Đề tài Thực trạng về sử dụng lao động và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại Xí Nghiệp Xây lắp 141

LỜI MỞ ĐẦU Trong xu thế hội nhập và toàn cầu hoá nền kinh tế như hiện nay, các doanh nghiệp luôn phải tự hoàn thiện mình để có thể đối mặt với sự cạnh tranh từ nhiều phía và để tạo được một thế vững chắc trên thị trường. Chính vì điều này mà buộc doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao, đổi mới, đặc biệt là khâu quản lý sao cho doanh nghiệp có một cơ cấu tổ chức bộ máy gọn nhẹ, linh hoạt, thích ứng với những thay đổi của thị trường và đồng thời hiệu quả sản xuất kinh doanh được nâng cao. Chính vì lẽ đó mà việc nâng cao hiệu quả sử dụng lao động là một trong những công việc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và chính là đòn bẩy kinh tế trong hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp. Tuy nhiên trong điều kiện hiện nay, việc sử dụng các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng lao động phải hết sức năng động, thường xuyên phải được điều chỉnh phù hợp với những thay đổi ở bên trong doanh nghiệp và bên ngoài thị trường để tạo ra kết quả kinh doanh tốt nhất. Nhận thấy được tầm quan trọng của công tác nâng cao hiệu quả sử dụng lao động sẽ trực tiếp tác động vào năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh, đồng thời góp phần làm tăng thế mạnh của đơn vị trên thị trường thị trường. Vì vậy việc nghiên cứu và tìm ra được các biện phỏp nâng cao hiệu quả sử dụng lao động là một trong những công việc cần thiết và được các doanh nghiệp luôn chú ý và quan tâm hơn hết. Nội dung kết cấu đề tài gồm 3 chương Chương I. Cơ sở lý luận chung về lao động và việc sử dụng lao động trong Doanh nghiệp Chương II: Thực trạng sử dụng lao động của Xí Nghiệp Xây lắp 141 Chương III:Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại Xí Nghiệp Xây lắp 141

doc71 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 24/05/2013 | Lượt xem: 1639 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực trạng về sử dụng lao động và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại Xí Nghiệp Xây lắp 141, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
6 +0,18 +0,46 Trung cÊp 54 10,1 77 12,3 96 13,49 +2,2 +1,19 S¬ cÊp,lao ®éng phæ th«ng 405 75,68 443 70,76 490 68,79 -4,92 -1,97 Tæng sè 535 100 626 100 712 100 ( Trong ®ã : dÊu (+) thÓ hiÖn møc t¨ng; dÊu (-) thÓ hiÖn møc gi¶m) (Nguån: Sè liÖu phßng KÕ ho¹ch-Kü thuËt- TÝnh ®Õn ngµy 30/09/2007) Qua biÓu trªn ta thÊy chÊt l­îng lao ®éng trong 3 n¨m gÇn ®©y cña XÝ NghiÖp X©y l¾p 141 cã xu h­íng ngµy cµng tiÕn bé ,cô thÓ lµ lùc l­¬ng lao ®éng ®µo t¹o t¨ng lªn tõ n¨m 2005 ®Õn n¨m 2007 . Lao ®éng cã tr×nh ®é ®¹i häc t¨ng lªn tõ 8,8% n¨m 2005 lªn 12,3 % n¨m 2006 vµ13,49% n¨m2007. Lao ®éng cã tr×nh ®é cao ®¼ng còng t¨ng lªn tõ 5,42 % n¨m 2005 lªn 5,6% n¨m 2006 vµ 6,06% n¨m 2007. Lao ®éng cã tr×nh ®é trung cÊp còng t¨ng lªn râ rÖt.§iÒu ®¸ng nãi tíi ë ®©y lµ sù t¨ng lªn kh«ng chØ lµ t¨ng vÒ sè t­¬ng ®èi mµ cßn t¨ng vÒ c¶ sè l­îng tuyÖt ®èi qua tõng n¨m mét ®iªï ®ã cho thÊy chÊt l­îng mÆt b»ng cña ®în vÞ ®ang t¨ng lªn t­¬ng ®èi toµn diÖn mµ kh«ng chÞu ¶nh h­ëng cña sè l­îng lao ®éng cã chuyen m«n cao ®· vÒ h­u. §éi ngò lao ®éng s¬ cÊp,lao ®éng phæ th«ng lµ lùc l­îng quan träng trªn c¸c c«ng tr­êng song mçi n¨m lùc l­îng nµy cã xu h­íng gi¶m ®i . N¨m 2005 sè lao ®éng nµy lµ 405 ng­êi chiÕm tû lÖ 75,68% nh­ng ®Õn n¨m 2007 tû lª nµy gi¶m xuèng 68,79 ng­êi, N¨m 2006 so víi n¨m 2005 tû lÖ gi¶m lµ 4,92%. n¨m 2007 so víi n¨m 2006 tû lÖ gi¶m lµ 1,97%. ViÖc gi¶m qu©n sè kh«ng ph¶i do XÝ nghiÖp kh«ng cã kÕ ho¹ch vÒ sö dông lao ®éng mµ trªn thùc tÕ XÝ nghiÖp ®· quan t©m nhiÒu h¬n ®Õn viÖc tuyÓn chän lao ®éng cã tay nghÒ, chuyªn m«n kü thuËt cao ®Ó cã thÓ ®¶m b¶o tiÕn ®é thi c«ng còng nh­ chÊt l­îng c«ng tr×nh V× thÕ vÊn ®Ò n©ng cao chÊt l­îng lao ®éng cña ®¬n vÞ lu«n ®­îc ban l·nh ®¹o ®¬n vÞ rÊt quan t©m. Muèn cho XÝ nghiÖp ph¸t triÓn æn ®Þnh th× cÇn cã ®éi ngò lao ®éng cã chÊt l­îng ®Ó cã thÓ ®¸p øng ®­îc nhiªm cña Tæng c«ng ty giao cho,cung nh­ ®¶m b¶o uy tÝn n¨ng lùc cña ®¬n vÞ m×nh,®¶m b¶o nhu cÇu cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. V× vËy c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc lu«n cÇn ®­îc ®Èy m¹nh vµ ph¸t triÓn toµn diÖn h¬n n÷a ,nhÊt lµ viÖc n©ng cao n¨ng lùc cho ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý ë tÊt c¶ c¸c bé phËn cña XÝ nghiÖp nh»m ph¸t huy mäi tiÒm n¨ng , lîi thÕ vÒ nh©n sù .NÕu ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý giái cã tr×nh ®é chuyªn m«n v÷ng vµng céng víi lßng nhiÖt t×nh cña tÊt c¶ anh chÞ em trong ®¬n vÞ XÝ nghiÖp th× ch¾c ch¾n mét ®iÒu lµ tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng cña tÊt c¶ c¸c bé phËn trong XÝ nghiÖp sÏ tõng b­íc ®­îc gi¶i quyÕt. b, C¬ cÊu lao ®éng theo ngµnh nghÒ. §Ó ®­a ®¬n vÞ ho¹t ®éng mét c¸ch æn ®Þnh vµ v÷ng m¹nh ®ßi hái cÇn ph¶i cã ®éi ngò lao ®éng cã tr×nh ®é chuyªn m«n kü thô©t cao, cã n¨ng lùc. §ã lµ ®ßi hái tÊt yÕu cña mçi doanh nghiÖp. XÝ NghiÖp X©y l¾p 141 lµ mét ®¬n vÞ ho¹t ®éng táng lÜnh vùc x©y dùng v× vËy nguån lùc lao ®éng ë ®©y rÊt cÇn nh÷ng ng­êi cã chuyªn m«n, cã kü n¨ng, hiÓu s©u vÒ lÜnh vùc x©y dùng ®Ó cã thÓ ®¸p øng vµ ®¶m b¶o chÊt l­îng cña c¸c c«ng tr×nh vµ hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô mµ cÊp trªn giao cho. §Ó t×m hiÓu râ h¬n ta xem xÐt, t×m hiÓu b¶ng c¬ cÊu lao ®éng theo ngµnh nghÒ d­íi ®©y cña ®¬n vÞ. BiÓu 9: C¬ cÊu lao ®éng theo ngµnh nghÒ cña XÝ NghiÖp X©y l¾p 141 TT Ngµnh nghÒ 2005 2006 2007 Chªnh lÖch(%) Sè l­îng Tû lÖ (%) Sè l­îng Tû lÖ (%) Sè l­îng Tû lÖ (%) 2006/2005 2007/2006 1 Hµnh chÝnh sù nghiÖp 3 0,56 3 0,48 4 0,56 -0,08 +0,08 2 Kü s­ kü thuËt chuyªn nghiÖp 2 0,38 2 0,32 2 0,28 -0,06 +0,04 3 KS x©y dùng 12 2,24 13 2,08 23 3,23 -0,16 +1,15 4 KS ngµnh thiÕt kÕ c«ng tr×nh 3 0,56 5 0,8 7 0,98 +0,24 +0,18 5 KS c¬ khÝ 5 0,93 5 0,8 21 2,95 -0,13 2,15 6 kS ®iÖn 3 0,56 6 0,96 6 0,84 +0,4 -0,12 7 Cö nh©n kinh tÕ 11 2,06 17 2,72 17 2,39 +0,66 -0,33 8 Cö nh©n tµichÝnh 7 1,31 12 1,92 13 1,83 0,61 -0,09 9 Cö nh©n QTKD 7 1,31 8 1,28 11 1,54 -0,03 +0,26 10 Cö nh©n kinh tÕ -lao ®éng 4 0,75 6 0,96 9 1,26 +0,21 +0,3 11 Nh©n viªn phôc vô vµ l¸i xe 10 1,87 11 1,76 13 1,83 -0,11 +0,07 12 Thñ quü 2 0,38 2 0,32 2 0,28 -0,06 +0,04 13 Y t¸,y sÜ 6 1,12 6 0,96 6 0,85 -0,16 -0,11 14 Thî nÒ 434 81,11 496 75,04 520 73,03 -6,07 -2,01 15 Thî hµn 7 1,31 9 1,44 25 3,51 +0,13 +2,07 16 Thî l¸i cÈu 3 0,56 5 0,8 9 1,26 +0,24 +0,46 17 Thî nguéi 3 0,56 5 0,8 6 0,85 +0,24 +0,05 18 B¶o vÖ 11 2,06 13 2,08 16 2,37 19 Tæng 535 100 626 100 712 100 (Nguån: KÕ ho¹ch - Kü thuËt) (Nguån: KÕ ho¹ch - Kü thuËt) Nh×n vµo b¶ng sè liÖu ta thÊy lao ®éng chñ yÕu cña XÝ nghiÖp lµ thî nÒ chiÕm tû lÖ (h¬n 70% tæng sè lao ®éng cña ®¬n vÞ ) vµ lµ lùc l­îng trùc tiÕp ®¶m nhiÖm c«ng viÖc x©y dùng, xóc tiÕn thi c«ng t¹i c¸c c«ng tr×nh. Lµ ®¬n vÞ ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y dùng v× vËy hÇu hÕt ®éi ngò kü s­ cña ®¬n vÞ ®Òu ®· ®­îc ®µo t¹o trong c¸c ngµnh x©y dùng vµ c¸c tr­êng ®µo t¹o chuyªn nghiÖp. N¨m 2005 tæng sè kü s­ cña ®¬n vÞ lµ 23 ng­êi chiÕm tû lÖ 4,3% trªn tæng sè lao ®éng . §Õn n¨m 2006 th× tæng sè kü s­ cña ®¬n vÞ lµ 29 ng­êi chiÕm 4,6% tæng sè lao ®éng.Tõ ®ã ta thÊy XÝ nghiÖp ®· rÊt quan t©m ®Õn viÖc tuyÓn chän thªm nh÷ng kü x­ cã tr×nh ®é chuyªn m«n s©u, am hiÓu lÜnh vùc kü thuËt x©y dùng vÒ c«ng t¸c t¹i XÝ nghiÖp, gióp cho chÊt l­îng c«ng viÖc vµ chÊt l­îng lao ®éng cña ®¬n vÞ ngµy mét n©ng cao. §éi ngò kü s­ chñ yÕu lµ kü s­ x©y dùng , kü s­ thiÕt kÕ ,kü s­ c¬ khÝ. §©y lµ bé phËn nßng cèt cña XÝ NghiÖp X©y l¾p 141. Bªn c¹nh ®ã XÝ nghiÖp cßn cã mét ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý,cö nh©n kinh tÕ cã chuyªn m«n trong c¸c lÜnh vùc nh­ kÕ to¸n ,qu¶n trÞ kinh doanh ,qu¶n trÞ tµi chÝnh…Bé phËn nµy cã xu h­íng t¨ng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, n¨m 2005 lµ 28 ng­êi chiÕm tû lÖ lµ 5,24% tæng sè lao ®éng cña XÝ nghiÖp. §Õn n¨m 2007 ®· lµ 50 ng­êi chiÕm tû lÖ 7,1 % tæng sè lao ®éng cña XÝ nghiÖp .Bªn c¹nh ®ã ®¬n vÞ cßn cã mét ®éi ngò lao ®éng gåm cã b¶o vÖ , v¨n th­ (thuéc Hµnh chÝnh -chÝnh trÞ),y t¸…hç trî cho c«ng viÖc cña XÝ nghiÖp ®¶m b¶o cho XÝ nghiÖp ho¹t ®éng mét c¸ch cã hiÖu qu¶ . MÆc dï XÝ NghiÖp X©y l¾p 141 trùc thuéc c«ng ty mÑ lµ Tæng C«ng Ty Thµnh An nh­ng XÝ NghiÖp X©y l¾p 141 lu«n nç lùc hÕt m×nh, kh«ng ngõng häc hái ®Ó t¹o ®­îc niÒm tin t­ëng cña c¸c chñ ®Çu t­ vµ ®ång thêi còng t¹o ®­îc cho m×nh mét ®iÓm tù v÷ng ch¾c tr­íc nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®ang c¹nh tranh khèc liÖt .V× vËy XÝ nghiÖp cÇn ph¶i cã mét ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý kinh tª giái ®Ó ®¶m b¶o viÖc thùc hiÖn tèt c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng cña c«ng viÖc. Víi lùc l­¬ng lao ®éng cña XÝ nghiÖp trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y mµ b¶ng trªn ®· thÓ hiÖn lµ hoµn toµn phï hîp. c, C¬ cÊu theo giíi tÝnh XÝ NghiÖp X©y l¾p 141 lµ mét doanh ngiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y dùng trùc thuéc Tæng c«ng ty Thµnh An. Quy m« cña Tæng lµ rÊt lín. Cßn xÐt vÒ quy m« doanh nghiÖp ®éc lËp th× XÝ NghiÖp X©y l¾p 141 ch­a ph¶i lµ lín . XÐt vÒ ®Æc thï c«ng viÖc th× ho¹t ®éng x©y dùng lµ c«ng viÖc vÊt v¶ ,®ßi hái nh÷ng ng­êi cã søc khoÎ tèt ®Ó cã thÓ ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña c«ng viÖc. Víi sè l­îng h¬n 700 lao ®éng, ë XÝ NghiÖp X©y l¾p 141 sè lao ®éng nam vµ sè lao ®éng n÷ cã sù chªnh nhau râ rÖt. BiÓu 10: C¬ cÊu lao ®éng theo giíi tÝnh t¹i XÝ NghiÖp X©y l¾p 141 (Nguån:Phßng KÕ ho¹ch - Kü thuËt) N¨m 2005 2006 2007 N÷ 112 139 134 Nam 423 487 578 Tæng sè CBCNV 535 626 712 Nh×n vµo biÓu ®å ta thÊy sè l­îng lao ®éng cña ®¬n vÞ cã sù t¨ng lªn trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. Sè l­îng lao ®éng n¨m 2007 lµ 712 ng­êi t¨ng h¬n n¨m 2005 lµ 177 ng­êi. Tuy nhiªn lao ®éng nam vÉn chiÕm tû lÖ cao h¬n lao ®éng n÷. N¨m 2005 lao ®éng n÷ lµ 112 ng­êi chiÕm tû lÖ 20.94% tæng sè lao ®éng n¨m, ®Õn n¨m 2007 lao ®éng n÷ lµ 134 ng­êi chiÕm tû lÖ lµ 18,9% tæng sè lao ®éng trong n¨m.Trong khi ®ã lao ®éng nam n¨m 2005 chiÕm tû lÖ lµ 79,06% vµo n¨m 2005 vµ 81,1% vµo n¨m 2007 nh­ vËy ta nhËn thÊy lao ®éng n÷ cã xu h­íng gi¶m ®i cßn lao ®éng nam cã xu h­íng t¨ng lªn. KÕt qu¶ trªn cã thÓ do nhiÒu yÕu tè t¸c ®éng.cã thÓ do yªu cÇu cña c«ng viÖc, søc khoÎ, yÕu tè vÒ t©m lý ….V× lÏ ®ã mµ lao ®éng lµ nam giíi trong XÝ nghiÖp chiÕm tû lÖ cao h¬n. §iÒu nµy lµ hoµn toµn phï hîp do ®Æc thï c«ng viÖc cña ngµnh x©y dùng vµ còng ph©n nµo kh¼ng ®Þnh tiÒm lùc vÒ lao ®éng cña XÝ nghiÖp kh¸ m¹nh. Song nÕu XÝ nghiÖp kh«ng cã nh÷ng biÖn ph¸p kÝch thÝch tinh thÇn cho ng­êi lao ®éng mµ duy tr× mét lùc l­îng lín lao ®éng lµ nam còng sÏ kÐo theo mét sè ¶nh h­ëng ®Õn m«i tr­êng lµm viÖc cña hä vÝ nh­ c¸c tÖ n¹n x· héi, r­îu chÌ, t×nh tr¹ng bá bª c«ng viÖc ¶nh h­ëng ®Õn tiÕn ®é thi c«ng cña c¸c c«ng tr×nh. XÝ nghiÖp cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p tÝch cùc ®Ó ®¶m b¶o cã thÓ kÝch thÝch tinh thÇn s¸ng t¹o trong lao ®éng cña ng­êi c«ng nh©n. d, C¬ cÊu lao ®éng theo tuæi. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y c¬ cÊu lao ®éng theo tuæi d· cã nhiÒu thay ®æi nh»m phï hîp víi nhu cÇu cña c«ng viÖc . BiÓu 10: C¬ cÊu theo tuæi t¹i XÝ NghiÖp X©y l¾p 141 (§¬n vÞ: Ng­êi) §é tuæi Sè l­îng lao ®éng PhÇn tr¨m(%) D­íi 30 tuæi 157 22% Tõ 30-45 tuæi 341 48% Trªn 45 214 30% Tæng 712 100 (Nguån : Phßng KÕ Ho¹ch -Kü ThuËt) Biểu 11: Biểu đồ cơ cấu lao động theo tuổi Trong thêi gian qua sè l­îng lao ®éng cña XÝ nghiÖp t¨ng lªn râ rÖt nh»m ®¸p øng nhu cÇu cña c«ng viÖc. Sè lao ®éng cã ®é tuæi tõ 30- 45 chiÕm tû lÖ 48 % tæng sè lao ®éng toµn c«ng ty. §©y lµ lùc l­îng lao ®éng hïng hËu, nh÷ng lao ®éng cã kinh nghiÖm, cã søc khoÎ tèt, cã kh¶ n¨ng xö lý c¸c t×nh huèng phøc t¹p cña c«ng viÖc trªn c¸c c«ng tr­êng. Sè l­îng lao ®éng cã ®é tuæi tõ 45 tuæi trë lªn chiÕm tû lÖ lµ 30% tæng sè lao ®éng toµn c«ng ty. §©y lµ thÕ hÖ nh÷ng ng­êi ®i tr­íc cã kinh nghiÖm l©u n¨m vµ ®· g¾n bã nhiÒu n¨m víi ®¬n vÞ. §©y còng lµ lùc l­îng lao ®éng ®Çu l·o cña XÝ nghiÖp cã th©m niªn lao ®éng cã kh¶ n¨ng truyÒn ®¹t nh÷ng kinh nghiÑm quý b¸u cho thÕ hÖ sau. Trong tæng sè lao ®éng th× ®éi tuæi d­íi 30 chiÕm tû lÖ lµ 22%. §©y lµ ®éi ngò lao ®éng m¬Ý ra tr­êng, th­êng ®­îc ®µo t¹o bµi b¶n qua c¸c tr­êng chuyªn nghiÖp. NÕu XÝ nghiÖp biÕt khai th¸c triÖt ®Ó nguån lao ®éng trÎ nµy sÏ rÊt thuËn lîi cho XÝ nghiÖp trong viÖc ph¸t triÓn t­¬ng lai l©u dµi cña ®¬n vÞ. Trong th¬× gian tíi XÝ nghiÖp cã nhu cÇu tuyÓn dông thªm lao ®éng, ®ã sÏ lµ nh÷ng ng­êi n¨ng ®éng, cã tÝnh chuyªn m«n cao vµ ®· qua ®µo t¹o. HiÖn t¹i sè l­îng lao ®éng nµy lµ 157 ng­êi. 3. Thêi gian lao ®éng §Ó sö dông tèt, tèi ®a quü thêi gian theo chÕ ®é, cã thÓ tiÕt kiÖm thêi gian vµ tr¸nh l·ng phÝ. Ban l·nh ®¹o XÝ nghiÖp x©y l½p 141 ®· ®Ò ra nh÷ng quy ®Þnh hÕt søc cô thÓ. Thêi gian lµm viÖc cô thÓ do gi¸m ®èc ®Ò ra phï hîp víi quy ®Þnh cña bé luËt lao ®éng vµ ®­îc th«ng b¸o c«ng khai víi c¸c phßng ban, víi c¸c bé phËn qu¶n lý, c¸c chñ nhiÖm c«ng tr×nh, ®éi x©y l¾p. Thêi gian lµm viÖc theo ®iÒu 68 cña Bé luËt lao ®éng ®­îc quy ®Þnh: - Kh«ng qu¸ 8h mét ngµy - Kh«ng qu¸ 48 giê mét tuÇn - C¸n bé c«ng nh©n viªn cã thÓ yªu cÇu lµm thªm nh­ng kh«ng ®­îc qu¸ 4giê/ngµy vµ 200 giê trong n¨m. Quy ®Þnh vÒ thêi gian nghØ ng¬i vµ thêi gian nghØ phÐp trong n¨m còng ®­îc XÝ nghiÖp ¸p dông, tu©n thñ triÖt ®Ó theo luËt lao ®éng nh­ng cã ®iÒu kiÖn sau: VÒ thêi gian nghØ ng¬i: C¸n bé c«ng nh©n viªn cña XÝ nghiÖp ®­îc nghØ ng¬i gi÷a giê lµ 1 giê 30 phót( Tõ 11h30 ®Õn 13h). Phô n÷ trong thêi gian nu«i con nhá d­íi 12 th¸ng ®­îc nghØ mçi ngµy mét giê vµ tÝnh vµo thêi gian lµm viÖc, vÉn gi÷ nguyªn l­¬ng. C¸c chÕ ®é nghØ ng¬i, nghØ viÖc riªng, nghØ kh«ng h­ëng l­¬ng, chÕ ®é thai s¶n...§­îc XÝ nghiÖp ¸p dông theo quy ®Þnh cña bé luËt Lao ®éng n¨m 1995. VÒ chÕ ®é nghØ phÐp: nÕu ng­êi lao ®«ng cã thêi gian lµm viÖc ®ñ 12 th¸ng th× ®­îc nghØ hµng n¨m ®ñ sè ngµy quy ®Þnh t¹i ®iÒu 74 cña Bé luËt lao ®éng. C¨n cø nh÷ng quy ®Þnh trªn vÒ thêi gian lµm viÖc vµ thùc hiÖn thùc tÕ t×nh h×nh sö dông lao ®éng vÒ mÆt thêi gian cña c¸n bé c«ng nh©n viªn XÝ nghiÖp x©y l¾p 141 nh­ sau: BiÓu 12: B¶ng tæng hîp thêi gian lµm viÖc t¹i XÝ NghiÖp X©y l¾p 141 Tªn ®¬n vÞ Sè giê lµm viÖc b×nh qu©n (h/ngµy) Sè ngµy lµm viÖc/th¸ng Sè giê lµm viÖc thùc tÕ b×nh qu©n(h/th¸ng) Kh«Ý v¨n phßng 8 22 176 C¸c ®éi x©y l¾p 8 26 208 Tæ b¶o vÖ( Chia ca) 8 30 240 (Nguån: Phßng Hµnh chÝnh- chÝnh trÞ) Nh×n vµo b¶ng ta thÊy thêi gian lao ®éng cña XÝ nghiÖp cã 2 c¸ch tÝnh. Víi khèi v¨n phßng thêi gian lµm viÖc lµ 8 giê /ngµy; mét th¸ng lµm 22 ngµy, ®­îc nghØ ngµy thø 7 vµ chñ nhËt. C¸c ®éi x©y l¾p thêi gian lµm viÖc 8 giê/ngµy; mét th¸ng lµm 26 ngµy.Tuy nhiªn trªn thùc tÕ ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña c«ng viÖc th× còng cã nhiÒu bé phËn lµm kh«ng theo møc thêi gian mµ XÝ nghiÖp ®· ®Ò ra nh­ viÖc lµm thªm giê ë c«ng tr­êng ®Î ®¶m b¶o tiÕn ®é thi c«ng cña c¸c c«ng tr×nh viÖc lµm thªm giê th­êng kÐo dµi kho¶ng 2 ®Õn 3 tiÕng mét ngµy viÖc t¨ng giê lµm nh­ vËy thø nhÊt sÏ lµm ¶nh h­ëng ®Õn søc khoÎ cu¶ ng­êi lao ®éng, thø 2 sÏ lµm ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng cña c¸c c«ng tr×nh, ¶nh h­ëng ®Õn uy tÝn l©u dµi cña XÝ nghiÖp. V× lÏ ®ã XÝ nghiÖp ®· th­êng xuyªn cã c¸c biÖn ph¸p hç trî nh»m khuyÕn khÝch tinh thÇn lµm viÖc cña anh chÞ e c«ng nh©n, bªn c¹nh ®ã XÝ nghiÖp cßn th­êng xuyªn cã nh÷ng cuéc th¨m hái trùc tiÕp t¹i c¸c c«ng tr­êng - cñng cè tinh thÇn cho ng­êi lao ®«ng , yªn t©m c«ng t¸c.ë c¸c ®éi x©y l¾p thêi gian lµm viÖc ®«I khi kh«ng cè ®Þnh lµ 8 tiÕng mét ngµy v× trªn c¸c c«ng tr­êng c«ng viÖc th­êng ®­îc giao kho¸n chän gãi; c«ng viÖc ®­îc kho¸n cho tõng ng­êi, tõng ®éi nªn ®«I khi thêi gian lµm viÖc cu¶ mét sè c¬ së kh«ng ®óng nh­ chØ tiªu thêi gian mµ BG§ ®· ®Æt ra. C«ng viÖc hoµn thµnh tèt ng­êi lao ®éng cã thÓ ®­îc nghØ phÐp.Hµng tuÇn th­êng cã ®éi nghiªm thu c«ng tr×nh kiÓm tra kÕt qu¶ lao ®éng. c«ng viÖc nµy cÇm nhiÒu thêi gian ®Ó xem xÐt ®¸nh gi¸.Do ®ã sÏ mÊt thªm rgêi gian cho viÖc ®¸nh gi¸ nghiªm thu. §iÒu nµy còng g©y mét sè khã kh¨n trong c«ng t¸c qu¶n lý cña XÝ nghiÖp. XÝ nghiÖp cÇn cã nhiªu biÖn ph¸p quan t©m h¬n n÷a ®Ó c«ng t¸c sö dông lao ®éng ®¹t kÕt qu¶ cao. 4.C­êng ®é lao ®éng. Bªn cạnh việc quy đinh chế độ làm việc và nghỉ ngơi, để đ¸nh gi¸ hiệu quả sử dụng lao động kh«ng chỉ đơn thuần xÐt về thời gian mà XÝ nghiÖp cßn chó trọng đến khÝa cạnh c­êng bộ lao động. Chỉ tiªu thực hiện đ¸nh động là việc thực hiện định mức lao động một c¸ch khoa học và chi tiết. Hiện nay, XÝ nghiÖp đang ¸p dụng phương ph¸p định mức lao động theo h×nh thức kho¸n c«ng việc. C«ng việc được khãan cụ thể cho từng đơn vị và từng bộ phận, từng ®éi và từng người. Mỗi bộ phận, từng vị trÝ cã cường lao động kh¸c nhau, và tuỳ thuộc vào thời gian. VÝ dụ như: tại phßng tài chÝnh kế to¸n, cường độ làm việc ở đ©y là th­êng ®Æt trong t×nh tr¹ng rất căng thẳng (từ ngày 25 đến ngày 10 th¸ng sau.Trong khi ®ã phßng tài chÝnh kế toán chỉ cã 8 người trong khi khối lượng c«ng việc rất lớn, v× vầy cÇn biện ph¸p thuyến chuyển việc. Phßng kÕ ho¹ch -kü thuËt cũng làm việc với cường độ cao v× phßng kÕ ho¹ch võa lµ bé ph©n tÝnh l­¬ng cho ng­êi lao ®éng vµ còng lµ bé ph©n trùc tiÕp cã hÕ ho¹ch tham gia mêi thÇu vµ ®Êu thÇu c¸c c«ng tr×nh, … c«ng việc rất nhiều trong khi còng chỉ cã 6 người, v× vậy mỗi người phải đảm nhận khối lượng lớn c«ng việc kh¸ lín. Do vậy XÝ nghiÖp cần phải có biện ph¸p duy tr× cường độ lao động ổn định đảm bảo hiệu quả sử dụng lao động. Bố trÝ sử dụng lao động về mặt thời gian và cường độ lao động là một trong những biện ph¸p quan trọng để sử dụng hợp lý và tiÕt kiệm sức lao động gãp phần tạo điều kiện cho người lao động t¸i tạo sức, tăng khả năng lao động, s¸ng tạo từ đã n©ng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thực hiện môc tiªu của tổ chức. XÝ nghiÖp lu«n ph¸t động phong trào sử dụng tiết kiệm và hiệu quả thời gian lao động nhưng nhiều khi thời gian lao động vẫn cßn bị l·ng phÝ. Nguyªn nh©n chÝnh là do người lao động chưa ý thức được tr¸ch nhiệm của m×nh trong việc này. Do vậy việc tuyªn truyền gi¸o dục n©ng cao ý thức cho người lao động là hết sức quan trọng trong t×nh h×nh XÝ nghiÖp hiện nay và trong tương lai. 5. N¨ng suÊt lao ®éng. N¨ng suÊt lao ®«ng cña XÝ nghiÖp kh«ng ngừng t¨ng lªn qua c¸c n¨m, thÓ hiÖn ở b¶ng sau: BiÓu 13: B¶ng n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n qua c¸c n¨m TT chØ tiªu §¬n vÞ 2005 2006 2007 1 Gi¸ trÞ s¶n xuÊt TriÖu ®ång 75.123 65.250 88.200 2 Lao ®éng b×nh qu©n Ng­êi 535 626 712 3 N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n ng­êi/n¨m §ång 140.416.882 104.233.226 123.876.405 ViÖc t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè nh­ trang thiÕt bÞ, m¸y mãc, c«ng nghÖ, con ng­êi… Trong ®ã yÕu tè con ng­êi gãp phÇn cùc kú quan träng. Qua b¶ng trªn ta thÊy n¨ng suÊt lao ®éng qua c¸c n¨m cã sù biÕn ®éng nh­ sau: N¨m 2006 NSL§BQ lµ 104.223.226 ®ång/ng­êi/n¨m so víi n¨m 2005 th× n¨ng suÊt nµy gi¶m xuèng chiÕm tû lÖ lµ 74.3%. ViÖc gi¶m n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n do nhiÒu nguyªn nh©n : - Do sù biÕn ®éng vÒ ®Çu vµo cña nguyªn vËt liÖu lµ kh«ng æn ®Þnh; - Giai ®o¹n nµy XÝ nghiÖp míi tuyÓn thªm lao ®éng, vµ ®ang cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o vÒ chuyªn m«n tay nghÒ ®Ó ®¸p øng nhu cÇu vÒ lao ®éng còng nh­ vÒ chuyªn m«n kü thuËt trong n¨m tíi. - VÊn ®Ò hoµn thiÖn c¬ chÕ - c¶i tæ bé m¸y XÝ nghiÖp theo quy ®Þnh cña Tæng c«ng ty ®ang b­íc ®Çu ®i vµo thùc hiÖn…. Song ®Õn n¨m 2007 NSL§BQ ®· cã sù thay ®æi râ nÐt cô thÓ lµ ®¹t 123.876.405 ®ång/ng­êi/n¨m, t¨ng lªn lµ 118,9% tøc lµ t¨ng 18,9 so víi n¨m 2006. §iÒu nµy kh¼ng ®Þnh XÝ nghiÖp ®· cã sù ®Çu t­ cã hiÖu qu¶ cho c«ng t¸c n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n còng nh­ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng trong ®¬n vÞ m×nh. XÝ nghiÖp ®· dµnh mét thêi gian ®Ó chuÈn bÞ, mét n¨m cñng cè bæ sung vµ lµm b­íc nh¶y lµm t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n trong nh÷ng n¨m tiÕp theo. IV. Nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng cña XÝ NghiÖp X©y l¾p 141 1. T×nh h×nh bè trÝ vµ sö dông lao ®éng t¹i XÝ NghiÖp X©y l¾p 141 . 1.1 C¬ cÊu c¸n bé l·nh ®¹o cña XÝ nghiÖp . XÝ NghiÖp X©y l¾p 141 trùc thuéc Tæng c«ng ty Thµnh An, Gi¸m ®èc lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm cao nhÊt, chÞu tr¸ch nhiÑm vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña XÝ nghiÖp tr­íc ph¸p luËt. Gióp viÖc cho Gi¸m ®èc cã : - Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kÕ ho¹ch kü thuËt - Phã gi¸m ®èc hµnh chÝnh - chÝnh trÞ - S¸u ng­êi phô tr¸ch c¸c phßng chøc n¨ng: Tr×nh ®é v¨n ho¸ cña ban gi¸m ®èc vµ c¸c c¸n bé chñ chèt t¹i c¸c phßng ®Òu ®¹t tr×nh ®é tõ ®¹i häc trë lªn, chñ yÕu tr­ëng thµnh tõ qu¸ tr×nh c«ng t¸c trong ngµnh liªn quan ®Õn x©y dùng ®· cã nhiÒu n¨m tÝch luü kinh nghiÖm,cã b¶n lÜnh chÝnh trÞ v÷ng vµng. Hä lµ nh÷ng nh©n tè quan träng, hç trî ®¾c lùc cho gi¸m ®èc trong viÖc ra quyÕt ®Þnh. BiÓu 14: Tr×nh ®é häc vÊn vµ giíi tÝnh cña ®éi ngò c¸n bé l·nh ®¹o trong XÝ nghiÖp x©y l¾p 141. Chøc danh Tr×nh ®é häc vÊn Giíi tÝnh Nam N÷ Gi¸m ®èc Kü s­ kinh tÕ - x©y dùng - PG§ kÕ ho¹ch- kü thu©t Kü s­ x©y dùng - PG§ chÝnh trÞ C¸n bé chÝnh trÞ- Häc viÖn chÝnh trÞ - Tr­ëng ban HC- CT C¸n bé chÝnh trÞ - Tr­ëng ban KH- KT Kü s­ x©y dùng - Tr­ëng ban TC - KT Cö nh©n kinh tÕ - tµi chÝnh - Phã ban HC- CT - Phã ban KH- KT Cö nh©n kinh tÕ - kü thuËt - Phã ban TC- KT Cö nh©n kinh tÕ - kü thuËt - (Nguån : KÕ ho¹ch - kü thuËt) Trong sè nh÷ng c¸n bé chñ chèt gióp viÖc cho gi¸m ®èc c¸n bé nam chiÕm 80%. ®©y lµ lùc l­îng lao ®éng linh ho¹t, phï hîp víi lÜnh vùc x©y dùng. C¸n bé n÷ chØ chiÕm 20 % nh­ng lµ nh÷ng c¸n bé rÊt cÇn thiÕt kh«ng thÓ thiÕu trong c«ng viÖc. Gióp c«ng viªc ®­îc gi¶i quyÕt mét c¸ch mÒm dÎo, linh ho¹t vµ nh¹y c¶m víi mäi t×nh huèng x¶y ra trong giao tiÕp còng nh­ khi lµm viÖc víi ®èi t¸c ®Çu t­. 1.2 Sù ph©n c«ng lao ®éng gi÷a c¸c khèi c¨n phßng Muốn ph¸t huy được søc s¸ng tạo cña ng­êi lao đéng cÇn ph¶i cã sù hîp t¸c, t¹o bÇu kh«ng khÝ trong lao ®éng, ng­êi lao ®éng cïng nhau häc hái, gióp ®ì nhau trong c«ng viÖc. Sù phèi hîp c«ng viÖc t¹i c¸c phßng ban lµ n¬i mµ cã thÓ ph¸t huy vµ cã ý nghÜa quan träng vµ lu«n ®­îc XÝ nghiÖp quan t©m, tõ ®ã taä ra thÕ m¹nh cho ®éi ngò khèi v¨n phßngcña ®¬n vÞ khèi v¨n phßng mµ m¹nh th× c¶ bé mÆt cña XÝ nghiÖp còng ®­îc khëi s¾c. D­íi ®©y lµ c«ng t¸c ph©n c«ng lao ®éng gi÷a c¸c phßng ban Biểu 15: Bảng ph©n c«ng lao động tại Khối văn phßng XÝ NghiÖp X©y l¾p 141 Tªn phßng ban Chøc danh c«ng viÖc Sè l­îng NhiÖm vô Phßng Hµnh chÝnh - chÝnh trÞ Tr­ëng phßng 1 Phô tr¸ch chung vÒ c«ng t¸c chÝnh trÞ Phã phßng 2 Phô tr¸ch c«ng t¸c ®èi néi ®èi ngo¹i gi¶i quyÕt c¸c c«ng v¨n, th«ng b¸o, v¨n th­ Nh©n viªn 5 Gióp ®ì, hç trî tr­ëng vµ phã phßng trong viÖc thùc hiÖn chøc n¨ng nhiÖm , nhiÖm vô. Phßng KÕ ho¹ch- kü thuËt Tr­ëng phßng 1 Phô tr¸ch chung vÒ c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch cña XÝ nghiÖp Phã phßng 1 ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng lËp dù to¸n c«ng tr×nh, lao ®éng tתn l­¬ng … Nh©n viªn 6 Phô gióp tr­ëng phã phßng vÒ lao ®éng, kü thuËt Phßng Tµi chÝnh - kÕ to¸n Tr­ëng phßng 1 Phô tr¸ch gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò qu¶n lý tµi chÝnh, lËp b¸o c¸o tµi chÝnh… Phã phßng 1 Phô tr¸ch vÒ viÖc quyÕt to¸n thu chi; phô tr¸ch vÒ tµi chÝnh kÕ to¸n Nh©n viªn 4 Thùc hiÖn chøc n¨ng gióp ®ì tr­ëng, phã phßng vÒ c«ng t¸c tµi chÝnh. Nh©n viªn kinh tÕ 7 ®éi x©y l¾p 12 LËp c¸c dù to¸n,chøng tõ phôc vô cho thi c«ng c«ng tr×nh. Chñ nhiÖm c«ng tr×nh 7 ®éi x©y l¾p 15 ChÞu tr¸ch nhiÖm c«ng t¸c thi c«ng chung t¹i c¸c c«ng tr×nh. Nh©n viªn kü thuËt 7 ®éi x©y l¾p 35 Gi¸m s¸t vµ trùc tiÕp chØ ®¹o c¸c tæ thî thi c«ng. (Nguån: KÕ Ho¹ch - Kü ThuËt) Nh×n vµo b¶ng lao ®éng t¹i khèi v¨n phßng cña XÝ NghiÖp X©y l¾p 141 cho thÊy phßng kÕ ho¹ch kü thuËt ®· c¨n cø vµo nhiÖm vô, chøc n¨ng cña tõng phßng ®Ó bè trÝ lao ®éng mét c¸ch hîp lý. Mçi phßng ®Òu cã mét tr­ëng phßng gi÷ chøc vô cao nhÊt, cã nhiÖm vô chØ ®¹o chung tíi tõng nh©n viªn. Nh©n viªn sÏ tiÕn hµnh c«ng viÖc ®­îc giao vµ gióp ®ì tr­ëng phßng thùc hiÖn nhiÖm vô cña m×nh. TÊt c¶ khèi v¨n phßng cña XÝ nghiÖp cã tÊt c¶ 45 nh©n viªn, sè l­îng nh©n viªn ë c¸c phßng chªnh lÖch nhau lµ kh«ng ®¸ng kÓ.Sù bè trÝ ph©n c«ng lao ®éng nh­ vËy lµ do yªu cÇu nhiÖm vô, ph¹m vi ho¹t ®éng cña tõng phßng. Sù ph©n c«ng lao ®éng nh­ vËy tuy ch­a ph¶i lµ hoµn toµn phï hîp nh­ng nh×n chung c«ng t¸c bè trÝ lao ®éng t¹i XÝ NghiÖp X©y l¾p 141 ®· thùc hiÖn tèt vµ mang l¹i hiÖu qu¶ trong s¶n xuÊt kinh doanh. 1.3 T×nh h×nh sö dông lao ®éng t¹i c¸c ®éi x©y l¾p BiÓu 16: B¶ng tæng hîp t×nh h×nh sö dông lao ®éng t¹i c¸c ®éi x©y l¾p STT §¬n vÞ NhiÖm vô Sè l­îng CNV 1 TrôsëXÝ nghiÖp Sè 2 - B¹ch §»ng - H¹ Lý - HB - HP 34 2 §éi 1 -1 ®éi tr­ëng: qu¶n lý c«ng t¸c chung -1 §éi phã: KiÓm tra vµ gi¸m s¸t c¸c c«ng viÖc - 3 CNCT: ChÞu tr¸ch nhiÖm thi c«ng chung t¹i c¸c c«ng tr×nh t¹i c¸c ®i¹ bµn - 6 nh©n viªn kü thuËt: Gi¸m s¸t vµ trùc tiÕp chØ ®¹o c¸c tæ thî thi c«ng. - 3 nh©n viªn kinh tÕ: lËp dù to¸n,ghi chÐp chøng tõ… 63 3 §éi 2 -1 ®éi tr­ëng: qu¶n lý c«ng t¸c chung -1 §éi phã: KiÓm tra vµ gi¸m s¸t c¸c c«ng viÖc - 3 CNCT: ChÞu tr¸ch nhiÖm thi c«ng c¸c c«ng tr×nh t¹i c¸c ®i¹ bµn - 9 nh©n viªn kü thuËt:Gi¸m s¸t vµ trùc tiÕp chØ ®¹o c¸c tæ thî thi c«ng. - 3 nh©n viªn kinh tÕ. lËp dù to¸n,ghi chÐp chøng tõ… 107 4 §éi 3 -1 §éi tr­ëng: qu¶n lý c«ng t¸c chung -1 §éi phã: KiÓm tra vµ gi¸m s¸t c¸c c«ng viÖc - 2 CNCT: ChÞu tr¸ch nhiÖm thi c«ng c¸c c«ng tr×nh t¹i c¸c ®i¹ bµn - 4 nh©n viªn kü thuËt:Gi¸m s¸t vµ trùc tiÕp chØ ®¹o c¸c tæ thî thi c«ng. - 1 nh©n viªn kinh tÕ. lËp dù to¸n,ghi chÐp chøng tõ… 115 5 §éi 4 - 1 §éi tr­ëng: qu¶n lý c«ng t¸c chung -1 §éi phã: KiÓm tra vµ gi¸m s¸t c¸c c«ng viÖc - §éi tr­ëng + ®éi phã kiªm CNCT: ChÞu tr¸ch nhiÖm thi c«ng c¸c c«ng tr×nh t¹i c¸c ®i¹ bµn - 4 nh©n viªn kü thuËt:Gi¸m s¸t vµ trùc tiÕp chØ ®¹o c¸c tæ thî thi c«ng. - 1nh©n viªn kinh tÕ. lËp dù to¸n,ghi chÐp chøng tõ… 97 6 §éi 5 - 1§éi tr­ëng: qu¶n lý c«ng t¸c chung -1 §éi phã: KiÓm tra vµ gi¸m s¸t c¸c c«ng viÖc - 3 CNCT: ChÞu tr¸ch nhiÖm thi c«ng c¸c c«ng tr×nh t¹i c¸c ®i¹ bµn - 7 nh©n viªn kü thuËt:Gi¸m s¸t vµ trùc tiÕp chØ ®¹o c¸c tæ thî thi c«ng. - 1 nh©n viªn kinh tÕ. lËp dù to¸n,ghi chÐp chøng tõ… 117 7 §éi 6 -1 ®éi tr­ëng: qu¶n lý c«ng t¸c chung -1 §éi phã: KiÓm tra vµ gi¸m s¸t c¸c c«ng viÖc - 2 CNCT: ChÞu tr¸ch nhiÖm thi c«ng c¸c c«ng tr×nh t¹i c¸c ®i¹ bµn - 2 nh©n viªn kü thuËt:Gi¸m s¸t vµ trùc tiÕp chØ ®¹o c¸c tæ thî thi c«ng. - 1 nh©n viªn kinh tÕ. lËp dù to¸n,ghi chÐp chøng tõ… 108 8 §éi 7 - 1 ®éi tr­ëng: qu¶n lý c«ng t¸c chung -1 §éi phã: KiÓm tra vµ gi¸m s¸t c¸c c«ng viÖc - 2 CNCT: ChÞu tr¸ch nhiÖm thi c«ng c¸c c«ng tr×nh t¹i c¸c ®i¹ bµn - 3nh©n viªn kü thuËt:Gi¸m s¸t vµ trùc tiÕp chØ ®¹o c¸c tæ thî thi c«ng. - 2 nh©n viªn kinh tÕ. lËp dù to¸n,ghi chÐp chøng tõ… 71 VÊn ®Ò sö dông lao ®éng t¹i c¸c ®éi x©y l¾p lµ mét trong nh÷ng néi dung c¬ b¶n mµ ban l·nh ®¹o XÝ NghiÖp X©y l¾p 141 lu«n quan t©m. V× ®©y lµ lùc l­îng chñ chèt, ®¶m tr¸ch nh÷ng c«ng viÖc quan träng cña XÝ nghiÖp, gãp phÇn t¹o ra kÕt qu¶ cao trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Toµn XÝ nghiÖp cã 07 §éi x©y l¾p ®­îc giao nhiÖm vô cô thÓ: C¸c ®éi trùc tiÕp qu¶n lý chØ ®¹o thùc hiÖn thi c«ng c¸c c«ng tr×nh mµ XÝ nghiÖp giao kho¸n néi bé cho tõng ®éi theo ®óng hå s¬ vµ dù to¸n thiÕt kÕ mµ XÝ nghiÖp ®· ký kÕt víi chñ ®Çu t­. C¸c ®éi ph¶i thùc hiÖn ®óng tiÕn ®é, b¶o ®¶m chÊt l­îng, kü, mü thuËt c«ng tr×nh, hiÖu qu¶ kinh tÕ trong qu¸ tr×nh thi c«ng. Gi÷ tèt mèi quan hÖ víi chñ ®Çu t­, huy ®éng thªm nguån lao ®éng t¹i chç, trong s¶n xuÊt ph¶i ®¶m b¶o an toµn cho ng­êi lao ®éng, chuÈn bÞ vËt t­, m¸y mãc, thiÕt bÞ ®Ó thi c«ng c«ng tr×nh. C«ng tr×nh thi c«ng ph¶i ®¶m b¶o viÖc thu håi vèn nhanh, lµm ®Õn ®©u thanh to¸n ®Õn ®ã, c¸c ®éi ph¶i tù chÞu tr¸ch nhiÖm c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt, duy tr× c¸c chÕ ®é nÒn nÕp cña ®¬n vÞ vµ cÊp trªn quy ®Þnh. 2. C«ng t¸c ®·i ngé, t¹o ®éng lùc trong lao ®éng t¹i XÝ nghiÖp 2.1 KÝch thÝch vËt chÊt. 2.1.1 TiÒn l­¬ng §èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn cña XÝ NghiÖp X©y l¾p 141 tiÒn l­¬ng lµ nguån thu nhËp chÝnh thiÕt yÕu cña hä, lµ ®éng lùc lín thóc ®Èy n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, t¨ng c­êng hiÖu qu¶ kinh tÕ trong s¶n xuÊt kinh doanh. a. Quü tiÒn l­¬ng tr¶ cho sè lao ®éng trùc tiÕp : Q1 C¨n cø vµo sè l­îng, chÊt l­îng s¶n phÈm mµ hä lµm trong kú ®­îc nghiÖm thu vµ ®¬n gi¸ nh©n c«ng hiÖn hµnh. QuÜ l­¬ng Khèi l­îng s¶n §¬n gi¸ s¶n phÈm = phÈm nghiÖm thu x nh©n c«ng hiÖn hµnh trong k× trong k× trong k× + Quü l­¬ng Q1: Quü l­¬ng tr¶ cho ng­êi lao ®éng khèi trùc tiÕp s¶n xuÊt ®­îc c¨n cø vµo ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng giao cho tõng bé phËn, khèi l­îng c«ng viÖc hoµn thµnh vµ hÖ sè b×nh xÐt A.B.C b.Quü tiÒn l­¬ng tr¶ cho sè lao ®éng gi¸n tiÕp : Q2 C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm tæ chøc kinh doanh, tæ chøc lao ®éng, xÝ nghiÖp quy ®Þnh chÕ ®é tr¶ l­¬ng viªn chøc qu¶n lý chuyªn m«n nghiÖp vô, thõa hµnh phôc vô trong doanh nghiÖp ®­îc g¾n víi kÕt qu¶ cuèi cïng cña tõng ng­êi lao ®éng. Quü tiÒn l­¬ng khèi gi¸n tiÕp trong kú ®­îc c¨n cø vµo kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ, ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng ®­îc giao, tæ chøc biªn chÕ (qu©n sè ®Þnh biªn) ®­îc phª duyÖt theo chÕ ®é tiÒn l­¬ng hiÖn hµnh cña nhµ n­íc. * Quü l­¬ng gi¸n tiÕp c¬ quan xÝ nghiÖp : Quü l­¬ng cña c¬ quan xÝ nghiÖp b»ng ( 35% ®Õn 45%) chi phÝ qu¶n lý c¬ quan xÝ nghiÖp. * Quü l­¬ng gi¸n tiÕp ®éi: Tù c©n ®èi trong phÇn chi phÝ chung cña ®éi ®­îc h­ëng. §©y lµ quü tiÒn l­¬ng tèi ®a b×nh qu©n trªn c¬ së ®¹t gi¸ trÞ doanh thu tèi ®a. Trong thùc tÕ gi¸ trÞ thùc hiÖn tõng th¸ng kh¸c nhau do ®Æc thï cña nghµnh, nªn quü tiÒn l­¬ng hµng th¸ng ph¶i cã sù ®iÒu tiÕt cho phï hîp (møc tèi thiÓu, møc tèi ®a) do Gi¸m ®èc XÝ nghiÖp vµ chØ huy tr­ëng c¸c ®éi tù ®iÒu chØnh trong kho¶ng phï hîp ®Ó ®¶m b¶o møc l­¬ng hµng th¸ng kh«ng cã sù chªnh lÖch lín cô thÓ : * Tr¶ l­¬ng cho khèi gi¸n tiÕp : + Quü l­¬ng Q2 cña xÝ nghiÖp : §­îc chia lµm 2 phÇn ( Q2a, Q2b) vµ ®­¬c sö dông nh­ sau: Q2 = Q2a + Q2b PhÇn 1: Quü l­¬ng c¬ b¶n ( Ký hiÖu Q2a) dïng ®Ó tr¶ cho ng­êi lao ®éng gi¸n tiÕp dùa trªn c¬ së hÖ sè l­¬ng cña tõng ng­êi ®­îc xÕp l¹i theo NghÞ ®Þnh 26/CP ngµy 23/05/1993 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chÕ ®é t¹m thêi chÕ ®é tiÒn l­¬ng míi trong c¸c doanh nghiÖp. Quü l­¬ng nµy ®­îc tÝnh: Q2a= Tæng hÖ sè l­¬ng c¬ b¶n vµ c¸c kho¶n phô cÊp x 450.000 x 12 th¸ng Khi nhµ n­íc thay ®æi tiÒn l­¬ng tèi thiÓu th× ®¬n vÞ ®­îc thùc hiÖn theo ®óng h­íng dÉn. PhÇn 2: Quü l­¬ng theo kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh : (Ký hiÖu Q2b): Dïng ®Ó tr¶ cho ng­êi lao ®éng gi¸n tiÕp dùa trªn kÕt qu¶ c«ng viÖc ®­îc giao vµ møc ®é hoµn thµnh cña ng­êi lao ®éng, Quü l­¬ng theo kÕt qu¶ c«ng viÖc lµ phÇn cßn l¹i cña quü l­¬ng Q2 sau khi x¸c lËp quü l­¬ng c¬ b¶n Q2b. 2.1.2 TiÒn th­ëng. Tû träng tiÒn th­ëng trong thu nhËp thùc tÕ cña ng­êi lao ®éng: XÝ nghiÖp ¸p dông chÕ ®é th­ëng cho c¸c c«ng nh©n viªn ®Ó khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng lµm viÖc tèt h¬n. Tuy nhiªn tû träng tiÒn th­ëng trong tæng sè thu nhËp cña ng­êi lao ®éng cßn qu¸ thÊp, ®iÒu nµy dÉn ®Õn sù bÊt hîp lý. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, tiÒn th­ëng cña xÝ nghiÖp th­êng chiÕm kho¶ng 3-5% tæng thu nhËp cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. 2.3.1 C¸c lo¹i tiÒn th­ëng §Ó ph©n chia tiÒn th­ëng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, ¸p dông chÕ ®é tiÒn th­ëng nh­ sau: - TiÒn th­ëng nh©n dÞp lÔ tÕt (nh­ 1/5,2/9, tÕt d­¬ng lÞch, tÕt ©m lÞch ). xÝ nghiÖp tiÕn hµnh ph©n lo¹i ABC vµ theo sè c«ng tham gia lao ®éng nh­ng th­ëng b×nh qu©n cho mäi ng­êi nh­ nhau nÕu trong cïng mét lo¹i víi mét sè tiÒn do ®¬n vÞ Ên ®Þnh. Quü khen th­ëng, phóc lîi: Quü nµy ®­îc trÝch tõ lîi nhuËn ho¹t ®éng kinh doanh cña xÝ nghiÖp dïng ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c khen th­ëng, khuyÕn khÝch lîi Ých vËt chÊt, c¶i thiÖn vµ n©ng cao ®êi sèng tinh thÇn cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong xÝ nghiÖp. Theo quy ®Þnh møc trÝch quü khen th­ëng phóc lîi cña xÝ nghiÖp hµng n¨m trÝch 30% lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, quü ®­îc chia cho ng­êi lao ®éng, c¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng hµng th¸ng, tæng hîp sè c«ng c¶ n¨m ®Ó lµm c¬ së khen th­ëng, ®èi víi c¸c chøc danh vÞ trÝ l·nh ®¹o, c¨n cø vµo hÖ sè chøc vô vµ h×nh thøc khen th­ëng trong n¨m ®Ó ¸p dông hÖ sè khen th­ëng cho c¸ nh©n tËp thÓ. BiÓu 17: B¶ng tiÒn th­ëng cho mét sè c¸n bé CNV Hä vµ tªn CÊp bËc Chøc vô Tæng c«ng HÖ sè Sè c«ng x H.sè TiÒn th­ëng c«ng TiÒn quµ Tæng céng §inh V¨n L­îng CNQP NVKT 276 1 276 1.380.000 414.000 1.794.000 NgyuyÔn V¨n HiÖp CNQP Thî hµn 140 1 140 700.000 210.000 910.000 NguyÔn ThÞ HiÒn CNQP NVKT 235 1 235 1.175.000 352.500 1.527.500 §inh V¨n Tèn CNQP CNCT 235 1 235 1.175.000 352.500 1.527.500 Vò V¨n Tr­êng CNQP Thî hµn 191 1 191 955.000 286.500 1.241.000 Ph¹m Sü TuÊn CNH§ Thî hµn 107 1 107 535.000 160.500 695.500 Céng 1.184 1.184 5.920.000 1.776.000 7.696.000 (Nguån: Phßng KÕ ho¹ch - Kü thuËt) 2.1.4 Phóc lîi x· héi, BHYT, BHXH. §©y chÝnh lµ c«ng t¸c ®¶m b¶o quyÒn lîi cho ng­êi lao ®éng tr­íc m¾t vµ l©u dµi. Bëi lÏ BHXH, BHYT gãp phÇn ®¶m b¶o ®êi sèng vµ søc khoÎ cho ng­êi lao ®éng khi hä gÆp rñi ro ngÉu nhiªn trong cuéc sèng, gióp hä yªn tam trong lao ®éng tõ ®ã cã thÓ cèng hiÕn hÕt m×nh cho sù nghiÖp x©y dùng vµ ph¸t triÓn cña ®¬n vÞ vµ cho chÝnh b¶n th©n ng­êi lao ®éng. XÝ nghiÖp chÞu tr¸ch nhiÖm ®ãng 20% b¶o hiÓm x· héi vµ 2%BHYT cña l­¬ng c¬ b¶n theo cÊp bËc ,chøc vô. Hµng n¨m XÝ nghiÖp ®· nép ®ñ theo quy ®Þnh cña bé luËt lao ®éng XÝ nghiÖp đ· thực hiện chế độ bồi dưỡng chống tai nạn lao động, cã bảo hộ lao động và c¸c phương tiện bảo đảm an toàn trong lao động. Thường xuyªn cã c¸c kho¸ huấn luyện đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và khả năng tai nạn lao động cần đề phßng trong c«ng việc của từng người. XÝ nghiÖp ®· thực hiện cấp ph¸t, hướng dẫn sử dụng và gi¸m s¸t sử dụng trang thiểt bị bảo hộ lao động tới toàn thể c¸n bộ c«ng nh©n viªn Nỗ lực đã ®· thu được kết quả khả quan, c¸c vụ tại nạn lao động đ· giảm hẳn, năm 2005 số vụ tai nạn lao động là 5 vụ, đến năm 2006 số vụ tại nạn lao động chỉ cßn 2 vụ. An toàn lao động đ· gióp người lao động của XÝ nghiÖp an t©m hơn trong qu¸ tr×nh lao động sản xuất, tập trung vào lao ®ộng để tăng năng suất lao động trong những năm gần đ©y. 2.2 KÝch thÝch tinh thÇn 2.2.1 T¹o c«ng viÖc æn ®inh cho ng­êi lao ®éng Tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động là một công việc mà ban lãnh đạo công ty luôn chú trọng và được đặt lên vị trí hàng đầu. Ban lãnh đạo Công ty luôn luôn quan tâm và tìm cách tạo công ăn việc làm cho người lao động đảm bảo được nguồn thu nhập cho họ đồng thời tăng lợi nhuận cho Công ty giúp Công ty ngày càng lớn mạnh. .Trong n¨m 2007 XÝ nghiÖp ®· tróng thÇu gÇn 20 c«ng tr×nh lín nhá. Nh÷n nç lùc cña XÝ nghiÖp ®· gãp phÇn gi¶I quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng, gióp hä æn ®inhi trong c«ng viÖc vµ g¾n bã l©u dµi víi ®¬n vÞ. 2.2.2 X©y dùng bÇu kh«ng khÝ t©m lý x· héi, t¹o ®iÒu kiÖn cho ng­êi lao ®éng trong XÝ nghiÖp hoµn thµnh tèt c«ng viÖc. Ngoài việc tÝch cực điều chỉnh và hoàn thiện c«ng t¸c trả lương đảm bảo c«ng ăn việc làm ổn định cho c¸n bộ c«ng nh©n viªn XÝ NghiÖp X©y l¾p 141 lu«n quan t©m đến đời sống tinh thần, gióp họ thực sự yªn t©m thoải m¸i trong cuộc sống cũng như trong c«ng việc. XÝ nghiÖp lu«n chó trọng đến việc x©y dựng bầu kh«ng khÝ t©m lý x· hội, đảm bảo cuộc sống cho người lao động, giành thời gian, kinh phÝ cho việc chăm sóc sức khoẻ. Mỗi năm XÝ nghiÖp đều tổ chức cho CBCNV đi tham quan du lịch, gÝup họ nghỉ ngơi, thư gÜan sau những ngày làm việc căng thẳng. Hơn nữa qua những chuyến đi này khiến người lao động hiểu nhau hơn, gần nhau hơn, tạo bầu kh«ng khÝ vui tươi, gắn kết trong XÝ nghiÖp và hơn hết là tạo hiệu qu¶ tèt h¬n trong c«ng viÖc. Cã thể nãi r»ng c«ng t¸c x©y dựng bầu kh«ng khÝ t©m lý x· hội, tạo điều kiện cho người lao động hoàn thành tốt c«ng việc được giao đã được XÝ NghiÖp X©y l¾p 141 thực hiện chu đ¸o, tạo động lực rất lớn cho họ, khiến họ hăng say lao động, gãp sức m×nh vào sự nghiệp ph¸t triển của XÝ nghiÖp 2.2.3 Tæ chøc tèt c¸c phong trµo thi ®ua khuyÕn khÝch thµnh tÝch lao ®éng ®¹t kÕt qu¶ cao. Hàng năm XÝ nghiÖp thường xuyªn tổ chức Ýac cuộc thi cho CBCNVC như: Thi thợ cã tay nghề giỏi, thi n©ng bậc thợ, thi người quản lý giỏi, nhằm khuyến khÝch tinh thần học hỏi, tÝch luỹ kinh nghiệm của CBCNV. N©ng cao bậc thợ, tay nghề giỏi cũng là n©ng cao thu nhập, điều này hoàn toàn phï hợp với nhu cầu của người lao động. Ngoài ra XÝ nghiÖp còng thường xuyªn tổ chức c¸c phong trào thể dục thể thao để n©ng cao sức khoẻ cho CBCNV, tăng cường giao lưu giữa c¸c bộ phận, khối văn phßng, ®éi x©y l¾p … BiÓu16:Sè l­îng xin thi n©ng bËc thî n¨m 2008 STT §èi t­îng häc Sè ngµy Xin thi n©ng bËc n¨m 2008 DùkiÕn kinhphÝ Nguån kinh phi ®¶m b¶o I Båid­ìng n©ng bËc thî 74 1 2 3 4 5 6 7 10.500.000 §¬n vÞ tù ®¶m b¶o 1 Thî nÒ 22 5 2 2 2 3.300.000 §¬n vÞ tù ®¶m b¶o 2 L¸i xe 8 2 2 1.200.000 §¬n vÞ tù ®¶m b¶o 3 L¸i cÈu 4 2 600.000 §¬n vÞ tù ®¶m b¶o 4 Thîsöach÷a +®iÖn n­íc 8 2 1.200.000 §¬n vÞ tù ®¶m b¶o 5 Thî hµn 16 1 2.400.000 §¬n vÞ tù ®¶m b¶o 6 Thî nguéi 16 5 3 2.400.000 §¬n vÞ tù ®¶m b¶o 2.2.4 §¸nh gi¸ c¸c biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng t¹i XÝ NghiÖp X©y l¾p 141. GÇn 40 m­¬i năm ph¸t triển XÝ NghiÖp X©y l¾p 141 đ· cã rất nhiều thành c«ng trong sản xuất kinh doanh và tạo vị trÝ của m×nh. Và một thành c«ng kh«ng kÐm phần quan trọng và cã ý nghĩa quyết định đến năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp đã là việc gắn kết người lao động làm việc hăng say v× lợi Ých của bản th©n m×nh nãi riªng và v× lợi Ých của XÝ nghiÖp nãi chung. Cïng với việc n©ng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, ban l·nh đạo XÝ NghiÖp X©y l¾p 141 đ· lu«n quan t©m đến việc tạo ra sự gắn bã và hoà hợp với người lao động, đặc biệt là lao động trực tiếp, tạo điều kiện cho người lao động ph¸t huy được sức s¸ng tạo của m×nh. Đặc biệt XÝ nghiÖp cã C«ng đoàn vững mạnh - đ©y chÝnh là bộ phận quan trọng gãp phần bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ cho người lao động, và đ©y cũng là bộ phận gãp phần gi¸n tiếp vào tăng hiệu quả lao động trong XÝ nghiÖp. Th«ng qua C«ng đoàn lu«n cã nghĩa vụ đứng ra bảo vệ người lao động về: việc làm, đảm bảo đóng hợp động lao động đ· ký, thời gian làm việc, nghỉ ngơi, nghỉ trưa từ 11h30 đến 1h; quy định về tiền lương, tiền thưởng, .. an toàn vệ sinh lao động, đãng gãp BHXH, BHYT theo quy định, phóc lợi x· hội,..Những c«ng việc này được ban l·nh đạo c«ng đoàn XÝ nghiÖp làm rất tốt, tạo cho người lao động trong XÝ nghiÖp yªn t©m làm việc. Và đ©y cũng cÝinh là động lực gãp phần n©ng cao hiệu quả lao động và từ đã hiệu quả sử dụng lao động của ban l·nh ®ạo XÝ nghiÖp cã kết quả râ rệt. Ban l·nh đạo XÝ nghiÖp đ· cã những phương ph¸p sử dụng lao động hợp lý, đặc biệt là việc bố trÝ lao động theo từng vị trÝ và tr×nh độ của họ, đảm bảo tăng hiệu quả c«ng việc và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đ©y là một c«ng việc rất phøc t¹p, v× để sắp xếp từng vị trÝ làm việc cho từng người và vừa phải tạo được hiệu quả cao, họ lại phải ph¸t huy được "sức mạnh" của m×nh là một c«ng việc rất khã khăn. Với số lượng hơn 700 con người, để tạo được một sức mạnh tập thể vững chắc cần phải cã những phương ph¸p dïng người đóng c¸ch và ban l·nh đạo XÝ NghiÖp X©y l¾p 141 đ· làm được điều đã. C«ng viÖc chñ yÕu cña hÇu hÕt c«ng nh©n t¹i XÝ NghiÖp X©y l¾p 141 lµ viÖc x©y dùng trªn c¸c c«ng tr×nh v× vậy c«ng việc cũng rất nhiều và vất vả. Sau những giê lao động đã, ai cũng cần cã những giờ phót nghỉ ngơi. Nắm bắt được nhu cầu đã, ban l·nh đạo XÝ nghiÖp và C«ng đoàn XÝ nghiÖp đ· thường xuyªn tổ chức cho c¸n bộ c«ng nh©n viªn c«ng ty đi: Tham quan, nghỉ m¸t, tham gia c¸c hoạt động văn nghệ, thể thao ( cầu l«ng, bãng đ¸, bãng chuyền), tổ chức thi giữa c¸c bộ phận của XÝ nghiÖp trong những ngày lễ lớn của đất nước như ngày quốc tế lao động, ngày Quốc kh¸nh, ngày tết dương lịch nhằm khuyến khÝch, cổ động tinh thần làm việc của anh chị em trong XÝ nghiÖp, tạo điều kiện phục hồi sức khoẻ, cã cơ hội hiều thªm về nh©n viªn của m×nh, đồng thời thể hiện sự quan t©m đối với người lao động. Từ đã mối quan hệ giữa ban l·nh đạo XÝ nghiÖp và người lao đéng được thắt chặt, chất lượng lao động từ đã được n©ng cao và hiệu quả lao đéng đã được thể hiện râ rệt, đ©y chÝnh là những thành c«ng bước đầu trong việc n©ng cao hiệu quả sử dụng lao động của ban l·nh đạo XÝ NghiÖp X©y l¾p 141 3.1. Thành tÝch đạt được. Trong nền kinh tế thị trường, c¸c doanh nghiệp thường xuyªn phải tự hạch to¸n và phải lu«n tạo ra nh÷ng cơ hội kinh doanh mới đặc biệt với c¸c doanh nghiệp nhà nước vốn quen với chế độ bao cấp, phải đối mặt với không Ýt khã khăn.Tuy nhiªn với sự nỗ lực vượt khã, năng động, nhậy bÐn,XÝ nghiÖp đ· thu được những kết quả và thành tÝch đ¸ng tự hào. GÇn 40 năm x©y dựng trưởng thành và ph¸t triển, XÝ NghiÖp X©y l¾p 141 với bộ m¸y tổ chức vững vàng đ· đạt được những thành quả đ¸ng kể: quy m« của XÝ nghiÖp kh«ng ngừng được mở rộng, doanh thu lợi nhuận tăng năm sau cao hơn năm trước… Đ©y là những dấu hiệu ®¸ng mừng, một số cố gắng lớn của toàn thể CBCNV đặc biệt là sự đãng gãp to lớn của việc bố trÝ sắp xếp bộ m¸y quản lý trong XÝ nghiÖp 3.2. Tån t¹i Bªn cạnh những thành tựu đạt được, hoạt động n©ng cao hiệu quả sử dụng lao động của XÝ NghiÖp X©y l¾p 141 vẫn cßn những tồn tại cần khắc phục. Lao động quản lý chưa được thường xuyªn bồi dưỡng, n©ng cao nghiệp vụ để đảm đương những c«ng việc ở vị trÝ cao hơn, để đ¸p ứng nhu cầu giải quyết c«ng ăn việc làm, do sự mở rộng quy m« của XÝ nghiÖp và sự phức tạp của nền kinh tế thị trường. Tiền lương cho lao động quản lý chưa thực sự cao nªn chưa tạo thành động lực thực sự thóc đẩy người lao động hoàn thành tốt vượt møc nhiệm vụ được giao. Bªn cạnh đã cßn nhiều bộ phận cßn bu«ng lỏng trong việc quản lý lao động dẫn đến l·ng phÝ sức lao động, kh«ng tạo hiệu quả trong sản xuất 3.3. Nguyªn nh©n. Nguyªn nh©n của những tồn tại trªn đã là c«ng t¸c quản lý lao động cßn chưa thực sự ®­îc chó trọng đến việc n©ng cao hiệu quả sử dụng lao động. Đội ngũ quản lý cßn cần phải học hỏi tÝch luỹ thªm kiến thức, là những người hiểu s©u về chuyªn ngành x©y dùng nhưng trong việc quản lý lao động cßn nhiều thiếu sãt, do ®ã cần phải tÝch luỹ thªm về việc quản lý. Người lao động cßn chưa ý thức cao trong qu¸ tr×nh lao động, tr×nh độ tay nghề cßn yếu, đặc biệt trong khi tuyển dụng cßn chưa chó trọng đến chất lượng tay nghề của người được tuyển dụng. V× thế dẫn đến chất lượng lao động kh«ng cao ảnh hưởng đến hiệu quả lao động. Việc kết hợp giữa c¸c bộ phận của XÝ nghiÖp cßn chưa hiệu quả, nhiều khi cßn chưa thống nhất, c¸c đơn vị ở c¸c vị trÝ ph©n t¸n, ph©n bố ở nhiều nơi. Do đã XÝ nghiÖp cÇn cã c¸c biện ph¸p kết hợp giữa c¸c bộ phận tạo ra hiệu quả cao trong c«ng việc. Ch­¬ng III C¸c gi¶I ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng t¹i XÝ NghiÖp X©y l¾p 141 1. Ph­¬ng h­íng s¶n xuÊt kinh doanh cña XÝ nghiÖp trong nh÷ng n¨m tíi. Víi ban l·nh ®¹o giµu kinh nghiÖm, ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn nhiÖt t×nh t©m huyÕt.Trong n¨m tíi XÝ nghiÖp sÏ phÊn ®Êu thùc hiÖn tèt c¸c chØ tiªu kinh tª ®Ò ra nh­ sau: -GÝa trÞ s¶n xuÊt: 98,4 tû -Doanh thu ®¹t: 85,7 tû -Nép ng©n s¸ch ®¹t : 6,14 tû -Thu c«ng nî th­êng xuyªn: 94,9 tû -Thu nhËp b×nh qu©n ®¹t: 2,04 triÖu. -Lùc l­îng lao ®éng : 714 ng­êi Trong ®ã + Lao ®éng hîp ®ång lµ : 568 ng­êi + Lao ®éng biªn chÕ lµ : 146 ng­êi 3.Hoàn thiện c«ng t¸c bố trÝ sử dụng lao động. Nh×n chung, viÖc bè trÝ sö dông lao ®éng trong XÝ nghiÖp x©y l¾p 141 lµ tương đối hợp lý, căn cứ vào nhiệm vụ, chức năng cña c¸c phßng ban, đến tr×nh đé chuyªn m«n của tõng người. Tuy nhiªn để hoàn thiện h¬n nữa c«ng t¸c bè trÝ sử dông lao đéng nhằm n©ng cao hiệu quả sử dông lao động, em xin đưa ra một số ý kiến. Ban l·nh đạo XÝ nghiÖp đặc biệt là phßng KÕ ho¹ch kü thuËt phải xem xÐt kỹ hå sơ, đ¸nh gi¸ năng lực của từng người, xÐt nguyện vọng của người lao động, đồng thời ph©n c«ng và sắp xếp c«ng việc sao cho phï hợp. Sau khi thử việc, cần tập hợp ý kiến của c¸c trưởng phßng mà nh©n viªn đã làm, từ đã đưa ra sự bố trÝ c«ng việc thÝch hợp và cô thể khai th¸c được hết tiềm năng lao động của từng người. Việc bố trÝ lao động sao cho hợp lý kh«ng chỉ căn cứ vào tr×nh độ, kỹ năng mà cÇn phải căn cứ vào khả năng hoà đồng với tập thể, tinh thần hợp t¸c trong c«ng việc. Nếu cã một m«i trường làm việc hoà hợp, thuận lợi sẽ tạo ra thành c«ng cho cả tập thể. Nếu sau khi bố trÝ c«ng việc, thấy hiệu quả c«ng việc chưa cao th× c¸n bộ của phßng KÕ ho¹ch -Kü thuËt cã thể điều chỉnh, thuyªn chuyển sang vị trÝ mới thÝch hợp hơn, tr¸nh t×nh trạng bỏ qua. Sau đ©y là kiến nghị nhằm mang l¹i sự hợp lý trong c¸ch bố trÝ lao động tại XÝ nghiÖp BiÓu 17: B¶ng thuyªn chuyÓn lao ®éng t¹i XÝ nghiÖp Stt Tªn phßng ban HiÖn cã Nhu cÇu VÞ trÝ 1 Phßng Hµnh ChÝnh-ChÝnh TrÞ 7 Kh«ngthay ®æi 2 Phßng KÕ ho¹ch -Kü thuËt 6 TuyÓn 01 lao ®éng X©y dùng ®Þnh møc ®¬n gi¸ 3 Phßng Tµi chÝnh- kÕ to¸n 8 TuyÓn 02 lao ®éng KÕ to¸n NVL 4 Chñ nhiÖm c«ng tr×nh 15 TuyÓn 02 lao ®éng Qu¶n lý NVL 5 Nh©n viªn kinh tÕ 10 TuyÓn 04 lao ®éng KÕ to¸n ®éi 6 Nh©n viªn kü thuËt 35 TuyÓn 02 lao ®éng CN ®iÖn Ngoài ra, việc sử dụng lao động về mặt thời gian của CBCNV XÝ nghiÖp vẫn chưa hiệu quả. Do c¸ch thức kho¸n c«ng việc đối với người lao động, nªn nhiều khi người lao động cßn làm ẩu, nhanh, kh«ng cẩn thận nhằm rut ngắn thời gian thi c«ng, trong khi chất lượng c«ng việc chưa đ¸p ứng. V× vậy cần phải cã sự gÝam s¸t chặt chẽ về thời gian lao động sao cho đủ quy định, vẫn đảm bảo chất lượng c«ng việc. XÝ nghiÖp cã thể đề ra c¸c quy định kỷ luật lao động nhằm quản lý việc thi hành thời gian làm việc nghiªm khắc hơn. Những c¸ nh©n, bộ phận nào kh«ng chấp hành đóng, đủ thời gian làm việc, thường xuyªn đi muộn về sớm hoặc giải quyết việc riªng trong giờ làm việc, ảnh hưởng đến năng suất chung sẽ phải chịu mức phạt hợp lý từ nhắc nhở đến khiển tr¸ch, cã thể ¸p dụng c¸c h×nh thức kỷ luật. Hoàn thiện c«ng t¸c bố trÝ sử dụng lao động sẽ gióp cho XÝ NghiÖp X©y l¾p 141 n©ng cao được hiệu quả sử dụng lao động, qua đÊy cã thể khai th¸c triệt để tiềm năng của người lao động, gãp phần vào sù lớn mạnh của XÝ nghiÖp 3. N©ng cao tr×nh ®é lao ®éng XÝ NghiÖp X©y l¾p 141 lu«n nhận thấy rằng phải đầu tư vào gi¸o dục và đào tạo. Thực tế trong những năm qua, c«ng t¸c đào tạo, bồi dưỡng n©ng cao tr×nh độ lao động của XÝ nghiÖp đã được ph¸t huy t¸c dụng râ rệt. Để thực hiện tốt c«ng tác n©ng cao tr×nh độ lao động ,XÝ NghiÖp cần thực hiện theo hướng sau: Biểu 18: Bảng ®¸nh gi¸ năng lực thực hiện c«ng việc của CBCNV Tªn nh©n viªn Chức danh c«ng việc Thang điểm đ¸nh gi¸ 1 2 3 4 5 C¸c yếu tố đ¸nh gi¸ Khối lượng c«ng việc 1 2 3 4 5 Chất lượng c«ng việc 1 2 3 4 5 Mức độ hoàn thành c«ng việc 1 2 3 4 5 ý thức kỷ luật 1 2 3 4 5 Khả năng hợp t¸c 1 2 3 4 5 Tr¸ch nhiệm c«ng việc 1 2 3 4 5 S¸ng kiến 1 2 3 4 5 Tổng hợp số điểm 1 2 3 4 5 Kết quả ®¸nh gi¸ đạt Xuất sắc Giỏi Trung b×nh Dưới TB KÐm Từ kết quả đạt được XÝ nghiÖp sẽ cã biện ph¸p đào tạo nhằm n©ng cao tr×nh độ cho c¸n bộ c«ng nh©n viªn cña ®¬n vÞ Với lao động quản lý cần cã lớp chuyªn tu về lĩnh vực quản trị kinh doanh để đ¸p ứng những thay đổi mới trong thị trường hiện nay. Nªn bồi dưỡng c¸c trưởng phßng, phã phßng để cã đội ngũ kế nhiệm đội ngũ phã GÝam đốc mà trước hết là cử đi học bồi dưỡng về lý luận chÝnh trị và đi học ngoại ngữ nếu cã điều kiện. C¸c c¸n bộ quản lý, nh©n viªn c¸c phßng, đội trưởng c¸c ®é x©y l¾p cũng được đào tạo bằng h×nh thức là cö đào tạo tại ®¬n vÞ bªn ngoài về nghiệp vụ dự b¸o thị trường, học n©ng cao về vi tÝnh, tin học… Với lao động trực tiếp, XÝ nghiÖp lu«n phải n©ng cao tay nghề. XÝ nghiÖp cã thể ¸p dụng h×nh thức đào tạo n©ng bậc như vÉn lµm hµng n¨m. Đối với lao động trực tiếp cã khả năng, cã mong muốn ph¸t triển nghề,XÝ nghiÖp cã thể cho đi học thªm vÒ chuyªn ngµnh, tạo điều kiện cho họ thÓ kh¼ng ®Þnh n¨ng lùc cña b¶n th©n trong tËp thÓ lao ®éng. Biểu 19: Kế ho¹ch n©ng cao tr×nh ®é c¸n bé c«ng nh©n viªn XÝ nghiÖp STT H×nh thức đào tạo Tần số 1 Bổi dưỡng nghiệp vụ 1 lần/ năm 2 Đào tạo c¸n bộ quản lý 2 lần/ năm 3 Lý luận chÝnh trị 1 lần/ năm 4 Học tin học,dự b¸o thị tr­êng Theochương tr×nh 5 N©ng cao tay nghề 2 lần/ năm 6 Thi bậc thợ 1 lần / năm N©ng cao tr×nh độ lao động là một c«ng việc cần thiết và thường xuyªn được chó trọng và quan t©m. Chất lượng lao động là nh©n tố quyết định ảnh hưởng tới hiệu quả c«ng việc trong XÝ nghiÖp.NÕu chất lượng lao động được n©ng cao th× việc sử dụng lao động sẽ dễ dàng và hiệu quả hơn. Tr¸i lại, tr×nh độ lao động bị giảm sót th× hiệu quả sử dụng lao động sẽ kÐm 4.N©ng cao hiÖu qu¶ vÒ c«ng t¸c t¹o ®éng lùc vÒ tinh thÇn, ®·i ngé ng­êi lao ®éng. Con ng­¬i lµ mét thùc thÓ cã t×nh c¶m, cã c¶m xóc. Do ®ã chØ ®¶m b¶o vÒ m¹t vËt chÊt ch­a ®ñ ®Ó ng­êi lao ®éng toµn t©m toµn ý gãp søc x©y dùng cho ®¬n vÞ. Muèn hä h¨n say víi c«ng viÖc ,d«c hÕt bÇu nhiÖt huyÕt trung thµnh t©n tuþ víi c«ng viÖc cña XÝ nghiÖp th× sù quan t©m vÒ tinh thÇn lµ rÊt quan träng. §iªu ®ã thÓ hiÖn ë sù quan t©m, ch¨m sãc cña ban l·nh ®¹o XÝ nghiÖp ®èi víi c¸n bé v«ng nh©n viªn,nh÷ng chÝnh s¸ch vÒ b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ vµ c«ng t¸c ch¨m lo cuéc sèng gia ®×nh cho ng­êi lao ®éng XÝ nghiÖp cã thÓ bæ sung c¸c ho¹t ®éng sau ®Ó gã phÇn m¹nh mÏ trong c«ng t¸c t¹o ®éng lùc trong lao ®éng cho CBCNV. XÝ nghiÖp cã thÓ tæ chøc c¸c ch­¬ng tr×nh thÓ dôc thÓ thao, vui ch¬i gi¶i trÝ, tæ chøc thi ®Êu cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, gióp ng­êi lao ®éng cã thêi gian th­ gi·n, nghØ ng¬i vµ còng ®Ó t¨ng tÝnh ®oµn kÕt trong ®¬n vÞ. Trî cÊp chÕ ®é nghØ h­u ngoµi chÕ ®é quy ®Þnh XÝ nghiÖp cã thÓ tÆng quµ, vËt phÈm l­u niÖm hoÆc tiÒn mÆt, C«ng t¸c ch¨m sãc søc khoÎ ng­êi lao ®éng ®­îc thùc hiÖn tÝch c­c h¬n, bæ sung thªm y t¸,b¸c süphôc vô c«ng t¸c ch¨m sãc cho toµn ®¬n vÞ. Do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ lµ lao ®éng ph©n t¸n.Do vËy cÇn ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn vÒ nhµ ë, ®iÒu kiÖn sinh ho¹t ®i l¹i hîp lý.§ång thêi cã sù ch¨m lo ®Õn ng­êi lao ®éng ®Ó hä yªn t©m c«ng t¸c. Thùc hiÖn nh÷ng c«ng t¸c nµy sÏ gióp ng­êi lao ®éng yªn t©m trong c«ng t¸c, kÝch thÝch ng­êi lao ®éng h¨ng say trong c«ng viÖc. XÝ NghiÖp X©y l¾p 141 cÇn quan t©m vµ thùc hiÖn mét c¸ch cã hiÖu qu¶ c«ng t¸c nµy nh»m ®­a hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng ngµy mét t¨ng lªn gãp phÇn gióp XÝ nghiÖp hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao. KÕt luËn Trong c«ng viÖc qu¶n lý XÝ nghiÖp, ®Ó lµ mét nhµ qu¶n trÞ tµi ba lµ ph¶i biÕt quan t©m ®óng møc tíi con ng­êi, nÕu ®Æt con ng­êi vµo ®óng vÞ trÝ cña hä th× sÏ nhËn ®­îc sù cèng hiÕn, vµ lßng tin cña ng­êi ®ã. §©y chÝnh lµ c¬ së ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng cña mét doanh nghiÖp. ViÖc tæ chøc mét bé m¸y lao ®éng lµ yÕu tè quan träng quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng hay thµnh b¹i cña doanh nghiÖp. Tæ chøc bé m¸y lao ®éng tèt vµ n©ng cao ®­îc hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng sÏ gióp doanh nghiÖp ph¸t huy ®­îc lîi thÕ c¹nh tranh m×nh trªn thÞ tr­êng. V× vËy viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng trong qu¶n trÞ nh©n sö trë nªn cã ý nghÜa sèng cßn ®èi víi mçi doanh nghiÖp . §­îc thµnh lËp gÇn 40 n¨m. §¬n vÞ ®· v­ît qua rÊt nhiÒu khã kh¨n thö th¸ch, vµ lu«n lç lùc hÕt m×nh ®Î ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng tù hµo vµ liªn tôc ph¸t triÓn trong nh÷ng n¨m qua. XÝ NghiÖp X©y l¾p 141 ®· trë thµnh mét doanh nghiÖp m¹nh vµ cã vÞ trÝ trong ngµnh. XÝ nghiÖp lu«n biÕt ph¸t huy tèi ®a nh÷ng lîi thÕ vÒ nguån lùc cña m×nh ®Ó ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao nhÊt trong s¶n xuÊt kinh doanh, mang l¹i lîi nhu©n vÒ cho XÝ nghiÖp. ViÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng lu«n ®­îc XÝ nghiÖp quan t©m. Trong nh÷ng n¨m qua, cïng víi sù gióp ®ì cña ban l·nh ®¹o XÝ nghiÖp phßng KÕ ho¹ch kü thuËt lao ®éng ®· hoµn thµnh xuÊt s¾c qu¶n trÞ nh©n sù, gãp phÇn kh«ng nhá vµo c«ng cuécph¸t triÓn XÝ nghiÖp trong thêi ®¹i míi . N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng t¹i mét doanh nghiÖp mµ nhÊt lµ mét nhÊt lµ mét ®¬n vÞ chuyªn vÒ lÜnh vùc x©y dùng víi quy m« réng th× ®ã lµ mét c«ng viÖc kh«ng hÒ ®¬n gi¶n.Tuy nhiªn víi sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c c« c¸c chó, c¸c anh chÞ trong phßng KÕ ho¹ch - Kü thuËt, c¸c c« chó trong c¸c phßng ban kh¸c vµ sù h­íng dÉn tËn t×nh chØ b¶o cña thÇy gi¸o,Th¹c sÜ Tr­¬ng Trung Dòng vµ Th¹c sÜ TrÞnh ThÞ Kim Liªn,chuyªn ®Ò " " cña em ®· thµnh c«ng tèt ®Ñp. Trong chuyªn ®Ò nµy em xin m¹nh d¹n ®Ò nghÞ mét sè ý kiÕn hi väng cã thÓ gãp phÇn nhá bÐ vµo sù thµnh c«ng vµ ph¸t triÓn cña XÝ nghiÖp trong nh÷ng n¨m tíi. Tuy nhiªn do kiÕn thøc tùc tÕ cã h¹n, tr×nh ®é h¹n chÕ, thêi gian tiÕp cËn víi ®¬n vÞ ch­a ®­îc dµi nªn chuyªn ®Ò cña em cßn nhiÒu thiÕu sãt. Em kÝnh mong nhËn ®­îc sù quan t©m chØ b¶o h¬n n÷a cña thÇy c« gi¸o, c¸c c« c¸c chó, c¸c anh chÞ chuyªn tr¸ch trong lÜnh vùc nµy ®Ó kiÕn thøc cña em ngµy mét hoµn thiÖn h¬n. Em xin tr©n thµnh c¶m ¬n! H¶i Phßng, th¸ng 04 n¨m 2008. ý kiÕn cña gi¸o viªn h­íng dÉn thùc tËp ý kiÕn cña ®¬n vÞ thùc tËp

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHappyAngel.doc
  • pptHappy Angel style.ppt
Luận văn liên quan