Đề tài Thực trạng về tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở nhà máy giầy Phúc Yên

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU. 1 PHẦN THỨ NHẤT: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT3 I. Khái quát về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp3 1. Khái niệm chi phí sản xuất.3 2. Phân loại chi phí sản xuất4 2.1. Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung, tính chất kinh tế của chi phí (hay theo yếu tố.)4 2.2. Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích, công dụng của chi phí.5 2.3. Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ với khối lượng sản phẩm, công việc, lao vụ sản xuất trong kỳ. 6 2.4. Phân loại chi phí sản xuất theo phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và mối quan hệ với đối tượng chi phí.7 2.5. Phân loại chi phí theo nội dung cấu thành của chi phí.7 3. Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm8 3.1. Khái niệm giá thành sản phẩm8 3.2. Phân loại giá thành sản phẩm8 4. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và tính giá thánh sản phẩm,9 II. Vai trò của chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong quá trình sản xuất sản phẩm xã hội nói chung và trong hoạt động sản xuất kinh doanh nói riêng.10 1. Trong quá trình tái sản xuất xã hội10 2. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 11 III. Đặc điểm và yêu cầu quản lý của chi phí sản xuất, và giá thành sản phẩm11 IV. Nguyên tắc chung của hạch toán kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.12 1. Phải nắm vững nội dung và bản chất kinh tế của chi phí13 2. Thải phân loại chi phí sản xuất hợp lý theo yêu cầu của công tác quản lý và hạch toán.13 3. Phải phân định chi phí sản xuất với giá thành sản phẩm và nắm rõ mối quan hệ giữa chúng.13 4. Phái nắm được cách phân loại giá thành khác nhau phục vụ cho công tác quản lý và hạch toán. 14 5. Xác định đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm phù hợp.14 6. Xác định trình tự hạch toán và tổng hợp chi phíơ sản xuất thích ứng.15 V. Nhiệm vụ kế toán và nội dung tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.15 1. Nhiệm vụ của kế toán.15 2. Nội dung tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.16 2.1. Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất.16 2.2. Tổ chức đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ. 25 2.3. Tổ chức kế toán công tác tính giá thành sản phẩm27 PHẦN THỨ HAI: THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨMỞ NHÀ MÁY GIẦY PHÚC YÊN37 I. Khái quát chung về nhà máy Giầy Phúc Yên. 37 1. Quá trình hình thành và phát triển của nhà máy. 37 2. Chức năng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của nhà máy. 38 3. Quy trình công nghệ sản xuất của nhà máy.39 3.1. Tổ chức sản xuất39 3.2. Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất giầy. 40 4. Chỉ tiêu của nhà máy. 40 5. Tình hình lao động và tổ chức bộ máy quản lý của nhà máy.41 5.1. Về lao động. 41 5.2. Về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý.42 6. Tổ chức công tác kế toán ở nhà máy. 44 6.1. Đặc điểm vốn kinh doanh. 44 6.2. Tổ chức bộ máy kế toán của nhà máy.44 6.3. Các chế độ kế toán của nhà máy.45 II.Thực trạng tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở nhà máy Giầy Phúc Yên.53 1. Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất ở nhà máy. 53 1.1. Đặc điểm chi phí sản xuất ở nhà máy. 53 1.2. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất ở nhà máy.54 1.3. Công tác quản lý chi phí sản xuất ở nhà máy.54 1.4. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất ở Nhà máy. 55 2. Đánh giá sản phẩm làm dở ở Nhà máy giầy Phúc Yên. 79 3. Tổ chức công tác tính giá thành sản phẩm ở Nhà máy giầy Phúc Yên79 3.1. Công tác quản lý tính giá thành ở nhà máy. 79 3.2. Đối tượng tính giá thành ở nhà máy. 79 3.3. Kỳ tính giá thành ở nhà máy. 80 3.4. Phương pháp tính giá thành sản phẩm ở Nhà máy. 80 PHẦN THỨ BA:MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI NHÀ MÁY GIẦY PHÚC YÊN82 I. Những nhận xét rút ra từ thực tế công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở nhà máy Giầy Phúc Yên. 82 1. Ưu điểm82 2. Tồn tại84 II. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở nhà máy giầy Phúc Yên. 85 KẾT LUẬN. 91

doc96 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/04/2013 | Lượt xem: 1616 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực trạng về tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở nhà máy giầy Phúc Yên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
800®ång. VËy chi phÝ vËn chuyÓn b×nh qu©n tÝnh cho 1 mÐt v¶i vµ da lµ : = 66 (®/m) L­îng v¶i vµ da trªn ®­îc dïng ®Ó s¶n xuÊt 5 kiÓu giÇy cã m· sè lµ: UB01, UB02. UB03. UB04. UB05. Sè l­îng xuÊt dïng cho m· UB01 lµ 45.890 mÐt. VËy sè chi phÝ ph¶i bæ nguyªn vËt liÖu chÝnh cho m· UB01 lµ: 45.890 x 66 = 3.028.740 (®ång) KÕt qu¶ thùc tÕ 6 th¸ng ®Çu n¨m 2003 cho thÊy chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ®­îc tËp hîp cho tÊt c¶ c¸c s¶n phÈm lµ: 21.089.778 ®ång. Trong th¸ng 1 n¨m 2003 thñ kho xuÊt nguyªn vËt liÖu theo mÉu phiÕu xuÊt kho sau: BiÓu sè 01. Nhµ m¸y giÇy Phóc Yªn Sè 92 mÉu C12 - H (Q§ 999 - TC/Q§) Ngµy 2/11/1996 cña BTC PhiÕu xuÊt kho Ngµy 12/11/2003 Hä vµ tªn ng­êi nhËn : ChÞ Lan Lý do xuÊt kho : §Ó s¶n xuÊt giÇy UB01 XuÊt t¹i kho : Da ®Õ STT Tªn nh·n hiªu, quy c¸ch M· hµng §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc xuÊt 1 §Õ cao su 39 UB01 §«i 1.200 1.200 2 §Õ cao su 43 UB01 §«i 700 700 3 §Õ cao su 45 UB01 §«i 900 900 … ….. … … … … Céng Phô tr¸ch cung tiªu (Ký - hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký - hä tªn) Ng­êi nhËn (Ký - hä tªn) Thñ kho (Ký - hä tªn) VËt liÖu phô cña nhµ m¸y tuy kh«ng cÊu thµnh thùc thÓ chÝnh cña s¶n phÈm nh­ng l¹i lµ nh÷ng vËt liÖu kh«ng thÓ thiÕu ®­îc hoÆc lµm t¨ng thªm gi¸ trÞ s¶n phÈm nh­: ChØ, mÕch, d©y giÇy, nh·n m¸c… c¸c vËt liÖu nµy ®Òu ®­îc bªn ®èi t¸c cung cÊp. Khi hµng ®­îc göi ®Õn, xuÊt ®Ó tiÕn hµnh ghi chÐp theo chØ tiªu sè l­îng mµ kh«ng ghi theo chØ tiªu gi¸ trÞ. VËt liÖu phô ®­îc cung cÊp cho c¸c ph©n x­ëng c¨n cø vµo ®Þnh møc vËt liÖu phô cho c¸c ®¬n vÞ s¶n phÈm vµ sè l­îng b¸n thµnh phÈm ë tõng xÝ nghiÖp. §Þnh møc vËt liÖu phô th­êng phï hîp víi tiªu hao thùc tÕ, tr­êng hîp vËt liÖu phô kÐm phÈm chÊt hay mÊt m¸t ®Òu trong ®Þnh møc. b. KÕ to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp lµ kho¶n ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt s¶n phÈm, trùc tiÕp t¹o ra c¸c lao vô, dÞch vô nh­: l­¬ng chÝnh, phô cÊp, BHXH, BHYT, KPC§, chøc vô, th­ëng… vµ ph¶i ph©n bæ cho tõng ®èi t­îng sö dông. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ®­îc kÕ to¸n h¹ch to¸n trªn c¸c tµi kho¶n sau: TK 622: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt TK 334: Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn TK 338: Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c. ViÖc tÝnh vµ tr¶ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cã thÓ ®­îc tiÕn hµnh theo nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau. HiÖn nay, nhµ m¸y ®ang ¸p dông 2 h×nh thøc tr¶ l­¬ng: - Tr¶ l­¬ng theo thêi gian - Tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm . §Ó tÝnh l­¬ng cho nh©n c«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt, nhµ m¸y ¸p dông h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm. Tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm lµ h×nh thøc tr¶ l­¬ng cho ng­êi lao ®éng c¨n cø vµo sè l­îng, chÊt l­îng s¶n phÈm hä lµm ra. Khèi l­îng c«ng viÖc ®· hoµn thµnh ®¶m b¶o tiªu chuÈn kü thuËt vµ ®¬n gi¸ tÝnh l­¬ng cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm ®ã, vµ nh÷ng s¶n phÈm hoµn thµnh ®¶m b¶o tiªu chuÈn chÊt l­îng th× míi ®­îc tÝnh ®Ó tr¶ l­¬ng. Trong ®ã ®¬n gi¸ l­¬ng s¶n phÈm ®­îc ph©n ra theo 3 cÊp bËc sau: - S¶n phÈm lo¹i cao: Lµ nh÷ng s¶n phÈm khã lµm - S¶n phÈm lo¹i trung: Lµ nh÷ng s¶n phÈm võa, dÔ lµm - S¶n phÈm lo¹i thÊp: Lµ nh÷ng s¶n phÈm dÔ lµm Qua kh¶o s¸t thùc tÕ nhµ m¸y ®· x©y dùng ®¬n gi¸ cña tõng s¶n phÈm cho bé phËn trùc tiÕp s¶n xuÊt nh­ sau: STT Tªn bé phËn Lo¹i cao Lo¹i trung Lo¹i thÊp 1 ChÆt 134,5 125,12 111,82 2 In 145,66 138,6 123,83 3 §Õ 150,87 143,68 128,41 4 May 1285,41 1224,2 1094,12 5 Thµnh h×nh 586,41 558,48 499,14 T¹i nhµ m¸y, h¹ch to¸n chi phÝ vÒ lao ®éng lµ mét bé phËn c«ng viÖc phøc t¹p trong viÖc h¹ch to¸n chi phÝ kinh doanh. §Ó s¶n xuÊt ®­îc mét s¶n phÈm cÇn cã sù phèi hîp gi÷a nhiÒu bé phËn kh¸c nhau: bé phËn trùc tiÕp s¶n xuÊt gåm c¸c ph©n x­ëng, c¸c tæ cña c¸c kh©u (chÆt, In, §Õ, May, Thµnh h×nh), bé phËn s¶n xuÊt gi¸n tiÕp gåm cã khèi v¨n phßng (kÕ to¸n, hµnh chÝnh, b¶o vÖ, y tÕ…). V× vËy viÖc h¹ch to¸n chÝnh x¸c chi phÝ vÒ lao ®éng cã 1 vÞ trÝ qua träng ®Ó ®¶m b¶o viÖc tr¶ l­¬ng ®­îc tiÕn hµnh hîp lý c«ng b»ng. ViÖc h¹ch to¸n l­¬ng c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt ®­îc tiÕn hµnh nh­ sau: - T¹i bé phËn nh©n sù cung cÊp sè l­îng lao ®éng trong tõng th¸ng (sè ng­êi lao ®éng, sè ng­êi bá, nghØ kh«ng l­îng, sè c«ng nh©n míi vµo häc viÖc…) chuyÓn sang cho bé phËn lµm l­¬ng. - Cuèi th¸ng c¸c ®¬n vÞ nép thÓ tÝnh tiÒn thªm giê vµ b¶ng tæng hîp c«ng trong th¸ng cña tæ vµ b¶ng chÊm c«ng. C¨n cø vµo b¶ng tæng hîp c«ng kÕ to¸n lªn b¶ng tæng hîp c«ng toµn nhµ m¸y (biÕt toµn bé sè c«ng cña nhµ m¸y lµm trong th¸ng tõ ®ã tÝnh ngµy c«ng b×nh qu©n trongn th¸ng cña toµn nhµ m¸y. Phßng tiÕn ®é ISO ph©n ra 3 lo¹i s¶n phÈm cao, trung, thÊp, c¨n cø vµo ®ã ®Ó tinÝh ra ®¬n gi¸ 3 lo¹i s¶n phÈm, tõ ®ã tæng hîp ra quü l­¬ng cña c¸c ®¬n vÞ. Bé phËn lµm l­¬ng tÝnh ra tiÒnn thªm giê cho c«ng nh©n tÝnh to¸n sè liÖu ®Ó lªn ®¬n gi¸ cho tõng tæ, sau ®ã vµo sè liÖu trong m¸y ®Ó lËp b¶ng tæng hîp thanh to¸n l­¬ng. C¸c b­íc tÝnh l­¬ng B1: X¸c ®Þnh quü l­¬ng tõng ph©n x­ëng. Quü l­¬ng tõng ph©n x­ëng = Tæng s¶n l­îng SP lo¹i cao + §¬n gi¸ SP lo¹i cao + Tæng s¶n l­îng SP lo¹i trung x §¬n gi¸ s¶n phÈm lo¹i trung + Tæng s¶n l­îng SP lo¹i thÊp x §¬n gi¸ SP lo¹i thÊp B2: TÝnh ngµy c«ng quy ®æi. Hµng th¸ng tæ, ph©n x­ëng x¸c ®Þnh bËc thî theo n¨ng suÊt, chÊt l­îng cña s¶n phÈm cho tõng tæ, ph©n x­ëng. - C«ng nh©n tay nghÒ lo¹i 1: HÖ sè l­¬ng lµ 1 - C«ng nh©n tay nghÒ lo¹i 2: HÖ sè l­¬ng lµ 0,9 - C«ng nh©n tay nghÒ lo¹i 3: HÖ sè l­¬ng lµ 0,8 - C«ng nh©n tay nghÒ lo¹i 4: HÖ sè l­¬ng lµ 0,7 Tõ viÖc x¸c ®Þnh hÖ sè l­¬ng ë trªn tÝnh tæng ngµy c«ng quy ®æi cho mçi tæ vµ ph©n x­ëng. Ngµy c«ng quy ®æi mçi tæ = Ngµy c«ng cña CN lo¹i 1 x 1+ Ngµy c«ng cña CN lo¹i 2 x 0,9+ Ngµy c«ng cña CN lo¹i 3 x 0,8+ Ngµy c«ng cña CN lo¹i 4 x 0,7 B3: X¸c ®Þnh ®¬n gi¸ ngµy c«ng ®èi víi tõng bËc c«ng nh©n. §¬n gi¸ ngµy c«ng cña c«ng nh©n lo¹i 1 = Tæng quü l­¬ng ph©n x­ëng, tæ Ngµy c«ng quy ®æi cña ph©n x­ëng, tæ §¬n gi¸ ngµy c«ng cña c«ng nh©n lo¹i 2 = §¬n gi¸ ngµy c«ng cña c«ng nh©n lo¹i 1 x 0,9 §¬n gi¸ ngµy c«ng cña c«ng nh©n lo¹i 3 = §¬n gi¸ ngµy c«ng cña c«ng nh©n lo¹i 1 x 0,8 §¬n gi¸ ngµy c«ng cña c«ng nh©n lo¹i 4 = §¬n gi¸ ngµy c«ng cña c«ng nh©n lo¹i 1 x 0,7 B4: TÝnh l­¬ng cho tõng c«ng nh©n L­¬ng s¶n phÈm cña 1 c«ng nh©n = Sè ngµy c«ng thùc tÕ x §¬n gi¸ ngµy c«ng s¶n phÈm cña c«ng nh©n VÝ dô: TÝnh l­¬ng cho 1 c«ng nh©n cña ph©n x­ëng may quý IV/2003 B1: X¸c ®Þnh quü l­¬ng cña ph©n x­ëng may quý IV/2003. C¨n cø vµo b¶ng b¸o c¸o s¶n l­îng cña ph©n x­ëng May ta cã: Trong ®ã: S¶n phÈm §¬n gi¸ Lo¹i cao : 52.919 (s¶n phÈm) Lo¹i trung : 69.071 (s¶n phÈm) Lo¹i thÊp : 3.000 (s¶n phÈm) 1.285,41 (®) 1.224,2 (®) 1.094,12 (®) Tæng quü l­¬ng ph©n x­ëng may = 52.919 x 1.285,41 + 69.071 x 1.224,5 + 3.000 x 1.094,12 = 155.861.690 (®) B2: X¸c ®Þnh ngµy c«ng quy ®æi. Dùa vµo ngµy lµm viÖc thùc tÕ vµ hÖ sè quy ®æi, tÝnh ngµy c«ng quy ®æi cña ph©n x­ëng may lµ : 15.844 (c«ng). B3: X¸c ®Þnh ®¬n gi¸ ngµy c«ng ®èi víi tõng bËc c«ng nh©n C«ng nh©n lo¹i 1 = 155.861.690 = 9.851 (®) 15.844 C«ng nh©n lo¹i 2 = 9.851 x 0,9 = 8.865,9 (®) C«ng nh©n lo¹i 3 = 9.851 x 0,8 = 7.880,8 (®) C«ng nh©n lo¹i 4 = 9.851 x 0,7 = 6.895,7 (®) B4: X¸c ®Þnh l­¬ng s¶n phÈm cho tõng c«ng nh©n. - TÝnh l­¬ng s¶n phÈm cho c«ng nh©n: NguyÔn ThÞ Nga H­ëng l­¬ng ®¬n gi¸ lo¹i 1 : 3222 Ngµy c«ng quy ®æi : 39 L­¬ng s¶n phÈm cña NguyÔn ThÞ Nga : 39 x 9.851 = 384.189 (®) - TÝnh l­¬ng s¶n phÈm cho c«ng nh©n: TrÇn Hoµi Thu H­ëng l­¬ng ®¬n gi¸ lo¹i 1 : 3.565 Ngµy c«ng quy ®æi : 40 L­¬ng s¶n phÈm cña TrÇn Hoµi Thu : 40 x 8.865,9 = 354.636 (®) B¶ng tÝnh l­¬ng s¶n phÈm ®­îc tr×nh bµy nh­ sau: STT Hä vµ tªn M· sè BËc thî PhÐp S¶n phÈm C«ng TiÒn HÖ sè §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 NguyÔn ThÞ Nga 3.222 1 39 9.851 384.189 2 TrÇn Hoµi Thu 3.565 2 40 8.865,9 354.636 … … … … … … Ngoµi tiÒn l­¬ng chÝnh ra, c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt cßn ®­îc h­ëng phô cÊp thªm giê. L­¬ng s¶n phÈm, phô cÊp thªm giê… sÏ ph¶n ¸nh vµo b¶ng thanh to¸n l­¬ng råi tõ ®ã kÕ to¸n lËp b¶ng tæng hîp l­¬ng.Sau ®ã c¨n cø b¶ng thanh to¸n l­¬ng ®­îc lËp. KÕ to¸n tiÕn hµnh lËp b¶ng ph©n bæ sè1 - B¶ng ph©n bæ l­¬ng vµ BHXH. C¨n cø sè liÖu ë b¶ng nµy kÕ to¸n x¸c ®Þnh kho¶n nh­ sau: Nî TK 622 : 2.179.154.316 Cã TK 334: 2.179.154.316 BHXH, BHYT, KPC§ còng lµ mét yÕu tè quan träng ®¶m b¶o lîi Ých cña ng­êi lao ®éng khi èm ®au, tai n¹n lao ®éng, thai s¶n… T¹i nhµ m¸y tû lÖ trÝch BHXH, BHYT, KPC§ nh­ sau: PhÇn trÝch theo l­¬ng lµ 25% trªn tiÒn l­¬ng, trong ®ã 19% tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt vµ 6% trõ vµo l­¬ng 19% mµ nhµ m¸y ph¶i chÞu ®­îc tÝnh nh­ sau: - BHXH: TrÝch 15% theo l­¬ng chÝnh cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. - BHYT: TrÝch 2% theo l­¬ng chÝnh cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. - KPC§: TrÝch 2% theo l­¬ng chÝnh cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. Theo sè liÖu cña b¶ng ph©n bæ sè 1, kÕ to¸n ®Þnh kho¶n nh­ sau: Nî TK 622 : 255.627.845 Cã TK 338 : 255.627.845 Chi tiÕt: TK 338 (2) : 26.908.194 TK 338 (3) : 201.811.457 TK 338 (4) : 26.908.194 Sau ®ã kÕ to¸n tËp hîp tÊt c¶ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ®Ó ghi vµo b¶ng ph©n bæ sè 1 vµ chuyÓn sang cho kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cña nhµ m¸y ®­îc tËp hîp th¸ng ®Çu n¨m 2003 lµ: Nî TK622 : 2.434.782.161 Cã TK 334 : 2.179.154.316 Cã TK 338 : 255.627.845 BiÓu sè 2: B¶ng ph©n bæ sè 1 B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ kho¶n b¶o hiÓm (Quý 4 n¨m 2003) §¬n vÞ : ®ång STT Ghi cã TK §èi t­îng sö dông TK 334 - Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn TK 338 - Ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c L­¬ng chÝnh C¸c kho¶n kh¸c Céng cã TK 334 KPC§ (3382) BHXH (3383) BHYT (3384) Céng cã TK 338 1 TK 622: CPNCTT 1.345.409.711 833.744.605 2.179.154.316 26.908.194 201.811.457 26.908.194 255.627.845 2 TK 627: CPSXC 269.081.955 167.148.922 436.230.877 5.381.639 40.362.293 5.381.639 51.125.571 3 TK 642: CP QLDN 179.387.970 111.432.614 290.820.584 3.586.385 26.897.889 3.586.385 34.070.659 Céng 1.793.879.636 1.112.326.141 2.906.205.777 35.876.218 269.071.639 35.876.218 340.824.075 TK 334: PTCNV 89.693.982 35.877.593 4 5% BHXH 89.693.982 1% BHYT 35.877.593 KÕ to¸n ghi sæ (Ký - hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký - hä tªn) C¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n b¶o hiÓm kÕ to¸n vµo sæ c¸i TK 622. BiÓu sè 03. Nhµ m¸y giÇy Phóc yªn Sè c¸i TK 622 (Quý 4 n¨m 2003) §¬n vÞ tÝnh: §ång Ghi cã TK TK 334 TK 338 (2) TK 338 (3) TK 338 (4) Céng Nî Céng cã D­ ®Çu kú P/S trong kú 2.179.154.316 26.908.194 201.811.457 26.908.194 2.434.782.161 K/c chi phÝ NVL 2.434.782.161 Céng ph¸t sinh 2.434.782.161 2.434.782.161 D­ cuèi kú KÕ to¸n ghi sæ (Ký - hä tªn) KÕ to¸n tr­êng (Ký - hä tªn) c. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung Chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn c«ng viÖc phôc vô, qu¶n lý s¶n xuÊt trong ph¹m vi c¸c ph©n x­ëng, bé phËn, tæ ®éi s¶n xuÊt… nh­ chi phÝ vÒ tiÒn c«ng, vÒ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô, khÊu hao TSC§ vµ c¸c chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn. Chi phÝ s¶n xuÊt chung ph¶i ®­îc tËp hîp theo tõng ®Þa ®iÓm ph¸t sinh chi phÝ. ë nhµ m¸y giÇy Phóc Yªn, ®Ó h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung kÕ to¸n sö dông TK 627 - chi phÝ s¶n xuÊt chung, chi tiÕt cho tõng ®èi t­îng bao gåm: TK 627 (1): Chi phÝ vÒ nh©n viªn ph©n x­ëng TK 627 (2): Chi phÝ vÒ vËt liÖu TK 627 (3): chi phÝ vÒ c«ng cô dông cô TK 627 (4): Chi phÝ vÒ khÊu hao TSC§ ë ph©n x­ëng TK 627 (5): Chi phÝ vÒ dÞch vô mua ngoµi TK 627 (6): Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn C1: Chi phÝ vÒ nh©n viªn ph©n x­ëng Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý ph©n x­ëng lµ c¸c kho¶n l­¬ng, kho¶n trÝch theo l­¬ng (BHXH, BHYT, KPC§) cña bé phËn qu¶n lý ë ph©n x­ëng nh­: qu¶n ®èc ph©n x­ëng, tæ tr­ëng,… hµng th¸ng kÕ to¸n tiÒn l­¬ng c¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n l­¬ng cho bé phËn qu¶n lý ph©n x­ëng cña c¸c nh©n viªn kinh tÕ ph©n x­ëng tÝnh to¸n vµ göi lªn, ®ång thêi viÖc trÝch lËp c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng còng tÝnh to¸n t­¬ng tù nh­ ®èi víi nh©n viªn s¶n xuÊt. C¸c nh©n viªn qu¶n lý ph©n x­ëng còng nh­ c¸c nh©n viªn hµnh chÝnh sù nghiÖp ë nhµ m¸y ®Òu ®­îc h­ëng l­¬ng tÝnh theo thêi gian. TiÒn l­¬ng thêi gian ph¶i tr¶ = Sè ngµy lµm viÖc thùc tÕ trong th¸ng x §¬n gi¸ l­¬ng thêi gian 1 ngµy c«ng Ngoµi ra ë 1 sè chøc vô cßn ®­îc h­ëng l­¬ng tr¸ch nhiÖm c¨n cø trªn chøc vô mµ hä ®¶m nhiÖm, còng nh­ nh©n viªn s¶n xuÊt hä ®­îc h­ëng l­¬ng nghØ phÐp, nghØ lÔ tÕt. §¬n gi¸ ngµy c«ng = §¬n gi¸ ngµy c«ng b×nh qu©n trong tæ x HÖ sè l­¬ng ngµy c«ng HÖ sè l­¬ng ®­îc quy ®Þnh nh­ sau: + Qu¶n ®èc = L­¬ng b×nh qu©n ngµy c«ng tæ tr­ëng trong tæ x 1,2 + Tæ tr­ëng = L­¬ng b×nh qu©n ngµy c«ng trong tæ x 1,1 + VËt liÖu = L­¬ng b×nh qu©n ngµy c«ng trong tæ x 1,05 L­¬ng tr¸ch nhiÖn: + Tæ tr­ëng = 10% L­¬ng b×nh qu©n c«ng nh©n trong tæ + Tæ phã = 6% L­¬ng b×nh qu©n c«ng nh©n trong tæ + Qu¶nn ®èc = B×nh qu©n l­¬ng tr¸ch nhiÖm cña tæ tr­ëng x 1,5 + Phã qu¶n ®èc = B×nh qu©n l­¬ng tr¸ch nhiÖm cña tæ phã x 2 Trong kú nÕu s¶n phÈm s¶n xuÊt ra cµng t¨ng th× ®¬n gi¸ ngµy c«ng cña c«ng nh©n trong tæ sÏ t¨ng do vËy l­¬ng tr¶ cho c¸n bé qu¶n lý còng t¨ng. ViÖc tËp hîp tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña khèi qu¶n lý ph©n x­ëng còng t­¬ng tù nh­ viÖc tËp hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. C¨n cø vµo kho¶n tiÒn tr¶ cho c¸n bé qu¶n lý, kÕ to¸n còng ph¶n ¸nh vµo "B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng. Thùc tÕ trong IV cña n¨m 2003 chi phÝ vÒ nh©n viªn ph©n x­ëng ®­îc tËp hîp vµ h¹ch to¸n nh­ sau: Nî TK 627 : 487.356.450 Cã TK 334: 436.230.879 Cã TK 338: 51.125.571 Chi tiÕt TK 338 (2) : 5.381.639 TK 338 (3): 40.362.293 TK 338 (4): 5.381.639 Sè liÖu nµy ®­îc kÕ to¸n ghi vµo nhËt ký chøng tõ sè 7 vµ vµo sæ c¸i TK 627. C2: Chi phÝ vÒ vËt liÖu, c«ng cô dông cô dïng cho qu¶n lý ph©n x­ëng T¹i nhµ m¸y giÇy Phóc Yªn vËt liÖu xuÊt dïng phôc vô cho s¶n xuÊt ë c¸c ph©n x­ëng cã nhiÒu lo¹i nh­ng mçi giai ®o¹n c«ng nghÖ ®Òu sö dông c¸c vËt liÖu phô kh¸c nhau. Giai ®o¹n chÆt sö dông dao chÆt, phÊn…giai ®o¹n may cÇn chØ, suÊt, dÇu, m¸y may, t¹i bé phËn ®ãng gãi sö dông tói nilon, thïng catton…Do ®Æc ®iÓm c¸c lo¹i vËt liÖu nµy cã nhiÒu lo¹i kh¸c nhau sö dông cho c¸c ®èi t­îng kh¸c nhau, cã nhiÒu quy c¸ch, kÝch cì. + C«ng cô dông cô phôc vô s¶n xuÊt chung ë c¸c ph©n x­ëng gåm c¸c lo¹i nh­ sau: thiÕt bÞ ®iÖn, g¨ng tay, khÈu trang, quÇn ¸o b¶o hé, gi¸ ®ì…., chi phÝ c«ng cô dông cô ®­îc tËp hîp trùc tiÕp cho tõng ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ vµ ®­îc tËp hîp theo chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh. C«ng cô dông cô ë nhµ m¸y th­êng cã gi¸ trÞ thÊp, thêi gian sö dông ng¾n, v× thÕ gi¸ trÞ c«ng cô dông cô xuÊt dïng ®Òu ®­îc ph©n bæ 1 lÇn (ph©n bæ 100%) vµo chi phÝ s¶n xuÊt mµ kh«ng ph©n bæ dÇn trªn TK 142 - Chi phÝ tr¶ tr­íc. + Chi phÝ nhiªn liÖu cña nhµ m¸y lµ c¸c kho¶n chi phÝ chi ra ®Ó mau nhiªn liÖu cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chung nh­: chi phÝ mua x¨ng, dÇu, than, chi phÝ nµy chiÕm tû träng t­¬ng ®èi trong khi phÝ nguyªn vËt liÖu. + Chi hÝ phô tïng thay thÕ: lµ kho¶n chi ra ®Ó mua s¾m phô tïng thay thÕ nh­: æ m¸y, d©y cuaron, b»ng chuyÒn giÇy. + Chi phÝ vËt liÖu x©y dùng: lµ c¸c kho¶n phôc vô c«ng t¸c x©y dùng nh­ viÖc söa ch÷a nhµ cöa. TÊt c¶ c¸c chi phÝ trªn ®Òu ®­îc tËp hîp vµo TK 627 - chi phÝ s¶n xuÊt chung. H»ng ngµy kÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c phiÕu nhËp, xuÊt kho vËt liÖu, c«ngn cô dông cô cho c¸c ®èi t­îng sö dông trong toµn doanh nghiÖp ®Ó ghi vµo sæ chi tiÕt vËt t­ vµ c«ng cô dông cô vµ chuyÓn sang ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Trong thùc tÕ, quý IV cña n¨m 2003 ®Ó phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt chung ë c¸c ph©n x­ëng th× gi¸ trÞ vËt liÖu phô tiªu hao (TK 152.2) lµ : 10.641.270, gi¸ trÞ thùc tÕ phô tïng thay thÕ (TK 152.4) lµ 21.304.268, gi¸ trÞ thùc tÕ c«ng cô dông cô xuÊt dïng lµ 35.273.800 c¸c sè liÖu nµy ®­îc kÕ to¸n ghi vµo b¶ng chi tiÕt vËt t­ vµ c«ng cô dông cô. KÕ to¸n ®Þnh kho¶n. Nî TK 627: 67.219.338 Cã TK 152: 31.945.538 (Chi tiÕt TK 152 (2): 10.641.270 TK 152 (4): 21.304.268 Cã TK 153.35.273.800 B¶ng chi tiÕt vËt t­ c«ng cô dông cô ë nhµ m¸y ®­îc tr×nh bµy nh­ sau: BiÓu sè 04. Nhµ m¸y giÇy Phóc yªn B¶ng chi tiÕt vËt t­ vµ c«ng cô dông cô (Quý IV n¨m 2003) TK nî TK cã TK 152 - NV, VL TK 153 - CCDC TK 627 31.945.538 35.273.800 TK 642 4.992.096 9.256.458 TK 641 5.365.254 Céng 36.937.634 49.895.521 Ng­êi lËp biÓu (Ký - hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký - hä tªn) Tõ sè liÖu ë b¶ngn chi tiÕt kÕ to¸n vµo b¶ng kª sè 3, nhËt ký chøng tõ sè 7, sæ c¸i TK 627. BiÓu sè 05. Nhµ m¸y giÇy Phóc yªn B¶ng kª sè 3 TÝnh gi¸ thµnh vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô (TK 152.153) (Quý IV n¨m 2003) §¬n vÞ tÝnh: §ång STT ChØ tiªu TK 152 - NV, VL TK 153 - CCDC H¹ch to¸n Thùc tÕ H¹ch to¸n Thùc tÕ 1 I. D­ ®Çu kú 2 II. Ph¸t sinh trong kú 36.937.634 49.895.512 3 - Tõ NKCT sè 1 (cã TK 111) 36.937.634 49.895.512 4 - Tõ NKCT sè 2 (cã TK 112) 5 - Tõ NKCT sè 5 (cã TK 331) 6 - Tõ NKCT sè 6 (cã TK 151) 7 - Tõ NKCT sè 7 (cã TK 154) 8 - Tõ NKCT kh¸c 9 III. Tæng d­ ®Çu kú vµ P/sinh trong kú 36.937.634 49.895.512 10 IV. HÖ sè chªnh lÖch 11 V. XuÊt trong kú 36.937.634 49.895.512 12 VI. Tån cuèi kú KÕ to¸n ghi sæ (Ký - hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký - hä tªn) C3: KÕ to¸n khÊu hao chi phÝ TSC§ Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, viÖc trÝch khÊu hao TSC§ chÝnh lµ viÖc lµm cÇn thiÕt ®Ó thu håi, ®Çu t­ vèn sau 1 kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh, t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp cã thÓ ®æi míi, n©ng cÊp TSC§ phôc vô t¸i s¶n xuÊt më réng. Kho¶n môc nµy ®­îc tËp hîp vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung bao gåm toµn bé TSC§ ®ang ®­îc sö dông trùc tiÕp s¶n xuÊt t¹i ph©n x­ëng: nhµ x­ëng, m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn vËn t¶i vµ 1 sè tµi s¶n kh¸c…ph¹m vi tÝnh khÊu hai TSC§ ë nhµ m¸y hiÖn nay lµ tÊt c¶ c¸c TSC§ hiÖn cã. Thêi gian tÝnh khÊu hao theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc. Trong qu¸ tr×nh sö dông TSC§ bÞi mßn dÇn vµ nh÷ng hiÖn tr­îng kh¸ch quan lµm gi¶m gi¸ trÞ cña tµi s¶n. PhÇn gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§ ®­îc chuyÓn dÇn tõng phÇn vµo gi¸ trÞ cña s¶n phÈm d­íi h×nh thøc khÊu hao TSC§, ®ång thêi nh»m thu håi l¹i gi¸ trÞ ®· hao mßn cña TSC§ ®Ó tiÕp tôc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. HiÖn nay viÖc tÝnh khÊu hao TSC§ ë nhµ m¸y giÇy Phóc Yªn ®­îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh 166 - 1999 Q§/BTC cña Bé tµi chÝnh ban hµnh. §Ó khÊu hao TSC§ trong kú, tr­íc hÕt kÕ to¸n c¨n cø vµo quy ®Þnh trong chÕ ®é cña nhµ n­íc ban hµnh x¸c ®Þnh thêi gian khÊu hao ®èi víi tõng lo¹i, tõng nhãm tµi s¶n. §ång thêi c¨n cø vµo t×nh h×nh TSC§ hiÖn cã, kÕ ho¹ch ®Çu t­ mua s¾m tµi s¶n, kÕ ho¹ch huy ®éng tµi s¶n trong n¨m ®Ó ®¹t kÕ ho¹ch khÊu hao TSC§ cho tõng nhãm, tõng lo¹i nguån vèn (vèn ng©n s¸ch, vèn tù bæ sung, nguån kh¸c) vµ cho ®èi t­îng sö dông TSC§ nh­: Phôc vô cho qu¶n lý chung cña nhµ m¸y, cho tõng ph©n x­ëng. X¸c ®Þnh møc khÊu hao trung b×nh hµng n¨m cho TSC§ theo tõng c«ng thøc sau: Møc khÊu hao trung b×nh h»ng n¨m = Nguyªn gi¸ TSC§ Thêi gian sö dông TSC§ Do ë nhµ m¸y tiÕn hµnh trÝch khÊu hao TSC§ vµ ph©n bæ chi phÝ hao mßn cho c¸c ®èi t­îng sö dông theo kú nªn møc khÊu hao c¬ b¶n hµng kú ®­îc x¸c ®Þnh. Møc khÊu hao TSC§ trung b×nh trong kú = Møc khÊu hao trung b×nh n¨m 2 C«ng thøc nµy chØ ¸p dông trong ®iÒu kiÖn TSC§ cña nhµ m¸y trong suèt c¶ n¨m kh«ng cã sù biÕn ®éng t¨ng hay gi¶m. Trong thùc tÕ ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, nhµ m¸y cßn ra søc thay thÕ mãc thiÕt bÞ cò b»ng nh÷ng m¸y mãc nhËp ngo¹i. V× vËy trong n¨m TSC§ cã sù biÕn ®æi. §Ó x¸c ®Þnh møc khÊu hao 1 kú dùa vµo c«ng thøc sau: Møc khÊu hao kú nµy = Møc khÊu hao kú tr­íc + Møc khÊu hao t¨ng trong kú - Møc khÊu hao gi¶m trong kú Trong ®ã møc khÊu hao trong kú ®­îc tÝnh khÊu hao b¾t ®Çu tõ kú nµy, møc khÊu hao gi¶m lµ cña TSC§ b¾t ®Çu kh«ng tÝnh khÊu hao tõ kú nµy, hay TSC§ b¾t ®Çu kh«ng sö dông chê thanh lý trong kú nµy th× kú sau míi tÝnh khÊu hao hay th«i trÝch khÊu hao (®èi víi TSC§ gi¶m). Cuèi kú dùa vµo b¶ng tÝnh vµ b¶ng ph©n bæ khÊu hao cña kú tr­íc, c¨n cø vµo b¶ng kª TSC§ vÒ nh÷ng tµi s¶n b¾t ®Çu ®­îc ®­a vµo sö dông hay thanh lý tõ kú tr­íc, kÕ to¸n TSC§ tÝnh to¸n x¸c ®Þnh møc khÊu hao cña tõng bé phËn vµ tiÕn hµnh lËp b¶ng ph©n bæ khÊu hao. BiÓu sè 06. Nhµ m¸y giÇy Phóc yªn B¶ng ph©n bæ sè 3 B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§ (Quý IV n¨m 2003) §¬n vÞ tÝnh: §ång STT ChØ tiªu Thêi gian sö dông N¬i sö dông toµn nhµ m¸y Bé phËn qu¶n lý Bé phËn s¶n xuÊt Nguyªn gi¸ KhÊu hao 1 Sè KH kú tr­íc 278.890.156 80.635.681 198.236.475 2 Sè KH gi¶m kú nµy 16.091.669 - Thanh lý 1 thiÕt bÞ SX 8 225.283.360 16.091.669 16.091.669 3 Sè KH t¨ng kú nµy 870.935.360 53.509.520 - Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i 7 322.826.000 23.059.000 23.059.000 - M¸y mãc thiÕt bÞ 9 548.109.360 30.450.520 30.450.520 4 Sè KH trÝch trong kú 316.308.007 87.621.012 228.686.995 KÕ to¸n ghi sæ (Ký - hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký - hä tªn) C4: KÕ to¸n chi phÝ dÞch vô mua ngoµi ë Nhµ m¸y giÇy Phóc Yªn kh«ng cã ph©n x­ëng s¶n xuÊt ®iÖn, n­íc phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh nªn nhµ m¸y ph¶i mua ngoµi. Mçi ph©n x­ëng, phßng ban ®Òu cã ®ång hå ®o diÖn nªn chi phÝ ®iÖn ®­îc tËp hîp trùc tiÕp cho tõng bé phËn sö dông theo sè thùc tÕ trªn ®ång hå ®o ®iÖn vµ ®¬n gi¸ 1kw ®iÖn. Hµng th¸ng chi nh¸nh ®iÖn xuèng kiÕm tra sè ®iÖn sö dông vµ tÝnh tiÒn ®iÖn mµ nhµ m¸y ph¶i tr¶. Nhµ m¸y thanh to¸n tiÒn ®iÖn cho chi nh¸nh ®iÖn Mª Linh b»ng tiÒn mÆt. VÒ tiÒn n­íc: Nhµ m¸y chØ cã 1 ®ång hå ®o n­íc, hµng th¸ng c«ng ty cÊp n­íc ®Õn kiÓm tra sè sö dông, nhµ m¸y thanh to¸n tiÒn n­íc b»ng tiÒn mÆt. C¨n cø vµo ho¸ ®¬n tiÒn ®iÖn, n­íc kÕ to¸n ghi vµo sæ c¸i TK 627. Trong quý II n¨m 1003 tiÒn ®iÖn, n­íc ph¶i nép cho Nhµ m¸y lµ 35.850.000®ång. KÕ to¸n h¹ch to¸n nh­ sau: Nî TK 627 : 35.850.000 Cã TK 111: 35.850.000 C5: KÕ to¸n chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn §Ó phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ngoµi nh÷ng kho¶n chi phÝ kÓ trªn, ë nhµ m¸y cßn ph¸t sinh mét sè kho¶n chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn nh­: Chi phÝ vËn chuyÓn hµng ho¸, söa ch÷a m¸y mãc,… Thùc tÕ trong quý IV cña n¨m 2003 Nhµ m¸y cã c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh b»ng tiÒn mÆt lµ: 530.524.38 ®ång (B¶o hé lao ®éng: 67.761.970 ®ång, chi phÝ vËn chuyÓn hµng ho¸: 462.726.419®), b»ng tiÒn göi ng©n hµng lµ 150.320.000® (söa ch÷a m¸y mãc). KÕ to¸n h¹ch to¸n nh­: Nî TK 627: 680.844.389 Cã TK 111: 530.524.389 Cã TK 112: 150.320.000 * Trªn ®©y lµ toµn bé c¸c yªu tè cña chi phÝ s¶n xuÊt chung mµ Nhµ m¸y tËp hîp ®­îc trong quý IV cña n¨m 2003. Toµn bé c¸c kho¶n chi phÝ nµy ®­îc kÕ to¸n ph¶n ¸nh sæ c¸i TK 627 nh­ sau: BiÓu sè 07: Nhµ m¸y giÇy Phóc yªn Phßng kÕ to¸n Sæ c¸i (Quý IV n¨m 2003) §¬n vÞ tÝnh: §ång Ngµy ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè ph¸t sinh Sè Ngµy Nî Cã L­¬ng nh©n viªn qu¶n lý 334 436.230.879 BHXH 3383 40.362.293 BHYT 3384 5.381.639 KPC§ 3382 5.381.639 Nguyªn vËt liÖu 152 36.937.634 C«ng cô dông cô 153 49.895.512 KhÊu hao TSC§ 214 316.308.007 Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi 111 35.850.000 Chi phÝ vËn chuyÓn h2 111 462.762.419 Söa ch÷a m¸ymãc 112 150.320.000 B¶o hé lao ®éng 111 67.761.970 KÕt chuyÓn chi phÝ SXC 154 1.637.191.992 Céng ph¸t sinh 1.637.191.992 KÕ to¸n ghi sæ (Ký - hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký - hä tªn) d. KÕ to¸n chi phs s¶n xuÊt toµn nhµ m¸y TÊt c¶ c¸c chi phÝ s¶n xuÊt cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng chÝnh cña nhµ m¸y ®­îc h¹ch to¸n ë tµi kho¶n nµo còng ®­îc tËp hîp vµo bªn nî TK 154 - chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang. ë nhµ m¸y ¸p dông ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn nªn sö dông TK 154 ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cho toµn nhµ m¸y ®­îc chi tiÕt thµnh nh÷ng TK sau. TK 154 (1) : chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang ë ph©n x­ëng chÆt. TK 154 (2) : chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang ë ph©n x­ëng in. TK 154 (3) : chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang ë ph©n x­ëng ®Õ. TK 154 (4) : chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang ë ph©n x­ëng may. TK 154 (5) : chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang ë ph©n x­ëng thµnh h×nh. Cuèi quý IV n¨m 2003 tÊt c¶ c¸c sè liÖu trªn c¸c b¶ng ph©n bæ vµ c¸c chøng tõ cã liªn quan ®­îc kÕt chuyÓn sang tµi kho¶n 154. KÕ to¸n h¹ch to¸n nh­ sau: - KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Nî TK 154: 2.434.782.161 Nî TK 154.1: 296.783.189 Nî TK 154.2: 323.456.420 Nî TK 154.3: 358.730.458 Nî TK 154.4: 657.127.120 Nî TK 154.5: 798.687.974 Cã TK 622: 2.434.782.161 - KÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung. Nî TK 154: 1.637.191.992 Nî TK 154.1: 245.124.587 Nî TK 154.2: 165.452.147 Nî TK 154.3: 323.102.594 Nî TK 154.4: 536.148.143 Nî TK 154.5: 367.364.521 Cã TK 627: 1.637.1910521 - KÕt chuyÓn chi phÝ s¶n phÈm dë dang Nî TK 155: 4.071.974.153 Cã TK 154: 4.071.974.153 C¨n cø vµo sè liÖu h¹ch to¸n trªn, kÕ to¸n vµo sæ chi tiÕt vµ sæ c¸i TK 154 BiÓu sè 08. Nhµ m¸y giÇy Phóc yªn Sæ chi tiÕt Tk 154 Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang (Quý IV n¨m 2003) §¬n vÞ tÝnh: §ång Ngµy ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i Tµi kho¶n ®èi øng Tæng sè Ghi nî TK Sè Ngµy Ph©n bæ P. X chÆt P.X . In P. X. §Õ P. X may P.X thµnh h×nh Chi phÝ NVL trùc tiÕp 621 - - - - - - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 622 2.434.782.161 296.783.189 323.456.420 358.730.458 657.124.120 798.687.974 Chi phÝ s¶n xuÊt chung 627 1.637.191.992 245.1240587 165.452.147 323.102.594 536.145.143 367.364.521 Céng 4.071.974.153 541.907.776 488.908.567 681.833.052 1.193.272.263 1.166.052.495 KÕ to¸n ghi sæ (Ký - hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký - hä tªn) BiÓu sè 09. Nhµ m¸y giÇy Phóc yªn Sæ c¸i tk 154 (Quý IV n¨m 2003) §¬n vÞ tÝnh: §ång Ngµy ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè ph¸t sinh Sè Ngµy Nî cã D­ ®Çu kú KÕt chuyÓn CPNVL TT 621 KÕt chuyÓn CPNC TT 622 2.434.782.161 KÕt chuyÓn CPSXC 627 1.637.191.992 NhËp kho thµnh phÈm 155 4.071.974.153 Céng ph¸t sinh 4.071.974.153 4.071.974.153 D­ cuèi kú KÕ to¸n ghi sæ (Ký - hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký - hä tªn) * Ngoµi 2 kho¶n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung, ë nhµ m¸y cßn cã kho¶n chi phÝ tr¶ tr­íc ®­îc ph¶n ¸nh trªn TK 142, TK 142 ®­îc dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n chi phÝ thùc tÕ ®· ph¸t sinh nh­ng liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña nhiÒu kú h¹ch to¸n nªn ch­a tÝnh hÕt vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh mµ ph¶i ph©n bæ dÇn cho c¸c kú h¹ch to¸n tiÕp theo. C¸c kho¶n chi phÝ tr¶ tr­íc ë nhµ m¸y bao gåm: - Chi phÝ söa ch÷a lín m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô cho s¶n xuÊt nh­: chi phÝ söa ch÷a m¸y b¬m n­íc, xuÊt dïng c«ng cô cã gi¸ trÞ lín. - Chi phÝ chi söa ch÷a lín nhµ x­ëng nh­: Chi phÝ gia c«ng l¾p trÇn, chèng dét thÊm…. Khi cã c¸c chi phÝ ph¸t sinh, c¨n cø vµo chøng tõ hîp lÖ kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi sæ tËp hîp toµn bé chi phÝ tr¶ tr­íc ph¸t sinh vµ ®Þnh kú tiÕn hµnh ph©n bæ. ViÖc ph©n bæ chi phÝ tr¶ tr­íc trong kú ®­îc tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt theo c«ng thøc sau: Chi phÝ tr¶ tr­íc ph©n bæ trong kú = Chi phÝ tr¶ tr­íc cÇn ph©n bæ Sæ kú ph©n bæ Sau khi x¸c ®Þnh ®­îc chi phÝ tr¶ tr­íc trong kú, ®­îc sù cho phÐp cña tæng c«ng ty, nhµ m¸y kÕt chuyÓn trùc tiÕp kho¶n chi phÝ nµy vµo tæng chi phÝ s¶n xuÊt trong kú, kÕ to¸n h¹ch to¸n nh­ sau: Nî TK 154: 184.512.224 Cã TK 142: 184.512.224 C¨n cø vµo sè liÖu trªn b¶ng ph©n bæ c¸c NKCT liªn quan kh¸c, c¸c sæ kÕ to¸n, kÕ to¸n ghi vµo b¶ng kª s« 4, råi vµo NKCT sè 7 ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh toµn nhµ m¸y. BiÓu sè 10: Nhµ m¸y giÇy Phóc yªn B¶ng kª sè 4 TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo ph©n x­ëng (Dïng cho c¸c TK 154. 621. 622. 627) (Quý IV n¨m 2003) §¬n vÞ tÝnh: §ång STT C¸c TK ghi cã C¸c TK ghi nî TK 152 TK 153 TK 214 TK 334 TK 338.2 TK 338.3 TK 338.4 TK 621 TK 622 TK 627 C¸c TK ph¶n ¸nh ë c¸c NCKT # Tæng céng chi phÝ NKCT sè 1 (TK 111) NKCT sè 2 (TK 112) 1 TK 154 2.434.782.161 1.637.191.992 4.071.974.153 TK 154.1 296.783.189 245.124.587 541.907.776 TK 154.2 323.456.420 165.452.147 488.908.567 TK 154.3 358.730.458 323.102.594 681.833.052 TK 154.4 657.124.120 536.148.143 1.193.272.263 TK 154.5 798.687.974 367.364.521 1.1666.052.495 2 TK 621 3 TK 622 2.179.154.316 26.908.194 201.811.457 26.908.194 2.434.782.161 4 TK 627 31.945.538 35.273.800 316.308.007 43.230.879 5.381.639 40.362.293 5.381.639 566.374.389 150.320.000 1.637.191.992 Céng 31.945.538 35.273.800 316.308.007 2.615.385.195 32.289.833 242.173.750 32.289.833 2.434.782.161 1.637.191.992 566.374.389 150.320.000 8.143.948.306 KÕ to¸n ghi sæ (Ký - hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký - hä tªn) BiÓu sè 11: NhËt ký chøng tõ sè 7 PhÇn I: TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh toµn doanh nghiÖp (Quý IV n¨m 2003) §¬n vÞ tÝnh: §ång STT C¸c TK ghi cã C¸c TK ghi nî TK 152 TK 153 TK 214 TK 334 TK 338.2 TK 338.3 TK 338.4 TK 622 TK 627 C¸c TK ph¶n ¸nh ë c¸c NCKT # Tæng céng chi phÝ NKCT sè 1 NKCT sè 2 1 TK 154 2.434.782.161 1.637.191.992 4.071.974.153 TK 154.1 296.783.189 245.124.587 541.907.776 TK 154.2 323.456.420 165.452.147 488.908.567 TK 154.3 358.730.458 323.102.594 681.833.052 TK 154.4 657.124.120 536.148.143 1.193.272.263 TK 154.5 798.687.974 367.364.521 1.166.052.495 2 TK 631 184.512.224 184.512.224 3 TK 622 2.434.782.161 4 TK 622 2.179.154.316 201.811.457 26.908.194 1.637.191.992 TK 627 31.945.538 35.273.800 316.308.007 436.230.879 40.362.293 5.381.639 566.374.389 150.320.000 8.328.460.530 Céng A 184.512.224 31.945.538 35.273.800 316.308.007 2.615.385.195 32.289.833 32.289.833 2.434.782.161 1.637.191.992 566.374.389 150.320.000 15.598.554 TK 641 4.992.096 9.256.458 1.350.000 489.057.600 TK 642 136.187.067 290.820.000 3.586.385 3.586.385 720.000 21.029.874 6.230.000 504.656.154 Céng B 184.512.224 4.992.096 9.256.458 136.187.067 290.820.000 3.586.385 3.586.385 2.434.782.161 1.637.191.992 2.070.000 21.029.874 6.230.000 8.833.116.684 Céng A + B 184.512.224 36.937.634 44.530.258 452.495.074 2.906.205.195 35.876.218 35.876.218 2.434.782.161 1.637.191.992 3.420.000 171.349.874 6.230.000 3. KÕ to¸n ghi sæ (Ký - hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký - hä tªn) 2. §¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë ë Nhµ m¸y giÇy Phóc Yªn - S¶n phÈm lµm dë ë nhµ m¸y cã 1 sè d¹ng sau: + S¶n ph¶m d¹ng b¸n thµnh phÈm may (ch­a cã nh·n m¸c). + S¶n phÈm b¸n thµnh phÈm thµnh h×nh (ch­a ®ãng gãi). MÆc dï vËy nhµ m¸y kh«ng tæ chøc ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú. Do nhµ m¸y s¶n xuÊt s¶n phÈm theo ®¬n ®Æt hµng, s¶n xuÊt hÕt vµ xong ®ît nµy lµ hoµn thµnh ®¬n ®Æt hµng, s¶n phÈm kh«ng thÓ chuyÓn sang ®Ó s¶n xuÊt tiÕp mÆt hµng kh¸c nªn s¶n phÈm lµm dë cuèi kú ë nhµ m¸y lµ rÊt Ýt hoÆc kh«ng cã. 3. Tæ chøc c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë Nhµ m¸y giÇy Phóc Yªn 3.1. C«ng t¸c qu¶n lý tÝnh gi¸ thµnh ë nhµ m¸y Khi nhËn ®­îc mét ®¬n ®Æt hµng míi, nhµ m¸y sÏ tiÕn hµnh s¶n xuÊt mÉu, nÕu ®­îc chÊp nhËn míi tiÕn hµnh s¶n xuÊt hµng lo¹t. Bëi vËy khi b¾t ®Çu s¶n xuÊt 1 s¶n phÈm theo ®¬n ®Æt hµng nµo ®ã phßng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, phßng nhËp khÈu sÏ tiÕn hµnh lËp kÕ ho¹ch cho tõng lo¹i s¶n phÈm trong kú. Cuèi kú trªn c¬ së toµn bé chi phÝ ®· tËp hîp ®­îc kÕ to¸n tÝnh gi¸ thµnh cña toµn bé s¶n phÈm hoµn thµnh trong kú vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ. Sau khi tÝnh to¸n, gi¸ thµnh ë nhµ m¸y sÏ ®­îc chuyÓn ®Õn c¸c bé phËn cã liªn quan ®Ó cã thÓ n¾m b¾t t×nh h×nh qu¶n lý, sö dông chi phÝ trong kú. Tõ ®ã ®Ò ra nh÷ng biÖn ph¸p cã thÓ h¹ gi¸ thµnh h¬n n÷a ®Ó më réng thÞ tr­êng, t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. 3.2. §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh ë nhµ m¸y Gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp, ph¶n ¸nh toµn bé kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña mét doanh nghiÖp. C«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh lµ mét nhiÖm vô cã ý nghÜa quan träng, v× vËy ®Ó tÝnh to¸n ®­îc chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ, hîp lý tr­íc khi tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc ®óng ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh. C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt, ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh ®­îc x¸c ®Þnh ë nhµ m¸y lµ toµn bé s¶n phÈm hoµn thµnh nhËp kho trong kú. 3.3. Kú tÝnh gi¸ thµnh ë nhµ m¸y C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt hµng gia c«ng, chu kú s¶n xuÊt s¶n phÈm vµ ®iÒu kiÖn cô thÓ cña nhµ m¸y vµ kú tÝnh gi¸ thµnh ®­îc x¸c ®Þnh lµ thêi ®iÓm theo quý, sau khi ®· hoµn thµnh viÖc ghi sæ kÕ to¸n hoÆc sau khÝ kÕt thóc ®¬n ®Æt hµng. Do tÝnh chÊt s¶n phÈm nªn ®¬n vÞ tÝnh gi¸ thµnh lµ chiÕc hoÆc ®«i. 3.4. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë Nhµ m¸y Sau khi x¸c ®Þnh ®­îc ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh, kÕ to¸n tËp hîp chi phs vµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ toµn bé s¶n phÈm hoµn thµnh nhËp kho trong kú, kÕ to¸n x¸c ®Þnh tÝnh gi¸ thµnh theo ph­¬ng ph¸p gi¶n ®¬n nh­ng cã lËp thÓ tÝnh gi¸ thµnh theo tõng kho¶n môc chi phÝ. Kú tÝnh gi¸ thµnh vµ kú tËp hîp chi phÝ ë nhµ m¸y lµ trïng nhau. V× vËy sau khi tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú vµ nhËn ®­îc c¸c chøng tõ nh­: PhiÕu nhËp kho, b¶ng tæng hîp s¶n l­îng nhËp kho, kÕ to¸n sÏ tiÕn hµnh tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cho toµn bé s¶n phÈm trong kú. C«ng thøc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë nhµ m¸y nh­ sau: Tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm = Tæng chi phÝ s¶n xuÊt cña s¶n phÈm hoµn thµnh trong kú Gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm = Tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm Tæng s¶n phÈm hoµn thµnh C¨n cø vµo c¸c chøng tõ cã liªn quan kÕ to¸n tæng hîp chi phÝ ph¸t sinh trong kú quý IV n¨m 2003 cho 325.759 ®«i giÇy lµ 4.256.486.377 ®ång gåm c¸c kho¶n chi phÝ sau: - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp : 2.434.782.161 - Chi phÝ s¶n xuÊt chung : 1.637.191.992 - Chi phÝ tr¶ tr­íc : 184.512.224 Nhµ m¸y GiÇy Phóc Yªn lµ nhµ m¸y gia c«ng s¶n xuÊt s¶n phÈm nªn toµn bé chi phÝ tËp hîp ®­îc trong kú chÝnh lµ gi¸ thµnh cña toµn bé s¶n phÈm ®· s¶n xuÊt ®­îc trong kú. Nh­ vËy ta cã tæng gi¸ thµnh lµ : 4.256.486.377® Gi¸ thµnh cña ®¬n vÞ: = 13.073 (®) MÉu thÎ tÝnh gi¸ thµnh cña nhµ m¸y ®­îc tr×nh bµy nh­ sau: BiÓu sè 12. Nhµ m¸y giÇy Phóc yªn ThÎ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm (Quý IV n¨m 2003) Sè l­îng: 325.759 ®«i §¬n vÞ tÝnh: §ång ChØ tiªu Chi phÝ NVLTT Chi phÝ CNTT Chi phÝ SXC Chi phÝ tr¶ tr­íc Tæng céng Chi phÝ ph¸t sinh trong kú - 2.434.782.161 1.637.191.992 184.412.224 4.256.486.377 Tæng gi¸ thµnh - 2.434.782.161 1.637.191.992 184.412.224 4.256.486.377 Gi¸ thµnh ®¬n vÞ - 7.479 5.028 566 13.073 KÕ to¸n ghi sæ (Ký - hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký - hä tªn) PhÇn thø ba Mét sè kiÕn nghÞ nh»m gãp phÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i nhµ m¸y giÇy phóc yªn Trong nÒn kinh tÕ nãi chung vµ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng nãi riªng, kÕ to¸n lµ c«ng cô quan träng hÖ thèng qu¶n lý nÒn kinh tÕ. Bëi v×, kÕ to¸n ®­îc sö dông mét c¸ch linh ho¹t vµ cã hiÖu lùc nhÊt ®Ó ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña tõng doanh nghiÖp. Qua thêi gian nghiªn cøu t×m hiÓu thùc tÕ c«ng t¸c qu¶n lý, c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm nãi riªng, em xin rót ra mét sè ý kiÕn nhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ nh»m gãp phÇn hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë Nhµ m¸y giÇy Phóc Yªn. I. Nh÷ng nhËn xÐt rót ra tõ thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë nhµ m¸y GiÇy Phóc Yªn 1. ¦u ®iÓm Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ph¸t triÓn m¹nh mÏ ë n­íc ta ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp ph¸t triÓn s¶n xuÊt, më réng thÞ tr­êng tiªu thô, gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc. Tuy nhiªn cïng víi sù ph¸t triÓn ®ã lµ c¶ sù th¸ch thøc vµ c¸c c¬ héi cho c¸c doanh nghiÖp tù kh¼ng ®Þnh m×nh. Do chuyÓn ®æi c¬ cÊu nÒn kinh tÕ n­íc ta cßn nhiÒu yÕu tè nh­ vèn s¶n xuÊt kinh doanh cßn h¹n chÕ, c¬ së vËt chÊt kü thuËt cßn nghÌo nµn, c«ng nghÖ s¶n xuÊt thÊp kÐm vµ c¶ tr×nh ®é, kinh nghiÖm qu¶n lý cßn l¹c hËu. Tr­íc t×nh h×nh ®ã nhµ m¸y ®· rÊt cè g¾ng trong s¶n xuÊt, b­íc ®Çu v÷ng ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn. Nhµ m¸y ®· n¨ng ®éng chuyÓn ®æi c¬ chÕ, t×m cho m×nh mét h­íng ®i ®óng ®¾n phï hîp vµ chó träng c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm. Do ®ã nhµ m¸y ®· cã nh÷ng b¹n hµng tin cËy, l©u dµi vµ thÞ tr­êng tiªu thô ngµy cµng ®­îc më réng. Nhµ m¸y ®· ®¶m b¶o gi¶i quyÕt viÖc lµm cho toµn bé sè c«ng nh©n viªn cña m×nh, t¹o thu nhËp æn ®Þnh cña ng­êi lao ®éng. Qua t×m hiÓu thùc tÕ cho thÊy c«ng t¸c qu¶n lý, c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë nhµ m¸y nãi riªng ®· ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch nghiªm tóc, ®¸p øng môc tiªu quan träng lµ tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, cô thÓ lµ: - Bé m¸y kÕ to¸n ®­îc tæ chøc tËp trung gän nhÑ, ®éi ngò nh©n viªn kÕ to¸n ®­îc trang bÞ tèt vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô, hä lµm viÖc víi tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao, phèi hîp víi nhau mét c¸ch khoa häc ®Ó cïng d¹t hiÖu qu¶ cao trong c«ng viÖc. - Nhµ m¸y ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chøng tõ víi hÖ thèng sæ s¸ch t­¬ng ®èi ®Çu ®ñ vµ phï hîp viÖc ghi chÐp trung thùc, viÖc tæ chøc lu©n chuyÓn chøng tõ hîp lý, tæ chøc hÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh vµ b¸o c¸o thèng kª néi bé ®Çy ®ñ kÞp thêi l·nh ®¹o n¾m b¾t ®­îc t×nh h×nh nhanh chãng. - VÒ tæ chøc qu¶n lý doanh nghiÖp vµ qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt gän nhÑ, n¨ng ®éng, tæ chøc gi¸m s¸t chÆt chÏ, khoa häc, c«ng viÖc ®­îc bè trÝ theo sù chuyªn m«n ho¸ víi quy m« thÝch hîp. - HÖ thèng tµi kho¶n cña nµh m¸y sö dông theo hÖ thèng tµi kho¶n cña chÕ ®é kÕ to¸n ViÖt Nam vµ tù cô thÓ ho¸ chi tiÕt cho tõng ®èi t­îng ®Ó phï hîp víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. - C«ng t¸c tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®­îc tËp hîp tiÕn hµnh ®óng víi h×nh thøc kÕ to¸n cña nhµ m¸y, phï hîp víi ®Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt. Kú tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm phï hîp víi thùc tÕ s¶n xuÊt s¶n phÈm. C¸c kho¶n môc chi phÝ ®­îc h¹ch to¸n phï hîp víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp tËp hîp trùc tiÕp cho tõng ®èi it­îng chÞu chi phÝ, chi phÝ s¶n xuÊt chugn ®­îc tËp hîp theo tõng ph©n x­ëng. - Nhµ m¸y ®· tæ chøc viÖc qu¶n lý nguyªn vËt liÖu vÒ hiÖn vËt, thùc hiÖn mét sè biÖn ph¸p khuyÕn khÝch tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt. Mçi khi ®­a vµo s¶n xuÊt hµng míi nhµ m¸y ®Òu x©y dùng ®Þnh møc chi phÝ, lËp dù to¸n chi phÝ s¶n xuÊt. TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®­îc ®¸nh gi¸ ®óng ®¾n, quan träng còng nh­ vai trß cña nã ®ãi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt nªn ®­îc tæ chøc vµ tËn dông mét c¸ch cã hiÖu qu¶. 2. Tån t¹i Nh×n chung c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n tËp hîp chi phi s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë Nhµ m¸y víi chøc n¨ng cña m×nh ®· thùc sù lµ c«ng cô ®¾c lùc, cã hiÖu qu¶ cung cÊp th«ng tin trong viÖc ra quyÕt ®Þnh ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nh»m qu¶n lý vµ b¶o toµn vèn mét c¸ch an toµn vµ chÆt chÏ. Tuy nhiªn, c«ng t¸c h¹ch to¸n nµy vÉn cßn nh÷ng tån t¹i nh­: Thø nhÊt: VÒ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n. HiÖn nay, phßng kÕ to¸n cña Nhµ m¸y ®· tinh gi¶m chØ cßn 3 ng­êi. Song víi quy m« s¶n xuÊt lo¹i võa, s¶n phÈm s¶n xuÊt nhiÒu, c«ng viÖc kÕ to¸n cßn h¹n chÕ. Thø hai: VÒ sæ s¸ch kÕ to¸n. HiÖn nay, NKCT sè 7 cña Nhµ m¸y ®­îc lËp víi mÉu gÇn gièng nh­ b¶ng kª sè 4 (chØ thªm 3TK 142. 641. 642). ViÖc lËp NKCT sè 7 nh­ vËy kh«ng ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ c¸c TK ®èi øng nî cña c¸c TK tËp hîp chi phÝ, nh­ thÕ sÏ lµm cho NKCT sè 7 kh«ng ph¶n ¸nh ®óng nh­ tªn gäi cña nã: TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh toµn doanh nghiÖp (xem NKCT sè 7 - phÇn II). §iÒu nµy sÏ g©y bÊt tiÖn cho kÕ to¸n. B¶ng ph©n bæ sè 2 Nhµ m¸y kh«ng lËp b¶ng tæng qu¸t theo quy ®Þnh mµ l¹i lËp thµnh b¶ng chi tiÕt vËt t­, c«ng cô dông cô. Do ®ã khi t×m sè liÖu tæng qu¸t ph¸t mÊt thêi gian tÝnh to¸n. Thø ba: VÒ chi phÝ tr¶ tr­íc (TK 142. 335). §èi víi c¸c lo¹i c«ng cô cã gi¸ trÞ lín, ®­îc sö dông trong nhiÒu kú, khi tiÕn hµnh söa ch÷a lín ph¸t sinh chi phÝ tr¶ tr­íc th× ph¸t sinh ë quý nµo kÕ to¸n h¹ch to¸n lu«n vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña quý ®ã. C¸ch h¹ch to¸n nh­ vËy sÏ dÉn tíi viÖc tÝnh gi¸ thµnh kh«ng chÝnh x¸c. Thø t­: BÊt kú mét ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nµo còng ®Òu ph¸t sinh nh÷ng kho¶n thiÖt hai trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ngoµi ý muèn nh­: s¶n phÈm háng, sù cè trong s¶n xuÊt. T¹i nhµ m¸y giÇy Phóc Yªn kho¶n chi phÝ thiÖn h¹i trong s¶n xuÊt ch­a ®­îc h¹ch to¸n 1 c¸ch cô thÓ. Nhµ m¸y kh«ng ph©n biÖt s¶n phÈm háng trong ®Þnh møc vµ ngoµi ®Þnh møc mµ gi¸ trÞ toµn bé s¶n phÈm háng còng nh­ c¸c chi phÝ do sù cè s¶n xuÊt ®Òu ®­îc tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt trong kú. §èi víi phÕ liÖu thu håi th× ®­îc kÕ to¸n h¹ch to¸n vµo thu nhËp bÊt th­êng. V× thÕ, gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh trong Nhµ m¸y ph¶i g¸nh chÞu toµn bé chi phÝ vÒ s¶n phÈm háng hay c¸c sù cè trong s¶n xuÊt. ViÖc h¹ch to¸n nµy lµ kh«ng ®óng quy ®Þnh. II. Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë nhµ m¸y giÇy Phóc Yªn C«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm chÝnh x¸c vµ ®Çy ®ñ lµ c«ng viªc nan gi¶i ë hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt. H¹ch to¸n ®óng c¸c kho¶n môc chi phÝ s¶n xuÊt gióp c¸c doanh nghiÖp kiÓm so¸t chi phÝ mét c¸ch cã hiÖu qu¶, xö lý kÞp thêi c¸c t×nh huèng x¶y ra trong qu¸ tr×nh tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. TÝnh ®óng, tÝnh ®ñ gi¸ thµnh cho biÕt ph¹m vi c¸c chi phÝ cÇn trang tr¶i ®Ó x¸c ®Þnh lîi nhuËn thùc tÕ, tr¸nh t×nh tr¹ng l·i gi¶ lç thËt. §Æc biÖt trong c¬ chÕ thÞ tr­êng hiÖn nay, chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm g¾n chÆt víi lîi nhuËn vµ doanh nghiÖp sÏ ®¹t ®­îc còng nh­ nh÷ng kho¶n lç mµ doanh nghiÖp sÏ ph¶i g¸nh chÞu. Do ®ã c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cã ý nghÜa ®èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt nãi chung vµ Nhµ m¸y giÇy Phóc Yªn nãi riªng. Ph­¬ng h­íng ®Ó hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý còng nh­ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ tiÕp tôc ­u ®iÓm hiÖn cã, t×m nh÷ng biÖn ph¸p nh»m kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ ®ang cßn tån t¹i, ®¶m b¶o h¹ch to¸n ®óng chÕ ®é kÕ to¸n nhµ n­íc quy ®Þnh vµ ®¸p øng yªu cÇu qu¶n trÞ trong néi bé doanh nghiÖp. Qua thêi gian thùc tËp t¹i Nhµ m¸y, ®­îc sù h­íng dÉn nhiÖt t×nh cña thÇy gi¸o vµ phßng tµi vô Nhµ m¸y giÇy Phóc Yªn em ®· phÇn nµo n¾m b¾t ®­îc t×nh h×nh t¹i Nhµ m¸y, kÕt hîp víi lý luËn ®· ®­îc häc t¹i tr­êng, em xin ®­a ra mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt hy väng sÏ gãp phÇn hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i Nhµ m¸y nãi riªng nh­ sau: §Ò xuÊt 1: VÒ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n HiÖn nay phßng kÕ to¸n chØ cã 3 ng­êi, mçi mg­êi ph¶i ®¶m nhËn mét khèi l­îng c«ng viÖc kh¸ lín. §Ó gióp c«ng viÖc kÕ to¸n cã hiÖu qu¶ h¬n, Nhµ m¸y cÇn tuyÓn thªm 1 hoÆc 2 nh©n viªn kÕ to¸n n÷a ®Ó c«ng viÖc ®­îc ®¶m b¶o. H¬n n÷a phßng kÕ to¸n chi sö dông m¸y vi tÝnh chñ yÕu lµ tÝnh to¸n, chø ch­a sö dông kÕ to¸n m¸y, Nhµ m¸y nªn ¸p dông phÇn mÒm kÕ to¸n trong c«ng t¸c kÕ to¸n, ®iÒu ®ã sÏ gióp c«ng viÖc kÕ to¸n nhanh chãng vµ hiÖu qu¶ h¬n. §Ò xuÊt 2: Hoµn thiÖn 1 sè sæ kÕ to¸n. B¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô ®­îc lËp ®Ó ph©n bæ chi phÝ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô cho tõng ®èi t­îng chÞu chi phÝ. LËp b¶ng ph©n bæ c«ng cô dông cô gióp kÕ to¸n thuËn tiÖn h¬n trong viÖc qu¶n lý chi phÝ, x¸c ®Þnh ®óng vµ dÔ dµng h¬n kho¶n chi phÝ cho tõng ®èi t­îng chÞu chi phÝ. Do vËy, Nhµ m¸y nªn lËp b¶ng ph©n bæ sè 2. B¶ng nph©n bæ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô theo mÉu sau: Nhµ m¸y giÇy Phóc yªn B¶ng ph©n bæ sè 2 B¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô (Quý IV n¨m 2003) §¬n vÞ tÝnh: §ång TK ghi cã TK ghi nî TK 152 - NLVL TK 153 - CCDC Céng TK 627 31.975.538 35.273.800 67.219.338 TK 641 5.365.245 5.356.254 TK 642 4.992.096 9.256.458 14.248.554 Céng 36.937.634 49.895.512 86.833.146 KÕ to¸n ghi sæ (Ký - hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký - hä tªn) VÒ NKCT sè 7. §Ó thuËn tiÖn cho viÖc theo dâi vµ ghi sæ th× NKCT sè 7 phÇn I - TËp hîp ch phÝ s¶n xuÊt kinh doanh toµn doanh nghiÖp cña Nhµ m¸y kh«ng nªn lËp nh­ hiÖn nay, v× sè liÖu ®ã ®· ®­îc thÓ hiÖn ®Çy ®ñ trªn b¶ng kª sè 4, kÕ to¸n chØ cÇn c¨n cø vµo dßng cét nî cña tõng TK 154. TK 622. TK 627 trªn b¶ng kª sè 4 ®Ó x¸c ®Þnh sè tæng hîp c«ng nî cña TK 154. TK 622. TK 627 ghi vµo cét, dßng phï hîp. MÆt kh¸c kÕ to¸n còng cÇn ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ c¸c TK tËp hîp chi phÝ toµn doanh nghiÖp nh­ quy ®Þnh, còng nh­ cÇn c¨n cø vµo c¸c b¶ng ph©n bæ, NKCt liªn quan ®Ó ghi ®Çy ®ñ c¸c TK ®èi øng nî cña c¸c TK tËp hîp chi phÝ, theo mÉu sau: NhËt ký chøng tõ sè 7 PhÇn I: TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh toµn doanh nghiÖp (ghi cã c¸c TK 142. 152.153.154.214.241.334.35.338.621.622.627) STT C¸c TK hi cã C¸c TK ghi nî 142 152 153 154 214 241 334 335 338 621 622 627 C¸c TK ph¶n ¸nh ë c¸c CKCT kh¸c Tæng céng chi phÝ NKCT sè 1 NKCT sè 2 ….. 1 154 2 142 3 622 4 627 5 641 6 642 7 Céng A 8 632 9 111 10 112 11 211 12 Céng B 13 Céng A + B KÕ to¸n ghi sæ (Ký - hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký - hä tªn) §Ò xuÊt 3: VÒ chi phÝ tr­íc. HiÖn nay ë Nhµ m¸y c¸c TK cã t¸c dông lµm b×nh æn gi¸ thµnh gi÷a c¸c kú nh­ TK 142 - chi phÝ tr¶ tr­íc vµ TK 335 - chi phÝ ph¶i tr¶ (rÊt Ýt khi xuÊt hiÖn hoÆc kh«ng ®­îc ®Ò cËp tíi). §èi víi c¸c kho¶n chi phÝ nh­: Chi phÝ c«ng cô xuÊt dïng, chi phÝ söa ch÷a lín TSC§…khi ph¸t sinh ë quý nµo ®­îc kÕ to¸n h¹ch to¸n lu«n vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña quý ®ã. VÝ dô: Trong quý IV n¨m 2003 lo¹i c«ng cô cã gi¸ trÞ lín ®­îc sö dông trong nhiÒu kú nh­ ch©n bµn m¸y, m¸y may trÞ gi¸ ®Òu tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh quý IV. C¸ch h¹ch to¸n nh­ vËy sÏ dÉn tíi viÖc tÝnh gi¸ thµnh kh«ng chÝnh x¸c. Trong quý nµo nÕu cã nh÷ng kho¶n chi phÝ trªn ph¸t sinh th× chi phÝ s¶n xuÊt quý ®â sÏ ph¶i g¸nh chÞu hÕt vµ gi¸ thµnh quý ®ã ch¾c ch¾n sÏ t¨ng lªn. V× vËy, ®Ó kh¾c phôc tÝnh tr¹ng trªn vµ gãp phÇn gióp doanh nghiÖp chñ ®äng h¬n trong s¶n xuÊt kinh doanh, kÕ to¸n nªn sö dông c¸c TK 142. 335 cô thÓ nh­ sau: - §èi víi c«ng cô dông cô cã gi¸ trÞ lín ®­îc sö dông trong nhiÒu kú h¹ch to¸n. Khi xuÊt dïng kÕ to¸n ghi: Nî TK 142 Cã TK 153 (Gi¸ trÞ xuÊt dïng) Tuú thuéc vµo gi¸ trÞ cã thÓ cã tac dông bao nhiÒu kú h¹ch to¸n ®Ó x¸c ®Þnh sÏ ph©n bæ lµm mÊy kú vµ gi¸ trÞ mçi kú lµ bao nhiªu, kÕ to¸n ghi: Nî TK cã liªn quan (627. 641. 642) Cã TK 142 Sè cßn l¹i tiÕp tôc ®­îc ph©n bæ vµo kú sau. - §èi víi chi phÝ söa ch÷a lín TSC§, ®Ó cã thÓ chñ ®éng h¬n trong viÖc söa ch÷a lín TSCD, hµng th¸ng kÕ to¸n nªn trÝch tr­íc chi phÝ nµy vµo c¸c ®èi t­îng sö dông TSC§, khi c«ng viÖc söa ch÷a lín hoµn thµnh ®­a vµo sö dông, kÕ to¸n ghi: + NÕu söa ch÷a lín TSC§ theo kÕ ho¹ch ghi: Nî TK 335 Cã TK 241 (söa ch÷a lín TSC§) §Þnh kú, tiÕn hµnh ph©n bæ vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. Nî TK liªn quan (627.641.642) Cã TK 142 §Ò xuÊt 4: VÒ vÊn ®Ò h¹ch to¸n c¸c kho¶n thiÖt h¹i trong s¶n xuÊt. Theo lý luËn th× mäi kho¶n thiÖt h¹i trong s¶n xuÊt ®Òu ph¶i ®­îc theo dâi mét c¸ch chÆt chÏ theo quy t¾c. Nh÷ng kho¶n thiÖt haÞi trong ®Þnh møc th× ®­îc tÝnh vµo trong gi¸ thµnh cßn nh÷ng kho¶n thiÖt h¹i ngoµi ®Þnh møc th× kh«ng ®­îc phÐp tÝnh vµo gi¸ thµnh, mµ coi chóng lµ nh÷ng chi phÝ thêi kú hoÆc quy tr¸ch nhiÖm båi th­êng. §èi víi nh÷ng kho¶n thiÖt h¹i ngoµi ®Þnh møc, kÕ to¸n ph¶n ¸nh. Nî TK 138: Ph¶i thu kh¸c (quy tr¸ch nhiÖm båi th­êng) Nî TK 152. 111: (Gi¸ trÞ thu håi) Nî TK 154 : Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang MÆt kh¸c, Nhµ m¸y nªn h¹ch to¸n riªng chi phÝ s¶n phÈm háng vµ phßng kü thuËt nªn ®Ò ra møc ®é s¶n phÈm háng cho phÐp, tuú theo tÝnh chÊt c«ng viÖc vµ lo¹i s¶n phÈm. Nh­ vËy, viÖc h¹ch to¸n s¶n phÈm háng sÏ gióp nµh qu¶n lý thÊy ®­îc gi¸ trÞ s¶n phÈm háng trong kú lµ bao nhiªu, kÞp th¬h× ph¸t triÓn nguyªn nh©n háng ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi ng¨n chÆn thiÖt h¹i h­ háng còng nh­ gióp c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®­îc hoµn thiÖn h¬n. * Trªn ®©y lµ nh÷ng ®Ò xuÊt víi mong muèn gãp phÇn hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i Nhµ m¸y giÇu Phó Yªn. ViÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nãi riªng ®ßi hái sù nç lùc kh«ng ngõng cña c¸c bé phßng kÕ to¸n còng nh­ toµn thÓ Nhµ m¸y nh»m n©ng cao hiÖu qu¶, ph¸t huy vai trß vèn cã cña kÕ to¸n, phôc vô ®¾c lùc cho qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ®i lªn cña Nhµ m¸y giÇy Phóc Yªn. KÕt luËn KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét kh©u quan träng trong c«ng t¸c kÕ to¸n. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chÝnh x¸c ®Çy ®ñ lµ c¬ së cho bé phËn qu¶n lý doanh nghiÖp ph©n tÝch, ho¹ch ®Þnh c¸c kÕ ho¹ch biÖn ph¸p ®Ó tiÕt kiÖm chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù c¹nh tranh quyÕt liÖt, Nhµ m¸y giÇy Phóc Yªn ®· t×m ra c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý kinh doanh vµ h¹ch to¸n tµi chÝnh cã hiÖu qu¶. §èi víi c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm Nhµ m¸y ®· nhËn thÊy tÇm quan träng vµ tõng b­íc hoµn thiÖn. Tuy nhiªn, kh«ng tr¸nh khái nh÷ng mÆt cßn h¹n chÕ. Trong thêi gian thùc tËp t¹i Nhµ m¸y, víi kiÕn thøc ®· häc cïng víi sù gióp ®ì cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸n bé phßng kÕ to¸n cña Nhµ m¸y, em ®· hoµn thµnh chuyªn ®Ò tèt nghiÖp víi ®Ò tµi: "Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i Nhµ m¸y giÇy Phóc Yªn". B»ng víi hiÓu biÕt cña m×nh, em ®· m¹nh d¹n ®­a ra mét sè ®Òu xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña Nhµ m¸y víi mong muèn gãp phÇn nhá vµo tiÕn tr×nh hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n, t¨ng c­êng qu¶n trÞ néi bé trong Nhµ m¸y. Toµn bé chuyªn ®Ò tèt nghiÖp em ®· viÕt víi mäi sù cè g¾ng cña b¶n th©n. Tuy nhiªn, do thêi gian vµ kh¶ n¨ng cßn cã h¹n chÕ ch¾c ch¾n sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®­îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c« gi¸o, c¸c c¸n bé phßng kÕ to¸n cña Nhµ m¸y ®Ó chuyªn ®Ò ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Mét lÇn n÷a em ch©n thµnh c¶m ¬n sù h­íng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o NguyÔn V¨n Tø vµ c¸c thÇy c« gi¸o trong bé m«n kÕ to¸n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n Ban gi¸m ®èc vµ c¸c bé phßng kÕ to¸n Nhµ m¸y giÇy Phóc Yªn ®· chØ b¶o, giòp ®ì, t¹o ®iÒu kiÖn cho em hoµn thµnh chuyªn ®Ò tèt nghiÖp ngµy. VÜnh Phóc, th¸ng 8 n¨m 2004 Sinh viªn NguyÔn ThÞ Hång V©n - Líp 3CKT2 NhËn xÐt cña ®¬n vÞ thùc tËp Hä vµ tªn ng­êi nhËn xÐt: NhËn xÐt chuyªn ®Ò tèt nghiÖp: Sinh viªn: NguyÔn ThÞ Hång V©n - Líp 3CKT2 Tr­êng cao ®¼ng Kinh tÕ - Kü thuËt Th­¬ng M¹i Hµ T©y Tªn ®Ò tµi: "Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i Nhµ m¸y giÇy Phóc Yªn" Ng­êi nhËn xÐt (Ký tªn, ®ãng dÊu) NhËn xÐt cña gi¸o viªn h­íng dÉn Hä vµ tªn ng­êi nhËn xÐt: NhËn xÐt chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Sinh viªn: NguyÔn ThÞ Hång V©n - Líp 3CKT2 Tr­êng cao ®¼ng Kinh tÕ - Kü thuËt Th­¬ng M¹i Hµ T©y Tªn ®Ò tµi: "Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i Nhµ m¸y giÇu Phóc Yªn" Ng­êi nhËn xÐt (Ký tªn) Môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng về tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở nhà máy giầy phúc yên.DOC
Luận văn liên quan