Đề tài Thực trạng và những giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Thái Nguyên

Thực trạng và những giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Thái Nguyên(92 trang) Mở đầu Gần hai mươi năm thực hiện công cuộc đổi mới, nền kinh tế nước ta đã có những chuyển biến to lớn sức sản xuất được giải phóng nhiều tiềm năng được khơi dậy, hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển mạnh mẽ số lượng các doanh nghiệp trong cả nước nói chung và Thái Nguyên nói riêng tăng lên nhanh chóng nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các doanh nghiệp này đang giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế, làm cho nền kinh tế năng động hiệu quả hơn góp phần vào công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ có lợi thế là chi phí đầu tư không lớn, dễ thích ứng với sự biến đổi của thị truờng,phừ hợp với trình độ quản lý kinh doanh của phần lớn chủ doanh nghiệp ở nước ta hiện nay. Tuy vậy các doanh nghiệp này hiện đang gặp nhiều khó khăn đặc biệt là các doanh nghiệp ở Thái Nguyên cả từ bên trong (Như năng lực quản lý kinh doanh còn hạn che,cong^' nghệ lạc hậu, chất lượng sản phẩm thấp) và từ môi trường kinh doanh. Để có thể tồn tại, phát triển và tiến hành hoạt động kinh doanh có hiệu quả các doanh nghiệp này rất cần sự giúp đỡ của toàn xã hội. Đến nay vai trò của các doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa được đánh giá đúng mức, chưa có khái niệm thống nhất về doanh nghiệp vừa và nhỏ, thiếu môi trường pháp lý phù hợp thiếu hệ thống chính sách và tổ chức hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp này. Để góp phần hình thành căn cứ khoa học cho việc tạo lập môi trường chính sách vĩ mô thuận lợi nhằm thúc đẩy sự phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ, được sự hướng dẫn giúp đỡ và chỉ bảo tận tình của thầy giáo TS :Phan Đăng Tuat,phô' trưởng khoa Công nghiệp & Xây dựng em đã nghiên cứu đề tài "Thực trạng và những giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Thái Nguyên “ Qua đây em xin chân thành cảm ơn thầy giáo tiến sỹ Phan Đăng Tuất cảm ơn chú Nguyễn Đình Cung cán bộ Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh Kế Trung Ương, Thư viện trường Đại học KTQD Hà Nội đã cung cấp thông tin để giúp em hoàn thành đề tài này. Do điều kiện nhận thức còn hạn chế và nhất là lần đầu làm quen với công tác nghiên cứu khoa học, chắc chắn sẽ không tránh khởi những sai sót và rất mong sự thông cảm và đóng góp ý kiến của bạn đọc. muc luc Mở đầu 1 Phần I. Lý luận chung về doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 I. Tiêu chí và định nghĩa về doanh nghiệp vừa và nhỏ. 2 1. Khái niệm doanh nghiệp. 2 2. Khái niệm doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt nam 2 3. Tính tất yếu khách quan của sự xuất hiện, tồn tại và phát triển của doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNV&N). 3 4. Tiêu chí xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ. 5 5. Một số vấn đề về tiêu chí xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ. 6 II Vai trò của doanh nghiệp vừa và nhỏ. 12 1. Về mặt kinh tế. 12 2. Về mặt xã hội. 14 III. Những ưu điểm và hạn chế của doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt nam. 16 1. Những ưu điểm của doanh nghiệp vừa và nhỏ. 16 2. Những hạn chế của doanh nghiệp vừa và nhỏ. 18 IV Một số vấn đề liên quan đến doanh nghiệp vừa và nhỏ. 19 1. Những đặc trưng kinh doanh của doanh nghiệp vừa và nhỏ. 19 2. Xu hướng phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nền kinh tế tri thức. 19 3. Quan hệ với các doanh nghiệp lớn. 20 4. Sự can thiệp của chính phủ đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ. 21 Phần II. Thực trạng các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Thái Nguyên 24 I. Đặc điểm kinh tế xã hội ở Thái Nguyên và tình hình phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ từ năm 1997 đến nay. 24 1. Giới thiệu tổng quan chung về tình hình tự nhiên kinh tế xã hội của Thái Nguyên 24 II Hệ thống doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Thái Nguyên: 26 1. Sự ra đời của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 26 2. Số lượng và cơ cấu ngành nghề : 29 3. Tiềm lực phát triển của các doanh nghiệp. 30 4. Các đặc trưng về tổ chức kinh doanh. 31 5. Kết quả kinh tế xã hội của hệ thống doanh nghiệp vừa và nhỏ. 35 III. Các giải pháp hỗ trợ đã thực hiện. 38 1. Giải pháp từ phía Nhà Nước. 38 2. Các giải pháp từ chính quyền Tỉnh Thái Nguyên 51 3. Các giải pháp hỗ trợ từ các tổ chức phi chính phủ: 57 VI. Đánh giá hiệu quả và tiềm năng của hệ thống doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Thái Nguyên. 58 1. Đánh giá hiệu quả 58 2. Về sản phẩm, quản lý chất lượng sản phẩm. 60 3. Tiềm năng phát triển. 64 Phần III. Một số kiến nghị và giải pháp phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 66 I. Nhóm giải pháp liên quan đến nội tại của các doanh nghiệp 66 1. Nâng cao năng lực tài chính. 66 2. Đổi mới công nghệ. 67 3. Đào tạo nâng cao trình độ của đội ngũ lao động 68 4. Mở rộng thị trường và nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp vừa và nhỏ. 70 II. Hệ thống giải pháp liên quan đến Nhà Nước. 72 1. Tăng cường vai trò của Nhà Nước trong việc hỗ trợ. 72 2. Xây dựng cơ sở hạ tầng. 73 3. Hỗ trợ về vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 75 4. Đổi mới chính sách thuế. 77 5. Đào tạo trình độ lao động trong các doanh nghiệp. 80 6. Cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp 82 7. Xúc tiến xuất khẩu. 82 8. Thị trường và tăng khả năng cạnh tranh . 83 III. Thành lập các trung tâm hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 83 1. Thành lập cục phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 83 2. Thành lập hội đồng khuyến khích phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ . 85 3. Thành lập trung tâm hỗ trợ kỹ thuật doanh nghiệp vừa và nhỏ. 85 4. Mô hình vườn ươm doanh nghiệp 87 Kết luận và một số kiến nghị cá nhân 90 Tài liệu tham khảo 91

doc92 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 23/04/2013 | Lượt xem: 1875 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực trạng và những giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Thái Nguyên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
më réng kinh doanh nh»m ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n, tõ ®ã n©ng cao uy tÝn cña doanh nghiÖp. B»ng c¸ch ®ã, cã thÓ huy ®éng ®­îc vèn d­íi h×nh thøc tÝn chÊp. - Ba lµ, sö dung cã hiÖu qu¶ nguån vèn tù cã vµ vèn ®i vay. Trong nhiÒu tr­êng hîp c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp võa vµ nhá x¶y ra m©u thuÉn lµ võa thiÕu vèn l¹i võa sö dông vèn rÊt l·ng phÝ. §Ó sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn, c¸c doanh nghiÖp ph¶i tr¸nh t×nh tr¹ng ®Ó vèn n»m ®äng ë c¸c kh©u ( nh­ dù tr÷ vËt t­ qu¸ lín, vèn n»m ë s¶n phÈm dë dang hoÆc tån kho qu¸ nhiÒu). BiÖn ph¸p ®Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy lµ thùc hiÖn ph­¬ng thøc thanh to¸n qua ng©n hµng, th«ng qua ®ã nh÷ng kho¶n tiÒn nhµn rçi vÉn cã thÓ sinh lêi. C¸c doanh nghiÖp cÇn nhanh chãng tiÕp cËn víi c¸c tri thøc vµ kinh nghiÖm qu¶n trÞ vèn hiÖn ®¹i. HiÖn t¹i, hiÖu qu¶ sö dông vèn vÉn ®­îc xem xÐt mét c¸ch gi¶n ®¬n. - Bèn lµ, cho phÐp c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ ®­îc quyÒn ph¸t hµnh cæ phiÕu nh»m thu hót vèn nhµn rçi cña ng­êi lao ®éng lµm viÖc trong doanh nghiÖp cña d©n vµ cña c¸c doanh nghiÖp kh¸c. 2. §æi míi c«ng nghÖ. Nh­ ®· ph©n tÝch ë phÇn thùc tr¹ng hiÖn nay kh«ng chØ riªng c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ë Th¸i Nguyªn mµ c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá nãi chung hiÖn nay t×nh h×nh c«ng nghÖ kü thuËt lµ rÊt l¹c hËu vµ nghÌo nµn, kü thuËt c«ng ghÖ l¹c hËu kÐo theo n¨ng suÊt lao ®éng thÊp, n¨ng lùc c¹nh tranh vµ doanh thu h¹n chÕ ®ang lµ ¸p lùc nÆng nÒ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nµy. ViÖc ¸p dông c«ng nghÖ tr×nh ®é nµo ®ßi hái c¸c chñ doanh nghiÖp ph¶i ph©n tÝch vµ nghiªn cøu kü nh»m ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao. Xu h­íng chung ®èi víi c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay lµ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp mòi nhän th× cÇn thiÕt ¸p dông c«ng nghÖ hiÖn ®¹i nh»m n©ng cao chÊt l­îng vµ mÉu m· s¶n phÈm, phat huy ®­îc tèi ®a lîi thÕ c¹nh tranh cña ®Þa ph­¬ng. Cßn c¸c doanh nghiÖp kh«ng ph¶i lµ thÕ m¹nh vµ s¶n phÈm khã tiªu thô th× nªn ¸p dông c«ng nghÖ trung gian ®Ó tËn dông nguån nh©n lùc dåi dµo vµ gia thuª nh©n c«ng thÊp t¹i ®Þa ph­¬ng. C¸c doanh nghiÖp cã thÓ thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p sau ®Ó n©ng cao tr×nh ®é c«ng nghÖ vµ ®Ó ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao. - TiÕn hµnh liªn doanh liªn kÕt víi c¸c doanh nghiÖp lín trong vµ ngoµi n­íc ®Ó t¹o ra nh÷ng c¬ së kü thuËt tµi chÝnh ®ñ m¹nh ®Èy nhanh qu¸ tr×nh chuyÓn giao c«ng nghÖ vµ kinh nghiÖm qu¶n lý hiÖn ®¹i. - TiÕn hµnh nghiªn cøu ®Ó ®­a ra nh÷ng c«ng nghÖ phï hîp víi doanh nghiÖp võa tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ võa n©ng cao ®­îc tr×nh ®é nghiªn cøu c«ng nghÖ cña doanh nghiÖp. - Dµnh kho¶ng 20% lîi nhuËn mçi n¨m cho viÖc söa ch÷a vµ ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ trong doanh nghiÖp cung nh­ nghiªn cøu c¸c th«ng tin vÒ t×nh h×nh ph¸t triÓn c«ng nghÖ trªn thÕ giíi vµ khu vùc - ¸p dông h×nh thøc thuª mua bæ xung m¸y mãc thiÕt bÞ, víi h×nh thøc nµy doanh nghiÖp ®ù¬c sö dông m¸y mãc cÇn thiÕt mµ kh«ng ph¶i ®Çu t­ lín. Nhê ®ã gi¶i quyÕt ®­îc khã kh¨n vÒ vèn ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. H×nh thøc nµy hiÖn dang lµ xu h­íng phæ biÕn ë n­íc ta - Trong mét sè tr­êng hîp nªn chuyÓn giao c«ng nghÖ tiªn tiÕn trªn thÕ giíi cho c¸c doanh nghiÖp thay cho viÖc nghiªn cøu. ViÖc nµy võa tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ võa cã c«ng nghÖ hiÖn ®¹i tuy nhiªn cÇn l­u ý v× tr¸nh t×nh tr¹ng c¸c doanh nghiÖp ë ViÖt nam trë thµnh bµi r¸c cho c¸c n­íc ph¸t triÓn th¶i håi c«ng nghÖ, thiÕt bÞ cò. 3. §µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é cña ®éi ngò lao ®éng Tr×nh ®é kü thuËt cña lao ®éng cã ¶nh h­ëng tíi n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng s¶n phÈm, trùc tiÕp t¸c ®éng ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh ¶nh h­ëng ®Õn sù ph¸t triÓn l©u dµi cña doanh nghiÖp. C¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá nãi chung thu hót rÊt nhiÒu lao ®éng song tr×nh ®é cña c¸c lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp nµy lµ kh«ng cao vµ c¸c doanh nghiÖp ë Th¸i Nguyªn còng vËy. PhÇn lín lao ®éng ch­a qua ®µo t¹o c¬ b¶n. C¸c chñ doanh nghiÖp th× thiÕu kiÕn thøc qu¶n trÞ hiÖn ®¹i vµ qu¶n lý kinh nghiÖm lµ chñ yÕu. ChÝnh v× vËy ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn l©u dµi th× vÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nµy lµ cÇn ph¶i ho¹ch ®Þnh vµ triÓn khai chiÕn l­îc ®µo t¹o thÝch hîp ®Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng trªn. §Ó thùc hiÖn môc tiªu nµy c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ë Th¸i Nguyªn cÇn ¸p dông nh÷ng gi¶i ph¸p sau : - Thø nhÊt, b¶n th©n c¸c chñ doanh nghiÖp cÇn th­êng xuyªn trau dåi, n©ng cao kiÕn thøc qu¶n trÞ b»ng c¸ch tham gia vµo c¸c líp t¹i chøc, c¸c kho¸ häc qu¶n trÞ ng¾n ngµy do Nhµ n­íc tæ chøc, th«ng qua ®ã ®Ó tiÕp cËn víi kiÕn thøc qu¶n trÞ hiÖn ®¹i vµ n¾m b¾t ®­îc nh÷ng th«ng tin míi vÒ ph¸p luËt, chÝnh s¸ch doanh nghiÖp còng cÇn tham gia vµo c©u l¹c bé doanh nghiÖp cña tØnh ®Ó häc hái thªm kinh nghiÖm tõ c¸c doanh nghiÖp b¹n. - Thø hai, x¾p xÕp vµ bè trÝ nh©n lùc trong doanh nghiÖp mét c¸ch hîp lý dùa trªn c¬ së n¨ng lùc vµ së tr­êng cña tõng ng­êi. Qua viÖc n¾m râ n¨ng lùc cña tõng nh©n viªn, doanh nghiÖp cã thÓ ph©n lo¹i vµ ®èi t­îng nµo cã kh¶ n¨ng häc n©ng cao, ®èi t­îng nµo cÇn ®µo t¹o c¬ b¶n vµ ®µo t¹o l¹i...tr¸nh t×nh tr¹ng ®µo t¹o mét c¸ch ®¹i trµ, ®µo t¹o theo phom mét c¸ch thiÕu hiÖu qu¶. - Thø ba, Ng­ßi lµm c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù trong c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá cã thÓ ¸p dông m« t¶ c«ng viÖc thiÕt lËp c¸c môc tiªu cô thÓ vµ theo ®uæi chóng, t¹o ra nh÷ng kh¶ n¨ng ph¸t triÓn ph©n biÖt nh÷ng ph¶n håi vµ nh÷ng ®¸nh gi¸ ; ph¶n håi hai chiÒu vµ x¸c ®Þnh thêi ®iÓm ®¸nh gi¸ râ rµng. Còng cÇn c¨n cø vµo nh÷ng ho¹t ®éng tËp thÓ häc hµnh. CÇn häp ®Þnh kú ®Ó lËp kÕ häach, ®Æt ra môc tiªu vµ tæng kÕt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶, thµnh tÝch tËp thÓ giao tr¸ch nhiÖm cho c¸ nh©n vµ theo râi chóng xem ®©y lµ kh¶ n¨ng ph¸t triÓn cã khen th­ëng vµ thóc ®Èy tiÕn bé. C¸ch ®éng viªn vµ khen th­ëng doanh nghiÖp h÷u hiÖu lµ gióp mäi ng­êi trong doanh nghiÖp n¾m ®­îc th«ng tin vµo bÊt kú lóc nµo cã ph¶n håi th­êng xuyªn yªu cÇu nh©n viªn cung cÊp ®Çu vµo vµ thu hót hä trong viÖc ra quyÕt ®Þnh së h÷u. CÇn tiÕp xóc häc hái vµ l¾ng nghe trong ®ã cã häc hái tõ chÝnh c¸c nh©n viªn BiÕt chóc mõng c¸c c¸ nh©n hoµnh thµnh tèt c«ng viÖc vµ ghi nhËn xÐt. Cã thÓ tù tiÕp cËn nh©n viªn nhÊn m¹nh thµnh c«ng vµ kÕt qu¶ tËp thÓ t¹o ra nh÷ng viÖc lµm tèt vµ hÊp dÉn giao c«ng viÖc kh¸c nhau cho nh©n viªn Còng cÇn t¹o ra kh¶ n¨ng th¨ng tiÕn vµ ph¸t triÓn c¸ nh©n båi d­âng ý thø céng ®ång tr¶ l­¬ng minh b¹ch vµ møc l­¬ng cao lu«n lµ c¸ch ®Çu t­ cã lîi. CÇn biÕt ph©n phèi lîi nhuËn lµm ra tõ doanh nghiÖp cho nh©n viªn. - Thø t­, C¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá cÇn l­u ý viÖc ®µo t¹o, tr­íc khi tuyÓn dông c¸c nh©n viªn sÏ ®­îc ®µo t¹o t¹i doanh nghiÖp thùc tËp nghÒ hay häc nghÒ. Sau khi tuyÓn dông c¸c nh©n viªn nµy cã thÓ ®­îc ®µo t¹o t¹i chøc vµ ®µo t¹o vÒ ph­¬ng h­íng chung cña doanh nghiÖp. T¨ng c­êng kü thuËt cho c¸c nh©n viªn lµ kh©u tiÕp theo sau khi cã c¸c trao ®æi vÒ kÕt qu¶ c«ng viÖc cña hä. CÇn ho¹t ®éng ph¸t triÓn tËp thÓ thay ®æi viÖc lµm vµ ®µo t¹o chÐo. Còng cÇn ph¸t triÓn ng­êi qu¶n lý biÕt h­íng dÉn néi bé thiÕt lËp môc tiªu vµ ®µo t¹o bªn ngoµi. T¨ng c­êng vµ ph¸t huy s¸ng t¹o cña ng­êi lao ®éng - Thø n¨m, TiÕn hµnh hîp t¸c víi c¸c doanh nghiÖp lín, c¸c c«ng ty n­íc ngoµi ®Ó nhËn ®­îc sù hç trî trong ®µo t¹o lao ®éng. Nhê ®ã c¸c doanh nghiÖp cã thÓ gi¶m ®­îc chi phÝ ®µo t¹o mµ vÉn thùc hiÖn ®­îc môc tiªu chiÕn l­îc vÒ lao ®éng. Vµ cuèi cïng tæ chøc c¸c phong trµo thi tay nghÒ trong doanh nghiÖp, cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch vËt chÊt ®èi víi nh÷ng ng­êi cã thay nghÒ cao, cã s¸ng kiÕn míi trong lao ®éng... 4. Më réng thÞ tr­êng vµ n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp võa vµ nhá. Sau khi s¶n xuÊt hµng ho¸ th× c¸i khã nhÊt cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá lµ tiªu thô s¶n phÈm nµy. HiÖn nay s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ë Th¸i Nguyªn chñ yÕu ®­îc tiªu thô t¹i thÞ tr­êng trong TØnh cßn thÞ tr­êng ngo¹i TØnh vµ nhÊt lµ thÞ tr­êng quèc tÕ cßn chiÕm tû lÖ rÊt nhá. Kh«ng nh÷ng thÕ ngay thÞ tr­êng t¹i chç c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ë Th¸i Nguyªn còng ®ang gÆp ph¶i sù c¹ng tranh rÊt m¹nh tõ s¶n phÈm cña c¸c TØnh kh¸c vµ nhÊt lµ tõ Hµ Néi lªn. §Ó xóc tiÕn më réng thÞ tr­êng vµ n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh c¸c doanh nghiÖp cÇn thùc hiÖn mét sè gi¶i ph¸p sau : - Doanh nghiÖp cÇn t×m kiÕm nh÷ng thÞ tr­êng phï hîp víi kh¶ n¨ng cña c¸c doanh nghiÖp. Mét sè doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh nh÷ng mÆt hµng thÕ m¹nh cña TØnh nh­ chÌ, s¾t thÐp... th× nªn më réng thÞ tr­êng ra c¸c TØnh trong n­íc vµ trong khu vùc, cßn nh÷ng doanh nghiÖp kinh doanh nh÷ng mÆt hµng khã c¹nh tranh th× nªn t×m kiÕm nh÷ng thÞ tr­êng ng¸ch cho phï hîp. (VD: Nhµ m¸y giÊy Hoµng V¨n Thô s¶n phÈm giÊy viÕt cña nhµ m¸y kh«ng thÓ c¹nh tranh víi nhµ m¸y giÊy B·i B»ng cho nªn nhµ m¸y ®· nghiªn cøu vµ lùa chän thÞ tr­êng ng¸ch ®ã lµ s¶n xuÊt nh÷ng s¶n phÈm mµ nhµ m¸y giÊy B·i B»ng kh«ng s¶n xuÊt nh­ giÊy bao b× giÊy lau... ) - Më réng thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm b»ng c¸ch chó träng ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm vµ hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm. Bëi kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c lo¹i hµng ho¸ liªn quan ®Õn 3 yÕu tè ®ã lµ : Thêi gian sö dông, chÊt l­îng s¶n phÈm vµ gi¸ c¶. C¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña m×nh th«ng qua c¸c ho¹t ®éng c¶i tiÕn n¨ng suÊt chÊt l­îng. trong ®iÒu kiÖn héi nhËp kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi nh­ hiÖn nay vµ nhÊt lµ ®Õn n¨m 2003 khi mµ hµng ho¸ gi÷a c¸c n­íc trong khu vùc §«ng Nam ¸ kh«ng ®µnh thuÕ th× c¸ doanh nghiÖp kh«ng thÓ ®øng v÷ng ®­îc. §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy c¸c doanh nghiÖp nªn nghiªn cøu ¸p dông c«ng nghÖ kü thuËt hiÖn ®¹i vµ ¸p dông c«ng cô c¶i tiÕn n¨ng suÊt chÊt l­îng hiÖn ®¹i nh­ 5S, ISO 9000, ISO 9002, ISO 14000, qu¶n lý chÊt l­îng toµn diÖn TQM, nh»m t¨ng c­êng hiÖu qu¶n qu¶n lý gi¶m l·ng phÝ trong s¶n xuÊt kinh doanh ®¶m b¶o chÊt l­îng hµng ho¸ dÞch vô. - C¸c doanh nghiÖp nªn h­íng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh vµo viÖc ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr­êng trªn c¬ së ®ã n©ng cao lîi nhuËn. Muèn ®¸p øng tèt nhu cÇu thÞ tr­êng ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i t×m hiÓu nghiªn cøu mét sè vÊn ®Ò nh­ : D©n sè, tèc ®é t¨ng d©n sè, møc thu nhËp / ®Çu ng­êi, phong tôc tËp qu¸n vµ yÕu tè ®Þa lý. - Cã thÓ nãi trong kinh doanh hiÖn nay c¸c doanh nghiÖp rÊt chó träng tíi c¸c ho¹t ®éng Marketing bëi nã thËt sù cÇn thiÕt cho kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. Muèn thùc hiÖn tèt c«ng t¸c nµy c¸c doanh nghiÖp cÇn tÝch cùc nghiªn cøu dù b¸o nhu cÇu s¶n phÈm, nhu cÇu thÞ tr­êng. Nghiªn cøu thÞ tr­êng vÒ gi¸ c¶, ph©n phèi, s¶n phÈm chÊt l­îng vµ dÞch vô. TiÕn hµnh qu¶ng c¸o cho s¶n phÈm vµ dÞch vô ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é cña c¸c c¸n bé lµm nhiÖm vô nghiªn cøu vµ tiÕp thi. H¬n thÕ n÷a doanh nghiÖp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c ho¹t ®éng b¸n hµng vµ sau b¸n hµng. nÕu thùc hiÖn tèt c¸c ho¹t ®éng trªn qu¸ tr×nh tiªu thô hµng ho¸ cña doanh nghiÖp sÏ nhanh h¬n, rót ng¾n chu kú kinh doanh n©ng cao hiÖu qu¶ cña c¸c doanh nghiÖp. - Ph¸t triÓn quan hÖ hîp t¸c víi c¸c doanh nghiÖp lín nh»m dùa vµo c¸c doanh nghiÖp lín ®Ó thóc ®Èy ho¹t ®éng tiªu thô. Dùa vµo mèi quan hÖ nµy ®Ó v­¬n ra thÞ tr­êng quèc tÕ. - Mét sè s¶n phÈm thÕ m¹nh cã kh¶ n¨ng xuÊt khÈu th× c¸c doanh nghiÖp m¹nh d¹n ®Çu t­ t×m kiÕm thÞ tr­êng n­íc ngoµi t×m kiÒn ®èi t¸c n­íc ngoµi lu«n lµ môc tiªn lín ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. Muèn vËy c¸c doanh nghiÖp cÇn t×m hiÓu nghiªn cøu thÞ tr­êng quèc tÕ gi¸ c¶ vµ nhÊt lµ chÊt l­îng s¶n phÈm ®Ó t­¬ng xøng víi thÞ tr­êng n­íc ngoµi II. HÖ thèng gi¶i ph¸p liªn quan ®Õn Nhµ N­íc. 1. T¨ng c­êng vai trß cña Nhµ N­íc trong viÖc hç trî. - Ban hµnh bæ sung vµ söa ®æi c¸c chÝnh s¸ch, quy ®Þnh hiÖn hµnh liªn quan ®Õn doanh nghiÖp võa vµ nhá. §©y lµ gi¶i ph¸p nh»m ®Ó lo¹i bá sù m©u thuÉn trong hÖ thèng v¨n b¶n, quy ®Þnh ph¸p luËt g©y khã kh¨n cho c¸c doanh nghiÖp. HÖ thèng chÝnh s¸ch nµy ®Þnh kú cÇn ®­îc xem xÐt nghiªn cøu vµ söa ®æi bæ sung cho phï hîp víi hoµn c¶nh kinh tÕ hiÖn t¹i. §ång thêi cÇn thay ®æi quy tr×nh x©y dùng vµ ban hµnh c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt. HiÖn nay c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt, ph¸p lÖnh ®­îc ban hµnh tr­íc sau ®ã c¸c c¬ quan chøc n¨ng ban hµnh c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh. Do vËy trªn thùc tÕ thêi ®iÓm thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n th­êng bÞ chËm so víi thêi hiÖu quy ®Þnh t¹i v¨n b¶n. Bªn c¹nh ®ã viÖc ¸p dông c¸c v¨n b¶n còng kh«ng thèng nhÊt vÒ thêi gian vµ kh«ng gian, g©y nªn t×nh tr¹ng bÊt b×nh ®¼ng trong c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng. V× vËy trong qu¸ tr×nh x©y dùng luËt cÇn tiÕn hµnh x©y dùng c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh ®Ó sau khi v¨n b¶n cã hiÖu lùc th× lËp tøc ®­îc ¸p dông mµ kh«ng cÇn ph¶i ®îi c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh. C¸c v¨n b¶n ph¶i ®¶m b¶o tÝnh æn ®Þnh l©u dµi vµ tÝnh ®ång bé thèng nhÊt ®Ó c¸c doanh nghiÖp yªn t©m ®Çu t­ s¶n suÊt kinh doanh. tÝnh æn ®Þnh l©u dµi tr­íc hÕt thÓ hiÖn ë quan ®iÓm nhÊt qu¸n cña Nhµ N­íc ®èi víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ kh«ng ph©n biÖt ®èi sö trong v¨n b¶n còngnh­ tæ chøc thùc hiÖn. Khi ban hµnh söa ®æi c¸c v¨n b¶n kh«ng chØ tÝnh ®Õn ®ßi hái hiÖn t¹i mµ ph¶i tÝnh ®Õn c¶ nh÷ng ®ßi hái cho sù ph¸t triÓn trong t­¬ng lai. - Ban hµnh c¸c luËt riªng cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá nh­ LuËt c¬ b¶n vÒ doanh nghiÖp võa vµ nhá, LuËt vÒ c¸c hiÖp héi doanh nghiÖp võa vµ nhá, LuËt vÒ b¶o l·nh tÝn dông cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá. - KiÖn toµn hÖ thèng tæ chøc, qu¶n lý c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá. hiÖn nay viÖc qu¶n lý c¸c doanh nghiÖp nµy cã kh¸c nhau tuú thuéc vµo lo¹i h×nh doanh nghiÖp. C¸c doanh nghiÖp Nhµ N­íc quy m« võa vµ nhá do c¸c bé, c¸c ngµnh c¸c ®Þa ph­¬ng qu¶n lý. Trong khi ®ã c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ngoµi quèc doanh ch­a cã c¬ quan qu¶n lý nµo ®Ých thùc mµ míi chØ thùc hiÖn cÊp giÊy phÐp kinh doanh, ®¨ng ký kinh doanh vµ thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng h¹n chÕ nh­ thu thuÕ, kiÓm tra vÒ « nhiÔm m«i tr­êng... Tuy nhiªn trªn thùc tÕ c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá l¹i cã qu¸ nhiÒu ®Çu mèi qu¶n lý : c¸c c¬ quan chÝnh quyÒn c¸c tæ chøc x· héi thËm chÝ c¸c tæ chøc ®oµn thÓ g©y ¶nh h­ëng kh«ng nhá tíi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Do ®ã ®· ®Õn lóc cÇn thµnh lËp c¬ quan chuyªn tr¸ch qu¶n lý Nhµ N­íc ®èi víi doanh nghiÖp võa vµ nhá theo lÜnh vùc. C¬ quan nµy cÇn ®­îc thµnh lËp Ýt nhÊt 2 lÜnh vùc c«ng nghiÖp vµ th­¬ng m¹i ch¼ng h¹n côc qu¶n lý doanh nghiÖp võa vµ nhá cña Bé c«ng nghiÖp vµ Bé th­¬ng m¹i. 2. X©y dùng c¬ së h¹ tÇng. C¬ së h¹ tÇng kinh tÕ lµ ®iÒu kiÖn c¬ b¶n, lµ tiÒn ®Ò rÊt quan träng thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp, thu hót vèn ®Çu t­. ë TØnhTh¸i Nguyªn hiÖn nay, c¬ së h¹ tÇng nh­ giao th«ng, th«ng tin liªn l¹c, hÖ thèng xö lý r¸c th¶i vµ chÊt th¶i...cßn kÐm ph¸t triÓn, ®Æc biÖt lµ ë n¨m x· miÒn nói ngo¹i thµnh. V× vËy vÊn ®Ò ®Æt ra hiÖn nay lµ cÇn ®Çu t­ x©y míi vµ n©ng cao c¸c c¬ së h¹ tÇng ®· cã. Tuy nhiªn, viÖc ®Çu t­ vµo c¬ së h¹ tÇng rÊt tèn kÐm, trong khi ®ã ng©n s¸ch cña tØnh Th¸i Nguyªn cßn h¹n chÕ, do ®ã tr­íc m¾t cÇn ®Çu t­ theo träng ®iÓm tËp trung vµo nh÷ng c«ng tr×nh cã tÝnh cÊp thiÕt vµ mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. Cô thÓ lµ: - ¸p dông néi dung nghÞ ®Þnh 90 cña Thñ t­íng chÝnh phñ quy ®Þnh ngµy 23 /11/2001. Chñ tÞch uû ban nh©n d©n TØnh t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá cã mÆt b»ng s¶n xuÊt phï hîp chØ ®¹o dµnh quü ®Êt vµ thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®Ó x©y dùng c¸c khu c«ng nghiÖp cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá cã mÆt b»ng x©y dùng tËp trung c¬ së s¶n xuÊt hoÆc di dêi néi thµnh néi thÞ ra ®¶m b¶o c¶nh quan m«i tr­êng. doanh nghiÖp võa vµ nhá h­ëng c¸c chÝnh s¸ch ­u ®·i trong viÖc thuª ®Êt, chuyÓn nh­îng, thÕ chÊp vµ c¸c quyÒn kh¸c vÒ sö dông ®Êt ®ai theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. - TiÕn hµnh n©ng cÊp, më réng c¸c tuyÕn ®­êng giao th«ng trong TØnh, ®Æc biÖt lµ c¸c tuyÕn ®­êng nèi gi÷a c¸c huyÖn vµ c¸c x· vïng cao trong TØnh. c¸c tuyÕn ®­êng ®i c¸c TØnh B¾c K¹n. Tuyªn Quang, Cao B»ng, VÜnh Phóc vµ ®Æc biÖt lµ quèc lé 3 nèi víi Hµ Néi nh»m t¨ng kh¨ n¨ng vËn chuyÓn cã hiÖu qu¶ h¬n. Song song lµ viÖc tu bæ c¸c tuyÕn ®­êng nèi c¸c huyÖn cã thÕ m¹nh vÒ s¶n xuÊt kinh doanh c¸c mÆt hµng víi tØnh nh­ : TuyÕn §¹i Tõ – Th¸i Nguyªn ( Lµ n¬i cung cÊp ®Æc s¶n chÌ ra c¸c TØnh kh¸c trong c¶ n­íc) TuyÕn §ång Hû – Th¸i Nguyªn ( §©y lµ tuyÕn ®­êng nèi gi÷a vïng nguyªn liÖu quÆng s¾t Tr¹i Cau víi khu gang thÐp Th¸i Nguyªn, c¸c tuyÕn ®­êng kh¸c nh­ tuyÕn ®­êng nèi gi÷a má than Nói Hång vµ khu gang thÐp, má Kh¸nh Hoµ víi khu gang thÐp còng lµ nh÷ng tuyÕn ®­êng quan träng cÇn tu bæ - TiÕn hµnh x©y dùng c¸c khu c«ng nghiÖp - tiÓu thñ c«ng nghiÖp tËp trung, ®­a ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp vµo nÒ nÕp, tõ ®ã t¹o ®iÒu kiÖn cho sù ph¸t triÓn æn ®Þnh, l©u dµi cña c¸c doanh nghiÖp ®ång thêi thu hót c¸c nhµ ®Çu t­ trong vµ ngoµi n­íc. TiÕp tôc hiÖn ®¹i ho¸ khu c«ng nghiÖp S«ng K«ng nh­ x©y dùng hÖ thèng ®iÖn n­íc riªng cho khu c«ng nghiÖp nµy, x©y dùng c¸c khu nhµ ë cho c«ng nh©n, ®ång thêi ph¸t triÓn hÖ thèng bÖnh viÖn, tr­êng häc dÞch vô vµ khu gi¶i trÝ ngay t¹i khu vùc nµy. - H×nh thµnh mét côm c«ng nghiÖp t¹i S«ng K«ng bao gåm khu c«ng nghiÖp S«ngK«ng nhµ m¸y chÕ t¹o c«ng cô DIZEN vµ mét sè khu c«ng nghiÖp s¾p ®­îc thi c«ng. - Nªn tËp trung mét sè nhµ m¸y lín cã liªn hÖ hç trî cho nhau nh­ khu gang thÐp Th¸i Nguyªn, nhµ m¸y chÕ t¹o kim lo¹i mµu, c«ng ty cæ phÇn vËn t¶i Th¸i Nguyªn nhµ m¸y n­íc, nhµ m¸y ®iÖn... ra ngo¹i « tØnh ë ®­êng B¾c Nam võa thuËn lîi cho giao th«ng võa t¨ng kh¶ n¨ng hç trî cho nhau l¹i b¶o ®¶m tr¸nh « nhiÕm m«i tr­êng §èi víi c¸c c¬ së cã quy m« s¶n xuÊt nhá kh«ng cã kh¶ n¨ng tham gia vµo c¸c khu c«ng nghiÖp tËp trung th× Th¸i Nguyªn cÇn cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch, hç trî cã träng ®iÓm, tiÕn tíi h×nh thµnh c¸c lµng nghÒ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp. Trªn ®Þa bµn TØnh Th¸i Nguyªn hiÖn nay cã thÓ h×nh thµnh ®­îc mét sè lµng nghÒ nh­: lµng nghÒ ®óc gang, thÐp ë L­¬ng S¬n; lµng nghÒ chÕ biÕn chÌ ë T©n C­¬ng; lµng nghÒ s¶n xuÊt s¶n phÈm méc, tÊm lîp...C¸c lµng nghÒ ®­îc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn sÏ lµ c¬ së ®Ó n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c c¬ së s¶n xuÊt c«ng nghiÖp ë ®Þa ph­¬ng so víi c¸c ®Þa ph­¬ng kh¸c. - HiÖn nay t¹i phÝa B¾c tØnh cßn cã mét sè diÖn tÝch ®Êt ®ai ch­a ®­îc sö dông cã hiÖu qu¶, chÝnh quyÒn Th¸i Nguyªn nªn x©y dùng mét sè c¬ së h¹ tÇng t¹i ®ã ®Ó cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá míi ®­îc thµnh lËp cã nhu cÇu thuª ®Êt víi gi¸ rÎ hoÆc miÔn thuÕ trong 3-4 n¨m. 3. Hç trî vÒ vèn cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá. ChÝnh s¸ch vèn cã t¸c ®éng m¹nh tíi viÖc c¶i thiÖn t×nh h×nh vèn cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá. §Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp huy ®éng vèn an toµn thuËn lîi vµ khã hiÖu qu¶ cÇn thiÕt ph¶i ®æi míi theo h­íng : * ChÝnh s¸ch vèn chung: - §æi míi chÝnh s¸ch tµi chÝnh tiÒn tÖ : cã chÝnh s¸ch chèng ®éc quyÒn kinh doanh ng©n hµng gi¶m møc dù tr÷ b¾t buéc, Nhµ N­íc chØ nªn ®iÒu tiÕt l·i suÊt b»ng ph­¬ng ph¸p thÞ tr­êng më vµ dù tr÷ b¾t buéc, ®iÒu chØnh l·i suÊt trÇn mét c¸ch linh ho¹t s¸t víi cung cÇu vÒ vèn trªn thÞ tr­êng. ViÖc khèng chÕ møc l·i suÊt trÇn cøng nh¾c nh­ hiÖn nay sÏ lµm ho¹t ®éng cho vay cña c¸c ng©n hµng bÞ h¹n chÕ ®¸ng kÓ. - Më réng c¹nh tranh trong kinh doanh ng©n hµng, gi¶i ph¸p nµy nh»m thiÕt lËp l·i suÊt thÞ tr­êng thùc sù, æn ®Þnh l·i suÊt gi¶m bít phiÒn hµ cho c¸c doanh nghiÖp vay vèn. - Gi¶m bít thñ tôc vay vèn më réng m¹ng l­íi cho vay vµ c¸c h×nh thøc huy ®éng khuyÕn khÝch c¹nh tranh hîp ph¸p. - Ph¸t triÓn quü tÝn dông nh©n d©n. - Ph¸t triÓn c¸c ®Þnh chÕ tµi chÝnh cung cÊp vèn trung vµ dµi h¹n nh­ thÞ tr­êng chøng kho¸n, thÞ tr­êng vèn trung vµ dµi h¹n - KhuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp huy ®éng vèn th«ng qua ph¸t hµnh cè phiÕu tr¸i phiÕu. * ChÝnh s¸ch vµ c¸c gi¶i ph¸p vÒ vèn ®èi víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá: §Ó hç trî vèn cã hiÖu qu¶ cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá cÇn ph¶i ®æi míi chÝnh s¸ch vèn ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nµy theo h­íng - HiÖn nay l·i suÊt tiÒn göi ng©n hµng lµ kho¶ng 0,7%/th¸ng lµ t­¬ng ®èi thÊp v× vËy muèn huy ®éng ®­îc nhiÒu nguån vèn nhµn rçi trong d©n cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá th× th«ng qua hÖ thèng ng©n hµng ë TØnh nªn t¨ng møc l·i suÊt tiÒn göi lªn 1% / Th¸ng nh­ vËy sÏ lµm t¨ng tû lÖ tiÕt kiÖm vµ b¶o ®¶m ®­îc nguån vèn cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá. - Cho phÐp c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá lµm ¨n cã hiÖu qu¶ nh­ c«ng ty cæ phÇn bª t«ng Th¸i Nguyªn, khu c«ng nghiÖp S«ng K«ng, doanh nghiÖp dÞch vô kim khÝ Th¸i H­ng. Trung t©m dÞch vô th­¬ng m¹i vµ x©y l¾p Th¸i Nguyªn, c«ng ty cæ phÇn thÐp Th¸i Nguyªn ®­îc phÐp ph¸t hµnh cæ phiÕu ®Ó trùc tiÕp huy ®éng vèn. - Cho phÐp c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ®­îc phÐp thanh to¸n vµ sö dông c¸c ph­¬ng tiÖn thanh to¸n nh­ th­ tÝn dông, sÐc ngo¹i tÖ dÔ chuyÓn ®æi ®Ó thanh to¸n trong n­íc vµ quèc tÕ. - HiÖn nay ngµnh c«ng nghiÖp khai th¸c vµ chÕ biÕn chÌ – mét ®Æc s¶n ë Th¸i Nguyªn ®ang rÊt ph¸t triÓn nh­ng do thiÕu vèn mµ viÖc khai th¸c ch­a t­¬ng xøng víi tiÒm n¨ng. Do vËy c¸c ng©n hµnh N«ng nghiÖp nªn hç trî c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn chÌ tØnhm nh­ cho c¸c doanh nghiÖp nµy vay ®inh møc vèn lµ 200 triÖu VN§ trong vßng 5 n¨m ®Çu víi l·i suÊt kh«ng ®¸ng kÓ ®Ó c¸c doanh nghiÖp nµy ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ h¬n. -Nªn thµnh lËp trung t©m thÈm ®Þnh tµi s¶n thÕ chÊp t¹i tØnh ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc thÈm ®Þnh tµi s¶n thÕ chÊp cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá nhanh h¬n hiÖu qu¶ h¬n tr¸nh t×nh tr¹ng thÈm ®Þnh ë nhiÒu cÊp dÉn ®Õn chËm chÔ trong vay vèn lµm mÊt ®i c¸c c¬ héi kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. - ¦u ®·i l·i suÊt: L·i suÊt vay hiÖn nay lµ kh¸ cao ®èi víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá. Tuy nhiªn, do sè l­îng doanh nghiÖp võa vµ nhá trong nÒn kinh tÕ kh¸ lín mµ nguån tµi chÝnh ®Ó hç trî th× cã h¹n, nªn khã cã thÓ ­u ®·i ®­îc tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp nµy. Do vËy, trong chÝnh s¸ch ­u ®·i vèn cÇn chän ®óng ®èi t­îng víi nguån lùc Ýt th× míi cã thÓ hç trî hiÖu qu¶. ChØ nªn ­u ®·i l·i suÊt cho c¸c doanh nghiÖp cã triÓn väng kinh doanh hiÖu qu¶, c¸c doanh nghiÖp g¾n víi nhiÖm vô chiÕn l­îc vµ hé trî cho c¸c ho¹t ®éng ®Çu t­ vµo c«ng nghÖ míi, s¶n xuÊt thö, nghiªn cøu øng dông khoa häc, c«ng nghÖ míi, ®µo t¹o nghÒ, c¸c ho¹t ®éng dÞch vô t­ vÊn...tuy nhiªn ®Ó hç trî ®­îc nhiÒu doanh nghiÖp trong ®iÒu kiÖn tµi chÝnh cã h¹n cÇn cã nh÷ng gi¶i ph¸p ®Æc biÖt, mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p ®ã lµ trî cÊp l·i suÊt cho ®èi t­îng ®­îc hç trî, tøc lµ bï chªnh lÖch gi÷a l·i suÊt thÞ tr­êng vµ l·i suÊt ­u ®·i cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá vay. - Thµnh lËp c¸c quü hç trî: CÇn huy ®éng c¸c nguån vèn ®Ó thµnh lËp quü hç trî doanh nghiÖp võa vµ nhá. §èi víi c¸c ®Þa ph­¬ng nh­ TØnh Th¸i Nguyªn th× c¸c nguån vèn cã thÓ lµ: Tõ ng©n s¸ch TØnh tõ c¸c doanh nghiÖp lín, tõ c¸c tæ chøc trong vµ ngoµi n­íc. Quü nµy cã thÓ do nhµ n­íc qu¶n lý vµ còng cã thÓ thuª mét trung t©m chuyªn tr¸ch qu¶n lý. Quü nµy hç trî cho c¸c ho¹t ®éng nh­ ®µo t¹o chñ doanh nghiÖp, ®µo t¹o nghÒ, chuyÓn giao c«ng nghÖ, hç trî cho c¸c trung t©m t­ vÊn cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá, c¸c ho¹t ®éng vÒ cung cÊp th«ng tin kinh tÕ, khoa häc c«ng nghÖ...cÇn thiÕt cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá. - Thµnh lËp trung t©m b¶o l·nh: §èi víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá mét trong nh÷ng khã kh¨n nhÊt lµ kh«ng cã tµi s¶n thÕ chÊp ®Ó vay vèn ng©n hµng. Do ®ã rÊt cÇn c¸c tæ chøc trung gian lµm cÇu nèi gi÷a doanh nghiÖp vµ ng©n hµng ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp vay vèn. Mét trong c¸c h×nh thøc ®ã lµ quü b¶o l·nh tÝn dông. Quü nµy võa t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp vay vèn, võa lµ h×nh thøc rµng buéc chÆt chÏ gi÷a ng­êi vay vèn (doanh nghiÖp), ng­êi cho vay (ng©n hµng), tæ chøc trung gian (c¸c c«ng ty b¶o l·nh) lµ Nhµ n­íc, nhê ®ã mµ gi¶m bít ®­îc møc ®é rñi ro khi vay vèn. 4. §æi míi chÝnh s¸ch thuÕ. * HÖ thèng thuÕ chung ®æi míi theo h­íng : - §¬n gi¶n ho¸ hÖ thèng thuÕ suÊt, h¹ møc thuÕ suÊt - Tr¸nh ®¸nh thuÕ chång chÐo - C¶i c¸ch c¬ chÕ thu nép, kiÓm tra thuÕ theo h­íng cã sù ®éc lËp gi÷a c¸c bé phËn nµy, cã thÓ kiÓm tra lÉn nhau - Thùc hiÖn c¬ chÕ tù khai b¸o møc thuÕ, Nhµ N­íc kiÓm ®Þnh vµ doanh nghiÖp tù nép thuÕ. - B¶o ®¶m c«ng b»ng, b×nh ®¼ng gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®ång thêi ­u tiªn c¸c doanh nghiÖp trong n­íc h¬n c¸c doanh nghiÖp n­íc ngoµi HiÖn nay ®ang cã t×nh tr¹ng tr¸i ng­îc nhau : C¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi cã nhiÒu ­u thÕ h¬n m¹nh h¬n th× chØ nép thuÕ lîi tøc 10- 15%. trong khi ®ã c¸c doanh nghiÖp trong n­íc ph¶i nép thuÕ lîi tøc tíi 35-50%. - Thùc hiÖn c¸c cam kÕt c¾t gi¶m thuÕ ®èi víi hµng ho¸ khi ViÖt nam ra nhËp APTA C¸c cam kÕt thùc hiÖn APTA cña ViÖt nam I. thuÕ quan * §èi víi hµng ho¸ thuéc danh môc lo¹i trõ ngay : Møc thuÕ quan gi¶m xuèng cßn tõ 0% -5%. Qu¸ tr×nh c¾t gi¶m ®­îc thùc hiÖn theo hai lé tr×nh : 1. Lé tr×nh c¾t gi¶m b×nh th­êng : Thùc hiÖn chñ yÕu ®èi víi c¸c s¶n phÈm nh­ m¸y mãc thiÕt bÞ, s¾t thÐp... - Møc thuÕ suÊt cao h¬n 20 % pha¶i gi¶m xuèng cßn 20% vµo 1-2003 vµ tiÕp tôc gi¶m xuèng cßn 0 ®Õn 5% vµo 1-2006 - Møc thuÕ suÊt b»ng hoÆc thÊp h¬n 20% ph¶i gi¶m xuèng cßn 0-5% vµo 1-2003 2. Lé tr×nh c¾t gi¶m nhanh : bao gåm 15 nhãm s¶n phÈm nh­ dÇu thùc vËt, ho¸ phÈm ,ph©n bãn, cao su, bét giÊy vµ giÊy gç... - Møc thuÕ suÊt cao h¬n 20 % ph¶i ®­îc gi¶m xuèng 0-5% vµo 1-2003 - Møc thuÕ suÊt b»ng hoÆc thÊp h¬n 20% ph¶i ®ùoc gi¶m xuèng 0 –5% vµo 1-2001 * §èi víi hµng ho¸ thuéc danh môc lo¹i trõ t¹m thêi : - C¾t gi¶m dÇn 20% / N¨m vµ chuyÓn sang danh môc lo¹i trõ ngay - Gi¶m møc thuÕ xuèng cßn 0-5% * §èi víi danh môc nh¹y c¶m : Gi¶m thuÕ xuèng cßn 0-5% * §èi víi c¸c h¹ng môc hµng ho¸ ( Trõ hµng ho¸ thuéc danh môc lo¹i trõ hoµn toµn ) : Møc thuÕ suÊt gi¶m xuèng cßn 0%, riªng mét sè h¹ng môc hµng ho¸ nh¹y c¶m cã thÓ gi¶m xuèng 0% vµo n¨m 2018 * §èi víi c¸c hµng ho¸ thuéc Khu«n khæ hîp t¸c c«ng nghiÖp ASEAN (AICO) ; Gi¶m møc thuÕ xuèng cßn 0-5% * §èi víi c¸c s¶n phÈm c«ng nghÖ th«ng tin truyÒn th«ng ; gi¶m xuèng 0% 1996-2006 2001-2006 2003 2003 2001 1999-2003 1999-2006 2004-2013 2015 2003-2008 II. Phi thuÕ quan * §èi víi hµng ho¸ thuéc danh môc lo¹i trõ ngay vµ danh môc nh¹y c¶m : TÊt c¶ c¸c hµng rµo phi thuÕ quan sau ®©y ph¶i ®­îc dì bá ; - C¸c h¹n chÕ ®Þnh l­îng ( Quota, giÊy phÐp, viÖc cÊm xuÊt nhËp khÈu) - C¸c h¹n chÕ ngo¹i hèi liªn quan ®Õn chi tr¶ hµng ho¸ - C¸c kho¶n phô thu h¶i quan d­íi thuÕ - C¸c hµng rµo phi thuÕ quan kh¸c * §èi víi hµng ho¸ c«ng nghÖ th«ng tin, truyÒn th«ng : tÊt c¶ c¸c hµng rµo phi thuÕ quan ph¶i ®­îc dì bá 1996-2006 1996-2003 1996 1996-1999 1996-2006 2003-2008 * ChÝnh s¸ch thuÕ ®èi víi doanh nghiÖp võa vµ nhá cÇn ®æi míi theo h­íng më réng ®èi t­îng ®­îc ­u ®·i thuÕ, t¨ng møc ®é ­u ®·i. - Më réng ®èi t­îng ®­îc ­u ®·i : §Õn nay trong c¸c chÝnh s¸ch thuÕ cña Nhµ N­íc, lo¹i ®èi t­îng ®­îc ®­îc ­u ®·i vÒ thuÕ kh«ng nhiÒu chØ cã c¸c doanh nghiÖp ®­îc thµnh lËp sau n¨m 1993 ( mµ phÇn lín ®· qua 2 n¨m ®­îc ­u ®·i nh­ luËt ®Þnh ) C¸c doanh nghiÖp ë vïng nói nh­ sè doanh nghiÖp trong ngµnh chÕ biÕn n«ng s¶n. Nh­ vËy trong chÝnh s¸ch ­u ®·i thuÕ ch­a quan t©m ®Õn sù yÕu ít cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ®Ó hç trî c¸c doanh nghiÖp nµy ®øng v÷ng vµ kinh doanh cã hiÖu qu¶. Do ®ã trong chÝnh s¸ch ­u ®·i thuÕ cÇn më réng ®èi t­îng h¬n n÷a v× cã nh­ vËy míi nu«i d­ìng ®­îc nguån thu ®ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp tÝch luü ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt më réng quy m«. - HiÖn nay thuÕ VAT ®ang tån t¹i ë 4 møc thuÕ lµ 0%, 5%, 10%, vµ 20%, trõ mét sè lo¹i hµng ho¸ nh­ r­îu bia, thuèc lµ vµ hµng xa xØ phÈm cßn l¹i tÊt c¶ c¸c hµng ho¸ kh¸c cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá chÝnh quyÒn TØnh Th¸i Nguyªn nªn ®¸nh thuÕ ë ®ång møc lµ 5 % ®Ó tiÕn tíi héi nhËp APTA . V× c¸c doanh nghiÖp ®ang xin gi¶m thuÕ tõ 20% xuèng cßn 10%, tõ 10% xuèng cßn 5%, trong ®iÒu kiÖn qu¶n lý doanh thu s¸t víi doanh thu thùc tÕ th× viÖc thuÕ suÊt 5% ¸p dông víi c¸c doanh nghiÖp sÐ gi¶m bít ®­îc sù kªu ca suy tÞ vµ gian lËn trong kª khai nép thuÕ. §ång thêi viÖc ®­a vÒ chung mét thuÕ suÊt 5% sÏ b·i bá hÕt nh÷ng quy ®Þnh vÒ miÔn gi¶m thuÕ ,®iÒu nµy lµm cho chÝnh s¸ch thuÕ ®¬n gi¶n h¬n h¹n chÕ ®­îc viÖc lîi dông ®Ó trèn thuÕ vµ tiªu cùc trong qñan lý thu nép thuÕ . MÆt kh¸c t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn ®óng nguyªn t¾c cã thu míi cã khÊu trõ thuÕ, kh«ng khÊu trõ khèng, mua hµng ho¸ cã ho¸ ®¬n míi ®­îc khÊu trõ thuÕ ®Çu vµo . Tõ ®ã khuyÕn khÝch sö dông ho¸ ®¬n vµ t¹o ®iÒu kiÖn qu¶n lý thu s¸t thùc tÕ h¬n. - Thùc hiÖn viÖc thu thuÕ t¹i côc thuÕ cña TØnh nh»m tr¸nh c¸c hiÖn t­îng h¹ch s¸ch vµ g©y khã kh¨n cho c¸c doanh nghiÖp v× c¸c c¸n bé cña chi côc thuÕ n¾m v÷ng ®­îc chÕ ®é chÝnh s¸ch, quyÕt ®o¸n nhanh tr¸nh sù kiÓm tra thanh tra thuÕ tõ nhiÒu cÊp nh­ chi côc vµ ph­êng . H¬n n÷a viÖc thu thuÕ t¹i chi côc võa gÇn võa thuËn lîi l¹i cã ®é tin t­ëng cao . - Nªn ­u ®·i thuÕ thÊp ë møc 5% cho c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu thÕ m¹nh cña TØnh nh­ chÌ, khai kho¸ng, s¾t thÐp . -Nªn trî c­íc cho vËn chuyÓn hµng ho¸ lªn vïng cao vµ miÔn tiÒn thuª ®Êt trong vßng 6 n¨m, gi¶m thuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp xuèng cßn 25% cho c¸c doanh nghiÖp kinh doanh ë vïng nói vµ c¸c doanh nghiÖp míi thµnh lËp nh­ng lµm ¨n cã hiÖu qu¶ . - HiÖn nay t¹i Th¸i Nguyªn ®­îc biÕt viÖc ®¸nh mÆt hµng chÌ chÕ biÕn tØnhm l¹i cao h¬n c¸c TØnh kh¸c l©n cËn nh­ B¾c Giang, Phó Thä nªn c¸c doanh nghiÖp t¹i Th¸i Nguyªn th­êng vËn t¶i chÌ nguyªn liÖu sang c¸c TØnh kh¸c ®Ó chÕ biÕn tØnh . §iÒu ®ã ®· lµm gi¶m kh¶ n¨ng t¹o viÖc lµm cho cho ng­êi lao ®éng trong TØnh mÆt kh¸c l¹i lµm thÊt thu mét kho¶n tõ thu thuÕ chÌ tØnhm . Do vËy c¬ quan chÝnh quyÒn t¹i Th¸i Nguyªn nªn gi¶m møc thu thuÕ ®èi víi mÆt hµng nµy nh»m võa t¹o viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng võa t¨ng nguån thu cho ng©n s¸ch cña TØnh - T¨ng møc ®é ­u ®·i cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá. Thêi gian qua møc ­u ®·i ®· t¨ng lªn nh­ng vÉn cßn chËm, chØ miÒn gi¶m thuÕ cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá trong 1 ®Õn 2 n¨m trong khi ®ã ë c¸c n­íc kh¸c lµ 4-5 n¨m. H¬n n÷a møc gi¶m thuÕ cßn thÊp sè ®åi t­îng ®­îc miÔn thuÕ cßn Ýt. Do ®ã ®Ó c¸c doanh nghiÖp cã tÝch luü ban ®Çu cho ph¸t triÓn s¶n xuÊt ®øng v÷ng ®­îc th× cÇn thiÕt ph¶i t¨ng møc ­u ®·i thuÕ lªn 3 ®Õn 5 n¨m. MiÔn thuÕ cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ®Çu t­ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, c«ng nghÖ s¹ch, MiÔn thuÕ cho c¸c kh©u nh­ chi phÝ ®µo t¹o c«ng nh©n vµ chñ doanh nghiÖp còng nh­ ®Çu t­ cho s¶n xuÊt s¶n phÈm míi. - Cã h×nh thøc vµ møc ®é ­u ®·i thuÕ cho c¸c doanh nghiÖp thu hót nhiÒu lao ®éng, huy ®éng nhiÒu vèn. HiÖn nµy ®ang cã t×nh tr¹ng, doanh nghiÖp cµng huy ®éng th× møc thuÕ cµng cao. Nh­ vËy sÏ kh«ng khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp më réng quy m«. C¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn ®Òu cã chÝnh s¸ch ®Ó më réng quy m« doanh nghiÖp, v× quy m« qu¸ nhá sÏ kh«ng cã hiÖu qu¶. 5. §µo t¹o tr×nh ®é lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp. Nh­ ®· tr×nh bµy, hiÖn nay tr×nh ®é ®éi ngò lao ®éng lµm viÖc trong c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp võa vµ nhá ë TØnhTh¸i Nguyªn kh¸ thÊp. §iÒu nµy ¶nh h­ëng rÊt lín tíi chÊt l­îng s¶n phÈm vµ tÝnh c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp. §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng trªn, Th¸i Nguyªn cÇn ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p mang tÝnh hÖ thèng vµ ®ång bé nh»m hç trî cho c¸c doanh nghiÖp. - Ngoµi c¸c tæ chøc, c¸c trung t©m d¹y nghÒ c¸c c¬ së ®µo t¹o hiÖn cã, cÇn sím ®µo t¹o dµnh riªng cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ®ång thêi ®Çy m¹nh ho¹t ®éng cña c¸c trung t©m hiÖn cã. Th«ng qua c¸c tæ chøc ®µo t¹o dµnh riªng cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá, tØnh cã thÓ thùc hiÖn sù tµi trî vÒ tµi chÝnh cho viÖc ®µo t¹o, tµi trî ®éi ngò c¸n bé gi¶ng d¹y vµ c¸c ch­¬ng tr×nh gi¶ng d¹y. - Th­êng xuyªn båi d­ìng c¸c kiÕn thøc qu¶n trÞ, kiÕn thøc kinh tÕ thÞ tr­êng cho ®éi ngò c¸c chñ doanh nghiÖp. TiÕn hµnh ®µo t¹o l¹i ®éi ngò c¸n bé qu¶n trÞ ®· cã, cung cÊp cho hä nh÷ng th«ng tin, nh÷ng kiÕn thøc míi, nh÷ng ph­¬ng thøc qu¶n trÞ tiªn tiÕn, phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. - Thùc hiÖn c¸c khuyÕn khÝch vÒ vËt chÊt trong lao ®éng s¶n xuÊt, ch¼ng h¹n ¸p dông møc th­ëng b»ng 1/3 th¸ng l­¬ng cho c¸c c«ng nh©n cã s¸ng kiÕn trong c«ng viÖc lµm t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng . - Thµnh lËp trung t©m t­ vÊn vÒ qu¶n trÞ kinh doanh thuéc Së KÕ Ho¹ch §Çu T­ nh»m t­ vÊn cho c¸c doanh nghiÖp nh÷ng chÝnh s¸ch cña Nhµ N­íc trong t­¬ng lai vµ xu h­íng ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ - KÕt hîp víi c¸c tr­êng ®¹i häc trªn ®Þa bµn nh­ ®¹i häc C«ng NghiÖp, ®¹i häc N«ng NghiÖp, Tr­êng d¹y nghÒ c¬ ®iÖn ®Ó tæ chøc c¸c líp ®µo t¹o, båi d­ìng chñ doanh nghiÖp, tiÕn ®Õn chØ cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng cho c¸c c¬ së cã chñ doanh nghiÖp ®· ®­îc ®µo t¹o. - HiÖn nay viÖc ®µo t¹o cho c¸c chñ doanh nghiÖp ch­a ®¹t hiÖu qu¶ cao do viÖc tiÕp thu cña c¸c chñ doanh nghiÖp cßn h¹n chÕ vµ hä tham gia chØ nh»m môc ®Ých lÊy chøng chØ do vËy trong thêi gian tíi viÖc ®µo t¹o ph¶i theo h­íng coi träng vµo chÊt l­îng ®µo t¹o . §Ó thùc hiÖn ®­îc ®iÒu nµy th× trong kho¸ häc ph¶i cung cÊp ®Çy ®ñ tµi liÖu vµ sè l­îng ®µo t¹o mçi lÇn nªn Ýt ®i ®Ó cã hiÖu qu¶ h¬n . - §èi víi c¸c nghÖ nh©n, lao ®éng cã kü thuËt cao trong c¸c nghÒ truyÒn thèng nh­: §óc gang, thÐp, s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, chÕ biÕn l©m s¶n cÇn cã chÝnh s¸ch ®Ó hä ®ãng gãp ph¸t triÓn c¸c ngµnh nghÒ, mÆt kh¸c d¹y nghÒ vµ truyÒn nghÒ cho líp c«ng nh©n trÎ. - Thµnh lËp c¸c trung t©m t­ vÊn vÒ qu¶n trÞ kinh doanh víi ®èi t­îng chñ yÕu vµ c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp võa vµ nhá. - Xem xÐt l¹i c¸c ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o hiÖn cã, ®ång thêi t¨ng c­êng c¸c mèi liªn hÖ, hîp t¸c trao ®æi gi÷a c¸c c¬ së ®µo t¹o vµ c¸c doanh nghiÖp trong viÖc x©y dùng ch­¬ng tr×nh, môc tiªu ®µo t¹o ®Ó n©ng cao chÊt l­îng cña c«ng t¸c ®µo t¹o vµ phôc vô cã hiÖu qu¶ h¬n, trùc tiÕp h¬n cho c¸c doanh nghiÖp. - TØnh nªn dµnh mét nguån ng©n s¸ch cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ®Ó n©ng cao tr×nh ®é lao ®éng . Nguån ng©n s¸ch nµy cã thÕ cã tõ viÖc gi¶m thuÕ thu nhËp cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá tõ 35-40% xuèng cßn 25% ®Ó c¸c doanh nghiÖp nµy t¸i ®Çu t­ cho nguån nh©n lùc 6. Cung cÊp th«ng tin cho c¸c doanh nghiÖp C¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ®ang rÊt thiÕu th«ng tin vÒ thÞ tr­êng, c«ng nghÖ, luËt ph¸p, kinh tÕ, kh¸ch hµng, ®èi t¸c kinh doanh...do ®ã cÇn thiÕt ph¶i hç trî th«ng tin cho c¸c doanh nghiÖp. C¸c gi¶i ph¸p hç trî th«ng tin cã thÓ lµ : - Thµnh lËp c¸c ng©n hµng d÷ liÖu vÒ c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá, vÒ thÞ tr­êng, c«ng nghÖ, thÓ chÕ... ®Ó cung cÊp hoÆc b¸n cho c¸c doanh nghiÖp víi gi¸ hîp lý. - Phæ biÕn nh÷ng th«ng tin vÒ ph¸p luËt, chÝnh s¸ch... th«ng qua c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng. - Phæ biÕn kinh nghiÖm s¶n xuÊt, kinh doanh b»ng nhiÒu h×nh thøc. - T¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá tham gia c¸c héi trî triÓn l·m ë trong vµ ngoµi n­íc, ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ víi c¸c ®èi t¸c trong vµ ngoµi n­íc. - Tæ chøc c¸c c©u l¹c bé ®Ó c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá cã thÓ trao ®æi häc tËp kinh nghiÖm lÉn nhau. - KhuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ®Çu t­ x©y dùng c¬ së d÷ liÖu vµ sö sông c¸c ph­¬ng tiÖn qu¶n lý th«ng tin hiÖn ®¹i nh­ m¸y vi tÝnh, m¹ng th«ng tin...®Ó c¸c doanh nghiÖp cã ®iÒu kiÖn tiÕp xóc víi c¸c c¬ së dõ liÖu hiÖn ®¹i trong vµ ngoµi n­íc 7. Xóc tiÕn xuÊt khÈu. -Nhµ N­íc khuyÕn khÝch doanh nghiÖp võa vµ nhá t¨ng c­êng xuÊt khÈut¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá liªn kÕt hîp t¸c víi n­íc ngoµi, më réng thÞ tr­êng xu©t khÈu hµng ho¸ vµ dÞch vô. Th«ng qua ch­¬ng tr×nh trî gióp xóc tiÕn xuÊt khÈu, trî gióp mét phÇn chi phÝ cho doanh nghiÖp võa vµ nhá kh¶o s¸t häc tËp trao ®æi hîp t¸c vµ tham dù héi trî triÓn l·m giíi thiÖu s¶n phÈm t×m hiÓu thÞ tr­êng ë n­íc ngoµi . Chi phÝ trî gióp ®­îc bè trÝ trong trong Quü hç trî xuÊt khÈu . 8. ThÞ tr­êng vµ t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh . Uû ban nh©n d©n tØnh, tØnh t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó doanh nghiÖp võa vµ nhá cã kh¶ n¨ng tiÕp cËn c¸c th«ng tin thÞ tr­êng, gi¸ c¶ hµng ho¸, trî gióp c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá më réng thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm . - Trî gióp viÖc tr­ng bµy, giíi thiÖu qu¶ng c¸o, tiÕp thÞ c¸c s¶n phÈm cã tiÒm n¨ng cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn më réng thÞ tr­êng . - ChÝnh phñ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá tham gia cung øng hµng ho¸ vµ dÞch vô theo kÕ ho¹ch mua s¾m b»ng nguån ng©n s¸ch Nhµ N­íc, c¸c Bé, ngµnh vµ ®Þa ph­¬ng cã kÕ ho¹ch ­u tiªn ®Æt hµng vµ c¸c ®¬n hµng theo h¹n ng¹ch ph©n bæ cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá s¶n xuÊt hµng ho¸ vµ dÞch vô b¶o ®¶m chÊt l­îng vµ ®¸p øng yªu cÇu - ChÝnh phñ khuyÕn khÝch ph¸t triÓn h×nh thøc thÇu phô c«ng nghiÖp t¨ng c­êng sù liªn kÕt gi÷a c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c vÒ hîp t¸c s¶n xuÊt s¶n phÈm, n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá . - Th«ng qua ch­¬ng tr×nh trî gióp, ChÝnh phñ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ®æi míi c«ng nghÖ, trang thiÕt bÞ m¸y mãc, ph¸t triÓn s¶n phÈm míi hiÖn ®¹i ho¸ qu¶n lý nh»m n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm hµng ho¸, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng III. Thµnh lËp c¸c trung t©m hç trî c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá. 1. Thµnh lËp côc ph¸t triÓn doanh nghiÖp võa vµ nhá Thµnh lËp côc ph¸t triÓn doanh nghiÖp võa vµ nhá vµ võa trùc thuéc Bé kÕ Ho¹ch §Çu t­, ®Ó gióp Bé tr­ëng Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ N­íc ®Ó xóc tiÕn ph¸t triÓn doanh nghiÖp võa vµ nhá . a. Côc ph¸t triÓn doanh nghiÖp võa vµ nhá cã nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n chñ yÕu sau : - Gióp Bé tr­ëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ ®Þnh h­íng c«ng t¸c xóc tiÕn doanh nghiÖp võa vµ nhá : x©y dùng ho¹c tham gia x©y dùng chÝnh s¸ch, c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ xóc tiÕn ph¸t triÓn doanh nghiÖp võa vµ nhá tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn ban hµnh tæng hîp x©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh trî gióp lËp danh môc c¸c ®èi t­îng doanh nghiÖp võa vµ nhá cô thÓ theo ngµnh nghÒ, lÜnh vùc, ®Þa bµn ho¹t ®éng, néi dung trî gióp, ®iÒu phèi, h­íng dÉn vµ kiÓm tra thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh trî gióp sau khi ®­îc phª duyÖt - Tæ chøc tËp huÊn nh»m n©ng cao n¨ng lùc cho c¸n bé c¸c tæ chøc trî gióp doanh nghiÖp võa vµ nhá vµ båi d­ìng kü n¨ng t¸c nghiÖp trong viÖc xóc tiÕn ph¸t triÓn doanh nghiÖp võa vµ nhá - Thùc hiÖn hîp t¸c quèc tÕ vÒ xóc tiÕn ph¸t triÓn doanh nghiÖp võa vµ nhá th«ng qua c©n ®èi nguån lùc vµ kªu gäi nguån vèn tõ bªn ngoµi ®Ó trî gióp doanh nghiÖp võa vµ nhá . - Phèi hîp víi c¸c c¬ quan, tæ chøc liªn quan ®Ó cung cÊp c¸c th«ng tin cÇn thiÕt cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá . - Phèi hîp víi c¸c c¬ quan, tæ chøc liªn quan xóc tiÕn trî gióp doanh nghiÖp võa vµ nhá trong viÖc t­ vÊn kü thuËt vµ tiÕp cËn c«ng nghÖ, trang thiÕt bÞ míi, h­íng dÉn ®µo t¹o vËn hµnh qu¶n lý kü thuËt vµ qu¶n lý doanh nghiÖp - §Þnh kú 6 th¸ng mét lÇn tæng hîp b¸o c¸o vÒ sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp võa vµ nhá vµ c¸c vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt ®Ó Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ tr×nh ChÝnh phñ - Lµm nhiÖm vô th­ ký th­êng trùc cña Héi ®ång khuyÕn khÝch ph¸t triÓn doanh nghiÖp võa vµ nhá . - Thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý Nhµ N­íc kh¸c vÒ xóc tiÕn ph¸t triÓn doanh nghiÖp võa vµ nhá do Bé tr­ëng Bé KÕ ho¹ch ®Çu t­ giao. b. C¬ cÊu tæ chøc vµ quy chÕ ho¹t ®éng cña Côc ph¸t triÓn doanh nghiÖp võa vµ nhá : - Bé tr­ëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ quy ®Þnh cô thÓ nhiÖm vô, quyÒn h¹n, tæ chøc bé m¸y cña Côc ph¸t triÓn doanh nghiÖp võa vµ nhá . Biªn chÕ vµ kinh phÝ ho¹t ®éng cña Côc ph¸t triÓn doanh nghiÖp võa vµ nhá do Bé tr­ëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ quyÕt ®Þnh sau khi tho¶ thuËn víi Bé tr­ëng, tr­ëng ban tæ chøc – C¸n bé ChÝnh phñ vµ Bé tr­ëng Bé tµi chÝnh trªn tinh thÇn sö dông nh©n sù trong qu¸ tr×nh s¾p xÕp tæ chøc cña Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ ®Ó bè trÝ bé m¸y cña Côc gän nhÑ, hiÖu qu¶ vµ ®¸p øng yªu cÇu ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xóc tiÕn ph¸t triÓn doanh nghiÖp võa vµ nhá trong t×nh h×nh míi . - Kinh phÝ ho¹t ®éng cña Côc ph¸t triÓn doanh nghiÖp võa vµ nhá do ng©n s¸ch Nhµ N­íc cÊp ®­îc tæng hîp trong dù to¸n ng©n s¸ch hµng n¨m cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ . 2. Thµnh lËp héi ®ång khuyÕn khÝch ph¸t triÓn doanh nghiÖp võa vµ nhá . a. Thµnh lËp héi ®ång khuyÕn khÝch ph¸t triÓn doanh nghiÖp võa vµ nhá Lµm nhiÖm vô t­ vÊn cho thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ c¬ chÕ chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ph¸t triÓn doanh nghiÖp võa vµ nhá . C¸c thµnh viªn cña héi ®ång ho¹t ®éng kiªm nhiÖm . Thñ t­íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh chøc n¨ng nhiÖm vô vµ sè thµnh viªn Héi ®ång theo ®Ò nghÞ cña chñ tÞch Héi ®ång . b. Thµnh phÇn cña Héi ®ång khuyÕn khÝch ph¸t triÓn doanh nghiÖp võa vµ nhá bao gåm - Chñ tÞch héi ®ång khuyÕn khÝch ph¸t triÓn doanh nghiÖp võa vµ nhá võa lµ Bé tr­ëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ . - Th­ ký th­êng trùc cña Héi ®ång : Côc tr­ëng côc ph¸t triÓn doanh nghiÖp võa vµ nhá . - §¹i diÖn c¸c Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ ,C«ng nghÖ, Tµi chÝnh, N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n, C«ng nghÖ vµ m«i tr­êng, Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, T­ ph¸p ... - §¹i diÖn phßng th­¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp ViÖt nam, Héi ®ång trung ­¬ng liªn minh c¸c hîp t¸c x·, mét sè hiÖp héi c¸c doanh nghiÖp . - Mét sè chuyªn gia thuéc c¸c lÜnh vùc kinh tÕ, khoa häc c«ng nghÖ vµ ®µo t¹o c. quy chÕ lµm viÖc cña héi ®ång do chñ tÞch héi ®ång quyÕt ®Þnh . d. Kinh phÝ ho¹t ®éng cña Héi ®ång ®­îc tæng hîp trong kinh phÝ cña Côc ph¸t triÓn doanh nghiÖp võa vµ nhá 3. Thµnh lËp trung t©m hç trî kü thuËt doanh nghiÖp võa vµ nhá. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ thµnh lËp trung t©m hç trî kü thuËt doanh nghiÖp võa vµ nhá ( Thuéc côc ph¸t triÓn doanh nghiÖp võa vµ nhá ) t¹i tØnh Hµ Néi . Hå ChÝ Minh vµ §µ N½ng . Trung t©m hç trî kü thuËt doanh nghiÖp võa vµ nhá lµ ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu cã chøc n¨ng t­ vÊn cho Côc ph¸t triÓn doanh nghiÖp võa vµ nhá vµ lµ ®Çu mèi t­ vÊn vÒ c«ng nghÖ vµ kü thuËt c¶i tiÕn trang thiÕt bÞ h­íng dÉn qu¶n lý kü thuËt ,b¶o d­ìng trang thiÕt bÞ t¹o ®iÒu kiÖn tiÕp cËn c«ng nghÖ míi cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá . Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ lËp ®Ò ¸n tæ chøc vµ ban hµnh Quy chÕ ho¹t ®éng cña c¸c trung t©m nµy, sau khi tho¶ thuËn víi ban tæ chøc, c¸n bé ChÝnh phñ vµ c¸c c¬ quan liªn quan HiÖn nay ë tØnh Th¸i Nguyªn cÇn thiÕt ph¶i h×nh thµnh mét trung t©m t­ vÊn hç trî cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá nãi chung vµ c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp võa vµ nhá nãi riªng víi chøc n¨ng sau: - Hç trî ®µo t¹o c¸c nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp võa vµ nhá phÊn ®Êu ®Ó c¸c chñ doanh nghiÖp khëi sù kinh doanh trªn ®Þa bµn TØnh Th¸i Nguyªn ®Òu cã nh÷ng kiÕn thøc cÇn thiÕt vÒ kinh doanh. Trung t©m cã thÓ ®Æt quan hÖ víi c¸c tr­êng ®¹i häc ë ®Þa ph­¬ng, víi c¸c tæ chøc, doanh nghiÖp n­íc ngoµi trong viÖc ®µo t¹o nh©n sù cho c¸c doanh nghiÖp. - Chøc n¨ng thø hai cña trung t©m lµ t­ vÊn cho c¸c chñ doanh nghiÖp vÒ c¸c vÊn ®Ò nh­: lËp dù ¸n ®Çu t­, qu¶ng c¸o, kÕ to¸n, thùc hiÖn dÞch vô cung cÊp th«ng tin thÞ tr­êng, nghiªn cøu, xuÊt b¶n c¸c s¸ch b¸o nh»m n©ng cao kiÕn thøc vÒ kinh doanh. - Lµm trung gian gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong vµ ngoµi TØnh kÓ c¶ ®èi t¸c n­íc ngoµi. Trung t©m cã thÓ thùc hiÖn viÖc ®µm ph¸n, giao dÞch víi c¸c b¹n hµng n­íc ngoµi, c¸c tæ chøc phi ChÝnh phñ, tæ chøc triÓn l·m, giíi thiÖu s¶n phÈm, th«ng qua ®ã c¸c chñ doanh nghiÖp cã thÓ t×m kiÕm c¸c ®èi t¸c ®Çu t­, t×m kiÕm thÞ tr­êng vµ c¸c nguån tµi trî tõ bªn ngoµi ®Ó ph¸t triÓn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Cïng víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp võa vµ nhá, trong mét t­¬ng lai kh«ng xa hiÖp héi c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp võa vµ nhá trªn ®Þa bµn TØnh Th¸i Nguyªn còng cÇn ®­îc thµnh lËp. HiÖp héi sÏ cung cÊp c¸c dÞch vô cho c¸c doanh nghiÖp gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc hµnh chÝnh, lµ chiÕc cÇu nèi gi÷a c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò thñ tôc. HiÖp héi còng lµ n¬i ®øng ra bªnh vùc quyÒn lîi cña c¸c chñ doanh nghiÖp. Trong hiÖp héi nµy c¸c doanh nghiÖp cã thÓ t×m thÊy sù b¶o trî chÝnh cña hiÖp héi. 4. M« h×nh v­ên ­¬m doanh nghiÖp a. Kinh nghiÖm cña Thæ NhÜ Kú: Bé phËn Incubator ( V­ên ­¬m ) kinh doanh trong c¸c ch­¬ng tr×nh hç trî cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá cña Thæ NhÜ Kú chiÕm mét tû lÖ nhá trong kÕ häch ®ang tån t¹i. MÆc dï nh÷ng thö nghiÖm trong lÜnh vùc nµy ®· cã tõ n¨m1986 nh­ng nh÷ng kÕt qu¶ thµnh c«ng th× gÇn ®©y míi xuÊt hiÖn vµ th«ng tin trong viÖc ®¸nh gi¸ nh÷ng ¶nh h­ëng cña c¸c v­êm ­¬m nµy cßn rÊt h¹n chÕ . Tuy nhiªn sù quan t©m khai th¸c h×nh th¸i v­êm ­¬m nh­ mét c«ng cô trong sù ph¸t triÓn doanh nghiÖp võa vµ nhá còng ®ang ph¸t triÓn ®Æc biÖt trong lÜnh vùc t¹o ra c¸c doanh nghiÖp theo h­íng c«ng nghÖ c¹nh tranh . Nç lùc ®Çu tiªn ®Ó thµnh lËp mét trung t©m Incubator kinh doanh ®­îc thùc hiÖn vµo n¨m 1986 t¹i usak, mét tØnh kÐm ph¸t triÓn trong phÇn Trung §«ng cña Thæ NhÜ Kú cã tû lÖ thÊt nghiÖp cao . Nç lùc nµy ®· kh«ng ®¹t ®­îc thµnh c«ng chñ yÕu thiÕu vèn ph¸t triÓn, vÝ dô nh­ vèn ®Ó yªu cÇu ®Ó ph¸t triÓn c¸c dù ¸n nh»m ®¹t ®­îc mét kÕt qu¶ kinh doanh hoµn chØnh vµ chi tiÕt kh«ng ®­îc dÒ ra trong dù ¸n vµ nh÷ng ng­êi thÊt nghiÖp trong khu vùc kh«ng cã ®ñ vèn ban ®Çu vÝ dô nh­ vèn ®Ó thµnh lËp doanh nghiÖp . Dù ¸n nµy ph¶i ngõng ho¹t ®éng sau 4 n¨m . Nç lùc th­ hai (ITAS) ®­îc thùc hiÖn vµo n¨m 1987 t¹i Imir b»ng c¸ch thµnh lËp mét c«ng ty cã 86 cæ ®«ng chñ yÕu tõ c¸c tr­êng ®¹i häc ®Þa ph­¬ng chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng, phßng th­¬ng m¹i . phßng c«ng nghÖp, c¸c c«ng ty lín vµ c¸c nhµ h¶o t©m cña ®Þa ph­¬ng . MÆc dï tr­êng ®¹i häc ®· cung cÊp ®Êt ®ai vµ vèn ®Çu t­ ban dÇu vµo viÖc x©y dùng nhµ x­ëng nh­ng do thiÕu vèn ho¹t ®éng ®· lµm c¶n trë b­íc tiÕn xa h¬n cña c«ng ty nµy ...Vµo cuèi n¨m 1996 phßng c«ng nghiÖp cña Imir ®· thö lµm håi sinh l¹i ITAS b»ng c¸ch kªu gäi c¸c cæ ®«ng quyªn gãp thªm vèn. Nç lùc tiÕp theo ®­îc KOSGEB vµ hai tr­êng ®¹i häc lín nhÊt cña Thæ NhÜ Kú thùc hiÖn ®ã lµ tr­êng ®¹i häc kü thuËt istanbUL vµ tr­êng ®¹i häc kü thuËt trung ®«ng . 2 trung t©m Incubator nµy ®· ®­îc thµnh lËp vµo n¨m 1991 vµ 1992, v× mèi liªn kÕt víi c¸c truêng ®¹i häc nªn c¸c doanh nghiÖp trong c¸c Incubator nµy th­êng tËp trung vµo c¸c s¶n phÈm vµ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt c«ng nghÖ cao vµ c¸c trung t©m Incubator ®¹i häc h­êng vÒ c«ng nghÖ nµy ®­îcgäi lµ c¸c “ Trung t©m ph¸t triÓn c«ng nghÖ”. Vµo cuèi n¨m thø 3 thø 4 c¸c Incubator t¹i Thæ NhÜ Kú ®· ®¹t ®ùoc mét sè kÕt qu¶ thµnh c«ng. Mét c«ng ty trong istanbUL b¾t ®Çu tõ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt robot c«ng nghiÖp trong bèi c¶nh thiÕu v¾ng nÒn c«ng nghÖ th­¬ng m¹i t¹i Thæ NhÜ Kú . Vµo n¨m 1996 c«ng ty nµy ®· nhËn ®­îc c¸c ®¬n ®Æt hµng trÞ gi¸ 300. 000 ®« la . T¹i ODTU mét c«ng ty ®· xuÊt khÈu ®ùoc c¸c s¶n phÈm trÞ gi¸ trªn 500. 000 $ vµ mét c«ng ty kh¸c ®· t¹o viÖc lµm cho 19 ng­êi víi chi phÝ lµ 1809 $ /nghÒ . Khi ®em so s¸nh hai trung t©m Incubator cña Thæ NhÜ Kú víi c¸c trung t©m Incubator ®Æc tr­ng, nãi chung hai trung t©m nµyphï hîp víi c¸c tiªu chÝ ®· nªu ra . MÆc dï c¸c Incubator cña Thæ NhÜ Kú vèn ®Çu t­ ban ®Çu cã cao h¬n v× bao gåm c¶ chi phÝ x©y dùng nhµ x­ëng míi .V× nh÷ng khu vùc cã thÓcho thuª doanh nghiÖp ®· qu¸ ®«ng .Tû lÖ t¨ng tr­ëng vµo n¨m thø 3 lµ gÇn víi tiªu chÝ cña lo¹i h×nh Incubator ®Æc tr­ng b . §iÒu kiÖn ®Ó ¸p dông t¹i Th¸i Nguyªn : Th¸i Nguyªn lµ mét tØnh c«ng nghiÖp trong ®ã cã rÊt nhiÒu trung t©m c«ng nghiÖp ®Çu mèi cña c¸c tØnh phÝa B¾c, nhÊt lµ trong giai ®o¹n hiÖn nay khi mµ LuËt doanh nghiÖp t­ nh©n ®· ®i vµo ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ vµ lµm cho viÖc kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá rÊt th«ng tho¸ng . Th× ®· cã rÊt nhiÒu m« h×nh kinh doanh kh¸c nhau næi lªn trong th­êi gian gÇn ®©y . Tuy ®· ®­äc h­ëng rÊt nhiÒu sù ­u ®·i vÒ moi mÆt tõ phÝa Nhµ N­íc vµ chÝnh quyÒn trªn ®Þa bµn tØnh nh­ng khi míi b¾t ®Çu kinh doanh, doanh nghiÖp cßn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n . §iÒu ®ã ®ßi hái ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p riªng cho c¸c doanh nghiÖp nµy. Sau khi nghiªn cøu m« h×nh kinh tÕ v­ên ­¬m doanh nghiÖp vµ häc hái kinh nghiÖp tõ Thæ NhÜ Kú chÝnh quyÒn trªn ®Þa bµn tØnh nªn ¸p dung t¹i Th¸i Nguyªn nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn m« h×nh nµy.X©y dùng mét v­ên ­¬m doanh nghiÖp t¹i khu c«ng nghiÖp S«ng K«ng, mét n¬i mµ c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó hç trî kinh doanh t­¬ng ®èi thuËn lîi ChÝnh quyÒn nªn cã nh÷ng biÖn ph¸p nh­ x©y dùng c¸c khu c«ng nghiÖp trong ®ã cã c¸c ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ®­a c¸c doanh nghiÖp míi b¾t ®Çu ho¹t ®éng vµo trong ®ã, cã chÝnh s¸ch gi¶m thuÕ ë møc 5% ®èi víi c¸c doanh nghiÖp , x©y dùng hÖ thèng ®iÖn, n­íc riªng cho v­ên ­¬m, chó ý tíi c¸c ®iÒu kiÖn sinh ho¹t cña c«ng nh©n c¸c doanh nghiÖp trong m« h×nh v­ên ­¬m . ¦u ®·i l·i suÊt cho vay ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. Bªn c¹nh ®ã chÝnh quyÒn còng nªn t×m kiÕm thÞ tr­êng s¶n phÈm cho doanh nghiÖp nh­ t×m kiÕm c¸c hîp ®ång vÒ mua b¸n s¶n phÈm cña tØnh cho c¸c doanh nghiÖp do trong thêi gian míi kinh doanh doanh nghiÖp ch­a cã nhiÒu thÞ tr­êng s¶n phÈm. Sau khi doanh nghiÖp ®· b¾t ®Çu lµm ¨n cã hiÖu qu¶, doanh thu lîi nhu©n ®Òu t¨ng lªn vµ ®· cã thÓ t×m kiÕm thÞ tr­êng cho riªng m×nh vµ ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng c¹nh tranh th× chÝnh quyÒn míi thu phÝ vµ ®­a doanh nghiÖp nµy ra khái v­ên ­¬m vµ th«i kh«ng hç trî n÷a Trªn ®©y lµ mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu ®Ó ph¸t triÓn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp võa vµ nhá ë TØnh Th¸i Nguyªn hiÖn nay. Nh÷ng gi¶i ph¸p trªn cã liªn quan chÆt chÏ víi nhau, do vËy trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cÇn chó ý ®Õn tÝnh ®ång bé cña nã. T¸ch rêi c¸c biÖn ph¸p hoÆc chØ thùc hiÖn mét c¸ch côc bé khã cã thÓ ®em l¹i nh÷ng hiÖu qu¶ thiÕt thùc, l©u dµi. KÕt luËn vµ mét sè kiÕn nghÞ c¸ nh©n §Êt n­íc ta ®ang trªn con ®­êng c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®ai ho¸, ®Ó thùc hiÖn tèt nhiÖm vô ®ã tÊt yÕu chóng ta ph¶i chó träng tíi viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ. Vµ doanh nghiÖp cã qui m« võa vµ nhá víi nh÷ng lîi thÕ cña m×nh ®ang cã vai trß rÊt quan träng trong viÖc ®ãng gãp vµo sù t¨ng tr­ëng kinh tÕ cña ®Êt n­íc. Tuy nhiªn c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ®· ®ang gÆp rÊt nhiÒu nh÷ng khã kh¨n trong c«ng viÖc kinh doanh cña m×nh ,®ßi hái ph¶i cã sù hç trî tõ phÝa Nhµ N­íc. Trong thêi gian qua b»ng mét lo¹t c¸c biÖn ph¸p vµ chÝnh s¸ch, §¶ng vµ Nhµ N­íc ®· thÓ hiÖn sù quan t©m cña m×nh tíi viÖc ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá §Æc biÖt gÇn ®©y chÝnh phñ ®· thÝ ®iÓm x©y dùng m« h×nh c¬ quan xóc tiÕn doanh nghiÖp võa vµ nhá quèc gia vµ héi ®ång xóc tiÕn khu vùc t­ nh©n t¹i Th¸i Nguyªn,Hµ Néi,§µ N½ng ,Hå chÝ Minh,T©y Ninh. Tuy nhiªn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Çy biÕn ®éng nh­ hiÖn nay viÖc ®­a ra mét hÖ thèng chÝnh s¸ch phï hîp nh»m thóc ®Èy c¸c doanh nghiÖp nµy ph¸t triÓn lµ c«ng viÖc phøc t¹p ®ßi hái nhiÒu thêi gian c«ng søc vµ nç lùc cña nhiÒu ngµnh nhiÒu cÊp, nhiÒu tæ chøc vµ nhiÒu ng­êi do vËy trong thêi gian tíi ,theo ý kiÕn cña c¸ nh©n t«i §¶ng vµ Nhµ N­íc cÇn thÓ hiÖn sù quan t©m cña m×nh tíi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá h¬n n÷a nghiªn cøu vµ hoµn thiÖn hÖ thèng chÝnh s¸ch cho phï hîp víi giai ®o¹n hiÖn nay. Nh©n réng m« h×nh c¬ quan xóc tiÕn doanh nghiÖp võa vµ nhá quèc gia vµ héi ®ång xóc tiÕn khu vùc t­ nh©n ra nhiÒu tØnh trªn c¶ n­íc. Víi t­ c¸ch lµ mét sinh viªn vµ nhÊt lµ sinh viªn n¨m cuèi, em ý thøc ®­îc ®Çy ®ñ vai trß vµ tr¸ch nhiÖm cña m×nh ,vai trß ng­êi chñ t­¬ng lai cña ®Êt n­íc em tù høa sÏ ra søc häc tËp ,nghiªn cøu vµ rÌn luyÖn ®Ó cã tr×nh ®é kiÕn thøc ®ãng gãp vµo c«ng cuéc x©y dùng ®Êt n­íc. Môc lôc Trang

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng và những giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Thái Nguyên.DOC
Luận văn liên quan