Đề tài Thực trạng, vai trò luật thuế giá trị gia tăng và giải pháp hoàn thiện thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam

Mục lục A. Lời nói đầu 1 B. Nội dung 2 Chương I: Đại cương về thuế và thuế GTGT 2 1.1. Khái niệm và đặc điểm về thuế 2 1.2. Khái niệm về thuế GTGT 2 Chương II: Thực trạng và vai trò luật thuế GTGT ở Việt Nam 5 2.1. Sự cần thiết khi ban hành luật thuế GTGT 5 2.2. Nội dung cụ thể của luật thuế GTGT 5 2.2.1. Đối tượng chịu thuế GTGT 5 2.2.2. Đối tượng nộp thuế gTGT 6 2.2.3. Căn cứ và phương pháp tính thuế 6 2.2.4. Hoàn thuế GTGT 15 2.2.5. Đăng ký, kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế 17 2.3. Những thành công bước đầu sau khi thực hiện luật thuế GTGT 24 2.3.1. Về kinh tế 24 2.3.2. Về tài chính 25 2.3.3. Về giá cả, đời sống 25 2.3.4. Về quản lý 25 2.4. Những tồn tại và việc xử lý những vướng mắc về thuế GTGT 26 Chương III: Giải pháp hoàn thiện thuế GTGT 31 C. Kết luận 34

doc37 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/05/2013 | Lượt xem: 1545 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực trạng, vai trò luật thuế giá trị gia tăng và giải pháp hoàn thiện thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
theo gi¸ b¸n tr¶ mét lÇn ch­a cã thuÕ GTGT cña hµng ho¸ ®ã (kh«ng bao gåm l·i tr¶ gãp), kh«ng tÝnh theo sè tiÒn tr¶ gãp tõng k×. §èi víi gia c«ng hµng ho¸, gi¸ tÝnh thuÕ lµ gi¸ gia c«ng ch­a cã thuÕ, bao gåm: TiÒn c«ng, tiÒn nhiªn liÖu, ®éng lùc, vËt liÖu phô vµ c¸c chi phÝ kh¸c ®Ó gia c«ng. §èi víi ho¹t ®éng xËy dùng vµ l¾p ®Æt trang thiÕt bÞ cho c¸c c«ng tr×nh x©y dùng (kh«ng ph©n biÖt cã bao thÇu hay kh«ng bao thÇu vËt t­, nguyªn liÖu) gi¸ tÝnh thuÕ GTGT lµ gi¸ x©y dùng l¾p ®Æt ch­a cã thuÕ GTGT. Tr­êng hîp x©y dùng, l¾p ®Æt c«ng tr×nh thùc hiÖn thanh to¸n theo ®¬n gi¸ vµ tiÕn ®é h¹ng môc c«ng tr×nh, phÇn viÖc c«ng tr×nh hoµn thµnh bµn giao th× thuÕ GTGT tÝnh trªn phÇn gi¸ trÞ hoµn thµnh bµn giao. - §èi víi ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô h­ëng tiÒn c«ng hoÆc tiÒn hoa hång nh­ ®¹i lÝ mua, b¸n hµng ho¸, ®¹i lÝ tÇu biÓn, dÞch vô m«i giíi, uû th¸c xuÊt nhËp khÈu h­ëng hoa hång, gi¸ tÝnh thuÕ GTGT lµ tiÒn c«ng hoÆc tiÒn hoa hång ®­îc h­ëng ch­a trõ mét kho¶n phÝ tæn nµo mµ c¬ së thu ®­îc tõ ho¹t ®éng nµy. Hµng ho¸ do ®¹i lÝ b¸n ra vÉn ph¶i tÝnh thuÕ GTGT trªn gi¸ b¸n ra. - §èi víi ho¹t ®éng kinh doanh vËn t¶i bèc xÕp th× gi¸ tÝnh thuÕ TGT lµ gi¸ c­íc vËn t¶i, bèc xÕp ch­a cã thuÕ GTGT. - Ho¹t ®éng vËn t¶i bao gåm: VËn t¶i hµnh kh¸ch, hµng ho¸ b»ng c¸c ph­¬ng tiÖn ®­êng s¾t, ®­êng bé, ®­êng hµng kh«ng…. - §èi víi ho¹t ®éng vËn t¶i hµng kh«ng, ®­êng biÓn, …. Cã ho¹t ®éng vËn t¶i quèc tÕ (doanh thu thu ®­îc tõ ho¹t ®éng vËn t¶i ë n­íc ngoµi vµ tõ ViÖt Nam ®i n­íc ngoµi) Khong chÞu thuÕ GTGT. - §èi víi hµng ho¸, dÞch vô ®­îc dïng c¸c chøng tõ nh­ tem th­ b­u chÝnh, vÐ c­íc vËn t¶i… - Gi¸ tÝnh thuÕ ®èi víi c¸c lo¹i hµng ho¸, dÞch vô bao gåm c¶ kho¶n phô thu vµ phÝ thu thªm ngoµi gi¸ hµng ho¸, dÞch vô mµ c¬ së kinh doanh d­îc h­ëng. - C¸c kho¶n phô thu mµ c¬ së kinh doanh thu theo chÕ ®é cña nhµ n­íc kh«ng tÝnh vµo doanh thu cña c¬ së kinh doanh thi thuÕ GTGT kh«ng tÝnh víi c¸c kho¶n phô thu nµy. 2. ThuÕ suÊt thuÕ GTGT: ThuÕ xuÊt 0% ¸p dông ®èi víi hµng ho¸ xuÊt khÈu. Hµng ho¸ xuÊt khÈu bao gåm c¶ hµng ho¸ gia c«ng xuÊt khÈu. XuÊt khÈu bao gåm xuÊt ra n­íc ngoµi, xuÊt vµo khu chÕ suÊt. C¸c tr­êng hîp ®­a hµng ho¸ ra n­íc ngoµi ®Ó b¶n gií thiÖu s¶n phÈm t¹i c¸c héi chî triÓn l¸m nÕu cã ®ñ c¨n cø x¸c ®Þnh lµ hµng ho¸ xuÊt khÈu còng ®­îc ¸p dông thuÕ xuÊt 0%. Hµng ho¸ cña c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh xuÊt khÈu ra n­íc ngoµi, ®­îc ¸p dông thuÕ xuÊt 0% pahØ cã hå s¬, chøng tõ chøng minh hµng ho¸ thùc tÕ ®· xuÊt khÈu, cô thÓ sau ®©y: + Hîp ®ång b¸n hµng ho¸ hoÆc hîp ®ång s¶n xuÊt, gia c«ng hµng xuÊt khÈu víi n­íc ngoµi. + Ho¸ ®¬n b¸n hµng hoÆc xuÊt tr¶ hµng gia c«ng cho n­íc ngoµi, doanh nghiÖp chÕ xuÊt. + Tê khai h¶i quan vÒ hµng xuÊt khÈu cã kiÓm tra, x¸c nhËn ®· xuÊt khÈu cña c¬ quan h¶i quan. ThuÕ xuÊt 5% ®èi víi hµng ho¸ dÞch vô: + N­íc s¹ch phôc vô s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t do c¸c c¬ së s¶n xuÊt, kinh doang n­íc khai th¸c tõ nguån n­íc tù nhiªn cung cÊp cho c¸c ®èi t­îng sö dông n­íc (trõ n­íc s¹ch do c¸c c¬ së khai th¸c tõ n«ng th«n, miÒn nói, h¶i ®¶o, vïng s©u vïng xa ®Ó phôc vô vho s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t ë vïng ®ã kh«ng thuéc diÖn chÞu thuÕ vµ c¸c lo¹i n­íc thuéc nhãm thuÕ suÊt). + ThiÕt bÞ m¸y mãc vµ công cô chuyªn dïng cho y tÕ nh­ c¸c lo¹i m¸y soi, chiÕu, chôp, dïng ®Ó kh¸m ch÷a bÖnh, c¸c thiÕt bÞ chuyªn dïng ®Ó mæ, ®iÒu trÞ vÕt th­¬ng … + Thuèc ch÷a bÖnh, phßng bÖnh bao gåm c¸c lo¹i thuèc dïng cho ng­êi vµ vËt nu«i + Gi¸o cô dïng ®Ó gi¶ng d¹y ®Ó häc tËp bao gåm gi¸o cô trùc quan, th­íc kÎ b¶ng phÊn … + §å ch¬i cho trÎ em s¸ch gi¸o khoa kü thuËt, s¸ch v¨n häc nghÖ thuËt, s¸ch phôc vô thiÕu nhi … trõ s¸ch v¨n b¶n ph¸p luËn lµ sach in v¨n b¶n ph¸p luËt, chØ thÞ, nghÞ ®Þnh, nghÞ quyÕt cña §¶ng, nhµ n­íc thuéc diÖn kh«ng chÞu thuÕ quy ®Þnh t¹i kho¶n 13 ®iÒu 14 luËt thuÕ GTGT. + Kinh doanh c¸c mÆt hµng lµ s¶n phÈm trång trät, s¶n phÈm ch¨n nu«i … + S¶n ph¨m b»ng ®ay, cãi, tre, løa, l¸ nh­: Th¶m ®ay, bao ®ay, th¶m s¬ dõa, chiÕu s¶n xuÊt b»ng ®ay … + B«ng s¬ chÕ tõ b«ng trång trong n­íc lµ b«ng ®· ®­îc bá vá, h¹t vµ ph©n lo¹i. + Thøc ¨n gia sóc, gia cÇm vµ thøc ¨n cho ®éng vËt nu«i kh¸c bao gåm lo¹i thøc ¨n ®· hoÆc ch­a ®­îc chÕ biÕn tæng hîp nh­ c¸m b·, kh« l¹c, bét c¸ … + DÞch vô khoa häc, kü thuËt bao gåm c¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu, øng dông h­íng dÉn vÒ khoa häc k‎y thuËt. + DÞch vô trùc tiÕp phcô vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp bao gåm c¸c ho¹t ®éng nh­ cµy, bõa ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp; ®µo, ®¾p, l¹o… + X©y dùng, l¾p ®Æt + VËn t¶i, bèc xÕp Møc thuÕ suÊt 10% ®èi víi hµng ho¸ dÞch vô : + S¶m phÈm khai kho¸ng dÇu má, khÝ ®èt, quÆng kim lo¹i. Phi kinh lo¹i vµ c¸c s¶n phÈm khai kho¸ng kh¸c. + §iÖn th­¬ng phÈm do c¸c c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh ®iÖn b¸n ra kh«ng ph©n biÖt nguån ®iÖn s¶n xuÊt lµ thuû ®iÖn, nhiÖt ®iÖn … + S¶n phÈm ®iÖn tö, ®å ®iÖn, c¬ khÝ + S¶n ph¶n ho¸ chÊt, mü phÈm … Møc thuÕ suÊt 20% ®èi víi hµng ho¸ dÞch vô: Vµng, b¹c, ®¸ qu‎y do c¬ së kinh doanh mua vµo b¸n ra; xæ sè kiÕm thiÕt vµ c¸c lo¹i h×nh xæ sè kh¸c; ®¹i lÝ tµu biÓn; dÞch vô m«i giíi … Ph­¬ng ph¸p tÝnh thuÕ GTGT: Cã 2 ph­¬ng ph¸p tÝnh thuÕ GTGT - Ph­¬ng ph¸p kh©u trõ thuÕ: a. §èi t­îng ¸p dông: Lµ c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc kinh doanh, bao gåm c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc, doanh nghiÖp ®Çu t­ n­íc ngoµi, doanh nghiÖp t­ nh©n, c¸c c«ng ty cæ phÈn hîp t¸c x· vµ c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc kinh doanh kh¸c, trõ c¸c ®èi t­îng ¸p dông tÝnh thuÕ theo ph­¬ng ph¸p tÝnh trùc tiÕp trªn GTGT t¹i ®iÓm 2 d­íi ®©y. b. X¸c ®Þnh thuÕ GTGT ph¶i nép nh­ sau: Sè thuÕ GTGT thuÕ GTGT thuÕ GTGT ph¶i nép = ®Çu ra - ®Çu vµo Trong ®ã: ThuÕ GTGT gi¸ tÝnh thuÕ thuÕ suÊt ®Çu ra = hµng ho¸, dÞch vô x thuÕ GTGT chÞu thuÕ b¸n ra cña hµng ho¸ dÞch vô C¬ së kinh doanh thuéc ®èi t­îc tÝnh thuÕ theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ khi b¸n hµng ho¸ dÞch vô ph¶i tÝnh vµ thu thuÕ GTGT cña hµng ho¸, dÞch vô b¸n ra. Khi nép ho¸ ®¬n b¸n hµng ho¸, dÞch vô c¬ së kinh doanh ph¶i nghi râ gi¸ b¸n ch­a cã thuÕ, thuÕ GTGT vµ tæng sè tiÒn ng­êi mua ph¶i thanh to¸n. Tr­êng hîp chØ nghi gi¸ thanh to¸n kh«ng nghi gi¸ ch­a cã thuÕ vµ thuÕ GTGT th× thuÕ GTGt cña hµng ho¸, dÞch vô b¸n ra, tÝnh trªn gi¸ thanh to¸n ghi trªn ho¸ ®¬n chøng tõ. ThuÕ GTGT ®Çu vµo c¬ së kinh doanh ®­îc tÝnh khÊu trõ quy ®Þnh nh­ sau: + ThuÕ ®Çu vµo cña hµng ho¸, dÞch vô dïng vµo s¶n xuÊt kinh doanh hµng ho¸, dÞch vôchÞu thuÕ GTGT th× ®­îc khÊu trõ. + ThuÕ ®Çu vµo cña hµng ho¸, dÞch vô ®­îc khÊu trõ ph¸t sinh trong th¸ng nµo ®­îc kª khai khÇu trõ khi x¸c ®Þnh sè thuÕ ph¶i nép cña th¸ng ®ã kh«ng ph©n biÖt ®· xuÊt dïng hay ®Ó trong kho. Tr­êng hîp c¬ së kinh doanh mua vËt t­, hang hãa kh«ng cã ho¸ ®¬n chøng tõ hoÆc cã ho¸ ®¬n, chøng tõ kh«ng ph¶i lµ ho¸ ®¬n GTGT nhung kh«ng ghi riªng sè thuÕ GTGT ngoµi ra b¸n th× kh«ng ®­îc khÊu trõ thuÕ ®Çu vµo, trõ c¸c tr­êng hîp cã quy ®Þnh riªng sau: -> Tr­êng hîp hµng ho¸, dÞch vô mua vµo lµ lo¹i ®­îc dïng chøng tõ khi gi¸ thanh to¸n lµ gi¸ ®· cã thuÕ GTGT th× c¬ së ®­îc c¨n cø vµo gi¸ ®· cã thuÕ ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ kh«ng cã thuÕ vµ thuÕ GTGT ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ -> Tr­êng hîp c¬ së s¶n xuÊt, chÕ biÕn nguyªn nhiªn liÖu lµm n«ng s¶n, l©m s¶n , thuû s¶n ch­a qua chÕ biÕncña ng­êi s¶n xuÊt b¸n ra kh«ng cã ho¸ ®¬n sÏ ®­îc tÝnh khÊu trõ thuÕ ®Çu vµo theo tØ lÖ phÇn tr¨m tÝnh trªn gi¸ trih hµng ho¸ mua vµo: 5% ®èi víi s¶n phÈm trång trät thuéc c¸c c©y lÊy nhùa, lÊy mñ, lÊy dÇu, mÝa c©y, chÌ bót t­¬i, lóa, ng«, khoai, … 3% ®èi víi c¸c laäi s¶n phÈm lµ n«ng s¶n, n«ng s¶n cã quy ®Þnh trong nhãm ®­îc khÊu trõ theo 5% trªn ®©y. ViÖc tÝnh khÊu trõ thuÕ ®Çu vµo ®èi víi nguyªn liÖu mua vµo lµ n«ng s¶n, l©m s¶n, thuû s¶n trªn ®©y kh«ng ¸p dông ®èi víi c¸c c¬ së mua ®Ó s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu, kinh doanh th­¬ng nghiÖp, kinh doanh ¨n uèng. -> Tr­êng hîp hµng ho¸, dÞch vô mua vµo cïng ®ång thêi cho s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô chiu thuÕ GTGT vµ kh«ng chÞu thuÕ GTGT th× chØ ®­îc khÊu trõ sè thuÕ ®Çu vµo cña hµng ho¸, dÞhc vô dïng cho s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ GTGT. Cë së s¶n xuÊt kinh doanh ho¹ch to¸n riªng thuÕ ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ vµ kh«ng ®­îc khÊu trõ; tr­êng hé kh«ng ho¹ch to¸n riªng ®­îc th× ®­îc khÊu trõ theo tØ lÖ % gi÷a doanh sè chÞu thuÕ GTGT so víi t«ng doanh thu. Tr­êng hîp c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh c¶ hµng ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ GTGT vµ kh«ng chÞu thuÕ GTGT nh­ng kh«ng ho¹ch to¸n riªng ®­îc thuÕ ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ th× thuÕ ®Çu vµo ®­îc tÝnh khÊu trõ theo tØ lÖ phÇn tr¨m doanh sè hµng ho¸, dÞch vô b¸n ra. ThuÕ ®Çu vµo cña tµi s¶n cè ®Þnh ®­îc khÊu trõ nh­ sau: §èi víi c¬ së kinh doanh cã sè thuÕ ®Çu vµo cña t¶i s¶n cè ®Þnh ®­îc khÊu trõ th× kª khai khÊu trõ nh­ ®èi víi vËn t­, hµng ho¸ kh¸c, …. Truêng hîp sè thuÕ ®Çu vµo cña tµi s¶n cè ®Þnh lín th× c¬ së ®­îc khÊu trõ dÇn, nÕu ®· khÊu trõ 3 th¸ng mµ sè thuÕ cßn l¹i ch­a ®­îc khÊu trõ vÉn cßn th× doanh nghiÖp lµm thñ tôc yªu cÇu c¬ quan thuÕ xÐt hoµn l¹i sè thuÕ ®­îc khÊu trõ. Riªng ®èi víi c¬ së kinh doanh thuéc ®èi t­îng ®· d¨ng kÝ nép thuÕ GTGT nh­ng lµ c¬ së ®Çu t­ míi, ch­a ph¸t sinh doanh thu b¸n hµng, ch­a cã thuÕ ®Çu ra ®Ó khÊu trõ thuÕ ®Çu vµo cña tµi s¶n cè ®Þnh míi ®Çu t­, nÕu thêi gian ®Çu t­ tõ 1 n¨m trë lªn ®­îc xem xÐt hoµn thuÕ ®Çu vµo theo tõng n¨m vµ tÝnh theo n¨m d­¬ng lÞch. Tr­êng hîp sè thuÕ GTGT phat sinh lín, c¬ së cã thÓ ®Ò nghÞ hoµn thuÕ theo tõng quy. Ph­¬ng ph¸p tÝnh thuÕ GTGT trùc tiÕp trªn GTGT: a) §èi t­îng ¸p dông ph­¬ng ph¸p tÝnh trùc tiÕp trªn GTGT: + C¸ nh©n s¶n xuÊt, kinh doanh lµ ng­êi ViÖt Nam; + Tæ chøc, c¸ nh©n ng­êi n­íc ngoµi kinh doanh ë ViÖt Nam kh«ng theo luËt ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam ch­a thùc hiÖn c¸c diÒu kiÖn vÒ kÕ to¸n, ho¸ ®¬n chøng tõ ®Ó lµm c¨n cø tÝnh thuÕ theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ + C¬ së kinh doanh, mua b¸n vµng b¹c, ®¸ quy, ngo¹i tÖ. b) X¸c ®Þnh thuÕ GTGT ph¶i nép lµ: Sè thuÕ GTGT cña thuÕ suÊt thuÕ GTGT = hµng ho¸, dÞch vô x GTGT cña hµng ph¶i nép chÞu thuÕ b¸n ra ho¸ dÞch vô ®ã C¨n cø tÝnh thuÕ ë ®©y lµ phÇn GTGT cña hµng ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ GTGT ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: GTGT Gi¸ thanh to¸n Gi¸ thanh to¸n cña hµng ho¸ = cña hµng ho¸ - cña hµng ho¸, dÞch cô b¸n ra dÞch vô b¸n ra dÞch vô mua vµo t­¬ng øng c) Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh GTGT lµm c¨n cø tÝnh thuÕ GTGT ph¶i nép ®èi víi tõng c¬ së kinh doanh nh­ sau: + §èi víi c¬ së kinh doanh ®· thùc hiÖn ®Çy ®ñ viÖc mua, b¸n hµng ho¸, dÞch vô cã ho¸ ®¬n, chøng tõ, ghi chÐp sæ s¸ch kÕ to¸n th× GTGT ®­îc x¸c ®Þnh c¨n cø vµo gi¸ mua, gi¸ b¸n ghi trªn chøng tõ. + §èi víi c¬ së kinh doanh ®· thùc hiÖn ®Çy ®ñ ho¸ ®¬n, chøng tõ b¸n hµng ho¸ dÞch vô x¸c ®Þnh ®­îc ®óng doanh thu b¸n hµng hãa, dÞch vô theo ho¸ ®¬n b¸n hµng ho¸, dÞch vô nh­ng kh«ng cã ®ñ ho¸ ®¬n mua hµng ho¸, dÞch vô th× GTGT ®­îc x¸c ®Þnh b»ng doanh thu nh©n víi tØ lÖ phÇn tr¨m GTGT tÝnh trªn doanh thu. + §èi víi c¸ nh©n hé kinh doanh ch­a thùc hiÖn hoÆc thùc hiÖn ch­a ®Çy ®ñ ho¸ ®în chøng tõ mua, b¸n hµng ho¸, dÞch vô th× c¬ quan thuÕ c¨n cø vµo t×nh h×nh kinh doanh cña tõng hé Ên ®Þnh møc doanh thu tÝnh thuÕ; GTGT ®­îc x¸c ®Þnh b»ng doanh thu Ên ®Þnh nh©n víi tØ lÖ phÇn tr¨m GTGT tÝnh trªn doanh thu. ThuÕ GTGT mµ c¬ së nµy ph¶i nép ®­îc tÝnh nh­ sau: ThuÕ GTGT Doanh thu tØ lÖ (%) ThuÕ suÊt ph¶i nép = tÝnh thuÕ x GTGT x GTGT cña (Ên ®Þnh) (Ên ®Þnh) hµng ho¸, dÞch vô t­¬ng øng C¸c c¬ së kinh doanh ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ viÖc mua, b¸n hµng ho¸, dÞch vô cã ho¸ ®¬n chøng tõ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 1. Cë së kinh doanh thuéc ®èi t­îng nép thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ ph¶i sñ dông ho¸ ®¬n GTGT (trõ tr­êng hîp ®­îc dïng chøng tõ ghi gi¸ thanh to¸n lµ gi¸ ®· cã thuÕ GTGT) Khi lËp ho¸ ®¬n b¸n hµng ho¸, dÞch vô c¬ sá kinh doanh ph¶i ghi ®Çy ®ñ ®óng c¸c yªu tè quy ®Þnh trªn ho¸ ®¬n vµ ghi râ: Gi¸ b¸n ch­a cã thuÕ, phô phÝ phô thu thªm, thu ngoµi gi¸ b¸n nªu cã, thuÕ GTGT, tæng gi¸ thanh to¸n ®· cã thuÕ. NÕu c¬ së kinh doanh b¸n hµng ho¸, dÞch vô kh«ng ghi t¸ch riªng doanh sè b¸n vµ thuÕ GTGT, chØ ghi chung gi¸ thanh to¸n th× thuÕ GTGT ®Çu ra ph¶i tÝnh trªn giµ thanh to¸n 2. C¸c c¬ së kinh doanh thuéc ®èi t­îng nép thuÕ trùc tiÕp trªn GTGT vµ c¸c c¬ së kinh doanh hang ho¸, dÞch vô kh«ng thuéc ®èi t­îng nép thuÕ GTGT sö dông ho¸ ®¬n th«ng th­êng. Gi¸ b¸n hµng ho¸, dÞch vô ghi trªn ho¸ ®¬n lµ gi¸ thùc ®· thanh to¸n cã thuª GTGT. C¬ së kinh doanh muèn s­ dông ho¸ ®¬n, chøng tõ kh¸c víi mÉu quy ®Þnh chung ph¶i ®¨ng kÝ víi tæng côc thuÕ vµ chØ ®­îc sö dông khi ®· ®­îc th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho phÐp sö dông. Mäi tr­êng hîp danh nghiÖp ®¨ng kÝ sö dông ho¸ ®¬n, chøng tõ in ph¶i ®¶m b¶m c¸c néi dung, chi tiªu ghi trong ho¸ ®¬n theo mÉu quy ®Þnh. C¬ së kinh doanh trùc tiÕp b¸n lÎ hµng ho¸ cung øng dÞch vô cho ng­êi tiªu dung hµng ho¸, dÞch vô cã gi¸ trÞ th©p d­êi møc quy ®Þnh ph¶i lËp ho¸ ®¬n th× cã thÓ kh«ng ph¶i lËp ho¸ ®¬n. NÕu c¬ së kh«ng lËp ho¸ ®¬n th× ph¶i lËp b¶n kª b¸n lÎ theo mÉu sè 05/GTGT ®Ó lµm c¨n cø tÝnh thuÕ GTGT; tr­êng hîp ng­êi mua yªu cÇu lËp ho¸ ®¬n b¸n hµng th× ph¶i lËp ho¸ ®¬n theo ®óng quy ®Þnh. C¬ së kinh doanh mua c¸c mÆt hµng lµ n«ng s¶n, l©m s¶n, thuû s¶n cña ng­êi s¶n xuÊt trùc tiÕp b¸n ra hoÆc ng­êi kh«ng kinh doanh b¸n, nÕu kh«ng cã ho¸ ®¬n theo chÕ ®é quy ®Þnh th× ph¶i lËp b¶ng kª hµng ho¸ mua vµo theo m©u sè 04/GTGT. C¬ së kinh doanh ph¶i thùc hiÖn ®­îc qu¶n lÝ, sö dông ho¸ ®¬n, chøng tõ theo quy ®inh vÒ chÕ ®é ho¸ ®¬n, chøng tõ doanh thu cña bé tµi chÝnh ban hµnh. Hoµn thuÕ GTGT: a) §èi t­îng vµ tr­êng hîp ®­îc hoµn thuÕ GTGT. - C¬ së kinh doanh thuéc ®èi t­îng nép thuÕ theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ ®­îc xÐt hoµn thuÕ trong nh÷ng tr­êng hîp sau: + Cã sè thuÕ ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ bao gåm sè thuÕ ®Çu vµo ph¸t sinh trong th¸ng vµ sè thuÕ ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ cña thuÕ tr­íc chuyÓn sang lín h¬n sè thuÕ ®Çu ra ph¸t sinh trong 3 th¸ng liªn tiÕp. + C¬ së kinh doanh hµng xuÊt khÈu cso sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ®­îc hoµn lín h¬n do xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng theo thêi vô hoÆc theo tõng lÇn xuÊt khÈu cã gi¸ trÞ, sè l­îng lín th× ®­îc xÐt hoµn thuÕ GTGT theo tõng th¸ng hoÆc tõng chuyÕn hµng, sè thuª ®­îc hoµn lín ®­îc x¸c ®Þnh tõ 300 triÖu trë lªn. - C¬ së kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô thuéc ®èi t­îng chÞu thuÕ GTGT cã ®Çu t­ mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh, cã sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ lín ®­îc hoµn thuÕ nh­ sau: + §èi víi c¬ së ®Çu t­ míi ®· ®¨ng kÝ nép thuÕ GTGT nh­ng ch­a cã ph¸t sinh doanh thu b¸n hµng ®Ó tinh thuÕ GTGT ®Çu ra, nÕu thêi gian ®Çu t­ tõ 1 n¨m trë lªn ®­îc xÐt hoµn thuÕ ®Çu vµo theo tõng n¨m. Tr­¬ng hîp c¬ së cã sè thuÕ GTGT ®Çu vµo cña tµi s¶n ®Çu t­ ®­îc hoµn lín th× ®­îc xÐt hoµn theo tõng quy. + §èi víi c¬ së kinh doanh ®Çu t­ më réng, ®Çu t­ chiÒu s©u, nÕu sè thuÕ GTGT ®Çu vµo cña tµi s¶n ®· khÊu trõ trong ba th¸ng mµ ch­a ®­îc khÊu trõ hÕt th× ®­îc hoµn l¹i sè thuÕ tr­a ®­îc khÊu trõ nµy. + C¬ së kinh doanh quyÕt to¸n thuÕ khi s¸t nhËp, hîp nhÊt, chia t¸ch, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n cã sè thuÕ GTGT nép thõa, nÕu c¬ së ®Ò nghÞ hoµn tr¶, th× ®­îc hoµn thuÕ C¬ së kinh doanh ph¶i cã hå s¬ sau: C«ng v¨n ®Ò nghÞ hoµn thuÕ GTGT nép thõa vµo ng©n s¸ch nh¸ n­íc. QuyÕt ®Þnh s¸t nhËp, hîp nhÊt, chia t¸ch, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n cña cÊp cã thÈm quyÒn. QuyÕt to¸n thuÕ GTGT ®Õn thêi ®iÓm s¸t nhËp, gi¶i thÓ. b. §èi t­îng ®­îc hoµn thuÕ GTGT cã tr¸ch nhiÖm: - §Ó cã c¨n cø gi¶i quyÕt hoµn thuÕ, c¬ së ph¶i lËp hè s¬ ®Ò nghÞ sÐt hoµn l¹i tiÒn thuÕ GTGT ®· nép, hå s¬ gåm cã: + B¶n kª khai tæng hîp sè thuÕ ph¸t sinh ®Çu ra, sè thuÕ ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ, sè thuÕ ®· nép, sè thuÕ ®Çu vµo lín h¬n sè thuÕ ®Çu ra ®Ò nghÞ hoµn l¹i. + B¶n kª hµng ho¸, dÞch vô mua vµo, b¸n ra trong k× liªn quan ®Õn viÖc x¸c ®Þnh thuÕ GTGT ®Çu vµo, ®Çu ra. - NÕu viÖc kª khai thuÕ hµng th¸ng nµy ®É ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c, c¬ së chØ cÇn tæng hîp sè liÖu ®· kª khai c¸c th¸ng ®Ó x¸c ®Þnh sè thuÕ ®Ò nghÞ hoµn tr¶ - NÕu hå s¬ kh«ng râ rµng hoÆc kh«ng ®Çy ®ñ, c¬ së ph¶i cung cÊp hå s¬ bæ sung hÆc gi¶i tr×nh theo yªu cÇu cña c¬ quan thuÕ - Doanh nghiÖp ®Ò nghÞ ®­îc hoµn thuÕ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh chÝnh x¸c cña sè liÖu kª khai liªn quan ®Õn viÖc x¸c ®Þnh sè thÕu ®­îc hoµn tr¶. Mäi tr­êng hîp sai sãt, nÕu kiÓm tra ph¸t hiÖn ®Òu bÞ sö lÝ truy thu vÒ thuÕ. Tuú theo nghuyªn nh©n vµ møc ®é vi ph¹m cßn bÞ ph¹t hoÆc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo ph¸p luËt. 2.2.5. §¨ng ký, kª khai, nép thuÕ, quyÕt to¸n thuÕ a. §¨ng ký nép thuÕ - C¸c c¬ së kinh doanh, kÓ c¶ c¸c ®¬n vÞ, chi nh¸nh, cöa hµng trùc thuéc c¬ së kinh doanh chÝnh ph¶i ®¨ng ký nép thuÕ víi Côc thuÕ (hoÆc Chi côc thuÕ nÕu lµ c¸ nh©n kinh doanh) vÒ ®Þa ®iÓm kinh doanh, ngµnh nghÒ kinh doanh, lao ®éng, tiÒn vèn, n¬i nép thuÕ vµ c¸c chØ tiªu liªn quan kh¸c theo mÉu ®¨ng ký nép thuÕ vµ h­íng dÉn cña c¬ quan thuÕ. §èi víi c¬ së míi thµnh lËp, thêi gian ®¨ng ký nép thuÕ chËm nhÊt 10 ngµy kÓ tõ ngµy c¬ së ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh; tr­êng hîp c¬ së ch­a ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh nh­ng cã ho¹t ®éng kinh doanh, c¬ së vÉn ph¶i ®¨ng ký nép thuÕ theo quy ®Þnh. C¸c c¬ së ®· ®¨ng ký nép thuÕ nÕu cã thay ®æi ngµnh kinh doanh, s¸p nhËp, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n, hîp nhÊt, chia t¸ch hay cã tæ chøc cöa hµng, chi nh¸nh… ph¶i ®¨ng ký bæ sung víi c¬ quan thuÕ chËm nhÊt 5 ngµy tr­íc khi cã sù thay ®æi. - C¬ së ho¹t ®éng s¶n xuÊt ë mét sè ®Þa ph­¬ng (tØnh, thµnh phè thuéc Trung ­¬ng) nh­ng cã trô së, v¨n phßng giao dÞch lµm thñ tôc b¸n hµng ë mét sè ®Þa ph­¬ng kh¸c th× c¬ së b¸n hµng còng ph¶i ®¨ng ký nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng **** - Nh÷ng c¬ së kinh doanh th­¬ng nghiÖp, dÞch vô cã chi nh¸nh cöa hµng ë c¸c ®Þa ph­¬ng kh¸c nhau th× tõng chi nh¸nh, cöa hµng ph¶i ®¨ng ký nép thuÕ víi c¬ quan thuÕ ®Þa ph­¬ng n¬i ®Æt chi nh¸nh cña hµng. - C¬ së kinh doanh x©y dùng ph¶i ®¨ng ký nép thuÕ víi c¬ quan thuÕ ®Þa ph­¬ng n¬i ®ãng trô së, ®ång thêi ph¶i ®¨ng ký víi c¬ quan thuÕ ®Þa ph­¬ng n¬i ®Æt c«ng tr×nh. - C¬ së kinh doanh thùc hiÖn c¬ c¬ chÕ kho¸n cho tËp thÓ, c¸ nh©n nhËn kho¸n ph¶i trùc tiÕp ®¨ng ký kª khai nép thuÕ víi c¬ quan thuÕ n¬i kinh doanh. - C¬ së kinh doanh thuéc ®èi t­îng ¸p dông ph­¬ng ph¸p tÝnh trùc tiÕp trªn gi¸ trÞ gia t¨ng, nÕu thùc hiÖn ®­îc ®óng, ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn mua, b¸n hµng ho¸, dÞch vô, cã ®Çy ®ñ ho¸ ®¬n, chøng tõ, ghi chÐp h¹ch to¸n sæ kÕ to¸n ®óng chÕ ®é, kª khai, nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®ung chÕ ®é vµ tù nguyÖn ®¨ng ký thùc hiÖn h×nh thøc nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph­¬ng ph¸p ®óng chÕ ®é vµ tù nguyÖn ®¨ng ký thùc hiÖn h×nh thøc nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph­¬ng ph¸p khÊu tï thuÕ th× ®­îc ¸p dông theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ. C¬ së nµy ph¶i lËp vµ göi B¶ng ®¨ng ký nép thuÕ theo quy ®Þnh cho c¬ quan thuÕ n¬i ®¨ng ký nép thuÕ trong thêi h¹n chËm nhÊt 30 ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®­îc ®Ò nghÞ cña c¬ së. C¬ quan thuÕ ph¶i th«ng b¸o cho c¬ së vÒ viÖc cã ¸p dông ph­¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ hay kh«ng. C¬ së chØ ®­îc thùc hiÖn nép thuÕ theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ khi ®­îc c¬ quan thuÕ th«ng b¸o cho ¸p dông. - C¸c c¬ së kinh doanh ®· thùc hiÖn ®¨ng ký nép thuÕ víi c¬ quan thuÕ, c¬ quan thuÕ cã tr¸ch nhiÖm cÊp m· sè thuÕ cho c¬ së kinh doanh theo ®óng chÕ ®é quy ®Þnh. b. Kª khai thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép ng©n s¸ch Nhµ n­íc C¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh vµ ng­êi nhËp khÈu hµng ho¸ ph¶i cã tr¸ch nhiÖm kª khai thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép theo quy ®Þnh nh­ sau: * C¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i lËp vµ göi cho c¬ quan thuÕ, chËm nhÊt trong 10 ngµy ®Çu th¸ng tiÕp theo, tê khai tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng tõng th¸ng kÌm theo B¶ng kª hµng ho¸, dÞch vô mua vµo, b¸n ra theo mÉu quy ®Þnh. Trong tr­êng hîp kh«ng ph¸t sinh doanh sè b¸n hµng ho¸, dÞch vô thuÕ ®Çu vµo, thuÕ ®Çu ra, c¬ së kinh doanh vÉn ph¶i kª khai vµ nép tê khai cho c¬ quan thuÕ, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh chÝnh x¸c cña viÖc kª khai vµ nép tê khai cho c¬ quan thuÕ, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh chÝnh x¸c sè liÖu kª khai, c¬ së ph¶i th«ng b¸o cho c¬ quan thuÕ biÕt ®ång thêi lËp l¹i tê khai thay cho tê khai kh«ng ®óng hoÆc ghi ®iÒu chØnh vµo tê khai th¸ng tiÕp theo (nÕu ph¸t hiÖn sai sãt sau khi c¬ quan thuÕ ®· ra th«ng b¸o nép thuÕ). ViÖc kª khai sè thuÕ ph¶i nép ®èi víi mét sè tr­êng hîp ®­îc quy ®Þnh nh­ sau: - C¬ së nhËn thÇu x©y dùng kÐo dµi, viÖc thanh to¸n tiÒn thùc hiÖn theo khèi l­îng c«ng viÖc hoµn thµnh bµn giao, th× c¬ së ph¶i kª khai x¸c ®Þnh thuÕ t¹m nép ph¸t sinh hµng th¸ng tÝnh theo sè tiÒn t¹m thanh to¸n. Khi lËp ho¸ ®¬n thanh to¸n khèi l­îng x©y l¾p bµn giao còng ph¶i x¸c ®Þnh râ phÇn doanh thu ch­a cã thuÕ vµ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. NÕu ho¸ ®¬n lËp ®Ó thanh to¸n kh«ng x¸c ®Þnh râ gi¸ thanh to¸n ch­a cã thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng th× thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu ra tÝnh trªn tæng doanh thu thanh to¸n. - C¬ së xuÊt b¸n th«ng qua ®¹i lý, ký göi ph¶i lËp ho¸ ®¬n ghi râ gi¸ giao vµ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, hµng giao cho c¸c ®¹i lý, ký göi lµm c¬ së tÝnh thuÕ ®Çu ra vµ thuÕ ph¶i nép cña th¸ng (coi nh­ lµm nép). Khi kÕt thóc hîp ®ång hoÆc kÕt thóc n¨m tµi chÝnh, c¬ së thùc hiÖn kª khai quyÕt to¸n hµng thùc tÕ ®· b¸n ®Ó x¸c ®Þnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép theo thùc tÕ. - C¬ së b¸n hµng ®¹i lý, ký göi kª khai thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép tÝnh trªn doanh thu cña ho¹t ®éng ®¹i lý, ký göi theo ph­¬ng ph¸p tÝnh thuÕ ¸p dông ®èi víi c¬ së. - C¸c tr­êng hîp lµm ®¹i lý d­íi ®©y kh«ng ph¶i kª khai, nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi tiÒn hoa hång thu ®­îc tõ ho¹t ®éng ®¹i lý. + §¹i lý b¸n hµng ho¸ theo ph­¬ng thøc b¸n ®óng gi¸ bªn chñ hµng quy ®Þnh. Bªn ®¹i lý chØ h­ëng tiÒn hoa hång, chñ hµng sÏ thùc hiÖn viÖc kª khai sè b¸n hµng vµ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép tÝnh trªn hµng ho¸ bans ra. + §¹i lý b¸n xæ sè kiÕn thiÕt h­ëng hoa hång th× thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng do c¸c c«ng ty xæ sè kiÕn thiÕt kª khai nép tËp trung t¹i c«ng ty. - C«ng ty cã c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc, viÖc kª khai thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép thùc hiÖn nh­ sau: + C¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp vµ c¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc x¸c ®Þnh ®­îc thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu ra vµ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo ph¶i kª khai. Nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng t¹i ®Þa ph­¬ng n¬i c¬ së kinh doanh. + C¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc, thùc hiÖn h¹ch to¸n gi¸ mua, b¸n hµng ho¸, dÞch vô theo gi¸ ®iÒu chuyÓn néi bé, kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc doanh thu vµ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép th× do c«ng ty hoÆc tæng c«ng ty kª khai, nép thuÕ tËp trung thay cho c¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc. + C¸c v¨n phßng c«ng ty nÕu trùc tiÕp kinh doanh th× ®­îc tÝnh khÊu trõ hay hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo ph¸t sinh t¹i v¨n phßng. NÕu kh«ng trùc tiÕp kinh doanh th× kh«ng ®­îc khÊu trõ hay hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. + C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc tæng c«ng ty nh­: bÖnh viÖn, tr¹m x¸, nhµ nghØ ®iÒu d­ìng, viÖn tr­ëng… kh«ng trùc tiÕp ho¹t ®éng kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng th× kh«ng ph¶i kª khai, nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ kh«ng ®­îc tÝnh khÊu trõ hay hoµn tr¶ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cña hµng ho¸, dÞch vô do c¬ së mua ®Ó dïng cho ho¹t ®éng cña m×nh. NÕu c¸c ®¬n vÞ nµy cã ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng th× ph¶i h¹ch to¸n riªng vµ kª khai nép thuÕ ®èi víi hµng ho¸ dÞch vô chÞu thuÕ. C¸c tæng c«ng ty, c«ng ty c¨n cø vµo t×nh h×nh tæ chøc vµ ho¹t ®éng kinh doanh cña ®¬n vÞ m×nh, x¸c ®Þnh ®¨ng ký cô thÓ ®èi t­îng thuéc diÖn ph¶i kª khai, nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng kh¸c víi h­íng dÉn trªn ®©y th× tæng c«ng ty, c«ng ty b¸o c¸o víi Bé Tµi chÝnh ®Ó cã h­íng dÉn cô thÓ. * C¸c tæ chøc kinh tÕ c¸ nh©n n­íc ngoµi ho¹t ®éng s¶n xuÊt, cung øng hµng ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ t¹i ViÖt Nam nh­ng khong cã v¨n phßng hay trô së ®iÒu hµnh ë ViÖt Nam th× tæ chøc c¸ nh©n á ViÖt Nam trùc tiÕp ký hîp ®ång tiªu thô hµng ho¸, dÞch vô víi tæ chøc c¸ nh©n n­íc ngoµi ph¶i thùc hiÖn kª khai, nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng thay cho phÝa n­íc ngoµi tr­íc khi thanh to¸n tiÒn t¶ cho phÝa n­íc ngoµi. * C¬ së kinh doanh, ng­êi nhËp khÈu cã nhËp khÈu hµng ho¸ chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i kª khai vµ nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo tõng lÇn nhËp khÈu cïng víi viÖc kª khai thuÕ nhËp khÈu víi h¶i quan. * C¬ së kinh doanh bu«n chuyÕn ph¶i kª khai vµ nép thuÕ theo tõng chuyÕn hµng víi c¬ quan thuÕ n¬i mua hµng, tr­íc khi vËn chuyÓn hµng ®i. Sè thuÕ ph¶i nép ®èi víi hµng ho¸ bu«n chuyÕn tÝnh theo ph­¬ng ph¸p tÝnh trùc tiÕp trªn gi¸ trÞ gia t¨ng. * C¬ së kinh doanh nhiÒu lo¹i hµng ho¸, dÞch vô cã møc thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng kh¸c nhau, ph¶i kª khai thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo tõng møc thuÕ suÊt quy ®Þnh víi tõng lo¹i hµng ho¸, dÞch vô. NÕu c¬ së kinh doanh kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc theo tõng møc thuÕ suÊt th× ph¶i tÝnh vµ nép thuÕ theo møc thuÕ suÊt cao nhÊt cña hµng ho¸, dÞch vô mµ c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh. Trong tr­êng hîp c¬ së kinh doanh vµ ng­êi nhËp khÈu kh«ng göi tê khai thuÕ, hoÆc kª khai kh«ng ®Çy ®ñ, kh«ng ®óng quy ®Þnh, c¬ quan thuÕ cã quyÒn c¨n cø vµo t×nh h×nh kinh doanh cña c¬ së vµ c¸c sè liÖu ®iÒu tra ®Ó Ên ®Þnh doanh thu vµ tiÒn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép, ph¶i th«ng b¸o cho c¬ së ®­îc biÕt. NÕu c¬ së kinh doanh kh«ng ®ång ý víi møc thuÕ suÊt do c¬ quan thuÕ Ên ®Þnh, cã quyÒn khiÕu n¹i lªn c¬ quan thuÕ cÊp trªn hoÆc c¬ quan cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt. Trong khi chê gi¶i quyÕt vÉn ph¶i nép thuÕ theo møc thuÕ ®· ®­îc Ên ®Þnh cña c¬ quan thuÕ. c. Nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng C¸c c¬ së kinh doanh, ng­êi nhËp khÈu thuéc ®èi t­îng ph¶i kª khai thuÕ nh­ quy ®Þnh trªn vµ c¸c c¸ nh©n, hé kinh doanh nhá thuéc ®èi t­îng nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng tÝnh theo møc Ên ®Þnh doanh thu ®Ó tÝnh gi¸ trÞ gia t¨ng vµ sè thuÕ ph¶i nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çy ®ñ, ®óng h¹n vµo ng©n s¸ch Nhµ n­íc theo th«ng b¸o nép thuÕ cña c¬ quan thuÕ. Tr×nh tù, thñ tôc nép thuÕ thùc hiÖn nh­ sau: -. §èi víi c¬ së kinh doanh thùc hiÖn nép thuÕ hµng th¸ng theo th«ng b¸o nép thuÕ cña c¬ quan thuÕ, thêi h¹n nép thuÕ cña th¸ng chËm nhÊt kh«ng qu¸ 25 ngµy cña th¸ng tiÕp theo. Khi nhËn ®­îc th«ng b¸o nép thuÕ, c¨n cø vµo sè thuÕ ph¶i nép ghi trªn th«ng b¸o, c¬ së thùc hiÖn më tµi kho¶n t¹i ng©n hµng, cã thÓ lµm thñ tôc ®Ò nghÞ ng©n hµng trÝch chuyÓn tiÒn tõ tµi kho¶n cña c¬ së kinh doanh nép vµo ng©n s¸ch Nhµ n­íc, thêi gian nép thuÕ vµo ng©n s¸ch Nhµ n­íc ®­îc tÝnh tõ ngµy ng©n hµng trÝch chuyÓn tiÒn tõ tµi kho¶n cña c¬ së kinh doanh. Trong tr­êng hîp ®· ®Õn thêi h¹n nép thuÕ mµ c¬ së ch­a nhËn ®­îc th«ng b¸o nép thuÕ th× c¬ së c¨n cø vµo sè thuÕ ph¶i nép theo kª khai cña c¬ së ®Ó chñ ®éng nép vµo ng©n s¸ch Nhµ n­íc. §èi víi nh÷ng c¬ së cã sè thuÕ ph¶i nép hµng th¸ng lín th× thùc hiÖn t¹m nép sè thuÕ ph¸t sinh trong th¸ng theo ®Þnh kú 10 ngµy hoÆc 15 ngµy mét lÇn, khi kª khai sè thuÕ ph¶i nép cña c¶ th¸ng, trõ sè thuÕ ®· t¹m nép, c¬ së sÏ nép sè thuÕ cßn thiÕu. Kú nép thuÕ do c¬ quan thuÕ x¸c ®Þnh vµ th«ng b¸o cho c¬ së thùc hiÖn. §èi víi nh÷ng c¸ nh©n (hé) kinh doanh nép thuÕ tÝnh theo møc Ên ®Þnh trªn doanh thu, c¬ quan thuÕ c¨n cø vµo møc thuÕ ®· ®­îc x¸c ®Þnh ®Ó ra th«ng b¸o nép thuÕ. Thêi gian th«ng b¸o nép thuÕ cña th¸ng ®èi víi hé kinh doanh do c¬ quan thuÕ x¸c ®Þnh phï hùp víi tõng ngµnh nghÒ vµ ®Þa bµn nh­ng chËm nhÊt kh«ng qu¸ 25 ngµy cña th¸ng tiÕp theo. §èi víi nh÷ng c¸ nh©n (hé) kinh doanh (trõ ®èi t­îng nép thuÕ theo kª khai) ë ®Þa µn xa Kho b¹c Nhµ n­íc hoÆc kinh doanh l­u ®éng, kh«ng th­êng xuyªn th× c¬ quan thuÕ tæ chøc thu thuÕ vµ nép vµo ng©n s¸ch nhµ n­íc. - C¬ së kinh doanh vµ ng­êi nhËp khÈu hµng ho¸ ph¶i nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo tõng lÇn nhËp khÈu thùc hiÖn theo thêi h¹n th«ng b¸o nép thuÕ nhËp khÈu. §èi víi hµng ho¸ kh«ng ph¶i nép thuÕ nhËp khÈu hoÆc nhËp khÈu b»ng 0% th× thêi h¹n ph¶i kª khai, nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng thùc hiÖn nh­ qui ®Þnh ®èi víi hµng ho¸ ph¶i nép thuÕ nhËp khÈu. §èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu phi mËu dÞch, nhËp khÈu tiÓu ng¹ch biªn giíi kh«ng ¸p dông h×nh thøc th«ng b¸o nép thuÕ mµ sÏ kª khai, nép thuÕ gi¸ trÞ gia t­ng ngay khi nhËp khÈu. §èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu thuéc diÖn kh«ng ph¶i nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng nh­: nguyªn liÖu nhËp khÈu ®Ó s¶n xuÊt, gia c«ng hµng xuÊt khÈu, quµ biÕu, quµ tÆng, hµng viÖn trî nh©n ®¹o, hµng ho¸ viÖn trî kh«ng hoµn l¹i… nÕu ®em b¸n hoÆc xuÊt dïng vµo môc ®Ých kh¸c ph¶i kª khai, nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng víi c¬ quan thuÕ trùc tiÕp qu¶n lý c¬ së nh­ quy ®Þnh ®èi víi hµng ho¸ do c¬ së kinh doanh. - C¬ së kinh doanh cè ®Þnh, ®i mua nguyªn vËt liÖu, hµng ho¸, vËn chuyÓn hµng cña c¬ së ®i b¸n hoÆc trao ®æi víi c¬ së kh¸c, vËn chuyÓn trong néi bé c¬ së ph¶i cã ®ñ ho¸ ®¬n, chøng tõ theo quy ®Þnh chÕ ®é ho¸ ®¬n chøng tõ ®èi víi hµng ho¸ l­u th«ng trªn thÞ tr­êng. NÕu kh«ng cã ®ñ chøng tõ theo quy ®Þnh, c¬ së ngoµi viÖc ph¶i nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng tÝnh trªn gi¸ trÞ hµng ho¸, hµng nhËp khÈu cßn ph¶i truy thu thuÕ nhËp khÈu vµ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ë kh©u nhËp khÈu. Trong tr­êng hîp thuª thuÕ, c¬ quan thu thuÕ ph¶i cÊp lai thu thuÕ hoÆc chøng tõ x¸c nhËn viÖc thu thuÕ b»ng biªn lai, chøng tõ do Bé tµi chÝnh thèng nhÊt ph¸t hµnh. C¬ quan thuÕ cã tr¸ch nihÖm h­íng dÉn kiÓm tra c¸c c¬ së kinh doanh thùc hiÖn chÕ ®é sæ s¸ch, ghi chÐp kÕ to¸n h¹ch to¸n râ rµng sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng trªn ho¸ ®¬n chøng tõ ®Ó lµm c¨n cø tÝnh sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép vµ sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®­îc khÊu trõ. Trong kú tÝnh thuÕ, nÕu c¬ së kinh doanh cã sè thuÕ nép thõa kú tr­íc th× ®­îc trõ vµo sè thuÕ ph¶i nép cña kú tiÕp theo, nÕu kú tr­íc nép thiÕu th× ph¶i nép ®ñ sè kú tr­íc cßn thiÕu. C¬ së kinh doanh thuéc ®èi t­îng tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ lín th× ®­îc khÊu trõ dÇn hoÆc ®­îc hoµn thuÕ theo quy ®Þnh. ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng nép vµo Ng©n hµng Nhµ n­íc b»ng ®ång ViÖt Nam. Tr­êng hîp c¬ së kinh doanh cã doanh thu hoÆc mua hµng ho¸, dÞch vô thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ th× ph¶i quy ®æi ra ®ång ViÖt Nam theo tû gi¸ mua b¸n thùc tÕ b×nh qu©n trªn thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng do Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam c«ng bè t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh ho¹t ®éng mau, b¸n hµng ho¸, dÞch vô b»ng ngo¹i tÖ ®Ó x¸c ®Þnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép. d. QuyÕt to¸n thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. TÊt c¶ c¸c c¬ së kinh doanh thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ (trõ hé kinh doanh võa nhá nép thuÕ theo møc Ên ®Þnh doanh thu, hé kinh doanh bu«n chuyÕn nép thuÕ tõng chuyÕn hµng) ®Òu ph¶i quyÕt to¸n thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng víi c¬ quan thuÕ. N¨m quyÕt to¸n thuÕ ®­îc tÝnh theo n¨m d­¬ng lÞch, thêi h¹n c¬ së kinh doanh ph¶i nép quyÕt to¸n thuÕ chËm nhÊt kh«ng qu¸ 60 ngµy, kÓ tõ ngµy 31 th¸ng 12 cña n¨m quyÕt to¸n thuÕ. Trong tr­êng hîp c¬ së kinh doanh s¸p nhËp, hîp nhÊt chia t¸ch, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n, c¬ së kinh doanh ph¶i thùc hiÖn quyÕt to¸n thuÕ víi c¬ quan thuÕ trong thêi h¹n 45 ngµy kÓ tõ ngµy cã quyÕt ®Þnh s¸p nhËp, hîp nhÊt, chia t¸ch, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n. C¬ së kinh doanh ph¶i thùc hiÖn quyÕt to¸n tµi chÝnh theo chÕ ®é Nhµ n­íc quy ®Þnh; trªn c¬ së quyÕt to¸n thuÕ tµi chÝnh, c¬ së kinh doanh cã tr¸ch nhiÖm kª khai toµn bé sè thuÕ ph¶i nép, sè thuÕ ®· nép cña n¨m hoÆc thêi h¹n quyÕt to¸n, sè cßn thiÕu hay nép thõa tÝnh ®Õn thêi ®iÓm quyÕt to¸n thuÕ. C¬ së ph¶i kª khai ®Çy ®ñ, ®óng c¸c chØ tiªu vµ sè liÖu theo quyÕt to¸n thuÕ vµ göi b¶n quyÕt to¸n thuÕ ®Õn ®Þa ph­¬ng n¬i c¬ së ®¨ng ký nép thuÕ theo thêi gian quy ®Þnh. C¬ së kinh doanh cã tr¸ch nhiÖm nép sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cßn thiÕu vµo Ng©n s¸ch Nhµ n­íc sau 10 ngµy kÓ tõ ngµy nép b¸o c¸o quyÕt to¸n thuÕ, nÕu nép thõa ®­îc trõ vµo sè ph¶i nép cña kú tiÕp sau, hoÆc ®­îc hoµn thuÕ nÕu c¬ së thuéc tr­êng hîp vµ ®èi t­îng ®­îc hoµn thuÕ. C¬ së kinh doanh ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh ®óng ®¾n cña sè liÖu quyÕt to¸n thuÕ; nÕu c¬ së kinh doanh b¸o c¸o sai, ®Ó trèn, lËu thuÕ sÏ bÞ xö ph¹t theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. e. MiÔn gi¶m thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng - §èi t­îng ®­îc xÐt miÔn, gi¶m thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng lµ c¸c c¬ së s¶n xuÊt, x©y dùng, vËn t¶i vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh bÞ lç do nguyªn nh©n sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép cña c¸c ho¹t ®éng nµy lín h¬n sè thuÕ tÝnh theo møc thuÕ doanh thu tr­íc ®©y. - Møc xÐt gi¶m thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi ®èi t­îng trªn thùc hiÖn theo quy ®Þnh sau: + Sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng xin miÔn gi¶m kh«ng qu¸ sè lç ph¸t sinh cña n¨m xin miÔn do nguyªn nh©n sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép lín h¬n sè thuÕ doanh LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng tr­íc ®©y. + Sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng xin miÔn gi¶m kh«ng qu¸ 50% sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép ph¸t sinh trong n¨m xin gi¶m thuÕ. + Sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép ®èi víi c¸c c¬ së ¸p dông tÝnh thuÕ theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ ®­îc x¸c ®Þnh b»ng sè ®Çu ra trõ (-) sè thuÕ ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ vµ sè thuÕ ®­îc hoµn l¹i cña n¨m xin gi¶m thuÕ (trõ tr­êng hîp do ®Çu t­ tµi s¶n cè ®Þnh cã sè thuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ lín). + Thêi gian ®­îc xÐt miÔn, gi¶m thuÕ GTGT theo quy ®Þnh trªn ®©y ®­îc xÐt tõng n¨m vµ chØ thùc hiÖn trong 3 th¸ng ®Çu n¨m kÎe tõ n¨m 1999 ®Õn hÕt n¨m 2001. + §èi t­îng ®­îc gi¶m thuÕ GTGT ph¶i lËp hå s¬ xin gi¶m thuÕ theo quy ®Þnh. 2.3. Nh÷ng thµnh c«ng b­íc ®Çu sau khi thùc hiÖn luËt thuÕ GTGT 2.3.1. VÒ kinh tÕ Tèc ®é t¨ng tr­ëng trong n¨m 1999 lµ 4,7% vµ n¨m 2000 lµ 6,7%. NhiÒu ngµnh mòi nhän nh­ ®iÖn, xi m¨ng, b­u ®iÖn, viÔn th«ng, hµng kh«ng, ng©n hµng ®· ph¸t triÓn kh¸ m¹nh. Mét t¸c ®éng râ nhÊt lµ víi thuÕ suÊt 0% viÖc hoµn thuÕ GTGT ®· thiÕt thùc hç trdî c¸c doanh nghiÖp ®Èy m¹nh xuÊt khÈu th«ng qua viÖc gi¶m bít ®­îc gi¸ thµnh, t¹o ®iÒu kiÖn c¹nh tranh thuËn lîi trªn tr­êng quèc tÕ. ThuÕ GTGT ®¸nh vµo hµng nhËp khÈu ®· tÝch cùc gãp phÇn b¶o vÖ s¶n xuÊt néi ®Þa vµ ph¸t triÓn tiÒm n¨ng cña néi lùc kinh tÕ. ViÖc thuÕ GTGT kh«ng ®¸nh vµo vèn ®Çu t­ vµ thuÕ TNDN cã c¸c møc miÔn gi¶m thuÕ ph¶i nép kh¸c nhau trong thêi gian ®Çu c¬ së s¶n xuÊt míi ®­îc thµnh lËp ®· gãp phÇn khuyÕn khÝch ®Çu t­ vµo nh÷ng lÜnh vùc ngµnh nghÒ, vïng kinh tÕ ®­îc ­u ®·i ®Çu ­. Tæng møc ®Çu t­ x· héi n¨m 1999 b»ng 114,1% n¨m 1998 vµ n¨m 2000 b»ng 112% n¨m 1999 vµ gãp phÇn b¶o ®¶m sù t¨ng tr­ëng vÒ kinh tÕ. 2.3.2. VÒ tµi chÝnh Trong 2 n¨m 1999-2000 c¬ quan thuÕ ®· ph¶i hoµn trªn 9.000 tû ®ång tiÒn thuÕ GTGT nh­ng ngµnh thuÕ vÉn b¶o ®¶m hoµn thµnh v­ît møc dù to¸n thu ®­îc giao (n¨m 1999 ®¹t 106,8%; n¨m 2000 ­íc ®¹t 109% vµ t¨ng 102% so víi n¨m 1999), gãp phÇn b¶o ®¶m tû lÖ tÝch luü trong n­íc t¨ng gÊp ®«i sau 10 n¨m, tõ 14% GDP n¨m 1991 lªn 27-28% GDP vµo n¨m 2000, duy tr× ®­îc tû lÖ ®éng viªn vÒ thuÕ, phÝ, lÖ phÝ trong 10 n¨m qua lµ 19,4%. Nh÷ng con sè ®ã cã ý nghÜa rÊt lín, võa gãp phÇn trùc tiÕp t¹o ra tèc ®é t¨ng tr­ëng, võa t¹o ra mét c¸ch nh×n míi vÒ c¸ch thøc vµ kh¶ n¨ng huy ®éng nguån lùc ph¸t triÓn ®Êt n­íc trong t­¬ng lai. 2.3.3. VÒ gi¸ c¶, ®êi sèng Tr­íc khi triÓn khai c¸c luËt thuÕ míi, ®Æc biÖt lµ thuÕ GTGT, d­ luËn x· héi rÊt lo l¾ng, sî sÏ cã biÕn ®éng lín vÒ gi¸ c¶. Tuy nhiªn, nhê triÓn khai tuyªn truyÒn vËn ®éng c¸c c¬ së kinh doanh kh«ng lîi dông thuÕ GTGT ®Ó n©ng gi¸ hµng ho¸ dÞch vô, thùc hiÖn tèt chÕ ®é niªm yÕt gi¸ vµ b¸n theo gi¸ niªm yÕt cïng víi nhiÒu biÖn ph¸p kh¸c vÒ kinh tÕ, kÝch cÇu, qu¶n lý gi¸ c¶… t×nh h×nh gi¸ c¶ hµng ho¸ vÒ c¬ b¶n ®­îc æn ®Þnh, kh«ng cã biÕn ®éng lín, ®Æc biÖt ®èi víi vËt t­ hµng ho¸ thiÕt yÕu cho s¶n xuÊt vµ ®êi sèng. §ã lµ th¾ng lîi rÊt ®¸ng phÊn khëi, hoµn toµn kh¸c víi t×nh tr¹ng chung trªn thÕ giíi lµ ngay sau khi triÓn khai thuÕ GTGT, gi¸ c¶ th­êng t¨ng lªn dÕn 5-7%, thËm chÝ ®Õn 10%. 2.3.4. VÒ qu¶n lý Nguyªn t¾c thuÕ GTGT ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ sau khi tÝnh thuÕ ®Çu ra ®· gãp phÇn thóc ®Èy viÖc thùc hiÖn chÕ ®é ho¸ ®¬n, kÕ to¸n ngµy cµng nhiÒu h¬n. Ngoµi sè l­îng trªn 6000 DNNN, trªn 2400 xÝ nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi vµ trªn 30.000 c«ng ty TNHH, c«ng ty cæ phÇn, doanh nghiÖp t­ nh©n ®· quen víi viÖcthùc hiÖn chÕ ®é ho¸ ®¬n ®Ó ®­îc nép thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ vµ cã c¨n cø ®Ó thùc hiÖn chÕ ®é tù kiÓm tra, tù tÝnh thuÕ, tù kª khai vµ tù nép thuÕ vµo kho b¹c nhµ n­íc, n©ng dÇn ®­îc tr¸ch nhiÖm vµ nghÜa vô cña c¬ së kinh doanh, tõng b­íc kh¾c phôc t×nh tr¹ng c¸n bé qu¶n lý c¬ së ë nhiÒu n¬i ®· lµm thay c«ng viÖc tÝnh thuÕ, kª khai, nép thuÕ cña c¬ së kinh doanh. Qua ®ã, c¬ quan cã thuÕ cã thªm ®iÒu kiÖn ®Ó qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh tÝnh thuÕ qua hÖ thèng m¸y vi tÝnh ®Ó tËp trung ®­îc c¸n bé cho c«ng t¸c ®«n ®èc, kiÓm tra, xö lý vi ph¹m. Tuy thêi gian ch­a dµi nh­ng ®· cã c¨n cø ®Ó kh¼ng ®Þnh thµnh c«ng b­íc ®Çu cña viÖc triÓn khai c¸c luËt thuÕ vµ ®ã còng chÝnh lµ nhê sù quan t©m l·nh ®¹o cña Bé chÝnh trÞ, Quèc héi, ChÝnh phñ, nhê sù chØ ®¹o cña c¸c tæ chøc §¶ng vµ ChÝnh quyÒn c¸c cÊp, sù phèi hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c ngµnh thuÕ víi c¸c ngµnh cã liªn quan, g¾n néi dung triÓn khai c¸c luËt thuÕ míi víi c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ, x· héi trªn tõng ®Þa bµn l·nh thæ… 2.4. Nh÷ng tån t¹i vµ viÖc xö lý nh÷ng v­íng m¾c vÒ thuÕ GTGT §Õn nay, mÆc dÇu ®· ®­îc söa ®æi bæ sung nhiÒu lÇn, c¸c luËt thuÕ míi ®Æc biÖt lµ thuÕ GTGT, cßn béc lé kh¸ nhiÒu tån t¹i. §©y còng lµ lÏ ®­¬ng nhiªn v× thuÕ GTGT lµ lo¹i thuÕ tiÕn bé nh­ng còng rÊt phøc t¹p nªn ë nhiÒu n­íc, thuÕ GTGT th­êng ®­îc hoµn thiÖn sau 5-7 n¨m triÓn khai thùc hiÖn, thËm chÝ cã n¬i ®· qua chôc n¨m vÉn th­êng xuyªn söa ®æi bæ sung. * §èi víi thuÕ GTGT: Tån t¹i næi lªn tr­íc tiªn lµ ¶nh h­ëng cña viÖc chuyÓn tõ 11 thuÕ suÊt thuÕ doanh thu sang hÖ thèng thuÕ GTGT chØ cßn 4 thuÕ suÊt. Mét hËu qu¶ rÊt râ lµ cã nhiÒu ngµnh ®­îc nép thuÕ GTGT thÊp h¬n thuÕ doanh thu. ViÖc gi¶m 50% thuÕ GTGT ph¶i nép nh»m th¸o gì khã kh¨n cho c¸c doanh nghiÖp ph¶i nép thuÕ GTGT cao mét c¸ch trµn lan, thiÕu c¨n cø ®· t¹o nªn t©m lý chê ®îi cña nhiÒu doanh nghiÖp, cã qu¸ nhiÒu khiÕu n¹i kªu ca, khiÕn cho c¬ quan chøc n¨ng lóng tóng bÞ ®éng. VÝ dô: thuÕ suÊt 5%-10% võa ph©n biÖt theo nguyªn vËt liÖu trong kÕt cÊu hµng ho¸, võa theo c«ng dông ®· g©y nhiÒu khã kh¨n trong gi¶i thÝch vËn dông, ®iÓn h×nh lµ hµng c¬ khÝ tiªu dïng (10%) vµ c¬ khÝ dïng cho s¶n xuÊt (5%). ¦u ®iÓm næi bËt cña thuÕ GTGT lµ kh¾c phôc ®­îc viÖc thu thuÕ trïng l¾p. ThÕ nh­ng trªn thùc tÕ viÖc khong cho khÊu trõ thuÕ ®Çu vµo (hoÆc cho khÊu trõ thuÕ kho¸n theo tû lÖ cè ®Þnh lµ 3%) ®èi víi tr­êng hîp chØ cã ho¸ ®¬n b×nh th­êng mµ thùc chÊt lµ hµng ®· ®­îc nép thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp, lµ cßn duy tr× chÕ ®é nép thuÕ trïng l¾p, cao h¬n thuÕ doanh thu v× thuÕ suÊt thuÕ GTGT cao. Ng­îc l¹i, viÖc khÊu trõ "khèng" ®èi víi n«ng, l©m, thuû s¶n mua cña c¬ së s¶n xuÊt, khai th¸c trùc tiÕp, ®· t¹o nªn nhiÒu s¬ hë ®Ó c¬ së kinh doanh lîi dông th«ng ®ång trèn lËu thuÕ (c¶ ®èi víi hµng tiªu thô néi ®Þa vµ hµng xuÊt khÈu), kh«ng t¹o ®­îc lîi Ých cho n«ng d©n, ng­ d©n. Tõ viÖc quy ®Þnh cã nhiÒu tr­êng hîp ®­îc gi¶m thuÕ vµ nhiÒu tû lÖ khÊu trõ kh¸c nhau, luËt thuÕ ®· bÞ xãi mßn víi nhiÒu møc thuÕ suÊt míi, thªm nhiÒu phøc t¹p, khã kh¨n cho c«ng t¸c qu¶n lý. Hµng ho¸ thuéc diÖn ®¸nh thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt kh«ng ph¶i nép thuÕ GTGT còng ®· g©y trë ng¹i cho viÖc khÊu trõ ®Çu vµo ë kh©u l­u th«ng. ThuÕ GTGT ®­îc söa ®æi, bæ sung qua nhiÒu v¨n b¶n (2 nghÞ quyÕt cña UBTVQH, 4 nghÞ ®Þnh cña chÝnh phñ vµ hµng chôc th«ng t­ cña Bé Tµi chÝnh h­íng dÉn chi tiÕt thi hµnh)… còng g©y khã kh¨n cho viÖc tra cøu cña c¸n bé thuÕ vµ nhµ doanh nghiÖp khi x¸c ®Þnh thuÕ xuÊt. ChÕ ®é ho¸ ®¬n ch­a ®­îc thi hµnh nghiªm chØnh víi nhiÒu thñ ®o¹n trèn lËu thuÕ tinh vi tõ ho¸ ®¬n gi¶ ®Õn ho¸ ®¬n "®en" (mua cña c¬ quan thuÕ vÒ b¸n l¹i cho c¬ së kinh doanh kh¸c sö dông ®Ó hîp ph¸p ho¸ viÖc mua b¸n hµng trèn lËu thuÕ), ghi doanh thu trªn liªn ho¸ ®¬n l­u t¹i c¬ së vµ trªn liªn giao cho kh¸ch chªnh lÖch ®Õn hµng chôc, hµng tr¨m lÇn… ®ang trë thµnh con dao 2 l­ìi trong c«ng t¸c qu¶n lý thu thuÕ. Theo tµi liÖu thèng kª s¬ bé, tõ 9/1999 ®Õn 9/2000, chØ riªng ë 15 tØnh, thµnh phè ®· kiÓm tra ph¸t hiÖn 1.278 tê ho¸ ®¬n gi¶ c¸c lo¹i cã tæng sè tiÒn hµng ghi ho¸ ®¬n trªn 22,5 tû ®ång víi sè thuÕ gian lÇn lµ 82,9 triÖu ®ång. Ngoµi viÖc ®Ò cao tinh thÇn tù gi¸c cña c¸c doanh nghiÖp, gi¶i ph¸p ng¨n chÆn gian lËn thuÕ qua ho¸ ®¬n vµ thùc hiÖn c¸c chÕ ®é "hËu kiÓm" ®ang lµ vÊn ®Ò nhøc nhèi, khã kh¨n, bÊt cËp ®èi víi ngµnh thuÕ v× sè l­îng ho¸ ®¬n cÇn kiÓm tra qu¸ lín. Xö lý nh÷ng v­íng m¾c ThuÕ GTGT lµ nguån thu quan träng vµ ®¶m b¶o kho¶ng 20%-25% trong c¬ cÊu thu cña ng©n s¸ch nhµ n­íc. ViÖc t¨ng vÒ tû träng thuÕ gi¸n thu vµ ®Æc biÖt lµ thuÕ GTGT lµ phï hîp víi t×nh h×nh c¾t gi¶m thuÕ nhËp khÈu trong qu¸ tr×nh ViÖt Nam tham gia héi nhËp khu vùc vµ thÕ giíi. ThuÕ GTGT ®¶m b¶o khuyÕn khÝch ®Çu t­ ph¸t triÓn s¶n xuÊt, ®Æc biÖt lµ khuyÕn khÝch xuÊt khÈu. Lo¹i thuÕ nµy ®¬n gi¶n ho¸ chÝnh s¸ch vµ t¨ng c­êng tÝnh trung lËp cña thuÕ… Trong qu¸ tr×nh triÓn khai, chóng ta ®· cã nhiÒu v¨n b¶n söa ®æi, bæ sung, song LuËt thuÕ GTGT vÉn cÇn tiÕp tôc nghiªn cøu, hoµn thiÖn cho s¸t thùc tÕ vµ phï hîp th«ng lÖ quèc tÕ. Võa qua, trªn c¬ së tæng hîp ý kiÕn cña c¸c ngµnh, ®Þa ph­¬ng vµ c¸c doanh nghiÖp, Bé Tµi chÝnh ®· phèi hîp víi c¸c bé, ngµnh liªn quan tr×nh ChÝnh phñ tiÕp tôc gi¶i quyÕt v­íng m¾c: - Bæ sung ®èi t­îng chÞu thuÕ GTGT + §­a dÞch vô xuÊt khÈu phÇn mÒm m¸y tÝnh; söa ch÷a m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn vËn t¶i cho n­íc ngoµi; dÞch vô xuÊt khÈu lao ®éng vµo ®èi t­îng chÞu thuÕ vµ ¸p dông thuÕ suÊt 0% ®Ó doanh nghiÖp ®­îc khÊu trõ hoÆc hoµn thuÕ ®Çu vµo, nh»m h¹ thÊp gi¸ thµnh s¶n phÈm, dÞch vô, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. + §èi víi hµng ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt (TT§B), tr­íc m¾t bæ sung hµng ho¸ TT§B xuÊt khÈu vµo ®èi t­îng chÞu thuÕ GTGT nh»m khuyÕn khÝch xuÊt khÈu hµng ho¸ chÞu thuÕ TT§B. VÒ l©u dµi, ®èi víi hµng ho¸, dÞch vô ®Æc biÖt ®Òu ph¶i chÞu c¶ thuÕ GTGT vµ thuÕ TT§B. + §­a ngµnh khai th¸c than ®¸ xuÊt khÈu vµo ®èi t­îng chÞu thuÕ GTGT ®Ó ¸p dông thuÕ suÊt 0% cho mÆt hµng than ®¸, doanh nghiÖp ®­îc khÊu trõ hoÆc hoµn thuÕ ®Çu vµo nh»m gi¶m bít khã kh¨n trong khai th¸c than xuÊt khÈu, gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò x· héi, viÖc lµm cho hµng ngµn c«ng nh©n lao ®éng ë c¸c má than. - §­a ho¹t ®éng kinh doanh chøng kho¸n vµo danh môc hµng ho¸, dÞch vô kh«ng chÞu thuÕ GTGT nh»m t¹o m«i tr­êng thuËn lîi cho viÖc ph¸t hµnh vµ kinh doanh chøng kho¸n, khuyÕn khÝch huy ®éng c¸c nguån vèn trung vµ dµi h¹n trong vµ ngoµi n­íc cho ®Çu t­ ph¸t triÓn. - Bæ sung c¸c lo¹i quµ biÕ, quµ tÆng cña ng­êi n­íc ngoµi tÆng c¸ nh©n ë ViÖt Nam theo møc quy ®Þnh vµo ®èi t­îng kh«ng chÞu thuÕ GTGT cho phï hîp víi luËt thuÕ suÊt, nhËp khÈu… VÒ thuÕ suÊt thuÕ GTGT - Mét sè nhãm hµng ho¸, dÞch vô ®· ®­îc ChÝnh phñ xö lý cho t¹m gi¶m thuÕ GTGT nh»m th¸o gì kÞp thêi khã kh¨n cho doanh nghiÖp. §Ó æn ®Þnh LuËt thuÕ cã thÓ ®iÒu chØnh møc thuÕ suÊt tõ 10% xuèng 5% ®èi víi hµng ho¸, dÞch vô lµ c¸c s¶n phÈm thuéc t­ liÖu s¶n xuÊt phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt tiÕp theo ®Ó s¶n xuÊt ra s¶n phÈm kh¸c vµ mét sè s¶n phÈm tiªu dïng mang tÝnh cÇn thiÕt nh­ ph­¬ng tiÖn cho ng­êi tµn tËt… - Ngoµi nh÷ng s¶n phÈm trªn, ®Ò nghÞ tiÕp tôc gi¶m møc thuÕ suÊt cho c¸c mÆt hµng lµ t­ liÖu s¶n xuÊt phôc vô qu¸ tr×nh s¶n xuÊt tiÕp theo ®Ó s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm kh¸c nh­ ®¸ mµi, cao su s¬ chÕ, èng thuû tinh trung tÝnh, giÊy in b¸o, b×nh b¬m thuèc trõ s©u tr­íc ®©y ¸p dông thuÕ doanh thu ®Òu ë møc thuÕ suÊt thÊp 1%, 2%.. KhÊu trõ thuÕ, hoµn thuÕ - NghÞ ®Þnh 102/1998/N§-CP ngµy 21/12/1998 vµ NghÞ ®Þnh sè 78/1999/N§-CP ngµy 20-8-1999 cña ChÝnh phñ ®· cho phÐp më réng diÖn khÊu trõ thuÕ cho c¸c hµng ho¸ lµ n«ng, l©m, thuû s¶n, phÕ liÖu, hµng ho¸ chÞu thuÕ TT§B cña s¬ së th­¬ng m¹i mua trùc tiÕp cña ng­êi s¶n xuÊt… thùc chÊt lµ khuyÕn khÝch s¶n xuÊt, chÕ biÕn hµng n«ng, l©m, thuû s¶n, hç trî c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, kinh doanh ®Ó c¸c doanh nghiÖp kh«ng ph¶i nép thuÕ GTGT cao h¬n thuÕ doanh thu. Tuy nhiªn, trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®· n¶y sinh c¸c m©u thuÉn míi: + Cã qu¸ nhiÒu tØ lÖ khÊu trõ, g©y phøc t¹p cho qu¸ tr×nh thùc hiÖn vµ kh«ng khuyÕn khÝch thùc hiÖn ho¸ ®¬n, chøng tõ. ViÖc cho phÐp khÊu trõ khèng, dùa vµo b¶ng kª ®· t¹o khe hë cho viÖc kª khai kh«ng trung thùc ®Ó ®­îc khÊu trõ hoÆc hoµn thuÕ, g©y thÊt thu cho NSNN. + Doanh nghiÖp kinh doanh trong n­íc c¸c mÆt hµng n«ng, l©m, th¶i s¶n th× ®­îc khÊu trõ, doanh nghiÖp xuÊt khÈu th× kh«ng ®­îc khÊu trõ hoÆc hoµn thuÕ. §iÒu nµy ®· kh«ng khuyÕn khÝch ®­îc xuÊt khÈu. + ChÝnh s¸ch thuÕ ch­a thèng nhÊt, ch­a c«ng b»ng gi÷a c¸c ®èi t­îng nép thuÕ nh­ ch­a cho khÊu trõ thuÕ ®èi víi dÞch vô chÞu thuÕ GTGT cã ho¸ ®¬n b¸n hµng th«ng th­êng nh­: vËn t¶i, bèc xÕp, söa ch÷a… trong khi c¸c hµng ho¸, dÞch vô kh¸c ®­îc khÊu trõ hoÆc hoµn thuÕ. - C«ng t¸c hoµn thuÕ: C¬ quan thuÕ tiÕp tôc c¶i tiÕn vµ ®¬n gi¶n ho¸ h¬n n÷a c¸c thñ tôc hoµn thuÕ còng nh­ t¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra sau hoµn thuÕ. N¨m 2000, thoe kÕ ho¹ch, ngµnh thuÕ sÏ tiÕn hµnh hoµn thuÕ kho¶ng 3.260 tû ®ång cho c¸c doanh nghiÖp. Tuy nhiªn, theo ­íc tÝnh ®Õn hÕt n¨m 2000, thùc tÕ sè thuÕ ®­îc hoµn sÏ lªn tíi kho¶ng 4000 tû ®ång, t¨ng 740 tû ®ång so kÕ ho¹ch. Ch­¬ng III Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn thuÕ GTGT §Ó thùc hiÖn môc tiªu hoµn thiÖn hÖ thèng thuÕ GTGT ë ViÖt Nam, c¸c gi¶i ph¸p cÇn tËp trung vµo 3 vÊn ®Ò chÝnh sau: 3.1. Hoµn thiÖn vÒ c¬ chÕ chÝnh s¸ch - VÒ ®èi t­îng chÞu thuÕ Më réng c¸c ®èi t­îng chÞu thuÕ GTGT, gi¶m bít tèi ®a hµng ho¸, dÞch vô kh«ng chÞu thuÕ. ¸p dông thuÕ GTGT ®èi víi c¶ hµng ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ TT§B cho phï hîp víi nguyªn t¾c chung cña thuÕ GTGT (thuÕ ®¸nh trªn tÊt c¶ c¸c lo¹i hµng ho¸, dÞch vô). - VÒ thuÕ suÊt thuÕ GTGT Gi¶m sè l­îng tèi ®a cßn 2 møc thuÕ suÊt. §iÒu chinh c¸c møc thuÕ suÊt ®Ó ®¶m b¶o nguån thu cho NSNN trong khi thùc hiÖn lé tr×nh c¾t gi¶m thuÕ nhËp khÈu khi ViÖt Nam tham gia AFTA. Møc thuÕ suÊt dù kiÕn lµ 8% µ 10% (vµo n¨m 2005). Trong ®ã, s¾p xÕp l¹i ®Ó h¹n chÕ c¸c s¶n phÈm, dÞch vô thuéc nhãm thuÕ suÊt 8%, cßn l¹i lµ nhãm thuÕ suÊt 10%, tiÕn tíi ¸p dông mét møc thuÕ suÊt lµ 10%. - VÒ ph­¬ng ph¸p tÝnh thuÕ: + Thùc hiÖn thèng nhÊt mét ph­¬ng ph¸p tÝnh thuÕ lµ ph­¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ. + Ph©n lo¹i c¸c hé kinh doanh cã quy m« nhá, thu nhËp thÊp ®­a ra khái diÖn ph¶i nép thuÕ GTGT do chi phÝ qu¶n lý cao so víi l­îng thuÕ thu ®­îc. Quy ®Þnh møc doanh sè x¸c ®Þnh ®èi t­îng lµ hé kinh doanh nhá ®Ó chuyÓn sang ¸p dông nép thuÕ theo møc tû lÖ % Ên ®Þnh trªn doanh thu. + §Èy m¹nh thùc hiÖn chÕ ®é kÕ to¸n ®èi víi c¸c hé kinh doanh cã quy m« lín ®Ó chuyÓn nh÷ng ®èi t­îng nµy sang ¸p dông thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ. + §èi víi c¸c ®èi t­îng kh¸c nh­ HTX, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n… b¾t buéc thùc hiÖn chÕ ®é kÕ to¸n, ho¸ ®¬n chøng tõ lµ c¨n cø tÝnh thuÕ theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ. - VÒ ­u ®·i miÔn gi¶m thuÕ: Gi¶m bít, tiÕn tíi viÖc xo¸ bá viÖc ­u ®·i miÔn gi¶m thuÕ cho tÊt c¶ c¸c ®èi t­îng, ®¶m b¶o tÝnh c«ng b»ng vµ b×nh ®¼ng cho c¸c ®èi t­îng nép thuÕ. - VÒ hoµn thuÕ GTGT §Èy nhanh h¬n n÷a tèc ®é hoµn thuÕ cho c¸c doanh nghiÖp, gãp phÇn th¸o gì khã kh¨n vÒ vèn cho c¸c doanh nghiÖp trong s¶n xuÊt kinh doanh. 3.2. C¶i c¸ch hµnh chÝnh thuÕ - Hoµn thiÖn c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ thuÕ, ®Æc biÖt lµ thuÕ GTGT. HÖ thèng v¨n b¶n ph¸p luËt sÏ ®­îc t¸ch riªng ra thµnh hÖ thèng v¨n b¶n thuÕ vµ hÖ thèng v¨n b¶n hµnh chÝnh ®¶m b¶o c¸c môc tiªu ®¬n gi¶n, c«ng b»ng vµ kh«ng lµm thiÖt h¹i cho c¸c doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp tù tÝnh, tù kª khai vµ nép thuÕ t¹i kho b¹c nhµ n­íc. C¬ quan thuÕ chØ cã chøc n¨ng kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc chÊp hµnh nghÜa vô thuÕ cña c¸c ®èi t­îng nép thuÕ. - Hoµn chØnh chÕ ®é xö ph¹t hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thuÕ, ®¶m b¶o tÝnh nghiªm minh trong thùc hiÖn nghÜa vô thuÕ. - C¶i c¸ch hÖ thèng kÕ to¸n thuÕ GTGT cho ®¬n gi¶n, dÔ hiÓu, dÔ thùc hiÖn. - N©ng cao tÝnh hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c qu¶n lý sö dông ho¸ ®¬n, chøng tõ. HiÖn nay, cho phÐp c¸c ®èi t­îng nép thuÕ theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ sö dông ho¸ ®¬n thuÕ GTGT. §èi víi hé kinh doanh lín tÝnh thuÕ theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp, hé kinh doanh nhá nép thuÕ theo ph­¬ng ph¸p Ên ®Þnh, sö dông ho¸ ®¬n b¸n hµng kh«ng ghi thuÕ GTGT. Trong thêi gian tíi, cã thÓ thùc hiÖn quy ®Þnh doanh nghiÖp tù in ho¸ ®¬n. Ho¸ ®¬n do c¸c doanh nghiÖp tù in ph¶i ®¶m b¶o néi dung theo quy ®Þnh thèng nhÊt cña Bé Tµi chÝnh. §Èy nhanh nèi m¹ng phÇn mÒm qu¶n lý thuÕ trong ph¹m vi toµn quèc nh»m qu¶n lý chÆt chÏ h¬n viÖc ph¸t hµnh vµ sö dông ho¸ ®¬n chøng tõ cña c¸c ®èi t­îng nép thuÕ. 3.3. Cñng cè bé m¸y tæ chøc ngµnh thuÕ - CÇn cñng cè tæ chøc bé m¸y ngµnh thuÕ theo h­íng thèng nhÊt vÒ mÆt hµnh chÝnh trong qu¶n lý thu thuÕ. Bé m¸y hµnh thu ph¶i bao gåm c¶ hÖ thèng thuÕ néi ®Þa vµ hÖ thèng thuÕ xuÊt nhËp khÈu. - H×nh thµnh chøc n¨ng qu¶n lý, kiÓm tra, thanh tra thuÕ mét c¸ch ®éc lËp trong thùc thi luËt, ph¸p lÖnh vÒ thuÕ. T¸ch riªng tæ chøc dÞch vô vÒ thuÕ ®Ó h×nh thµnh c¸c c«ng ty; dÞch vô t­ vÊn thuÕ, dÞch vô kª khai thuÕ. KÕt luËn Tõ khi ®Êt n­íc ta thùc hiÖn chuyÓn ®æi c¬ chÕ qu¶n lý nÒn kinh tÕ theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù ®iÒu tiÕt cña nhµ n­íc ®Þnh h­íng XHCN, ®· vµ ®ang giµnh ®­îc nhiÒu thµnh tùu quan träng trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc, t¹o c¬ së nÒn mãng cho viÖc thùc hiÖn CNH- H§H ®Êt n­íc. HÖ thèng thuÕ cã sù ®ãng gãp kh«ng nhá vµo thùc hiÖn viÖc c¶i c¸ch, söa ®æi vµ hoµn thiÖn hÖ thèng chÝnh s¸ch thuÕ ®Ó sö dông c«ng cô ®iÒu tiÕt nµy mét c¸ch cã hiÖu qu¶. Cho ®Õn nay LuËt thuÕ GTGT ®· tõng b­íc kh¼ng ®Þnh chç ®øng vµ vai trß cña mét s¾c thuÕ tiÕn bé, c«ng b»ng, lµ c«ng cô ®iÒu tiÕt vÜ m«… Tuy cßn mét sè bÊt cËp kh«ng thÓ tr¸nh khái trong viÖc ®­a ra ¸p dông mét chÝnh s¸ch thuÕ míi cã t¸c ®éng réng r·i ®Õn tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ tõ c¸c doanh nghiÖp lín ®Õn c¸c hé s¶n xuÊt c¸ thÓ. Chóng ta cã thÓ tin r»ng trong nh÷ng n¨m tíi víi nh÷ng nghiªn cøu vµ söa ®æi LuËt thuÕ GTGT cña ChÝnh phñ, LuËt thuÕ GTGT sÏ ngµy cµng hoµn thiÖn vµ thÓ hiÖn râ vai trß cña mét s¾c thuÕ tiÕn bé trong nÒn kinh tÕ cña n­íc ta. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o HÖ thèng v¨n b¶n h­íng dÉn thùc hiÖn LuËt thuÕ GTGT - Bé Tµi chÝnh 1998 T¹p chÝ ThuÕ nhµ n­íc th¸ng 2-2002 T¹p chÝ Tµi chÝnh th¸ng 9, 11 n¨m 2000, th¸ng 3 vµ 5 n¨m 2001. Dù b¸o mét sè t¸c ®éng cã thÓ ph¸t sinh khi ¸p dông thuÕ GTGT vµ nh÷ng gi¶i ph¸p - Héi th¶o vÒ thuÕ GTGT tõ 15-16/12 n¨m 1998. Nghiªn cøu Tµi chÝnh kÕ to¸n sè 52 Website - www.worldbank.org.vn Môc lôc A. Lêi nãi ®Çu 1 B. Néi dung 2 Ch­¬ng I: §¹i c­¬ng vÒ thuÕ vµ thuÕ GTGT 2 1.1. Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm vÒ thuÕ 2 1.2. Kh¸i niÖm vÒ thuÕ GTGT 2 Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng vµ vai trß luËt thuÕ GTGT ë ViÖt Nam 5 2.1. Sù cÇn thiÕt khi ban hµnh luËt thuÕ GTGT 5 2.2. Néi dung cô thÓ cña luËt thuÕ GTGT 5 2.2.1. §èi t­îng chÞu thuÕ GTGT 5 2.2.2. §èi t­îng nép thuÕ gTGT 6 2.2.3. C¨n cø vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh thuÕ 6 2.2.4. Hoµn thuÕ GTGT 15 2.2.5. §¨ng ký, kª khai, nép thuÕ, quyÕt to¸n thuÕ 17 2.3. Nh÷ng thµnh c«ng b­íc ®Çu sau khi thùc hiÖn luËt thuÕ GTGT 24 2.3.1. VÒ kinh tÕ 24 2.3.2. VÒ tµi chÝnh 25 2.3.3. VÒ gi¸ c¶, ®êi sèng 25 2.3.4. VÒ qu¶n lý 25 2.4. Nh÷ng tån t¹i vµ viÖc xö lý nh÷ng v­íng m¾c vÒ thuÕ GTGT 26 Ch­¬ng III: Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn thuÕ GTGT 31 C. KÕt luËn 34

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng, vai trò luật thuế giá trị gia tăng và giải pháp hoàn thiện thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam.doc
Luận văn liên quan