö dông vèn cña chi nh¸nh ng©n hµng SGCT Hµ Néi qua 3 n¨m gÇn ®©y. Qua ®ã chóng ta cã thÓ thÊy ®­îc nh÷ng thµnh tÝch ®¹t ®­îc vµ mét sè yÕu ®iÓm cÇn kh¾c phôc, tõ ®ã ®Ò ra c¸c gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng. Ch­¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ huy ®éng vèn 3.1. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng c«ng t¸c huy ®éng vèn t¹i CN NH SGCT HN 3.1.1. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc Tổng nguồn vốn huy động của chi nhánh năm 2007 đạt 643,9 tỷ đồng. Trong năm 2007, do ảnh hưởng của cuộc chạy đua về lãi suất giữa các ngân hàng quốc doanh tăng cao lãi suất huy động làm cho mức huy động của các ngân hàng cổ phần trong đó có Saigonbank bị chậm lại nhưng vẫn đạt được những thành tựu đáng kể. Chi nhánh tăng trưởng tín dụng thận trọng trên nguyên tắc có lựa chọn và phản ứng linh hoạt trước các biến động của thị trường. Không ngừng hoàn thiện quy chế, cải tiến quy trình nghiệp vụ tín dụng nhằm phục vụ tốt các khách hàng truyền thống nhưng đồng thời cũng tăng cường tính an toàn, hiệu quả trong hoạt động của chi nhánh. Tổng dư nợ của chi nhánh năm 2007 đạt 601,4 tỷ đồng. Giảm tỷ lệ nợ không sinh lời xuống còn 0.21% /tổng dư nợ. Trích lập đầy đủ dự phòng rủi ro theo quy định của ngân hàng Nhà nước, đa dạng hóa cơ cấu nguồn vốn và cơ cấu cho vay. Hoàn thiện các quy trình quản lý chất lượng đối với quy trình quản lý tín dụng và quy trình thanh toán trên nền tảng công nghệ mới. Bước đầu triển khai thành công hệ thống phát hành thẻ Saigonbank card. Củng cố một bước hệ thống quản lý rủi ro tín dụng. Bước đầu thiết lập hệ thống theo dõi và kiểm soát rủi ro thị trường. Cấu trúc lại các quy trình kinh doanh và quy trình quản lý trên cơ sở tách bạch khối kinh doanh (front office) và khối hỗ trợ kiểm soát (back office). Từng bước hoàn thiện hệ thống kế toán trên cơ sở rõ ràng, minh bạch và bước đầu thiết lập hệ thống xử lý thông tin quản trị ngân hàng, phục vụ cho công tác phân tích, đánh giá kết quả hoạt động và hỗ trợ ra quyết định. Phát triển tăng thu dịch vụ các loại lên 47% so với năm 2002, đặc biệt là dich vụ Thanh toán quốc tế. 3.1.2. Nh÷ng tån t¹i vµ h¹n chÕ - Nguån vèn huy ®éng n¨m 2007 cña chi nh¸nh ®· gi¶m h¬n 13% so víi n¨m 2006, trong ®ã nguån vèn huy ®éng tõ d©n c­ ®· gi¶m gÇn 15%, tiÒn göi thanh to¸n cña c¸c tæ chøc kinh tÕ gi¶m rÊt m¹nh: h¬n 35%. - VÊn ®Ò nãng nhÊt hiÖn nay lµ l·i suÊt tiÒn göi vµ l·i suÊt cho vay cña c¸c ng©n hµng ®ang t¨ng lªn rÊt cao. Nh÷ng n¨m tr­íc ®©y, Saigonbank lµ mét trong nh÷ng ng©n hµng cã l·i suÊt tiÒn göi cao nhÊt, v× vËy ®· thu hót ®­îc l­îng tiÒn göi tõ d©n c­ rÊt lín. Nh­ng b­íc sang n¨m 2008, khi diÔn ra cuéc c¹nh tranh vÒ l·i suÊt rÊt khèc liÖt gi÷a c¸c ng©n hµng th× tiÕc lµ Saigonbank ®· kh«ng ®­a ra ®­îc nh÷ng chÝnh s¸ch hÊp dÉn kÞp thêi ®Ó thu hót kh¸ch hµng, dÉn ®Õn ®· mÊt ®i mét l­îng kh¸ch hµng ®¸ng kÓ. VÝ dô gÇn ®©y nhÊt: Thêi ®iÓm th¸ng 6/2008, l·i suÊt c¬ b¶n ®­îc NHNN Ên ®Þnh lµ 14%, tøc lµ møc l·i suÊt cho vay cao nhÊt ®· lªn ®Õn 21%, rÊt nhiÒu ng©n hµng ®· ®­a ra møc l·i suÊt tiÒn göi cao (cã ng©n hµng lªn tíi 19,2%), ¸p dông l·i suÊt bËc thang cã lîi cho kh¸ch hµng, ®ång thêi ®­a ra nhiÒu ch­¬ng tr×nh khuyÕn m·i, rót th¨m tróng th­ëng... ®Ó thu hót kh¸ch hµng. Trong khi ®ã, møc l·i suÊt tiÒn göi cao nhÊt cña Saigonbank chØ lµ 17,8% ¸p dông cho tiÒn göi tiÕt kiÖm VND - k× h¹n 3 th¸ng. §ã kh«ng ph¶i lµ møc l·i suÊt thÊp nh­ng ch­a ®ñ hÊp dÉn kh¸ch hµng. Ngoµi ra, Saigonbank kh«ng ¸p dông l·i suÊt bËc thang còng nh­ c¸c ch­¬ng tr×nh khuyÕn m·i, phiÕu dù th­ëng... nh­ mét sè ng©n hµng kh¸c ®· lµm rÊt thµnh c«ng. - HiÖn nay, møc l·i suÊt tiÒn göi tiÕt kiÖm biÕn ®éng liªn tôc, v× thÕ rÊt nhiÒu kh¸ch hµng cã nhu cÇu rót tiÒn göi khi ch­a ®¸o h¹n ®Ó göi l¹i theo k× h¹n míi cã lîi h¬n hoÆc ®i göi t¹i ng©n hµng kh¸c cã l·i suÊt cao h¬n. T¹i Saigonbank, khi kh¸ch hµng rót tiÒn khi ch­a ®¸o h¹n th× chØ ®­îc ¸p dông l·i suÊt kh«ng k× h¹n nªn ®· lµm gi¶m sù hÊp dÉn ®èi víi kh¸ch hµng. - C¸c s¶n phÈm dÞch vô míi (s¶n phÈm thÎ) triÓn khai chËm, thiÕu ®ång bé, ph¹m vi sö dông cña kh¸ch hµng cßn Ýt, uy tÝn s¶n phÈm kh«ng cao. VÝ dô nh­ dÞch vô rót tiÒn qua thÎ ATM, hiÖn nay chi nh¸nh chØ cã mét sè l­îng rÊt Ýt m¸y rót tiÒn tù ®éng ®Æt t¹i trô së vµ phßng giao dÞch nªn rÊt bÊt tiÖn cho kh¸ch hµng. - Hệ thống giao dịch tại quầy giao dịch là hệ thống 2 cửa nên khách hàng đến thực hiện giao dịch lần đầu còn chưa biết những thủ tục mình cần làm tại đâu ít nhiều gây mất thời gian của khách hàng. - Ngoµi ra, ng©n hµng ch­a quan t©m ®Çy ®ñ ®Õn c«ng t¸c marketing; c«ng t¸c tuyªn truyÒn, qu¶ng c¸o nªn h×nh ¶nh ng©n hµng ch­a ®Õn ®­îc víi ®«ng ®¶o ng­êi d©n. 3.1.3. Nguyªn nh©n chñ yÕu 3.1.3.1. Nguyªn nh©n kh¸ch quan - Nh÷ng biến động về giá, nhất là giá xăng dầu, giá các nguồn nguyên liệu đầu vào…®· ¶nh h­ëng rÊt lín tíi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña toµn bé nÒn kinh tÕ. Tõ ®¸ ¶nh h­ëng rÊt lín tíi ho¹t ®éng cña c¸c ng©n hµng. - Sù ph¸t triÓn nãng cña nÒn kinh tÕ ®i ®«i víi l¹m ph¸t, chØ sè tiªu dïng t¨ng cao ®· dÉn ®Õn sù c¹nh tranh khèc liÖt trong huy ®éng vèn gi÷a c¸c ng©n hµng nh»m giµnh giËt thÞ phÇn. L¹m ph¸t lµ yÕu tè ¶nh h­ëng lín tíi nhu cÇu gi÷ tiÒn mÆt, c¸c giÊy tê cã gi¸…trong d©n c­. T×nh tr¹ng l¹m ph¸t t¨ng cao vµ khã dù tÝnh tr­îc nh­ hiÖn nay ®· lµm t¨ng chi phÝ c¬ héi cña viÖc gi÷ tiÒn, lµm sai lÖch th«ng tin tõ ®ã g©y khã kh¨n cho viÖc quyÕt ®Þnh cña c¶ kh¸ch hµng vµ ng©n hµng. - T©m lý sö dông tiÒn mÆt cña ng­êi d©n cßn rÊt nÆng nÒ. HÇu hÕt c¸c giao dÞch thanh to¸n ®Òu th«ng qua tiÒn mÆt, thËm chÝ nhiÒu kho¶n thanh to¸n cã gi¸ trÞ lín nh­ mua nhµ, mua ®Êt, mua « t«… ng­êi d©n vÉn tr¶ b»ng vµng, ®« la Mü…T©m lý sö dông tiÒn mÆt ¨n s©u vµo ý thøc cña ng­êi d©n ®· h¹n chÕ h×nh thøc göi tiÒn vµo ng©n hµng ®Ó sö dông c¸c dÞch vô thanh to¸n do ng©n hµng cung cÊp. §ång thêi thãi quen nµy còng lµm gia t¨ng kho¶n chi phÝ vÒ qu¶n lý tiÒn mÆt cña ng©n hµng. 3.1.3.2. Nguyªn nh©n chñ quan - ChÝnh s¸ch l·i suÊt vµ c¸c ch­¬ng tr×nh khuyÕn m¹i cña chi nh¸nh ch­a ®ñ hÊp dÉn kh¸ch hµng. Uy tÝn, mèi quan hÖ cña chi nh¸nh víi d©n c­ còng nh­ c¸c tæ chøc kinh tÕ ch­a tèt. - Trình độ công nghệ của chi nhánh tuy đã có bước phát triển, nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Đồng thời sự phối hợp của một số cơ quan, tổ chức có số thu và chi bằng tiền mặt lớn, ổn định như: Thuế, kho bạc, điện lực, xăng dầu, bưu chính viễn thông... với NH và tổ chức tín dụng thiếu chặt chẽ. Do đó việc thanh toán và cất trữ tiền mặt trong nền kinh tế và trong dân cư còn lớn. - Thực hiện mô hình giao dịch 2 cửa nên quy trình mở và sử dụng tiền của khách hàng tại chi nhánh còn phức tạp, tốn kém thời gian. Bên cạnh đó nhiều cán bộ mới, tuy nhiệt tình say mê công việc, nhưng còn thiếu kinh nghiệm thực tế, kỹ năng nghiệp vụ còn hạn chế. - Sở dĩ hoạt động huy động vốn của chi nhánh chưa đạt hiệu quả tốt là do mạng lưới hoạt động chưa sâu sát, chỉ mới tập trung tại mét sè khu trung t©m, ®«ng d©n c­. V× thế, chi nhánh không thể khai thác hết được nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư. - Việc thu thập thông tin diễn biến lãi suất, nhu cầu người gửi tiền của cán bộ làm công tác huy động vốn dân cư còn thụ động. Hầu hết các khách hàng có nhu cầu mở và sử dụng tài khoản tiền gửi đều tự tìm đến ngân hàng, cán bộ huy động vốn chưa thực sự tìm hiểu sâu sát các nhu cầu từng khách hàng cũng như chưa chủ động lôi cuốn khách hàng về giao dịch tại Chi nhánh. Công tác điều hành kế toán thanh toán còn nặng nề về giải quyết sự vụ. Công tác kế toán chi tiết vẫn còn một số sai sót, bộ phận kế toán tổng hợp chưa đáp ứng yêu cầu công việc. - Ng©n hµng vÉn ch­a chó träng vµ ch­a cã chiÕn l­îc marketing tèt, viÖc øng dông marketing cßn yÕu vµ thiÕu chuyªn nghiÖp, thiÕu ®éi ngò chuyªn tiÕp thÞ vÒ s¶n phÈm hiÖn ®¹i cña ng©n hµng. Do ®ã, ng­êi d©n ch­a hiÓu biÕt nhiÒu vÒ ng©n hµng vµ c¸c s¶n phÈm, dÞch vô do ng©n hµng cung cÊp. 3.2. §Þnh h­íng c«ng t¸c huy ®éng vèn cña CN NH SGCT HN C¨n cø trªn t×nh h×nh thùc tÕ vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2007, víi môc tiªu ph¸t triÓn, an toµn vµ hiÖu qu¶, Chi nh¸nh ®Æt ra môc tiªu tæng qu¸t cña c«ng t¸c huy ®éng vèn t¹i CN NH SGCT HN trong thêi gian tíi lµ thùc hiÖn më réng, ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn. Víi ph­¬ng ch©m “ ®i vay ®Ó cho vay”, tËp trung khai th¸c mäi nguån vèn nhµn rçi trong nÒn kinh tÕ: huy ®éng vèn ng¾n h¹n, trung dµi h¹n khu vùc d©n c­, vèn ng¾n h¹n khu vùc doanh nghiÖp vµ vèn t¹m thêi nhµn rçi, vèn tiÒn göi thanh to¸n cña c¸c tæ chøc…Cô thÓ: - Tæng nguån vèn huy ®éng t¨ng 35% so víi n¨m 2007. T¨ng kh¶ n¨ng chñ ®éng vÒ nguån vèn lªn 70-75% tæng vèn kinh doanh. - Tæng d­ nî cho vay t¨ng 30%. TiÕp tôc chuyÓn dÞch c¬ cÊu tÝn dông nh»m ®¸p øng ®ñ vèn cho c¸c nhu cÇu hîp lý. Trong ®ã: tû träng d­ nî trung vµ dµi h¹n tõ 55 - 60%. - T¨ng c­êng c«ng t¸c thanh tra, kiÓm so¸t, chÊn chØnh ho¹t ®éng Ng©n hµng. Xö lý nî tån ®äng, gi¶m tû lÖ nî qu¸ h¹n xuèng d­íi 2% tæng d­ nî. - Lîi nhuËn tr­íc thuÕ t¨ng tèi thiÓu 15% so víi n¨m 2007. §Ó thùc hiÖn thµnh c«ng môc tiªu vµ nhiÖm vô kÕ ho¹ch n¨m 2008, ngoµi chiÕn l­îc ph¸t triÓn dµi h¹n cña Saigonbank ®· v¹ch ra, chi nh¸nh ®· thùc hiÖn ®ång bé c¸c biÖn ph¸p sau: - N©ng cao hiÖu qña tÝn dông, ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh ®Çu t­, cho vay ®Ó h¹n chÕ ph©n t¸n rñi ro. PhÊn ®Êu kh«ng ®Ó ph¸t sinh nî qóa h¹n míi. - C¬ cÊu l¹i nî vµ xö lý nî qu¸ h¹n, nî khã ®ßi b»ng c¸c biÖn ph¸p tÝch cùc. - Ph¸t triÓn vµ n©ng cao c¸c nghiÖp vô vµ dÞch vô thanh to¸n quèc tÕ vµ kÕ to¸n ng©n hµng, ®Æc biÖt n©ng cao phong c¸ch th¸i ®é phôc vô. - T¨ng c­êng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh tiÒn göi trªn thÞ tr­êng liªn ng©n hµng, sö dông vèn an toµn ®Õn møc tèi ®a. - Chó träng quan t©m ®Õn c«ng t¸c kh¸ch hµng vµ ph¸t triÓn kh¸ch hµng míi b»ng c¸ch ®Èy m¹nh tuyªn truyÒn tiÕp thÞ. - Ph¸t triÓn ®a d¹ng c¸c dÞch vô ng©n hµng. 3.3. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ huy ®éng vèn 3.3.1.§a d¹ng hãa c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn - §a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc göi tiÒn trong d©n c­ bao gåm c¶ tiÒn göi tiÕt kiÖm, tiÒn göi sö dông thÎ, tr¸i phiÕu, kú phiÕu. §ång thêi, ng©n hµng còng cÇn ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i kú h¹n, vÝ dô nh­ k× h¹n 1 tuÇn, 3 tuÇn, 5 tuÇn...®Ó ®¸p øng nhu cÇu kh¸ch hµng. - §a d¹ng hãa tµi kho¶n tiÒn göi c¸ nh©n §Ó t¨ng sè l­îng tµi kho¶n nµy lªn, ®ång nghÜa víi viÖc t¨ng doanh sè thanh to¸n qua tµi kho¶n, chi nh¸nh cÇn chó ý h¬n n÷a ®Õn h×nh thøc: * ¸p dông møc l·i suÊt phï hîp h¬n, hÊp dÉn kh¸ch hµng më tµi kho¶n, kÕt hîp víi c¸c dÞch vô thanh to¸n, chi tr¶ hé kh¸ch hµng. H­íng dÉn cho kh¸ch hµng thÊy ®­îc nh÷ng tiÖn Ých khi sö dông tµi kho¶n nµy ®Ó hä hiÓu ®­îc nh÷ng ­u ®iÓm cña tµi kho¶n vµ sö dông nã. * Ng©n hµng cã thÓ ¸p dông viÖc theo dâi 2 tµi kho¶n song song cña kh¸ch hµng tøc lµ khi tµi kho¶n tiÒn göi thanh to¸n cña kh¸ch hµng cã sè d­ cao, Ng©n hµng sÏ chuyÓn bít sang tµi kho¶n tiÒn göi cã kú h¹n ®Ó gióp kh¸ch hµng kh«ng bÞ thiÖt. Ng­îc l¹i, khi kh¸ch hµng cã nhu cÇu thanh to¸n cao, Ng©n hµng sÏ tù ®éng chuyÓn tiÒn göi cã kú h¹n thµnh tiÒn göi thanh to¸n ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Ng©n hµng lµm ®­îc nh­ vËy sÏ t¹o ra sù nhanh chãng, tiÖn lîi h¬n cho kh¸ch hµng. §ång thêi còng gióp Ng©n hµng gi¶m giai ®o¹n rót tiÒn nhiÒu lÇn, tèn thêi gian vµ chi phÝ. * Ng©n hµng còng cã thÓ liªn kÕt víi c¸c doanh nghiÖp ®Ó lµm dÞch vô më tµi kho¶n chi tr¶ l­¬ng cho c¸c kh¸ch hµng lµ c¸n bé c«ng nh©n viªn lµm viÖc ë c¸c doanh nghiÖp cã thu nhËp æn ®Þnh. * Liªn hÖ víi c¸c tr­êng §¹i häc, Cao ®¼ng...trªn ®Þa bµn nh­ §H B¸ch Khoa, §H X©y Dùng, §H Kinh TÕ...®Ó cïng nhµ tr­êng më tµi kho¶n cho sinh viªn trong tr­êng. Lµm ®­îc ®iÒu nµy cã lîi cho c¶ Ng©n hµng, nhµ tr­êng vµ c¶ sinh viªn. §èi víi Ng©n hµng, ®©y lµ mét nguån huy ®éng dåi dµo v× hiÖn nay sè l­îng sinh viªn trong c¸c tr­êng §¹i häc, Cao ®¼ng... lµ rÊt lín. VÒ phÝa nhµ tr­êng vµ sinh viªn, sÏ dÔ dµng h¬n trong viÖc thu häc phÝ vµ c¸c chi phÝ, lÖ phÝ kh¸c. 3.3.2. ¸p dông chÝnh s¸ch l·i suÊt linh ho¹t: L·i suÊt lµ mét trong nh÷ng yÕu tè t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn viÖc thu hót vèn, biÖn ph¸p t¨ng l·i suÊt ®Ó thu hót ®­îc nguån vèn huy ®éng cã t¸c ®éng rÊt m¹nh vµ nhanh. HiÖn nay c¸c ng©n hµng ®ang c¹nh tranh vÒ l·i suÊt rÊt khèc liÖt nh­ng t¨ng l·i suÊt ®ång nghÜa víi viÖc t¨ng chi phÝ ®Çu vµo, ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh. §ång thêi cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn l·i suÊt cho vay vµ t¸c ®éng ®Õn toµn bé ho¹t ®éng tÝn dông. V× thÕ vÊn ®Ò ®Æt ra lµ ng©n hµng cÇn ph¶i Ên ®Þnh ®­îc møc l·i suÊt phï hîp hÊp dÉn ®­îc kh¸ch hµng nh­ng vÉn ph¶i ®¶m b¶o lîi nhuËn cña ng©n hµng. §ång thêi ¸p dông l·i suÊt ­u ®·i víi c¸c kh¸ch hµng lín, ¸p dông c¸c ch­¬ng tr×nh khuyÕn m·i, rót th¨m tróng th­ëng... ®Ó hÊp dÉn kh¸ch hµng. 3.3.3. G¾n liÒn viÖc t¨ng c­êng huy ®éng vèn víi sö dông vèn cã hiÖu qu¶ G¾n liÒn viÖc t¨ng c­êng huy ®éng vèn víi sö dông vèn cã hiÖu qu¶: trong ho¹t ®éng Ng©n hµng, gi÷a nguån vèn vµ sö dông vèn cã quan hÖ th­êng xuyªn, t¸c ®éng hç trî lÉn nhau, chi phèi lÉn nhau. Nguån vèn lµ c¬ së, lµ tiÒn ®Ò ®Ó Ng©n hµng thùc hiÖn c«ng t¸c sö dông vèn. Vµ sö dông vèn còng lµ c¨n cø quan träng ®Ó Ng©n hµng x¸c ®Þnh nguån vèn cÇn huy ®éng. Hai yÕu tè nµy t¸c ®éng qua l¹i lÉn nhau nªn chi nh¸nh cÇn ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p thÝch hîp ®Ó viÖc huy ®éng vèn vµ sö dông vèn cã hiÖu qu¶ cao nhÊt. 3.3.4. Thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch kh¸ch hµng vµ chiÕn l­îc marketing Thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch kh¸ch hµng vµ chiÕn l­îc marketing hiÖu qu¶: thu hót nhiÒu kh¸ch hµng, duy tr×, më réng kh¸ch hµng truyÒn thèng, ®¶m b¶o lîi Ých cho c¶ ng©n hµng vµ kh¸ch hµng. V× lîi Ých cña kh¸ch hµng, ng©n hµng cÇn cã phßng Marketing riªng chuyªn thu thËp th«ng tin, n¾m b¾t nhu cÇu cña kh¸ch hµng, ph©n lo¹i thÞ tr­êng, ph©n lo¹i kh¸ch hµng ®Ó tõ ®ã cã c¸ch ®èi xö cho phï hîp. Thªm vµo ®ã, Saigonbank cÇn cã nh÷ng h×nh thøc tuyªn truyÒn, qu¶ng c¸o, giíi thiÖu ®Ó ®­a th«ng tin ®Õn víi kh¸ch hµng ®Ó hä biÕt tíi ho¹t ®éng cña ng©n hµng. §ång thêi hä thÊy ®­îc lîi Ých khi giao dÞch víi ng©n hµng, vÒ l·i suÊt, vÒ c¸c chÝnh s¸ch ­u ®·i cña c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn cña ng©n hµng. 3.3.5. Ph¸t huy tèi ®a yÕu tè con ng­êi §©y kh«ng chØ lµ gi¶i ph¸p tr­íc m¾t mµ cßn lµ vÒ l©u dµi nh»m ph¸t triÓn v÷ng ch¾c ho¹t ®éng kinh doanh cña Saigonbank. V× vËy, Saigonbank cÇn ®µo t¹o l¹i ®Ó n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô, cã ®ñ n¨ng lùc ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô. H¬n n÷a, mét c¸n bé ng©n hµng hiÖn ®¹i kh«ng chØ cÇn thµnh th¹o vÒ nghiÖp vô mµ cßn lµ ph¶i hiÓu biÕt vÒ nhiÒu lÜnh vùc, lµ chuyªn gia t­ vÊn, marketing.. 3.3.6. §æi míi c«ng nghÖ Ng©n hµng. Mét biÖn ph¸p quan träng gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c huy ®éng vèn lµ ®æi míi c«ng nghÖ ng©n hµng, tiÕp cËn nhanh víi c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. C«ng nghÖ ng©n hµng kh«ng chØ bao gåm lµ nh÷ng m¸y mãc ®¬n thuÇn thÎ thanh to¸n, m¸y rót tiÒn tù ®éng mµ cßn lµ c¬ chÕ thanh to¸n trong néi bé ng©n hµng hay sö dông tin häc ®Ó qu¶n lý c¸c mÆt nghiÖp vô trong ®ã cã qu¶n lý kÕ to¸n vµ thanh to¸n. Lµ mét ng©n hµng th­¬ng m¹i cæ phÇn, ph¶i hoµn toµn tù chñ trong ho¹t ®éng kinh doanh, l­îng vèn ®Çu t­ ®Ó ®æi míi c«ng nghÖ cßn h¹n hÑp. V× vËy, ng©n hµng cÇn ph¶i tù nghiªn cøu ®æi míi c«ng nghÖ, ®ång thêi lùa chän gi¶i ph¸p c«ng nghÖ phï hîp víi ®iÒu kiÖn, kh¶ n¨ng cña ng©n hµng. Tr­íc m¾t hiÖn nay, c«ng nghÖ ­u tiªn lµ c«ng nghÖ thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt nh»m lµm t¨ng vßng quay vèn, tiÕt kiÖm tiÒn mÆt trong l­u th«ng. 3.4. Mét sè kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ huy ®éng vèn t¹i CN NH SGCT HN 3.4.1. KiÕn nghÞ víi ng©n hµng Sa× Gßn C«ng Th­¬ng - CÇn t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c chi nh¸nh ®­îc chñ ®éng h¬n trong ho¹t ®éng kinh doanh theo h­íng n©ng cao quyÒn tù chñ, ph©n râ tr¸ch nhiÖm, phï hîp víi quy m« vµ ®Æc ®iÓm chi nh¸nh, cã c¬ chÕ tæ chøc, c¬ chÕ ®iÒu hµnh vèn hoÆc hç trî vèn cho c¸c dù ¸n ®Çu t­ lín… nh»m ph¸t huy vai trß cña c¬ së. - X©y dùng chÝnh s¸ch l·i suÊt hîp lý – l·i suÊt lu«n lµ mét nh©n tè t¸c ®éng m¹nh ®Õn c«ng t¸c huy ®éng vèn cña Ng©n hµng. Do ®ã, cÇn xö lý theo h­íng: theo c¬ chÕ c¹nh tranh linh ho¹t. Trªn c¬ së Trung ­¬ng quy ®Þnh l·i suÊt ®iÒu hoµ vèn, cho chi nh¸nh ®­îc quyÒn quy ®Þnh l·i suÊt trªn ®Þa bµn. Chi nh¸nh sÏ ¸p dông mét møc l·i suÊt ®¶m b¶o tÝnh c¹nh tranh víi c¸c Ng©n hµng b¹n, ®Ó sao cho cã thÓ hÊp dÉn ng­êi göi kh«ng chØ ë tÝnh sinh lêi mµ cßn ë tÝnh ®a d¹ng trong ph­¬ng thøc tr¶ l·i. Ngoµi viÖc c¨n cø vµo mèi quan hÖ cung – cÇu vÒ vèn, cßn ph¶i xem xÐt ®Õn l·i suÊt sö dông vèn, ®Ó quy ®Þnh l·i suÊt huy ®éng vèn vµ ®¶m b¶o kinh doanh cã l·i. H¬n n÷a, cßn ph¶i duy tr× ®­îc møc l·i suÊt hîp lÝ gi÷a nguån vèn ng¾n h¹n vµ nguån vèn trung – dµi h¹n, môc ®Ých lµ b¶o ®¶m lîi Ých cña ng­êi göi tiÒn vµ khuyÕn khÝch mäi ng­êi göi tiÒn víi kú h¹n dµi h¬n, nh­ng kh«ng ®¬n gi¶n lµ t¨ng l·i suÊt v× nh­ vËy c¸c doanh nghiÖp sÏ kh«ng chÊp nhËn. MÆt kh¸c, l·i suÊt tiÒn göi cao hä sÏ kh«ng ®Çu t­ vµo c¸c ph­¬ng ¸n kinh doanh mµ chuyÓn sang göi tiÒn vµo Ng©n hµng lÊy l·i. V× vËy, ph¶i tÝnh to¸n c©n ®èi, hîp lý gi÷a l·i suÊt ng¾n h¹n vµ l·i suÊt trung – dµi h¹n. - §a d¹ng ho¸ h×nh thøc huy ®éng vèn: C¸c NHTM cÇn lu«n lu«n ®æi míi vµ ®a d¹ng ho¸ h×nh thøc huy ®éng vèn, t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm thÝch hîp víi mäi ®èi t­îng kh¸ch hµng. Sím thùc hiÖn h×nh thøc göi tiÒn tiÕt kiÖm ë mét n¬i lÊy ra ë nhiÒu n¬i, tiÕt kiÖm h­ëng l·i bËc thang, kú phiÕu cã th­ëng… hoÆc thªm c¸c kú h¹n 1 tuÇn, 3 tuÇn, 6 tuÇn… NghÜa lµ xen thªm vµo gi÷a c¸c kú h¹n tiÕt kiÖm truyÒn thèng hiÖn nay, ®Ó thu hót kh¸ch hµng víi nh÷ng s¶n phÈm míi ®a d¹ng vµ tiÖn Ých h¬n. Më c¸c ®ît vËn ®éng ®Ó c¸c tæ chøc kinh tÕ vµ d©n c­ më tµi kho¶n c¸ nh©n ë Ng©n hµng, ph¸t hµnh sÐc thanh to¸n vµ thÎ thanh to¸n, t¹o thãi quen míi, tiÕn bé, h¹n chÕ sö dông tiÒn mÆt. - Cã chiÕn l­îc dµi h¹n ®µo t¹o, båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô ®èi víi c¸n bé nh©n viªn, nhÊt lµ c¸n bé l·nh ®¹o ë c¸c huyÖn, phßng giao dÞch ë c¸c côm ®éng d©n c­ cho t­¬ng xøng víi nhiÖm vô ®­îc giao, ®Ó sím héi nhËp víi c¸c ng©n hµng khu vùc vµ thÕ giíi. Bëi thùc tiÔn ®· chøng minh hiÖu qu¶ søc c¹nh tranh cña mét ng©n hµng lu«n lµ b¶n chÊt tiÒm tµng trong mçi c¸n bé nh©n viªn cña ng©n hµng ®ã, nªn ®i ®«i víi viÖc s¾p xÕp, bè trÝ lao ®éng hîp lý, cÇn m¹nh d¹n giao viÖc cho c¸n bé trÎ, cã n¨ng lùc vµ tr×nh ®é, cã phÈm chÊt tèt ®Ó rÌn luyÖn vµ thö th¸ch. Trªn c¬ së ®ã ®Ò b¹t vµo c¸c c­¬ng vÞ nÆng nÒ h¬n. V× vËy, c¸c Ng©n hµng cÇn ph¶i hÕt søc quan t©m ®Õn vÊn ®Ò c¸n bé trong chiÕn l­îc kinh doanh cña m×nh. 3.4.2. KiÕn nghÞ víi NHNN VN - NHNN cÇn x©y dùng vµ ®iÒu hµnh mét chÝnh s¸ch tiÒn tÖ æn ®Þnh vµ hîp lý h¬n. ChÝnh s¸ch nµy ph¶i theo s¸t víi tÝn hiÖu cña thÞ tr­êng. C¸c can thiÖp cña NHNN ph¶i th«ng qua thÞ tr­êng b»ng hÖ thèng c¸c c«ng cô tiÒn tÖ gi¸n tiÕp (dù tr÷ b¾t buéc, t¸i chiÕt khÊu, thÞ tr­êng më...). Bëi sù qu¶n lý chÆt chÏ ®«i khi v­ît qu¸ sù cÇn thiÕt vµo ho¹t ®éng cña ng©n hµng sÏ t¹o khã kh¨n cho c¸c ng©n hµng trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. - NHNN cÇn ph¸t huy vai trß qu¶n lý Nhµ n­íc ®èi víi c¸c NHTM, t¨ng c­êng ho¹t ®éng kiÓm tra, thanh tra NHNN ®èi víi c¸c NHTM ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ cho vay vµ sö dông vèn huy ®éng. Ch¼ng h¹n, hµng n¨m 6 th¸ng mét lÇn thanh tra NHNN nªn cã nh÷ng ®¸nh gi¸ c«ng khai ho¹t ®éng cña c¸c ng©n hµng ®Ó cã ®Þnh h­íng cho ng­êi göi tiÒn. C«ng khai ho¹t ®éng cña ng©n hµng lµ mét chÝnh s¸ch tiÕp thÞ h÷u hiÖu nhÊt. - Ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn m«i tr­êng ph¸p lý, hoµ nhËp víi th«ng lÖ quèc tÕ vµ lµm c¬ së thóc ®Èy hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ ng©n hµng, hoµn thiÖn kü thuËt c«ng nghÖ vµ c¬ chÕ qu¶n lý c¸c trung t©m thÞ tr­êng bï trõ NHNN. Khi triÓn khai dù ¸n hiÖn ®¹i ho¸, phÇn lín c¸c giao dÞch ®­îc thùc hiÖn th«ng qua c¸c phÇn mÒm trªn m¸y vi tÝnh. Nh÷ng d÷ liÖu, ch÷ ký phÇn lín ®­îc l­u tr÷ trªn m¸y vi tÝnh. NHNN cÇn sím nghiªn cøu ban hµnh mét khung ph¸p lý vÒ ch÷ ký ®iÖn tö cô thÓ nh»m gióp c¸c NHTM cã c¬ së ph¸p lý, x©y dùng c¸c qui tr×nh nghiÖp vô còng nh­ l­u tr÷ chøng tõ giao dÞch ®¶m b¶o ®óng ph¸p luËt, phï hîp víi cÊu tróc cña ch­¬ng tr×nh hiÖn ®¹i ho¸ ®ang ®­îc triÓn khai. - Trong t×nh h×nh hiÖn nay, Ng©n hµng Trung ­¬ng cÇn kÞp thêi ®iÒu chØnh l·i suÊt c¬ b¶n cho phï hîp víi sù biÕn ®éng cña chØ sè gi¸ c¶ tiªu dïng vµ chØ sè l¹m ph¸t, ®ång thêi ®­a ra c¸c chÝnh s¸ch ®iÒu chØnh ®Ó ng­êi d©n cã thÓ nhËn ®­îc l·i suÊt thùc d­¬ng. KÕt luËn Vèn cã vai trß hÕt søc quan träng trong qu¸ t×nh ph¸t triÓn kinh tÕ, lµ c¬ së cho sù thµnh c«ng cña sù nghiÖp CNH- H§H ®Êt n­íc. Do vËy, viÖc më réng huy ®éng vèn trong thêi gian tíi lµ rÊt cÇn thiÕt. Qua ®ã nh»m t¹o dùng nguån vèn v÷ng ch¾c cho sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña Ng©n hµng, ®ång thêi gãp phÇn quan träng cho ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ho¹t ®éng huy ®éng vèn ®· cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn ®¸ng kÓ, l­îng vèn huy ®éng n¨m sau lu«n cao h¬n n¨m tr­íc, ®¸nh dÊu nh÷ng b­íc tr­ëng thµnh ®¸ng kÓ cña c¶ hÖ thèng NHTM còng nh­ sù lín m¹nh cña nÒn kinh tÕ. Tuy nhiªn, ®Ó ®¸p øng ®Çy ®ñ, kÞp thêi nguån vèn cho ph¸t triÓn ®Êt n­íc ®ßi hái sù nç lùc h¬n n÷a cña toµn thÓ hÖ thèng NHTM, trong ®ã cã chi nh¸nh ng©n hµng Sµi Gßn C«ng Th­¬ng Hµ Néi. Ngoµi ra, nh÷ng chÝnh s¸ch hç trî tÝch cùc tõ phÝa Nhµ n­íc vµ NHNN lµ hÕt søc cÇn thiÕt. Hoµn thµnh luËn v¨n nµy, t«i mong muèn sÏ ®ãng gãp ®­îc mét sè gi¶i ph¸p nh»m lµm tèt h¬n n÷a c«ng t¸c huy ®éng vèn t¹i chi nh¸nh ng©n hµng Sµi Gßn C«ng Th­¬ng Hµ Néi. Nh­ng ®©y lµ mét ®Ò tµi réng vµ hÕt søc phong phó, kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm cßn h¹n chÕ, thêi gian nghiªn cøu ch­a dµi…do ®ã, khã tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt vµ h¹n chÕ. KÝnh mong thÇy, c« vµ c¸c c¸n bé trong chi nh¸nh gãp ý ®Ó cã thÓ tiÕp tôc hoµn thiÖn néi dung cña ®Ò tµi nµy vµ bæ sung kiÕn thøc cho b¶n th©n m×nh. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Tµi liÖu tham kh¶o - Gi¸o tr×nh “TÝn dông ng©n hµng” - §¹i häc Kinh doanh vµ C«ng nghÖ Hµ Néi. - Gi¸o tr×nh “NghiÖp vô ng©n hµng” - §¹i häc Kinh Doanh vµ C«ng NghÖ Hµ Néi. - Gi¸o tr×nh “NghiÖp vô ng©n hµng” – Häc viÖn Ng©n hµng - B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh n¨m 2005 cña chi nh¸nh ng©n hµng Sµi Gßn C«ng Th­¬ng Hµ Néi. - B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh n¨m 2006 cña chi nh¸nh ng©n hµng Sµi Gßn C«ng Th­¬ng Hµ Néi. - B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh n¨m 2007 cña chi nh¸nh ng©n hµng Sµi Gßn C«ng Th­¬ng Hµ Néi. - Website Saigonbank.com.vn Danh môc tõ viÕt t¾t NHTM Ng©n hµng th­¬ng m¹i NSNN Ng©n s¸ch nhµ n­íc DN Doanh nghiÖp CN NH SGCT HN Chi nh¸nh ng©n hµng Sµi Gßn C«ng Th­¬ng Hµ Néi NH TMCP Ng©n hµng th­¬ng m¹i cæ phÈn NVH§ Nguån vèn huy ®éng TGTK TiÒn göi tiÕt kiÖm TGTT TiÒn göi thanh to¸n TG cã KH TiÒn göi cã kú h¹n NHNN Ng©n hµng Nhµ n­íc môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng và giải pháp năng cao hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Công Thương Hà Nội.DOC
Luận văn liên quan